Pranešimas - A7-0347/2013Pranešimas
A7-0347/2013

PRANEŠIMAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projekto, III skirsnis – Komisija

22.10.2013 - (14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Giovanni La Via


Procedūra : 2013/2151(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0347/2013

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projekto, III skirsnis – Komisija

(14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[1] (Finansinis reglamentas),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2012 m. gruodžio 12 d.[2],

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą 2007/436/EB (Euratomas) dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos[3],

–   atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projektą, kurį Komisija pateikė 2013 m. liepos 10 d. (COM(2013) 0518) ir taisomuoju raštu iš dalies pakeitė 2013 m. rugsėjo 18 d. (COM(2013) 0655),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 21 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projekto (14870/2013 – C7‑0378/2013),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0347/2013),

A. kadangi taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projektas, kurį Komisija taisomuoju raštu iš dalies pakeitė 2013 m. rugsėjo 18 d., susijęs su tradicinių nuosavų išteklių (TNI, t. y. muitų ir cukraus sektoriaus mokesčių), PVM ir BNP (bendrųjų nacionalinių pajamų) bazių prognozių patikslinimu, atitinkamų Jungtinei Karalystei taikomų korekcijų įtraukimu į biudžetą ir kitų įplaukų iš baudų, dėl kurių pasikeičia valstybių narių nuosavų išteklių įnašų į ES biudžetą sumos ir pasiskirstymas, prognozių patikslinimu,

B.  kadangi TBP Nr. 6/2013 taip pat numatytas reikalingos biudžetinės struktūros nustatymas siekiant atspindėti Sąjungos patikos fondų, numatytų Finansinio reglamento 187 straipsnyje, sukūrimą,

C. kadangi Tarybos pozicijoje dėl TBP Nr. 6/2013 nekeičiamas Komisijos pasiūlymas, pakeistas taisomuoju raštu,

D. kadangi šis TBP itin svarbus siekiant išvengti grynųjų pinigų trūkumo, dėl kurio 2013 m. galėtų atsirasti įgyvendinimo deficitas, remiantis tik 2013 m. biudžete, įskaitant taisomuosius biudžetus 1–5/2013, skirtais mokėjimų asignavimais,

1.  atkreipia dėmesį į TBP Nr. 6/2013, kurį Komisija pristatė 2013 m. liepos 10 d. ir iš dalies pakeitė 2013 m. rugsėjo 18 d. taisomuoju raštu ir kuriame numatytas tradicinių nuosavų išteklių (TNI, t. y. muitų ir cukraus sektoriaus mokesčių) prognozių patikslinimas remiantis Komisijos geriausiais apskaičiavimais ir tam tikrais kitais procesais, taip pat kitų įplaukų iš baudų, kurios yra galutinės, taigi gali būti įtrauktos į biudžetą, prognozių patikslinimas;

2.  pažymi, kad TNI prognozių sumažinimas maždaug 3 955 mln. EUR ir PVM pagrįstų nuosavų išteklių prognozių sumažinimas 348 mln. EUR kompensuojamas minėtomis baudomis, kurių bendra suma yra 1 229 mln. EUR;

3.  pažymi, kad dėl to automatiškai 3 110 mln. EUR padidėja papildomi BNP pagrįsti valstybių narių įnašai, t. y. grynasis nacionalinių įnašų (įskaitant PVM) padidėjimas yra 2 736 mln. EUR;

4.  pripažindamas didelę naštą, kuri dėl to teks nacionaliniams biudžetams, pabrėžia, kad šis su įplaukomis susijęs techninis patikslinimas neturėtų būti daromas pagrįstų mokėjimų poreikių, kuriuos Komisija nustatė jau taisomojo biudžeto projektuose Nr. 8/2013 ir Nr. 9/2013, patenkinimo sąskaita; primena Tarybai jos poziciją, paremtą praėjusių metų dirbtinai pernelyg mažais biudžetais, ir atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 2007–2013 m. laikotarpio metinių biudžetų bendra suma yra 60 mlrd. EUR mažesnė nei 2007–2013 m. laikotarpio DFP, dėl kurios susitarta, bendra mokėjimų viršutinė riba, o susumuotas 2007–2013 m. laikotarpio 12 mlrd. EUR perteklius buvo de facto sugrąžintas valstybėms narėms, šia suma sumažinant susumuotus jų BNP įnašus;

5.  reikalauja, kad Komisija Europos Parlamentui pateiktų visą turimą informaciją apie tai, kada šie padidinti nacionaliniai įnašai bus pervesti iš valstybių narių iždų į Sąjungos biudžetą ir kaip tai bus daroma; reikalauja, kad Komisija nurodytų Parlamentui realų poveikį, kurį šie padidinti BNP įnašai darys valstybių narių biudžetų subalansavimui 2013 m. arba 2014 m., jei toks poveikis bus daromas;

6.  patvirtina Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projekto;

7.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad taisomasis biudžetas Nr. 6/2013 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]  OL L 298, 2012 1 26, p. 1.
  • [2]  OL L 66, 2013 3 8.
  • [3]  OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.10.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

10

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Susy De Martini, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis