Ziņojums - A7-0347/2013Ziņojums
A7-0347/2013

ZIŅOJUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2013. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projektu, III iedaļa – Komisija

22.10.2013 - (14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Giovanni La Via


Procedūra : 2013/2151(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0347/2013

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2013. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projektu, III iedaļa – Komisija

(14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[1] (“Finanšu regula”),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2012. gada 12. decembrī[2],

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu[3],

–   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projektu, ko Komisija iesniedza 2013. gada 10. jūlijā (COM(2013)0518) un grozīja 2013. gada 18. septembrī ar grozījumu vēstuli (COM(2013)0655),

–   ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projektu, ko Padome pieņēma 2013. gada 21. oktobrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (14870/2013 – C7-0378/2013),

–   ņemot vērā Reglamenta 75.b un 75.e pantu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0347/2013),

A. tā kā budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projekts, ko Komisija grozīja 2013. gada 18. septembrī ar grozījumu vēstuli, attiecas uz tradicionālo pašu resursu (proti, muitas nodokļu un cukura nozares nodevu) kā arī PVN un NKI bāzu prognožu pārskatīšanu, attiecīgo Apvienotās Karalistes korekciju iekļaušanu budžetā un prognožu pārskatīšanu attiecībā uz citiem ieņēmumiem, kas rodas no sodanaudām, un tā rezultātā mainās dalībvalstu pašu resursu iemaksu apmērs Savienības budžetā un sadalījums dalībvalstu starpā;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projekts attiecas arī uz tādas budžeta struktūras izveidi, kas vajadzīga, lai varētu izveidot Finanšu regulas 187. pantā paredzētos Savienības ieguldījumu fondus;

C. tā kā ar grozījumu vēstuli grozītais Komisijas priekšlikums ar Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projektu netiek mainīts;

D. tā kā šis budžeta grozījuma projekts ir ārkārtīgi svarīgs, lai izvairītos no līdzekļu trūkuma, kas varētu izraisīt izpildes deficītu 2013. gadā, ņemot vērā tikai maksājumu apropriāciju līmeni, kas atļauts 2013. gada budžetā, kā arī budžeta grozījumos Nr. 1 līdz 5,

1.  pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projektu, kuru Komisija iesniedza 2013. gada 10. jūlijā un grozīja ar 2013. gada 18. septembra grozījumu vēstuli un ar kuru paredzēta tradicionālo pašu resursu (proti, muitas nodokļu un cukura nozares nodevu) prognožu pārskatīšana, pamatojoties uz Komisijas visprecīzākajām aplēsēm un atsevišķiem citiem notikumiem, kā arī prognožu turpmāka pārskatīšana attiecībā uz citiem ieņēmumiem, kas rodas no dažādām sodanaudām, kuras ir kļuvušas galīgas un kuras tādēļ var iekļaut budžetā;

2.  norāda, ka prognozēto tradicionālo pašu resursu samazinājumu par aptuveni EUR 3955 miljoniem un PVN pašu resursu samazinājumu par EUR 384 miljoniem kompensē ar iepriekšminētajām sodanaudām kopsummā par EUR 1229 miljoniem;

3.  norāda, ka tas automātiski nozīmē dalībvalstu papildu iemaksu, kas pamatojas uz NKI, palielinājumu par EUR 3110 miljoniem, proti, dalībvalstu iemaksu (ieskaitot PVN) neto palielinājumu par EUR 2736 miljoniem;

4.  apzinās, ka tas radīs ievērojamu slogu dalībvalstu budžetiem, bet uzsver, ka ar šo tehnisko ieņēmumu pielāgojumu nedrīkstētu apdraudēt to pamatoto maksājumu vajadzību pilnīgu segšanu, kuras Komisija jau norādījusi budžeta grozījumu Nr. 8 un 9/2013 projektos; atgādina Padomei par tās nostāju, kuras pamatā bija nepietiekamu summu mākslīga iekļaušana budžetā iepriekšējos gados, un šajā sakarā uzsver, ka laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam gada budžetu kopsumma ir par EUR 60 miljardiem mazāka nekā apstiprinātais DFS maksimālais maksājumu apjoms laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam un ka papildu EUR 12 miljardu kopējais pārpalikums laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam dalībvalstīm de facto ir atgriezts, par šo summu samazinot to kopējās NKI iemaksas;

5.  pieprasa, lai Komisija Eiropas Parlamentam sniedz visu tās rīcībā esošo informāciju par to, kad un kā šīs lielākās dalībvalstu iemaksas tiks pārskaitītas no dalībvalstu valsts kasēm uz Savienības budžetu; pieprasa, lai Komisija Eiropas Parlamentam sniedz informāciju par šo lielāko NKI iemaksu neto ietekmi — ja tāda ir — uz dalībvalstu budžeta bilanci 2013. vai 2014. gadā;

6.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projektu;

7.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 6/2013 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
  • [2]  OV L 66, 8.3.2013.
  • [3]  OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

22.10.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

2

10

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Susy De Martini, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis