ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích zemí a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody

23. 10. 2013 - (16229/2012 – C7‑0011/2013 – 2013/0801(CNS)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Philip Claeys

Postup : 2013/0801(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0351/2013
Předložené texty :
A7-0351/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích zemí a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody

(16229/2012 – C7‑0011/2013 – 2013/0801(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (16229/2012),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)[1], a zejména na čl. 26 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0011/2013),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací[2],

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí a organizací, se kterými Europol uzavře dohody[3],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0351/2013),

1.  zamítá návrh rozhodnutí Rady;

2.  vyzývá Radu, aby rozhodnutí nepřijímala, vzhledem k tomu, že Komise nedávno navrhla nové nařízení o Europolu (návrh nařízení Komise ze dne 27. března 2013 o agentuře Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol), kterým se zrušují rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV (COM(2013)0173)), v němž se mění ustanovení a postupy při uzavírání dohod se třetími zeměmi a organizacemi; opatření, kterými se provádí rozhodnutí 2009/371/SVV, by se proto neměla nijak měnit;

3.  vyzývá ředitele a správní radu Europolu, aby v případě, že bude návrh rozhodnutí přijat, nezahajovali jednání o operačních dohodách se zeměmi, které jsou v něm uvedené, jelikož v některých státech uvedených v návrhu rozhodnutí Rady není zaručena dostatečná úroveň ochrany údajů a dodržení základního práva na ochranu osobních údajů nemůže být zaručeno; zdůrazňuje, při každé výměně osobních údajů se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi musí být zajištěny přísné záruky bezpečnosti pro účely ochrany soukromé sféry a základních práv;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a Europolu.

  • [1]  Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37
  • [2]  Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.
  • [3]  Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tento návrh

Podle čl. 26 odst. 1 platného rozhodnutí o zřízení Europolu (rozhodnutí 2009/371/SVV) stanoví Rada seznam třetích zemí a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody. Na základě rozhodnutí 2009/371/SVV je seznam stanoven v příloze rozhodnutí 2009/935/SVV.

Podle tohoto návrhu by do přílohy rozhodnutí 2009/935/SVV měly být přidány následující státy:

– Brazílie

– Gruzie

– Mexiko

– Spojené arabské emiráty.

Podrobné odůvodnění potřeby uzavřít dohody s těmito státy lze nalézt v doporučení správní rady Europolu Radě ze dne 4. října 2012 (dokument Rady 15237/12 dostupný ve veřejném rejstříku Rady).

Postup

Jak bylo popsáno výše, tato revize přílohy je navržena na základě platného rozhodnutí o Europolu. Návrh Rady je konzultován s Evropským parlamentem.

Komise nicméně nedávno navrhla nové nařízení o Europolu (COM(2013)173), v němž jsou pozměněna ustanovení a postupy při uzavírání dohod s třetími zeměmi a organizacemi. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost budou Parlament a Rada o tomto nařízení rozhodovat společně.

Ve stanovisku vydaném dne 19. června 2013 nepovažuje právní služba Parlamentu navržený postup z právního hlediska za správný.

K obsahu návrhu

Zpravodaj nezpochybňuje operační potřeby členských států, které žádají, aby Europol uzavřel dohody s Brazílií, Gruzií, Mexikem a Spojenými arabskými emiráty. Návrh nicméně nemůže být přijat na základě ustanovení, která nejsou v souladu s Lisabonskou smlouvou. Panují rovněž obavy v souvislosti se stávající úrovní ochrany dat v některých ze zemí uvedených v návrhu. Proto ani kdyby byl návrh přijat, neměli by ředitel a správní rada Europolu zahajovat jednání o operačních dohodách se žádnou ze zemí uvedených v návrhu, dokud nevstoupí v platnost nové nařízení o Europolu.

POSTUP

Název

Změna přílohy rozhodnutí 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody

Referenční údaje

16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS)

Datum konzultace s EP

10.1.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

17.1.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

17.1.2013

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

20.2.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Philip Claeys

31.1.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

21.3.2013

5.9.2013

 

 

Datum přijetí

17.10.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Alexander Alvaro, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Marian-Jean Marinescu, Andrés Perelló Rodríguez, Marie-Christine Vergiat

Datum předložení

23.10.2013