IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju, upravljanju i praćenju zajedničke poljoprivredne politike

5.11.2013 - (COM(2011)0628 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)) - ***I

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
Izvjestitelj: Giovanni La Via


Postupak : 2011/0288(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0363/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0363/2013
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju, upravljanju i praćenju zajedničke poljoprivredne politike

(COM(2011)0628 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2011)0628) i izmjene prijedloga (COM(2012)0551),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0341/2011),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. travnja 2012.[1] i 14. studenog 2012.[2],

–   uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 8. ožujka 2012 [3],

–   uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 4. svibnja 2012 [4],

–   uzimajući u obzir svoju odluku od 13. ožujka 2013. o početku i mandatu međuinstitucionalnih pregovora o prijedlogu[5],

–   uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 7. listopada 2013. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i mišljenja Odbora za razvoj, Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor i Odbor za regionalni razvoj (A7‑0363/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prima na znanje zajedničku izjavu Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3. uzima u obzir izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

4.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA[6]*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od

o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike (

horizontalna uredba)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije [7],

nakon dostavljanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora [8],

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, budući da:

(1)       Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „ZPP na putu ka 2020. godini: ususret budućim izazovima u području hrane, prirodnih resursa i teritorija” [9] utvrđuje potencijalne izazove, ciljeve i smjerove Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) nakon 2013. S obzirom na raspravu o toj Komunikaciji, reformirani ZPP treba stupiti na snagu 1. siječnja 2014. Ta bi reforma trebala obuhvatiti sve glavne instrumente ZPP-a, uključujući Uredbu Vijeća (EZ) br. 1290/2005 [10] ▌. Iskustvo proizašlo iz provedbe ove Uredbe pokazuje da se neki elementi financijskog mehanizma i mehanizma nadzora moraju uskladiti. S obzirom na opseg reforme Uredbu (EZ) br. 1290/2005 treba staviti izvan snage te je zamijeniti novim tekstom. Koliko je god to moguće, reforma treba uskladiti, poboljšati i pojednostavniti odredbe.

(3)         Kako bi nadopunili ili izmijenili određene dijelove ove Uredbe koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) s obzirom na akreditaciju agencija za plaćanja i koordinacijskih tijela, obveze agencija za plaćanja što se tiče javne intervencije, kao i pravila o sadržaju njihovih odgovornosti vezano uz upravljanje i nadzor, mjere koje se financiraju iz proračuna Unije u okviru javne intervencije te vrednovanje operacija u vezi s javnom intervencijom, odstupanja od neprihvatljivosti plaćanja koja korisnicima izvršavaju agencije za plaćanja prije najranijeg ili nakon najkasnijeg mogućeg datuma plaćanja, kompenzaciju između rashoda i prihoda u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), metode primjenjive na preuzete obveze i plaćanja kad proračun Unije nije odobren na početku financijske godine ili kad ukupni iznos predviđenih obveza prekoračuje graničnu vrijednost iz članka [150. stavka 3.] Uredbe (EU) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća [11] , odgodu mjesečnih plaćanja Komisije državama članicama s obzirom na rashode u okviru EFJP-a i uvjete koji se odnose na smanjivanje ili obustavu od strane Komisije privremenih plaćanja državama članicama u okviru EPFRR-a, obustavu mjesečnih plaćanja ili privremenih plaćanja za koje relevantni statistički podaci nisu poslani na vrijeme, posebne obveze koje države članice moraju poštovati, a odnose se na provjere, kriterije i metodologiju za primjenu korekcija u kontekstu postupka potvrde o sukladnosti, povrat dugova, zahtjeve vezane uz carinske postupke, ukidanje potpora i kazni u slučaju neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti, preuzete obveze ili druge obveze koje proizlaze iz primjene sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva, s obzirom na tržišne mjere za koje Komisija može obustaviti mjesečna plaćanja, s obzirom na pravila o sredstvima osiguranja, o funkcioniranju integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, s obzirom na mjere koje se isključuju iz kontrole transakcija, mijenjanje iznosa primitaka ili plaćanja ispod kojih obično, na temelju ove Uredbe, nije potrebno provoditi kontrolu trgovinskih dokumenata poduzeća, kazne koje se primjenjuju u okviru višestruke sukladnosti, zahtjeve za kontrolu u sektoru vina, pravila o održavanju trajnog pašnjaka, pravila o operativnom događaju i tečaju koji se primjenjuje u državama članicama koje nemaju euro kao valutu, mjere za zaštitu primjene zakonodavstva Unije ako postoji mogućnost da je ugroze iznimne monetarne prakse povezane s nacionalnom valutom, s obzirom na sadržaj zajedničkog okvira za evaluaciju mjera donesenih u okviru ZPP-a, te s obzirom na prijelazne mjere.

             Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(4)         ZPP se sastoji od niza mjera, od kojih se neke odnose na ruralni razvoj. Važno je osigurati financiranje tih mjera kako bi se pridonijelo ostvarenju ciljeva ZPP-a. Budući da te mjere imaju određene zajedničke elemente, ali se u nekim vidovima razlikuju, njihovo financiranje treba objediniti u istom skupu odredbi što omogućuje različita postupanja ovisno o potrebi. Uredbom (EZ) br. 1290/2005 stvorena su dva europska poljoprivredna fonda, i to EFJP i EPFRR. Oba ova fonda trebalo bi zadržati.

(5)         Uredba (EU) br. 966/2012 i odredbe donesene u skladu s njom trebale bi se primjenjivati na mjere iz ove Uredbe. Posebno, ovom se Uredbom osobito utvrđuju odredbe koje se odnose na zajedničko upravljanje s državama članicama koje se temelji na načelima dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i nediskriminacije kao i odredbe o ulozi akreditiranih tijela, proračunskim načelima, odredbe koje se moraju poštovati u okviru ove Uredbe.

(5a)       Kako bi se osigurala dosljednost između praksi država članica i usklađena primjena klauzule o višoj sili, ova Uredba trebala bi sadržavati odredbe, prema potrebi, o izuzećima u slučajevima više sile i izvanrednih okolnosti kao i netaksativni popis mogućih slučajeva više sile i izvanrednih okolnosti koje nadležna nacionalna tijela trebaju uvažiti. Nacionalna tijela mogla bi se tim popisom koristiti za utvrđivanje slučajeva više sile ili izvanrednih okolnosti. Međutim, tu bi odluku trebalo donositi za svaki slučaj posebno i to na temelju relevantnih dokaza koji su prihvatljivi za nadležno tijelo, a koncept više sile u okviru poljoprivrednog prava trebalo bi tumačiti s obzirom na sudsku praksu Suda [12].

(6)         Rashodi ZPP-a trebaju se financirati iz proračuna Unije, uključujući one u okviru ruralnog razvoja iz obaju fondova, bilo izravno ili u kontekstu zajedničkog upravljanja s državama članicama. Trebalo bi točno utvrditi vrste mjera koje se mogu financirati iz ovih fondova.

(7)         Trebalo bi predvidjeti odredbu o akreditaciji agencija za plaćanja od strane država članica za uvođenje postupaka za dobivanje potrebnih izjava o upravljanju, ovjeravanje sustava upravljanja i praćenja te ovjeravanje godišnjih financijskih izvješća od strane neovisnih tijela. Nadalje, kako bi se zajamčila transparentnost nacionalnih provjera, osobito u vezi s postupcima odobrenja, potvrđivanja i plaćanja, radi smanjenja opterećenja administracije i revizije za službe Komisije kao i za države članice u kojima se pojedinačno traži akreditacija svake agencije za plaćanja, treba prema potrebi ograničiti broj tijela kojima su prenesene ove odgovornosti, uzimajući u obzir ustavna rješenja svake države članice. Međutim, kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi reogranizacije, državama članicama trebalo bi dozvoliti da zadrže agencije za plaćanja koje su akreditirane prije stupanja na snagu ove Uredbe.

(8)         Ako država članica akreditira više od jedne agencije za plaćanja, važno je da imenuje jedno javno koordinacijsko tijelo kako bi se zajamčila usklađenost upravljanja sredstvima, uspostavila veza između Komisije i raznih akreditiranih agencija za plaćanja te zajamčila brza dostupnost podataka o djelovanju različitih agencija za plaćanja koje Komisija zatraži. Javno koordinacijsko tijelo trebalo bi također poduzimati i koordinirati mjere s ciljem rješavanja svih nedostataka općeg karaktera i obavještavati Komisiju o popratnim aktivnostima te bi trebalo poticati i, gdje je to moguće, osigurati ujednačenu primjenu zajedničkih pravila i standarda.

(9)         Samo agencije za plaćanja koje su akreditirale države članice mogu jamčiti provedbu potrebnih provjera prije dodjele potpora Unije korisnicima. Stoga treba izričito odrediti da samo rashodi koje su ostvarile agencije za plaćanja mogu biti predmet nadoknade iz proračuna Unije.

(10)       Kako bi se pomoglo korisnicima da postanu što svjesniji veze između poljoprivrednih praksi i upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima s jedne strane i standarda koji se odnose na okoliš, klimatske promjene, dobro poljoprivredno stanje zemljišta, sigurnost hrane, javno zdravlje, zdravlje životinja, zdravlje bilja i dobrobiti životinja s druge strane, nužno je da države članice osnuju sveobuhvatni sustav za savjetovanje poljoprivrednika koji bi pružao savjete korisnicima. Ovaj sustav za savjetovanje poljoprivrednika ne bi nikako trebao utjecati na obveze i odgovornosti korisnika da se pridržavaju ovih standarda. Države članice isto tako trebaju osigurati jasnu razdvojenost savjetovanja od provjere.

(11)       Sustav za savjetovanje poljoprivrednika treba obuhvatiti barem obveze na razini poljoprivrednog gospodarstva koje proizlaze iz zahtjeva i standarda iz područja višestruke sukladnosti. Taj sustav isto tako bi trebao obuhvatiti zahtjeve koji se moraju poštovati s obzirom na poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš za izravna plaćanja, ▌ održavanje poljoprivredne površine na temelju Uredbe (EU) br. DP/xxx Europskog parlamenta i Vijeća od xxx kojom se utvrđuju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima sukladno programima potpore u okviru ZPP-a [13], kao i mjere na razini poljoprivrednog gospodarstva za modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava, razvijanje konkurentnosti, sektorsku integraciju, inovacije, tržišnu orijentaciju i poticanje poduzetništva.

  Taj bi sustav trebao naposljetku obuhvatiti zahtjeve na razini korisnika, kako ih definiraju države članice za provedbu posebnih odredaba Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća [14] i za provedbu članka 55. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća [15]., a posebno usklađenost s općim načelima integrirane zaštite bilja iz članka 14. Direktive 2009/128/EZ [16] .

(12)     Korisnici sustavu za savjetovanje poljoprivrednika trebaju pristupiti na dobrovoljnoj osnovi. Svi korisnici, čak i ako ne primaju potporu u okviru ZPP-a, trebali bi imati mogućnost sudjelovanja u sustavu. Međutim, države članice mogu postaviti prioritetne kriterije. Zbog prirode sustava, podaci koji se pribave tijekom savjetodavnog djelovanja moraju ostati povjerljivi, osim u slučaju ozbiljnog kršenja zakona Unije ili nacionalnog zakona. Kako bi se zajamčila učinkovitost sustava, savjetnici trebaju imati odgovarajuće kvalifikacije i biti redovito osposobljavani.

(13)       Komisija bi trebala državama članicama staviti na raspolaganje financijska sredstva potrebna za pokrivanje rashoda koje su ostvarile akreditirane agencije za plaćanja u vezi s EFJP-om u obliku nadoknada prema knjiženju rashoda koje su te agencije ostvarile. Do isplate tih nadoknada u obliku mjesečnih plaćanja, države članice moraju mobilizirati financijska sredstva u skladu s potrebama svojih akreditiranih agencija za plaćanja. Države članice i korisnici koji sudjeluju u provedbi ZPP-a sami snose kadrovske i administrativne troškove.

(14)       Korištenje agro-meteorološkog sustava te nabava i unapređenje satelitskih snimaka osobito bi trebali osigurati Komisiji sredstva za upravljanje ▌ poljoprivrednim tržištima te olakšati nadzor poljoprivrednih rashoda kao i srednjoročni i dugoročni nadzor poljoprivrednih resursa. Također, s obzirom na iskustvo stečeno primjenom Uredbe Vijeća (EZ) br. 165/94 [17], neke od njezinih odredaba trebalo bi uključiti u ovu Uredbu, a Uredbu (EZ) br. 165/94 trebalo bi stoga staviti izvan snage.

(15)       U kontekstu poštovanja proračunske discipline potrebno je odrediti godišnju gornju granicu za rashode koje financira EFJP uzimajući u obzir najviše iznose utvrđene za ovaj fond u okviru višegodišnjeg financijskog okvira predviđenog Uredbom Vijeća (EU) br. xxx/xxx […] [18] [MFF].

(16)       Proračunska disciplina također zahtijeva poštovanje godišnje gornje granice za rashode koje financira EFJP u svim okolnostima te u svim fazama proračunskog postupka i izvršenja proračuna. Stoga je nacionalnu gornju granicu za izravna plaćanja po državi članici, kako stoji u Uredbi (EU) br. xxx/xxx[DP] potrebno smatrati financijskom gornjom granicom za takva izravna plaćanja za dotičnu državu članicu, a nadoknada tih plaćanja treba ostati u okviru te financijske gornje granice. Nadalje, proračunska disciplina zahtijeva da svi akti koje predlaže Komisija ili donosi zakonodavac ili Komisija u okviru ZPP-a, a financira EFJP, budu u skladu s godišnjom gornjom granicom za rashode koji se financiraju iz ovog fonda.

(17)       Kako bi se zajamčilo da iznosi za financiranje ZPP-a budu u skladu s godišnjom gornjom granicom, trebalo bi zadržati financijski mehanizam iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 [19] uz prilagodbu razine izravne potpore. U istom je kontekstu potrebno ovlastiti Komisiju da utvrdi te prilagodbe ako Europski parlament i Vijeće to ne učine do 30. lipnja kalendarske godine na koju se prilagodbe odnose.

(17a)     S ciljem podupiranja poljoprivrednog sektora u slučaju većih kriza koje utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju, trebalo bi uspostaviti pričuvu za krize i to primjenom, na početku svake godine, smanjenja izravnih plaćanja pomoću mehanizma financijske discipline.

(17b)     U članku 169. stavku 3. Uredbe br. 966/2012 određeno je da se odobrena sredstva za koja nije preuzeta obveza, a koja se odnose na aktivnosti iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe smiju prenijeti samo na sljedeću financijsku godinu i da takav prijenos može dovesti do dodatnih plaćanja samo krajnjim korisnicima na koje se u prethodnoj financijskoj godini primjenjivalo usklađenje izravnih plaćanja iz članka 25. ove Uredbe. Ako se odobrena sredstva tako prenesu na sljedeću financijsku godinu, nacionalni administratori trebali bi izvršiti plaćanja dvjema skupinama korisnika izravnih plaćanja u jednoj financijskoj godini: s jedne strane nadoknaditi prenesen neiskorišteni iznos financijske discipline poljoprivrednicima koji su bili podložni financijskoj disciplini tijekom prethodne financijske godine i, s druge strane izvršiti izravna plaćanja u financijskog godini N poljoprivrednicima koji su ih potraživali. Kako bi se izbjeglo pretjerano administrativno opterećenje za nacionalne administratore, trebalo bi predvidjeti odstupanje od četvrtog podstavka članka 169. stavka 3. Uredbe (EU) br. 966/2012, kojom bi se nacionalnim administratorima dozvolilo da nadoknade iznos prenesen na financijsku godinu N poljoprivrednicima podložnim financijskoj disciplini u godini N umjesto poljoprivrednicima koji su joj podložni u godini N-1.

(18)       Mjere poduzete za određivanje financijskog doprinosa EFJP-a i EPFRR-a u vezi s izračunom financijskih gornjih granica ne utječu na ovlasti proračunskog tijela određenog UFEU-om. Te se mjere stoga trebaju temeljiti na referentnim iznosima utvrđenima u skladu s Međuinstitucionalnim sporazumom od […] između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju [20] i Uredbi (EU) br. xxx/xxx [MFF].

(19)       Proračunska disciplina zahtijeva i stalnu provjeru srednjoročnog proračunskog stanja. Stoga Komisija pri podnošenju nacrta proračuna za određenu godinu treba predstaviti svoje prognoze i analize Europskom parlamentu i Vijeću te prema potrebi zakonodavcu predložiti odgovarajuće mjere. Nadalje Komisija u svakom trenutku treba u cijelosti primijeniti svoje upravljačke ovlasti kako bi se zajamčilo poštovanje godišnje gornje granice te, u slučaju potrebe, Europskom parlamentu i Vijeću ili Vijeću predložiti odgovarajuće mjere za poboljšanje proračunskog stanja. Ako na kraju proračunske godine nije moguće poštovati godišnju gornju granicu zbog nadoknada koje su zatražile države članice, Komisija treba moći poduzeti mjere koje bi omogućile privremenu raspodjelu raspoloživog proračuna na države članice u skladu s njihovim zahtjevima za nadoknadama koje još nisu isplaćene i usklađenost s utvrđenom gornjom granicom za dotičnu godinu. Plaćanja za tu godinu trebaju se knjižiti u sljedećoj proračunskoj godini, te treba točno utvrditi ukupni iznos financiranja Unije po državi članici i kompenzaciju među državama članicama radi poštovanja utvrđenog iznosa.

(20)       Komisija u provedbi proračuna treba uvesti mjesečni sustav ranog upozoravanja i nadzora poljoprivrednih rashoda ▌ kako bi u slučaju opasnosti od prekoračenja godišnje gornje granice Komisija mogla najhitnije poduzeti primjerene mjere u okviru svojih raspoloživih upravljačkih ovlasti, te predložiti druge mjere ako se ove mjere pokažu nedostatnima. Komisija u periodičnom izvješću Europskom parlamentu i Vijeću treba usporediti razvoj do sada ostvarenih rashoda s obzirom na profile te dati procjenu predvidive provedbe u preostalom razdoblju proračunske godine.

(21)       Tečaj koji Komisija primjenjuje pri sastavljanju proračunskih dokumenata trebao bi odražavati zadnje raspoložive podatke, uz istodobno uvažavanje razdoblja koje teče od pripreme do podnošenja dokumenata.

(22)       Uredbom (EU) No CR/xxx Europskog parlamenta i Vijeća [21] ▌ utvrđena su pravila koja se primjenjuju na financijsku potporu iz fondova koje obuhvaća ova Uredba, uključujući EPFRR. Te odredbe sadrže i neka pravila o prihvatljivosti rashoda, o financijskom upravljanju kao i o sustavima upravljanja i kontrole. Uzimajući u obzir financijsko upravljanje EPFRR-om, u svrhu pravne jasnoće i usklađenosti među poljoprivrednim fondovima, mora se uspostaviti veza sa dotičnim odredbama o proračunskim izdvajanjima, rokovima isplata i opozivu Uredbe (EU) br. CR/xxx.

(23)       Programi ruralnog razvoja financiraju se iz proračuna Unije na temelju obveza u godišnjim obrocima. Države članice trebaju imati mogućnost raspolaganja predviđenim sredstvima Unije odmah po započinjanju programa. Stoga je potrebno uvesti primjereno ograničen sustav predfinanciranja kojim se jamči stalni tok sredstava i tako omogućuje pravodobna isplata iznosa korisnicima u okviru programa.

(24)       Bez obzira na predfinanciranje, treba razlikovati plaćanja Komisije akreditiranim agencijama za plaćanja. Potrebno je utvrditi privremena plaćanja i plaćanje preostalog iznosa te odrediti pravila za njihovo izvršavanje. Pravilo o automatskom opozivu izdvojenih sredstava treba pridonijeti ubrzanoj provedbi programa i dobrom financijskom upravljanju. Pravila o nacionalnim okvirima država članica u vezi s regionalnim programima, kako je utvrđeno uredbom [RD], državama članicama također daju sredstvo za osiguravanje provedbe i dobrog financijskog upravljanja.

(25)       Pomoć Unije trebalo bi pravodobno isplatiti korisnicima kako bi je mogli učinkovito upotrijebiti. Ako države članice ne poštuju rokove za plaćanje utvrđene u zakonodavstvu Unije, to može uzrokovati ozbiljne poteškoće korisnicima i ugroziti godišnji proračun Unije. Stoga se rashodi nastali bez poštovanja rokova za plaćanje trebaju isključiti iz financiranja Unije. Radi uvažavanja načela proporcionalnosti, Komisija treba imati mogućnost predvidjeti iznimke od ovog općeg pravila. To načelo, utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 1290/2005, treba zadržati i primijeniti i na EFJP i na EPFRR ▌.

(26)       Uredba (EZ) br. 1290/2005 određuje smanjenja ili obustave mjesečnih ili privremenih plaćanja za EFJP i EPFRR. Usprkos prilično širokom opsegu ovih odredbi, primijećeno je u praksi da ove odredbe služe uglavnom za smanjenje plaćanja kod nepoštivanja rokova isplata, gornjih granica i sličnih „računovodstvenih pitanja” koja se mogu lako otkriti u izjavama o rashodima. Te odredbe isto tako omogućuju smanjenja i obustave u slučaju ozbiljnih i dugotrajnih nedostataka u nacionalnim kontrolnim sustavima, ali uključuju prilično ograničavajuće materijalne uvjete za takvo djelovanje i predviđaju posebni postupak u dva koraka koji treba slijediti. Proračunsko je tijelo opetovano tražilo od Komisije da obustavi plaćanja državama članicama koje ne ispunjavaju obveze. S obzirom na navedeno nužno je razjasniti sustav koji je opisan u Uredbi (EZ) br. 1290/2005 te objediniti pravila o smanjivanjima i obustavama i za EFJP i za EPFRR u jedan članak. Sustav smanjenja za „računovodstvena pitanja” trebao bi se zadržati ▌ u skladu s postojećom administrativnom praksom. Mogućnost smanjenja ili obustave plaćanja u slučaju ozbiljnih i trajnih nedostataka u nacionalnim kontrolnim sustavima trebalo bi pojačati kako bi se Komisiji omogućilo da brzo obustavi plaćanja kada se otkriju ozbiljni nedostaci. Takvu mogućnost trebalo bi i proširiti na uključivanje nemara u sustav za povrat sredstava neredovnih plaćanja ▌.

(27)       Sektorsko poljoprivredno zakonodavstvo zahtijeva od država članica da šalju podatke o broju provedenih provjera i njihovom rezultatu u točno utvrđenim rokovima. Ovi se statistički podaci o provjerama koriste kako bi se utvrdila razina grešaka na razini države članice i općenitije u svrhu provjere upravljanja EFJP-om i EPFRR-om. Ovi su podaci važan izvor iz kojeg se Komisija može uvjeriti u pravilno upravljanje fondovima te su ključni element u godišnjoj izjavi o upravljanju. Budući da su ovi podaci od ključne važnosti i kako bi se osiguralo da države članice poštuju svoje obveze i prosljeđuju ih na vrijeme, nužno je predvidjeti odvraćajuće mjere za zakašnjelu dostavu zatraženih podataka na način razmjeran opsegu manjkavih podataka. Stoga je potrebno uvesti odredbe kojima Komisija može obustaviti dio mjesečnog ili privremenog plaćanja za koje traženi statistički podaci nisu bili poslani na vrijeme.

(28)       Kako bi se omogućilo ponovno korištenje sredstava EFJP-a i EPFRR-a, potrebno je odrediti pravila za dodjelu određenih iznosa. Popis koji je naveden u Uredbi (EZ) br. 1290/2005 trebalo bi dopuniti s iznosima koji se odnose na zakašnjela plaćanja te na poravnanje računa s obzirom na rashode u okviru EFJP-a. Isto tako Uredba Vijeća (EEZ) br.352/78 [22] ▌ utvrđuje pravila o odredištu iznosa koji proizlaze iz izgubljenih sredstava osiguranja. Ove se odredbe moraju uskladiti i objediniti s postojećim odredbama o namjenskim prihodima. Stoga bi Uredbu (EEZ) br. 352/78 trebalo staviti izvan snage.

(29)       Uredba Vijeća (EZ) br.814/2000 [23] ▌ i njezina provedbena pravila određuju mjere informiranja u vezi sa ZPP-om koje se mogu financirati na temelju članka 5. točke (c) Uredbe (EZ) br. 1290/2005. Uredba (EZ) br. 814/2000 sadrži popis ovih mjera i njihovih ciljeva te određuje pravila njihova financiranja i provedbe odgovarajućih projekata. Od donošenja te Uredbe donesena su pravila Uredbom (EU) br. xxx/xxx[FR] za bespovratna sredstva i javnu nabavu. Ova pravila trebaju se primijeniti i na mjere informiranja u okviru ZPP-a. Radi jednostavnosti i usklađenosti Uredbu (EZ) br. 814/2000 treba staviti izvan snage istovremeno zadržavajući posebne odredbe koje se odnose na ciljeve i vrste mjera koje se financiraju. Ove mjere trebaju uzeti u obzir potrebu za osiguranjem veće učinkovitosti u komunikaciji sa širom javnošću i snažnije sinergije između komunikacijskih djelovanja poduzetih na inicijativu Komisije te za osiguranjem učinkovitog priopćavanja političkih prioriteta Unije. Stoga one također trebaju obuhvatiti mjere informiranja koje se odnose na ZPP u okviru korporativnog priopćavanja kako je navedeno u Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Proračun za Europu 2020. – Dio II: Sažeci politika [24].

(30)       Financiranje mjera i operacija u okviru ZPP-a djelomično obuhvaća podijeljeno upravljanje. Kako bi se zajamčilo primjereno upravljanje sredstvima Unije, Komisija treba provjeravati upravljanje fondovima koje provode tijela država članica odgovorna za izvršavanje plaćanja. Primjereno je utvrditi vrstu provjera koje obavlja Komisija i uvjete koji joj omogućuju preuzimanje odgovornosti za provedbu proračuna te pojasniti obveze država članica u vezi sa suradnjom.

(31)       Kako bi Komisija mogla ispuniti svoju obvezu provjere postojanja i pravilnog djelovanja sustava upravljanja i inspekcije za rashode Unije u državama članicama, uz inspekciju koju provode same države članice potrebno je predvidjeti i provjere koje bi provodile osobe koje odredi Komisija i koje će od država članica moći zatražiti pomoć u svom poslu.

(32)       Potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri koristiti se informacijskom tehnologijom za pripremu podataka koji se šalju Komisiji. Pri obavljanju provjera Komisija treba imati potpun i neposredan pristup podacima o rashodima zabilježenima i u ▌ papirnatom ▌ i ▌ u elektroničkom obliku.

(33)       Kako bi se uspostavio financijski odnos između akreditiranih agencija za plaćanja i proračuna Unije, Komisija treba izvršiti godišnje poravnanje računa tih agencija za plaćanja. Odluka o poravnanju računa treba obuhvaćati cjelovitost, točnost i istinitost računa, ali ne i usklađenost rashoda sa zakonodavstvom Unije.

(34)       Komisija, koja je odgovorna za provedbu proračuna u suradnji s državama članicama u skladu s člankom 317. UFEU-a, treba odlučivati, putem provedbenih akata, jesu li rashodi koje su ostvarile države članice u skladu sa zakonodavstvom Unije. Države bi članice trebale imati pravo opravdati svoje odluke o plaćanjima te pravo na pristup mirenju kada nema suglasnosti između njih i Komisije. Kako bi države članice dobile pravna i financijska jamstva za rashode ostvarene u proteklom razdoblju, potrebno je odrediti najdulji rok u kojemu Komisija odlučuje o financijskim posljedicama nepoštovanja propisa. Postupak potvrde o sukladnosti trebao bi, što se tiče EPFRR-a, biti u skladu s odredbama o financijskim ispravcima Komisije kako stoji u dijelu 2. Uredbe (EU) br. CR/xxx .

(35)       Vezano uz EFJP, iznose koji su vraćeni treba vratiti u fond ako rashodi nisu u skladu sa zakonodavstvom Unije i ako nisu utemeljeni. Kako bi se osiguralo dovoljno vremena za provođenje svih potrebnih upravnih postupaka, uključujući unutarnju kontrolu, države članice bi trebale zatražiti povrat od korisnika u roku od 18 mjeseca, nakon što su agencija za plaćanja ili tijelo odgovorno za povrat odobrili i, ovisno o slučaju, zaprimili izvješće o kontroli ili sličan dokument u kojemu se navodi da je došlo do nepravilnosti. Potrebno je uvesti sustav financijske odgovornosti za nepravilnosti u nedostatku potpunog povrata. U vezi s tim treba uvesti postupak koji Komisiji omogućuje čuvanje interesa proračuna Unije odlučivanjem o djelomičnom terećenju dotične države članice za iznose koji su izgubljeni zbog nepravilnosti i nisu vraćeni u razumnim rokovima. Ova pravila treba primijeniti na sve iznose koji nisu vraćeni do trenutka stupanja na snagu ove Uredbe. U određenim slučajevima nepažnje države članice, opravdano je također teretiti dotičnu državu članicu za cjelokupni iznos. Međutim, ako se države članice pridržavaju obveza u skladu sa svojim internim postupcima, financijsko bi se opterećenje trebalo pravedno raspodijeliti između Unije i države članice. Ista pravila treba primijeniti na EPFRR, u skladu sa specifičnom situacijom kad iznosi koji su vraćeni ili ukinuti zbog nepravilnosti trebaju ostati na raspolaganju odobrenim programima ruralnog razvoja dotične države članice budući da su ti iznosi dodijeljeni toj državi članici. Isto tako treba utvrditi odredbe o obvezi izvješćivanja država članica.

(36)       Postupci povrata koje primjenjuju države članice mogu uzrokovati višegodišnju odgodu povrata, bez jamstva za uspješnost ishoda. Također, troškovi provedbe tih postupaka mogu biti nerazmjerni naplaćenim ili naplativim iznosima. Stoga državama članicama treba dopustiti da zaustave postupke povrata u određenim slučajevima.

(37)       U svrhu zaštite financijskih interesa proračuna Unije, države članice trebaju poduzeti mjere kako bi se uvjerile da su transakcije koje se financiraju iz EFJP-a i EPFRR-a stvarno provedene i pravilno izvršene. Osim toga, države članice trebaju spriječiti, otkriti i učinkovito razriješiti svaku nepravilnost ili nepoštovanje obveza od strane korisnika. U tu svrhu trebala bi se primjenjivati Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 [25]. U slučaju kršenja sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva, ako zakonodavnim i nezakonodavnim aktima Unije nisu propisana detaljna pravila o administrativnim kaznama, države članice mogu uvesti nacionalne kazne koje bi trebale biti učinkovite, odvraćajuće i proporcionalne.

(37a)  Trebalo bi izbjegavati financiranje aktivnosti u okviru ZPP-a koje stvaraju dodatne troškove u drugim područjima politike obuhvaćenim općim proračunom Europske unije, a posebno okolišu i javnom zdravlju. Nadalje, uvođenje novih sustava plaćanja i pripadajući nadzor i sustavi kazni ne bi trebali dovesti do nepotrebnih, dodatnih, složenih administrativnih postupaka i birokracije.

(38)       Pravila koja se odnose na opća načela provjere, povlačenja neopravdanih plaćanja te uvođenja kazni sadržane su u različitim sektorskim poljoprivrednim propisima. Ta pravila trebalo bi objediniti u isti pravni okvir na horizontalnoj razini. Ona bi trebala obuhvatiti obveze država članica s obzirom na administrativnu provjeru i provjere na licu mjesta čija je svrha provjeriti sukladnost s odredbama mjera ZPP-a, pravila o povratu, smanjenju ili ukidanju potpore. Potrebno je utvrditi i pravila o provjerama obveza koje nisu nužno povezane s plaćanjima potpore.

(39)       Razne odredbe sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva zahtijevaju dostavljanje osiguranja kako bi se osiguralo plaćanje dospjelog iznosa u slučaju neispunjenja obveze. Na sve ove odredbe trebalo bi se primjenjivati jedinstveno horizontalno pravilo kako bi se ojačao okvir za sredstva osiguranja.

(40)       Država članica trebala bi provoditi integrirani administrativni i kontrolni sustav za određena plaćanja predviđena Uredbom (EU) br. xxx/xxx [DP] i Uredbom (EU) br. RD/xxx Europskog parlamenta i Vijeća [26] ▌. U svrhu poboljšanja učinkovitosti i nadzora potpore Unije države članice moraju imati ovlast korištenja tog integriranog sustava te drugih programa potpore Unije.

(41)       Trebalo bi zadržati osnovne elemente tog integriranog sustava, a naročito odredbe koje se odnose na računalnu bazu podataka, identifikacijski sustav poljoprivrednih parcela, zahtjeve za pomoć ili zahtjeve za isplatu te na sustav za identifikaciju i bilježenje prava na plaćanja, istovremeno uzimajući u obzir razvoj politike, a posebno uvođenje plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš te ekološke pogodnosti obilježja krajobraza. Države članice trebale bi se prilikom uspostave tih sustava primjereno koristiti tehnologijom, s ciljem smanjivanja administrativnog tereta i osiguravanja djelotvornih i učinkovitih kontrola.

(41a)     U svrhu stvaranja referentnog sloja u identifikacijskom sustavu za poljoprivredne parcele kako bi se obuhvatila područja od ekološkog značaja, države članice mogu uzeti u obzir sve podatke koje poljoprivrednici dostave u svojim zahtjevima za godine potraživanja od 2015. do 2017., kao što su navođenje onih obilježja krajobraza ili ostalih područja koja se mogu svrstati u područja od ekološkog značaja te, prema potrebi, veličinu tih obilježja i ostalih područja.

(42)       Nadležna nacionalna tijela trebaju korisnicima u potpunosti izvršiti plaćanja predviđena u okviru programa potpore Unije, a koja su obuhvaćena integriranim sustavom, podložno bilo kakvom smanjenju predviđenom ovom Uredbom te u propisanim razdobljima. Kako bi upravljanje izravnim plaćanjima bilo što fleksibilnije, države članice moraju imati mogućnost provođenja isplata obuhvaćenih integriranim sustavom do dva obroka otplate godišnje.

(43)       Kontrola trgovinskih dokumenata poduzeća koja primaju ili izvršavaju plaćanja može biti vrlo učinkovito sredstvo nadzora transakcija koje su dio sustava financiranja EFJP-a. Odredbe o kontroli trgovinskih dokumenata navedene su u Uredbi Vijeća (EZ) br. 485/2008 [27] ▌. Ta kontrola predstavlja dodatak provjerama koje su već provele države članice. Nadalje, ta se Uredba ne odnosi na nacionalne propise vezane uz kontrolu, a koji su opsežniji nego oni utvrđeni toj Uredbi.

(44)       U okviru Uredbe (EZ) br. 485/2008 države članice trebale bi poduzeti nužne mjere kako bi osigurale učinkovitu zaštitu financijskih interesa proračuna Unije, a posebno radi provjere istinitosti i pravilnosti operacija koje se financiraju iz EFJP-a. U svrhu jasnoće i racionalnosti dotične odredbe potrebno je objediniti u isti zakon. Stoga Uredbu (EZ) br. 485/2008 treba staviti izvan snage.

(45)  Potrebno je odrediti dokumente koji se koriste kao temelj za ovakvu kontrolu kako bi se kontrola obavila u potpunosti. Poduzeća koja se kontroliraju treba odabrati na temelju prirode izvršenih transakcija na njihovu odgovornost i na temelju raspodjele po sektoru poduzeća koje prima ili izvršava plaćanja sukladno njegovom financijskom značaju u sustavu financiranja od strane EFJP-a.

(46)       Treba odrediti ovlasti službenih osoba nadležnih za kontrolu te obvezu poduzeća da omoguće uvid u trgovinske dokumente službenim osobama u određenom razdoblju te da im pruže informacije koje se od njih zatraže. Treba donijeti odredbe kojima se omogućuje oduzimanje trgovinskih dokumenata u određenim slučajevima.

(47)       Uzimajući u obzir međunarodnu strukturu poljoprivredne trgovine te u interesu funkcioniranja unutarnjeg tržišta, nužno je organizirati suradnju među državama članicama. Isto je tako nužno uspostaviti središnji dokumentacijski sustav na razini Unije koji se odnosi na poduzeća koja primaju ili izvršavaju plaćanja, a koja imaju poslovni nastan u trećim zemljama.

(48)       Iako je odgovornost države članice donošenje kontrolnih programa, nužno je da se ti programi proslijede Komisiji kako bi ona mogla preuzeti svoju ulogu nadzornika i koordinatora, kako bi osigurala da su ti programi doneseni na temelju primjerenih kriterija i kako bi jamčila da je kontrola usmjerena na sektore ili poduzeća gdje je rizik od prijevare visok. ▌Nužno je da svaka država članica ima poseban odjel odgovoran za nadzor kontrole trgovinskih dokumenata predviđenih ovom Uredbom ili za koordinaciju te kontrole. Ti posebni odjeli trebaju biti organizirani neovisno o odjelima koji provode kontrolu prije plaćanja. Podaci prikupljeni tijekom te kontrole trebaju biti zaštićeni službenom tajnom.

(49)       Uredbom Vijeća (EZ) br. 1782/2003 [28] ▌, koja je zamijenjena Uredbom (EZ) br. 73/2009, utvrđeno je načelo da cjelovito plaćanje korisnicima određenih potpora u okviru ZPP-a mora biti povezano s ispunjenjem pravila koja se odnose na upravljanje zemljištem, poljoprivrednu proizvodnju i poljoprivrednu djelatnost. To načelo naknadno se odražava u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1698/2005 [29] ▌ i Uredbi Vijeća (EZ) br. 1234/2007 [30] .

U skladu s tim takozvanim sustavom „višestruke sukladnosti” države članice trebaju uvesti kazne u obliku smanjenja ili ukidanja potpora primljenih u okviru ZPP-a u cijelosti ili djelomično.

(50)       Sustav višestruke sukladnosti uključuje osnovne standarde ZPP-a za okoliš, promjenu klime, dobro poljoprivredno i ekološko stanje zemljišta, javno zdravlje, zdravlje životinja, zdravlje biljaka i dobrobit životinja. Cilj je te poveznice doprinos razvoju održive poljoprivrede uz bolju osviještenost korisnika za potrebe poštovanja ovih osnovnih standarda. Ona isto tako nastoji pridonijeti većoj usklađenosti ZPP-a s očekivanjima društva uz veću dosljednost te politike s politikama okoliša, javnog zdravlja, zdravlja životinja, zdravlja biljaka i politikom dobrobiti životinja. ▌ Sustav višestruke sukladnosti sastavni je dio ZPP-a i stoga ga treba zadržati. Međutim, u njegovom području primjene, koje se zasad sastoji od odvojenog popisa propisanih zahtjeva o upravljanju i standarda dobrog poljoprivrednog i ekološkog stanja zemljišta, treba povećati učinkovitost kako bi se zajamčila njegova dosljednost i kako bi bila vidljivija. U ovu svrhu zahtjevi i standardi trebali bi biti organizirani u jedinstvenom popisu i grupirani po područjima i problematici. Iskustvo je isto tako pokazalo da niz zahtjeva koji spadaju u područje višestruke sukladnosti nisu dovoljno relevantni za poljoprivrednu djelatnost ili područje poljoprivrednog imanja ili se više tiču nacionalnih tijela nego korisnika. Stoga je u tom smislu primjereno to područje primjene prilagoditi. Odredbe bi nadalje trebale predvidjeti održavanje trajnih pašnjaka u 2015. i 2016. godini.

(53)  Države članice moraju u potpunosti provesti propisane zahtjeve o upravljanju kako bi postali operativni na razini poljoprivrednog gospodarstva te osigurali nužno jednako postupanje s poljoprivrednicima.

(56)     Sukladno članku 22. Direktive 2000/60/EZ, Direktiva Vijeća 80/68/EEZ [31] stavlja se izvan snage 23. prosinca 2013. Kako bi se zadržala ista pravila u okviru višestruke sukladnosti koja se odnose na zaštitu podzemnih voda kako je utvrđeno u Direktivi 80/68/EEZ na zadnji dan njezine valjanosti, primjereno je ▌ prilagoditi opseg višestruke sukladnosti i definirati standarde dobrog poljoprivrednog i ekološkog stanja obuhvaćajući pritom zahtjeve iz članaka 4. i 5. te Direktive ▌.

(57)       Sustav višestruke sukladnosti podrazumijeva određena administrativna ograničenja i za korisnike i za nacionalne uprave budući da je potrebno osigurati čuvanje podataka, da se moraju provoditi provjere te, kad je nužno, primijeniti kazne. Te kazne trebaju biti proporcionalne, učinkovite i odvraćajuće. Te kazne ne trebaju dovoditi u pitanje druge kazne koje su utvrđene u okviru drugih odredbi zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva. Zbog usklađenosti je prikladno spojiti odgovarajuće odredbe Unije u jedinstveni pravni instrument. Za poljoprivrednike koji sudjeluju u programu za male poljoprivrednike kako je navedeno u glavi V. Uredbe (EU) br. xxx/xxx[DP], za napor koji je potrebno uložiti u okviru sustava višestruke sukladnosti može se smatrati da premašuje korist od zadržavanja tih poljoprivrednika unutar tog sustava. U svrhu pojednostavljenja ti poljoprivrednici stoga moraju biti izuzeti iz višestruke sukladnosti, a naročito iz kontrolnog sustava i mogućih kazni u vezi s višestrukom sukladnosti. Međutim, ovo izuzeće ne treba dovoditi u pitanje obvezu poštovanja primjenjivih odredbi sektorskog zakonodavstva i mogućnost provjere i uvođenja kazne u okviru tog zakonodavstva.

(58)  Uredbom (EZ) br. 1782/2003 utvrđuje se okvir standarda dobrog poljoprivrednog i ekološkog stanja zemljišta u okviru kojeg države članice usvajaju nacionalne standardne uzimajući u obzir posebne karakteristike dotičnog područja, uključujući uvjete tla i klime te postojećih poljoprivrednih sustava (iskorištavanje tla, plodoreda, poljoprivredne prakse) i strukture poljoprivrednih imanja. Cilj ovih standarda dobrog poljoprivrednog i ekološkog stanja zemljišta je pridonijeti prevenciji erozije tla, održati organske tvari u tlu i strukturi tla, osigurati najnižu razinu održavanja, izbjegavati uništenje staništa te zaštititi vode i upravljati njima. Šire područje primjene sustava višestruke sukladnosti kako je propisano u ovoj Uredbi mora stoga uključivati okvir unutar kojeg bi države članice trebale usvojiti nacionalne standarde dobrog poljoprivrednog i ekološkog stanja. Okvir Unije treba isto tako uključivati pravila za bolje upravljanje vodama, tlom, zalihama ugljika, biološkom raznolikošću i problemima krajobraza, kao i najnižom razinom održavanja tla.

(59)       Korisnici trebaju jasno znati s čime se moraju uskladiti s obzirom na pravila višestruke sukladnosti. U tu svrhu države članice moraju iscrpno, razumljivo i razložno priopćiti sve zahtjeve i standarde koji čine dio ovih pravila, uključujući gdje je to moguće, elektroničkim putem.

(60)       Za učinkovitu provedbu višestruke sukladnosti potrebna je provjera poštovanja obveza na razini korisnika. Kada država članica odluči iskoristiti mogućnost da ne prijavi smanjenje ili ukidanje kad je iznos manji od 100 EUR, nadležno kontrolno tijelo treba za uzorak korisnika u sljedećoj godini provjeriti je li se stanje s obzirom na nalaze dotičnog neispunjenja obveza popravilo.

(61)       Države članice trebaju Komisiji dostaviti određene podatke ili ih staviti Komisiji na raspolaganje kako bi se zajamčila usklađena suradnja Komisije i država članica u financiranju rashoda ZPP-a, a osobito kako bi se Komisiji omogućio detaljan nadzor financijskog upravljanja država članica i poravnanje računa akreditiranih agencija za plaćanja.

(62)       Radi prikupljanja podataka koji se šalju Komisiji te kako bi Komisija imala potpun i neposredan pristup podacima o rashodima i na papiru i u elektroničkom obliku, potrebno je utvrditi primjerena pravila za predočenje i slanje podataka te za predviđene rokove.

(63)       Budući da bi osobni podaci ili poslovne tajne mogli biti uključeni u primjenu nacionalnih sustava kontrole i potvrdu o sukladnosti, države članice i Komisija trebale bi jamčiti povjerljivost podataka primljenih u kontekstu tih djelovanja.

(64)       Potrebno je utvrditi pravila za uporabu eura u interesu dobrog financijskog upravljanja proračunom Unije i nepristranog postupanja i na razini države članice i na razini korisnika.

(65)       Tečaj eura prema nacionalnoj valuti može varirati tijekom razdoblja u kojem se obavlja operacija. Stoga se važeći tečaj koji se primjenjuje na dotične iznose mora odrediti uzimajući u obzir događaj kroz koji se postiže gospodarski cilj operacije. Važeći tečaj treba biti onaj na dan kada se ostvari taj događaj. Potrebno je odrediti takav operativni događaj ili odustati od njegove primjene poštujući određene kriterije i posebno brzinu kojom se odvijaju valutna kretanja. Ta pravila navedena su u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2799/98 [32] ▌ te ona nadopunjuju slične odredbe Uredbe (EZ) br. 1290/2005. U svrhu jasnoće i racionalnosti potrebno je objediniti dotične odredbe u isti zakon. Stoga Uredbu (EZ) br. 2799/98 treba staviti izvan snage.

(66)       Potrebno je utvrditi posebne propise za izvanredne monetarne situacije koje nastaju bilo unutar Unije ili na svjetskom tržištu i za koja je potrebno trenutno djelovanje kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje mjera utvrđenih u okviru ZPP-a.

(67)       Države članice koje nisu prihvatile euro trebale bi imati mogućnost plaćanja rashoda koji nastaju iz zakonodavstva ZPP-a u eurima, a ne u nacionalnoj valuti. Potrebna su posebna pravila kako bi se osiguralo da ova mogućnost ne dovede do neopravdane prednosti za strane koje izvršavaju ili primaju plaćanja.

(68)       Svaka mjera u okviru ZPP-a treba biti predmetom nadzora i evaluacije u svrhu poboljšanja kvalitete i prikazivanja postignuća. U tom kontekstu Komisija bi trebala odrediti popis pokazatelja i procijeniti uspješnost politike ZPP-a u odnosu na ciljeve politike koji se odnose na održivu proizvodnju hrane, održivo upravljanje prirodnim resursima i mjerama protiv klimatskih promjena te uravnoteženi teritorijalni razvoj. Prilikom procjenjivanja uspješnosti ZPP-a posebice u odnosu na cilj održive proizvodnje hrane, trebali bi se uzeti u obzir svi bitni čimbenici, uključujući kretanje troškova ulaganja. Komisija bi trebala postaviti okvir za zajednički sustav za nadzor i evaluaciju koji bi između ostalog osigurao da dotični podaci, uključujući podatke iz država članica, budu pravovremeno dostupni. Pritom treba uzeti u obzir potrebe za podacima i sinergije između potencijalnih izvora podataka. Osim toga, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Proračun za Europu 2020. - dio II. navodi da se rashodi koji se odnose na klimu u ukupnom proračunu Unije trebaju povećati na barem 20 % s doprinosima iz različitih politika. Komisija stoga treba biti u mogućnosti procijeniti učinak potpore Unije u okviru ZPP-a na ciljeve vezane uz klimu.

(69)       Primjenjuje se zakonodavstvo Unije koje se odnosi na zaštitu pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka, a posebno Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća [33] i Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća [34] .

(70)       U svojoj presudi od 9. studenog 2010. o spojenim predmetima C-92/09 i 93/09 Sud je proglasio nevažećom točku (8b) članka 42. i članka 44.a Uredbe (EZ) br. 1290/2005 i Uredbu Komisije (EZ) br. 259/2008 [35] ako se, s obzirom na fizičke osobe koje ostvaruju pogodnosti od Europskih poljoprivrednih fondova, tim odredbama nameće obveza objave osobnih podataka koji se odnose na svakog korisnika, a da se pri tome ne radi razlika na temelju relevantnih kriterija, kao što je razdoblje tijekom kojega su te osobe dobivale takvu potporu, učestalost takve potpore ili njezina vrsta i iznos.

(70a)     Nakon te presude i do donošenja novih pravila, uzimajući u obzir pritužbe koje je naveo Sud, Uredba (EZ) br. 259/2008 izmijenjena je Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 410/2011 [36] kako bi se izričito utvrdilo da se obveza objave informacija o korisnicima ne primjenjuje na fizičke osobe.

(70b)     U rujnu 2011. Komisija je organizirala savjetovanje s interesnim skupinama koje obuhvaćaju predstavnike stručnih poljoprivrednih ili trgovinskih organizacija, predstavnike prehrambene industrije i radnika, kao i civilnog društva i institucija Unije. U tom su okviru predložene različite mogućnosti vezano uz objavu podataka o fizičkim osobama koje ostvaruju pogodnosti od poljoprivrednih fondova Unije i poštujući načelo proporcionalnosti pri objavi dotičnih informacija. Na konferenciji interesnih skupina raspravljalo se o mogućoj potrebi za objavom imena fizičkih osoba kako bi se zadovoljio cilj veće zaštite financijskih interesa Unije, kako bi se poboljšala transparentnost i istaknula postignuća korisnika u osiguravanju javnih dobara, istovremeno osiguravajući da se objava ograničava samo na ono što je potrebno za ostvarivanje tih legitimnih ciljeva.

(70b)     U svojoj presudi od 9. studenog 2010. Sud nije osporio legitimnost cilja jačanja javne kontrole korištenja novca iz EFJP-a i EPFRR-a. Međutim, Sud je naglasio potrebu za razmatranjem metoda objavljivanja podataka o dotičnim korisnicima koja bi bila dosljedna s ciljem objave, a istovremeno manje općenito zadirala u pravo tih korisnika na privatnost te konkretno u pravo na zaštitu njihovih osobnih podataka.

(70c)     Cilj jačanja javne kontrole u pogledu pojedinačnih korisnika trebalo bi analizirati s obzirom na novi okvir financijskog upravljanja i kontrole koji se treba početi primjenjivati od 1. siječnja 2014. i s obzirom na iskustvo stečeno u državama članicama. U kontekstu tog okvira, kontrole nacionalnih uprava ne mogu biti iscrpne te je, posebice, za gotovo sve programe provjere na licu mjesta moguće provesti samo za ograničeni dio populacije. Nadalje, novi okvir osigurava da u određenim uvjetima države članice mogu smanjiti broj provjera na licu mjesta.

Dovoljno povećanje minimalnog stupnja kontrola u sadašnjem bi kontekstu značilo takvo dodatno financijsko i administrativno opterećenje za nacionalne uprave da se jednostavno ne bi moglo provesti.

(70cb)   S obzirom na navedeno, objava imena korisnika poljoprivrednih fondova predstavlja način da se ojača javna kontrola korištenja tih sredstava te je stoga korisna dopuna postojećem okviru upravljanja i kontrole, koji je potreban da bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite financijskih interesa Unije. To se djelomično postiže preventivnim i odvraćajućim učinkom takve objave, na način da pojedine korisnike odvraća od ponašanja koje nije u skladu s pravilima te istovremeno jača osobnu odgovornost poljoprivrednika za korištenje primljenih javnih sredstava.

(70ca)   U tom kontekstu, trebalo bi primjereno uvažiti ulogu civilnog društva, uključujući medije i nevladine organizacije te njihov doprinos jačanju okvira kontrole uprava u svrhu suzbijanju prijevara i bilo kakve zlouporabe javnih sredstava.

(70cc)   Objava relevantnih podataka također je dosljedna s pristupom u uvodnoj izjavi 16. i članku 35. stavku 3. Uredbe (EU) br. 966/2012.

(70cd)   Cilj jačanja javne kontrole u pogledu pojedinačnih korisnika mogao bi se ostvariti i tako da se odredi da države članice moraju osigurati javni pristup relevantnim podacima na zahtjev, bez objave. Međutim, ta bi alternativa bila manje učinkovita te bi moglo doći do neželjenih razlika u provedbi. Stoga bi se nacionalnim tijelima trebalo omogućiti da se oslone na javnu kontrolu u pogledu pojedinih korisnika putem objave njihovih imena i drugih relevantnih podataka.

(70d)     Cilj javne kontrole korištenja novca iz EFJP-a i EPFRR-a koji se nastoji ostvariti objavom podataka o korisnicima, može se postići samo tako da javnost ima osiguran pristup određenom dijelu podataka. Ti bi podaci trebali uključivati podatke o identitetu korisnika, dodijeljenom iznosu i fondu u okviru kojeg je iznos dodijeljen, svrsi i vrsti dotičnih mjera. Te bi podatke trebalo objaviti tako da se manje zadire u pravo korisnika na privatnost općenito i, posebno, u pravo na zaštitu njihovih osobnih podataka, što su prava koja se priznaju člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima .

(70da)   Kako bi osigurali sukladnost ove Uredbe s načelom proporcionalnosti, zakonodavac je istražio sve alternativne načine postizanja cilja javne kontrole korištenja novca iz EFJP-a i EPFRR-a, kako je analizirano u memorandumu, te je izabrao način koji najmanje zadire u dotična osobna prava.

(70e)     Objava pojedinosti o mjeri na temelju koje poljoprivrednik ima pravo na primanje potpore, o njezinoj vrsti i svrsi, osigurala bi konkretan uvid javnosti u subvencioniranu djelatnost i svrhu za koju je subvencija dodijeljena. To bi također doprinijelo preventivnom i odvraćajućem učinku javne kontrole u zaštiti financijskih interesa.

(70f)     Kako bi se osigurala ravnoteža između postavljenog cilja javne kontrole korištenja novca iz EFJP-a i EPFRR-a s jedne strane i prava korisnika na poštovanje njihove privatnosti općenito i na zaštitu njihovih osobnih podataka s druge strane, treba uzeti u obzir značaj potpore. Nakon opsežne analize i savjetovanja s dionicima, pokazalo se da treba odrediti prag što se tiče iznosa primljene potpore ispod kojega ne bi trebalo objavljivati ime korisnika, kako bi se poboljšala učinkovitost takve objave i ograničilo zadiranje u prava korisnika.

(70g)     Prag bi trebao biti vrste de-minimis i trebao bi odražavati razinu programa potpore u okviru ZPP-a. i temeljiti se na njoj. Budući da se strukture poljoprivrednih gospodarstava znatno razlikuju u državama članicama i da se mogu značajno razlikovati od prosječne poljoprivredne strukture Unije, trebalo bi dopustiti primjenu različitih minimalnih pragova koji odražavaju određenu situaciju u državi članici. Uredba xxx/xxx [DP] utvrđuje jednostavan i poseban program za mala poljoprivredna gospodarstva. Članak 49. te Uredbe određuje kriterije za izračun iznosa potpore. U svrhu dosljednosti, u slučaju država članica koje primjenjuju program, prag koji treba uzeti u obzir trebalo bi postaviti na istoj razini kao i iznose koje odredi država članica, kako je navedeno u članku 49. stavku 1. drugom podstavku ili članku 49. stavku 2. drugom podstavku Uredbe xxx/xxx. U slučaju država članica koje odluče ne primijeniti gore navedeni program, prag koji treba uzeti u obzir trebalo bi postaviti na istoj razini kao i najveći mogući iznos potpore u okviru programa, kako je predviđeno u članku 49. Uredbe xxx/xxx [DP]. Ispod tog određenog praga, objava bi trebala sadržavati sve relevantne informacije osim imena, kako bi se poreznim obveznicima omogućilo da imaju točnu sliku ZPP-a.

(70h)    Pristup javnosti tim informacijama, u kombinaciji s općim informacijama za javnost predviđenima u ovoj Uredbi, povećava transparentnost upotrebe sredstava Unije u okviru ZPP-a, na taj način doprinoseći prepoznatljivosti i boljem razumijevanju te politike. On omogućava građanima veće sudjelovanje u postupku donošenja odluka i jamči da uprava time uživa veću legitimnost i da djeluje učinkovitije i odgovornije prema građanima. Također bi građanima mogao pokazati konkretne primjere kako se poljoprivredom osiguravaju „javna dobra” i poduprijeti legitimnost državne potpore poljoprivrednom sektoru.

(70i)     S obzirom na gore navedeno, potrebno je uzeti u obzir da osiguravanje opće objave relevantnih informacija ne prelazi granice onog što je potrebno u demokratskom društvu i za zaštitu financijskih interesa Unije, uzimajući također u obzir veliki značaj postavljenog cilja javne kontrole korištenja novca iz EFJP-a i EPFRR- a.

(70j)      U svrhu usklađivanja sa zahtjevima za zaštitu podataka, korisnici fondova trebali bi biti obaviješteni o objavi njihovih podataka i da te podatke prije objave mogu obrađivati revizijska i istražna tijela Unije i država članica radi zaštite financijskih interesa Unije. Osim toga, korisnici bi trebali biti obaviješteni o svojim pravima u skladu s Direktivom 95/46/EZ i postupcima koji se primjenjuju radi ostvarivanja tih prava.

(70k)     Uslijed toga, nakon temeljite analize i procjene najprimjerenijeg načina za poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka korisnika te također na temelju podataka koje je Komisija dostavila tijekom pregovora o ovoj Uredbi, trebalo bi utvrditi nova pravila za objavu podataka o svim korisnicima ▌ poljoprivrednih fondova.

(71)       Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. ▌

(71a)     Provedbene ovlasti koje se odnose na: postupke izdavanja, povlačenja i preispitivanja akreditacije agencija za plaćanja i koordinacijskih tijela, kao i nadzor akreditacije agencija za plaćanja; pravila o radu i provjerama na kojima se temelji izjava o upravljanju agencija za plaćanja, funkcioniranju koordinacijskog tijela i informacije koje to koordinacijsko tijelo dostavlja Komisiji; pravila povezana sa zadacima tijela za ovjeravanje, uključujući provjere, kao i certifikate i izvješća zajedno s popratnim dokumentima koje ta tijela moraju izraditi, revizijska načela na kojima se temelje mišljenja tijela za ovjeravanje, uključujući procjenu rizika, unutarnjih kontrola i potrebne razine revizijskih dokaza, revizijske metode kojima se trebaju koristiti tijela za ovjeravanje, uzimajući u obzir međunarodne standarde za reviziju, pri donošenju svojeg mišljenja, uključujući, prema potrebi, upotrebu jedinstvenog integriranog uzorka za svaku populaciju i, po potrebi, mogućnost praćenja provjera na licu mjesta koje provode agencije za plaćanja; pravila za jedinstvenu provedbu sustava za savjetovanje poljoprivrednika; određivanje mjesečnih plaćanja državama članicama iz EFJP-a; određivanje iznosa za financiranje mjera za javnu intervenciju; pravila povezana s financiranjem Komisije za nabavu satelitskih slika potrebnih za provjere i mjerama koje poduzima Komisija pomoću daljinskog istraživanja zahtjeva koji se koriste u nadzoru poljoprivrednih resursa; postupak za izvršavanje nabave tih satelitskih slika od strane Komisije i nadzor poljoprivrednih resursa, okvir kojim se uređuje nabava, unapređenje i korištenje satelitskih snimaka i meteoroloških podataka te na primjenjive rokove; u kontekstu postupka financijske discipline, stopu prilagodbe za izravna plaćanja, kao i njezino prilagođavanje, te kao uvjete koji se primjenjuju na prenesena odobrena sredstva u skladu s člankom 169. stavkom 3. uredbe (EU) br. 966/2012 kako bi se financirala izravna plaćanja; u kontekstu postupka proračunske discipline, privremeno određivanje iznosa plaćanja i privremene raspodjele raspoloživog proračuna između država članica; određivanje razdoblja unutar kojeg akreditirane agencije za plaćanja moraju pripremiti prijelazne izjave o rashodima za programe ruralnog razvoja i poslati ih Komisiji; smanjenje ili obustavu mjesečnih ili privremenih plaćanja državama članicama, pojedinosti o vođenju zasebnih računa agencija za plaćanja; posebne uvjete koji vrijede za podatke koje treba knjižiti na račune agencija za plaćanja;pravila o financiranju i vođenju računovodstva za interventne mjere u obliku javnog skladištenja, kao i o drugim rashodima financiranima u okviru EFJP-a i EPFRR-a, uvjete koji uređuju provedbu postupka automatskog opoziva odobrenih sredstava, postupak i druge načine ispravnog obustavljanja plaćanja državama članica od strane Komisije u slučaju ako države članice kasno podnesu podatke; postupke koji se odnose na posebne obveze kojih se države članice moraju pridržavati u vezi s provjerama; postupke povezane s obvezama suradnje koje države članice moraju ispuniti s obzirom na provjere na licu mjesta koje provodi Komisija i pristup informacijama; načine obvezivanja na prijavljivanje nepravilnosti i prijevare, uvjete pod kojima se mora čuvati prateća dokumentacija o plaćanjima, kao i dokumenti o provođenju administrativnih i fizičkih provjera koje propisuje zakonodavstvo Unije; poravnanje računa i potvrdu sukladnosti, isključivanje iz financiranja Unije iznose za koje se tereti proračun Unije, postupke povrata neopravdanih plaćanja i pripadajućih kamata, oblike obavijesti i komunikacije u vezi s nepravilnostima koje države članice moraju dostaviti Komisiji; pravila u vezi s postizanjem jedinstvene primjene obveza država članica o zaštiti financijskih interesa Unije, potrebna pravila u vezi s postizanjem jedinstvene primjene sustava kontrole i kazni u Uniji, primjenu i izračun djelomičnog ili potpunog ukidanja plaćanja ili prava na plaćanja; povrat neopravdanih plaćanja i kazni, kao i s obzirom na neopravdano dodijeljena prava na isplatu i obračunavanje kamata, primjenu i izračun administrativnih kazni, detaljna pravila za definiranje neispunjavanja obveze kao manje značajnog, pravila pomoću kojih se utvrđuju slučajevi kada, zbog vrste kazni, države članice mogu zadržati nadoknađene kazne, obustavu mjesečnih plaćanja u posebnim slučajevima koje obuhvaća Uredba (EU) br. xxx/xxx [jZOT], oblik osiguranja koje se mora položiti i postupak za polaganje osiguranja, kao i za prihvaćanje i zamjenu originalnog sredstva osiguranja; postupke za vraćanje sredstava osiguranja i obavijesti koje države članice podnose Komisiji u kontekstu osiguranja; pravila koja su potrebna i opravdana u hitnim slučajevima, kako bi se razriješili određeni problemi povezani s razdobljima plaćanja i plaćanjem predujmova; pravila o zahtjevu za potporu i zahtjevima za plaćanje te primjenu prava na plaćanje uključujući konačni datum za podnošenje zahtjeva, uvjete za minimalnu količinu podataka koje treba uključiti u zahtjev, odredbe o izmjenama ili povlačenju zahtjeva za potporu, izuzeća iz uvjeta za podnošenje zahtjeva za potporu i odredbe koje omogućuju državama članicama primjenu pojednostavljenih postupaka ili ispravak očitih pogrešaka; pravila o izvršavanju provjera u svrhu kontrole usklađenosti s obvezama te točnosti i cjelovitosti podataka iz zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, uključujući pravila o dozvoljenim odstupanjima za mjerenja pri provjerama na licu mjesta, tehničkim specifikacijama potrebnima za jedinstvenu provedbu integriranog sustava upravljanja i kontrole; pravila o situacijama prijenosa poljoprivrednih imanja popraćena prijenosom obaveze vezano uz prihvatljivost u odnosu na predmetnu potporu koju treba ispuniti; pravila o plaćanju predujmova; pravila koja ciljaju na postizanje jedinstvene primjene pravila o kontroli trgovinskih dokumenata; postupke koji se odnose na baze podataka država članica i na analitičke baze izotopnih podataka čija je svrha pomoć u otkrivanju prijevara; postupke u vezi sa suradnjom i pomoći između kontrolnih tijela i organa, pravila za obavljanje provjera sukladnosti s tržišnim standardima, pravila o tijelima odgovornima za izvršavanje provjera, kao i o sadržaju, učestalosti i fazi stavljanja na tržite na koje se te provjere primjenjuju; u kontekstu provjera povezanih s označivanjem izvornosti, zemljopisnog podrijetla i zaštićenih tradicionalnih izraza, komunikacije koje države članice trebaju dostaviti Komisiji; pravila o nadležnom tijelu odgovornom za provjeru sukladnosti sa specifikacijom proizvoda, uključujući slučajeve gdje je geografsko područje u trećoj zemlji, aktivnosti koje države članice trebaju provesti kako bi se spriječila nezakonita upotreba zaštićenih oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i zaštićenih tradicionalnih izraza, provjere i kontrole koje trebaju izvršiti države članice uključujući testiranje;

pravila o izvršavanju provjera s ciljem provjeravanja usklađenosti s obvezama višestruke usklađenosti; detaljna postupovna i tehnička pravila o izračunu i primjeni administrativnih kazni za neispunjavanja obveza u vezi s višestrukom usklađenošću; pravila koja se odnose na priopćavanje informacija država članica Komisiji kako je navedeno u članku 104.; mjere za zaštitu primjene zakonodavstva Unije ako postoji mogućnost da je ugroze iznimne monetarne prakse povezane s nacionalnom valutom; niz pokazatelja za nadzor i ocjenu ZPP-a; pravila o informacijama koje države članice moraju poslati Komisiji u svrhu nadzora i ocjenjivanja ZPP-a; pravila o obliku i vremenskom planu objave korisnika EFJP-a i EPFRR-a, jedinstvenu primjenu obavješćivanja korisnika da će se podaci o njima objaviti, suradnja između Komisije i država članica u kontekstu objavljivanja korisnika EFJP-a i EPFRR-a mora biti u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća [37].

(72)       Za donošenje određenih provedbenih akata trebao bi se koristiti savjetodavni postupak. S obzirom na provedbene akte koji uključuju izračun iznosa od strane Komisije, savjetodavni postupak omogućuje Komisiji da u potpunosti preuzme odgovornost upravljanja proračunom te se usredotočuje na povećanu učinkovitost, predvidivost i brzinu, uzimajući u obzir rokove i proračunske postupke. S obzirom na provedbene akte u okviru plaćanja državama članicama i operacije postupka poravnanja računa, savjetodavni postupak omogućuje Komisiji da u potpunosti preuzme odgovornost upravljanja proračunom i provjerava godišnja financijska izvješća nacionalnih agencija uz mogućnost prihvaćanja tih financijskih izvješća ili pak isključivanja rashoda iz financiranja Unije koji nisu u skladu s pravilima Unije. U drugim slučajevima proučavanje postupka treba koristiti za donošenje provedbenih akata.

(73)       Komisija bi trebala ▌biti ovlaštena za donošenje provedbenih akata koji se odnose na utvrđivanje neto iznosa raspoloživog za rashode EFJP-a i provođenje dodatnih plaćanja ili odbitaka u kontekstu postupka za mjesečna plaćanja bez primjene Uredbe (EU) br. 182/2011.▌

(74)       Prijelaz s odredbi Uredbi stavljenih izvan snage ovom Uredbom na one u ovoj Uredbi može prouzročiti porast praktičnih i posebnih poteškoća. Radi prevladavanja tih mogućih poteškoća Komisiji treba omogućiti donošenje potrebnih i opravdanih mjera.

(75)       Budući da razdoblje programiranja za programe ruralnog razvoja koji se financiraju na temelju ove Uredbe teče od 1. siječnja 2014., ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog dana. Međutim, neke odredbe koje se naročito odnose na financijsko upravljanje fondovima treba primjenjivati ranije, odnosno na datum početka financijske godine.

(76)       Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka koji je donio mišljenje [38].

(77)       Budući da ciljeve ove Uredbe države članice ne mogu ostvariti u dostatnoj mjeri zbog njezine veze s drugim instrumentima ZPP-a i zbog ograničenja financijskih sredstava država članica u proširenoj Uniji, te se mogu bolje ostvariti na razini Unije kroz višegodišnje jamstvo financiranja Unije i usmjeravanjem financiranja na njezine prioritete, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je navedeno u spomenutom članku 5., ova Uredba ne prekoračuje okvire koji su neophodni za postizanje navedenih ciljeva,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

GLAVA I.PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o:

(a)         financiranju rashoda u okviru ZPP-a, uključujući rashode u ruralnom razvoju;

(b)         sustavu za savjetovanje poljoprivrednika;

(c)         sustavima upravljanja i kontrole koje moraju uspostaviti države članice;

(d)         sustavu višestruke sukladnosti;

(e)         poravnanju računa.

Članak 2.Izrazi korišteni u ovoj Uredbi

1.          Za potrebe ove Uredbe:

(a)       „poljoprivrednik”, „poljoprivredna djelatnost” i „poljoprivredna površina” znači poljoprivrednik, poljoprivredna djelatnost i poljoprivredna površina u smislu članka 4. Uredbe (EU) xxx/xxx[DP]▌;

(b)       „poljoprivredno imanje” znači poljoprivredno imanje u smislu članka 4. Uredbe (EU) xxx/xxx[DP], osim za potrebe glave VI. članka 91. stavka 3. ove Uredbe;

(c)       „izravna plaćanja” znači izravna plaćanja u smislu članka 1. Uredbe (EU) xxx/xxx[DP];

(d)       „sektorsko poljoprivredno zakonodavstvo” znači svi primjenjivi akti doneseni na temelju članka 43. UFEU-a u okviru ZPP-a, kao i, prema potrebi, svi delegirani ili provedbeni akti doneseni na temelju takvih akata, i dio II. Uredbe (EU) br. [CR/2012] ako se primjenjuje na EPFRR;

(e)       „nepravilnost” znači nepravilnost u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95.

2.        „Viša sila” i „izvanredne okolnosti” kako se upotrebljavaju u ovoj Uredbi u odnosu na Uredbu (EU) xxx/xxx[DP], Uredbu (EU) xxx/xxx[jZOT] i Uredbu (EU) xxx/xxx[RD] mogu posebno značiti slijedeće:

(a)       smrt korisnika;

(b)       dugoročnu profesionalnu nesposobnost korisnika;

(c)       ozbiljnu prirodnu katastrofu koja uvelike utječe na poljoprivredno imanje;

(d)       slučajno uništenje stočne nastambe na poljoprivrednom imanju;

(e)       epizootska ili biljna bolest koja utječe na dio ili svu stoku ili usjeve korisnika;

(f)        izvlaštenje cijelog ili velikog dijela poljoprivrednog imanja ako se to nije moglo predvidjeti na dan podnošenja zahtjeva.

GLAVA II.OPĆE ODREDBE O POLJOPRIVREDNIM FONDOVIMA

Poglavlje I.Poljoprivredni fondovi

Članak 3.Fondovi za financiranje poljoprivrednih rashoda

1.        U svrhu ostvarivanja ciljeva ZPP-a utvrđenih UFEU-om, financiranje različitih mjera te politike, uključujući ruralni razvoj, izvršava:

(a)       EFJP;

(b)       EPFRR.

2.        EFJP i EPFRR potpadaju u opći proračun Europske unije.

Članak 4.Rashodi EFJP-a

1.        EFJP se provodi u kontekstu zajedničkog upravljanja između država članica i Unije, a financira sljedeće rashode ostvarene u skladu sa zakonodavstvom Unije:

(a)       mjere za reguliranje ili potporu poljoprivrednih tržišta;

(b)       izravna plaćanja poljoprivrednicima u okviru ZPP-a;

(c)     financijski doprinos Unije u mjerama informiranja i promidžbe za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu Unije i u trećim zemljama koje poduzimaju države članice na temelju programa koje odabere Komisija, osim onih iz članka 5.

(d)       financijski doprinos Unije za Shemu školskog voća i mjere koje se odnose na bolesti životinja te gubitak povjerenja potrošača kako je redom navedeno u člancima 21. i 155. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [jZOT].

2.        EFJP financira sljedeće rashode na izravan način i u skladu sa zakonodavstvom Unije:

(a)       promidžbu poljoprivrednih proizvoda, koju izravno provodi Komisija ili koja se odvija putem međunarodnih organizacija;

(b)       mjere poduzete u skladu sa zakonodavstvom Unije s ciljem očuvanja, karakterizacije, sakupljanja i uporabe genetskih resursa u poljoprivredi;

(c)       uspostavu i održavanje informatičkih sustava za poljoprivredno računovodstvo;

(d)       sustave istraživanja u poljoprivredi, uključujući istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava.

Članak 5.Rashodi EPFRR-a

EPFRR se provodi uz zajedničko upravljanje između država članica i Unije i financira financijske doprinose Unije za programe ruralnog razvoja koji se provode u skladu sa zakonodavstvom Unije u okviru potpore ruralnog razvoja ▌.

Članak 6.Ostali rashodi, uključujući tehničku pomoć

EFJP i EPFRR mogu, u svojim područjima djelovanja, na izravan način, na inicijativu Komisije i/ili u njezino ime, financirati potporu pripremnim aktivnostima, te potporu nadzoru, administrativnu i tehničku potporu, evaluaciju, reviziju i inspekcijske mjere potrebne za provedbu ZPP-a. Te mjere posebice uključuju:

(a)         mjere potrebne za analizu, upravljanje, nadzor, razmjenu informacija i provedbu ZPP-a, kao i mjere koje se odnose na provedbu sustava kontrole te tehničku i administrativnu pomoć;

(b)         nabavu satelitskih snimaka od strane Komisije koje su potrebne za provjere u skladu s člankom 21.;

(c)         mjere koje poduzima Komisija pomoću daljinskog istraživanja zahtjeva koji se koriste u nadzoru poljoprivrednih resursa u skladu s člankom 22.;

(d)         mjere potrebne za održavanje te razvoj metoda i tehničkih sredstava za informiranje, međusobno povezivanje, nadzor i kontrolu financijskog upravljanja sredstvima za financiranje ZPP-a;

(e)         pružanje informacija o ZPP-u u skladu s člankom 47.;

(f)          studije o ZPP-u i evaluacije mjera koje se financiraju iz EFJP-a i EPFRR-a, uključujući unapređenje metoda evaluacije i razmjenu informacija o praksama;

(g)         kad je potrebno, izvršna tijela utemeljena u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 58/2003 [39], koja djeluju u vezi sa ZPP-om;

(h)         mjere koje se odnose na širenje informacija, jačanje javne svijesti, poticanje suradnje i razmjenu iskustava na razini Unije, koje su poduzete u kontekstu ruralnog razvoja, uključujući umrežavanje dotičnih sudionika;

(i)          mjere koje su nužne za razvoj, ubilježbu i zaštitu zaštitnih znakova u okviru politika kvalitete Unije te za zaštitu prava intelektualnog vlasništva koje stoji u vezi s njima, kao i nužni razvoj informacijske tehnologije (IT).

Poglavlje II.

Agencije za plaćanja i druga tijela

Članak 7.Akreditacija i oduzimanje akreditacije agencijama za plaćanja i koordinacijskim tijelima

1.          Agencije za plaćanja su ▌ odjeli ili tijela država članica odgovorni za upravljanje i kontrolu rashoda iz članka 4. stavka 1. i članka 5.

Uz izuzetak plaćanja, moguće je delegirati izvršenje ovih zadaća.

2.          Države članice akreditiraju kao agencije za plaćanja odjele ili tijela koji imaju upravnu organizaciju i sustav unutarnje kontrole koji osiguravaju dostatno jamstvo da su plaćanja zakonita i redovita i da se ispravno obračunavaju. U tu svrhu, agencije za plaćanja moraju zadovoljavati minimalne uvjete za akreditaciju s obzirom na unutarnje okruženje, kontrolne aktivnosti, informiranje i komuniciranje te nadzor koje propisuje Komisija u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (a).

Svaka država članica, uvažavajući svoje ustavne odredbe, ograničava broj akreditiranih agencija za plaćanja na najviše jednu po državi članici ili jednu po regiji, ako je potrebno. Međutim, ako su agencije za plaćanja uspostavljene na regionalnoj razini, države članice ili akreditiraju agenciju za plaćanja na nacionalnoj razini za programe potpore kojima se zbog njihovog karaktera mora upravljati na nacionalnoj razini ili dodjeljuju upravljanje tim programima svojim regionalnim agencijama za plaćanja.

Odstupajući od drugog podstavka, države članice mogu zadržati određene agencije za plaćanja koje su akreditirane prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Prije kraja 2016., Komisija je dužna Vijeću i Europskom parlamentu predstaviti izvješće o radu sustava agencija za plaćanja u Uniji, popraćeno, prema potrebi, zakonodavnim prijedlozima.

3.          Do 15. veljače godine koja slijedi dotičnu financijsku godinu odgovorna osoba akreditirane agencije za plaćanja sastavlja:

(a)    godišnja financijska izvješća za rashode koji su nastali provedbom zadataka povjerenih njihovim akreditiranim agencijama za plaćanja uz potrebne podatke koji se odnose na njihovo poravnanje sukladno članku 53.;

(b)    izjavu o upravljanju ▌ što se tiče cjelovitosti, točnosti i istinitosti financijskih izvješća i pravilnog funkcioniranja sustava unutarnje kontrole temeljenu na objektivnim kriterijima, te o zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija ▌;

(c)    godišnji sažetak završnih revizorskih izvješća i provedenih kontrola, uključujući analizu prirode i opsega pogrešaka i nedostataka utvrđenih u sustavima, kao i korektivne mjere koje treba provesti ili su planirane.

Rok od 15. veljače Komisija može u iznimnim slučajevima produljiti najkasnije do 1. ožujka, nakon obavijesti dotične države članice.

4.          Ako je akreditirano više agencija za plaćanja, država članica određuje javno tijelo, ▌ („koordinacijsko tijelo”), kojemu povjerava sljedeće zadaće:

(a)    prikupljanje podataka koji se stavljaju Komisiji na raspolaganje i slanje tih podataka Komisiji;

(c)    poduzimanje ili koordiniranje, ovisno o slučaju, mjera u cilju uklanjanja svih nedostataka općeg karaktera i obavještavanje Komisije ▌ o daljnjim mjerama;

(d)    da potiče i, gdje je to moguće, osigura usklađenu primjenu pravila Unije.

Koordinacijsko je tijelo podložno posebnoj akreditaciji država članica u pogledu obrade financijskih podataka iz prvog podstavka točke (a).

5.          Ako akreditirana agencija za plaćanja ne ispunjava ili više ne ispunjava jedan ili više uvjeta za akreditaciju iz stavka 2., država članica, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije, oduzima akreditaciju osim ako agencija za plaćanja provede potrebne promjene u razdoblju koje se određuje ovisno o ozbiljnosti problema.

6.          Agencije za plaćanja moraju upravljati i osigurati kontrolu operacija koje su povezane s javnom intervencijom za koje su odgovorne i moraju zadržati sveukupnu odgovornost u tom području.

Članak 8.Ovlasti Komisije

1.          Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje sustava iz članka 7., Komisija je ovlaštena za usvajanje delegiranih akata u skladu s člankom 111. vezano uz:

(a)    minimalne uvjete za akreditaciju agencija za plaćanja i koordinacijskih tijela, kako je navedeno u članku 7. stavku 2. odnosno u članku 7. stavku 4.;

(b)    obveze agencija za plaćanja što se tiče javne intervencije, kao i pravila o sadržaju njihovih obveza vezano uz upravljanje i kontrolu.

2.          Komisija putem provedbenih akata donosi detaljna pravila o:

(a)    the procedures for the issuing, withdrawing and reviewing accreditation of paying agencies and coordinating bodies, as well as for the supervision of the accreditation of paying agencies;

(b)    pravilima o radu i provjerama na kojima se temelji izjava o upravljanju agencija za plaćanja;

(c)    djelovanju koordinacijskog tijela i priopćenju podataka Komisiji sukladno članku 7. stavku 4.

Ti se provedbeni akti ▌ donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

Članak 9.Tijela za ovjeravanje

1.          Tijelo za ovjeravanje je javno ili privatno revizorsko tijelo koje određuje država članica. Kada se radi o privatnom revizorskom tijelu, a zakoni Unije ili nacionalni zakoni tako nalažu, njega bira država članica putem javnog natječaja. Ono daje mišljenje, sastavljeno u skladu s međunarodno priznatim revizorskim standardima, o cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih financijskih izvješća agencije za plaćanja, pravilnom funkcioniranju njezinog sustava unutarnje kontrole i o zakonitosti i pravilnosti rashoda za koje je od Komisije zatražen povrat troškova. U mišljenju se također navodi jesu li ispitivanjem ustanovljene dvojbe o tvrdnjama iz izjave o upravljanju.

U svom je djelovanju neovisno o ▌agenciji za plaćanja i o relevantnom koordinacijskom tijelu, kao i o tijelu koje je akreditiralo to agenciju, te ima potrebnu tehničku stručnost.

2.          Komisija putem provedbenih akata utvrđuje pravila koja se odnose na zadaće tijela za ovjeravanje, ▌ uključujući provjere, ▌ kao i certifikate i izvješća zajedno s popratnim dokumentima koje ta tijela moraju izraditi. Uzimajući u obzir potrebu za najvećom mogućom učinkovitošću provjere transakcija i stručne revizijske prosudbe, s obzirom na integrirani pristup, provedbeni akti također određuju:

(a)    revizijska načela na kojima se temelje mišljenja tijela za ovjeravanje, uključujući procjenu rizika, unutarnjih kontrola i potrebne razine revizijskih dokaza;

(b)    revizijske metode koje trebaju koristiti tijela za ovjeravanje, uzimajući u obzir međunarodne standarde za reviziju, pri donošenju svojeg mišljenja, uključujući, prema potrebi, upotrebu jedinstvenog integriranog uzorka za svaku populaciju i, po potrebi, mogućnost praćenja provjera na licu mjesta koje provode agencije za plaćanja.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

Članak 10.Valjanost plaćanja koja obavljaju agencije za plaćanja

Rashodi iz članka 4. stavka 1. i članka 5. mogu se financirati sredstvima Unije samo ako su ih ostvarile akreditirane agencije za plaćanja.

Članak 11.Plaćanje korisnicima u cijelosti

Ako nije drugačije navedeno u zakonodavstvu Unije, plaćanja koja se odnose na financiranja utvrđena ovom Uredbom korisnicima se plaćaju u cijelosti.

GLAVA III.SUSTAV ZA SAVJETOVANJE POLJOPRIVREDNIKA

Članak 12.Načelo i područje primjene

1.          Države članice uspostavljaju sustav savjetovanja korisnika o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom, ( ▌„sustav za savjetovanje poljoprivrednika”) kojim upravljaju ▌određena ▌javna tijela i/ili odabrana privatna tijela.

2.          Sustav za savjetovanje poljoprivrednika obuhvaća barem:

(a)    obveze na razini poljoprivrednog gospodarstva koje proizlaze iz propisanih zahtjeva o upravljanju i standarda dobrog poljoprivrednog i ekološkog stanja za zemljište kako je utvrđeno u glavi VI. poglavlju I.;

(b)    poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš kako je utvrđeno u glavi III. poglavlju 2. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [DP] i održavanje poljoprivrednih površina kako stoji u članku 4. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. xxx/xxx [DP];

(c)    mjere na razini poljoprivrednog gospodarstva predviđene u programima ruralnog razvoja za modernizaciju, razvijanje konkurentnosti, sektorsku integraciju, inovacije, tržišnu orijentaciju i poticanje poduzetništva;

(d)    zahtjevi na razini korisnika, kako ih utvrđuju države članice za provedbu članka 11. stavka 3. Direktive 2000/60/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike

(e)    zahtjevi na razini korisnika, kako ih utvrđuju države članice za provedbu članka 55. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, a posebno usklađenost s općim načelima integrirane zaštite bilja iz članka 14. Direktive 2009/128/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida.]

3.          Sustav za savjetovanje poljoprivrednika isto tako može obuhvaćati:

(a)    promicanje prenamjena poljoprivrednih gospodarstava i diversifikaciju njihove gospodarske aktivnosti;

(b)    upravljanje rizicima i uvođenje odgovarajućih preventivnih mjera za rješavanje elementarnih nepogoda, prirodnih katastrofa i bolesti životinja i bilja

(c)    minimalne zahtjeve utvrđene nacionalnim zakonodavstvom sukladno članku 29. stavku 3. i članku 30. stavku 2. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [RD];

(d)    informacije vezane uz ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu, biološku raznolikost i zaštitu vode kako je navedeno u prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 13.Posebni zahtjevi koji se odnose na sustav za savjetovanje poljoprivrednika

1.          Države članice moraju osigurati da savjetnici koji rade u sustavu za savjetovanje poljoprivrednika budu prikladno kvalificirani i redovito osposobljavani.

2.          Države članice osiguravaju odvajanje savjetovanja od kontrole. U tom pogledu i ne dovodeći u pitanje nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na javni pristup dokumentima, države članice osiguravaju da odabrana i imenovana tijela kako su navedena u članku 12. stavku 1. ne otkrivaju osobne ili pojedinačne informacije i podatke koje saznaju tijekom svoje savjetodavne aktivnosti drugim osobama, osim korisniku koji upravlja dotičnim poljoprivrednim imanjem, uz izuzeće bilo koje nepravilnosti ili povrede koja se otkrije za vrijeme njihove aktivnosti, za koje vrijedi obveza, određena u zakonodavstvu Unije ili u nacionalnom zakonodavstvu, obavještavanja javnih tijela, naročito u slučaju kaznenog djela.

3.          ▌ Nacionalno tijelo osigurava potencijalnim korisnicima ▌ odgovarajući popis odabranih i imenovanih tijela iz članka 12. stavka 1., ponajprije elektroničkim putem.

Članak 14.Pristup sustavu za savjetovanje poljoprivrednika

Korisnici i poljoprivrednici koji ne dobivaju potporu u okviru ZPP-a mogu se koristiti sustavom za savjetovanje poljoprivrednika na dobrovoljnoj osnovi.

Ne dovodeći u pitanje članak 99. stavak 2. četvrti podstavak, države članice mogu odrediti, u skladu s objektivnim kriterijima, kategorije korisnika koji imaju prednost pristupa sustavu za savjetovanje poljoprivrednika, uključujući mreže koje posluju s ograničenim resursima u smislu članaka 53., 61. i 62. Uredbe (EU) (EU) br xxx/xxx [RD].

U tom slučaju, države članice moraju ▌ osigurati da prednost imaju poljoprivrednici kojima je pristup bilo kojem drugom sustavu za savjetovanje, osim sustavu za savjetovanje poljoprivrednika, najmanje dostupan.

Sustav za savjetovanje poljoprivrednika jamči korisnicima pristup savjetima koji se odnose na specifičnu situaciju njihovog poljoprivrednog imanja.

Članak 15.Ovlasti Komisije

Komisija može putem provedbenih akata utvrditi pravila za jedinstvenu provedbu sustava za savjetovanje poljoprivrednika kako bi taj sustav postao u potpunosti funkcionalan.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

GLAVA IV.FINANCIJSKO UPRAVLJANJE FONDOVIMA

Poglavlje I.

EFJP

ODJELJAK 1.FINANCIRANJE RASHODA

Članak 16.Proračunska gornja granica

1.          Godišnja gornja granica za rashode EFJP-a utvrđuje se najvišim iznosom koji je za njega postavljen u okviru Uredbe (EU) br. xxx/xxx [MFF].

2.          U slučaju da zakonodavstvo Unije predviđa iznose koje treba oduzeti ili dodati iznosima iz stavka 1., Komisija putem provedbenih akata donesenih bez primjene postupka iz članka 112., utvrđuje neto iznos raspoloživ za rashode EFJP na temelju podataka iz tog zakonodavstva.

Članak 17.Mjesečna plaćanja

1.          Komisija državama članicama stavlja na raspolaganje odobrena sredstva potrebna za financiranje rashoda iz članka 4. stavka 1. u obliku mjesečnih plaćanja, na temelju izdataka koje su ostvarile akreditirane agencije za plaćanja u referentnom razdoblju.

2.          Do izvršenja mjesečnih plaćanja Komisije, države članice mobiliziraju resurse potrebne za rashode u skladu s potrebama svojih akreditiranih agencija za plaćanja.

Članak 18.Postupak za mjesečna plaćanja

1.          Ne dovodeći u pitanje primjenu članaka 53. i 54., Komisija izvršava mjesečna plaćanja za rashode koje su ostvarile akreditirane agencije za plaćanja u referentnom mjesecu.

2.          Mjesečna plaćanja izvršavaju se svakoj državi članici najkasnije trećeg radnog dana drugog mjeseca nakon mjeseca u kojem su rashodi ostvareni. Rashodi koje države članice ostvare između 1. i 15. listopada smatraju se nastalima u mjesecu listopadu. Rashodi ostvareni između 16. i 31. listopada smatraju se nastalima u mjesecu studenom.

3.          Komisija putem provedbenih akata odlučuje o mjesečnim plaćanjima koja izvršava na temelju izjave država članica o rashodima i podacima dostavljenim u skladu s člankom 102. stavkom 1., uzimajući u obzir smanjenja ili obustave primijenjene na temelju članka 43. ili bilo kakve druge ispravke. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom sukladno članku 112. stavku 2.

4.          Komisija može, putem provedbenih akata donesenih bez primjene postupka iz članka 112., odlučiti provesti dodatna plaćanja ili odbitke. U takvim se slučajevima obavještava odbor iz članka 112. stavka 1., na njegovom sljedećem sastanku.

Članak 19.Administrativni i kadrovski troškovi

Fond ne snosi rashode za administrativne i kadrovske troškove država članica i korisnika potpore EFJP-a.

Članak 20.Rashodi javnih intervencija

1.          Kada u okviru zajedničke organizacije tržišta nije utvrđen iznos po jedinici, s obzirom na javnu intervenciju, EFJP financira dotičnu mjeru na temelju jedinstvenih standardnih iznosa na području cijele Unije, osobito za sredstva podrijetlom iz država članica, za otkup proizvoda za potrebe skladištenja i financiranje izdataka vezanih uz operacije skladištenja i prema potrebi, prerade intervencijskih proizvoda.

2.          Kako bi se osiguralo financiranje rashoda javnih intervencija od strane EFJP-a, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata sukladno članku 111. s obzirom na:

(a)    vrstu prihvatljivih mjera za financiranje od strane Unije i uvjete nadoknade;

(b)    uvjete prihvatljivosti i metode izračuna na temelju stvarno proučenih podataka od strane agencija za plaćanja ili na temelju paušalnog iznosa koji utvrđuje Komisija, ili na temelju paušalnog ili nepaušalnog iznosa koji proizlazi iz sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva.

3.          Kako bi se osiguralo pravilno upravljanje odobrenim sredstvima za EFJP u proračunu Unije, Komisija ima ovlasti donijeti delegirane akte u skladu s člankom 111. koji sadrže pravila vezano uz vrednovanje aktivnosti u vezi s javnom intervencijom i mjerama koje treba poduzeti u slučaju gubitka ili pogoršanja proizvoda u okviru javne intervencije te određivanje iznosa za financiranje.

4.          Iznose navedene u ▌ stavku 1. utvrđuje Komisija putem provedbenih akata. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom sukladno članku 112. stavku 2.

Članak 21.Nabava satelitskih snimaka

Komisija i države članice moraju odobriti popis satelitskih snimaka koji se traži za provjere u skladu sa specifikacijama svake države članice.

Komisija bez naknade dostavlja te satelitske snimke kontrolnim tijelima ili dobavljačima usluga ovlaštenima od strane ovih tijela da ih predstavljaju.

Komisija i dalje ostaje vlasnik satelitskih snimaka te ih vraća po završenom poslu. Isto tako može omogućiti da se posao obavi poboljšanim tehnikama i radnim metodama u vezi s inspekcijom poljoprivrednih površina uz daljinsko istraživanje.

Članak 22.Nadzor poljoprivrednih resursa

Mjere koje se financiraju sukladno članku 6. točki (c) imaju za cilj da omoguće Komisiji sredstva za upravljanje poljoprivrednim tržištima Unije u općem kontekstu, da osiguraju agroekonomski i agroekološki nadzor poljoprivrednog zemljišta, uključujući agrošumarstvo i stanje usjeva kako bi se omogućila provedba procjene posebice kad se radi o prinosima i poljoprivrednoj proizvodnji, da imaju zajednički pristup tim procjenama u međunarodnom kontekstu, poput inicijativa koje koordiniraju Ujedinjeni narodi ili druge međunarodne agencije, da pridonesu transparentnosti svjetskih tržišta te da osiguraju tehnološko praćenje agrometeorološkog sustava.

Mjere koje se financiraju sukladno članku 6. točki (c) odnose se na prikupljanje ili otkup podataka potrebnih za provedbu i nadzor ZPP-a, uključujući satelitske podatke i meteorološke podatke, stvaranje infrastrukture prostornih podataka i web-mjesta, provedbe posebnih studija o klimatskim uvjetima, daljinsko očitavanje koje se koristi kako bi se pomoglo u praćenju zdravlja tla i unapređenje agrometeoroloških i ekonometrijskih modela. Prema potrebi ove mjere treba provoditi u suradnji s nacionalnim laboratorijima i tijelima.

Članak 23.Provedbene ovlasti

Komisija može putem provedbenih akata donijeti pravila koja se odnose na financiranje sukladno članku 6. točkama (b) i (c), na postupak u okviru kojeg mjere iz članaka 21. i 22. treba provesti u svrhu ostvarenja predviđenih ciljeva, okvir kojim se uređuje nabava, unapređenje i korištenje satelitskih slika i meteoroloških podataka te na primjenjive rokove. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

ODJELJAK 2.PRORAČUNSKA DISCIPLINA

Članak 24.Poštovanje gornje granice

1.          Tijekom proračunskog postupka i provedbe proračuna, odobrena sredstva za rashode EFJP-a ne smiju prekoračiti iznos iz članka 16.

Svi zakonski instrumenti koje predloži Komisija ili koje donesu Europski parlament i Vijeće, Vijeće ili Komisija, a koji utječu na proračun EFJP-a, moraju biti u skladu s iznosom iz članka 16.

2.          Kada zakonodavstvo Unije određuje financijsku gornju granicu za poljoprivredne rashode države članice u eurima, takvi se iznosi nadoknađuju podložno toj gornjoj granici u eurima, uz potrebne prilagodbe u slučaju primjene članka 43.

3.          Nacionalne gornje granice za izravna plaćanja iz članka 7. Uredbe (EU) br. xxx/xxx[DP], ispravljene za prilagodbe utvrđene u članku 25. ove Uredbe, smatraju se financijskom gornjom granicom u eurima.

Članak 24.a

Pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru

Pričuva za krize u sektoru poljoprivrede namijenjena pružanju dodatne potpore za sektor u slučaju većih kriza koje utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju uspostavlja se primjenom, početkom svake godine, smanjenja izravnih plaćanja pomoću mehanizma financijske discipline iz članka 25.

Ukupan iznos pričuve je 2 800 milijuna eura u jednakim godišnjim obrocima od 400 milijuna eura (cijene iz 2011.) za razdoblje od 2014. do 2020. i uključen je u naslov 2. [MFF-a].]

Članak 25Financijska disciplina

1.          S ciljem da se osigura poštovanje gornjih godišnjih granica utvrđenih u Uredbi (EU) br. xxx/xxx [MFF] za financiranje rashoda povezanih s tržištem i izravna plaćanja, utvrđuje se stopa prilagodbe za izravna plaćanja ako predviđanja za financiranje mjera financiranih u okviru podograničenja za određenu financijsku godinu ukazuju na prekoračenje primjenjivih godišnjih gornjih granica.

2.          Komisija podnosi prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije do 31. ožujka kalendarske godine za koju se primjenjuju prilagodbe iz stavka 1.

3.          Ako do 30. lipnja bilo koje godine Europski parlament i Vijeće ne utvrde stopu prilagodbe, Komisija je utvrđuje putem provedbenog akta i o tome odmah izvještava Europski parlament i Vijeće. Taj se provedbeni akt donosi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 112. stavka 2.

4.          Na temelju novih podataka koje posjeduje,▌Komisija može do 1. prosinca uskladiti stopu prilagodbe za izravna plaćanja utvrđenu u skladu sa stavcima 2. ili 3. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom sukladno članku 112. stavku 2.

4.a        Odstupajući od članka 169. stavka 3. četvrtog podstavka Uredbe (EU) br. 966/2012, države članice vraćaju odobrena sredstva prenesena u skladu s člankom 169. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 966/2012 krajnjim korisnicima koji u financijskoj godini na koju se odobrena sredstva prenose podliježu prilagodbi izravnih plaćanja iz ovog članka stavka 1.

Nadoknada iz prvog podstavka primjenjuje se isključivo na krajnje korisnike u državama članicama u kojima se financijska disciplina primjenjuje prethodne financijske godine.

5.          Komisija može putem provedbenih akata odrediti uvjete koji se primjenjuju na odobrena sredstva prenesena u skladu s člankom 169. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 966/2012 u svrhu financiranja rashoda utvrđenih u članku 4. stavku 1. točki (b) ove Uredbe. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom sukladno članku 112. stavku 2.

6.          Kod primjene ovog članka, iznos za pričuve za krize u sektoru poljoprivrede iz članka 24.a mora biti uključen u određivanje stope prilagodbe izravnih plaćanja. Svaki iznos koji nije dostupan za krizne mjere do kraja financijske godine isplaćuje se u skladu sa stavkom 4.a.

Članak 26.Postupak proračunske discipline

1.          Komisija zajedno s nacrtom proračuna za financijsku godinu N predstavlja Europskom parlamentu i Vijeću svoje prognoze za financijske godine N–1, N i N + 1.

2.          Ako se prilikom sastavljanja nacrta proračuna za financijsku godinu N pokaže da postoji rizik da će iznos utvrđen u članku 16. financijske godine N biti prekoračen, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću ili Vijeću predlaže mjere nužne za osiguranje usklađenosti s tim iznosom.

3.          Ako Komisija u bilo kojem trenutku smatra da postoji opasnost od prekoračenja iznosa iz članka 16. i da ne može poduzeti odgovarajuće mjere za ispravljanje stanja u okviru svojih ovlasti, Vijeću predlaže druge mjere za osiguranje usklađenosti s tim iznosom. Te mjere donosi Vijeće ako je pravna osnova relevantnih mjera članak 43. stavak 3. UFEU-a ili Europski parlament i Vijeće ako je pravna osnova relevantnih mjera članak 43. stavak 2. UFEU-a.

4.          Ako zahtjevi država članica za nadoknade na kraju financijske godine N prekoračuju ili bi mogli prekoračiti iznos utvrđen u članku 16. Komisija:

(a)    razmatra zahtjeve država članica u razmjeru s raspoloživim proračunom i u okviru takvog proračuna te putem provedbenih akata privremeno utvrđuje iznos plaćanja za dotični mjesec;

(b)    najkasnije do 28. veljače sljedeće godine određuje stanje u svakoj državi članici s obzirom na financiranje Unije za prethodnu financijsku godinu;

(c)    utvrđuje putem provedbenih akata konačni iznos financiranja Unije i njegovu raspodjelu na države članice na temelju jedinstvene stope financiranja Unije, u okviru raspoloživog proračuna za mjesečna plaćanja;

(d)    provodi možebitne kompenzacije s obzirom na države članice najkasnije u trenutku izvršenja mjesečnih plaćanja za ožujak godine N + 1.

Provedbeni akti predviđeni u prvom podstavku točkama (a) i (c) donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 112. stavka 2.

Članak 27.Sustav ranog upozoravanja

Kako bi osigurala da proračunska gornja granica iz članka 16. ne bude prekoračena, Komisija provodi mjesečni sustav ranog upozoravanja i nadzora za rashode EFJP-a.

U tu svrhu, Komisija početkom svake financijske godine utvrđuje profile mjesečnih rashoda koji se, prema potrebi, temelje na prosječnim mjesečnim rashodima tijekom prethodne tri godine.

Komisija Europskom parlamentu i Vijeću periodično podnosi izvješće s pregledom razvoja rashoda ostvarenih u vezi s profilima te procjenom predvidive provedbe za tekuću financijsku godinu.

Članak 28.Referentni tečaj

1.          Prilikom usvajanja nacrta proračuna ili dokumenta o izmjeni nacrta proračuna koji se odnosi na poljoprivredne rashode, Komisija za projekcije proračuna EFJP-a upotrebljava prosječni tečaj između eura i američkog dolara zabilježen na tržištu tijekom posljednjeg tromjesečja koje završava najmanje 20 dana prije nego što Komisija donese dokument o proračunu.

2.          Prilikom donošenja nacrta kojim se mijenja i dopunjuje proračun ili dokumenta o njegovoj izmjeni, ako se ti dokumenti odnose na odobrena sredstva u vezi s mjerama iz članka 4. stavka 1. točke (a), Komisija primjenjuje:

(a)    prosječni tečaj između eura i američkog dolara stvarno zabilježen na tržištu od 1. kolovoza prethodne financijske godine do kraja posljednjeg tromjesečja koje završava najmanje 20 dana prije nego što Komisija usvoji dokument o proračunu, a najkasnije 31. srpnja tekuće financijske godine, i

(b)    kao prognozu za preostali dio financijske godine, prosječni tečaj stvarno zabilježen tijekom posljednjeg tromjesečja koje završava najmanje 20 dana prije nego što Komisija usvoji dokument o proračunu.

Poglavlje II.EPFRR

ODJELJAK 1.OPĆE ODREDBE ZA EFPRR

Članak 29.Nema dvostrukog korištenja sredstava

Rashodi koji se financiranju u okviru EPFRR-a ne podliježu bilo kakvom drugom financiranju iz proračuna EU-a.

Članak 30.Odredbe koje se primjenjuju na sva plaćanja

1.          U skladu s člankom 67. stavkom 1. Uredbe (EU) br. CR/xxx, plaćanja koja vrši Komisija iz doprinosa EPFRR-a kako stoji u članku 5. ne prelaze proračunska izdvajanja.

Plaćanja se knjiže na najranije otvoreno proračunsko izdvajanje .

2.          Primjenjuje se članak [81.] Uredbe (EZ) br. FR/xxx .

ODJELJAK 2.FINANCIRANJE PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Članak 31.Financijski doprinos EPFRR-a

Financijski doprinos iz EPFRR-a za rashode programa ruralnog razvoja utvrđuje se za svaki program u okviru gornjih granica utvrđenih u zakonodavstvu Unije o potpori EPFRR-a ruralnom razvoju.

Članak 32.Proračunske obveze

Što se tiče proračunskih izdvajanja Unije za programe ruralnog razvoja, primjenjuje se članak 66. Uredbe (EU) br. CR/xxx.

ODJELJAK 3.FINANCIJSKI DOPRINOS PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Članak 33.Odredbe koje se primjenjuju na plaćanja za programe ruralnog razvoja

1.          Državama članicama odobravaju se sredstva za pokrivanje rashoda iz članka 5. u obliku predfinanciranja, privremenih plaćanja i plaćanja preostalog iznosa kako je opisano u ovom odjeljku.

2.          Kombinirani ukupni iznos predfinanciranja i plaćanja tijekom provedbe ne smije prekoračiti 95 % doprinosa EPFRR-a svakom programu ruralnog razvoja.

Kada se dostigne gornja granica od 95 %, države članice nastavljaju dostavljati zahtjev za plaćanje Komisiji.

Članak 34.Predfinanciranje

1.           Nakon odluke Komisije kojom se odobrava program ruralnog razvoja, Komisija plaća državi članici početni iznos predfinanciranja za cjelokupno programsko razdoblje. Taj početni iznos predfinanciranja mora se isplaćivati u obrocima kako slijedi:

(a)    u 2014.: 1 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno programsko razdoblje za program i 1,5 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno programsko razdoblje za program kada država članica prima financijsku pomoć od 2010., u skladu s člancima 122., 143. UFEU-a, ili iz EFSF-a, ili prima financijsku pomoć na dan 31. prosinca 2013. u skladu s člancima 136. i 143.;

(b)    u 2015.: 1 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno programsko razdoblje za program i 1,5 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno programsko razdoblje za program kada država članica prima financijsku pomoć od 2010., u skladu s člancima 122. i 143. UFEU-a, ili iz EFSF-a, ili prima financijsku pomoć na dan 31. prosinca 2014. u skladu s člancima 136. i 143. UFEU-a;

(c)    u 2016.: 1 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno programsko razdoblje za program.

Ako je program ruralnog razvoja donesen 2015. godine ili kasnije, prvi obroci će se isplaćivati u godini donošenja.

2.          Komisiji se vraća ukupni isplaćeni iznos predfinanciranja ako nisu nastali rashodi i ako nije dostavljena izjava o izdacima za program ruralnog razvoja u roku od 24 mjeseca od datuma kada je Komisija isplatila prvi obrok iznosa predfinanciranja.

3.          Kamate koje se ostvare u vezi s predfinanciranjem knjiže se na dotični program ruralnog razvoja i oduzimaju se od iznosa javnih rashoda navedenog u završnoj izjavi o rashodima.

4.          Ukupni iznos predfinanciranja poravnava se prije završetka programa ruralnog razvoja, u skladu s postupkom iz članka 53. ove Uredbe.

Članak 35.Privremena plaćanja

1.          Privremena plaćanja izvršavaju se za svaki program ruralnog razvoja. Izračunavaju se primjenom stope sufinanciranja za svaku mjeru na nastale javne rashode koji se na tu mjeru odnose kako je navedeno u članku 65. Uredbe (EU) br. RD/xxx.

2.          Ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, Komisija izvršava privremena plaćanja u svrhu nadoknade rashoda akreditiranih agencija za plaćanja tijekom provedbe programa.

3.          Svako privremeno plaćanje podliježe usklađenju sa sljedećim zahtjevima:

(a)    slanjem izjave o rashodima s potpisom akreditirane agencije za plaćanja Komisiji, u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (c);

(b)    neprekoračenjem ukupnog doprinosa EPFRR-a za svaku mjeru tijekom cjelokupnog trajanja dotičnog programa;

(c)    slanjem zadnjeg godišnjeg izvješća Komisiji o napretku u provedbi programa ruralnog razvoja .

4.          Ako jedan od zahtjeva iz stavka 3. nije ispunjen, Komisija o tome odmah obavještava akreditiranu agenciju za plaćanja i koordinacijsko tijelo, ako je imenovano. Ako se ne ispoštuje neki od zahtjeva iz stavka 3. točaka (a) ili (c), izjava o rashodima smatra se neprihvatljivom.

5.          Komisija izvršava privremena plaćanja u roku od 45 dana od knjiženja izjave o rashodima za koju su ispunjeni zahtjevi iz stavka 3 ovog članka., ne dovodeći u pitanje primjenu članaka 53. i 54.

6.          Akreditirane agencije za plaćanja pripremaju prijelazne izjave o rashodima za programe ruralnog razvoja i šalju ih Komisiji izravno ili uz posredovanje koordinacijskog tijela, ako je imenovano, u vremenskim razmacima koje određuje Komisija putem provedbenih akata donesenih u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 112. stavka 3.

Izjave o rashodima odnose se na rashode koje su imale akreditirane agencije za plaćanja u svakom od dotičnih razdoblja. Međutim, u slučajevima kad se rashodi iz članka 55. stavka 7. Uredbe (EU) br. CR/xxx ne mogu prijaviti Komisiji tijekom dotičnog razdoblja zbog očekivanja odobrenja o izmjeni programa od strane Komisije, moguće ga je prijaviti u sljedećim razdobljima.

Prijelazne izjave o izdacima koje se odnose na rashode nastale od 16. listopada nadalje knjiže se u proračun sljedeće godine.

7.           Primjenjuje se članak 74. Uredbe (EZ) br. CR/xxx .

Članak 36.Plaćanje preostalog iznosa i zaključenje programa

1.          Po primitku zadnjeg godišnjeg izvješća o napretku u provedbi programa ruralnog razvoja i ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava Komisija isplaćuje prestali iznos, na temelju važećeg financijskog plana, godišnjih financijskih izvješća za zadnju godinu provedbe dotičnog programa ruralnog razvoja i odgovarajuće odluke o poravnanju. Ova se izvješća dostavljaju Komisiji najkasnije 6 mjeseci nakon konačnog datuma za prihvatljivost rashoda sukladno članku 52. stavku 2. Uredbe (EU) br. xxx/xxx[CR] i obuhvaćaju rashode koje je agencija za plaćanja imala do posljednjeg datuma za prihvatljivost rashoda.

2.           Preostali se iznos plaća najkasnije u roku od šest mjeseci nakon što Komisija primi podatke i dokumente iz stavka 1. ovog članka, a zadnje je godišnje financijsko izvješće poravnato. Komisija u roku od šest mjeseci opoziva izdvojena sredstva preostala nakon plaćanja preostalog iznosa, ne dovodeći u pitanje članak 37. stavak 5.

3.          Ako Komisija u vremenskom roku navedenom u stavku 1. ne zaprimi zadnje godišnje izvješće o napretku i dokumente potrebne za poravnanje računa zadnje godine izvođenja programa, obveza za preostali iznos automatski prestaje u skladu s člankom 37.

Članak 37.Automatski opoziv programa ruralnog razvoja

1.          Komisija automatski opoziva dio proračunskog izdvajanja za program ruralnog razvoja koji nije iskorišten za predfinanciranje ili privremena plaćanja, ili za koji nije predočena izjava o rashodima koja ispunjava uvjete iz članka 35. stavka 3. u vezi s rashodima nastalima do 31. prosinca treće godine nakon godine proračunskog izdvajanja.

2.          Dio proračunskog izdvajanja koji je još uvijek raspoloživ posljednjeg dana za prihvatljivost rashoda u skladu s člankom 55. stavkom 2. Uredbe (EU) br. xxx/xxx[CR] za koje izjava o rashodima još nije predočena ▌u roku od 6 mjeseci nakon tog datuma automatski se opoziva.

3.          U slučaju sudskog postupka ili upravne žalbe sa suspenzivnim učinkom, rok za automatski opoziv izdvojenih sredstava iz stavka 1. ili stavka 2. prekida se u pogledu iznosa za dotične operacije tijekom trajanja tog postupka ili te upravne žalbe ako Komisija primi obrazloženu obavijest države članice do 31. prosinca godine N + 3.

4.          Pri izračunu automatskog opoziva izdvojenih sredstava ne uzima se u obzir:

(a)    dio proračunskih izdvajanja za koja je predočena izjava o rashodima, ali čiju je nadoknadu Komisija smanjila ili obustavila na dan 31. prosinca godine N + 3;

(b)    dio proračunskih izdvajanja koji agencija za plaćanja nije mogla isplatiti zbog više sile koja ozbiljno utječe na provedbu programa ruralnog razvoja. Nacionalna tijela koja se pozivaju na višu silu moraju dokazati njezine izravne posljedice na provedbu cijelog programa ili njegova dijela.

Država članica šalje Komisiji podatke o iznimkama u skladu s prvim podstavkom do 31. siječnja za iznos koji se prijavljuje do kraja prethodne godine.

5.          Komisija pravodobno obavještava države članice o postojanju opasnosti od automatskog opoziva izdvojenih sredstava. Obavještava ih o predmetnom iznosu koji proizlazi iz njezinih podataka. Države članice imaju rok od dva mjeseca od primitka ove informacije da se suglase s predmetnim iznosom ili iznesu primjedbe. Komisija provodi automatski opoziv izdvojenih sredstava najkasnije devet mjeseci nakon posljednjeg roka iz stavaka od 1. do 3.

6.          U slučaju automatskog opoziva izdvojenih sredstava, doprinos EPFRR-a u predmetnom programu ruralnog razvoja umanjuje se za iznos automatskog opoziva izdvojenih sredstava za dotičnu godinu. Država članica priprema revidirani plan financiranja u kojem je smanjeni iznos potpore razdijeljen na mjere koji Komisija treba odobriti. Ako to ne učini, Komisija razmjerno smanjuje iznose dodijeljene svakoj mjeri.

Poglavlje III.Zajedničke odredbe

Članak 41.Poljoprivredna financijska godina

Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe o izjavama o rashodima i prihodima koje se odnose na javnu intervenciju koju određuje Komisija sukladno članku 48. stavku 7. točki (a), poljoprivredna financijska godina obuhvaća plaćene izdatke i primljene prihode, knjižene u proračune EFJP-a i EPFRR-a od strane agencija za plaćanja u odnosu na financijsku godinu „N” koja počinje 16. listopada godine „N-1”, a završava 15. listopada godine „N”.

Članak 42.Poštovanje rokova plaćanja

▌Ako zakonodavstvo Unije utvrđuje rokove plaćanja, sva plaćanja korisnicima od strane agencija za plaćanja prije najranijeg mogućeg datuma plaćanja i nakon najkasnijeg mogućeg datuma plaćanja znači da takva plaćanja nisu prihvatljiva za financiranje Unije, osim u slučajevima, uvjetima i ograničenjima koje treba utvrditi u skladu s načelom proporcionalnosti.

Kako bi rashodi ostvareni prije najranijeg mogućeg datuma plaćanja ili nakon najkasnijeg mogućeg datuma plaćanja bili prihvatljivi za financiranje od strane Unije, uz istovremeno ograničavanje financijskog učinka▌, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 111. što se tiče odstupanja od neprihvatljivosti plaćanja koja izvršavaju agencije za plaćanja.

Članak 43.Smanjenje i obustava mjesečnih i privremenih plaćanja

1.        Kada Komisija na temelju izjava o rashodima ili podataka iz članka 102. može utvrditi da su izdatke ostvarila tijela koja nisu akreditirane agencije za plaćanja, da razdoblja za plaćanje ili financijske gornje granice određene u zakonodavstvu Unije nisu poštovane ili da su rashodi ostvareni na neki drugi način, a ne u skladu s pravilima Unije, Komisija može smanjiti ili obustaviti mjesečna ili privremena plaćanja dotičnoj državi članici prema odluci o mjesečnim plaćanjima navedenoj u članku 18. stavku 3. ili u okviru privremenih plaćanja iz članka 35. nakon što državi članici omogući očitovanje.

Ako Komisija na temelju izjava o rashodima ili podataka iz članka 102. ne može utvrditi jesu li rashodi ostvareni u skladu s pravilima Unije, Komisija mora tražiti da dotična država članica dostavi dodatne podatke i podnese komentare u roku koji ne smije biti kraći od 30 dana. Ako država članica ne odgovori Komisiji u određenom roku ili ako se odgovor smatra nezadovoljavajućim ili pokazuje da rashodi nisu ostvareni u skladu s pravilima Unije, Komisija može smanjiti ili obustaviti mjesečna ili privremena plaćanja dotičnoj državi članici prema odluci o mjesečnim plaćanjima iz članka 18. stavka 3. ili u okviru privremenih plaćanja iz članka 35.

2.          Komisija može, putem provedbenih akata, smanjiti ili obustaviti mjesečna ili privremena plaćanja nekoj državi članici ako ▌jedna ili više ključnih komponenti dotičnog nacionalnog sustava kontrole ne postoji ili nije učinkovita zbog težine ili postojanosti utvrđenih nedostataka ili postoje slični ozbiljni nedostaci u sustavu za nadoknadu neurednih plaćanja ako je zadovoljen jedan od sljedećih uvjeta:

(b)    ili se gore spomenuti nedostaci kontinuirano pojavljuju i zbog njih su donesena barem dva provedbena akta temeljem članka 54., isključujući rashode predmetne države članice iz okvira financiranja Unije; ili

(c)    Komisija zaključi da dotična država članica nije u stanju provesti potrebne sanacijske mjere ▌u neposrednoj budućnosti, u skladu s akcijskim planom s jasnim pokazateljima napretka koji će se utvrditi uz savjetovanje s Komisijom.

Provedbeni akti iz prvog podstavka donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 112. stavka 2.

Smanjenje ili obustava primjenjuju se na relevantne rashode koje je ostvarila agencija za plaćanja ako nedostaci postoje u roku koji treba odrediti provedbenim aktima iz prvog podstavka, a koji ne smije biti duži od dvanaest mjeseci, ali koji se može produžiti za dodatne rokove od maksimalno dvanaest mjeseci ako uvjeti za smanjenje ili obustavu i dalje ostaju ispunjeni. Ne produžuje se ako se ti uvjeti više ne ispunjavaju.

Prije donošenja provedbenih akata navedenih u prvom podstavku Komisija obavještava dotičnu državu članicu o svojoj namjeri i traži njezin odgovor u roku koji ne smije biti kraći od 30 dana.

Odluke o mjesečnim plaćanjima iz članka 18. stavka 3. ili o privremenim plaćanjima iz članka 35. uzimaju u obzir provedbene akte donesene prema ovom stavku.

3.          Smanjenja i obustave u okviru ovog članka primjenjuju se u skladu s načelom proporcionalnosti te ne dovode u pitanje primjenu članaka 53. i 54.

4.          Smanjenja i obustave prema ovom članku ne dovode u pitanje članke 17., 20. i 21. Uredbe (EU) br. CR/xxx.

Obustave iz članaka 17. i 20. Uredbe (EU) br. CR/xxx primjenjuju se sukladno postupku iz stavka 2. ovog članka.

Članak 44.Obustava plaćanja u slučaju kasnog podnošenja zahtjeva

Ako zakonodavstvo u sektoru poljoprivrede zahtijeva od država članica da dostave, u određenom vremenskom razdoblju, podatke o broju provjera provedenih na temelju članka 61. i njihovom ishodu, i ako države članice prekorače to razdoblje, Komisija može obustaviti mjesečna plaćanja iz članka 18. ili privremena plaćanja iz članka 35., pod uvjetom da je Komisija državama članicama stavila na raspolaganje sve podatke, obrasce i objašnjenja koja su im potrebna za sastavljanje relevantnih statističkih podataka dovoljno rano prije početka referentnog razdoblja. Iznos koji će se obustaviti ne prelazi 1,5 % rashoda za koje relevantni statistički podaci nisu poslani na vrijeme. Komisija prilikom primjene obustave postupa u skladu s načelom proporcionalnosti vodeći računa o stupnju odgode. Konkretno, uzet će se u obzir ugrožava li kasno podnošenje podataka mehanizam godišnjeg razrješenja proračuna. Prije obustave mjesečnog plaćanja Komisija o tome obavještava dotičnu državu članicu u pisanom obliku. Komisija nadoknađuje obustavljene iznose nakon što od dotične države članice zaprimi statističke podatke, pod uvjetom da ih zaprimi najkasnije do kraja siječnja sljedeće godine.

Članak 45.Namjena prihoda

1.          Za potrebe članka [18.] Uredbe (EU) br. FR/xxx, namjenskim se prihodima smatraju:

(a)    iznosi koji se moraju uplatiti u proračun Unije zajedno s pripadajućim kamatama, u skladu s člankom 42. i člankom 53. što se tiče rashoda u okviru EFJP-a, i člancima 54. i 56.;

(b)    iznosi koji su naplaćeni ili nadoknađeni prema dijelu II. glavi I. poglavlju III. odjeljku III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 [40].

(c)    iznosi koji su prikupljeni uslijed kazni u skladu s posebnim pravilima u sektorskom poljoprivrednom zakonodavstvu, osim ako zakonodavstvo izričito ne određuje da te iznose moraju zadržati države članice;

(d)    iznosi koji odgovaraju kaznama koje se primjenjuju u skladu s pravilima o višestrukoj sukladnosti navedenima u glavi VI. poglavlju II. što se tiče rashoda u okviru EFJP-a;

(e)    svako sredstvo osiguranja, polog ili jamstvo položeno u skladu sa zakonodavstvom Unije usvojeno u okviru ▌ZPP-a, isključujući ruralni razvoj, koje je u cijelosti izgubljeno. Međutim, države članice zadržavaju u cijelosti sredstva osiguranja koja se predaju pri izdavanju dozvola za izvoz ili uvoz ili tijekom natječajnog postupka čija je jedina svrha da ponuditelji podnesu ozbiljne ponude.

2.          Iznosi iz stavka 1. uplaćuju se u proračun Unije, a u slučaju ponovnog korištenja koriste se isključivo za financiranje rashoda EFJP-a ili EPFRR-a.

3.          Ova uredba primjenjuje se na odgovarajući način na namjenski prihod iz stavka 1.

4.          Što se tiče EFJP-a, članci [150. i 151.] Uredbe (EU) br. FR/xxx primjenjuju se na knjiženje namjenskih prihoda iz ove Uredbe.

Članak 46.Vođenje zasebnih knjiga

Svaka agencija za plaćanja vodi zasebne knjige za odobrena sredstva u proračunu Unije za EFJP i EPFRR.

Članak 47.Mjere

informiranja

1.          Davanje informacija financirano u skladu s člankom 6. točkom (e) ima naročito za cilj pomoći u objašnjavanju, provedbi i razvijanju ZPP-a i podići javnu svijest o sadržaju i ciljevima te politike, ponovno uspostaviti povjerenje potrošača nakon kriza putem informativnih kampanja, obavješćivati poljoprivrednike i druge zainteresirane strane koji djeluju u ruralnim područjima te promicati europski model poljoprivrede i o njemu educirati građane.

Ono omogućuje pružanje koherentnih, objektivnih i sveobuhvatnih informacija unutar i izvan Unije, kako bi se pružila točna i cjelovita slika o toj politici.

2.          Mjere iz stavka 1. mogu biti:

(a)    godišnji radni programi ili neke druge posebne mjere koje prezentiraju treće strane;

(b)    aktivnosti koje se provode na inicijativu Komisije.

Mjere koje su propisane zakonom ili mjere koje su već financirane prema nekoj drugoj aktivnosti Unije se isključuju.

Kako bi se implementirale aktivnosti iz točke (b) Komisiji mogu pomagati vanjski stručnjaci.

Mjere iz prvog podstavka također pridonose obuhvaćanju korporativne komunikacije političkih prioriteta Unije pod uvjetom da su povezane s općim ciljevima ove Uredbe.

3.          Komisija je dužna do 31. listopada svake godine objaviti poziv za podnošenje prijedloga u skladu s uvjetima iz Uredbe (EU) br. FR/xxx.

4.          Odbor iz članka 112. stavka 1. mora se obavješćivati o mjerama koje se predviđaju i poduzimaju u skladu s ovim člankom.

5.          Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ovog članka svake dvije godine.

Članak 48.Ovlasti Komisije

1.          Kako bi se uzeo u obzir prihod koji su prikupile agencije za plaćanja za proračun Unije pri izvršavanju plaćanja na osnovi izjava o rashodima koje su podnijele države članice, Komisija ima ovlasti donijeti delegirane akte u skladu s člankom 111. vezano uz uvjete prema kojima se određeni tipovi rashoda i prihoda prema EFJP-u i EPFRR-u trebaju nadoknaditi.

3.        Kako bi se omogućila pravedna distribucija odobrenih sredstava koja su na raspolaganju državama članicama, ako proračun Unije nije odobren na početku financijske godine ili ako ukupni iznos predviđenih obveza prekoračuje graničnu vrijednost iz članka [150. stavka 3.] Uredbe (EU) br. FR/xxx, Komisija ima ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 111. ove Uredbe o odredbama o metodi važećoj za obveze i plaćanje iznosa.

4.          Kako bi se provjerila dosljednost podataka vezanih uz rashode odnosno druge podatke iz ove Uredbe▌ koje su države članice dostavile, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 111. o odgodi mjesečnih plaćanja od strane Komisije državama članicama ▌u pogledu rashoda temeljem EFJP-a i uvjetima koji uređuju smanjenje ili obustavu od strane Komisije privremenih plaćanja državama članicama u okviru EPFRR-a iz članka 43. u slučaju nepoštovanja obveze o obavješćivanju Komisije u skladu s člankom 102.

5.          Kako bi se osiguralo poštovanje načela proporcionalnosti u primjeni članka 44., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte sukladno članku 111. koji se odnose na pravila o:

(a)    popisu mjera obuhvaćenih člankom 44.;

(b)    stopi ▌obustave plaćanja navedenih u tom članku ▌

6.          Komisija može putem provedbenih akata odrediti dodatne pojedinosti o obvezama iz članka 46. kao i posebne uvjete koji vrijede za podatke koje treba knjižiti na račune agencija za plaćanja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

7.          Komisija putem provedbenih akata može donijeti pravila koja se odnose na:

(a)    pravila o financiranju i vođenju računovodstva za interventne mjere u obliku javnog skladištenja, kao i o drugim rashodima financiranima u okviru EFJP-a i EPFRR-a;

(b)    uvjete koji uređuju provedbu postupka automatskog opoziva izdvojenih sredstava;

(c)    postupak i druge modalnosti za pravilno funkcioniranje mehanizma iz članka 44.

Ti se provedbeni akti ▌donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

Poglavlje IV.Poravnanje računa

ODJELJAK 1.OPĆE ODREDBE

Članak 49.Provjere na licu mjesta koje provodi Komisija

1.          Ne dovodeći u pitanje provjere koje države članice provode prema nacionalnim zakonima, uredbama i administrativnim propisima ili članku 287. Ugovora, kao i sve provjere koje se provode na temelju članka 322. UFEU-a ili na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 2185/96 [41], Komisija može organizirati provjere na licu mjesta u državama članicama kako bi konkretno utvrdila:

(a)    usklađenost administrativnih praksi s pravilima Unije;

(b)    postojanje potrebnih pratećih dokumenata i njihovu povezanost s operacijama koje se financiraju iz EFJP-a ili EPFRR-a;

(c)    uvjete pod kojima se poduzimaju i provjeravaju operacije koje se financiraju iz EFJP-a ili EPFRR-a.

(ca)  pridržava li se agencija za plaćanja uvjeta za akreditaciju propisanih u članku 7. stavku 2. i primjenjuje li država članica odredbe članka 7. stavka 5. pravilno.

Osobe koje Komisija ovlasti za provedbu provjera na licu mjesta ili službenici Komisije koji djeluju u okviru dodijeljenih ovlasti imaju pristup knjigama i svim drugim dokumentima, uključujući dokumente i metapodatke sastavljene ili primljene i pohranjene na elektroničkom mediju, koji se odnose na rashode koji se financiraju iz EFJP-a ili EPFRR-a.

Ovlasti za provedbu provjera na licu mjesta ne utječu na primjenu nacionalnih odredbi koje zadržavaju određene aktivnosti za posebno imenovane službenike u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe Uredbi (EZ) br. 1073/1999 [42] i (EZ) br. 2185/96, osobe koje je ovlastila Komisija ne sudjeluju, inter alia, u kućnim posjetima ili formalnom ispitivanju osoba na temelju zakonodavstva dotične države članice. Međutim, one imaju pristup tako dobivenim podacima.

2.          Komisija o provjeri na licu mjesta pravodobno obavješćuje dotičnu državu članicu ili državu članicu na čijem se području provjera treba provesti, uzimajući u obzir administrativni učinak na agencije za plaćanja pri organiziranju provjera. U provjerama mogu sudjelovati službenici dotične države članice.

Na zahtjev Komisije i uz suglasnost države članice, nadležna tijela te države članice provode dodatne provjere ili istrage u vezi s operacijama na koje se odnosi ova Uredba. U tim provjerama mogu sudjelovati službenici Komisije ili osobe koje je Komisija ovlastila.

S ciljem poboljšanja provjera, Komisija može uz suglasnost predmetnih država članica zahtijevati pomoć tijela tih država članica za određene provjere ili istrage.

Članak 50.Pristup informacijama

1.          Države članice stavljaju Komisiji na raspolaganje sve potrebne podatke za uredno funkcioniranje EFJP-a i EPFRR-a te poduzimaju sve odgovarajuće mjere za olakšavanje provjera koje Komisija smatra primjerenima u vezi s upravljanjem financiranja Unije, uključujući provjere na licu mjesta.

2.          Države članice Komisiji na zahtjev dostavljaju zakone, uredbe i administrativne propise koje su usvojile za provedbu akata Unije koji se odnose na ZPP, ako ti akti imaju financijski učinak na EFJP ili EPFRR.

3.          Države članice Komisiji stavljaju na raspolaganje ▌ podatke o uočenim nepravilnostima i slučajevima sumnje na prijevaru te o poduzetim mjerama za povrat neopravdanih plaćanja u vezi s tim nepravilnostima i prijevarama u skladu s ovim poglavljem odjeljkom III.

Članak 51.Pristup dokumentima

Akreditirane agencije za plaćanja čuvaju prateće dokumente o izvršenim plaćanjima i dokumente o provođenju administrativnih i fizičkih provjera koje propisuje zakonodavstvo Unije, te navedene dokumente i podatke stavljaju na raspolaganje Komisiji. Ti se prateći dokumenti mogu čuvati u elektroničkom obliku pod uvjetima koje je propisala Komisija na temelju članka 52. stavka 2.

Ako te dokumente čuva tijelo koje djeluje po ovlaštenju agencije za plaćanja i zaduženo je za odobravanje rashoda, to tijelo šalje akreditiranoj agenciji za plaćanja izvješća o broju obavljenih provjera, njihovom sadržaju i poduzetim mjerama u pogledu rezultata.

Članak 52.Ovlasti

Komisije

1.          Kako bi se osigurala ispravna i učinkovita primjena odredaba koje se odnose na provjere na licu mjesta i pristup dokumentima i podacima navedenim u ovom poglavlju, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 111. kojima se dopunjuju određene obveze koje države članice moraju ispuniti prema ovom poglavlju.

2.          Komisija putem provedbenih akata može utvrditi pravila u vezi s:

(a)    postupcima koji se odnose na posebne obveze kojih se države članice moraju pridržavati u vezi s provjerama iz ovog poglavlja;

(b)    postupcima koji se odnose na obveze suradnje kojih se države članice moraju pridržavati u svrhu provedbe članaka 49. i 50.;

(c)    modalnostima za obvezu izvješćivanja iz članka 50. stavka 3.;

(d)    uvjetima pod kojima se čuvaju prateći dokumenti iz članka 51. uključujući njihov oblik i razdoblje pohrane.

Ti se provedbeni akti ▌donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

ODJELJAK II.PORAVNANJE

Članak 53.Poravnanje računa

1.          Komisija prije 31. svibnja godine koja slijedi nakon predmetne proračunske godine te na temelju podataka dostavljenih u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (c) putem provedbenih akata donosi odluku o poravnanju računa akreditiranih agencija za plaćanja. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom sukladno članku 112. stavku 2.

2.          Odluka o poravnanju iz stavka 1. obuhvaća cjelovitost, točnost i istinitost podnesenih godišnjih financijskih izvješća. Odluka ne dovodi u pitanje odluke donesene naknadno u skladu s člankom 54.

Članak 54.Potvrda o sukladnosti

1.          Komisija putem provedbenih akata odlučuje o iznosima koje treba isključiti iz financiranja Unije ako otkrije da rashodi iz članka 4. stavka 1. i članka 5. nisu nastali sukladno zakonodavstvu Unije te, u slučaju EPFRR-a, važećim nacionalnim propisima i onima Unije iz članka 77. Uredbe (EU) br. CR/xxx. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom sukladno članku 112. stavku 2.

2.          Komisija procjenjuje iznose koji se isključuju na temelju težine zabilježene neusklađenosti. Uzima u obzir vrstu ▌ povrede te financijsku štetu prouzročenu Uniji. Isključivanje se temelji na utvrđivanju iznosa koji su neopravdano potrošeni i, ako te iznose nije moguće utvrditi uz razmjerne napore, može primijeniti esktrapolacijske ili paušalne ispravke. Paušalni ispravci primjenjuju se samo ako zbog prirode slučaja ili zbog toga što država članica nije dostavila Komisiji potrebne informacije nije moguće uz razmjeran napor preciznije utvrditi financijsku štetu prouzročenu Uniji.

3.          Prije donošenja odluke o odbijanju financiranja, nalazi inspekcije Komisije i odgovori države članice priopćuju se u pisanom obliku, nakon čega dvije strane nastoje postići dogovor o mjerama koje je potrebno poduzeti. U ovom trenutku u postupku države članice imaju priliku pokazati da je stvarni razmjer nepoštovanja manji od procjene Komisije.

Ako se ne postigne dogovor, država članica može zatražiti pokretanje postupka usklađivanja međusobnih stajališta unutar roka od četiri mjeseca ▌. Izvješće o ishodu postupka dostavlja se Komisiji koja uzima u obzir preporuke iz izvješća prije donošenja odluke o mogućem odbijanju financiranja. Komisija obrazlaže ako odluči ne slijediti preporuke iz izvješća.

4.          Financiranje se ne može odbiti za:

(a)    rashode iz članka 4. stavka 1. koji su nastali više od 24 mjeseca prije nego što je Komisija pisano obavijestila državu članicu o nalazima inspekcije;

(b)    rashode za višegodišnje mjere koji su obuhvaćeni člankom 4. stavkom 1. ili programima iz članka 5., pri čemu konačna obveza primatelja nastaje više od 24 mjeseca prije nego što Komisija pisanim putem obavijesti državu članicu o nalazima inspekcije;

(c)    rashode za mjere predviđene u programima iz članka 5., osim onih iz ovog stavka točke (b), za koje se plaćanje ili, ovisno o slučaju, plaćanje preostalog iznosa od strane agencije za plaćanja izvršava više od 24 mjeseca prije nego što Komisija pisanim putem obavijesti državu članicu o nalazima inspekcije.

5.          Stavak 4. ne primjenjuje se u slučaju:

(a)    nepravilnosti iz ovog poglavlja odjeljka III.;

(b)    nacionalnih potpora ▌za koje je Komisija započela postupak iz članka 108. stavka 2. UFEU-a ili kršenja obveza u vezi kojih je Komisija poslala službenu opomenu državi članici u skladu s člankom 258. UFEU-a;

(c)    kršenja obveza od strane država članica prema glavi V. poglavlju III. ove Uredbe pod uvjetom da Komisija pisanim putem obavijesti državu članicu o nalazima inspekcije u roku od 12 mjeseci nakon prijema izvješća države članice o rezultatima provjere dotičnih rashoda.

Članak 55.Ovlasti

Komisije

1.          Komisija putem provedbenih akata utvrđuje pravila za provedbu:

(a)    poravnanja računa iz članka 53. u vezi s mjerama koje treba poduzeti vezano uz donošenje odluke i njenu provedbu, uključujući razmjenu informacija između Komisije i država članica te rokova koje treba poštovati;

(b)    potvrde o sukladnosti iz članka 54. u vezi s mjerama koje treba poduzeti u vezi s donošenjem odluke i njene provedbe, uključujući i razmjenu informacija između Komisije i država članica i rokove koje treba poštivati, kao i pomirbu postupka iz tog članka, uključujući osnivanje, zadatke, sastav i organizaciju rada tijela za mirenje.

Ti se provedbeni akti ▌donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

2.          Kako bi se Komisiji omogućilo da zaštiti financijski interes Unije i osigura učinkovitu primjenu odredaba koje se odnose na potvrdu o sukladnosti iz članka 54., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 111. u vezi s kriterijima i metodologijom za primjenu ispravaka.

ODJELJAK III.NEPRAVILNOSTI

Članak 56.Zajedničke odredbe

1.          Za sva neopravdana plaćanja nakon pojavljivanja nepravilnosti ili nepažnje, države članice zahtijevaju povrat od korisnika u roku 18 mjeseci nakon što su agencija za plaćanja ili tijelo odgovorno za povrat odobrili i, ovisno o slučaju, zaprimili izvještaj o kontroli ili sličan dokument u kojemu se navodi da je došlo do nepravilnosti. Odgovarajući iznosi evidentiraju se, u vrijeme zahtjeva za povratom, u knjizi dužnika agencije za plaćanja.

2.          Ako do povrata nije došlo u roku od četiri godine od datuma zahtjeva za povrat ili u roku od osam godina od kada je povrat predmet tužbe na nacionalnim sudovima, 50 % financijskih posljedica izostanka povrata snosi dotična država članica, a 50 % proračun Unije, ne dovodeći u pitanje zahtjev da dotična država članica mora provoditi postupke povrata u skladu s člankom 60.

Ako je u okviru postupka povrata konačnim upravnim ili pravnim instrumentom ustanovljeno nepostojanje nepravilnosti, dotična država članica prijavljuje EFJP-u i EPFRR-u financijski teret koji snosi kao rashode u skladu s prvim podstavkom.

Međutim, ako povrat nije moguće izvršiti u rokovima iz prvog podstavka iz razloga koji nisu povezani s dotičnom državom članicom, a iznos za povrat premašuje 1 milijun EUR, Komisija može na zahtjev države članice produljiti rokove do polovice prvobitno predviđenog roka.

3.          Iz propisno opravdanih razloga države članice mogu odlučiti ne provoditi postupak povrata. Takva se odluka može donijeti samo u sljedećim slučajevima:

(a)    ako već nastali troškovi ili troškovi koji će vjerojatno nastati prekoračuju iznos povrata, ovaj se uvjet smatra zadovoljenim

i.      ako iznos koji korisnik mora vratiti u smislu pojedinačnih plaćanja u programu potpore, ne uključujući kamate, ne premašuje 100 EUR ili

ii.     ako je iznos koji korisnik mora vratiti u smislu pojedinačnih plaćanja u programu potpore, ne uključujući kamate, između 100 i 150 EUR i dotična država članica primjenjuje graničnu vrijednost jednaku ili višu od iznosa koji će se u okviru njezinog nacionalnog prava nadoknaditi radi nepotraživanja državnih dugova;

(b)    ako je povrat nemoguć zbog nesolventnosti, zabilježene i priznate prema nacionalnom pravu, dužnika ili osoba zakonski odgovornih za nepravilnost.

Ako se odluka iz prvog podstavka ovog stavka donese prije nego što se na nepodmireni iznos primjene pravila iz stavka 2., financijske posljedice neizvršenog povrata snosi proračun Unije ▌

4.          Države članice u godišnjim financijskim izvješćima koja šalju Komisiji prema članku 102. stavku 1. točki (c) podtočki iv. navode iznose koje snose prema stavku 2. ovog članka. Komisija provjerava je li to učinjeno i poduzima potrebne prilagodbe kao dio provedbenog akta iz članka 53. stavka 1.

5.          Komisija može putem provedbenih akata odlučiti isključiti iz financiranja Unije iznose za koje se tereti proračun Unije u sljedećim slučajevima:

(a)    ako se država članica ne pridržava vremenskih rokova iz stavka 1;

(b)    ako smatra da odluka države članice o neizvršenju povrata u skladu sa stavkom 3. nije opravdana;

(c)    ako smatra da je nepravilnost ili neizvršen povrat posljedica nepravilnosti ili nepažnje upravnih vlasti ili drugog službenog tijela države članice.

Ti se provedbeni akti ▌donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 112. stavka 2. Prije donošenja tih provedbenih akata primjenjuje se postupak iz članka 54. stavka 3.

Članak 57.Odredbe specifične za EFJP

Iznosi vraćeni zbog nepravilnosti ili nepažnje i pripadajuće kamate pripisuju se agenciji za plaćanja koja ih knjiži kao prihode namijenjene EFJP-u u mjesecu stvarnog primitka novca.

Države članice mogu pri plaćanju u proračun Unije kako je navedeno u prvom stavku zadržati 20 % odgovarajućih iznosa kao paušalne troškove povrata, osim u slučajevima nepravilnosti ili nepažnje upravnih vlasti ili drugih službenih tijela.

Članak 58.Odredbe specifične za EPFRR

Države članice provode financijske prilagodbe u slučaju otkrivanja nepravilnosti ili nepažnje u operacijama ili programima ruralnog razvoja tako da u cijelosti ili djelomično ukinu predmetno financiranje Unije. Države članice uzimaju u obzir vrstu i težinu otkrivenih nepravilnosti i razinu financijskog gubitka za EPFRR.

Iznosi financiranja Unije u okviru EPFRR-a koji su ukinuti te vraćeni iznosi kao i pripadajuće kamate ponovno se dodjeljuju predmetnom programu. Međutim, države članice mogu ponovno koristiti ukinuta ili povraćena sredstva Unije samo za operaciju u okviru istog programa ruralnog razvoja i pod uvjetom da se sredstva ne koriste ponovno za aktivnosti koje su bile predmet financijske prilagodbe. Nakon završetka programa ruralnog razvoja, država članica vraća iznose koji su vraćeni u proračun Unije.

Članak 59.Ovlasti

Komisije

1.          Kako bi se osigurala točna i učinkovita primjena odredbi vezanih za uvjete povrata neopravdanih plaćanja i pripadajućih kamata, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 111. u vezi s posebnim obvezama koje moraju poštovati države članice.

2.          Komisija putem provedbenih akata utvrđuje sljedeća pravila:

(a)    postupci za povrat neopravdanih plaćanja i kamata kako je određeno u ovom odjeljku i za obavještavanje Komisije o neriješenim povratima;

(b)    oblici obavijesti i komunikacije koje dostavljaju države članice Komisiji u odnosu na obveze iz ovog odjeljka.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

GLAVA V.SUSTAVI KONTROLE I KAZNE

Poglavlje I.Opća pravila

Članak 60.Zaštita financijskih interesa Unije

1.          Države članice okviru ZPP-a usvajaju sve zakonodavne, regulatorne i administrativne odredbe te poduzimaju sve druge potrebne mjere za osiguravanje učinkovite zaštite financijskih interesa Unije, a osobito u svrhu:

(a)    provjere zakonitosti i pravilnosti operacija koje se financiraju iz EFJP-a i EPFRR-a;

(b)    osiguravanja učinkovite zaštite od prijevare, posebno vezano uz područja visokog rizika, a koja djeluje preventivno u odnosu na troškove i koristi kao i proporcionalnost mjera;

(c)    sprečavanja, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti i prijevara;

(d)    nametanja kazni koje su učinkovite, odvraćajuće i proporcionalne u skladu sa zakonodavstvom Unije ili, ako to nije slučaj, nacionalnim zakonodavstvom te donošenja sudskih postupaka u tom smislu, prema potrebi;

(e)    vraćanja neopravdanih plaćanja plus kamata te pokretanja sudskih postupaka po potrebi.

2.          Države članice uvode učinkoviti sustav upravljanja i kontrole kako bi se osigurala usklađenost s propisima koji upravljaju programima potpore Unije kako bi se opasnost od financijske štete za Uniju smanjila na najmanju moguću mjeru.

3.          Države članice obavješćuju Komisiju o donesenim odredbama i poduzetim mjerama u skladu sa stavkom 1. i 2.

Svi uvjeti koje države članice određuju u svrhu dopune uvjeta iz pravila Unije za primanje potpore financirane kroz EFJP ili EPFRR moraju biti podložni provjeri.

4.          Komisija putem provedbenih akata donosi potrebna pravila čiji je cilj ujednačena primjena ovog članka. Ta se pravila mogu odnositi na sljedeće:

(a)    postupke, rokove, razmjenu informacija u odnosu na obveze iz stavka 1. i 2.;

(b)    oblike obavijesti i komunikacije koje dostavljaju države članice Komisiji u odnosu na obvezu iz stavka 3.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

Članak 61.Opća načela provjera

1.          Sustav koji uspostavljaju države članice sukladno članku 60. stavku 2. uključuje, osim ako nije drukčije predviđeno, sustavno administrativno provjeravanje svih zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje te se nadopunjuje provjerama na licu mjesta.

2.          Što se tiče provjera na licu mjesta odgovorno tijelo uzima uzorak za provjeru iz čitave populacije podnositelja zahtjeva koja obuhvaća, po potrebi, slučajni dio ▌s ciljem dobivanja reprezentativne stope grešaka i dio temeljen na riziku koji cilja na područja gdje je rizik od grešaka najveći.

3.          Odgovorno tijelo sastavlja izvješće o svakoj provjeri na licu mjesta.

4.          Prema potrebi, sve provjere na licu mjesta navedene u pravilima Unije vezano uz poljoprivredne poticaje i potporu ruralnom razvoju izvršavaju se u isto vrijeme.

5.          Države članice osiguravaju najmanju razinu provjera na licu mjesta za učinkovito upravljanje rizicima i mogu povećati tu razinu ili je smanjiti ako sustavi kontrole i upravljanja funkcioniraju pravilno, a stopa pogrešaka ostane na prihvatljivoj razini.

6.          U slučajevima koje treba utvrditi Komisija na temelju članka 64., stavka 2., točke (h), zahtjevi za potporu i zahtjevi za plaćanje ili sve druge komunikacije, zahtjevi ili molbe mogu se ispraviti i prilagoditi nakon podnošenja, u slučajevima očite pogreške koju je uočilo nadležno tijelo.]

7.          Zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje se odbija ako korisnik ili njegov zastupnik spriječe izvršenje provjere na licu mjesta, osim u slučajevima više sile i izuzetnih okolnosti.

Članak 62.Klauzula o izbjegavanju

Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe, niti jedna pogodnost koju predviđa sektorsko poljoprivredno zakonodavstvo ne odobrava se fizičkoj ili pravnoj osobi za koju se utvrdi da su uvjeti za stjecanje tih pogodnosti stvoreni umjetno i suprotno ciljevima tog zakonodavstva.

Članak 63.Kompatibilnost programa potpore za potrebe provjera

u sektoru vina

Za potrebe primjene programa potpore u sektoru proizvodnje vina iz Uredbe (EU) br. xxx/xxx[jZOT] države članice dužne su osigurati da su postupci upravljanja i kontrole primijenjeni na te programe kompatibilni s integriranim sustavom iz poglavlja II. ove glave vezano uz sljedeće elemente:

(a)         računalnu bazu podataka;

(b)         sustav identifikacije za poljoprivredne parcele;

(c)         administrativne provjere.

Ti postupci omogućuju zajedničko funkcioniranje ili razmjenu podataka s integriranim sustavom.

Članak 64.Ovlasti Komisije s obzirom na provjere

1.          Kako bi se osiguralo da su provjere provedene ispravno i učinkovito te da je provjera uvjeta prihvatljivosti izvršena na učinkovit, koherentan i nediskriminirajući način kojim se štite financijski interesi Unije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 111., u odnosu na, ako pravilno upravljanje sustavom to zahtijeva, dodatne uvjete u vezi s carinskim postupcima, kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 450/2008 [43].

2.  Komisija putem provedbenih akata donosi potrebna pravila čiji je cilj ujednačena primjena ovog poglavlja u Uniji. Ta se pravila mogu ▌odnositi na sljedeće:

(a)    pravila o administrativnim provjerama i provjerama na licu mjesta koje moraju obavljati države članice vezano uz obveze i kriterije prihvatljivosti koji proizlaze iz zakonodavstva Unije;

(b)    pravila o minimalnoj razini provjera na licu mjesta i obvezi povećanja razine ili mogućnosti njezinog smanjenja kako je određeno u članku 61. stavku 5.;

(c)    pravila i metode za izvješćivanje o izvršenim provjerama i kontrolama i njihovim rezultatima;

(d)    tijela odgovorna za izvršavanje provjera sukladnosti kao i sadržaja, učestalost i fazu stavljanja na tržište na koju se provjere primjenjuju;

(e)     ▌u vezi s konopljom prema članku 38. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [DP], na pravila o posebnim mjerama kontrole i metodama određivanja razina tetrahidrokanabinola;

(f)     s obzirom na pamuk kako je navedeno u članku 42. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [DP], na sustav za provjere odobrenih sektorskih organizacija;

(g)    vezano uz vino kako je navedeno u Uredbi (EU) br. jZOT/xxx, na pravila o mjerenju površina kao i u vezi s provjerama te pravilima o posebnim financijskim postupcima za poboljšanje provjera;

(h)    na slučajeve u kojima se zahtjevi za potporu i zahtjevi za plaćanje ili druge komunikacije ili zahtjevi mogu ispraviti ili prilagoditi nakon podnošenja, u skladu s člankom 61. stavkom 6.;

i.       testove i metode koje treba primijeniti za određivanje prihvatljivosti proizvoda za javnu intervenciju i privatno skladištenje kao i korištenje postupaka natječaja, za javnu intervenciju i za privatno skladištenje.

Ti se provedbeni akti ▌donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 112. stavka 3▌.

Članak 65.

Neopravdano isplaćeni iznosi i administrativne kazne

1.          Ako se utvrdi da korisnik ne ispunjava kriterije prihvatljivosti, ▌preuzete obveze ili druge obveze u vezi s uvjetima za dodjelu potpore ili pomoći prema sektorskom poljoprivrednom zakonodavstvu, potpora neće biti isplaćena ili se ukida u potpunosti ili djelomično, a, ovisno o slučaju, odgovarajuća prava na isplatu, kao što je navedeno u članku 18. Uredbe (EU) br. xxx/xxx[DP], ne dodjeljuju se ili se ukidaju.

2.          Nadalje, ako tako određuje sektorsko poljoprivredno zakonodavstvo, države članice također uvode administrativne kazne, u skladu s pravilima propisanima člankom 66. i člankom 77.a. To ne dovodi u pitanje odredbe iz glave VI. (članci od 91. do 101.)

3.          Iznosi, uključujući pripadajuće kamate i prava na isplatu na koje se odnosi ukidanje iz stavka 1. i kazne iz stavka 2. nadoknađuju se ne dovodeći pitanje članak 56. stavak 3.

4.          Komisija u skladu s člankom 111. donosi delegirane akte u vezi s uvjetima za djelomično ili potpuno ukidanje iz stavka 1.

5.          Komisija putem provedbenih akata utvrđuje iscrpna postupovna i tehnička pravila o:

(a)    primjeni i izračunu djelomičnog ili potpunog ukidanja iz stavka 1.;

(b)    povratu neopravdano isplaćenih iznosa i kaznama kao i o neopravdano dodijeljenim pravima i obračunavanju kamata.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

Članak 66.

Primjena administrativnih kazni

1.          Što se tiče administrativnih kazni iz članka 65. stavka 2., ovaj se članak primjenjuje u slučaju neusklađenosti s obzirom na kriterije prihvatljivosti, preuzete obveze ili druge obveze koje proizlaze iz primjene sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva, uz izuzeće obveza navedenih u poglavlju II. ove glave (članci od 68. do 78.) i glavi VI. (članci od 91. do 101.) i onih na koje se primjenjuju kazne iz članka 89. stavaka 3. i 3.a.

2.          Administrativne kazne ne propisuju se u sljedećim slučajevima:

(a)    ako je do neispunjavanja obveze došlo zbog više sile;

(b)    ako je do neispunjavanja obveze došlo zbog očitih pogrešaka navedenih u članku 61. stavku 6.;

(c)    ako je do neispunjavanja obveze došlo zbog pogreške nadležnog tijela ili drugog tijela te ako nije razumno očekivati da bi osoba na koju se administrativna kazna odnosi mogla otkriti pogrešku;

(d)    ako dotična osoba može dokazati nadležnom tijelu da nije kriva za neispunjavanje obveze iz stavka 1. ili ako se nadležno tijelo drugačije uvjeri da dotična osoba nije kriva;

(e)    ako je neispunjavanje obveze manje značajne prirode, uključujući u obliku praga, što treba definirati Komisija u skladu sa stavkom 7. točkom (b); pri utvrđivanju takvog praga, Komisija mora osigurati da on ne premašuje kvantitativni prag iskazan u nominalnoj vrijednosti ili kao postotak raspoloživog iznosa potpore ili pomoći, koji, međutim, ne smije biti manji od 1 %; što se tiče potpore ruralnom razvoju, taj prag ne smije biti manji od 3 %;

(f)     u drugim slučajevima kada nametanje kazne nije prikladno, što treba utvrditi Komisija u skladu sa stavkom 6. točkom (b);

3.          Administrativne kazne mogu se primijeniti na korisnika potpore ili pomoći i na druge fizičke ili pravne osobe, uključujući skupine ili udruženja skupina, koje obvezuju obveze propisane pravilima iz stavka 1.

4.          Administrativne kazne mogu biti u jednom od sljedećih oblika:

(a)    umanjenje iznosa potpore ili pomoći koju treba isplatiti vezano uz zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje, na koji utječe neispunjavanje obveze, ili buduće zahtjeve; što se tiče potpore ruralnom razvoju, to ne dovodi u pitanje mogućnost obustave potpore ili pomoći kada je moguće očekivati da će korisnik riješiti neispunjavanje obveza u razumnom vremenskom roku;

(b)    plaćanje iznosa izračunatog na osnovi količine i/ili vremena na koje se odnosi neispunjavanje obveze;

(c)    privremena obustava ili ukidanje odobrenja, priznanja ili dozvole;

(d)    isključivanje iz prava na sudjelovanje u određenom programu potpore ili mjeri pomoći ili drugoj predmetnoj mjeri;

5.          Administrativne kazne su proporcionalne i stupnjuju se s obzirom na težinu, opseg, trajanje i ponavljanje utvrđenog neispunjavanja obveze te za njih vrijede sljedeća ograničenja:

(a)    iznos administrativne kazne iz stavka 4. točke (a) ne smije biti veći od 200 % iznosa iz zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje;

(b)    bez obzira na točku (a), što se tiče ruralnog razvoja, iznos administrativne kazne, navedene u stavku 4. točki (a) ne smije biti veći od 100 % raspoloživog iznosa;

(c)    iznos administrativne kazne, iz stavka 4. točke (b) ne smije biti veći od iznosa usporedivog s postotkom iz točke (a) ovog stavka;

(d)    obustava, ukidanje ili isključivanje iz stavka 4. točke (c) i (d) može trajati najdulje tri uzastopne godine, a ako se neispunjavanje obveze ponovi, ponovno je moguće primijeniti izuzeće.

6.          Da bi se s jedne strane uzeo u obzir odvraćajući učinak naloženih naknada i kazni, a s druge stane posebnost svakog od programa potpora ili mjera pomoći za koje vrijedi sektorsko poljoprivredno zakonodavstvo, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 111. vezano uz ▌:

(a)    utvrđivanje administrativne kazne s popisa iz stavka 4. za svaki program potpore ili mjeru pomoći te predmetnu osobu kako je navedeno u stavku 3. te unutar ograničenja utvrđenih u stavku 5. i uz posebnu stopu, koju nalažu države članice, uključujući u slučajevima neispunjavanja obveze koju nije moguće kvantitativno odrediti.

(b)    slučajeve kada se administrativne kazne ne nalažu, kako je navedeno u stavku 2. točki (f).

7.          Komisija putem provedbenih akata donosi iscrpna postupovna i tehnička pravila kako bi uskladila provedbu ovog članka, vezano uz:

(a)    primjenu i izračun administrativnih kazni;

(b)    detaljna pravila za utvrđivanje neispunjavanja obveze kao manje značajnog, kao što je navedeno u stavku 2. točki (e);

(c)    pravila pomoću kojih se utvrđuju slučajevi kada, zbog vrste kazni, države članice mogu zadržati nadoknađene kazne.

Ti se provedbeni akti ▌donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 112. stavka 3▌.

Članak 66.a

Obustava plaćanja državama članicama u posebnim slučajevima obuhvaćenima Uredbom (EU) br. xxx/xxx [jZOT]

1.          Kada Uredba (EU) br. xxx/xxx [jZOT] zahtijeva da države članice u određenom vremenskom roku dostave specifične podatke, a države članice ih ne pošalju ili ih ne pošalju na vrijeme, ili pošalju netočne podatke, Komisija može obustaviti mjesečna plaćanja iz stavka 18. pod uvjetom da je Komisija državama članicama pravovremeno stavila na raspolaganje sve podatke, obrasce i potrebna objašnjenja. Iznos plaćanja koje će se obustaviti odnosi se na rashode za tržišne mjere za koje zahtijevani podaci nisu poslani, nisu poslani na vrijeme ili su netočni.

2.          Kako bi se osiguralo poštovanje načela proporcionalnosti u primjeni stavka 1., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 111. u vezi s tržišnim mjerama na koje se primjenjuje obustava te stopom i trajanjem obustave plaćanja iz stavka 1.

3.          Komisija putem provedbenih akata utvrđuje detaljna pravila o postupku i drugim modalitetima za pravilno funkcioniranje obustave mjesečnih plaćanja iz prvog podstavka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

Članak 67.Vrijednosni papiri

1.          Ako tako određuje sektorsko poljoprivredno zakonodavstvo, države članice zahtijevaju polaganje sredstava osiguranja kojima se jamči da će određeni iznos novca biti uplaćen ili zaplijenjen u korist nadležnost tijela ako određena obveza iz područja sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva nije ispunjena.

2.          Osim u slučajevima više sile, osiguranje se plijeni u cijelosti ili djelomično ako nije izvršena određena obveza, ili je izvršena samo djelomično.

3.          Komisija ima ovlast donijeti delegirane akte u skladu s člankom 111. vezano uz pravila kojima se osigurava nediskriminirajući tretman, jednakost i poštivanje proporcionalnosti kod polaganja sredstva osiguranja, o sljedećem:

(a)    odgovornoj strani u slučaju da obveza nije ispunjena;

(b)    specifičnim situacijama kad se nadležno tijelo može odreći zahtjeva za kontrolu;

(c)    uvjetima koji se odnose na sredstva osiguranja koja treba položiti, o jamcu i o uvjetima za polaganje i vraćanje sredstva osiguranja;

(d)    posebnim uvjetima povezanima s jamstvom osiguranja podnijetim u okviru predujmova.

(e)    posljedice kršenja obveza za koje je položeno sredstvo osiguranja, kao što je navedeno u stavku 1., uključujući zapljenu sredstava osiguranja, stopu umanjenja koja će se primijeniti u trenutku vraćanja sredstava osiguranja za nadoknade, dozvole, ponude, natječaje ili posebne zahtjeve te kada je obveza pokrivena tim sredstvom osiguranja djelomično ili u potpunosti ispunjena, uzimajući u obzir vrstu obveze, količinu u kojoj je obveza bila prekršena, razdoblje koje premašuje rok do kojeg je obveza trebala biti ispunjena i vrijeme u kojem se dostavljaju dokazi o ispunjenju obveze.

4.          Komisija putem provedbenih akata može donijeti pravila koja se odnose na:

(a)    oblik sredstva osiguranja koje treba položiti te postupak za polaganje istoga, kao i za prihvaćanje i zamjenu originalnog sredstva osiguranja;

(b)    postupke za vraćanje sredstva osiguranja;

(c)    obavijesti koje trebaju objaviti države članice i Komisija.

Ti se provedbeni akti▌ donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 112. stavka 3▌.

Poglavlje II.Integrirani sustav upravljanja i kontrole

Članak 68.Područje primjene

i korišteni izrazi

1.          Svaka država članica uspostavlja integrirani administrativni i kontrolni sustav ( ▌„integrirani sustav”).

2.          Integrirani sustav primjenjuje se na programe potpore iz Priloga I. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [DP] i na potporu odobrenu u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkama (a) i (b), člancima od 29. do 32., 34., 35. i 40.a Uredbe xxx/xxx [RD] i prema potrebi člankom 31. točkama (b) i (c) Uredbe (EU) CR/xxx.

Međutim, ovo poglavlje ne odnosi se na mjere iz članka 29. stavka 9. Uredbe (EU) br. xxx/xxx[RD] niti na mjere iz članka 22. stavka 1. točaka (a) i (b) te Uredbe što se tiče troška uspostavljanja.

3.          U potrebnoj mjeri integrirani sustav također se primjenjuje na kontrolu višestruke sukladnosti kako je navedeno u glavi VI.

4.          Za potrebe ovog poglavlja:

(a)    „poljoprivredno zemljište” znači kontinuiranu površinu zemlje, koju je prijavio jedan poljoprivrednik i koja ne obuhvaća više od jedne skupine usjeva; međutim, kada se u kontekstu Uredbe (EU) xxx/xxx[DP] zahtjeva zasebna prijava uporabe površine unutar skupine usjeva, ta posebna uporaba po potrebi dodatno ograničava poljoprivredno zemljište; države članice mogu propisati dodatne kriterije za daljnje razgraničenje poljoprivrednog zemljišta;

(b)    „izravno plaćanje povezano s površinom” znači program osnovnog plaćanja, program jedinstvenih plaćanja i preraspodijeljeno plaćanje, kao što je navedeno u glavi III. poglavlju 1. Uredbe (EU) xxx/xxx[DP], plaćanje za poljoprivredne prakse koje povoljno utječu na klimu i okoliš iz glave III. poglavlja 2. Uredbe (EU) xxx/xxx[DP], plaćanje za područja s prirodnim ograničenjima kao što je navedeno u glavi III. poglavlju 3. Uredbe (EU) xxx/xxx[DP], plaćanje za mlade poljoprivrednike, kao što je navedeno u glavi III. poglavlju 4. Uredbe (EU)xxx/xxx[DP], dobrovoljno vezanu potporu, kao što je navedeno u glavi IV. poglavlju 1., gdje se potpora isplaćuje po hektaru, proizvodno vezano plaćanje za pamuk, kao što je navedeno u glavi IV. poglavlju 2., program za male poljoprivrednike, kao što je navedeno u glavi V. Uredbe (EU) xxx/xxx[DP], posebne mjere za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije, kao što je navedeno u glavi III. Uredbe (EZ) br. 247/2006, gdje se potpora plaća po hektaru, kao i posebne mjere za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka, kao što je navedeno u poglavlju III. Uredbe (EZ) br. 1405/2006, gdje se potpora plaća po hektaru.

Članak 69.Elementi integriranog sustava

1.          Integrirani sustav sadrži sljedeće elemente:

(a)    računalnu bazu podataka;

(b)    sustav identifikacije za poljoprivredne parcele;

(c)    sustav za identifikaciju i registriranje prava na plaćanje;

(d)    zahtjeve za potporu i zahtjeve za plaćanja;

(e)    integrirani sustav kontrole;

(f)     jedan sustav za bilježenje identiteta svakog korisnika potpore iz članka 68. stavka 2. koji podnosi zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje.

2.          Integrirani sustav po potrebi obuhvaća sustav za identifikaciju i registriranje životinja određen u skladu s Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća [44] i Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/2004 [45].

3.  Ne dovodeći u pitanje odgovornosti država članica za provedbu i primjenu integriranog sustava Komisija može tražiti pomoć specijaliziranih tijela ili osoba kako bi se potaklo uspostavljanje, nadzor i korištenje integriranog sustava, posebno radi osiguranja tehničkih savjeta nadležnim tijelima država članica, ako zatraže.

4.          Države članice poduzimaju sve daljnje mjere koje su potrebne za ispravnu primjenu integriranog sustava i pružaju jedne drugima uzajamnu pomoć koja je potrebna za kontrolu koja se zahtijeva ovom Uredbom.

Članak 70.Računalna baza podataka

1.          Računalna baza podataka bilježi, za svakog korisnika potpore iz članka 68. stavka 2., podatke dobivene iz zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje.

Ta baza podataka osobito omogućuje savjetovanje, preko nadležnog tijela države članice, o podacima koji se odnose na tekuću kalendarsku i/ili marketinšku godinu te na proteklih deset godina. Međutim, ako na razinu potpore poljoprivrednicima utječu podaci koji se odnose na kalendarsku i/ili marketinšku godinu, počevši od 2000., baza podataka također omogućuje uvid u te podatke. Omogućuje i izravan i neposredan uvid u podatke u vezi s najmanje četiri prethodne uzastopne kalendarske godine i, za podatke vezane uz „trajne pašnjake” kako je određeno u članku 2. točki (c) izvorne verzije Uredbe Komisije (EZ) br. 1120/2009 [46] i za razdoblja od datuma zahtjeva, „trajne travnjake i trajne pašnjake” kako je utvrđeno u članku 4. točki (h) Uredbe DP, najmanje za pet prethodnih uzastopnih kalendarskih godina.

Odstupajući od drugog podstavka, države članice koje su pristupile Uniji 2004. ili kasnije dužne su osigurati uvid samo u podatke od godine njihovog pristupanja.

2.          Države članice mogu ustanoviti decentralizirane baze podataka pod uvjetom da su iste, kao i administrativni postupci za bilježenje i pristup podacima, kreirane homogeno kroz cijelo područje države članice te da su kompatibilne jedna s drugom kako bi se omogućile unakrsne provjere.

Članak 71.Sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela

1.          Sustav identifikacije poljoprivrednih parcela uspostavlja se na osnovi karata ▌, katastarskih dokumenata ili drugih kartografskih referenci. Upotrebljavaju se tehnike računalnog geografskog informacijskog sustava, uključujući zračnu ili prostornu ortofotografiju, uz jedinstveni standard koji jamči točnost jednaku barem kartografiji u omjeru 1: 10 000 te od 2016. u omjeru 1:5 000, uzimajući u obzir strukturu i stanje parcele. To se određuje u skladu s postojećim standardima Unije.

Međutim, države članice mogu se koristiti takvim tehnikama, uključujući zračnu ili prostornu ortografiju, uz jedinstveni standard koji jamči točnost jednaku barem kartografiji u omjeru 1:10 000 na temelju dugoročnih ugovora koji su sklopljeni prije studenog 2012.

2.          Države članice dužne su osigurati da identifikacijski sustav za poljoprivredne parcele sadrži referentni sloj kako bi se mogla uzeti u obzir područja od ekološkog značaja, posebno uključujući relevantne posebne obveze i/ili programe ekološkog certificiranja iz članka 29. stavka 1.b Uredbe (EU) br. xxx/xxx [DP] jednake praksama iz članka 32. iste Uredbe prije nego što se najkasnije za godinu zahtjeva 2018. dostave obrasci za zahtjeve iz članka 73. za plaćanja za poljoprivredne prakse koje povoljno utječu na klimu i okoliš iz članaka od 29. do 32. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [DP].

Članak 72.Sustav za utvrđivanje i evidentiranje prava na plaćanje

1.          Sustav za identifikaciju i evidentiranje prava na plaćanje omogućuje provjeru prava i unakrsne provjere sa zahtjevima za potporu i sustavom identifikacije za poljoprivredne parcele.

2.          Sustav iz stavka 1. omogućuje izravno i neposredno savjetovanje, preko nadležnog tijela države članice, o podacima u vezi s barem četiri prethodne uzastopne kalendarske godine.

Članak 73.Zahtjevi za potporu i zahtjevi za plaćanje

1.          Svake godine korisnik potpore iz članka 68. stavka 2. podnosi zahtjev za izravna plaćanja odnosno zahtjev za plaćanje za odgovarajuće mjere ruralnog razvoja vezane uz područje i životinje navodeći, prema potrebi:

(a)    sve poljoprivredne parcele na imanju kao i nepoljoprivredne površine za koje se traži potpora prema članku 68. stavku 2.;

(b)    prava na plaćanje određena za aktiviranje;

(c)    sve ostale informacije navedene u ovoj Uredbi ili potrebne s ciljem provedbe relevantnog sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva ili navedene od strane predmetne države članice.

Što se tiče izravnog plaćanja povezanog s površinom, svaka država članica dužna je odrediti minimalnu veličinu poljoprivrednih parcela u odnosu na koje se može podnijeti zahtjev. Međutim, minimalna veličina ne smije prekoračiti 0,3 ha.

1.a        By way of derogation from point (a) of paragraph 1, Member States may decide that agricultural parcels of an area of up to 0,1 ha on which an application for payment is not made, do not need to be declared, provided the sum of such parcels does not exceed 1 ha, and/or that a farmer who does not apply for any area-based direct payment does not have to declare his agricultural parcels in the case where the total area does not exceed 1 ha. U svim slučajevima, poljoprivrednik, međutim, mora u svom zahtjevu navesti da na raspolaganju ima poljoprivredne parcele te je, na zahtjev nadležnih tijela, dužan navesti gdje se nalaze.

2.          Države članice osiguravaju, između ostalog, putem elektroničkih sredstava, prethodno određene obrasce na osnovi površina određenih u prethodnoj godini kao i grafički materijal koji ukazuje na to gdje se ta područja nalaze.

Država članica može odlučiti da zahtjev za potporu i zahtjev za plaćanje:

(a)    vrijede ako korisnik potvrdi da nema promjena s obzirom na zahtjev za potporu i zahtjev za plaćanje koji su dostavljeni prethodne godine,

(b)    moraju sadržavati promjene samo u vezi sa zahtjevima za potporu i zahtjevima za plaćanje koji su dostavljeni za prethodnu godinu.

Međutim, s obzirom na program za male poljoprivrednika kako je navedeno u glavi V. Uredbe (EU) br. DP/xxx ova se mogućnost daje svim poljoprivrednicima u pitanju.

3.          Država članica može odlučiti da jedan zahtjev obuhvaća nekoliko programa potpore ili sve njih kao i mjere iz članka 68. ili druge programe i mjere potpore.

4.          Odstupajući od Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 Vijeća [47]izračun datuma za dostavljanje ili izmjenu zahtjeva za potporu, zahtjeva za plaćanje ili bilo kojih pratećih dokumenata, ugovora ili izjava u okviru ovog poglavlja prilagođava se posebnim zahtjevima integriranog sustava. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 111. vezano uz pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove kada je konačni datum za dostavljanje zahtjeva ili izmjene državni praznik, subota ili nedjelja.

Članak 74:Sustav za identifikaciju korisnika

Jedan sustav za potrebe bilježenja identiteta svakog korisnika potpore kako je navedeno u članku 68. stavku 2. jamči da se svi zahtjevi za potporu i zahtjevi za plaćanje koje je podnio isti korisnik mogu prepoznati kao takvi.

Članak 75. Provjera uvjeta prihvatljivosti i smanjenjâ

1.          U skladu s člankom 61. države članice, putem agencija za plaćanja ili tijela koja su delegirale, provode administrativne provjere zahtjeva za potporu kako bi se provjerili uvjeti prihvatljivosti za potporu. Te provjere dopunjuju provjere na licu mjesta.

2.          Za potrebe provjera na licu mjesta države članice sastavljaju plan uzorkovanja poljoprivrednih imanja i/ili korisnika.

3.          Države članice mogu koristiti tehnike globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS) kao sredstvo za izvršavanje provjera poljoprivrednih parcela na licu mjesta.

4.          U slučaju neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti primjenjuje se članak 65.

Članak 76.Isplate korisnicima

1.          Plaćanja u okviru programa potpore i mjere iz članka 68. stavka 2. izvršavaju se u razdoblju od 1. prosinca do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

Plaćanja se vrše u dvije rate u tom vremenskom roku.

Međutim, države članice mogu platiti predujmove od do 50 % vezano uz izravna plaćanja i do 75 % za potporu odobrenu u okviru ruralnog razvoja kako je navedeno u članku 68. stavku 2. prije 1. prosinca i ne kasnije od 16. listopada.

Osim za plaćanja predujmova do 75 % predviđenih trećim podstavkom, s obzirom na potporu odobrenu u okviru ruralnog razvoja, kako je navedeno u članku 68. stavku 2., ovaj se stavak primjenjuje u odnosu na zahtjeve za potporu ili zahtjeve za plaćanja koji su dostavljeni od godine zahtjeva 2018.

2.          Plaćanja iz stavka 1. ne izvršavaju se prije završetka provjere uvjeta prihvatljivosti koju trebaju provesti države članice u skladu s člankom 75.

Odstupajući od prvog podstavka, predujmovi za odobrenu potporu u okviru ruralnog razvoja iz članka 68. stavka 2. mogu se isplatiti nakon završetka administrativnih provjera u skladu s člankom 61. stavkom 1.

2.a        Komisija donosi provedbene akte koji su potrebni i opravdani u hitnim slučajevima, kako bi se razriješili određeni problemi vezani uz primjenu ovog članka. Takvi provedbeni akti mogu odstupati od stavaka 1. i 2., no samo u onoj mjeri i onoliko dugo koliko je to nužno potrebno.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

Članak 77.Delegirane ovlasti

1.          Kako bi se osiguralo da se integrirani sustav iz ovog poglavlja provede na učinkovit, usklađen i nediskriminirajući način koji štiti financijske interese Unije Komisija ima ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 111. vezano uz:

(a)    posebne definicije koje su potrebne da bi se osigurala usklađena provedba integriranog sustava, uz definicije navedene u Uredbi (EU) br. xxx/xxx[DP] i Uredbi (EU) br. xxx/xxx[RD];

(b)    s obzirom na članke od 68. do 76., pravila o daljnjim mjerama potrebnima za osiguravanje sukladnosti sa zahtjevima za kontrolu utvrđenima u ovoj uredbi ili u sektorskom poljoprivrednom zakonodavstvu koje države članice moraju poduzeti protiv proizvođača, službi, tijela, organizacija ili drugih gospodarskih subjekata, kao što su klaonice ili udruženja uključena u postupak dodjele potpore, u slučajevima kada ovom Uredbom nisu predviđene administrativne kazne; takve mjere moraju koliko je god moguće, mutatis mutandis, slijediti odredbe o kaznama utvrđenima u članku 77.a stavcima od 1. do 5.

2.          Kako bi se osigurala pravilna distribucija sredstava koja proizlaze iz zahtjeva za potporu iz članka 73. korisnicima koji na njih imaju pravo te kako bi se omogućila provjera ispunjavaju li korisnici s njima povezane obveze, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 111. u vezi s:

(a)    osnovnim obilježjima, tehničkim pravilima, uključujući za ažuriranje referentnih parcela odgovarajuće dopušteno odstupanje uzimajući u obzir strukturu i stanje parcele, i uključujući pravila o uključivanju obilježja krajobraza neposredno pokraj parcele, te kvalitativne zahtjeve za sustav identifikacije za poljoprivredna zemljišta iz članka 71. i identifikacije korisnika kako je navedeno u članku 74.;

(b)    osnovna obilježja, tehnička pravila i kvalitativne zahtjeve za sustav za identifikaciju i evidentiranje prava na plaćanje iz članka 72.;

(c)     pravila za uspostavu definicije osnovice za izračun potpore, uključujući pravila o tome kako postupati u određenim slučajevima kad područja s pravom na potporu sadrže obilježja krajobraza ili stabla; ta pravila omogućuju državama članicama da se kod zemljišta pod trajnim travnjakom, raštrkana obilježja krajobraza i stabla, čija ukupna površina ne prelazi određeni postotak referentne parcele, automatski smatraju dijelom prihvatljive površine bez potrebe da ih se u tu svrhu registrira na karti.

Članak 77.aPrimjena administrativnih kazni

1.          Što se tiče administrativnih kazni iz članka 65. stavka 2., ovaj se članak primjenjuje u slučaju neispunjavanja obveza s obzirom na kriterije prihvatljivosti, preuzete obveze ili ostale obveze koje proizlaze iz primjene pravila o potpori iz članka 68. stavka 2.

2.          Administrativne kazne se ne propisuju u sljedećim slučajevima:

(a)    ako je do neispunjavanja obveze došlo zbog više sile;

(b)    ako je do neispunjavanja obveze došlo zbog očitih pogrešaka navedenih u članku 61. stavku 6.;

(c)    ako je do neispunjavanja obveze došlo zbog pogreške nadležnog tijela ili drugog tijela te ako nije razumno očekivati da bi osoba na koju se administrativna kazna odnosi mogla otkriti pogrešku;

(d)    ako dotična osoba može dokazati nadležnom tijelu da nije kriva za neispunjavanje obveze iz stavka 1. ili ako se nadležno tijelo drugačije uvjeri da dotična osoba nije kriva;

(e)    ako je neispunjavanje obveze manje značajnog karaktera, uključujući u obliku praga, što treba definirati Komisija u skladu sa stavkom 7. točkom (b); pri utvrđivanju takvih pragova, Komisija mora osigurati da on ne premašuje kvantitativni prag iskazan u nominalnoj vrijednosti i/ili kao postotak utvrđenog područja ili prihvatljivog iznosa potpore ili pomoći, koji ne smije biti manji od 0,5 %;

(f)     u drugim slučajevima kada nametanje kazne nije prikladno, što treba utvrditi Komisija u skladu sa stavkom 6. točkom (b);

3.          Administrativne kazne mogu se nametnuti korisniku potpore ili pomoći, uključujući skupine ili udruženja korisnika, koje obvezuju obveze propisane pravilima iz stavka 1.

4.          Administrativne kazne mogu biti u jednom od sljedećih oblika:

(a)    umanjenje iznosa potpore ili pomoći koju treba isplatiti vezano uz zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje, na koji utječe neispunjavanje obveze, i/ili vezano uz zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje za protekle ili za nadolazeće godine;

(b)    plaćanje iznosa izračunatog na osnovi količine i/ili vremena na koje se odnosi neispunjavanje obveze;

(c)    izuzeće od prava na sudjelovanje u dotičnom programu potpore ili mjeri potpore.

5.          Administrativne kazne su proporcionalne i stupnjuju se s obzirom na težinu, opseg, trajanje i ponavljanje utvrđenog neispunjavanja obveze te za njih vrijede sljedeća ograničenja:

(a)    iznos administrativne kazne za određenu godinu, kao što je navedeno u stavku 4. točke (a), ne smije biti veći od 100 % iznosa iz zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje;

(b)    iznos administrativne kazne za određenu godinu, kao što je navedeno u stavku 4. točke (a), ne smije biti veći od 100 % iznosa iz zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje;

(c)    izuzeće iz stavka 4. točke (c) može trajati najdulje tri uzastopne godine, a ako se bilo koje neispunjavanje obveze ponovi, ponovno je moguće primijeniti izuzeće.

5.a        Ne uzimajući u obzir stavke 4. i 5., što se tiče plaćanja iz glave III. poglavlja 2. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [DP], administrativne kazne moraju biti u obliku smanjenja iznosa plaćanja koja su provedena ili koja će se provesti u okviru te Uredbe.

Administrativne kazne iz ovog stavka moraju biti razmjerne i stupnjevane prema težini, opsegu, trajanju i ponavljanju utvrđenog neispunjavanja obveza.

Iznos takvih administrativnih kazni za pojedinu godinu ne smije biti veći od 0 % za prve dvije godine primjene glave III. poglavlja 2. Uredbe [DP] (godine zahtjeva 2015. i 2016.), 20 % za treću godinu primjene (godina zahtjeva 2017.) i 25 % počevši od četvrte godine primjene (godina zahtjeva 2018.) od iznosa plaćanja iz glave III. poglavlja 2. Uredbe (EU) br. xxx/xxx[DP] na koji predmetni poljoprivrednik ima pravo ako ispunjava uvjete za to plaćanje.

6.          Da bi se s jedne strane uzeo u obzir odvraćajući učinak naloženih kazni, a s druge stane posebnost svakog programa potpora ili mjere pomoći iz članka 68. stavka 2., Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 111. vezano uz:

(a)    utvrđivanje administrativne kazne s popisa iz stavka 4. za svaki program potpore ili mjeru pomoći te predmetnu osobu kako je navedeno u stavku 3. te unutar ograničenja utvrđenih u stavcima 5. i 5.a i uz posebnu stopu, koju nalažu države članice, uključujući u slučajevima neispunjavanja obveze koju nije moguće kvantitativno odrediti.

(b)    slučajeve kada se administrativne kazne ne nalažu, kako je navedeno u stavku 2. točki (f).

7.          Komisija putem provedbenih akata donosi iscrpna postupovna i tehnička pravila kako bi uskladila provedbu ovog članka, vezano uz:

(a)    primjenu i izračun administrativnih kazni;

(b)    detaljna pravila za utvrđivanje neispunjavanja obveze kao manje značajnog, kao što je navedeno u stavku 2. točki (e).

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

Članak 78.Provedbene ovlasti

Komisija putem provedbenih akata utvrđuje sljedeće:

(a)         osnovna obilježja, tehnička pravila i kvalitativne zahtjeve za računalnu bazu podataka iz članka 70.;

(b)         pravila o zahtjevu za potporu i zahtjevima za plaćanje iz članka 73. te primjenu prava na plaćanje uključujući konačni datum za podnošenje zahtjeva, uvjete za minimalnu količinu podataka koje treba uključiti u zahtjev, odredbe o izmjenama ili povlačenju zahtjeva za potporu, izuzeća iz uvjeta za podnošenje zahtjeva za potporu i odredbe koje omogućuju državama članicama primjenu pojednostavljenih postupaka ili ispravak očitih pogrešaka;

(c)         pravila o izvršavanju provjera u svrhu kontrole usklađenosti s obvezama te točnosti i cjelovitosti podataka iz zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, uključujući pravila o dozvoljenim odstupanjima za mjerenja kod provjera na licu mjesta;

(d)         tehničke specifikacije potrebne u svrhu ujednačene primjene ovog poglavlja;

(e)         pravila o situacijama prijenosa poljoprivrednih imanja popraćena prijenosom bilo koje obaveze vezano uz prihvatljivost u odnosu na predmetnu potporu koju treba ispuniti;

(f)          pravila o plaćanju predujmova iz članka 76.

Ti se provedbeni akti ▌donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 112. stavka 3 ▌.

Poglavlje III.Kontrola transakcija

Članak 79.Područje primjene i definicije

1.          Ovo poglavlje utvrđuje posebna pravila o kontroli trgovinskih dokumenata tijela koja primaju ili izvršavaju plaćanja koja su izravno ili neizravno povezana sa sustavom financiranja preko EFJP-a, ili njihovih predstavnika ▌ („poduzeća”), kako bi se odredilo jesu li transakcije koje sačinjavaju dio sustava financiranja preko EFJP-a zaista izvršene i jesu li izvršene pravilno.

2.          Ovo poglavlje ne odnosi se na mjere obuhvaćene integriranim sustavom iz poglavlja II. ove glave. Kako bi odgovorila na promjene u poljoprivrednom zakonodavstvu i kako bi osigurala učinkovitost sustava ex-post kontrola utvrđenih ovim poglavljem, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 111. kojima se utvrđuje popis mjera koje, zbog svog karaktera i zbog zahtjeva za kontrolu, nisu primjerene za dodatne ex-post kontrole koje se provode kontrolom trgovinskih dokumenata te se stoga na njih ne primjenjuje ta kontrola, u skladu s ovim poglavljem.

3.          U smislu ovog poglavlja vrijede sljedeće definicije:

(a)    trgovinski dokument” znači sve knjige, registri, kuponi i popratni dokumenti, računi, evidencija o proizvodnji i kvaliteti i korespondencija povezana s poslovnom aktivnošću poduzeća, kao i trgovački podaci, u bilo kojem obliku, uključujući elektronički pohranjene podatke, sve dok se ti dokumenti i podaci izravno ili neizravno odnose na transakcije iz stavka 1.;

(b)    treća strana znači fizička ili pravna osoba koja je izravno ili neizravno povezana s transakcijama koje se izvršavaju u okviru sustava financiranja preko EFJP-a.

Članak 80.Kontrola koju provode države članice

1.          Države članice provode sustavnu kontrolu trgovinskih dokumenata poduzeća uzimajući u obzir prirodu transakcija koje treba kontrolirati. Države članice dužne su osigurati da odabir poduzeća za kontrolu pruža najbolje moguće osiguranje učinkovitosti mjera za sprečavanje i otkrivanje nepravilnosti. Prilikom odabira uzimaju se u obzir, između ostalog, financijska važnost poduzeća u tom sustavu i ostali faktori rizika.

2.          U određenim slučajevima kontrola iz stavka 1. proširuje se na fizičke i pravne osobe s kojima su poduzeća povezana i za koje te fizičke ili pravne osobe mogu biti relevantne vezano uz ostvarivanje ciljeva navedenih u članku 81.

3.          Kontrola koja se izvršava u skladu s ovim poglavljem ne dovodi u pitanje provjere izvršene sukladno člancima 49. i 50.

Članak 81.Ciljevi kontrole

1.          Točnost primarnih podataka koji su predmet kontrole provjerava se putem određenog broja unakrsnih provjera, uključujući, po potrebi, trgovinske dokumente trećih strana sukladne stupnju predstavljenog rizika, uključujući:

(a)    usporedbe s trgovinskim dokumentima dobavljača, kupaca, prijevoznika i ostalih trećih strana;

(b)    fizičke provjere količine i prirode zaliha, po potrebi;

(c)    usporedbu s evidencijom financijskih kretanja koji vode do ili slijede nakon transakcija koje su izvršene u okviru financijskog sustava preko EFJP-a; i

(d)    provjere vezane uz knjigovodstvo ili evidenciju prikaza financijskih kretanja u vrijeme kontrole jesu li dokumenti koje drži agencija za plaćanja kao opravdanje za plaćanje potpore korisniku točni.

2.          U posebnim slučajevima kad poduzeća moraju voditi posebnu evidenciju zalihe u skladu s odredbama Unije ili nacionalnim odredbama, kontrola te evidencije u odgovarajućim slučajevima uključuje usporedbu s trgovinskim dokumentima i, po potrebi, sa stvarnim količinama na zalihi.

3.          Ako se treba provjeriti niz transakcija, potrebno je u potpunosti voditi računa o prezentiranom stupnju rizika.

Članak 82.Pristup trgovinskim dokumentima

1.          Osobe odgovorne za poduzeće, ili treću stranu, dužne su osigurati da se svi trgovinski dokumenti i dodatni podaci dostave službenicima odgovornima za kontrolu ili osobama ovlaštenim u tu svrhu. Elektronički pohranjeni podaci dostavljaju se na odgovarajućem podatkovnom mediju.

2.          Službenici odgovorni za kontrolu ili osobe ovlaštene u tu svrhu mogu zahtijevati da im se dostave izvaci ili primjerci dokumenata iz stavka 1.

3.          Ako se tijekom kontrole izvršene u skladu s ovim poglavljem otkrije da trgovinski dokumenti koje poduzeće posjeduje nisu prikladni za potrebe kontrole, poduzeće se usmjerava budućem održavanju te evidencije na način kako zahtijeva država članica odgovorna za kontrolu, ne dovodeći u pitanje obveze iz drugih Uredbi koje su povezane s dotičnim sektorom.

Države članice dužne su odrediti datum od kojeg se ta evidencija treba ustanoviti.

Ako se svi trgovinski dokumenti, ili njihov dio, koji se moraju kontrolirati u skladu s ovim poglavljem nalaze u poduzeću u istoj trgovačkoj grupi, partnerstvu ili udruženju poduzeća kojim se upravlja na ujednačenoj osnovi kao i kontroliranim poduzećem, bez obzira na to je li na području Unije ili ne, poduzeće te trgovinske dokumente mora staviti na raspolaganje službenicima odgovornima za kontrolu, na mjestu i u vrijeme koje treba odrediti država članica odgovorna za provođenje kontrole.

4.          Države članice dužne su osigurati da službenici odgovorni za kontrolu imaju ovlasti zaplijeniti trgovinske dokumente ili zatražiti njihovu zapljenu. Ovo pravo koristi se s dužnim poštovanjem relevantnih nacionalnih odredbi i ne utječe na primjenu pravila koja određuju kaznene postupke u vezi sa zapljenom dokumenata.

Članak 83.Uzajamna pomoć

1.          Države članice jedne drugima pomažu u svrhu provođenja kontrole iz ovog poglavlja u sljedećim slučajevima:

(a)    ako poduzeće ili treća strana imaju poslovni nastan u državi članici koja nije ona u kojoj je plaćanje dotičnog iznosa izvršeno ili primljeno, ili je trebalo biti izvršeno ili primljeno;

(b)    ako poduzeće ili treća strana imaju poslovni nastan u državi članici koja nije ona kojoj se mogu naći dokumenti i podaci potrebni za kontrolu.

Komisija može koordinirati zajednička djelovanja koja uključuju uzajamnu pomoć između dvije ili više država članica.

2.          Tijekom prva tri mjeseca nakon financijske godine plaćanja EFJP-a, države članice dužne su Komisiji poslati popis poduzeća osnovanih u trećoj zemlji za koje je plaćanje dotičnog iznosa izvršeno ili primljeno ili je trebalo biti izvršeno ili primljeno u toj državi članici.

3.          Ako su u drugoj državi članici potrebni dodatni podaci kao dio kontrole poduzeća u skladu s člankom 80. te posebice unakrsnim provjerama u skladu s člankom 81., mogu se podnijeti posebni zahtjevi za kontrolu koji navode razloge za takav zahtjev. Komisiji se pregled tih posebnih zahtjeva šalje na tromjesečnoj osnovi u roku od mjesec dana nakon završetka svakog tromjesečja. Komisija može zahtijevati da joj se osigura kopija pojedinačnih zahtjeva.

Zahtjev za kontrolu mora se ispuniti najkasnije šest mjeseci nakon primitka; rezultati kontrole bez odgode se komuniciraju državi članici koja je podnijela zahtjev te Komisiji. Komunikacija s Komisijom odvija se na tromjesečnoj osnovi u roku od mjesec dana nakon završetka svakog tromjesečja.

Članak 84.Izrada programa

1.          Države članice dužne su sastaviti programe za kontrole koje se trebaju izvršiti u skladu s člankom 80. tijekom kasnijeg razdoblja kontrole.

2.          Najkasnije do 15. travnja svake godine, države članice šalju Komisiji svoj program iz stavka 1. i navode:

(a)    broj poduzeća koje treba kontrolirati i njihovu podjelu prema sektoru na osnovi iznosa koji su s njima povezani;

(b)    kriterije koji su doneseni za izradu programa.

3.          Programi koje države članice uspostavljaju i prosljeđuju Komisiji države članice provode ako u roku od osam tjedana Komisija nije objavila svoje komentare.

4.          Stavak 3. primjenjuje se mutatis mutandis na izmjene programa koje su izvršile države članice.

5.          U bilo kojoj fazi Komisija može zatražiti uključivanje određene kategorije poduzeća u program država članica.

6.          Poduzeća za koja je zbroj primitaka ili plaćanja iznosio manje od 40 000 EUR kontroliraju se u skladu s ovim poglavljem samo iz posebnih razloga trebaju navesti države članice u svom godišnjem programu iz stavka 1. ili Komisija u bilo kojoj predloženoj izmjeni tog programa. Kako bi se uzela u obzir gospodarska kretanja, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 111. kojima se mijenja prag od 40 000 EUR.

Članak 85.Posebni odjeli

1.          U svakoj je državi članici poseban odjel odgovoran za nadzor primjene ovog poglavlja. Ti su odjeli osobito odgovorni za:

(a)    provođenje kontrole iz ovog poglavlja od strane službenika koje izravno zapošljava taj posebni odjel; ili

(b)    koordinaciju i opći nadzor kontrole koju provode službenici koji pripadaju drugim odjelima.

Države članice također mogu osigurati da se kontrola koja se treba izvršiti u skladu s ovim poglavljem treba razdijeliti između posebnih odjela i drugih nacionalnih odjela, pod uvjetom da su posebni odjeli odgovorni za koordinaciju.

2.          Odjel ili odjeli odgovorni za primjenu ovog poglavlja organiziraju se na takav način da su neovisni o odjelima ili ograncima odjela koji su odgovorni za plaćanje i kontrolu prije plaćanja.

3.          Kako bi se osigurala pravilna primjena ovog poglavlja, poseban odjel iz stavka 1. poduzima sve potrebne mjere te mu dotična država članica povjerava sve ovlasti potrebne za izvršavanje zadataka iz ovog poglavlja.

4.          Države članice usvajaju odgovarajuće mjere za kažnjavanje fizičkih ili pravnih osoba koje ne izvrše svoje obveze prema ovom poglavlju.

Članak 86.Izvješća

1.          Prije 1. siječnja, nakon razdoblja kontrole, države članice Komisiji šalju detaljno izvješće o primjeni ovog poglavlja.

2.          Države članice i Komisija redovno razmjenjuju mišljenja o primjeni ovog poglavlja.

Članak 87.Pristup Komisije podacima i

kontrolama

1.          U skladu s relevantnim nacionalnim zakonima službenici Komisije imaju pristup svim dokumentima koji su pripremljeni ili imajući u vidu ili nakon kontrole organizirane prema ovom poglavlju te pohranjenim podacima, uključujući one pohranjene u sustavima za obradu podataka. Ti podaci dostavljaju se na zahtjev na odgovarajućem podatkovnom mediju.

2.          Kontrole iz članka 80. provode službene osobe država članica. U tim kontrolama mogu sudjelovati službenici Komisije. Oni sami ne mogu koristiti ovlasti kontrole koje su dodijeljene nacionalnim službenicima. Međutim, imaju pristup istim prostorijama i istim dokumentima kao i službene osobe država članica.

3.          U slučaju kontrola u skladu s člankom 83., uz suglasnost zamoljene države članice, službenici države članice koja je podnijela zahtjev mogu biti prisutni tijekom kontrole u zamoljenoj državi članici te imati pristup istim prostorijama i istim dokumentima kao i službenici te države članice.

Službenici države članice koja je podnijela zahtjev prisutni na kontrolama u zamoljenoj državi članici u bilo koje doba moraju biti u mogućnosti dostaviti dokaz svoje službene dužnosti. Kontrole uvijek izvršavaju službenici zamoljene države članice.

4.          Ne dovodeći u pitanje odredbe Uredbi (EZ) br. 1073/99 i (EZ) br. 2185/96 ako nacionalne odredbe u vezi s kaznenim postupkom neke aktivnosti rezerviraju za službenike koji su posebno određeni nacionalnim propisima, ni službenici Komisije ni službenici države članice iz stavka 3. ne sudjeluju u tim aktivnostima. Ni u kojem slučaju ne smiju sudjelovati u, posebice, kućnim posjetima ili službenom ispitivanju osoba u kontekstu kaznenog prava države članice. Međutim, oni imaju pristup tako dobivenim podacima.

Članak 88.Ovlasti Komisije

Komisija po potrebi putem provedbenih akata donosi odredbe čiji je cilj ujednačena primjena ovog poglavlja u Uniji, posebice vezano uz sljedeće:

(a)         provođenje kontrole utvrđene u članku 80. vezano uz odabir poduzeća, omjer i kalendar kontrole;

(b)         očuvanje trgovinskih dokumenata i tipove dokumenata koje treba sačuvati ili podatke koje treba zabilježiti;

(c)         izvođenje i koordinaciju zajedničkih djelovanja iz članka 83. stavka. 1;

(d)         pojedinosti i specifikacije u vezi sa sadržajem, oblikom i načinom podnošenja zahtjeva, sadržaja, oblika i načina obavijesti, podnošenja razmjene podataka potrebne u okviru ovog poglavlja;

(e)         uvjete i sredstva objavljivanja ili posebna pravila i uvjete za širenje ili stavljanje na raspolaganje informacija potrebnih u okviru ove Uredbe koje Komisija stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima država članica;

(f)          odgovornosti posebnog odjela iz članka 85.;

(g)         sadržaj izvješća iz članka 86.

Ti se provedbeni akti ▌donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 112. stavka 3.

Poglavlje IV.Ostale odredbe o provjerama

i kaznama

Članak 89.Ostale provjere

i kazne povezane s pravilima o stavljanju na tržište

1.          Države članice dužne su poduzeti mjere kako bi osigurale da se proizvodi iz članka 96. stavka 1. Uredbe (EU) xxx/xxx [jZOT] koji nisu označeni sukladno odredbama te Uredbe ne plasiraju na tržište ili se s njega povuku.

2.          Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe koje Komisija može donijeti, uvoz proizvoda navedenih u članku 129. stavku 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. xxx/xxx [jZOT] u Uniju podliježe provjerama kako bi se utvrdilo jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 1. tog članka.

3.          Države članice dužne su izvršavati provjere na temelju analize rizika kako bi se provjerilo pridržavaju li se proizvodi iz Priloga I. Uredbe (EU) xxx/xxx [jZOT] pravila iz dijela II. glave II. poglavlja I. odjeljka I. Uredbe (EU) br. xxx/xxx[jZOT] te po potrebi primjenjivati administrativne kazne.

3.a        Ne dovodeći u pitanje akte koji se odnose na sektor vina donesene na temelju članka 66., u slučaju kršenja pravila Unije u sektoru vina, države članice primjenjuju proporcionalne, učinkovite i odvraćajuće administrativne kazne. Takve se kazne ne primjenjuju u slučajevima navedenima u članku 66. stavku 2. točkama od (a) do (d) i kada je neispunjavanje obveze manje značajnog karaktera.

4.          Kako bi se zaštitila sredstva Unije te identitet, podrijetlo i kvaliteta vina Unije Komisija ima ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 111. koji se odnose na:

(a)    uspostavljanje analitičke baze izotopnih podataka čija je svrha pomoć u otkrivanju prijevare, a koja se treba izgraditi na osnovi uzoraka koje su prikupile države članice; ▌

(b)    pravila o kontrolnim tijelima i uzajamnoj pomoći među njima;

(c)    pravila o zajedničkom korištenju nalaza država članica;

5.          Komisija putem provedbenih akata može donijeti sve mjere potrebne za:

(a)    postupke koji se odnose na baze podataka država članica i na analitičke baze izotopnih podataka čija je svrha pomoć u otkrivanju prijevara;

(b)    postupke koji se odnose na suradnju i pomoć između kontrolnih tijela i organa;

(c)    u vezi s obvezom iz stavka 3., pravila za obavljanje provjera sukladnosti s tržišnim standardima, pravila o tijelima odgovornima za izvršavanje provjera, kao i o sadržaju, učestalosti i fazi stavljanja na tržite na koje se te provjere primjenjuju.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

Članak 90.Provjere povezane s oznakom izvornosti i oznakama geografskog podrijetla

te zaštićenim tradicionalnim izrazima

1.          Države članice dužne su poduzeti sve potrebne korake kako bi se zaustavila nezakonita upotreba zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka geografskog podrijetla i zaštićenih tradicionalnih izraza iz Uredbe (EU) br. xxx/xxx[jZOT].

2.          Država članica određuje nadležno tijelo odgovorno za provjere vezano za obveze iz dijela 2. glave II. poglavlja I. odjeljka II. Uredbe (EU) br. xxx/xxx[jZOT] u skladu s kriterijima iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća [48] i dužna je osigurati da svaki gospodarski subjekt koji ispunjava te obveze ima pravo biti obuhvaćen sustavom provjera.

3.          Unutar Unije, godišnju provjeru usklađenosti sa specifikacijom proizvoda, tijekom proizvodnje i tijekom ili nakon kondicioniranja vina osigurava nadležno tijelo navedeno u stavku 2. ili jedno ili više kontrolnih tijela u smislu članka 2. drugog podstavka točke 5. Uredbe (EZ) br. 882/2004 koje funkcionira kao tijelo za certificiranje proizvoda u skladu s kriterijima iz članka 5. te Uredbe.

4.          Komisija putem provedbenih akata donosi sljedeće:

(a)    komunikacije koje države članice trebaju dostaviti Komisiji;

(b)    pravila o nadležnom tijelu odgovornom za provjeru sukladnosti sa specifikacijom proizvoda, uključujući slučajeve gdje je geografsko područje u trećoj zemlji;

(c)    aktivnosti koje države članice trebaju provesti kako bi se spriječila nezakonita upotreba zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zaštićenih tradicionalnih izraza;

(d)    provjere i kontrole koje trebaju izvršiti države članice, uključujući testiranje.

Ti se provedbeni akti ▌donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 112. stavka 3 ▌.

GLAVA VI.VIŠESTRUKA SUKLADNOST

Poglavlje I.Područje primjene

Članak 91.Opće načelo

1.          Ako se korisnik iz članka 92. ne pridržava ▌pravila o višestrukoj sukladnosti iz članka 93., tom se korisniku nalaže administrativna kazna.

2.          Administrativna kazna iz stavka 1. ▌primjenjuje se samo kada je neispunjavanje obveza posljedica radnje ili propusta koji se mogu izravno pripisati korisniku o kojem se radi; i ako je zadovoljen jedan ili oba od sljedećih dodatnih uvjeta:

(a)    neispunjavanje obveza stoji u vezi s poljoprivrednom aktivnosti korisnika; ▌

(b)    u pitanju je područje poljoprivrednog imanja korisnika.

Međutim, što se tiče šumskih područja, ta se kazna ne primjenjuje samo ako za dotično područje ▌ nije zatražena potpora u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom (a), člancima 31. i 35. Uredbe (EU) br. xxx/xxx[RD].

3.          Za potrebe ove glave:

(a)    „poljoprivredno imanje” znači sve proizvodne jedinice i površine kojima upravlja korisnik iz članka 92. koje se nalaze na području iste države članice;

(b)    „zahtjev” znači svaki pojedinačni zakonom propisani zahtjev o upravljanju, u okviru zakonodavstva Unije iz Priloga II., unutar određenog akta, koji se po sadržaju razlikuje od svih drugih zahtjeva istog akta.

Članak 92.Obuhvaćeni korisnici

Članak 91. primjenjuje se na korisnike koji primaju izravna plaćanja prema Uredbi (EU) br. xxx/xxx[DP], plaćanja prema člancima 44. i 45. Uredbe (EU) br. xxx/xxx[jZOT] i godišnje premije prema članku 22. stavku 1. točkama (a) i (b), članku 29. do 32., 34. i 35. Uredbe (EU) br. xxx/xxx[RD].

Međutim, članak 91. ne primjenjuje se na korisnike koji sudjeluju u programu za male poljoprivrednike kao što je navedeno u glavi V. Uredbe (EU) br. xxx/xxx[DP]. Kazna navedena u tom članku također se ne primjenjuje na potporu iz članka 29. stavka 9. Uredbe (EU) br. RD/xxx.

Članak 93.Pravila o višestrukoj sukladnosti

1.          Pravila o višestrukoj sukladnosti su zakonom propisani zahtjevi o upravljanju u okviru zakonodavstva Unije i standardi za dobro poljoprivredno i ekološko stanje zemljišta ustanovljeni na nacionalnoj razini kako je navedeno u Prilogu II. vezano uz sljedeća područja:

(a)    okoliš, klimatske promjene i dobro poljoprivredno stanje zemljišta;

(b)    javno zdravlje, zdravlje životinja i biljaka;

(c)    dobrobit životinja.

2.          Akti iz Priloga II. vezani uz zakonom propisane zahtjeve o upravljanju vrijede takvi kakvi su na snazi, a u slučaju Direktiva, kako su ih provele države članice..

3.          Osim toga, što se tiče 2015. i 2016. godine, pravila o višestrukoj sukladnosti također obuhvaćaju održavanje trajnog pašnjaka. Države članice koje su bile članice Unije na dan 1. siječnja 2004. moraju osigurati da zemljište koje se upotrebljavalo kao trajni pašnjak na datum predviđen za zahtjeve za potporu za površinu za godinu 2003. ostane trajni pašnjak u okviru definiranih granica. Države članice koje su postale članicama Unije 2004. godine moraju osigurati da zemljište koje se upotrebljavalo kao trajni pašnjak na dan 1. svibnja 2004. ostane trajni pašnjak u okviru definiranih granica. Bugarska i Rumunjska moraju osigurati da zemljište koje se upotrebljavalo kao trajni pašnjak na dan 1. svibnja 2007. ostane trajni pašnjak u okviru definiranih granica. Hrvatska mora osigurati da zemljište koje se upotrebljavalo kao trajni pašnjak na dan 1. srpnja 2013. ostane trajni pašnjak u okviru definiranih granica.

Prethodni podstavak ne primjenjuje se na zemljište koje se upotrebljava kao trajni pašnjak i koje će se pošumiti, ako je to pošumljavanje u skladu s okolišem i uz isključenje nasada božićnih drvaca i brzorastućih vrsta uzgojenih u kratkom roku.

4.          Kako bi se uzeli u obzir elementi u stavku 3., Komisija ima ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 111., koji sadrži pravila o održavanju trajnih pašnjaka, posebno kako bi se osiguralo da se poduzmu mjere za održavanje zemljišta pod trajnim pašnjakom na razini poljoprivrednika, uključujući pojedine obveze koje treba poštovati, poput obveza za prenamjenu površina u trajne pašnjake ako se ustanovi da se udio zemljišta pod trajnim pašnjacima smanjuje.

Kako bi se osigurala pravilna primjena obveza država članica s jedne strane i pojedinih poljoprivrednika s druge, što se tiče održavanja trajnih pašnjaka, Komisija ima ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 111. kako bi se utvrdili uvjeti i metode za određivanje koliko zemljišta pod trajnim pašnjakom i poljoprivrednih zemljišta treba održavati. ▌

Za potrebe stavaka 3. i 4., „trajni pašnjak” znači trajni pašnjak kako je definirano u članku 2. točki (c) izvorne verzije Uredbe (EZ) br. 1120/2009.

Članak 94.Obveze država članica u vezi s dobrim poljoprivrednim i ekološkim stanjem

Države članice osiguravaju da se sve poljoprivredne površine, uključujući zemljišta koja se više ne koriste u proizvodne svrhe, održavaju u dobrom poljoprivrednom i ekološkom stanju. Države članice definiraju, na nacionalnoj i regionalnoj razini, minimalne standarde za korisnike za dobro poljoprivredno i ekološko stanje zemljišta na osnovi Priloga II., uzimajući u obzir posebna svojstva dotičnih područja, uključujući uvjete tla i klimatske uvjete, postojeće sustave poljoprivredne proizvodnje, korištenje zemljišta, plodored, uzgojne metode i strukture poljoprivrednih gospodarstava. Države članice ne definiraju minimalne uvjete koji nisu određeni u Prilogu II.

Članak 95.Informacije za korisnike

Države članice dužne su, po potrebi, predmetnim korisnicima elektroničkim putem dostaviti popis te jasne i precizne informacije o zahtjevima i standardima koji će se primjenjivati na razini poljoprivrednog gospodarstva.

Poglavlje II:Sustav kontrole i

administrativne kazne u vezi s višestrukom sukladnošću

Članak 96.Provjere višestruke sukladnosti

1.          Države članice po potrebi koriste integrirani sustav naveden u poglavlju II. glave V., a posebno elemente iz članka 69. stavka 1. točke (a), (b), (d), (e) i (f).

Države članice mogu koristiti svoje postojeće sustave upravljanja i kontrole u svrhu osiguravanja usklađenosti s pravilima o višestrukoj sukladnosti.

Ti sustavi, a posebno sustav za identifikaciju i registriranje životinja uređen sukladno Direktivi Vijeća 2008/71/EZ od 15. srpnja 2008. o identifikaciji i registraciji svinja [49] te Uredbama (EZ) br. 1760/2000 i (EZ) br. 21/2004 moraju biti kompatibilni s integriranim sustavom iz glave V. poglavlja II. ove Uredbe.

2.          Ovisno o zahtjevima, standardima, djelovanjima ili područjima višestruke sukladnosti u pitanju, države članice mogu se odlučiti na izvršavanje administrativnih provjera, posebno onih koje su već navedene u kontrolnim sustavima koji se primjenjuju na određeni zahtjev, standard, djelovanje ili područje višestruke sukladnosti.

3.          Države članice dužne su izvršavati provjere na licu mjesta kako bi utvrdile pridržava li se korisnik obveza iz ove glave.

4.          Komisija putem provedbenih akata donosi pravila o izvršavanju provjera s ciljem provjere usklađenosti s obvezama iz ove glave, uključujući pravila koja omogućuju da se prilikom analize rizika u obzir uzimaju sljedeći faktori:

(a)    sudjelovanje poljoprivrednika u sustavu poljoprivrednog savjetovanja kako je predviđeno u glavi III. ove Uredbe;

(b)    sudjelovanje poljoprivrednika u sustavu za izdavanje svjedodžbi, ako obuhvaća dotične zahtjeve i standarde.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

Članak 97.Primjena

administrativnih kazni

1.          Administrativna kazna iz članka 91. primjenjuje se ako se ne poštuju pravila o višestrukoj sukladnosti u bilo kojem trenutku u navedenoj kalendarskoj godini (▌ dotična kalendarska godina), a dotično nepoštivanje može se izravno pripisati korisniku koji je podnio zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje u kalendarskoj godini u pitanju.

Prvi podstavak primjenjuje se mutatis mutandis na korisnike za koje se ustanovi da se nisu pridržavali pravila o višestrukoj sukladnosti bilo kada tijekom tri godine od 1. siječnja godine od kalendarske godine u kojoj je plaćanje odobreno u okviru programa potpore za restrukturiranje i konverziju ili bilo kada tijekom jedne godine od 1. siječnja nakon kalendarske godine u kojoj je plaćanje odobreno u okviru programa potpore za berbu iz Uredbe (EU) br. [jZOT] (▌dotične godine▌).

2.          U slučajevima kada se zemljište prenosi tijekom dotične kalendarske godine ili dotičnih godina, stavak 1. također se primjenjuje na slučajeve gdje nepridržavanje u pitanju proizlazi iz radnje ili propusta koji se izravno mogu pripisati osobi kojoj ili od koje je poljoprivredno zemljište preneseno. Iznimno, ako je osoba kojoj se radnja ili propust izravno pripisuju podnijela zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje u dotičnoj kalendarskoj godini ili godinama, administrativna kazna se primjenjuje na osnovi ukupnih iznosa plaćanja iz članka 92. koji su odobreni ili se trebaju odobriti toj osobi.

Za potrebe ovog stavka prijenos znači bilo koji tip transakcije kojim poljoprivredno zemljište prestaje biti na raspolaganju prenositelju.

3.          Bez obzira na stavak 1., države članice mogu odlučiti da ne primjenjuju administrativnu kaznu po korisniku i po kalendarskoj godini ako je iznos kazne 100 EUR ili manje podložno pravilima koje treba usvojiti u skladu s člankom 101.

Ako država članica odluči iskoristiti opciju predviđenu u prvom podstavku, nadležno tijelo dužno je, na uzorku korisnika, u sljedećoj godini poduzeti mjere potrebne za provjeru je li korisnik popravio nalaze o neusklađenosti u pitanju. Korisnika se mora obavijestiti o nalazu i obvezi poduzimanja korektivne mjere.

4.          Administrativna kazna ne utječe na zakonitost i ispravnost plaćanja za koja vrijedi smanjenje ili ukidanje.

Članak 98.Primjena

administrativne kazne u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj

U slučaju Bugarske i Rumunjske administrativne kazne iz članka 91. primjenjuju se najkasnije od 1. siječnja 2016. vezano uz zakonom propisane zahtjeve o upravljanju u području dobrobiti životinja iz Priloga II.

Za Hrvatsku se kazne iz članka 91. primjenjuju prema sljedećem vremenskom rasporedu što se tiče zakonom propisanih zahtjeva o upravljanju (ZPZU) iz Priloga II.:

(a)         od 1. siječnja 2014. za ZPZU 1 do ZPZU 3 i ZPZU 6 do ZPZU 8;

(b)         od 1. siječnja 2016. za ZPZU 4, ZPZU 5, ZPZU 9 i ZPZU 10;

(c)         od 1. siječnja 2018. od ZPZU 11. do ZPZU 13.

Članak 99.Izračun

administrativnih kazni

1.          Administrativna kazna iz članka 91. primjenjuje se putem smanjenja ili ukidanja ukupnog iznosa plaćanja iz članka 92. koji je odobren ili se treba odobriti tom korisniku u odnosu na zahtjeve za potporu koje je podnio ili će podnijeti u tijeku kalendarske godine nalaza.

Pri izračunu tih smanjenja i ukidanja uzima se u obzir ozbiljnost, opseg, trajanje i ponavljanje utvrđenog neispunjavanja obveze, kao i kriteriji iz stavaka 2., 3. i 4.

2.          U slučaju neispunjavanja obveze zbog nepažnje, postotak smanjenja ne smije prekoračiti 5 %, a u slučaju ponovljenog neispunjavanja obveze, ne smije prekoračiti 15 %.

Države članice mogu uspostaviti sustav ranog upozoravanja za slučajeve neispunjavanja obveza na koje se, s obzirom na njihovu manju težinu, opseg i trajanje, u opravdanim slučajevima, ne primjenjuje smanjenje ili ukidanje. Ako država članica odluči iskoristiti ovu opciju, nadležno tijelo dužno je korisniku poslati rano upozorenje i obavijestiti ga o nalazu i obvezi poduzimanja korektivne mjere. Ako se u naknadnoj provjeri utvrdi da neispunjavanje obveza nije ispravljeno, smanjenje u skladu s prvim podstavkom primjenjuje se retroaktivno.

Međutim, smanjenje ili ukidanje uvijek se primjenjuje na slučajeve neispunjavanja obveza koji predstavljaju izravan rizik za javno zdravlje ili dobrobit životinja.

Države članice mogu dati prioritetni pristup sustavu za savjetovanje poljoprivrednika korisnicima koji su prvi put dobili rano upozorenje.

3.          U slučaju namjernog neispunjavanja obveze postotak smanjenja u načelu ne može biti manji od 20 % i može doći do cjelokupnog isključenja iz jednog ili više programa potpore te može vrijediti jednu ili više kalendarskih godina.

4.          U bilo kojem slučaju ukupni iznos smanjenja i ukidanja za jednu kalendarsku godinu ne smije biti više od ukupnog iznosa iz prvog podstavka stavka 1.

Članak 100.Iznosi koji proizlaze iz neispunjavanja obveza

Države članice mogu zadržati 25 % iznosa koji rezultiraju iz primjene smanjenja i ukidanja iz članka 99.

Članak 101.

Ovlasti Komisije u vezi s primjenom i izračunom administrativnih kazni

1.          Kako bi se osigurala pravilna raspodjela sredstva korisnicima koji imaju pravo na njih i pravilno provođenje višestruke sukladnosti na učinkovit, koherentan i nediskriminirajući način, Komisija ima ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 111.:

(a)    za uspostavljanje usklađene osnove za izračun administrativnih kazni zbog višestruke sukladnosti iz članka 99., uzimajući u obzir umanjenja u vezi s financijskom disciplinom;

(b)    o uvjetima za izračun i primjenu administrativnih kazni zbog višestruke sukladnosti, uključujući u slučajevima neispunjavanja obveza koji se mogu izravno pripisati dotičnom korisniku.

2.          Komisija je dužna, putem provedbenih akata, utvrditi detaljna postupovna i tehnička pravila u vezi s izračunom i primjenom administrativnih kazni iz članaka od 97. do 99., kao i što se tiče korisnika koji su skupina osoba na temelju članaka 29. i 30. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [RD].

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

GLAVA VII.ZAJEDNIČKE ODREDBE

Poglavlje I.Priopćavanje

Članak 102.Priopćavanje informacija

1.          Osim odredbi utvrđenih u sektorskim Uredbama, države članice Komisiji šalju sljedeće podatke, izjave i dokumente:

(a)    za akreditirane agencije za plaćanja i akreditirana koordinacijska tijela:

i.       dokument o njihovoj akreditaciji;

ii.      njihovu funkciju (akreditirana agencija za plaćanja ili akreditirano koordinacijsko tijelo);

iii.     kada je potrebno, dokument o oduzimanju akreditacije,

(b)    za tijela za ovjeravanje:

i.       njihov naziv;

ii.      njihovu adresu ▌,

(c)    za mjere u vezi s operacijama koje financiraju EFJP i EPFRR:

i.       izjave o rashodima koje su ujedno i zahtjevi za plaćanje, potpisane od strane akreditirane agencije za plaćanja ili akreditiranog koordinacijskog tijela, s priloženim potrebnim podacima;

ii.      procjenu njihovih financijskih zahtjeva u vezi s EFJP-om, a u vezi s EPFRR-om ažurirane procjene izjava o rashodima koje se podnose tijekom godine i procjene izjava o rashodima za sljedeću financijsku godinu;

iv.     izjavu o upravljanju ▌ i godišnje financijske izvještaje akreditiranih agencija za plaćanja;

v.      godišnji sažetak rezultata svih raspoloživih revizija i provjera izvršenih u skladu s rasporedom i detaljnim odredbama navedenim u pravilima specifičnim za sektor.

Godišnji financijski izvještaji akreditiranih agencija za plaćanja koji se odnose na rashode EPFRR-a podnose se na razini svakog programa.

2.          Države članice detaljno obavješćuju Komisiju o mjerama poduzetima za provođenje dobrih poljoprivrednih i ekoloških uvjeta navedenih u članku 94. te o pojedinostima sustava za savjetovanje poljoprivrednika iz glave III.

3.          Država članica redovno obavještava Komisiju o primjeni integriranog sustava navedenog u poglavlju II. glave V. Komisija organizira razmjene mišljenja o ovoj temi s državama članicama.

Članak 103.Povjerljivost

1.          Države članice i Komisija poduzimaju sve potrebne korake kako bi zajamčile povjerljivost podataka priopćenih ili dobivenih u okviru mjera inspekcije i poravnanja računa provedenih u skladu s ovom Uredbom.

Na te podatke primjenjuju se pravila iz članka 8. ▌Uredbe (Euratom, EZ) br. 2185/96 [50].

2.          Ne dovodeći u pitanje nacionalne odredbe povezane sa sudskim postupkom, podaci prikupljeni tijekom kontrole utvrđene u poglavlju III. glave V. zaštićeni su službenom tajnom. Ne smiju se priopćavati nikome osim osoba koje ih, zbog svojih dužnosti u državama članicama ili institucijama Unije, moraju znati za potrebe izvršavanja tih dužnosti.

Članak 104.Ovlasti Komisije

Komisija putem provedbenih akata može donijeti pravila koja se odnose na:

(a)         oblik, sadržaj, intervale, rokove i pojedinosti dostavljanja ili stavljanja Komisiji na raspolaganje:

i.       izjave o rashodima i procjene rashoda te njihovih nadopuna, uključujući namjenski prihod;

ii.      izjavu o upravljanju ▌i godišnje financijske izvještaje agencija za plaćanja, kao i rezultate raspoloživih izvršenih revizija i kontrola;

iii.     izvješća o potvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja;

iv.     nazive i pojedinosti akreditiranih agencija za plaćanja, akreditiranih koordinacijskih tijela i tijela za ovjeravanje;

v.      pojedinosti vezane uz poštovanje i plaćanje rashoda koji se financiraju u okviru EFJP-a i EPFRR-a;

vi.     obavijesti o financijskim prilagodbama koje provode države članice u vezi s aktivnostima ili programima ruralnog razvoja i sažeta izvješća o postupcima povrata koje su države članice poduzele zbog nepravilnosti;

vii.    podatke o mjerama poduzetima u skladu s člankom 60.

(b)         rješenja koja reguliraju razmjenu podataka i dokumenata između Komisije i država članica te provedbu informacijskih sustava, uključujući vrstu, format i sadržaj podataka koje ti sustavi trebaju obraditi te odgovarajuća pravila pohrane podataka;

(c)         obavijesti koje države članice dostavljaju Komisiji o podacima, dokumentima, statistici i izvješćima kao i krajnje rokove i metode za njihove obavijesti.

Ti se provedbeni akti ▌ donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

POGLAVLJE II.Korištenje eura

Članak 105.Opća načela

1.          Iznosi iz odluka Komisije o usvajanju programa ruralnog razvoja, iznosi preuzetih obveza i plaćanja Komisije, iznosi iskazanih ili potvrđenih rashoda te iznosi iz izjava država članica o rashodima izražavaju se i plaćaju u eurima.

2.          Cijene i iznosi utvrđeni u sektorskom poljoprivrednom zakonodavstvu izražavaju se u eurima.

Odobravaju se ili prikupljaju u eurima u državama članicama koje su euro prihvatile te u nacionalnoj valuti u državama članicama koje ga nisu prihvatile.

Članak 106.Tečaj i operativni događaj

1.          Cijene i iznosi iz članka 105. stavka 2. u državama članicama koje nisu prihvatile euro kao nacionalnu valutu preračunavaju se preko tečaja.

2.          Operativni događaj za tečaj je:

(a)    dovršetak carinskih uvoznih ili izvoznih formalnosti u slučaju iznosa koji se prikupljaju ili odobravaju u trgovini s trećim zemljama;

(b)    događaj kojim se ostvario gospodarski cilj operacije u svim drugim slučajevima.

3.          Ako se korisniku izvršava izravno plaćanje predviđeno Uredbom (EU) br. DP/xxx u drugoj valuti umjesto u eurima, države članice preračunavaju iznos potpore izražen u eurima u nacionalnu valutu na temelju zadnjeg tečaja koji je odredila Europska središnja banka prije 1. listopada one godine za koju se potpora dodjeljuje.

Odstupajući od prvog podstavka, države članice u opravdanim slučajevima mogu odlučiti izvršiti konverziju na temelju prosječnih tečajeva koje je odredila Europska središnja banka tijekom mjeseca prije 1. listopada godine za koju je dodijeljena potpora. Države članice koje odaberu tu opciju određuju i objavljuju prosječnu stopu prije 1. prosinca te godine.

4.          Što se tiče EFJP-a, pri sastavljanju izjava o rashodima, države članice koje nisu usvojile euro primjenjuju isti tečaj kao onaj koji su koristile za plaćanja korisnicima ili za primanje prihoda, u skladu s odredbama ovog poglavlja.

5.          Kako bi se odredio operativni događaj iz stavka 2. ili se uredio iz razloga koji su svojstveni organizaciji tržišta ili dotičnom iznosu, Komisija ima ovlasti donijeti delegirane akte u skladu s člankom 111. koji sadrže pravila o tim operativnim događajima i tečaju koji treba koristiti. Poseban operativni događaj određuje se uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

(a)    stvarnu primjenjivost prilagodbi tečaja što je prije moguće;

(b)    sličnost operativnih događaja za analogne operacije koje se provode u okviru organizacije tržišta;

(c)    dosljednost operativnih događaja za različite cijene i iznose koji se odnose na organizaciju tržišta;

(d)    provedivost i učinkovitost kontrola primjene odgovarajućih tečajeva.

6.          Kako bi se izbjeglo da države članice koje nisu prihvatile euro koriste različite tečajeve na računima primljenog prihoda ili potpore plaćene korisnicima u valuti koja nije euro s jedne strane, te da se ustanovi izjava o rashodima koju je sastavila agencija za plaćanja s druge strane, Komisija ima pravo donijeti delegirane akte u skladu s člankom 111. koji sadrže pravila o važećem tečaju u slučaju sastavljanja izjava o rashodima i operacijama javnog skladištenja na računima agencije za plaćanja.

Članak 107.Mjere zaštite i iznimke

1.          Komisija može putem provedbenih akata donijeti mjere kako bi se zaštitila primjena zakonodavstva Unije ako postoji mogućnost da je ugroze iznimne monetarne prakse povezane s nacionalnom valutom. Te mjere mogu, prema potrebi, odstupati od postojećih pravila isključivo u razdoblju koje je nužno potrebno.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

Europski parlament, Vijeće i države članice odmah se obavještavaju o mjerama iz prvog podstavka.

2.          Ako iznimna monetarna praksa u vezi s nacionalnom valutom može ugroziti primjenu prava Unije, Komisija ima ovlasti donijeti delegirane akte u skladu s člankom 111. koji odstupaju od ovog odjeljka, osobito u sljedećim slučajevima:

(a)    kada država primjenjuje neuobičajene metode razmjene kao što su višestruki tečajevi ili se služi ugovorima o razmjeni;

(b)    kada države imaju valute koje ne kotiraju na službenim valutnim tržištima ili kada kretanja takvih valuta mogu stvoriti poremećaje u trgovini.

Članak 108.Korištenje eura od strane država članica izvan europodručja

1.          Ako država članica koja nije prihvatila euro odlučiti platiti troškove koji proizlaze iz sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva u eurima umjesto u svojoj nacionalnoj valuti, država članica poduzima mjere koje osiguravaju da korištenje eura ne pruža sustavnu prednost u usporedbi s korištenjem nacionalne valute.

2.          Država članica obavještava Komisiju o planiranim mjerama prije nego one stupe na snagu. Mjere ne mogu stupiti na snagu dok Komisija ne obavijesti o svojoj suglasnosti o tome.

POGLAVLJE III.Izvješće i evaluacija

Članak 109.Godišnje financijsko izvješće

Komisija do kraja rujna svake godine koja slijedi nakon proračunske godine sastavlja financijsko izvješće o upravljanju EFJP-om i EPFRR-om u prethodnoj financijskoj godini i podnosi ga Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 110.Nadzor i evaluacija

ZPP-a

1.          Zajednički okvir za nadzor i evaluaciju uspostavlja se s ciljem mjerenja uspješnosti ZPP-a, a posebno:

(a)    izravnih plaćanja utvrđenih Uredbom (EU) br. …/[DP▌];

(b)    tržišnih mjera iz Uredbe (EU) br. …/[jZOT];

(c)    mjera ruralnog razvoja iz Uredbe (EU) br. …/[RD] i

(d)    odredbama iz ove Uredbe.

Komisija nadzire te mjere politike na temelju izvješća država članica u skladu s pravilima navedenim u ovim Uredbama. Komisija uspostavlja višegodišnji evaluacijski plan uz povremene evaluacije posebnih instrumenta koje će provoditi.]

Kako bi se osiguralo učinkovito praćenje uspješnosti Komisija ima ovlasti donijeti delegirane akte u skladu s člankom 111. vezano uz sadržaj i sastav tog okvira.

2.          Uspješnost mjera ZPP-a iz stavka 1. mjeri se u odnosu na sljedeće ciljeve:

(a)    održivu proizvodnju hrane s naglaskom na dohodak od poljoprivrede, poljoprivrednu produktivnost i stabilnost cijena;

(b)    održivo upravljanje prirodnim resursima i mjerama protiv klimatskih promjena, s naglaskom na emisije stakleničkih plinova, tlo i vodu;

(c)    uravnoteženi teritorijalni razvoj s naglaskom na ruralno zapošljavanje, rast i siromaštvo u ruralnim područjima.

Komisija, putem provedbenih akata definira skup pokazatelja koji su specifični za ciljeve navedene u prvom podstavku. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

Pokazatelji su povezani sa strukturom i ciljevima politike i omogućuju ocjenu napretka, djelotvornosti i učinkovitosti politike u odnosu na ciljeve.

3.          Okvir za nadzor i evaluaciju odražava strukturu ZPP-a na sljedeći način:

(a)    za izravna plaćanja iz Uredbe (EU) br. DP/xxx, tržišne mjere iz Uredbe (EU) br. ZOT/xxx i odredbe iz ove Uredbe, Komisija nadzire te instrumente na temelju izvješćivanja država članica u skladu s pravilima utvrđenima u ovim uredbama. Komisija uspostavlja višegodišnji evaluacijski plan uz povremene evaluacije posebnih instrumenta koje se provode pod odgovornošću Komisije. Evaluacije se provode pravovremeno i od strane neovisnih evaluatora.

(b)    nadzor i evaluacija politike ruralnog razvoja provodit će se u skladu s člancima od 74. do 86. Uredbe (EU) br. RD/xxx.

Komisija osigurava da se zajednički učinak svih instrumenta ZPP-a iz stavka 1. mjeri i ocjenjuje u odnosu na zajedničke ciljeve iz stavka 2. Uspješnost ZPP-a u postizanju zajedničkih ciljeva mjeri se i ocjenjuje na temelju zajedničkih pokazatelja učinka, a odnosnih posebnih ciljeva na temelju pokazatelja rezultata. Komisija na temelju dokaza osiguranih u evaluacijama ZPP-a, uključujući evaluacije programa ruralnog razvoja, kao i ostale relevantne izvore informacija, priprema izvješća o mjerenju i procjeni zajedničke uspješnosti svih instrumenata ZPP-a.

4.          Države članice Komisiji osiguravaju sve potrebne podatke kako bi se omogućio nadzor i evaluacija dotičnih mjera. Ti se podaci u najvećoj mogućoj mjeri temelje na utvrđenim izvorima podataka, kao što su mreža poljoprivrednih računovodstvenih podataka i Eurostat.

Komisija uzima u obzir potrebe za podacima i sinergije između potencijalnih izvora podataka, posebno za korištenje istih u statističke svrhe prema potrebi.

Komisija je dužna usvojiti, putem provedbenih akata, pravila o podacima koje trebaju poslati države članice, uzimajući u obzir potrebu za izbjegavanjem nepotrebnog administrativnog opterećenja, kao i o potrebe za podacima i sinergijama među potencijalnim izvorima podataka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

5.          Komisija predstavlja prvo izvješće o provedbi ovog članka, uključujući prve rezultate o uspješnosti ZPP-a, Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije do 31. prosinca 2018. Drugo izvješće, koje će uključivati procjenu uspješnosti ZPP-a, bit će predstavljeno najkasnije do 31. prosinca 2021.

Poglavlje IV.Transparentnost

Članak 110.aObjavljivanje korisnika

1.          Države članice moraju osigurati godišnje ex post objavljivanje korisnika EFJP-a i EPFRR-a. Objava sadržava:

(a)  ne dovodeći u pitanje prvi stavak članka 110.b ove Uredbe, ime korisnike, kako slijedi:

i.      ime i prezime, kad su korisnici fizičke osobe;

ii.     puni pravni naziv, kako je registriran, kada su korisnici pravne osobe s autonomnom pravnom osobnošću, u skladu sa zakonodavstvom predmetne države članice;

iii.    puni naziv udruženja, kako je registrirano ili drukčije službeno priznato, kada su korisnici udruženja pravnih osoba bez vlastite pravne osobnosti;

(b)  općinu u kojoj boravi korisnik ili u kojoj je registriran i, ako je dostupno, poštanski broj ili njegov dio, kojim se utvrđuje općina;

(c)  iznose plaćanja koji odgovaraju svakoj mjeri koju financira EFJP i EPFRR, koje je primio svaki korisnik u dotičnoj financijskoj godini;

(d)  vrstu i opis mjera koje financira EFJP i EPFRR i u okviru kojih se dodjeljuje plaćanje iz točke (c).

Podaci iz prvog podstavka dostupni su na jedinstvenom web-mjestu za svaku državu članicu. Oni su dostupni dvije godine od datuma prve objave.

2.          Što se tiče plaćanja koja odgovaraju mjerama koje se financiraju iz EPFRR-a, kao što je navedeno u točki (c) prvog podstavka stavka 1., iznosi koji se objavljuju odgovaraju ukupnom javnom financiranju, uključujući Uniju i nacionalne doprinose.

Članak 110.bPrag

Države članice u sljedećim situacijama ne smiju objaviti ime korisnika kako je predviđeno u članku 110.a stavku 1. prvom podstavku točki (a) ove Uredbe:

(a)         u slučaju država članica koje uspostavljaju program za male poljoprivrednike kako je predviđeno u glavi V. Uredbe (EU) br. DP/xxx, ako je iznos pomoći koji je korisnik primio u jednoj godini jednak ili manji od iznosa koji je odredila država članica kako je navedeno u članku 49. stavku 1. drugom podstavku ili članku 49. stavku 2. drugom podstavku te Uredbe;

(b)         u slučaju država članica koje ne uspostavljaju program za male poljoprivrednike kako je predviđeno u glavi V. Uredbe (EU) br. DP/xxx, ako je iznos pomoći koji je korisnik primio u jednoj godini jednak ili manji od 1 250 EUR.

U slučajevima iz prvog podstavka točke (a), iznose koje utvrdi država članica u skladu s člankom [49.] Uredbe (EU) br. DP/xxx i o kojima obavještava Komisiju prema ovoj Uredbi, Komisija objavljuje u skladu s pravilima donesenima u skladu s člankom 110.d.

Ako se primjenjuje prvi stavak ovog članka, država članica objavljuje podatke iz članka 110.a stavka 1. prvog podstavka točaka (b), (c) i (d), a korisnik se označuje oznakom. Države članice odlučuju o obliku te oznake.

Članak 110.cPodaci o korisnicima

Države članice obavještavaju korisnike da se podaci o njima objavljuju u skladu s člankom 110.a i da te podatke mogu obrađivati revizijska i istražna tijela Unije i država članica za potrebe zaštite financijskih interesa Unije.

U skladu sa zahtjevima Direktive 95/46/EZ, što se tiče osobnih podataka, države članice obavještavaju korisnike o njihovim pravima u okviru pravila o zaštiti podataka i o postupcima koji se primjenjuju u ostvarivanju tih prava.

Članak 110.dOvlasti Komisije

Komisija putem provedbenih akata utvrđuje sljedeća pravila:

(a)         o obliku, uključujući način predstavljanja po pojedinim mjerama, i vremenskom planu objave kako je predviđeno člancima 110.a i 110.b;

(b)         o jedinstvenoj primjeni članka 110.c;

(c)         o suradnji između Komisije i država članica.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno članku 112. stavku 3.

GLAVA VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 111.Delegiranje ovlasti

1.          Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 8., 20., 42., 48., 52., 55., 59., 64., 65., 66., 66.a, 67., 73., 77., 77.a, 79., 84., 89., 93., 101., 106., 107., 110. i 114. dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.          Ovlast ▌za donošenje delegiranih akata iz članaka 8.,20., 42., 48., 52., 55., 59., 64., 65., 66., 66.a, 67., 73., 77., 77.a, 79., 84., 89., 93., 101., 106., 107., 110. i 114. dodjeljuju se Komisiji na razdoblje od sedam godina počevši od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka sedmogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.          Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 8., 20., 42., 48., 52., 55., 59., 64., 65., 66., 66.a, 67., 73., 77., 77.a, 79., 84., 89., 93., 96., 101., 106., 107., 110. i 114. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.          Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.          Delegirani akt donesen na temelju članaka 8., 20., 42., 48., 52., 55., 59., 64., 65., 66., 66.a, 67., 73., 77., 77.a, 79., 84., 89., 93., 96., 101., 106., 107., 110. i 114. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 112.Postupak odbora

1.          Komisiji pomaže odbor pod imenom „Odbor za poljoprivredne fondove”. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

Za potrebe članaka 15., 60., 64., 65., 66., 66.a, 67., 76., 77.a, 78., 89., 90., 96., 101. i 104., što se tiče izravnih plaćanja, ruralnog razvoja i/ili zajedničke organizacije tržišta, Komisiji pomažu Odbor za poljoprivredne fondove, Odbor za upravljanje izravnim plaćanjima, Odbor za ruralni razvoj i/ili Odbor za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda koji su uspostavljeni ovom Uredbom, Uredbom (EU) br. xxx/xxx [DP], Uredbom (EU) br. xxx/xxxx [RD] odnosno Uredbom (EU) br. xxx/xxxx [jZOT]. Ti su odbori odbori u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.          Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.          Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

U slučaju akata iz članka 8., ako odbor ne predloži mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se treći podstavak članka 5. stavka 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 112.aObrada i zaštita osobnih podataka

1.          Države članice i Komisija prikupljaju osobne podatke u svrhu obavljanja svojih obveza vezano uz upravljanje, kontrolu, reviziju te nadzor i evaluaciju u okviru ove Uredbe, a posebno one propisane glavom II. poglavljem II., glavom III., glavom IV. poglavljima III. i IV., glavama V. i VI. i glavom VII. poglavljem III., kao i u statističke svrhe, i ne obrađuju te podatke na način koji nije u skladu s tom svrhom.

2.          Ako se osobni podaci obrađuju u svrhu nadzora i evaluacije u okviru glave VII. poglavlja III., kao i u statističke svrhe, oni moraju biti anonimni i moraju se obrađivati samo u agregiranom obliku.

3.          Osobni se podaci obrađuju u skladu s pravilima Direktive 95/46/EZ i Uredbe (EZ) br. 45/2001. Takvi se podaci posebice ne pohranjuju u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinaca na koje se osobni podaci odnose dulje nego što je to neophodno za potrebe za koje su prikupljeni ili za koje se dodatno obrađuju, uzimajući u obzir minimalna razdoblja pohrane propisana važećim nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije.

4.          Države članice obavještavaju pojedince na koje se osobni podaci odnose da njihove osobne podatke mogu obrađivati nacionalna tijela ili tijela Unije, u skladu sa stavkom 1., i da, u tom pogledu, oni uživaju prava navedena u pravilima o zaštiti podataka iz Direktive 95/46/EZ odnosno Uredbe (EZ) br. 45/2001.

5.          Ovaj članak podliježe člancima od 110.a do 110.d.

Članak 112.bRazina provedbe

Države članice odgovorne su za provedbu programa i izvršavanje njihovih zadaća u okviru ove Uredbe na razini koju smatraju prikladnom, i koja mora biti u skladu s institucionalnim, pravnim i financijskim okvirom države članice te s ovom Uredbom i drugim relevantnim pravilima Unije.

Članak 113.Stavljanje izvan snage

1.          Uredbe (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 stavljaju se izvan snage.

Međutim, članak 31. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 i relevantna provedbena pravila ostaju na snazi do 31. prosinca 2014.

2.          Upućivanja na Uredbe koje su stavljene izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom navedenom u Prilogu III.

Članak 114.Prijelazne mjere

Kako bi se olakšao prijelaz s rješenja navedenih u Uredbama iz članka 113. koje su stavljene izvan snage na rješenja iz ove Uredbe, Komisija ima ovlasti donijeti delegirane akte u skladu s člankom 111., vezano uz slučajeve kada je moguće primijeniti odstupanja i dodatke pravilima iz ove Uredbe.

Članak 115.Stupanje na snagu i primjena

1.          Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

2.          Međutim, primjenjuju se sljedeće odredbe ▌ :

(a)    članci 7., 8., 16., 24.a i 25. i 45. od 16. listopada 2013.;

(b)    članci 18. i 42. za rashode nastale nakon 16. listopada 2013.;

(c)    članak 54. od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                    Predsjednik

PRILOG I.

Podaci vezani uz ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama, biološku raznolikost i zaštitu vode ▌ kako je navedeno u članku 12. stavku 3. točki (d).

Prilagodba klimatskim promjenama i ublažavanje njihovih posljedica:

–           Podaci o mogućim učincima klimatskih promjena u relevantnim regijama, o emisijama stakleničkih plinova relevantnih uzgojnih metoda te o doprinosu poljoprivrednog sektora njihovom ublažavanju kroz poboljšanje uzgojne i poljoprivredno šumarske prakse te kroz razvoj projekata obnovljive energije na poljoprivrednom gospodarstvu te poboljšanje energetske učinkovitosti na istome.

           Podaci koji poljoprivrednicima pomažu u planiranju kako najbolje ulagati u osiguravanje svojih poljoprivrednih sustava od klimatskih uvjeta i o sredstvima Unije koja mogu koristiti za to; posebice podaci o prilagođavanju poljoprivrednog zemljišta klimatskim promjenama i dugoročnim promjenama te podaci o tome kako usvojiti praktične poljoprivredne mjere za povećanje otpornosti poljoprivrednih sustava na poplave i suše i kako poboljšati i optimizirati razine ugljika u tlu.

Biološka raznolikost:

           Podaci o pozitivnoj korelaciji između biološke raznolikosti i otpornosti agro-ekosustava, širenju rizika te vezi između monokultura i podložnosti usjeva propadanju/šteti od nametnika i ekstremnih klimatskih prilika

           Podaci o tome kako najbolje spriječiti širenje stranih invazivnih vrsta i zašto je to važno za učinkovito funkcioniranje ekosustava i njegovu otpornost na klimatske promjene, uključujući podatke o pristupu sredstvima za programe iskorjenjivanja kada se podrazumijevaju dodatni troškovi

Zaštita voda:

           Podaci o održivim sustavima navodnjavanja manjeg obujma i kako optimizirati sustave navodnjavanja pomoću kišnice za promicanje učinkovitog iskorištavanja vode.

           Podaci o smanjenju korištenja vode u poljoprivredi, uključujući o izboru usjeva, poboljšanju humusa radi povećanja zadržavanja vode i o smanjivanju potrebe za navodnjavanjem.

Općenito

           Razmjena najboljih praksi, izobrazba i izgradnja kapaciteta (horizontalno za sve navedene teme).

PRILOG II.

Pravila o višestrukoj sukladnosti u skladu s člankom 93.

SMR:    Zakonom propisani zahtjevi o upravljanju

GAEC:  Standardi za dobro poljoprivredno i ekološko stanje zemljišta

Područje

Glavno pitanje

Zahtjevi i standardi

Okoliš, klimatske promjene, dobro poljoprivredno stanje zemljišta

Voda

SMR 1

o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.)

Članci 4. i 5.

GAEC 1

Uspostavljanje graničnih pojaseva uzduž vodenih tokova [51]

 

GAEC 2

Ako korištenje vode za navodnjavanje podliježe odobrenju, usklađenje s postupcima odobrenja

 

 

 

GAEC 3

Zaštita podzemnih voda od onečišćenja: zabrana izravnog ispuštanja u podzemne vode i mjere za sprečavanje neizravnog onečišćenja podzemnih voda ispuštanjem opasnih tvari na zemlju i njihovim procjeđivanjem kroz tlo, prema popisu u Prilogu ▌ Direktivi 80/68/EEZ u njezinoj verziji na snazi posljednjeg dana njezinog važenja, u mjeri u kojoj se odnosi na poljoprivrednu aktivnost.

 

Tlo i zalihe ugljika

GAEC 4

Minimalni zemljišni pokrov

 

GAEC 5

Minimalno upravljanje zemljištem koje odražava uvjete specifične za lokaciju u svrhu ograničavanja erozije

 

GAEC 6

Održavanje razine organske tvari tla prikladnim praksama uključujući zabranu paljenja obradivog strništa, osim iz razloga vezanih uz zdravlje biljaka [52]

 

 

 

 

Biološka raznolikost

SMR 2

Direktiva 2009/147/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.)

Članak 3. stavak 1., članak 3. stavak 2. točka (b), članak 4. stavci 1., 2. i 4.

SMR 3

Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.)

Članak 6. stavci 1. i 2.

Krajobraz, najniža razina održavanja

GAEC 7

Zadržavanje obilježja krajobraza uključujući, prema potrebi, živice, ribnjake, jarke, drvorede, drveće u skupini ili izolirano, granična područja polja i terase, te uključujući zabranu rezanja živica i stabala za vrijeme sezone uzgoja ptica i, kao mogućnost, mjere za izbjegavanje invazivnih biljnih vrsta ▌

 

Javno zdravlje, zdravlje životinja i biljaka

 

 

Sigurnost hrane

SMR 4

Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.)

Članci 14. i 15., članak 17. stavak 1. [53] i članci 18., 19. i 20.

 

SMR 5

Direktiva Vijeća 96/22/EZ od 29.4.1996. o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama (SL L 125, 23.5.1996., str. 3.)

Članak 3. točka (a), (b), (d) i (e) i članci 4., 5. i 7.

 

Identifikacija i registriranje životinja

SMR 6

Direktiva Vijeća 2008/71/EZ od 15. srpnja 2008. o identifikaciji i registraciji svinja (SL L 213, 8.8.2005. str. 31.)

Članci 3., 4. i 5.

SMR 7

Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa (SL L 204, 11.8.2000. str. 1.)

Članci 4. i 7.

SMR 8

Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza (SL L 5, 9.1.2004. str. 8.)

Članci 3., 4. i 5.

 

Bolesti životinja

SMR 9

Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, nadzor i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.)

Članci 7., 11., 12., 13. i 15.

Sredstva za zaštitu bilja

SMR 10

Uredba (EZ) br.1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009. str.1.)

Članak 55. prva i druga rečenica

Dobrobit životinja

Dobrobit životinja

SMR 11

Direktiva Vijeća 2008/119/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite teladi (SL L 10, 15.1.2009. str. 7.)

Articles 3 and 4

SMR 12

Direktiva Vijeća 2008/120/EEZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta za zaštitu svinja (SL L 47, 18.2.2009. str. 5.)

Članci 3. i 4.

SMR 13

Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje (SL L 221, 8.8.1998., str. 23.)

Članak 4.

___________________

 • [1]  SL C 191, 29.6.2012., str. 116.
 • [2]  SL C 11, 15.1.2013., str. 88.
 • [3]  SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.
 • [4]  SL C 225, 27.7.2012., str. 174
 • [5]  Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0087.
 • [6] * Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.
 • [7]         SL C,, str. .
 • [8]         SL C,, str. .
 • [9]         COM(2010) 672 završna verzija, 18.11.2010.
 • [10]         Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005. od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 209, 11.8.2005., str. 1.).
 • [11]          Uredba (EU) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
 • [12]        Vidi npr. predmet C-210/00, stavak 79. ili predmet T-220/04, stavak 175.
 • [13]        SL L,, str. .
 • [14]        Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).
 • [15]        Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009. str.1.)
 • [16]        Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 309, 24.11.2009., str. 71.).
 • [17]        Uredba Vijeća (EZ) br. 165/94 od 24. siječnja 1994. o sufinanciranju pregleda s daljinskim istraživanjem od strane Zajednice (SL L 24, 29.1.1994., str. 6).
 • [18]        Uredba Vijeća (EU) br. xxx/xxx of […] o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. (SL L,, str. ).
 • [19]        Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, 31.1.2009., str. 16).
 • [20]        SL L,, str. .
 • [21]        Uredba (EU) br. …/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o […] utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, obuhvaćenima Zajedničkim strateškim okvirom i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L,,…, str.).
 • [22]        Uredba Vijeća (EEZ) br. 352/78 od 20. veljače 1978. o davanju kredita za vrijednosne papire, pologe i jamstva koja se nude u okviru zajedničke poljoprivredne politike i na koja je nakon toga izgubljeno pravo (SL L 50, 22.2.1978., str. 1).
 • [23]        Uredba Vijeća (EZ) br. 814/2000 od 17. travnja 2000. o mjerama informiranja u vezi sa zajedničkom poljoprivrednom politikom (SL L 100, 20.4.2000., str. 7.).
 • [24]        COM(2011) 500 završna verzija, str. 7.
 • [25]        Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).
 • [26]        Uredba (EU) br. RD/xxx Europskog parlamenta i Vijeća od Xxx o potpori za ruralni razvoj Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L,, str. ).
 • [27]        Uredba Vijeća (EZ) br. 485/2008 od 26. svibnja 2008. o kontroli transakcija koju provode države članice, a koje su dio sustava financiranja Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (SL L 143, 3.6.2008., str. 1).
 • [28]        Uredba Vijeća (EZ) br. 1782/2003 od 29. rujna 2003. o zajedničkim pravilima za programe izravne potpore u sklopu zajedničke poljoprivredne politike i o uvođenju određenih programa potpore poljoprivrednicima te o izmjeni Uredaba (EEZ) br. 2019/93, (EZ) br. 1452/2001, (EZ) br. 1453/2001, (EZ) br. 1454/2001, (EZ) br. 1868/94, (EZ) br. 1251/1999, (EZ) br. 1254/1999, (EZ) br. 1673/2000, (EEZ) br. 2358/71 i (EZ) br. 2529/2001 (SL L 270, 21.10.2003., str. 1.).
 • [29]        Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1).
 • [30]        Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).
 • [31]        Direktiva Vijeća 80/68/EEZ od 17. prosinca 1979. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja izazvanog određenim opasnim tvarima (SL L 20, 26.1.1980., str. 43.).
 • [32]        Uredba Vijeća (EZ) br. 2799/98 od 15. prosinca 1998. o uspostavi agromonetarnih mjera za euro (SL L 349, 24.12.1998., str. 1.).
 • [33]        Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).
 • [34]        Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).
 • [35]        Uredba Komisije (EZ) br. 259/2008 od 18. ožujka 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u pogledu objavljivanju informacija o korisnicima sredstava iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 76, 19.3.2008., str. 28.).
 • [36]        Provedbena uredba Komisije (EU) br. 410/2011 od 27. travnja o izmjeni Uredbe (EZ) br. 259/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u pogledu objavljivanju informacija o korisnicima sredstava iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 108, 28.04.2011., str. 24).
 • [37]        Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011, str. 13.).
 • [38]        SL C 35, 9.2.2012., str. 1. i SL C 100, 6.4. 2013., str. 10.
 • [39]        SL L 11, 16.1.2003., str. 1.
 • [40]        SL L 299, 16.11.2007., str. 1.
 • [41]        SL L 292, 15.11.1996., str. 2.
 • [42]        SL L 136, 31.5.1999., str. 1.
 • [43]        Uredba (EZ) br. 450/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o Carinskom zakoniku Zajednice (Modernizirani Carinski zakonik)
           (SL L 145, 4.6.2008., str. 1.)
 • [44]        Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000., str. 1.).
 • [45]        Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i Direktive 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.).
 • [46]        Uredba Komisije (EZ) br. 1120/2009 od 29. listopada 2009. o detaljnim pravilima za provedbu programa jedinstvenih plaćanja iz glave III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu programa jedinstvenih plaćanja predviđenog u glavi III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike (SL L 316, 2.12.2009., str. 1.)
 • [47]        Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (SL L 124, 8.6.1971., str. 1.)
 • [48]        SL L 165, 30.4.2004., str.1.
 • [49]        SL L 213, 8.8.2008., str. 31.
 • [50]        Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i kontrolama na licu mjesta koje provodi Komisija kako bi zaštitila financijske interese Europskih zajednica od prijevare i drugih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.)
 • [51]        Granični pojasevi u okviru dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta unutar i izvan osjetljivih zona utvrđenih u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 91/676/EEZ moraju biti sukladni zahtjevima koji su povezani s uvjetima za uporabu gnojiva na površinama u blizini vodenih tokova iz točke A.4. Priloga II. Direktivi 91/676/EEZ, koji se primjenjuju u skladu s programima djelovanja država članica donesenima na temelju članka 5. stavka 4. Direktive 91/676/EEZ.
 • [52]        Zahtjev se može ograničiti na opću zabranu paljenja obradivog strništa, no država članica može odlučiti propisati dodatne zahtjeve.
 • [53]        Kako se provodi posebice:
  člankom 14. Uredbe (EZ) br. 470/2009 i Prilogom Uredbi (EZ) br. 37/2010,
  — Uredbom (EZ) br. 852/2004: članak 4. stavak 1. i Prilog I. dio A (poglavlje II. stavak 4. točke (g) (h) (j), stavak 5. točke (f) (h); stavak 6.; poglavlje III. stavak 8. točke (a), (b), (d), (e), stavak 9. točke (a) (c)),
  — Uredbom (EZ) br. 853/2004: članak 3. stavak 1. i Prilog III. odjeljak IX. poglavlje 1. (točka I-1 podtočke b, c, d, e; točka I-2 podtočka a (i., ii., iii.), podtočka b (i., ii.), podtočka c; točka I-3; točka I-4; točka I-5; točka II-A podtočke 1., 2., 3., 4.; točka II-B podtočka 1. (a,d) podtočke 2., 4. (a, b); Prilog III. odjeljak X. poglavlje 1. stavak 1.,
  — Uredbom (EZ) br. 183/2005: članak 5. stavak 1. i Prilog I. dio A (točka I-4 podtočke e, g; točka II-2 podtočke a, b, e, članak 5. stavak 5. i Prilog III. (stavci 1., 2.), članak 5. stavak 6.
  — Uredbom (EZ) br. 396/2005: članak 18.

ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTION

STATEMENT FROM THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL on cross-compliance

The Council and the European Parliament invite the Commission to monitor the transposition and the implementation by the Member States of Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy and Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides and, where appropriate, to come forward, once these Directives have been implemented in all Member States and the obligations directly applicable to farmers have been identified, with a legislative proposal amending this regulation with a view to including the relevant parts of these Directives in the system of cross-compliance.

STATEMENT FROM THE COMMISSION

on relation to late payments made by the paying agencies to beneficiaries (Article 42(1))

The European Commission declares that when it adopts rules on the reduction of reimbursement to the paying agencies in case of payment made to the beneficiaries after the latest possible date laid down by Union legislation, the scope of the current provisions related to late payments for EAGF will be maintained.

STATEMENT FROM THE COMMISSION

on the level of implementation (Article 112b)

The European Commission confirms that in accordance with Article 4(2) TEU, the Union respects Member States' constitutional structures and, therefore, Member States are responsible for deciding at which territorial level they wish to implement the common agricultural policy, subject to respecting Union law and ensuring its effectiveness. This principle is applicable to all four Regulations of the CAP reform.

OPINION of the Committee on Development (21.6.2012)

for the Committee on Agriculture and Rural Development

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy

(COM(2011)0628 – C7‑0341/2011 – 2011/0288(COD))

Rapporteur: Birgit Schnieber-Jastram

SHORT JUSTIFICATION

From the perspective of development policy, one could suggest an entirely different CAP than that presented in the reform proposals by the Commission. However, a number of well-known incoherencies have been dealt with during past CAP reforms, a trend continued by the current Commission proposals. Farm support has been largely decoupled and the roles of market intervention mechanisms and export refunds have been significantly reduced.

One of the major innovations in the latest reform proposal is the mandatory greening component of direct payments, by supporting environmental measures across the EU, giving priority to climate and environmental policy goals. This will not create a competitive situation with farmers in developing countries. In addition, the mandatory environmental measures will contribute to curbing climate change, which has heavy repercussions on many developing countries. While details may have to be improved, the rapporteur strongly supports the greening component of the Commission proposal.

Despite the positive trends, however, there are still real problems that should be addressed from the viewpoint of development policy. The reformed CAP continues to have external effects which are not sufficiently reflected in the Commission proposals. Therefore, the CAP regulations must be carefully checked in the light of the Treaty obligation to ensure Policy Coherence for Development (PCD) (Article 208 TFEU).

There are no across-the-board-impacts of the CAP on all developing countries, but it has been shown that in concrete cases individual CAP measures can lead to import surges in developing countries which threaten the livelihoods of local farmers and undermine agricultural sector policies adopted by developing countries to enhance their long-term food security. In addition, in the light of a broader understanding of PCD which goes beyond "do no harm", some elements of the "second pillar" could help create synergies and enhance cooperation between farmers in Europe and the developing world.

The rapporteur therefore proposes amendments along the following lines:

●   The CAP should be placed in the broader framework of the EU's Policy Coherence for Development and its external impacts should be closely monitored, involving the governments and stakeholders of the partner countries.

●   Export subsidies should be totally phased out. In the meantime, export refunds should not be granted if there is a risk of serious harm for local producers in developing countries. In general, safety net measures such as intervention buying can lead to a replacement of adjustment costs for non-EU producers.

●   The EU's policy and dependence on protein plant imports has negative environmental and social impacts in exporting developing countries. Promoting the growing of leguminous crops in Europe could also mitigate climate change and could positively contribute to biodiversity and soil fertility.

●   As already proposed by the Development Committee in 2011, direct payments should be decoupled from production "so as to create a level playing field between EU and developing countries' agricultural products and stimulate fair trade and sustainable growth".

The rapporteur is aware that these changes alone will not be sufficient to address the global challenge of food security and the concerns of developing countries as regards the functioning of agricultural markets. Other policies, in particular EU trade policy, but also energy policy or food safety policy, crucially affect the developing world but these challenges can not be addressed in the context of this reform proposal.

Another issue which should not be addressed in the context of these regulations is the proposal for a complaints mechanism for developing countries in cases of a violation of the EU's development objectives enshrined in Article 208 TFEU. The rapporteur suggests responding to this challenge in the broader context of development, e.g. the European Parliament's report on Policy Coherence for Development for 2012.

Development policy and policy dialogue have to be used in a targeted manner to enable developing countries to benefit from international agricultural trade and to apply, as the Union does, modern market management instruments. Measures that have a positive effect in one developing country might have adverse effects in another. That is why the rapporteur has tried to take an approach based on principles rather than on the micro-management of markets.

The core challenge for PCD is when interests in developing countries and in Europe conflict. The long-term perspective is that these interests can be aligned and the creation of win-win situations can be facilitated. Thus, the aim of the rapporteur's proposals is not to undermine the CAP's legitimate goals but to make selective adjustments where they are deemed necessary from the perspective of development policy.

AMENDMENTS

The Committee on Development calls on the Committee on Agriculture and Rural Development, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment  1

Proposal for a regulation

Recital 1a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

(1a) The reform should ensure that, in accordance with Article 208 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), objectives of development cooperation, including those approved in the context of the United Nations and other international organisations, are taken into account by the CAP. Measures taken under this regulation should not jeopardize the food production capacity and long term food security of developing countries, in particular least developed countries (LDCs), and contribute to achieving the Union's commitments on mitigating climate change.

Justification

According to Article 208 TFEU, all EU policies which are likely to affect developing countries must take development objectives into account. Facilitating developing countries' agricultural development and enhancing global food security are major objectives of EU development cooperation. The EU's agricultural policy has external effects, influencing in particular agricultural trade. The PCD principle requires that potential repercussions on local agricultural markets and local producers in developing countries be monitored and, wherever possible, avoided.

Amendment  2

Proposal for a regulation

Recital 68a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

(68a) In accordance with the principle of policy coherence for development, the implementation of the CAP should be subject to regular monitoring and assessment as regards its impact on food production capacity and long term food security of developing countries, in particular of LDCs.

Justification

The recital should reflect the proposed new article on regular impact assessments.

Amendment  3

Proposal for a regulation

Article 110 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) viable food production, with a focus on agricultural income, agricultural productivity and price stability;

(a) viable food production, with a focus on farmer's income, price margins, agricultural productivity and price stability;

Amendment  4

Proposal for a regulation

Article 110 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Article 110a

 

Assessment of impact on developing countries

 

1. In accordance with Article 208 TFEU, the impact of the CAP on food production capacity and long term food security in developing countries shall be subject to regular and independent assessments, paying special attention to the impact on local and smallholder producers. The assessment shall also build on evidence submitted by governments, farmers' organisations, civil society organisations and other stakeholders in developing countries which are trading partners of the Union.

 

2. The Commission shall define, by means of implementing acts, the scope of and the procedure for the impact assessment, taking into account relevant international initiatives, in particular by the United Nations Special Rapporteur on the Right to Food, the FAO, and the Committee on Food Security. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 112(3).

 

3. The Commission shall submit an annual report to the European Parliament and to the Council on the results of the assessment, the evidence received and the Union's policy response.

Justification

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and policy choices in the partner countries. As acknowledged by the Commission Impact Assessment of the CAP reform proposals, impacts have to be assessed on a case-by-case basis. Regular assessment is therefore required, which would include mechanisms for receiving evidence from within the partner countries and take into account international developments in this area.

PROCEDURE

Title

Financing, management and monitoring of the CAP

References

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)

Committee responsible

Date announced in plenary

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Opinion by

Date announced in plenary

DEVE

25.10.2011

Rapporteur

Date appointed

Birgit Schnieber-Jastram

7.12.2011

Discussed in committee

24.4.2012

 

 

 

Date adopted

19.6.2012

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

26

0

0

Members present for the final vote

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Substitute(s) present for the final vote

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gesine Meissner, Csaba Őry, Judith Sargentini, Patrizia Toia

Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

Ioan Enciu, Gabriele Zimmer

OPINION of the Committee on Budgets (17.10.2012)

for the Committee on Agriculture and Rural Development

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy

(COM(2011)0628 – C7‑0341/2011 – 2011/0288(COD))

Rapporteur: Georgios Papastamkos

SHORT JUSTIFICATION

The simplification of the often complex administration of the CAP constitutes a high priority, which needs to be balanced with the imperative need to guarantee an effective protection of the financial interests of the Union.

Better regulation and the reduction of bureaucracy to farmers needs to be an important component of the future CAP. Any undue administrative burden and cost to national authorities should also be avoided, especially in the light of fiscal consolidation by the Member States and the scarcity of resources. Shared management between the Commission and the Member States is required in order to ensure a sound and targeted management of the Union funds towards the delivery of crucial public goods through the multifunctional CAP.

The aim of the proposal of the Commission is to lay down, in one single regulation (Horizontal Regulation) the CAP's financial provisions on cross-compliance, checks and penalties and the farm advisory system and hereby replacing Council Regulation (EC) No 1290/2005.

In brief, the Commission proposes to limit the number of paying agencies to one per Member State or one per region. It extends the competences of the certification bodies, including the control of the legality and regularity of the underlying transactions, currently exercised by the Commission. Regarding the Farm Advisory system, its compulsory scope in the Member States is extended. In relation to cross compliance, the Commission introduces certain modifications to the GAEC and SMR requirements. A common monitoring and evaluation framework for both pillars of the CAP is proposed by the Commission. In order to guarantee that the annual budget ceiling is not exceeded, the Commission shall operate a monthly early-warning and monitoring system.

Concerning recoveries, the Commission proposes that non-recovery shall be borne in its totality by the national budgets of the Member States, whilst it is currently shared between the EU budget and the national budgets. The currently applying rule of shared financial consequences of non-recovery is reinstated, as are the percentages of the recovered amounts that can be retained by Member States (Articles 57(2) and 100), since they offset the administrative cost carried by Member States and thus contribute to a more effective control system.

It is of paramount importance to ensure compliance with the requirements of public interest linked to the granting of payments. At the same time farmers need targeted advice, as to the requirements that need to be respected. Controls and financial corrections shall be effective and dissuasive, but also proportionate

This report has been based on the aggregate financial amounts, which the Commission has earmarked for the CAP within the next multiannual financial framework. Should fundamental changes be made to that proposal, the substance of this opinion would need to be revised.

AMENDMENTS

The Committee on Budgets calls on the Committee on Agriculture and Rural Development, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment  1

Proposal for a regulation

Recital 3

Text proposed by the Commission

Amendment

(3) In order to supplement or amend certain non-essential elements of this Regulation, the power to adopt delegated acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of the accreditation of the paying agencies and coordinating bodies, the content of the Farm Advisory System, the measures to be financed by Union budget under public intervention and the valuation of the operations in connection with public intervention, the reductions and suspension of the reimbursements to the Member States, the compensation between expenditure and revenues under the Funds, the recovery of debts, the penalties applied to beneficiaries in case of non-compliance with the eligibility conditions, in respect of rules on securities, on the functioning of the integrated administration and control system, of the measures excluded from the scrutiny of transactions, the penalties applied under cross compliance, the rules on maintenance of permanent grassland, the rules on the operative event and the exchange rate to be used by the Member States not using the euro and in respect of the content of the common evaluation framework of the measures adopted under the CAP. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and Council.

(3) In order to supplement or amend certain non-essential elements of this Regulation, the power to adopt delegated acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of the accreditation of the paying agencies and coordinating bodies, the content of the Farm Advisory System, the measures to be financed by Union budget under public intervention and the valuation of the operations in connection with public intervention, the reductions and suspension of the reimbursements to the Member States, the compensation between expenditure and revenues under the Funds, the recovery of debts, the administrative penalties applied to beneficiaries in case of non-compliance with the eligibility conditions, in respect of rules on securities, on the functioning of the integrated administration and control system, of the measures excluded from the scrutiny of transactions, the penalties applied under cross compliance, the rules on maintenance of permanent grassland and pasture, the rules on the operative event and the exchange rate to be used by the Member States not using the euro and in respect of the content of the common evaluation framework of the measures adopted under the CAP. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and Council.

 

(These two amendments, replacing ‘penalty’ with ‘administrative penalty’ and ‘permanent grassland’ with ‘permanent grassland and pasture’, apply throughout the text; adopting them will necessitate corresponding changes throughout.)

Justification

The term ‘penalty’ is replaced by ‘administrative penalty’, within the meaning of Articles 4 and 5 of Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 on the protection of the European Communities' financial interests.

Amendment  2

Proposal for a regulation

Recital 5 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(5a) This Regulation should provide, where appropriate, for exemptions in cases of force majeure and exceptional circumstances. The concept of force majeure in the sphere of agricultural regulations should be interpreted in light of the case law of the Court of Justice of the European Union.

Amendment  3

Proposal for a regulation

Recital 54

Text proposed by the Commission

Amendment

(54) As regards Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy the provisions will only be operational under cross compliance when all Member States will have fully implemented them in particular with clear obligations for farmers. According to the Directive the requirements at farm level will be applied at the latest by 1 January 2013.

deleted

Amendment  4

Proposal for a regulation

Recital 55

Text proposed by the Commission

Amendment

(55) As regards Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides the provisions will only be operational under cross compliance when all Member States will have fully implemented them in particular with clear obligations for farmers. According to the Directive the requirements at farm level will be progressively applied following a time schedule and in particular the general principles of integrated pest management will be applied at the latest by 1 January 2014.

deleted

Amendment  5

Proposal for a regulation

Title IV – Chapter II– Section 4

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Section 4 deleted

Amendment  6

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – subparagraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

The term "Sectoral agricultural legislation" means any applicable act adopted on the basis of Article 43 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) within the framework of the common agricultural policy as well as, where applicable, any delegated or implementing acts adopted on the basis of those acts.

Amendment  7

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – subparagraph 2 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

The term "Irregularity" means an irregularity within the meaning of Article 1(2) of Council Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities financial interests1;

 

_______________

 

1 OJ L 312, 23.12.1995, p. 1.

Amendment  8

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 1 - subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The certification body shall be a public or private audit body designated by the Member State which shall provide an opinion on the management declaration of assurance covering the completeness, accuracy and veracity of the annual accounts of the paying agency, the proper functioning of its internal control system, the legality and regularity of the underlying transactions, as well as the respect of the principle of sound financial management.

1. The certification body shall be a public or private audit body, selected by means of a public tendering procedure by the Member State, which shall provide an opinion, drawn up in accordance with Union audit standards, on the management declaration of assurance covering the completeness, accuracy and veracity of the annual accounts of the paying agency, the proper functioning of its internal control system, the legality and regularity of the underlying transactions, as well as the respect of the principle of sound financial management.

Amendment  9

Proposal for a regulation

Article 25 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. The Council, acting on a proposal from the Commission presented no later than 31 March of the calendar year in respect of which the adjustment referred to in paragraph 1 applies, shall determine the adjustment no later than 30 June of the same calendar year.

2. The European Parliament and the Council, acting on a proposal from the Commission presented no later than 31 March of the calendar year in respect of which the adjustment referred to in paragraph 1 applies, shall determine the adjustment no later than 30 June of the same calendar year.

Justification

In line with the position adopted by Parliament on 4 July 2012 (P7_TA-PROV(2012)0281) in the framework of the process of alignment with the Lisbon Treaty provisions.

Amendment  10

Proposal for a regulation

Article 26 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. If, on drawing up the draft budget for financial year N, there appears to be a risk that the amount referred to in Article 16 for financial year N will be exceeded, the Commission shall propose to the European Parliament and the Council or to the Council the measures necessary to ensure compliance with that amount.

2. If, on drawing up the draft budget for financial year N, there appears to be a risk that the amount referred to in Article 16 for financial year N will be exceeded, the Commission shall propose to the European Parliament and the Council the measures necessary to ensure compliance with that amount.

Justification

In line with the position adopted by Parliament on 4 July 2012 (P7_TA-PROV(2012)0281) in the framework of the process of alignment with the Lisbon Treaty provisions.

Amendment  11

Proposal for a regulation

Article 26 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. At any time, if the Commission considers that there is a risk of the amount referred to in Article 16 being exceeded and that it cannot take adequate measures to remedy the situation under its powers, it shall propose other measures to ensure compliance with that amount. These measures shall be adopted by the Council on the basis of Article 43(3) of the Treaty or by the European Parliament and the Council on the basis of Article 43(2) of the Treaty.

3. At any time, if the Commission considers that there is a risk of the amount referred to in Article 16 being exceeded and that it cannot take adequate measures to remedy the situation under its powers, it shall propose other measures to ensure compliance with that amount. These measures shall be adopted by the European Parliament and the Council on the basis of Article 43(2) of the Treaty.

Justification

In line with the position adopted by Parliament on 4 July 2012 (P7_TA-PROV(2012)0281) in the framework of the process of alignment with the Lisbon Treaty provisions.

Amendment  12

Proposal for a regulation

Article 38

Text proposed by the Commission

Amendment

The Commission Decision adopting the list of the projects to which the Prize for innovative, local cooperation is awarded, as referred to in Article 58(4) of Regulation (EU) No RD/xxx shall constitute a financing decision within the meaning of Article [75(2)] of Regulation (EU) No FR/xxx.

deleted

Following the adoption of the Decision referred to in the first paragraph, the Commission shall made a budget commitment by Member State for the total amount of the prizes granted to projects in that Member State within the limit referred to in Article 51(2) of Regulation (EU) No RD/xxx.

 

Amendment  13

Proposal for a regulation

Article 39

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Within the framework of the interim payments referred to in Article 35, the Commission shall make payments in order to reimburse the expenditure incurred by accredited paying agencies in awarding the Prizes referred to in this Section in the limits of the available budget commitments for the Member States concerned.

deleted

2. Each payment shall be subject to the transmission to the Commission of a declaration of expenditure signed by the accredited paying agency, in accordance with Article 102(1)(c).

 

3. Accredited paying agencies shall establish and forward, either directly or via the intermediary of the coordinating body, where one has been appointed, declarations of expenditure relating to the Prize for innovative, local cooperation to the Commission, within periods set by the Commission by means of implementing acts adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 112(3).

 

Declarations of expenditure shall cover expenditure that the paying agencies have incurred during each of the periods concerned.

 

Amendment  14

Proposal for a regulation

Article 40

Text proposed by the Commission

Amendment

The Commission shall automatically decommit the amounts referred to in the second subparagraph of Article 38 that have not been used for reimbursing the Member States as laid down in Article 39 or for which no declaration of expenditure meeting the conditions laid down in that Article has been presented to it in relation to expenditure incurred by 31 December of the second year following that of the budget commitment.

deleted

Article 37(3), (4) and (5) shall apply mutatis mutandis.

 

Amendment  15

Proposal for a regulation

Article 44

Text proposed by the Commission

Amendment

When sectoral agricultural legislation requires Member States to submit, within a specific period of time, information on the numbers of checks carried out and their outcome and the Member States overrun that period, the Commission may suspend the monthly payments referred to in Article 18 or the interim payments referred to in Article 35 for which the relevant statistical information has not been sent in time.

When sectoral agricultural legislation requires Member States to submit, within a specific period of time, information on the number of checks carried out under Article 61 and their outcome and the Member States overrun that period, the Commission may suspend, in accordance with the principle of proportionality, the monthly payments referred to in Article 18 or the interim payments referred to in Article 35 for which the relevant statistical information has not been sent in time.

Amendment  16

Proposal for a regulation

Article 49 – paragraph 2 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

2. The Commission shall give sufficient prior notice of an on-the-spot check to the Member State concerned or the Member State within whose territory the check is to take place. Agents from the Member State concerned may take part in such checks.

2. The Commission shall give sufficient prior notice of an on-the-spot check to the Member State concerned or the Member State within whose territory the check is to take place and shall coordinate checks to be conducted, as far as possible concurrently, as laid down in Article 61(4) of this Regulation. Agents from the Member State concerned may take part in such checks.

Amendment  17

Proposal for a regulation

Article 51 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The accredited paying agencies shall keep supporting documents relating to payments made and documents relating to the performance of the administrative and physical checks required by Union legislation, and shall make the documents and information available to the Commission.

1. The accredited paying agencies shall keep supporting documents relating to payments made and documents relating to the performance of the administrative and physical checks required by Union legislation, and shall make the documents and information available to the Commission. Those supporting documents may also be kept in electronic form.

Justification

In line with the Commission implementing Regulation (EU) No 375/2012 of 2 May 2012 (OJ L 118, 3.5.2012, p. 4-5).

Amendment  18

Proposal for a regulation

Article 54 – paragraph 3 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

3. If agreement is not reached, the Member State may request opening of a procedure aimed at reconciling each party's position within four months. A report of the outcome of the procedure shall be given to the Commission, which shall examine it before deciding on any refusal of financing.

3. If agreement is not reached, the Member State may request opening of a procedure aimed at reconciling each party's position within four months. A report of the outcome of the procedure shall be given to the Commission, which shall take it into account before deciding on any refusal of financing.

Justification

The outcome of the conciliation procedure shall have a greater influence in the conformity clearance procedure.

Amendment  19

Proposal for a regulation

Article 56 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. For any undue payment following the occurrence of irregularity or negligence, Member States shall request recovery from the beneficiary within one year of the first indication that such an irregularity has taken place and shall record the corresponding amounts in the debtors' ledger of the paying agency.

1. For any undue payment following the occurrence of irregularity or negligence, Member States shall request recovery from the beneficiary within one year after a control report or similar document, stating that an irregularity has taken place, has been approved and, where applicable, received by the paying agency or body responsible for the recovery. The corresponding amounts shall, at the time of the recovery request, be recorded in the debtors' ledger of the paying agency.

Justification

The term ‘first indication’ is too vague, whilst legal precision is essential in the context of the recovery procedure.

Amendment  20

Proposal for a regulation

Article 60 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a. The existing control and sanction systems shall be used in relation to any additional payment schemes, thus avoiding any extra administrative burden and/or cost;

Amendment  21

Proposal for a regulation

Article 73 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a. Member States may decide that an aid application or a payment claim that fulfils the requirements laid down in paragraph 1 shall remain valid for a number of years provided that beneficiaries concerned are under the obligation to report any change to the information they first submitted. The validity of the multiannual application shall, however, be conditional upon annual confirmation by the beneficiary in the form of a statement of participation.

Justification

Already under current EU legislation, the competent authority shall provide the farmers with pre-established application forms based on previous date and the farmer may only indicate the changes. Nevertheless, the farmer has to make an application every year

Amendment  22

Proposal for a regulation

Article 93 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy will be considered as being part of Annex II once this Directive is implemented by all Member States and the obligations directly applicable to farmers have been identified. In order to take account of those elements the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 111 for the purpose of amending the Annex II within 12 months starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the Directive to the Commission.

deleted

Justification

It is of critical importance to ensure an effective water management throughout the EU. However, instead of conferring delegated power to the Commission, the inclusion of the Water Framework Directive (2000/60/EC) in the scope of cross-compliance shall be done through the ordinary legislative procedure, once it has been implemented by the Member States.

Amendment  23

Proposal for a regulation

Article 93 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides will be considered as being part of Annex II once this Directive is implemented by all Member States and the obligations directly applicable to farmers have been identified. In order to take account of those elements the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 111 for the purpose of amending the Annex II within 12 months starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the Directive to the Commission, including the obligations relating to integrated pest management.

deleted

PROCEDURE

Title

Financing, management and monitoring of the CAP

References

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)

Committee responsible

Date announced in plenary

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Opinion by

Date announced in plenary

BUDG

25.10.2011

Rapporteur

Date appointed

Georgios Papastamkos

6.2.2012

Date adopted

10.10.2012

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

28

2

1

Members present for the final vote

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Substitute(s) present for the final vote

Maria Da Graça Carvalho, Georgios Papastamkos, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

OPINION of the Committee on Budgetary Control (21.9.2012)

for the Committee on Agriculture and Rural Development

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy

(COM(2011)0628 – C7‑0341/2011 – 2011/0288(COD))

Rapporteur: Iliana Ivanova

AMENDMENTS

The Committee on Budgetary Control calls on the Committee on Agriculture and Rural Development, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment  1

Proposal for a regulation

Recital 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(1a) Cutting red tape is one of the key objectives and main requirements of the CAP reform. By introducing realistic tolerance thresholds and de minimis limitations and striking a balance between trust and scrutiny, the future administrative burden on Member States and beneficiaries must be kept to a reasonable level.

Amendment  2

Proposal for a regulation

Recital 3

Text proposed by the Commission

Amendment

(3) In order to supplement or amend certain non-essential elements of this Regulation, the power to adopt delegated acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of the accreditation of the paying agencies and coordinating bodies, the content of the Farm Advisory System, the measures to be financed by Union budget under public intervention and the valuation of the operations in connection with public intervention, the reductions and suspension of the reimbursements to the Member States, the compensation between expenditure and revenues under the Funds, the recovery of debts, the penalties applied to beneficiaries in case of non-compliance with the eligibility conditions, in respect of rules on securities, on the functioning of the integrated administration and control system, of the measures excluded from the scrutiny of transactions, the penalties applied under cross compliance, the rules on maintenance of permanent grassland, the rules on the operative event and the exchange rate to be used by the Member States not using the euro and in respect of the content of the common evaluation framework of the measures adopted under the CAP. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and Council.

(3) In order to supplement or amend certain non-essential elements of this Regulation, the power to adopt delegated acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of the accreditation of the paying agencies and coordinating bodies, the content of the Farm Advisory System, the measures to be financed by Union budget under public intervention and the valuation of the operations in connection with public intervention, the reductions and suspension of the reimbursements to the Member States, the compensation between expenditure and revenues under the Funds, the recovery of debts, the penalties applied to beneficiaries in case of non-compliance with the eligibility conditions, in respect of rules on securities, on the functioning of the integrated administration and control system, of the measures excluded from the scrutiny of transactions, the penalties applied under cross compliance, the rules on maintenance of permanent grassland, the rules on the operative event and the exchange rate to be used by the Member States not using the euro and in respect of the content of the common evaluation framework of the measures adopted under the CAP. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and Council. The Court of Auditors may provide an opinion on these delegated acts on request of either the European Parliament or the Council under Article 287(4) of the Treaty on the functioning of the European Union.

Justification

This will enable Parliament and Council to form their respective views on the basis of the technical expertise provided by the Court of Auditors.

Amendment  3

Proposal for a regulation

Recital 9 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(9a) The increasing demands made on certification bodies and paying agencies must not go hand in hand with a further increase in red tape in the Member States and, above all, those demands should be in line with international auditing standards. As regards the scope and content of the certification process, a balanced cost-benefit ratio must be maintained and additional reporting requirements must bring a clear added value.

Amendment  4

Proposal for a regulation

Recital 68

Text proposed by the Commission

Amendment

(68) Each measure under the CAP should be subject to monitoring and evaluation in order to improve its quality and demonstrate its achievements. In this context a list of indicators should be determined and the impact of the CAP policy assessed by the Commission in relation to policy objectives. The Commission should set up a framework for a common monitoring and evaluation ensuring among others that relevant data, including information from Member States is available on a timely manner. In so doing it should take into account the data needs and synergies between potential data sources. Moreover, the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Budget for Europe 2020 - Part II stated that the climate related expenditure in the overall Union budget should increase to at least 20%, with contribution from different policies. The Commission should therefore be able to assess the impact of the Union's support in the framework of the CAP to climate objectives.

(68) Each measure under the CAP should be subject to monitoring and evaluation in order to improve its quality and demonstrate its achievements. In this context a list of indicators with baseline and target levels should be determined and the impact of the CAP policy assessed by the Commission in relation to policy objectives. The Commission should set up a framework for a common monitoring and evaluation ensuring among others that relevant data, including information from Member States is available on a timely manner. In so doing it should take into account the data needs and synergies between potential data sources and draw as far as possible on existing data sources. In addition, the monitoring and evaluation framework must take account of and properly reflect the structure of the CAP. Proper account should be taken of this. Moreover, the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Budget for Europe 2020 - Part II stated that the climate related expenditure in the overall Union budget should increase to at least 20%, with contribution from different policies. The Commission should therefore be able to assess the impact of the Union's support in the framework of the CAP to climate objectives.

Justification

In order to assess the results baseline and target levels of the indicators are needed

Amendment  5

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 2 – subparagraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

The Commission shall, on a risk basis, review the documentary evidence provided by the Member States and assess the functioning of the systems in order to confirm that management and control bodies satisfy the conditions for national accreditation.

Justification

In order to mitigate the risk of leaving the detection of any failure to subsequent checks, which may lead to more frequent checks and financial corrections, the Commission, as the final responsible for the implementation of the budget, shall have a supervisory role in the accreditation process. Due to the difficulties as regards financial corrections - taxpayers pay twice and a too extensive use of flat-rate corrections - it is of utmost importance to ensure a proper preventive control system. Such a system cannot be effective without the Commission having a supervisory role of the national accreditation process.

Amendment  6

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 3 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) a summary of the results of all available audits and checks carried out, including an analysis of systematic or recurrent weaknesses as well as corrective actions taken or planned.

(c) a summary of:

 

(i) the results of all available audits and checks carried out, including an analysis of systematic and recurrent weaknesses as well as corrective actions taken or planned,

 

(ii) the control statistics reported in accordance with Article 102(1)(c)(v), and

 

(iii) other checks considered relevant.

Justification

Alignment to the Financial regulation

Amendment  7

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 5

Text proposed by the Commission

Amendment

5. Where an accredited paying agency does not meet or no longer meets one or more of the accreditation criteria referred to in paragraph 2, the Member State shall withdraw its accreditation unless the paying agency makes the necessary changes within a period to be determined according to the severity of the problem.

5. Where an accredited paying agency does not meet or no longer meets one or more of the accreditation criteria referred to in paragraph 2, the Member State,on its own initiative or at the request of the Commission, shall withdraw its accreditation unless the paying agency makes the necessary changes within a period to be determined according to the severity of the problem.

Amendment  8

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point b a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ba) rules on the scope and work underlying the management declaration of the paying agencies;

Justification

The Commission should clearly define by means of Delegated acts the scope and work underlying the declarations of the paying agencies;

Amendment  9

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 1 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

The certification body shall be a public or private audit body designated by the Member State which shall provide an opinion on the management declaration of assurance covering the completeness, accuracy and veracity of the annual accounts of the paying agency, the proper functioning of its internal control system, the legality and regularity of the underlying transactions, as well as the respect of the principle of sound financial management.

The certification body shall be a public or private audit body designated by the Member State which shall provide an opinion, drawn up in accordance with internationally accepted audit standards, following random and risk-based controls and taking into account the past performance of the Member State, on the management declaration of assurance covering the completeness, accuracy and veracity of the annual accounts of the paying agency, the proper functioning of the control systems, the legality and regularity of the underlying transactions, as well as the respect of the principle of sound financial management. This opinion shall state, inter alia, whether the examination puts in doubt the assertions made in the management declaration of assurance referred to in Article 7(3)(b).

Amendment  10

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 1 – subparagraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

The opinions of the certification bodies shall be made public in an appropriate way.

Amendment  11

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 2 – point d

Text proposed by the Commission

Amendment

(d) the sustainable development of the economical activity of the small farms as defined by the Member States and at least of the farms participating in the small farmers scheme referred to in Title V of Regulation (EU) No xxx/xxx[DP].

deleted

Amendment  12

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 3 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) the sustainable development of the economical activity of holdings other than those referred to in paragraph (2)(d);

(a) the sustainable development of the economical activity of farms including farm modernisation, competitiveness building, sectoral integration, innovation and market orientation;

Amendment  13

Proposal for a regulation

Article 44

Text proposed by the Commission

Amendment

When sectoral agricultural legislation requires Member States to submit, within a specific period of time, information on the numbers of checks carried out and their outcome and the Member States overrun that period, the Commission may suspend the monthly payments referred to in Article 18 or the interim payments referred to in Article 35 for which the relevant statistical information has not been sent in time.

Where sectoral agricultural legislation requires Member States to submit, within a specific period of time, information on the number of checks carried out under Article 61 and their outcome and where the Member States overrun that period, the Commission may suspend, in accordance with the principle of proportionality, taking account of the extent of the delay and according to the detailed rules it has adopted on the basis of Article 48(5), the monthly payments referred to in Article 18 or the interim payments referred to in Article 35 for which the relevant statistical information has not been sent in time, provided that the Commission has made all the information, forms and explanations they need to compile the relevant statistics available to the Member States in good time prior to the start of the reference period.

Justification

The Commission must make the requisite forms and explanations available to the Member States in good time prior to the start of the reference period.

Amendment  14

Proposal for a regulation

Article 49 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point c a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ca) whether a paying agency complies with the accreditation criteria laid down in Article 7(2) and whether the Member State correctly applies the provisions of Article 7(5);

Justification

The Commission may organise on the spot checks in Member States and will verify whether the paying agencies comply with the accreditation criteria. In case where an accredited agency does no longer meets one or more of the accreditation criteria the Member State shall withdraw its accreditation.

Amendment  15

Proposal for a regulation

Article 49 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point c b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(cb) the work which the certification bodies are required to carry under Article 9;

Justification

The Commission may organise on the spot visits where it should verify the work which the certification bodies are required to carry out under Art. 9

Amendment  16

Proposal for a regulation

Article 49 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point c c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(cc) compliance with the obligations laid down in Article 56(1)

Justification

The Commission shall verify whether the Member State requested recovery from the beneficiary for any undue payment following the occurrence of irregularity or negligence.

Amendment  17

Proposal for a regulation

Article 49 – paragraph 2 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

The Commission shall give sufficient prior notice of an on-the-spot check to the Member State concerned or the Member State within whose territory the check is to take place. Agents from the Member State concerned may take part in such checks.

The Commission shall give sufficient prior notice of an on-the-spot check to the Member State concerned or the Member State within whose territory the check is to take place and shall coordinate checks. Agents from the Member State concerned may take part in such checks. The Commission establishes a help desk for local and regional authorities to solve their complaints about red tape of on the spot checks vis-à-vis farmers.

Amendment  18

Proposal for a regulation

Article 54 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a. The Commission shall base its financial corrections on individual cases of irregularity identified, or by taking account of the systemic nature of the irregularity to determine whether an extrapolated or flat rate correction should be applied.

 

Flat rate corrections shall only be applied where it is impossible, due to the nature of the case, to either identify the extent and amount of the irregularity found or to extrapolate the amount to be corrected.

Amendment  19

Proposal for a regulation

Article 54 – paragraph 3 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

Before the adoption of any decision to refuse financing, the findings from the Commission's inspection and the Member State's replies shall be notified in writing, following which the two parties shall attempt to reach agreement on the action to be taken.

Before the adoption of any decision to refuse financing, the findings from the Commission's inspection and the Member State's replies shall be notified in writing, following which the two parties shall attempt to reach agreement on the action to be taken. In this context the Member States shall be given the opportunity to demonstrate, through an examination of the documentation concerned, that the actual extent of irregularity is less than the Commission's assessment.

Justification

The system proposed for financial corrections should be aligned with the other programs of shared management such as ERDF, ESF and CF.

Amendment  20

Proposal for a regulation

Article 54 – paragraph 3 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

If agreement is not reached, the Member State may request opening of a procedure aimed at reconciling each party's position within four months. A report of the outcome of the procedure shall be given to the Commission, which shall examine it before deciding on any refusal of financing.

If agreement is not reached, the Member State may request the opening of a procedure aimed at reconciling each party's position within four months. A report of the outcome of the procedure shall be given to the Commission, which shall take it into account before deciding on any refusal of financing.

Justification

Alignment to the Financial regulation

Amendment  21

Proposal for a regulation

Article 54 – paragraph 5 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) national aids or infringements for which the procedure laid down in Article 108 or Article 258 of the Treaty respectively has begun;

(b) national aids for which the procedure laid down in Article 108(2) of the Treaty has been initiated by the Commission or infringements for which the Commission has notified by a letter of formal notice to the Member State in accordance with Article 258 of the Treaty;

Justification

Alignment to the Financial Regulation

Amendment  22

Proposal for a regulation

Article 56 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. For any undue payment following the occurrence of irregularity or negligence, Member States shall request recovery from the beneficiary within one year of the first indication that such an irregular has taken place and shall record the corresponding amounts in the debtors' ledger of the paying agency.

1. For any undue payment following the occurrence of irregularity or negligence, Member States shall request recovery from the beneficiary within one year of the first indication that such an irregularity has taken place and shall record the corresponding amounts in the debtors' ledger of the paying agency. The Commission shall take all necessary measures to ensure that all debts are registered.

Justification

The Commission is finally responsible for the implementation of the budget and it is also the Commission which has to ensure that the amounts included in "its" accounts disclosed all transactions and are correct.

Amendment  23

Proposal for a regulation

Article 56 – paragraph 3 – subparagraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) if the costs already and likely to be incurred total more than the amount to be recovered, or

(a) if the costs already and likely to be incurred total more than the amount to be recovered; therefore in cooperation with the respective Member States the Commission develops a minimis limit adapted to the situation of the respective Member States.

Justification

The recovery of very small amounts generates substantial administrative costs. Amounts which fall below a ceiling set very low should therefore not be recovered, in order to maintain cost-effectiveness.

Amendment  24

Proposal for a regulation

Article 59

Text proposed by the Commission

Amendment

In order to ensure correct and efficient application of the provisions relating to recovery set out in this Section, the Commission shall be empowered to adopt delegated act in accordance with Article 111 concerning specific obligations to be complied with by the Member States.

In order to ensure correct and efficient application of the provisions relating to the conditions and procedures for the recovery of debts and default interest thereon set out in this Section, the Commission shall be empowered to adopt delegated act in accordance with Article 111 concerning specific obligations to be complied with by the Member States.

Amendment  25

Proposal for a regulation

Article 60 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) offer effective prevention against fraud, especially as regards the areas with a higher level of risk, and which shall act as a deterrent, having regard to the costs and benefits as well as the proportionality of the measures;

(b) ensure effective prevention against fraud, especially as regards the areas with a higher level of risk, and which shall act as a deterrent, having regard to the costs and benefits as well as the proportionality of the measures;

Justification

The original wording seems to weak and should therefore be strengthened.

Amendment  26

Proposal for a regulation

Article 61 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The system set up by the Member States in accordance with Article 60(2) shall include, except where otherwise provided, systematic administrative checking of all aid applications and shall be supplemented by on-the-spot checks.

1. The system set up by the Member States in accordance with Article 60(2) shall include, except where otherwise provided, systematic administrative checking of aid applications and payment claims by applying a risk-based approach according to the level of assurance that is required and shall be supplemented by on-the-spot checks whose purpose shall be to monitor the level of inherent risk and whose number shall be adjusted in the light of the inherent and control risks.

Amendment  27

Proposal for a regulation

Article 61 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. As regards the on-the-spot checks, the authority responsible shall draw its check sample from the entire population of applicants comprising, where appropriate, a random part and a risk-based part in order to obtain a representative error rate, while targeting also highest errors.

2. As regards the on-the-spot checks, the authority responsible shall draw its check sample from the entire population of applicants comprising, where appropriate, a random part and a risk-based part in order to obtain a representative error rate, while targeting also the areas in which the risk of error is highest.

 

To ensure that the checks are proportional, account needs to be taken of factors including:

 

– the size of the sums involved;

 

– the outcome of earlier audits of the management and control systems;

 

– voluntary participation in management schemes certified on the basis of recognised international standards.

Amendment  28

Proposal for a regulation

Article 64 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) the rules on the minimum level of on-the-spot checks necessary for an effective management of the risks, as well as the conditions under which Member States have to increase such checks, or may reduce them where the management and control systems function properly and the error rates are at an acceptable level;

(b) the rules on the minimum level of on-the-spot checks necessary for an effective management of the risks, as well as the conditions under which Member States have to increase such checks, or may reduce them where the management and control systems function properly and the error rates are at an acceptable level. The European Court of Auditors may assess the Commission's criteria for justifying a reduction of these checks;

Justification

The expertise of the Court could be useful for the legislator and will clarify the Commision's criteria for the reduction of the checks.

Amendment  29

Proposal for a regulation

Article 65 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

(3) The amounts concerned by the withdrawal referred to in paragraph 1 and by the penalties referred to in paragraph 2 shall be recovered in full.

(3) The amounts concerned by the withdrawal referred to in paragraph 1 and by the penalties referred to in paragraph 2 shall be recovered in full, without prejudice to Article 56(3).

Justification

The recovery of very small amounts generates substantial administrative costs. Amounts which fall below a ceiling set very low should therefore not be recovered, in order to maintain cost-effectiveness.

Amendment  30

Proposal for a regulation

Article 92 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

However, Article 91 shall not apply to beneficiaries participating in the small farmers scheme referred to in Title V of Regulation (EU) No xxx/xxx[DP] and to the beneficiaries receiving aid under Article 29(9) of Regulation (EU) No RD/xxx.

deleted

Justification

The small farmers should not be exempted from cross compliance obligations.

Amendment  31

Proposal for a regulation

Article 94

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall ensure that all agricultural area, including land which is no longer used for production purposes, is maintained in good agricultural and environmental condition. Member States shall define, at national or regional level, minimum standards for beneficiaries for good agricultural and environmental condition of land, on the basis of Annex II, taking into account the specific characteristics of the areas concerned, including soil and climatic condition, existing farming systems, land use, crop rotation, farming practices, and farm structures. Member States shall not define minimum requirements which are not established in Annex II.

Member States shall ensure that all agricultural area, including land which is no longer used for production purposes, is maintained in good agricultural and environmental condition. Member States shall define, at national or regional level, minimum standards for beneficiaries for good agricultural and environmental condition of land, requiring concrete and regular activities, or abstention from certain activities, on the basis of Annex II, taking into account the specific characteristics of the areas concerned, including soil and climatic condition, existing farming systems, land use, crop rotation, farming practices, and farm structures. Member States shall not define minimum requirements which are not established in Annex II.

Justification

In order to ensure that EU aid is actually paid for an activity, the minimum requirements for GAEC should require concrete and regular activities.

Amendment  32

Proposal for a regulation

Article 99 – paragraph 1 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

For the calculation of those reductions and exclusions account shall be taken of the severity, extent, permanence and reoccurrence of the non-compliance found as well as of the criteria set out in paragraphs 2, 3 and 4.

For the calculation of those reductions and exclusions account shall be taken of the severity, consequences, extent, permanence and reoccurrence of the non-compliance found as well as of the criteria set out in paragraphs 2, 3 and 4. As a general principle, the penalty will be proportional to or dependent on the seriousness and the consequences of the breach of cross compliance obligations.

Justification

The amendment brings the Regulation in line with the Treaty provisions which provide that environmental damage should as a priority be rectified at source and the polluter should pay. Therefore the penalties made under the cross compliance should be calculated as a proportion of the impact on the environment.

Amendment  33

Proposal for a regulation

Article 99 – paragraph 2 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

In the case of non compliance due to negligence, the percentage of reduction shall not exceed 5 % and, in the case of repeated non-compliance, 15 %.

In the case of non compliance due to negligence, the percentage of reduction shall be at least 1% and up to 5% in the case of repeated non-compliance, at least 10%.

Justification

The objective of this modification is to ensure the effectiveness of this policy instrument and to encourage beneficiaries not to be negligent.

Amendment  34

Proposal for a regulation

Article 99 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. In the case of intentional non-compliance, the percentage of reduction shall in principle not be less than 20 % and may go as far as total exclusion from one or several aid schemes and apply for one or more calendar years.

3. In the case of intentional non-compliance, the percentage of reduction shall in principle not be less than 25 % and may go as far as total exclusion from one or several aid schemes and apply for one or more calendar years.

Justification

The objective of this modification is to encourage beneficiaries to take all measures to combat intentional non-compliance.

Amendment  35

Proposal for a regulation

Article 110 – paragraph 1 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

A common monitoring and evaluation framework shall be established with a view to measuring the performance of the common agricultural policy. It shall include all instruments related to the monitoring and evaluation of common agricultural policy measures and in particular of the direct payments provided for in Regulation (EU) No DP/xxx, the market measures provided for in Regulation (EU) No CMO/xxx, the rural development measures provided for in Regulation (EU) No RD/xxx and of the application of the cross compliance provided for in this Regulation.

A common monitoring and evaluation framework shall be established with a view to measuring the performance of the common agricultural policy. It shall include all instruments related to the monitoring and evaluation of common agricultural policy measures and in particular of the direct payments provided for in Regulation (EU) No DP/xxx, the market measures provided for in Regulation (EU) No CMO/xxx, the rural development measures provided for in Regulation (EU) No RD/xxx and of the application of the cross compliance provided for in this Regulation. In this process the Commission shall exploit synergies and rely as far as possible on already available data and data sources.

Justification

Monitoring and evaluation must not increase still further the existing burden of red tape for Member States and beneficiaries. The Commission should therefore rely on existing data sources and seek to achieve synergies.

Amendment  36

Proposal for a regulation

Article 110 – paragraph 2 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

The Commission shall define, by means of implementing acts, the set of indicators specific to the objectives referred to in the first subparagraph. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 112(3).

The Commission shall define, by means of implementing acts, the set of indicators and target levels specific to the objectives referred to in the first subparagraph and require Member States to identify baseline and target levels for these indicators. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 112(3).

Justification

The Commission should set target levels of the indicators in order to assess the achievement of objectives.

Amendment  37

Proposal for a regulation

Article 110 – paragraph 3 – subparagraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

The Commission shall adopt, by means of implementing acts, rules on the information to be sent by the Member States, as well as on the data needs and synergies between potential data sources. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 112(3).

The Commission shall adopt, by means of implementing acts, rules on the information to be sent by the Member States, as well as on the data needs and synergies between potential data sources. These implementing acts must not lead to any further increase in the administrative burden on Member States and the beneficiaries. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 112(3).

PROCEDURE

Title

Financing, management and monitoring of the CAP

References

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)

Committee responsible

Date announced in plenary

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Opinion by

Date announced in plenary

CONT

25.10.2011

Rapporteur

Date appointed

Iliana Ivanova

24.11.2011

Date adopted

17.9.2012

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

20

2

0

Members present for the final vote

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Substitute(s) present for the final vote

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Derek Vaughan

OPINION of the Committee on Regional Development (17.10.2012)

for the Committee on Agriculture and Rural Development

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy

(COM(2011)0628 – C7‑0341/2011 – 2011/0288(COD))

Rapporteur: Giommaria Uggias

SHORT JUSTIFICATION

The proposal for a regulation on the financing, management and monitoring of the CAP brings together, in a single basic text, all the provisions and requirements designed to ensure that the common agricultural policy is implemented in a uniform manner, in order to pursue the Europe 2020 strategy effectively.

The proposal for a regulation is and, by its very nature and purpose, must be as rational as possible; it must define every single issue that arises under the common agricultural policy and is worthy of being governed and every relevant uniform action and/or activity throughout the Union.

For that reason, especially if regarded from a regional development viewpoint, the proposal does not really lend itself to amendments and/or additional provisions that might undermine its mission and its outcome.

Our committee has therefore opted to focus more on those at whom the common agricultural policy is chiefly targeted – farmers and rural communities – and to take an approach that centres on the specific needs stemming from specific local and territorial features.

In particular our committee has attempted to streamline the institutional aspect of the CAP and to reduce or eliminate improper burdens on farmers. Even though the regulation stipulates that paying agencies are responsible for their inefficiencies, and to what extent they are responsible, this does not automatically mean that the burden on the beneficiaries is lightened. Indeed, at times of economic hardship and of great volatility in the agricultural markets, delayed payments can be an improper burden on farms, which could see their negotiating power and assets weakened by factors that are unrelated to their own ability to manage their business.

Our committee has also attempted to gear the implementing criteria for the farm advisory system towards those undertakings and farmers who need rational and competent guidance on farm management more than others. The aim of this is to steer the farming sector towards a sensible, rather than compulsory, rationalisation, especially in rural regions in which people still live and where agriculture still represents a heritage of culture, vitality and wealth that is not necessarily financial.

At the same time, our committee has sought to encourage benefits that are shared by the community, to the detriment of certain non-compliant or fraudulent behaviour by individuals which has often caused crises and which nullifies, once and for all, the efforts made by the local area and authorities.

Lastly, our committee has attempted to gear the monitoring objectives once again towards economic indicators, which complement and testify more effectively to the achievements of the common agricultural policy, in order to provide as realistic a picture as possible of the effects of the implementation of the EU agricultural policy. We therefore considered it advisable for additional variables to be monitored, such as: market access, training processes and price stability, the spread of the contract farming economy; the rate of dissemination, production and use of renewable energy in the farming sector and in rural communities; balanced territorial development, at least on a regional basis; social mobility, population dynamics, depopulation, income (not necessarily from the farming sector) and poverty in rural areas.

AMENDMENTS

The Committee on Regional Development calls on the Committee on Agriculture and Rural Development, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment  1

Proposed Regulation

Recital 10

Text proposed by the Commission

Amendment

(10) In order to help beneficiaries to become more aware of the relationship between agricultural practices and management of farms on the one hand, and standards relating to the environment, climate change, good agricultural condition of land, food safety, public health, animal health, plant health and animal welfare on the other, it is necessary that Member States establish a comprehensive farm advisory system offering advice to beneficiaries. That farm advisory system should in any way not affect the obligation and responsibility of beneficiaries to respect those standards. Also a clear separation between advice and checks should be ensured by the Member States.

(10) In order to help beneficiaries to become more aware of the relationship between specific, compatible and preferable agricultural practices in the reference area and management of farms on the one hand, and standards relating to the environment, climate change, good agricultural condition of land, food safety, public health, animal health, plant health and animal welfare on the other, it is necessary that Member States establish a comprehensive farm advisory system offering advice to beneficiaries. That farm advisory system should in any way not affect the obligation and responsibility of beneficiaries to respect those standards. Also, Member States should encourage beneficiaries to use the advisory system and should ensure a clear separation between advice and checks.

Amendment  2

Proposed Regulation

Recital 12

Text proposed by the Commission

Amendment

(12) Entry into the farm advisory system should be on a voluntary basis for beneficiaries. All beneficiaries, even if not receiving support under the CAP, should be allowed to participate in the system. However priority criteria may be set by the Member States. Due to the nature of the system, it is appropriate for the information obtained in the course of the advisory activity to be treated as confidential, except in case of serious infringements of Union or national law. In order to ensure the efficiency of the system, advisors should be suitably qualified and regularly trained.

(12) Although entry into the farm advisory system should be on a voluntary basis for beneficiaries, intense promotion of the system should serve to make beneficiaries aware of all the benefits that become available to them when they use that system. All beneficiaries, even if not receiving support under the CAP, should be allowed to participate in the system. However priority criteria may be set by the Member States, in particular for those farmers who might otherwise remain excluded and who need competent guidance more than others, especially in areas where farmland is parcelled out into micro-plots. Due to the nature of the system, it is appropriate for the information obtained in the course of the advisory activity to be treated as confidential, except in case of serious infringements of Union or national law. In order to ensure the efficiency of the system, advisors should be suitably qualified and regularly trained.

Amendment  3

Proposal for a regulation

Recital 13

Text proposed by the Commission

Amendment

(13) The financial resources required to cover the expenditure effected by the accredited paying agencies in respect of the EAGF, are to be made available to the Member States by the Commission in the form of reimbursements against the booking of the expenditure effected by those agencies. Until such reimbursements, in the form of monthly payments, have been paid, financial resources are to be mobilised by the Member States in accordance with the needs of their accredited paying agencies. The personnel costs and the administrative costs of the Member States and the beneficiaries involved in the execution of the CAP should be borne by themselves.

(13) The financial resources required to cover the expenditure effected by the accredited paying agencies in respect of the EAGF, are to be made available to the Member States by the Commission in the form of reimbursements against the booking of the expenditure effected by those agencies. Until such reimbursements, in the form of monthly payments, have been paid, financial resources are to be mobilised by the Member States in accordance with the needs of their accredited paying agencies. In order to improve the operational efficiency of the paying agencies, the personnel costs and the administrative costs of the Member States and the beneficiaries involved in the execution of the CAP should be borne by the agencies themselves.

Amendment  4

Proposal for a regulation

Recital 14

Text proposed by the Commission

Amendment

(14) The use of the agro-meteorological system and the acquisition and improvement of satellite images should provide the Commission with the means to manage the agricultural markets and to facilitate the monitoring of agricultural expenditure.

(14) The use of the agro-meteorological system and the acquisition and improvement of satellite images should provide the Commission with the means to manage the agricultural markets, to facilitate the monitoring of agricultural expenditure and to assess and provide timely aid in the case of natural disasters.

Amendment  5

Proposal for a regulation

Recital 23

Text proposed by the Commission

Amendment

(23) The rural development programmes are financed from the Union budget on the basis of commitments in annual instalments. Member States should be able to draw on the Union funds provided for as soon as they begin the programmes. A suitably restricted prefinancing system ensuring a steady flow of funds so that payments to beneficiaries under the programmes are made at the appropriate time is therefore needed.

(23) The rural development programmes are financed from the Union budget on the basis of commitments in annual instalments. Member States should be able to draw on the Union funds provided for as soon as they begin the programmes. A suitably restricted prefinancing system ensuring a steady flow of funds so that payments to beneficiaries under the programmes are made at the appropriate time should therefore be prioritised.

Amendment  6

Proposed Regulation

Recital 25

Text proposed by the Commission

Amendment

(25) Union aid should be paid to beneficiaries in good time so that they may use it efficiently. A failure by the Member States to comply with the payment deadlines laid down in Union legislation could create serious difficulties for the beneficiaries and could jeopardise the Union's yearly budgeting. Therefore, expenditure made without respecting deadlines for payments should be excluded from Union financing. In order to respect the principle of proportionality, the Commission should be able to provide for exceptions to this general rule. This principle, laid down in Regulation (EC) No 1290/2005 should be maintained and apply to both the EAGF and the EAFRD. If Member States pay late, they should add interests on the principal amount at their own cost to compensate the beneficiaries. Such a provision could create an incentive to Member States to better respect payment deadlines, and could give more assurance to beneficiaries to be paid in time, or at least to be compensated in case of late payment.

(25) Union aid should be paid to beneficiaries in good time so that they may use it efficiently. A failure by the Member States to comply with the payment deadlines laid down in Union legislation could create serious difficulties for the beneficiaries and could jeopardise the Union's yearly budgeting. Therefore, expenditure made without respecting deadlines for payments should be excluded from Union financing. In order to respect the principle of proportionality, the Commission should be able to provide for exceptions to this general rule. This principle, laid down in Regulation (EC) No 1290/2005 should be maintained and apply to both the EAGF and the EAFRD. If Member States pay late, they should add interests on the principal amount at their own cost to compensate the beneficiaries and the relevant temporary credits should appear on the beneficiaries' balance sheets. Such a provision could create an incentive to Member States to better respect payment deadlines, and could give more assurance to beneficiaries to be paid in time, or at least to be compensated in case of late payment.

Justification

The time-frame for payments to beneficiaries is paramount, whether it be to farms or to other undertakings or service providers. That is why, in order to protect the local economy, payments due must be able to be entered in the undertaking's accounts given that they involve a more than reasonable degree of certainty.

Amendment  7

Proposal for a regulation

Recital 37

Text proposed by the Commission

Amendment

(37) In order to protect the financial interests of the Union budget, measures should be taken by Member States to satisfy themselves that transactions financed by the EAGF and the EAFRD are actually carried out and are executed correctly. Member States should also prevent, detect and deal effectively with any irregularities or non-compliance with obligations committed by beneficiaries. To this end, Council Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities financial interests should apply.

(37) In order to protect the financial interests of the Union budget, proportionate measures should be taken by Member States to satisfy themselves that transactions financed by the EAGF and the EAFRD are actually carried out and are executed correctly. Member States should also prevent, detect and deal effectively with any irregularities or non-compliance with obligations committed by beneficiaries. To this end, Council Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities financial interests should apply.

Amendment  8

Proposal for a regulation

Recital 38

Text proposed by the Commission

Amendment

(38) Provisions relating to general principles on checks, withdrawals, reductions or exclusions from payments and to the imposition of penalties are contained in various sectoral agricultural regulations. Those rules should be gathered in the same legal framework at a horizontal level. They should cover the obligations of the Member States as regards administrative and on-the-spot checks, the rules on the recovery, reduction and exclusions of aid. Rules on checks of obligations not necessarily linked to the payment of an aid should be laid down as well.

(38) Provisions relating to general principles on checks, withdrawals, reductions or exclusions from payments and to the imposition of penalties are contained in various sectoral agricultural regulations. Those rules should be gathered and simplified in the same legal framework at a horizontal level. They should cover the obligations of the Member States as regards administrative and on-the-spot checks, the rules on the recovery, reduction and exclusions of aid. Rules on checks of obligations not necessarily linked to the payment of an aid should be laid down as well. Where error rates are at an acceptable level, Member States should reduce on-the-spot checks proportionately.

Amendment  9

Proposal for a regulation

Recital 41

Text proposed by the Commission

Amendment

(41) The main elements of that integrated system and, in particular, the provisions concerning a computerised database, an identification system for agricultural parcels, aid applications or payment claims and a system for the identification and recording of payment entitlements should be maintained.

(41) The main elements of that integrated system and, in particular, the provisions concerning a computerised database, an identification system for agricultural parcels, aid applications or payment claims and a system for the identification and recording of payment entitlements should be maintained, at an appropriate level, while taking due account of the need not to impose undue administrative burdens on farmers and administrative bodies.

Amendment  10

Proposal for a regulation

Recital 44

Text proposed by the Commission

Amendment

(44) Under Regulation (EC) No 485/2008, Member States are to take the measures necessary to ensure effective protection of the financial interests of the Union budget, and particularly in order to check the genuineness and compliance of operations financed by the EAGF. In the interests of clarity and rationality, the relevant provisions should be integrated into the same act. Regulation (EC) No 485/2008 should therefore be repealed.

(44) Under Regulation (EC) No 485/2008, Member States are to take the measures necessary to ensure effective protection of the financial interests of the Union budget, and particularly in order to check the genuineness and compliance of operations financed by the EAGF. In the interests of simplicity, clarity and rationality, the relevant provisions should be integrated into the same act. Regulation (EC) No 485/2008 should therefore be repealed.

Amendment  11

Proposal for a regulation

Recital 57

Text proposed by the Commission

Amendment

(57) The cross compliance system implies certain administrative constraints for both beneficiaries and national administrations since record keeping must be ensured, checks must be carried out and penalties have to be applied where necessary. Those penalties should be proportionate, effective and dissuasive. Such penalties should be without prejudice to other penalties laid down under other provisions of Union or national law. For the sake of consistency, it is appropriate to merge the relevant Union provisions into one single legal instrument. For farmers participating in the small farmers scheme referred to in Title V of Regulation (EU) No xxx/xxx[DP], the efforts to be made under the cross compliance system may be considered as exceeding the benefit of keeping those farmers under that system. For reasons of simplification, those farmers should therefore be exempted from cross compliance and in particular from its control system and from the risk of cross compliance penalties. However, that exemption should be without prejudice to the obligation to respect the applicable provisions of the sectoral legislation and to the possibility to be checked and to be imposed penalties under that legislation.

(57) The cross compliance system implies certain administrative constraints for both beneficiaries and national administrations since record keeping must be ensured, checks must be carried out and penalties have to be applied where necessary. Those penalties should be proportionate, effective and dissuasive. Such penalties should be without prejudice to other penalties laid down under other provisions of Union or national law. For the sake of consistency, it is appropriate to merge the relevant Union provisions into one single legal instrument. For farmers participating in the small farmers scheme referred to in Title V of Regulation (EU) No xxx/xxx[DP], the efforts to be made under the cross compliance system may be considered as exceeding the benefit of keeping those farmers under that system. For reasons of simplification, those farmers should therefore be exempted from cross compliance and in particular from its control system and from the risk of cross compliance penalties.

Justification

Small farms are by their nature "greener" than larger undertakings. Public authorities must in every case seek to reduce the administrative burden on small farmers and the small family farm model, in light of the social and cultural benefits they contribute to rural areas.

Amendment  12

Proposal for a regulation

Recital 60

Text proposed by the Commission

Amendment

(60) An effective implementation of cross compliance requires verification at beneficiaries' level that obligations are respected. Where a Member State decides to make use of the option not to apply a reduction or exclusion where the amount concerned is less than EUR 100, the competent control authority should, for a sample of beneficiaries in the following year, verify that the findings of the non-compliance concerned have been remedied.

(60) An effective implementation of cross compliance requires verification at beneficiaries' level that obligations are respected. Where a Member State decides to make use of the option not to apply a reduction or exclusion where the amount concerned is less than EUR 100, the competent control authority should, for a sample of beneficiaries in the following year, verify that the findings of the non-compliance concerned have been remedied. Member States may also introduce an early‑warning mechanism applicable to ‘teething’ non‑compliances in order to make cross‑compliance more palatable for the farming community and ensure a closer involvement of farmers in the implementation of requirement. This mechanism should take the form of a letter of warning, in response to which the beneficiary must take remedial action which shall be monitored by the Member State in the course of the following year.

Amendment  13

Proposed Regulation

Article 2 – paragraph 2 – point f a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(fa) the seizure of part or all of the holding, due to funding erroneously granted through public notices which are subsequently declared to be non-compliant with EU legislation.

Amendment  14

Proposed Regulation

Article 7 – paragraph 1 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Paying agencies shall be dedicated departments or bodies of the Member States responsible for the management and control of expenditure referred to in Article 4(1) and Article 5.

1. Paying agencies shall be dedicated departments or bodies of the Member States or Regions responsible for the management and control, within the limits of those organisations, of expenditure referred to in Article 4(1) and Article 5.

Amendment  15

Proposed Regulation

Article 12 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Member States shall establish a system of advising beneficiaries on land and farm management (hereinafter referred to as the ‘farm advisory system’) operated by one or more designated bodies. The designated bodies may be public or private.

1. The Member States or Regions shall establish a system of advising beneficiaries on land and farm management (hereinafter referred to as the ‘farm advisory system’) operated by one or more designated bodies. The designated bodies may be public or private, preferably having a connection to academic institutions or research centres.

Justification

In keeping with CAP regionalisation, it would be inadvisable to commission a single national body, especially where the national territory has definite specific geomorphological features, soil and climatic conditions, farming systems and cultural features in relation to the size of its territory. Moreover, it might be advisable to attempt to rationalise the activity by linking it directly with academies and research institutes so that academic staff (including researchers, in their varying capacities) will be able to relate more closely to the difficulties faced by farms.

Amendment  16

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 2 – point c a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ca) the sustainable development of the economic activities of agricultural holdings in line with all measures recommended in the rural development programmes, including farm modernisation, competitiveness building, sectoral integration, innovation and market orientation;

Amendment  17

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. The competent national authority shall provide the beneficiary, where appropriate by the use of electronic means, with the appropriate list of designated bodies.

3. The national authority shall provide the potential beneficiary, primarily by electronic means, with the appropriate list of selected bodies.

Amendment  18

Proposal for a regulation

Article 14 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(2a) Intense promotion of the farm advisory system shall make beneficiaries aware of all the benefits that become available to them when they use that system.

Amendment  19

Proposed Regulation

Article 34 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Following the Commission decision approving the programme, an initial prefinancing amount for the whole programming period shall be paid by the Commission. This initial pre-financing amount shall represent 4% of the EAFRD contribution to the programme concerned. It may be split into a maximum of three instalments depending on budget availability. The first instalment shall represent 2% of the EAFRD contribution to the programme concerned.

1. Following the Commission decision approving the programme, an initial prefinancing amount for the whole programming period shall be paid by the Commission. This initial pre-financing amount shall represent 7% of the EAFRD contribution to the programme concerned. It may be split into a maximum of three instalments depending on budget availability. The first instalment shall represent 3% of the EAFRD contribution to the programme concerned.

Amendment  20

Proposed Regulation

Article 47 – paragraph 1 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

It shall supply coherent, objective and comprehensive information, both inside and outside the Union, in order to give an overall picture of that policy.

It shall supply coherent, objective and comprehensive information, both inside and outside the Union, in order to give an overall picture of that policy; the information may be geared to specific targets and designed to deal with topics and issues that may even be restricted to specific geographical areas.

Amendment  21

Proposal for a regulation

Article 49 – paragraph 2 – subparagraph 3 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

The Commission shall reduce the frequency of on-the-spot checks in Member States where the opinion of the certification body as regards the legality and regularity of the underlying transactions indicates that the error rate is at an acceptable level.

Justification

On-the-spot checks carried out by the Commission should be reduced when the legality and regularity audit indicates that the error rate is at an acceptable level, it is hoped that this will reduce the costs attached to such inspections.

Amendment  22

Proposal for a regulation

Article 54 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a. However, if for reasons not attributable to the Member State concerned, recovery could not take place within the time limits specified in the first subparagraph, and the amount to be recovered exceeds EUR 1 million, the Commission may, at the request of the Member State, extend the time limits by a maximum of 50% of the initial time limits.

Amendment  23

Proposal for a regulation

Article 56 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. For any undue payment following the occurrence of irregularity or negligence, Member States shall request recovery from the beneficiary within one year of the first indication that such an irregularity has taken place and shall record the corresponding amounts in the debtors' ledger of the paying agency.

1. For any undue payment following the occurrence of irregularity or negligence, Member States shall request recovery from the beneficiary no later than 24 months after the competent national authority determined the amounts to be recovered on the basis of a final control report or a similar document, according to the legislation applicable and shall record the corresponding amounts in the debtors' ledger of the paying agency

Amendment  24

Proposal for a regulation

Article 60 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. Member States shall set up efficient management and control systems in order to ensure compliance with the legislation governing Union support schemes.

2. Member States shall set up efficient and proportionate management and control systems that are risk‑based and responsive to the specific needs of the target regions in order to ensure compliance with the legislation governing Union support schemes. Each Member State shall be responsible, via the national coordinating body, for adapting the management and control system to the specific characteristics of their regions, on the basis of the notifications made by the paying agencies under Article 7(3).

Amendment  25

Proposal for a regulation

Article 61 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. As regards the on-the-spot checks, the authority responsible shall draw its check sample from the entire population of applicants comprising, where appropriate, a random part and a risk-based part in order to obtain a representative error rate, while targeting also highest errors.

2. As regards the on-the-spot checks, the authority responsible shall draw its check sample from the entire population of applicants comprising, where appropriate, a random part and a risk-based part in order to obtain a representative error rate, while targeting also highest errors. The number of on-the-spot checks shall be reduced proportional to risk and in order to reduce administrative burdens on both public authorities and farmers.

Amendment  26

Proposal for a regulation

Article 91 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a. Member States may set up a warning system to allow beneficiaries in a situation of non‑compliance to remedy the irregularity before any administrative penalty is imposed. Where a Member State decides to make use of this option, the competent authority shall forward an initial letter of warning to the beneficiary, notifying the finding and the obligation to take remedial action. The competent authority shall also take, in the following year, the actions necessary to verify that the beneficiary has remedied the situation of non‑compliance concerned.

 

This warning system shall only apply in cases of first non-compliance that are not considered 'severe' and whose 'extent' is strictly limited to the farm of the beneficiary responsible for the non‑compliance, in line with the criteria as defined in Article 99a.

Amendment  27

Proposed Regulation

Article 93 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

The rules on cross compliance shall be the statutory management requirements under Union legislation and the standards for good agricultural and environmental condition of land established at national level as listed in Annex II, relating to the following areas:

The rules on cross compliance shall be the statutory management requirements under Union legislation and the standards for good agricultural and environmental condition of land established at national level on a proposal from the regions and compatible with specific local territorial features; these rules are listed in Annex II, relating to the following areas:

Amendment  28

Proposed Regulation

Article 94 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall ensure that all agricultural area, including land which is no longer used for production purposes, is maintained in good agricultural and environmental condition. Member States shall define, at national or regional level, minimum standards for beneficiaries for good agricultural and environmental condition of land, on the basis of Annex II, taking into account the specific characteristics of the areas concerned, including soil and climatic condition, existing farming systems, land use, crop rotation, farming practices, and farm structures. Member States shall not define minimum requirements which are not established in Annex II.

Member States shall ensure that all agricultural area, including land which is no longer used for production purposes, is maintained in good agricultural and environmental condition. Member States shall define, at national and, where appropriate, regional level, on the basis of assessments backed up by scientific data, minimum standards for beneficiaries for good agricultural and environmental condition of land, on the basis of Annex II, taking into account the specific characteristics of the areas concerned, including soil and climatic condition, existing farming systems, land use and definition and modification of the landscape, also following serious natural disasters such as floods or fires, crop rotation, farming practices, and farm structures. Member States shall not define minimum requirements which are not established in Annex II.

Amendment  29

Proposal for a regulation

Article 97 – paragraph 3 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

Where a Member State decides to make use of the option provided for in the first subparagraph, the competent authority shall, for a sample of beneficiaries, take in the following year the actions necessary to verify that the beneficiary has remedied the findings of non-compliance concerned. The finding and the obligation to take remedial action shall be notified to the beneficiary.

deleted

Justification

In my opinion a good solution proposed by the European Commission is to abolish follow-up checks in the case of minor infringements. However, as regards the solution consisting in limiting the controls falling under de minimis rule to a selected group of beneficiaries (sample), we believes that the simplification should involve a total abolition of repeated controls of infringements subject to the de minimis rule.

Amendment  30

Proposed Regulation

Article 100 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States may retain 10% of the amounts resulting from the application of the reductions and exclusions referred to in Article 99.

Member States may retain 10% of the amounts resulting from the application of the reductions and exclusions referred to in Article 99. The resources referred to in this paragraph shall, where appropriate, be made available to the relevant Regions and may be allocated for the building of rural infrastructure.

Justification

Resources deriving from non-compliant behaviour of individual beneficiaries, which could jeopardise the success of the measures taken by regional communities at various levels, should be re-invested, provided that this is compatible with the requirements relating to the specific use of revenue, for the benefit of the community in question.

Amendment  31

Proposal for a regulation

Article 100 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States may retain 10% of the amounts resulting from the application of the reductions and exclusions referred to in Article 99.

Member States may retain 25% of the amounts resulting from the application of the reductions and exclusions referred to in Article 99.

Justification

I don’t see a reason why Commission introduced this change (they decreased from 10% do 25%). In current regulation (article 25 of regulation no 73/2009) allows Member States to keep 25% of the amount resulting from the application of the reductions.

Amendment  32

Proposed Regulation

Article 110 – paragraph 2 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) balanced territorial development, with a focus on rural employment, growth and poverty in rural areas.

(c) balanced territorial development, at least on a regional basis, with a focus on rural employment, growth, social mobility, population dynamics, depopulation, income and poverty in rural areas.

PROCEDURE

Title

Financing, management and monitoring of the CAP

References

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)

Committee responsible

Date announced in plenary

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Opinion by

Date announced in plenary

REGI

25.10.2011

Rapporteur

Date appointed

Giommaria Uggias

23.11.2011

Date adopted

10.10.2012

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

37

0

2

Members present for the final vote

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Ana Miranda, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Nuno Teixeira, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Substitute(s) present for the final vote

Karin Kadenbach, Lena Kolarska-Bobińska, Czesław Adam Siekierski, Giommaria Uggias

PROCEDURE

Title

Financing, management and monitoring of the CAP

References

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)

Date submitted to Parliament

12.10.2011

 

 

 

Committee responsible

Date announced in plenary

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Committee(s) asked for opinion(s)

Date announced in plenary

DEVE

25.10.2011

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

 

ENVI

25.10.2011

REGI

25.10.2011

 

 

Not delivering opinions

Date of decision

EMPL

27.10.2011

ENVI

26.4.2012

 

 

Rapporteur(s)

Date appointed

Giovanni La Via

26.9.2011

 

 

 

Discussed in committee

6.2.2012

24.4.2012

18.6.2012

18.9.2012

Date adopted

30.9.2013

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

35

6

0

Members present for the final vote

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Substitute(s) present for the final vote

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Petri Sarvamaa, Dimitar Stoyanov

Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

María Muñiz De Urquiza

Date tabled

5.11.2013