RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur

5.11.2013 - (COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD)) - ***I

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Amalia Sartori
PR_COD_1amCom


Menetlus : 2013/0022(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0364/2013
Esitatud tekstid :
A7-0364/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament;

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0040),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0031/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. aprilli 2013. aasta arvamust[1],

–   pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni arvamusi (A7-0364/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  toonitab, et seadusandliku institutsiooni mis tahes otsus Euroopa GNSSi Agentuuri (edaspidi „agentuur”) sellise mitmeaastase rahastamise lubamiseks ei piira eelarvepädevate institutsioonide otsuseid iga-aastase eelarvemenetluse raames;

3.  nõuab, et komisjon esitaks finantskalkulatsiooni, milles võetaks täielikult arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelist õiguslikku kokkulepet, et täita agentuuri ning võimalik, et ka komisjoni talituste eelarve ja personaliga seonduvad vajadused;

4.  nõuab, et komisjon leiaks vastuvõetava lahenduse probleemidele, mis agentuuril võivad tekkida seoses II liiki Euroopa koolide rahastamisega, sest see on otseselt seotud agentuuri suutlikkusega leida endale kvalifitseeritud töötajaid;

5.  nõuab, et agentuuri töötajate töötasule kohaldatava paranduskoefitsiendi kindlaksmääramisel ei lähtuks komisjon mitte Tšehhi Vabariigi keskmisest koefitsiendist, vaid kohandaks seda suurlinna Praha elukallidusega;

6.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr xxx/2013 Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta8, millega asendatakse määrus (EÜ) nr 683/2008 ja mis jõustub 1. jaanuaril 2014, on kindlaks määratud programmide halduskord ajavahemikul 2014–2020. Selles laiendatakse agentuurile pandud ülesandeid ja nähakse eelkõige ette agentuuri keskne roll süsteemide kasutamisel.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr xxx/2013 Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta8, millega asendatakse määrus (EÜ) nr 683/2008 ja mis jõustub 1. jaanuaril 2014, on kindlaks määratud programmide halduskord ajavahemikul 2014–2020. Selles antakse üldvastutus programmide eest komisjonile ja tehakse komisjon vastutavaks programmide turvalisuse, sealhulgas süsteemide ja nende toimimise tagamise eest. Lisaks laiendatakse selles agentuurile pandud ülesandeid ja nähakse eelkõige ette agentuuri keskne roll süsteemide kasutamisel ja nende sotsiaal-majandusliku kasu suurendamisel.

Selgitus

Tähtis on meelde tuletada, et komisjonil on üldvastutus programmide eest ja ta vastutab nende turvalisuse tagamise eest.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Lisaks oleks turvalisuse akrediteerimise nõukogu autonoomsuse huvides ja huvide konflikti vältimiseks ka kasulik, et ühelt poolt turvalisuse akrediteerimise nõukogu ja selle alluvuses töötav agentuuri personal töötaks kohas, mis tagaks nende autonoomsuse ja sõltumatuse agentuuri muust tegevusest, eelkõige süsteemide kasutamisega seotud operatiivtegevusest, ning et teiselt poolt personali suhtes kohaldatavad agentuuri sise-eeskirjad tagaksid turvalisuse akrediteerimist teostava personali autonoomsuse ja sõltumatuse agentuuri muu tegevusega seotud personalist.

(9) Lisaks on turvalisuse akrediteerimise nõukogu autonoomsuse huvides ja huvide konflikti vältimiseks äärmiselt oluline, et ühelt poolt turvalisuse akrediteerimise nõukogu ja selle alluvuses töötav agentuuri personal töötaks autonoomselt ja sõltumatult agentuuri muust tegevusest, eelkõige süsteemide kasutamisega seotud operatiivtegevusest, ning et teiselt poolt personali suhtes kohaldatavad agentuuri sise-eeskirjad tagaksid turvalisuse akrediteerimist teostava personali autonoomsuse ja sõltumatuse agentuuri muu tegevusega seotud personalist.

Selgitus

Turvalisuse akrediteerimise nõukogu asub samas kohas kui ülejäänud agentuur.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Lisaks tuleb määrus (EL) nr 912/2010 viia kooskõlla põhimõtetega, mis on kehtestatud parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühises lähenemisviisis detsentraliseeritud ametite kohta, mille kolm institutsiooni võtsid vastu vastavalt 5. juulil, 26. juunil ja 12. juunil 2012, eelkõige haldusnõukogu otsuste vastuvõtmise eeskirjad, haldusnõukogu ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmete ja nende esimeeste mandaadi kestus, mitmeaastane tööprogramm, haldusnõukogu volitused personalijuhtimisel, määruse hindamine ja läbivaatamine, huvide konfliktid ning tundliku salastamata teabe töötlemine.

(11) Lisaks tuleb määrus (EL) nr 912/2010 viia kooskõlla põhimõtetega, mis on kehtestatud parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühises lähenemisviisis detsentraliseeritud ametite kohta, mille kolm institutsiooni võtsid vastu vastavalt 5. juulil, 26. juunil ja 12. juunil 2012, eelkõige haldusnõukogu otsuste vastuvõtmise eeskirjad, haldusnõukogu ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmete ja nende esimeeste mandaadi kestus, mitmeaastane tööprogramm, haldusnõukogu volitused personalijuhtimisel, määruse hindamine ja läbivaatamine, huvide konfliktide ennetamine ja lahendamine ning tundliku salastamata teabe töötlemine.

Selgitus

Sellist sõnastust kasutatakse kolme institutsiooni poolt kokku lepitud ühises lähenemisviisis detsentraliseeritud asutuste kohta.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Seoses huvide konfliktide ennetamise ja lahendamisega on tähtis, et agentuur looks ja säilitaks maine, mida iseloomustavad erapooletus, usaldusväärsus ja kõrged kutsestandardid. Kunagi ei tohiks tekkida õigustatud põhjust kahtluseks, et otsuseid võivad mõjutada huvid, mis on vastuolus agentuuri kui kogu liitu teeniva asutuse rolliga, erahuvid või agentuuri personaliliikmete, lähetatud riiklike ekspertide või haldusnõukogu ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmete kuuluvus, mis tekitab või võib tekitada konflikti kõnealuste isikute ametikohustuste nõuetekohase täitmisega. Euroopa Parlament on väljendanud muret huvide konfliktide pärast teatud asutustes ja on palunud kontrollikojal teha põhjalik analüüs. Seetõttu peaks haldusnõukogu selles valdkonnas vastu võtma igakülgsed eeskirjad, mis kehtivad kogu agentuurile. Eeskirjades tuleks arvesse võtta kontrollikoja 2012. aasta eriaruandes nr 15 esitatud soovitusi.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b) Valitsustevahelisel konverentsil kokku tulnud liikmesriikide esindajad võtsid 10. detsembril 2010 vastu otsuse, et agentuuri peakorteri asukohaks saab Praha. Tšehhi Vabariigi ja agentuuri vaheline asukohaleping jõustus 9. augustil 2012. Asukohalepingut ja teisi erikokkuleppeid (nagu rendileping ja personali soodustuste pakett) tuleks pidada käesoleva määrusega täielikus kooskõlas olevaks ning neid ei ole seetõttu vaja muuta.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vastuvõtvates liikmesriikides ja kolmandates riikides agentuuri sisseseadmist ja toimimist käsitlevad sätted, samuti nende liikmesriikide ja kolmandate riikide poolt haldusnõukogu liikmetele, agentuuri töötajatele ja nende pereliikmetele antavad soodustused määratakse kindlaks agentuuri ning liikmesriikide või kolmandate riikide vaheliste erikokkulepetega. Haldusnõukogu kinnitab erikokkulepped.

Vastuvõtvates liikmesriikides ja kolmandates riikides agentuuri sisseseadmist ja toimimist käsitlevad sätted, samuti nende liikmesriikide ja kolmandate riikide poolt haldusnõukogu ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmetele, agentuuri töötajatele ja nende pereliikmetele antavad soodustused määratakse kindlaks agentuuri ning liikmesriikide või kolmandate riikide vaheliste erikokkulepetega. Haldusnõukogu kinnitab erikokkulepped.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Haldusnõukogu liikmete ametisse nimetamisel võetakse arvesse nende teadmisi agentuuri ülesannete kohta ning asjaomaseid juhtimis-, haldus- ja eelarve haldamise alaseid oskusi. Euroopa Parlament, komisjon ja liikmesriigid püüavad saavutada meeste ja naiste tasakaalustatud esindatuse haldusnõukogus.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu liikmete ametiaeg on neli aastat ja seda saab pikendada.

Haldusnõukogu liikmete ametiaeg on neli aastat ja seda saab pikendada. Euroopa Parlament, komisjon ja liikmesriigid püüavad piirata neid haldusnõukogus esindavate isikute rotatsiooni.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Esimehe võib kutsuda esinema Euroopa Parlamendi asjaomase komisjoni või komisjonide ette ja vastama parlamendiliikmete küsimustele.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Haldusnõukogul on õigus esimees ja aseesimees ametist vabastada.

Selgitus

Haldusnõukogu valib esimehe ja aseesimehe, aga tal ei ole õigust neid ametist vabastada, kuigi see võib osutuda teatud olukordades vajalikuks. Turvalisuse akrediteerimise nõukogul aga on oma esimehe ja aseesimehe suhtes see õigus.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu esimehe ja aseesimehe valimiseks ning eelarve ja tööprogrammi vastuvõtmiseks on vaja liikmete kahekolmandikulist häälteenamust.

Haldusnõukogu esimehe ja aseesimehe valimiseks ja ametist vabastamiseks ning eelarve ja tööprogrammi vastuvõtmiseks on vaja liikmete kahekolmandikulist häälteenamust.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) võtab hiljemalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 312 ettenähtud mitmeaastase finantsraamistiku esimese aasta 30. juuniks vastu agentuuri mitmeaastase tööprogrammi mitmeaastase finantsraamistikuga hõlmatud ajavahemiku kohta, olles sellesse integreerinud turvalisuse akrediteerimise nõukogu artikli 11 lõike 3 punkti b kohaselt koostatud osa ja saanud komisjoni arvamuse;

a) võtab hiljemalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 312 ettenähtud mitmeaastase finantsraamistiku esimese aasta 30. juuniks vastu agentuuri mitmeaastase tööprogrammi mitmeaastase finantsraamistikuga hõlmatud ajavahemiku kohta, olles sellesse integreerinud turvalisuse akrediteerimise nõukogu artikli 11 lõike 3 punkti b kohaselt koostatud osa, saanud komisjoni arvamuse ja konsulteerinud Euroopa Parlamendiga;

Selgitus

Ühise lähenemisviisi kohaselt tuleks mitmeaastase tööprogrammi küsimuses konsulteerida Euroopa Parlamendiga.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a) võtab vastu artikli 23 lõikes 2 sätestatud korra III peatükiga hõlmatud küsimuste puhul, kui see on heaks kiidetud artiklis 11 osutatud turvalisuse akrediteerimise nõukogu poolt;

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EL) 912/2010

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt h a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h a) võtab tegevdirektori ettepanekul vastu määruse (EL) nr .../... [tulevase GNSSi määruse] artikli [15 lõike 1 punktis c] osutatud agentuuri ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise tööjaotuse;

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) võtab vastu oma kodukorra.

i) kehtestab oma kodukorra ja avalikustab selle;

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt i a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

i a) võtab tegevdirektori ettepaneku alusel vastu pettusevastase strateegia, mis on proportsionaalne pettuseohuga, võttes arvesse rakendatavate meetmete kulude-tulude analüüsi;

Selgitus

Tegevdirektor peab koostama pettusevastase strateegia ja esitama selle haldusnõukogule, aga viimasel ei ole õigust sellist strateegiat vastu võtta.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt i b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

i b) teeb vajadusel tegevdirektori ettepanekute põhjal otsuseid agentuuri organisatsioonilise struktuuri kohta, välja arvatud sellise struktuuri kohta, mis on seotud III peatüki kohase turvalisuse akrediteerimisega.

Selgitus

Sisestruktuuri puudutavaid otsuseid tuleks teha haldusnõukogu tegevdirektori ettepaneku alusel.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu võtab kooskõlas ametnike personalieeskirjade artiklis 110 sätestatud menetlusega vastu otsuse, mis põhineb kõnealuste personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 või muude teenistujate teenistustingimuste artiklil 6 ning millega delegeeritakse asjakohased ametisse nimetamise volitused tegevdirektorile ja määratakse kindlaks tingimused, mille alusel volituste delegeerimise võib peatada. Tegevdirektoril on õigus need volitused edasi delegeerida.

Haldusnõukogu võtab kooskõlas ametnike personalieeskirjade artiklis 110 sätestatud menetlusega vastu otsuse, mis põhineb kõnealuste personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 või muude teenistujate teenistustingimuste artiklil 6 ning millega delegeeritakse asjakohased ametisse nimetamise volitused tegevdirektorile ja määratakse kindlaks tingimused, mille alusel volituste delegeerimise võib peatada. Tegevdirektor annab neist delegeeritud volitustest aru haldusnõukogule. Tegevdirektoril on õigus need volitused edasi delegeerida.

 

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Samuti määrab haldusnõukogu pärast turvalisuse akrediteerimise nõukoguga konsulteerimist, võttes nõuetekohaselt arvesse tema tähelepanekuid, kindlaks artiklis 15c osutatud riiklike ekspertide lähetamisega seotud üksikasjalikud eeskirjad.

välja jäetud

Selgitus

Säte on viidud üle artiklisse 15c.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 6 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu nimetab ametisse tegevdirektori ja võib pikendada või lõpetada tema ametiaja vastavalt artikli 15b lõikele 4. Ta teostab tegevdirektori üle distsiplinaarjärelevalvet.

Haldusnõukogu nimetab ametisse tegevdirektori ja võib pikendada või lõpetada tema ametiaja artikli 15b lõigetele 3 ja 4. Ta teostab tegevdirektori üle distsiplinaarjärelevalvet.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ilma et see piiraks komisjoni ja haldusnõukogu volitusi, on tegevdirektor oma ülesannete täitmisel sõltumatu ja ta ei taotle ega järgi ühegi valitsuse ega muu organi juhiseid.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) vastutab agentuuri esindamise (välja arvatud II ja III peatüki kohaselt tehtavad toimingud ja otsused) ja juhtimise eest; allkirjastab komisjoni ja agentuuri vahel sõlmitavad delegeerimiskokkulepped vastavalt määruse [tulevase GNSSi määruse] artikli [15 lõike 1 punktile d];

(1) vastutab agentuuri esindamise (välja arvatud II ja III peatüki kohaselt tehtavad toimingud ja otsused) ja igapäevase haldamise eest; allkirjastab komisjoni ja agentuuri vahel sõlmitavad delegeerimiskokkulepped vastavalt määruse (EL) nr [tulevase GNSSi määruse] artikli [15 lõike 1 punktile a];

Selgitus

Tegevdirektori vastutus agentuuri juhtimise eest on sätestatud artiklis 7.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. valmistab ette määruse (EL) nr .../... [tulevase GNSSi määruse] artikli [15 lõike 1 punktis c] osutatud agentuuri ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise tööjaotuse ja esitab selle haldusnõukogule heakskiitmiseks kooskõlas artikli 6 lõike 2 punktiga h a;

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) valmistab ette haldusnõukogu töö ja võtab haldusnõukogu tööst osa ilma hääleõiguseta;

(2) valmistab ette haldusnõukogu töö ja võtab haldusnõukogu tööst osa ilma hääleõiguseta artikli 5 lõike 5 teise lõigu kohaselt;

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) rakendab haldusnõukogu tehtud otsuseid;

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) vastutab agentuuri iga-aastase tööprogrammi rakendamise eest haldusnõukogu kontrolli all, välja arvatud programmide III peatüki kohased osad;

(3) vastutab agentuuri mitmeaastase ja iga-aastase tööprogrammi koostamise ja haldusnõukogule esitamise eest, välja arvatud osad, mille koostab ja võtab vastu turvalisuse akrediteerimise nõukogu kooskõlas artikli 11 lõike 3 punktidega b ja c;

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) vastutab agentuuri mitmeaastase ja iga-aastase tööprogrammi rakendamise eest, välja arvatud osad, mida rakendab turvalisuse akrediteerimise nõukogu esimees kooskõlas artikli 11a lõike 1 punktiga b, ning haldusnõukogule nende rakendamise kohta aru andmise eest;

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) koostab igaks haldusnõukogu koosolekuks iga-aastase tööprogrammi täitmise kohta eduaruande, mis sisaldab identsel kujul turvalisuse akrediteerimise nõukogu esimehe poolt välja töötatud peatükki kooskõlas artikli 11a lõike 1 punktiga c;

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) koostab igal aastal üldaruande projekti, võttes nõuetekohaselt arvesse turvalisuse akrediteerimise nõukogu esimehe tehtud tähelepanekuid III peatüki kohaste ülesannete kohta, ning esitab selle haldusnõukogule;

(6) koostab agentuuri tegevuse ja väljavaadete kohta aastaaruande, välja arvatud osad, mille koostab ja võtab vastu turvalisuse akrediteerimise nõukogu kooskõlas artikli 11 lõike 3 punktiga d, ning esitab selle haldusnõukogule heakskiitmiseks;

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) tagab, et GNSSi agentuur suudab Galileo turvaseirekeskuse käitajana järgida ühismeetme 2004/552/ÜVJP alusel antud juhiseid;

(7) tagab, et agentuur suudab Galileo turvaseirekeskuse käitajana järgida ühismeetme 2004/552/ÜVJP alusel antud juhiseid ning täita otsuse nr 1104/2011/EL artiklis 6 osutatud ülesandeid;

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) tagab asjakohase, eelkõige agentuuri igapäevase haldamisega seotud julgeolekualase teabe leviku agentuuri struktuuriüksustes.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 7 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b) edastab komisjonile agentuuri seisukoha tehniliste ja operatiivnõuete kohta, mis on vajalikud, et viia ellu määruse (EL) nr .../... [tulevase GNSSi määruse] artikli 13 lõike 3 punktis c a osutatud süsteemide arendamist, sealhulgas kehtestada aktsepteerimise ja läbivaatamise menetlused, ning kõnealust arendamist toetavate teadusuuringute kohta;

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) määrab kindlaks GNSSi agentuuri organisatsioonilise struktuuri ja esitab selle haldusnõukogule heakskiitmiseks;

välja jäetud

Selgitus

See on hõlmatud muudatusettepanekus artikli 6 lõike 2 punkti i b lisamise kohta.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) koostab tegevuskava hindamiste järelduste ja soovituste järelevalve tagamiseks ning esitab komisjonile saavutatud tulemusi käsitleva poolaastaaruande;

(12) koostab tegevuskava artikli 26 kohastest hinnangutest tulenevate järelduste ja soovituste ning OLAFi juurdlustest ja kõigist sise- või välisauditite aruannetest johtuvate järelduste ja soovituste järelmeetmete kohta ning esitab komisjonile saavutatud tulemusi käsitleva poolaastaaruande;

Selgitus

Sõnastust on ühtlustatud artikli 6 lõike 2 punktiga g.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – punkt 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) koostab agentuuri pettusevastase strateegia ja esitab selle haldusnõukogule kinnitamiseks.

(14) koostab agentuuri pettusevastase strateegia ja strateegia huvide konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks ning esitab selle haldusnõukogule kinnitamiseks.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Euroopa Parlament või nõukogu võib tegevdirektorilt nõuda aruannet tema ülesannete täitmise kohta ja esinemist nimetatud institutsioonide ees.

Selgitus

Lõik on toodud üle artiklist 15b.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 7

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artikli 6 lõike 2 punkti a kohase agentuuri mitmeaastase programmiga on ette nähtud meetmed, mida agentuur täidab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 312 ettenähtud mitmeaastase finantsraamistikuga hõlmatud ajavahemikul, sealhulgas meetmed, mis on seotud rahvusvaheliste suhete ja teabevahetusega tema vastutusalasse kuuluvates valdkondades. Selles programmis määratakse kindlaks iga meetme jaoks eraldatud inimressursid ja rahalised vahendid. Selles võetakse arvesse artiklis 26 osutatud hindamiste tulemusi.

1. Artikli 6 lõike 2 punkti a kohase agentuuri mitmeaastase programmiga kehtestatakse meetmed, mida agentuur täidab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 312 ettenähtud mitmeaastase finantsraamistikuga hõlmatud ajavahemikul, sealhulgas meetmed, mis on seotud rahvusvaheliste suhete ja teabevahetusega tema vastutusalasse kuuluvates valdkondades, ning sellega kehtestatakse üldine strateegiline programmitöö, mis hõlmab eesmärke, vahe-eesmärke, oodatavaid tulemusi ja tulemusnäitajaid ning ressursside kavandamine, sealhulgas iga meetme jaoks eraldatud inimressursid ja rahalised vahendid. Selles võetakse arvesse artiklis 26 osutatud hinnangute tulemusi.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 7

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Mitmeaastase tööprogrammi põhjal nähakse artikli 6 lõike 2 punktis b osutatud tööprogrammiga ette meetmed, mida agentuur viib ellu eesseisval aastal, sealhulgas meetmed, mis on seotud rahvusvaheliste suhete ja teabevahetusega tema vastutusalasse kuuluvates valdkondades. Selles programmis määratakse kindlaks iga meetme jaoks eraldatud inimressursid ja rahalised vahendid. See hõlmab teabe eesmärgil ülesandeid, mille komisjon on vajaduse korral andnud määruse (tulevase GNSSi määruse) artikli [15 lõike 1 punkti d] kohaselt agentuurile täitmiseks.

2. Artikli 6 lõike 2 punktis b osutatud iga-aastane tööprogramm põhineb mitmeaastasel tööprogrammil. See sisaldab üksikasjalikke eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kaasa arvatud tulemusnäitajaid, mis võimaldavad saavutatud eesmärke tulemuslikult hinnata. See sisaldab üksikasjalikku kirjeldust meetmete kohta, mida agentuur viib ellu eesseisval aastal, sealhulgas meetmed, mis on seotud rahvusvaheliste suhete ja teabevahetusega tema vastutusalasse kuuluvates valdkondades, ning selles on näidatud iga meetme jaoks eraldatud inimressursid ja rahalised vahendid, kooskõlas tegevuspõhise eelarvestamise ja juhtimise põhimõtetega. Selles osutatakse selgelt võrreldes eelmise aastaga lisatud, muudetud ja tühistatud ülesannetele. See hõlmab teabe eesmärgil ülesandeid, mille komisjon on vajaduse korral andnud määruse (EL) nr .../... [tulevase GNSSi määruse] artikli [15 lõike 1 punkti a] kohaselt agentuurile täitmiseks.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 7

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Tegevdirektor saadab haldusnõukogu vastuvõetud mitmeaastase ja iga-aastase tööprogrammi Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja liikmesriikidele ning avaldab need. Tegevdirektorit ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu esimeest võidakse kutsuda esitlema vastuvõetud iga-aastase tööprogrammi seda osa, mille eest nad vastutavad, Euroopa Parlamendi asjaomase komisjoni või asjaomaste komisjonide ette ja vastama parlamendiliikmete küsimustele.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 7

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Artikli 8 punktis f osutatud iga-aastases üldaruandes antakse ülevaade agentuuri tööprogrammi täitmisest.”

3. Artikli 6 punktis f osutatud iga-aastane aruanne sisaldab teavet järgmise kohta:

 

a) mitmeaastase ja iga-aastase tööprogrammi täitmine, sealhulgas tulemusnäitajad;

 

b) eelarve- ja personalipoliitika kava rakendamine;

 

c) agentuuri haldus- ja sisekontrollisüsteemid ning ülevaade määruse (EL) nr .../... [tulevase GNSSi määruse] artikli [12 punktis e] osutatud juhtimissüsteemide ja tehnoloogia alastest edusammudest;

d) agentuuri ökoloogiline jalajälg ja tema keskkonnatoime parandamise meetmed;

 

e) sise- ja välisauditite leiud ja auditisoovituste järelmeetmed ning eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus esitatud soovitus;

f) tegevdirektori kinnitav avaldus.

 

Aastaaruanne avalikustatakse.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 11 – lõige 3 – punkt d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a) teeb vajadusel oma esimehe ettepanekute põhjal otsuseid agentuuri organisatsioonilise struktuuri kohta, mis on seotud käesolevas peatükis hõlmatud turvalisuse akrediteerimisega;

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 11 – lõige 3 – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f) võtab vastu oma kodukorra.

f) kehtestab oma kodukorra ja avalikustab selle;

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 11 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Turvalisuse akrediteerimise nõukokku kuulub üks esindaja igast liikmesriigist, üks komisjonist ja üks kõrge esindaja juurest. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmete ametiaeg on neli aastat ja seda saab pikendada. ESA esindaja kutsutakse turvalisuse akrediteerimise nõukogu koosolekutele osalema vaatlejana. Vajaduse korral nähakse artiklis 23 osutatud korras ette kolmandate riikide esindajate osavõtt ning selle tingimused.

7. Turvalisuse akrediteerimise nõukokku kuulub üks esindaja igast liikmesriigist, üks komisjonist ja üks kõrge esindaja juurest, kelle ametisse nimetamisel võetakse arvesse nende teadmisi turvalisuse akrediteerimisest ning asjaomaseid juhtimis-, haldusalaseid- ja eelarve haldamisalaseid oskusi. Komisjon, kõrge esindaja ja liikmesriigid püüavad saavutada meeste ja naiste tasakaalustatud esindatuse turvalisuse akrediteerimise nõukogus. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmed ei või olla haldusnõukogu liikmed. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmete ametiaeg on neli aastat ja seda saab pikendada. Komisjon, kõrge esindaja ja liikmesriigid püüavad piirata oma esindajate vahetumist turvalisuse akrediteerimise nõukogus. ESA esindaja kutsutakse turvalisuse akrediteerimise nõukogu koosolekutele osalema vaatlejana. Vajaduse korral nähakse artiklis 23 osutatud korras ette kolmandate riikide esindajate osavõtt ning selle tingimused.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 11 – lõige 8 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Esimehe võib kutsuda esinema Euroopa Parlamendi asjaomase komisjoni või komisjonide ette ja vastama parlamendiliikmete küsimustele.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt e

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 11 – lõige 17

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

17. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu ja tema alluvuses töötav agentuuri personal töötab viisil, mis tagab iseseisvuse ja sõltumatuse muust agentuuri tegevusest, eelkõige süsteemide kasutamisega seotud operatiivtegevusest.

17. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu ja tema alluvuses töötav agentuuri personal töötab viisil, mis tagab iseseisvuse ja sõltumatuse muust agentuuri tegevusest, eelkõige süsteemide kasutamisega seotud operatiivtegevusest. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu teatab tegevdirektorile ja haldusnõukogule viivitamata kõikidest asjaoludest, mis võivad ohustada selle iseseisvust ja sõltumatust. Kui meetmeid ei võeta, teatab turvalisuse akrediteerimise nõukogu sellest viivitamata Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärk on suurendada turvalisuse akrediteerimise nõukogu iseseisvust ja sõltumatust, kuid selles ei nähta ette menetlust pädevusalade (süsteemide turvalisuse akrediteerimine ning kasutuselevõtmine ja turuleviimine) vahel tekkivate võimalike konfliktide lahendamiseks. Muudatusettepanekus nähakse ette kaheetapiline lahendusviis. Esiteks agentuuri sisene menetlus, et tuvastada probleemid ja nendega tegeleda, ning teiseks kohustus teavitada seadusandjat, kui turvalisuse akrediteerimise nõukogu näeb, et meetmeid ei ole võetud selleks, et nõukogu iseseisvust ohustavaid asjaolusid kõrvaldada.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 11a – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) korraldab turvalisuse akrediteerimise nõukogu järelevalve all turvalisuse akrediteerimist;

a) valmistab ette turvalisuse akrediteerimise nõukogu tööd ja korraldab selle nõukogu järelevalve all turvalisuse akrediteerimist;

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 11a – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) hoolitseb turvalisuse akrediteerimise nõukogu kontrolli all agentuuri tööprogrammi käesoleva peatüki kohase osa elluviimise eest;

b) viib artikli 11 lõike 3 punktide b ja c kohaselt ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu kontrolli all ellu agentuuri mitmeaastase ja iga-aastase tööprogrammi osi, mille see nõukogu on ette valmistanud ja heaks kiitnud;

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 15b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Haldusnõukogu nimetab tegevdirektori ametisse tema teeneid, dokumenteeritud haldamis- ja juhtimisoskust ning asjaomaseid teadmisi ja kogemusi silmas pidades komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast, mis koostatakse Euroopa Liidu Teatajas ja mujal avaldatud osalemiskutsete põhjal korraldatud avaliku konkursi alusel.

2. Kui Euroopa Parlament on andnud selleks kinnituse, nimetab haldusnõukogu tegevdirektori ametisse tema teeneid, dokumenteeritud haldamis- ja juhtimisoskust ning asjaomaseid teadmisi ja kogemusi silmas pidades komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast, mis koostatakse Euroopa Liidu Teatajas ja mujal avaldatud osalemiskutsete põhjal korraldatud avaliku konkursi alusel.

Selgitus

Samamoodi käitutakse Euroopa Pangandusjärelevalve (määrus nr 1093/2010), Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (määrus nr 1094/2010) ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (määrus nr 1095/2010) puhul.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 15b – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Enne ametisse määramist kutsutakse esimeses lõigus osutatud nimekirja kandidaadid esinema Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette ja vastama parlamendiliikmete küsimustele.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 15b – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Haldusnõukogu teatab tegevdirektori ametiaja pikendamise kavatsusest Euroopa Parlamendile. Ühe kuu jooksul enne sellist pikendamist võib tegevdirektori kutsuda esinema Euroopa Parlamendi pädevate komisjonide ette ja vastama parlamendiliikmete küsimustele.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 15b – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Euroopa Parlament või nõukogu võib tegevdirektorilt nõuda aruannet tema ülesannete täitmise kohta ja esinemist nimetatud institutsioonide ees.

välja jäetud

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 15c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Agentuur võib kasutada ka riikide lähetatud eksperte. Eksperdid on läbinud asjakohase julgeolekukontrolli.

Agentuur võib kasutada ka riikide lähetatud eksperte. Nimetatud eksperdid on läbinud asjakohase julgeolekukontrolli. Nende ekspertide suhtes ei kohaldata ametnike personalieeskirju ega muude teenistujate teenistustingimusi.

 

Haldusnõukogu võtab vastu otsuse, milles sätestatakse eeskirjad, mis käsitlevad liikmesriikide ekspertide lähetamist agentuuri. Enne otsuse tegemist konsulteerib haldusnõukogu III peatükis osutatud turvalisuse akrediteerimisega tegelevate riiklike ekspertide lähetamise asjus turvalisuse akrediteerimise nõukoguga ja võtab nõuetekohaselt arvesse tema tähelepanekuid.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 18

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 22a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Tegevdirektor ning liikmesriikide ja komisjoni poolt ajutiselt lähetatud ametnikud esitavad kohustuste ja huvide deklaratsiooni, milles kinnitavad, et neil puuduvad otsesed või kaudsed huvid, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks. Need deklaratsioonid esitatakse ametisse astumisel kirjalikult ja kui isiklik olukord peaks muutuma, siis esitatakse need uuesti.

1. Haldusnõukogu võtab vastu huvide konfliktide ennetamise ja lahendamise eeskirjad. Eeskirjad kehtivad kogu agentuurile ja need avalikustatakse. Enne eeskirjade vastuvõtmist konsulteerib haldusnõukogu turvalisuse akrediteerimise nõukoguga ja võtab nõuetekohaselt arvesse tema tähelepanekuid.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 18

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 22a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ajutistes töörühmades osalevad väliseksperdid deklareerivad kirjalikult enne igat koosolekut, kus nad osalevad, huvid, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavateks, võttes arvesse päevakorda kantud punkte.

2. Lõikes 1 nimetatud eeskirjad hõlmavad vähemalt järgmist:

 

a) nõue, et haldusnõukogu ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmed, tegevdirektor, agentuuri töötajad ja riikide lähetatud eksperdid ning vaatlejad esitaksid kohustuste deklaratsiooni ja deklaratsiooni huvide kohta, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks;

 

b) nõue, et punktis a osutatud deklaratsioonid oleksid täpsed ja täielikud, need esitataks kõnealuse isiku ametisse astumisel kirjalikult, need esitataks uuesti, kui isiklik olukord peaks muutuma, ning need avalikustataks;

 

c) selged ja objektiivsed punkti a kohaste deklaratsioonide hindamise kriteeriumid, kriteeriumide järjepideva kohaldamise tagamine ja selliste deklaratsioonide kontroll, juhuks kui nendega seoses tekib kahtlusi;

 

d) menetlus selle tagamiseks, et isik, kel on seoses koosolekute päevakorrapunktidega huve, mida võib pidada tema sõltumatust kahjustavaks, ei osale nende punktide arutamisel ega nende üle otsustamisel;

 

e) selged ja sidusad põhimõtted ja menetlused eeskirjade rikkumisega tegelemiseks, sealhulgas tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused;

 

f) tegevdirektori, kõigi agentuuri töötajate, riikide lähetatud ekspertide ning haldusnõukogu ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmete kohustuslik nõuetekohane koolitus huvide konfliktide teemal;

 

g) küsimused seoses olukorraga, kus isik ei tööta enam agentuuris.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 18

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 22a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu kehtestavad poliitika, mis aitab huvide konfliktid ära hoida.

välja jäetud

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 20

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 26 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon edastab hindamisaruande ja oma järeldused selle aruande sisu kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, agentuuri haldusnõukogule ja turvalisuse akrediteerimise nõukogule. Hindamistulemused avalikustatakse.

2. Komisjon edastab hindamisaruande ja oma järeldused selle aruande sisu kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, agentuuri haldusnõukogule ja turvalisuse akrediteerimise nõukogule. Lisaks esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele taotluse korral hindamise kohta muud teavet. Hindamistulemused avalikustatakse.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 20

Määrus (EL) 912/2010

Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui hindamisel selgub, et agentuuri turvalisuse akrediteerimise nõukogu ei toimi piisavalt tõhusalt ega täida oma ülesandeid täiesti iseseisvalt, tuleks see küsimus uuesti läbi vaadata.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub [kahekümnendal] päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. See konsolideeritakse muudetava määrusega kolme kuu jooksul pärast avaldamist.

  • [1]               ELT C 198, 10.7.2013, lk 67.

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (19.9.2013)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur
(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Arvamuse koostaja: Jutta Haug

LÜHISELGITUS

Komisjon on esitanud ettepaneku võtta vastu määrus, millega muudetakse määrust, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur. Ettepanekuga püütakse eelkõige lahendada turvalisuse akrediteerimise küsimustega seotud haldusprobleeme, kuid samuti viia GNSSi Agentuuri määrus kooskõlla 2012. aasta juulis Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni poolt vastu võetud ühise lähenemisviisiga detsentraliseeritud ametite kohta. Eelarve seisukohast kõige asjakohasemad on aga siiski kavandatavad muudatused finantsselgitusse, kajastamaks GNSSi Agentuuri uusi ülesandeid, mis tulenevad tulevasest GNSSi määrusest (Määrus Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta; COM(2011)814). Komisjoni ettepanekus tulevase GNSSi määruse kohta on mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 jaoks ette nähtud kogusumma 7 897 miljonit eurot jooksevhindades.

Pärast poliitilise kokkuleppe saavutamist järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osas võttis komisjon 10. juulil 2013 vastu teatise „Detsentraliseeritud asutuste inim- ja rahaliste ressursside kavandamine aastatel 2014–2020” (COM(2013)519), milles on aastateks 2014–2020 ette nähtud kokku 200,2 miljoni euro suurune ELi toetus GSAle. See summa on 2% võrra väiksem 204,3 miljonist eurost, mida komisjon pidas varem vajalikuks eraldada agentuurile tema ülesannete täitmiseks ja mis on välja toodud praeguse määruse eelnõule lisatud finantsselgituses.

Käesoleva arvamuse koostaja väljendab tõsist muret seoses komisjoni teatises võetud üldise seisukohaga ning palub, et komisjon esitaks selgituse, kuidas ametid oma ülesandeid edaspidi täitma hakkavad.

Teine mureküsimus on seotud asjaoluga, et alates 2014. aastast lõpetab komisjon II liiki Euroopa koolide otsese toetamise ning vajalike vahendite eraldamine muutub asjaomaste ametite (nt GNSSi Agentuuri) ülesandeks. Komisjoni väitel kantakse senised assigneeringud üle asjaomaste ametite eelarvetesse. Kuid arvestades assigneeringute üldise vähenemisega, mis on põhjustatud väiksemast mitmeaastasest finantsraamistikust. seisavad ametid silmitsi suurte raskustega II liiki Euroopa koolide rahastamisel. Selle tulemusena muutub ametitel, nt GNSSi Agentuuril, veelgi raskemaks kvalifitseeritud ajutise personali leidmine kõigist liikmesriikidest.

Lõpetuseks soovib arvamuse koostaja juhtida tähelepanu probleemile, mis tuleneb agentuuri töötajate töötasule kohaldatavast paranduskoefitsendist. Praegu kasutatakse selleks Tšehhi Vabariigi keskmist koefitsienti, millel ei ole mingit pistmist suurlinna Praha tegeliku elukallidusega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. toonitab, et seadusandliku institutsiooni mis tahes otsus GNSSi Agentuuri sellise mitmeaastase rahastamise lubamiseks ei piira eelarvepädevate institutsioonide otsuseid seoses iga-aastase eelarvemenetlusega;

Muudatusettepanek  2

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 b. nõuab, et komisjon esitaks finantskalkulatsiooni, milles võetaks täielikult arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelist õiguslikku kokkulepet, et täita GNSSi Agentuuri ning võimalik, et ka komisjoni talituste eelarve ja personaliga seonduvad vajadused;

Muudatusettepanek  3

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 c. nõuab, et komisjon leiaks vastuvõetava lahenduse probleemidele, mis agentuuril võivad tekkida seoses II liiki Euroopa koolide rahastamisega, sest see on otseselt seotud agentuuri suutlikkusega leida endale kvalifitseeritud töötajaid;

Muudatusettepanek  4

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 d. nõuab, et agentuuri töötajate töötasule kohaldatava paranduskoefitsiendi kindlaksmääramisel ei lähtuks komisjon mitte Tšehhi Vabariigi keskmisest koefitsiendist, vaid kohandaks seda suurlinna Praha elukallidusega;

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur) muutmine

Viited

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Vastutav komisjon

     istungil teada andmise kuupäev

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

12.3.2013

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Jutta Haug

20.2.2013

Vastuvõtmise kuupäev

18.9.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Adina-Ioana Vălean

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Elena Oana Antonescu, Andrzej Grzyb, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler

EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS (3.10.2013)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

Ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur
(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Arvamuse koostaja: Inés Ayala Sender

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu võtab kooskõlas ametnike personalieeskirjade artiklis 110 sätestatud menetlusega vastu otsuse, mis põhineb kõnealuste personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 või muude teenistujate teenistustingimuste artiklil 6 ning millega delegeeritakse asjakohased ametisse nimetamise volitused tegevdirektorile ja määratakse kindlaks tingimused, mille alusel volituste delegeerimise võib peatada. Tegevdirektoril on õigus need volitused edasi delegeerida.

Haldusnõukogu võtab kooskõlas ametnike personalieeskirjade artiklis 110 sätestatud menetlusega vastu otsuse, mis põhineb kõnealuste personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 või muude teenistujate teenistustingimuste artiklil 6 ning millega delegeeritakse asjakohased ametisse nimetamise volitused tegevdirektorile ja määratakse kindlaks tingimused, mille alusel volituste delegeerimise võib peatada. Tegevdirektor annab neist delegeeritud volitustest aru haldusnõukogule. Tegevdirektoril on õigus need volitused edasi delegeerida.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 6 a

 

Eelnev teavitamine ja hoiatussüsteem

 

1. Komisjon käivitab hoiatussüsteemi, kui tal on piisavalt alust arvata, et haldusnõukogu kavatseb teha otsuseid, mis ei ole kooskõlas agentuuri volitustega, mis võivad rikkuda liidu õigust või olla vastuolus liidu poliitiliste eesmärkidega. Sellistel juhtudel tõstatab komisjon küsimuse ametlikult haldusnõukogus ja nõuab, et haldusnõukogu loobuks vastava otsuse tegemisest. Kui haldusnõukogu seda nõudmist ei täida, teavitab komisjon ametlikult Euroopa Parlamenti ja nõukogu, et oleks võimalik kiiresti reageerida. Komisjon võib nõuda, et haldusnõukogu loobuks vaidlusaluse otsuse rakendamisest seni, kuni asjaomaste institutsioonide esindajad küsimust arutavad.

 

2. Iga ametiaja alguses koostab haldusnõukogu lõikes 1 ette nähtud menetluse kohta üksikasjalikud sätted. Menetluse kinnitab komisjon.”

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) koostab agentuuri pettusevastase strateegia ja esitab selle haldusnõukogule kinnitamiseks.

(14) koostab agentuuri pettusevastase strateegia ja strateegia huvide konfliktide vältimiseks ja lahendamiseks ning esitab selle haldusnõukogule kinnitamiseks.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 11 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Turvalisuse akrediteerimise nõukokku kuulub üks esindaja igast liikmesriigist, üks komisjonist ja üks kõrge esindaja juurest. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmete ametiaeg on neli aastat ja seda saab pikendada. ESA esindaja kutsutakse turvalisuse akrediteerimise nõukogu koosolekutele osalema vaatlejana. Vajaduse korral nähakse artiklis 23 osutatud korras ette kolmandate riikide esindajate osavõtt ning selle tingimused.

7. Turvalisuse akrediteerimise nõukokku kuulub üks esindaja igast liikmesriigist, üks komisjonist ja üks kõrge esindaja juurest. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmed ei või olla haldusnõukogu liikmed. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmete ametiaeg on neli aastat ja seda saab pikendada. ESA esindaja kutsutakse turvalisuse akrediteerimise nõukogu koosolekutele osalema vaatlejana. Vajaduse korral nähakse artiklis 23 osutatud korras ette kolmandate riikide esindajate osavõtt ning selle tingimused.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt e

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 11 – lõige 17

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

17. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu ja tema alluvuses töötav agentuuri personal töötab viisil, mis tagab iseseisvuse ja sõltumatuse muust agentuuri tegevusest, eelkõige süsteemide kasutamisega seotud operatiivtegevusest.

17. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu ja tema alluvuses töötav agentuuri personal töötab viisil, mis tagab iseseisvuse ja sõltumatuse muust agentuuri tegevusest, eelkõige süsteemide kasutamisega seotud operatiivtegevusest. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu teatab tegevdirektorile ja haldusnõukogule viivitamata kõikidest asjaoludest, mis võivad takistada selle iseseisvust ja sõltumatust. Kui meetmeid ei võeta, teatab turvalisuse akrediteerimise nõukogu sellest viivitamata Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärk on suurendada turvalisuse akrediteerimise nõukogu iseseisvust ja sõltumatust, kuid selles ei nähta ette menetlust pädevusalade (süsteemide turvalisuse akrediteerimine ning kasutuselevõtmine ja turuleviimine) vahel tekkivate võimalike konfliktide lahendamiseks. Muudatusettepanekus nähakse ette kaheetapiline lahendusviis. Esiteks agentuuri sisene menetlus, et tuvastada probleemid ja nendega tegeleda, ning teiseks kohustus teavitada seadusandjat, kui turvalisuse akrediteerimise nõukogu näeb, et meetmeid ei ole võetud selleks, et nõukogu iseseisvust ohustavaid asjaolusid kõrvaldada.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 15b – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Haldusnõukogu nimetab tegevdirektori ametisse tema teeneid, dokumenteeritud haldamis- ja juhtimisoskust ning asjaomaseid teadmisi ja kogemusi silmas pidades komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast, mis koostatakse Euroopa Liidu Teatajas ja mujal avaldatud osalemiskutsete põhjal korraldatud avaliku konkursi alusel.

2. Haldusnõukogu nimetab tegevdirektori ametisse tema teeneid, dokumenteeritud haldamis- ja juhtimisoskust ning asjaomaseid teadmisi ja kogemusi silmas pidades komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast, mis koostatakse Euroopa Liidu Teatajas ja mujal avaldatud osalemiskutsete põhjal korraldatud avaliku konkursi alusel. Enne ametisse nimetamist kutsutakse haldusnõukogu valitud kandidaat võimalikult kiiresti esinema avaldusega Euroopa Parlamendi ees ja vastama parlamendiliikmete küsimustele.

Selgitus

Muudatusettepanekuga kehtestatakse haldusnõukogu valitud kandidaadile nõue esineda enne ametisse nimetamist Euroopa Parlamendi ees, et suurendada parlamendi õigusi ametissenimetamise menetluses ja viia käesolev määrus vastavusse teiste määrustega, mis käsitlevad teisi ameteid, näiteks Euroopa Kemikaaliametit, Euroopa Ravimiametit ja Euroopa Toiduohutusametit, ja kus see võimalus on juba ette nähtud. Lisaks hääletab Euroopa Parlament varsti komisjonile esitatava soovituse üle, mis puudutab Euroopa Keskkonnaametit käsitleva määruse (A7-0264/2013) sellekohast muutmist.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 16 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kontrollikojal on õigus kontrollida agentuuri rahaliste vahendite saajaid ning agentuuri kaudu liidu rahalisi vahendeid saanud töövõtjaid või alltöövõtjaid kontrollikojale esitatud dokumentide või kohapeal läbiviidud kontrollide alusel.

2. Kontrollikojal on õigus auditeerida kõiki agentuuri rahaliste vahendite saajaid ning agentuuri kaudu liidu rahalisi vahendeid saanud töövõtjaid või alltöövõtjaid kontrollikojale esitatud dokumentide või kohapeal läbiviidud kontrollide alusel.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 22a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Huvide konflikt

Huvide konflikt ja läbipaistvus

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 22a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Tegevdirektor ning liikmesriikide ja komisjoni poolt ajutiselt lähetatud ametnikud esitavad kohustuste ja huvide deklaratsiooni, milles kinnitavad, et neil puuduvad otsesed või kaudsed huvid, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks. Need deklaratsioonid esitatakse ametisse astumisel kirjalikult ja kui isiklik olukord peaks muutuma, siis esitatakse need uuesti.

1. Tegevdirektor ning liikmesriikide ja komisjoni poolt ajutiselt lähetatud ametnikud esitavad kohustuste ja huvide deklaratsiooni, milles kinnitavad, et neil puuduvad otsesed või kaudsed huvid, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks. Need deklaratsioonid esitatakse ametisse astumisel kirjalikult ja kui isiklik olukord peaks muutuma, siis esitatakse need uuesti. Haldusnõukogu ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmed ja vaatlejad esitavad samuti need deklaratsioonid, mis avaldatakse koos nende elulookirjeldustega. Agentuur avaldab oma veebisaidil haldusnõukogu ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmete nimekirja ning agentuuris töötavate ja välisekspertide nimekirja.

Selgitus

Ei ole põhjust ametite nõukogude liikmetelt ja vaatlejatelt kohustuste ja huvide deklaratsiooni mitte nõuda. Läbipaistvuse suurendamiseks tuleks see teave ka avaldada.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 22a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ajutistes töörühmades osalevad väliseksperdid deklareerivad kirjalikult enne igat koosolekut, kus nad osalevad, huvid, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavateks, võttes arvesse päevakorda kantud punkte.

2. Ajutistes töörühmades osalevad väliseksperdid deklareerivad kirjalikult enne igat koosolekut, kus nad osalevad, huvid, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavateks, võttes arvesse päevakorda kantud punkte. Agentuur kehtestab riikide lähetatud ekspertide võimalike huvide konfliktide hindamist ja haldamist käsitleva poliitika ja rakendab seda, keelates ekspertidel sealhulgas osaleda töörühmade koosolekutel, kui nende sõltumatus ja erapooletus võivad olla ohus. Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaselt aru andes lisab tegevdirektor nimetatud poliitika rakendamist käsitleva teabe.

Selgitus

Nagu Kontrollikoda oma eriraportis nr 15/2012 välja tõi, peaksid ametid mitte ainult nõudma ekspertidelt kõikide asjaomaste huvide deklareerimist, vaid ka töötama välja süsteemi, mis võimaldab ametil kontrollida teabe õigsust, ja metoodika riskide määratlemiseks. Kuna väliseksperdid ei ole ELi ametnikud ja nad ei ole seotud personalieeskirjadega, kus nähakse ette kord nende sõltumatuse kohta, oleks agentuuril vaja õiguslikku alust, et töötada välja poliitika, mille alusel ekspertide osalust aktiivselt korraldada.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 22a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu kehtestavad poliitika, mis aitab huvide konfliktid ära hoida.

3. Haldusnõukogu ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu kehtestavad poliitika, mis aitab huvide konflikte lahendada ja need ära hoida ning mis sisaldab vähemalt järgmist:

 

a) huvide deklaratsioonide haldamist ja kontrollimist käsitlevad põhimõtted, sealhulgas nende avaldamise kord, võttes arvesse artiklit 22;

 

b) huvide konflikte käsitlevad kohustuslikud koolitusnõuded agentuuri töötajatele ja riikide lähetatud ekspertidele;

 

c) kingitusi ja kutseid käsitlevad eeskirjad;

 

d) üksikasjalikud eeskirjad ülesannete kohta, millega agentuuri töötajad ja liikmed ei saa tegeleda pärast seda, kui nad on oma töösuhte agentuuriga lõpetanud;

 

e) agentuuri otsuste läbipaistvust käsitlevad eeskirjad, sealhulgas agentuuri nõukogude protokollid, mis avaldatakse tundlikku, salastatud ja äriteavet arvesse võttes; ning

 

f) sanktsioonid ja mehhanismid, millega kindlustatakse agentuuri iseseisvus ja sõltumatus.

 

Agentuur võtab arvesse vajadust säilitada tasakaal riskide ja kasulikkuse vahel, eelkõige seoses eesmärgiga saada parimat võimalikku teaduslikku nõu ja eriteadmisi, ja huvide konfliktide lahendamist. Tegevdirektor ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu esimees vastutavad selle poliitika rakendamise eest oma pädevusvaldkondades ning annavad aru haldusnõukogule ja turvalisuse akrediteerimise nõukogule. Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaselt aru andes lisab tegevdirektor nimetatud poliitika rakendamist käsitleva teabe.

Selgitus

Muudatusettepanekuga antakse agentuurile õiguslik alus huvide konfliktide vältimist ja lahendamist käsitleva täieliku eeskirjade kogumi rakendamiseks. Agentuuri juhtorganid vastutavad nimetatud poliitika väljatöötamise ja rakendamise eest, võttes arvesse agentuuri eripära ning võimalikku kaasnevat tundlikku, salastatud ja äriteavet.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 26 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon edastab hindamisaruande ja oma järeldused selle aruande sisu kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, agentuuri haldusnõukogule ja turvalisuse akrediteerimise nõukogule. Hindamistulemused avalikustatakse.

2. Komisjon edastab hindamisaruande ja oma järeldused selle aruande sisu kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, agentuuri haldusnõukogule ja turvalisuse akrediteerimise nõukogule. Lisaks esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele taotluse korral hindamise kohta muud teavet. Hindamistulemused avalikustatakse.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20

Määrus (EL) nr 912/2010

Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui hindamisel selgub, et agentuuri turvalisuse akrediteerimise nõukogu ei toimi piisavalt tõhusalt ega täida oma ülesandeid täiesti iseseisvalt, tuleks see küsimus uuesti läbi vaadata.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub [kahekümnendal] päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub [kahekümnendal] päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. See konsolideeritakse muudetava määrusega kolme kuu jooksul pärast avaldamist.

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur) muutmine

Viited

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

12.3.2013

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Inés Ayala Sender

17.4.2013

Arutamine parlamendikomisjonis

17.9.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.10.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

14

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur) muutmine

Viited

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

EP-le esitamise kuupäev

1.2.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

12.3.2013

CONT

12.3.2013

TRAN

12.3.2013

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

TRAN

18.3.2013

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Amalia Sartori

20.2.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

2.9.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

14.10.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Antonio Cancian, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros

Esitamise kuupäev

5.11.2013