SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2013 na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia

22.10.2013 - (14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Giovanni La Via


Postup : 2013/2151(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0347/2013

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2013 na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia

(14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1] („nariadenie o rozpočtových pravidlách“),

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013 prijatý s konečnou platnosťou 12. decembra 2012[2],

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/463/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev[3],

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 6/2013, ktorý Komisia predložila 10. júla 2013 (COM(2013)0518) a ktorý 18. septembra 2013 pozmenila opravným listom (COM(2013)0655),

–   so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2013, ktorú Rada prijala 21. októbra 2013 a ktorú postúpila Parlamentu v ten istý deň (14870/2013 – C7 0378/2013),

–   so zreteľom na články 75b a 75e rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0347/2013),

A. keďže návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 6/2013 pozmenený 18. septembra 2013 opravným listom Komisie sa týka revízie prognózy tradičných vlastných zdrojov (TVZ, t. j. colné poplatky a odvody z produkcie cukru), základov DPH a HND, zahrnutia príslušných korekcií pre Spojené kráľovstvo do rozpočtu a revízie prognózy pre iné príjmy z pokút, čím spôsobuje zmenu výšky a rozdelenia medzi členské štáty, pokiaľ ide o príspevky z ich vlastných zdrojov do rozpočtu Únie,

B.  keďže NOR č. 6/2013 takisto financuje vytvorenie potrebnej rozpočtovej štruktúry na podporu zriadenia európskych trustových fondov podľa článku 187 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

C. keďže pozícia Rady k NOR č. 6/2013 nemení návrh Komisie pozmenený opravným listom;

D. keďže tento NOR je veľmi dôležitý na zabránenie nedostatku hotovosti, ktorý by mohol viesť k nedostatočnému plneniu v roku 2013, a to na základe úrovne platobných rozpočtových prostriedkov schválených v rozpočte na rok 2013 zahŕňajúcom len opravné rozpočty č. 1 až 5,

1.  berie na vedomie NOR č. 6/2013, ktorý Komisia predložila 10. júla 2013 a ktorý pozmenila 18. septembra 2013 opravným listom, ktorý sa týka revízie prognózy tradičných vlastných zdrojov (TVZ, t. j. colné poplatky a odvody z produkcie cukru) na základe najpresnejších odhadov Komisie a určitých iných skutočností, ako aj ďalšej revízie prognózy ostatných príjmov, ktoré vznikajú zo skupiny pokút, ktoré sa stali konečnými, a preto môžu byť zahrnuté do rozpočtu;

2.  berie na vedomie, že pokles v prognóze TVZ o približne 3 955 miliónov EUR a vo vlastných zdrojoch založených na DPH o 384 miliónov EUR je kompenzovaný vyššie uvedenými pokutami v celkovej výške 1 229 miliónov EUR;

3.  poznamenáva, že toto mechanicky spôsobuje zvýšenie dodatočných príspevkov členských štátov založených na HND o 3 110 miliónov EUR, t. j. čistý nárast „národných príspevkov“(vrátane HDP) o 2 736 miliónov EUR;

4.  aj keď uznáva závažnú záťaž, ktorú to bude predstavovať pre národné rozpočty, podčiarkuje, že táto technická zmena na strane príjmov by nemala byť na úkor financovania oprávnených platobných potrieb v plnom rozsahu, ktoré už Komisia identifikovala v návrhu opravných rozpočtov č. 8 a 9/2013; pripomína Rade svoju pozíciu založenú na umelom zostavovaní rozpočtu v nedostatočnej výške v predchádzajúcich rokoch a v tomto smere zdôrazňuje, že akumulácia ročných rozpočtov za roky 2007 – 2013 je o 60 miliárd EUR nižšia ako dohodnutý celkový platobný strop na roky 2007 – 2013 v rámci VFR, pričom akumulovaná rezerva vo výške 12 miliárd EUR za roky 2007 – 2013 bola de facto vrátená členským štátom, a to znížením ich akumulovaných príspevkov HND o túto sumu;

5.  žiada, aby Komisia poskytla Európskemu parlamentu všetky svoje informácie o tom, kedy a ako budú tieto zvýšené národné príspevky prenesené z pokladníc členských štátov do rozpočtu Únie; žiada Komisiu, aby informovala Parlament o čistom vplyve, ktorý budú tieto zvýšené príspevky HND mať, ak vôbec nejaký, na zostatok rozpočtov členských štátov za roky 2013 a 2014;

6.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2013;

7.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 6/2013 za prijatý s konečnou platnosťou a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 298, 26.1.2012, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.10.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

21

2

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Susy De Martini, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis