JELENTÉS a 2009/935/IB határozatnak az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

23.10.2013 - (16229/2012 – C7‑0011/2013 – 2013/0801(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Philip Claeys

Eljárás : 2013/0801(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0351/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0351/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2009/935/IB határozatnak az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(16229/2012 – C7‑0011/2013 – 2013/0801(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács tervezetére (16229/2012),

–   tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra[1] és különösen annak 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0011/2013),

–   tekintettel az Europolnak a partnerekkel fennálló kapcsolataira, többek közt a személyes adatok és minősített adatok cseréjére vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/934/IB tanácsi határozata[2],

–   tekintettel az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 2009/935/IB tanácsi határozatra[3],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0351/2013),

1.  elutasítja a Tanács határozattervezetét;

2.  felszólítja a Tanácsot, hogy ne fogadja el a határozatot, mivel a Bizottság nemrégiben új rendeletre irányuló javaslatot nyújtott be az Europol kapcsán (a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. március 27-i bizottsági javaslat (COM(2013)0173)), amelynek értelmében módosítani kell a harmadik országokkal és szervezetekkel való megállapodások megkötésének szabályait és eljárásait; ennélfogva a 2009/371/IB határozat végrehajtási intézkedéseit nem szabad módosítani;

3.  felhívja az Europol igazgatóját és igazgatótanácsát, hogy amennyiben a tanácsi határozattervezet elfogadásra kerül, tartózkodjanak attól, hogy az abban felsorolt országokkal műveleti megállapodásokról tárgyalásokba kezdjenek, mivel a tanácsi határozattervezetben felsorolt egyes országokban nem kielégítő az adatvédelem szintje, és a személyes adatok védelméhez való alapvető jog tiszteletben tartása nem biztosítható; hangsúlyozza, hogy a személyes adatok harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel való bármely megosztása esetében biztosítani kell a magánélethez való jog és az alapvető jogok védelmére vonatkozó, szigorú biztonsági garanciákat;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Europolnak.

  • [1]  HL L 121., 2009.5.15., 37. o.
  • [2]  HL L 325., 2009.12.11., 6. o.
  • [3]  HL L 325., 2009.12.11., 12. o.

INDOKOLÁS

A javaslat

Az Europol létrehozásáról szóló, hatályban lévő 2009/371/IB határozat 26. cikkének (1) bekezdése értelmében a Tanács határozza meg az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékét. A 2009/371/IB határozat értelmében a jegyzék a 2009/935/IB határozat mellékletében jelenik meg.

A jelenlegi javaslat szerint a következő harmadik országok kerülnének be a 2009/935/IB határozat mellékletébe:

– Brazília

– Grúzia

– Mexikó

– Egyesült Arab Emírségek.

Az Europol igazgatótanácsának a Tanácshoz intézett 2012. október 4-i ajánlása (a tanácsi irattárban megtalálható 15237/12. számú tanácsi dokumentum) részletesen kifejti, hogy miért van szükség megállapodás megkötésére ezekkel az országokkal.

Az eljárás

Mint említettük, a melléklet módosítását a jelenleg hatályban lévő Europol határozat alapján javasolja az Europol. Az Európai Parlament a Tanács tervezete kapcsán nyilvánít véleményt.

A Bizottság azonban nemrégiben új rendeletre irányuló javaslatot nyújtott be az Europol kapcsán (COM(2013)0173), amely módosítja a harmadik országokkal és szervezetekkel való megállapodások megkötésének szabályait és eljárásait. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a Parlament és a Tanács együttdöntési eljárásban határoz a rendeletről.

június 19-i véleményében a Parlament Jogi Szolgálata a javasolt eljárásról azt állapította meg, hogy jogi szempontból helytelen.

A javaslat lényegi tartalma

Az előadó nem vonja kétsége a tagállamok műveleti igényeit, amikor arra kérik az Europolt, hogy kössön megállapodást Brazíliával, Grúziával, Mexikóval és az Egyesült Arab Emírségekkel. A javaslatot azonban nem fogadhatjuk el olyan rendelkezések alapján, amelyek nincsenek összhangban a Lisszaboni Szerződéssel. A javaslatban felsorolt egyes országok tekintetében az adatvédelem szintje kapcsán is merülnek fel aggályok. Emiatt ha a határozattervezet elfogadásra kerül is, az Europol igazgatójának és igazgatótanácsának tartózkodnia kell attól, hogy a felsorolt országokkal műveleti megállapodásokról tárgyalásokba kezdjenek mindaddig, amíg az új Europol rendelet hatályba nem lép.

ELJÁRÁS

Cím

A 2009/935/IB határozat mellékletének az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

10.1.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

17.1.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

17.1.2013

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

20.2.2013

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Philip Claeys

31.1.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.3.2013

5.9.2013

 

 

Az elfogadás dátuma

17.10.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Alvaro, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Marian-Jean Marinescu, Andrés Perelló Rodríguez, Marie-Christine Vergiat

Benyújtás dátuma

23.10.2013