ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 912/2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS

5.11.2013 - (COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD)) - ***I

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Amalia Sartori


Διαδικασία : 2013/0022(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0364/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0364/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 912/2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0040),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0031/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Απριλίου 2013[1],

–  κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7–0364/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση, όπως παρατίθεται κατωτέρω•

2.  υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε απόφαση της νομοθετικής αρχής υπέρ μιας πολυετούς χρηματοδότησης για τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS («ο Οργανισμός») λαμβάνεται υπό την επιφύλαξη των αποφάσεων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει δημοσιονομικό δελτίο στο οποίο θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα της νομοθετικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ικανοποίηση των δημοσιονομικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων προσωπικού όσον αφορά τις υπηρεσίες του Οργανισμού και ενδεχομένως της Επιτροπής·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να εξεύρει εφικτή λύση στα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζει ο Οργανισμός όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία Τύπου II, καθόσον τούτο έχει άμεσο αντίκτυπο στη δυνατότητα του Οργανισμού να προσελκύει προσωπικό με τα απαραίτητα προσόντα·

5.  ζητεί κατά τον προσδιορισμό του διορθωτικού συντελεστή για τις αμοιβές του προσωπικού του Οργανισμού να μην λαμβάνει η Επιτροπή τη μέση τιμή για την Τσεχική Δημοκρατία, αλλά να προβαίνει σε προσαρμογή για το κόστος ζωής στην μητροπολιτική περιοχή της Πράγας·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο•

7.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. xxx/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή και λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης8, που αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 και θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014, καθορίζει το σύστημα της δημόσιας διαχείρισης των προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014-2020. Διευρύνει τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό και προβλέπει ιδίως ότι ο Οργανισμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των συστημάτων.

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. xxx/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή και λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης8, που αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 και θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014, καθορίζει το σύστημα της δημόσιας διαχείρισης των προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014-2020. Εκχωρεί πλήρη ευθύνη για τα προγράμματα στην Επιτροπή και καθιστά την Επιτροπή υπεύθυνη για την ασφάλεια των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των συστημάτων και της λειτουργίας τους. Επίσης, διευρύνει τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό και προβλέπει ιδίως ότι ο Οργανισμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των συστημάτων και στη μεγιστοποίηση των συναφών κοινωνικοοικονομικών οφελών.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι η Επιτροπή έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τα προγράμματα και είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Επιπλέον, πάντοτε με γνώμονα τη διατήρηση της αυτονομίας του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, και για την αποτροπή κάθε σύγκρουσης συμφερόντων, θα ήταν επίσης σκόπιμο, αφενός, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και το προσωπικό του Οργανισμού που τίθεται υπό τον έλεγχό του να ασκούν τα καθήκοντά τους σε έναν τόπο που εγγυάται την αυτονομία και την ανεξαρτησία έναντι των άλλων δραστηριοτήτων του Οργανισμού, ιδίως έναντι των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη λειτουργία των συστημάτων και, αφετέρου, ο εσωτερικός κανονισμός του Οργανισμού σε θέματα προσωπικού να εγγυάται την αυτονομία και ανεξαρτησία του προσωπικού που ασκεί τα καθήκοντα διαπίστευσης ασφαλείας έναντι του προσωπικού που ασκεί τις άλλες δραστηριότητες του Οργανισμού.

(9) Επιπλέον, πάντοτε με γνώμονα τη διατήρηση της αυτονομίας του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, και για την αποτροπή κάθε σύγκρουσης συμφερόντων, έχει εξαιρετική σημασία, αφενός, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και το προσωπικό του Οργανισμού που τίθεται υπό τον έλεγχό του να ασκούν τα καθήκοντά τους αυτόνομα και ανεξάρτητα έναντι των άλλων δραστηριοτήτων του Οργανισμού, ιδίως έναντι των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη λειτουργία των συστημάτων και, αφετέρου, ο εσωτερικός κανονισμός του Οργανισμού σε θέματα προσωπικού να εγγυάται την αυτονομία και ανεξαρτησία του προσωπικού που ασκεί τα καθήκοντα διαπίστευσης ασφαλείας έναντι του προσωπικού που ασκεί τις άλλες δραστηριότητες του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας βρίσκεται στον ίδιο τόπο με τις άλλες μονάδες του Οργανισμού.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ακόμη, θα πρέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 να εναρμονιστεί με τις αρχές που παρατίθενται στην κοινή θέση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που υιοθετήθηκε από αυτά τα τρία όργανα στις 5 Ιουλίου, 26 Ιουνίου και 12 Ιουνίου 2012 αντίστοιχα, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες έκδοσης των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, τη διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας καθώς και των προέδρων τους, την κατάρτιση πολυετούς προγράμματος εργασίας, τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου σε θέματα διαχείρισης προσωπικού, την αξιολόγηση και αναθεώρηση του κανονισμού, την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων, την επεξεργασία ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών.

(11) Ακόμη, θα πρέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 να εναρμονιστεί με τις αρχές που παρατίθενται στην κοινή θέση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που υιοθετήθηκε από αυτά τα τρία όργανα στις 5 Ιουλίου, 26 Ιουνίου και 12 Ιουνίου 2012 αντίστοιχα, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες έκδοσης των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, τη διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας καθώς και των προέδρων τους, την κατάρτιση πολυετούς προγράμματος εργασίας, τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου σε θέματα διαχείρισης προσωπικού, την αξιολόγηση και αναθεώρηση του κανονισμού, την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων, την επεξεργασία ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι η διατύπωση της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, όπως συμφωνήθηκε από τα τρία θεσμικά όργανα.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11a) Σε ό,τι αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, έχει εξαιρετική σημασία ο Οργανισμός να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια καλή φήμη για την αμεροληψία, την ακεραιότητα και τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπά του. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας εύλογος λόγος υποψίας ότι οι αποφάσεις ενδέχεται να επηρεάζονται από συμφέροντα που συγκρούονται με τον ρόλο του Οργανισμού ως φορέα που υπηρετεί ολόκληρη την Ένωση ή από προσωπικά συμφέροντα ή προσωπικές σχέσεις οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του Οργανισμού ή οποιουδήποτε εθνικού αποσπασμένου εμπειρογνώμονα ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας που δημιουργούν ή είναι πιθανό να δημιουργήσουν σύγκρουση με αυτή καθαυτή την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων του ενδιαφερόμενου προσώπου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την ανησυχία του για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που παρατηρούνται σε κάποιους οργανισμούς και έχει ζητήσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσει ενδελεχή ανάλυση. Ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει ολοκληρωμένους κανόνες για το ζήτημα αυτό οι οποίοι θα καλύπτουν ολόκληρο τον Οργανισμό. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις συστάσεις που εκδόθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της ειδικής του έκθεσης αριθ. 15 του 2012.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Στις 10 Δεκεμβρίου του 2010, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στη συνεδρίαση που συγκλήθηκε στη διακυβερνητική διάσκεψη αποφάσισαν να εγκαταστήσουν την έδρα του οργανισμού στην Πράγα. Η συμφωνία φιλοξενίας που συνήφθη μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού τέθηκε σε ισχύ στις 9 Αυγούστου 2012. Η συμφωνία φιλοξενίας και άλλες συγκεκριμένες ρυθμίσεις (όπως η συμφωνία μίσθωσης και οι δέσμες για τα προνόμια του προσωπικού) πρέπει να θεωρηθούν ότι συμμορφώνονται πλήρως με τον παρόντα κανονισμό και συνεπώς δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διατάξεις σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Οργανισμού στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες που τον φιλοξενούν, καθώς και τα πλεονεκτήματα που παρέχουν τα εν λόγω κράτη και τρίτες χώρες στον εκτελεστικό διευθυντή, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στο προσωπικό του Οργανισμού και στα μέλη της οικογένειάς τους αποτελούν αντικείμενο ειδικών ρυθμίσεων που συνάπτουν ο Οργανισμός και τα εν λόγω κράτη και τρίτες χώρες. Οι ειδικές ρυθμίσεις εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Οι διατάξεις σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Οργανισμού στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες που τον φιλοξενούν, καθώς και τα πλεονεκτήματα που παρέχουν τα εν λόγω κράτη και τρίτες χώρες στον εκτελεστικό διευθυντή, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, στο προσωπικό του Οργανισμού και στα μέλη της οικογένειάς τους αποτελούν αντικείμενο ειδικών ρυθμίσεων που συνάπτουν ο Οργανισμός και τα εν λόγω κράτη και τρίτες χώρες. Οι ειδικές ρυθμίσεις εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με γνώμονα τις γνώσεις τους για τα καθήκοντα του Οργανισμού και τα σχετικά τους προσόντα στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη στοχεύουν στη διασφάλιση μιας ισορροπημένης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προσπαθούν να περιορίσουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο πρόεδρος μπορεί να καλείται να προβαίνει σε δήλωση ενώπιον της σχετικής επιτροπής/των σχετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντά σε ερωτήσεις των βουλευτών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την εξουσία να απολύσει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο.

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, αλλά δεν διαθέτει εξουσία να τους απολύσει, παρόλον ότι τούτο μπορεί να είναι απαραίτητο σε ορισμένες περιπτώσεις. Άλλωστε, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας διαθέτει τη συγκεκριμένη εξουσία για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την εκλογή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του αντιπροέδρου του, για την έγκριση του προϋπολογισμού και των προγραμμάτων εργασίας απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.»

Για την εκλογή και την απόλυση του προέδρου και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου και για την έγκριση του προϋπολογισμού και των προγραμμάτων εργασίας απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) εγκρίνει, το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου του πρώτου έτους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολυετές πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για την περίοδο η οποία καλύπτεται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφού ενσωματώσει σε αυτό το μέρος που συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β) και αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής·

α) εγκρίνει, το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου του πρώτου έτους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολυετές πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για την περίοδο η οποία καλύπτεται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφού ενσωματώσει σε αυτό το μέρος που συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β) και αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου··

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση, για το πολυετές πρόγραμμα εργασίας, πρέπει να καλείται το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εα) εγκρίνει τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23, παράγραφος 2 μετά την έγκριση από το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας που προβλέπεται στο άρθρο 11, για τα θέματα που εμπίπτουν στο κεφάλαιο ΙΙΙ·

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ηα) εγκρίνει, κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, τις συμφωνίες εργασίας μεταξύ του Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος που προβλέπεται στο άρθρο [15 παράγραφος 1γ] του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/…[μελλοντικός κανονισμός GNSS]·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) εκδίδει τον εσωτερικό κανονισμό του.

θ) εκδίδει και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό του·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο θ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θa) εγκρίνει, κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, μια στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης που είναι ανάλογη με τους κινδύνους της απάτης λαμβάνοντας υπόψη ανάλυση κόστους-οφέλους σε σχέση με τα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν·

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να καταρτίσει μια στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης και να την υποβάλει στο συμβούλιο, ωστόσο το συμβούλιο δεν διαθέτει εξουσία να εγκρίνει την εν λόγω στρατηγική.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο θ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θβ) λαμβάνει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και με βάση τις προτάσεις του εκτελεστικού διευθυντή, αποφάσεις για την οργανωτική δομή του Οργανισμού, με εξαίρεση τις αποφάσεις που συνδέονται με τις δραστηριότητες διαπίστευσης ασφάλειας όπως αναλύονται στο κεφάλαιο III.

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις σχετικά με την εσωτερική δομή θα πρέπει να λαμβάνονται από το συμβούλιο κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, απόφαση δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την οποία εκχωρεί στον εκτελεστικό διευθυντή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που ανήκουν στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω αρμοδιότητες.

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, απόφαση δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την οποία εκχωρεί στον εκτελεστικό διευθυντή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που ανήκουν στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με αυτές τις κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιότητες. Ο εκτελεστικός διευθυντής εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω αρμοδιότητες.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθορίζει επίσης τις διατάξεις σχετικές με την απόσπαση των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων που προβλέπονται στο άρθρο 15γ, κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και αφότου λάβει δεόντως υπόψη του τις παρατηρήσεις του.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη μεταφέρεται στο άρθρο 15γ.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και μπορεί να παρατείνει ή να τερματίσει τη θητεία του σύμφωνα με το άρθρο 15β παράγραφος 4. Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του εκτελεστικού διευθυντή.

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και μπορεί να παρατείνει ή να τερματίσει τη θητεία του σύμφωνα με το άρθρο 15β παράγραφοι 3 και 4. Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του εκτελεστικού διευθυντή.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή άλλον οργανισμό.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) είναι αρμόδιος για την εκπροσώπηση του Οργανισμού, με εξαίρεση τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις που εμπίπτουν στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ, και είναι υπεύθυνος για τη διαχείρισή του· υπογράφει τις συμβάσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που συνάπτουν η Επιτροπή και ο Οργανισμός βάσει του άρθρου [15 παράγραφος 1 στοιχείο δ)] του κανονισμού [μελλοντικός κανονισμός του GNSS]·

(1) είναι αρμόδιος για την εκπροσώπηση του Οργανισμού, με εξαίρεση τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις που εμπίπτουν στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ, και είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διοίκησή του· υπογράφει τις συμβάσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που συνάπτουν η Επιτροπή και ο Οργανισμός βάσει του άρθρου [15 παράγραφος 1 στοιχείο α)] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [μελλοντικός κανονισμός του GNSS]·

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 ορίζει ότι ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του Οργανισμού.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. προετοιμάζει τις συμφωνίες εργασίας μεταξύ του Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος που προβλέπεται στο άρθρο [15 (παράγραφος 1γ)] του [μελλοντικού κανονισμού GNSS] και τις υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο ηα.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) προετοιμάζει τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου·

(2) προετοιμάζει τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 5 παράγραφος 5·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) εξασφαλίζει την εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας του Οργανισμού υπό τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου, με εξαίρεση το μέρος των προγραμμάτων που εμπίπτει στο κεφάλαιο ΙΙΙ·

(3) εξασφαλίζει την κατάρτιση των πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του Οργανισμού και τα υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, με εξαίρεση τα μέρη που καταρτίζονται και εγκρίνονται από το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ)·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3a) εξασφαλίζει την εφαρμογή των πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του Οργανισμού, με εξαίρεση τα μέρη που εφαρμόζονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 1 στοιχείο β), και την υποβολή έκθεσης στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή τους·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 3 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) εκπονεί έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, όπου περιλαμβάνεται, χωρίς αλλαγές, το κεφάλαιο που εκπονεί ο πρόεδρος του συμβουλίου πιστοποίησης ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 1 εδάφιο γ.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) συντάσσει κάθε έτος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του προέδρου του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας όσον αφορά τις δραστηριότητες που υπάγονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ, σχέδιο γενικής έκθεσης και το υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο·

(6) συντάσσει την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες και τις πτυχές του Οργανισμού, με εξαίρεση το μέρος που συντάσσεται και εγκρίνεται από το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και την υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) μεριμνά ώστε ο Οργανισμός, ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του GSMC, να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε οδηγίες δυνάμει της κοινής δράσης 2004/552/ΚΕΠΠΑ·

(7) μεριμνά ώστε ο Οργανισμός, ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του GSMC, να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις οδηγίες που δίδονται δυνάμει της κοινής δράσης 2004/552/ΚΕΠΠΑ και να ασκεί τον ρόλο που του έχει ανατεθεί με βάση το άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a) Διασφαλίζει τη δέουσα διακίνηση πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων οργάνων του Οργανισμού, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλείας σε σχέση με την καθημερινή διοίκηση του Οργανισμού·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 7 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) κοινοποιεί στην Επιτροπή την άποψη του Οργανισμού όσον αφορά ενδεχόμενες τεχνικές και επιχειρησιακές προδιαγραφές που απαιτούνται για την εφαρμογή της εξέλιξης των συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο [13 παρ. 3 στοιχείο γα)] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2013, [μελλοντικός κανονισμός του GNSS], συμπεριλαμβανομένων του ορισμού της αποδοχής και των διαδικασιών επανεξέτασης, καθώς και σχετικά με ερευνητικές δραστηριότητες για τη στήριξη των εξελίξεων αυτών·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) καθορίζει την οργανωτική δομή του Οργανισμού και την υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη καλύπτεται από την τροπολογία για την προσθήκη του άρθρου 6 παράγραφος 2 στοιχείο θ β).

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) καταρτίζει σχέδιο δράσης ώστε να δοθεί συνέχεια στα συμπεράσματα και τις συστάσεις των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν, και υποβάλλει στην Επιτροπή εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε·

(12) καταρτίζει σχέδιο δράσης ώστε να δοθεί συνέχεια αφενός στα συμπεράσματα και τις συστάσεις που απορρέουν από τις αξιολογήσεις οι οποίες διενεργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 26, αφετέρου στα συμπεράσματα και τις συστάσεις που προέκυψαν από τις έρευνες της OLAF και από όλες τις εκθέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου και υποβάλλει στην Επιτροπή εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη έχει εναρμονιστεί με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ζ).

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – σημείο 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) καταρτίζει στρατηγική κατά της απάτης για τον Οργανισμό και την διαβιβάζει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο.»

(14) καταρτίζει στρατηγική κατά της απάτης και στρατηγική για την πρόληψη και τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων για τον Οργανισμό και τις διαβιβάζει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να καλέσουν τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του και να προβεί σε δήλωση ενώπιον αυτών των οργάνων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη μεταφέρεται από το άρθρο 15β.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το αναφερόμενο στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ) πολυετές πρόγραμμα του Οργανισμού προβλέπει τα καθήκοντα που πρέπει να ασκεί ο Οργανισμός κατά την περίοδο που καλύπτεται από το προβλεπόμενο στο άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που συνδέονται με τις διεθνείς σχέσεις και την επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος. Το εν λόγω πρόγραμμα καθορίζει τους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται σε κάθε δραστηριότητα. Λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των προβλεπόμενων στο άρθρο 26 αξιολογήσεων.

1. Το αναφερόμενο στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) πολυετές πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού καθορίζει τα καθήκοντα που πρέπει να ασκεί ο Οργανισμός κατά την περίοδο που καλύπτεται από το προβλεπόμενο στο άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που συνδέονται με τις διεθνείς σχέσεις και την επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος και χαράζει τον σύνολο στρατηγικό προγραμματισμό, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, των οροσήμων, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των δεικτών επίδοσης καθώς και τον προγραμματισμό των ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται σε κάθε δραστηριότητα.

Λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των προβλεπόμενων στο άρθρο 26 αξιολογήσεων.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Βάσει του πολυετούς προγράμματος εργασίας, το αναφερόμενο στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασίας προβλέπει τις ενέργειες τις οποίες οφείλει να διεκπεραιώσει ο Οργανισμός κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις και την επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος. Το εν λόγω πρόγραμμα καθορίζει τους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται σε κάθε δραστηριότητα. Περιλαμβάνει για ενημερωτικούς σκοπούς τα καθήκοντα που έχει εκχωρήσει, ανά περίπτωση, η Επιτροπή στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο [15 παράγραφος 1 στοιχείο δ)] του κανονισμού (μελλοντικός κανονισμός του GNSS).

2. Το αναφερόμενο στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) ετήσιο πρόγραμμα εργασίας βασίζεται στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας. Περιλαμβάνει αναλυτικούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς επίσης δείκτες επιδόσεων που καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Περιλαμβάνει επίσης μια αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που οφείλει να διεκπεραιώσει ο Οργανισμός κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις και την επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος ενώ υποδεικνύει τους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται σε κάθε δραστηριότητα σύμφωνα με τις αρχές της κατάρτισης του προϋπολογισμού και της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων. Υποδεικνύει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Περιλαμβάνει για ενημερωτικούς σκοπούς τα καθήκοντα που έχει εκχωρήσει, ανά περίπτωση, η Επιτροπή στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο [15 (παράγραφος 1 στοιχείο α)] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... (μελλοντικός κανονισμός του GNSS)..

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει τα πολυετή και ετήσια προγράμματα εργασίας, αφού εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και τα δημοσιοποιεί. Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο πρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας μπορούν να καλούνται ώστε να παρουσιάζουν το μέρος του εγκριθέντος ετήσιου προγράμματος εργασίας για το οποίο είναι υπεύθυνοι στη σχετική επιτροπή/στις σχετικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντούν στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 στοιχείο στ) ετήσια γενική έκθεση παρουσιάζει την πρόοδο της εφαρμογής των προγραμμάτων εργασίας του Οργανισμού.»

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 στοιχείο στ) ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

 

(a) την εφαρμογή των πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους δείκτες επιδόσεων·

 

(β) την εκτέλεση του προϋπολογισμού και το οργανόγραμμα·

 

(γ) τη διαχείριση και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού και την πρόοδο στην εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης και των τεχνικών που αναφέρονται στο άρθρο [12ε] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… (μελλοντικός κανονισμός του GNSS

(δ) το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Οργανισμού και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

 

(ε) τα πορίσματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και τη συνέχεια που δίνεται στις συστάσεις του ελέγχου και στη σύσταση απαλλαγής·

(στ) τη δήλωση αξιοπιστίας του εκτελεστικού διευθυντή.

 

Η ετήσια έκθεση δημοσιοποιείται.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δα) λαμβάνει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και με βάση τις προτάσεις του προέδρου του, αποφάσεις για την οργανωτική δομή του Οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας που αναλύονται στο παρόν κεφάλαιο·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) εκδίδει τον εσωτερικό κανονισμό του.

στ) εκδίδει και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό του·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 11 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο του ΥΕ. Η διάρκεια της θητείας των μελών του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας είναι τέσσερα έτη, ανανεώσιμη. Ένας αντιπρόσωπος του ΕΟΔ καλείται να παρίσταται ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας. Όταν κρίνεται σκόπιμο, η συμμετοχή αντιπροσώπων τρίτων χωρών και οι όροι συμμετοχής τους ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23.

7. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο του ΥΕ, οι οποίοι διορίζονται με γνώμονα τις γνώσεις τους για τις δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη και τα σχετικά τους προσόντα στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή, ο ΥΕ και τα κράτη μέλη στοχεύουν στη διασφάλιση μιας ισορροπημένης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας. Τα μέλη του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η διάρκεια της θητείας των μελών του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας είναι τετραετής και ανανεώσιμη. Η Επιτροπή, ο Ύπατος Εκπρόσωπος και τα κράτη μέλη προσπαθούν να περιορίσουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας. Ένας αντιπρόσωπος του ΕΟΔ καλείται να παρίσταται ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας. Όταν κρίνεται σκόπιμο, η συμμετοχή αντιπροσώπων τρίτων χωρών και οι όροι συμμετοχής τους ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 11 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο πρόεδρος μπορεί να καλείται να προβαίνει σε δήλωση ενώπιον της σχετικής επιτροπής/των σχετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντά σε ερωτήσεις των βουλευτών.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο ε

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 11 – παράγραφος 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

17. « 17. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και το προσωπικό του Οργανισμού που έχει τεθεί υπό τον έλεγχό του εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο που εγγυάται την αυτονομία και την ανεξαρτησία έναντι των άλλων δραστηριοτήτων του Οργανισμού, και ιδίως έναντι των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη λειτουργία των συστημάτων.»

17. « 17. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και το προσωπικό του Οργανισμού που έχει τεθεί υπό τον έλεγχό του εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο που να εγγυάται την αυτονομία και την ανεξαρτησία έναντι των άλλων δραστηριοτήτων του Οργανισμού, και ιδίως έναντι των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη λειτουργία των συστημάτων.» Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας ενημερώνει αμέσως τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τυχόν περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να πλήξουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία του. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας αλλά δεν θεσπίζει κάποια διαδικασία για την επίλυση τυχόν συγκρούσεων που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ των δύο τομέων αρμοδιότητας (διαπίστευση ασφαλείας και δραστηριότητες ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης). Με την παρούσα τροπολογία ορίζεται διαδικασία δύο βαθμίδων. Σε πρώτο επίπεδο προβλέπεται μια εσωτερική διαδικασία για εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων και, σε δεύτερο επίπεδο, μια υποχρέωση ενημέρωσης του νομοθέτη σε περίπτωση που το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας θεωρεί ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα για τον τερματισμό της κατάστασης που θέτει σε αμφισβήτηση την αυτονομία του.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 11α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) διαχειρίζεται τις δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας υπό την εποπτεία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας·

(α) προετοιμάζει το έργο του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας υπό την εποπτεία του εν λόγω συμβουλίου·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 11α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) αναλαμβάνει την εκτέλεση του μέρους των προγραμμάτων εργασίας του Οργανισμού που υπάγεται στο παρόν κεφάλαιο υπό την εποπτεία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας·

β) εκτελεί τα μέρη των πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του Οργανισμού που προετοιμάζονται και εγκρίνονται από το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) υπό την εποπτεία του εν λόγω συμβουλίου·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 15β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με βάση αξιοκρατικά κριτήρια και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητές του και με βάση την επάρκεια και την πείρα του στους σχετικούς τομείς, από έναν κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται από την Επιτροπή μετά από ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις.

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, μετά από επιβεβαίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με βάση αξιοκρατικά κριτήρια και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητές του και με βάση την επάρκεια και την πείρα του στους σχετικούς τομείς, από έναν κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται από την Επιτροπή μετά από ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις.

Αιτιολόγηση

Η ίδια προσέγγιση εφαρμόζεται για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (κανονισμός αριθ. 1093/2010), την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξίων και Αγορών (κανονισμός αριθ. 1094/2010) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (κανονισμός αριθ. 1095/2010).

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πριν τον διορισμό, οι αναφερόμενοι στο πρώτο εδάφιο υποψήφιοι καλούνται να προβούν σε δήλωση ενώπιον της σχετικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσουν σε ερωτήσεις των βουλευτών.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 15β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή. Eντός μηνός πριν οιαδήποτε παράταση, ο εκτελεστικός διευθυντή μπορεί να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον των αρμόδιων ης επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 15β – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να καλέσουν τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του και να προβεί σε δήλωση ενώπιον αυτών των οργάνων.

διαγράφεται

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 15γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να προσφύγει σε εθνικούς εμπειρογνώμονες. . Οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας.»

Ο Οργανισμός μπορεί να προσφύγει σε αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες διαθέτουν τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας. Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό δεν ισχύουν για τους εν λόγω εμπειρογνώμονες.

 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση στην οποία καθορίζονται κανόνες για την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Οργανισμό. Πριν την έγκριση της εν λόγω απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο ζητεί τη γνώμη του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας σχετικά με την απόσπαση των εθνικών εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις αναφερόμενες στο κεφάλαιο III δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 18

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 22α –παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής καθώς και οι υπάλληλοι που αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη μέλη υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων, όπου καταδεικνύεται ότι δεν εξυπηρετούν κανένα άμεσο ή έμμεσο συμφέρον το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εγγράφως κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και ανανεώνονται σε περίπτωση μεταβολής της προσωπικής τους κατάστασης.

1. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για ολόκληρο τον Οργανισμό και δημοσιοποιούνται. Πριν την έγκριση των εν λόγω κανόνων, το διοικητικό συμβούλιο ζητεί τη γνώμη του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 18

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 22 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας ad hoc δηλώνουν εγγράφως, πριν από κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν, τα συμφέροντα τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιζήμια για την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προβλέπουν τουλάχιστον τα εξής:

 

(a) υποχρεώνουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, τον εκτελεστικό διευθυντή, το προσωπικό του Οργανισμού, τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και τους παρατηρητές να υποβάλουν δήλωση δεσμεύσεων και δήλωση για όποια συμφέροντα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία τους·

 

(β) ορίζουν ότι οι δηλώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) πρέπει να είναι ακριβείς και πλήρεις και ότι πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως κατά την ανάληψη των καθηκόντων των εκάστοτε προσώπων και να ανανεώνονται σε περίπτωση μεταβολής της προσωπικής τους κατάστασης καθώς επίσης να δημοσιοποιούνται·

 

(γ) περιλαμβάνουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγηση των δηλώσεων που υποβάλλονται δυνάμει του στοιχείου α), διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων και προβλέπουν την επαλήθευση κάθε δήλωσης σε περίπτωση που εκφραστούν ανησυχίες σε σχέση με τα κριτήρια αυτά·

 

(δ) περιλαμβάνουν μια διαδικασία η οποία διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε άτομο εξυπηρετεί κάποιο συμφέρον το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία του σε σχέση με κάποιο θέμα που έχει συμπεριληφθεί σε θεματολόγιο συνεδρίασης δεν λαμβάνει μέρος στη συζήτηση ή στη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα·

 

(ε) περιλαμβάνουν μια σαφή και συνεπή πολιτική καθώς επίσης διαδικασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των κανόνων, όπως μεταξύ άλλων αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές·

 

(στ) προβλέπουν κατάλληλη υποχρεωτική κατάρτιση σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων για τον εκτελεστικό διευθυντή, για όλο το προσωπικό του Οργανισμού, τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας·

 

(ζ) καλύπτουν ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των ατόμων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους στον Οργανισμό.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 18

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 22α –παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η πολιτική που εφαρμόζουν το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας συμβάλλει στην αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.»

διαγράφεται

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 20

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματά της σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας του Οργανισμού. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματά της σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας του Οργανισμού. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον ζητηθεί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια κάθε πληροφορία σχετικά με την αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 20

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση επισημάνει ελλείψεις όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας και την ανεξαρτησία του στην εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθεώρησης ως προς το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την [εικοστή] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενσωματώνεται στον κανονισμό τον οποίο τροποποιεί εντός τριών μηνών, από τη δημοσίευσή του.

  • [1]    ΕΕ C 198 της 10.7.2013, σ. 67.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (19.9.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS
(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jutta Haug

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή έχει προτείνει κανονισμό που τροποποιεί τον κανονισμό για τη σύσταση του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS. Η πρόταση επιλαμβάνεται πρωτίστως θεμάτων διακυβέρνησης που συνδέονται με την διαπίστευση ασφαλείας, ευθυγραμμίζει όμως επίσης τον κανονισμό του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS προς την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, η οποία συμφωνήθηκε τον Ιούλιο 2012 από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Πέραν τούτου ιδιαίτερο ενδιαφέρον από δημοσιονομικής άποψης έχουν οι αλλαγές που προτείνονται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο για να αντικατοπτρίζουν τα νέα καθήκοντα για τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS που απορρέουν από τον μελλοντικό κανονισμό του GNSS (Κανονισμός για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης· COM (2011) 814). Η πρόταση της Επιτροπής για τον μελλοντικό κανονισμό του GNSS προέβλεπε συνολικό ποσό 7 897 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020.

Μετά την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο η Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 2013 ενέκρινε ανακοίνωση με θέμα «Προγραμματισμός των ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς την περίοδο 2014-2020» (COM(2013)519) που προβλέπει συνολική συμβολή της ΕΕ στον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS ύψους 200,2 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2014-2020. Τούτο το ποσό είναι χαμηλότερο κατά 2% από τα 204,3 εκατομμύρια που είχε θεωρήσει προηγουμένως η Επιτροπή ότι αντιστοιχούν στις ανάγκες του οργανισμού για να μπορεί να επιτελεί τα καθήκοντά του όπως εμφαίνεται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο του παρόντος σχεδίου κανονισμού.

Η συντάκτρια εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη γενική προσέγγιση της Επιτροπής στην εν λόγω ανακοίνωση και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εξήγηση περί του πώς θα επιτελεί ο οργανισμός τα καθήκοντά του στο μέλλον.

Άλλη πτυχή ανησυχίας συνδέεται με το ότι από το 2014 και μετά η Επιτροπή θα παύσει να παρέχει άμεση στήριξη στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Τύπου II και ότι θα εναπόκειται στις σχετικές υπηρεσίες (όπως είναι ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS) να χορηγούν τους απαραίτητους πόρους. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι οι πιστώσεις που εχορηγούντο μέχρι τούδε θα μεταφερθούν στους προϋπολογισμούς των σχετικών οργανισμών. Δεδομένων όμως των συνολικών μειώσεων που είναι αποτέλεσμα ενός χαμηλότερου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, οι οργανισμοί θα αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες για να παρέχουν αυτή τη χρηματοδότηση για Ευρωπαϊκά Σχολεία Τύπου II. Ως συνέπεια οργανισμοί όπως είναι ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS θα έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες για να προσελκύσουν καταρτισμένους έκτακτους υπαλλήλους από όλα τα κράτη μέλη.

Τέλος η συντάκτρια επιθυμεί να υπογραμμίσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS λόγω του διορθωτικού συντελεστή που εφαρμόζεται στις αμοιβές του προσωπικού του οργανισμού. Επί του παρόντος αυτός υπολογίζεται κατά μέση τιμή για την Τσεχική Δημοκρατία, τιμή που δεν έχει σχέση με το πραγματικό κόστος ζωής στην μητροπολιτική περιοχή της Πράγας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε απόφαση της νομοθετικής αρχής υπέρ μιας τέτοιας πολυετούς χρηματοδότησης για τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS λαμβάνεται με την επιφύλαξη των αποφάσεων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

Τροπολογία    2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1β. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει δημοσιονομικό δελτίο στο οποίο θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα της νομοθετικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ικανοποίηση των δημοσιονομικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων προσωπικού όσον αφορά τις υπηρεσίες του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS και ενδεχομένως της Επιτροπής·

Τροπολογία    3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1γ. ζητεί από την Επιτροπή να εξεύρει εφικτή λύση στα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζει ο Οργανισμός όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία Τύπου II, καθόσον τούτο έχει άμεσο αντίκτυπο στη δυνατότητα του Οργανισμού να προσελκύει προσωπικό με τα απαραίτητα προσόντα·

Τροπολογία    4

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1δ. ζητεί κατά τον προσδιορισμό του διορθωτικού συντελεστή για τις αμοιβές του προσωπικού του Οργανισμού να μην λαμβάνει η Επιτροπή τη μέση τιμή για την Τσεχική Δημοκρατία, αλλά να προβαίνει σε προσαρμογή για το κόστος ζωής στην μητροπολιτική περιοχή της Πράγας·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

12.3.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jutta Haug

20.2.2013

Ημερομηνία έγκρισης

18.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Adina-Ioana Vălean

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Oana Antonescu, Andrzej Grzyb, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (3.10.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS
(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Inés Ayala Sender

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, απόφαση δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την οποία εκχωρεί στον εκτελεστικό διευθυντή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που ανήκουν στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω αρμοδιότητες.

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, απόφαση δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την οποία εκχωρεί στον εκτελεστικό διευθυντή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που ανήκουν στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Ο εκτελεστικός διευθυντής εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω αρμοδιότητες.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 6 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 6α

 

Εκ των προτέρων κοινοποίηση και μηχανισμός επιφυλακής

 

1. 1. Η Επιτροπή ενεργοποιεί σύστημα προειδοποίησης, σε περίπτωση που έχει σοβαρούς λόγους ανησυχίας ότι το διοικητικό συμβούλιο πρόκειται να λάβει αποφάσεις που ενδέχεται να μην συνάδουν με την αποστολή του οργανισμού, να παραβιάζουν το ενωσιακό δίκαιο ή να βρίσκονται σε αντίθεση με τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή διατυπώνει επισήμως το ερώτημα στο διοικητικό συμβούλιο και του ζητεί να μην προχωρήσει στην υιοθέτηση της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο αγνοήσει το αίτημα, η Επιτροπή ενημερώνει επισήμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξει ταχεία αντίδραση. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο να μην εφαρμόσει την επίμαχη απόφαση ενόσω οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων εξακολουθούν να εξετάζουν το ζήτημα αυτό.

 

2. 2. Κατά την έναρξη κάθε θητείας, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία της παραγράφου 1. Η διαδικασία εγκρίνεται από την Επιτροπή.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) καταρτίζει στρατηγική κατά της απάτης για τον Οργανισμό και την διαβιβάζει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο.

(14) καταρτίζει στρατηγική κατά της απάτης και στρατηγική πρόληψης και διαχείρισης της σύγκρουσης συμφερόντων για τον Οργανισμό και τις διαβιβάζει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 9 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 11 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο του ΥΕ. Η διάρκεια της θητείας των μελών του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας είναι τέσσερα έτη, ανανεώσιμη. Ένας αντιπρόσωπος του ΕΟΔ καλείται να παρίσταται ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας. Όταν κρίνεται σκόπιμο, η συμμετοχή αντιπροσώπων τρίτων χωρών και οι όροι συμμετοχής τους ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23.

7. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο του ΥΕ. Τα μέλη του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η διάρκεια της θητείας των μελών του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας είναι τέσσερα έτη, ανανεώσιμη. Ένας αντιπρόσωπος του ΕΟΔ καλείται να παρίσταται ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας. Όταν κρίνεται σκόπιμο, η συμμετοχή αντιπροσώπων τρίτων χωρών και οι όροι συμμετοχής τους ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 9 – στοιχείο ε

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 11 – παράγραφος 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

17. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και το προσωπικό του Οργανισμού που έχει τεθεί υπό τον έλεγχό του εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο που εγγυάται την αυτονομία και την ανεξαρτησία έναντι των άλλων δραστηριοτήτων του Οργανισμού, και ιδίως έναντι των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη λειτουργία των συστημάτων.

17. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και το προσωπικό του Οργανισμού που έχει τεθεί υπό τον έλεγχό του εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο που εγγυάται την αυτονομία και την ανεξαρτησία έναντι των άλλων δραστηριοτήτων του Οργανισμού, και ιδίως έναντι των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη λειτουργία των συστημάτων. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας ενημερώνει άμεσα τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τυχόν περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να πλήξουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία του. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας ενημερώνει άμεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, αλλά δεν θεσπίζει κάποια διαδικασία για την επίλυση τυχόν συγκρούσεων που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ των δύο τομέων αρμοδιότητας (διαπίστευση ασφαλείας και δραστηριότητες ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης). Με την παρούσα τροπολογία ορίζεται διαδικασία δύο βαθμίδων. Σε πρώτο επίπεδο προβλέπεται μια εσωτερική διαδικασία για εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων και, σε δεύτερο επίπεδο, μια υποχρέωση ενημέρωσης του νομοθέτη σε περίπτωση που το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας θεωρεί ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα για τον τερματισμό της κατάστασης που θέτει σε αμφισβήτηση την αυτονομία του.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με βάση αξιοκρατικά κριτήρια και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητές του και με βάση την επάρκεια και την πείρα του στους σχετικούς τομείς, από έναν κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται από την Επιτροπή μετά από ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις.

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με βάση αξιοκρατικά κριτήρια και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητές του και με βάση την επάρκεια και την πείρα του στους σχετικούς τομείς, από έναν κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται από την Επιτροπή μετά από ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις. Πριν από τον διορισμό του, ο υποψήφιος τον οποίο επιλέγει το διοικητικό συμβούλιο καλείται να προβεί, το συντομότερο δυνατόν, σε δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών του.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καθιερώνει την υποχρέωση του υποψηφίου που επιλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο να προσέλθει σε ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τον διορισμό του, προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου στη διαδικασία διορισμού και να υπάρξει ευθυγράμμιση με τους λοιπούς κανονισμούς για τη σύσταση άλλων οργανισμών, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, οι οποίοι ήδη προβλέπουν αυτήν τη δυνατότητα. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει σύντομα σύσταση προς την Επιτροπή για τροποποίηση του κανονισμού του ΕΟΠ προς αυτήν την κατεύθυνση (A7-0264/2013).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 14

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να ελέγχει τους αποδέκτες της χρηματοδότησης του Οργανισμού καθώς και τους συμβαλλόμενους και τους αντισυμβαλλόμενους που εισέπραξαν κονδύλια της Ένωσης μέσω του Οργανισμού με βάση τα έγγραφα που του παρέχονται ή διενεργώντας επιτόπιες επιθεωρήσεις.

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την αρμοδιότητα και εξουσία να ελέγχει όλους τους αποδέκτες της χρηματοδότησης του Οργανισμού καθώς και τους συμβαλλόμενους και τους αντισυμβαλλόμενους που εισέπραξαν κονδύλια της Ένωσης μέσω του Οργανισμού με βάση τα έγγραφα που του παρέχονται ή διενεργώντας επιτόπιες επιθεωρήσεις.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 18

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 22α – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύγκρουση συμφερόντων

Σύγκρουση συμφερόντων και διαφάνεια

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 18

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 22α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής καθώς και οι υπάλληλοι που αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη μέλη υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων, όπου καταδεικνύεται ότι δεν εξυπηρετούν κανένα άμεσο ή έμμεσο συμφέρον το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εγγράφως κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και ανανεώνονται σε περίπτωση μεταβολής της προσωπικής τους κατάστασης.

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής καθώς και οι υπάλληλοι που αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη μέλη υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων, όπου καταδεικνύεται ότι δεν εξυπηρετούν κανένα άμεσο ή έμμεσο συμφέρον το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εγγράφως κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και ανανεώνονται σε περίπτωση μεταβολής της προσωπικής τους κατάστασης. Τα μέλη και οι παρατηρητές του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας υποβάλλουν επίσης τις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες δημοσιοποιούνται μαζί με τα βιογραφικά τους σημειώματα. Ο Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό του έναν κατάλογο με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, καθώς και έναν κατάλογο με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να εξαιρούνται τα μέλη και οι παρατηρητές των συμβουλίων των οργανισμών από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης δεσμεύσεων και συμφερόντων. Για λόγους ενίσχυσης της διαφάνειας, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 18

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 22α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας ad hoc δηλώνουν εγγράφως, πριν από κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν, τα συμφέροντα τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιζήμια για την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας ad hoc δηλώνουν εγγράφως, πριν από κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν, τα συμφέροντα τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιζήμια για την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Οργανισμός εγκρίνει και εφαρμόζει πολιτική για την αξιολόγηση και διαχείριση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, η οποία προβλέπει απαγόρευση της συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις ομάδων εργασίας όταν υπάρχει κίνδυνος υπονόμευσης της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας τους. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμπεριλαμβάνει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής στις εκθέσεις που υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Όπως επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεση 15/2012, οι οργανισμοί δεν θα πρέπει μόνο να υποχρεώνουν τους εμπειρογνώμονες να δηλώνουν κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων που αφορά το θέμα με το οποίο ασχολούνται, αλλά θα πρέπει να αναπτύξουν και ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει τον έλεγχο της ακρίβειας των πληροφοριών αυτών, καθώς και μια μεθοδολογία για τον εντοπισμό κινδύνων. Δεδομένου ότι οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες δεν είναι υπάλληλοι της ΕΕ και δεν δεσμεύονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος προβλέπει κανόνες σχετικά με την ανεξαρτησία των υπαλλήλων, ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να διαθέτει την κατάλληλη νομική βάση για την ανάπτυξη μιας πολιτικής για την ενεργητική διαχείριση της συμμετοχής εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 18

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 22α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η πολιτική που εφαρμόζουν το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας συμβάλλει στην αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Η πολιτική που εφαρμόζουν το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας συμβάλλει στη διαχείριση και την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

 

α) αρχές για τη διαχείριση και την επαλήθευση των δηλώσεων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη δημοσιοποίηση αυτών λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 22·

 

β) υποχρεωτικές απαιτήσεις επιμόρφωσης σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων για το προσωπικό του Οργανισμού και τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες·

 

γ) κανόνες σχετικά με τα δώρα και τις προσκλήσεις·

 

δ) λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα ασυμβίβαστα που ισχύουν για το προσωπικό και τα μέλη του Οργανισμού μετά τον τερματισμό της σχέσης εργασίας τους με τον Οργανισμό·

 

ε) κανόνες διαφάνειας σχετικά με τις αποφάσεις του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των πρακτικών των συμβουλίων του Οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ευαίσθητων, απόρρητων και εμπορικών πληροφοριών· και

 

στ) κυρώσεις και μηχανισμούς για την εξασφάλιση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας του Οργανισμού.

 

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διατηρείται ισορροπία μεταξύ των κινδύνων και των οφελών, ιδίως όσον αφορά τον στόχο της πρόσβασης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο επιστημονικών συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και όσον αφορά τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο πρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους, και υποβάλλουν έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο και στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμπεριλαμβάνει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής στις εκθέσεις που υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία παρέχει στον Οργανισμό τη νομική βάση για την εφαρμογή ενός πλήρους συνόλου κανόνων για τη διαχείριση και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτής της πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Οργανισμού, καθώς και το ενδεχόμενο ύπαρξης ευαίσθητων, διαβαθμισμένων και εμπορικών πληροφοριών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 20

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματά της σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας του Οργανισμού. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματά της σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας του Οργανισμού. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον ζητηθεί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση επισημάνει ελλείψεις όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας και την ανεξαρτησία του στην εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, εξετάζεται ενδεχόμενο αναθεώρησης ως προς το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την [εικοστή] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την [εικοστή] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενοποιείται με τον κανονισμό τον οποίο τροποποιεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2013)0040 – C7 0031/2013 – 2013/0022(COD))

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

12.3.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Inés Ayala Sender

17.4.2013

Εξέταση στην επιτροπή

17.9.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.10.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

María Auxiliadora Correa Zamora, Σπύρος Δανέλλης, Wolf Klinz, Gesine Meissner

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

1.2.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

12.3.2013

CONT

12.3.2013

TRAN

12.3.2013

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

TRAN

18.3.2013

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Amalia Sartori

20.2.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.9.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.10.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonio Cancian, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros

Ημερομηνία κατάθεσης

5.11.2013