Postup : 2013/0022(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0364/2013

Předložené texty :

A7-0364/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2014 - 8.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0228

ZPRÁVA     ***I
PDF 745kWORD 464k
5. 11. 2013
PE 510.725v04-00 A7-0364/2013

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Amalia Sartori

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0040),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0031/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. dubna 2013(1),

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0364/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  zdůrazňuje, že jakýmkoli rozhodnutím legislativního orgánu ve prospěch takového víceletého financování pro Agenturu pro evropský GNSS (dále „agentura“) nejsou dotčena rozhodnutí rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu;

3.  žádá Komisi, aby předložila nový finanční výkaz, který plně zohlední výsledek legislativní dohody mezi Evropským parlamentem a Radou o splnění rozpočtových a personálních požadavků agentury a případně útvarů Komise;

4.  žádá Komisi, aby nalezla schůdné řešení problémů, kterým může být agentura vystavena, pokud jde o financování evropských škol typu II, neboť to má přímý vliv na schopnost agentury získávat kvalifikované zaměstnance;

5.  žádá Komisi, aby při stanovení opravného koeficientu pro odměny vyplácené zaměstnancům agentury nezvažovala český průměr, ale aby se přizpůsobila životním nákladům v metropolitní oblasti Prahy;

6.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xxx/2013 o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využití, které nahrazuje nařízení (ES) č. 683/2008 a které vstoupí v platnost dne 1. ledna 2014, stanoví rámec veřejné správy programů na období 2014–2020. Rozšiřuje úkoly svěřené agentuře a zejména stanoví, že agentura může při využívání systémů zastávat důležitou úlohu.

(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xxx/2013 o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využití, které nahrazuje nařízení (ES) č. 683/2008 a které vstoupí v platnost dne 1. ledna 2014, stanoví rámec veřejné správy programů na období 2014–2020. Celkovou odpovědnost za programy svěřuje Komisi a Komisi též ukládá odpovědnost za zajištění bezpečnosti programů včetně bezpečnosti systémů a jejich provozu. Rozšiřuje rovněž úkoly svěřené agentuře a zejména stanoví, že agentura může při využívání systémů a maximalizaci jejich socioekonomických přínosů zastávat důležitou úlohu.

Odůvodnění

Je důležité připomenout, že celkovou odpovědnost za programy nese Komise, která je též odpovědná za zajištění jejich bezpečnosti.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Navíc by ve snaze o zajištění samostatnosti rady pro bezpečnostní akreditaci a ve snaze zabránit jakémukoli střetu zájmů rovněž bylo vhodné, aby rada pro bezpečnostní akreditaci a zaměstnanci agentury podléhající její kontrole vykonávali svou činnost v místě, které zaručuje samostatnost a nezávislost na ostatních činnostech agentury, zejména na provozních činnostech spojených s využitím systémů, a aby interní pravidla agentury týkající se zaměstnanců zaručovala samostatnost a nezávislost zaměstnanců vykonávajících bezpečnostní akreditaci na zaměstnancích vykonávajících jiné činnosti agentury.

(9) Navíc by ve snaze o zajištění samostatnosti rady pro bezpečnostní akreditaci a ve snaze zabránit jakémukoli střetu zájmů bylo rovněž zásadně důležité, aby rada pro bezpečnostní akreditaci a zaměstnanci agentury podléhající její kontrole vykonávali svou činnost samostatně a nezávisle na ostatních činnostech agentury, zejména na provozních činnostech spojených s využitím systémů, a aby interní pravidla agentury týkající se zaměstnanců zaručovala samostatnost a nezávislost zaměstnanců vykonávajících bezpečnostní akreditaci na zaměstnancích vykonávajících jiné činnosti agentury.

Odůvodnění

Rada pro bezpečnostní akreditaci působí v témže místě jako zbytek agentury.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Dále je třeba nařízení (EU) č. 912/2010 uvést do souladu se zásadami, které jsou obsaženy ve společném přístupu týkajícím se decentralizovaných agentur, který Parlament přijal dne 5. července 2012, Rada dne 26. června 2012 a Komise dne 12. června 2012, zejména pokud jde o pravidla, podle kterých správní rada přijímá svá rozhodnutí, funkční období členů správní rady a rady pro bezpečnostní akreditaci a jejích předsedů, existenci víceletého pracovního programu, pravomoci správní rady v oblasti řízení zaměstnanců, hodnocení a revizi nařízení, předcházení střetům zájmů, zpracovávání citlivých neutajovaných informací.

(11) Dále je třeba nařízení (EU) č. 912/2010 uvést do souladu se zásadami, které jsou obsaženy ve společném přístupu týkajícím se decentralizovaných agentur, který Parlament přijal dne 5. července 2012, Rada dne 26. června 2012 a Komise dne 12. června 2012, zejména pokud jde o pravidla, podle kterých správní rada přijímá svá rozhodnutí, funkční období členů správní rady a rady pro bezpečnostní akreditaci a jejích předsedů, existenci víceletého pracovního programu, pravomoci správní rady v oblasti řízení zaměstnanců, hodnocení a revizi nařízení, předcházení střetům zájmů a jejich řešení, zpracovávání citlivých neutajovaných informací.

Odůvodnění

Jedná se o formulaci obsaženou ve „Společném přístupu k decentralizovaným agenturám“, na němž se shodly všechny tři orgány.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V souvislosti s předcházením střetům zájmů a s ohledem na jejich řešení je důležité, aby si agentura vytvořila a uchovávala pověst nestranného, věrohodného a vysoce profesionálního orgánu. Nikdy by neměl vzniknout oprávněný důvod k podezření, že na její rozhodnutí by mohly mít vliv zájmy, které jsou ve střetu s úlohou agentury jakožto orgánu sloužícího Unii jako celku, nebo soukromé zájmy či vazby kteréhokoli z členů agentury nebo vyslaných národních odborníků nebo kteréhokoli z členů správní rady či rady pro bezpečnostní akreditaci, které by byly nebo mohly být v rozporu s řádným plněním úředních povinností dotyčné osoby. Evropský parlament vyjádřil obavu ohledně střetů zájmů v některých agenturách a požádal Účetní dvůr o provedení komplexní analýzy. Správní rada by proto měla přijmout ucelený soubor pravidel týkajících se této věci, která budou platit pro celou agenturu. V těchto pravidlech by měla zohlednit doporučení, která ve své zvláštní zprávě č. 15 z roku 2012 vydal Účetní dvůr.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b) Dne 10. prosince 2010 zástupci členských států na mezivládní konferenci rozhodli, že sídlo agentury bude umístěno v Praze. Dohoda o sídle uzavřená mezi Českou republikou a agenturou vstoupila v platnost dne 9. srpna 2012. Dohoda u sídle a další zvláštní ujednání (jako dohoda o pronájmu a o balíčku zaměstnaneckých výhod) by měly být považovány za ujednání, jež jsou plně v souladu s tímto nařízením, a proto je není třeba měnit.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovení o zřízení a fungování agentury v členských státech a třetích zemích, jakož i o výhodách, které tyto státy a země poskytují výkonnému řediteli, členům správní rady, zaměstnancům agentury a jejich rodinným příslušníkům, jsou předmětem zvláštních ujednání, jež mezi sebou agentura a tyto státy a země uzavřou. Zvláštní ujednání schvaluje správní rada.

Ustanovení o zřízení a fungování agentury v členských státech a třetích zemích, jakož i o výhodách, které tyto státy a země poskytují výkonnému řediteli, členům správní rady a rady pro bezpečnostní akreditaci, zaměstnancům agentury a jejich rodinným příslušníkům, jsou předmětem zvláštních ujednání, jež mezi sebou agentura a tyto členské státy a třetí země uzavřou. Zvláštní ujednání schvaluje správní rada.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 – písm. a

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 5. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členové správní rady by měli být jmenováni s přihlédnutím k jejich znalostem úkolů agentury a se zřetelem k jejich příslušným řídicím, administrativním a rozpočtovým schopnostem. Evropský parlament, Komise a členské státy dbají o to, aby ve správní radě bylo vyvážené zastoupení mužů a žen.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 – písm. a

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Funkční období členů správní rady je čtyři roky a lze je obnovit.

Funkční období členů správní rady je čtyři roky a lze je obnovit. Evropský parlament, Komise a členské státy usilují o to, aby fluktuace jejich zástupců ve správní radě byla co nejmenší.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 – písm. b

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 5. – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Předseda může být vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem nebo příslušnými výbory Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 – písm. b

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Správní rada má pravomoc odvolat předsedu a místopředsedu.

Odůvodnění

Správní rada volí předsedu a místopředsedu, nemá však pravomoc je odvolat, což by mohlo být za určitých okolností nezbytné. Rada pro bezpečnostní akreditaci navíc tuto pravomoc nad svým předsedou a místopředsedou má.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 – písm. c

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dvoutřetinová většina všech členů, kteří mají hlasovací právo, je nezbytná pro volbu předsedy správní rady a jejího místopředsedy, při přijímání rozpočtu a pracovních programů.“

Dvoutřetinová většina všech členů, kteří mají hlasovací právo, je nezbytná pro volbu a odvolání předsedy a místopředsedy správní rady a pro přijímání rozpočtu a pracovních programů.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nejpozději 30. června prvního roku víceletého finančního rámce podle článku 312 Smlouvy o fungování Evropské unie přijme víceletý pracovní program agentury na období víceletého finančního rámce, do kterého byla zahrnuta část podle čl. 11 odst. 3 písm. b) vypracovaná radou pro bezpečnostní akreditaci a který schválila Komise;

a) nejpozději 30. června prvního roku víceletého finančního rámce podle článku 312 Smlouvy o fungování Evropské unie přijme víceletý pracovní program agentury na období víceletého finančního rámce, do kterého byla zahrnuta část podle čl. 11 odst. 3 písm. b) vypracovaná radou pro bezpečnostní akreditaci, který schválila Komise a který byl konzultován s Evropským parlamentem;

Odůvodnění

Ve shodě se Společným přístupem by měl být víceletý finanční rámec konzultován s Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 6 – odst. 2 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) schvaluje ujednání stanovená v čl. 23 odst. 2, přičemž v otázkách, které se týkají kapitoly III, tak činí poté, co s nimi vysloví souhlas rada pro bezpečnostní akreditaci ustanovená článku 11;

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 6 – odst. 2 – písm. h a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) na návrh výkonného ředitele schvaluje pracovní režim agentury a ESA stanovené v čl. [15 odst. 1c] nařízení (EU) č. .../... [budoucího nařízení o GNSS];

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 6 – odst. 2 – písm. i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) přijme svůj jednací řád.

i) přijme svůj jednací řád a zveřejní jej;

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 6 – odst. 2 – písm. i a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia) na základě návrhu výkonného ředitele přijme strategii pro boj proti podvodům, která je úměrná rizikům podvodu a zohledňuje analýzu nákladů a přínosů opatření, jež mají být provedena;

Odůvodnění

Výkonný ředitel musí vypracovat strategii boje proti podvodům a předložit ji radě, rada však nemá pravomoc, která by jí umožňovala takovou strategii přijmout.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 6 – odst. 2 – písm. i b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ib) na základě návrhů výkonného ředitele v případě potřeby přijme rozhodnutí o organizační struktuře agentury s výjimkou rozhodnutí, která se týkají činností v oblasti bezpečnostní akreditace spadajících do působnosti kapitoly III.

Odůvodnění

Rozhodnutí o interních strukturách by měla přijímat rada na návrh výkonného ředitele.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada postupem stanoveným v článku 110 služebního řádu přijme na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců rozhodnutí, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Výkonný ředitel je oprávněn tyto pravomoci přenášet na další osoby.

Správní rada postupem stanoveným v článku 110 služebního řádu přijme na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců rozhodnutí, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Výkonný ředitel podává o tomto přenesení pravomocí zprávu správní radě. Výkonný ředitel je oprávněn tyto pravomoci přenášet na další osoby.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po konzultaci s radou pro bezpečnostní akreditaci a s ohledem na její připomínky rovněž přijme pravidla pro vysílání národních odborníků uvedených v článku 15c.

vypouští se

Odůvodnění

Toto ustanovení je přesunuto do článku 15c.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 6 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada jmenuje výkonného ředitele a může jeho funkční období prodloužit nebo ukončit v souladu s čl. 15b odst. 4. Nad výkonným ředitelem vykonává disciplinární pravomoc.

Správní rada jmenuje výkonného ředitele a může jeho funkční období prodloužit nebo ukončit v souladu s čl. 15b odst. 3 a 4. Nad výkonným ředitelem vykonává disciplinární pravomoc.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 5

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a správní rady, je výkonný ředitel při výkonu své funkce nezávislý a nepožaduje ani nepřijímá pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) zastupuje agenturu, s výjimkou činností a rozhodnutí spadající do působnosti kapitol II a III, a je pověřen jejím řízením; podepisuje pověřovací smlouvy mezi Komisí a agenturou na základě čl. [15 odst. 1 písm. d)] nařízení [budoucí nařízení o GNSS];

1) zastupuje agenturu, s výjimkou činností a rozhodnutí spadající do působnosti kapitol II a III, a je pověřen jejím každodenním řízením; podepisuje pověřovací smlouvy mezi Komisí a agenturou na základě čl. [15 odst. 1 písm. a)] nařízení (EU) č. [budoucí nařízení o GNSS];

Odůvodnění

Článek 7 stanoví, že za řízení agentury odpovídá výkonný ředitel.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. vypracuje pracovní ujednání mezi agenturou a ESA stanovená v čl. [15 odst. 1c] nařízení (EU) č. .../... [budoucího nařízení o GNSS] a předloží je správní radě ke schválení v souladu s čl. 6 odst. 2 písm. ha);

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) připravuje práci správní rady. Účastní se činnosti správní rady bez hlasovacího práva;

2) připravuje práci správní rady. Účastní se činnosti správní rady bez hlasovacího práva v souladu s ustanovením druhého pododstavce čl. 5 odst. 5;

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) vykonává rozhodnutí přijatá správní radou;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) pod dohledem správní rady odpovídá za provádění pracovních programů agentury, s výjimkou části programů, které spadají do působnosti kapitoly III;

3) odpovídá za přípravu víceletých a ročních pracovních programů agentury a předkládá je správní radě, s výjimkou částí připravených a přijatých radou pro bezpečnostní akreditaci v souladu s čl. 11 odst. 3 písm. b) a c);

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) odpovídá za provádění víceletých a ročních pracovních programů agentury a předkládá je správní radě, s výjimkou částí prováděných předsedou rady pro bezpečnostní akreditaci v souladu s čl. 11a odst. 1 písm. b) a podává zprávu o jejich provádění správní radě;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b) na každou schůzi správní rady připraví výroční zprávu o pokroku ohledně provádění ročního pracovního programu, která bude, bez jakýchkoli změn, v souladu s čl. 11a odst. 1 písm. c) zahrnovat kapitolu vypracovanou předsedou rady pro bezpečnostní akreditaci;

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) připravuje každoročně návrh obecné zprávy a předkládá jej správní radě, přičemž náležitě zohledňuje připomínky předsedy rady pro bezpečnostní akreditaci týkající se činností spadajících do působnosti kapitoly III;

6) připravuje výroční zprávu o činnostech agentury a jejích výhledech a předkládá ji správní radě ke schválení, s výjimkou části připravené a přijaté radou pro bezpečnostní akreditaci v souladu s čl. 11 odst. 3 písm. d);

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) zajišťuje, že je agentura jakožto provozovatel bezpečnostního střediska schopna reagovat na pokyny vydávané na základě společné akce 2004/552/SZBP;

7) zajišťuje, že je agentura jakožto provozovatel bezpečnostního střediska schopna reagovat na pokyny vydávané na základě společné akce 2004/552/SZBP a plnit svoji úlohu podle článku 6 rozhodnutí (EU) č. 1104/2011;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a) zajišťuje neustálé předávání příslušných informací mezi jednotlivými orgány agentury, včetně otázek bezpečnosti týkajících se běžného provozu agentury;

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 7 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b) sděluje Komisi názor agentury ohledně potenciálních technických a provozních specifikací nezbytných pro provádění vývoje systémů podle čl. 13 odst. 3 písm. ca) nařízení (EU) č. .../... [budoucího nařízení o GNSS], včetně stanovení postupů pro převzetí a přezkum, jakož i výzkumných činností na podporu tohoto vývoje;

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8) určuje organizační strukturu agentury a předkládá ji ke schválení správní radě;

vypouští se

Odůvodnění

Tuto záležitost řeší pozměňovací návrh, kterým se vkládá čl. 6 odst. 2 písm. ib).

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12) připravuje akční plán k provedení dřívějších závěrů a doporučení vyplývajících z hodnocení a předkládá Komisi pololetní zprávu o dosaženém pokroku;

(12) připravuje akční plán k provedení dřívějších závěrů a doporučení vyplývajících z hodnocení podle článku 26, jakož i z vyšetřování prováděného Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a ze všech zpráv o interním či externím auditu a předkládá Komisi pololetní zprávu o dosaženém pokroku;

Odůvodnění

Harmonizováno s čl. 6 odst. 2 písm. g).

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – bod 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14) vypracovává strategii agentury proti podvodům a předkládá ji správní radě ke schválení.“

14) vypracovává strategii agentury proti podvodům a strategii na předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů a předkládá ji správní radě ke schválení.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Evropský parlament nebo Rada mohou výkonného ředitele vyzvat, aby podal zprávu o plnění svých úkolů a vystoupil před nimi s prohlášením.

Odůvodnění

Přesunuto z článku 15b.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Víceletý pracovní program agentury podle čl. 6 odst. 2 písm. a) stanoví činnosti, které agentura vykonat během období víceletého finančního rámce podle článku 312 Smlouvy o fungování Evropské unie, včetně činností souvisejících s mezinárodními vztahy a komunikací, za něž je agentura odpovědná. Tento program stanoví lidské a finanční zdroje, které jsou na jednotlivé činnosti vyčleněny. Zohledňuje výsledek hodnocení podle článku 26.

1. Víceletý pracovní program agentury podle čl. 6 odst. 2 písm. a) stanoví činnosti, které má agentura vykonat během období víceletého finančního rámce podle článku 312 Smlouvy o fungování Evropské unie, včetně činností souvisejících s mezinárodními vztahy a komunikací, za něž je agentura odpovědná a stanoví celkové strategické plánování, včetně cílů, milníků, očekávaných výsledků a ukazatelů výkonnosti, i plánování zdrojů včetně lidských a finančních zdrojů, které jsou na jednotlivé činnosti vyčleněny. Zohledňuje výsledek hodnocení podle článku 26.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Na základě víceletého pracovního programu stanoví roční pracovní program podle čl. 6 odst. 2 písm. b) činnosti, které má agentura vykonat v nadcházejícím roce, včetně činností souvisejících s mezinárodními vztahy a komunikací, za něž je agentura odpovědná. Tento program stanoví lidské a finanční zdroje, které jsou na jednotlivé činnosti vyčleněny. Pro informaci jsou v něm uvedeny úkoly, které Komise agentuře případně svěřila v souladu s čl. [15 odst. 1 písm. d)] nařízení (budoucí nařízení o GNSS).

2. Roční pracovní program podle čl. 6 odst. 2 písm. b) vychází z víceletého pracovního programu. Zahrnuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti, jež umožní efektivní vyhodnocení dosažených výsledků. Podrobně popíše činnosti, které má agentura vykonat v nadcházejícím roce, včetně činností souvisejících s mezinárodními vztahy a komunikací, za něž je agentura odpovědná, a uvede lidské a finanční zdroje, které jsou na jednotlivé činnosti vyčleněny podle zásad sestavování a řízení rozpočtu podle činností. Jasně popíše úkoly, které byly oproti předcházejícímu rozpočtovému roku přidány, změněny či zrušeny. Pro informaci jsou v něm uvedeny úkoly, které Komise agentuře případně svěřila v souladu s čl. [15 odst. 1a] nařízení (EU) č. .../.... (budoucí nařízení o GNSS).

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Výkonný ředitel předloží víceletý a roční pracovní program po jejich přijetí správní radou Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a členským státům a uveřejní je. Výkonný ředitel a předseda rady pro bezpečnostní akreditaci mohou být vyzváni, aby s částí přijatého ročního pracovního programu, za niž jsou zodpovědní, seznámili příslušný výbor či příslušné výbory Evropského parlamentu a zodpověděli otázky poslanců.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Každoroční obecná zpráva uvedená v čl. 8 písm. f) podává přehled o provádění pracovních programů agentury.

3. Každoroční zpráva uvedená v čl. 6 písm. f) obsahuje informace o:

 

a) provádění víceletého a ročního pracovního programu, mj. s ohledem na ukazatele výkonnosti;

 

b) rozpočtu a plánu personální politiky;

 

c) o řídícím systému a systému vnitřní kontroly agentury a o pokroku systémů a technik projektového řízení uvedených v čl. [12 písm. e)] nařízení (EU) č. .../... (budoucího nařízení o GNSS);

d) environmentální stopě agentury a opatřeních na zlepšení její environmentální účinnosti;

 

(e) zjištěních interního a externího auditu opatřeních přijatých na základě doporučení auditora a doporučení vydaných v rámci udílení absolutoria;

f) prohlášení výkonného ředitele o věrohodnosti.

 

Výroční zpráva se zveřejňuje.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9 – písm. a

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 11 – odst. 3 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) na základě návrhů předsedy přijme v případě potřeby rozhodnutí o organizačních strukturách agentury týkajících se činností v oblasti bezpečnostní akreditace spadajících do působnosti této kapitoly;

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9 – písm. a

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 11 – odst. 3 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) přijme svůj jednací řád.

f) přijme svůj jednací řád a zveřejní jej;

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9 – písm. b

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 11 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Rada pro bezpečnostní akreditaci se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, jednoho zástupce Komise a jednoho zástupce vysokého představitele. Funkční období členů rady pro bezpečnostní akreditaci je čtyři roky a lze je obnovit. Zástupce ESA je k účasti na zasedání rady pro bezpečnostní akreditaci přizván jako pozorovatel. Účast zástupců třetích zemí a její podmínky budou případně určeny v ujednáních podle článku 23.

7. Rada pro bezpečnostní akreditaci se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, jednoho zástupce Komise a jednoho zástupce vysokého představitele, kteří jsou jmenováni s přihlédnutím k jejich znalostem činností souvisejících s bezpečnostní akreditací a se zřetelem k jejich příslušným řídícím, administrativním a rozpočtovým schopnostem. Komise, vysoký představitel a členské státy dbají o to, aby v radě pro bezpečnostní akreditaci bylo vyvážené zastoupení mužů a žen. Členy správní rady nejsou členové rady pro bezpečnostní akreditaci. Funkční období členů rady pro bezpečnostní akreditaci je čtyři roky a lze je obnovit. Komise, vysoký představitel a členské státy usilují o to, aby fluktuace jejich zástupců v radě pro bezpečnostní akreditaci byla co nejmenší. Zástupce ESA je k účasti na zasedání rady pro bezpečnostní akreditaci přizván jako pozorovatel. Účast zástupců třetích zemí a její podmínky budou případně určeny v ujednáních podle článku 23.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9 – písm. b

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 11. – odst. 8 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Předseda může být vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem nebo příslušnými výbory Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9 – písm. e

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 11 – odst. 17

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17. Rada pro bezpečnostní akreditaci a zaměstnanci agentury podléhající její kontrole vykonávají svou činnost způsobem, které zaručuje samostatnost a nezávislosti na ostatních činnostech agentury, zejména na provozních činnostech spojeným s využitím systémů.

17. Rada pro bezpečnostní akreditaci a zaměstnanci agentury podléhající její kontrole vykonávají svou činnost způsobem, které zaručuje samostatnost a nezávislosti na ostatních činnostech agentury, zejména na provozních činnostech spojeným s využitím systémů. Rada pro bezpečnostní akreditaci okamžitě informuje výkonného ředitele a správní radu o jakýchkoli okolnostech, které by mohly ohrozit její samostatnost a nezávislost. Pokud nedojde k nápravě, informuje rada pro bezpečnostní akreditaci okamžitě Evropský parlament a Radu.

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je zvýšit nezávislost a samostatnost rady pro bezpečnostní akreditaci, ale nezavádí žádný postup pro řešení možného střetu zájmů mezi oběma oblastmi působnosti (bezpečnostní akreditace a rozvoj a komerční aktivity). Tento pozměňovací návrh přináší dva prostředky nápravy. Za prvé interní postup pro určení problémů a úsilí o jejich řešení a za druhé povinnost informovat zákonodárce, pokud rada pro bezpečnostní akreditaci zjistí, že s cílem zamezit okolnostem ohrožujícím její samostatnost nebylo přijato žádné nápravné opatření.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 10

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 11 a – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pod dohledem rady pro bezpečnostní akreditaci řídí bezpečnostní akreditaci;

a) připravuje práci rady pro bezpečnostní akreditaci a řídí pod jejím dohledem bezpečnostní akreditaci;

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 10

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 11 a – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pod dohledem rady pro bezpečnostní akreditaci odpovídá za provádění části pracovních programů agentury spadajících do působnosti této kapitoly;

b) pod dohledem rady pro bezpečnostní akreditaci provádí části víceletých a ročních pracovních programů agentury, které připravuje a schvaluje rada pro bezpečnostní akreditaci v souladu s čl. 11 odst. 3 písm. b) a c);

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 15 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výkonného ředitele jmenuje správní rada na základě zásluh a doložených správních a řídících dovedností i relevantních schopností a zkušeností ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení, které následovalo po zveřejnění výzvy k projevení zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a jinde.

2. Výkonného ředitele jmenuje správní rada po jeho potvrzení Evropským parlamentem na základě zásluh a doložených správních a řídících dovedností i relevantních schopností a zkušeností ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení, které následovalo po zveřejnění výzvy k projevení zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a jinde.

Odůvodnění

Tentýž postup se uplatňuje i v případě Evropského orgánu pro bankovnictví (nařízení č. 1093/2010), Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (nařízení č. 1094/2010) a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (nařízení č. 1095/2010).

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 15 b – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Před svým jmenováním jsou kandidáti na seznamu uvedeném v prvním pododstavci vyzváni, aby před příslušným výborem Evropského parlamentu učinili prohlášení a zodpověděli otázky poslanců.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 15 b – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Správní rada informuje Evropský parlament o svém záměru prodloužit funkční období ředitele. Výkonný ředitel může být vyzván, aby během jednoho měsíce před tímto prodloužením učinil prohlášení před příslušnými výbory Evropského parlamentu a zodpověděl otázky poslanců.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 15 b – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Evropský parlament nebo Rada mohou výkonného ředitele vyzvat, aby podal zprávu o plnění svých úkolů a vystoupil před nimi s prohlášením.

vypouští se

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 912/2010

Článek 15 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura může rovněž využívat národní odborníky. Tito odborníci musí mít odpovídající bezpečnostní prověrky.“

Agentura může využívat vyslané národní odborníky. Tito odborníci musí mít odpovídající bezpečnostní prověrky.“ Nevztahuje se na ně služební řád ani pracovní řád ostatních zaměstnanců.

 

Správní rada přijme rozhodnutí, kterým stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do agentury. Před přijetím tohoto rozhodnutí konzultuje správní rada radu pro bezpečnostní akreditaci ohledně vysílání národních odborníků podílejících se na činnostech spojených s bezpečnostní akreditací, které jsou uvedeny v kapitole III, a její připomínky náležitým způsobem zohlední.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 18

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 22 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výkonný ředitel a úředníci dočasně přidělení členskými státy a Komisí činí prohlášení o závazcích a prohlášení o zájmech, z nichž vyplývá, že neexistují žádné přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost. Tato prohlášení se činí písemně při nástupu do funkce a při změně osobní situace.

1. Správní rada přijme pravidla pro předcházení střetu zájmů a řešení takových případů. Tato pravidla jsou platná pro celou agenturu a jsou zveřejněna. Před přijetím těchto pravidel konzultuje správní rada radu pro bezpečnostní akreditaci a její připomínky náležitým způsobem zohlední.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 18

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 22 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Externí odborníci, kteří spolupracují na činnosti pracovních skupin ad hoc, činí před každým zasedáním, kterého se účastní, písemné prohlášení o zájmech, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost vzhledem k bodům na pořadu jednání.

2. Pravidla uvedená v odstavci 1 přinejmenším:

 

a) stanoví členům správní rady a rady pro bezpečnostní akreditaci, výkonnému řediteli, pracovníkům agentury a vyslaným národním odborníkům a pozorovatelům povinnost učinit prohlášení o závazcích a prohlášení o jakýchkoli zájmech, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost;

 

b) vyžadují, aby prohlášení uvedená v písm. a) byla přesná a úplná, aby byla vyhotovena písemně při nástupu dotyčných osob do funkce a při změně jejich osobní situace a aby byla uveřejněna;

 

c) obsahují jasná a objektivní kritéria pro posuzování prohlášení učiněných podle ustanovení písm. a), zajišťují soudržné uplatňování těchto kritérií a stanoví požadavek, aby každé takové prohlášení, pakliže by v souvislosti s ním byly vyjádřeny jakékoliv obavy, bylo ověřeno;

 

d) zahrnují postup, který zajistí, aby osoba, u níž by některý z jejích zájmů mohl v některém z bodů zařazených na pořad jednání ovlivňovat její nezávislost, nebyla jednání či rozhodování o tomto bodu účastna;

 

e) obsahují jasně vymezenou a soudržnou politiku a postupy pro řešení případů porušení těchto pravidel včetně účinných, přiměřených a odrazujících pokut;

 

f) stanoví obsah vhodného povinného školení o střetech zájmů, určeného pro výkonného ředitele, všechny pracovníky agentury, vyslané národní odborníky a členy správní rady i rady pro bezpečnostní akreditaci;

 

g) řeší otázky spojené se situací, která nastane poté, co určitá osoba ukončí svou práci v agentuře.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 18

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 22 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Správní rada a rada pro bezpečnostní akreditaci uplatňují politiku umožňující zabránit střetu zájmů.

vypouští se

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 20

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 26 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Hodnotící zprávu, jakož i své vlastní závěry k obsahu dané zprávy předá Komise Evropskému parlamentu, Radě, správní radě a radě pro bezpečnostní akreditaci agentury. Výsledky hodnocení se zpřístupní veřejnosti.

2. Hodnotící zprávu, jakož i své vlastní závěry k obsahu dané zprávy předá Komise Evropskému parlamentu, Radě, správní radě a radě pro bezpečnostní akreditaci agentury. Kromě toho poskytne Komise Evropskému parlamentu, Radě a vnitrostátním parlamentům na požádání veškeré další informace o hodnocení. Výsledky hodnocení se zpřístupní veřejnosti.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 20

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pokud toto hodnocení poukáže na nedostatky v efektivním fungování rady pro bezpečnostní akreditaci a v její nezávislosti při plnění svěřených úkolů, měl by být v dané věci proveden přezkum.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost [dvacátým] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost [dvacátým] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Bude konsolidováno s nařízením, které mění, do tří měsíců od svého vyhlášení.

(1)

             Úř. věst. C 198, 10.7.2013, s. 67.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (19. 9. 2013)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Navrhovatelka: Jutta Haug

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhla nařízení, kterým se mění nařízení o zřízení Agentury pro evropský GNSS (GSA). Návrh se věnuje především otázkám řízení spojeným s bezpečnostní akreditací, ale zároveň uvádí nařízení o GSA do souladu se společným přístupem k decentralizovaným agenturám, který v červnu 2012 schválil Parlament, Rada i Komise. Další, a z rozpočtového hlediska nejdůležitější, jsou změny navrhované v legislativním finančním výkazu, které odráží nové úkoly GSA vyplývající z budoucího nařízení o GNSS (nařízení o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich provozu, COM(2011) 814). Návrh budoucího nařízení o GNSS předložený Komisí předpokládal celkovou částku 7 897 milionů EUR v běžných cenách na období VFR 2014–2020.

V návaznosti na politickou dohodu o příštím víceletém finančním rámci Komise dne 10. července 2013 předložila sdělení nazvané „Programování lidských a finančních zdrojů pro decentralizované agentury na období 2014–2020“ (COM(2013) 519), v němž je plánován celkový příspěvek EU pro agenturu GSA na roky 2014–2020 ve výši 200,2 milionů EUR. Tato částka je o 2 % nižší než částka 204,3 milionů EUR, jejíž vyčlenění pro potřeby agentury, aby tato mohla plnit své úkoly, jak je uvedeno v legislativním finančním výkazu v tomto návrhu nařízení, Komise původně zvažovala.

Navrhovatelka je vážně znepokojena celkovým přístupem Komise vyjádřeným ve sdělení a žádá, aby Komise vysvětlila, jak by agentury v budoucnu měly plnit své úkoly.

Další znepokojivý aspekt souvisí se skutečností, že od roku 2014 Komise zastaví přímou podporu evropských škol typu II, a bude na příslušných agenturách (např. na GSA), aby poskytly nezbytné finanční prostředky. Komise prohlašuje, že doposud vyčleněné prostředky budou převedeny do rozpočtů příslušných agentur. Vzhledem k celkovému omezení objemu prostředků v důsledku snížení víceletého finančního rámce budou agentury čelit velkým potížím s poskytováním finančních prostředků evropským školám typu II. Pro agentury, jako je GSA, tak bude ještě obtížnější získat kvalifikované dočasné zaměstnance ze všech členských států.

Závěrem by navrhovatelka chtěla zdůraznit problém, který má GSA v důsledku opravného koeficientu, jenž se používá na odměny vyplácené zaměstnancům agentury. Pro Českou republiku se tento faktor v současné době vypočítává z průměru, což nemá žádnou souvislost se skutečnými životními náklady v metropolitní oblasti Prahy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. zdůrazňuje, že jakýmkoli rozhodnutím legislativního orgánu ve prospěch takového víceletého financování pro agenturu GSA nejsou dotčena rozhodnutí rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu;

Pozměňovací návrh   2

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1b. žádá Komisi, aby předložila finanční výkaz, který plně zohlední výsledek legislativní dohody mezi Evropským parlamentem a Radou o splnění rozpočtových a personálních požadavků agentury GSA a případně útvarů Komise;

Pozměňovací návrh   3

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1c. žádá Komisi, aby nalezla schůdné řešení problémů, které mohou pro agenturu vyvstat v souvislosti s financováním evropských škol typu II, neboť to má přímý vliv na schopnost agentury získávat kvalifikované zaměstnance;

Pozměňovací návrh   4

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1d. žádá Komisi, aby se při stanovení opravného koeficientu pro odměny vyplácené zaměstnancům agentury neřídila českým průměrem, ale aby jej přizpůsobila životním nákladům v metropolitní oblasti Prahy;

POSTUP

Název

Změna nařízení (EU) č. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS

Referenční údaje

KOM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD).

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.3.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Jutta Haug

20.2.2013

Datum přijetí

18.9.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Adina-Ioana Vălean

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Elena Oana Antonescu, Andrzej Grzyb, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (3. 10. 2013)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Navrhovatelka: Inés Ayala Sender

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada postupem stanoveným v článku 110 služebního řádu přijme na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců rozhodnutí, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Výkonný ředitel je oprávněn tyto pravomoci přenášet na další osoby.

Správní rada postupem stanoveným v článku 110 služebního řádu přijme na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců rozhodnutí, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Výkonný ředitel podává o tomto přenesení pravomocí zprávu správní radě. Výkonný ředitel je oprávněn tyto pravomoci přenášet na další osoby.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (EU) č. 912/2010

Článek 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a) vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 6a

 

Předchozí oznámení a systém varování

 

1. Komise aktivuje systém varování, pokud má závažné důvody domnívat se, že se správní rada chystá přijmout rozhodnutí, jež nemusí být v souladu s mandátem agentury, mohou porušovat právo Unie nebo být v rozporu s cíli politiky Unie. Komise v těchto případech formálně vznese ve správní radě otázku a požádá ji, aby se zdržela přijetí daného rozhodnutí. Pokud správní rada na tuto žádost nereaguje, informuje Komise formálně Evropský parlament a Radu s cílem zajistit rychlou reakci. Komise může správní radu požádat, aby se zdržela provádění sporného rozhodnutí po dobu, kdy o něm budou zástupci těchto tří orgánů jednat.

 

2. Na počátku každého funkčního období vypracuje správní rada podrobná ustanovení pro postup uvedený v odstavci 1. Tento postup schvaluje Komise.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 8 – odst. 1 – bod 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14. vypracovává strategii agentury proti podvodům a předkládá ji správní radě ke schválení.

14. vypracovává strategii agentury proti podvodům a strategii pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů a předkládá ji správní radě ke schválení.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 11 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Rada pro bezpečnostní akreditaci se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, jednoho zástupce Komise a jednoho zástupce vysokého představitele. Funkční období členů rady pro bezpečnostní akreditaci je čtyři roky a lze je obnovit. Zástupce ESA je k účasti na zasedání rady pro bezpečnostní akreditaci přizván jako pozorovatel. Účast zástupců třetích zemí a její podmínky budou případně určeny v ujednáních podle článku 23.

7. Rada pro bezpečnostní akreditaci se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, jednoho zástupce Komise a jednoho zástupce vysokého představitele. Členy rady pro bezpečnostní akreditaci nejsou členové správní rady. Funkční období členů rady pro bezpečnostní akreditaci je čtyři roky a lze je obnovit. Zástupce ESA je k účasti na zasedání rady pro bezpečnostní akreditaci přizván jako pozorovatel. Účast zástupců třetích zemí a její podmínky budou případně určeny v ujednáních podle článku 23.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 písm. e

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 11 – odst. 17

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17. Rada pro bezpečnostní akreditaci a zaměstnanci agentury podléhající její kontrole vykonávají svou činnost způsobem, které zaručuje samostatnost a nezávislosti na ostatních činnostech agentury, zejména na provozních činnostech spojeným s využitím systémů.

17. Rada pro bezpečnostní akreditaci a zaměstnanci agentury podléhající její kontrole vykonávají svou činnost způsobem, které zaručuje samostatnost a nezávislosti na ostatních činnostech agentury, zejména na provozních činnostech spojeným s využitím systémů. Rada pro bezpečnostní akreditaci okamžitě informuje výkonného ředitele a správní radu o jakýchkoli okolnostech, které by mohly ohrozit její samostatnost a nezávislost. Pokud nedojde k nápravě, informuje rada pro bezpečnostní akreditaci okamžitě Evropský parlament a Radu.

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je zvýšit nezávislost a samostatnost rady pro bezpečnostní akreditaci, ale nezavádí žádný postup pro řešení možného střetu zájmů mezi oběma oblastmi působnosti (bezpečnostní akreditace a rozvoj a komerční aktivity). Tento pozměňovací návrh přináší dva prostředky nápravy. Za prvé interní postup pro určení problémů a úsilí o jejich řešení a za druhé povinnost informovat zákonodárce, pokud rada pro bezpečnostní akreditaci zjistí, že s cílem zamezit okolnostem ohrožujícím její samostatnost nebylo přijato žádné nápravné opatření.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 15 b– odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výkonného ředitele jmenuje správní rada na základě zásluh a doložených správních a řídících dovedností i relevantních schopností a zkušeností ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení, které následovalo po zveřejnění výzvy k projevení zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a jinde.

2. Výkonného ředitele jmenuje správní rada na základě zásluh a doložených správních a řídících dovedností i relevantních schopností a zkušeností ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení, které následovalo po zveřejnění výzvy k projevení zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a jinde. Před jmenováním je kandidát vybraný správní radou vyzván, aby co nejdříve učinil prohlášení před Evropským parlamentem a aby zodpověděl otázky jeho poslanců.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí požadavek, aby se uchazeč vybraný správní radou před svým jmenováním zúčastnil slyšení před Evropským parlamentem. Byla by tak posílena práva Parlamentu v procesu jmenování a tento proces by byl uveden do souladu s předpisy pro zřizování jiných agentur, jako je Evropská agentura pro chemické látky, Evropská agentura pro léčivé přípravky a Evropský orgán pro bezpečnost potravin, které již tuto možnost zavedly. Kromě toho bude Evropský parlament brzy hlasovat o doporučení Komisi na změnu nařízení o EEA v tomto smyslu (A7-0264/2013).

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 16 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účetní dvůr je oprávněn kontrolovat příjemce finančních prostředků agentury, smluvní strany a jejich subdodavatele, kteří prostřednictvím agentury obdrželi prostředky Unie, na základě dokumentů, které jsou mu dány k dispozici, a inspekcí na místě.

2. Účetní dvůr je oprávněn provádět audit a pravomoc auditu má nad všemi příjemci finančních prostředků agentury, smluvní strany a jejich subdodavatele, kteří prostřednictvím agentury obdrželi prostředky Unie, na základě dokumentů, které jsou mu dány k dispozici, a inspekcí na místě.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 22 a – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Střet zájmů

Střet zájmů a transparentnost

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 22 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výkonný ředitel a úředníci dočasně přidělení členskými státy a Komisí činí prohlášení o závazcích a prohlášení o zájmech, z nichž vyplývá, že neexistují žádné přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost. Tato prohlášení se činí písemně při nástupu do funkce a při změně osobní situace.

1. Výkonný ředitel a úředníci dočasně přidělení členskými státy a Komisí činí prohlášení o závazcích a prohlášení o zájmech, z nichž vyplývá, že neexistují žádné přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost. Taková prohlášení se činí písemně při nástupu do funkce a při změně osobní situace. Členové a pozorovatelé správní rady a rady pro bezpečnostní akreditaci rovněž učiní taková prohlášení, které jsou společně s jejich životopisem zveřejněna. Agentura zveřejní na svých internetových stránkách seznam členů správní rady a rady pro bezpečnostní akreditaci, i seznam externích a interních odborníků.

Odůvodnění

Není žádný důvod vyjímat z povinnosti učinit prohlášení o závazcích a zájmech členy a pozorovatele orgánů agentur. Kvůli větší transparentnosti by rovněž tyto informace měly být veřejné.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 22 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Externí odborníci, kteří spolupracují na činnosti pracovních skupin ad hoc, činí před každým zasedáním, kterého se účastní, písemné prohlášení o zájmech, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost vzhledem k bodům na pořadu jednání.

2. Externí odborníci, kteří spolupracují na činnosti pracovních skupin ad hoc, činí před každým zasedáním, kterého se účastní, písemné prohlášení o zájmech, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost vzhledem k bodům na pořadu jednání. Agentura schvaluje a provádí politiku vyhodnocování a řešení možných střetů zájmů odborníků vyslaných členskými státy včetně toho, že jim zakáže navštěvovat schůze pracovní skupiny, pokud by mohla být ohrožena jejich nezávislost a nestrannost. Výkonný ředitel zahrne informace o provádění této politiky do zpráv předkládaných Evropskému parlamentu a Radě v souladu s tímto nařízením.

Odůvodnění

Jak uvádí Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 15/2012, agentura by neměla po odbornících pouze požadovat prohlášení o jakýchkoli možných zájmech ve věci, jíž se zabývají, ale měla by vyvinout systém, který jí umožní kontrolovat přesnost uvedených informací a vypracovat metodiku zjišťování rizik. Vzhledem k tomu, že externí odborníci nejsou úředníky EU a nejsou vázáni služebním řádem, který stanoví pravidla pro jejich nezávislost, měla by mít agentura rovněž k dispozici vhodný právní základ, aby mohla vypracovávat postupy pro aktivní řízení účasti odborníků.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 22 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Správní rada a rada pro bezpečnostní akreditaci uplatňují politiku umožňující zabránit střetu zájmů.

3. Správní rada a rada pro bezpečnostní akreditaci uplatňují politiku umožňující řešit střet zájmů a tomuto střetu zájmů bránit a tato politika by měla zahrnovat přinejmenším tyto prvky:

 

a) zásady pro nakládání s prohlášeními zájmů a pro ověřování těchto prohlášení včetně pravidel pro jejich zveřejňování se zohledněním článku 22;

 

b) požadavky na povinné školení ohledně střetu zájmů pro zaměstnance agentury a odborníky vyslané členskými státy;

 

c) pravidla pro dary a pozvání;

 

d) podrobná pravidla stanovená pro zaměstnance a členy agentury a týkající se neslučitelnosti po ukončení jejich zaměstnaneckého poměru v agentuře;

 

e) pravidla pro transparentnost rozhodnutí agentury včetně zápisů ze schůzí správní rady agentury, které se zveřejňují se zohledněním citlivých, utajovaných a důvěrných informací, a

 

f) sankce a mechanismy, jejichž účelem je zachovat samostatnost a nezávislost agentury.

 

Agentura bere v potaz nutnost udržet rovnováhu mezi riziky a přínosy, zejména pokud jde o cíl získávat co nejlepší vědecká poradenství a expertízu a postupy v otázce střetů zájmů. Výkonný ředitel a předseda rady pro bezpečnostní akreditaci odpovídají za provádění této politiky v oblastech svých pravomocí a informují správní radu a radu pro bezpečnostní akreditaci. Výkonný ředitel zahrne informace o provádění této politiky do zpráv předkládaných Evropskému parlamentu a Radě v souladu s tímto nařízením.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytuje právní základ k tomu, aby mohla agentura zavést kompletní soubor pravidel pro řízení střetů zájmů a pro zabránění těmto střetům. Řídící orgány agentury odpovídají za rozvíjení a provádění této politiky a berou přitom v úvahu specifické rysy agentury i případné citlivé, utajované a komerční informace.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20

Nařízení 2010/912/EU

Čl. 26 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Hodnotící zprávu, jakož i své vlastní závěry k obsahu dané zprávy předá Komise Evropskému parlamentu, Radě, správní radě a radě pro bezpečnostní akreditaci agentury. Výsledky hodnocení se zpřístupní veřejnosti.

2. Hodnotící zprávu, jakož i své vlastní závěry k obsahu dané zprávy předá Komise Evropskému parlamentu, Radě, správní radě a radě pro bezpečnostní akreditaci agentury. Kromě toho poskytne Komise Evropskému parlamentu, Radě a vnitrostátním parlamentům na požádání veškeré další informace o hodnocení. Výsledky hodnocení se zpřístupní veřejnosti.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20

Nařízení (EU) č. 912/2010

Čl. 26. – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pokud hodnocení poukáže na nedostatky v efektivním fungování rady pro bezpečnostní akreditaci a v její nezávislosti při plnění svěřených úkolů, měl by být v dané věci proveden přezkum.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost [dvacátým] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost [dvacátým] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Do tří měsíců od svého vyhlášení bude konsolidováno s nařízením, které mění.

POSTUP

Název

Změna nařízení (EU) č. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS

Referenční údaje

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

Průmysl, výzkum a energetika

12.3.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

12.3.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Inés Ayala Sender

17.4.2013

Projednání ve výboru

17.9.2013

 

 

 

Datum přijetí

2.10.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

POSTUP

Název

Změna nařízení (EU) č. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS

Referenční údaje

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Datum předložení EP

1.2.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.3.2013

CONT

12.3.2013

TRAN

12.3.2013

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

TRAN

18.3.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Amalia Sartori

20.2.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

2.9.2013

 

 

 

Datum přijetí

14.10.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Antonio Cancian, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros

Datum předložení

5.11.2013

Právní upozornění - Ochrana soukromí