Procedūra : 2013/0801(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0351/2013

Pateikti tekstai :

A7-0351/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/11/2013 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0480

PRANEŠIMAS     *
PDF 162kWORD 724k
23.10.2013
PE 513.267v03-00 A7-0351/2013

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo projekto, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu

(16229/2012 – C7‑0011/2013 – 2013/0801(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Philip Claeys

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo projekto, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu

(16229/2012 – C7‑0011/2013 – 2013/0801(CNS))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (16229/2012),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(1), ypač į jo 26 straipsnio 1 dalies a punktą, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0011/2013),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo(2),

–   atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/935/TVR, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas(3),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7-0351/2013),

1.  atmeta Tarybos sprendimo projektą;

2.  ragina Tarybą nepriimti sprendimo, nes Komisija neseniai pasiūlė naują reglamentą dėl Europolo (2013 m. kovo 27 d. Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolas) ir sprendimų 2009/371/TVR ir 2005/681/TVR panaikinimo (COM(2013)0173)), kuriuo siekiama iš dalies pakeisti susitarimų sudarymo su trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis nuostatas ir procedūras; todėl Sprendimo 2009/371/TVR įgyvendinimo priemonės neturėtų būti keičiamos;

3.  ragina Europolo direktorių ir valdybą, jei Tarybos sprendimo projektas būtų priimtas, nepradėti jokių derybų dėl veiklos susitarimų sudarymo su jame išvardytomis šalimis, nes kai kuriose Tarybos sprendimo projekte paminėtose šalyse nėra užtikrinamas pakankamas duomenų apsaugos lygis ir negalima užtikrinti pagrindinės teisės į asmens duomenų apsaugą; pabrėžia, kad vykdant keitimąsi bet kokiais asmens duomenimis su trečiosiomis valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijomis privaloma užtikrinti griežtas saugumo garantijas, susijusias su privatumo ir pagrindinių teisių apsauga;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Europolui.

(1)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(2)

OL L 325, 2009 12 11, p. 6.

(3)

OL L 325, 2009 12 11, p. 12.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šis pasiūlymas

Pagal galiojančio sprendimo dėl Europolo įsteigimo 26 straipsnio 1 dalį (Sprendimas 2009/371/TVR) Taryba turi sudaryti trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašą. Pagal Sprendimą 2009/371/TVR šis sąrašas nurodytas Sprendimo 2009/935/TVR priede.

Pagal šį pasiūlymą į Sprendimo 2009/935/TVR priede nurodytą sąrašą turėtų būti papildomai įtrauktos šios trečiosios valstybės:

– Brazilija,

– Gruzija,

– Meksika,

– Jungtiniai Arabų Emyratai.

Išsamų būtinybės sudaryti susitarimus su šiomis valstybėmis pagrindimą galima rasti 2012 m. spalio 4 d. Europolo valdybos Tarybai pateiktoje rekomendacijoje (Tarybos dokumentą Nr. 15237/12 galima rasti Tarybos dokumentų registre).

Procedūra

Kaip nurodyta pirmiau, šis priedo peržiūra pasiūlyta remiantis galiojančiu sprendimu dėl Europolo. Su Europos Parlamentu konsultuojamasi dėl Tarybos projekto.

Tačiau Komisija neseniai pasiūlė naują reglamentą dėl Europolo (COM(2013)173), kuriame pakeistos susitarimų sudarymo su trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis nuostatos ir procedūra. Atsižvelgdami į įsigaliojusią Lisabonos sutartį, Parlamentas ir Taryba priims bendrą sprendimą dėl šio reglamento.

2013 m. birželio 19 d. pateiktoje nuomonėje Parlamento teisės tarnyba nurodė, kad pasiūlyta procedūra teisiniu požiūriu neteisinga.

Dėl pasiūlymo turinio

Pranešėjas neabejoja dėl valstybių narių, kurios prašo, kad Europolas sudarytų susitarimus su Brazilija, Gruzija, Meksika ir Jungtiniais Arabų Emyratais, veiklos poreikių. Tačiau pasiūlymas negali būti priimtas remiantis Lisabonos sutarties neatitinkančiomis nuostatomis. Susirūpinimą taip pat kelia esamas duomenų apsaugos lygis kai kuriose pasiūlyme išvardytose šalyse. Todėl, net jeigu pasiūlymas bus priimtas, Europolo direktorius ir valdyba neturėtų pradėti jokių derybų dėl veiklos susitarimų sudarymo su pasiūlyme išvardytomis šalimis, kol įsigalios naujas reglamentas dėl Europolo.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sprendimo 2009/935/TVR priedo dalinis keitimas, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu

Nuorodos

16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS)

Konsultacijos su EP data

10.1.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

17.1.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

17.1.2013

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

20.2.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Philip Claeys

31.1.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

21.3.2013

5.9.2013

 

 

Priėmimo data

17.10.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Marian-Jean Marinescu, Andrés Perelló Rodríguez, Marie-Christine Vergiat

Pateikimo data

23.10.2013

Teisinė informacija - Privatumo politika