SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 912/2010 ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS

5.11.2013 - (COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Amalia Sartori


Procedura : 2013/0022(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0364/2013
Teksty złożone :
A7-0364/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 912/2010 ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2013)0040),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0031/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 kwietnia 2013 r.[1],

–   po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej (A7–0364/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  podkreśla, że jakakolwiek decyzja organu ustawodawczego popierająca wieloletnie finansowanie Agencji Europejskiego GNSS („Agencji”) nie może naruszać decyzji wydanych przez władzę budżetową w ramach rocznej procedury budżetowej;

3.  wzywa Komisję do przedstawienia kosztorysu w pełni uwzględniającego wyniki porozumienia ustawodawczego zawartego między Parlamentem Europejskim a Radą, aby sprostać potrzebom Agencji i ewentualnie służb Komisji w zakresie budżetu i kadr;

4.  wzywa Komisję do znalezienia realistycznego rozwiązania problemów, jakich może doświadczyć Agencja w związku z finansowaniem szkół europejskich typu II, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na zdolność Agencji do przyciągania wykwalifikowanych pracowników;

5.  apeluje do Komisji, aby – ustalając współczynnik korygujący dla wynagrodzeń pracowników Agencji – nie brała pod uwagę średniej dla Czech, lecz by go dostosowała do kosztów życia na obszarze metropolitalnym Pragi;

6.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr xxx/2013 w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej8, które zastępuje rozporządzenie (WE) nr 683/2008 i które wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2014 r., określa system publicznego zarządzania programami na lata 2014–2020. Rozszerza ono powierzone Agencji zadania i przewiduje w szczególności, że Agencja może odgrywać znaczącą rolę w eksploatacji systemów.

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr xxx/2013 w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej8, które zastępuje rozporządzenie (WE) nr 683/2008 i które wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2014 r., określa system publicznego zarządzania programami na lata 2014–2020. Na jego podstawie ogólną odpowiedzialność za programy powierza się Komisji, która jest również odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa programów, w tym bezpieczeństwa systemów i ich działania. Ponadto rozszerza ono powierzone Agencji zadania i przewiduje w szczególności, że Agencja może odgrywać znaczącą rolę w eksploatacji systemów i maksymalizacji ich korzyści społeczno-gospodarczych.

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że Komisja ponosi ogólną odpowiedzialność za programy i za zapewnienie ich bezpieczeństwa.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Ponadto, w związku z dbałością o ochronę autonomii Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa i unikanie wszelkiego rodzaju konfliktów interesów, byłoby również celowe z jednej strony, aby Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa i podlegający jej pracownicy Agencji prowadzili prace w miejscu, które gwarantuje autonomię i niezależność w stosunku do innych działań Agencji, w szczególności w stosunku do działalności operacyjnej związanej z eksploatacją systemów, i z drugiej strony, aby wewnętrzne przepisy Agencji dotyczące personelu gwarantowały autonomię i niezależność pracowników zaangażowanych w działalność akredytacji w zakresie bezpieczeństwa wobec pracowników zaangażowanych w inną działalność Agencji.

(9) Ponadto, w związku z dbałością o ochronę autonomii Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa i unikanie wszelkiego rodzaju konfliktów interesów niezbędne jest z jednej strony, aby Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa i podlegający jej pracownicy Agencji prowadzili prace autonomicznie i niezależnie w stosunku do innych działań Agencji, w szczególności w stosunku do działalności operacyjnej związanej z eksploatacją systemów, i z drugiej strony, aby wewnętrzne przepisy Agencji dotyczące personelu gwarantowały autonomię i niezależność pracowników zaangażowanych w działalność związaną z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa wobec pracowników zaangażowanych w inną działalność Agencji.

Uzasadnienie

Siedziba Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa jest taka sama jak reszty Agencji.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Należy też zagwarantować spójność rozporządzenia (UE) nr 912/2010 z zasadami, które określono we wspólnym podejściu Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji do agencji zdecentralizowanych, przyjętymi przez te trzy instytucje odpowiednio dnia 5 lipca, 26 czerwca i 12 czerwca 2012 r., w szczególności przepisów w zakresie podejmowania decyzji przez Radę Administracyjną, czasu trwania kadencji członków Rady Administracyjnej i Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa oraz ich przewodniczących, istnienia wieloletniego programu prac, uprawnień Rady Administracyjnej w zakresie zarządzania personelem, oceny i zmiany regulaminu, zapobiegania konfliktom interesów, przetwarzania danych szczególnie chronionych nieobjętych klauzulą poufności.

(11) Należy też zagwarantować spójność rozporządzenia (UE) nr 912/2010 z zasadami, które określono we wspólnym podejściu Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji do agencji zdecentralizowanych, przyjętymi przez te trzy instytucje odpowiednio dnia 5 lipca, 26 czerwca i 12 czerwca 2012 r., w szczególności przepisów w zakresie podejmowania decyzji przez Radę Administracyjną, czasu trwania kadencji członków Rady Administracyjnej i Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa oraz ich przewodniczących, istnienia wieloletniego programu prac, uprawnień Rady Administracyjnej w zakresie zarządzania personelem, oceny i zmiany regulaminu, zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, przetwarzania danych szczególnie chronionych nieobjętych klauzulą poufności.

Uzasadnienie

Jest to brzmienie wspólnego podejścia do agencji zdecentralizowanych uzgodnionego przez trzy instytucje.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) W odniesieniu do zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi Agencja musi zyskać i utrzymać reputację organu kierującego się zasadami bezstronności, uczciwości i wysokimi normami zawodowymi. Nigdy nie powinien pojawić się żaden uzasadniony powód do podejrzeń, że wpływ na decyzje mogły mieć interesy sprzeczne z rolą Agencji jako organu służącego całej Unii albo prywatne interesy lub związki któregokolwiek pracownika Agencji bądź oddelegowanego eksperta krajowego czy też dowolnego członka Rady Administracyjnej lub Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwiać właściwe wykonywanie oficjalnych obowiązków przez daną osobę. Parlament Europejski wyraził zaniepokojenie konfliktami interesów w niektórych agencjach i zwrócił się do Trybunału Obrachunkowego o przeprowadzenie kompleksowej analizy. Rada Administracyjna powinna zatem przyjąć w tym zakresie szczegółowe zasady dotyczące całej Agencji. Zasady te powinny uwzględniać zalecenia wydane przez Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu specjalnym nr 15 z 2012 r.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) W dniu 10 grudnia przedstawiciele państw członkowskich zebrani na konferencji międzyrządowej podjęli decyzję, iż główna siedziba Agencji znajdować się będzie w Pradze. Umowa między Republiką Czeską a Agencją weszła w życie w dniu 9 sierpnia 2012 r. Umowę w sprawie siedziby i inne ustalenia szczegółowe (jak umowa najmu lub pakiety pracownicze) należy uznać za w pełni zgodne z niniejszym rozporządzeniem, przez co nie wymagają zmian.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy dotyczące powoływania biur Agencji i ich funkcjonowania w państwach członkowskich i przyjmujących państwach trzecich oraz korzyści przyznawane przez nie dyrektorowi wykonawczemu, członkom Rady Administracyjnej, pracownikom Agencji i członkom ich rodzin stanowią przedmiot szczególnych porozumień zawieranych między Agencją a odpowiednim państwem. Ustalenia szczegółowe są zatwierdzane przez Radę Administracyjną.

Przepisy dotyczące powoływania biur Agencji i ich funkcjonowania w państwach członkowskich i przyjmujących państwach trzecich oraz korzyści przyznawane przez nie dyrektorowi wykonawczemu, członkom Rady Administracyjnej i Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa, pracownikom Agencji i członkom ich rodzin stanowią przedmiot szczególnych porozumień zawieranych między Agencją a odpowiednim państwem członkowskim i krajem trzecim. Ustalenia szczegółowe są zatwierdzane przez Radę Administracyjną.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Członkowie Rady Administracyjnej są mianowani z uwagi na ich znajomość zadań Agencji i z uwzględnieniem odpowiednich umiejętności zarządczych, administracyjnych i budżetowych. Parlament Europejski, Komisja i państwa członkowskie dążą do zapewnienia zrównoważonego udziału mężczyzn i kobiet w składzie Rady Administracyjnej.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kadencja członków Rady Administracyjnej wynosi cztery lata i jest odnawialna.

Kadencja członków Rady Administracyjnej wynosi cztery lata i jest odnawialna. Parlament Europejski, Komisja i państwa członkowskie powinny starać się ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Administracyjnej.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przewodniczący może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed odpowiednią komisją lub odpowiednimi komisjami Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania posłów.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rada Administracyjna jest uprawniona do odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Uzasadnienie

Rada Administracyjna wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, ale nie posiada uprawnienia do ich odwołania, co może być niezbędne w niektórych sytuacjach. Ponadto Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa posiada takie uprawnienie w odniesieniu do swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wybór przewodniczącego Rady Administracyjnej i jego zastępcy, przyjęcie budżetu i programów prac wymagają większości dwóch trzecich głosów wszystkich członków z prawem głosu.

Wybór i odwołanie przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Administracyjnej, przyjęcie budżetu i programów prac wymagają większości dwóch trzecich głosów wszystkich członków z prawem głosu.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) najpóźniej do dnia 30 czerwca pierwszego roku obowiązywania wieloletnich ram finansowych określonych w art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przyjmuje program prac Agencji na okres objęty wieloletnimi ramami finansowymi po włączeniu do niego części opracowanej przez Radę Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b) i po uzyskaniu opinii Komisji;

a) najpóźniej do dnia 30 czerwca pierwszego roku obowiązywania wieloletnich ram finansowych określonych w art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przyjmuje program prac Agencji na okres objęty wieloletnimi ramami finansowymi po włączeniu do niego części opracowanej przez Radę Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b), po uzyskaniu opinii Komisji i po konsultacjach z Parlamentem Europejskim;

Uzasadnienie

Zgodnie ze wspólnym podejściem należy konsultować się z Parlamentem Europejskim w kwestii wieloletniego programu prac.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) zatwierdza ustalenia, o których mowa w art. 23 ust. 2 po zatwierdzeniu przez Radę Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa, o której mowa w art. 11, w odniesieniu do kwestii podlegających rozdziałowi III;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera h a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) na podstawie propozycji dyrektora wykonawczego zatwierdza ustalenia dotyczące współpracy Agencji z Europejską Agencją Kosmiczną, o której mowa w art. [15 ust. 1 lit. c)] rozporządzenia nr .../... [przyszłe rozporządzenie w sprawie GNSS];

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

i) przyjmuje swój regulamin wewnętrzny i podaje go do wiadomości publicznej.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 6 – ustęp 2 – punkt i a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia) na podstawie propozycji dyrektora wykonawczego przyjmuje strategię w zakresie zwalczania nadużyć finansowych proporcjonalną do ryzyka nadużyć finansowych, obejmującą analizę kosztów i korzyści środków, które mają zostać wdrożone;

Uzasadnienie

Dyrektor wykonawczy musi opracować strategię w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i przedłożyć ją Radzie Administracyjnej. Sama Rada Administracyjna nie posiada uprawnienia do przyjęcia takiej strategii.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera i b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ib) w razie potrzeby i na podstawie propozycji dyrektora wykonawczego podejmuje decyzje dotyczące struktur organizacyjnych Agencji z wyjątkiem struktur odpowiedzialnych za działania związane z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w rozdziale III.

Uzasadnienie

Decyzje dotyczące struktur wewnętrznych powinny być podejmowane przez Radę Administracyjną na podstawie propozycji dyrektora wykonawczego.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego Rada Administracyjna przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor wykonawczy jest uprawniony do przekazywania tych uprawnień.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego Rada Administracyjna przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor wykonawczy składa Radzie Administracyjnej sprawozdanie z przekazanych uprawnień. Dyrektor wykonawczy jest uprawniony do przekazywania tych uprawnień.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit szósty

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada Admistracyjna przyjmuje również przepisy wykonawcze w odniesieniu do delegowania oddelegowanych ekspertów krajowych, o których mowa w art. 15c, po zasięgnięciu opinii Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa i z należytym uwzględnieniem jej uwag.

skreślony

Uzasadnienie

Postanowienie to przeniesiono do art. 15c.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 6 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada Administracyjna mianuje dyrektora wykonawczego, może przedłużyć jego kadencję lub pozbawić go mandatu zgodnie z art. 15b ust. 4. Sprawuje ona władzę dyscyplinarną wobec dyrektora wykonawczego;

Rada Administracyjna mianuje dyrektora wykonawczego, może przedłużyć jego kadencję lub pozbawić go mandatu zgodnie z art. 15b ust. 3 i 4. Sprawuje ona władzę dyscyplinarną wobec dyrektora wykonawczego;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji i Rady Administracyjnej dyrektor wykonawczy dysponuje niezależnością w realizacji swoich obowiązków i nie zwraca się o polecenia ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu ani jakiegokolwiek innego podmiotu.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) reprezentuje Agencję, z wyjątkiem działań i decyzji w ramach rozdziałów II i III, i odpowiada za zarządzanie nią; podpisuje porozumienia w sprawie delegowania zawierane między Komisją a Agencją na mocy art. [15 ust. 1 lit. d)] rozporządzenia [futur règlement GNSS];

1) reprezentuje Agencję, z wyjątkiem działań i decyzji w ramach rozdziałów II i III, i odpowiada za jej codzienną administrację; podpisuje porozumienia w sprawie delegowania zawierane między Komisją a Agencją na mocy art. [15 ust. 1 lit. a)] rozporządzenia (UE) nr [przyszłe rozporządzenie w sprawie GNSS];

Uzasadnienie

To, że dyrektor wykonawczy zarządza Agencją, reguluje art. 7.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a) przygotowuje ustalenia dotyczące współpracy Agencji z Europejską Agencją Kosmiczną, o których mowa w art. [15 ustęp 1 lit. c)] rozporządzenia (UE) nr .../... [przyszłe rozporządzenie w sprawie GNSS] oraz przedstawia je Radzie Administracyjnej zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. ha).

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) przygotowuje prace Rady Administracyjnej i uczestniczy, bez prawa do głosu, w pracach Rady Administracyjnej;

2) przygotowuje prace Rady Administracyjnej i uczestniczy, bez prawa do głosu, w pracach Rady Administracyjnej zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 5 akapit 2;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a) wdraża decyzje Rady Administracyjnej;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) jest odpowiedzialny za wdrażanie programów pracy Agencji pod kontrolą Rady Administracyjnej, z wyjątkiem części programów w ramach rozdziału III;

3) jest odpowiedzialny za przygotowywanie wieloletnich i rocznych programów prac Agencji i przedkładanie ich Radzie Administracyjnej, z wyjątkiem części przygotowywanych i przyjmowanych przez Radę Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b) i c);

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) jest odpowiedzialny za wykonanie wieloletnich i rocznych programów prac Agencji, z wyjątkiem części wykonywanych przez przewodniczącego Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa zgodnie z art. 11a ust. 1 lit. b), oraz za przedkładanie Radzie Administracyjnej sprawozdań z ich wykonania;

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b) na każde posiedzenie Rady Administracyjnej przygotowuje sprawozdanie z postępów we wdrażaniu rocznego programu prac, obejmujące, bez żadnych zmian, rozdział przygotowany przez przewodniczącego Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa zgodnie z art. 11a ust. 1 lit. c);

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) przygotowuje każdego roku projekt ogólnego sprawozdania, z należytym uwzględnieniem uwag przewodniczącego Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa, dotyczących działań w ramach rozdziału III, i przedstawia go Radzie Administracyjnej;

6) przygotowuje roczne sprawozdanie z działań i planów Agencji, z wyjątkiem części przygotowanej i przyjętej przez Radę Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. d), i przedstawia je Radzie Administracyjnej do zatwierdzenia;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7) dopilnowuje, aby Agencja, jako operator GSMC, była w stanie wykonywać instrukcje wydane na mocy wspólnego działania 2004/552/WPZiB;

7) dopilnowuje, aby Agencja, jako operator GSMC, była w stanie wykonywać instrukcje wydane na mocy wspólnego działania 2004/552/WPZiB oraz realizować swoją rolę określoną w art. 6 decyzji nr 1104/2011/UE;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a) zapewnia obieg wszystkich istotnych informacji między organami Agencji, w tym na temat kwestii bezpieczeństwa związanych z codzienną administracją Agencji;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 7 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b) informuje Komisję o stanowisku Agencji w sprawie wszelkich specyfikacji technicznych i operacyjnych niezbędnych do wdrożenia zmian systemów, przewidzianych w art. [13 ust. 3 lit. ca)] rozporządzenia (UE) nr .../... [przyszłe rozporządzenie w sprawie GNSS], m.in. w odniesieniu do ustanowienia procedur zatwierdzania i przeglądu, oraz w sprawie działań badawczych służących tym zmianom;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8) określa strukturę organizacyjną Agencji i przedstawia ją Radzie Administracyjnej do zatwierdzenia;

skreślony

Uzasadnienie

Kwestię tę ujęto w poprawce wprowadzającej art. 6 ust. 2 lit. lb).

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12) opracowuje plan działania, aby zagwarantować monitorowanie wniosków i zaleceń z przeprowadzonych wcześniej ocen i co pół roku przedstawia Komisji sprawozdanie z osiągniętych postępów;

12) opracowuje plan działania bazujący na wnioskach i zaleceniach wynikających z ocen przeprowadzonych zgodnie z art. 26, z dochodzeń prowadzonych przez OLAF i z wszystkich sprawozdań z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, oraz dwa razy w roku przedstawia Komisji sprawozdanie z osiągniętych postępów;

Uzasadnienie

Brzmienie to ujednolicono z art. 6 ust. 2 lit. j).

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – punkt 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14) opracowuje strategię Agencji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i przedstawia ją Radzie Administracyjnej do zatwierdzenia.

14) opracowuje strategię Agencji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i strategię zapobiegania konfliktom interesów oraz likwidowania ich oraz przedstawia ją Radzie Administracyjnej do zatwierdzenia.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Parlament Europejski lub Rada mogą wezwać dyrektora wykonawczego do przedstawienia sprawozdania z wykonania jego zadań oraz do złożenia oświadczenia przed tymi instytucjami.

Uzasadnienie

Ustęp ten przeniesiono z art. 15b.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wieloletni program prac Agencji, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. a), określa działania, które Agencja ma zrealizować w okresie objętym wieloletnimi ramami finansowymi określonymi w art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym działania związane ze stosunkami międzynarodowymi i komunikacją, które należą do jej kompetencji. Program ten określa zasoby ludzkie i finansowe przydzielane do każdego działania. Uwzględnia on wyniki ocen, o których mowa w art. 26.

1. Wieloletni program prac Agencji, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. a), określa działania, które Agencja ma zrealizować w okresie objętym wieloletnimi ramami finansowymi określonymi w art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym działania związane ze stosunkami międzynarodowymi i komunikacją, które należą do jej kompetencji, a także określa ogólny program strategiczny obejmujący cele, etapy, oczekiwane wyniki i wskaźniki wykonania, a także planowanie zasobów, w tym zasobów ludzkich i finansowych przydzielanych do każdego działania. Uwzględnia on wyniki ocen, o których mowa w art. 26.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na podstawie wieloletniego programu prac roczny program prac, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. b), określa działania, które Agencja ma zrealizować w nadchodzącym roku, w tym powierzone jej działania związane ze współpracą międzynarodową i komunikacją. Program ten określa zasoby ludzkie i finansowe przydzielane do każdego działania. W stosownych przypadkach obejmuje on – do celów informacyjnych – zadania, które Komisja przekazała Agencji na mocy art. [15 ust. 1 lit. d)] rozporządzenia [futur règlement GNSS] .

2. Roczny program prac, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. b), opiera się na wieloletnim programie prac. Zawiera szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w tym wskaźniki wykonania, które umożliwiają skuteczną ocenę osiągniętych wyników. Zawiera również szczegółowy opis działań, które Agencja ma zrealizować w nadchodzącym roku, w tym powierzone jej działania związane ze współpracą międzynarodową i komunikacją, które należą do jej kompetencji, a także określa zasoby ludzkie i finansowe przydzielane do każdego działania, zgodnie z zasadami budżetu i zarządzania opartego na poszczególnych działaniach. Jednoznacznie określa on zadania, które zostały dodane, zmienione lub usunięte w stosunku do poprzedniego roku. W stosownych przypadkach obejmuje on – do celów informacyjnych – zadania, które Komisja przekazała Agencji na mocy art. [15 ust. 1 lit. a)] rozporządzenia (UE) nr .../... [przyszłe rozporządzenie w sprawie GNSS].

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 a – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Po przyjęciu wieloletniego i rocznego programu prac przez Radę Administracyjną dyrektor wykonawczy przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i państwom członkowskim oraz podaje je do wiadomości publicznej. Dyrektor wykonawczy i przewodniczący Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa mogą zostać wezwani do przedstawienia tej części przyjętego rocznego programu prac, za którą odpowiadają, przed odpowiednią komisją lub odpowiednimi komisjami Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania posłów.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Ogólne sprawozdanie roczne, o którym mowa w art. 8 lit. f), opisuje stan realizacji programów pracy Agencji.

3. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w art. 6 lit. f), zawiera informacje o:

 

a) realizacji wieloletniego i rocznego programu prac, w tym o wskaźnikach wykonania;

 

b) wykonaniu planu polityki budżetowej i kadrowej;

 

c) systemach zarządzania i kontroli wewnętrznej Agencji oraz o postępach we wdrażaniu systemów i technik zarządzania projektami, o których mowa w art. [12e)] rozporządzenia (UE) nr .../... (przyszłe rozporządzenie w sprawie GNSS);

d) śladzie środowiskowym Agencji oraz wszelkich środkach służących poprawie jej wpływu na środowisko;

 

e) ustaleniach kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz działaniach podjętych w związku z zaleceniami z kontroli i zaleceniem dotyczącym absolutorium;

f) poświadczeniu wiarygodności dyrektora wykonawczego.

 

Roczne sprawozdanie jest podawane do wiadomości publicznej.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 9 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) w razie potrzeby i na podstawie propozycji dyrektora wykonawczego, podejmuje decyzje dotyczące struktur organizacyjnych Agencji odpowiedzialnych za działania związane z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w niniejszym rozdziale.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 9 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

f) przyjmuje swój regulamin wewnętrznypodaje go do wiadomości publicznej.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 9 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 11 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. W skład Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego, jeden przedstawiciel Komisji i jeden przedstawiciel Wysokiego Przedstawiciela. Kadencja członków Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa wynosi cztery lata i jest odnawialna. Przedstawiciel ESA jest zapraszany do udziału w posiedzeniach Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa w charakterze obserwatora. W stosownych przypadkach udział przedstawicieli państw trzecich i jego warunki są określane w ustaleniach, o których mowa w art. 23.

7. W skład Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego, jeden przedstawiciel Komisji i jeden przedstawiciel wysokiego przedstawiciela, mianowani z uwagi na ich znajomość działań związanych z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa i z uwzględnieniem odpowiednich umiejętności zarządczych, administracyjnych i budżetowych. Komisja, wysoki przedstawiciel i państwa członkowskie dążą do zapewnienia zrównoważonego udziału mężczyzn i kobiet w składzie Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa. Członkami Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa nie mogą być członkowie Rady Administracyjnej. Kadencja członków Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa wynosi cztery lata i jest odnawialna. Komisja, wysoki przedstawiciel i państwa członkowskie powinny starać się ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa. Przedstawiciel ESA jest zapraszany do udziału w posiedzeniach Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa w charakterze obserwatora. W stosownych przypadkach udział przedstawicieli państw trzecich i jego warunki są określane w ustaleniach, o których mowa w art. 23.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 9 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 11 – ustęp 8 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przewodniczący może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed odpowiednią komisją lub odpowiednimi komisjami Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania posłów.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 9 – litera e

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 11 – ustęp 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17. Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa i podlegający jej pracownicy Agencji prowadzą prace w sposób, który gwarantuje autonomię i niezależność w stosunku do innych działań Agencji, w szczególności w stosunku do działalności operacyjnej związanej z eksploatacją systemów.

17. Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa i podlegający jej pracownicy Agencji prowadzą prace w sposób, który gwarantuje autonomię i niezależność w stosunku do innych działań Agencji, w szczególności w stosunku do działalności operacyjnej związanej z eksploatacją systemów. Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa niezwłocznie powiadamia dyrektora wykonawczego i Radę Administracyjną o wszelkich okolicznościach, które mogłyby zagrozić jej autonomii i niezależności. Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa niezwłocznie informuje Parlament Europejski i Radę w przypadku, gdy nie przyjęto działań zaradczych.

Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie Radzie Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa większej niezależności i autonomii, jednak nie wprowadza ono procedury rozwiązywania potencjalnych konfliktów, jakie mogłyby powstać w obu dziedzinach uprawnień (akredytacja bezpieczeństwa oraz działania w zakresie rozmieszczenia i komercjalizacji). Poprawka ta wprowadza dwuwarstwowy sposób zaradzenia temu problemowi. Przede wszystkim wewnętrzną procedurę, której celem jest identyfikacja i próba rozwiązania trudności, a po drugie obowiązek informowania prawodawcy, czy Rada Bezpieczeństwa rozumie, że nie podjęto żadnych działań w celu wyeliminowania okoliczności stawiających jej autonomię pod znakiem zapytania.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 10

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 11 a – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) prowadzi działalność akredytacji w zakresie bezpieczeństwa pod kierunkiem Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa;

a) przygotowuje prace Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa i kieruje pod jej nadzorem działalnością związaną z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa;

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 10

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 11 a – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) jest odpowiedzialny za realizację części programów pracy Agencji w ramach niniejszego rozdziału pod kontrolą Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa;

b) realizuje części wieloletniego i rocznego programu prac Agencji przygotowane i zatwierdzone przez Radę Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b) i c) pod nadzorem tej Rady;

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 15 b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Rada Administracyjna powołuje dyrektora wykonawczego na podstawie jego walorów merytorycznych oraz udokumentowanych umiejętności administracyjnych i zarządczych, a także odnośnych kompetencji i doświadczenia, z listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję, wyłonionych w drodze otwartej i przejrzystej procedury konkursowej, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w innych miejscach zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

2. Rada Administracyjna powołuje dyrektora wykonawczego, po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, na podstawie jego walorów merytorycznych oraz udokumentowanych umiejętności administracyjnych i zarządczych, a także odnośnych kompetencji i doświadczenia, z listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję, wyłonionych w drodze otwartej i przejrzystej procedury konkursowej, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w innych miejscach zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Uzasadnienie

To samo podejście stosuje się w przypadku Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (rozporządzenie nr 1093/2010), Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (rozporządzenie nr 1094/2010) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (rozporządzenie nr 1095/2010).

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 15 b – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przed powołaniem kandydaci z listy, o której mowa w akapicie pierwszym, zostają wezwani do złożenia oświadczenia przed odpowiednią komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania posłów.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 15 b – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rada Administracyjna informuje Parlament Europejski o swoim zamiarze przedłużenia kadencji dyrektora wykonawczego. W ciągu miesiąca poprzedzającego przedłużenie kadencji dyrektor wykonawczy może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania posłów.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 15 b – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Parlament Europejski lub Rada mogą wezwać dyrektora wykonawczego do przedstawienia sprawozdania z wykonania jego zadań oraz do złożenia oświadczenia przed tymi instytucjami.

skreślony

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 15 c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja może też korzystać z ekspertów krajowych. Eksperci tacy dysponują właściwymi świadectwami bezpieczeństwa.

Agencja może korzystać z oddelegowanych ekspertów krajowych. Eksperci tacy dysponują właściwymi świadectwami bezpieczeństwa. Do takich ekspertów nie ma zastosowania regulamin pracowniczy i warunki zatrudnienia innych pracowników.

 

Rada Administracyjna przyjmuje decyzję ustanawiającą zasady delegowania ekspertów krajowych do Agencji. Przed przyjęciem tej decyzji Rada Administracyjna konsultuje się z Radą Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa co do oddelegowania ekspertów krajowych zaangażowanych w działania związane z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w rozdziale III, i należycie uwzględnia jej uwagi.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 18

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 22 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dyrektor wykonawczy oraz urzędnicy oddelegowani czasowo przez państwa członkowskie składają deklarację dotyczącą zobowiązań oraz deklarację wskazującą na brak bezpośrednich lub pośrednich interesów, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności. Deklaracje te składa się na piśmie w momencie obejmowania stanowiska i odnawia w przypadku zmiany sytuacji osobistej.

1. Rada Administracyjna przyjmuje zasady dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. Zasady te dotyczą całej Agencji i są podawane do publicznej wiadomości. Przed przyjęciem tych zasad Rada Administracyjna konsultuje się z Radą Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa i należycie uwzględnia jej uwagi.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 18

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 22 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Eksperci zewnętrzni uczestniczący w grupach roboczych ad hoc zgłaszają, przed każdym posiedzeniem, w którym uczestniczą, kwestie, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności w odniesieniu do zagadnień przewidzianych w porządku obrad.

2. Zasady, o których mowa w ust.1, co najmniej:

 

a) określają wymóg, aby członkowie Rady Administracyjnej i Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa, dyrektor wykonawczy, pracownicy Agencji, oddelegowani eksperci krajowi i obserwatorzy składali oświadczenie dotyczące zobowiązań oraz oświadczenie dotyczące wszelkich interesów, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności;

 

b) wymagają, aby oświadczenia, o których mowa w lit. a), były dokładne i kompletne, składane na piśmie w chwili obejmowania stanowiska przez zainteresowane osoby, odnawiane w przypadku zmiany ich sytuacji osobistej i podawane do publicznej wiadomości;

 

c) obejmują jasne i obiektywne kryteria oceny oświadczeń składanych zgodnie z lit. a), zapewniają spójne stosowanie tych kryteriów i przewidują weryfikację takiego oświadczenia w przypadku wątpliwości;

 

d) przewidują procedurę zapewniającą, że osoba reprezentująca interes, który mógłby zostać uznany za szkodzący jej niezależności w odniesieniu do danego punktu porządku posiedzenia, nie może uczestniczyć w dyskusji lub podejmowaniu decyzji dotyczącej tego punktu;

 

e) obejmują jasną i konsekwentną politykę oraz procedury postępowania w przypadku łamania tych zasad, m.in. skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje;

 

f) przewidują odpowiednie i obowiązkowe szkolenia z zakresu konfliktów interesów dla dyrektora wykonawczego, wszystkich pracowników Agencji, oddelegowanych ekspertów krajowych oraz członków Rady Administracyjnej i Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa;

 

g) umożliwiają rozstrzygnięcie kwestii związanych z sytuacją po ustaniu umowy pracownika z Agencją.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 18

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 22 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Rada Administracyjna i Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa prowadzą politykę, która pozwala uniknąć konfliktów interesów.

skreślony

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 20

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 26 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przekazuje sprawozdanie z oceny oraz własne wnioski dotyczące treści tego sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Radzie Administracyjnej i Radzie Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa. Wyniki oceny podawane są do wiadomości publicznej.

2. Komisja przekazuje sprawozdanie z oceny oraz własne wnioski dotyczące treści tego sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Radzie Administracyjnej i Radzie Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa. Ponadto na wniosek Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i parlamentom narodowym wszelkie inne dotyczące tej oceny informacje. Wyniki oceny podawane są do wiadomości publicznej.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 20

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli w ocenie tej wskazane zostaną niedociągnięcia przeszkadzające w sprawnym funkcjonowaniu Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa oraz braki, jeżeli chodzi o niezależność w realizacji przez nią konkretnych zadań, należy rozważyć dokonanie przeglądu tej konkretnej kwestii.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie [dwudziestego] dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Po trzech miesiącach od dnia jego publikacji zostaje ono ujednolicone ze zmienianym rozporządzeniem.

  • [1]               Dz.U. C 198 z 10.7.2013, s. 67.

OPINIA Komisji Budżetowej (19.9.2013)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 912/2010 ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS
(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Jutta Haug

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja zaproponowała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS (GSA). Chociaż we wniosku zajęto się głównie kwestiami zarządzania związanymi z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa, dostosowano też rozporządzenie w sprawie GSA do wspólnego podejścia do agencji zdecentralizowanych przyjętego w lipcu 2012 r. przez Parlament, Radę i Komisję. Ponadto najważniejsze z punktu widzenia budżetu są zmiany zaproponowane z myślą o tym, aby ocena skutków finansowych odzwierciedlała nowe zadania GSA wynikające z przyszłego rozporządzenia w sprawie GNSS (rozporządzenie w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej – COM(2011)0814). Wniosek Komisji dotyczący przyszłego rozporządzenia w sprawie GNSS przewidywał na okres objęty wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) 2014-2020 łączną kwotę 7 897 mln EUR według cen bieżących.

Po osiągnięciu porozumienia politycznego w sprawie WRF Komisja przyjęła w dniu 10 lipca 2013 r. komunikat zatytułowany „Programowanie zasobów ludzkich i finansowych dla agencji zdecentralizowanych na lata 2014–2020” (COM(2013)0519), który przewiduje na lata 2014–2020 wkład UE na rzecz GSA łącznie w wysokości 200,2 mln EUR. Kwota ta jest o 2% niższa niż 204,3 mln EUR, które Komisja uznała wcześniej za niezbędne do pokrycia potrzeb Agencji, aby mogła ona realizować swoje zadania określone w ocenie skutków finansowych obecnego projektu rozporządzenia.

Sprawozdawczyni jest poważnie zaniepokojona ogólnym podejściem Komisji przedstawionym w tym komunikacie i apeluje do niej, aby wyjaśniła, jak agencje mają realizować w przyszłości swoje zadania.

Powody do zaniepokojenia daje również fakt, że od 2014 r. Komisja przestanie wspierać bezpośrednio szkoły europejskie typu II i to zainteresowane agencje (w tym GSA) będą musiały zapewnić niezbędne środki finansowe. Komisja utrzymuje, że udzielane dotychczas środki zostaną przeniesione do budżetów zainteresowanych agencji. Jednak z uwagi na ogólne zmniejszenie środków w wyniku okrojenia WRF agencje będą miały wielkie trudności, by zapewnić środki na finansowanie szkół europejskich typu II. W konsekwencji agencjom takim jak GSA będzie jeszcze trudniej przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników czasowych ze wszystkich państw członkowskich.

Na koniec sprawozdawczyni pragnie podkreślić problem, z jakim boryka się GSA w związku ze współczynnikiem korygującym stosowanym do wynagrodzeń pracowników Agencji. Obecnie współczynnik ten oblicza się na podstawie średniej dla Czech, co nie ma żadnego przełożenia na faktyczne koszty życia na obszarze metropolitalnym Pragi.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Podkreśla, że jakakolwiek decyzja organu ustawodawczego popierająca takie wieloletnie finansowanie GSA nie może naruszać decyzji wydanych przez władzę budżetową w ramach rocznej procedury budżetowej.

Poprawka  2

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1b. Wzywa Komisję do przedstawienia kosztorysu w pełni uwzględniającego wyniki porozumienia ustawodawczego zawartego między Parlamentem Europejskim a Radą, aby sprostać potrzebom GSA i ewentualnie służb Komisji w zakresie budżetu i kadr.

Poprawka  3

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1c. Wzywa Komisję do znalezienia realistycznego rozwiązania problemów, jakich może doświadczyć Agencja w związku z finansowaniem szkół europejskich typu II, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na zdolność Agencji do przyciągania wykwalifikowanych pracowników.

Poprawka  4

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1d. Apeluje do Komisji, aby – ustalając współczynnik korygujący dla wynagrodzeń pracowników Agencji – nie brała pod uwagę średniej dla Czech, lecz by go dostosowała do kosztów życia na obszarze metropolitalnym Pragi.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 912/2010 ustanawiającego Agencję Europejskiego GNSS

Odsyłacze

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.3.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jutta Haug

20.2.2013

Data przyjęcia

18.9.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Adina-Ioana Vălean

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Elena Oana Antonescu, Andrzej Grzyb, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (3.10.2013)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 912/2010 ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS
(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Inés Ayala Sender

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego Rada Administracyjna przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor wykonawczy jest uprawniony do przekazywania tych uprawnień.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego Rada Administracyjna przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor wykonawczy składa Radzie Administracyjnej sprawozdanie z przekazanych uprawnień. Dyrektor wykonawczy jest uprawniony do przekazywania tych uprawnień.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 6a

 

Wcześniejsze powiadomienie i mechanizm ostrzegawczy

 

1. Komisja uruchamia system ostrzegania, jeżeli ma poważne powody do obaw, że Rada Administracyjna jest bliska podjęcia decyzji, które mogą być niezgodne z mandatem Agencji, naruszać prawo unijne lub stać w sprzeczności z celami polityki Unii. W takich sytuacjach Komisja podnosi tę kwestię oficjalnie w Radzie Administracyjnej i zwraca się do niej z prośbą o wstrzymanie przyjęcia odnośnej decyzji. W przypadku oddalenia wniosku Komisji przez Radę Administracyjną ta pierwsza oficjalnie informuje Parlament Europejski i Radę o tym fakcie w celu szybkiego podjęcia działań. Komisja może zwrócić się do Rady Administracyjnej o wstrzymanie wdrażania kontrowersyjnej decyzji do chwili zakończenia analizy tej kwestii przez przedstawicieli instytucji.

 

2. Na początku każdej kadencji Rada Administracyjna przedstawia szczegółowe przepisy regulujące procedurę, o której mowa w ust. 1. Procedura ta zostaje zatwierdzona przez Komisję.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 8 – ustęp 1 – punkt 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) opracowuje strategię Agencji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i przedstawia ją Radzie Administracyjnej do zatwierdzenia.”;

(14) opracowuje strategię Agencji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i strategię zapobiegania konfliktom interesów oraz likwidowania ich, a także przedstawia ją Radzie Administracyjnej do zatwierdzenia.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 11 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. W skład Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego, jeden przedstawiciel Komisji i jeden przedstawiciel Wysokiego Przedstawiciela. Kadencja członków Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa wynosi cztery lata i jest odnawialna. Przedstawiciel ESA jest zapraszany do udziału w posiedzeniach Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa w charakterze obserwatora. W stosownych przypadkach udział przedstawicieli państw trzecich i jego warunki są określane w ustaleniach, o których mowa w art. 23.

7. W skład Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego, jeden przedstawiciel Komisji i jeden przedstawiciel Wysokiego Przedstawiciela. Członkami Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa nie mogą być członkowie Rady Administracyjnej. Kadencja członków Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa wynosi cztery lata i jest odnawialna. Przedstawiciel ESA jest zapraszany do udziału w posiedzeniach Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa w charakterze obserwatora. W stosownych przypadkach udział przedstawicieli państw trzecich i jego warunki są określane w ustaleniach, o których mowa w art. 23.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera e

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 11 – ustęp 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17. Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa i podlegający jej pracownicy Agencji prowadzą prace w sposób, który gwarantuje autonomię i niezależność w stosunku do innych działań Agencji, w szczególności w stosunku do działalności operacyjnej związanej z eksploatacją systemów.”;

17. Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa i podlegający jej pracownicy Agencji prowadzą prace w sposób, który gwarantuje autonomię i niezależność w stosunku do innych działań Agencji, w szczególności w stosunku do działalności operacyjnej związanej z eksploatacją systemów. Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa niezwłocznie zawiadamia dyrektora wykonawczego i Radę Administracyjną o wszelkich okolicznościach, które mogłyby zagrozić jej autonomii i niezależności. Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa niezwłocznie informuje Parlament Europejski i Radę w przypadku, gdy nie podjęto działań zaradczych.

Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie Radzie Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa większej niezależności i autonomii, jednak nie wprowadza ono procedury rozwiązywania potencjalnych konfliktów, jakie mogłyby powstać w obu dziedzinach uprawnień (akredytacja bezpieczeństwa oraz działania w zakresie rozmieszczenia i komercjalizacji). Poprawka ta wprowadza dwuwarstwowy sposób zaradzenia temu problemowi. Przede wszystkim wewnętrzną procedurę, której celem jest identyfikacja i próba rozwiązania trudności, a po drugie obowiązek informowania prawodawcy, czy Rada Bezpieczeństwa rozumie, że nie podjęto żadnych działań w celu wyeliminowania okoliczności stawiających jej autonomię pod znakiem zapytania.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 15 b – ustęp 2 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Rada Administracyjna powołuje dyrektora wykonawczego na podstawie jego walorów merytorycznych oraz udokumentowanych umiejętności administracyjnych i zarządczych, a także odnośnych kompetencji i doświadczenia, z listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję, wyłonionych w drodze otwartej i przejrzystej procedury konkursowej, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w innych miejscach zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

2. Rada Administracyjna powołuje dyrektora wykonawczego na podstawie jego walorów merytorycznych oraz udokumentowanych umiejętności administracyjnych i zarządczych, a także odnośnych kompetencji i doświadczenia, z listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję, wyłonionych w drodze otwartej i przejrzystej procedury konkursowej, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w innych miejscach zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Przed powołaniem na stanowisko kandydat wyłoniony przez Radę Administracyjną proszony jest o możliwie najszybsze złożenie oświadczenia przed Parlamentem Europejskim oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania posłów do Parlamentu.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza wobec kandydata wybranego przez Radę Administracyjną wymóg odbycia przesłuchania w Parlamencie Europejskim przed jego powołaniem, co ma na celu umocnienie praw Parlamentu w procedurze powoływania kandydatów, a także dostosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia do przepisów rozporządzeń regulujących ustanawianie innych agencji, takich jak Europejska Agencja Chemikaliów, Europejska Agencja Leków i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, które już przewidują tę możliwość. Ponadto Parlament Europejski zagłosuje niedługo nad zaleceniem dla Komisji dotyczącym zmiany rozporządzenia w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska w tym zakresie (A7-0264/2013).

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 16 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do przeprowadzania – na podstawie dostarczonych mu dokumentów lub w formie kontroli na miejscu – kontroli beneficjentów środków finansowych wydatkowanych przez Agencję oraz wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują od Unii środki za pośrednictwem Agencji.

2. Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do przeprowadzania – na podstawie dostarczonych mu dokumentów lub w formie kontroli na miejscu – kontroli i posiada uprawnienia kontrolne w stosunku do wszystkich beneficjentów środków finansowych wydatkowanych przez Agencję oraz wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują od Unii środki za pośrednictwem Agencji.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 22 a – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Konflikt interesów

Konflikt interesów i przejrzystość

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 22 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dyrektor wykonawczy oraz urzędnicy oddelegowani czasowo przez państwa członkowskie składają deklarację dotyczącą zobowiązań oraz deklarację wskazującą na brak bezpośrednich lub pośrednich interesów, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności. Deklaracje te składa się na piśmie w momencie obejmowania stanowiska i odnawia w przypadku zmiany sytuacji osobistej.

1. Dyrektor wykonawczy oraz urzędnicy oddelegowani czasowo przez państwa członkowskie składają deklarację dotyczącą zobowiązań oraz deklarację wskazującą na brak bezpośrednich lub pośrednich interesów, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności. Deklaracje te składa się na piśmie w momencie obejmowania stanowiska i odnawia w przypadku zmiany sytuacji osobistej. Członkowie i obserwatorzy Rady Administracyjnej i Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa również składają takie deklaracje, które będą podawane do wiadomości publicznej łącznie z ich życiorysami. Agencja publikuje na swej stronie internetowej wykaz członków Rady Administracyjnej i Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa, a także zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów.

Uzasadnienie

Nie ma powodu, by nie nakładać na członków i obserwatorów organów Agencji obowiązku złożenia deklaracji o zobowiązaniach i braku konfliktu interesów. W celu zapewnienia większej przejrzystości, informacje te powinny zostać również podane do wiadomości publicznej.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 22 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Eksperci zewnętrzni uczestniczący w grupach roboczych ad hoc zgłaszają, przed każdym posiedzeniem, w którym uczestniczą, kwestie, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności w odniesieniu do zagadnień przewidzianych w porządku obrad.

2. Eksperci zewnętrzni uczestniczący w grupach roboczych ad hoc zgłaszają, przed każdym posiedzeniem, w którym uczestniczą, kwestie, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności w odniesieniu do zagadnień przewidzianych w porządku obrad. Agencja przyjmuje i wdraża politykę oceny potencjalnych konfliktów interesów oddelegowanych ekspertów krajowych, a także postępowania w przypadku ich powstania, obejmującą zakaz uczestniczenia przez nich w posiedzeniach grup roboczych wówczas, gdy mogłoby to podważyć ich niezależność i bezstronność. Dyrektor wykonawczy uwzględnia informacje odnoszące się do realizacji tej polityki, składając sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Jak zwrócił uwagę Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu specjalnym nr 15/2012, Agencje powinny nie tylko zobligować ekspertów do zadeklarowania wszelkich potencjalnych interesów związanych kwestią, jaką się zajmują, ale również opracować system pozwalający im na sprawdzenie, czy informacje są dokładne, oraz opracować metodykę identyfikacji ryzyka. Jako że eksperci zewnętrzni nie są urzędnikami UE i nie są związani Regulaminem pracowniczym, który zawiera przepisy regulujące ich niezależność, Agencja powinna posiadać również podstawę prawną do opracowania polityki aktywnego zarządzania udziałem ekspertów.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 22 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Rada Administracyjna i Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa prowadzą politykę, która pozwala uniknąć konfliktów interesów.”;

3. Rada Administracyjna i Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa prowadzą politykę, która pozwala podejmować działania w przypadku konfliktów interesów oraz unikać ich, obejmującą przynajmniej:

 

a) zasady postępowania z deklaracjami o braku konfliktu interesów i weryfikacji tych deklaracji obejmujące reguły podawania ich do wiadomości publicznej z uwzględnieniem art. 22;

 

b) obowiązkowe wymogi dotyczące szkoleń w zakresie konfliktów interesów dla personelu Agencji oraz oddelegowanych ekspertów krajowych;

 

c) zasady dotyczące upominków i zaproszeń;

 

d) szczegółowe zasady braku zgodności dla personelu i członków Agencji po zakończeniu stosunku pracy z nią;

 

e) zasady dotyczące przejrzystości decyzji Agencji, w tym protokoły posiedzeń zarządów agencji, które powinny być udostępniane publicznie z uwzględnieniem newralgicznych, poufnych i mających znaczenie handlowe informacji; oraz

 

f) sankcje i mechanizmy zagwarantowania autonomii i niezależności Agencji.

 

Agencja ma na uwadze konieczność utrzymania równowagi pomiędzy ryzykiem a korzyściami, szczególnie jeżeli chodzi o cel uzyskania możliwie najlepszych ekspertyz naukowych i doradztwa w tym względzie, a także konieczność podjęcia działania w przypadku konfliktów interesów. Dyrektor wykonawczy i przewodniczący Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa są odpowiedzialni za wdrożenie tej polityki w swych odnośnych obszarach odpowiedzialności i składają oni sprawozdania na ręce zarządu oraz Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa. Dyrektor wykonawczy uwzględnia informacje odnoszące się do realizacji tej polityki, składając sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi podstawę prawną dla Agencji umożliwiającą jej wdrożenie pełnego zbioru zasad dotyczących unikania konfliktów interesów oraz postępowania w przypadku pojawienia się ich. Organy zarządzające Agencji są odpowiedzialne za rozwój i wdrażanie tej polityki z uwzględnieniem cech szczególnych Agencji, a także informacji newralgicznych, poufnych i mających znaczenie handlowe.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 20

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 26 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przekazuje sprawozdanie z oceny oraz własne wnioski dotyczące treści tego sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Radzie Administracyjnej i Radzie Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa. Wyniki oceny podawane są do wiadomości publicznej.

2. Komisja przekazuje sprawozdanie z oceny oraz własne wnioski dotyczące treści tego sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Radzie Administracyjnej i Radzie Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa. Ponadto na żądanie Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i parlamentom narodowym wszelkie inne dotyczące tej oceny informacje. Wyniki oceny podawane są do wiadomości publicznej.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 20

Rozporządzenie (UE) nr 912/2010

Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli w ocenie wskazane zostaną niedociągnięcia przeszkadzające w sprawnym funkcjonowaniu Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa oraz braki jeżeli chodzi o niezależność w realizacji przez nią konkretnych zadań, należy rozważyć dokonanie przeglądu tej konkretnej kwestii.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie [dwudziestego] dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie [dwudziestego] dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zostanie ono skonsolidowane z rozporządzeniem, które zmienia, w terminie trzech miesięcy od jego publikacji.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 912/2010 ustanawiającego Agencję Europejskiego GNSS

Odsyłacze

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

12.3.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Inés Ayala Sender

17.4.2013

Rozpatrzenie w komisji

17.9.2013

 

 

 

Data przyjęcia

2.10.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 912/2010 ustanawiającego Agencję Europejskiego GNSS

Odsyłacze

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Data przedstawienia w PE

1.2.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.3.2013

CONT

12.3.2013

TRAN

12.3.2013

 

Opinia niewydana

Data wydania decyzji

TRAN

18.3.2013

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Amalia Sartori

20.2.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.9.2013

 

 

 

Data przyjęcia

14.10.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Antonio Cancian, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros

Data złożenia

5.11.2013