Procedūra : 2013/2064(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0348/2013

Pateikti tekstai :

A7-0348/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/12/2013 - 9.5
CRE 10/12/2013 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0549

PRANEŠIMAS     
PDF 158kWORD 110k
23.10.2013
PE 514.578v02-00 A7-0348/2013

dėl savanoriškumo ir savanoriškos veiklos Europoje

(2013/2064(INI))

Kultūros ir švietimo komitetas

Pranešėjas: Marco Scurria

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl savanoriškumo ir savanoriškos veiklos Europoje

(2013/2064(INI))

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–    atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 165, 166 ir 214 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 2011 m. Žinyne dėl savanoriško darbo stebėjimo pasiūlytą savanoriško darbo apibrėžtį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1719/2006/EB, nustatantį 2007–2013 m. programą „Veiklus jaunimas“(1),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1904/2006/EB, įkuriantį 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti(3),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2010/37/EB dėl Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metų (2011 m.)(4),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 24 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliuciją dėl neformalaus ir neinstitucinio mokymosi Europos jaunimo reikalų srityje vertės pripažinimo(5),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 27 d. Tarybos rezoliuciją dėl jaunimo savanoriškos veiklos (14427/1/2007),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 16 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliuciją dėl jaunimo savanoriškos veiklos bendrų tikslų įgyvendinimo(6),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl jaunųjų savanorių judumo visoje Europos Sąjungoje(7),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 2006/961/EB dėl tarptautinio mobilumo Bendrijoje švietimo ir mokymo tikslais: Europos mobilumo kokybės chartija(8),

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 10 d. pareiškimą dėl Europos savidraudos draugijų, asociacijų ir fondų įstatų parengimo(9),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 3 d. Tarybos išvadas dėl savanoriškos veiklos vaidmens socialinėje politikoje (14552/2011),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 29 d. Tarybos išvadas dėl sporto srities savanoriškos veiklos vaidmens skatinant aktyvų pilietiškumą(10),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. Komisijos ataskaitą dėl ES pilietybės „Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas“ (COM(2010) 0603),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 5 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl jaunimo visapusiško švietimo, užimtumo ir dalyvavimo visuomenės gyvenime skatinimo (COM(2007) 0498),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 27 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES jaunimo strategija. Investicijos ir galimybių suteikimas. Atnaujintas atvirasis koordinavimo metodas, taikomas sprendžiant jaunimo problemas ir suteikiant jiems daugiau galimybių“ (COM(2009) 0200),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 15 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Judus jaunimas“ – iniciatyva išlaisvinti jaunimo potencialą, kad Europos Sąjungos ekonomikos augimas būtų pažangus, tvarus ir integracinis (COM(2010) 0477),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES politika ir savanoriška veikla. Tarpvalstybinės savanoriškos veiklos pripažinimas ir skatinimas ES (COM(2011) 0568),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus visiems“ (COM(2011) 0788),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) įgyvendinimo, rezultatų ir bendro vertinimo(COM(2012) 0781),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES politika ir savanoriška veikla. Tarpvalstybinės savanoriškos veiklos pripažinimas ir skatinimas ES“(11),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 12 d. rezoliuciją dėl tarpvalstybinės savanoriškos veiklos pripažinimo ir skatinimo ES(12),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo,

–    atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) įgyvendinimo, rezultatų ir bendro vertinimo,

–    atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A7-0348/2013),

A. kadangi Europos savanoriškos veiklos metai (2011 m.) buvo sėkmingi, per juos siekta tinkamų tikslų ir padidintas visuomenės informuotumas;

B.  kadangi palankių sąlygų savanoriškai veiklai ir galimybių ją vykdyti kūrimas yra ilgalaikis procesas, reikalaujantis visų suinteresuotų subjektų įsitraukimo;

C. kadangi savanoriška veikla yra svarbus aktyvaus pilietiškumo ir demokratijos, taip pat asmenų ugdymo aspektas, konkrečiai išreiškiantis tokias europines vertybes kaip solidarumas ir nediskriminavimas, taip pat padeda plėtoti dalyvaujamąją demokratiją bei remti žmogaus teises ES ir už jos ribų;

D. kadangi savanoriškas dalyvavimas yra svarbus diskutuojant viešosios politikos klausimais;

E.  kadangi savanoriškos veiklos vykdymas gali būti svarbus įgyjant darbo rinkai reikalingų gebėjimų ir gali suteikti galimybę užimti svarbią socialinę padėtį bendruomenėje;

F.  kadangi sportas daugiausia skatinamas padedant savanoriams;

G. kadangi savanoriškas darbas vertinamas kaip esminis veiksnys siekiant individualios ir kolektyvinės emancipacijos, solidarumo ir socialinės sanglaudos;

H. kadangi savanoriška veikla padeda įgyvendinti augimo strategiją „Europa 2020“ – kaip svarbus veiksnys kuriant socialinį kapitalą, skatinant plėtrą ir ekonominę bei socialinę sanglaudą;

I.   kadangi 2011 m. spalio mėn. Tarybos išvadose dėl savanoriškos veiklos vaidmens socialinėje politikoje pabrėžiama savanoriškos veiklos svarba sprendžiant lyčių nelygybės klausimą;

J.   kadangi dėl biurokratinių kliūčių nacionaliniu lygmeniu galimybės imtis savanoriškos veiklos vis dar ribotos, nes ji dar nepakankamai pripažinta kai kurių šalių teisės sistemose;

K. kadangi dėl valstybėse narėse paplitusių įvairių tradicijų ir kultūros labai skiriasi savanoriškos veiklos organizavimo teisiniai pagrindai ir būdai, taip pat savanorių turimos teisės;

L.  kadangi sunki ekonomikos krizė, taupymo priemonės ir mokesčių našta kelia didelį pavojų daugelio NVO, sporto įstaigų ir savanorių organizacijų finansiniam stabilumui, bet šiuo sudėtingu laikotarpiu jos toliau veikia siekdamos padidinti socialinę įtrauktį ir gerovę;

M. kadangi, siekiant toliau tęsti Europos savanoriškos veiklos metais (2011 m.) pradėtą veiklą, būtina ES lygmeniu tinkamai formuoti ir koordinuoti Europos savanoriškos veiklos politiką, kuri dabar yra suskaidyta ir paskirstyta įvairioms tarnyboms;

1.  atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitos priede pateikiamus Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) viešųjų ryšių kampanijos duomenis, apgailestauja, kad dėl ribotų finansinių išteklių pasiekti kuklūs rezultatai;

2.  pripažįsta ir remia valstybėse narėse vykdomą įvairių formų savanorišką veiklą, kurią vykdo nacionalinės organizacijos ir vietos lygiu veikiantys asociacijų tinklai; atsižvelgdamas į tai ragina valstybes nares laikytis daugiakultūrio požiūrio ir ragina Komisiją atlikti išsamią nacionalinės savanoriško veiklos ir tradicijų analizę, kad būtų puoselėjamas bendras Europos požiūris;

3.  pažymi, kad tolesnis bendro Europos požiūrio į savanorišką veiklą stiprinimas sudarant galimybių įgyti vertingų gebėjimų sukurs daugiau jaunimo judumo ir jaunimo įsidarbinimo galimybių;

4.  džiaugiasi, kad siekdamos sukurti savanoriškai veiklai palankias sąlygas, kai kurios valstybės narės priėmė arba iš dalies pakeitė šios srities teisės aktus; rekomenduoja kitoms valstybėms narėms tai padaryti siekiant pagal Europos chartiją, kurioje nustatytos savanorių teisės ir atsakomybė, sustiprinti savanorių teises;

5.  ragina valstybes nares toliau kurti savanoriškai veiklai palankias sąlygas, ypač teisinės sistemos priemonėmis, kai tokios sistemos trūksta;

6.  pažymi, kad kai kurios valstybės narės įgyvendino TDO parengto Žinyno dėl savanoriško darbo stebėjimo nuostatas, ir ragina kitas šalis daryti tą patį siekiant pateikti palyginamų duomenų apie savanorišką veiklą, kad būtų galima aiškiai įsivaizduoti svarbų jos indėlį;

7.  prašo priimti Europos savanorių asociacijų įstatus siekiant sudaryti palankias sąlygas jų teisiniam ir instituciniam pripažinimui;

8.  pabrėžia, kad reikia skatinti savanorišką veiklą tarp mokinių, studentų ir kito jaunimo, kad būtų praplėsti solidarumo horizontai ir padidinta parama jam;

9.  pažymi, jog tai, kad pastaraisiais mėnesiais internetu sukurta daug Europos įgūdžių pasų, įrodo, kad elektroninė laikmena yra sėkmingai naudojama ir naudinga siekiant pateikti išsamią įgūdžių apžvalgą, įskaitant vykdant savanorišką veiklą įgytus įgūdžius, norint, kad jie būtų oficialiai pripažįstami tiek profesiniais, tiek savišvietos tikslais;

10. pabrėžia vykdant savanorišką veiklą įgyjamų įgūdžių ir gebėjimų, kurie turėtų būti pripažįstami formaliojo ir neformaliojo mokymosi bei darbo patirtimi, papildomą naudą pildant gyvenimo aprašymą ir vykdant darbinę veiklą;

11. mano, kad siūlomas dokumentas „Europaso patirtis“ (angl. „Europass Experience“) suteiks savanoriams galimybę aprašyti ir registruoti vykdant savanorišką veiklą įgytus įgūdžius, kuriems gali būti nesuteikti sertifikatai, ir ragina Europos Komisiją, atsižvelgiant į Tarybos rekomendaciją dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo, kuo greičiau paskelbti šį dokumentą;

12. atkreipia dėmesį į jaunimo savanorišką veiklą skatinančių, socialinį kapitalą kuriančių ir visuomeninį vystymą gerinančių minėtųjų įgūdžių ir gebėjimų svarbą;

13. pataria, skirti dėmesį lyčių lygybei savanoriškos veiklos sektoriuje, ypač akivaizdžiam neatitikimui tarp vadovaujančių savanorių, kadangi vadovaujamąsias pareigas užima daug daugiau vyrų;

14. tvirtina, kad tokie vykdant savanorišką veiklą jaunuolių įgyti įgūdžiai turėtų būti įtraukti į Europos įgūdžių pasą ir Europasą, taip siekiant vienodai traktuoti formalųjį ir neformalųjį švietimą;

15. pabrėžia, kad savanoriška veikla padeda mokyklos nebaigusiam jaunimui surasti jį įtraukiančią aplinką ir veiklą;

16. pakartoja, kad remia Komisijos iniciatyvą įsteigti „Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusą“ siekiant padėti Sąjungai greitai ir koordinuotai reaguoti į humanitarines krizes ir dideles stichines nelaimes, remiant mokymą, mobilizuojant savanorius ir koordinuojant jų veiklą, kad būtų vykdoma ES humanitarinės pagalbos veikla;

17. pabrėžia, kad savanoriška veikla, kurios vis dažniau imasi jaunimas ir pagyvenę žmonės, skatina tarpkultūrinį mokymąsi, Europos tapatybės jausmą, kartų solidarumą ir prisideda prie vyresnių žmonių aktyvumo bei piliečių dalyvavimo visais gyvenimo etapais;

18. atkreipia dėmesį į tai, kad savanoriška veikla padeda ir jauniems, ir vyresnio amžiaus žmonėms prisidėti teikiant naudą visuomenei ir už tai būti gerbiamiems ir vertinamiems; ši veiklą taip pat didina gyvenimo kokybę, gerovę ir sveikatą bendrai;

19. atkreipia dėmesį į tai, kad plačios savanoriškos veiklos galimybės ir lengvas jų prieinamumas kalbant apie išlaidas, informaciją ir infrastruktūrą ir civilinė atsakomybė bei draudimas nuo nelaimingų atsitikimų yra esminiai veiksniai visų amžiaus grupių asmenų savanoriškai veiklai skatinti;

20. mano, kad savanoriška veikla yra aktyvi pilietinės visuomenės kūrimo forma, galinti prisidėti prie tarpkultūrinio dialogo plėtojimo, tapdama svarbiu veiksniu užkertant kelią išankstiniam nusistatymui ir rasizmui;

21. pažymi, kad savanoriai atlieka itin svarbų vaidmenį kuriant žmogiškąjį bei socialinį kapitalą ir skatinant socialinę įtrauktį; ragina Komisiją ir valstybes nares tinkamai pripažinti, kad savanoriška veikla teikia būtiną papildomą naudą sporto srityje, konkrečiai mėgėjų sporto srityje, kurioje daugelis organizacijų be savanorių būtų negyvybingos;

22. ragina Komisiją ir valstybes nares tinkamai pripažinti, kad dabartiniu sunkios ekonominės krizės laikotarpiu savanoriška veikla teikia didelę papildomą naudą;

23. pabrėžia, jog reikia nuolatinių pastangų siekiant užtikrinti, kad moterys galėtų vienodai vykdyti savanorišką veiklą;

24. pabrėžia tai, kad ir 2011 m. pradėtas darbas turėtų būti tęsiamas paskesniais Europos metais, siekiant savanorišką veiklą integruoti kaip svarbią aktyvaus piliečių dalyvavimo išraišką, ir šiuo atžvilgiu ragina Komisiją įtraukti savanorišką veiklą kaip svarbų indėlį į aktyvų pilietiškumą Europos piliečių metais;

25. ragina valstybes nares užtikrinti Europos savanoriškos veiklos metais (2011 m.) nacionaliniu lygmeniu pasiektų rezultatų tvarumą;

26. prašo Komisijos numatyti ir vystyti savanoriškos veiklos politiką ir taikyti atvirąjį koordinavimo metodą siekiant skatinti skirtingų valstybių narių suinteresuotųjų subjektų dialogą ir bendradarbiavimą;

27. ragina valstybes nares imtis reikiamų veiksmų savanoriškai veiklai įtvirtinti, kad tai neprieštarautų jų nacionalinės darbo teisės aktams;

28. prašo valstybių narių ir Komisijos numatyti įsteigti vieną bendrą ryšių punktą – nuolatinę tarnybą, kuri būtų atsakinga už savanoriškos veiklos politiką ir Komisijos tarnybų bei institucijų veiklos koordinavimą;

29. pabrėžia, kad siekiant paskatinti informacijos kaupimą, būtina, visų pirma bendradarbiaujant su Europos savanoriško darbo organizacijomis, asociacijomis ir tinklais, sukurti centralizuotą ES masto portalą – Europos platformą, kuri padėtų užtikrinti koordinavimą šioje srityje, apimtų geriausiosios patirties duomenų banką ir turėtų tarpvalstybinio savanoriško darbo skyrių, kurioje būtų kaupiama informacija apie prieinamas programas, kainas ir dalyvavimo sąlygas;

30. ragina valstybes nares įdiegti nacionalines koordinavimo interneto svetaines ir paieškos sistemas, kuriomis galėtų paprastai ir aiškiai naudotis pavieniai asmenys, ieškodami savanoriškos veiklos galimybių, o organizacijoms – bendradarbiavimo galimybių;

31. ragina valstybes nares toliau teikti stabilią ir tvarią savanoriškos veiklos paramos sistemą, valstybiniu ir tarpvalstybiniu mastu, kuria būtų remiami savanoriai ir savanorių organizacijos; rekomenduoja valstybėms narėms išsaugoti Europos savanoriškos veiklos metams (2011 m.) sukurtas nacionalines koordinavimo organizacijas;

32. ragina valstybes nares įgyvendinti Direktyvos 2004/114/EB(13)dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų nuostatas ir pagal Europos kaimynystės politiką savanoriška veikla užsiimantiems asmenims dar labiau supaprastinti vizų išdavimo procedūras arba visai jas panaikinti;

33. ragina nacionalines, regionų ir vietos valdžios institucijas užtikrinti tinkamą finansavimą ir supaprastinti administracines procedūras ir numatyti mokesčių lengvatas savanorių organizacijoms ir tinklams, ypač tiems, kurie yra maži ir turi nedaug išteklių; todėl ragina aiškiau apibrėžti subsidijų asociacijoms sąvoką, kad finansavimas asociacijoms nebebūtų painiojamas su valstybės pagalba, galinčia sudaryti kliūtis konkurencijai ekonomikos sektoriuje;

34. ragina Europos Komisiją išnagrinėti galimybę savanorišką darbą įvertinti ekonominiu požiūriu ir jam skirti dalį bendrai finansuojamų ES projektų lėšų;

35. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu skatinti savanorišką veiklą, taip pat įgyvendinant ES įmonių socialinės atsakomybės strategiją, laikantis neprivalomo tarptautinio standarto ISO 26000:2010, kurioje pateikiamos su įmonių socialine atsakomybe susijusios gairės;

36. ragina Komisiją stebėti, kad valstybėse narėse savanoriai būtų privalomai tinkami apdraudžiami, taip jiems teikiant sveikatos apsaugą ir užtikrinant jų saugumą, kai jie vykdo savo veiklą;

37. ragina valstybes nares, kurios dar nėra to padariusios, priimti teisės aktus, skirus savanoriškai veiklai reglamentuoti, ir sudaryti palankias sąlygas savanoriškai veiklai teikiant formalųjį bei neformalųjį mokymą ir savišvietą, kad savanoriai taptų vis kvalifikuotesni ir atsakingesni už savo veiklą;

38. ragina valstybes nares sudaryti palankias sąlygas savanoriškai veiklai, taip pat per formalųjį ir neformalųjį mokymą bei savišvietą, kad savanoriai taptų vis kvalifikuotesni ir atsakingesni už savo veiklą, nes dažniausiai jie veikia skatinami altruizmo ir neturėdami asmeninių interesų; ragina valstybes nares įvesti savanorių mokymo kursus kaip pasirenkamuosius dalykus švietimo įstaigose;

39. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau reklamuoti Europos savanorių tarnybą universitetuose ir kitose aukštojo mokslo įstaigose;

40. mano, kad vykstant neformalaus švietimo procesui savanoriška veikla prisideda prie profesinių gebėjimų ir kvalifikacijos plėtojimo, tad savanoriams lengviau patekti arba grįžti į darbo rinką;

41. rekomenduoja Komisijai palaikyti ryšius su Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) aljansą pakeisiančiu Europos savanoriškos veiklos aljansu ir kitomis savanoriškos veiklos organizacijomis ir tinkamai atsižvelgti į rekomendacijas, parengtas kuriant Europos savanoriškos veiklos politiką (angl. PAVE), kaip siūlomą ateities veiksmų planą;

42. ragina Komisiją numatyti pakankamai išteklių įsteigti Europos savanoriškos veiklos plėtros fondui, kurio lėšomis būtų užtikrintas tam reikalingos infrastruktūros kūrimas;

43. pažymi NVO galimybių gauti Europos finansavimą, visų pirma finansavimą iš ESF, supaprastinimo Europos ir nacionaliniu lygmenimis svarbą;

44. ragina valstybes nares įgyvendinti Tarybos rekomendaciją dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo ir anksčiau už nustatytą 2018 m. terminą užtikrinti vykdant savanorišką veiklą įgytų žinių, įgūdžių ir kompetencijų, kurios turėtų tapti švietimo įstaigų, darbdavių ir kitų pripažįstamomis kvalifikacijomis, patvirtinimo formaliųjų struktūrų įgyvendinimą;

45. ragina Komisiją pripažinti vykdant savanorišką veiklą praleistą laiką tinkamu visų Europos stipendijų bendram finansavimui natūra ir bendradarbiauti su savanoriškos veiklos organizacijomis, kad būtų sukurtos savanoriškos veiklos laiko registravimo ir dokumentavimo sistemos, pagrįstos įvairiomis turimomis priemonėmis ir modeliais;

46. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

OL L 327, 2006 11 24, p. 30.

(2)

OL L 327, 2006 11 24, p. 45.

(3)

OL L 378, 2006 12 27, p. 32.

(4)

OL L 17, 2010 1 22, p. 43.

(5)

OL C 168, 2006 7 20, p. 1.

(6)

OL C 241, 2008 9 20, p. 1.

(7)

OL C 319, 2008 12 13, p. 8.

(8)

OL L 394, 2006 12 30, p. 5.

(9)

Priimti tekstai, P7_TA(2011)0101.

(10)

OL C 372, 2011 12 20, p. 24.

(11)

CESE 824/2012.

(12)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0236.

(13)

OL L 375, 2004 12 23, p. 12.


AIŠKINAMOJI DALIS

Savanoriška veikla yra svarbus mūsų demokratinių ir pliuralistinių visuomenės grupių ramstis.

Tai – įsipareigojimo, rėmimo ir aktyvaus dalyvavimo socialiniame gyvenime išraiška.

Savanoriška veikla apima visas veiklos, kuria nesiekiama pelno, formas: oficialiąją, neoficialiąją ir neformaliąją veiklą, vykdomą gera valia, pasirinktą savo noru.

Šios veiklos poveikis visuomenei tiesioginis, nes ja skatinamas kartų solidarumas, prisidedama prie vyresnių žmonių aktyvumo bei piliečių dalyvavimo visais gyvenimo etapais ir taip užtikrinama tikra socialinė integracija.

Savanoriai vietos lygmeniu ir misijose, vykdomose ne šalyse, kuriose jie gyvena, veikia socialinėje arba švietimo srityse, remia bendradarbiavimą aplinkosaugos ir vystymosi srityse bei dalyvauja kultūros veikloje.

Europos savanoriškos veiklos metų organizavimo iniciatyva 2011 m. buvo priimta palankiai, nes taip turėjo būti įvertintas ir skatinamas savanorių ir su savanoriais veiklą vykdančių organizacijų atsidavimas bei padėta spręsti savanoriškos veiklos problemas, kaip antai savanorių skaičiaus mažėjimas arba persiorientavimas nuo ilgalaikių įsipareigojimų link konkrečių trumpalaikių projektų.

Paskelbus Europos savanoriškos veiklos metus, įvairios šalys dėjo pastangas siekdamos išplėsti savanoriškos veiklos sektorių: daugelis jų įgyvendino Tarptautinės darbo organizacijos Žinyno dėl savanoriško darbo stebėjimo nuostatas ir ragino kitas šalis daryti tą patį siekiant pateikti palyginamų duomenų apie savanorišką veiklą, kad būtų galima aiškiai įsivaizduoti svarbų jos indėlį.

Europos savanoriškos veiklos metais (2011 m.) išskirti 4 pirmenybiniai tikslai:

1.   sukurti savanoriškai veiklai palankią aplinką;

2.   padidinti savanoriškos veiklos organizatorių galimybes, suteikiant jiems geresnių priemonių;

3.   pripažinti savanorišką veiklą;

4.   padidinti informuotumą apie savanoriškos veiklos svarbą.

Imtasi įvairių veiksmų pirmiau išvardytiems tikslams pasiekti, ir daugelis jų įrodė, kad ši iniciatyva buvo sėkminga.

Aiškus to pavyzdys –Europos įgūdžių pasas, kuriame pateikiama išsami savanorių įgūdžių, kuriuos svarbu oficialiai pripažinti tiek profesiniais, tiek savišvietos tikslais, apžvalga.

Nors dabartinė ekonomikos krizė sukėlė sunkumų ir tapo išbandymu veiklai, kuri dėl savo pobūdžio neatneša tiesioginės ekonominės naudos, šios veiklos sėkmė įrodė, kad ir sunkiu metu solidarumas yra svarbesnis nei egoizmas.

Savanoriška veikla vis dažniau tampa mokykla ir galimybe išbandant jėgas darbo rinkoje įgyti kvalifikaciją ir įgūdžių.

Šiuo dokumentu pranešėjas prašo valstybių narių ir Komisijos įsteigti vieną bendrą ryšių punktą – nuolatinę tarnybą, kuri būtų atsakinga už savanoriškos veiklos politiką ir įvairių tarnybų bei institucijų veiklos koordinavimą.

Iki šiol surinkti duomenys atskleidė įvairius teigiamus Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) aspektus ir rodo, kaip svarbu toliau vykdyti veiklą šioje srityje, kad savanoriška veikla neliktų metus trukusia kampanija strateginiame Sąjungos veiklos sektoriuje, remiantis 2009 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimu Nr.°37/2010/EB dėl Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, ir kad ji taptų viena pagrindinių Europos Sąjungos socialinės ir kultūrinės sanglaudos priemonių.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

17.10.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zoltán Bagó, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Martina Michels, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Monika Panayotova, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Sabine Verheyen, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Iosif Matula, Mitro Repo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Ioan Enciu, Gerben-Jan Gerbrandy

Teisinė informacija - Privatumo politika