Procedure : 2013/0022(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0364/2013

Indgivne tekster :

A7-0364/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2014 - 8.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0228

BETÆNKNING     ***I
PDF 648kWORD 457k
5.11.2013
PE 510.725v04-00 A7-0364/2013

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Amalia Sartori

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0040),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0031/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. april 2013(1),

–   der henviser til høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget (A7-0364/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  understreger, at en afgørelse, der træffes af den lovgivende myndighed til fordel for en flerårig finansiering til Det Europæiske GNSS-agentur ("agenturet"), ikke berører de afgørelser, budgetmyndigheden træffer inden for rammerne af den årlige budgetprocedure;

3.  anmoder Kommissionen om at forelægge en finansieringsoversigt, der fuldt ud tager hensyn til resultatet af den lovgivningsmæssige aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om at opfylde de budget- og personalemæssige behov i agenturet og eventuelt i Kommissionens tjenestegrene;

4.  anmoder Kommissionen om at finde en gennemførlig løsning på de problemer, som agenturet muligvis vil komme til at stå over for i forbindelse med finansieringen af type II-Europaskolerne, eftersom dette har en direkte indvirkning på agenturets evne til at tiltrække kvalificeret personale;

5.  anmoder om, at Kommissionen ved fastsættelsen af justeringskoefficienten for agenturets ansattes vederlag ikke anvender det tjekkiske gennemsnit, men tilpasser koefficienten til leveomkostningerne i hovedstadsområdet Prag;

6.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. xxx/2013 om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer8, som erstatter forordning (EF) nr. 683/2008, og som træder i kraft den 1. januar 2014, fastlægges den nye offentlige styringsordning for programmerne for perioden 2014-2020. Forordningen udvider agenturets opgaver og fastsætter især, at agenturet vil kunne spille en vigtig rolle i driften af systemerne.

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. xxx/2013 om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer8, som erstatter forordning (EF) nr. 683/2008, og som træder i kraft den 1. januar 2014, fastlægges den nye offentlige styringsordning for programmerne for perioden 2014-2020. Forordningen giver Kommissionen det overordnede ansvar for programmerne og gør Kommissionen ansvarlig for at garantere programmernes sikkerhed, herunder sikkerheden af systemerne og deres drift. Den udvider endvidere agenturets opgaver og fastsætter især, at agenturet vil kunne spille en vigtig rolle i driften af systemerne og med hensyn til at maksimere de samfundsøkonomiske fordele ved systemerne.

Begrundelse

Det er vigtigt at minde om, at Kommissionen har det overordnede ansvar for programmerne og er ansvarlig for at garantere deres sikkerhed.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Med henblik på at værne om uafhængigheden for Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og for at undgå enhver interessekonflikt vil det desuden være hensigtsmæssigt, at Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og de af agenturets medarbejdere, der er under dennes kontrol, udfører deres arbejde i omgivelser, der sikrer dens selvstændighed og uafhængighed i forhold til agenturets andre aktiviteter, herunder de operationelle aktiviteter, der er forbundet med driften af systemerne, og desuden at agenturets interne personalereglement garanterer selvstændighed og uafhængighed for personer, der er beskæftiget med aktiviteter knyttet til sikkerhedsgodkendelse, i forhold til det personale, der er beskæftiget med agenturets øvrige aktiviteter.

(9) Med henblik på at værne om uafhængigheden for Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og for at undgå enhver interessekonflikt er det desuden vigtigt, at Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og de af agenturets medarbejdere, der er under dennes kontrol, udfører deres arbejde selvstændigt og uafhængigt i forhold til agenturets andre aktiviteter, herunder de operationelle aktiviteter, der er forbundet med driften af systemerne, og desuden at agenturets interne personalereglement garanterer selvstændighed og uafhængighed for personer, der er beskæftiget med aktiviteter knyttet til sikkerhedsgodkendelse, i forhold til det personale, der er beskæftiget med agenturets øvrige aktiviteter.

Begrundelse

Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse befinder sig på samme sted som resten af agenturet.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Forordning (EU) 912/2010 bør bringes i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang til de decentrale agenturer vedtaget af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen henholdsvis den 5. juli, den 26. juni og den 12. juni 2012, især vedrørende reglerne om bestyrelsens vedtagelse af afgørelser, varigheden af mandatperioden for medlemmerne af bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og disses formænd, eksistensen af et flerårigt arbejdsprogram, bestyrelsens beføjelser i personalespørgsmål, evaluering og revision af reglementet, forebyggelse af interessekonflikter og behandling af følsomme, ikkeklassificerede oplysninger.

(11) Forordning (EU) 912/2010 bør bringes i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang til de decentrale agenturer vedtaget af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen henholdsvis den 5. juli, den 26. juni og den 12. juni 2012, især vedrørende reglerne om bestyrelsens vedtagelse af afgørelser, varigheden af mandatperioden for medlemmerne af bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og disses formænd, eksistensen af et flerårigt arbejdsprogram, bestyrelsens beføjelser i personalespørgsmål, evaluering og revision af reglementet, forebyggelse og styring af interessekonflikter og behandling af følsomme, ikkeklassificerede oplysninger.

Begrundelse

Dette er ordlyden i den fælles tilgang til de decentrale agenturer, som de tre institutioner er blevet enige om.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Med henvisning til forebyggelse og styring af interessekonflikter er det vigtigt, at agenturet opretter og fastholder et omdømme med upartiskhed, integritet og en høj faglig standard. Der bør aldrig være nogen lovlig grund til at nære mistanke om, at beslutninger kan påvirkes af interesser, der er i konflikt med agenturets rolle som et organ, der tjener Unionen som helhed, eller af private interesser eller tilknytninger hos et medlem af agenturets personale eller udstationerede nationale eksperter eller et medlem af bestyrelsen eller Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, som skaber eller potentielt kan skabe en konflikt med den pågældende persons korrekte udøvelse af sine officielle pligter. Europa-Parlamentet har udtrykt bekymring om interessekonflikter i visse agenturer og har anmodet Revisionsretten om at foretage en omfattende analyse. Bestyrelsen bør derfor vedtage omfattende regler om dette spørgsmål, som dækker hele agenturet. I disse regler bør der tages hensyn til Revisionsrettens henstillinger i dennes særberetning nr. 15/2012.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) På regeringskonferencen i Haag den 10. december 2010 besluttede repræsentanter for de medlemsstater, der deltog i regeringskonferencen, at agenturets hovedkvarter skulle ligge i Prag. Værtsaftalen mellem Den Tjekkiske Republik og agenturet trådte i kraft den 9. august 2012. Værtsaftalen og andre specifikke ordninger (såsom forpagtningsaftalen og aftaler om personalegoder) bør anses for at være i fuld overensstemmelse med denne forordning og behøver derfor ikke at blive ændret.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestemmelserne vedrørende agenturets oprettelse og funktion i medlemsstaterne og værtstredjelandene og vedrørende de fordele, sidstnævnte indrømmer den administrerende direktør, medlemmerne af bestyrelsen, agenturets personale og medlemmerne af deres familier, er omfattet af særlige ordninger, som der er truffet aftale om mellem agenturet og disse stater. De særlige ordninger godkendes af bestyrelsen.

Bestemmelserne vedrørende agenturets oprettelse og funktion i medlemsstaterne og værtstredjelandene og vedrørende de fordele, sidstnævnte indrømmer den administrerende direktør, medlemmerne af bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, agenturets personale og medlemmerne af deres familier, er omfattet af særlige ordninger, som der er truffet aftale om mellem agenturet og disse stater. De særlige ordninger godkendes af bestyrelsen.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra a

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemmerne af bestyrelsen udpeges på baggrund af deres kendskab til agenturets virksomhed under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kompetencer. Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra a

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode er fire år og kan fornyes.

Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode er fire år og kan fornyes. Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne tilstræber at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra b

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Formanden kan indbydes til at give en redegørelse over for Europa-Parlamentets relevante udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra b

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bestyrelsen har beføjelse til at afskedige sin formand og sin næstformand.

Begrundelse

Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand, men har ingen beføjelse til at afskedige dem, hvilket kan være nødvendigt under visse omstændigheder. Endvidere har Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse beføjelse til dette i forhold til sin formand og sin næstformand.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra c

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved valg af formand og næstformand for bestyrelsen og ved vedtagelse af budget og arbejdsprogrammer kræves et flertal på to tredjedele af alle stemmeberettigede medlemmer.

Ved valg og afskedigelse af formand og næstformand for bestyrelsen og ved vedtagelse af budget og arbejdsprogrammer kræves et flertal på to tredjedele af alle stemmeberettigede medlemmer.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) senest den 30. juni i det første år i den flerårige finansielle ramme i henhold til artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedtage agenturets flerårige arbejdsprogram for den periode, der er dækket af den flerårige finansielle ramme, efter at have integreret heri den del, der er udarbejdet af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse i henhold til artikel 11, stk. 3, litra b), og efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen

a) senest den 30. juni i det første år i den flerårige finansielle ramme i henhold til artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedtage agenturets flerårige arbejdsprogram for den periode, der er dækket af den flerårige finansielle ramme, efter at have integreret heri den del, der er udarbejdet af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse i henhold til artikel 11, stk. 3, litra b), og efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen og efter at have hørt Europa-Parlamentet

Begrundelse

Ifølge den fælles tilgang skal Parlamentet høres om det flerårige arbejdsprogram.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 6 – stk. 2 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) vedtage de i artikel 23, stk. 2, omhandlede ordninger efter godkendelse fra Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, som oprettes i henhold til artikel 11 til at varetage de i kapitel III omhandlede opgaver

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 6 – stk. 2 – litra h a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha) efter forslag fra den administrerende direktør godkende arbejdsaftalerne mellem agenturet og ESA som omhandlet i artikel [15, stk. 1c] i forordning (EU) nr. …/... [den fremtidige GNSS-forordning]

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 6 – stk. 2 – litra i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) selv vedtage sin forretningsorden.

i) selv vedtage og offentliggøre sin forretningsorden

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 6 – stk. 2 – litra i a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia) på grundlag af et forslag fra den administrerende direktør vedtage en strategi for bekæmpelse af svig, som står i forhold til risikoen for svig, og som tager en analyse af de påtænkte foranstaltningers omkostningseffektivitet i betragtning

Begrundelse

Den administrerende direktør skal udarbejde en strategi til bekæmpelse af svig og forelægge den for bestyrelsen, men bestyrelsen har ingen beføjelse til at vedtage en sådan strategi.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 6 – stk. 2 – litra i b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ib) om nødvendigt og på grundlag af forslag fra den administrerende direktør træffe beslutninger om agenturets organisationsstrukturer med undtagelse af de strukturer, der vedrører sikkerhedsgodkendelsesaktiviteterne i henhold til kapitel III

Begrundelse

Beslutninger om interne strukturer bør træffes af bestyrelsen på forslag fra den administrerende direktør.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter proceduren i tjenestemandsvedtægtens artikel 110 træffer bestyrelsen en beslutning i henhold til artikel 2, stk. 1, i tjenestemandsvedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, hvorved de beføjelser, der henhører under ansættelsesmyndigheden, uddelegeres til den administrerende direktør, og fastsætter de betingelser, hvorved denne delegering kan ophæves. Den administrerende direktør bemyndiges til at subdelegere disse beføjelser.

Efter proceduren i tjenestemandsvedtægtens artikel 110 træffer bestyrelsen en beslutning i henhold til artikel 2, stk. 1, i tjenestemandsvedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, hvorved de beføjelser, der henhører under ansættelsesmyndigheden, uddelegeres til den administrerende direktør, og fastsætter de betingelser, hvorved denne delegering kan ophæves. Den administrerende direktør aflægger beretning til bestyrelsen om disse delegerede beføjelser. Den administrerende direktør bemyndiges til at subdelegere disse beføjelser.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen vedtager også reglerne for udstationering af nationale eksperter jf. artikel 15c efter høring af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og tager behørigt hensyn til dennes bemærkninger.

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse er flyttet til artikel 15c.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 6 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør og kan forlænge eller afslutte dennes mandat i henhold til artikel 15b, stk. 4. Den udøver disciplinærmyndighed over for den administrerende direktør.

Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør og kan forlænge eller afslutte dennes mandat i henhold til artikel 15b, stk. 3 og 4. Den udøver disciplinærmyndighed over for den administrerende direktør.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med forbehold af Kommissionens og bestyrelsens beføjelser er den administrerende direktør uafhængig i udførelsen af sit hverv og må hverken søge eller modtage instruktioner fra regeringer eller andre organer.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) repræsenterer agenturet undtagen i forbindelse med aktiviteter og beslutninger i henhold til kapitel II og III og er dets administrative leder; han undertegner delegeringsaftalerne mellem Kommissionen og agenturet i henhold til artikel [15, stk. 1, litra d)] i forordningen [den fremtidige GNSS-forordning],

1) repræsenterer agenturet undtagen i forbindelse med aktiviteter og beslutninger i henhold til kapitel II og III og er dets daglige administrative leder; han undertegner delegeringsaftalerne mellem Kommissionen og agenturet i henhold til artikel [15, stk. 1a] i forordning (EU) nr. [den fremtidige GNSS-forordning],

Begrundelse

I henhold til artikel 7 er den administrerende direktør ansvarlig for agenturets ledelse.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) forbereder arbejdsaftalerne mellem agenturet og ESA som omhandlet i artikel [15, stk. 1c] i forordning (EU) nr. .../... [den fremtidige GNSS-forordning] og forelægger dem for bestyrelsen til godkendelse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, litra ha)

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) forbereder bestyrelsens arbejde og deltager uden stemmeret i bestyrelsens arbejde

2) forbereder bestyrelsens arbejde og deltager uden stemmeret i bestyrelsens arbejde, jf. dog artikel 5, stk. 5, andet afsnit

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a) gennemfører bestyrelsens afgørelser

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) er over for bestyrelsen ansvarlig for, at agenturets årlige arbejdsprogrammer gennemføres, med undtagelse af den del af programmerne, der henhører under kapitel III

3) er ansvarlig for at udarbejde agenturets flerårige og årlige arbejdsprogrammer og forelægge dem for bestyrelsen med undtagelse af de dele, der udarbejdes og vedtages af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, litra b) og c)

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) er ansvarlig for at gennemføre agenturets flerårige og årlige arbejdsprogrammer med undtagelse af de dele, der gennemføres af formanden for Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse i overensstemmelse med artikel 11a, stk. 1, litra b), og indberette deres gennemførelse til bestyrelsen

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b) udarbejder en rapport om fremskridtene i forbindelse med gennemførelsen af det årlige arbejdsprogram for hvert bestyrelsesmøde, der omfatter det kapitel, som formanden for Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse har udarbejdet i overensstemmelse med artikel 11a, stk. 1, litra c), uden ændringer

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6) udarbejder hvert år under hensyntagen til bemærkningerne fra formanden for Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse vedrørende aktiviteter, der henhører under kapitel III, et udkast til en almindelig beretning og forelægger denne for bestyrelsen

6) udarbejder den årlige beretning om agenturets aktiviteter og muligheder med undtagelse af den del, som udarbejdes og vedtages af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, litra d), og forelægger denne for bestyrelsen til godkendelse

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7) sørger for, at agenturet som ansvarlig for driften af GSMC er i stand til at efterkomme instrukser i henhold til fælles aktion 2004/552/FUSP

7) sørger for, at agenturet som ansvarlig for driften af GSMC er i stand til at efterkomme instrukser i henhold til fælles aktion 2004/552/FUSP og udfylde sin rolle som omhandlet i artikel 6 i afgørelse nr. 1104/2011/EU

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a) sikrer udveksling af relevante informationer mellem agenturets forskellige organer, herunder informationer om sikkerhedsspørgsmål vedrørende agenturets daglige administrative ledelse

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 7 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b) meddeler Kommissionen agenturets synspunkter vedrørende potentielle tekniske og operationelle specifikationer, der er nødvendige for at kunne gennemføre udviklingen af systemer, jf. artikel [13, stk. 3, litra ca),] i forordning (EU) nr. .../... [den fremtidige GNSS-forordning], herunder for fastlæggelse af procedurerne for accept og revision, og vedrørende forskningsaktiviteterne til støtte for denne udvikling

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8) udarbejder agenturets organisationsstruktur og forelægger den for bestyrelsen til godkendelse

udgår

Begrundelse

Dette er omfattet af ændringsforslaget om tilføjelse af artikel 6, stk. 2, litra ib)

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12) udarbejder en handlingsplan med henblik på at sikre opfølgningen af konklusionerne og anbefalingerne i de foretagne evalueringer og forelægger en halvårlig statusrapport for Kommissionen

12) udarbejder en handlingsplan som opfølgning af konklusionerne og anbefalingerne fra de evalueringer, som er foretaget i henhold til artikel 26, samt fra OLAF's undersøgelser og alle interne eller eksterne revisionsrapporter og forelægger en halvårlig statusrapport for Kommissionen

Begrundelse

Harmoniseret med artikel 6, stk. 2, litra g).

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – nr. 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14) udarbejder en strategi til bekæmpelse af svig for agenturet forelægger denne for bestyrelsen med henblik på godkendelse.

14) udarbejder en strategi til bekæmpelse af svig og til forebyggelse og forvaltning af interessekonflikter for agenturet og forelægger denne for bestyrelsen med henblik på godkendelse.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Europa-Parlamentet eller Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge beretning om sin embedsførelse og om at afgive en redegørelse over for disse institutioner.

Begrundelse

Flyttet fra artikel 15b.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Agenturets flerårige arbejdsprogram, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), omfatter de aktiviteter, som agenturet skal gennemføre i løbet af den periode, der er omfattet af den flerårige finansielle ramme i henhold til artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, herunder de aktiviteter i forbindelse med internationale relationer og kommunikation, som agenturet er ansvarligt for. Dette program fastlægger de menneskelige og finansielle ressourcer, der afsættes til hver enkelt aktivitet. I arbejdsprogrammet skal der tages hensyn til resultatet af de evalueringer, der er omhandlet i artikel 26.

1. Agenturets flerårige arbejdsprogram, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), omfatter de aktiviteter, som agenturet skal gennemføre i løbet af den periode, der er omfattet af den flerårige finansielle ramme i henhold til artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, herunder de aktiviteter i forbindelse med internationale relationer og kommunikation, som agenturet er ansvarligt for, og fastsætter den overordnede strategiske programmering, herunder mål, etaper, forventede resultater og resultatindikatorer, og programmeringen af ressourcer, herunder de menneskelige og finansielle ressourcer, der afsættes til hver enkelt aktivitet. I arbejdsprogrammet skal der tages hensyn til resultatet af de evalueringer, der er omhandlet i artikel 26.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. På baggrund af det flerårige arbejdsprogram omfatter det i artikel 6, stk. 2, litra b), omhandlede årlige arbejdsprogram de foranstaltninger, som agenturet skal gennemføre i løbet af det kommende år, herunder de foranstaltninger knyttet til internationale relationer og kommunikation, som agenturet er ansvarligt for. Dette program fastlægger de menneskelige og finansielle ressourcer, der afsættes til hver enkelt aktivitet. Dette omfatter til orientering de opgaver, som Kommissionen eventuelt har uddelegeret til agenturet i henhold til artikel [15, stk. 1, litra d)] i forordningen (den fremtidige GNSS-forordning).

2. Det i artikel 6, stk. 2, litra b), omhandlede årlige arbejdsprogram er baseret på det flerårige arbejdsprogram. Det indeholder detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer, som gør det muligt at foretage en effektiv evaluering af opnåede resultater. Det indeholder en detaljeret beskrivelse af de foranstaltninger, som skal gennemføres af agenturet i løbet af det kommende år, herunder de foranstaltninger knyttet til internationale relationer og kommunikation, som agenturet er ansvarligt for, og indeholder de menneskelige og finansielle ressourcer, der afsættes til hver enkelt aktivitet, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -styring. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående år. Dette omfatter til orientering de opgaver, som Kommissionen eventuelt har uddelegeret til agenturet i henhold til artikel [15, stk. 1a,] i forordning (EU) nr. .../… (den fremtidige GNSS-forordning)..

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Den administrerende direktør fremsender efter godkendelse heraf i bestyrelsen de flerårige og årlige arbejdsprogrammer til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggør dem. Den administrerende direktør og formanden for Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse kan opfordres til at fremlægge den del af det vedtagne årlige arbejdsprogram, som de er ansvarlige for, for det eller de relevante udvalg i Europa-Parlamentet og besvare medlemmernes spørgsmål.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den i artikel 8, litra f), omhandlede årsrapport gør status over gennemførelsen af agenturets arbejdsprogrammer.

3. Den i artikel 6, litra f), omhandlede årsrapport indeholder oplysninger om:

 

a) gennemførelsen af de flerårige og årlige arbejdsprogrammer, herunder med hensyn til resultatindikatorer

 

b) gennemførelsen af budget- og personalepolitikplanen

 

c) agenturets ledelse og interne kontrolsystemer og fremskridtene i forbindelse med gennemførelsen af de projektstyringssystemer og -teknikker, som der henvises til i artikel [12, litra e)] i forordning (EU) nr. .../... [den fremtidige GNSS-forordning];

d) agenturets miljøfodaftryk og foranstaltninger til at forbedre dets resultater på miljøområdet

 

e) resultater af interne og eksterne revisioner og opfølgning på revisionshenstillinger og dechargehenstillinger

f) den administrerende direktørs erklæring om årsrapportens rigtighed.

 

Årsrapporten offentliggøres.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9 – litra a

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 11 – stk. 3 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) træffer om nødvendigt og på grundlag af forslag fra formanden beslutninger om agenturets organisationsstrukturer, der vedrører sikkerhedsgodkendelsesaktiviteterne i dette kapitel

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9 – litra a

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 11 – stk. 3 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) vedtager selv sin forretningsorden.

f) vedtager selv sin forretningsorden og offentliggør den

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9 – litra b

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 11 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse sammensættes af en repræsentant pr. medlemsstat, en repræsentant for Kommissionen og en repræsentant for den højtstående repræsentant. Mandatperioden for medlemmerne af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, der er på fire år, kan fornyes. En repræsentant for ESA indbydes til at deltage i komitéens møder som observatør. Deltagelse af repræsentanter for tredjelande og betingelserne herfor fastsættes, hvor det er relevant, i forbindelse med de i artikel 23 omhandlede ordninger.

7. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse sammensættes af en repræsentant pr. medlemsstat, en repræsentant for Kommissionen og en repræsentant for den højtstående repræsentant, som udpeges på grundlag af deres viden om sikkerhedsgodkendelsesaktiviteter under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Kommissionen, den højtstående repræsentant og medlemsstaterne tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse. Medlemmerne af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Mandatperioden for medlemmerne af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, der er på fire år, kan fornyes. Kommissionen, den højtstående repræsentant og medlemsstaterne tilstræber at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen. En repræsentant for ESA indbydes til at deltage i komitéens møder som observatør. Deltagelse af repræsentanter for tredjelande og betingelserne herfor fastsættes, hvor det er relevant, i forbindelse med de i artikel 23 omhandlede ordninger.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9 – litra b

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 11 – stk. 8 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Formanden kan indbydes til at give en redegørelse over for Europa-Parlamentets relevante udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9 – litra e

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 11 – stk. 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og de af agenturets medarbejdere, der er under dennes kontrol, arbejder på en måde, der sikrer dens selvstændighed og uafhængighed i forhold til agenturets andre aktiviteter, herunder de operationelle aktiviteter, der er forbundet med anvendelsen af systemerne.

17. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og de af agenturets medarbejdere, der er under dennes kontrol, arbejder på en måde, der sikrer dens selvstændighed og uafhængighed i forhold til agenturets andre aktiviteter, herunder de operationelle aktiviteter, der er forbundet med anvendelsen af systemerne. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse orienterer straks den administrerende direktør og bestyrelsen om forhold, som muligvis kan bringe dens autonomi og uafhængighed i fare. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse orienterer straks Europa-Parlamentet og Rådet, såfremt der ikke er foretaget noget i den anledning.

Begrundelse

Forordningen tilstræber at give Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse mere uafhængighed og autonomi, men fastsætter ikke nogen procedure til løsning af eventuelle konflikter, som måtte opstå mellem de to ansvarsområder (sikkerhedsgodkendelse samt anvendelse og markedsføring). Ændringsforslag indebærer to løsningsniveauer. Først en intern procedure for identificering og løsning af problemer og derefter en pligt til at orientere lovgiverne, hvis der efter Sikkerhedsgodkendelseskomitéens opfattelse ikke er blevet foretaget noget for at bringe de forhold, som påvirker autonomien, til ophør.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 10

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 11a – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) koordinerer sikkerhedsgodkendelsen under ledelse af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse

a) forbereder arbejdet i Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og koordinerer sikkerhedsgodkendelsen under ledelse af komitéen

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 10

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 11a – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) sikrer gennemførelsen af den del agenturets årlige arbejdsprogrammer, der henhører under dette kapitel, under tilsyn af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse

b) gennemfører de dele af agenturets flerårige og årlige arbejdsprogrammer, der er udarbejdet og godkendt af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse i henhold til artikel 11, stk. 3, litra b) og c), under tilsyn af komitéen

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 15b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af fortjenester og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt relevante kvalifikationer og erfaring ud fra en liste af kandidater, som Kommissionen opstiller på grundlag af en almindelig, åben udvælgelsesprøve efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser både i Den Europæiske Unions Tidende og andetsteds.

2. Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen, efter at være blevet bekræftet af Europa-Parlamentet, på grundlag af fortjenester og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt relevante kvalifikationer og erfaring ud fra en liste af kandidater, som Kommissionen opstiller på grundlag af en almindelig, åben udvælgelsesprøve efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser både i Den Europæiske Unions Tidende og andetsteds.

Begrundelse

Samme tilgang anvendes i Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (forordning 1093/2010), Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (forordning 1094/2010) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (forordning 1095/2010).

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 15b – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Før udnævnelsen indbydes ansøgerne på den i første afsnit omhandlede liste til at afgive en redegørelse for Europa-Parlamentets relevante udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 15b – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs embedsperiode. Inden for en måned inden forlængelsen af mandatperioden kan den administrerende direktør indbydes til at afgive en redegørelse for Europa-Parlamentets relevante udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 15b – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Europa-Parlamentet eller Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge beretning om sin embedsførelse og om at afgive en redegørelse over for disse institutioner.

udgår

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 15c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet kan også anvende nationale eksperter. Disse eksperter skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse.

Agenturet kan anvende udstationerede nationale eksperter. Sådanne eksperter skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse. Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte gælder ikke for sådanne eksperter.

 

Bestyrelsen vedtager en beslutning, der fastlægger regler for udstationering af nationale eksperter til agenturet. Inden beslutningen vedtages, hører bestyrelsen Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse med hensyn til udstationeringen af nationale eksperter i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsesaktiviteterne i kapitel III og tager behørigt hensyn til dennes bemærkninger.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 18

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 22a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør samt embedsmænd, der midlertidigt er stillet til rådighed af medlemsstaterne og af Kommissionen, afgiver en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de anfører, at de ikke har nogen direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer afgives skriftligt ved de pågældendes tiltræden og fornyes ved ændring af deres personlige forhold.

1. Bestyrelsen vedtager regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter. Disse regler gælder hele agenturet og offentliggøres. Inden reglerne vedtages, hører bestyrelsen Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og tager behørigt hensyn til dennes bemærkninger.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 18

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 22 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Eksterne eksperter, der deltager i arbejdsgrupper, skal forud for hvert møde skriftligt gøre opmærksom på eventuelle interesser, som kunne anses for at være til hinder for deres uafhængighed med hensyn til de punkter, der er på dagsordenen.

2. De i afsnit 1 nævnte regler skal som minimum:

 

a) fastsætte krav om, at medlemmerne af bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, den administrerende direktør, agenturets medarbejdere, udstationerede nationale eksperter og observatører afgiver en loyalitetserklæring og en interesseerklæring om interesser, som kan anses for at berøre deres uafhængighed

 

b) stille krav om, at erklæringerne i litra a) er præcise og fuldstændige, afgives skriftligt ved de pågældendes tiltræden og fornyes ved ændring af deres personlige forhold samt offentliggøres

 

c) indeholde tydelige og objektive kriterier for vurdering af erklæringerne i henhold til litra a), sikre konsekvent overholdelse af disse kriterier og sørge for, at enhver sådan erklæring kontrolleres, hvis der opstår bekymringer i forbindelse dermed

 

d) indeholde en procedure, der sikrer, at en person med en interesse, der kan anses for at være til hinder for dennes uafhængighed i forhold til et punkt på en mødedagsorden, ikke deltager i drøftelsen eller beslutningen om det pågældende punkt

 

e) indeholde en tydelig og konsekvent politik og procedurer til håndtering af overtrædelse af reglerne, herunder effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner

 

f) indeholde bestemmelser om hensigtsmæssig obligatorisk uddannelse i interessekonflikter for den administrerende direktør, alle agenturets medarbejdere, udstationerede nationale eksperter og medlemmer af bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse

 

g) omhandle spørgsmål vedrørende situationen, efter en persons ansættelse hos agenturet er ophørt.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 18

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 22a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse indfører en politik, der gør det muligt at undgå interessekonflikter.

udgår

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 20

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 26 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen fremsender evalueringsrapporten og dens egne konklusioner om dens indhold til Europa-Parlamentet, Rådet, bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse. Resultaterne af evalueringerne skal gøres offentligt tilgængelige.

2. Kommissionen fremsender evalueringsrapporten og dens egne konklusioner om dens indhold til Europa-Parlamentet, Rådet, bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse. Desuden videregiver Kommissionen alle andre oplysninger om evalueringen til Europa-Parlamentet, Rådet og de nationale parlamenter, hvis der anmodes om dette. Resultaterne af evalueringerne skal gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 20

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Såfremt evalueringen påviser mangler med hensyn til en effektiv afvikling af Sikkerhedsgodkendelseskomitéens opgaver og dens uafhængighed i forbindelse hermed, bør der overvejes en revision af dette specifikke område.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på [tyvende]dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på [tyvende]dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den konsolideres med den forordning, som den ændrer, senest tre måneder efter offentliggørelsen.

(1)

EUT C 198 af 10.7.2013, s. 67.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (19.9.2013)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Ordfører for udtalelse: Jutta Haug

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har fremsat et forslag til en forordning om ændring af forordningen om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur (GSA). Forslaget behandler primært forvaltningsmæssige spørgsmål i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse, men bringer også GSA-forordningen i overensstemmelse med den fælles tilgang til decentrale agenturer i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen i juli 2012. Endvidere – og mest relevant ud fra et budgetmæssigt synspunkt – skal de foreslåede ændringer til finansieringsoversigten afspejle de nye opgaver, som GSA vil blive pålagt i henhold til den fremtidige GNSS-forordning (forordning om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer (COM(2011)0814)). Kommissionens forslag vedrørende den fremtidige GNSS-forordning budgetterede med et samlet beløb på 7 897 mio. EUR i løbende priser for FFR-perioden 2014-2020.

Efter indgåelsen af den politiske aftale om den næste flerårige finansielle ramme vedtog Kommissionen den 10. juli 2013 en meddelelse om ”Programmering af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014-2020” (COM(2013) 519), ifølge hvilken der tildeles et samlet EU-bidrag til GSA på 200,2 mio. EUR for perioden 2014-2020. Beløbet er 2 % lavere end de 204,3 mio. EUR, som Kommissionen tidligere mente var nødvendige for, at agenturet kan varetage sine opgaver som anført i finansieringsoversigten til det aktuelle forslag til forordning.

Ordføreren er alvorligt bekymret over Kommissionens generelle tilgang i meddelelsen og anmoder den om at give en forklaring på, hvorledes agenturet skal opfylde sine arbejdsopgaver i fremtiden.

Bekymringen vedrører også den kendsgerning, at Kommissionen fra 2014 og frem vil stoppe den direkte støtte til type II-Europaskolerne, og at det vil være op til de berørte agenturer (såsom GSA) at tilvejebringe den nødvendige finansiering. Kommissionen anfører, at de hidtil tildelte bevillinger vil blive overført til de berørte agenturers budgetter. I betragtning af de samlede nedskæringer af bevillingerne som følge af en mere snæver flerårig finansiel ramme vil agenturer imidlertid blive mødt med massive problemer i forbindelse med tilvejebringelsen af finansieringen til type II-Europaskolerne. Som en konsekvens heraf vil agenturer som GSA få endnu større problemer med at tiltrække kvalificeret midlertidigt personale fra alle medlemsstater.

Sluttelig ønsker ordføreren at understrege GSA's problem for så vidt angår den justeringskoefficient, som finder anvendelse på agenturets ansattes vederlag. På nuværende tidspunkt beregnes denne koefficient ud fra gennemsnittet i Tjekkiet, hvilket på ingen måde relaterer til de faktiske leveomkostninger i hovedstadsområdet Prag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. understreger, at en afgørelse, der træffes af den lovgivende myndighed til fordel for en sådan flerårig finansiering til GSA, ikke berører de afgørelser, budgetmyndigheden træffer inden for rammerne af den årlige budgetprocedure;

Ændringsforslag  2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1b. anmoder Kommissionen om at forelægge en finansieringsoversigt, der fuldt ud tager hensyn til resultatet af den lovgivningsmæssige aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om at opfylde de budget- og personalemæssige behov i GSA og eventuelt i Kommissionens tjenestegrene;

Ændringsforslag  3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1c. anmoder Kommissionen om at finde en gennemførlig løsning på de problemer, som agenturet muligvis vil komme til at stå over for i forbindelse med finansieringen af type II-Europaskolerne, eftersom dette har en direkte indvirkning på agenturets evne til at tiltrække kvalificeret personale;

Ændringsforslag  4

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1d. anmoder om, at Kommissionen ved fastsættelsen af justeringskoefficienten for agenturets ansattes vederlag ikke anvender det tjekkiske gennemsnit, men tilpasser koefficienten til leveomkostningerne i hovedstadsområdet Prag;

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur

Referencer

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

12.3.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jutta Haug

20.2.2013

Dato for vedtagelse

18.9.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Adina-Ioana Vălean

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Elena Oana Antonescu, Andrzej Grzyb, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler


UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (3.10.2013)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-Agentur

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Ordfører for udtalelse: Inés Ayala Sender

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter proceduren i tjenestemandsvedtægtens artikel 110 træffer bestyrelsen en beslutning i henhold til artikel 2, stk. 1, i tjenestemandsvedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, hvorved de beføjelser, der henhører under ansættelsesmyndigheden, uddelegeres til den administrerende direktør, og fastsætter de betingelser, hvorved denne delegering kan ophæves. Den administrerende direktør bemyndiges til at subdelegere disse beføjelser.

Efter proceduren i tjenestemandsvedtægtens artikel 110 træffer bestyrelsen en beslutning i henhold til artikel 2, stk. 1, i tjenestemandsvedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, hvorved de beføjelser, der henhører under ansættelsesmyndigheden, uddelegeres til den administrerende direktør, og fastsætter de betingelser, hvorved denne delegering kan ophæves. Den administrerende direktør aflægger beretning til bestyrelsen om disse delegerede beføjelser. Den administrerende direktør bemyndiges til at subdelegere disse beføjelser.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 6a

 

Forudgående meddelelse og røde kort

 

1. Kommissionen aktiverer et varslingssystem, hvis den har rimelig mistanke om, at bestyrelsen er ved at træffe beslutninger, som ikke er i overensstemmelse med agenturets mandat, risikerer at overtræde Unionsretten eller være i klar modstrid med Unionens politiske målsætninger. I disse tilfælde rejser Kommissionen formelt spørgsmålet i bestyrelsen og anmoder den om at undlade at træffe den pågældende beslutning. Hvis bestyrelsen tilsidesætter anmodningen, vil Kommissionen formelt underrette Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på hurtig reaktion. Kommissionen kan anmode bestyrelsen om at undlade at gennemføre den anfægtede beslutning, medens repræsentanterne for institutionerne drøfter spørgsmålet.

 

2. Ved begyndelsen af hver valgperiode udarbejder bestyrelsen detaljerede bestemmelser for proceduren i stk. 1. Proceduren skal godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 8 – stk. 1 – nr. 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) udarbejder en strategi til bekæmpelse af svig for agenturet forelægger denne for bestyrelsen med henblik på godkendelse.

(14) udarbejder en strategi til bekæmpelse af svig og en strategi til forebyggelse og forvaltning af interessekonflikter for agenturet forelægger denne for bestyrelsen med henblik på godkendelse."

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 11 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse sammensættes af en repræsentant pr. medlemsstat, en repræsentant for Kommissionen og en repræsentant for den højtstående repræsentant. Mandatperioden for medlemmerne af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, der er på fire år, kan fornyes. En repræsentant for ESA indbydes til at deltage i komitéens møder som observatør. Deltagelse af repræsentanter for tredjelande og betingelserne herfor fastsættes, hvor det er relevant, i forbindelse med de i artikel 23 omhandlede ordninger.

7. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse sammensættes af en repræsentant pr. medlemsstat, en repræsentant for Kommissionen og en repræsentant for den højtstående repræsentant. Medlemmerne af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Mandatperioden for medlemmerne af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, der er på fire år, kan fornyes. En repræsentant for ESA indbydes til at deltage i komitéens møder som observatør. Deltagelse af repræsentanter for tredjelande og betingelserne herfor fastsættes, hvor det er relevant, i forbindelse med de i artikel 23 omhandlede ordninger.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra e

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 11 – stk. 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og de af agenturets medarbejdere, der er under dennes kontrol, arbejder på en måde, der sikrer dens selvstændighed og uafhængighed i forhold til agenturets andre aktiviteter, herunder de operationelle aktiviteter, der er forbundet med anvendelsen af systemerne."

17. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og de af agenturets medarbejdere, der er under dennes kontrol, arbejder på en måde, der sikrer dens selvstændighed og uafhængighed i forhold til agenturets andre aktiviteter, herunder de operationelle aktiviteter, der er forbundet med anvendelsen af systemerne." Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse orienterer straks den administrerende direktør og bestyrelsen om forhold, som muligvis kan mindske dens autonomi og uafhængighed. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse orienterer straks Europa-Parlamentet og Rådet, såfremt der ikke er foretaget noget i den anledning.

Begrundelse

Forordningen tilstræber at give Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse mere uafhængighed og autonomi, men fastsætter ikke nogen procedure til løsning af eventuelle konflikter, som måtte opstå mellem de to ansvarsområder (sikkerhedsgodkendelse samt anvendelse og markedsføring). Ændringsforslag indebærer to løsningsniveauer. Først en intern procedure for identificering og løsning af problemer og derefter en pligt til at orientere lovgiverne, hvis der efter Sikkerhedsgodkendelseskomitéens opfattelse ikke er blevet foretaget noget for at bringe de forhold, som påvirker autonomien, til ophør.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 15b – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af fortjenester og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt relevante kvalifikationer og erfaring ud fra en liste af kandidater, som Kommissionen opstiller på grundlag af en almindelig, åben udvælgelsesprøve efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser både i Den Europæiske Unions Tidende og andetsteds.

2. Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af fortjenester og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt relevante kvalifikationer og erfaring ud fra en liste af kandidater, som Kommissionen opstiller på grundlag af en almindelig, åben udvælgelsesprøve efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser både i Den Europæiske Unions Tidende og andetsteds. Inden udnævnelsen indbydes den kandidat, som bestyrelsen af udvalgt, snarest muligt til at fremsætte en erklæring i Europa-Parlamentet og til at besvare spørgsmål fra medlemmerne.

Begrundelse

Ændringsforslaget indfører et krav om, at den kandidat, som bestyrelsen har udvalg, høres af Europa-Parlamentet forud for udnævnelsen for at styrke Parlamentets rettigheder i udnævnelsesproceduren og for at bringe den i overensstemmelse med forordningerne om nedsættelsen af andre agenturer, som f.eks. Det Europæiske Kemikalieagentur, Det Europæiske Lægemiddelagentur og Den Europæiske fødevaremyndighed, som allerede har en sådan bestemmelse. Desuden vil Europa-Parlamentet snart vedtage en henstilling til Kommissionen om at ændre forordningen om Miljøagenturet tilsvarende (A7-0264/2013).

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 16 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Revisionsretten har beføjelser til at foretage kontrol af modtagere af agenturets midler og af kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget midler ved agenturets mellemkomst, på basis af dokumentation indhentet ved kontrol på stedet.

2. Revisionsretten har beføjelse og ret til at foretage revision af modtagere af agenturets midler og af kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget midler ved agenturets mellemkomst, på basis af dokumentation indhentet ved kontrol på stedet

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 22a – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Interessekonflikter

Interessekonflikter og åbenhed

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 22a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør samt embedsmænd, der midlertidigt er stillet til rådighed af medlemsstaterne og af Kommissionen, afgiver en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de anfører, at de ikke har nogen direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer afgives skriftligt ved de pågældendes tiltræden og fornyes ved ændring af deres personlige forhold.

1. Den administrerende direktør samt embedsmænd, der midlertidigt er stillet til rådighed af medlemsstaterne og af Kommissionen, afgiver en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de anfører, at de ikke har nogen direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer afgives skriftligt ved de pågældendes tiltræden og fornyes ved ændring af deres personlige forhold. Medlemmer af og observatører i bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse afgiver ligeledes sådanne erklæringer, som offentliggøres sammen med deres levnedsbeskrivelse. Agenturet offentliggør på sit websted en liste over medlemmerne af bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og over interne og eksterne eksperter.

Begrundelse

Der er ingen grund til at udelukke medlemmerne af og observatørerne i Agenturets organer fra pligten til at angive deres forpligtelser og interesser. For at sikre åbenhed bør disse oplysninger være offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 22a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Eksterne eksperter, der deltager i arbejdsgrupper, skal forud for hvert møde skriftligt gøre opmærksom på eventuelle interesser, som kunne anses for at være til hinder for deres uafhængighed med hensyn til de punkter, der er på dagsordenen.

2. Eksterne eksperter, der deltager i arbejdsgrupper, skal forud for hvert møde skriftligt gøre opmærksom på eventuelle interesser, som kunne anses for at være til hinder for deres uafhængighed med hensyn til de punkter, der er på dagsordenen. Agenturet vedtager og gennemfører en politik for vurdering og forvaltning af eventuelle interessekonflikter hos udlånte nationale eksperter, herunder udelukkelse af dem fra møder i arbejdsgrupper, hvis uafhængighed og upartiskhed kunne blive undergravet. Den administrerende direktør medtager oplysninger om gennemførelsen af denne politik, når han/hun aflægger beretning til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med denne forordning.

Begrundelse

Som det blev påpeget i Revisionsrettens særberetning 15/2012 skal agenturerne ikke blot forpligte eksperter til at indberette eventuelle interesser i de sager, de behandler, men bør også udvikle et system, som gør det muligt for agenturerne at kontrollere, at oplysningerne er korrekte og udvikle en metode til identificering af risici. Da eksterne eksperter ikke er EU-tjenestemænd og dermed ikke bundet af tjenestemandsvedtægten, som indeholder bestemmelser om deres uafhængighed, er det også nødvendigt for agenturet at have et retsgrundlag for udarbejdelsen af en politik for en aktiv forvaltning af eksperterne medvirken.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 22a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse indfører en politik, der gør det muligt at undgå interessekonflikter."

3. Bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse indfører en politik, der gør det muligt at forvalte og undgå interessekonflikter, og som mindst omfatter følgende:

 

a) principperne for forvaltning og kontrol af erklæringer om økonomiske interesser, herunder bestemmelser om offentliggørelse, jf. artikel 22;

 

b) obligatoriske kurser om interessekonflikter for agenturets medarbejder og udlånte nationale eksperter;

 

c) regler om gaver og indbydelser;

 

d) detaljerede regler om uforenelighed for medarbejdere og medlemmer efter ophør af deres ansættelsesforhold til agenturet;

 

e) regler om åbenhed omkring agenturets beslutninger, herunder protokollerne fra bestyrelsens og komitéens møder, som skal offentliggøres under hensyntagen til følsomme, klassificerede og forretningsmæssige oplysninger; and

 

f) sanktioner og mekanismer til sikring af agenturets uafhængighed og autonomi.

 

Agenturet skal være tage hensyn til nødvendigheden af at sikre balancen mellem risici og fordele, navnlig med hensyn til indhentning af den bedst muligt videnskabelige rådgivning og sagkundskab og forvaltningen af interessekonflikter. Den administrerende direktør og formanden for Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse er ansvarlige for gennemførelsen af denne politik inden for deres respektive ansvarsområder og rapporterer til bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse. Den administrerende direktør medtager oplysninger om gennemførelsen af denne politik, når han/hun aflægger beretning til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med denne forordning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skaber retsgrundlaget for, at agenturet kan indføre et komplet sæt regler for forvaltning og undgåelse af interessekonflikter. Agenturets forvaltningsorganer skal være ansvarlige for udarbejdelse og gennemførelse af denne politik under hensyntagen til agenturets særlige kendetegn og eventuelle følsomme, klassificerede og forretningsmæssige oplysninger.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 26 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen fremsender evalueringsrapporten og dens egne konklusioner om dens indhold til Europa-Parlamentet, Rådet, bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse. Resultaterne af evalueringerne skal gøres offentligt tilgængelige.

2. Kommissionen fremsender evalueringsrapporten og dens egne konklusioner om dens indhold til Europa-Parlamentet, Rådet, bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse. Desuden videregiver Kommissionen alle andre oplysninger om evalueringen til Europa-Parlamentet, Rådet og de nationale parlamenter, hvis der anmodes om dette. Resultaterne af evalueringerne skal gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

Forordning (EU) nr. 912/2010

Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Såfremt evalueringen påviser mangler med hensyn til en effektiv afvikling af Sikkerhedsgodkendelseskomitéens opgaver og dens uafhængighed i forbindelse hermed, bør der overvejes en revision af dette specifikke område.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på [tyvende]dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på [tyvende]dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den konsolideres med den forordning, den ændrer, senest tre måneder efter offentliggørelsen.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur

Referencer

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

12.3.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Inés Ayala Sender

17.4.2013

Behandling i udvalg

17.9.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.10.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner


PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur

Referencer

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Dato for høring af EP

1.2.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

12.3.2013

CONT

12.3.2013

TRAN

12.3.2013

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

TRAN

18.3.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Amalia Sartori

20.2.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

2.9.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

14.10.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Antonio Cancian, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros

Dato for indgivelse

5.11.2013

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik