Izvješće - A7-0347/2013Izvješće
A7-0347/2013

IZVJEŠĆE o stajalištu Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 6/2013 Europske unije za financijsku godinu 2013., Dio III. – Komisija

22.10.2013 - (14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestitelj: Giovanni La Via


Postupak : 2013/2151(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0347/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0347/2013
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 6/2013 Europske unije za financijsku godinu 2013., Dio III. – Komisija

(14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002[1] Vijeća („Financijska uredba”),

–   uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013., konačno donesen dana 12. prosinca 2012.[2],

–   uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica[3],

–   uzimajući u obzir Nacrt izmjene proračuna br. 6/2013 koji je Komisija podnijela 10. srpnja 2013. (COM(2013)0518) i izmijenila 18. rujna 2013. Pismom izmjene (COM(2013)0655),

–   uzimajući u obzir stajalište o Nacrtu izmjene proračuna br. 6/2013 koje je Vijeće usvojilo dana 21. listopada 2013. i koje je Europskom parlamentu proslijeđeno istog dana (14870/2013 – C7‑0378/2013),

–   uzimajući u obzir članke 75.b i 75.e Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A7-0347/2013),

A. budući da se Nacrt izmjene proračuna br. 6/2013 izmijenjen 18. rujna 2013. Pismom izmjene Komisije odnosi na preispitivanje procjena tradicionalnih vlastitih sredstava (tj. carine i pristojbe u sektoru šećera), sredstava temeljenih na PDV-u i BND-u, knjiženje u proračunu relevantnih ispravaka za Ujedinjenu Kraljevinu te preispitivanje procjena drugih prihoda od kazni, što za posljedicu ima promjenu razine doprinosa za vlastita sredstva u proračunu Unije i njihove raspodjele među državama članicama;

B.  budući da se Nacrtom izmjene proračuna br. 6/2013 također podrazumijeva stvaranje potrebne strukture u proračunu za stvaranje uzajamnih fondova Unije predviđenih člankom 187. Financijske uredbe;

C. budući da se stajalištem Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 6/2013 ne mijenja prijedlog Komisije izmijenjen Pismom izmjene;

D. budući da je ovaj Nacrt izmjene proračuna ključan kako bi se izbjegao nedostatak sredstava koji bi mogao dovesti do nepotpunog izvršenja u 2013., na temelju razine odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2013., uključujući samo izmjene proračuna od br. 1 do br. 5/2013;

1.  uzima na znanje Nacrt izmjene proračuna br. 6/2013 koji je Komisija predstavila 10. srpnja 2013., izmijenjen Pismom izmjene od 18. rujna 2013., kojim se predviđa preispitivanje procjena tradicionalnih vlastitih sredstava (tj. carine i pristojbe u sektoru šećera) na temelju najboljih procjena Komisije i određenih drugih razvoja događaja kao i daljnje preispitivanje procjena drugih prihoda od niza kazni koje su postale konačne i stoga se mogu knjižiti u proračun;

2.  primjećuje da su pad od otprilike 3 955 milijuna EUR u procjenama tradicionalnih vlastitih sredstava i pad od 384 milijuna EUR u vlastitim sredstvima utemeljenih na PDV-u nadoknađeni spomenutim kaznama u ukupnom iznosu od 1 229 milijuna EUR;

3.  primjećuje da to za posljedicu ima automatsko povećanje dopunskih doprinosa država članica temeljenih na BND-u za iznos od 3 110 milijuna EUR, odnosno neto povećanje „nacionalnih doprinosa” (uključujući PDV) za 2 736 milijuna EUR;

4.  premda priznaje da će to predstavljati znatan teret za nacionalne proračune, naglašava da ova tehnička prilagodba na prihodovnoj strani ne bi trebala doći na štetu cjelovitog pokrivanja opravdanih potreba plaćanja, koje je Komisija već prepoznala u nacrtima izmjene proračuna br. 8 i 9/2013; podsjeća Vijeće na stajalište koje se temelji na umjetnoj dodjeli nedostatnih proračunskih sredstava prethodnih godina i u tom pogledu ističe da zbroj godišnjih proračuna za razdoblje 2007. – 2013. doseže razinu koja je za 60 milijardi EUR manja od dogovorene gornje granice za plaćanja VFO-a, dok je ukupni višak od 12 milijardi EUR za razdoblje 2007. – 2013. vraćen državama članicama smanjenjem njihova ukupnog doprinosa iz BND-a za taj iznos;

5.  traži od Komisije da Europskom parlamentu dostavi sve informacije kojima raspolaže o tome kada će i kako ti povećani nacionalni doprinosi biti preneseni iz proračuna država članica u proračun Unije; traži od Komisije da Parlamentu dostavi podatke o tome kakav će konkretan utjecaj, ako ga bude, povećanje doprinosa iz BND-a imati na proračune država članica u 2013. i 2014.;

6.  prihvaća stajalište Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 6/2013;

7.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi Izmjenu proračuna br. 6/2013 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

  • [1]  SL L 298, 26.1.2012, str. 1.
  • [2]  SL L 66, 8.3.2013.
  • [3]  SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

22.10.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

2

10

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Susy De Martini, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis