Betänkande - A7-0347/2013Betänkande
A7-0347/2013

  BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen

  22.10.2013 - (14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

  Budgetutskottet
  Föredragande: Giovanni La Via


  Förfarande : 2013/2151(BUD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0347/2013

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen

  (14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

  –   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[1],

  –   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, slutgiltigt antagen den 12 december 2012[2],

  –   med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel[3],

  –   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 6/2013 som kommissionen antog den 10 juli 2013 (COM(2013)0518) och ändrade den 18 september 2013 genom en ändringsskrivelse (COM(2013)0655),

  –   med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2013 som rådet antog den 21 oktober och översände till Europaparlamentet samma dag (14870/2013 – C7-0378/2013),

  –   med beaktande av artiklarna 75b och 75e i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7 0347/2013), och av följande skäl:

  A. Förslaget till ändringsbudget nr 6/2013, såsom ändrad av kommissionen den 18 september 2013 genom en ändringsskrivelse, avser en översyn av prognoserna för de traditionella egna medlen (dvs. tullar och avgifter inom sockersektorn), moms- och BNI-beräkningsgrunderna, budgeteringen av de relevanta korrigeringarna för Förenade kungariket samt en översyn av prognoserna för inkomster från böter. Detta innebär därmed en förändring av nivån och fördelningen mellan medlemsstaterna när det gäller deras egna medel-bidrag till unionsbudgeten.

  B.  Förslaget till ändringsbudget nr 6 täcker också skapandet av den budgetstruktur som krävs för att kunna inrätta de unionsförvaltningsfonder som avses i artikel 187 i budgetförordningen.

  C. Rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2013 modifierar inte kommissionens förslag såsom ändrat genom ändringsskrivelsen.

  D. Detta förslag till ändringsbudget är avgörande för att undvika en penningbrist som skulle kunna leda till ett genomförandeunderskott under 2013 på grundval av den nivå på betalningsbemyndigandena som beviljats i budgeten för 2013 och som endast inbegriper ändringsbudgetarna nr 1–5/2013,

  1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 6/2013, som lades fram av kommissionen den 10 juli 2013 och ändrades genom en ändringsskrivelse av den 18 september 2013 och som avser en översyn av prognosen för traditionella egna medel (dvs. tullar och avgifter inom sockersektorn) på grundval av kommissionens bästa uppskattningar och vissa andra utvecklingstendenser, liksom en ytterligare översyn och prognos av andra inkomster till följd av en rad böter som nu blivit slutgiltiga och därför kan budgeteras.

  2.  Europaparlamentet noterar att nedgången i prognosen för egna medel med cirka 3 955 miljoner EUR och för de momsbaserade egna medlen med 384 miljoner EUR uppvägs något av de ovannämnda böterna till ett sammanlagt belopp på 1 229 miljoner EUR.

  3.  Europaparlamentet betonar att detta automatiskt leder till en ökning av de kompletterande BNI-baserade bidragen från medlemsstaterna till ett belopp på 3 110 miljoner EUR, dvs. en ökning av de ”nationella” bidragen (inbegripet moms) på 2 736 miljoner EUR.

  4.  Europaparlamentet erkänner att detta kommer att innebära en betydande börda för de nationella budgeterna, men parlamentet betonar samtidigt att denna tekniska justering på inkomstsidan inte bör ske på bekostnad av motiverade betalningsbehov som därmed inte skulle täckas fullt ut, något som kommissionen redan konstaterat i förslagen till ändringsbudget nr 8 och 9/2013. Parlamentet påminner rådet om dess ståndpunkt som grundar sig på konstlad underbudgetering under tidigare år och betonar i detta avseende att de sammanlagda årliga budgetarna för perioden 2007–2013 uppgår till en nivå som ligger 60 miljarder EUR under det överenskomna taket för totala betalningar under perioden 2007–2013 enligt den fleråriga budgetramen, samtidigt som en sammanlagt överskott på 12 miljarder EUR för perioden 2007–2013 faktiskt har återlämnats till medlemsstaterna genom att deras sammanlagda BNI-bidrag minskats med detta belopp.

  5.  Europaparlamentet begär att kommissionen ska lämna all information den har till parlamentet om när och hur dessa ökade nationella bidrag kommer att överföras från medlemsstaternas statskassor till unionsbudgeten. Kommissionen uppmanas att upplysa parlamentet om de eventuella nettoeffekter som dessa ökade BNI-bidrag kommer att få på medlemsstaternas budgetsaldon för 2013 och 2014.

  6.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2013.

  7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 6/2013 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

  • [1]  EUT L 298, 26.1.2012, s. 1.
  • [2]  EUT L 66, 8.3.2013.
  • [3]  EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  22.10.2013

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  21

  2

  10

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Susy De Martini, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis