Betänkande - A7-0364/2013Betänkande
A7-0364/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS

5.11.2013 - (COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD)) - ***I

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Amalia Sartori


Förfarande : 2013/0022(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0364/2013
Ingivna texter :
A7-0364/2013
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0040),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0031/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 17 april 2013[1],

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet (A7-0364/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet betonar att den lagstiftande myndighetens eventuella beslut om en flerårig finansiering för Europeiska byrån för GNSS (nedan byrån) inte får påverka budgetmyndighetens beslut inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

3.  Europaparlamentet begär att kommissionen lägger fram en finansieringsöversikt som fullt ut beaktar resultatet från lagstiftningsöverenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet om att tillgodose budget- och personalbehoven inom Europeiska byrån för GNSS och eventuellt vid kommissionens avdelningar.

4.  Europaparlamentet begär att kommissionen finner en genomförbar lösning på de problem som byrån kan komma att drabbas av avseende finansieringen av Europaskolorna av typ II, eftersom detta har en direkt inverkan på byråns förmåga att locka till sig kompetent personal.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med fastställandet av korrigeringskoefficienten för byråns personals löner inte se till genomsnittet i Tjeckien, utan att i stället anpassa denna koefficient till levnadskostnaderna i storstadsområdet Prag.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr xxx/2013 om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen, som ersätter förordning (EG) nr 683/2008 och träder i kraft den 1 januari 2014, anger ledningsstrukturen för programmen under perioden 2014–2020. Byrån kommer att få fler uppgifter och kommer framförallt att kunna spela en viktig roll i samband med driften av systemen.

(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr xxx/2013 om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen, som ersätter förordning (EG) nr 683/2008 och träder i kraft den 1 januari 2014, anger ledningsstrukturen för programmen under perioden 2014–2020. Kommissionen ska ha det övergripande ansvaret för programmen och kommissionen ska vara ansvarig för programmens säkerhetsskydd, inklusive systemens säkerhetsskydd och drift. Byrån kommer dessutom att få fler uppgifter och kommer framförallt att kunna spela en viktig roll i samband med driften av systemen och maximeringen av de socioekonomiska fördelarna som dessa kan medföra.

Motivering

Det är viktigt att påminna om att kommissionen har det övergripande ansvaret för programmen och är ansvarig för programmens säkerhetsskydd.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Dessutom vore det ändamålsenligt för att bevara oberoendet för styrelsen för säkerhetsackreditering och undvika eventuella intressekonflikter att styrelsen för säkerhetsackreditering och den personal inom byrån som den förfogar över utför sitt arbete på en plats som garanterar deras oberoende och självständighet i förhållande till byråns övriga verksamheter, särskilt i förhållande till de operativa verksamheterna i samband med driften av systemen och för byråns interna personalregler för att garantera oberoendet och självständigheten för den personal som utför säkerhetsackreditering i förhållande till den personal som utför byråns övriga uppgifter.

(9) Dessutom är det mycket viktigt för att bevara oberoendet för styrelsen för säkerhetsackreditering och undvika eventuella intressekonflikter att styrelsen för säkerhetsackreditering och den personal inom byrån som den förfogar över utför sitt arbete oberoende och självständigt i förhållande till byråns övriga verksamheter, särskilt i förhållande till de operativa verksamheterna i samband med driften av systemen och för byråns interna personalregler för att garantera oberoendet och självständigheten för den personal som utför säkerhetsackreditering i förhållande till den personal som utför byråns övriga uppgifter.

Motivering

Styrelsen för säkerhetsackreditering har sina lokaler på samma plats som övriga byrån.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Förordning (EU) nr 912/2010 måste bringas i överensstämmelse med principerna i Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma strategi avseende decentraliserade byråer som de tre institutionerna antog den 5 juli, 26 juni respektive 12 juni 2012, särskilt vad gäller reglerna för antagande av styrelsebeslut, mandatperioden för ledamöterna i byråns styrelse och styrelsen för säkerhetsackreditering och för deras ordföranden, förekomsten av ett flerårigt arbetsprogram, byråns styrelses befogenheter när det gäller personalförvaltning, utvärdering och ändring av arbetsordningen, förebyggande av intressekonflikter samt behandlingen av känslig information som inte är sekretessbelagd.

(11) Förordning (EU) nr 912/2010 måste bringas i överensstämmelse med principerna i Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma strategi avseende decentraliserade byråer som de tre institutionerna antog den 5 juli, 26 juni respektive 12 juni 2012, särskilt vad gäller reglerna för antagande av styrelsebeslut, mandatperioden för ledamöterna i byråns styrelse och styrelsen för säkerhetsackreditering och för deras ordföranden, förekomsten av ett flerårigt arbetsprogram, byråns styrelses befogenheter när det gäller personalförvaltning, utvärdering och ändring av arbetsordningen, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt behandlingen av känslig information som inte är sekretessbelagd.

Motivering

Så står det i den gemensamma strategi rörande decentraliserade organ som de tre institutionerna enats om.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) I samband med förebyggande och hantering av intressekonflikter är det mycket viktigt att byrån skapar och upprätthåller ett gott rykte i fråga om sitt oberoende, sin integritet och sina höga yrkesstandarder. Det bör aldrig föreligga skälig grund att misstänka att beslut kan ha påverkats av intressen som står i konflikt med byråns roll som ett organ som tjänar hela EU eller av privata intressen eller anknytningar hos byråns personal, utstationerade nationella experter eller ledamöterna i byråns styrelse och styrelsen för säkerhetsackreditering, vilka leder till, eller kan komma att leda till, konflikt med den berörda personens offentliga tjänsteutövning. Europaparlamentet har uttryckt oro över intressekonflikter vid vissa byråer och har uppmanat revisionsrätten att göra en heltäckande analys. Styrelsen bör därför anta uttömmande bestämmelser i denna fråga för hela byrån. Vid fastställandet av bestämmelserna bör man ta hänsyn till rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport nr 15 2012.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Företrädarna för medlemsstaterna beslutade vid regeringskonferensen den 10 december 2010 att förlägga byråns huvudkontor till Prag. Värdavtalet mellan Republiken Tjeckien och byrån trädde i kraft den 9 augusti 2012. Värdavtalet och övriga specifika arrangemang (såsom hyresavtal och personalförmånspaketen) bör anses som fullt förenliga med denna förordning, och behöver därför inte ändras.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bestämmelserna om inrättandet av byrån och dess verksamhet i medlemsstaterna och mottagande tredjeländer och om de förmåner dessa beviljat den verkställande direktören, styrelseledamöterna, byråns personal och deras familjemedlemmar omfattas av särskilda avtal mellan byrån och dessa medlemsstater och läner. De särskilda avtalen ska godkännas av styrelsen.

Bestämmelserna om inrättandet av byrån och dess verksamhet i medlemsstaterna och mottagande tredjeländer och om de förmåner dessa beviljat den verkställande direktören, styrelseledamöterna, styrelsen för säkerhetsackreditering, byråns personal och deras familjemedlemmar omfattas av särskilda avtal mellan byrån och dessa medlemsstater och tredjeländer. De särskilda avtalen ska godkännas av styrelsen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Styrelsemedlemmar bör utses på grundval av sina kunskaper om byråns uppgifter och med särskild hänsyn till relevant kompetens inom ledarskap, administration och budget. Europaparlamentet, kommissionen och medlemsstaterna ska sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelseledamöternas mandatperiod ska vara fyra år och den kan förnyas.

Styrelseledamöternas mandatperiod ska vara fyra år och den kan förnyas. Europaparlamentet, kommissionen och medlemsstaterna ska sträva efter att begränsa omsättningen av sina företrädare i styrelsen.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led b

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ordföranden kan ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från ledamöterna.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led b

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Styrelsen ska ha befogenhet att avsätta ordföranden och vice ordföranden.

Motivering

Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande men har inte någon befogenhet att avsätta dem vilket kan bli nödvändigt under vissa omständigheter. Dessutom har styrelsen för säkerhetsackreditering denna befogenhet över sin ordförande och vice ordförande.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led c

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 5 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Två tredjedelars majoritet av samtliga ledamöter med rösträtt krävs för val av ordförande och vice ordförande för styrelsen samt för antagande av budgeten och arbetsprogrammen.”

Två tredjedelars majoritet av samtliga ledamöter med rösträtt krävs för val och avsättning av ordförande och vice ordförande för styrelsen samt för antagande av budgeten och arbetsprogrammen.”

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 6 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) senast den 30 juni det första året av den fleråriga budgetram som föreskrivs i artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, anta byråns fleråriga arbetsprogram för den period som omfattas av den fleråriga budgetramen efter att i detta program ha tagit med den del som utarbetats av styrelsen för säkerhetsackreditering i enlighet med artikel 11.3 b, och efter att ha inhämtat kommissionens yttrande,

a) senast den 30 juni det första året av den fleråriga budgetram som föreskrivs i artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, anta byråns fleråriga arbetsprogram för den period som omfattas av den fleråriga budgetramen efter att i detta program ha tagit med den del som utarbetats av styrelsen för säkerhetsackreditering i enlighet med artikel 11.3 b, och efter att ha inhämtat kommissionens yttrande och efter att ha samrått med Europaparlamentet,

Motivering

Enligt den gemensamma strategin bör parlamentet rådfrågas i fråga om det fleråriga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 6 – punkt 2 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) godkänna de arrangemang som avses i artikel 23.2 efter godkännande från styrelsen för säkerhetsackreditering som avses i artikel 11 för de frågor som omfattas av kapitel III,

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 6 – punkt 2 – led ha (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ha) Godkänna, på förslag av verkställande direktören, vilken arbetsfördelning som ska råda mellan Europeiska byrån för GNSS och Europeiska rymdbyrån som avses i artikel [15.1c] i förordning (EU) nr .../... [den framtida GNSS-förordningen].

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 6 – punkt 2 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) anta sin arbetsordning.

i) anta och offentliggöra sin arbetsordning.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 6 – punkt 2 – led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia) på grundval av ett förslag från den verkställande direktören anta en bedrägeribekämpningsstrategi som står i proportion till bedrägeririskerna, med beaktande av en kostnads-nyttoanalys av de åtgärder som ska vidtas,

Motivering

Den verkställande direktören ska utarbeta en bedrägeribekämpningsstrategi och lägga fram den för styrelsen, men styrelsen har ingen befogenhet att anta en sådan strategi.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 6 – punkt 2 – led ib (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ib) vid behov, på grundval av förslag från den verkställande direktören, fatta beslut om byråns organisationsstruktur, med undantag för säkerhetsackrediteringen som omfattas av kapitel III.

Motivering

Beslut om byråns interna strukturer bör fattas av styrelsen på förslag från den verkställande direktören.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med förfarandet i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen kan styrelsen fatta ett beslut på grundval av artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna om att delegera befogenheter som tillsättningsmyndighet till den verkställande direktören och fastställa villkoren för när denna delegering av befogenheter kan upphävas. Den verkställande direktören får vidaredelegera dessa befogenheter.

I enlighet med förfarandet i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen kan styrelsen fatta ett beslut på grundval av artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna om att delegera befogenheter som tillsättningsmyndighet till den verkställande direktören och fastställa villkoren för när denna delegering av befogenheter kan upphävas. Den verkställande direktören ska rapportera till styrelsen om dessa delegerade befogenheter. Den verkställande direktören får vidaredelegera dessa befogenheter.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska också vidta åtgärder som gäller utstationering av nationella experter som avses i artikel 15c, efter att ha samrått med styrelsen för säkerhetsackreditering och tagit vederbörlig hänsyn till dess synpunkter.

utgår

Motivering

Denna bestämmelse flyttas till artikel 15c.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 6 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen utser den verkställande direktören och kan förlänga eller upphäva dennes mandat i enlighet med artikel 15b.4. Styrelsen utövar disciplinär myndighet över den verkställande direktören.

Styrelsen utser den verkställande direktören och kan förlänga eller upphäva dennes mandat i enlighet med artikel 15b.3 och 15b.4. Styrelsen utövar disciplinär myndighet över den verkställande direktören.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utan att det påverkar befogenheterna för kommissionen och styrelsen ska den verkställande direktören vara oberoende i tjänsteutövningen och får varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. ska ha ansvaret för att företräda byrån, med undantag för verksamhet och beslut i enlighet med kapitlen II och III, samt svara för dess ledning, ska underteckna de delegeringsavtal som ingåtts mellan kommissionen och byrån enligt artikel [15.1 d] i förordning [den framtida GNSS-förordningen],

1. ska ha ansvaret för att företräda byrån, med undantag för verksamhet och beslut i enlighet med kapitlen II och III, samt svara för dess dagliga förvaltning, ska underteckna de delegeringsavtal som ingåtts mellan kommissionen och byrån enligt artikel [15.1 a] i förordning (EU) nr [den framtida GNSS-förordningen],

Motivering

Enligt artikel 7 är den verkställande direktören ansvarig för byråns ledning.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. ska utarbeta den arbetsfördelning mellan byrån och ESA som fastställs i artikel [15.1c] i förordning (EU) nr .../... [den framtida GNSS-förordningen] och lägga fram den för styrelsen för godkännande i enlighet med artikel 6.2 ha,

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. ska förbereda styrelsens arbete och, utan rösträtt, delta i styrelsens arbete,

2. ska förbereda styrelsens arbete och, utan rösträtt, delta i styrelsens arbete, med förbehåll för artikel 5.5 andra stycket,

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. ska genomföra styrelsens beslut,

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. ska under styrelsens överinseende svara för genomförandet av byråns årliga arbetsprogram, med undantag för den del av programmet som omfattas av kapitel III,

3. ska svara för utarbetandet av byråns fleråriga och årliga arbetsprogram och lägga fram dem för styrelsen, med undantag för de delar som utarbetats och antagits av styrelsen för säkerhetsackreditering i enlighet med artikel 11.3b och c.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. ska svara för genomförandet av byråns fleråriga och årliga arbetsprogram, med undantag för de delar som genomförts av ordföranden för säkerhetsackreditering i enlighet med artikel 11a.1b, och rapportera till styrelsen om genomförandet av programmen,

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 3b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. ska utarbeta en lägesrapport om genomförandet av det årliga arbetsprogrammet inför varje styrelsemöte, som utan några ändringar ska innehålla det kapitel som ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering utarbetat i enlighet med artikel 11a.1c,

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. ska varje år, med vederbörlig hänsyn tagen till de synpunkter som ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering lagt fram vad gäller de verksamheter som omfattas av kapitel III, utarbeta ett utkast till en allmän rapport och lägga fram det för styrelsen,

6. ska utarbeta en årlig rapport om byråns verksamhet och planer, med undantag för den del som utarbetats och antagits av styrelsen för säkerhetsackreditering i enlighet med artikel 11.3d, och lägga fram den för styrelsen för godkännande,

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. ska se till att byrån, som huvudman för GSMC, kan följa de föreskrifter som anges i gemensam åtgärd 2004/552/Gusp,

7. ska se till att byrån, som huvudman för GSMC, kan följa de föreskrifter som anges i gemensam åtgärd 2004/552/Gusp och utför sin uppgift enligt artikel 6 i beslut nr 1104/2011/EU,

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 7a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. ska se till att all relevant information sprids mellan byråns interna organ, inklusive information om säkerhetsfrågor som rör byråns dagliga förvaltning,

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 7b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b. ska delge kommissionen byråns uppfattning om alla tekniska och operativa specifikationer som krävs för att genomföra den systemutveckling som avses i artikel [13.3 ca ] i förordning (EU) nr .../... [den framtida GNSS-förordningen], även vad gäller fastställandet av förfaranden för godkännande och översyn, och för forskningsverksamhet till stöd för denna utveckling,

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. ska fastställa byråns organisationsstruktur och förelägga styrelsen denna för godkännande,

utgår

Motivering

Detta täcks av ändringsförslaget till artikel 6.2ib.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. ska utarbeta en åtgärdsplan för övervakning av slutsatser och rekommendationer om de utvärderingar som gjorts och halvårsvis lämna en rapport till kommissionen om de framsteg som gjorts,

12. ska utarbeta en åtgärdsplan för uppföljning av slutsatser och rekommendationer i de utvärderingar som gjorts i enlighet med artikel 26, samt i de undersökningar som utförts av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), och i olika interna eller externa revisionsrapporter, och halvårsvis lämna en rapport till kommissionen om de framsteg som gjorts,

Motivering

Detta har harmoniserats med artikel 6.2g.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – led 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14. ska utarbeta en bedrägeribekämpningsstrategi för byrån och översända den till styrelsen för godkännande.

14. ska utarbeta en bedrägeribekämpningsstrategi och en strategi för undvikande och hantering av intressekonflikter för byrån och översända den till styrelsen för godkännande.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Europaparlamentet eller rådet får uppmana den verkställande direktören att lägga fram en rapport om utförandet av sina uppgifter och att göra ett uttalande inför de institutionerna.

Motivering

Detta har flyttats från artikel 15 b.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I det fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 6.2 a anges de åtgärder som byrån ska genomföra inom den period som omfattas av den fleråriga budgetramen enligt artikel 312 i fördraget om Europeiska unionen funktionssätt, däribland de åtgärder med anknytning till internationella förbindelser och kommunikation som byrån ansvarar för. I detta program fastställs vilka personella och ekonomiska resurser som ska avsättas för varje verksamhet. Resultatet av de utvärderingar som avses i artikel 26 kommer att beaktas i programmet.

1. I det fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 6.2 a ska de åtgärder fastställas som byrån ska genomföra inom den period som omfattas av den fleråriga budgetramen enligt artikel 312 i fördraget om Europeiska unionen funktionssätt, däribland de åtgärder med anknytning till internationella förbindelser och kommunikation som byrån ansvarar för. I detta program ska även fastställas den allmänna strategiska programplaneringen, inklusive målsättningar, milstolpar, förväntade resultat och resultatindikatorer samt resursplanering, inklusive vilka personella och ekonomiska resurser som ska avsättas för varje verksamhet. Resultatet av de utvärderingar som avses i artikel 26 kommer att beaktas i programmet.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. På grundval av det fleråriga arbetsprogrammet fastställs i det årliga arbetsprogram som avses i artikel 6.2 b vilka åtgärder byrån ska genomföra under det kommande året, däribland de åtgärder med anknytning till internationella förbindelser och kommunikation som byrån ansvarar för. I detta program fastställs vilka personella och ekonomiska resurser som ska avsättas för varje verksamhet. I informationssyfte ska det innehålla de uppgifter som kommissionen, i förekommande fall, har delegerat till byrån enligt artikel [15.1 d i förordningen (den framtida GNSS-förordningen).

2. Det årliga arbetsprogram som avses i artikel 6.2 b ska grunda sig på det fleråriga arbetsprogrammet. Det ska omfatta detaljerade mål och förväntade resultat, inklusive resultatindikatorer som gör det möjligt att effektivt utvärdera de resultat som uppnåtts. Det ska innehålla en detaljerad beskrivning av vilka åtgärder byrån ska genomföra under det kommande året, däribland de åtgärder med anknytning till internationella förbindelser och kommunikation som byrån ansvarar för, och ska ange vilka personella och ekonomiska resurser som ska avsättas för varje verksamhet, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som har lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående år. I informationssyfte ska det innehålla de uppgifter som kommissionen, i förekommande fall, har delegerat till byrån enligt artikel [15.a] i förordning (EU) nr .../... (den framtida GNSS-förordningen).

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Den verkställande direktören ska, efter styrelsens godkännande av det fleråriga och det årliga arbetsprogrammet, vidarebefordra dem till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och medlemsstaterna och låta offentliggöra dem. Den verkställande direktören och ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering kan ombes att lägga fram den del av det antagna årliga arbetsprogrammet som de ansvarar för inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från ledamöterna.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I den årliga allmänna rapport som avses i artikel 8 f görs en inventering av genomförandet av byråns arbetsprogram.”

3. Den årliga rapport som avses i artikel 6 f ska innehålla information om

 

a) genomförandet av de fleråriga och årliga arbetsprogrammen, inklusive i fråga om resultatindikatorer,

 

b) genomförandet av budgeten och den personalpolitiska planen,

 

c) Byråns administrations- och internkontrollsystem och de framsteg som gjorts i genomförandet av de ledningssystem och tekniksystem som anges i artikel [12 e] i förordning (EU) nr .../... (den framtida GNSS-förordningen).

 

d) byråns miljöavtryck och alla åtgärder för att förbättra dess miljöresultat,

 

e) slutsatserna av intern och extern revision och uppföljningen av revisionsrekommendationerna och rekommendationen om beviljande av ansvarsfrihet,

 

f) verkställande direktörens förklaring.

 

Den årliga rapporten ska offentliggöras.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led a

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 11 – punkt 3 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Styrelsen ska vid behov, på grundval av förslag från ordföranden, fatta beslut om byråns organisationsstruktur i fråga om den säkerhetsackreditering som omfattas av detta kapitel.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led a

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 11 – punkt 3 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) anta sin arbetsordning.

f) anta och offentliggöra sin arbetsordning.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led b

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 11 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska bestå av en företrädare per medlemsstat, en företrädare för kommissionen och en företrädare för den höga representanten. Mandattiden för ledamöterna i styrelsen för säkerhetsackreditering ska vara fyra år med möjlighet till förlängning. En företrädare för ESA ska bjudas in att delta i styrelsemötena i styrelsen för säkerhetsackreditering som observatör. Deltagande av företrädare för tredjeländer och villkoren för detta ska i förekommande fall fastställas i de överenskommelser som avses i artikel 23.

7. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska bestå av en företrädare per medlemsstat, en företrädare för kommissionen och en företrädare för den höga representanten, som ska utses mot bakgrund av sina kunskaper om säkerhetsackreditering, med särskild hänsyn till relevant kompetens inom ledarskap, administration och budget. Kommissionen, den höga representanten och medlemsstaterna ska sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen för säkerhetsackreditering. Ledamöterna i styrelsen för säkerhetsackreditering får inte vara ledamöter i styrelsen. Mandattiden för ledamöterna i styrelsen för säkerhetsackreditering ska vara fyra år med möjlighet till förlängning. Kommissionen, den höga representanten och medlemsstaterna ska sträva efter att begränsa omsättningen av sina företrädare i styrelsen för säkerhetsackreditering. En företrädare för ESA ska bjudas in att delta i styrelsemötena i styrelsen för säkerhetsackreditering som observatör. Deltagande av företrädare för tredjeländer och villkoren för detta ska i förekommande fall fastställas i de överenskommelser som avses i artikel 23.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led b

Förordning (EU) No 912/2010

Artikel 11 – punkt 8 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ordföranden kan ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från ledamöterna.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led e

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 11 – punkt 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17. Styrelsen för säkerhetsackreditering och den personal inom byrån som den förfogar över ska utföra sitt arbete på ett sätt som garanterar självständigheten och oberoendet i förhållande till byråns övriga verksamheter, särskilt i förhållande till operativa verksamheter i samband med driften av systemen.”

17. Styrelsen för säkerhetsackreditering och den personal inom byrån som den förfogar över ska utföra sitt arbete på ett sätt som garanterar självständigheten och oberoendet i förhållande till byråns övriga verksamheter, särskilt i förhållande till operativa verksamheter i samband med driften av systemen. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska omedelbart informera den verkställande direktören och byråns styrelse om omständigheter som skulle kunna äventyra dess autonomi och oberoende. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska omedelbart informera Europaparlamentet och rådet om inga korrigerande åtgärder har vidtagits.

Motivering

Denna förordning syftar till att göra styrelsen för säkerhetsackreditering mer oberoende och autonom, men fastställer inget förfarande för att lösa eventuella konflikter som kan komma att uppstå mellan de båda behörighetsområdena (säkerhetsackreditering å ena sidan och driftsrelaterad verksamhet och marknadsföringsverksamhet å andra sidan). Detta ändringsförslag inför ett förfarande på två nivåer för konfliktlösning. I första hand ett internt förfarande för att kartlägga och försöka lösa problem, och i andra hand en skyldighet att informera lagstiftaren om styrelsen för säkerhetsackreditering bedömer att inga åtgärder vidtagits för att sätta stopp för de omständigheter som äventyrar autonomin.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 11a – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) leda säkerhetsackrediteringen under ledning av styrelsen för säkerhetsackreditering,

a) förbereda det arbete som styrelsen för säkerhetsackreditering ska utföra och leda säkerhetsackrediteringen under tillsyn av styrelsen,

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 11a – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) under ledning av styrelsen för säkerhetsackreditering svara för genomförandet av den del av byråns arbetsprogram som avser föreliggande kapitel,

b) under tillsyn av styrelsen för säkerhetsackreditering genomföra de delar av byråns fleråriga och årliga arbetsprogram som utarbetats och godkänts av styrelsen enligt artikel 11.3 b och c,

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 15b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den verkställande direktören ska utses av styrelsen på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningsförmåga samt relevant kompetens och erfarenhet, från en förteckning över kandidater, upprättad av kommissionen efter ett öppet och transparent uttagningsförfarande efter att en inbjudan att anmäla intresse offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och i andra publikationer.

2. Den verkställande direktören ska utses av styrelsen, efter att Europaparlamentet tillstyrkt beslutet, på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningsförmåga samt relevant kompetens och erfarenhet, från en förteckning över kandidater, upprättad av kommissionen efter ett öppet och transparent uttagningsförfarande efter att en inbjudan att anmäla intresse offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och i andra publikationer.

Motivering

Samma tillvägagångssätt tillämpas för den europeiska bankmyndigheten (förordning nr 1093/2010), den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (förordning 1094/2010) och den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (förordning 1095/2010).

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 15b – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De kandidater som står med i förteckningen som avses i första stycket ska före utnämningen ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från ledamöterna.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 15b – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod. Under den månad som föregår förlängningen av mandatperioden kan den verkställande direktören ombes att göra ett uttalande inför Europaparlamentets behöriga utskott och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 15b – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Europaparlamentet eller rådet får uppmana den verkställande direktören att lägga fram en rapport om utförandet av sina uppgifter och att göra ett uttalande inför de institutionerna.

utgår

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 15c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån får också anlita nationella experter. Dessa experter ska ha ett vederbörligt personalsäkerhetsgodkännande.”

Byrån får anlita utstationerade nationella experter. Sådana experter ska ha ett vederbörligt personalsäkerhetsgodkännande. Tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda ska inte gälla för sådana experter.

 

Styrelsen ska anta ett beslut om bestämmelser för utstationering av nationella experter till byrån. Innan styrelsen antar beslutet ska den rådfråga styrelsen för säkerhetsackreditering om utstationeringen av nationella experter som är inblandade i den säkerhetshetsackreditering som avses i kapitel III och ta vederbörlig hänsyn till dess synpunkter.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 18

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 22a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören och de tjänstemän som tillfälligt avdelats från medlemsstaterna och kommissionen ska göra en åtagandeförklaring och en intresseförklaring som visar att det inte föreligger några direkta eller indirekta intressekonflikter som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende. Dessa förklaringar ska ges in skriftligen vid inträde i tjänst och de förnyas vid eventuell ändring av de personliga förhållandena.

1. Styrelsen ska anta bestämmelser för förebyggande och hantering av intressekonflikter. Bestämmelserna ska gälla hela byrån och ska offentliggöras. Innan styrelsen antar beslutet ska den rådfråga styrelsen för säkerhetsackreditering och ta vederbörlig hänsyn till dess synpunkter.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 18

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 22a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Externa sakkunniga som deltar i tillfälliga arbetsgrupper ska före varje möte som de deltar i skriftligen redovisa eventuella intressen som kan påverka deras oberoende i förhållande till frågorna på dagordningen.

2. De bestämmelser som avses i punkt 1 ska minst omfatta

 

a) krav på att ledamöterna av byråns styrelse och styrelsen för säkerhetsackreditering, den verkställande direktören, byråns personal, utstationerade nationella experter och observatörer i förklaringar ska redovisa åtaganden och eventuella intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende,

 

b) krav på att de förklaringar som avses i led a ska vara precisa och fullständiga och ska ges in skriftligen vid inträde i tjänst, förnyas vid eventuell ändring av de personliga förhållandena och offentliggöras,

 

c) tydliga och objektiva kriterier för bedömning av de förklaringar som ingivits enligt led a, och kriterierna bör tillämpas konsekvent och förklaringarna bör kontrolleras om problem skulle uppstå i samband härmed,

 

d) förfarande för att säkerställa att enskilda personer med ett intresse som skulle kunna inverka negativt på dennes oberoende i förhållande till en fråga på dagordningen inte deltar i diskussionen eller beslutet i frågan,

 

e) tydliga och konsekventa strategier och förfaranden när bestämmelserna inte följs, inbegripet effektiva, proportionella och avskräckande påföljder,

 

f) lämplig obligatorisk utbildning om intressekonflikter för den verkställande direktören, all personal på byrån, utstationerade nationella experter samt ledamöterna av byråns styrelse och styrelsen för säkerhetsackreditering,

 

g) frågor som rör situationen efter avslutad tjänstgöring vid byrån.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 18

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 22a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Styrelsen och styrelsen för säkerhetsackreditering ska tillämpa en strategi som gör det möjligt att undvika intressekonflikter.”

utgår

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 26 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska översända utvärderingsrapporten samt sina egna slutsatser om rapportens innehåll till Europaparlamentet, rådet, byråns styrelse och styrelsen för säkerhetsackreditering. Resultaten av utvärderingen ska offentliggöras.

2. Kommissionen ska översända utvärderingsrapporten samt sina egna slutsatser om rapportens innehåll till Europaparlamentet, rådet, byråns styrelse och styrelsen för säkerhetsackreditering. Kommissionen ska dessutom tillhandahålla Europaparlamentet, rådet och de nationella parlamenten eventuella övriga uppgifter om den begärda utvärderingen. Resultaten av utvärderingen ska offentliggöras.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 26 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om denna utvärdering visar på brister hos styrelsen för säkerhetsackreditering avseende dess effektiva funktion och oberoende när det gäller genomförandet av de tilldelade uppgifterna, ska en översyn av denna specifika fråga övervägas.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den [tjugonde] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Senast tre månader efter det att förordningen offentliggjorts ska den konsolideras med den förordning som den ändrar.

  • [1]  EUT C 198, 10.7.2013, s. 67.

YTTRANDE från budgetutskottet (19.9.2013)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS
(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Föredragande: Jutta Haug

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har lagt fram ett förslag till förordning om ändring av förordningen om inrättande av Europeiska byrån för GNSS. Förslaget rör huvudsakligen förvaltningsfrågor kopplade till säkerhetsackreditering, men anpassar även förordningen om Europeiska byrån för GNSS till den gemensamma strategi för decentraliserade organ som parlamentet, rådet och kommissionen enades om i juli 2012. Dessutom föreslås det ändringar av finansieringsöversikten för att spegla byråns nya uppgifter till följd av den framtida GNSS-förordningen (förordningen om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen, COM(2011)0814), vilket är mest relevant ur ett budgetperspektiv. I kommissionens förslag till framtida GNSS-förordning anslogs ett totalt belopp på 7 897 miljoner euro i dagens prisnivå för den fleråriga budgetramperioden 2014–2020.

Efter den politiska överenskommelsen om nästa fleråriga budgetram antog kommissionen den 10 juli 2013 ett meddelande om ”Programmering av mänskliga och ekonomiska resurser för de decentraliserade byråerna 2014–2020”(COM(2013)0519), i vilket EU:s bidrag till Europeiska byrån för GNSS föreslås uppgå till 200,2 miljoner EUR för åren 2014–2020. Denna summa är 2 procent lägre än de 204,3 miljoner euro som kommissionen tidigare hade föreslagit för att täcka byråns behov i samband med utförandet av dess uppgifter, enligt uppgift i finansieringsöversikten i detta förslag till förordning.

Föredraganden anser att det allmänna förhållningssätt som kommissionen ger uttryck för i meddelandet är mycket oroande, och begär att kommissionen förklarar hur byråerna ska kunna fullgöra sina uppgifter i framtiden.

Det är också oroande att kommissionen från och med 2014 kommer att sluta att ge direkt stöd till Europaskolor av typ II och att det kommer att vara upp till de berörda byråerna (till exempel Europeiska byrån för GNSS) att uppbåda nödvändig finansiering för dessa. Kommissionen hävdar att de anslag som hittills gjorts kommer att överföras till de berörda byråernas budgetar. På grund av de övergripande anslagsminskningarna till följd av den lägre fleråriga budgetramen kommer det dock att vara oerhört svårt för byråerna att uppbåda denna finansiering av typ II-skolorna. Byråer som Europeiska byrån för GNSS kommer därför att få det ännu svårare att locka till sig kompetent tillfällig personal från samtliga medlemsstater.

Slutligen vill föredraganden lyfta fram det problem som Europeiska byrån för GNSS står inför på grund av den korrigeringskoefficient som tillämpas på byråns personals löner. Denna faktor beräknas i nuläget utifrån genomsnittet i Tjeckien, vilket inte motsvarar de faktiska levnadskostnaderna i storstadsområdet Prag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet betonar att den lagstiftande myndighetens eventuella beslut om en sådan flerårig finansiering för Europeiska byrån för GNSS inte får påverka budgetmyndighetens beslut inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

Ändringsförslag  2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet begär att kommissionen lägger fram en finansieringsöversikt som fullt ut beaktar resultatet från lagstiftningsöverenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet om att tillgodose budget- och personalbehoven inom Europeiska byrån för GNSS och eventuellt vid kommissionens avdelningar.

Ändringsförslag  3

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet begär att kommissionen finner en genomförbar lösning på de problem som byrån kan komma att drabbas av avseende finansieringen av Europaskolorna av typ II, eftersom detta har en direkt inverkan på byråns förmåga att locka till sig kompetent personal.

Ändringsförslag  4

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1d. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med fastställandet av korrigeringskoefficienten för byråns personals löner inte se till genomsnittet i Tjeckien, utan att i stället anpassa denna koefficient till levnadskostnaderna i storstadsområdet Prag.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS

Referensnummer

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.3.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jutta Haug

20.2.2013

Antagande

18.9.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Adina-Ioana Vălean

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Elena Oana Antonescu, Andrzej Grzyb, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler

YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (3.10.2013)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS
(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Föredragande av yttrande: Inés Ayala Sender

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – 4

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med förfarandet i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen kan styrelsen fatta ett beslut på grundval av artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna om att delegera befogenheter som tillsättningsmyndighet till den verkställande direktören och fastställa villkoren för när denna delegering av befogenheter kan upphävas. Den verkställande direktören får vidaredelegera dessa befogenheter.

I enlighet med förfarandet i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen kan styrelsen fatta ett beslut på grundval av artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna om att delegera befogenheter som tillsättningsmyndighet till den verkställande direktören och fastställa villkoren för när denna delegering av befogenheter kan upphävas. Den verkställande direktören ska rapportera till styrelsen om dessa delegerade befogenheter. Den verkställande direktören får vidaredelegera dessa befogenheter.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 6a

 

Förhandsanmälan och varningsmekanism

 

1. Ett varningssystem ska aktiveras av kommissionen om den har rimliga skäl att tro att styrelsen håller på att fatta beslut som inte stämmer överens med byråns mandat, kanske bryter mot EU:s lagstiftning eller står strid med EU:s politiska mål. I dessa fall ska kommissionen formellt ta upp frågan i styrelsen och begära att den avstår från att fatta beslutet i fråga. Om styrelsen åsidosätter begäran ska kommissionen formellt informera Europaparlamentet och rådet så att dessa kan reagera snabbt. Kommissionen kan begära att styrelsen avstår från att genomföra det omstridda beslutet så länge företrädarna för institutionerna fortfarande diskuterar frågan.

 

2. I början av varje mandatperiod ska styrelsen utarbeta detaljerade bestämmelser för det förfarande som avses i punkt 1. Förfarandet ska godkännas av kommissionen.” Förfarandet ska godkännas av kommissionen.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 6

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 8 – punkt 1 – led 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) ska utarbeta en bedrägeribekämpningsstrategi för byrån och översända den till styrelsen för godkännande.

(14) ska utarbeta en bedrägeribekämpningsstrategi och en strategi för undvikande och hantering av intressekonflikter för byrån och översända den till styrelsen för godkännande.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 9 – led b

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 11 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska bestå av en företrädare per medlemsstat, en företrädare för kommissionen och en företrädare för den höga representanten. Mandattiden för ledamöterna i styrelsen för säkerhetsackreditering ska vara fyra år med möjlighet till förlängning. En företrädare för ESA ska bjudas in att delta i styrelsemötena i styrelsen för säkerhetsackreditering som observatör. Deltagande av företrädare för tredjeländer och villkoren för detta ska i förekommande fall fastställas i de överenskommelser som avses i artikel 23.

7. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska bestå av en företrädare per medlemsstat, en företrädare för kommissionen och en företrädare för den höga representanten. Ledamöterna i styrelsen för säkerhetsackreditering ska inte vara ledamöter i styrelsen. Mandattiden för ledamöterna i styrelsen för säkerhetsackreditering ska vara fyra år med möjlighet till förlängning. En företrädare för ESA ska bjudas in att delta i styrelsemötena i styrelsen för säkerhetsackreditering som observatör. Deltagande av företrädare för tredjeländer och villkoren för detta ska i förekommande fall fastställas i de överenskommelser som avses i artikel 23.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 9 – led e

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 11 – punkt 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17. Styrelsen för säkerhetsackreditering och den personal inom byrån som den förfogar över ska utföra sitt arbete på ett sätt som garanterar självständigheten och oberoendet i förhållande till byråns övriga verksamheter, särskilt i förhållande till operativa verksamheter i samband med driften av systemen.

17. Styrelsen för säkerhetsackreditering och den personal inom byrån som den förfogar över ska utföra sitt arbete på ett sätt som garanterar självständigheten och oberoendet i förhållande till byråns övriga verksamheter, särskilt i förhållande till operativa verksamheter i samband med driften av systemen. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska omedelbart informera den verkställande direktören och byråns styrelse om omständigheter som skulle kunna utgöra hinder för dess autonomi och oberoende. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska omedelbart informera Europaparlamentet och rådet om inga korrigerande åtgärder vidtagits.

Motivering

Denna förordning syftar till att göra styrelsen för säkerhetsackreditering mer oberoende och autonom, men fastställer inget förfarande för att lösa eventuella konflikter som kan komma att uppstå mellan de båda behörighetsområdena (säkerhetsackreditering å ena sidan och driftsrelaterad verksamhet och marknadsföringsverksamhet å andra sidan). Detta ändringsförslag inför ett förfarande på två nivåer för konfliktlösning. I första hand ett internt förfarande för att kartlägga och försöka lösa problem, och i andra hand en skyldighet att informera lagstiftaren om styrelsen för säkerhetsackreditering bedömer att inga åtgärder vidtagits för att sätta stopp för de omständigheter som äventyrar autonomin.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 13

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 15b – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den verkställande direktören ska utses av styrelsen på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningsförmåga samt relevant kompetens och erfarenhet, från en förteckning över kandidater, upprättad av kommissionen efter ett öppet och transparent uttagningsförfarande efter att en inbjudan att anmäla intresse offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och i andra publikationer.

2. Den verkställande direktören ska utses av styrelsen på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningsförmåga samt relevant kompetens och erfarenhet, från en förteckning över kandidater, upprättad av kommissionen efter ett öppet och transparent uttagningsförfarande efter att en inbjudan att anmäla intresse offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och i andra publikationer. Den kandidat som styrelsen valt ut ska före utnämningen uppmanas att så snart som möjligt göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara frågor från ledamöterna.

Motivering

Detta ändringsförslag inför kravet att den kandidat som styrelsen valt ut ska höras av Europaparlamentet före utnämningen, vilket syftar till att stärka parlamentets rättigheter i utnämningsförfarandet och anpassa det till andra förordningar om inrättande av andra byråer, såsom Europeiska kemikaliebyrån, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, som redan har införlivat en sådan möjlighet. Dessutom kommer Europaparlamentet snart att rösta om att rekommendera kommissionen att ändra förordningen om Europeiska miljöbyrån på liknande sätt (A7-0264/2013).

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 14

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 16 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar som lämnats till den eller inspektioner på platsen, hos dem som mottagit utbetalningar från byrån samt hos uppdragstagare och underleverantörer som har erhållit unionsfinansiering via byrån.

2. Revisionsrätten ska ha rätt och befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar som lämnats till den eller inspektioner på platsen, hos alla dem som mottagit utbetalningar från byrån samt hos uppdragstagare och underleverantörer som har erhållit unionsfinansiering via byrån.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 18

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 22a – Titel

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Intressekonflikter

Intressekonflikter och transparens

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 18

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 22a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören och de tjänstemän som tillfälligt avdelats från medlemsstaterna och kommissionen ska göra en åtagandeförklaring och en intresseförklaring som visar att det inte föreligger några direkta eller indirekta intressekonflikter som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende. Dessa förklaringar ska ges in skriftligen vid inträde i tjänst och de förnyas vid eventuell ändring av de personliga förhållandena.

1. Den verkställande direktören och de tjänstemän som tillfälligt avdelats från medlemsstaterna och kommissionen ska göra en åtagandeförklaring och en intresseförklaring som visar att det inte föreligger några direkta eller indirekta intressekonflikter som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende. Dessa förklaringar ska ges in skriftligen vid inträde i tjänst och de förnyas vid eventuell ändring av de personliga förhållandena. Ledamöter och observatörer i styrelsen och i styrelsen för säkerhetsackreditering ska också göra dessa förklaringar, som ska offentliggöras tillsammans med deras meritförteckningar. Byrån ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över styrelseledamöterna och ledamöterna i styrelsen för säkerhetsackreditering samt en förteckning över externa och interna experter.

Motivering

Det finns ingen orsak att undanta ledamöterna av byråns styrelse och dess styrelse för säkerhetsackreditering från kravet att avge en åtagandeförklaring och en intresseförklaring. För att öka transparensen bör denna information offentliggöras.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 18

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 22a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Externa sakkunniga som deltar i tillfälliga arbetsgrupper ska före varje möte som de deltar i skriftligen redovisa eventuella intressen som kan påverka deras oberoende i förhållande till frågorna på dagordningen.

2. Externa sakkunniga som deltar i tillfälliga arbetsgrupper ska före varje möte som de deltar i skriftligen redovisa eventuella intressen som kan påverka deras oberoende i förhållande till frågorna på dagordningen. Byrån ska anta och genomföra en politik för att bedöma och hantera eventuella intressekonflikter när det gäller utstationerade nationella experter, inbegripet ett förbud för dem att delta i arbetsgruppsmöten om deras oberoende och opartiskhet skulle kunna undergrävas. Verkställande direktören ska i rapporteringen till Europaparlamentet och rådet enligt denna förordning inkludera information som hänför sig till genomförandet av denna politik.

Motivering

Såsom revisionsrätten påpekade i sin särskilda rapport nr 15/2012 ska byråerna inte endast ålägga experter att ange alla eventuella risker förknippade med det ärende de behandlar, utan även utveckla ett system som ger byrån möjlighet att kontrollera om informationen är korrekt och utveckla en metod för kartläggning av risker. Eftersom externa experter inte är EU-tjänstemän och inte omfattas av tjänsteföreskrifternas bestämmelser om oberoende, bör byrån även ha en rättslig grund för att utarbeta en politik som gör det möjligt att aktivt hantera experters deltagande.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 18

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 22a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Styrelsen och styrelsen för säkerhetsackreditering ska tillämpa en strategi som gör det möjligt att undvika intressekonflikter.

3. Styrelsen och styrelsen för säkerhetsackreditering ska tillämpa en strategi som gör det möjligt att hantera och undvika intressekonflikter, vilken ska inkludera åtminstone följande:

 

a) Principer för handläggande och kontroll av intresseförklaringarna, inbegripet bestämmelser för deras offentliggörande med hänsyn till artikel 22.

 

b) Krav på obligatorisk utbildning om intressekonflikter för byråns personal och utstationerade nationella experter.

 

c) Bestämmelser om gåvor och inbjudningar.

 

d) Detaljerade bestämmelser om oförenlighet för byråns personal och ledamöter efter det att de har avslutat sin anställning vid byrån.

 

e) Bestämmelser om transparens i byråns beslut, inbegripet styrelsens protokoll, som ska offentliggöras, dock så att hänsyn tas till känslig, klassificerad och ekonomisk information.

 

f) Påföljder och mekanismer för att värna om byråns autonomi och oberoende.

 

Byrån ska ta hänsyn till behovet att bevara en balans mellan å ena sidan risker och fördelar, särskilt när det gäller målet att erhålla bästa möjliga vetenskapliga råd och expertis, och å andra sidan hanteringen av intressekonflikter. Verkställande direktören och ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering ska ansvara för genomförandet av denna politik inom sina respektive befogenhetsområden och de ska rapportera till styrelsen och styrelsen för säkerhetsackreditering. Verkställande direktören ska i rapporteringen till Europaparlamentet och rådet enligt denna förordning inkludera information som hänför sig till genomförandet av denna politik.

Motivering

Genom detta ändringsförslag ges byrån en rättslig grund för att genomföra en komplett uppsättning bestämmelser för hantering och undvikande av intressekonflikter. Byråns styrande organ ska vara ansvariga för att utarbeta och genomföra denna politik, varvid hänsyn ska tas till byråns särdrag samt känslig, klassificerad och ekonomisk information som kan komma att beröras.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 20

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 26 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska översända utvärderingsrapporten samt sina egna slutsatser om rapportens innehåll till Europaparlamentet, rådet, byråns styrelse och styrelsen för säkerhetsackreditering. Resultaten av utvärderingen ska offentliggöras.

2. Kommissionen ska översända utvärderingsrapporten samt sina egna slutsatser om rapportens innehåll till Europaparlamentet, rådet, byråns styrelse och styrelsen för säkerhetsackreditering. Kommissionen ska dessutom tillhandahålla Europaparlamentet, rådet och de nationella parlamenten eventuella övriga uppgifter om den begärda utvärderingen. Resultaten av utvärderingen ska offentliggöras.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 20

Förordning (EU) nr 912/2010

Artikel 26 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om utvärderingen visar på brister i byråns styrelse för säkerhetsackreditering avseende dess effektiva funktion och oberoende när det gäller genomförandet av de tilldelade uppgifterna, ska en översyn av denna specifika fråga övervägas.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den [tjugonde] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den [tjugonde] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Senast tre månader efter det att förordningen offentliggjorts ska den konsolideras med den ändrade förordningen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS

Referensnummer

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

12.3.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Inés Ayala Sender

17.4.2013

Behandling i utskott

17.9.2013

 

 

 

Antagande

2.10.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS

Referensnummer

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Framläggande för parlamentet

1.2.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.3.2013

CONT

12.3.2013

TRAN

12.3.2013

 

Inget yttrande avges

       Beslut

TRAN

18.3.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Amalia Sartori

20.2.2013

 

 

 

Behandling i utskott

2.9.2013

 

 

 

Antagande

14.10.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Antonio Cancian, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros

Ingivande

5.11.2013