SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS

  5.11.2013 - (COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD)) - ***I

  Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  Spravodajkyňa: Amalia Sartori


  Postup : 2013/0022(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0364/2013
  Predkladané texty :
  A7-0364/2013
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS

  (COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0040),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172. ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0031/2013),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. apríla 2013[1],

  –   po porade s Výborom regiónov,

  –   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7‑0364/2013),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  zdôrazňuje, že žiadnym rozhodnutím legislatívneho orgánu v prospech viacročného financovania Agentúry pre európsky GNSS (ďalej len „agentúra“) nie sú dotknuté rozhodnutia rozpočtového orgánu v rámci ročného rozpočtového postupu;

  3.  žiada Komisiu, aby predložila finančný výkaz, v ktorom sa plne zohľadní výsledok legislatívnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou o plnení rozpočtových a personálnych požiadaviek agentúry a prípadne útvarov Komisie;

  4.  žiada Komisiu, aby našla uskutočniteľné riešenie problémov, s ktorými by sa agentúra mohla stretnúť v súvislosti s financovaním európskych škôl typu II, pretože to má priamy vplyv na schopnosť agentúry prilákať kvalifikovaných pracovníkov;

  5.  žiada Komisiu, aby pri určovaní korekčného koeficientu na úpravu odmeňovania zamestnancov agentúry nezohľadňovala priemer pre Českú republiku, ale prispôsobila jeho hodnotu životným nákladom v metropolitnej oblasti Prahy;

  6.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xxx/2013 o zriadení a prevádzke európskych systémov satelitnej navigácie8, ktorým sa nahrádza nariadenia (ES) č. 683/2008 a ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2014, sa vymedzuje schéma verejného riadenia programov v období rokov 2014-2020. Rozširujú sa ním úlohy uložené agentúre a najmä s v ňom stanovuje, že agentúra môže zohrávať významnú úlohu pri prevádzke systémov.

  (4) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xxx/2013 o zriadení a prevádzke európskych systémov satelitnej navigácie8, ktorým sa nahrádza nariadenie (ES) č. 683/2008 a ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2014, sa vymedzuje schéma verejného riadenia programov v období rokov 2014 – 2020. Na jej základe sa všeobecná zodpovednosť za programy zveruje Komisii, ktorá sa stáva zodpovednou za zaistenie bezpečnosti programov vrátane bezpečnosti systémov a ich prevádzky. Okrem toho sa ním rozširujú úlohy uložené agentúre, a najmä sa v ňom stanovuje, že agentúra môže zohrávať významnú úlohu pri prevádzke systémov a maximalizácii ich sociálno-ekonomických výhod.

  Odôvodnenie

  Je dôležité pripomenúť, že Komisia je všeobecne zodpovedná za programy a má zodpovednosť za zaistenie ich bezpečnosti.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9) Navyše, v záujme zaistenia autonómie rady pre bezpečnostnú akreditáciu a predchádzania konfliktom záujmov by bolo takisto potrebné, aby na jednej strane rada pre bezpečnostnú akreditáciu a zamestnanci agentúry pod jej kontrolou vykonávali svoje činnosti na mieste, kde je zaručená autonómia a nezávislosť voči ostatným činnostiam agentúry, najmä voči prevádzkovým činnostiam spojeným s využívaním systémov, a na druhej strane aby vnútorné predpisy agentúry týkajúce sa zamestnancov zaručovali autonómiu a nezávislosť zamestnancov vykonávajúcich činnosti bezpečnostnej akreditácie voči zamestnancom vykonávajúcim iné činnosti agentúry.

  (9) Navyše, v záujme zaistenia autonómie rady pre bezpečnostnú akreditáciu a predchádzania konfliktom záujmov je veľmi dôležité, aby na jednej strane rada pre bezpečnostnú akreditáciu a zamestnanci agentúry pod jej kontrolou vykonávali svoje činnosti samostatne a nezávisle voči ostatným činnostiam agentúry, najmä voči prevádzkovým činnostiam spojeným s využívaním systémov, a na druhej strane aby vnútorné predpisy agentúry týkajúce sa zamestnancov zaručovali autonómiu a nezávislosť zamestnancov vykonávajúcich činnosti bezpečnostnej akreditácie voči zamestnancom vykonávajúcim iné činnosti agentúry.

  Odôvodnenie

  Rada pre bezpečnostnú akreditáciu sa nachádza na tom istom mieste ako zvyšok agentúry.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11) Navyše je nutné zosúladiť nariadenie (EÚ) č. 912/2010 so zásadami, ktoré sú zakotvené v spoločnej stratégii Parlamentu, Rady a Komisie týkajúcej sa decentralizovaných agentúr, ktorú tieto tri inštitúcie prijali 5. júla, 26. júna a 12. júna 2012, najmä pokiaľ ide o pravidlá prijímania rozhodnutí správnej rady, trvania funkčného obdobia členov správnej rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu, ako aj ich predsedov, existenciu viacročného pracovného programu, právomoci správnej rady týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov, hodnotenie a revíziu nariadenia, predchádzanie konfliktom záujmov, zaobchádzanie s neutajovanými citlivými informáciami.

  (11) Navyše je nutné zosúladiť nariadenie (EÚ) č. 912/2010 so zásadami, ktoré sú zakotvené v spoločnej stratégii Parlamentu, Rady a Komisie týkajúcej sa decentralizovaných agentúr, ktorú tieto tri inštitúcie prijali 5. júla, 26. júna a 12. júna 2012, najmä pokiaľ ide o pravidlá prijímania rozhodnutí správnej rady, trvania funkčného obdobia členov správnej rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu, ako aj ich predsedov, existenciu viacročného pracovného programu, právomoci správnej rady týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov, hodnotenie a revíziu nariadenia, predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a zaobchádzanie s neutajovanými citlivými informáciami.

  Odôvodnenie

  Na tomto znení spoločnej stratégie týkajúcej sa decentralizovaných agentúr sa dohodli všetky tri inštitúcie.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11a) Pokiaľ ide o predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie, je dôležité, aby agentúra bola od začiatku známa svojou nestrannosťou, bezúhonnosťou a vysokou úrovňou profesionality a aby si túto povesť udržiavala. Nikdy by nemali existovať oprávnené dôvody domnievať sa, že rozhodnutia môžu byť ovplyvnené záujmami, ktoré sú v rozpore s úlohou agentúry ako orgánu slúžiaceho celej Únii, alebo súkromnými záujmami, či vzťahmi ktoréhokoľvek zamestnanca agentúry, vyslaného národného experta alebo člena správnej rady alebo rady pre bezpečnostnú akreditáciu, na základe čoho dochádza alebo by mohlo dôjsť k rozporu s riadnym plnením úradných povinností danej osoby. Európsky parlament vyjadril obavy súvisiace s konfliktom záujmov v niektorých agentúrach a požiadal Dvor audítorov o komplexnú analýzu. Správna rada by preto mala prijať komplexné pravidlá v tejto oblasti, ktoré by sa vzťahovali na celú agentúru. V týchto pravidlách by mali byť zohľadnené odporúčania, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojej osobitnej správe č. 15 z roku 2012.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11b) Zástupcovia členských štátov, ktorí sa zišli pri príležitosti medzivládnej konferencie, rozhodli 10. decembra 2010 o tom, že agentúra bude mať sídlo v Prahe. Hostiteľská dohoda o sídle medzi Českou republikou a agentúrou nadobudla účinnosť 9. augusta 2012. Hostiteľská dohoda a ďalšie osobitné ustanovenia (akou je dohoda o prenájme a výhody poskytnuté personálu) by sa mali považovať za ustanovenia, ktoré sú v plnom súlade s týmto nariadením, a preto sa nemusia meniť.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Ustanovenia týkajúce sa zriadenia a fungovania agentúry v členských štátoch a hostiteľských tretích krajinách, ako aj výhod, ktoré tieto tretie krajiny udelia výkonnému riaditeľovi, členom správnej rady a zamestnancom agentúry a ich rodinným príslušníkom, sú predmetom osobitných dohôd uzavretých medzi agentúrou a týmito štátmi a krajinami. Osobitné dohody schvaľuje správna rada.

  Ustanovenia týkajúce sa zriadenia a fungovania agentúry v členských štátoch a hostiteľských tretích krajinách, ako aj výhod, ktoré tieto tretie krajiny udelia výkonnému riaditeľovi, členom správnej rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu, zamestnancom agentúry a ich rodinným príslušníkom, sú predmetom osobitných dohôd uzavretých medzi agentúrou a týmito štátmi a tretími krajinami. Osobitné dohody schvaľuje správna rada.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 3 – písmeno a

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Členovia správnej rady sa vymenúvajú podľa svojich znalostí týkajúcich sa úloh agentúry, pričom sa zohľadňujú ich relevantné schopnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. Európsky parlament, Komisia a členské štáty sa snažia zabezpečiť rovnomerné zastúpenie mužov a žien v správnej rade.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 3 – písmeno a

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Funkčné obdobie členov správnej rady je štvorročné a obnoviteľné.

  Funkčné obdobie členov správnej rady je štvorročné a obnoviteľné. Európsky parlament, Komisia a členské štáty sa usilujú obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v správnej rade.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 3 – písmeno b

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Predsedu možno vyzvať, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom (príslušnými výbormi) Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky poslancov.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 3 – písmeno b

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1 b (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Správna rada má právomoc odvolať predsedu a podpredsedu.

  Odôvodnenie

  Správna rada volí predsedu a podpredsedu, ale nie je oprávnená ich odvolať, čo by mohlo byť za určitých okolností nevyhnutné. Okrem toho má túto právomoc rada pre bezpečnostnú akreditáciu, pokiaľ ide o jej predsedu a podpredsedu.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 3 – písmeno c

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 5 – odsek 6 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dvojtretinová väčšina všetkých členov, ktorí majú hlasovacie právo, je nutná na zvolenie predsedu správnej rady a jej podpredsedu, schvaľovanie rozpočtu a pracovných programov.

  Dvojtretinová väčšina všetkých členov, ktorí majú hlasovacie právo, je nutná na zvolenie a odvolanie predsedu a podpredsedu správnej rady a na schvaľovanie rozpočtu a pracovných programov.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a) najneskôr 30. júna prvého roka viacročného finančného rámca stanoveného v článku 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijme viacročný pracovný program agentúry na obdobie, na ktoré sa viacročný finančný rámec vzťahuje, a to potom, ako doň začlení časť vypracovanú radou pre bezpečnostnú akreditáciu v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. b) a po doručení stanoviska Komisie;

  a) najneskôr 30. júna prvého roka viacročného finančného rámca stanoveného v článku 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijme viacročný pracovný program agentúry na obdobie, na ktoré sa viacročný finančný rámec vzťahuje, a to po tom, ako doň začlení časť vypracovanú radou pre bezpečnostnú akreditáciu v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. b), a po doručení stanoviska Komisie a porade s Európskym parlamentom;

  Odôvodnenie

  Podľa spoločného prístupu by sa viacročné pracovné programy mali konzultovať s Parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 6 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ea) prijíma dojednania uvedené v článku 23 ods. 2 po schválení radou pre bezpečnostnú akreditáciu stanovenou v článku 11, pokiaľ ide o otázky uvedené v kapitole III;

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 6 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ha) na základe návrhu výkonného riaditeľa schvaľuje pracovný režim medzi agentúrou a ESA uvedený v článku [15 ods. 1c nariadenia (EÚ) č. .../... [budúce nariadenie o GNSS];

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 6 – odsek 2 – písmeno i

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  i) prijíma svoj rokovací poriadok.

  i) prijíma svoj rokovací poriadok a uverejňuje ho;

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 6 – odsek 2 – písmeno i a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ia) na základe návrhu výkonného riaditeľa prijíma stratégiu na boj proti podvodom, ktorá zodpovedá rizikám podvodu v súvislosti s analýzou nákladov a prínosov opatrení, ktoré sa majú vykonať;

  Odôvodnenie

  Výkonný riaditeľ musí navrhnúť stratégiu boja proti podvodom a predložiť ju rade, ktorá však nemá právomoc na prijatie takejto stratégie.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 6 – odsek 2 – písmeno i b (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ib) na základe návrhov výkonného riaditeľa prijíma v prípade potreby rozhodnutia o organizačných štruktúrach agentúry s výnimkou štruktúr, ktoré súvisia s činnosťami bezpečnostnej akreditácie, ktoré sú predmetom kapitoly III.

  Odôvodnenie

  Rozhodnutia o interných štruktúrach by mala rada prijímať na základe návrhu výkonného riaditeľa.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Správna rada v súlade s postupom stanoveným v článku 110 služobného poriadku úradníkov prijíma na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku úradníkov a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov rozhodnutie, ktorým sa výkonný riaditeľ poveruje príslušnými kompetenciami menovacieho orgánu a vymedzujú podmienky, za akých sa toto prenesenie kompetencií môže pozastaviť. Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto kompetencie subdelegovať.

  Správna rada v súlade s postupom stanoveným v článku 110 služobného poriadku úradníkov prijíma na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku úradníkov a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov rozhodnutie, ktorým sa výkonný riaditeľ poveruje príslušnými kompetenciami menovacieho orgánu a vymedzujú podmienky, za akých sa toto prenesenie kompetencií môže pozastaviť. Výkonný riaditeľ podáva správnej rade správu o týchto delegovaných právomociach. Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto kompetencie subdelegovať.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 6 – odsek 3 – pododsek 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Takisto prijíma podrobné podmienky súvisiace s vyslaním vyslaných národných expertov uvedených v článku 15c potom, ako uskutoční konzultácie s radou pre bezpečnostnú akreditáciu a náležite zohľadní jej pripomienky.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Toto ustanovenie sa presúva do článku 15c.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 6 – odsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Správna rada vymenúva výkonného riaditeľa a môže predĺžiť jeho funkčné obdobie alebo ho ukončiť v súlade s článkom 15b ods. 4. Vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom.

  Správna rada vymenúva výkonného riaditeľa a môže predĺžiť jeho funkčné obdobie alebo ho ukončiť v súlade s článkom 15b ods. 3 a 4. Vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom.

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 5

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 7 – odsek 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie a správnej rady, je výkonný riaditeľ pri výkone svojich povinností nezávislý a nesmie žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného orgánu.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1) zastupuje agentúru s výnimkou činností a rozhodnutí, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II a III, a zodpovedá za riadenie; podpisuje dohody o delegovaní uzavreté medzi Komisiou a agentúrou podľa článku [15 ods. 1 písm. d)] nariadenia [budúce nariadenie o GNSS] skôr, ako sa podpíšu;

  (1) zastupuje agentúru s výnimkou činností a rozhodnutí, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II a III, a zodpovedá za jej každodennú správu; podpisuje dohody o delegovaní uzavreté medzi Komisiou a agentúrou podľa článku [15 ods. 1a] nariadenia (EÚ) č. [budúce nariadenie o GNSS];

  Odôvodnenie

  To, že výkonný riaditeľ je zodpovedný za riadenie agentúry, je uvedené v článku 7.

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (1a) pripravuje pracovný režim medzi agentúrou a ESA uvedenou v článku [15 ods. 1c] nariadenia (EÚ) č. .../... [budúce nariadenie o GNSS] a v súlade s článkom 6 ods. 2 písm. ha) ho predkladá na schválenie správnej rade;

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2) pripravuje práce správnej rady a zúčastňuje sa prác správnej rady bez toho, aby mal hlasovacie právo;

  (2) pripravuje práce správnej rady a zúčastňuje sa na nich bez toho, aby mal hlasovacie právo, s výhradou článku 5 ods. 5 druhého pododseku;

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 2 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (2a) vykonáva rozhodnutia správnej rady;

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3) zodpovedá za plnenie pracovných programov agentúry pod kontrolou správnej rady s výnimkou tej časti programov, na ktorú sa vzťahuje kapitola III;

  (3) zodpovedá za prípravu viacročných a ročných pracovných programov agentúry a ich predkladanie správnej rade s výnimkou tých častí, ktoré pripravuje a prijíma rada pre bezpečnostnú akreditáciu v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. b) a c);

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 3 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (3a) zodpovedá za vykonávanie viacročných a ročných pracovných programov agentúry s výnimkou tých častí, ktoré vykonáva predseda rady pre bezpečnostnú akreditáciu v súlade s článkom 11a ods. 1 písm. b), a za informovanie správnej rady o ich vykonávaní;

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 3 b (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (3b) pre každú schôdzu správnej rady pripravuje správu o pokroku vo vykonávaní ročného pracovného programu, ktorá v súlade s článkom 11a ods. 1 písm. c) obsahuje bez akýchkoľvek zmien aj kapitolu vypracovanú predsedom rady pre bezpečnostnú akreditáciu;

  Pozmeňujúci návrh    29

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6) každý rok vypracúva návrh súhrnnej správy, pričom riadne zohľadňuje pripomienky predsedu rady pre bezpečnostnú akreditáciu týkajúce sa činností, na ktoré sa vzťahuje kapitola III, a predkladá ho správnej rade;

  (6) vypracúva výročnú správu o činnostiach a vyhliadkach agentúry s výnimkou tých častí, ktoré pripravuje a prijíma rada pre bezpečnostnú akreditáciu v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. d), a predkladá ju správnej rade na schválenie;

  Pozmeňujúci návrh    30

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 7

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7) zabezpečuje, aby agentúra, ako prevádzkovateľ GSMC, bola schopná splniť pokyny vydané na základe jednotnej akcie 2004/552/SZBP;

  (7) zabezpečuje, aby agentúra ako prevádzkovateľ GSMC bola schopná splniť pokyny vydané na základe jednotnej akcie 2004/552/SZBP a plniť svoju úlohu podľa článku 6 rozhodnutia č. 1104/2011/EÚ;

  Pozmeňujúci návrh    31

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 7 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (7a) zabezpečuje postupovanie všetkých relevantných informácií medzi jednotlivými orgánmi agentúry, a to aj o otázkach bezpečnosti v súvislosti s každodennou správou agentúry;

  Pozmeňujúci návrh    32

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 7 b (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (7b) oznamuje Komisii stanovisko agentúry k akýmkoľvek technickým a prevádzkovým špecifikáciám potrebným na realizáciu vývoja systémov podľa článku [13 ods. 3 písm. ca)] nariadenia (EÚ) č. .../... [budúce nariadenie o GNSS], a to aj na účely stanovenia postupov schvaľovania a preskúmania, a k výskumným činnostiam na podporu tohto vývoja;

  Pozmeňujúci návrh    33

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 8

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (8) vymedzuje organizačnú štruktúru agentúry a predkladá ju na schválenie správnej rade;

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Týmto sa zaoberá pozmeňujúci návrh na doplnenie článku 6 ods. 2 písm. ib).

  Pozmeňujúci návrh    34

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 12

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (12) pripravuje akčný plán s cieľom zaistiť prijatie opatrení nadväzujúcich na závery a odporúčania predchádzajúcich hodnotení a predkladá Komisii polročnú správu o dosiahnutom pokroku;

  (12) pripravuje akčný plán na základe záverov a odporúčaní, ktoré vyplývajú z hodnotení vykonávaných podľa článku 26, ako aj z vyšetrovaní úradu OLAF a všetkých interných alebo externých správ, a predkladá Komisii polročnú správu o dosiahnutom pokroku;

  Odôvodnenie

  Toto sa zjednotilo na základe článku 6 ods. 2 písm. g).

  Pozmeňujúci návrh    35

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – bod 14

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (14) vypracúva stratégiu agentúry proti podvodom a odovzdáva ju správnej rade na schválenie.

  (14) vypracúva stratégiu agentúry proti podvodom a stratégiu agentúry na predchádzanie a riadenie konfliktov záujmov a odovzdáva ju správnej rade na schválenie.

  Pozmeňujúci návrh    36

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – odsek 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Európsky parlament alebo Rada môžu výkonného riaditeľa vyzvať, aby predložil správu o plnení svojich úloh a aby pred týmito inštitúciami urobil vyhlásenie.

  Odôvodnenie

  Presunutie z článku 15b.

  Pozmeňujúci návrh    37

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8a – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1. Vo viacročnom programe agentúry uvedenom v článku 6 ods. 2 písm. a) sa stanovujú činnosti, ktoré agentúra musí vykonať v období, na ktoré sa vzťahuje viacročný finančný rámec stanovený v článku 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vrátane činností spojených s medzinárodnými vzťahmi a komunikáciou, za ktoré zodpovedá. V tomto programe sú vymedzené ľudské a finančné zdroje vyčlenené na každú činnosť. Sú v ňom zohľadnené výsledky hodnotení uvedených v článku 26.

  1. Vo viacročnom pracovnom programe agentúry uvedenom v článku 6 ods. 2 písm. a) sa stanovujú činnosti, ktoré agentúra vykonať v období, na ktoré sa vzťahuje viacročný finančný rámec stanovený v článku 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vrátane činností spojených s medzinárodnými vzťahmi a komunikáciou, za ktoré zodpovedá, a je vymedzené všeobecné strategické plánovanie vrátane cieľov, jednotlivých etáp, očakávaných výsledkov a ukazovateľov výkonnosti, ako aj plánovanie zdrojov vrátane ľudských a finančných zdrojov vyčlenených na každú činnosť. Sú v ňom zohľadnené výsledky hodnotení uvedených v článku 26.

  Pozmeňujúci návrh    38

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8a – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2. Na základe viacročného pracovného programu sa v ročnom pracovnom programe uvedenom v článku 6 ods. 2 písm. b) stanovujú činnosti, ktoré agentúra musí vykonávať v nadchádzajúcom roku, vrátane činností spojených s medzinárodnými vzťahmi a komunikáciou, za ktorú zodpovedá. V tomto programevymedzené ľudské a finančné zdroje vyčlenené na každú činnosť. Na informačné účely zahŕňa úlohy, ktoré Komisia prípadne delegovala na agentúru podľa článku [15 ods. 1 písm. d)] nariadenia (budúce nariadenie o GNSS).

  2. Základom ročného pracovného programu uvedeného v článku 6 ods. 2 písm. b) je viacročný pracovný program. Zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti, ktoré umožňujú účinné hodnotenie dosiahnutých výsledkov. Obsahuje podrobný opis činností, ktoré agentúra vykonávať v nadchádzajúcom roku, vrátane činností spojených s medzinárodnými vzťahmi a komunikáciou, za ktorú zodpovedá, a sú v ňom uvedené ľudské a finančné zdroje vyčlenené na každú činnosť, v súlade so zásadami zostavovania rozpočtu podľa činností a riadenia. Je v ňom jasne stanovené, ktoré úlohy boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na informačné účely zahŕňa úlohy, ktoré Komisia prípadne delegovala na agentúru podľa článku [15 ods. 1a)] nariadenia (EÚ) č. .../... (budúce nariadenie o GNSS).

  Pozmeňujúci návrh    39

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8a – odsek 2 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2a. Výkonný riaditeľ posiela viacročné a ročné pracovné programy po ich prijatí správnou radou Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a členským štátom a uverejňuje ich. Výkonný riaditeľ a predseda rady pre bezpečnostnú akreditáciu môžu byť vyzvaní, aby časť prijatého ročného pracovného programu, za ktorú sú zodpovední, predstavili príslušnému výboru (príslušným výborom) Európskeho parlamentu a aby odpovedali na otázky poslancov.

  Pozmeňujúci návrh    40

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8a – odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3. Vo výročnej súhrnnej správe uvedenej v článku 8 písm. f) sa opisuje stav plnenia pracovných programov agentúry.

  3. Výročná správa uvedená v článku 6 písm. f) obsahuje informácie o:

   

  a) plnení viacročného a ročného pracovného programu, a to aj pokiaľ ide o ukazovatele výkonnosti;

   

  b) plnení rozpočtu a plánu v oblasti zamestnaneckej politiky;

   

  c) systémoch riadenia a vnútorných kontrol agentúry a pokroku dosiahnutom pri uplatňovaní systémov a metód riadenia projektu uvedených v článku [12 písm. e)] nariadenia (EÚ) č. .../... (budúce nariadenie o GNSS);

  d) environmentálnej stope agentúry a všetkých opatreniach zameraných na zlepšenie jej environmentálneho správania;

   

  e) záveroch z interného a externého auditu a opatreniach nadväzujúcich na odporúčania auditu a odporúčanie týkajúce sa absolutória;

  f) vyhlásení výkonného riaditeľa o vierohodnosti.

   

  Výročná správa sa zverejní.

  Pozmeňujúci návrh    41

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 9 – písmeno a

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 11 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  da) na základe návrhov predsedu prijíma v prípade potreby rozhodnutia o organizačných štruktúrach agentúry, ktoré súvisia s činnosťami bezpečnostnej akreditácie, ktoré sú predmetom tejto kapitoly;

  Pozmeňujúci návrh    42

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 9 – písmeno a

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 11 – odsek 3 – písmeno f

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  f) schvaľuje svoj rokovací poriadok.

  f) prijíma svoj rokovací poriadok a uverejňuje ho;

  Pozmeňujúci návrh    43

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 9 – písmeno b

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 11 – odsek 7

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  7. Rada pre bezpečnostnú akreditáciu sa skladá z jedného zástupcu za každý členský štát, jedného zástupcu za Komisiu a jedného zástupcu VP. Funkčné obdobie členov rady pre bezpečnostnú akreditáciu je štvorročné a obnoviteľné. Zástupca ESA sa prizýva na zasadnutia rady pre bezpečnostnú akreditáciu ako pozorovateľ. Účasť zástupcov tretích krajín a podmienky ich účasti sa podľa potreby stanovia dojednaniami uvedenými v článku 23.

  7. Rada pre bezpečnostnú akreditáciu sa skladá z jedného zástupcu za každý členský štát, jedného zástupcu za Komisiu a jedného zástupcu VP, ktorí sú vymenovaní na základe svojich znalostí o činnostiach bezpečnostnej akreditácie, pričom sa zohľadňujú ich relevantné schopnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. Komisia, VP a členské štáty sa snažia zabezpečiť rovnomerné zastúpenie mužov a žien v rade pre bezpečnostnú akreditáciu. Členovia rady pre bezpečnostnú akreditáciu nie sú členmi správnej rady. Funkčné obdobie členov rady pre bezpečnostnú akreditáciu je štvorročné a obnoviteľné. Komisia, VP a členské štáty sa usilujú obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v rade pre bezpečnostnú akreditáciu. Zástupca ESA sa prizýva na zasadnutia rady pre bezpečnostnú akreditáciu ako pozorovateľ. Účasť zástupcov tretích krajín a podmienky ich účasti sa podľa potreby stanovia dojednaniami uvedenými v článku 23.

  Pozmeňujúci návrh    44

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 9 – písmeno b

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 11 – odsek 8 – pododsek 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Predsedu možno vyzvať, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom (príslušnými výbormi) Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky poslancov.

  Pozmeňujúci návrh    45

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 9 – písmeno e

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 11 – odsek 17

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  17. Rada pre bezpečnostnú akreditáciu a zamestnanci agentúry pod jej kontrolou vykonávajú svoje činnosti tak, že je zaručená autonómia a nezávislosť voči iným činnostiam agentúry, najmä voči prevádzkovým činnostiam spojeným s využívaním systémov.

  17. Rada pre bezpečnostnú akreditáciu a zamestnanci agentúry pod jej kontrolou vykonávajú svoje činnosti tak, že je zaručená autonómia a nezávislosť voči iným činnostiam agentúry, najmä voči prevádzkovým činnostiam spojeným s využívaním systémov. Rada pre bezpečnostnú akreditáciu okamžite informuje výkonného riaditeľa a správnu radu o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť jej autonómiu a nezávislosť. Pokiaľ nebol prijatý žiaden prostriedok nápravy, rada pre bezpečnostnú akreditáciu bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu.

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto nariadenia je zvýšiť nezávislosť a autonómiu rady pre bezpečnostnú akreditáciu. Nestanovuje však postup na riešenie prípadného konfliktu, ktorý by mohol vzniknúť medzi oboma oblasťami pôsobnosti (činnosti bezpečnostnej akreditácie a činnosti zavedenia a predaja). Tento pozmeňujúci návrh stanovuje dvojúrovňový spôsob nápravy. V prvom prípade ide o interný postup zameraný na identifikáciu problémov a úsilie o ich vyriešenie, v druhom prípade o povinnosť informovať zákonodarcu, ak rada pre bezpečnostnú akreditáciu zistí, že nebol prijatý žiaden prostriedok nápravy na ukončenie okolností, v dôsledku ktorých bola spochybnená jej autonómia.

  Pozmeňujúci návrh    46

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 10

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 11a – odsek 1 – písmeno a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a) pod vedením rady pre bezpečnostnú akreditáciu riadi činnosti bezpečnostnej akreditácie;

  a) pripravuje prácu rady pre bezpečnostnú akreditáciu a pod vedením tejto rady riadi činnosti bezpečnostnej akreditácie;

  Pozmeňujúci návrh    47

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 10

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 11a – odsek 1 – písmeno b

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b) pod vedením rady pre bezpečnostnú akreditáciu zodpovedá za plnenie tej časti pracovných programov agentúry, na ktorú sa vzťahuje táto kapitola;

  b) vykonáva časti viacročných a ročných pracovných programov agentúry, ktoré pripravuje a schvaľuje rada pre bezpečnostnú akreditáciu podľa článku 11 ods. 3 písm. b) a c), a to pod vedením tejto rady;

  Pozmeňujúci návrh    48

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 13

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 15b – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2. Výkonného riaditeľa menuje správna rada na základe jeho zásluh a potvrdených schopností v oblasti správy a riadenia, ako aj jeho kompetencií a skúseností v príslušných sférach, a to spomedzi kandidátov, ktorých Komisia navrhne potom, ako po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie a iných publikáciách prebehne otvorená a transparentná konkurenčná súťaž.

  2. Výkonného riaditeľa vymenuje správna rada po tom, ako jeho vymenovanie schváli Európsky parlament, na základe jeho zásluh a potvrdených schopností v oblasti správy a riadenia, ako aj jeho kompetencií a skúseností v príslušných sférach, a to spomedzi kandidátov, ktorých Komisia navrhne po tom, ako po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie a iných publikáciách prebehne otvorená a transparentná konkurenčná súťaž.

  Odôvodnenie

  Tento prístup sa uplatňuje na Európsky orgán pre bankovníctvo (nar. č. 1093/2010), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (nar. č. 1094/2010) a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (nar. č. 1095/2010).

  Pozmeňujúci návrh    49

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 13

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 15b – odsek 2 – pododsek 3 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Pred vymenovaním sú kandidáti zo zoznamu uvedeného v prvom pododseku vyzvaní, aby pred príslušným výborom Európskeho parlamentu vystúpili s vyhlásením a odpovedali na otázky poslancov.

  Pozmeňujúci návrh    50

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 13

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 15b – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Správna rada informuje Európsky parlament o svojom úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa. Mesiac pred predĺžením funkčného obdobia môže byť výkonný riaditeľ vyzvaný, aby urobil vyhlásenie pred príslušnými výbormi Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky poslancov.

  Pozmeňujúci návrh    51

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 13

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 15b – odsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5. Európsky parlament alebo Rada môžu výkonného riaditeľa vyzvať, aby predložil správu o plnení svojich úloh a aby pred týmito inštitúciami urobil vyhlásenie.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    52

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 13

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 15c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Agentúra sa môže obracať aj na národných expertov. Títo experti majú primerané bezpečnostné previerky.

  Agentúra sa môže obracať na vyslaných národných expertov. Títo experti majú primerané bezpečnostné previerky. Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov sa na týchto expertov nevzťahujú.

   

  Správna rada prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví pravidlá vysielania národných expertov do agentúry. Pred prijatím tohto rozhodnutia správna rada konzultuje s radou pre bezpečnostnú akreditáciu o vyslaní národných expertov, ktorí sú zapojení do činností bezpečnostnej akreditácie uvedených v kapitole III, a primerane zohľadní jej pripomienky.

  Pozmeňujúci návrh    53

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 18

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 22a – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1. Výkonný riaditeľ ako aj úradníci, ktorých členské štáty a Komisia dočasne vyslali, predkladajú vyhlásenie o záväzkoch ako aj vyhlásenie o záujmoch, v ktorých vyhlasujú, že nemajú žiaden priamy ani nepriamy záujem, ktorý by mohol spochybniť ich nezávislosť. Tieto vyhlásenia vyhotovujú písomne pri svojom nástupe do funkcie a v prípade zmeny svojej osobnej situácie ich obnovujú.

  1. Správna rada prijíma pravidlá predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia. Tieto pravidlá platia pre celú agentúru a uverejňujú sa. Pred prijatím týchto pravidiel správna rada konzultuje s radou pre bezpečnostnú akreditáciu a primerane zohľadňuje jej pripomienky.

  Pozmeňujúci návrh    54

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 18

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 22a – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2. Externí odborníci, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach pracovných skupín ad hoc, predkladajú pred každým zasadnutím, na ktorom sa zúčastňujú, písomné vyhlásenie o záujmoch, ktoré by mohli spochybniť ich nezávislosť vzhľadom na body uvedené v programe zasadnutia.

  2. Pravidlá uvedené v odseku 1 prinajmenšom:

   

  a) stanovujú požiadavku, aby členovia správnej rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu, výkonný riaditeľ, zamestnanci agentúry, vyslaní národní experti a pozorovatelia urobili vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o akýchkoľvek záujmoch, o ktorých sa možno domnievať, že majú vplyv na ich nezávislosť;

   

  b) vyžadujú, aby vyhlásenia uvedené v písmene a) boli presné a úplné, predložené písomne pri nástupe dotknutých osôb do služby a aktualizované v prípade akejkoľvek zmeny ich osobnej situácie a aby boli zverejnené;

   

  c) obsahujú jasné a objektívne kritériá hodnotenia vyhlásení predložených podľa písmena a), zaisťujú dôsledné uplatňovanie týchto kritérií a stanovujú overenie každého takéhoto vyhlásenia, v súvislosti s ktorým by sa vyskytli akékoľvek pochybnosti;

   

  d) obsahujú postup, ktorým sa zabezpečí, aby každý, koho záujmy by mohli ovplyvňovať jeho nezávislosť v súvislosti s určitou záležitosťou, ktorá je na programe schôdze, bol vylúčený z diskusie alebo rozhodovania o danej záležitosti;

   

  e) obsahujú jasnú a jednotnú stratégiu a postupy na riešenie porušenia pravidiel vrátane účinných, primeraných a odrádzajúcich postihov;

   

  f) stanovujú primerané povinné školenia o konfliktoch záujmov pre výkonného riaditeľa, všetkých zamestnancov agentúry, vyslaných národných expertov a členov správnej rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu;

   

  g) upravujú otázky súvisiace s postavením osôb, ktorých činnosť v agentúre skončila.

  Pozmeňujúci návrh    55

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 18

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 22a – odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3. Správna rada a rada pre bezpečnostnú akreditáciu vykonávajú politiku, ktorá umožňuje predchádzať konfliktom záujmov.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    56

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 20

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 26 – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2. Komisia odovzdáva správu o hodnotení ako aj svoje vlastné závery o obsahu tejto správy Európskemu parlamentu, Rade, správnej rade a rade pre bezpečnostnú akreditáciu agentúry. Výsledky hodnotenia sa zverejňujú.

  2. Komisia odovzdáva správu o hodnotení, ako aj svoje vlastné závery o obsahu tejto správy Európskemu parlamentu, Rade, správnej rade a rade pre bezpečnostnú akreditáciu agentúry. Komisia okrem toho poskytuje Európskemu parlamentu, Rade a národným parlamentom na požiadanie všetky ďalšie informácie o hodnotení. Výsledky hodnotenia sa zverejňujú.

  Pozmeňujúci návrh    57

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 20

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 26 – odsek 2 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2a. Ak sa v tomto hodnotení poukáže na nedostatky, pokiaľ ide o efektívne fungovanie rady pre bezpečnostnú akreditáciu a jej nezávislosť pri plnení zverených úloh, malo by sa v tejto konkrétnej veci vykonať preskúmanie.

  Pozmeňujúci návrh    58

  Návrh nariadenia

  Článok 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Je konsolidované s nariadením, ktoré mení, do troch mesiacov odo dňa jeho uverejnenia.

  • [1]               Ú. v. EÚ C 198, 10.7.2013, s. 67.

  STANOVISKO Výboru pre rozpočet (19.9.2013)

  pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS
  (COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jutta Haug

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Komisia navrhla nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o zriadení Agentúry pre európsky GNSS (GSA). Návrh v prvom rade rieši otázky riadenia spojené s bezpečnostnou certifikáciou, zároveň však zlaďuje nariadenie o GSA so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram, ktorý v júli 2012 prijali Parlament, Rada a Komisia. Jeho súčasťou sú aj – z rozpočtového hľadiska najdôležitejšie – navrhované zmeny legislatívneho finančného výkazu, ktoré odrážajú nové úlohy GSA vyplývajúce z budúceho nariadenia o GNSS (nariadenie o zriadení a prevádzke európskych systémov satelitnej navigácie, COM(2011)0814). Návrh Komisie týkajúci sa budúceho nariadenia o GNSS predpokladal na obdobie VFR 2014 – 2020 celkovú sumu vo výške 7,897 miliardy EUR v bežných cenách.

  Po politickej dohode o budúcom viacročnom finančnom rámci Komisia 10. júla 2013 prijala oznámenie s názvom Plánovanie ľudských a rozpočtových zdrojov pre decentralizované agentúry na roky 2014 – 2020 (COM(2013) 519), ktoré predpokladá celkový príspevok EÚ pre GSA na obdobie 2014 – 2020 vo výške 200,2 miliónov EUR. Táto suma je o 2 % nižšia než 204,3 milióna EUR, ktoré Komisia pôvodne plánovala vyčleniť pre potreby agentúry, aby mohla plniť svoje úlohy, ako je uvedené v legislatívnom finančnom výkaze predloženého návrhu nariadenia.

  Spravodajkyňa má vážne obavy z celkového prístupu Komisie v oznámení a žiada ju, aby vysvetlila, ako majú agentúry plniť v budúcnosti svoje úlohy.

  Ďalší znepokojivý aspekt súvisí so skutočnosťou, že od roku 2014 Komisia prestane priamo podporovať európske školy typu II a potrebné finančné prostriedky tak budú musieť poskytnúť príslušné agentúry (napr. GSA). Komisia tvrdí, že doteraz vyčlenené rozpočtové prostriedky sa prenesú do rozpočtov príslušných agentúr. Ale vzhľadom k celkovému zníženiu rozpočtových prostriedkov v dôsledku nižšieho viacročného finančného rámca budú agentúry čeliť rozsiahlym problémom v oblasti financovania európskych škôl typu II. Pre agentúry ako GSA tak bude ešte ťažšie prilákať kvalifikovaných dočasných zamestnancov zo všetkých členských štátov.

  Spravodajkyňa chce na záver zdôrazniť problém, ktorému čelí GSA v dôsledku korekčného koeficientu, ktorý sa uplatňuje na odmeňovanie zamestnancov agentúry. Tento faktor sa v súčasnosti vypočítava na základe priemeru pre Českú republiku, ktorý nijako nesúvisí so skutočnými životnými nákladmi v metropolitnej oblasti Prahy.

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh legislatívneho uznesenia

  Odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1a. zdôrazňuje, že žiadnym rozhodnutím legislatívneho orgánu v prospech takéhoto viacročného financovania GSA nie sú dotknuté rozhodnutia rozpočtového orgánu v rámci ročného rozpočtového postupu;

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh legislatívneho uznesenia

  Odsek 1b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1b. žiada Komisiu, aby predložila finančný výkaz, v ktorom sa plne zohľadní výsledok legislatívnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou o plnení rozpočtových a personálnych požiadaviek GSA a prípadne útvarov Komisie;

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh legislatívneho uznesenia

  Odsek 1c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1c. žiada Komisiu, aby našla uskutočniteľné riešenie problémov, s ktorými by sa agentúra mohla stretnúť v súvislosti s financovaním európskych škôl typu II, pretože to má priamy vplyv na schopnosť agentúry prilákať kvalifikovaných pracovníkov;

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh legislatívneho uznesenia

  Odsek 1d (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1d. žiada Komisiu, aby pri určovaní korekčného koeficientu na úpravu odmeňovania zamestnancov agentúry nezohľadňovala priemer pre Českú republiku, ale prispôsobila jeho hodnotu životným nákladom v metropolitnej oblasti Prahy;

  POSTUP

  Názov

  Zmena nariadenia (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS

  Referenčné čísla

  COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

  Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  12.3.2013

   

   

   

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

  BUDG

  12.3.2013

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

                 dátum vymenovania

  Jutta Haug

   

  20.2.2013

  Dátum prijatia

  18.9.2013

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  35

  1

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Adina-Ioana Vălean

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Elena Oana Antonescu, Andrzej Grzyb, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler

  STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (3.10.2013)

  pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS
  (COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko : Inés Ayala Sender

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 4

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Správna rada v súlade s postupom stanoveným v článku 110 služobného poriadku úradníkov prijíma na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku úradníkov a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov rozhodnutie, ktorým sa výkonný riaditeľ poveruje príslušnými kompetenciami menovacieho orgánu a vymedzujú podmienky, za akých sa toto prenesenie kompetencií môže pozastaviť. Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto kompetencie subdelegovať.

  Správna rada v súlade s postupom stanoveným v článku 110 služobného poriadku úradníkov prijíma na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku úradníkov a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov rozhodnutie, ktorým sa výkonný riaditeľ poveruje príslušnými kompetenciami menovacieho orgánu a vymedzujú podmienky, za akých sa toto prenesenie kompetencií môže pozastaviť. Výkonný riaditeľ podáva správnej rade správu o týchto delegovaných právomociach. Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto kompetencie subdelegovať.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 4a (nový)

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 6a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (4a) Dopĺňa sa tento článok:

   

  „Článok 6a

   

  Predbežné oznámenie a mechanizmus varovania

   

  1. V prípade, že Komisia má opodstatnené dôvody domnievať sa, že sa správna rada chystá prijať rozhodnutia, ktoré nemusia byť v súlade s mandátom agentúry, môžu byť v rozpore s právom Únie alebo v rozpore s cieľmi politík Únie, aktivuje systém varovania. V takomto prípade nastolí Komisia túto otázku formálne v správnej rade a požiada ju, aby sa zdržala prijatia príslušného rozhodnutia. Ak správna rada na danú žiadosť nezareaguje, Komisia túto skutočnosť formálne oznámi Európskemu parlamentu a Rade s cieľom podniknúť rýchle kroky. Komisia môže požiadať správnu radu, aby sa zdržala vykonávania problematického rozhodnutia, pokým zástupcovia uvedených inštitúcií danú otázku neprerokujú.

   

  2. Na začiatku každého funkčného obdobia správna rada predloží podrobné ustanovenia upravujúce postup uvedený v odseku 1. Tento postup schvaľuje Komisia.“

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 8 – odsek 1 – bod 14

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (14) vypracúva stratégiu agentúry proti podvodom a odovzdáva ju správnej rade na schválenie.

  (14) vypracúva stratégiu agentúry proti podvodom a stratégiu agentúry na predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov a odovzdáva ju správnej rade na schválenie.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 11 – odsek 7

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  7. Rada pre bezpečnostnú akreditáciu sa skladá z jedného zástupcu za každý členský štát, jedného zástupcu za Komisiu a jedného zástupcu VP. Funkčné obdobie členov rady pre bezpečnostnú akreditáciu je štvorročné a obnoviteľné. Zástupca ESA sa prizýva na zasadnutia rady pre bezpečnostnú akreditáciu ako pozorovateľ. Účasť zástupcov tretích krajín a podmienky ich účasti sa podľa potreby stanovia dojednaniami uvedenými v článku 23.

  7. Rada pre bezpečnostnú akreditáciu sa skladá z jedného zástupcu za každý členský štát, jedného zástupcu za Komisiu a jedného zástupcu VP. Členovia rady pre bezpečnostnú akreditáciu nie sú členmi správnej rady. Funkčné obdobie členov rady pre bezpečnostnú akreditáciu je štvorročné a obnoviteľné. Zástupca ESA sa prizýva na zasadnutia rady pre bezpečnostnú akreditáciu ako pozorovateľ. Účasť zástupcov tretích krajín a podmienky ich účasti sa podľa potreby stanovia dojednaniami uvedenými v článku 23.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno e

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 11 – odsek 17

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  17. Rada pre bezpečnostnú akreditáciu a zamestnanci agentúry pod jej kontrolou vykonávajú svoje činnosti tak, že je zaručená autonómia a nezávislosť voči iným činnostiam agentúry, najmä voči prevádzkovým činnostiam spojeným s využívaním systémov.

  17. Rada pre bezpečnostnú akreditáciu a zamestnanci agentúry pod jej kontrolou vykonávajú svoje činnosti tak, že je zaručená autonómia a nezávislosť voči iným činnostiam agentúry, najmä voči prevádzkovým činnostiam spojeným s využívaním systémov. Rada pre bezpečnostnú akreditáciu okamžite informuje výkonného riaditeľa a správnu radu o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť jej autonómiu a nezávislosť. Pokiaľ nedôjde k náprave, Rada pre bezpečnostnú akreditáciu bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu.

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto nariadenia je zvýšiť nezávislosť a autonómiu rady pre bezpečnostnú akreditáciu. Nestanovuje však postup na riešenie prípadného konfliktu, ktorý by mohol vzniknúť medzi oboma oblasťami pôsobnosti (činnosti bezpečnostnej akreditácie a činnosti zavedenia a predaja). Tento pozmeňujúci návrh stanovuje dvojúrovňový spôsob nápravy. V prvom prípade ide o interný postup zameraný na identifikáciu problémov a úsilie o ich vyriešenie, v druhom prípade o povinnosť informovať zákonodarcu, pokiaľ rada pre bezpečnostnú akreditáciu zistí, že nebol prijatý žiaden prostriedok nápravy na ukončenie okolností, v dôsledku ktorých bola spochybnená jej autonómia.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 13

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 15b – odsek 2 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2. Výkonného riaditeľa menuje správna rada na základe jeho zásluh a potvrdených schopností v oblasti správy a riadenia, ako aj jeho kompetencií a skúseností v príslušných sférach, a to spomedzi kandidátov, ktorých Komisia navrhne potom, ako po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie a iných publikáciách prebehne otvorená a transparentná konkurenčná súťaž.

  2. Výkonného riaditeľa menuje správna rada na základe jeho zásluh a potvrdených schopností v oblasti správy a riadenia, ako aj jeho kompetencií a skúseností v príslušných sférach, a to spomedzi kandidátov, ktorých Komisia navrhne potom, ako po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie a iných publikáciách prebehne otvorená a transparentná konkurenčná súťaž. Pred vymenovaním je kandidát vybraný správnou radou vyzvaný, aby čo najskôr predniesol vyhlásenie pred Európskym parlamentom a odpovedal na otázky poslancov.

  Odôvodnenie

  Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zavádza požiadavka, aby kandidáta, ktorého vybrala správna rada, vypočul Európsky parlament ešte pred jeho menovaním, a to s cieľom posilniť práva Parlamentu v rámci postupu vymenovania a zladiť ho s ostatnými predpismi, ktorými sa ustanovujú ďalšie agentúry, ako je Európska chemická agentúra, Európska agentúra pre lieky a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, v ktorých je táto možnosť už zapracovaná. Okrem toho bude Európsky parlament čoskoro hlasovať o tom, či v tomto zmysle odporučí Komisii zmenu nariadenia o Európskej environmentálnej agentúre (A7-0264/2013).

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 14

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 16 – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dvor audítorov má právomoc kontrolovať prostredníctvom dokumentov, ktoré sa mu odovzdajú, alebo inšpekcií na mieste príjemcov prostriedkov agentúry, ako aj dodávateľov a subdodávateľov, ktorým sa prostredníctvom agentúry vyplatili finančné prostriedky Únie.

  2. Dvor audítorov má právomoc vykonávať audit prostredníctvom dokumentov, ktoré sa mu odovzdajú, alebo inšpekcií na mieste príjemcov prostriedkov agentúry, ako aj dodávateľov a subdodávateľov, ktorým sa prostredníctvom agentúry vyplatili finančné prostriedky Únie, a má nad nimi všetkými právomoc auditu.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 18

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 22a – nadpis

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Konflikt záujmov

  Konflikt záujmov a transparentnosť

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 18

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 22a – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1. Výkonný riaditeľ ako aj úradníci, ktorých členské štáty a Komisia dočasne vyslali, predkladajú vyhlásenie o záväzkoch ako aj vyhlásenie o záujmoch, v ktorých vyhlasujú, že nemajú žiaden priamy ani nepriamy záujem, ktorý by mohol spochybniť ich nezávislosť. Tieto vyhlásenia vyhotovujú písomne pri svojom nástupe do funkcie a v prípade zmeny svojej osobnej situácie ich obnovujú.

  1. Výkonný riaditeľ ako aj úradníci, ktorých členské štáty a Komisia dočasne vyslali, predkladajú vyhlásenie o záväzkoch, ako aj vyhlásenie o záujmoch, v ktorých vyhlasujú, že nemajú žiaden priamy ani nepriamy záujem, ktorý by mohol spochybniť ich nezávislosť. Tieto vyhlásenia vyhotovujú písomne pri svojom nástupe do funkcie a v prípade zmeny svojej osobnej situácie ich obnovujú. Členovia a pozorovatelia správnej rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu takisto urobia tieto vyhlásenia, ktoré sa zverejnia spolu s ich životopisom. Agentúra zverejní na svojich internetových stránkach zoznam členov správnej rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu, ako aj zoznam externých a interných odborníkov.

  Odôvodnenie

  Nie je dôvod na vyňatie členov a pozorovateľov orgánov agentúr z povinnosti robiť vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o záujmoch. V záujme zvýšenia transparentnosti by tieto informácie tiež mali byť verejné.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 18

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 22a – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2. Externí odborníci, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach pracovných skupín ad hoc, predkladajú pred každým zasadnutím, na ktorom sa zúčastňujú, písomné vyhlásenie o záujmoch, ktoré by mohli spochybniť ich nezávislosť vzhľadom na body uvedené v programe zasadnutia.

  2. Externí odborníci, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach pracovných skupín ad hoc, predkladajú pred každým zasadnutím, na ktorom sa zúčastňujú, písomné vyhlásenie o záujmoch, ktoré by mohli spochybniť ich nezávislosť vzhľadom na body uvedené v programe zasadnutia. Agentúra prijme a vykonáva politiku zameranú na hodnotenie a riešenie možných konfliktov záujmov u vyslaných národných expertov, a to vrátane toho, že im zakáže zúčastňovať sa na zasadnutiach pracovných skupín, pokiaľ by mohla byť ohrozená ich nezávislosť a nestrannosť. Výkonný riaditeľ zahrnie informácie týkajúce sa vykonávania tejto politiky do správ, ktoré v súlade s týmto nariadením podáva Európskemu parlamentu a Rade.

  Odôvodnenie

  Ako Súdny dvor uvádza vo svojej osobitnej správe č. 15/2012, agentúry by nemali len stanoviť odborníkom povinnosť urobiť vyhlásenie o prípadnom záujme vo veci, ktorou sa zaoberajú, ale mali by aj vypracovať systém, ktorý by agentúre umožňoval overovať presnosť informácií a vypracovať metodiku na identifikáciu rizík. Keďže externí odborníci nie sú úradníci EÚ a nie sú viazaní služobným poriadkom, ktorý stanovuje pravidlá ich nezávislosti, agentúra by mala mať k dispozícii tiež právny základ, z ktorého by vychádzala pri vypracúvaní politiky zameranej na aktívne riadenie účasti odborníkov.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 18

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 22a – odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3. Správna rada a rada pre bezpečnostnú akreditáciu vykonávajú politiku, ktorá umožňuje predchádzať konfliktom záujmov.

  3. Správna rada a rada pre bezpečnostnú akreditáciu vykonávajú politiku, ktorá umožňuje riadiť konflikty záujmov a predchádzať im, čo prinajmenšom zahŕňa:

   

  a) zásady spravovania a overovania vyhlásení o záujmoch vrátane pravidiel ich zverejňovania s prihliadnutím na článok 22;

   

  b) požiadavky na povinnú odbornú prípravu zameranú na konflikt záujmov zamestnancov agentúry a vyslaných národných expertov;

   

  c) pravidlá týkajúce sa darov a pozvánok;

   

  d) podrobné pravidlá nezlučiteľnosti zamestnancov a členov agentúry po skončení ich pracovného pomeru s agentúrou;

   

  e) pravidlá transparentnosti rozhodnutí agentúry vrátane zápisníc zo schôdzí rád agentúry, ktoré sa zverejnia so zohľadnením citlivých, utajovaných a obchodných informácií a

   

  f) sankcie a mechanizmy na zachovanie autonómie a nezávislosti agentúry.

   

  Agentúra zohľadňuje potrebu zachovať rovnováhu medzi rizikami a prínosmi, najmä vzhľadom na cieľ získať čo najlepšie vedecké poradenstvo a odborné znalosti, a riadením konfliktu záujmov. Výkonný riaditeľ a predseda rady pre bezpečnostnú akreditáciu sú zodpovední za vykonávanie tejto politiky v rámci svojich právomocí a podávajú správu správnej rade a rade pre bezpečnostnú akreditáciu. Výkonný riaditeľ zahrnie informácie týkajúce sa vykonávania tejto politiky do správ, ktoré v súlade s týmto nariadením podáva Európskemu parlamentu a Rade.

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci návrh poskytuje právny základ na to, aby agentúra zaviedla úplný súbor pravidiel riadenia konfliktu záujmov a zamedzovania týmto konfliktom. Riadiace orgány agentúry sú zodpovedné za vypracovanie a vykonávanie tejto politiky s prihliadnutím na osobitosti agentúry, ako aj na prípadné citlivé, utajované a obchodné informácie.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 20

  Nariadenie č. 2010/912/EÚ

  Článok 26 – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2. Komisia odovzdáva správu o hodnotení ako aj svoje vlastné závery o obsahu tejto správy Európskemu parlamentu, Rade, správnej rade a rade pre bezpečnostnú akreditáciu agentúry. Výsledky hodnotenia sa zverejňujú.

  2. Komisia odovzdáva správu o hodnotení, ako aj svoje vlastné závery o obsahu tejto správy Európskemu parlamentu, Rade, správnej rade a rade pre bezpečnostnú akreditáciu agentúry. Okrem toho Komisia poskytuje Európskemu parlamentu, Rade a národným parlamentom na požiadanie všetky ďalšie informácie o hodnotení. Výsledky hodnotenia sa zverejňujú.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 20

  Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

  Článok 26 – odsek 2a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2a. Ak sa v hodnotení poukáže na nedostatky, pokiaľ ide o efektívne fungovanie rady pre bezpečnostnú akreditáciu a jej nezávislosť pri plnení zverených úloh, malo by sa v tejto konkrétnej veci vykonať preskúmanie.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Článok 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Je konsolidované s nariadením, ktoré mení, do troch mesiacov odo dňa jeho uverejnenia.

  POSTUP

  Názov

  Zmena nariadenia (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS

  Referenčné čísla

  COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

  Gestorský výbor

                 dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  12.3.2013

   

   

   

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

                 dátum oznámenia na schôdzi

  CONT

  12.3.2013

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

                 dátum vymenovania

  Inés Ayala Sender

   

  17.4.2013

  Prerokovanie vo výbore

  17.9.2013

   

   

   

  Dátum prijatia

  2.10.2013

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  14

  0

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

  POSTUP

  Názov

  Zmena nariadenia (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS

  Referenčné čísla

  COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

  Dátum predloženia v EP

  1.2.2013

   

   

   

  Gestorský výbor

                 dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  12.3.2013

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

                 dátum oznámenia na schôdzi

  BUDG

  12.3.2013

  CONT

  12.3.2013

  TRAN

  12.3.2013

   

  Bez predloženia stanoviska

  dátum rozhodnutia

  TRAN

  18.3.2013

   

   

   

  Spravodajkyňa

         dátum vymenovania

  Amalia Sartori

  20.2.2013

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  2.9.2013

   

   

   

  Dátum prijatia

  14.10.2013

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  39

  0

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Antonio Cancian, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros

  Dátum predloženia

  5.11.2013