VERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2009/935/JBZ wat betreft de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten

23.10.2013 - (16229/2012 – C7‑0011/2013 – 2013/0801(CNS)) - *

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Philip Claeys
PR_CNS_art55rej

Procedure : 2013/0801(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0351/2013
Ingediende teksten :
A7-0351/2013
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2009/935/JBZ wat betreft de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten

(16229/2012 – C7‑0011/2013 – 2013/0801(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerp van besluit van de Raad (16229/2012),

–   gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)[1], en met name artikel 26, lid 1, onder a), op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0011/2013),

–   gezien besluit 2009/934/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor de betrekkingen van Europol met partners, inclusief de uitwisseling van persoonsgegevens en gerubriceerde informatie[2],

–   gezien Besluit 2009/935/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten[3],

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0351/2013),

1.  verwerpt het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt de Raad het besluit niet goed te keuren, aangezien de Commissie onlangs een voorstel heeft ingediend voor een nieuwe verordening betreffende Europol (voorstel van de Commissie van 27 maart 2013 voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ (COM(2013)0173)), op grond waarvan de voorschriften en de procedure voor het sluiten van overeenkomsten met derde staten moeten worden gewijzigd; om die reden moeten de maatregelen ter uitvoering van Besluit 2009/371/JBZ niet gewijzigd worden;

3.  verzoekt de directeur en de raad van bestuur van Europol om in geval het ontwerpbesluit van de Raad wordt aangenomen met de daarin opgenomen landen geen onderhandelingen te openen over de sluiting van operationele overeenkomsten, omdat in een aantal in het ontwerpbesluit van de Raad opgenomen landen geen passend niveau van gegevensbeschermingsniveau bestaat en de eerbiediging van het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens niet gewaarborgd kan worden. benadrukt dat de uitwisseling van persoonsgegevens met derde landen en internationale organisaties omgeven moet zijn met strenge veiligheidswaarborgen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de grondrechten;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en Europol.

  • [1]  PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.
  • [2]  PB L 325 van 11.12.2009, blz. 6.
  • [3]  PB L 325 van 11.12.2009, blz. 12.

TOELICHTING

Het voorstel

Overeenkomstig artikel 26, lid 1, van het besluit tot oprichting van de Europese politiedienst (Besluit 2009/371/JBZ), zoals dat nu geldt, stelt de Raad een lijst vast van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten. Overeenkomstig besluit 2009/371/JBZ is deze lijst vastgesteld in de bijlage bij Besluit 2009/935/JBZ.

Voorgesteld wordt de volgende derde staten aan de bijlage bij Besluit 2009/935/JBZ toe te voegen:

– Brazilië

– Georgië

– Mexico

– Verenigde Arabische Emiraten.

In de aanbeveling van de raad van bestuur van Europol aan de Raad van 4 oktober 2012 (Raadsdocument 15237/12, beschikbaar in het register van de Raad) wordt uitvoerig gemotiveerd waarom het nodig is overeenkomsten te sluiten met deze staten.

De procedure

Zoals hierboven uiteengezet, wordt de herziening van de bijlage voorgesteld op basis van het Europol-besluit zoals dat nu van kracht is. Het Europees Parlement is over het ontwerpbesluit van de Raad geraadpleegd.

De Commissie heeft echter onlangs een voorstel ingediend voor een nieuwe verordening betreffende Europol (COM(2013)173) waarin de voorschriften en de procedure voor het sluiten van overeenkomsten met derde staten worden gewijzigd. Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt over deze verordening beslist door de Raad met medebeslissing van het Parlement.

In een advies, uitgebracht op 19 juni 2013, stelde de juridische dienst van het Parlement dat de voorgestelde procedure juridisch onjuist is.

De inhoud van het voorstel

De rapporteur zet geen vraagtekens bij de door de lidstaten geschetste operationele noodzaak tot toevoeging van Brazilië, Georgië, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten aan de lijst van staten waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten. Het voorstel kan echter niet worden goedgekeurd op basis van bepalingen die niet in overeenstemming zijn met het Verdrag van Lissabon. Voorts bestaat er bezorgdheid over het huidige niveau van gegevensbescherming in een aantal van de in het voorstel opgenomen landen. In geval het ontwerpbesluit wordt goedgekeurd dienen de directeur en de raad van bestuur daarom geen onderhandelingen te openen over operationele overeenkomsten met de in het voorstel opgenomen landen totdat de nieuwe Europol-verordening in werking is getreden.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van Besluit 2009/935/JBZ wat betreft de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten

Document- en procedurenummers

16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS)

Datum raadpleging EP

10.1.2013

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

17.1.2013

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

AFET

17.1.2013

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

20.2.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Philip Claeys

31.1.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.3.2013

5.9.2013

 

 

Datum goedkeuring

17.10.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Alexander Alvaro, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Marian-Jean Marinescu, Andrés Perelló Rodríguez, Marie-Christine Vergiat

Datum indiening

23.10.2013