SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody

23.10.2013 - (16229/2012 – C7‑0011/2013 – 2013/0801(CNS)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Philip Claeys

Postup : 2013/0801(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0351/2013
Predkladané texty :
A7-0351/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody

(16229/2012 – C7‑0011/2013 – 2013/0801(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16229/2012),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)[1], a najmä na jeho článok 26 ods. 1 písm. a), v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0011/2013),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností[2],

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody[3],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0351/2013),

1.  zamieta návrh rozhodnutia Rady;

2.  vyzýva Radu, aby rozhodnutie neprijala, pretože Komisia nedávno navrhla nové nariadenie o Europole (návrh Komisie z 27. marca 2013 na nariadenie o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV (COM(2013)0173)), ktorým sa majú upraviť ustanovenia a postup uzatvárania dohôd s tretími krajinami a organizáciami; opatrenia, ktorými sa vykonáva rozhodnutie 2009/371/SVV, by sa preto nemali nijako meniť;

3.  vyzýva riaditeľa a správnu radu Europolu, aby v prípade prijatia návrhu rozhodnutia Rady nezačínali rokovania o operačných dohodách so žiadnou z krajín, ktoré sú v ňom uvedené, pretože v niektorých krajinách uvedených v návrhu rozhodnutia Rady nie je zabezpečená dostatočná úroveň ochrany údajov a nie je možné zaručiť dodržiavanie základného práva na ochranu osobných údajov; zdôrazňuje, že pri každej výmene osobných údajov s tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami musia byť zaistené prísne bezpečnostné záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia a základných práv;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a Europolu.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento návrh

V súlade s článkom 26 ods. 1 rozhodnutia o zriadení Europolu, ktoré je v súčasnosti v platnosti (rozhodnutie 2009/371/SVV), Rada stanoví zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody. Podľa spomínaného rozhodnutia je zoznam uvedený v prílohe k rozhodnutiu 2009/935/SVV.

Týmto rozhodnutím by sa do prílohy k rozhodnutiu 2009/935/SVV mali pridať tieto tretie štáty:

– Brazília

– Gruzínsko

– Mexiko

– Spojené arabské emiráty.

Podrobné zdôvodnenie nutnosti uzavrieť dohody s týmito štátmi možno nájsť v odporúčaní správnej rady Europolu Rade zo 4. októbra 2012 (dokument Rady 15237/12 dostupný v registri Rady).

Postup

Ako už bolo uvedené, táto revízia prílohy sa navrhuje na základe rozhodnutia o Europole, ktoré je v súčasnosti v platnosti. Návrh Rady sa konzultuje s Európskym parlamentom.

Komisia však nedávno predložila návrh nového nariadenia o Europole (COM(2013)173), ktoré mení ustanovenia a postup uzatvárania dohôd s tretími štátmi a organizáciami. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy budú o tomto nariadení spolurozhodovať Parlament a Rada.

V stanovisku vydanom 19. júna 2013 právna služba Parlamentu uviedla, že navrhovaný postup je podľa nej z právneho hľadiska nesprávny.

Podstata návrhu

Spravodajca nespochybňuje operačné potreby členských štátov, ktoré požadujú, aby Europol uzavrel dohody s Brazíliou, Gruzínskom, Mexikom a Spojenými arabskými emirátmi. Návrh však nemožno prijať na základe ustanovení, ktoré nie sú v súlade s Lisabonskou zmluvou. Panujú tiež obavy v súvislosti so súčasnou úrovňou ochrany údajov v niektorých krajinách uvedených v návrhu. Ani v prípade prijatia návrhu by preto riaditeľ a správna rada Europolu nemali začať rokovania o operačných dohodách so žiadnou z krajín, ktoré v návrhu figurujú, kým nenadobudne účinnosť nové nariadenie o Europole.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie prílohy rozhodnutia 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody

Referenčné čísla

16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS)

Dátum konzultácie s EP

10.1.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

17.1.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

17.1.2013

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

20.2.2013

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Philip Claeys

31.1.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.3.2013

5.9.2013

 

 

Dátum prijatia

17.10.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Marian-Jean Marinescu, Andrés Perelló Rodríguez, Marie-Christine Vergiat

Dátum predloženia

23.10.2013