ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

31.10.2013 - (COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD)) - ***I

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Marita Ulvskog
Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):
Marielle Gallo, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2012/0146(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0365/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0365/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0238),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0133/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2012[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0365/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο επιγραμμικό περιβάλλον είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη. Η έλλειψη εμπιστοσύνης κάνει τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις να διστάζουν να πραγματοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά και να υιοθετήσουν νέες υπηρεσίες.

(1) Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο επιγραμμικό περιβάλλον είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, ιδίως λόγω της φαινόμενης έλλειψης ασφάλειας δικαίου, κάνει τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις να διστάζουν να πραγματοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά και να υιοθετήσουν νέες υπηρεσίες.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και διαθέτουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να επωφελούνται εξίσου από τις ψηφιακές δυνατότητες και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και ένταξη όλων των ομάδων της κοινωνίας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Ο παρών κανονισμός επιδιώκει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς, επιτρέποντας την ασφαλή και απρόσκοπτη ηλεκτρονική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και των δημόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών επιγραμμικών υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ένωση.

(2) Ο παρών κανονισμός επιδιώκει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς, με την παροχή κοινής βάσης για νομικά ασφαλείς ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και των δημόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών επιγραμμικών υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Και πάλι το ζητούμενο είναι η ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ουσιαστικά καλύπτει τις ηλεκτρονικές υπογραφές, χωρίς να παρέχει ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό και διατομεακό πλαίσιο για ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο παρών κανονισμός ενισχύει και αναπτύσσει το κεκτημένο της οδηγίας.

(3) Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ουσιαστικά καλύπτει τις ηλεκτρονικές υπογραφές, χωρίς να παρέχει ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό και διατομεακό πλαίσιο για ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο παρών κανονισμός αντιμετωπίζει αυτές τις παραλείψεις.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ουσιαστικά καλύπτει τις ηλεκτρονικές υπογραφές, χωρίς να παρέχει ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό και διατομεακό πλαίσιο για ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο παρών κανονισμός αντιμετωπίζει αυτές τις παραλείψεις.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ένας από τους στόχους του παρόντος κανονισμού είναι η άρση των υφιστάμενων φραγμών στη διασυνοριακή χρήση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί να παρέμβει στα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και τις συναφείς υποδομές που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας για την πρόσβαση στις διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τα κράτη μέλη.

(11) Ένας από τους στόχους του παρόντος κανονισμού είναι η άρση των υφιστάμενων φραγμών στη διασυνοριακή χρήση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί να παρέμβει στα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και τις συναφείς υποδομές που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη. Προβλέπει αντιθέτως την καθιέρωση διαφόρων επιπέδων ασφαλείας, που εγγυώνται ένα ελάχιστο κοινό υπόβαθρο απαιτήσεων ασφαλείας. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας για την πρόσβαση στις διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τα κράτη μέλη, τηρώντας πλήρως την τεχνολογική ουδετερότητα.

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που επωφελούνται ενός κοινού υπόβαθρου απαιτήσεων ασφάλειας, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει τίποτε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η καθιέρωση διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας - και συνεπώς ενός ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας - αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και δεν μπορεί παρά να συμβάλει στην ανύψωση του επιπέδου ασφαλείας στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να χρησιμοποιούν ή θα εισάγουν μέσα πρόσβασης σε επιγραμμικές υπηρεσίες για σκοπούς ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν εάν ο ιδιωτικός τομέας θα συμμετέχει στην παροχή των μέσων αυτών. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να κοινοποιούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εφαρμόζουν. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα κοινοποιήσουν όλα, ορισμένα ή κανένα από τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που χρησιμοποιούν σε εθνικό επίπεδο για την πρόσβαση τουλάχιστον σε δημόσιες επιγραμμικές υπηρεσίες ή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να χρησιμοποιούν ή θα εισάγουν μέσα πρόσβασης σε επιγραμμικές υπηρεσίες για σκοπούς ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας ή ταυτοποίησης. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν εάν ο ιδιωτικός τομέας θα συμμετέχει στην παροχή των μέσων αυτών. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να κοινοποιούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εφαρμόζουν. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα κοινοποιήσουν όλα, ορισμένα ή κανένα από τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που χρησιμοποιούν σε εθνικό επίπεδο για την πρόσβαση τουλάχιστον σε δημόσιες επιγραμμικές υπηρεσίες ή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Ο κανονισμός πρέπει να προβλέπει ορισμένες προϋποθέσεις σε σχέση με τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης τα οποία θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά και τον τρόπο κοινοποίησής των συστημάτων. Οι προϋποθέσεις αυτές θα βοηθούν τα κράτη μέλη να αναπτύσσουν την απαραίτητη εμπιστοσύνη στα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που το καθένα εφαρμόζει και να αναγνωρίζουν αμοιβαία και να αποδέχονται τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που υπάγονται στα κοινοποιημένα συστήματά τους. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και αποδοχής θα πρέπει να ισχύει εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος πληροί τους όρους της κοινοποίησης και η κοινοποίηση έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η πρόσβαση στις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες και η τελική παροχή τους στον αιτούντα θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών αυτών, υπό τους όρους που προβλέπει η εθνική νομοθεσία.

(13) Ο κανονισμός πρέπει να προβλέπει ορισμένες προϋποθέσεις σε σχέση με τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης τα οποία θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά και τον τρόπο κοινοποίησής των συστημάτων. Οι προϋποθέσεις αυτές θα βοηθούν τα κράτη μέλη να αναπτύσσουν την απαραίτητη εμπιστοσύνη στα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που το καθένα εφαρμόζει και να αναγνωρίζουν αμοιβαία και να αποδέχονται τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που υπάγονται στα κοινοποιημένα συστήματά τους. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και αποδοχής θα πρέπει να ισχύει εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος πληροί τους όρους της κοινοποίησης και η κοινοποίηση, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής του κοινοποιηθέντος συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των πληροφοριών σχετικά με τα διάφορα επίπεδα ασφαλείας, έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η πρόσβαση στις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες και η τελική παροχή τους στον αιτούντα θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών αυτών, υπό τους όρους που προβλέπει η εθνική νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, που καλύπτονται από ένα κοινό σύνολο απαιτήσεων ασφάλειας, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει τίποτε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η καθιέρωση διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας - και συνεπώς ενός ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας - αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και δεν μπορεί παρά να συμβάλει στην ανύψωση του επιπέδου ασφαλείας στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην έκδοση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και να επιτρέπουν στον ιδιωτικό τομέα τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο ενός κοινοποιημένου συστήματος για σκοπούς ταυτοποίησης, όταν αυτό απαιτείται για επιγραμμικές υπηρεσίες ή ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η δυνατότητα χρήσης των εν λόγω μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης θα έδινε τη δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να βασιστεί στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας που χρησιμοποιείται ήδη ευρέως σε πολλά κράτη μέλη τουλάχιστον για δημόσιες υπηρεσίες και να διευκολύνει για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες την πρόσβαση στις επιγραμμικές τους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο. Για να διευκολυνθεί η χρήση των εν λόγω μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε διασυνοριακό επίπεδο από τον ιδιωτικό τομέα, η παρεχόμενη από τα κράτη μέλη δυνατότητα ταυτοποίησης απαιτείται να είναι διαθέσιμη στα συμβαλλόμενα μέρη χωρίς διακρίσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να κάνουν τον ιδιωτικό τομέα να συμμετέχει στην έκδοση των μέσων ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας ή ταυτοποίησης. Θα πρέπει, επίσης, να επιτρέπεται στα συμβαλλόμενα μέρη του ιδιωτικού τομέα να χρησιμοποιούν μέσα ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας και ταυτοποίησης στο πλαίσιο ενός κοινοποιημένου συστήματος για σκοπούς επαλήθευσης της ταυτότητας ή ταυτοποίησης, όταν αυτό απαιτείται για επιγραμμικές υπηρεσίες ή ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η δυνατότητα χρήσης των εν λόγω μέσων θα έδινε τη δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να βασιστεί στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και/ή επαλήθευση της ταυτότητας που χρησιμοποιείται ήδη ευρέως σε πολλά κράτη μέλη τουλάχιστον για δημόσιες υπηρεσίες και να διευκολύνει για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες την πρόσβαση στις επιγραμμικές τους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο. Για να διευκολυνθεί η χρήση των εν λόγω μέσων ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας ή ταυτοποίησης σε διασυνοριακό επίπεδο από τον ιδιωτικό τομέα, η παρεχόμενη από τα κράτη μέλη δυνατότητα ταυτοποίησης απαιτείται να είναι διαθέσιμη στα συμβαλλόμενα μέρη χωρίς διακρίσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση της Επιτροπής καθιστά ασαφές ποιο είναι το συμβαλλόμενο μέρος (ένας ιδιωτικός φορέας), καθώς και τη διάκριση ανάμεσα στη χρήση ενός συμβαλλόμενου μέρους (πάροχος με πιστοποιητικό) και του εκδότη φυσικού εξοπλισμού για την ερμηνεία των δεδομένων ταυτοποίησης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η διασυνοριακή χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει ενός κοινοποιημένου συστήματος προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν για την παροχή τεχνικής διαλειτουργικότητας. Για το λόγο αυτό αποκλείονται οποιοιδήποτε συγκεκριμένοι εθνικοί τεχνικοί κανόνες βάσει των οποίων απαιτείται παραδείγματος χάριν τα μη εθνικά συμβαλλόμενα μέρη να αποκτούν ειδικό εξοπλισμό ή λογισμικό για την επαλήθευση και επικύρωση της κοινοποιημένης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Από την άλλη, οι τεχνικές απαιτήσεις για τους χρήστες, οι οποίες απορρέουν από τις εγγενείς προδιαγραφές οποιουδήποτε αδειοδοτικού χρησιμοποιείται (π.χ. έξυπνες κάρτες), είναι αναπόφευκτες.

(15) Η διασυνοριακή χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει ενός κοινοποιημένου συστήματος προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν για την παροχή τεχνικής διαλειτουργικότητας σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Για το λόγο αυτό αποκλείονται οποιοιδήποτε συγκεκριμένοι εθνικοί τεχνικοί κανόνες βάσει των οποίων απαιτείται παραδείγματος χάριν τα μη εθνικά συμβαλλόμενα μέρη να αποκτούν ειδικό εξοπλισμό ή λογισμικό για την επαλήθευση και επικύρωση της κοινοποιημένης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Από την άλλη, οι τεχνικές απαιτήσεις για τους χρήστες, οι οποίες απορρέουν από τις εγγενείς προδιαγραφές οποιουδήποτε αδειοδοτικού χρησιμοποιείται (π.χ. έξυπνες κάρτες), είναι αναπόφευκτες. Ωστόσο, η διαδικασία της δημιουργίας διαλειτουργικότητας πρέπει να σέβεται τις ποικίλες προσεγγίσεις που υιοθετούνται από τα κράτη μέλη κατά την ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων τους ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, και δεν πρέπει να επιβάλλει αλλαγές στον θεμελιώδη σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η συνεργασία των κρατών μελών θα πρέπει να εξυπηρετεί την τεχνική διαλειτουργικότητα των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης προκειμένου να δημιουργηθεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάλογο με το βαθμό του κινδύνου. Η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την αμοιβαία αναγνώρισή τους θα βοηθήσει την εν λόγω συνεργασία.

(16) Η συνεργασία των κρατών μελών θα πρέπει να εξυπηρετεί την τεχνική διαλειτουργικότητα των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης προκειμένου να δημιουργηθεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάλογο με το βαθμό του κινδύνου. Η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την αμοιβαία αναγνώρισή τους θα βοηθήσει την εν λόγω συνεργασία. Δεδομένου ότι ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρουσιάζουν μεγαλύτερο διασυνοριακό δυναμικό, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία διαλειτουργικότητας για τέτοιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διασυνοριακής βαρύτητας είναι οι υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες όχι μόνο σε κατοίκους ενός κράτους μέλους και όπου τα διαλειτουργικά μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας αναμένεται να δώσουν ώθηση σε διασυνοριακές αλληλεπιδράσεις.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Η διασυνοριακή χρήση μέσων ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας δεν πρέπει να οδηγήσει σε γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων που δεν είναι αναγκαία για την υπηρεσία που πρόκειται να παρασχεθεί. Από αυτή την άποψη, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να αξιοποιούν καλύτερα τη μη άμεση ταυτοποίηση, όπου η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στη γνωστοποίηση μόνο των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει επίσης ένα γενικό νομικό πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να δημιουργεί γενική υποχρέωση για τη χρήση τους. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται σε εθελούσιες συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου. Δεν θα πρέπει επίσης να καλύπτει θέματα που αφορούν τη σύναψη και την ισχύ συμβάσεων ή άλλων νομικών υποχρεώσεων, εφόσον υφίστανται απαιτήσεις ως προς τον τύπο οι οποίες απορρέουν από το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης.

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει επίσης ένα γενικό νομικό πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να δημιουργεί γενική υποχρέωση για τη χρήση τους. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται σε εθελούσιες συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου. Δεν πρέπει επίσης να επηρεάζει τις διατάξεις που διέπουν τη μορφή, την κατάρτιση ή τα αποτελέσματα συμβάσεων ή τη μορφή, τη δημιουργία ή την ισχύ άλλων υποχρεώσεων ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από το αν αυτές στηρίζονται στο εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης, για παράδειγμα σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη συναίνεση και το ουσιαστικό και τυπικό κύρος των συμβάσεων, οι οποίες ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21a. Επίσης, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τους κανόνες και τους περιορισμούς που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο ή στο δίκαιο της Ένωσης σχετικά με τη χρήση των εγγράφων και δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε διαδικασίες καταχώρησης σε μητρώα, ιδίως στο κτηματολόγιο και σε εμπορικά μητρώα.

 

______________

 

21α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη I) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Λόγω του ρυθμού των τεχνολογικών αλλαγών, ο παρών κανονισμός πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση ανοιχτή στις καινοτομίες.

(20) Λόγω του ρυθμού των τεχνολογικών αλλαγών, ο παρών κανονισμός πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Ο παρών κανονισμός πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος. Η νομική ισχύς που παρέχει πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(21) Ο παρών κανονισμός πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος τόσο όσον αφορά τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όσο και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Η νομική ισχύς που παρέχει πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εσωτερική αγορά και να προωθηθεί η χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων εμπιστοσύνης, οι έννοιες των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης πρέπει να εισαχθούν με σκοπό να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας σε οποιεσδήποτε χρησιμοποιούμενες ή παρεχόμενες αναγνωρισμένες υπηρεσίες και προϊόντα εμπιστοσύνης.

(22) Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά και να προωθηθεί η χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων εμπιστοσύνης, οι έννοιες των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης πρέπει να εισαχθούν με σκοπό να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας σε οποιεσδήποτε χρησιμοποιούμενες ή παρεχόμενες αναγνωρισμένες υπηρεσίες και προϊόντα εμπιστοσύνης. Οι αναγνωρισμένες και οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές θα πρέπει να είναι νομικά ισοδύναμες με τις χειρόγραφες υπογραφές. Τίποτα στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να περιορίζει την ικανότητα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου να παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία για την αναξιοπιστία οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονικής υπογραφής. Ωστόσο, στην περίπτωση των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, όταν αμφισβητείται η ταυτότητα του υπογράφοντος, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να φέρει το αμφισβητούν μέρος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ακόμα και μια μη αναγνωρισμένη υπογραφή μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μια χειρόγραφη υπογραφή. Η μόνη διαφορά έγκειται στο βάρος της απόδειξης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή στην ΕΕ, τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα προϊόντα τελικού χρήστη που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών σε ισότιμη βάση με άλλους καταναλωτές.

(23) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή στην ΕΕ, και με σεβασμό και πλήρη συμμόρφωση προς το ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων των φορέων του δημόσιου τομέα, τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και ηλεκτρονικής πιστοποίησης, καθώς και τα προϊόντα τελικού χρήστη που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών σε ισότιμη βάση με άλλους καταναλωτές.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση υποχρεούται να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23β) Οι αρχές της προσβασιμότητας και του σχεδιασμού για όλους πρέπει να ενσωματωθούν στη διαμόρφωση των νομικών μέτρων για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ελέγχει προσωπικά δεδομένα και, ως εκ τούτου, οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Συγκεκριμένα, η συλλογή δεδομένων θα πρέπει να ελαχιστοποιείται όσο το δυνατό περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας.

(24) Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ελέγχει προσωπικά δεδομένα και, ως εκ τούτου, οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις εθνικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων και στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Συγκεκριμένα, η συλλογή και διατήρηση δεδομένων θα πρέπει να ελαχιστοποιείται όσο το δυνατό περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας, οι δε πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης πρέπει να παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, τη διαβίβαση και τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων τους και να τους δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους που συνδέονται με την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α) Η ύπαρξη υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων μέσω κατάλληλων και εναρμονισμένων εγγυήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και υπηρεσιών εμπιστοσύνης, καθώς αμφότερα απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία αυτή θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων, τη βάση για την ταυτοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας προσώπων με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο· επιπροσθέτως, η έλλειψη κατάλληλων εγγυήσεων θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικούς κινδύνους στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, όπως κλοπή ταυτότητας, πλαστογραφία ή κακή χρήση των ηλεκτρονικών μέσων.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24β) Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβάλλον, όπου πολλά άλλα συμβαλλόμενα μέρη βασίζονται στην ακεραιότητα των υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα, θεωρείται από τους πελάτες του ότι είναι πάντοτε αξιόπιστος. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Προς όφελος της χρηστής διακυβέρνησης στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπογραφών και της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης δεν πρέπει γενικά να διοικούνται από ή να ανήκουν σε οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούν τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης τους. Η εποπτεία πρέπει να παρέχεται από ένα αρμόδιο εποπτικό όργανο.

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός της λειτουργικότητας ενός παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης από εκείνη ενός παρόχου υπηρεσιών που απαιτούν εμπιστοσύνη σημαίνει ότι υπάρχει μικρότερη πιθανότητα ένα μεμονωμένο συμφέρον να κυριαρχήσει ή να ασκήσει αδικαιολόγητη επιρροή στον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η αρχή αυτή είναι σημαντική για τη θέσπιση κατάλληλων αλυσίδων εμπιστοσύνης στην αγορά σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24γ) Τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται στα κράτη μέλη δυνάμει του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των ανεξάρτητων δημόσιων αρχών που διορίζουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24δ) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 8.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Τα εποπτικά όργανα πρέπει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρχές προστασίας δεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων από τους παρόχους των υπηρεσιών. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτει ιδίως συμβάντα σχετικά με την ασφάλεια και παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων.

(25) Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης και οι εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για διαπίστευση ή εποπτεία, πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

 

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν, επίσης, ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τα εθνικά όργανα, που είναι αρμόδια για διαπίστευση ή εποπτεία, συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρχές προστασίας δεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων από τους παρόχους των υπηρεσιών. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτει ιδίως συμβάντα σχετικά με την ασφάλεια και παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Πρέπει να εναπόκειται σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές ασφάλειας ανάλογες προς τους κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητές τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών στην ενιαία αγορά.

(26) Πρέπει να εναπόκειται σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές ασφάλειας ανάλογες προς τους κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητές τους, έτσι ώστε να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών στις εν λόγω υπηρεσίες.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Η κοινοποίηση των παραβιάσεων της ασφάλειας και των αξιολογήσεων κινδύνων για την ασφάλεια είναι εξαιρετικά σημαντική για την παροχή επαρκών πληροφοριών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας ή απώλειας της ακεραιότητας.

(29) Η παραβίαση της ασφάλειας, εάν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα και έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσει, για τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, σημαντική οικονομική ζημία και κοινωνική βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής ταυτότητας. Κατά συνέπεια, η κοινοποίηση των παραβιάσεων της ασφάλειας χωρίς περιττή καθυστέρηση σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ και των αξιολογήσεων κινδύνων για την ασφάλεια είναι εξαιρετικά σημαντική για την παροχή επαρκών πληροφοριών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας ή απώλειας της ακεραιότητας, ιδίως για να τους δοθεί η ευκαιρία να μετριάσουν τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33) Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η διάρκεια των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών στη συνέχεια των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, τα εποπτικά όργανα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης διατηρούνται και είναι προσβάσιμα για τη δέουσα χρονική περίοδο, ακόμη και αν πάψει να υπάρχει ένας αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

(33) Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η διάρκεια των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών στη συνέχεια των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, τα εποπτικά όργανα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγουν οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης διατηρούνται και είναι προσβάσιμα για τη δέουσα χρονική περίοδο, ακόμη και αν πάψει να υπάρχει ένας αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34) Προκειμένου να διευκολυνθεί η εποπτεία των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, για παράδειγμα, όταν ένας πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες του στο έδαφος άλλου κράτους μέλους στο οποίο δεν υπόκειται σε εποπτεία, ή όταν οι υπολογιστές ενός παρόχου βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των εποπτικών οργάνων στα κράτη μέλη.

(34) Προκειμένου να διευκολυνθεί και να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η εποπτεία των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, για παράδειγμα, όταν ένας πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες του στο έδαφος άλλου κράτους μέλους στο οποίο δεν υπόκειται σε εποπτεία, ή όταν οι υπολογιστές ενός παρόχου βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος, πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των εποπτικών οργάνων στα κράτη μέλη. Στόχος του εν λόγω συστήματος πρέπει να είναι επίσης η απλοποίηση και η μείωση του διοικητικού φόρτου των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης χάρη σε ένα εποπτικό όργανο που θα λειτουργεί ως κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(39α) Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών στην επιγραμμικότητα και για να εντοπίζονται καλύτερα οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που σέβονται τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, πρέπει να δημιουργηθεί ένα αναγνωρισμένο σήμα «ΕΕ».

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο ζήτησε τη δημιουργία σήματος εμπιστοσύνης στο ψήφισμά του της 11ης δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στην επιγραμμικότητα με τη δημιουργία εύκολα αναγνωρίσιμου ευρωπαϊκού σήματος. Δεδομένου του στόχου για την ανύψωση του επιπέδου ασφάλειας των επιγραμμικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ένας αναγνωρισμένος φορέας παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης που σέβεται τις απαιτήσεις που προβλέπονται ιδίως στο άρθρο 19 πρέπει να μπορεί να επωφελείται από το σήμα αυτό καθώς και από την προστιθέμενη αξία του στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40α) Η δημιουργία εξ αποστάσεως ηλεκτρονικών υπογραφών, όπου το περιβάλλον της δημιουργίας της ηλεκτρονικής υπογραφής θα τελεί υπό τη διαχείριση ενός παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης εξ ονόματος του υπογράφοντος, πρόκειται να ενταθεί, λόγω των πολλαπλών οικονομικών πλεονεκτημάτων της. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω ηλεκτρονικές υπογραφές θα τυγχάνουν της ίδιας νομικής αναγνώρισης με τις ηλεκτρονικές υπογραφές που δημιουργούνται σε περιβάλλον το οποίο τελεί υπό την πλήρη διαχείριση του χρήστη, οι πάροχοι υπηρεσιών εξ αποστάσεως υπογραφής οφείλουν να εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαχειριστικές και διοικητικές διαδικασίες ασφαλείας, να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα, όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα ασφαλείς ηλεκτρονικοί δίαυλοι επικοινωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του περιβάλλοντος δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και να υπάρξουν εγγυήσεις ότι το περιβάλλον αυτό χρησιμοποιήθηκε με αποκλειστικό έλεγχο του υπογράφοντος. Όταν μια αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει δημιουργηθεί με χρήση μιας διάταξης εξ αποστάσεως δημιουργίας ηλεκτρονικών υπογραφών, πρέπει να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους αναγνωρισμένους παρόχοτς υπηρεσιών εμπιστοσύνης βάσει της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Αν και η υπογραφή του διακομιστή αποτελεί υπηρεσία που είναι εκτεθειμένη σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τις άλλες υπηρεσίες, παρέχει πλεονεκτήματα για τον χρήστη και γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη. Η εισηγήτρια πιστεύει συνεπώς ότι πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στην υπηρεσία αυτή έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι στο πλαίσιο της εποπτείας θα εστιαστούν στις εγγενείς αδυναμίες αυτού του είδους υπογραφής.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42) Όταν μια συναλλαγή απαιτεί αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα από ένα νομικό πρόσωπο, η αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου θα πρέπει να είναι εξίσου αποδεκτή.

(42) Όταν το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης απαιτεί αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα από ένα νομικό πρόσωπο, η αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου θα πρέπει να είναι εξίσου αποδεκτή.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43) Οι ηλεκτρονικές σφραγίδες πρέπει να χρησιμεύουν ως απόδειξη ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο έχει εκδοθεί από ένα νομικό πρόσωπο, βεβαιώνοντας την προέλευση και ακεραιότητα του εγγράφου.

(43) Οι έγκυρες ηλεκτρονικές σφραγίδες πρέπει να χρησιμεύουν ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου που συνδέεται με αυτές. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων σχετικά με την εξουσιοδότηση, την αντιπροσώπευση και τη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45) Για να βελτιωθεί η διασυνοριακή χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει τη νομική ισχύ ηλεκτρονικών εγγράφων που θα πρέπει να θεωρούνται ισότιμα με τα έντυπα έγγραφα ανάλογα με την εκτίμηση του κινδύνου και εφόσον εξασφαλίζονται η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των εγγράφων. Είναι επίσης σημαντικό για την περαιτέρω ανάπτυξη των διασυνοριακών ηλεκτρονικών συναλλαγών στην εσωτερική αγορά τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά έγγραφα ή τα πιστοποιημένα αντίγραφα που εκδίδονται από οικείους αρμόδιους φορείς σε ένα κράτος μέλος βάσει του εθνικού του δικαίου να είναι αποδεκτά ως τέτοια και σε άλλα κράτη μέλη. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τι συνιστά πρωτότυπο ή αντίγραφο σε εθνικό επίπεδο αλλά εξασφαλίζει ότι αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται με τις ίδιες ιδιότητες και σε διασυνοριακό επίπεδο.

διαγράφεται

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(46α) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δυνατότητες και οι περιορισμοί στη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης να γνωστοποιούνται με σαφήνεια στους πολίτες.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49) Για να συμπληρωθούν ορισμένες λεπτομερείς τεχνικές πτυχές του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο ευέλικτο και ταχύ, θα πρέπει να ανατεθεί η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή σχετικά με τη διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης∙ τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης∙ τα αναγνωρισμένα ανεξάρτητα όργανα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των παρόχων υπηρεσιών∙ τους καταλόγους εμπίστευσης∙ απαιτήσεις σχετικά με τα επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπογραφών∙ απαιτήσεις αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικών υπογραφών για την επικύρωσή τους και τη διαφύλαξή τους∙ τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την πιστοποίηση διατάξεων δημιουργίας αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών∙ και τις απαιτήσεις σχετικά με τα επίπεδα ασφάλειας ηλεκτρονικών σφραγίδων και με τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικών σφραγίδων∙ τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών παράδοσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(49) Για να συμπληρωθούν ορισμένες λεπτομερείς τεχνικές πτυχές του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο ευέλικτο και ταχύ, θα πρέπει να ανατεθεί η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή σχετικά με τη διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης∙ τους καταλόγους εμπίστευσης∙ απαιτήσεις αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικών υπογραφών για την επικύρωσή τους και τη διαφύλαξή τους∙ τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την πιστοποίηση διατάξεων δημιουργίας αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών∙ και τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικών σφραγίδων· τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών παράδοσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες, ιδίως για τον προσδιορισμό των αριθμών αναφοράς προτύπων, η χρήση των οποίων θα αποτελούσε τεκμήριο συμμόρφωσης με ορισμένες απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(51) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες, ιδίως για τον προσδιορισμό των αριθμών αναφοράς προτύπων, η χρήση των οποίων θα αποτελούσε τεκμήριο συμμόρφωσης με ορισμένες απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται, μετά από διαφανή διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(51α) Οι εργασίες τυποποίησης που πραγματοποιούν οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο. Οι εν λόγω εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες βιομηχανίες και φορείς και χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων, από την Ένωση και τις εθνικές αρχές. Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης, και ιδίως κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα πρότυπα που θεσπίζουν διάφοροι οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) ή ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO).

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης με στόχο να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για τη διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης με στόχο να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν σε κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης άλλου κράτους μέλους.

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν σε κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης άλλου κράτους μέλους.

3. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης δεδομένων και την πιστοποίηση ιστοτόπων.

3. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης δεδομένων και την πιστοποίηση ιστοτόπων.

4. Ο παρών κανονισμός εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα εμπιστοσύνης που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά.

4. Ο παρών κανονισμός εξασφαλίζει ότι οι αναγνωρισμένες και οι μη αναγνωρισμένες υπηρεσίες και τα προϊόντα εμπιστοσύνης που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση που παρέχεται από, εκ μέρους ή υπό την ευθύνη κρατών μελών και προς παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγκατεστημένους στην Ένωση.

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για κοινοποιημένα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που ανατίθενται, αναγνωρίζονται ή εκδίδονται από ή εκ μέρους κρατών μελών και προς παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγκατεστημένους στην Ένωση.

2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης που βασίζονται σε εθελούσιες συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου.

2. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, αναγνωρισμένους και μη, που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για υπηρεσίες εμπιστοσύνης οι οποίες παρέχονται σε κλειστή ομάδα μερών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός της εν λόγω ομάδας.

3. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για θέματα που αφορούν τη σύναψη και την ισχύ συμβάσεων ή άλλων νομικών υποχρεώσεων, εφόσον υφίστανται απαιτήσεις ως προς τον τύπο οι οποίες απορρέουν από το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης.

3. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για θέματα που αφορούν τη σύναψη και την ισχύ συμβάσεων ή άλλων νομικών υποχρεώσεων, εφόσον υφίστανται απαιτήσεις ως προς τον τύπο οι οποίες απορρέουν από το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) «ηλεκτρονική ταυτοποίηση»: η διαδικασία χρήσης στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου σε ηλεκτρονική μορφή που αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

(1) «ηλεκτρονική ταυτοποίηση»: η διαδικασία χρήσης στοιχείων ταυτοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή που αντιπροσωπεύουν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκειμένου είτε:

 

α) την πλήρη ταυτοποίηση ενός προσώπου, ή

 

β) την επιβεβαίωση εκείνων μόνο των δεδομένων ταυτοποίησης που είναι απαραίτητα για τη χορήγηση πρόσβασης σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) «μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: μια υλική ή άυλη μονάδα που περιέχει στοιχεία, όπως αναφέρεται στο στοιχείο 1 του παρόντος άρθρου, και η οποία χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5·

(2) «μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: μια υλική ή άυλη μονάδα που περιέχει στοιχεία, όπως αναφέρεται στο στοιχείο 1 του παρόντος άρθρου, και η οποία χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) «επαλήθευση ταυτότητας»: ηλεκτρονική διαδικασία που επιτρέπει την επικύρωση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ή της προέλευσης και της ακεραιότητας ενός ηλεκτρονικού στοιχείου·

(4) «επαλήθευση ταυτότητας»: ηλεκτρονική διαδικασία που επιτρέπει την επικύρωση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ή της προέλευσης και της ακεραιότητας ηλεκτρονικών δεδομένων·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) «συμβαλλόμενο μέρος»: ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου τα χαρακτηριστικά επαληθεύει ο κάτοχος ενός μέσου ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας·

Αιτιολόγηση

Στο σχέδιο έχει ήδη γίνει αναφορά στα συμβαλλόμενα μέρη στο άρθρο 1 στοιχείο δ χωρίς να δοθεί προσήκων ορισμός.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) είναι ικανή να ταυτοποιήσει τον υπογράφοντα·

β) είναι ικανή να εγγυηθεί τη νομική εγκυρότητα της ταυτότητας του υπογράφοντος·

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ταυτοποιήσει» μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, καθώς αναφερόμαστε σε ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Έτσι λοιπόν καλύτερος είναι ο ορισμός της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που αναφέρεται σε «υπηρεσίες εμπιστοσύνης» - κεφάλαιο ΙΙΙ της πρότασης κανονισμού.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής, τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και

γ) δημιουργείται από μια διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής, που ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο· και

Αιτιολόγηση

Καταλληλότερο λεξιλόγιο από πλευράς εισηγήτριας, δεδομένης της διατύπωσης των άρθρων 22 και 23. Η διατύπωση «υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης» δεν έχει νόημα από νομική άποψη.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων·

δ) συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτήν κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) «αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή»: προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που δημιουργείται από μια διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών·

(8) «αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή»: προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που δημιουργείται από μια διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών που παρέχει αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) «πιστοποιητικό»: ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει την ηλεκτρονική υπογραφή ή τα δεδομένα επικύρωσης σφραγίδας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα, με το πιστοποιητικό και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για δεδομένα του συγκεκριμένου προσώπου·

(10) «πιστοποιητικό»: ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει την ηλεκτρονική υπογραφή ή τα δεδομένα επικύρωσης σφραγίδας με τα στοιχεία ταυτοποίησης μιας οντότητας ή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για δεδομένα του συγκεκριμένου προσώπου·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής»: βεβαίωση στην οποία βασίζεται μια ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία εκδίδεται από αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες στο παράρτημα Ι απαιτήσεις·

(11) «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής»: πιστοποιητικό στο οποίο βασίζεται μια ηλεκτρονική υπογραφή, το οποίο εκδίδεται από αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες στο παράρτημα Ι απαιτήσεις·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) «υπηρεσία εμπιστοσύνης»: κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία που συνίσταται στη δημιουργία, επαλήθευση, επικύρωση, διαχείριση και διαφύλαξη των ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικών σφραγίδων, ηλεκτρονικών χρονοσημάνσεων, ηλεκτρονικών εγγράφων, υπηρεσιών ηλεκτρονικής παράδοσης, του ελέγχου γνησιότητας ιστοτόπων και ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τις ηλεκτρονικές σφραγίδες·

(12) «υπηρεσία εμπιστοσύνης»: ηλεκτρονική υπηρεσία που συνίσταται στη δημιουργία, επαλήθευση, επικύρωση ή διαφύλαξη των ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικών σφραγίδων, ηλεκτρονικών χρονοσημάνσεων, ηλεκτρονικών εγγράφων, υπηρεσιών ηλεκτρονικής παράδοσης, του ελέγχου γνησιότητας ιστοτόπων και ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τις ηλεκτρονικές σφραγίδες·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13. «αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης»: υπηρεσία εμπιστοσύνης η οποία πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

13. «αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης»: υπηρεσία εμπιστοσύνης η οποία πληροί τις απαιτήσεις που εκτίθενται στον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) «πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες εμπιστοσύνης∙

(14) «πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό

Αιτιολόγηση

Αποφεύγεται η αμφισημία σχετικά με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, για παράδειγμα.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) «δημιουργός σφραγίδας»: φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί μια ηλεκτρονική σφραγίδα·

(19) «δημιουργός σφραγίδας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δημιουργεί μια ηλεκτρονική σφραγίδα·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) «ηλεκτρονική σφραγίδα»: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε, ή λογικά συσχετιζόμενα με, άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα με σκοπό τη διασφάλιση της προέλευσης και της ακεραιότητας των συσχετιζόμενων δεδομένων·

(20) «ηλεκτρονική σφραγίδα»: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε, ή λογικά συσχετιζόμενα με, άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα με σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των συσχετιζόμενων δεδομένων·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 21 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) δημιουργείται με στοιχεία δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας, τα οποία ο δημιουργός της σφραγίδας μπορεί να χρησιμοποιήσει με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης για τη δημιουργία ηλεκτρονικής σφραγίδας υπό τον έλεγχό του, και

γ) δημιουργείται με διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας, που ο δημιουργός της σφραγίδας μπορεί να χρησιμοποιήσει με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης για τη δημιουργία ηλεκτρονικής σφραγίδας υπό τον έλεγχό του, και

Αιτιολόγηση

Καταλληλότερο λεξιλόγιο από πλευράς εισήτριας, δεδομένης της διατύπωσης των άρθρων 22 και 23.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 21 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων·

δ) συνδέεται με τα δεδομένα την προέλευση και την ακεραιότητα των οποίων πιστοποιεί κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

22) «αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα»: προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που δημιουργείται από μια διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων και η οποία βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας·

22) «αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα»: προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που δημιουργείται από μια διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων και η οποία βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας που παρέχει αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) «ηλεκτρονικό έγγραφο»: έγγραφο σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή·

(27) «ηλεκτρονικό έγγραφο»: χωριστή δέσμη διαρθρωμένων στοιχείων σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α) «παραβίαση της ασφάλειας»: ένα συμβάν σχετικό με την ασφάλεια που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων που έχουν διαβιβασθεί, αποθηκευθεί ή αποτελέσει με άλλο τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών εμπιστοσύνης στην επικράτεια ενός κράτους μέλους από έναν πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένος σε άλλα κράτη μέλη για λόγους που εμπίπτουν στους τομείς οι οποίοι καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

1. Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών εμπιστοσύνης στην επικράτεια ενός κράτους μέλους από έναν πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένος σε άλλα κράτη μέλη για λόγους που εμπίπτουν στους τομείς οι οποίοι καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος γίνονται δεκτές ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση άσκησης προσφυγής στη δικαιοσύνη.

2. Τα προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά.

2. Τα προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό κυκλοφορούν ελεύθερα και με ασφάλεια στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή

αμοιβαία αναγνώριση

Όταν απαιτείται ηλεκτρονική ταυτοποίηση με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευση της ταυτότητας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τη διοικητική πρακτική για την απόκτηση πρόσβασης σε μια επιγραμμική υπηρεσία, κάθε μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο συστήματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει δημοσιευθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να γίνεται αποδεκτό για την απόκτηση πρόσβασης στην εν λόγω υπηρεσία.

Όταν απαιτείται ηλεκτρονική ταυτοποίηση με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευση της ταυτότητας σύμφωνα με την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία ή τη διοικητική πρακτική για την απόκτηση πρόσβασης σε μια επιγραμμική υπηρεσία σε ένα κράτος μέλος ή παρέχεται επιγραμμικά από θεσμικά όργανα, οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνο το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος ή από θεσμικά όργανα, οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο συστήματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει δημοσιευθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7, και με επίπεδο ασφαλείας ίσο με ή ανώτερο από εκείνο που απαιτείται για την πρόσβαση στην υπηρεσία, θα πρέπει να αναγνωρίζεται στο κράτος μέλος ή από θεσμικά όργανα, οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόκτηση επιγραμμικής πρόσβασης στην εν λόγω υπηρεσία, όχι αργότερα από έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του καταλόγου, συμπεριλαμβανομένου του εν λόγω συστήματος.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης είναι επιλέξιμα για κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης είναι επιλέξιμα για κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης έχει εκδοθεί από, εκ μέρους ή υπό την ευθύνη του κοινοποιούντος κράτους μέλους·

α) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης έχει είτε εκδοθεί από το κράτος μέλος ή έχει εκδοθεί από άλλη οντότητα κατ' ανάθεση από το κράτος μέλος ή έχει εκδοθεί ανεξάρτητα αλλά αναγνωρίζεται από το κοινοποιούν κράτος μέλος·

β) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση τουλάχιστον σε δημόσιες υπηρεσίες που απαιτούν ηλεκτρονική ταυτοποίηση στο κοινοποιούν κράτος μέλος·

β) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο αυτού του συστήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση τουλάχιστον σε μία υπηρεσία που παρέχεται από ένα όργανο του δημόσιου τομέα που απαιτεί ηλεκτρονική ταυτοποίηση στο κοινοποιούν κράτος μέλος·

 

βα) το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πληροί τις απαιτήσεις του μοντέλου διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 8·

γ) το κοινοποιούν κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης προσώπων είναι αναμφίσημα συνδεδεμένα με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο 1·

γ) το κοινοποιούν κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης προσώπων είναι συνδεδεμένα με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο 1·

δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της επιγραμμικής δυνατότητας επαλήθευσης της ταυτότητας, ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση, ώστε κάθε συμβαλλόμενο μέρος να μπορεί να επικυρώσει τα στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του προσώπου που έχει λάβει σε ηλεκτρονική μορφή. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν τυχόν ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι εγκατεστημένα εκτός της επικράτειάς τους, τα οποία προτίθενται να προβούν σε μια τέτοια εξακρίβωση. Όταν είτε το κοινοποιούμενο σύστημα ταυτοποίησης είτε η κοινοποιούμενη δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας παραβιαστεί ή διακυβευθεί εν μέρει, τα κράτη μέλη αναστέλλουν ή ανακαλούν άμεσα το κοινοποιούμενο σύστημα ταυτοποίησης ή την κοινοποιούμενη δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας ή τα μέρη που έχουν παραβιαστεί η διακυβευθεί και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7·

δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της επιγραμμικής δυνατότητας επαλήθευσης της ταυτότητας, ανά πάσα στιγμή και, σε περίπτωση πρόσβασης σε επιγραμμική υπηρεσία που παρέχεται από φορέα του δημόσιου τομέα, χωρίς επιβάρυνση, ώστε κάθε συμβαλλόμενο μέρος εγκατεστημένο εκτός της επικράτειας εκείνου του κράτους μέλους να μπορεί να επικυρώσει τα στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου που έχει λάβει σε ηλεκτρονική μορφή. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν τυχόν δυσανάλογες τεχνικές απαιτήσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι εγκατεστημένα εκτός της επικράτειάς τους, τα οποία προτίθενται να προβούν σε μια τέτοια εξακρίβωση. Όταν είτε το κοινοποιούμενο σύστημα ταυτοποίησης είτε η κοινοποιούμενη δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας παραβιαστεί ή διακυβευθεί εν μέρει, τα κράτη μέλη αναστέλλουν ή ανακαλούν άμεσα το κοινοποιούμενο σύστημα ταυτοποίησης ή την κοινοποιούμενη δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας ή τα μέρη που έχουν παραβιαστεί η διακυβευθεί και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7·

ε) το κοινοποιούν κράτος μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη για:

ε) το κοινοποιούν κράτος μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη για:

- (i) την αναμφίσημη απόδοση των στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου που αναφέρονται στο σημείο γ), και

- (i) την απόδοση των στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου που αναφέρονται στο σημείο γ), και

- (ii) τη δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας που προσδιορίζεται στο σημείο δ).

- (ii) τη δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας που προσδιορίζεται στο σημείο δ).

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη που κοινοποιούν ένα σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες και τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές τους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

1. Τα κράτη μέλη που κοινοποιούν ένα σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες και τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές τους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

α) περιγραφή του κοινοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

α) περιγραφή του κοινοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και του επιπέδου ασφάλειάς του·

β) τις αρχές που είναι υπεύθυνες για το κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

β) τις αρχές που είναι υπεύθυνες για το κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

γ) πληροφορίες σχετικά με το ποιος διαχειρίζεται την καταγραφή αναμφίσημων αναγνωριστικών προσωπικών ·

γ) πληροφορίες σχετικά με το ποια οντότητα ή οντότητες διαχειρίζονται την καταγραφή των κατάλληλων αναγνωριστικών ιδιοτήτων·

 

γα) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πληρούνται οι απαιτήσεις του πλαισίου διαλειτουργικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 8·

δ) περιγραφή του συστήματος επαλήθευσης της ταυτότητας·

δ) περιγραφή του συστήματος επαλήθευσης της ταυτότητας και τυχόν τεχνικών απαιτήσεων που επιβάλλονται στα συμβαλλόμενα μέρη·

ε) τις ρυθμίσεις για την αναστολή ή την ανάκληση του κοινοποιημένου συστήματος ταυτοποίησης ή της δυνατότητας επαλήθευσης της ταυτότητας ή των σχετικών τμημάτων αυτών που διατρέχουν κίνδυνο.

ε) τις ρυθμίσεις για την αναστολή ή την ανάκληση του κοινοποιημένου συστήματος επαλήθευσης της ταυτότητας ή των σχετικών τμημάτων αυτών που διατρέχουν κίνδυνο.

2. Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κατάλογο των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τις βασικές πληροφορίες για αυτά.

2. Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε δημόσια διαθέσιμο ιστότοπο τον κατάλογο των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τις βασικές πληροφορίες για αυτά.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Παραβίαση ασφαλείας

 

1. Όταν είτε το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7(1) ή η δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας που αναφέρεται στο στοιχείο (δ) του άρθρου 6(1) παραβιαστεί ή διακυβευθεί εν μέρει, το κοινοποιούν κράτος μέλος χωρίς περιττή καθυστέρηση αναστέλλει ή ανακαλεί τη διασυνοριακή λειτουργία του εν λόγω συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ή της εν λόγω δυνατότητας επαλήθευσης της ταυτότητας ή των εμπλεκόμενων τμημάτων που διατρέχουν κίνδυνο, και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά.

 

2. Όταν η παραβίαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τα τμήματα που διατρέχουν κίνδυνο έχουν αποκατασταθεί, το κοινοποιούν κράτος μέλος αποκαθιστά το σύστημα επαλήθευσης της ταυτότητας και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό.

 

3. Εάν η παραβίαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τα τμήματα που διατρέχουν κίνδυνο δεν αποκατασταθούν εντός τριών μηνών από την αναστολή ή την ανάκληση, το κοινοποιούν κράτος μέλος κοινοποιεί την απόσυρση του ηλεκτρονικού συστήματος ταυτοποίησης στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει χωρίς περιττή καθυστέρηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7β

 

Ευθύνη

 

1. Το κοινοποιούν κράτος μέλος φέρει την ευθύνη όσον αφορά το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδει το ίδιο ή που εκδίδεται εκ μέρους του για κάθε άμεση ζημία που προκαλείται από μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 6, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώς.

 

2. Ο εκδότης ενός μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ο οποίος έχει αναγνωριστεί και ειδοποιηθεί από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7, θεωρείται υπεύθυνος για την αδυναμία να διασφαλίσει

 

– (i) την αναμφίσημη απόδοση των προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης, και

 

– (ii) τη δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας,

 

εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώς.

Αιτιολόγηση

Ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως το ζήτημα της ευθύνης πρέπει, όπως γίνεται και στην περίπτωση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης, να ρυθμιστεί ξεχωριστά από τη διαδικασία κοινοποίησης, στην οποία δεν ανήκει. Το προτεινόμενο άρθρο λαμβάνει υπόψη τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συντονισμός

Συντονισμός και διαλειτουργικότητα

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που περιλαμβάνονται σε κοινοποιημένο σύστημα και για να βελτιώνουν την ασφάλειά τους.

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνικών υποδομών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης διασφαλίζονται μέσω ενός προτύπου διαλειτουργικότητας.

 

1α. Τα εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 είναι διαλειτουργικά.

 

1β. Το πλαίσιο διαλειτουργικότητας ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α) είναι τεχνολογικά ουδέτερο και δεν πραγματοποιεί διακρίσεις ανάμεσα σε οποιεσδήποτε συγκεκριμένες εθνικές τεχνικές λύσεις για ηλεκτρονική ταυτοποίηση εντός του εμπλεκόμενου κράτους μέλους·

 

β) διευκολύνει την εφαρμογή της αρχής της ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασμού.

 

1γ. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ιεραρχούν ειδικότερα τη διαλειτουργικότητα για τις εν λόγω ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη διασυνοριακή συνάφεια:

 

α) με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εμπίπτουν σε ένα κοινοποιημένο σύστημα·

 

β) με την παροχή και τακτική επικαιροποίηση των βέλτιστων πρακτικών που αφορούν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

 

γ) με την ενημέρωση και τακτική επικαιροποίηση όσον αφορά την προαγωγή της χρήσης των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

2. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες προκειμένου να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με σκοπό την προώθηση υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάλογου με το βαθμό κινδύνου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις αφορούν, κυρίως, την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και ορθής πρακτικής σχετικά με τα σχήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, την αξιολόγηση των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από ομοτίμους και την εξέταση σχετικών εξελίξεων στον τομέα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες προκειμένου να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με σκοπό την προώθηση υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάλογου με το βαθμό κινδύνου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις αφορούν, κυρίως, την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και ορθής πρακτικής σχετικά με τα σχήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, τον ανεξάρτητο έλεγχο από τρίτους των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και την εξέταση σχετικών εξελίξεων στον τομέα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης καθορίζοντας ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης καθορίζοντας ελάχιστες τεχνολογικά ουδέτερες απαιτήσεις για τα διάφορα επίπεδα ασφαλείας, οι οποίες δεν θα απαιτούν αλλαγές στον θεμελιώδη σχεδιασμό των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

 

3α. Όσον αφορά τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητη για να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ένας πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι υπεύθυνος για κάθε άμεση ζημία που προξενείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορεί να αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώς.

1. Ένας πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι υπεύθυνος για ζημία που προξενείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορεί να αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώς.

2. Ένας αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι υπεύθυνος για κάθε άμεση ζημία που προξενείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως το άρθρο 19, εκτός εάν ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορεί να αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώς.

2. Ένας αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι υπεύθυνος για κάθε άμεση ζημία που προξενείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως το άρθρο 19, εκτός εάν ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορεί να αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώς.

 

2α. Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, ιδίως όσον αφορά τις αντιδικές, είναι το δίκιαο του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το πρόσωπο που λαμβάνει την υπηρεσία, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τον πάροχο υπηρεσιών και από τον αποδέκτη των υπηρεσιών.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τρίτες χώρες

Αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τρίτες χώρες

Αιτιολόγηση

Επειδή το άρθρο αυτό θεσπίζει μόνο διατάξεις που αφορούν τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, αναλόγως πρέπει να τροποποιηθεί και ο τίτλος.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που παρέχονται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, γίνονται αποδεκτά ως αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που παρέχονται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που προέρχονται από την τρίτη χώρα είναι αναγνωρισμένα δυνάμει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ.

1. Οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που παρέχονται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, γίνονται αποδεκτά ως αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που παρέχονται από αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, εγκατεστημένο εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον:

 

α) ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και έχει διαπιστευθεί δυνάμει μηχανισμού διαπίστευσης καθιερωμένου σε κράτος μέλος· ή

 

β) ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης και πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εγγυάται τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού· ή

 

γ) οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης ή τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που προέρχονται από την τρίτη χώρα είναι αναγνωρισμένα δυνάμει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και τρίτης χώρας ή διεθνούς οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Αναφορικά με την παράγραφο 1, οι εν λόγω συμφωνίες διασφαλίζουν την τήρηση των συμφωνιών που ισχύουν για αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως δε αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια και την εποπτεία.

2. Αναφορικά με την παράγραφο 1, οι εν λόγω συμφωνίες διασφαλίζουν την τήρηση των συμφωνιών που ισχύουν για αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως δε σε σχέση με την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τον έλεγχο των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

 

Η εν λόγω τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητική προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 2, της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί να υπάρξει μνεία στο σημείο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αναφέρεται στην προστασία προσωπικών δεδομένων, που διευκρινίζει τον επαρκή χαρακτήρα του επιπέδου προστασίας που παρέχεται από τρίτη χώρα, που πρέπει να εκτιμάται με βάση όλες τις συνθήκες που αφορούν μεταφορά ή κατηγορία μεταφορών δεδομένων.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τα εποπτικά όργανα εξασφαλίζουν την ορθή και νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τα εποπτικά όργανα εξασφαλίζουν την ορθή και νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Η εν λόγω επεξεργασία περιορίζεται αυστηρά στα ελάχιστα δεδομένα που χρειάζονται για την έκδοση και τη διατήρηση ενός πιστοποιητικού ή την παροχή υπηρεσίας εμπιστοσύνης.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Η εν λόγω επεξεργασία περιορίζεται αυστηρά στα ελάχιστα δεδομένα που χρειάζονται για την έκδοση και τη διατήρηση ενός πιστοποιητικού ή την παροχή υπηρεσίας εμπιστοσύνης.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγγυώνται το απόρρητο και την ακεραιότητα των δεδομένων που σχετίζονται με ένα πρόσωπο στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία εμπιστοσύνης.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγγυώνται το απόρρητο και την ακεραιότητα των δεδομένων που σχετίζονται με ένα πρόσωπο στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα εξασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία υπηρεσιών εμπιστοσύνης δεν είναι δυνατόν να ανιχνευτούν.

4. Με την επιφύλαξη των εννόμων συνεπειών των ψευδωνύμων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης να αναφέρουν στο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής ψευδώνυμο αντί του ονόματος του υπογράφοντος.

4. Με την επιφύλαξη των εννόμων συνεπειών των ψευδωνύμων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης να αναφέρουν στο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής ψευδώνυμο αντί του ονόματος του υπογράφοντος.

 

4α. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από ή για λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπου είναι αυστηρά απαραίτητη για την εξασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 11, 15, 16 και 19, θεωρείται θεμιτό συμφέρον κατά την έννοια του στοιχείου (στ) του άρθρου 7 της οδηγίας 95/46/EΚ.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα προϊόντα τελικού χρήστη που χρησιμοποιούνται στην παροχή των υπηρεσιών αυτών καθίστανται διαθέσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατό.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα προϊόντα τελικού χρήστη που χρησιμοποιούνται στην παροχή των υπηρεσιών αυτών καθίστανται διαθέσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η Επιτροπή καθιερώνει και απονέμει σήματα εμπιστοσύνης ώστε να διακρίνονται προϊόντα και υπηρεσίες προσιτά σε άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Οι ενωσιακοί οργανισμοί τυποποίησης είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία κριτηρίων αξιολόγησης για προϊόντα και υπηρεσίες προσιτά σε άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν κατάλληλο φορέα που είναι εγκατεστημένος στην επικράτειά τους ή, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, σε άλλο κράτος μέλος, υπό την ευθύνη του ορίζοντος κράτους μέλους. Στα εποπτικά όργανα παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν εποπτικό φορέα που είναι εγκατεστημένος στην επικράτειά τους ή, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, σε άλλο κράτος μέλος, υπό την ευθύνη του ορίζοντος κράτους μέλους. Η επωνυμία και η διεύθυνση του εποπτικού φορέα γνωστοποιούνται στην Επιτροπή. Στα εποπτικά όργανα παρέχονται επαρκείς πόροι και εξουσίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Το εν λόγω εποπτικό όργανο είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των ακόλουθων καθηκόντων:

2. Το εν λόγω εποπτικό όργανο οφείλει να εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) να παρακολουθεί τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια του κράτους μέλους που τους έχει ορίσει, προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15·

α) να εποπτεύει τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια του κράτους μέλους που τους έχει ορίσει, προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

β) να αναλαμβάνει την εποπτεία αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγκατεστημένων στην επικράτεια του κράτους μέλους που το ορίζει και των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν ώστε να εξασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί και οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχουν πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

 

γ) να εξασφαλίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες και τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και καταγράφονται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, διαφυλάσσονται και παραμένουν προσβάσιμα μετά τη διακοπή των δραστηριοτήτων ενός αναγνωρισμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης, για κατάλληλο διάστημα, με στόχο τη διαφύλαξη της συνέχειας της υπηρεσίας.

γ) να εξασφαλίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες και τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και καταγράφονται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, διαφυλάσσονται και παραμένουν προσβάσιμα μετά τη διακοπή των δραστηριοτήτων ενός αναγνωρισμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης, για κατάλληλο διάστημα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο ισχύος των υπηρεσιών, με στόχο τη διαφύλαξη της συνέχειας της υπηρεσίας.

3. Κάθε εποπτικό όργανο υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας του τελευταίου ημερολογιακού έτους προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη έως τα τέλη του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

3. Κάθε εποπτικό όργανο δημοσιοποιεί ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας του τελευταίου ημερολογιακού έτους έως τα τέλη του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας του·

α) πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας του·

β) συνοπτική παρουσίαση των κοινοποιήσεων παραβάσεων που έχουν λάβει οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2·

β) συνοπτική παρουσίαση όλων των κοινοποιήσεων παραβάσεων που έχουν λάβει οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2·

γ) στατιστικά στοιχεία για την αγορά και τη χρήση αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους ίδιους τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που αυτοί παρέχουν, τα προϊόντα που χρησιμοποιούν και τη γενική περιγραφή των πελατών τους.

 

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αντίστοιχων καθορισμένων εποπτικών οργάνων τους.

 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον καθορισμό των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

 

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις περιστάσεις, τις μορφές και τις διαδικασίες για την έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις μορφές για την έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Συνεργασία με τις αρχές προστασίας δεδομένων

 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα εποπτικά όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 13 συνεργάζονται με τις αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, προκειμένου οι τελευταίες να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τους εθνικούς κανόνες προστασίας των δεδομένων που εγκρίθηκαν βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα εποπτικά όργανα συνεργάζονται ώστε να ανταλλάσσουν ορθή πρακτική και να παρέχουν μεταξύ τους, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, τις σχετικές πληροφορίες και αμοιβαία συνδρομή, έτσι ώστε να μπορούν να διεξάγονται κατά τρόπο συνεπή οι δραστηριότητες αυτές. Η αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, αιτήματα παροχής πληροφοριών και εποπτικά μέτρα, όπως αιτήσεις για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε σχέση με ελέγχους ασφάλειας, όπως αναφέρεται στα άρθρα 15, 16 και 17.

1. Τα εποπτικά όργανα συνεργάζονται ώστε να ανταλλάσσουν ορθή πρακτική. Παρέχουν το ένα στο άλλο, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, τις σχετικές πληροφορίες και, ύστερα από αιτιολογημένες αιτήσεις, παρέχουν το ένα στο άλλο αμοιβαία συνδρομή, έτσι ώστε να μπορούν να διεξάγονται κατά τρόπο συνεπή οι δραστηριότητες αυτές. Οι αιτησεις για αμοιβαία συνδρομή μπορεί να καλύπτουν, ειδικότερα, αιτήματα παροχής πληροφοριών και εποπτικά μέτρα, όπως αιτήσεις για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε σχέση με ελέγχους ασφάλειας, όπως αναφέρεται στα άρθρα 15, 16 και 17.

2. Ένα εποπτικό όργανο στο οποίο απευθύνεται ένα αίτημα συνδρομής δεν μπορεί να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτό, εκτός εάν:

2. Ένα εποπτικό όργανο στο οποίο απευθύνεται ένα αίτημα συνδρομής μπορεί να αρνηθεί το εν λόγω αίτημα όταν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν είναι αρμόδιο να ασχοληθεί με το αίτημα· ή

α) το εποπτικό όργανο δεν είναι αρμόδιο να ασχοληθεί με το αίτημα· ή

β) η συμμόρφωση με το αίτημα θα ήταν ασυμβίβαστη με τον παρόντα κανονισμό.

β) εάν η ζητούμενη βοήθεια θα υπερέβαινε τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του εποπτικού οργάνου όπως εκτίθενται στον παρόντα κανονισμό και στην κείμενη νομοθεσία.

3. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα εποπτικά όργανα δύνανται να διεξάγουν κοινές έρευνες στις οποίες θα συμμετέχει προσωπικό των εποπτικών οργάνων άλλων κρατών μελών.

3. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα εποπτικά όργανα δύνανται να διεξάγουν κοινές δράσεις.

Το εποπτικό όργανο του κράτους μέλους όπου θα πραγματοποιηθεί η έρευνα, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα έρευνας στο προσωπικό τού επικουρούμενου εποπτικού οργάνου. Οι εν λόγω εξουσίες δύναται να ασκηθούν μόνο υπό την καθοδήγηση και την παρουσία του προσωπικού τού εποπτικού οργάνου υποδοχής. Το προσωπικό τού επικουρούμενου εποπτικού οργάνου υπόκειται στο εθνικό δίκαιο του εποπτικού οργάνου υποδοχής. Το εποπτικό όργανο υποδοχής αναλαμβάνει την ευθύνη για τις δράσεις του επικουρούμενου εποπτικού οργάνου.

Το εποπτικό όργανο του κράτους μέλους όπου θα πραγματοποιηθεί η έρευνα, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα έρευνας στο προσωπικό τού επικουρούμενου εποπτικού οργάνου. Οι εν λόγω εξουσίες δύναται να ασκηθούν μόνο υπό την καθοδήγηση και την παρουσία του προσωπικού τού εποπτικού οργάνου υποδοχής. Το προσωπικό τού επικουρούμενου εποπτικού οργάνου υπόκειται στο εθνικό δίκαιο του εποπτικού οργάνου υποδοχής. Το εποπτικό όργανο υποδοχής αναλαμβάνει την ευθύνη για τις δράσεις του επικουρούμενου εποπτικού οργάνου.

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να προσδιορίζει τις μορφές και τις διαδικασίες αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

 

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της Ένωσης λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν. Λαμβανομένων υπόψη των πλέον πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το επίπεδο ασφάλειας είναι ανάλογο με το βαθμό του κινδύνου. Συγκεκριμένα, θα ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των συμβάντων σχετικά με την ασφάλεια και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις δυσμενείς επιπτώσεις τυχόν τέτοιων συμβάντων.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της Ένωσης λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν. Λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων, τα μέτρα αυτά πρέπει να τηρούν πλήρως τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων και να εξασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο με τον βαθμό του κινδύνου. Συγκεκριμένα, θα ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των συμβάντων σχετικά με την ασφάλεια και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις δυσμενείς επιπτώσεις τυχόν τέτοιων συμβάντων. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης λαμβάνουν επίσης τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουν οποιουσδήποτε νέους κινδύνους ασφαλείας και να αποκαταστήσουν το κανονικό επίπεδο ασφαλείας της υπηρεσίας.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 1, κάθε πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορεί να υποβάλει στο εποπτικό όργανο την έκθεση ενός ελέγχου ασφάλειας που διενεργήθηκε από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα για να επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 1, κάθε πάροχος υπηρεσιών, χωρίς περιττή καθυστέρηση και μέσα σε έξι μήνες, το αργότερο, μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων του, υποβάλλει την έκθεση ενός ελέγχου συμμόρφωσης που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο φορέα του οποίου έχει αποδειχθεί η επάρκεια για τη διενέργεια του ελέγχου, για να επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και κατά το δυνατόν το αργότερο εντός 24 ωρών αφότου ενημερώθηκαν σχετικά, το αρμόδιο εποπτικό όργανο, τον αρμόδιο εθνικό φορέα για την ασφάλεια των πληροφοριών και άλλα σχετικά τρίτα μέρη, όπως αρχές προστασίας δεδομένων, για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας που είχε σημαντικό αντίκτυπο στην παρεχόμενη υπηρεσία εμπιστοσύνης και στα προσωπικά δεδομένα που διαφυλάσσονται σε αυτή.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και κατά το δυνατόν το αργότερο εντός 24 ωρών αφότου ενημερώθηκαν σχετικά, το αρμόδιο εποπτικό όργανο και, όπου αρμόζει, άλλους αρμόδιους φορείς όπως τον αρμόδιο εθνικό φορέα για την ασφάλεια των πληροφοριών ή τις αρχές προστασίας δεδομένων για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας που είχε σημαντικό αντίκτυπο στην παρεχόμενη υπηρεσία εμπιστοσύνης και στα προσωπικά δεδομένα που διαφυλάσσονται σε αυτή. Εάν η εν λόγω κοινοποίηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, τότε συνοδεύεται από επεξήγηση των λόγων της καθυστέρησης.

Κατά περίπτωση, ιδίως αν μια παραβίαση της ασφάλειας ή η απώλεια της ακεραιότητας αφορά δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, το εν λόγω εποπτικό όργανο ενημερώνει τα εποπτικά όργανα στα άλλα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Κατά περίπτωση, ιδίως αν μια παραβίαση της ασφάλειας ή η απώλεια της ακεραιότητας αφορά δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, το εν λόγω εποπτικό όργανο ενημερώνει τα εποπτικά όργανα σε εκείνα τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Το εν λόγω εποπτικό όργανο μπορεί επίσης να ενημερώσει ή να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης να ενημερώσει το κοινό, εφόσον κρίνει ότι η δημοσιοποίηση της παραβίασης είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Το εν λόγω εποπτικό όργανο, σε διαβούλευση με τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ενημερώνει ή ζητά από τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης να ενημερώσει το κοινό, εφόσον κρίνει ότι η δημοσιοποίηση της παραβίασης είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις. Η δημοσίευση πραγματοποιείται κατά κανόνα όσο πιο σύντομα είναι ευλόγως εφικτό· ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης owever the trust service provider may request a delay so that vulnerabilities can be remedied. If the supervisory body grants that request, it may be for no longer than 45 days.

3. Το εποπτικό όργανο παρέχει στον ENISA και την Επιτροπή μια σύνοψη των κοινοποιήσεων παραβιάσεων που έλαβε από παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης μία φορά το χρόνο.

3. Το εποπτικό όργανο παρέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την Επιτροπή μια σύνοψη των κοινοποιήσεων παραβιάσεων που έλαβε από παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης μία φορά το χρόνο.

4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, το αρμόδιο εποπτικό όργανο έχει την εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες προς τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, το αρμόδιο εποπτικό όργανο έχει την εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες προς τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Το εποπτικό όργανο συντονίζει αυτές τις δεσμευτικές οδηγίες με άλλα αρμόδια ρυθμιστικά όργανα που εποπτεύουν τις άλλες δραστηριότητες του παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης εκτός από την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Όλες αυτές οι οδηγίες δημοσιεύονται.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον περαιτέρω προσδιορισμό των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις περιστάσεις, τις μορφές και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών, που ισχύουν για το σκοπό των παραγράφων 1 έως 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις περαιτέρω προδιαγραφές των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις μορφές που ισχύουν για το σκοπό των παραγράφων 1 έως 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 20.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης ελέγχονται από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο μία φορά το χρόνο, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και υποβάλλουν την έκθεση ελέγχου ασφάλειας που καταρτίζεται στο εποπτικό όργανο.

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης ελέγχονται ετησίως από ανεξάρτητο όργανο, του οποίου έχει αποδειχτεί η επάρκεια για τη διενέργεια του ελέγχου, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και υποβάλλουν την έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης που καταρτίζεται στο εποπτικό όργανο. Παρόμοιος έλεγχος διενεργείται επίσης ύστερα από οποιεσδήποτε σημαντικές τεχνολογικές ή οργανωσιακές αλλαγές. Εάν, ύστερα από τρία χρόνια, οι ετήσιες εκθέσεις ελέγχου δεν εγείρουν ανησυχίες, οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο θα διενεργούνται μόνο κάθε δύο χρόνια.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το εποπτικό όργανο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τους αναγνωρισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Το εποπτικό όργανο ενημερώνει τις αρχές προστασίας δεδομένων για τα αποτελέσματα των ελέγχων του σε περίπτωση που φαίνεται ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το εποπτικό όργανο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τους αναγνωρισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση που φαίνεται ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων που ορίζονται στην οδηγία 95/46/EΚ, το εποπτικό όργανο ενημερώνει τις αρχές προστασίας δεδομένων για τα αποτελέσματα των ελέγχων του.

3. Το εποπτικό όργανο διαθέτει επίσης την εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες προς τους αναγνωρισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προκειμένου να αποκαταστήσουν τη μη τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται σε την έκθεση ελέγχου ασφάλειας.

3. Το εποπτικό όργανο διαθέτει επίσης την εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες προς τους αναγνωρισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προκειμένου να αποκαταστήσουν τη μη τήρηση των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

4. Όσον αφορά την παράγραφο 3, εάν ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης δεν αποκαταστήσει τη μη τήρηση οποιασδήποτε απαίτησης εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί από το εποπτικό όργανο, θα απολέσει την αναγνώρισή του και θα ενημερωθεί από το εποπτικό όργανο ότι η κατάστασή του θα τροποποιηθεί αναλόγως στους καταλόγους εμπίστευσης που αναφέρονται στο άρθρο 18.

4. Όσον αφορά την παράγραφο 3, εάν ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης δεν αποκαταστήσει τη μη τήρηση οποιασδήποτε απαίτησης εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί από το εποπτικό όργανο, θα απολέσει την αναγνώρισή του και θα ενημερωθεί από το εποπτικό όργανο ότι η κατάστασή του θα τροποποιηθεί αναλόγως στους καταλόγους εμπίστευσης που αναφέρονται στο άρθρο 18.

5. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες αναγνωρίζεται το ανεξάρτητο όργανο που διενεργεί τον έλεγχο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο άρθρο 15 παράγραφος 1 και στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

 

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις περιστάσεις, τις μορφές και τις διαδικασίες που ισχύουν για το σκοπό των παραγράφων 1, 2 και 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις μορφές που ισχύουν για το σκοπό των παραγράφων 1, 2 και 4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Εποπτεία παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης

 

Για να διευκολυνθεί η εποπτεία εκ μέρους του εποπτικού οργάνου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο α), οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης κοινοποιούν στο εποπτικό όργανο την πρόθεσή τους να αρχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες εμπιστοσύνης, και το ενημερώνουν για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουν λάβει για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια των υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση του εισηγητή στην τροπολογία 35 που υπέβαλε, στην οποία η λέξη «αναγνωρισμένες» είχε προστεθεί εκ παραδρομής. Αιτιολόγηση της τροπολογίας 35: Ο εισηγητής επιθυμεί την προσθήκη του νέου αυτού άρθρου ώστε να διευκολυνθεί το έργο του εποπτικού οργάνου έναντι των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης (μη αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης) προκειμένου να διασφαλιστεί μια ελάχιστη νομική αξία για τις μη αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης κοινοποιούν στο εποπτικό όργανο την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν να παρέχουν μια αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης και υποβάλλουν στο εποπτικό όργανο έκθεση ελέγχου ασφάλειας που έχει διενεργηθεί από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης δύναται να ξεκινήσουν να παρέχουν την αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης αφότου υποβάλουν την κοινοποίηση και την έκθεση ελέγχου ασφάλειας στο εποπτικό όργανο.

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης κοινοποιούν στο εποπτικό όργανο την πρόθεσή τους να προσφέρουν μια αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης και υποβάλλουν στο εποπτικό όργανο έκθεση ελέγχου ασφάλειας που έχει διενεργηθεί από ανεξάρτητο όργανο, του οποίου έχει αποδειχθεί η επάρκεια για τη διενέργεια του ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης δύναται να ξεκινήσουν να παρέχουν την αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης αφότου υποβάλουν την έκθεση ελέγχου ασφάλειας στο εποπτικό όργανο και μόνο αφού έχουν αποκτήσει το καθεστώς του αναγνωρισμένου.

2. Αφού υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα στο εποπτικό όργανο σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους εμπίστευσης που αναφέρονται στο άρθρο 18, πράγμα που αποδεικνύει ότι έχει υποβληθεί η κοινοποίηση.

2. Αφού υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα στο εποπτικό όργανο σύμφωνα με την παράγραφο 1, και το εποπτικό όργανο επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση, οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους εμπίστευσης που αναφέρονται στο άρθρο 18, πράγμα που αποδεικνύει ότι έχει επιβεβαιωθεί το καθεστώς του αναγνωρισμένου.

3. Το εποπτικό όργανο επικυρώνει ότι ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης και οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχει ο φορέας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού.

3. Το εποπτικό όργανο επικυρώνει ότι ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης και οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχει ο φορέας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού.

Το εποπτικό όργανο καταδεικνύει την κατάσταση αναγνώρισης των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών και των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν οι φορείς αυτοί στους καταλόγους εμπίστευσης έπειτα από τη θετική ολοκλήρωση της επαλήθευσης, το αργότερο εντός ενός μήνα από τη διενέργεια της κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Το εποπτικό όργανο καταδεικνύει την κατάσταση αναγνώρισης των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών και των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν οι φορείς αυτοί στους καταλόγους εμπίστευσης έπειτα από τη θετική ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης, χωρίς περιττή καθυστέρηση και όχι αργότερα από ένα μήνα ύστερα από την εν λόγω ολοκλήρωση.

Εάν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση εντός ενός μήνα, το εποπτικό όργανο ενημερώνει τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης εξηγώντας τους λόγους της καθυστέρησης και ορίζοντας την προθεσμία εντός της οποίας θα ολοκληρωθεί η επαλήθευση.

Εάν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση εντός ενός μήνα, το εποπτικό όργανο ενημερώνει τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης εξηγώντας τους λόγους της καθυστέρησης και ορίζοντας την προθεσμία εντός της οποίας θα ολοκληρωθεί η επαλήθευση. Εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχει παρουσιάσει την σχετική τεκμηρίωση, η επαλήθευθση δεν δύναται να υπερβεί τους τρεις μήνες.

4. Μια αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης η οποία έχει καταστεί αντικείμενο της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να αρνηθεί την εκπλήρωση διοικητικής διαδικασίας ή διατύπωσης από το οικείο όργανο του δημόσιου τομέα επειδή δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

 

5. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις περιστάσεις, τις μορφές και τις διαδικασίες που ισχύουν για το σκοπό των παραγράφων 1, 2 και 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις μορφές που ισχύουν για το σκοπό των παραγράφων 1, 2 και 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει, τηρεί και δημοσιεύει καταλόγους εμπίστευσης με πληροφορίες σχετικά με τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τους οποίους είναι αρμόδιο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που τυχόν παρέχουν.

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει, τηρεί και δημοσιεύει καταλόγους εμπίστευσης με πληροφορίες σχετικά με τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τους οποίους είναι αρμόδιο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που τυχόν παρέχουν.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, διατηρούν και δημοσιεύουν, με ασφαλή τρόπο, τους ηλεκτρονικά υπογεγραμμένους ή σφραγισμένους καταλόγους εμπίστευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε μορφή κατάλληλη για αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, διατηρούν και δημοσιεύουν, με ασφαλή τρόπο, τους ηλεκτρονικά υπογεγραμμένους ή σφραγισμένους καταλόγους εμπίστευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε μορφή κατάλληλη για αυτοματοποιημένη επεξεργασία τόσο του ίδιου του καταλόγου όσο και των επιμέρους πιστοποιητικών.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες για το όργανο που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση, τη διατήρηση και τη δημοσίευση εθνικών καταλόγων εμπίστευσης και στοιχεία για το πού δημοσιεύονται οι εν λόγω κατάλογοι, τα πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για την υπογραφή ή σφράγιση των καταλόγων εμπίστευσης και τυχόν μεταβολές σε αυτούς.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες για το όργανο που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση, τη διατήρηση και τη δημοσίευση εθνικών καταλόγων εμπίστευσης και στοιχεία για το πού δημοσιεύονται οι εν λόγω κατάλογοι, τα πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για την υπογραφή ή σφράγιση των καταλόγων εμπίστευσης και τυχόν μεταβολές σε αυτούς.

4. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού, με ασφαλή τρόπο, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σε ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη ή σφραγισμένη μορφή κατάλληλη για αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

4. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού, με ασφαλή τρόπο, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σε ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη ή σφραγισμένη μορφή κατάλληλη για αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

5. Η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον ορισμό των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις μορφές που ισχύουν για το σκοπό των παραγράφων 1 έως 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή δύναται να διευκρινίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις πληροφορίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και να καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις μορφές των καταλόγων εμπίστευσης που ισχύουν για το σκοπό των παραγράφων 1 έως 4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18α

 

Σήμα «ΕΕ» για αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης

 

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορούν να χρησιμοποιούν σήμα εμπιστοσύνης «ΕΕ» κατά την παρουσίαση και διαφήμιση των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης που προσφέρουν και οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός .

 

2. Κατά τη χρησιμοποίηση του σήματος εμπιστοσύνης «ΕΕ» για αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ικανοποιούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός.

 

3. Η Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστικές πράξεις συγκεκριμένα υποχρεωτικά κριτήρια όσον αφορά την παρουσίαση, τη σύνθεση, το μέγεθος και το σχέδιο του σήματος εμπιστοσύνης «ΕΕ» για αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο ζήτησε τη δημιουργία σήματος εμπιστοσύνης στο ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στην επιγραμμικότητα με τη δημιουργία εύκολα αναγνωρίσιμου ευρωπαϊκού σήματος. Δεδομένου του στόχου για την ανύψωση του επιπέδου ασφάλειας των επιγραμμικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ένας αναγνωρισμένος φορέας παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης που σέβεται τις απαιτήσεις που προβλέπονται ιδίως στο άρθρο 19 πρέπει να μπορεί να επωφελείται από το σήμα αυτό καθώς και από την προστιθέμενη αξία του στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατά την έκδοση ενός αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης προβαίνει, με κατάλληλα μέσα και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε επαλήθευση της ταυτότητας και ενδεχομένως, τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

1. Κατά την έκδοση ενός αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης προβαίνει, με κατάλληλα μέσα και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε επαλήθευση της ταυτότητας και ενδεχομένως, τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Οι πληροφορίες αυτές επαληθεύονται από τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος που ενεργεί υπό την ευθύνη του αναγνωρισμένου παρόχου υπηρεσιών:

Οι πληροφορίες αυτές επαληθεύονται από τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος που ενεργεί υπό την ευθύνη του αναγνωρισμένου παρόχου υπηρεσιών:

α) με φυσική παρουσία του φυσικού προσώπου ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή

α) με φυσική παρουσία του φυσικού προσώπου ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή

β) εξ αποστάσεως, με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει κοινοποιημένου συστήματος που εκδίδεται σύμφωνα με το σημείο α).

β) εξ αποστάσεως, με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει κοινοποιημένου συστήματος που εκδίδεται σύμφωνα με το σημείο α).

2. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης οφείλουν:

2. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης οφείλουν:

α) να απασχολούν προσωπικό που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, πείρα και προσόντα, εφαρμόζει διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με την ασφάλεια και τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων·

α) να απασχολούν προσωπικό που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, πείρα και προσόντα, εφαρμόζει διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με την ασφάλεια και τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων·

β) να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις ζημίες, διατηρώντας επαρκείς οικονομικούς πόρους ή κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης·

β) να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις ζημίες, διατηρώντας επαρκείς οικονομικούς πόρους ή κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης·

γ) προτού συνάψουν συμβατική σχέση, να ενημερώνουν κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης για τους ακριβείς όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας·

γ) προτού συνάψουν συμβατική σχέση, να ενημερώνουν κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης για τους ακριβείς όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς και τους περιορισμούς της ευθύνης, με σαφή και διαφανή τρόπο·

δ) να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα τα οποία προστατεύονται έναντι τροποποίησης και να διασφαλίζουν την τεχνική ασφάλεια και αξιοπιστία των διεργασιών οι οποίες υποστηρίζονται από αυτά·

δ) να χρησιμοποιούν συστήματα και προϊόντα τα οποία προστατεύονται έναντι αυθαίρετης τροποποίησης και να διασφαλίζουν την τεχνική ασφάλεια και αξιοπιστία των διεργασιών οι οποίες υποστηρίζονται από αυτά·

ε) να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα για την αποθήκευση των δεδομένων που παρέχονται σε αυτούς, σε επαληθεύσιμη μορφή, ούτως ώστε:

ε) να χρησιμοποιούν συστήματα για την αποθήκευση των δεδομένων που παρέχονται σε αυτούς, σε επαληθεύσιμη μορφή, ούτως ώστε:

– να είναι δημόσια διαθέσιμα μόνο για ανάκτηση, εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα,

– να είναι δημόσια διαθέσιμα μόνο για ανάκτηση, εφόσον το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης το επιτρέπει ή έχει ληφθεί η συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα,

– μόνον αρμόδια πρόσωπα να μπορούν να διενεργούν καταχωρίσεις και τροποποιήσεις,

– μόνον αρμόδια πρόσωπα να μπορούν να διενεργούν καταχωρίσεις και τροποποιήσεις,

– να μπορεί να ελέγχεται η γνησιότητα των πληροφοριών·

– να μπορεί να ελέγχεται η γνησιότητα των πληροφοριών·

στ) να λαμβάνουν μέτρα κατά της πλαστογραφίας και της κλοπής δεδομένων·

στ) να λαμβάνουν μέτρα κατά της πλαστογραφίας και της κλοπής δεδομένων·

ζ) να καταγράφουν το σύνολο των συναφών πληροφοριών που αφορούν δεδομένα τα οποία έχουν εκδοθεί και ληφθεί από τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης για κατάλληλη χρονική περίοδο, ιδίως για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης σε νομικές διαδικασίες. Η καταγραφή αυτή δύναται να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα·

ζ) να καταγράφουν για κατάλληλη χρονική περίοδο, ανεξάρτητα από το αν ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχει παύσει να προσφέρει αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, συναφείς πληροφορίες που αφορούν δεδομένα τα οποία έχουν εκδοθεί και ληφθεί από τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης για κατάλληλη χρονική περίοδο, ιδίως για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης σε νομικές διαδικασίες. Η διατήρηση αυτών των πληροφοριών περιορίζεται στην απαραίτητη χρονική περίοδο. Η καταγραφή αυτή δύναται να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα·

η) να διαθέτουν ένα επικαιροποιημένο σχέδιο διακοπής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπει το εποπτικό όργανο δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

η) να διαθέτουν ένα επικαιροποιημένο σχέδιο διακοπής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπει το εποπτικό όργανο δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

θ) να εξασφαλίζουν τη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 11.

θ) να εξασφαλίζουν τη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 11.

3. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά καταχωρούν στις βάσεις δεδομένων πιστοποιητικών τους την ανάκληση οποιουδήποτε τέτοιου πιστοποιητικού εντός δέκα λεπτών αφού λάβει χώρα η εν λόγω ανάκληση.

3. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά καταχωρούν στις βάσεις δεδομένων πιστοποιητικών τους την ανάκληση οποιουδήποτε τέτοιου πιστοποιητικού χωρίς περιττή καθυστέρηση.

4. Αναφορικά με την παράγραφο 3, οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά παρέχουν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος πληροφορίες για την κατάσταση ισχύος ή την ανάκληση των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από αυτούς. Οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον ανά πιστοποιητικό με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος να είναι αξιόπιστος, δωρεάν και αποτελεσματικός.

4. Αναφορικά με την παράγραφο 3, οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά παρέχουν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος πληροφορίες για την κατάσταση ισχύος ή την ανάκληση των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από αυτούς. Οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον ανά πιστοποιητικό με αυτοματοποιημένο τρόπο.

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 τεκμαίρεται εφόσον τα πρότυπα αυτά πληρούνται από αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για συστήματα και προϊόντα. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 επιτυγχάνεται μέσω της συμμόρφωσης συστημάτων και προϊόντων με αυτά τα πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Δεν απορρίπτεται η νομική ισχύς και το παραδεκτό μιας ηλεκτρονικής υπογραφής ως αποδεικτικού στοιχείου σε νομικές διαδικασίες μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

1. Μια ηλεκτρονική υπογραφή έχει νομική ισχύ και μπορεί να γίνει αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε νομικές διαδικασίες. Τεκμαίρεται ότι η αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή προσφέρει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από άλλους τύπους ηλεκτρονικών υπογραφών.

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των δυσκολιών όσον αφορά τη μετάφραση της γαλλικής εκδοχής της τροπολογίας 43 του εισηγητή προς την αγγλική γλώσσα, ο εισηγητής αποφάσισε να καταθέσει νέα τροπολογία στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να επαναδιατυπώσει την παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Μια αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με μια ιδιόχειρη υπογραφή.

2. Μια αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή ικανοποιεί τις νομικές απαιτήσεις υπογραφής σε σχέση με τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή κατά τον ίδιο τρόπο που μια ιδιόχειρη υπογραφή ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές σε σχέση με τα δεδομένα που καταχωρούνται επί χάρτου.

Αιτιολόγηση

Στη διατύπωση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ φαίνεται να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι διαφορετικές εθνικές δομές και οι διαδικαστικές απαιτήσεις.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Μια έγκυρη αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη της γνησιότητας και της ακεραιότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων με τα οποία συνδέεται.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «έγκυρη» αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 της πρότασης κανονισμού. Μόνον εφόσον μια υπογραφή μπορεί να επικυρωθεί, είναι δυνατό να της αποδοθεί ειδική αποδεικτική ισχύς.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές υπογραφές αναγνωρίζονται και είναι αποδεκτές σε όλα τα κράτη μέλη.

3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές υπογραφές αναγνωρίζονται και είναι αποδεκτές στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εάν απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή με επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του επιπέδου των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, ιδίως από ένα κράτος μέλος για την εκτίμηση μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα βάσει δέουσας εκτίμησης των κινδύνων που συνεπάγεται μια τέτοια υπηρεσία, όλες οι ηλεκτρονικές υπογραφές με τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα αναγνωρίζονται και θα γίνονται αποδεκτές.

4. Εάν για την εκτέλεση μιας συναλλαγής απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή με επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του επιπέδου των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών από ένα κράτος μέλος ή από θεσμικά και λοιπά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της Ένωσης, που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα βάσει δέουσας εκτίμησης των κινδύνων που συνεπάγεται μια τέτοια υπηρεσία, όλες οι ηλεκτρονικές υπογραφές με τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα αναγνωρίζονται και θα γίνονται αποδεκτές για την πρόσβαση στην εν λόγω επιγραμμική υπηρεσία.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δεν θα ζητούν, για σκοπούς διασυνοριακής πρόσβασης σε επιγραμμική υπηρεσία που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα, ηλεκτρονική υπογραφή με υψηλότερο βαθμό ασφάλειας από αυτόν της αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

5. Τα κράτη μέλη δεν θα ζητούν, για σκοπούς διασυνοριακής πρόσβασης σε επιγραμμική υπηρεσία που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα, ηλεκτρονική υπογραφή με υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από αυτό της αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

Αιτιολόγηση

Φραστική βελτίωση.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον ορισμό διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας ηλεκτρονικής υπογραφής που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που ο ορισμός διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας ηλεκτρονικής υπογραφής αποτελεί κεντρικό στοιχείο του κανονισμού, η εισηγήτρια δεν κρίνει σκόπιμο το θέμα να παραπεμφθεί σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα επίπεδα ασφάλειας της ηλεκτρονικής υπογραφής. Συμμόρφωση με το επίπεδο ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική υπογραφή πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα επίπεδα ασφάλειας της ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Συμμόρφωση με το επίπεδο ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική υπογραφή πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον περαιτέρω προσδιορισμό των απαιτήσεων που προβλέπονται στο παράρτημα Ι.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι εκτελεστικές πράξεις φαίνονται πιο κατάλληλες, ως εκ τούτου, η εν λόγω παράγραφος συγχωνεύεται με την ακόλουθη.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι τεκμαίρεται, εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι τεκμαίρεται, εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II τεκμαίρεται, εφόσον μια διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II τεκμαίρεται, εφόσον μια διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής μπορούν να πιστοποιούνται από αρμόδια δημόσια ή ιδιωτικά όργανα ορισμένα από τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας διενεργούμενη σύμφωνα με κάποιο από τα πρότυπα για την εκτίμηση της ασφάλειας των προϊόντων πληροφορικής που περιλαμβάνονται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Οι διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής πιστοποιούνται από αρμόδια δημόσια ή ιδιωτικά όργανα ορισμένα από τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας διενεργούμενη σύμφωνα με κάποιο από τα πρότυπα για την εκτίμηση της ασφάλειας των προϊόντων πληροφορικής που περιλαμβάνονται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τα ονόματα και τις διευθύνσεις των δημόσιων ή ιδιωτικών οργάνων που καθορίζουν σύμφωνα με την παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τα ονόματα και τις διευθύνσεις των δημόσιων ή ιδιωτικών οργάνων που καθορίζουν σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται από τα καθορισμένα όργανα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται από τα καθορισμένα όργανα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τον σκοπό της πιστοποίησης δυνάμει της παραγράφου 1.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, οι στόχοι, το περιεχόμενο, η έκταση και η διάρκεια της εξουσιοδότησης οριοθετούνται σαφώς στη νομοθετική πράξη. Η παρούσα τροπολογία προσθέτει την απαιτούμενη αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις περιστάσεις, τις μορφές και τις διαδικασίες που ισχύουν για το σκοπό της παραγράφου 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις μορφές και τις διαδικασίες που ισχύουν για το σκοπό της παραγράφου 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για την επικύρωση αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον η επικύρωση των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για την επικύρωση αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον η επικύρωση των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες επικύρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο β) της παραγράφου 1 τεκμαίρεται στην περίπτωση που η υπηρεσία επικύρωσης αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες επικύρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο β) της παραγράφου 1 τεκμαίρεται στην περίπτωση που η υπηρεσία επικύρωσης αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τη διαφύλαξη αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον οι ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τη διαφύλαξη αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον οι ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες χαίρουν του νομικού τεκμηρίου της εξασφάλισης της προέλευσης και της ακεραιότητας των δεδομένων τα οποία αφορούν.

2. Μια έγκυρη αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα συνιστά, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, απόδειξη της γνησιότητας και της ακεραιότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων με τα οποία συνδέεται. This shall be without prejudice to national law on powers of attorney and representation.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες αναγνωρίζονται και είναι αποδεκτές σε όλα τα κράτη μέλη.

3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η διαφορά μεταξύ των όρων «αναγνωρισμένος» και «αποδεκτός» δεν είναι σαφής. Η εν λόγω παράγραφος, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες διατάξεις για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, δεν διαγράφεται διότι η έννοια της (ηλεκτρονικής) σφραγίδας δεν υπάρχει σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εάν απαιτείται ηλεκτρονική σφραγίδα με επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του επιπέδου των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων, ιδίως από ένα κράτος μέλος για την εκτίμηση επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα βάσει δέουσας εκτίμησης των κινδύνων που συνεπάγεται μια τέτοια υπηρεσία, όλες οι ηλεκτρονικές σφραγίδες με τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα είναι αποδεκτές.

4. Εάν απαιτείται ηλεκτρονική σφραγίδα με επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του επιπέδου των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων, ιδίως από ένα κράτος μέλος για την εκτίμηση επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα βάσει δέουσας εκτίμησης των κινδύνων που συνεπάγεται μια τέτοια υπηρεσία, όλες οι ηλεκτρονικές σφραγίδες με τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα είναι αποδεκτές για την πρόσβαση στην εν λόγω επιγραμμική υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Φραστική βελτίωση.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δεν θα ζητούν, για σκοπούς πρόσβασης σε επιγραμμική υπηρεσία που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα, ηλεκτρονική σφραγίδα με υψηλότερο βαθμό ασφάλειας από αυτόν των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων.

5. Τα κράτη μέλη δεν θα ζητούν, για σκοπούς διασυνοριακής πρόσβασης σε επιγραμμική υπηρεσία που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα, ηλεκτρονική σφραγίδα με υψηλότερο βαθμό ασφάλειας από αυτόν των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων.

Αιτιολόγηση

Φραστική βελτίωση.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον ορισμό διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας ηλεκτρονικών σφραγίδων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που ο ορισμός διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας ηλεκτρονικής υπογραφής αποτελεί κεντρικό στοιχείο του κανονισμού, η εισηγήτρια δεν κρίνει σκόπιμο το θέμα να παραπεμφθεί σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών σφραγίδων. Συμμόρφωση με το επίπεδο ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική σφραγίδα πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών σφραγίδων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Συμμόρφωση με το επίπεδο ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική σφραγίδα πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής σφραγίδας δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε υποχρεωτική απαίτηση πέραν εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής σφραγίδας για διασυνοριακή χρήση δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε υποχρεωτική απαίτηση πέραν εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής σφραγίδας. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ τεκμαίρεται, εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής σφραγίδας. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ τεκμαίρεται, εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το άρθρο 22 ισχύει κατ’ αναλογία για τις απαιτήσεις για τις διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας.

1. Το άρθρο 22 ισχύει κατ’ αναλογία για τις απαιτήσεις για τις διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας και/ή χρονοσφραγίδας.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το άρθρο 23 ισχύει κατ’ αναλογία για την πιστοποίηση των διατάξεων δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας.

2. Το άρθρο 23 ισχύει κατ’ αναλογία για την πιστοποίηση των διατάξεων δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας και/ή χρονοσφραγίδας.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το άρθρο 24 ισχύει κατ’ αναλογία για τη δημοσίευση καταλόγου διατάξεων δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας.

3. Το άρθρο 24 ισχύει κατ’ αναλογία για τη δημοσίευση καταλόγου διατάξεων δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας και/ή χρονοσφραγίδας.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα άρθρα 25, 26 και 27 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν στην επικύρωση και διαφύλαξη των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων.

Τα άρθρα 25, 26 και 27 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν στην επικύρωση και διαφύλαξη των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων και/ή χρονοσφραγίδων.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αναγνωρισμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα χαίρει του νομικού τεκμηρίου της διασφάλισης του χρόνου που αναφέρει και της ακεραιότητας των στοιχείων από τα οποία εξαρτάται ο χρόνος.

2. Μια αναγνωρισμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα αποτελεί τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως απόδειξη της ορθότητας του χρόνου που αναφέρει και της ακεραιότητας του ηλεκτρονικού εγγράφου που την φέρει.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Μια αναγνωρισμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Μια αναγνωρισμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) είναι απόλυτα συγχρονισμένη με τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται κάθε δυνατότητα αλλαγής των δεδομένων χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί·

α) είναι απόλυτα συγχρονισμένη με τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται κάθε δυνατότητα αλλαγής των δεδομένων χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί·

β) βασίζεται σε μια ακριβή χρονική πηγή·

β) βασίζεται σε μια ακριβή χρονική πηγή·

γ) εκδίδεται από αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης·

γ) εκδίδεται από αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης·

δ) φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του αναγνωρισμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή έχει υπογραφεί με κάποια άλλη ανάλογη μέθοδο.

δ) φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του αναγνωρισμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για την ακριβή σύνδεση του χρόνου με τα στοιχεία και μια ακριβή χρονική πηγή. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον ο ακριβής συσχετισμός του χρόνου με τα δεδομένα και η ακριβής χρονική πηγή πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για την ακριβή σύνδεση του χρόνου με τα στοιχεία και μια ακριβή χρονική πηγή. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον ο ακριβής συσχετισμός του χρόνου με τα δεδομένα και η ακριβής χρονική πηγή πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ένα έγγραφο που φέρει αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του προσώπου που είναι αρμόδιο να εκδώσει το σχετικό έγγραφο, χαίρει του νομικού τεκμηρίου γνησιότητας και ακεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο δεν περιέχει δυναμικά χαρακτηριστικά, ικανά να αλλάξουν αυτόματα το έγγραφο.

2. Ένα έγγραφο που φέρει αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με ένα έντυπο έγγραφο που φέρει ιδιόχειρη υπογραφή ή έντυπη σφραγίδα, αν υπάρχει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο δεν περιέχει δυναμικά χαρακτηριστικά, ικανά να αλλάξουν αυτόματα το έγγραφο

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν απαιτείται πρωτότυπο έγγραφο ή πιστοποιημένο αντίγραφο για την παροχή μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα, θα γίνονται αποδεκτά σε άλλα κράτη μέλη χωρίς επιπρόσθετες προϋποθέσεις τουλάχιστον τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για την έκδοση των συναφών εγγράφων, τα οποία θεωρούνται πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 34 παράγραφος 3 θα έθετε εν αμφιβόλω το αποδεδειγμένα αποτελεσματικό μέσο της επισημείωσης (apostille) για την αναγνώριση εγγράφων από το εξωτερικό, το οποίο θα έπρεπε να ρυθμιστεί εκ νέου από την Επιτροπή.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει μορφές ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων που γίνονται αποδεκτές όποτε ζητείται υπογεγραμμένο ή σφραγισμένο έγγραφο από ένα κράτος μέλος για την παροχή μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα αναφερόμενης στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα δεδομένα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής παράδοσης γίνονται δεκτά ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση άσκησης προσφυγής στη δικαιοσύνη σε σχέση με την ακεραιότητα των δεδομένων και τη βεβαιότητα για την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία τα δεδομένα εστάλησαν σε έναν καθορισμένο αποδέκτη ή ελήφθησαν από αυτόν.

1. Τα δεδομένα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής παράδοσης γίνονται δεκτά ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση άσκησης προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα δεδομένα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται με τη χρήση μιας αναγνωρισμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής παράδοσης χαίρουν του νομικού τεκμηρίου της ακεραιότητας των δεδομένων και της ακρίβειας της ημερομηνίας και ώρας αποστολής ή λήψης των δεδομένων που δηλώνονται από το αναγνωρισμένο σύστημα ηλεκτρονικής παράδοσης.

2. Τα δεδομένα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται με τη χρήση μιας αναγνωρισμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής παράδοσης συνιστούν, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, απόδειξη της γνησιότητας των δεδομένων και της ορθότητας της ημερομηνίας και ώρας αποστολής ή λήψης των δεδομένων που δηλώνονται από το αναγνωρισμένο σύστημα ηλεκτρονικής παράδοσης.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 38, σχετικά με τον προσδιορισμό μηχανισμών για την αποστολή και λήψη δεδομένων με τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής παράδοσης που θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών ηλεκτρονικής παράδοσης.

διαγράφεται

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για διαδικασίες αποστολής και λήψης δεδομένων. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον η διαδικασία αποστολής και λήψης δεδομένων πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για διαδικασίες αποστολής και λήψης δεδομένων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον η διαδικασία αποστολής και λήψης δεδομένων πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνησιότητας ιστοτόπων . Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV τεκμαίρεται, εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνησιότητας ιστοτόπου πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνησιότητας ιστοτόπων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, υπό τη μορφή μιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV τεκμαίρεται, εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνησιότητας ιστοτόπου πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 5, το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το άρθρο 37 παράγραφος 3, ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το άρθρο 37 παράγραφος 3, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 5, το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το άρθρο 37 παράγραφος 3 δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το άρθρο 37 παράγραφος 3 δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή δεν δύναται να εκδώσει πράξη κατ' εξουσιοδότηση χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους κύκλους.

5. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 5, το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το άρθρο 37 παράγραφος 3 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το άρθρο 37 παράγραφος 3 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Δεν είναι δυνατή η έκδοση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τον κλάδο και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους κύκλους.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού αριθ. 182/2011.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού αριθ. 182/2011.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι επόμενες εκθέσεις υποβάλλονται εν συνεχεία ανά τετραετία.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι επόμενες εκθέσεις υποβάλλονται εν συνεχεία ανά τετραετία, συνοδευόμενες, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, από κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

 

1α. Η εν λόγω έκθεση πρέπει αν αξιολογεί κατά πόσον χρειάζεται να αλλάξει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για προσαρμογή στις εξελίξεις της τεχνολογίας, της αγοράς και του νομικού πλαισίου στα κράτη μέλη και διεθνώς· γενικότερα, η έκθεση πρέπει να αναφέρει κατά πόσον ο κανονισμός έδωσε τη δυνατότητα να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίστηκαν για την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης στο επιγραμμικό περιβάλλον.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρονικής υπογραφής δεν μπορούν, με εύλογη βεβαιότητα, να αντληθούν από αλλού και ότι η ηλεκτρονική υπογραφή προστατεύεται από πλαστογραφία με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας·

γ) τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρονικής υπογραφής δεν μπορούν να αντληθούν από αλλού και ότι η ηλεκτρονική υπογραφή προστατεύεται από πλαστογραφία με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας·

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ευαίσθητα δεδομένα κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ευαίσθητα δεδομένα κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) ένα σύνολο δεδομένων που αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα το νομικό πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του ονόματος και του αριθμού μητρώου που αναφέρεται στα επίσημα αρχεία·

γ) ένα σύνολο δεδομένων που αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του ονόματος και του αριθμού μητρώου, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στα επίσημα αρχεία·

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) στοιχεία της διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένης της πόλης και του κράτους μέλους, του νομικού προσώπου στο οποίο εκδίδεται το προσωπικό, όπως αναφέρεται στα επίσημα αρχεία·

δ) στοιχεία της διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον της πόλης και του κράτους μέλους, του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στα επίσημα αρχεία·

  • [1]  EE C 351 της 15.11.2012, σ. 73.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο διασυνοριακό και διατομεακό πλαίσιο της ΕΕ για τις ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές συναλλαγές, το οποίο να καλύπτει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, την ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, συγκεκριμένα η οδηγία 1999/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ουσιαστικά αφορά τις ηλεκτρονικές υπογραφές και μόνο.

Το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη προσδιορίζει τα υφιστάμενα εμπόδια για την ψηφιακή ανάπτυξη της Ευρώπης και προβλέπει τη θέσπιση νομοθεσίας για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως ηλεκτρονικές υπογραφές, και την αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας, θεσπίζοντας σαφές νομικό πλαίσιο ούτως ώστε να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός και η έλλειψη διαλειτουργικότητας, να ενισχυθεί η ψηφιακή συμμετοχή του πολίτη και να αποτραπεί το ηλεκτρονικό έγκλημα. Η θέσπιση νομοθεσίας για τη διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί επίσης βασική δράση της πράξης για την ενιαία αγορά και του χάρτη πορείας προς τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως τονίσει τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος εστιάζει στην αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή σε επίπεδο ΕΕ των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Το δεύτερο μέρος αποσκοπεί στη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως για παράδειγμα οι ηλεκτρονικές υπογραφές.

Η εισηγήτρια θεωρεί την πρόταση της Επιτροπής ένα καλό σημείο εκκίνησης και στηρίζει τις προσπάθειες για τη θέσπιση νομικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ. Εντούτοις, θεωρεί ότι τόσο οι στόχοι, όσο και το περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού χρειάζονται περαιτέρω αποσαφήνιση και ότι κρίνεται σημαντικό να εξετάσουν οι νομοθέτες την πρόταση με μεγάλη προσοχή σε όλο της το εύρος. Η πρόταση της Επιτροπής στην τρέχουσα μορφή της δεν μπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς από τον νομοθέτη διότι δεν διατυπώνεται με σαφή τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, ο ορισμός των υπηρεσιών εμπιστοσύνης χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Το «σύνολο» των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης θα διαφέρει ανάλογα με τον επιλεγέντα ορισμό και, ως εκ τούτου, θα διαφέρουν και οι φορείς που θα εμπίπτουν στο πεδίο του κανονισμού. Η εισηγήτρια περιορίζει τον ορισμό της έννοιας «υπηρεσία εμπιστοσύνης».

Η Επιτροπή θεωρεί τον κανονισμό ως το πλέον ενδεδειγμένο νομικό μέσο λόγω της άμεσης δυνατότητας εφαρμογής του, γεγονός που μπορεί να μειώσει τον κατακερματισμό δικαίου και να παράσχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Παρότι η εναρμονισμένη αυτή προσέγγιση θα μπορούσε να θεωρηθεί επωφελής για όλους του φορείς, η εισηγήτρια θα συνεχίσει να αξιολογεί εάν είναι πιο εποικοδομητικό να υιοθετηθεί μια πιο σταδιακή προσέγγιση και εάν η απόδοση προτεραιότητας στην κάλυψη των διασυνοριακών υπηρεσιών από τον προτεινόμενο κανονισμό συμβάλλει θετικά στο συνολικό αποτέλεσμα .

Ο προτεινόμενος κανονισμός εξουσιοδοτεί σε αρκετές διατάξεις του την Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ή εκτελεστικά μέτρα. Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι οι εν λόγω πρόσθετες πράξεις και τα μέτρα μπορεί ενδεχομένως να συμβάλουν στην ενιαία εφαρμογή του κανονισμού και να επιτρέψουν την περαιτέρω ευθυγράμμιση των εθνικών πρακτικών βάσει της εμπειρίας που αποκτάται μετά από την εφαρμογή του κανονισμού, ωστόσο διατηρεί επίσης κάποιες επιφυλάξεις ως προς την προσέγγιση που στηρίζεται σε αυτά σε τόσο μεγάλο βαθμό. Η εισηγήτρια συνιστά να εξετάζονται οι προτεινόμενες εκτελεστικές πράξεις με πιο κριτικό πνεύμα και, ως εκ τούτου, προτείνει τροπολογίες που θα περιορίσουν με ενιαίο τρόπο τις εν λόγω προτεινόμενες πράξεις αυστηρώς στην τεχνική εφαρμογή της εν λόγω νομικής πράξης.

Όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η εισηγήτρια επιθυμεί να εξεταστεί περαιτέρω η αναγκαιότητα και το πεδίο εφαρμογής αυτών των πράξεων και προτείνει μια πιο επιλεκτική προσέγγιση. Προτείνει τη διαγραφή ορισμένων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων έως ότου η Επιτροπή προσδιορίσει περαιτέρω το επιδιωκόμενο πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό τους. Οι υποχρεώσεις πρέπει να προσδιορίζονται, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, εντός της βασικής πράξης και όχι μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Λόγω της πολυπλοκότητας των εν λόγω πράξεων, η εισηγήτρια διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εξετάσει περαιτέρω τις εν λόγω πράξεις και να προτείνει πιθανές περαιτέρω τροποποιήσεις με τη μορφή τροπολογιών στο σχέδιο έκθεσης σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η εισηγήτρια λαμβάνει υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό δυναμικό της παρούσας πρότασης, ωστόσο, γνωρίζει παράλληλα και τις προκλήσεις, πολύ συχνά τεχνικής φύσεως, που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νομοθετικό κείμενο που να εξυπηρετεί απόλυτα το σκοπό του. Όσον αφορά τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, κρίνεται σημαντική η οικοδόμηση της διαλειτουργικότητας χωρίς, ωστόσο, να μεταβάλλονται ουσιαστικά οι εθνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Επομένως, τα αμοιβαία πρότυπα για τη διασφάλιση της τεχνικής διαλειτουργικότητας πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερα, ούτως ώστε να σέβονται τις διάφορες επιλογές των κρατών μελών.

Ακόμη μια πρόκληση αποτελεί και η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ των στοιχείων ασφάλειας που απαιτούνται για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και την αποδοχή εκ μέρους των πολιτών, καθώς και το κόστος και άλλες επιπτώσεις που ενέχουν για τους εμπλεκόμενους φορείς από την πλευρά των παρόχων. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθούν επίσης θέματα ευθύνης.

Τέλος, η εισηγήτρια θεωρεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα προοριζόμενα για τον τελικό χρήστη προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παροχή των υπηρεσιών αυτών πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα σε άτομα με αναπηρία, δυνάμει του προτεινόμενου κανονισμού. Η φυσική χρήση των συσκευών πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη σε όλα τα άτομα με ή δίχως αναπηρία. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι σε αυτήν την ψηφιακή εποχή πρέπει να ενσωματωθεί και η αποτελεσματική και ανεμπόδιστη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών(*) (23.7.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά
(COM(2012)0238 – C7‑0133/2012 – 2012/0146(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Marielle Gallo

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, αφενός, και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης στις συναλλαγές, αφετέρου.

Έχει ως στόχο να συμπληρώσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και, κυρίως, να προσφέρει ένα πλήρες μεταβατικό και διατομεακό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που θα χαρακτηρίζονται από νομική βεβαιότητα και αξιόπιστο επίπεδο ασφάλειας. Η πρόταση αυτή εγγράφεται επίσης στο πλαίσιο της πράξης Ι για την ενιαία αγορά και, συνεπώς, αποτελεί μια από τις 12 κεντρικές δράσεις για την προώθηση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να παρατηρήσει τα εξής:

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση του κειμένου της Επιτροπής και την επιλογή κανονισμού αντί οδηγίας, της οδηγίας 99/93/ΕΚ, που δεν κάλυπτε παρά μόνο τις ηλεκτρονικές υπογραφές, και δεν απέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης προσυπογράφει τους γενικούς στόχους της πρότασης κανονισμού που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς. Κατά την έννοια αυτή, το κείμενο ενισχύει σημαντικά τη ασφάλεια δικαίου των υπηρεσιών εμπιστοσύνης, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και, κυρίως, των διασυνοριακών ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Το κείμενο θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία όχι μόνο στις εθνικές διοικήσεις, ενόψει της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και στις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας για παράδειγμα υπόψη τις αυξημένες δυνατότητες πρόσβασης στις επιγραμμικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, ακόμη και στους ιδιώτες οι οποίοι δεν θα υποχρεούνται πλέον να μετακινηθούν και να υποστούν σε έξοδα, προκειμένου, επί παραδείγματι, να εγγραφούν σε ένα πανεπιστήμιο που απέχει σημαντικά από τον τόπο διαμονής τους.

Έχοντας επίγνωση της αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και της σημαντικής ανάπτυξης την οποία επιφυλάσσει σε αυτή η επόμενη δεκαετία, η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει την προσέγγιση της τεχνολογικής ουδετερότητας που χαρακτηρίζει το κείμενο.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί ωστόσο να υπενθυμίσει ότι η προβληματική της ψηφιακής ταυτότητας είναι πολύπλοκη. Μολονότι μια προσέγγιση που ευνοεί τις εθνικές διαλειτουργικές ψηφιακές ταυτότητες είναι απαραίτητη, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των απαιτήσεων ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και σε βάρος των θεμελιωδών αρχών που συνδέονται με τον σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των χρηστών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτόν, η συντάκτρια προτείνει την καθιέρωση διαφόρων επιπέδων ασφάλειας, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή της αναγκαίας αναγνώρισης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα υπάρχει επίσης ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας, ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια στις επιγραμμικές υπηρεσίες.

Όσον αφορά την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, η συντάκτρια γνωμοδότησης εκτιμά ότι αυτή πρέπει να αφορά αποκλειστικά τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, κατά τα πρότυπα της οδηγίας 99/93/ΕΚ.

Όσον αφορά τον έλεγχο, η συντάκτρια χαιρετίζει τις διατάξεις του τμήματος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ της πρότασης κανονισμού. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η δραστηριότητα εποπτείας με την οποία είναι επιφορτισμένα τα ελεγκτικά όργανα και για να διασφαλιστεί ένα ελάχιστα επίπεδο συνοχής των νομικών πτυχών των μη αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να ενσωματώσει την υποχρέωση των μη αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης να κοινοποιούν την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν την παροχή υπηρεσίας εμπιστοσύνης.

Δεδομένου ότι η πρόταση προβλέπει πολυάριθμες υποχρεώσεις εποπτείας και ασφάλειας στους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει ένα νέο άρθρο που προβλέπει την καθιέρωση ενός αναγνωρισμένος σήματος εμπιστοσύνης «ΕΕ». Το σήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται από τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης στην παρουσίαση και διαφήμιση των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν. Το μέσο αυτό θα παρέχει επίσης στους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης τη δυνατότητα να οριοθετούνται έναντι των ανταγωνιστών τους.

Τέλος, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων είναι υπερβολικά μεγάλος στην πρόταση κανονισμού, η συντάκτρια γνωμοδότησης υποβάλλει σειρά προτάσεων για τη μείωσή του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ένας από τους στόχους του παρόντος κανονισμού είναι η άρση των υφιστάμενων φραγμών στη διασυνοριακή χρήση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί να παρέμβει στα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και τις συναφείς υποδομές που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας για την πρόσβαση στις διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τα κράτη μέλη.

(11) Ένας από τους στόχους του παρόντος κανονισμού είναι η άρση των υφιστάμενων φραγμών στη διασυνοριακή χρήση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί να παρέμβει στα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και τις συναφείς υποδομές που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη. Προβλέπει ωστόσο την καθιέρωση διαφόρων επιπέδων ασφαλείας, που εγγυώνται ένα ελάχιστο κοινό υπόβαθρο απαιτήσεων ασφαλείας. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας για την πρόσβαση στις διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τα κράτη μέλη, με πλήρη τήρηση της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που επωφελούνται ενός κοινού υπόβαθρου απαιτήσεων ασφάλειας, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει τίποτε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η καθιέρωση διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας - και συνεπώς ενός ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας - αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και δεν μπορεί παρά να συμβάλει στην ανύψωση του επιπέδου ασφαλείας στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Ο κανονισμός πρέπει να προβλέπει ορισμένες προϋποθέσεις σε σχέση με τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης τα οποία θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά και τον τρόπο κοινοποίησής των συστημάτων. Οι προϋποθέσεις αυτές θα βοηθούν τα κράτη μέλη να αναπτύσσουν την απαραίτητη εμπιστοσύνη στα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που το καθένα εφαρμόζει και να αναγνωρίζουν αμοιβαία και να αποδέχονται τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που υπάγονται στα κοινοποιημένα συστήματά τους. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και αποδοχής θα πρέπει να ισχύει εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος πληροί τους όρους της κοινοποίησης και η κοινοποίηση έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η πρόσβαση στις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες και η τελική παροχή τους στον αιτούντα θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών αυτών, υπό τους όρους που προβλέπει η εθνική νομοθεσία.

(13) Ο κανονισμός πρέπει να προβλέπει ορισμένες προϋποθέσεις σε σχέση με τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης τα οποία θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά και τον τρόπο κοινοποίησής των συστημάτων. Οι προϋποθέσεις αυτές θα βοηθούν τα κράτη μέλη να αναπτύσσουν την απαραίτητη εμπιστοσύνη στα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που το καθένα εφαρμόζει και να αναγνωρίζουν αμοιβαία και να αποδέχονται τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που υπάγονται στα κοινοποιημένα συστήματά τους. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και αποδοχής θα πρέπει να ισχύει εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος πληροί τους όρους της κοινοποίησης και η κοινοποίηση, συμπεριλαμβανομένων της περιγραφής του κοινοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των σχετικών πληροφοριών στα διάφορα επίπεδα ασφάλειας, έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η πρόσβαση στις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες και η τελική παροχή τους στον αιτούντα θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών αυτών, υπό τους όρους που προβλέπει η εθνική νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που επωφελούνται ενός κοινού υπόβαθρου απαιτήσεων ασφάλειας, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει τίποτε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η καθιέρωση διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας - και συνεπώς ενός ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας - αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και δεν μπορεί παρά να συμβάλει στην ανύψωση του επιπέδου ασφαλείας στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η συνεργασία των κρατών μελών θα πρέπει να εξυπηρετεί την τεχνική διαλειτουργικότητα των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης προκειμένου να δημιουργηθεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάλογο με το βαθμό του κινδύνου. Η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την αμοιβαία αναγνώρισή τους θα βοηθήσει την εν λόγω συνεργασία.

(16) Η συνεργασία των κρατών μελών θα πρέπει να εξυπηρετεί την τεχνική διαλειτουργικότητα των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης προκειμένου να δημιουργηθεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάλογο με το βαθμό του κινδύνου. Η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την αμοιβαία αναγνώρισή τους θα βοηθήσει την εν λόγω συνεργασία. Για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας, θα πρέπει πριν από την κοινοποίηση να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα διαλειτουργικότητας και να λαμβάνεται μέριμνα για ασφαλιστικές δικλίδες .

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει επίσης ένα γενικό νομικό πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να δημιουργεί γενική υποχρέωση για τη χρήση τους. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται σε εθελούσιες συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου. Δεν θα πρέπει επίσης να καλύπτει θέματα που αφορούν τη σύναψη και την ισχύ συμβάσεων ή άλλων νομικών υποχρεώσεων, εφόσον υφίστανται απαιτήσεις ως προς τον τύπο οι οποίες απορρέουν από το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης.

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει επίσης ένα γενικό νομικό πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να δημιουργεί γενική υποχρέωση για τη χρήση τους. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται σε εθελούσιες συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου. Δεν θα πρέπει επίσης να θίγει τις διατάξεις που αφορούν τη μορφή, την κατάρτιση ή το αποτέλεσμα των συμβάσεων ή τη μορφή, τη δημιουργία ή την ισχύ άλλων υποχρεώσεων ιδιωτικού δικαίου, ανεξαρτήτως του αν αυτές βασίζονται στο εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης, π.χ. στα άρθρα 10 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008. Επίσης, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τους κανόνες και τους περιορισμούς που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο ή στο δίκαιο της Ένωσης σχετικά με τη χρήση των εγγράφων, ούτε να εφαρμόζεται σε διαδικασίες καταχώρησης σε μητρώα, ιδίως στο κτηματολόγιο και σε εμπορικά μητρώα.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Λόγω του ρυθμού των τεχνολογικών αλλαγών, ο παρών κανονισμός πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση ανοιχτή στις καινοτομίες.

(20) Λόγω του ρυθμού των τεχνολογικών αλλαγών, ο παρών κανονισμός πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση με στόχο την τόνωση της καινοτομίας.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εσωτερική αγορά και να προωθηθεί η χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων εμπιστοσύνης, οι έννοιες των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης πρέπει να εισαχθούν με σκοπό να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας σε οποιεσδήποτε χρησιμοποιούμενες ή παρεχόμενες αναγνωρισμένες υπηρεσίες και προϊόντα εμπιστοσύνης.

(22) Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά και να προωθηθεί η χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων εμπιστοσύνης, οι έννοιες των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης πρέπει να εισαχθούν με σκοπό να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας σε οποιεσδήποτε χρησιμοποιούμενες ή παρεχόμενες αναγνωρισμένες υπηρεσίες και προϊόντα εμπιστοσύνης. Οι αναγνωρισμένες και οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές μπορεί να είναι νομικά ισοδύναμες με τις χειρόγραφες υπογραφές. Τίποτα στον παρόντα κανονισμό δεν περιορίζει την ικανότητα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου να παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία για την αναξιοπιστία οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονικής υπογραφής. Ωστόσο, στην περίπτωση των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, όταν αμφισβητείται η ταυτότητα του υπογράφοντος, το βάρος της απόδειξης το φέρει το αμφισβητούν μέρος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ακόμα και μια μη αναγνωρισμένη υπογραφή μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μια χειρόγραφη υπογραφή. Η μόνη διαφορά έγκειται στο βάρος της απόδειξης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή στην ΕΕ, τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα προϊόντα τελικού χρήστη που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών σε ισότιμη βάση με άλλους καταναλωτές.

(23) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή στην ΕΕ, όπως επίσης σε σχέση και με πλήρη τήρηση της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα, τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και τα προϊόντα τελικού χρήστη που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών σε ισότιμη βάση με άλλους καταναλωτές.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Η κοινοποίηση των παραβιάσεων της ασφάλειας και των αξιολογήσεων κινδύνων για την ασφάλεια είναι εξαιρετικά σημαντική για την παροχή επαρκών πληροφοριών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας ή απώλειας της ακεραιότητας.

(29) Η κοινοποίηση των παραβιάσεων της ασφάλειας και των αξιολογήσεων κινδύνων για την ασφάλεια στον αρμόδιο εποπτικό φορέα από τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι εξαιρετικά σημαντική για την παροχή επαρκών πληροφοριών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας ή απώλειας της ακεραιότητας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34) Προκειμένου να διευκολυνθεί η εποπτεία των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, για παράδειγμα, όταν ένας πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες του στο έδαφος άλλου κράτους μέλους στο οποίο δεν υπόκειται σε εποπτεία, ή όταν οι υπολογιστές ενός παρόχου βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των εποπτικών οργάνων στα κράτη μέλη.

(34) Προκειμένου να διευκολυνθεί η εποπτεία των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και να εξασφαλιστεί ότι είναι αποτελεσματική, όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, για παράδειγμα, όταν ένας πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες του στο έδαφος άλλου κράτους μέλους στο οποίο δεν υπόκειται σε εποπτεία, ή όταν οι υπολογιστές ενός παρόχου βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των εποπτικών οργάνων στα κράτη μέλη. Στόχος του εν λόγω συστήματος θα πρέπει να είναι επίσης η απλοποίηση και η μείωση του διοικητικού φόρτου των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, με ένα μονοαπευθυντικό όργανο εποπτείας.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(39α) Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών στην επιγραμμικότητα και για να εντοπίζονται καλύτερα οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που σέβονται τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, πρέπει να δημιουργηθεί ένα αναγνωρισμένο σήμα «ΕΕ»·

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο ζήτησε τη δημιουργία σήματος εμπιστοσύνης στο ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στην επιγραμμικότητα με τη δημιουργία εύκολα αναγνωρίσιμου ευρωπαϊκού σήματος. Επιπλέον, με βασικό στόχο την ανύψωση του επιπέδου ασφάλειας των επιγραμμικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ένας αναγνωρισμένος φορέας παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης που σέβεται τις απαιτήσεις που προβλέπονται ιδίως στο άρθρο 19, πρέπει να μπορεί να επωφελείται από το σήμα αυτό καθώς και από την προστιθέμενη αξία του στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40a) Η δημιουργία εξ αποστάσεως ηλεκτρονικών υπογραφών, όπου το περιβάλλον της δημιουργίας της ηλεκτρονικής υπογραφής θα τελεί υπό τη διαχείριση ενός παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης εξ ονόματος του υπογράφοντος, πρόκειται να ενταθεί, λόγω των πολλαπλών οικονομικών πλεονεκτημάτων της. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω ηλεκτρονικές υπογραφές θα τύχουν της ίδιας νομικής αναγνώρισης με τις ηλεκτρονικές υπογραφές που δημιουργούνται σε περιβάλλον το οποίο τελεί υπό την πλήρη διαχείριση του χρήστη, οι πάροχοι υπηρεσιών εξ αποστάσεως υπογραφής θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαχειριστικές και διοικητικές διαδικασίες ασφαλείας, να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα, όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα ασφαλείς ηλεκτρονικοί δίαυλοι επικοινωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του περιβάλλοντος δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και να υπάρξουν εγγυήσεις ότι το περιβάλλον αυτό χρησιμοποιήθηκε με αποκλειστικό έλεγχο του υπογράφοντος. Σε περίπτωση αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια διάταξης για τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπογραφών εξ αποστάσεως, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η υπογραφή του διακομιστή αποτελεί υπηρεσία που είναι εκτεθειμένη σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τις άλλες υπηρεσίες, παρέχοντας ωστόσο πλεονεκτήματα για τον χρήστη και ευρισκόμενη σε συνεχή εξέλιξη. Η εισηγήτρια πιστεύει συνεπώς ότι η υπηρεσία αυτή πρέπει να χαρακτηριστεί ασφαλής και οι έλεγχοι στο πλαίσιο της εποπτείας να εστιαστούν στις εγγενείς αδυναμίες αυτού του είδους της υπογραφής.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42) Όταν μια συναλλαγή απαιτεί αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα από ένα νομικό πρόσωπο, η αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου θα πρέπει να είναι εξίσου αποδεκτή.

(42) Όταν το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης απαιτεί αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα από ένα νομικό πρόσωπο, η αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου θα πρέπει να είναι εξίσου αποδεκτή.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43) Οι ηλεκτρονικές σφραγίδες πρέπει να χρησιμεύουν ως απόδειξη ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο έχει εκδοθεί από ένα νομικό πρόσωπο, βεβαιώνοντας την προέλευση και ακεραιότητα του εγγράφου.

(43) Οι έγκυρες ηλεκτρονικές σφραγίδες πρέπει να αποτελούν εκ πρώτης όψεως απόδειξη της γνησιότητας και της ακεραιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου με το οποίο συνδέονται. Δεν θα πρέπει να θίγουν τις εθνικές διατάξεις που αφορούν την πληρεξουσιότητα, την εκπροσώπηση και τη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45) Για να βελτιωθεί η διασυνοριακή χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει τη νομική ισχύ ηλεκτρονικών εγγράφων που θα πρέπει να θεωρούνται ισότιμα με τα έντυπα έγγραφα ανάλογα με την εκτίμηση του κινδύνου και εφόσον εξασφαλίζονται η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των εγγράφων. Είναι επίσης σημαντικό για την περαιτέρω ανάπτυξη των διασυνοριακών ηλεκτρονικών συναλλαγών στην εσωτερική αγορά τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά έγγραφα ή τα πιστοποιημένα αντίγραφα που εκδίδονται από οικείους αρμόδιους φορείς σε ένα κράτος μέλος βάσει του εθνικού του δικαίου να είναι αποδεκτά ως τέτοια και σε άλλα κράτη μέλη. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τι συνιστά πρωτότυπο ή αντίγραφο σε εθνικό επίπεδο αλλά εξασφαλίζει ότι αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται με τις ίδιες ιδιότητες και σε διασυνοριακό επίπεδο.

διαγράφεται

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(46a) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δυνατότητες και οι περιορισμοί στη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης να γνωστοποιούνται με σαφήνεια στους πολίτες.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49) Για να συμπληρωθούν ορισμένες λεπτομερείς τεχνικές πτυχές του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο ευέλικτο και ταχύ, θα πρέπει να ανατεθεί η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή σχετικά με τη διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης· τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης· τα αναγνωρισμένα ανεξάρτητα όργανα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των παρόχων υπηρεσιών· τους καταλόγους εμπίστευσης· απαιτήσεις σχετικά με τα επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπογραφών· απαιτήσεις αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικών υπογραφών για την επικύρωσή τους και τη διαφύλαξή τους· τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την πιστοποίηση διατάξεων δημιουργίας αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών· και τις απαιτήσεις σχετικά με τα επίπεδα ασφάλειας ηλεκτρονικών σφραγίδων και με τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικών σφραγίδων· τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών παράδοσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(49) Για να συμπληρωθούν ορισμένες λεπτομερείς τεχνικές πτυχές του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο ευέλικτο και ταχύ, θα πρέπει να ανατεθεί η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή σχετικά με τη διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης· τα αναγνωρισμένα ανεξάρτητα όργανα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των παρόχων υπηρεσιών· απαιτήσεις αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικών υπογραφών για την επικύρωσή τους και τη διαφύλαξή τους· τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την πιστοποίηση διατάξεων δημιουργίας αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών και τις απαιτήσεις σχετικά με τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικών σφραγίδων. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες που υπέβαλε ο εισηγητής σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η αιτιολογική σκέψη 49 πρέπει να τροποποιηθεί.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(51a) Οι εργασίες τυποποίησης που πραγματοποιούν οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο. Οι εν λόγω εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες βιομηχανίες και φορείς και χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων, από την Ένωση και τις εθνικές αρχές. Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης, και ιδίως κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πρότυπα που θεσπίζουν διάφοροι οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) ή ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης με στόχο να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης με στόχο να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας των μέσων ταυτοποίησης και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης, και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3.12 περιγράφει τις υπηρεσίας εμπιστοσύνης και όχι τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής εμπιστοσύνης.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης δεδομένων και την πιστοποίηση ιστοτόπων.

3. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, την ηλεκτρονική επαλήθευση και επικύρωση, τις ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης δεδομένων και την πιστοποίηση ιστοτόπων.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα εμπιστοσύνης που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά.

4. Ο παρών κανονισμός εξασφαλίζει ότι τόσο οι αναγνωρισμένες όσο και οι μη αναγνωρισμένες υπηρεσίες και τα προϊόντα εμπιστοσύνης που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 ορίζει τις «υπηρεσίες εμπιστοσύνης» και τα «προϊόντα» (βλέπε επίσης τη διατύπωση του άρθρου 4).

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση που παρέχεται από, εκ μέρους ή υπό την ευθύνη κρατών μελών και προς παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγκατεστημένους στην Ένωση.

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση που ανατίθεται, αναγνωρίζεται ή εκδίδεται από κράτη μέλη ή εκ μέρους κρατών μελών

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης που βασίζονται σε εθελούσιες συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου.

2. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, αναγνωρισμένους και μη, που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης που επιλέγονται από κλειστό κύκλο μερών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μέσα στη συγκεκριμένη ομάδα.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για θέματα που αφορούν τη σύναψη και την ισχύ συμβάσεων ή άλλων νομικών υποχρεώσεων, εφόσον υφίστανται απαιτήσεις ως προς τον τύπο οι οποίες απορρέουν από το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης.

(3) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις διατάξεις του εθνικού δικαίου ή του δικαίου της Ένωσης που αφορούν την αιτιολόγηση ή την ισχύ συμβάσεων ή άλλων υποχρεώσεων του ιδιωτικού δικαίου.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνεται από την Επιτροπή είναι υπερβολικά ασαφής για έναν κανονισμό.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3a) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες και τους περιορισμούς που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο ή στο δίκαιο της Ένωσης σχετικά με τη χρήση των εγγράφων. Δεν εφαρμόζεται δε σε διαδικασίες καταχώρησης σε μητρώα, ιδίως στο κτηματολόγιο και τα εμπορικά μητρώα.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) «ηλεκτρονική ταυτοποίηση»: η διαδικασία χρήσης στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου σε ηλεκτρονική μορφή που αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

(1) «ηλεκτρονική ταυτοποίηση»: η διαδικασία χρήσης στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου σε ηλεκτρονική μορφή που αντιπροσωπεύουν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο είτε αναμφίσημα είτε στον βαθμό που απαιτείται για τον συγκεκριμένο σκοπό·

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων πρέπει να ενσωματωθεί στην παρούσα πρόταση. Ενώ ορισμένες υπηρεσίες απαιτούν την αναμφίσημη ταυτοποίηση, άλλες μπορεί να μην απαιτούν τη μεταφορά όλων των δεδομένων. Ένα πρακτικό παράδειγμα είναι η απλή επαλήθευση της ηλικίας για την οποία δεν απαιτούνται άλλα προσωπικά δεδομένα.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) «επαλήθευση ταυτότητας»: ηλεκτρονική διαδικασία που επιτρέπει την επικύρωση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ή της προέλευσης και της ακεραιότητας ενός ηλεκτρονικού στοιχείου·

(4) «επαλήθευση ταυτότητας»: ηλεκτρονική διαδικασία που επιτρέπει την επικύρωση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ή της προέλευσης και της ακεραιότητας του ηλεκτρονικού στοιχείου·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) είναι ικανή να ταυτοποιήσει τον υπογράφοντα·

(β) είναι ικανή να εγγυηθεί τη νομική εγκυρότητα της ταυτότητας του υπογράφοντος·

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ταυτοποιήσει» μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, καθώς αναφερόμαστε σε ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Έτσι λοιπόν καλύτερος είναι ο ορισμός της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που αναφέρεται σε «υπηρεσίες εμπιστοσύνης» - κεφάλαιο ΙΙΙ της πρότασης κανονισμού.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής, τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και

(γ) δημιουργείται από μια διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής, που ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο· και

Αιτιολόγηση

Καταλληλότερο λεξιλόγιο από πλευράς εισηγήτριας, δεδομένης της διατύπωσης των άρθρων 22 και 23. Η διατύπωση «υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης» δεν έχει νόημα από νομική άποψη.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων·

(δ) συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτήν κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) «αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή»: προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που δημιουργείται από μια διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών·

(8) «αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή»: προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που δημιουργείται από μια διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών που παρέχει αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) «πιστοποιητικό»: ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει την ηλεκτρονική υπογραφή ή τα δεδομένα επικύρωσης σφραγίδας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα, με το πιστοποιητικό και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για δεδομένα του συγκεκριμένου προσώπου·

(10) «πιστοποιητικό»: ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει την ηλεκτρονική υπογραφή ή τα δεδομένα επικύρωσης σφραγίδας με τα στοιχεία ταυτοποίησης μιας οντότητας ή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για δεδομένα του συγκεκριμένου προσώπου·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής»: βεβαίωση στην οποία βασίζεται μια ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία εκδίδεται από αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες στο παράρτημα Ι απαιτήσεις·

(11) «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής»: πιστοποιητικό στο οποίο βασίζεται μια ηλεκτρονική υπογραφή, που εκδίδεται από αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες στο παράρτημα Ι απαιτήσεις·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) «υπηρεσία εμπιστοσύνης»: κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία που συνίσταται στη δημιουργία, επαλήθευση, επικύρωση, διαχείριση και διαφύλαξη των ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικών σφραγίδων, ηλεκτρονικών χρονοσημάνσεων, ηλεκτρονικών εγγράφων, υπηρεσιών ηλεκτρονικής παράδοσης, του ελέγχου γνησιότητας ιστοτόπων και ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τις ηλεκτρονικές σφραγίδες·

(12) «υπηρεσία εμπιστοσύνης»: ηλεκτρονική υπηρεσία που συνίσταται στη δημιουργία, επαλήθευση, επικύρωση ή διαφύλαξη των ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικών σφραγίδων, ηλεκτρονικών χρονοσημάνσεων, ηλεκτρονικών εγγράφων, υπηρεσιών ηλεκτρονικής παράδοσης, του ελέγχου γνησιότητας ιστοτόπων και ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τις ηλεκτρονικές σφραγίδες·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) «αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης»: υπηρεσία εμπιστοσύνης η οποία πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

(13) «αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης»: υπηρεσία εμπιστοσύνης η οποία πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) «δημιουργός σφραγίδας»: νομικό πρόσωπο που δημιουργεί μια ηλεκτρονική σφραγίδα·

(19) «δημιουργός σφραγίδας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δημιουργεί μια ηλεκτρονική σφραγίδα·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) «ηλεκτρονική σφραγίδα»: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε, ή λογικά συσχετιζόμενα με, άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα με σκοπό τη διασφάλιση της προέλευσης και της ακεραιότητας των συσχετιζόμενων δεδομένων·

(20) «ηλεκτρονική σφραγίδα»: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε, ή λογικά συσχετιζόμενα με, άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα με σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των συσχετιζόμενων δεδομένων·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 21 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) δημιουργείται με στοιχεία δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας, τα οποία ο δημιουργός της σφραγίδας μπορεί να χρησιμοποιήσει με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης για τη δημιουργία ηλεκτρονικής σφραγίδας υπό τον έλεγχό του, και

(γ) δημιουργείται με διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας, που ο δημιουργός της σφραγίδας μπορεί να χρησιμοποιήσει με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης για τη δημιουργία ηλεκτρονικής σφραγίδας υπό τον έλεγχό του, και

Αιτιολόγηση

Καταλληλότερο λεξιλόγιο από πλευράς εισηγήτριας, δεδομένης της διατύπωσης των άρθρων 22 και 23.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 21 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων·

(δ) συνδέεται με τα δεδομένα των οποίων η προέλευση και η ακεραιότητα επιβεβαιώνονται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

22) «αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα»: προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που δημιουργείται από μια διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων και η οποία βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας·

22) «αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα»: προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που δημιουργείται από μια διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων και η οποία βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας που παρέχει αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) «ηλεκτρονικό έγγραφο»: έγγραφο σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή·

(27) «ηλεκτρονικό έγγραφο»: χωριστό σύνολο διαρθρωμένων στοιχείων σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών εμπιστοσύνης στην επικράτεια ενός κράτους μέλους από έναν πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένος σε άλλα κράτη μέλη για λόγους που εμπίπτουν στους τομείς οι οποίοι καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

1. Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών εμπιστοσύνης στην επικράτεια ενός κράτους μέλους από έναν πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένος σε άλλα κράτη μέλη για λόγους που εμπίπτουν στους τομείς οι οποίοι καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος να γίνονται δεκτές ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση άσκησης προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά.

2. Τα προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό κυκλοφορούν ελεύθερα και με ασφάλεια στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή

Αμοιβαία αναγνώριση

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν απαιτείται ηλεκτρονική ταυτοποίηση με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευση της ταυτότητας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τη διοικητική πρακτική για την απόκτηση πρόσβασης σε μια επιγραμμική υπηρεσία, κάθε μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο συστήματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει δημοσιευθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να γίνεται αποδεκτό για την απόκτηση πρόσβασης στην εν λόγω υπηρεσία.

Όταν απαιτείται ηλεκτρονική ταυτοποίηση με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευση της ταυτότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή την εθνική νομοθεσία ή τη διοικητική πρακτική για την απόκτηση πρόσβασης σε μια επιγραμμική υπηρεσία σε ένα κράτος μέλος ή στα θεσμικά και λοιπά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της Ένωσης, το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος ή από τα θεσμικά και λοιπά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της Ένωσης στο πλαίσιο συστήματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει δημοσιευθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7, και με επίπεδο ασφάλειας ίσο με ή υψηλότερο από το επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται για την επιγραμμική πρόσβαση στην υπηρεσία θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη ή από τα θεσμικά και λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης για την απόκτηση πρόσβασης στην εν λόγω υπηρεσία μέσω διαδικτύου, το αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του καταλόγου, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης έχει εκδοθεί από, εκ μέρους ή υπό την ευθύνη του κοινοποιούντος κράτους μέλους·

(α) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ανατίθεται, αναγνωρίζεται ή εκδίδεται από το κοινοποιούν κράτος μέλος ή εκ μέρους του κοινοποιούντος κράτους μέλους·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση τουλάχιστον σε δημόσιες υπηρεσίες που απαιτούν ηλεκτρονική ταυτοποίηση στο κοινοποιούν κράτος μέλος·

(β) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση τουλάχιστον σε δημόσιες υπηρεσίες που δέχονται ηλεκτρονική ταυτοποίηση στο κοινοποιούν κράτος μέλος·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) το κοινοποιούν κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης προσώπων είναι αναμφίσημα συνδεδεμένα με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο 1·

(γ) το κοινοποιούν κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης προσώπων είναι συνδεδεμένα με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο 1, είτε αναμφίσημα είτε στον βαθμό που απαιτείται για τον συγκεκριμένο σκοπό·

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων πρέπει να ενσωματωθεί στην πρόταση. Ενώ ορισμένες υπηρεσίες απαιτούν την αναμφίσημη ταυτοποίηση, άλλες μπορεί να μην απαιτούν τη μεταφορά όλων των δεδομένων. Ένα πρακτικό παράδειγμα είναι η απλή επαλήθευση της ηλικίας για την οποία δεν απαιτούνται άλλα προσωπικά δεδομένα.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της επιγραμμικής δυνατότητας επαλήθευσης της ταυτότητας, ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση, ώστε κάθε συμβαλλόμενο μέρος να μπορεί να επικυρώσει τα στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του προσώπου που έχει λάβει σε ηλεκτρονική μορφή. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν τυχόν ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι εγκατεστημένα εκτός της επικράτειάς τους, τα οποία προτίθενται να προβούν σε μια τέτοια εξακρίβωση. Όταν είτε το κοινοποιούμενο σύστημα ταυτοποίησης είτε η κοινοποιούμενη δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας παραβιαστεί ή διακυβευθεί εν μέρει, τα κράτη μέλη αναστέλλουν ή ανακαλούν άμεσα το κοινοποιούμενο σύστημα ταυτοποίησης ή την κοινοποιούμενη δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας ή τα μέρη που έχουν παραβιαστεί η διακυβευθεί και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7·

(δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της επιγραμμικής δυνατότητας επαλήθευσης της ταυτότητας, ανά πάσα στιγμή , ώστε κάθε συμβαλλόμενο μέρος με έδρα εκτός της επικράτειας αυτού του κράτους μέλους να μπορεί να επικυρώσει τα στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του προσώπου που έχει λάβει σε ηλεκτρονική μορφή. Η εν λόγω επαλήθευση ταυτότητας παρέχεται χωρίς επιβάρυνση κατά την πρόσβαση σε επιγραμμική υπηρεσία που παρέχεται από δημόσιο φορέα. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν δυσανάλογα ειδικές τεχνικές απαιτήσεις στα συμβαλλόμενα μέρη που προτίθενται να προβούν σε μια τέτοια εξακρίβωση.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) το κοινοποιούν κράτος μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη για:

(ε) το κοινοποιούν κράτος μέλος μεριμνά για:

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη των κρατών μελών πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. Βλέπε επόμενες τροπολογίες.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i) την αναμφίσημη απόδοση των στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου που αναφέρονται στο σημείο γ), και

(i) την απόδοση των στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου που αναφέρονται στο σημείο γ), και

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εδάφιο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii) τη δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας που προσδιορίζεται στο σημείο δ).

ii) τις ρυθμίσεις επαλήθευσης της ταυτότητας που προσδιορίζονται στο σημείο δ).

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) περιγραφή του κοινοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

(α) περιγραφή του κοινοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και κυρίως τις πληροφορίες που αφορούν τα διάφορα επίπεδα ασφάλειας·

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που επωφελούνται ενός κοινού υπόβαθρου απαιτήσεων ασφάλειας, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει τίποτε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η καθιέρωση διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας - και συνεπώς ενός ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας - αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και δεν μπορεί παρά να συμβάλει στην ανύψωση του επιπέδου ασφαλείας στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) πληροφορίες σχετικά με το ποιος διαχειρίζεται την καταγραφή αναμφίσημων αναγνωριστικών προσωπικών ·

(γ) πληροφορίες σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της καταγραφής των προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) περιγραφή του συστήματος επαλήθευσης της ταυτότητας·

(δ) περιγραφή των ρυθμίσεων ταυτοποίησης και ιδιαίτερα τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας και τυχόν τεχνικές απαιτήσεις από συμβαλλόμενα μέρη.

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που επωφελούνται ενός κοινού υπόβαθρου απαιτήσεων ασφάλειας, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει τίποτε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η καθιέρωση διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας - και συνεπώς ενός ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας - αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και δεν μπορεί παρά να συμβάλει στην ανύψωση του επιπέδου ασφαλείας στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κατάλογο των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τις βασικές πληροφορίες για αυτά.

2. Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε έναν διαθέσιμο στο κοινό ιστότοπο, τον κατάλογο των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τις βασικές πληροφορίες για αυτά.

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση σε έναν διαθέσιμο στο κοινό ιστότοπο θα διασφαλίσει τον φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν η Επιτροπή λάβει κοινοποίηση μετά τη λήξη της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 περιόδου, θα τροποποιήσει τον κατάλογο εντός τριών μηνών.

3. Εάν η Επιτροπή λάβει κοινοποίηση μετά τη λήξη της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 περιόδου, θα τροποποιήσει τον κατάλογο εντός ενός μηνός.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία που προτείνει η Επιτροπή δεν φαίνεται να είναι δικαιολογημένη.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις περιστάσεις, τις μορφές και τις διαδικασίες της κοινοποίησης που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις μορφές και τις διαδικασίες της κοινοποίησης που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η συμβολή των συμβαλλόμενων μερών λαμβάνεται δεόντως υπόψη, κατά προτίμηση με τη μορφή αξιολόγησης των επιπτώσεων, κατά τον καθορισμό των προτύπων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Παραβίαση ασφαλείας

 

1. Όταν το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ή το σύστημα επαλήθευσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 σημείο δ) παραβιαστεί ή διακυβευθεί εν μέρει κατά τρόπο που επηρεάζει την αξιοπιστία του εν λόγω συστήματος διασυνοριακών συναλλαγών, το κοινοποιούν κράτος μέλος αναστέλλει ή ανακαλεί χωρίς χρονοτριβή τη διασυνοριακή λειτουργία του εν λόγω ηλεκτρονικού συστήματος ταυτοποίησης ή του συστήματος επαλήθευσης της ταυτότητας ή τα σχετικά τμήματα αυτών που διατρέχουν κίνδυνο και ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

 

2. Όταν η παραβίαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τα τμήματα που διατρέχουν κίνδυνο έχουν αποκατασταθεί, το κοινοποιούν κράτος μέλος αποκαθιστά το σύστημα επαλήθευσης της ταυτότητας και ενημερώνει άμεσα τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

 

3. Εάν η παραβίαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τα τμήματα που διατρέχουν κίνδυνο δεν αποκατασταθούν εντός τριών μηνών από την αναστολή ή την ανάκληση, το κοινοποιούν κράτος μέλος κοινοποιεί την απόσυρση του ηλεκτρονικού συστήματος ταυτοποίησης στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7β

 

Ευθύνη

 

1. Το κοινοποιούν κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για κάθε άμεση ζημία που προξενείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω, η οποία θα μπορούσε εύλογα να συμβεί υπό κανονικές συνθήκες λόγω μη συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ), εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι ενήργησε με τη δέουσα επιμέλεια.

 

2. Το συμβαλλόμενο μέρος που εκδίδει τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης είναι υπεύθυνο για κάθε ζημία που προξενείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία θα μπορούσε εύλογα να συμβεί υπό κανονικές συνθήκες λόγω της μη εξασφάλισης, σύμφωνα με την εφαρμογή των επιπέδων ασφαλείας της ταυτότητας στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων:

 

(i) της απόδοσης των στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο γ α) και

 

(ii) της ορθής λειτουργίας της επαλήθευσης της ταυτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ), εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι ενήργησε με τη δέουσα επιμέλεια.

 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη της ευθύνης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, των μερών που προβαίνουν σε μια συναλλαγή στην οποία χρησιμοποιούνται μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει του κοινοποιημένου συστήματος.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συντονισμός

Συντονισμός και διαλειτουργικότητα

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ιεραρχούν ειδικότερα τη διαλειτουργικότητα για τις εν λόγω ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη διασυνοριακή συνάφεια:

 

(a) με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που αφορούν τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει του κοινοποιημένου συστήματος·

 

(β) με την παροχή και τακτική επικαιροποίηση των βέλτιστων πρακτικών που αφορούν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

 

(γ) με την παροχή και τακτική επικαιροποίηση όσον αφορά την προαγωγή της χρήσης των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης καθορίζοντας ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης καθορίζοντας ελάχιστες τεχνολογικά ουδέτερες τεχνικές απαιτήσεις.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ευθύνη

Ευθύνη αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το καθεστώς ευθύνης δεν πρέπει να αφορά παρά μόνο τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το πρότυπο της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. Το γενικό καθεστώς αστικής και συμβατικής ευθύνης που ορίζει το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους εφαρμόζεται στους μη αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ένας πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι υπεύθυνος για κάθε άμεση ζημία που προξενείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορεί να αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώς.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το καθεστώς ευθύνης δεν πρέπει να αφορά παρά μόνο τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το πρότυπο της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. Το γενικό καθεστώς αστικής και συμβατικής ευθύνης που ορίζει το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους εφαρμόζεται στους μη αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ένας αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι υπεύθυνος για κάθε άμεση ζημία που προξενείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως το άρθρο 19, εκτός εάν ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορεί να αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώς.

2. Ένας αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι υπεύθυνος για:

 

(a) κάθε ζημία που προξενείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία θα μπορούσε εύλογα να συμβεί υπό κανονικές συνθήκες λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως το άρθρο 19, εκτός εάν ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορεί να αποδείξει ότι ενήργησε με τη δέουσα επιμέλεια·

 

(β) το στοιχείο α) ισχύει κατ’ αναλογία, όπου ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγγυάται τη συμμόρφωση αναγνωρισμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β), εκτός εάν ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση μπορεί να αποδείξει ότι ο τελευταίος ενήργησε με τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Σε περίπτωση ζημίας που καταλογίζεται στον πάροχο αναγνωρισμένης υπηρεσίας εμπιστοσύνης λόγω μη σεβασμού των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19, αρμόδιο δικαστήριο και εφαρμοστέο δίκαιο είναι εκείνα της χώρας στην οποία επήλθε η ζημία.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί να διευκρινιστεί το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τρίτες χώρες

Αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τρίτες χώρες

Αιτιολόγηση

Επειδή το άρθρο αυτό θεσπίζει μόνο διατάξεις που αφορούν τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, αναλόγως πρέπει να τροποποιηθεί και ο τίτλος.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που παρέχονται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, γίνονται αποδεκτά ως αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που παρέχονται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που προέρχονται από την τρίτη χώρα είναι αναγνωρισμένα δυνάμει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ.

1. Οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που παρέχονται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, γίνονται αποδεκτά ως αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που παρέχονται από αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, εγκατεστημένο εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον:

 

(a) ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και έχει διαπιστευτεί δυνάμει μηχανισμού πιστοποίησης καθιερωμένου σε κράτος μέλος· ή

 

(β) ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης και πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εγγυάται τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή ή

 

(γ) οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης ή τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που προέρχονται από την τρίτη χώρα είναι αναγνωρισμένα δυνάμει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και τρίτης χώρας ή διεθνούς οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Αναφορικά με την παράγραφο 1, οι εν λόγω συμφωνίες διασφαλίζουν την τήρηση των συμφωνιών που ισχύουν για αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως δε αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια και την εποπτεία.

2. Αναφορικά με την παράγραφο 1, οι εν λόγω συμφωνίες διασφαλίζουν την τήρηση των συμφωνιών που ισχύουν για αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως δε σε σχέση με την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τον έλεγχο των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

 

Η εν λόγω τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητική προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 2, της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί να υπάρξει μνεία στο σημείο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αναφέρεται στην προστασία προσωπικών δεδομένων, που διευκρινίζει τον επαρκή χαρακτήρα του επιπέδου προστασίας που παρέχεται από τρίτη χώρα, που πρέπει να εκτιμάται με βάση όλες τις συνθήκες που αφορούν μεταφορά ή κατηγορία μεταφορών δεδομένων.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τα εποπτικά όργανα εξασφαλίζουν την ορθή και νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τα εποπτικά όργανα εξασφαλίζουν την ορθή και νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από ή για λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών για τους σκοπούς της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των άρθρων 11, 15, 16 και 19, του παρόντος κανονισμού θεωρείται έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 7 στοιχείου στ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι αναγκαία σε περίπτωση παραβίασης ή προκειμένου να λαμβάνονται τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα και θα πρέπει να αποτελεί, όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο, «έννομο συμφέρον» στο πλαίσιο της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων και, ως εκ τούτου, να είναι νόμιμη.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα προϊόντα τελικού χρήστη που χρησιμοποιούνται στην παροχή των υπηρεσιών αυτών καθίστανται διαθέσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατό.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα προϊόντα τελικού χρήστη που χρησιμοποιούνται στην παροχή των υπηρεσιών αυτών καθίστανται διαθέσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν κατάλληλο φορέα που είναι εγκατεστημένος στην επικράτειά τους ή, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, σε άλλο κράτος μέλος, υπό την ευθύνη του ορίζοντος κράτους μέλους. Στα εποπτικά όργανα παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν εποπτικό φορέα που είναι εγκατεστημένος στην επικράτειά τους ή, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, σε άλλο κράτος μέλος, υπό την ευθύνη του ορίζοντος κράτους μέλους. Ο καθορισμένος εποπτικός φορέας, οι διευθύνσεις του και τα ονόματα των υπευθύνων κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Στους εποπτικούς φορείς παρέχονται επαρκείς πόροι για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Αιτιολόγηση

Οι κύριες εξουσίες των εποπτικών οργάνων καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό, ωστόσο, είναι σημαντικό οι εν λόγω αρχές να μπορούν να λειτουργούν σωστά. Επιπροσθέτως, ως «εξουσίες διερεύνησης» ενδέχεται να νοούνται οι εξουσίες που συνήθως περιορίζονται στις αρχές επιβολής του νόμου, γεγονός που υπερβαίνει αυτό που κρίνεται απαραίτητο.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) στατιστικά στοιχεία για την αγορά και τη χρήση αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους ίδιους τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που αυτοί παρέχουν, τα προϊόντα που χρησιμοποιούν και τη γενική περιγραφή των πελατών τους.

(γ) στατιστικά στοιχεία για την αγορά και τη χρήση αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι χρήσιμες και, συνεπώς, δεν πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον καθορισμό των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δυνάμει του άρθρου 290, μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή με νομοθετική πράξη η εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης. Η προτεινόμενη εξουσιοδότηση θα υπερέβαινε την απλή συμπλήρωση ή τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις περιστάσεις, τις μορφές και τις διαδικασίες για την έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις μορφές και τις διαδικασίες για την έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) η συμμόρφωση με το αίτημα θα ήταν ασυμβίβαστη με τον παρόντα κανονισμό.

(β) η συμμόρφωση με το αίτημα θα ήταν ασυμβίβαστη με τον παρόντα κανονισμό και την ισχύουσα νομοθεσία.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα εποπτικά όργανα δύνανται να διεξάγουν κοινές έρευνες στις οποίες θα συμμετέχει προσωπικό των εποπτικών οργάνων άλλων κρατών μελών.

3. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα εποπτικά όργανα δύνανται να πραγματοποιούν κοινές επιχειρήσεις εποπτείας.

Αιτιολόγηση

Η λέξη «έρευνα» φαίνεται να είναι στενά συνδεδεμένη με τις αρχές επιβολής του νόμου. Επιπλέον, η διατύπωση «κοινές δράσεις» αφήνει να εννοηθεί ότι σε αυτές εμπλέκεται και το προσωπικό των οργάνων άλλων κρατών μελών, ως εκ τούτου, θεωρείται περιττή.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το εποπτικό όργανο του κράτους μέλους όπου θα πραγματοποιηθεί η έρευνα, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα έρευνας στο προσωπικό τού επικουρούμενου εποπτικού οργάνου. Οι εν λόγω εξουσίες δύναται να ασκηθούν μόνο υπό την καθοδήγηση και την παρουσία του προσωπικού τού εποπτικού οργάνου υποδοχής. Το προσωπικό του επικουρούμενου εποπτικού οργάνου υπόκειται στο εθνικό δίκαιο του εποπτικού οργάνου υποδοχής. Το εποπτικό όργανο υποδοχής αναλαμβάνει την ευθύνη για τις δράσεις του επικουρούμενου εποπτικού οργάνου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της εν λόγω παραγράφου δεν είναι απολύτως σαφής. Εάν ένα κράτος μέλος επιτρέπει την ανάθεση εξουσιών σε δημόσιους φορείς άλλων κρατών μελών, τότε δεν καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη νομικής βάσης σε επίπεδο ΕΕ εν προκειμένω. Ωστόσο, εάν ένα κράτος μέλος διαθέτει την εν λόγω εξουσία, τότε είναι επίσης φυσικό να διαθέτει και την εξουσία να ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες. Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη προστιθέμενης αξίας και την αρχή της επικουρικότητας, η παρούσα παράγραφος πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να προσδιορίζει τις μορφές και τις διαδικασίες αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο δεν απαιτεί απαραίτητα μια εκτελεστική πράξη καθώς τα καθήκοντα των εποπτικών οργάνων ορίζονται με σαφήνεια.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της Ένωσης λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν. Λαμβανομένων υπόψη των πλέον πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το επίπεδο ασφάλειας είναι ανάλογο με το βαθμό του κινδύνου. Συγκεκριμένα, θα ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των συμβάντων σχετικά με την ασφάλεια και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις δυσμενείς επιπτώσεις τυχόν τέτοιων συμβάντων.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της Ένωσης λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν. Λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων, τα μέτρα αυτά πρέπει να τηρούν πλήρως τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων και να εξασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο με τον βαθμό του κινδύνου. Συγκεκριμένα, θα ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των συμβάντων σχετικά με την ασφάλεια και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις δυσμενείς επιπτώσεις τυχόν τέτοιων σημαντικών συμβάντων.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στις τεχνολογικές εξελίξεις φαίνεται πιο κατάλληλη και περιγράφει καλύτερα τη συνεχιζόμενη διαδικασία προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες. Επίσης, οι «πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες» θα μπορούσαν να εκληφθούν λανθασμένα ως «βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία», γεγονός που θα εξαιρούσε τον παράγοντα του κόστους και θα δημιουργούσε δυσανάλογες επιβαρύνσεις για τους παρόχους υπηρεσιών, κάτι που προφανώς δεν είναι ο σκοπός της διάταξης. Τέλος, μόνο σημαντικά περιστατικά πρέπει να αναφέρονται προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση και ο κατακλυσμός των χρηστών με πληροφορίες.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 1, κάθε πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορεί να υποβάλει στο εποπτικό όργανο την έκθεση ενός ελέγχου ασφάλειας που διενεργήθηκε από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα για να επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 1, κάθε πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης υποβάλλει στο εποπτικό όργανο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη των εργασιών του, την έκθεση ενός ελέγχου συμμόρφωσης που διενεργήθηκε από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα για να επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιοπιστία και τις απαιτήσεις ασφάλειας των υπηρεσιών εμπιστοσύνης, πρέπει να διενεργείται πάντα υποχρεωτικός έλεγχος συμμόρφωσης.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά περίπτωση, ιδίως αν μια παραβίαση της ασφάλειας ή η απώλεια της ακεραιότητας αφορά δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, το εν λόγω εποπτικό όργανο ενημερώνει τα εποπτικά όργανα στα άλλα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Κατά περίπτωση, ιδίως αν μια παραβίαση της ασφάλειας ή η απώλεια της ακεραιότητας αφορά δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, το εν λόγω εποπτικό όργανο ενημερώνει τα εποπτικά όργανα στα συγκεκριμένα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το εν λόγω εποπτικό όργανο μπορεί επίσης να ενημερώσει ή να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης να ενημερώσει το κοινό, εφόσον κρίνει ότι η δημοσιοποίηση της παραβίασης είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Το εν λόγω εποπτικό όργανο μπορεί επίσης, σε διαβούλευση με τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, να ενημερώσει ή να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης να ενημερώσει, το κοινό, εφόσον κρίνει ότι η δημοσιοποίηση της παραβίασης είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Αιτιολόγηση

Παρότι η τελική απόφαση για την ενημέρωση του κοινού εμπίπτει στην αρμοδιότητα της δημόσιας αρχής, πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τον πάροχο υπηρεσιών. Ο πάροχος μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της παραβίασης στους χρήστες καθώς και τις συνέπειες στην έρευνα των συμβάντων/στα μέτρα αποκατάστασης.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, το αρμόδιο εποπτικό όργανο έχει την εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες προς τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

4. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις παραγράφους 1 και 2, το αρμόδιο εποπτικό όργανο έχει την εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες προς τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον περαιτέρω προσδιορισμό των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συγχωνεύεται με την παράγραφο που ακολουθεί.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης ελέγχονται από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο μία φορά το χρόνο, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και υποβάλλουν την έκθεση ελέγχου ασφάλειας που καταρτίζεται στο εποπτικό όργανο.

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης ελέγχονται από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο ανά διετία και έπειτα από τυχόν σημαντικές τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και υποβάλλουν την έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης που καταρτίζεται στο εποπτικό όργανο.

Αιτιολόγηση

Η έκθεση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις απαιτήσεις ασφάλειας, αλλά να περιλαμβάνει επίσης και όλες τις απαιτήσεις για τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Επιπροσθέτως, η έκδοση της έκθεσης ανά διετία αποτελεί ένα επαρκές και αναλογικό μέτρο, λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό και το οικονομικό βάρος που αυτή επιφέρει. Ωστόσο, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, πρέπει να διεξάγεται έλεγχος προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τη συμμόρφωση.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το εποπτικό όργανο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τους αναγνωρισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Το εποπτικό όργανο ενημερώνει τις αρχές προστασίας δεδομένων για τα αποτελέσματα των ελέγχων του σε περίπτωση που φαίνεται ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, σε περίπτωση βάσιμης αμφιβολίας, το εποπτικό όργανο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τους αναγνωρισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος ενός εποπτικού οργάνου σε διαφορετικό κράτος μέλος. Το εποπτικό όργανο ενημερώνει τις αρχές προστασίας δεδομένων για τα αποτελέσματα των ελέγχων του σε περίπτωση που φαίνεται ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι εν λόγω έλεγχοι δεν μπορούν να διεξάγονται αυθαίρετα, αλλά πρέπει να βασίζονται σε αιτιολογημένες ενδείξεις μη συμμόρφωσης. Η αναφορά «κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής» διαγράφηκε καθώς τα εποπτικά όργανα μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα την αναγκαιότητα διεξαγωγής ενός τέτοιου ελέγχου.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το εποπτικό όργανο διαθέτει επίσης την εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες προς τους αναγνωρισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προκειμένου να αποκαταστήσουν τη μη τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου ασφάλειας.

3. Το εποπτικό όργανο διαθέτει επίσης την εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες προς τους αναγνωρισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προκειμένου να αποκαταστήσουν τη μη τήρηση των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση εννοούσε ότι το εποπτικό όργανο θα είχε μόνο την εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες βάσει του ελέγχου ασφαλείας. Δεν καθίσταται σαφής ο λόγος για τον οποίο οι εξουσίες αυτές πρέπει να περιορίζονται στην εν λόγω πηγή πληροφοριών.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις περιστάσεις, τις μορφές και τις διαδικασίες που ισχύουν για το σκοπό των παραγράφων 1, 2 και 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις μορφές και τις διαδικασίες που ισχύουν για τον σκοπό των παραγράφων 1, 2 και 4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Εποπτεία παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης

 

Για να διευκολυνθεί η εποπτεία εκ μέρους του ελεγκτικού οργάνου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο α), οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης κοινοποιούν στο ελεγκτικό όργανο την πρόθεσή τους να αρχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες εμπιστοσύνης, και κοινοποιούν τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουν λάβει για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια των υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση του εισηγητή στην τροπολογία 35 που υπέβαλε, στην οποία η λέξη «αναγνωρισμένες» είχε προστεθεί εκ παραδρομής. Αιτιολόγηση της τροπολογίας 35: Ο εισηγητής επιθυμεί την προσθήκη του νέου αυτού άρθρου ώστε να διευκολυνθεί η δραστηριότητα εποπτείας που αναλαμβάνει το ελεγκτικό όργανο έναντι των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης (μη αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης) προκειμένου να διασφαλιστεί κοινό επίπεδο νομικού κύρους για τις μη αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης κοινοποιούν στο εποπτικό όργανο την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν να παρέχουν μια αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης και υποβάλλουν στο εποπτικό όργανο έκθεση ελέγχου ασφάλειας που έχει διενεργηθεί από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης δύναται να ξεκινήσουν να παρέχουν την αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης αφότου υποβάλουν την κοινοποίηση και την έκθεση ελέγχου ασφάλειας στο εποπτικό όργανο.

1. Σε περίπτωση που οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης σκοπεύουν να αρχίσουν να παρέχουν αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, υποβάλλουν στο εποπτικό όργανο κοινοποίηση της πρόθεσής τους συνοδευόμενη από έκθεση αξιολόγησης της συμμόρφωσης που έχει διενεργηθεί από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1.

2. Αφού υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα στο εποπτικό όργανο σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους εμπίστευσης που αναφέρονται στο άρθρο 18, πράγμα που αποδεικνύει ότι έχει υποβληθεί η κοινοποίηση.

2. Αφού υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα σύμφωνα με την παράγραφο 1, το εποπτικό όργανο επαληθεύει ότι ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης και οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχει ο φορέας συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του κανονισμού.

3. Το εποπτικό όργανο επικυρώνει ότι ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης και οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχει ο φορέας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού.

3. Εάν η διαδικασία επαλήθευσης αποδείξει τη συμμόρφωση προς τον κανονισμό, το εποπτικό όργανο παραχωρεί καθεστώς αναγνωρισμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης και επισημαίνει το καθεστώς αυτό στους καταλόγους εμπίστευσης που αναφέρονται στο άρθρο 18, το αργότερο μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Το εποπτικό όργανο καταδεικνύει την κατάσταση αναγνώρισης των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών και των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν οι φορείς αυτοί στους καταλόγους εμπίστευσης έπειτα από τη θετική ολοκλήρωση της επαλήθευσης, το αργότερο εντός ενός μήνα από τη διενέργεια της κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 

Εάν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση εντός ενός μήνα, το εποπτικό όργανο ενημερώνει τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης εξηγώντας τους λόγους της καθυστέρησης και ορίζοντας την προθεσμία εντός της οποίας θα ολοκληρωθεί η επαλήθευση.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί μέσα σε έναν μήνα, το εποπτικό όργανο ενημερώνει τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης εξηγώντας τους λόγους της καθυστέρησης και ορίζοντας την προθεσμία εντός της οποίας θα ολοκληρωθεί η επαλήθευση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις μήνες.

4. Μια αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης η οποία έχει καταστεί αντικείμενο της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να αρνηθεί την εκπλήρωση διοικητικής διαδικασίας ή διατύπωσης από το οικείο όργανο του δημόσιου τομέα επειδή δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

4. Μια αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης η οποία έχει καταστεί αντικείμενο της κοινοποίησης και έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο δεν μπορεί να αποκλειστεί από την εκπλήρωση διοικητικής διαδικασίας ή διατύπωσης από το οικείο όργανο του δημόσιου τομέα επειδή δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3

5. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις περιστάσεις, τις μορφές και τις διαδικασίες που ισχύουν για το σκοπό των παραγράφων 1, 2 και 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2..

 

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, διατηρούν και δημοσιεύουν, με ασφαλή τρόπο, τους ηλεκτρονικά υπογεγραμμένους ή σφραγισμένους καταλόγους εμπίστευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε μορφή κατάλληλη για αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, διατηρούν και δημοσιεύουν, με ασφαλή τρόπο, τους ηλεκτρονικά υπογεγραμμένους ή σφραγισμένους καταλόγους εμπίστευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε μορφή κατάλληλη για αυτοματοποιημένη επεξεργασία τόσο του ίδιου του καταλόγου, όσο και των επιμέρους πιστοποιητικών.

Αιτιολόγηση

Έχουν εισαχθεί διευκρινίσεις προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι εφαρμογές μπορούν να επεξεργαστούν τα πιστοποιητικά, κάτι που πρακτικά είναι απαραίτητο για την επαλήθευση.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον ορισμό των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των πληροφοριών που αφορούν τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης πρέπει να καθορίζεται με βάση εκτελεστική και όχι κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Article 18a

 

Σήμα «ΕΕ» για αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης

 

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορούν, στην παρουσίαση και τη διαφήμιση των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός, να χρησιμοποιούν το σήμα «ΕΕ».

 

2. Κατά τη χρησιμοποίηση του σήματος «ΕΕ» για αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης αναλαμβάνουν την υποχρέωση, οι υπηρεσίες που παρέχουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός.

 

3. Η Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστικές πράξεις συγκεκριμένα υποχρεωτικά κριτήρια όσον αφορά την παρουσίαση, τη σύνθεση, το μέγεθος και το σχέδιο του σήματος «ΕΕ» για αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Οι ανωτέρω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο ζήτησε τη δημιουργία σήματος εμπιστοσύνης στο ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στην επιγραμμικότητα με τη δημιουργία εύκολα αναγνωρίσιμου ευρωπαϊκού σήματος. Δεδομένου του στόχου για την ανύψωση του επιπέδου ασφάλειας των επιγραμμικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ένας αναγνωρισμένος φορέας παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης που σέβεται τις απαιτήσεις που προβλέπονται ιδίως στο άρθρο 19 πρέπει να μπορεί να επωφελείται από το σήμα αυτό καθώς και από την προστιθέμενη αξία του στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την έκδοση ενός αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης προβαίνει, με κατάλληλα μέσα και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε επαλήθευση της ταυτότητας και ενδεχομένως, τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Κατά την έκδοση ενός αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης προβαίνει, με κατάλληλα μέσα και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης, σε επαλήθευση της ταυτότητας και ενδεχομένως, τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) προτού συνάψουν συμβατική σχέση, να ενημερώνουν κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης για τους ακριβείς όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας·

(γ) προτού συνάψουν συμβατική σχέση, να ενημερώνουν κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης για τους ακριβείς όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών όσον αφορά τη χρήση της·

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα τα οποία προστατεύονται έναντι τροποποίησης και να διασφαλίζουν την τεχνική ασφάλεια και αξιοπιστία των διεργασιών οι οποίες υποστηρίζονται από αυτά·

(δ) να χρησιμοποιούν συστήματα και προϊόντα τα οποία προστατεύονται έναντι μη επιτρεπόμενης τροποποίησης και να διασφαλίζουν την τεχνική ασφάλεια και αξιοπιστία των διεργασιών οι οποίες υποστηρίζονται από αυτά·

Αιτιολόγηση

Παρότι η λέξη «αξιόπιστα» μπορεί να σημαίνει υψηλότερα πρότυπα, το σύστημα πρέπει εντέλει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου. Δεν καθίσταται σαφές εάν η λέξη «αξιόπιστα» αποτελεί πρόσθετη απαίτηση από μόνη της. Για να διευκρινισθεί αυτό, πρέπει να μπορούν να γίνουν εγκεκριμένες τροποποιήσεις.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα για την αποθήκευση των δεδομένων που παρέχονται σε αυτούς, σε επαληθεύσιμη μορφή, ούτως ώστε:

(ε) να χρησιμοποιούν συστήματα για την αποθήκευση των δεδομένων που παρέχονται σε αυτούς, σε επαληθεύσιμη μορφή, ούτως ώστε:

Αιτιολόγηση

Παρότι η λέξη «αξιόπιστα» μπορεί να σημαίνει υψηλότερα πρότυπα, το σύστημα πρέπει εντέλει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου. Δεν καθίσταται σαφές εάν η λέξη «αξιόπιστα» αποτελεί πρόσθετη απαίτηση από μόνη της.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- να είναι δημόσια διαθέσιμα μόνο για ανάκτηση, εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα,

- να είναι δημόσια διαθέσιμα μόνο για ανάκτηση, εφόσον το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης το επιτρέπει ή έχει ληφθεί η συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα,

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) να καταγράφουν το σύνολο των συναφών πληροφοριών που αφορούν δεδομένα τα οποία έχουν εκδοθεί και ληφθεί από τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης για κατάλληλη χρονική περίοδο, ιδίως για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης σε νομικές διαδικασίες. Η καταγραφή αυτή δύναται να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα·

(ζ) να καταγράφουν το σύνολο των συναφών πληροφοριών που αφορούν δεδομένα τα οποία έχουν εκδοθεί και ληφθεί από τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης για κατάλληλη χρονική περίοδο, ιδίως για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης σε νομικές διαδικασίες, ανεξάρτητα από το εάν ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχει σταματήσει να παρέχει αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Η καταγραφή αυτή δύναται να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα·

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σημαντικό οι σχετικές πληροφορίες να εξακολουθούν να είναι προσβάσιμες ακόμη και εάν ο πάροχος υπηρεσιών έχει παύσει τις εργασίες του.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά καταχωρούν στις βάσεις δεδομένων πιστοποιητικών τους την ανάκληση οποιουδήποτε τέτοιου πιστοποιητικού εντός δέκα λεπτών αφού λάβει χώρα η εν λόγω ανάκληση.

3. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά καταχωρούν την ανάκληση του πιστοποιητικού στις βάσεις δεδομένων πιστοποιητικών τους την ίδια εργάσιμη ημέρα που αρχίζει να ισχύει η εν λόγω ανάκληση και, εάν έχει λάβει χώρα κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου ή δημόσιας αργίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Αναφορικά με την παράγραφο 3, οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά παρέχουν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος πληροφορίες για την κατάσταση ισχύος ή την ανάκληση των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από αυτούς. Οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον ανά πιστοποιητικό με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος να είναι αξιόπιστος, δωρεάν και αποτελεσματικός.

4. Αναφορικά με την παράγραφο 3, οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά παρέχουν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος πληροφορίες για την κατάσταση ισχύος ή την ανάκληση των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από αυτούς. Οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον ανά πιστοποιητικό με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Αιτιολόγηση

Δεν καθίσταται σαφές τι ακριβώς σημαίνουν οι λέξεις «αποτελεσματικός» και «αξιόπιστος». Η έκφραση «διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή» δηλώνει ήδη αξιοπιστία. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, οι λύσεις που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορούν να είναι πάντοτε δωρεάν. Τα συμβαλλόμενα μέρη που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα το επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο επιθυμούν να βασιστούν.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 τεκμαίρεται εφόσον τα πρότυπα αυτά πληρούνται από αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 τεκμαίρεται εφόσον τα πρότυπα αυτά πληρούνται από αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Δεν απορρίπτεται η νομική ισχύς και το παραδεκτό μιας ηλεκτρονικής υπογραφής ως αποδεικτικού στοιχείου σε νομικές διαδικασίες μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

1. Μια ηλεκτρονική υπογραφή έχει νομική ισχύ και μπορεί να γίνει αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε νομικές διαδικασίες. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή προσφέρει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας σε σύγκριση με άλλα είδη ηλεκτρονικής υπογραφής.

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των δυσκολιών όσον αφορά τη μετάφραση της γαλλικής εκδοχής της τροπολογίας 43 του εισηγητή προς την αγγλική γλώσσα, ο εισηγητής αποφάσισε να καταθέσει νέα τροπολογία στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να επαναδιατυπώσει την παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Μια αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με μια ιδιόχειρη υπογραφή.

2. Μια αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή ικανοποιεί τις νομικές απαιτήσεις υπογραφής σε σχέση με τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή κατά τον ίδιο τρόπο που μια ιδιόχειρη υπογραφή ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές σε σχέση με τα δεδομένα που είναι γραμμένα σε χαρτί·

Αιτιολόγηση

Στη διατύπωση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ φαίνεται να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι διαφορετικές εθνικές δομές και οι διαδικαστικές απαιτήσεις.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Μια έγκυρη αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη της γνησιότητας και της ακεραιότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων με τα οποία συνδέεται.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «έγκυρη» αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 της πρότασης κανονισμού. Μόνον εφόσον μια υπογραφή μπορεί να επικυρωθεί, είναι δυνατό να της αποδοθεί ειδική αποδεικτική ισχύς.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές υπογραφές αναγνωρίζονται και είναι αποδεκτές σε όλα τα κράτη μέλη.

3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές υπογραφές αναγνωρίζονται και είναι αποδεκτές στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εάν απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή με επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του επιπέδου των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, ιδίως από ένα κράτος μέλος για την εκτίμηση μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα βάσει δέουσας εκτίμησης των κινδύνων που συνεπάγεται μια τέτοια υπηρεσία, όλες οι ηλεκτρονικές υπογραφές με τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα αναγνωρίζονται και θα γίνονται αποδεκτές.

4. Εάν για την εκτέλεση μιας συναλλαγής απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή με επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του επιπέδου των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών από ένα κράτος μέλος ή από θεσμικά και λοιπά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της Ένωσης, που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα βάσει δέουσας εκτίμησης των κινδύνων που συνεπάγεται μια τέτοια υπηρεσία, όλες οι ηλεκτρονικές υπογραφές με τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα αναγνωρίζονται και θα γίνονται αποδεκτές για την πρόσβαση στην εν λόγω επιγραμμική υπηρεσία.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δεν θα ζητούν, για σκοπούς διασυνοριακής πρόσβασης σε επιγραμμική υπηρεσία που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα, ηλεκτρονική υπογραφή με υψηλότερο βαθμό ασφάλειας από αυτόν της αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

5. Τα κράτη μέλη δεν θα ζητούν, για σκοπούς διασυνοριακής πρόσβασης σε επιγραμμική υπηρεσία που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα, ηλεκτρονική υπογραφή με υψηλότερο επίπεδο εξασφάλισης από αυτό της αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

Αιτιολόγηση

The word ‘assurance’ is superfluous here.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον ορισμό διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας ηλεκτρονικής υπογραφής που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που ο ορισμός διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας ηλεκτρονικής υπογραφής αποτελεί κεντρικό στοιχείο του κανονισμού, η εισηγήτρια δεν κρίνει σκόπιμο το θέμα να παραπεμφθεί σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα επίπεδα ασφάλειας της ηλεκτρονικής υπογραφής. Συμμόρφωση με το επίπεδο ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική υπογραφή πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα επίπεδα ασφάλειας της ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Συμμόρφωση με το επίπεδο ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική υπογραφή πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον περαιτέρω προσδιορισμό των απαιτήσεων που προβλέπονται στο παράρτημα Ι.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι εκτελεστικές πράξεις φαίνονται πιο κατάλληλες, ως εκ τούτου, η εν λόγω παράγραφος συγχωνεύεται με την ακόλουθη.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι τεκμαίρεται, εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι τεκμαίρεται, εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II τεκμαίρεται, εφόσον μια διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II τεκμαίρεται, εφόσον μια διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής μπορούν να πιστοποιούνται από αρμόδια δημόσια ή ιδιωτικά όργανα ορισμένα από τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας διενεργούμενη σύμφωνα με κάποιο από τα πρότυπα για την εκτίμηση της ασφάλειας των προϊόντων πληροφορικής που περιλαμβάνονται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Οι διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής πρέπει να πιστοποιούνται από αρμόδια δημόσια ή ιδιωτικά όργανα πιστοποίησης ορισμένα από τα κράτη μέλη κατόπιν υποβολής σε διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας διενεργούμενη σύμφωνα με κάποιο από τα πρότυπα για την εκτίμηση της ασφάλειας των προϊόντων πληροφορικής που περιλαμβάνονται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία πιστοποίησης αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στο πλαίσιο της διάταξης ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εάν η εν λόγω διαδικασία δεν καταστεί υποχρεωτική, οι πιθανότητες οι πάροχοι υπηρεσιών να την εφαρμόσουν είναι ελάχιστες. Επιπλέον, κάθε μέρος που επικαλείται την επικύρωση μιας υπηρεσίας εμπιστοσύνης πρέπει να γνωρίζει εάν η διάταξη δημιουργίας υπογραφής είναι αξιόπιστη. Γι αυτόν τον λόγο, η πιστοποίηση από οργανισμό πιστοποίησης πρέπει να είναι υποχρεωτική.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για την επικύρωση αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον η επικύρωση των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για την επικύρωση αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον η επικύρωση των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) επιτρέπουν στα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας επικύρωσης με αυτοματοποιημένο τρόπο ο οποίος είναι αξιόπιστος, αποτελεσματικός και φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του παρόχου της αναγνωρισμένης υπηρεσίας επικύρωσης.

(β) επιτρέπουν στα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας επικύρωσης με αυτοματοποιημένο τρόπο ο οποίος φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του παρόχου της αναγνωρισμένης υπηρεσίας επικύρωσης.

Αιτιολόγηση

Δεν καθίσταται σαφής η σημασία των λέξεων «αξιόπιστος και αποτελεσματικός». Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ζήτημα που αφορά το επιχειρηματικό μοντέλο του παρόχου υπηρεσιών και εμπίπτει αποκλειστικά στο συμφέρον του ιδίου να προσφέρει αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους χρήστες.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες επικύρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο β) της παραγράφου 1 τεκμαίρεται στην περίπτωση που η υπηρεσία επικύρωσης αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες επικύρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο β) της παραγράφου 1 τεκμαίρεται στην περίπτωση που η υπηρεσία επικύρωσης αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τη διαφύλαξη αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον οι ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τη διαφύλαξη αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον οι ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες χαίρουν του νομικού τεκμηρίου της εξασφάλισης της προέλευσης και της ακεραιότητας των δεδομένων τα οποία αφορούν.

2. Μια έγκυρη αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα συνιστά, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, απόδειξη της γνησιότητας και της ακεραιότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων με τα οποία συνδέεται. Δεν θίγονται οι εθνικές διατάξεις που αφορούν την πληρεξουσιότητα και την εκπροσώπηση.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες αναγνωρίζονται και είναι αποδεκτές σε όλα τα κράτη μέλη.

3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η διαφορά μεταξύ των όρων «αναγνωρισμένος» και «αποδεκτός» δεν είναι σαφής. Η εν λόγω παράγραφος, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες διατάξεις για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, δεν διαγράφεται διότι η έννοια της (ηλεκτρονικής) σφραγίδας δεν υπάρχει σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εάν απαιτείται ηλεκτρονική σφραγίδα με επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του επιπέδου των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων, ιδίως από ένα κράτος μέλος για την εκτίμηση επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα βάσει δέουσας εκτίμησης των κινδύνων που συνεπάγεται μια τέτοια υπηρεσία, όλες οι ηλεκτρονικές σφραγίδες με τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα είναι αποδεκτές.

4. Εάν απαιτείται ηλεκτρονική σφραγίδα με επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του επιπέδου των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων ιδίως από ένα κράτος μέλος για την εκτίμηση επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα βάσει δέουσας εκτίμησης των κινδύνων που συνεπάγεται μια τέτοια υπηρεσία, όλες οι ηλεκτρονικές σφραγίδες με τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα αναγνωρίζονται και θα γίνονται αποδεκτές για την πρόσβαση στην εν λόγω επιγραμμική υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ομοιομορφίας.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δεν θα ζητούν, για σκοπούς πρόσβασης σε επιγραμμική υπηρεσία που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα, ηλεκτρονική σφραγίδα με υψηλότερο βαθμό ασφάλειας από αυτόν των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων.

5. Τα κράτη μέλη δεν θα ζητούν, για σκοπούς διασυνοριακής πρόσβασης σε επιγραμμική υπηρεσία που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα, ηλεκτρονική σφραγίδα με υψηλότερο βαθμό ασφάλειας από αυτόν των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ομοιομορφίας.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον ορισμό διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας ηλεκτρονικών σφραγίδων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που ο ορισμός διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας ηλεκτρονικής υπογραφής αποτελεί κεντρικό στοιχείο του κανονισμού, η εισηγήτρια δεν κρίνει σκόπιμο το θέμα να παραπεμφθεί σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών σφραγίδων. Συμμόρφωση με το επίπεδο ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική σφραγίδα πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών σφραγίδων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Συμμόρφωση με το επίπεδο ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική σφραγίδα πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής σφραγίδας. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ τεκμαίρεται, εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής σφραγίδας. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ τεκμαίρεται, εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αναγνωρισμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα χαίρει του νομικού τεκμηρίου της διασφάλισης του χρόνου που αναφέρει και της ακεραιότητας των στοιχείων από τα οποία εξαρτάται ο χρόνος.

2. Μια αναγνωρισμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη της ορθότητας του χρόνου που αναφέρει και της ακεραιότητας του ηλεκτρονικού εγγράφου που την φέρει.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για την ακριβή σύνδεση του χρόνου με τα στοιχεία και μια ακριβή χρονική πηγή. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον ο ακριβής συσχετισμός του χρόνου με τα δεδομένα και η ακριβής χρονική πηγή πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για την ακριβή σύνδεση του χρόνου με τα στοιχεία και μια ακριβή χρονική πηγή. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον ο ακριβής συσχετισμός του χρόνου με τα δεδομένα και η ακριβής χρονική πηγή πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται ισοδύναμο με ένα έντυπο έγγραφο και αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση άσκησης προσφυγής στη δικαιοσύνη, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τη γνησιότητα και την ακεραιότητά του.

1. Δεν απορρίπτεται η νομική ισχύς και το παραδεκτό ενός ηλεκτρονικού εγγράφου ως αποδεικτικού στοιχείου σε νομικές διαδικασίες μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ένα έγγραφο που φέρει αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του προσώπου που είναι αρμόδιο να εκδώσει το σχετικό έγγραφο, χαίρει του νομικού τεκμηρίου γνησιότητας και ακεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο δεν περιέχει δυναμικά χαρακτηριστικά, ικανά να αλλάξουν αυτόματα το έγγραφο.

2. Ένα έγγραφο που φέρει αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με ένα έντυπο έγγραφο που φέρει ιδιόχειρη υπογραφή ή έντυπη σφραγίδα, αν υπάρχει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο δεν περιέχει δυναμικά χαρακτηριστικά, ικανά να αλλάξουν αυτόματα το έγγραφο

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν απαιτείται πρωτότυπο έγγραφο ή πιστοποιημένο αντίγραφο για την παροχή μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα, θα γίνονται αποδεκτά σε άλλα κράτη μέλη χωρίς επιπρόσθετες προϋποθέσεις τουλάχιστον τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για την έκδοση των συναφών εγγράφων, τα οποία θεωρούνται πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 34 παράγραφος 3 θα έθετε εν αμφιβόλω το αποδεδειγμένα αποτελεσματικό μέσο της επισημείωσης (Apostille) για την αναγνώριση εγγράφων από το εξωτερικό, το οποίο θα έπρεπε να ρυθμιστεί εκ νέου από την Επιτροπή.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει μορφές ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων που γίνονται αποδεκτές όποτε ζητείται υπογεγραμμένο ή σφραγισμένο έγγραφο από ένα κράτος μέλος για την παροχή μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται από όργανο του δημόσιου τομέα αναφερόμενης στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα δεδομένα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής παράδοσης γίνονται δεκτά ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση άσκησης προσφυγής στη δικαιοσύνη σε σχέση με την ακεραιότητα των δεδομένων και τη βεβαιότητα για την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία τα δεδομένα εστάλησαν σε έναν καθορισμένο αποδέκτη ή ελήφθησαν από αυτόν.

1. Τα δεδομένα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής παράδοσης γίνονται δεκτά ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση άσκησης προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα δεδομένα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται με τη χρήση μιας αναγνωρισμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής παράδοσης χαίρουν του νομικού τεκμηρίου της ακεραιότητας των δεδομένων και της ακρίβειας της ημερομηνίας και ώρας αποστολής ή λήψης των δεδομένων που δηλώνονται από το αναγνωρισμένο σύστημα ηλεκτρονικής παράδοσης.

2. Τα δεδομένα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται με τη χρήση μιας αναγνωρισμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής παράδοσης συνιστούν, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, απόδειξη της γνησιότητας των δεδομένων και της ορθότητας της ημερομηνίας και ώρας αποστολής ή λήψης των δεδομένων που δηλώνονται από το αναγνωρισμένο σύστημα ηλεκτρονικής παράδοσης.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 38, σχετικά με τον προσδιορισμό μηχανισμών για την αποστολή και λήψη δεδομένων με τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής παράδοσης που θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών ηλεκτρονικής παράδοσης.

διαγράφεται

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για διαδικασίες αποστολής και λήψης δεδομένων. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον η διαδικασία αποστολής και λήψης δεδομένων πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για διαδικασίες αποστολής και λήψης δεδομένων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον η διαδικασία αποστολής και λήψης δεδομένων πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνησιότητας ιστοτόπων . Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV τεκμαίρεται, εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνησιότητας ιστοτόπου πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνησιότητας ιστοτόπων . Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον ορισμό των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV τεκμαίρεται, εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνησιότητας ιστοτόπου πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο, σε ολόκληρο το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 5, το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το άρθρο 37 παράγραφος 3, ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31, και το άρθρο 37 παράγραφος 3, εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 5, το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το άρθρο 37 παράγραφος 3 δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 8 παράγραφος 3, 16 παράγραφος 5, 23 παράγραφος 3, 25 παράγραφος 2, 27 παράγραφος 2, 29 παράγραφος 4, 30 παράγραφος 2, 31 και 37 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 5, το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το άρθρο 37 παράγραφος 3 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31 και το άρθρο 37 παράγραφος 3 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι επόμενες εκθέσεις υποβάλλονται εν συνεχεία ανά τετραετία.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι επόμενες εκθέσεις υποβάλλονται εν συνεχεία ανά τετραετία.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις καινοτομίες που εισάγει ο κανονισμός και δεδομένου ότι αυτός δεν μεταφέρεται άμεσα στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η πρώτη έκθεση αξιολόγησης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Η έκθεση αυτή πρέπει να επιτρέπει να διαπιστωθεί αν θα πρέπει να τροποποιηθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της τεχνολογίας, της αγοράς και του νομικού πλαισίου στα κράτη μέλη αλλά και διεθνώς·. γενικότερα, η έκθεση πρέπει να αναφέρει κατά πόσον ο κανονισμός έδωσε τη δυνατότητα να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίστηκαν για την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης στο επιγραμμικό περιβάλλον. Η έκθεση πρέπει ειδικότερα να προβαίνει σε αξιολόγηση της εφαρμογής των άρθρων 13, 16 και 19. Η έκθεση συνοδεύεται, αν είναι αναγκαίο, από νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Η έκθεση αυτή πρέπει να επιτρέπει να διαπιστωθεί αν θα πρέπει να τροποποιηθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της τεχνολογίας, της αγοράς και του νομικού πλαισίου στα κράτη μέλη αλλά και διεθνώς· γενικότερα, η έκθεση πρέπει να αναφέρει κατά πόσον ο κανονισμός έδωσε τη δυνατότητα να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίστηκαν για την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης στο επιγραμμικό περιβάλλον. Η έκθεση πρέπει ειδικότερα να προβαίνει σε αξιολόγηση της εφαρμογής των άρθρων 13, 16 και 19. Η έκθεση συνοδεύεται, αν είναι αναγκαίο, από νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ευαίσθητα δεδομένα κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ευαίσθητα δεδομένα κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

14.6.2012

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

14.6.2012

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

7.2.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Marielle Gallo

21.6.2012

Εξέταση στην επιτροπή

21.2.2013

24.4.2013

8.7.2013

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.7.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Sabine Verheyen

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (26.6.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά
(COM(2012)0238 – C7‑0133/2012 – 2012/0146(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Alajos Mészáros

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 4 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή πρότεινε την έκδοση κανονισμού για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, ως την τελευταία από τις 12 κύριες ενέργειες που προτείνονται στην πράξη για την ενιαία αγορά. Η πρόταση ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων στην ψηφιακή αγορά, για την εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για ασφαλείς και αξιόπιστες ηλεκτρονικές συναλλαγές σε επίπεδο ΕΕ.

Σκοπός της πρότασης είναι να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τα εθνικά τους καθεστώτα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για την πρόσβαση σε υπηρεσίες για το κοινό σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ όπου αυτά είναι διαθέσιμα. Δημιουργείται επίσης μια εσωτερική αγορά για ηλεκτρονικές υπογραφές και παρεμφερείς τηλεματικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης σε διασυνοριακό επίπεδο, δεδομένου ιδιαίτερα ότι εξασφαλίζεται ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς με τις καθιερωμένες διαδικασίες που βασίζονται σε υλικά έγγραφα. Η νέα ενωσιακή νομοθεσία εγγυάται την αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής, στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση και ολοκλήρωση της λειτουργίας της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η σημασία της πρότασης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, και για τις εθνικές αρχές είναι τεράστια.

Ωστόσο, ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να ενισχύσει την ψηφιακή ενιαία αγορά και να επιτρέψει σε όλους τους εμπλεκομένους να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που προσφέρει, μόνο αν εγγυάται την ασφάλεια και τη βεβαιότητα, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να εμπιστεύονται τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές. Συνεπώς, προτείνονται αλλαγές στις διαδικασίες κοινοποίησης και διευκρινίσεις σχετικά με την ευθύνη και την προστασία των δεδομένων. Παράλληλα, θα πρέπει να αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία, και ιδιαίτερα η περιττή επιβάρυνση των ΜΜΕ. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει ορισμένες τροπολογίες για τη βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά τις συγκεκριμένες πτυχές.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει ακόμα ορισμένες αλλαγές στις διατάξεις που προτείνει η Επιτροπή σχετικά με εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, προκειμένου να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τους στόχους των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, η εκχώρηση νομοθετικών εξουσιών στην Επιτροπή για ορισμένα ζητήματα κρίθηκε αδόκιμη. Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδίκευση του περιεχομένου και του στόχου της εξουσιοδότησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης δημιουργεί ένα δίκτυο εθνικών αρχών υπεύθυνων για την ηλ-υγεία. Για να ενισχυθεί η ασφάλεια και η συνέχεια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, το δίκτυο καλείται να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διασυνοριακή πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα και υπηρεσίες υγείας, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη «κοινών μέτρων ταυτοποίησης και ελέγχου της ταυτότητας, ώστε να διευκολύνεται η δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη». Η αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας είναι το κλειδί για να γίνει πραγματικότητα η διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες. Όταν οι άνθρωποι ταξιδεύουν για λόγους υγείας, τα ιατρικά τους δεδομένα πρέπει να είναι προσβάσιμα στη χώρα όπου θα νοσηλευτούν. Αυτό απαιτεί ένα στερεό, σαφές και αξιόπιστο πλαίσιο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

(10) Η οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης δημιουργεί ένα δίκτυο εθνικών αρχών υπεύθυνων για την ηλ-υγεία. Για να ενισχυθεί η ασφάλεια και η συνέχεια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, το δίκτυο καλείται να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διασυνοριακή πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα και υπηρεσίες υγείας, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη «κοινών μέτρων ταυτοποίησης και ελέγχου της ταυτότητας, ώστε να διευκολύνεται η δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη». Η αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας είναι το κλειδί για να γίνει πραγματικότητα η διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες. Όταν οι άνθρωποι ταξιδεύουν για λόγους υγείας, τα ιατρικά τους δεδομένα πρέπει να είναι προσβάσιμα στη χώρα όπου θα νοσηλευτούν. Αυτό απαιτεί ένα στερεό, σαφές και αξιόπιστο πλαίσιο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, το οποίο δεν πρέπει να παραβιάζει τα ισχύοντα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών και των δεδομένων.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ένας από τους στόχους του παρόντος κανονισμού είναι η άρση των υφιστάμενων φραγμών στη διασυνοριακή χρήση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί να παρέμβει στα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και τις συναφείς υποδομές που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας για την πρόσβαση στις διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τα κράτη μέλη.

(11) Ένας από τους στόχους του παρόντος κανονισμού είναι η άρση των υφιστάμενων φραγμών στη διασυνοριακή χρήση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί να παρέμβει στα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και τις συναφείς υποδομές που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι, για την πρόσβαση στις διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τα κράτη μέλη, είναι δυνατό να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας, μεταξύ άλλων και μέσω της θέσπισης διαφόρων επιπέδων ασφάλειας ανάλογα με την τυπολογία των υπηρεσιών στις οποίες εγκρίνεται η πρόσβαση.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλεφθούν διάφορα επίπεδα ασφάλειας. Η πρόταση κανονισμού δεν διευκρινίζει σε ποιον τύπο επιγραμμικών υπηρεσιών θα εγκρίνει την πρόσβαση η ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η πρόσβαση σε ιδιωτικά και ευαίσθητα δεδομένα πρέπει να συνδέεται με επίπεδο "αξιοπιστίας της ταυτότητας" διαφορετικό από αυτό που χρειάζεται για την πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες ή σε υπηρεσίες συναλλαγών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ένας από τους στόχους του παρόντος κανονισμού είναι η άρση των υφιστάμενων φραγμών στη διασυνοριακή χρήση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί να παρέμβει στα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και τις συναφείς υποδομές που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας για την πρόσβαση στις διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τα κράτη μέλη.

(11) Ένας από τους στόχους του παρόντος κανονισμού είναι η άρση των υφιστάμενων φραγμών στη διασυνοριακή χρήση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί να παρέμβει στα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και τις συναφείς υποδομές που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι, για την πρόσβαση στις διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τα κράτη μέλη, είναι δυνατό να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας, μεταξύ άλλων και μέσω της θέσπισης διαφόρων επιπέδων ασφάλειας ανάλογα με την τυπολογία των υπηρεσιών στις οποίες εγκρίνεται η πρόσβαση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η συνεργασία των κρατών μελών θα πρέπει να εξυπηρετεί την τεχνική διαλειτουργικότητα των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης προκειμένου να δημιουργηθεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάλογο με το βαθμό του κινδύνου. Η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την αμοιβαία αναγνώρισή τους θα βοηθήσει την εν λόγω συνεργασία.

(16) Η συνεργασία των κρατών μελών θα πρέπει να εξυπηρετεί την τεχνική διαλειτουργικότητα και την ουδετερότητα των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης προκειμένου να δημιουργηθεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάλογο με το βαθμό του κινδύνου. Η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την αμοιβαία αναγνώρισή τους θα βοηθήσει την εν λόγω συνεργασία.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού δεν προβλέπει μέσα με τα οποία θα μπορεί ένα κράτος μέλος να ελέγχει κατά πόσο ένα κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης είναι τεχνικά συμβατό με τα άλλα. Αυτό το κενό μπορεί να ευνοήσει τη διάδοση ασύμβατων συστημάτων εντός της ΕΕ. Η επιδιωκόμενη εναρμόνιση που εισάγεται στον κανονισμό ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε παράκαμψη των εθνικών ρυθμιστικών συστημάτων και να ενθαρρύνει την άγρα ευνοϊκών συστημάτων (forum shopping).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α) Οι αρχές της προσβασιμότητας και του σχεδιασμού (design for all) για όλους πρέπει να ενσωματωθούν στη διαμόρφωση των νομικών μέτρων για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Τα εποπτικά όργανα πρέπει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρχές προστασίας δεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων από τους παρόχους των υπηρεσιών. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτει ιδίως συμβάντα σχετικά με την ασφάλεια και παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων.

(25) Τα εποπτικά όργανα πρέπει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρχές προστασίας δεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και των καταναλωτών από τους παρόχους των υπηρεσιών. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτει ιδίως συμβάντα σχετικά με την ασφάλεια και παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθούν κοινές βασικές απαιτήσεις εποπτείας για να διασφαλίζουν συγκρίσιμο επίπεδο ασφάλειας των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Προκειμένου να διευκολύνουν την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν συγκρίσιμες διαδικασίες και θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες και τις βέλτιστες πρακτικές τους στον τομέα αυτό.

(28) Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθούν κοινές βασικές απαιτήσεις εποπτείας για να διασφαλίζουν συγκρίσιμο επίπεδο ασ