Postupak : 2013/0022(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0364/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0364/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2014 - 8.21
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0228

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 815kWORD 594k
5.11.2013
PE 510.725v04-00 A7-0364/2013

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 912/2010 o osnivanju Agencije za europski GNSS

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestiteljica: Amalia Sartori

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 912/2010 o osnivanju Agencije za europski GNSS

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0040),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 172. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0031/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. travnja 2013.(1),

–   nakon savjetovanja s Odborom regija

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenja Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor (A7‑0364/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  naglašava da se odluke zakonodavnog tijela u korist višegodišnjeg financiranja Agencije za europski GNSS (u daljnjem tekstu: Agencija) ne dovode u pitanje odluke proračunskog tijela u kontekstu godišnjeg postupka donošenja proračuna;

3.  zahtijeva da Komisija dostavi financijsko izvješće koje potpuno uzima u obzir rezultat zakonodavnog dogovora između Europskog parlamenta i Vijeća o ispunjavanju proračunskih i kadrovskih zahtjeva Agencije te po mogućnosti službi Komisije;

4.  zahtijeva da Komisija pronađe izvedivo rješenje za probleme s kojima bi se Agencija mogla suočavati u vezi s financiranjem europskih škola tipa II jer to ima izravan utjecaj na sposobnost Agencije da privuče kvalificiranu radnu snagu;

5.  zahtijeva da Komisija pri određivanju koeficijenta ispravka plaća osoblja za Agenciju ne uzima u obzir češki prosjek već da ga prilagodi troškovima života u metropolskom području Praga;

6.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

7.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Uredbom (EU) br. xxx/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi i korištenju europskih satelitskih navigacijskih sustava8, kojom se zamjenjuje Uredba (EZ) br. 683/2008 i koja će stupiti na snagu 1. siječnja 2014., utvrđuju se dogovori o javnom upravljanju programima u razdoblju od 2014. do 2020. Njome se proširuje opseg zadaća povjerenih Agenciji te se osobito predviđa velika uloga Agencije u korištenju tih sustava.

(4) Uredbom (EU) br. xxx/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi i korištenju europskih satelitskih navigacijskih sustava8, kojom se zamjenjuje Uredba (EZ) br. 683/2008 i koja će stupiti na snagu 1. siječnja 2014., utvrđuju se dogovori o javnom upravljanju programima u razdoblju od 2014. do 2020. Njome se dodjeljuje Komisiji cjelokupna odgovornost za te programe i smatra se Komisiju odgovornom za sigurnost programa, uključujući sigurnost sustava i njihova rada. Osim toga, njome se proširuje opseg zadaća povjerenih Agenciji te se osobito predviđa velika uloga Agencije u korištenju tih sustava i maksimalnom povećavanju njihove društveno-gospodarske koristi.

Justification

It is important to recall that the Commission has overall responsibility for the programmes and is responsible for ensuring their security.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Osim toga, u interesu očuvanja neovisnosti Odbora za sigurnosnu akreditaciju i izbjegavanja bilo kakvog sukoba interesa, bilo bi također korisno da Odbor za sigurnosnu akreditaciju i osoblje Agencije koje je pod njegovim nadzorom obavljaju svoj posao na mjestu koje im osigurava autonomiju i neovisnost u odnosu na druge aktivnosti Agencije, osobito u pogledu operativnih aktivnosti koje su povezane s korištenjem tih sustava te da unutarnja pravila Agencije o osoblju osiguraju autonomiju i neovisnost osoblja koje obavlja radnje vezane uz sigurnosnu akreditaciju vizavi osoblja koje obavlja druge aktivnosti Agencije.

(9) Osim toga, u interesu očuvanja neovisnosti Odbora za sigurnosnu akreditaciju i izbjegavanja bilo kakvog sukoba interesa od presudne je važnosti da Odbor za sigurnosnu akreditaciju i osoblje Agencije koje je pod njegovim nadzorom obavljaju svoj posao autonomno i neovisno u odnosu na druge aktivnosti Agencije, osobito u pogledu operativnih aktivnosti koje su povezane s korištenjem tih sustava te da unutarnja pravila Agencije o osoblju osiguraju autonomiju i neovisnost osoblja koje obavlja radnje vezane uz sigurnosnu akreditaciju vizavi osoblja koje obavlja druge aktivnosti Agencije.

Justification

The Security Accreditation Board is in the same location as the rest of the Agency.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Uredba (EU) br. 912/2010 mora se uskladiti s načelima iz zajedničkog pristupa Parlamenta, Vijeća i Komisije decentraliziranim agencijama, koji su te tri institucije usvojile 5. srpnja, 26. lipnja odnosno 12. lipnja 2012., osobito u odnosu na pravila za usvajanje odluka Upravnog odbora, mandat članova Upravnog odbora i Odbora za sigurnosnu akreditaciju te njihovih predsjednika, postojanje višegodišnjeg programa rada, ovlasti Upravnog odbora u pogledu upravljanja osobljem, procjene i revizije Uredbe, sprečavanje sukoba interesa i upravljanje osjetljivim neklasificiranim informacijama.

(11) Uredba (EU) br. 912/2010 mora se uskladiti s načelima iz zajedničkog pristupa Parlamenta, Vijeća i Komisije decentraliziranim agencijama, koji su te tri institucije usvojile 5. srpnja, 26. lipnja odnosno 12. lipnja 2012., osobito u odnosu na pravila za usvajanje odluka Upravnog odbora, mandat članova Upravnog odbora i Odbora za sigurnosnu akreditaciju te njihovih predsjednika, postojanje višegodišnjeg programa rada, ovlasti Upravnog odbora u pogledu upravljanja osobljem, procjene i revizije Uredbe, sprečavanje i upravljanje sukobima interesa i upravljanje osjetljivim neklasificiranim informacijama.

Justification

This is the wording of the Common Approach on decentralised agencies agreed by the three Institutions.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) U pogledu sprečavanja i upravljanja sukobima interesa nužno je da Agencija stekne i održava reputaciju o nepristranosti, cjelovitosti i visokim profesionalnim standardima. Nikada ne bi smio postojati opravdan razlog za sumnju da na odluke utječu interesi koji su u sukobu s ulogom Agencije kao tijela koje služi Uniji kao cjelini ili privatni interesi ili opredjeljenja bilo kojeg člana osoblja Agencije ili upućenog nacionalnog stručnjaka, bilo kojeg člana Upravnog odbora ili Odbora za sigurnosnu akreditaciju koji stvaraju, ili imaju potencijal stvoriti, sukob s pravilnim obavljanjem službenih dužnosti dotične osobe. Europski parlament je izrazio zabrinutost u pogledu sukoba interesa u određenim agencijama i zatražio da Revizorski sud izvrši sveobuhvatnu analizu. Upravni odbor trebao bi stoga o tom pitanju usvojiti sveobuhvatna pravila koja pokrivaju cijelu Agenciju. Tim bi se pravilima trebalo voditi računa o preporukama koje je izdao Revizorski sud u svom tematskom izvješću br. 15 iz 2012. godine.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b) Predstavnici država članica sastali su se 10. prosinca 2010. na međuvladinoj konferenciji te odlučili da će sjedište Agencije biti u Pragu. Sporazum između Češke Republike kao zemlje domaćina i Agencije stupio je na snagu 9. kolovoza 2012. Sporazum sa zemljom domaćinom i drugi posebni dogovori (na primjer ugovor o najmu i sporazum o povlasticama za osoblje) trebaju se smatrati u potpunosti usklađeni s ovom Uredbom te se stoga ne moraju mijenjati;

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odredbe koje se odnose na uspostavu i rad Agencije u državama članicama i trećim zemljama domaćinima te odredbe koje se odnose na pogodnosti koje treće zemlje odobravaju izvršnom direktoru, članovima Upravnog odbora, osoblju Agencije i članovima njihovih obitelji podliježu posebnim dogovorima između Agencije i tih država članica i zemalja. Te posebne dogovore odobrava Upravni odbor.

Odredbe koje se odnose na uspostavu i rad Agencije u državama članicama i trećim zemljama domaćinima te odredbe koje se odnose na pogodnosti koje treće zemlje odobravaju izvršnom direktoru, članovima Upravnog odbora i Odbora za sigurnosnu akreditaciju, osoblju Agencije i članovima njihovih obitelji podliježu posebnim dogovorima između Agencije i tih država članica te trećih zemalja. Te posebne dogovore odobrava Upravni odbor.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članovi Upravnog odbora imenuju se na temelju svojega poznavanja zadataka Agencije, a pritom se uzimaju u obzir i njihova sposobnost rukovođenja te administrativna i proračunska znanja. Europski parlament, Komisija i države članice nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u Upravnom odboru.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Trajanje mandata članova Upravnog odbora je četiri godine i može se obnoviti.

Trajanje mandata članova Upravnog odbora je četiri godine i može se obnoviti. Europski parlament, Komisija i države članice nastoje ograničiti fluktuaciju svojih predstavnika u Upravnom odboru.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 5. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Predsjednik može biti pozvan da da izjavu pred relevantnim odborom ili odborima Europskog parlamenta i odgovori na pitanja njihovih članova.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 5. – stavak 4. – podstavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Upravni odbor ima ovlast razriješiti dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika.

Justification

The Administrative Board elects the Chair and Deputy Chair but has no power to dismiss them, which could be necessary in certain circumstances. Moreover, the Security Accreditation Board has this power over its Chair and Deputy Chair.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 5. – stavak 6. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Potrebna je dvotrećinska većina svih članova s pravom glasa za izbor predsjednika Upravnog odbora i zamjenika predsjednika te usvajanje proračuna i programa rada.

Potrebna je dvotrećinska većina svih članova s pravom glasa za izbor i razrješenje dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora te za usvajanje proračuna i programa rada.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 6. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a) donosi, do 30. lipnja prve godine višegodišnjeg financijskog okvira predviđenog člankom 312. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, višegodišnji program rada Agencije za razdoblje obuhvaćeno višegodišnjim financijskim okvirom nakon uključivanja odjeljka koji je sastavio Odbor za sigurnosnu akreditaciju u skladu s člankom 11. stavkom 3. točkom (b) i nakon što je primio mišljenje Komisije;

a) donosi, do 30. lipnja prve godine višegodišnjeg financijskog okvira predviđenog člankom 312. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, višegodišnji program rada Agencije za razdoblje obuhvaćeno višegodišnjim financijskim okvirom nakon uključivanja odjeljka koji je sastavio Odbor za sigurnosnu akreditaciju u skladu s člankom 11. stavkom 3. točkom (b) i nakon što je primio mišljenje Komisije te se savjetovao s Europskim parlamentom;

Justification

According to the Common Approach, Parliament should be consulted on the multiannual work programme.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 6. – stavak 2. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) odobrava dogovore iz članka 23. stavka 2. nakon odobrenja od strane Odbora za sigurnosnu akreditaciju iz članka 11. za pitanja iz Poglavlja III.;

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 6. – stavak 2. – točka ha (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha) na prijedlog izvršnog direktora odobrava dogovore o radu između Agencije i Europske svemirske agencije iz članka [15. stavka 1. točke (c)] Uredbe (EU) br. …/… [buduća Uredba o GNSS-u];

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 6. – stavak 2. – točka i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i) usvaja svoj poslovnik.

i) usvaja svoj poslovnik i javno ga objavljuje;

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 6. – stavak 2. – točka ia (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ia) na osnovi prijedloga izvršnog direktora donosi strategiju za borbu protiv prijevara koja je razmjerna rizicima od prijevare uzimajući u obzir analizu odnosa troškova i koristi mjera koje je potrebno provesti;

Justification

The Executive Director must draw up an anti-fraud strategy and submit it to the Board but the Board has no power to adopt such a strategy.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 6. – stavak 2. – točka ib (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ib) po potrebi, na osnovi prijedloga izvršnog direktora, odlučuje o organizacijskim strukturama Agencije, osim o onima koje su povezane s aktivnostima sigurnosne akreditacije obuhvaćene Poglavljem III.

Justification

Decisions on internal structures should be taken by the Board on a proposal from the Executive Director.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 912/2010

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor u skladu s postupkom iz članka 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta o zaposlenju ostalih službenika kojom se navedene ovlasti tijela nadležnog za imenovanja prenose na izvršnog direktora i utvrđuju uvjeti pod kojima se taj prijenos ovlasti može obustaviti. Izvršni direktor može dalje prenijeti te ovlasti.

Upravni odbor u skladu s postupkom iz članka 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta o zaposlenju ostalih službenika kojom se navedene ovlasti tijela nadležnog za imenovanja prenose na izvršnog direktora i utvrđuju uvjeti pod kojima se taj prijenos ovlasti može obustaviti. Izvršni direktor o prijenosu tih ovlasti obavještava Upravni odbor. Izvršni direktor može dalje prenijeti te ovlasti.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

On također usvaja mjere u vezi upućivanja premještenih nacionalnih stručnjaka iz članka 15.c, nakon savjetovanja s Odborom za sigurnosnu akreditaciju i uzimanja u obzir njegovih primjedbi.

Briše se.

Justification

This provision is moved to Article 15c.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 6. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor imenuje izvršnog direktora te može produžiti njegov mandat u skladu s člankom 15.c stavkom 4. Izvršava disciplinske ovlasti nad izvršnim direktorom.

Upravni odbor imenuje izvršnog direktora te može produžiti ili prekinuti njegov mandat u skladu s člankom 15.b stavcima 3. i 4. Izvršava disciplinske ovlasti nad izvršnim direktorom.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije i Upravnog odbora, izvršni direktor je u izvršavanju svojih dužnosti neovisan i ne traži niti prima upute od bilo koje vlade ni od bilo kojeg drugog tijela.

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) odgovoran je za predstavljanje Agencije, osim u vezi s aktivnostima i odlukama poduzetima u skladu s poglavljima II. i III., i za upravljanje njome; potpisuje sporazume o delegiranju između Komisije i Agencije u skladu s člankom [15. stavkom 1. točkom (d) Uredbe [buduća Uredba o GNSS-u];

(1) odgovoran je za predstavljanje Agencije, osim u vezi s aktivnostima i odlukama poduzetima u skladu s poglavljima II. i III., te za njezino tekuće upravljanje; potpisuje sporazume o prijenosu ovlasti između Komisije i Agencije u skladu s člankom [15. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. [buduća Uredba o GNSS-u];

Justification

Article 7 stipulates that the Executive Director is responsible for managing the Agency.

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 1.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. utvrđuje dogovore o radu između Agencije i Europske svemirske agencije iz članka [15. stavka 1. točke (c)] Uredbe (EU) br. …/… [buduće Uredbe o GNSS-u] te ih podnosi Upravnom odboru na odobrenje u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (ha);

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) priprema rad Upravnog odbora te bez prava glasa sudjeluje u njegovom radu;

(2) priprema rad Upravnog odbora te bez prava glasa sudjeluje u njegovu radu, u skladu s drugim podstavkom članka 5. stavka 5.;

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) provodi odluke Upravnog odbora;

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) odgovoran je za provedbu godišnjih programa rada Agencije pod nadzorom Upravnog odbora, osim dijelova programa obuhvaćenih poglavljem III.;

(3) odgovoran je za pripremu višegodišnjih i godišnjih programa rada Agencije i njihovo podnošenje Upravnom odboru, osim dijelova koje je pripremio i usvojio Odbor za sigurnosnu akreditaciju u skladu s člankom 11. stavkom 3. točkama (b) i (c);

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) odgovoran je za provedbu višegodišnjih i godišnjih programa rada Agencije, osim dijelova koje provodi predsjednik Odbora za sigurnosnu akreditaciju u skladu s člankom 11.a stavkom 1. točkom (b), te izvješćivanje Upravnog odbora o njihovoj provedbi;

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 3.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) sastavlja izvješće o napretku provedbe godišnjeg programa rada za svaku sjednicu Upravnog odbora, uključujući nepromijenjeno poglavlje koje priprema predsjednik Odbora za sigurnosnu akreditaciju u skladu s člankom 11.a stavkom 1. točkom (c);

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) svake godine priprema nacrt općeg izvješća vodeći računa o napomenama predsjednika Odbora za sigurnosnu akreditaciju po pitanju aktivnosti koje obuhvaća poglavlje III. i podnosi ga Upravnom odboru;

(6) priprema godišnje izvješće o aktivnostima i mogućnostima Agencije, osim dijela koji priprema i usvaja Odbor za sigurnosnu akreditaciju u skladu s člankom 11. stavkom 3. točkom (d) i podnosi ga Upravnom odboru na odobrenje;

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) osigurava da Agencija, kao operator GSMC-a, može odgovoriti na naputke predviđene u skladu sa Zajedničkom akcijom 2004/552/ZVSP;

(7) osigurava da Agencija, kao operator GSMC-a, može odgovoriti na naputke predviđene u skladu sa Zajedničkom akcijom 2004/552/ZVSP i ulogom koju ima na osnovi članka 6. Odluke br. 1104/2011/EU;

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 7.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) osigurava cirkuliranje svih relevantnih informacija, uključujući one o sigurnosnim pitanjima u vezi s tekućim upravljanjem Agencije, među raznim tijelima Agencije;

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 7.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b) Komisiju obavještava o stajalištu Agencije o svim tehničkim i operativnim specifikacijama koje su potrebne za provedbu razvoja sustava iz članka [13. stavka 3. točke (ca)] Uredbe (EU) br. .../...[buduća Uredba o GNSS-u], uključujući određivanje postupaka prihvaćanja i revizije te o aktivnostima povezanima s istraživanjem za potporu tom razvoju;

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) utvrđuje organizacijsku strukturu Agencije i podnosi je Upravnom odboru na odobrenje;

Briše se.

Justification

This is covered by the amendment to add Article 6(2)(ib).

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) priprema akcijski plan za nadzor rezultata i preporuka izvršenih procjena te dva put godišnje podnosi Komisiji izvješće o napretku;

(12) priprema akcijski plan na temelju rezultata i preporuka koji proizlaze iz ocjenjivanja izvršenih u skladu s člankom 26., kao i onima koji proizlaze iz istraga OLAF-a i svih izvješća unutarnjih ili vanjskih revizija, te dvaput godišnje podnosi Komisiji izvješće o napretku;

Obrazloženje

This has been harmonised with Article 6(2)(g).

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – točka 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) izrađuje strategiju borbe protiv prijevara za Agenciju te ju predaje Upravnom odboru na odobrenje.

(14) izrađuje strategiju borbe protiv prijevara i strategiju sprečavanja sukoba interesa i upravljanja njime za Agenciju te je predaje Upravnom odboru na odobrenje.

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europski parlament ili Vijeće mogu pozvati izvršnog direktora da podnese izvješće o izvršenju svojih zadataka te da izjavu pred tim institucijama.

Justification

This has been moved from Article 15b.

Amandman  37

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U višegodišnjem programu Agencije o kojem je riječ u članku 6. stavku 2. točki (a), navedene su aktivnosti koje Agencija mora dovršiti tijekom razdoblja obuhvaćenog višegodišnjim financijskim okvirom predviđenog člankom 312. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući akcije povezane s međunarodnim odnosima i s komunikacijom za koju je zadužena. Taj program određuje ljudske i financijske resurse dodijeljene za svaku aktivnost. On vodi računa o ocjenjivanjima iz članka 26.

1. Višegodišnji program rada Agencije naveden u članku 6. stavku 2. točki (a) sadrži radnje koje Agencija treba izvršavati tijekom razdoblja obuhvaćenog višegodišnjim financijskim okvirom predviđenim člankom 312. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući radnje povezane s međunarodnim odnosima i komunikacijom za koje je odgovorna, te se u njemu određuje cjelokupni strateški plan, uključujući ciljeve, ključne događaje, očekivane rezultate i indikatore uspješnosti te plan o resursima, uključujući ljudske i financijske resurse dodijeljene svakoj od tih aktivnosti. U njemu se uzimaju u obzir ocjenjivanja iz članka 26.

Amandman  38

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Na temelju višegodišnjeg radnog programa, u godišnje radnom programu o kojem je riječ u članku 6. stavku 2. točki (a) navede su aktivnosti koje Agencija mora dovršiti tijekom naredne godine, uključujući akcije povezane s međunarodnim odnosima te s komunikacijom za koju je odgovorna. Taj program određuje ljudske i financijske resurse dodijeljene za svaku aktivnost. Program sadrži, na informativnoj osnovi, zadaće koje Komisija u slučaju potrebe prenosi na Agenciju primjenjujući članak [15, stavak 1, točku d)] uredbe (buduća uredba o GNSS-u).

2. Godišnji program rada iz članka 6. stavka 2. točke (b) temelji se na višegodišnjem programu rada. Sadrži detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući indikatore uspješnosti koji omogućuju učinkovitu ocjenu postignutih rezultata. Sadrži detaljan opis aktivnosti koje Agencija treba obaviti tijekom naredne godine, uključujući aktivnosti povezane s međunarodnim odnosima i komunikacijom za koju je odgovorna te se u njemu navode ljudski i financijski resursi dodijeljeni za svaku aktivnost, u skladu s načelima određivanja proračuna i upravljanja po aktivnostima. U njemu se jasno navodi koje su zadaće dodane, promijenjene ili izbrisane u odnosu na prethodnu godinu. Program sadrži, na informativnoj osnovi, zadaće koje Komisija u slučaju potrebe prenosi na Agenciju u skladu s člankom [15, stavkom 1., točkom (d)] Uredbe (EU) br. …/… (buduća Uredba o GNSS-u).

Amandman  39

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8.a – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Izvršni direktor, nakon što ih usvoji Upravni odbor, prosljeđuje višegodišnji i godišnji program rada Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i državama članicama te ih objavljuje. Izvršni direktor i predsjednik Odbora za sigurnosnu akreditaciju mogu biti pozvani da pred relevantnim odborima Europskog parlamenta predstave dijelove usvojenoga godišnjeg programa rada za koje su odgovorni te da odgovaraju na pitanja članova odbora.

Amandman  40

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 8.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Godišnje opće izvješće iz članka 8. točke (f) sadrži evidenciju o provedbi programa rada Agencije.

3. Godišnje izvješće iz članka 6. točke (f) uključuje informacije o:

 

a) provedbi višegodišnjeg i godišnjeg programa rada, uključujući u pogledu indikatora uspješnosti;

 

b) provedbi proračunskog i kadrovskog plana;

 

c) sustavima upravljanja i unutarnje kontrole Agencije te napretku prilikom provedbe sustava i tehnika upravljanja projektom iz članka [12. točke (e)] Uredbe (EU) br. …/… (buduća Uredba o GNSS-u);

d) ekološkom otisku Agencije i svim mjerama poboljšanja uspješnosti u pogledu okoliša;

 

e) rezultatima unutarnjih i vanjskih revizija te o daljnjim mjerama u pogledu revizijskih preporuka i preporuka za razrješnicu;

f) jamstvenoj izjavi izvršnog direktora.

 

Godišnje izvješće se objavljuje.

Amandman  41

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 9. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 11. – stavak 3. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) po potrebi, na osnovi prijedloga svojega predsjednika, donosi odluke o organizacijskim strukturama Agencije povezanima s aktivnostima sigurnosne akreditacije obuhvaćenima ovim poglavljem;

Amandman  42

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 9. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 11. – stavak 3. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

f) usvaja svoj poslovnik.

f) usvaja svoj poslovnik i objavljuje ga;

Amandman  43

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 9. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 11. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Odbor za sigurnosnu akreditaciju sastavljen je od po jednog predstavnika država članica, predstavnika Komisije i predstavnika VP-a. Mandat članova Odbora za sigurnosnu akreditaciju je četiri godine i može se obnoviti. Predstavnik ESA-e pozvan je da prisustvuje sastancima Odbora za sigurnosnu akreditaciju kao promatrač. Kad je to primjenjivo, sudjelovanje predstavnika trećih zemalja i uvjeti takvog sudjelovanja određuju se u dogovorima iz članka 23.

7. Odbor za sigurnosnu akreditaciju sastavljen je od po jednog predstavnika država članica, predstavnika Komisije i predstavnika VP-a koji se imenuju na temelju svojeg poznavanja aktivnosti sigurnosne akreditacije, uzimajući u obzir relevantne upravljačke, administrativne i proračunske vještine. Komisija, VP i države članice nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u Odboru za sigurnosnu akreditaciju. Članovi Odbora za sigurnosnu akreditaciju ne mogu biti članovi Upravnog odbora. Mandat članova Odbora za sigurnosnu akreditaciju je četiri godine i može se obnoviti. Komisija, Visoki predstavnik i države članice nastoje ograničiti fluktuaciju svojih predstavnika u Odboru za sigurnosnu akreditaciju. Predstavnik Europske svemirske agencije pozvan je da prisustvuje sastancima Odbora za sigurnosnu akreditaciju kao promatrač. Kad je to primjenjivo, sudjelovanje predstavnika trećih zemalja i uvjeti takvog sudjelovanja određuju se u dogovorima iz članka 23.

Amandman  44

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 9. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 11. – stavak 8. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Predsjednik može biti pozvan da da izjavu pred relevantnim odborom ili odborima Europskog parlamenta i odgovori na pitanja njihovih članova.

Amandman  45

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 9. – podtočka e

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 11. – stavak 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17. Odbor za sigurnosnu akreditaciju i osoblje Agencije pod njegovim nadzorom obavljaju posao na način kojim se osigurava autonomija i neovisnost u odnosu na druge aktivnosti Agencije, osobito u odnosu na operativne aktivnosti koje su povezane s korištenjem sustava.

17. Odbor za sigurnosnu akreditaciju i osoblje Agencije pod njegovim nadzorom obavljaju posao na način kojim se osigurava autonomija i neovisnost u odnosu na druge aktivnosti Agencije, osobito u odnosu na operativne aktivnosti koje su povezane s korištenjem sustava. Odbor za sigurnosnu akreditaciju odmah obavještava izvršnog direktora i Upravni odbor o svim okolnostima koje bi mogle ograničiti njegovu autonomiju i neovisnost. Ako se ne usvoje nikakve popravne mjere, Odbor za sigurnosnu akreditaciju odmah obavještava Europski parlament i Vijeće.

Justification

This regulation aims to bring more independence and autonomy to the Security Accreditation Board, but does not establish a procedure to solve any potential conflict that might arise between both areas of competence (Accreditation of security and deployment and commercialisation activities). This amendment sets a two layer way of redress. First, an in-house procedure to identify and try to address problems and secondly, an obligation to inform the legislator if the Security Board understands that no remedy has been taken to put an end to circumstances that put into question its autonomy.

Amandman  46

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 11.a – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a) upravlja aktivnostima sigurnosne akreditacije pod nadzorom Odbora za sigurnosnu akreditaciju;

a) priprema rad Odbora za sigurnosnu akreditaciju i upravlja aktivnostima sigurnosne akreditacije pod nadzorom tog Odbora;

Amandman  47

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 11.a – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b) osigurava provedbu dijelova programa rada Agencije obuhvaćenih ovim poglavljem pod nadzorom Odbora za sigurnosnu akreditaciju;

b) provodi dijelove višegodišnjih i godišnjeg programa rada Agencije koje je pripremio i odobrio Odbor za sigurnosnu akreditaciju u skladu s člankom 11. stavkom 3. točkama (b) i (c) pod nadzorom tog Odbora;

Amandman  48

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 15.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor na temelju postignuća i dokumentiranih administrativnih i upravljačkih vještina kao i relevantnih kompetencija i iskustva s popisa kandidata koje je predložila Komisija na temelju javnog i transparentnog natječaja nakon objave poziva za iskaz interesa u Službenom listu Europske unije i drugdje.

2. Izvršnog direktora, nakon što ga potvrdi Europski parlament, imenuje Upravni odbor na temelju postignuća i dokumentiranih administrativnih i upravljačkih vještina, kao i relevantnih kompetencija i iskustva s popisa kandidata koje je predložila Komisija na temelju javnog i transparentnog natječaja nakon objave poziva za iskaz interesa u Službenom listu Europske unije i drugdje.

Obrazloženje

The same approach is applied for the European Banking Authority (Reg. 1093/2010), the European Securities and Markets Authority (Reg. 1094/2010) and the European Insurance and Occupational Pensions Authority (Reg. 1095/2010).

Amandman  49

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 15.b – stavak 2. – podstavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kandidati s popisa iz prvog podstavka prije imenovanja pozivaju se da daju izjavu pred nadležnim odborom Europskog parlamenta te da odgovore na pitanja njegovih članova.

 

Amandman  50

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 15.b – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Upravni odbor obavješćuje Europski parlament o svoj namjeri da produži mandat izvršnog direktora. U roku od mjesec dana prije svakog takvog produženja mandata izvršni direktor može biti pozvan da da izjavu pred relevantnim odborima Europskog parlamenta te da odgovori na pitanja njihovih članova.

Amandman  51

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 15.b – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Europski parlament ili Vijeće mogu pozvati izvršnog direktora da podnese izvješće o izvršenju svojih zadataka te da izjavu pred tim institucijama.

Briše se.

Amandman  52

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 13.

Uredba (EU) br. 912/2010

Članak 15.c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija može koristiti i nacionalne stručnjake. . Ti stručnjaci imaju prikladna sigurnosna odobrenja.

Agencija može koristiti upućene nacionalne stručnjake. Takvi stručnjaci imaju prikladna sigurnosna odobrenja. Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika ne primjenjuju se na takve stručnjake.

 

Upravni odbor donosi odluku kojom utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Agenciju. Prije donošenja te odluke Upravni odbor o pitanju upućivanja nacionalnih stručnjaka uključenih u aktivnosti sigurnosne akreditacije iz Poglavlja III. savjetuje se s Odborom za sigurnosnu akreditaciju i propisno uzima u obzir njegove primjedbe.

Amandman  53

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 18.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 22.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Izvršni direktor i službenici koje su privremeno uputile države članice i Komisija daju izjavu o obvezama i izjavu o interesima u kojima navode nepostojanje bilo kakvih izravnih ili neizravnih interesa koji bi se mogli smatrati štetnima za njihovu neovisnost. Te se izjave daju u pismenom obliku prilikom stupanja na dužnost i obnavljaju se u slučaju promjene njihovih osobnih okolnosti.

1. Upravni odbor usvaja pravila za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima. Ta se pravila primjenjuju na cijelu Agenciju i javno se objavljuju. Prije usvajanja tih pravila Upravni odbor savjetuje se s Odborom za sigurnosnu akreditaciju i propisno uzima u obzir njegove primjedbe.

Amandman  54

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 18.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 22.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Vanjski stručnjaci koji sudjeluju u radu ad hoc radnih skupina prije svakog sastanka na kojem sudjeluju izjavljuju nepostojanje bilo kakvih interesa koji bi mogli dovesti u pitanje njihovu neovisnost u vezi pitanja na dnevnom redu.

2. Pravilima iz stavka 1. barem:

 

a) utvrđuje se zahtjev za članove Upravnog odbora i Odbora za sigurnosnu akreditaciju, izvršnog direktora, osoblje Agencije, upućene nacionalne stručnjake i promatrače da daju izjavu o obvezama i izjavu o svima interesima koji bi se mogli smatrati štetnima za njihovu neovisnost;

 

b) zahtijeva se da izjave iz točke (a) budu točne i potpune, dane u pismenom obliku prilikom stupanja dotičnih osoba na dužnost i obnovljene u slučaju kakve promjene u njihovim osobnim okolnostima te javno objavljene;

 

c) obuhvaćeni su jasni i objektivni kriteriji za procjenu izjava danih u skladu s točkom (a) te se tim pravilima osigurava dosljedna primjena tih kriterija i daje mogućnost provjere svake takve izjave ako dođe do kakvih pitanja u vezi s tim;

 

d) obuhvaćen je postupak koji osigurava da svaka osoba koja ima interes koji se može smatrati štetnim za njezinu neovisnost po pitanju određenog predmeta sastanka ne sudjeluje u raspravi niti donošenju odluke o tom pitanju;

 

e) određuju se jasna i dosljedna politika te postupci u vezi s kršenjem pravila, uključujući učinkovite, razmjerne i odvraćajuće kazne;

 

f) omogućava se prikladno obvezno osposobljavanje u vezi sa sukobom interesa za izvršnog direktora, sve osoblje Agencije, upućene nacionalne stručnjake i članove Upravnog odbora i Odbora za sigurnosnu akreditaciju;

 

(g) obrađuju se pitanja vezana uz situaciju nakon što završi služba pojedine osobe u Agenciji.

Amandman  55

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 18.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 22.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Upravni odbor i Odbor za sigurnosnu akreditaciju provode politiku za izbjegavanje sukoba interesa.

Briše se.

Amandman  56

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 20.

Uredba 2010/912/EU

Članak 26. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija podnosi izvješće o ocjeni te svoje zaključke o izvješću Europskom parlamentu i Vijeću, Upravnom odboru te agencijskom Odboru za sigurnosnu akreditaciju. Rezultati ocjene stavljaju se na raspolaganje javnosti.

2. Komisija podnosi izvješće o ocjeni te svoje zaključke o izvješću Europskom parlamentu i Vijeću, Upravnom odboru te Odboru za sigurnosnu akreditaciju pri Agenciji. Nadalje, Komisija Europskom parlamentu, Vijeću i nacionalnim parlamentima po potrebi dostavlja sve ostale informacije o ocjeni. Rezultati ocjene stavljaju se na raspolaganje javnosti.

Amandman  57

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 20.

Uredba (EZ) br. 912/2010

Članak 26. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Ako se u ocjeni pokaže da postoje nedostaci u učinkovitom upravljanju Odborom za sigurnosne akreditacije i u njegovoj neovisnosti pri obavljanju zadaća, potrebno je razmotriti mogućnost revizije tog konkretnog predmeta.

Amandman  58

Prijedlog Uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova uredba stupa na snagu [dvadesetog] dana od dana njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. U roku od tri mjeseca od objave sjedinjuje se s uredbom koju izmjenjuje.

(1)

SL C 198, 10.7.2013., str. 67.


MIŠLJENJE Odbora za proračune (19.9.2013)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 912/2010 o osnivanju Agencije za europski GNSS

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Jutta Haug

SHORT JUSTIFICATION

The Commission has proposed a regulation amending the regulation setting up the European GNSS Agency (GSA). The proposal is primarily addressing governance issues linked to security accreditation but also brings the GSA regulation in line with the Common Approach on decentralised agencies agreed in July 2012 by Parliament, Council and Commission. Furthermore, and from a budgetary perspective most relevant, are the changes proposed to the legislative financial statement to reflect the new tasks for GSA deriving from the future GNSS regulation (Regulation on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems; COM (2011) 814). The Commission proposal for the future GNSS regulation foresaw an overall amount of EUR 7 897 million at current prices for the 2014-2020 MFF period.

After the political agreement on the next Multiannual Financial Framework, the Commission adopted on 10 July 2013 a Communication on "Programming of human and financial resources for decentralised agencies 2014-2020"(COM(2013) 519) which foresees a total EU contribution to GSA of EUR 200,2 million for the years 2014-2020. This amount is2% lower than the EUR 204,3 million the Commission had previously considered for the Agency's needs in order to fulfil its tasks as indicated in the legislative financial statement of the present draft regulation.

Your Rapporteur is seriously concerned about the Commission's general approach in the Communication and requests that the Commission present, an explanation as to how Agencies shall fulfil their tasks in the future.

Another aspect of concern is linked to the fact that from 2014 onwards the Commission will stop directly supporting Type II European Schools and that it will be up to the Agencies concerned (like GSA) to provide the necessary funding. The Commission claims that the appropriations provided so far will be transferred to the budgets of the Agencies concerned. But given the overall reductions of appropriations as a result of a lower multiannual financial framework, Agencies will face massive difficulties in providing this funding for Type II European Schools. As a consequence, Agencies such as the GSA will find it even harder to attract qualified temporary staff from all Member States.

Finally, your Rapporteur wishes to underline the problem the GSA is facing due to the correction coefficient that is applied to remunerations of the Agency's staff. Currently this factor is calculated on the average for the Czech Republic, which bears no relation to the actual costs of living in the metropolitan area of Prague.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Nacrt Zakonodavne rezolucije

Stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Naglašava da svaka odluka zakonodavnog tijela u korist takvog višegodišnjeg financiranja Agencije za europski GNSS (GSA) ne dovodi u pitanje odluke proračunskog tijela u kontekstu godišnjeg postupka donošenja proračuna;

Amandman  2

Nacrt Zakonodavne rezolucije

Stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1b. Traži da Komisija dostavi financijsko izvješće koje potpuno uzima u obzir rezultat zakonodavnog dogovora između Europskog parlamenta i Vijeća o ispunjavanju proračunskih i kadrovskih zahtjeva Agencije za europski GNSS (GSA) te eventualno službi Komisije;

Amandman  3

Nacrt Zakonodavne rezolucije

Stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1c. Traži da Komisija pronađe izvedivo rješenje za probleme s kojima bi se Agencija mogla suočavati u vezi s financiranjem europskih škola tipa II jer to ima izravan utjecaj na sposobnost Agencije da privuče kvalificiranu radnu snagu;

Amandman  4

Nacrt Zakonodavne rezolucije

Stavak 1.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1d. Traži da Komisija pri određivanju koeficijenta ispravka plaća osoblja za Agenciju ne uzima u obzir češki prosjek već ga prilagodi troškovima života u metropolitanskom području Praga;

POSTUPAK

Naslov

Izmjena Uredbe (EU) br. 912/2010 o osnivanju Agencije za europski GNSS

Referentni dokumenti

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

12.3.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jutta Haug

20.2.2013

Datum usvajanja

18.9.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Adina-Ioana Vălean

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Elena Oana Antonescu, Andrzej Grzyb, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler


MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor (3.10.2013)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća     o izmjeni Uredbe (EU) br. 912/2010 o osnivanju Agencije za europski GNSS

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Inés Ayala Sender

AMANDMAN

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 912/2010

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor u skladu s postupkom iz članka 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta o zaposlenju ostalih službenika kojom se navedene ovlasti tijela nadležnog za imenovanja prenose na izvršnog direktora i utvrđuju uvjeti pod kojima se taj prijenos ovlasti može obustaviti. Izvršni direktor može dalje prenijeti te ovlasti.

Upravni odbor u skladu s postupkom iz članka 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta o zaposlenju ostalih službenika kojom se navedene ovlasti tijela nadležnog za imenovanja prenose na izvršnog direktora i utvrđuju uvjeti pod kojima se taj prijenos ovlasti može obustaviti. Izvršni direktor će o tom prijenosu ovlasti obavijestiti Upravni odbor. Izvršni direktor može dalje prenijeti te ovlasti.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EU) br. 912/2010

Članak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 6.a

 

Prethodna obavijest i postupak upozorenja

 

1. Komisija pokreće sustav upozorenja ako opravdano sumnja da će Upravni odbor donijeti odluke koje nisu u skladu s mandatom Agencije, krše zakone EU-a ili su suprotne ciljevima politike EU-a. U tim slučajevima, Komisija formalno postavlja pitanje Upravnom odboru i od njega zahtijeva da tu odluku ne donese. Ako se Upravni odbor ogluši o zahtjev, Komisija službeno izvješćuje Europski parlament i Vijeće s ciljem brzog djelovanja. Komisija može od Upravnog odbora zahtijevati da ne provede spornu odluku sve dok predstavnici institucija razmatraju problem.

 

2. Upravni odbor na početku svoga mandata izrađuje detaljne odredbe o postupku predviđenom u članku 1. Postupak odobrava Komisija.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 912/2010

Članak 8. – stavak 1. – točka 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) on/ona izrađuje strategiju borbe protiv prijevara za Agenciju te ju predaje upravnom odboru na odobrenje.

(14) on/ona izrađuje strategiju borbe protiv prijevara i strategiju sprječavanja i rješavanja sukoba interesa za Agenciju te ju predaje upravnom odboru na odobrenje.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – točka b

Uredba (EU) br. 912/2010

Članak 11. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Odbor za sigurnosnu akreditaciju sastavljen je od po jednog predstavnika država članica, predstavnika Komisije i predstavnika VP-a. Mandat članova Odbora za sigurnosnu akreditaciju je četiri godine i može se obnoviti. Predstavnik ESA-e pozvan je da prisustvuje sastancima Odbora za sigurnosnu akreditaciju kao promatrač. Kad je to primjenjivo, sudjelovanje predstavnika trećih zemalja i uvjeti takvog sudjelovanja određuju se u dogovorima iz članka 23.

7. Odbor za sigurnosnu akreditaciju sastavljen je od po jednog predstavnika država članica, predstavnika Komisije i predstavnika VP-a. Članovi Odbora za sigurnosnu akreditaciju ne mogu biti članovi Upravnog odbora. Mandat članova Odbora za sigurnosnu akreditaciju je četiri godine i može se obnoviti. Predstavnik ESA-e pozvan je da prisustvuje sastancima Odbora za sigurnosnu akreditaciju kao promatrač. Kad je to primjenjivo, sudjelovanje predstavnika trećih zemalja i uvjeti takvog sudjelovanja određuju se u dogovorima iz članka 23.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – točka e

Uredba (EU) br. 912/2010

Članak 11. – stavak 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17. Odbor za sigurnosnu akreditaciju i osoblje Agencije pod njegovim nadzorom obavljaju posao na način kojim se osigurava autonomija i neovisnost u odnosu na druge aktivnosti Agencije, osobito u odnosu na operativne aktivnosti koje su povezane s korištenjem sustava.

17. Odbor za sigurnosnu akreditaciju i osoblje Agencije pod njegovim nadzorom obavljaju posao na način kojim se osigurava autonomija i neovisnost u odnosu na druge aktivnosti Agencije, osobito u odnosu na operativne aktivnosti koje su povezane s korištenjem sustava. Odbor za sigurnosnu akreditaciju odmah obavještava izvršnog direktora i Upravni odbor o svim okolnostima koje bi mogle ograničiti njegovu autonomiju i neovisnost. Ako se ne poduzmu nikakve popravne mjere, Odbor za sigurnosnu akreditaciju odmah obavještava Europski parlament i Vijeće.

Justification

This regulation aims to bring more independence and autonomy to the Security Accreditation Board, but does not establish a procedure to solve any potential conflict that might arise between both areas of competence (Accreditation of security and deployment and commercialisation activities). This Justification sets a two layer way of redress. First, an in-house procedure to identify and try to address problems and secondly, an obligation to inform the legislator if the Security Board understands that no remedy has been taken to put an end to circumstances that put into question its autonomy.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EU) br. 912/2010

Članak 15.b – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor na temelju postignuća i dokumentiranih administrativnih i upravljačkih vještina kao i relevantnih kompetencija i iskustva s popisa kandidata koje je predložila Komisija na temelju javnog i transparentnog natječaja nakon objave poziva za iskaz interesa u Službenom listu Europske unije i drugdje.

2. Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor na temelju postignuća i dokumentiranih administrativnih i upravljačkih vještina kao i relevantnih kompetencija i iskustva s popisa kandidata koje je predložila Komisija na temelju javnog i transparentnog natječaja nakon objave poziva za iskaz interesa u Službenom listu Europske unije i drugdje. Prije imenovanja, kandidat kojeg je izabrao Upravni odbor pozvan je da prvom prilikom da izjavu pred Europskim parlamentom te da odgovori na pitanja zastupnika.

Justification

This Justification introduces the requirement for the candidate selected by the Administration Board to be heard by the European Parliament prior to his or her appointment in order to strengthen Parliament's rights in the appointment procedure and align it with other regulations establishing other agencies, such the European Chemicals Agency, the European Medicines Agency and the European Food Safety Authority which already have already incorporated this possibility. Furthermore, the European Parliament will soon vote to recommend Commission to change the EEA Regulation in this sense (A7-0264/2013).

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.

Uredba (EU) br. 912/2010

Članak 16. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Temeljem primljenih dokumenata i nadzora na licu mjesta, Revizorski sud ima ovlast za nadzor korisnika sredstava Agencije, izvođača i podizvođača koji su putem Agencije primili sredstva Unije.

2. Temeljem primljenih dokumenata i nadzora na licu mjesta, Revizorski sud ima ovlast revizije i provođenja revizije nad svim korisnicima sredstava Agencije, izvođača i podizvođača koji su putem Agencije primili sredstva Unije.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

Uredba (EU) br. 912/2010

Članak 22.a – glava

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sukob interesa

Sukob interesa i transparentnost

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

Uredba (EU) br. 912/2010

Članak 22.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Izvršni direktor i službenici koje su privremeno uputile države članice i Komisija daju izjavu o obvezama i izjavu o interesima u kojima navode nepostojanje bilo kakvih izravnih ili neizravnih interesa koji bi se mogli smatrati štetnima za njihovu neovisnost. Te se izjave daju u pismenom obliku prilikom stupanja na dužnost i obnavljaju se u slučaju promjene njihovih osobnih okolnosti.

1. Izvršni direktor i službenici koje su privremeno uputile države članice i Komisija daju izjavu o obvezama i izjavu o interesima u kojima navode nepostojanje bilo kakvih izravnih ili neizravnih interesa koji bi se mogli smatrati štetnima za njihovu neovisnost. Te se izjave daju u pismenom obliku prilikom stupanja na dužnost i obnavljaju se u slučaju promjene njihovih osobnih okolnosti. Članovi i promatrači Upravnog odbora i Odbora za sigurnosnu akreditaciju također daju takve izjave koje se objavljuju zajedno s njihovim životopisima. Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis članova Upravnog odbora i Odbora za sigurnosnu akreditaciju te popis vanjskih i vlastitih stručnjaka.

Justification

There is no reason to exclude the obligation to indicate the declaration of commitments and interest to the Members and Observers of the bodies of the Agencies. For the sake of increasing transparency, this information should also be public.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

Uredba (EU) br. 912/2010

Članak 22.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Vanjski stručnjaci koji sudjeluju u radu ad hoc radnih skupina prije svakog sastanka na kojem sudjeluju izjavljuju nepostojanje bilo kakvih interesa koji bi mogli dovesti u pitanje njihovu neovisnost u vezi pitanja na dnevnom redu.

2. Vanjski stručnjaci koji sudjeluju u radu ad hoc radnih skupina prije svakog sastanka na kojem sudjeluju izjavljuju nepostojanje bilo kakvih interesa koji bi mogli dovesti u pitanje njihovu neovisnost u vezi pitanja na dnevnom redu. Agencija usvaja i provodi politiku ocjenjivanja i rješavanja potencijalnih sukoba interesa upućenih nacionalnih stručnjaka, uključujući i zabranu sudjelovanja na sastancima radne skupine kada njihova neovisnost i nepristranost može biti ugrožena. Pri izvještavanju Europskog parlamenta i Vijeća izvršni direktor uključuje informacije koje se odnose na provedbu te politike, u skladu s ovom Uredbom.

Justification

As pointed by the Court of Auditors in its Special Report 15/2012 the Agencies should not only oblige experts to declare any potential interest on the matter dealing with, but should develop a system that allows the Agency to check the information is accurate and to develop a methodology to identify risks. As external experts are not EU Officials and are not bound on the staff regulation that provides rules for their independence, the Agency should also needs to have the legal basis to develop a policy to manage actively the participation of experts.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

Uredba (EU) br. 912/2010

Članak 22.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Upravni odbor i Odbor za sigurnosnu akreditaciju provode politiku za izbjegavanje sukoba interesa.

3. Upravni odbor i Odbor za sigurnosnu akreditaciju provode politiku za rješavanje i izbjegavanje sukoba interesa koja u najmanju ruku sadrži:

 

a) načela za upravljanje i provjeru izjava o interesu, uključujući pravila za njihovo objavljivanje, uzimajući u obzir članak 22.;

 

b) obavezno obučavanje osoblja Agencije i upućenih nacionalnih stručnjaka o sukobu interesa;

 

c) pravila o poklonima i pozivima;

 

d) detaljna pravila o nespojivosti za osoblje i članove Agencije nakon što prekinu svoj radni odnos s Agencijom;

 

e) pravila o transparentnosti odluka Agencije, uključujući zapisnik odbora Agencije koji se objavljuje uzimajući u obzir osjetljive, povjerljive i poslovne informacije; i

 

f) sankcije i mehanizme za očuvanje autonomije i neovisnosti Agencije.

 

Agencija uzima u obzir potrebu za očuvanjem ravnoteže između rizika i koristi, posebno s obzirom na cilj dobivanja najboljih mogućih znanstvenih savjeta i stručnosti te na rješavanje sukoba interesa. Izvršni direktor i predsjednik Odbora za sigurnosnu akreditaciju odgovorni su za provedbu te politike u svojim područjima nadležnosti te podnose izvještaj Upravnom odboru i Odboru za sigurnosnu akreditaciju. Pri izvještavanju Europskog parlamenta i Vijeća izvršni direktor uključuje informacije koje se odnose na provedbu te politike, u skladu s ovom Uredbom.

Justification

This Justification gives the legal ground for the Agency to implement a complete set of rules for managing and avoiding conflicts of interest. The governing bodies of the Agency shall be responsible of developing and implementing this policy taking into consideration the particularities of the Agency as well as sensitive, classified and commercial information that might be involved.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 20.

Uredba 2010/912/EU

Članak 26. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija podnosi izvješće o ocjeni te svoje zaključke o izvješću Europskom parlamentu i Vijeću, Upravnom odboru te agencijskom Odboru za sigurnosnu akreditaciju. Rezultati ocjene stavljaju se na raspolaganje javnosti.

2. Komisija podnosi izvješće o ocjeni te svoje zaključke o izvješću Europskom parlamentu i Vijeću, Upravnom odboru te agencijskom Odboru za sigurnosnu akreditaciju. Nadalje, Komisija Europskom parlamentu, Vijeću i nacionalnim parlamentima po potrebi dostavlja sve ostale informacije o ocjeni. Rezultati ocjene stavljaju se na raspolaganje javnosti.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 20.

Uredba (EU) 912/2010

Članak 26. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Ako se u ocjeni pokaže da postoje nedostaci u učinkovitom upravljanju Odborom za sigurnosne akreditacije i u njegovoj neovisnosti pri obavljanju zadaća, potrebno je razmotriti mogućnost revizije tog konkretnog predmeta.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova uredba stupa na snagu [dvadesetog] dana od dana njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova uredba stupa na snagu [dvadesetog] dana od dana njezine objave u Službenom listu Europske unije. U roku od tri mjeseca od objave sjedinjuje se s uredbom koju izmjenjuje.

POSTUPAK

Naslov

Izmjena Uredbe (EU) br. 912/2010 o osnivanju Agencije za europski GNSS

Referentni dokumenti

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

12.3.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Inés Ayala Sender

17.4.2013

Razmatranje u odboru

17.9.2013

 

 

 

Datum usvajanja

2.10.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner


POSTUPAK

Naslov

Izmjena Uredbe (EU) br. 912/2010 o osnivanju Agencije za europski GNSS

Referentni dokumenti

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Datum podnošenja EP-u

1.2.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

12.3.2013

CONT

12.3.2013

TRAN

12.3.2013

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

TRAN

18.3.2013

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Amalia Sartori

20.2.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

2.9.2013

 

 

 

Datum usvajanja

14.10.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Antonio Cancian, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros

Datum podnošenja

5.11.2013

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti