ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика
(COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - COM(2012)0551 - C7-0312/2012 - 2011/0288(COD))
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Джовани Ла Вия

5.11.2013


Процедура : 2011/0288(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0363/2013
Внесени текстове :
A7-0363/2013
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: