RAPORT Nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse otsust 2009/935/JSK seoses nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loeteluga, kellega Europol sõlmib kokkulepped

23.10.2013 - (16229/2012 – C7‑0011/2013 – 2013/0801(CNS)) - *

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Philip Claeys

Menetlus : 2013/0801(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0351/2013
Esitatud tekstid :
A7-0351/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse otsust 2009/935/JSK seoses nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loeteluga, kellega Europol sõlmib kokkulepped

(16229/2012 – C7‑0011/2013 – 2013/0801(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (16229/2012),

–   võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega luuakse Euroopa Politseiamet (Europol)[1], eelkõige selle artikli 26 lõike 1 punkti a, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0011/2013),

–   võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/934/JHA, millega võetakse vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist[2],

–   võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/935/JSK, millega määratakse kindlaks nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped[3],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-0351/2013),

1.  lükkab nõukogu otsuse eelnõu tagasi;

2.  palub nõukogul otsust mitte vastu võtta, kuna komisjon esitas hiljuti ettepaneku võtta vastu uus Europoli määrus (komisjoni 27. märtsi 2013. aasta ettepanek võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK (COM(2013)0173)) ja kuna nimetatud määruse kohaselt tuleb muuta kolmandate riikide ja organisatsioonidega kokkulepete sõlmimist käsitlevaid sätteid ning nende sõlmimise korda; seepärast ei peaks otsuse 2009/371/JSK rakendusmeetmetesse muudatusi tegema;

3.  palub, et Europoli direktor ja haldusnõukogu hoiduksid nõukogu otsuse eelnõu vastuvõtmise korral operatiivkoostöö kokkulepete üle läbirääkimiste alustamisest loetelus nimetatud riikidega, kuna mõnes nõukogu otsuse eelnõus loetletud riigis ei ole andmekaitse tase piisav ja seega ei ole võimalik tagada põhiõiguseks olevat isikuandmete kaitset; rõhutab, et isikuandmete vahetamisel kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega tuleb alati tagada ranged kaitsemeetmed eraelu puutumatuse ja põhiõiguste kaitseks;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja Europolile.

  • [1]  ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.
  • [2]  ELT L 325, 11.12.2009, lk 6.
  • [3]  ELT L 325, 11.12.2009, lk 12.

SELETUSKIRI

Kõnealune ettepanek

Vastavalt kehtiva Europoli asutamise otsuse (otsus 2009/371/JSK) artikli 26 lõikele 1 määrab nõukogu kindlaks nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped. Otsuse 2009/371/JSK kohaselt esitatakse loetelu otsuse 2009/935/JSK lisas.

Kõnealuse ettepaneku kohaselt tuleks otsuse 2009/935/JSK lisasse lisada järgmised kolmandad riigid:

– Brasiilia,

– Gruusia,

– Mehhiko,

– Araabia Ühendemiraadid.

Nimetatud riikidega kokkulepete sõlmimise vajadust on üksikasjalikult põhjendatud Europoli haldusnõukogu 4. oktoobri 2012. aasta soovituses nõukogule (nõukogu dokument 15237/12 on kättesaadav nõukogu dokumendiregistris).

Menetlus

Nagu eespool selgitatud, on lisa läbivaatamise ettepanek koostatud kehtiva Europoli otsuse alusel. Nõukogu eelnõu asjus konsulteeritakse Euroopa Parlamendiga.

Komisjon esitas aga hiljuti ettepaneku võtta vastu uus Europoli määrus (COM(2013)173), millega muudetakse kolmandate riikide ja organisatsioonidega kokkulepete sõlmimist käsitlevaid sätteid ning nende sõlmimise korda. Lissaboni lepingu jõustumise järel kohaldavad Euroopa Parlament ja nõukogu selle määruse suhtes kaasotsustamismenetlust.

Euroopa Parlamendi õigusteenistus esitas oma arvamuse 19. juunil 2013 ja luges kavandatava menetluse õiguslikult ebakorrektseks.

Ettepaneku sisu

Raportööril ei ole kahtlust liikmesriikide praktilises vajaduses taotleda Europolilt kokkulepete sõlmimist Brasiilia, Gruusia, Mehhiko ja Araabia Ühendemiraatidega. Ettepanekut ei saa siiski vastu võtta sätete alusel, mis ei ole kooskõlas Lissaboni lepinguga. Samuti on probleeme mõne ettepanekus loetletud riigi andmekaitse praeguse tasemega. Seepärast peaksid Europoli direktor ja haldusnõukogu isegi juhul, kui ettepanek vastu võetakse, hoiduma operatiivkoostöö kokkulepete üle läbirääkimiste alustamisest loetelus nimetatud riikidega enne, kui uus Europoli määrus jõustub.

MENETLUS

Pealkiri

Otsuse 2009/935/JSK lisa muutmine seoses nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loeteluga, kellega Europol sõlmib kokkulepped

Viited

16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

10.1.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

17.1.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

17.1.2013

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

20.2.2013

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Philip Claeys

31.1.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

21.3.2013

5.9.2013

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.10.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Marian-Jean Marinescu, Andrés Perelló Rodríguez, Marie-Christine Vergiat

Esitamise kuupäev

23.10.2013