SPRÁVA Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

31.10.2013 - (COM(2012)0238 – C7‑0133/2012 – 2012/0146(COD)) - ***I

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Marita Ulvskog
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):
Marielle Gallo, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
(*) Pridružený výbor – článok 50 rokovacieho poriadku


Postup : 2012/0146(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0365/2013
Predkladané texty :
A7-0365/2013
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

(COM(2012)0238 – C7‑0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0238),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0133/2012),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. septembra 2012[1],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7‑0365/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Vybudovanie dôvery v prostredí online je kľúčom k hospodárskemu rozvoju. V dôsledku nedostatku dôvery spotrebitelia, podniky a správne orgány váhajú s realizáciou elektronických transakcií a prijímaním nových služieb.

(1) Budovanie dôvery v online prostredí je kľúčom k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju. V dôsledku nedostatku dôvery spôsobeného najmä pociťovaným nedostatkom právnej istoty spotrebitelia, podniky a správne orgány váhajú s realizáciou elektronických transakcií a osvojovaním nových služieb.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V záujme zabezpečenia rovnakých príležitostí a začlenenia všetkých zložiek spoločnosti je nevyhnutné, aby všetci občania mali prístup k technológiám a zručnostiam, ktoré im umožnia v rovnakej miere využívať prínosy digitálnych produktov a elektronických služieb.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Cieľom tohto nariadenia je posilniť dôveru pri elektronických transakciách na vnútornom trhu umožnením bezpečnej a plynulej realizácie elektronických interakcií medzi podnikmi, občanmi a verejnými orgánmi, čím sa zvýši efektivita verejných a súkromných služieb online, elektronického podnikania a elektronického obchodu v Únii.

(2) Cieľom tohto nariadenia je posilniť dôveru pri elektronických transakciách na vnútornom trhu zabezpečením spoločného základu pre právne bezpečné elektronické interakcie medzi podnikmi, občanmi a verejnými orgánmi, čím sa zvýši účinnosť verejných a súkromných online služieb, elektronického podnikania a elektronického obchodu v Únii.

Odôvodnenie

Opäť ide o právnu istotu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Smernica 1999/93/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy sa v podstate vzťahovala na elektronické podpisy bez toho, aby poskytla všeobecný cezhraničný a medziodvetvový rámec pre bezpečné, dôveryhodné a ľahko použiteľné elektronické transakcie. Týmto nariadením sa posilňuje a rozširuje acquis smernice.

(3) Smernica 1999/93/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy sa v podstate vzťahovala na elektronické podpisy bez toho, aby poskytla všeobecný cezhraničný a medziodvetvový rámec pre bezpečné, dôveryhodné a ľahko použiteľné elektronické transakcie. Toto nariadenie rieši tieto nedostatky.

Odôvodnenie

Smernica 1999/93/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy sa v podstate vzťahovala na elektronické podpisy bez toho, aby poskytla všeobecný cezhraničný a medziodvetvový rámec pre bezpečné, dôveryhodné a ľahko použiteľné elektronické transakcie. Toto nariadenie rieši tieto nedostatky.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je odstrániť existujúce prekážky cezhraničného využívania aspoň v prípade prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré sa v členských štátoch používajú na prístup k verejným službám. Cieľom tohto nariadenia nie je intervencia v oblasti systémov správy elektronickej identity a súvisiacich infraštruktúr vytvorených v členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby bola možná bezpečná elektronická identifikácia a autentifikácia pri prístupe k cezhraničným službám online, ktoré ponúkajú členské štáty.

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je odstrániť existujúce prekážky cezhraničného využívania aspoň v prípade prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré sa v členských štátoch používajú na prístup k verejným službám. Cieľom tohto nariadenia nie je intervencia v oblasti systémov správy elektronickej identity a súvisiacich infraštruktúr vytvorených v členských štátoch. Skôr sa zameriava na zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti, ktorými sa zabezpečí spoločný minimálny súbor požiadaviek na bezpečnosť. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby bola možná bezpečná elektronická identifikácia a autentifikácia pri prístupe k cezhraničným službám online, ktoré ponúkajú členské štáty, pri plnom rešpektovaní technologickej neutrality.

Odôvodnenie

Na rozdiel od dôveryhodných služieb, na ktoré sa vzťahuje spoločný súbor bezpečnostných požiadaviek, Komisia neprijala pre elektronickú identifikáciu žiadne podobné opatrenia. Spravodajkyňa sa domnieva, že zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti, a teda aj minimálnej úrovne bezpečnosti, je základným predpokladom zásady vzájomného uznávania a pomôže zvýšiť úroveň bezpečnosti v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Členské štáty by mali mať možnosť na účely elektronickej identifikácie používať alebo zaviesť prostriedky umožňujúce prístup k službám online. Ďalej by mali mať možnosť rozhodovať o tom, či do poskytovania týchto prostriedkov zapoja súkromný sektor. Členské štáty by nemali byť povinné oznamovať svoje systémy elektronickej identifikácie. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či oznámia všetky, niektoré, alebo neoznámia žiadne systémy elektronickej identifikácie používané na vnútroštátnej úrovni na prístup aspoň k verejným službám online alebo konkrétnym službám.

(12) Členské štáty by mali mať možnosť na účely elektronickej autentifikácie alebo identifikácie slobodne využívať alebo zaviesť prostriedky umožňujúce prístup k online službám. Ďalej by mali mať možnosť rozhodovať o tom, či do poskytovania týchto prostriedkov zapoja súkromný sektor. Členské štáty by nemali byť povinné oznamovať svoje systémy elektronickej identifikácie. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či oznámia všetky, niektoré, alebo neoznámia žiadne systémy elektronickej identifikácie používané na vnútroštátnej úrovni na prístup aspoň k verejným službám online alebo konkrétnym službám.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) V nariadení je potrebné stanoviť určité podmienky, pokiaľ ide o to, ktoré prostriedky elektronickej identifikácie sa musia akceptovať, a ako by sa systémy mali oznamovať. To by členským štátom malo pomôcť pri budovaní potrebnej vzájomnej dôvery, pokiaľ ide o systémy elektronickej identifikácie, a pri vzájomnom uznávaní a akceptovaní prostriedkov elektronickej identifikácie v rámci nimi oznámených systémov. Zásada vzájomného uznávania a akceptovania by sa mala uplatňovať vtedy, keď oznamujúci členský štát splnil podmienky oznámenia a oznámenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Prístup k týmto službám online a ich konečné poskytnutie žiadateľovi by však mali byť úzko spojené s právom na využívanie takýchto služieb na základe podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

(13) V nariadení je potrebné stanoviť určité podmienky, pokiaľ ide o to, ktoré prostriedky elektronickej identifikácie sa musia akceptovať, a ako by sa systémy mali oznamovať. To by členským štátom malo pomôcť pri budovaní potrebnej vzájomnej dôvery, pokiaľ ide o systémy elektronickej identifikácie, a pri vzájomnom uznávaní a akceptovaní prostriedkov elektronickej identifikácie v rámci nimi oznámených systémov. Zásada vzájomného uznávania a akceptovania by sa mala uplatňovať vtedy, keď oznamujúci členský štát splnil podmienky oznámenia a oznámenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, pričom musí obsahovať najmä opis oznámeného systému elektronickej identifikácie a informácie týkajúce sa jednotlivých úrovní bezpečnosti. Prístup k týmto službám online a ich konečné poskytnutie žiadateľovi by však mali byť úzko spojené s právom na využívanie takýchto služieb na základe podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Odôvodnenie

Na rozdiel od dôveryhodných služieb, na ktoré sa vzťahuje spoločný súbor bezpečnostných požiadaviek, Komisia neprijala pre elektronickú identifikáciu žiadne podobné opatrenia. Spravodajkyňa sa domnieva, že zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti, a teda aj minimálnej úrovne bezpečnosti, je základným predpokladom zásady vzájomného uznávania a pomôže zvýšiť úroveň bezpečnosti v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť o zapojení súkromného sektora do vydávania prostriedkov elektronickej identifikácie a umožniť, aby súkromný sektor využíval prostriedky elektronickej identifikácie v rámci oznámeného systému na účely identifikácie, keď sú potrebné na realizáciu služieb online alebo elektronických transakcií. Možnosť používať takéto prostriedky elektronickej identifikácie by súkromnému sektoru umožnila spoliehať sa na elektronickú identifikáciu a autentifikáciu, ktoré sa už vo veľkej miere používajú v mnohých členských štátoch prinajmenšom v rámci verejných služieb a občanom a podnikom by uľahčila prístup k ich službám online naprieč hranicami. Pre uľahčenie cezhraničného využívania takýchto prostriedkov elektronickej identifikácie súkromným sektorom by možnosť autentifikácie poskytovaná členskými štátmi mala byť dostupná pre závislé strany bez rozdielov medzi verejným a súkromným sektorom.

(14) Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť o zapojení súkromného sektora do vydávania prostriedkov elektronickej autentifikácie alebo identifikácie. Súkromný sektor by mal mať takisto možnosť využívať prostriedky elektronickej autentifikácie a identifikácie v rámci oznámeného systému na účely autentifikácie alebo identifikácie, keď sú potrebné na realizáciu služieb online alebo elektronických transakcií. Možnosť používať takéto prostriedky by súkromnému sektoru umožnila spoliehať sa na elektronickú identifikáciu a/alebo autentifikáciu, ktoré sa už vo veľkej miere používajú v mnohých členských štátoch prinajmenšom v rámci verejných služieb a občanom a podnikom by uľahčila prístup k ich službám online naprieč hranicami. Pre uľahčenie cezhraničného využívania takýchto prostriedkov elektronickej autentifikácie alebo identifikácie súkromným sektorom by možnosť autentifikácie poskytovaná členskými štátmi mala byť dostupná pre závislé strany bez rozdielov medzi verejným a súkromným sektorom.

Odôvodnenie

Z pôvodného znenia Komisie nie je jasné, kto je závislá strana (súkromný subjekt), ako ani rozdiel medzi použitím závislej strany (poskytovateľ certifikátu) a poskytovateľa fyzického zariadenia na interpretáciu identifikačných údajov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Cezhraničné používanie prostriedkov elektronickej identifikácie v rámci oznámeného systému vyžaduje, aby členské štáty spolupracovali na zabezpečení technickej interoperability. Na základe tejto potreby sa vylučujú akékoľvek konkrétne vnútroštátne technické pravidlá, ktoré by vyžadovali, aby napríklad nenárodné závislé strany získali konkrétny hardvér alebo softvér na overenie a potvrdenie platnosti oznámenej elektronickej identifikácie. Na druhej strane sú nevyhnutné technické požiadavky na používateľov, vyplývajúce z inherentných špecifikácií ktoréhokoľvek používaného tokenu (napríklad čipových kariet).

(15) Cezhraničné používanie prostriedkov elektronickej identifikácie v rámci oznámeného systému vyžaduje, aby členské štáty spolupracovali na zabezpečení technickej interoperability v súlade so zásadou technologickej neutrality. Na základe tejto potreby sa vylučujú akékoľvek konkrétne vnútroštátne technické pravidlá, ktoré by vyžadovali, aby napríklad nenárodné závislé strany získali konkrétny hardvér alebo softvér na overenie a potvrdenie platnosti oznámenej elektronickej identifikácie. Na druhej strane sú nevyhnutné technické požiadavky na používateľov, vyplývajúce z inherentných špecifikácií ktoréhokoľvek používaného tokenu (napríklad čipových kariet). Pri zabezpečovaní interoperability je však potrebné zohľadniť rôzne prístupy, ktoré si členské štáty vybrali pre budovanie svojich vnútroštátnych systémov elektronickej identifikácie, a nemali by sa vyžadovať zmeny základného nastavenia takýchto systémov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Spolupráca členských štátov by mala slúžiť technickej interoperabilite oznámených systémov elektronickej identifikácie s cieľom podporiť vysokú mieru dôvery a bezpečnosti, primeranú stupňu rizika. Výmena informácií a zdieľanie najlepšej praxe medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť vzájomné uznávanie by mali pomáhať takejto spolupráci.

(16) Spolupráca členských štátov by mala slúžiť technickej interoperabilite oznámených systémov elektronickej identifikácie s cieľom podporiť vysokú mieru dôvery a bezpečnosti, primeranú stupňu rizika. Výmena informácií a zdieľanie najlepšej praxe medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť vzájomné uznávanie by mali pomáhať takejto spolupráci. Keďže niektoré elektronické služby majú väčší cezhraničný potenciál, pre takéto elektronické služby by sa mala interoperabilita zaviesť prioritne. Elektronické služby s cezhraničným významom sú služby, ktoré sú dostupné nielen obyvateľom členského štátu a v prípade ktorých je možné očakávať, že prostriedky interoperabilnej autentifikácie zvýšia objem cezhraničných interakcií.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) Cezhraničné využívanie prostriedkov elektronickej autentifikácie by nemalo viesť k sprístupneniu osobných údajov, ktoré nie sú pre poskytovanú službu nevyhnutné. Členské štáty by sa mali preto nabádať k tomu, aby lepšie využívali nepriamu identifikáciu, pri ktorej je spracovanie osobných údajov obmedzené na sprístupnenie jedine tých osobných údajov, ktoré sú potrebné na konkrétny účel.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Týmto nariadením by sa ďalej mal stanoviť všeobecný právny rámec pre používanie dôveryhodných elektronických služieb. Nemala by sa ním však stanoviť všeobecná povinnosť používať tieto služby. Konkrétne by sa nemalo vzťahovať na poskytovanie služieb na základe dobrovoľných dohôd v rámci súkromného práva. Nemalo by sa vzťahovať ani na aspekty súvisiace s uzavretím a platnosťou zmlúv alebo iných právnych povinností, pri ktorých existujú požiadavky na formu predpísanú vnútroštátnymi zákonmi alebo právnymi predpismi Únie.

(17) Týmto nariadením by sa ďalej mal stanoviť všeobecný právny rámec pre používanie dôveryhodných elektronických služieb. Nemala by sa ním však stanoviť všeobecná povinnosť používať tieto služby. Najmä by sa nemalo vzťahovať na poskytovanie služieb na základe dobrovoľných dohôd v rámci súkromného práva. Týmto nariadením by nemali byť dotknuté ani predpisy o forme, uzatváraní alebo účinnosti zmlúv, ani forma, zakladanie alebo platnosť iných súkromnoprávnych povinností bez ohľadu na to, či sa riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi Únie, napríklad v súlade s pravidlami pre dohodu a vecnú a formálnu platnosť zmlúv stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/200821a. Okrem toho by týmto nariadením nemali byť dotknuté pravidlá a obmedzenia pre používanie dokumentov stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v právnych predpisoch Únie a toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať ani na konania týkajúce sa evidencie, najmä tie v katastri nehnuteľností a v obchodnom registri.

 

______________

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na rýchlosť technologických zmien by sa v rámci tohto nariadenia mal prijať prístup, ktorý je otvorený voči inováciám.

(20) Vzhľadom na rýchlosť technologických zmien by sa v rámci tohto nariadenia mal prijať prístup, ktorý je zameraný na stimuláciu inovácií.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Toto nariadenie by malo byť technologicky neutrálne. Právne účinky, ktoré zaručuje, by sa mali dosiahnuť akýmikoľvek technickými prostriedkami za predpokladu, že sa splnia požiadavky uvedené v tomto nariadení.

(21) Toto nariadenie by malo byť technologicky neutrálne, a to pokiaľ ide o systémy elektronickej identifikácie, ako aj dôveryhodné služby. Právne účinky, ktoré zaručuje, by sa mali dosiahnuť akýmikoľvek technickými prostriedkami za predpokladu, že sa splnia požiadavky uvedené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) S cieľom posilniť dôveru ľudí vo vnútorný trh a podporiť používanie dôveryhodných služieb a produktov by sa mali zaviesť pojmy kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb so zámerom uviesť požiadavky a povinnosti na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti akýchkoľvek používaných alebo poskytovaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb a produktov.

(22) V záujme posilnenia dôvery malých a stredných podnikov (MSP) a spotrebiteľov vo vnútorný trh a podpory používania dôveryhodných služieb a produktov by sa mali zaviesť pojmy kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb s cieľom naznačiť požiadavky a povinnosti na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti akýchkoľvek používaných alebo poskytovaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb a produktov. Kvalifikované i zdokonalené elektronické podpisy by mali byť právne rovnocenné vlastnoručným podpisom. Nič v tomto nariadení by nemalo obmedzovať schopnosť ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby preukázať na základe dôkazu chýbajúcu hodnovernosť ktorejkoľvek formy elektronického podpisu. V prípade kvalifikovaných elektronických podpisov by však dôkazné bremeno pri spochybňovaní totožnosti signatára mala znášať namietajúca strana.

Odôvodnenie

Malo by sa jasne uviesť, že aj nekvalifikovaný podpis môže mať rovnaké účinky ako vlastnoručný podpis. Jediným rozdielom je dôkazné bremeno.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) V súlade s povinnosťami v rámci Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý nadobudol platnosť v EÚ, by osoby s postihnutím mali mať možnosť využívať dôveryhodné služby a produkty pre koncových používateľov používané pri poskytovaní týchto služieb na rovnakých základoch ako iní spotrebitelia.

(23) V súlade so záväzkami v rámci Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý nadobudol platnosť v EÚ, a s ohľadom na právne predpisy Únie týkajúce sa dostupnosti webových lokalít orgánov verejného sektora a pri ich úplnom dodržiavaní by osoby s postihnutím mali mať možnosť využívať dôveryhodné služby, služby elektronickej identifikácie a produkty pre koncových používateľov používané pri poskytovaní týchto služieb na rovnakom základe ako iní spotrebitelia.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a) Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností povinná zohľadňovať požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23b) Zásady prístupnosti a „dizajnu pre všetkých“ (design for all) by sa mali zahrnúť do prípravy legislatívnych opatrení v oblasti elektronickej identifikácie na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Poskytovateľ dôveryhodných služieb je kontrolór osobných údajov, a preto musí plniť povinnosti stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Najmä zber údajov by sa mal čo najviac minimalizovať so zreteľom na účel poskytovanej služby.

(24) Poskytovateľ dôveryhodných služieb je kontrolór osobných údajov, a preto musí plniť záväzky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch o ochrane údajov a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov22. Najmä zber údajov a ich uchovávanie by sa mali čo najviac minimalizovať so zreteľom na účel poskytovanej služby a poskytovatelia dôveryhodných služieb by mali používateľom poskytovať informácie o zbere, odovzdávaní a uchovávaní ich osobných údajov a umožniť im kontrolovať ich osobné údaje a uplatňovať ich práva na ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a) Zabezpečenie vysokej úrovne ochrany údajov pomocou náležitých a harmonizovaných bezpečnostných opatrení je ešte dôležitejšie v prípade používania systémov elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb, pretože v oboch prípadoch bude nevyhnutné spracovávať osobné údaje. Takéto spracovávanie zabezpečí okrem iného najspoľahlivejší spôsob identifikácie a autentifikácie osôb; nedostatok vhodných bezpečnostných opatrení by navyše mohol viesť k závažným rizikám v oblasti ochrany údajov, ako sú krádež identity, falšovanie alebo zneužitie elektronických médií.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24b) Poskytovatelia dôveryhodných služieb pôsobia v mimoriadne citlivom prostredí, v ktorom mnoho ďalších strán závisí od neporušenosti ich služieb. Ide najmä o to, že ich zákazníci predpokladajú, že tieto služby sú vždy spoľahlivé. Preto je dôležité zamedziť konfliktom záujmov. V záujme dobrej správy vecí verejných, pokiaľ ide o elektronické podpisy a elektronickú identifikáciu, by poskytovatelia dôveryhodných služieb nemali byť vo všeobecnosti riadení ani vlastnení subjektmi poskytujúcimi služby, ktoré si vyžadujú ich dôveryhodné služby. Dohľad by mal vykonávať relevantný orgán dohľadu.

Odôvodnenie

Oddelenie funkcií poskytovateľa dôveryhodných služieb od funkcií poskytovateľa služieb, ktoré si vyžadujú dôveryhodnosť, znamená nižšie riziko, že jeden záujem prevládne alebo bude mať neprimeraný vplyv na poskytovateľa dôveryhodných služieb. Ide o dôležitú zásadu pri vytváraní primeraných reťazí certifikátov na trhu elektronických podpisov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24c) Systémy elektronickej identifikácie by mali byť v súlade so smernicou 95/46/EHS, ktorá upravuje spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch podľa tohto nariadenia a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov menovaných členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24d) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým v jej článku 8.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Orgány dohľadu by mali spolupracovať a vymieňať si informácie s orgánmi na ochranu údajov s cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb riadne vykonávali právne predpisy o ochrane údajov. Výmena informácií by sa mala vzťahovať najmä na bezpečnostné incidenty a narušenia bezpečnosti osobných údajov.

(25) Poskytovatelia dôveryhodných služieb a vnútroštátne orgány zodpovedné za akreditáciu alebo dohľad by mali spĺňať požiadavky stanovené v smernici 95/46/EHS.

 

Členské štáty by mali takisto zabezpečiť, aby poskytovatelia dôveryhodných služieb a vnútroštátne orgány zodpovedné za akreditáciu alebo dohľad spolupracovali a vymieňali si informácie s orgánmi na ochranu údajov s cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb riadne vykonávali právne predpisy o ochrane údajov. Výmena informácií by sa mala vzťahovať najmä na bezpečnostné incidenty a narušenia bezpečnosti osobných údajov, ak tak ustanovuje platné právo.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Povinnosťou všetkých poskytovateľov dôveryhodných služieb by malo byť uplatňovanie dobrého bezpečnostného postupu primeraného rizikám súvisiacim s ich činnosťami s cieľom posilniť dôveru používateľov v jednotný trh.

(26) Povinnosťou všetkých poskytovateľov dôveryhodných služieb by malo byť uplatňovanie dobrého bezpečnostného postupu primeraného rizikám súvisiacim s ich činnosťami s cieľom budovať dôveru používateľov v príslušné služby.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Oznamovanie narušení bezpečnosti a posúdení bezpečnostných rizík je zásadné pre poskytnutie primeraných informácií zúčastneným stranám v prípade narušenia bezpečnosti alebo straty neporušenosti.

(29) Ak sa narušenie bezpečnosti nerieši primeraným spôsobom a včas, môže to viesť k značným hospodárskym stratám a spoločenskej škode dotknutých jednotlivcov vrátane krádeže totožnosti. Bezodkladné oznamovanie narušení bezpečnosti v súlade so smernicou 95/46/ES a posúdení bezpečnostných rizík je preto zásadne dôležité v záujme poskytovania primeraných informácií zúčastneným stranám v prípade narušenia bezpečnosti alebo straty integrity, najmä s cieľom poskytnúť im možnosť zmierniť prípadné nepriaznivé účinky.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33) S cieľom zabezpečiť trvalú udržateľnosť a trvácnosť kvalifikovaných dôveryhodných služieb a posilniť dôveru používateľov v kontinuitu kvalifikovaných dôveryhodných služieb by orgány dohľadu mali zabezpečiť, aby sa údaje kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb primerane dlho uchovávali a zostávali dostupné, aj keď kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb zanikne.

(33) S cieľom zabezpečiť trvalú udržateľnosť a trvácnosť kvalifikovaných dôveryhodných služieb a posilniť dôveru používateľov v kontinuitu kvalifikovaných dôveryhodných služieb by orgány dohľadu mali zabezpečiť, aby sa údaje zhromaždené kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb primerane dlho uchovávali a zostávali dostupné, aj keď kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb zanikne.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34) S cieľom uľahčiť dohľad nad kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb, napríklad keď poskytovateľ poskytuje svoje služby na území iného členského štátu, kde nepodlieha dohľadu, alebo keď sa počítače poskytovateľa nachádzajú na území iného členského štátu ako toho, v ktorom je usadený, by sa mal vytvoriť systém vzájomnej pomoci medzi orgánmi dohľadu v členských štátoch.

(34) S cieľom uľahčiť dohľad nad kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb a zaistiť jeho účinnosť v zmysle tohto nariadenia, napríklad keď poskytovateľ poskytuje svoje služby na území iného členského štátu, kde nepodlieha dohľadu, alebo keď sa počítače poskytovateľa nachádzajú na území iného členského štátu ako toho, v ktorom je usadený, by sa mal vytvoriť systém vzájomnej pomoci medzi orgánmi dohľadu v členských štátoch. Cieľom tohto systému je taktiež zjednodušiť a znížiť administratívne náklady poskytovateľov dôveryhodných služieb vďaka kontrolnému orgánu s miestom jednotného kontaktu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39a) V záujme zvýšenia dôvery používateľov k digitálnemu prostrediu a lepšieho rozlíšenia kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb, ktorí dodržiavajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, by mala byť zavedená kvalifikovaná značka dôvery „EÚ“.

Odôvodnenie

Európsky parlament vyzval na vytvorenie značky dôvery vo svojom uznesení z 11. decembra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu. Jeho cieľom bolo posilniť dôveru používateľov k digitálnemu prostrediu prostredníctvom ľahko rozpoznateľného európskeho označenia. Kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, ktorí dodržiavajú podmienky uvedené najmä v článku 19, by malo byť umožnené používať toto označenie a získať tak v rámci elektronického obchodovania pridanú hodnotu, čo je napokon v súlade s cieľom týkajúcim sa zvyšovania úrovne bezpečnosti dôveryhodných internetových služieb.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(40a) Vytváranie elektronických podpisov na diaľku, ktoré riadia poskytovatelia dôveryhodných služieb v mene podpisujúceho, bude narastať vzhľadom na mnohé ekonomické výhody, ktoré prináša. Aby sa však zabezpečilo, aby tieto elektronické podpisy boli z právneho hľadiska uznávané rovnako ako elektronické podpisy, ktoré sú vytvárané v rámci riadenom výlučne užívateľom, poskytovatelia ponúkajúci služby podpisu na diaľku by mali uplatňovať osobitné postupy s cieľom zaistiť bezpečnosť v oblasti riadenia a správy a využívať dôveryhodné systémy a produkty zahŕňajúce najmä zabezpečené kanály pre elektronickú komunikáciu, aby sa zabezpečila dôveryhodnosť rámca, v ktorom sú elektronické podpisy vytvárané, a zaručilo, že tento rámec bol použitý pod výlučnou kontrolou podpisovateľa. V prípade, ak bol kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený pomocou prostriedku na vytváranie elektronického podpisu na diaľku, by sa mali uplatňovať požiadavky stanovené v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa si je vedomá skutočnosti, že podpis na diaľku je službou, s ktorou síce súvisia väčšie riziká ako v prípade iných služieb, ale súčasne prináša používateľovi určité výhody a mala by sa rozvíjať, a preto zastáva názor, že je vhodné túto službu výslovne uviesť, aby sa zabezpečilo, že audity spojené s dohľadom budú zamerané na nedostatky, ktoré sú pre tento druh podpisu typické.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42) Keď sa pri transakcii vyžaduje kvalifikovaná elektronická pečať právnickej osoby, rovnako akceptovateľný by mal byť aj kvalifikovaný elektronický podpis splnomocneného zástupcu právnickej osoby.

(42) Keď sa vo vnútroštátnych zákonoch alebo právnych predpisoch Únie vyžaduje kvalifikovaná elektronická pečať právnickej osoby, rovnako akceptovateľný by mal byť aj kvalifikovaný elektronický podpis splnomocneného zástupcu právnickej osoby.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43) Elektronické pečate slúžia ako dôkaz, že elektronický dokument vydala právnická osoba a zabezpečujú istotu, pokiaľ ide o pôvod a neporušenosť dokumentu.

(43) Platné elektronické pečate by mali byť evidentným dôkazom pravosti a neporušenosti súvisiaceho elektronického dokumentu. Nemali by tým byť dotknuté vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa plnej moci, zastupovania a právnej spôsobilosti.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45) S cieľom posilniť cezhraničné využívanie elektronických dokumentov by sa v tomto nariadení mal stanoviť právny účinok elektronických dokumentov, ktoré by sa mali považovať za rovnocenné s papierovými dokumentmi v závislosti od posúdenia rizík a za predpokladu, že je zabezpečená pravosť a neporušenosť dokumentov. Pre ďalší rozvoj cezhraničných elektronických transakcií na vnútornom trhu je dôležité aj to, aby sa originálne elektronické dokumenty alebo certifikované kópie vydané danými príslušnými orgánmi v členskom štáte v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi akceptovali ako také aj v iných členských štátoch. Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na právo členských štátov určiť, čo tvorí originál alebo kópiu na vnútroštátnej úrovni, ale zabezpečuje sa ním, aby sa mohli používať ako také aj cezhranične.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46a) Členské štáty by mali zaistiť, aby sa občanom zrozumiteľne vysvetlili možnosti a obmedzenia používania elektronickej identifikácie.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom doplniť určité podrobné technické aspekty tohto nariadenia pružným a rýchlym spôsobom by sa na Komisiu mala preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o interoperabilitu elektronickej identifikácie; bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vyžadujú od poskytovateľov dôveryhodných služieb; uznávané nezávislé subjekty zodpovedné za vykonávanie auditov poskytovateľov služieb; zoznamy dôveryhodných informácií; požiadavky týkajúce sa úrovní bezpečnosti elektronických podpisov; požiadavky na kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy, ich overenie a uchovávanie; subjekty zodpovedné za certifikáciu zariadení na vytvorenie kvalifikovaných elektronických podpisov; a požiadavky týkajúce sa úrovní bezpečnosti elektronických pečatí a kvalifikovaných certifikátov pre elektronické pečate; interoperabilitu doručovacích služieb. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

(49) S cieľom doplniť určité podrobné technické aspekty tohto nariadenia pružným a rýchlym spôsobom by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o interoperabilitu elektronickej identifikácie; zoznamy dôveryhodných informácií; požiadavky na kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy, ich overenie a uchovávanie; subjekty zodpovedné za certifikáciu zariadení na vytvorenie kvalifikovaných elektronických podpisov; a požiadavky týkajúce sa kvalifikovaných certifikátov pre elektronické pečate; interoperabilitu doručovacích služieb. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51) S cieľom zabezpečiť podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, najmä pokiaľ ide o špecifikovanie referenčných čísel noriem, ktorých použitie by dávalo predpoklad súladu s určitými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení alebo vymedzenými v delegovaných aktoch. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

(51) S cieľom zabezpečiť podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, najmä pokiaľ ide o špecifikovanie referenčných čísel noriem, ktorých použitie by dávalo predpoklad súladu s určitými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení alebo vymedzenými v delegovaných aktoch. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v nadväznosti na transparentné konzultácie so zainteresovanými stranami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(51a) Normalizačná činnosť vykonávaná medzinárodnými a európskymi organizáciami sa uznáva na medzinárodnej úrovni. Táto činnosť sa vykonáva v spolupráci s príslušnými odvetviami a zainteresovanými stranami a je okrem iného financovaná Úniou a vnútroštátnymi orgánmi. Aby sa zaistila vysoká úroveň bezpečnosti pri elektronickej identifikácii a v dôveryhodných elektronických službách, najmä pri príprave delegovaných a vykonávacích aktov Európskou komisiou, by sa mali náležite zohľadňovať normy vypracované organizáciami ako Európsky výbor pre normalizáciu (Comité Européen de Normalisation, CEN), Európsky ústav pre telekomunikačné normy (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, CENELEC) či Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO).

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá pre elektronickú identifikáciu a dôveryhodné elektronické služby pre elektronické transakcie s cieľom zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu.

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá pre cezhraničnú elektronickú identifikáciu a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie s cieľom zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu.

2. V tomto nariadení sa stanovujú podmienky, za ktorých členské štáty uznávajú a akceptujú prostriedky elektronickej identifikácie fyzických a právnických osôb, ktoré patria do oznámeného systému elektronickej identifikácie iného členského štátu.

2. V tomto nariadení sa stanovujú podmienky, na základe ktorých členské štáty uznávajú a akceptujú prostriedky elektronickej identifikácie fyzických a právnických osôb, ktoré patria do oznámeného systému elektronickej identifikácie iného členského štátu.

3. V tomto nariadení sa vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby a autentifikáciu webových lokalít.

3. V tomto nariadení sa vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby a autentifikáciu webových lokalít.

4. Týmto nariadením sa zabezpečuje, aby dôveryhodné služby a produkty, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, mali povolenie na voľný obeh na vnútornom trhu.

4. Týmto nariadením sa zabezpečuje, aby kvalifikované a nekvalifikované dôveryhodné služby a produkty, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, mali povolenie na voľný obeh na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na elektronickú identifikáciu poskytovanú členskými štátmi a poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými v Únii alebo poskytovanú v ich mene alebo pod ich dohľadom.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na oznámené systémy elektronickej identifikácie ustanovené, uznané alebo vydané členskými štátmi alebo v ich mene, ako aj na poskytovateľov dôveryhodných služieb usadených v Únii.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na poskytovanie dôveryhodných elektronických služieb na základe dobrovoľných dohôd v rámci súkromného práva.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na kvalifikovaných, ako aj nekvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb usadených v Únii. Toto nariadenie sa nevzťahuje na dôveryhodné služby, ktoré sa poskytujú uzavretej skupine strán a ktoré sa používajú výhradne v rámci tejto skupiny.

3. Toto nariadenia sa nevzťahuje na aspekty súvisiace s uzavretím a platnosťou zmlúv alebo iných právnych povinností, pri ktorých existujú požiadavky na formu predpísanú vnútroštátnymi zákonmi alebo právnymi predpismi Únie.

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na aspekty súvisiace s uzavretím a platnosťou zmlúv alebo iných právnych povinností, pri ktorých existujú požiadavky na formu predpísanú vnútroštátnymi zákonmi alebo právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „elektronická identifikácia“ je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme jednoznačne reprezentujúcich fyzickú alebo právnickú osobu;

(1) „elektronická identifikácia“ je proces používania identifikačných údajov v elektronickej forme reprezentujúcich fyzickú alebo právnickú osobu s cieľom;

 

(a) identifikovať určitú osobu v plnom rozsahu alebo

 

(b) potvrdiť len tie identifikačné údaje, ktoré sú potrebné na poskytnutie prístupu ku konkrétnej službe.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) „prostriedok elektronickej identifikácie“ je fyzická jednotka obsahujúca údaje, ako sa uvádza v bode 1 tohto článku, ktorá sa používa na prístup k službám online, ako sa uvádza v článku 5;

(2) „prostriedok elektronickej identifikácie“ je fyzická jednotka obsahujúca údaje, ako sa uvádza v bode 1 tohto článku, ktorá sa používa na prístup k elektronickým službám, ako sa uvádza v článku 5;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) „autentifikácia“ je elektronický proces, ktorý umožňuje overiť elektronickú identifikáciu fyzickej alebo právnickej osoby; alebo pôvod a neporušenosť elektronických údajov;

(4) „autentifikácia“ je elektronický proces, ktorý umožňuje overiť elektronickú identifikáciu fyzickej alebo právnickej osoby, alebo pôvod a neporušenosť elektronických údajov;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) „závislá strana“ je fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú držiteľ prostriedku elektronickej autentifikácie overuje atribúty;

Odôvodnenie

V článku 1 písm. (d) návrhu sa už odkazuje na závislé strany, ale neuvádza sa v ňom riadna definícia.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) je schopný identifikovať signatára;

(b) je schopný zaručiť právoplatnú totožnosť signatára;

Odôvodnenie

Výraz „identifikovať“ môže byť mätúci, ak je použitý v súvislosti s elektronickou identifikáciou. V tomto bode ide o vymedzenie zdokonaleného elektronického podpisu, čo súvisí so súčasťou návrhu (kapitola III) s názvom dôveryhodné služby.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 7 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) je vytvorený pomocou údajov na vytvorenie elektronického podpisu, ktoré môže signatár s vysokou mierou istoty používať s výlučnou kontrolou; ako aj

(c) je vytvorený pomocou zariadenia na vytvorenie elektronického podpisu, ktoré môže signatár používať s výlučnou kontrolou; a

Odôvodnenie

Zmena znenia s cieľom zosúladiť text s terminológiou použitou v článkoch 22 a 23. Výraz „vysoká miera istoty“ nemá z právneho hľadiska význam.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 7 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) je prepojený s údajmi, na ktoré sa vzťahuje, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu údajov možno hneď zistiť;

(d) je prepojený s údajmi, ktoré sa ním podpisujú, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu údajov možno hneď zistiť;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) „kvalifikovaný elektronický podpis“ je zdokonalený elektronický podpis vytvorený pomocou zariadenia na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorý je založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy;

(8) „kvalifikovaný elektronický podpis“ je zdokonalený elektronický podpis vytvorený pomocou zariadenia na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorý je založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy vydanom kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) „certifikát“ je elektronické osvedčenie, ktoré spája údaje na overenie elektronického podpisu alebo pečate fyzickej alebo právnickej osoby s certifikátom a potvrdzuje tieto údaje o príslušnej osobe;

(10) „certifikát“ je elektronické osvedčenie, ktoré spája údaje na overenie elektronického podpisu alebo pečate s identifikačnými údajmi subjektu alebo fyzickej alebo právnickej osoby a potvrdzuje tieto údaje o príslušnej osobe;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) „kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu“ je osvedčenie, ktoré sa používa na potvrdenie elektronických podpisov, vydáva ho kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb a toto osvedčenie musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe I;

(11) „kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu“ je certifikát, ktorý sa používa na potvrdenie elektronických podpisov, vydáva ho kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb a spĺňa požiadavky stanovené v prílohe I;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) „dôveryhodná služba“ je akákoľvek elektronická služba spočívajúca vo vytváraní, potvrdzovaní, overovaní, spracovávaní a uchovávaní elektronických podpisov, elektronických pečatí, elektronických časových pečiatok, elektronických dokumentov, elektronických doručovacích služieb, autentifikácie webových lokalít a elektronických certifikátov vrátane certifikátov elektronických podpisov a elektronických pečatí;

(12) „dôveryhodná služba“ je elektronická služba spočívajúca vo vytváraní, potvrdzovaní, overovaní alebo uchovávaní elektronických podpisov, elektronických pečatí, elektronických časových pečiatok, elektronických dokumentov, elektronických doručovacích služieb, autentifikácie webových lokalít a elektronických certifikátov vrátane certifikátov elektronických podpisov a elektronických pečatí;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) „kvalifikovaná dôveryhodná služba“ je dôveryhodná služba, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v tomto nariadení;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) „poskytovateľ dôveryhodných služieb“ je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca jednu alebo viacero dôveryhodných služieb;

(14) „poskytovateľ dôveryhodných služieb“ je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca jednu alebo viacero dôveryhodných služieb podľa tohto nariadenia;

Odôvodnenie

Týmto PN sa odstraňuje nejednoznačnosť, pokiaľ ide o dôveryhodné služby, napríklad v oblasti finančného sektora.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) „autor pečate“ je právnická osoba, ktorá vytvára elektronickú pečať;

(19) „autor pečate“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vytvára elektronickú pečať;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) „elektronická pečať“ sú údaje v elektronickej forme, ktoré sú pripojené alebo logicky pridružené k iným elektronickým údajom s cieľom zabezpečiť pôvod a neporušenosť priradených údajov;

(20) „elektronická pečať“ sú údaje v elektronickej forme, ktoré sú pripojené alebo logicky pridružené k iným elektronickým údajom s cieľom zabezpečiť pravosť a neporušenosť priradených údajov;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 21 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) je vytvorená pomocou údajov na vytvorenie elektronickej pečate, ktoré môže autor pečate s vysokou mierou istoty používať na vytvorenie elektronickej pečate s výlučnou kontrolou; a

(c) je vytvorená pomocou zariadenia na vytvorenie elektronickej pečate, ktoré môže autor pečate s vysokou mierou istoty používať na vytvorenie elektronickej pečate s výlučnou kontrolou; a

Odôvodnenie

Zmena znenia s cieľom zosúladiť text s terminológiou použitou v článkoch 22 a 23.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 21 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) je prepojený s údajmi, na ktoré sa vzťahuje, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu údajov možno hneď zistiť;

(d) je prepojená s údajmi, ktorých pôvod a integritu osvedčuje, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu údajov možno hneď zistiť;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

22) „kvalifikovaná elektronická pečať“ je zdokonalená elektronická pečať vytvorená pomocou zariadenia na vytvorenie kvalifikovanej elektronickej pečate, ktorá je založená na kvalifikovanom certifikáte elektronickej pečate;

22) „kvalifikovaná elektronická pečať“ je zdokonalená elektronická pečať vytvorená pomocou zariadenia na vytvorenie kvalifikovanej elektronickej pečate, ktorá je založená na kvalifikovanom certifikáte elektronickej pečate vydanom kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) „elektronický dokument“ je dokument v akomkoľvek elektronickom formáte;

(27) „elektronický dokument“ je samostatný súbor štruktúrovaných dát v akomkoľvek elektronickom formáte;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a) „narušenie bezpečnosti“ je bezpečnostný incident, ktorý má za následok náhodnú alebo nelegálnu likvidáciu, stratu, zmenu, neoprávnené zverejnenie alebo prístup k údajom, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Neexistuje žiadne obmedzenie poskytovania dôveryhodných služieb na území členského štátu poskytovateľom dôveryhodných služieb usadeným v inom členskom štáte z dôvodov, ktoré patria do oblastí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

1. Neexistuje žiadne obmedzenie poskytovania dôveryhodných služieb na území členského štátu poskytovateľom dôveryhodných služieb usadeným v inom členskom štáte z dôvodov, ktoré patria do oblastí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Členské štáty zabezpečia, aby dôveryhodné služby pochádzajúce z iných členských štátov boli prípustné ako dôkaz v súdnom konaní.

2. Na vnútornom trhu sa povoľuje voľný obeh produktov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

2. Na vnútornom trhu majú voľný a bezpečný obeh produkty, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vzájomné uznávanie a akceptovanie

Vzájomné uznávanie

Keď sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo administratívnej praxe vyžaduje elektronická identifikácia využívajúca prostriedok elektronickej identifikácie a autentifikáciu, akýkoľvek prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v inom členskom štáte patriaci do systému začleneného zoznamu uverejneného Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 7, sa uznáva a akceptuje na účely prístupu k tejto službe.

Keď sa podľa právnych predpisov alebo administratívnej praxe Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov alebo administratívnej praxe vyžaduje elektronická identifikácia využívajúca prostriedok elektronickej identifikácie a autentifikáciu na prístup k službe online v jednom členskom štáte alebo k službe, ktorú poskytujú online inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, tento prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v inom členskom štáte alebo inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie v rámci systému začleneného do zoznamu uverejneného Komisiou v súlade s článkom 7, ktorý má rovnakú alebo vyššiu úroveň bezpečnosti, než aká sa požaduje na zabezpečenie prístupu k službe, sa uznáva v členskom štáte alebo inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie na účely prístupu k tejto službe online najneskôr šesť mesiacov po zverejnení zoznamu zahŕňajúceho daný systém.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Systémy elektronickej identifikácie sú oprávnené na oznámenie podľa článku 7, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

1. Systémy elektronickej identifikácie sú oprávnené na oznámenie podľa článku 7, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

(a) prostriedky elektronickej identifikácie sú vydané členským štátom, ktorý oznamuje daný systém, v jeho mene alebo pod dohľadom tohto členského štátu;

(a) prostriedky elektronickej identifikácie sú buď vydané členským štátom, alebo iným subjektom povereným členským štátom, alebo vydané nezávisle, avšak uznané oznamujúcim členským štátom;

(b) prostriedky elektronickej identifikácie sa môžu použiť na prístup aspoň k verejným službám, ktoré vyžadujú elektronickú identifikáciu v oznamujúcom členskom štáte;

(b) prostriedky elektronickej identifikácie v rámci tohto systému sa môžu použiť na prístup aspoň k jednej službe, ktorú poskytuje subjekt verejného sektora a ktorá vyžaduje elektronickú identifikáciu v oznamujúcom členskom štáte;

 

(ba) systém elektronickej identifikácie spĺňa požiadavky modelu interoperability podľa článku 8;

(c) oznamujúci členský štát zabezpečuje, aby boli osobné identifikačné údaje jednoznačne priradené fyzickej alebo právnickej osobe, ako sa uvádza v článku 3 bode 1;

(c) oznamujúci členský štát zabezpečuje, aby boli osobné identifikačné údaje priradené fyzickej alebo právnickej osobe, ako sa uvádza v článku 3 bode 1;

(d) oznamujúci členský štát zabezpečuje dostupnosť možnosti autentifikácie online kedykoľvek a bezplatne, aby si každá závislá strana mohla overiť osobné identifikačné údaje, ktoré prijala v elektronickej forme. Členské štáty nesmú uložiť žiadne konkrétne technické požiadavky závislým stranám usadeným mimo ich územia, ktoré chcú vykonať takúto autentifikáciu. Keď sa naruší alebo čiastočne kompromituje buď oznámený systém identifikácie, alebo možnosť autentifikácie, členské štáty bezodkladne pozastavia alebo odvolajú oznámený systém identifikácie alebo možnosť autentifikácie alebo ich príslušné kompromitované časti a informujú o tom ostatné členské štáty a Komisiu v súlade s článkom 7;

(d) oznamujúci členský štát zabezpečuje možnosť autentifikácie online kedykoľvek a v prípade prístupu k službe online, ktorú poskytuje subjekt verejného sektora, bezplatne, aby si každá závislá strana usadená mimo územia tohto členského štátu mohla overiť osobné identifikačné údaje, ktoré prijala v elektronickej forme. Členské štáty nesmú uložiť žiadne neprimerané technické požiadavky závislým stranám usadeným mimo ich územia, ktoré chcú vykonať takúto autentifikáciu. Keď sa naruší alebo čiastočne ohrozí buď oznámený systém identifikácie, alebo možnosť autentifikácie, členské štáty bezodkladne pozastavia alebo odvolajú oznámený systém identifikácie alebo možnosť autentifikácie alebo ich príslušné ohrozené časti a informujú o tom ostatné členské štáty a Komisiu v súlade s článkom 7;

(e) oznamujúci členský štát nesie zodpovednosť za:

(e) oznamujúci členský štát nesie zodpovednosť za:

- (i) jednoznačné priradenie osobných identifikačných údajov uvedených v písmene c), a

- (i) priradenie osobných identifikačných údajov uvedených v písmene c) a

- (ii) možnosť autentifikácie uvedenú v písmene d).

- (ii) možnosť autentifikácie uvedenú v písmene (d).

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 7 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty, ktoré oznamujú systémy elektronickej identifikácie, odovzdajú Komisii tieto informácie a bez zbytočného meškania všetky ich následné zmeny:

1. Členské štáty, ktoré oznamujú systémy elektronickej identifikácie, odovzdajú Komisii tieto informácie a bez zbytočného meškania všetky ich následné zmeny:

(a) opis oznámeného systému elektronickej identifikácie;

(a) opis oznámeného systému elektronickej identifikácie a úrovne jeho zabezpečenia;

(b) orgány zodpovedné za oznámený systém elektronickej identifikácie;

(b) orgány zodpovedné za oznámený systém elektronickej identifikácie;

(c) informácie o tom, kto spravuje registráciu jednoznačných osobných identifikátorov;

(c) informácie o tom, ktorý subjekt alebo ktoré subjekty riadia registráciu príslušných identifikátorov atribútov;

 

(ca) opis spôsobu splnenia požiadaviek rámca interoperability podľa článku 8;

(d) opis možnosti autentifikácie;

(d) opis možnosti autentifikácie a všetkých technických požiadaviek na závislé strany;

(e) podmienky pozastavenia alebo zrušenia buď oznámeného systému identifikácie, alebo možnosti autentifikácie, alebo ich príslušných kompromitovaných častí.

(e) podmienky pozastavenia alebo zrušenia buď oznámeného systému autentifikácie, alebo jeho príslušných ohrozených častí.

2. Šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie zverejní zoznam systémov elektronickej identifikácie oznámených podľa odseku 1 a základné informácie o nich.

2. Šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj na verejne dostupných webových stránkach zverejní zoznam systémov elektronickej identifikácie oznámených podľa odseku 1 a základné informácie o nich.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Narušenie bezpečnosti

 

1. Keď sa buď systém elektronickej identifikácie oznámený v súlade s článkom 7 ods. 1, alebo možnosť autentifikácie uvedená v článku 6 ods. 1 písm. (d) naruší alebo je čiastočne ohrozená takým spôsobom, že by to ovplyvnilo spoľahlivosť daného systému pri cezhraničných transakciách, oznamujúci členský štát bez zbytočného odkladu pozastaví alebo odvolá cezhraničnú funkciu tohto systému elektronickej identifikácie alebo tejto možnosti autentifikácie alebo ich príslušných ohrozených častí a informuje o tom ostatné členské štáty a Komisiu.

 

2. Po náprave porušenia alebo kompromitácie podľa odseku 1 oznamujúci členský štát opätovne zavedie autentifikáciu a čo najskôr o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

 

3. Ak sa porušenie alebo ohrozenie podľa odseku 1 neodstránilo v lehote troch mesiacov od pozastavenia alebo zrušenia, oznamujúci členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o stiahnutí systému elektronickej identifikácie. Komisia bez zbytočného odkladu zverejní zodpovedajúce zmeny v zozname uvedenom v článku 7 ods. 2 v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7b

 

Zodpovednosť

 

1. Oznamujúci členský štát zodpovedá v súvislosti s prostriedkami elektronickej identifikácie, ktoré vydal alebo ktoré boli vydané v jeho mene, za všetky priame škody spôsobené nedodržaním povinností podľa článku 6, pokiaľ nepreukáže, že nekonal nedbanlivo.

 

2. Poskytovateľ prostriedku elektronickej identifikácie uznaného a oznámeného členským štátom v súlade s postupom uvedeným v článku 7 nesie zodpovednosť za nezabezpečenie:

 

– (i) jednoznačného priradenia osobných identifikačných údajov, a

 

– (ii) možnosti autentifikácie,

 

pokiaľ nepreukáže, že nekonal nedbanlivo.

Odôvodnenie

Taká dôležitá otázka, akou je zodpovednosť, by mala byť upravená oddelene od postupu oznamovania, kam nepatrí – rovnako, ako v prípade dôveryhodných služieb. Navrhovaný článok zohľadňuje verejné, ako aj súkromné systémy elektronickej identifikácie.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Koordinácia

Koordinácia a interoperabilita

1. Členské štáty spolupracujú na zabezpečení interoperability prostriedkov elektronickej identifikácie patriacich do oznámeného systému a na zvýšení ich bezpečnosti.

1. Členské štáty spolupracujú na zabezpečení interoperability prostriedkov elektronickej identifikácie. Interoperabilita medzi vnútroštátnymi infraštruktúrami elektronickej identifikácie sa zabezpečuje prostredníctvom modelu interoperability.

 

1a. Vnútroštátne systémy elektronickej identifikácie oznámené podľa článku 7 sú interoperabilné.

 

1b. Rámec interoperability spĺňa tieto kritériá:

 

(a) je technologicky neutrálny a nerozlišuje medzi žiadnymi konkrétnymi vnútroštátnymi technickými riešeniami elektronickej identifikácie v rámci príslušného členského štátu;

 

(b) uľahčuje uplatňovanie zásady ochrany súkromia už v štádiu návrhu.

 

1c. Členské štáty a Komisia uprednostnia najmä interoperabilitu pre elektronické služby s najväčším cezhraničným významom, a to:

 

(a) výmenou najlepších postupov týkajúcich sa prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré patria do oznámeného systému;

 

(b) poskytovaním a pravidelnou aktualizáciou osvedčených postupov týkajúcich sa dôveryhodnosti a bezpečnosti prostriedkov elektronickej identifikácie;

 

(c) poskytovaním a pravidelnou aktualizáciou podpory využívania prostriedkov elektronickej identifikácie.

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví potrebné spôsoby s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi uvedenú v odseku 1, so zámerom podporiť vysokú úroveň dôvery a bezpečnosti primeranú stupňu rizika. Tieto vykonávacie akty sa budú týkať najmä výmeny informácií, skúseností a osvedčených postupov v oblasti systémov elektronickej identifikácie, partnerského preskúmania oznámených systémov elektronickej identifikácie a preskúmania príslušného vývoja v sektore elektronickej identifikácie príslušnými orgánmi členských štátov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví potrebné spôsoby s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi uvedenú v odseku 1, so zámerom podporiť vysokú úroveň dôvery a bezpečnosti primeranú stupňu rizika. Tieto vykonávacie akty sa týkajú najmä výmeny informácií, skúseností a osvedčených postupov v oblasti systémov elektronickej identifikácie, vykonávania auditu oznámených systémov elektronickej identifikácie nezávislou treťou stranou a preskúmania príslušného vývoja v sektore elektronickej identifikácie príslušnými orgánmi členských štátov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o uľahčenie cezhraničnej interoperability prostriedkov elektronickej identifikácie stanovením minimálnych technických požiadaviek.

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijímať delegované akty, týkajúce sa uľahčenia cezhraničnej interoperability prostriedkov elektronickej identifikácie stanovením technologicky neutrálnych minimálnych požiadaviek pre rôzne úrovne bezpečnosti, ktoré si nevyžadujú zmeny základného nastavenia vnútroštátnych systémov elektronickej identifikácie.

 

3a. Pokiaľ ide o cezhraničnú výmenu osobných údajov potrebnú na zabezpečenie interoperability prostriedkov elektronickej identifikácie, použijú sa mutatis mutandis ustanovenia článku 11 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je zodpovedný za každú priamu škodu spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe pre nedodržanie povinností stanovených v článku 15 ods. 1, pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je zodpovedný za priamu škodu spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe pre nedodržanie povinností stanovených v článku 15 ods. 1, pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

2. Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb je zodpovedný za každú priamu škodu spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe pre nedodržanie požiadaviek stanovených v tomto nariadení, najmä v článku 19, pokiaľ kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

2. Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb je zodpovedný za každú priamu škodu spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe pre nedodržanie požiadaviek stanovených v tomto nariadení, najmä v článku 19, pokiaľ kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

 

2a. Na dôveryhodné služby sa predovšetkým v prípade sporov uplatňujú právne predpisy toho členského štátu, v ktorom je usadená osoba prijímajúca službu, pokiaľ sa poskytovateľ a prijímateľ služby spoločne nedohodnú inak.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 10 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia dôveryhodných služieb z tretích krajín

Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb z tretích krajín

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že tento článok zavádza iba ustanovenia týkajúce sa kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb, mal by sa náležite zmeniť jeho názov.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikované certifikáty poskytnuté kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými v tretej krajine sa akceptujú ako kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikované certifikáty poskytnuté kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými na území Únie, ak sú kvalifikované dôveryhodné služby alebo kvalifikované certifikáty pochádzajúce z tretej krajiny uznané v rámci dohody medzi Úniou a tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami v súlade s článkom 218 ZFEÚ.

1. Kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikované certifikáty poskytnuté kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými v tretej krajine sa akceptujú ako kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikované certifikáty poskytnuté kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb usadeným na území Únie, ak:

 

(a) kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení a je akreditovaný v rámci programu akreditácie zavedeného v členskom štáte; alebo

 

(b) poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb usadený v Únii, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, zaručí súlad s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení; alebo

 

(c) kvalifikované dôveryhodné služby alebo kvalifikované certifikáty pochádzajúce z tretej krajiny sú uznané v rámci dohody medzi Úniou a danou treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou v súlade s článkom 218 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S odkazom na odsek 1 takéto podmienky zabezpečia, že poskytovatelia dôveryhodných služieb v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách splnia požiadavky vzťahujúce sa na kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikované certifikáty poskytované kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými na území Únie, najmä so zreteľom na ochranu osobných údajov, bezpečnosť a dohľad.

2. S odkazom na odsek 1 takéto podmienky zabezpečia, že poskytovatelia dôveryhodných služieb v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách splnia požiadavky vzťahujúce sa na kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikované certifikáty poskytované kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými na území Únie, najmä čo sa týka bezpečnosti poskytovaných dôveryhodných služieb a dohľadu nad kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb.

 

Príslušná tretia krajina zabezpečí primeranú ochranu osobných údajov v súlade s článkom 25 ods. 2 smernice 95/46/ES.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa odkazuje na ustanovenie európskych právnych predpisov o ochrane osobných údajov, v ktorom je spresnené, že primeraná úroveň ochrany poskytovanej treťou krajinou sa posúdi s ohľadom na všetky okolnosti súvisiace s operáciou alebo súborom operácií prenosu údajov.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb a orgány dohľadu zabezpečia pri spracovaní osobných údajov spravodlivé a zákonné postupy v súlade so smernicou 95/46/ES.

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb a orgány dohľadu zabezpečia pri spracovaní osobných údajov spravodlivé a zákonné postupy v súlade so smernicou 95/46/ES a platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2. Poskytovatelia dôveryhodných služieb spracúvajú osobné údaje v súlade so smernicou 95/46/ES. Takéto spracovanie sa prísne obmedzuje na minimálne údaje potrebné na vydanie a uchovávanie certifikátu alebo na poskytovanie dôveryhodných služieb.

2. Poskytovatelia dôveryhodných služieb spracúvajú osobné údaje v súlade so smernicou 95/46/ES. Takéto spracovanie sa prísne obmedzuje na minimálne údaje potrebné na vydanie a uchovávanie certifikátu alebo na poskytovanie dôveryhodných služieb.

3. Poskytovatelia dôveryhodných služieb zaručia dôvernosť a neporušenosť údajov týkajúcich sa osoby, ktorej poskytujú dôveryhodnú službu.

3. Poskytovatelia dôveryhodných služieb zaručia dôvernosť a neporušenosť údajov týkajúcich sa osoby, ktorej poskytujú dôveryhodnú službu, a to najmä tým, že zabezpečia, aby údaje použité na vygenerovanie dôveryhodnej služby nemohli byť vystopované.

4. Bez toho, aby bol dotknutý právny účinok vzťahujúci sa na pseudonymy podľa vnútroštátneho práva, členské štáty nesmú brániť poskytovateľom dôveryhodných služieb, aby v certifikátoch elektronických podpisov uvádzali pseudonym namiesto mena signatára.

4. Bez toho, aby bol dotknutý právny účinok vzťahujúci sa na pseudonymy podľa vnútroštátneho práva, členské štáty nesmú brániť poskytovateľom dôveryhodných služieb, aby v certifikátoch elektronických podpisov uvádzali pseudonym namiesto mena signatára.

 

4a. Spracovanie osobných údajov poskytovateľom dôveryhodných služieb alebo v jeho mene v prípade, ak je to nevyhnutné na zaručenie sieťovej a informačnej bezpečnosti na účely článkov 11, 15, 16 a 19, sa považuje za legitímny záujem v zmysle článku 7 písm. f) smernice 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh               72

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vždy, keď je možné, dôveryhodné služby poskytované a produkty pre koncových užívateľov používané pri poskytovaní týchto služieb sa sprístupňujú osobám so zdravotným postihnutím.

Dôveryhodné služby poskytované a produkty pre koncových užívateľov používané pri poskytovaní týchto služieb sa sprístupňujú osobám so zdravotným postihnutím v súlade s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Komisia zavedie a udelí značku dôvery na rozlíšenie produktov a služieb, ktoré sú dostupné osobám so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Organizácie EÚ pre normalizáciu zodpovedajú za vypracovanie hodnotiacich kritérií pre produkty a služby, ktoré sú dostupné osobám so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty určia vhodný subjekt usadený na ich území, alebo, po vzájomnej dohode, v inom členskom štáte, pod dohľadom určujúceho členského štátu. Orgány dohľadu dostanú všetky dozorné a vyšetrovacie právomoci potrebné na vykonávanie ich úloh.

1. Členské štáty určia orgán dohľadu usadený na ich území alebo, na základe vzájomnej dohody, na území iného členského štátu, pod dohľadom členského štátu, ktorý ho určil. Názov a adresa orgánu dohľadu sa oznámia Komisii. Orgány dohľadu dostanú príslušné zdroje a právomoci potrebné na vykonávanie svojich úloh.

2. Orgán dohľadu je zodpovedný za vykonávanie týchto úloh:

2. Orgán dohľadu vykonáva tieto úlohy:

(a) monitorovanie poskytovateľov dôveryhodných služieb usadených na území určujúceho členského štátu s cieľom zabezpečiť, aby dodržiavali požiadavky stanovené v článku 15;

(a) dohľad nad poskytovateľmi dôveryhodných služieb a poskytovateľmi kvalifikovaných dôveryhodných služieb usadenými na území členského štátu, ktorý orgán určil, s cieľom zabezpečiť, aby plnili požiadavky tohto nariadenia;

(b) vykonávanie dohľadu nad kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými na území určujúceho členského štátu a nad kvalifikovanými dôveryhodnými službami, ktoré poskytujú, s cieľom zabezpečiť, aby oni i kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, spĺňali uplatniteľné požiadavky stanovené v tomto nariadení;

 

(c) zabezpečovanie, aby sa relevantné informácie a údaje uvedené v písmene g) článku 19 ods. 2 a zaznamenané kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb primerane dlho uchovávali a aby zostávali dostupné aj po ukončení činnosti kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb v záujme zaručenia kontinuity služby.

(c) zabezpečovanie, aby sa relevantné informácie a údaje uvedené v písmene g) článku 19 ods. 2 a zaznamenané kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb primerane dlho uchovávali a aby zostávali dostupné aj po ukončení činnosti kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb, najmä s ohľadom na obdobie platnosti služieb, v záujme zaručenia kontinuity služby.

3. Každý orgán dohľadu Komisii a členským štátom predloží výročnú správu o činnostiach dohľadu za posledný kalendárny rok do konca prvého štvrťroka nasledujúceho roka. Táto správa obsahuje aspoň:

3. Každý orgán dohľadu do konca prvého štvrťroka nasledujúceho roka verejnosti sprístupní výročnú správu o činnostiach dohľadu za posledný kalendárny rok . Táto správa obsahuje aspoň:

(a) informácie o jeho činnostiach dohľadu;

(a) informácie o jeho činnostiach dohľadu;

(b) zhrnutie oznámení o narušení prijatých od poskytovateľov dôveryhodných služieb v súlade s článkom 15 ods. 2;

(b) zhrnutie všetkých oznámení o narušení prijatých od poskytovateľov dôveryhodných služieb v súlade s článkom 15 ods. 2;

(c) štatistiku trhu a používania kvalifikovaných dôveryhodných služieb vrátane informácií o samotných kvalifikovaných poskytovateľoch dôveryhodných služieb, o kvalifikovaných dôveryhodných službách, ktoré poskytujú, o produktoch, ktoré používajú, a všeobecného opisu ich zákazníkov.

 

4. Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom názvy a adresy svojich určených orgánov dohľadu.

 

5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o definovanie postupov vzťahujúcich sa na úlohy uvedené v odseku 2.

 

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, formáty a postupy správy uvedenej v odseku 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vymedziť formáty oznámenia uvedeného v odseku 3. Komisia zabezpečí, aby sa náležite zohľadnili príspevky zainteresovaných strán. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 13a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Spolupráca s orgánmi na ochranu údajov

 

Členské štáty zaistia, aby orgány dohľadu uvedené v článku 13 spolupracovali s orgánmi členských štátov na ochranu údajov vymenovanými podľa článku 28 smernice 95/46/ES s cieľom umožniť im zabezpečenie súladu s vnútroštátnymi predpismi v oblasti ochrany údajov prijatými podľa smernice 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu si s cieľom vymeniť si osvedčené postupy v čo najkratšom čase navzájom poskytujú relevantné informácie a vzájomnú pomoc, aby sa činnosti mohli vykonávať konzistentne. Vzájomná pomoc zahŕňa najmä žiadosti o informácie a opatrenia dohľadu, ako sú žiadosti o vykonanie inšpekcií súvisiacich s bezpečnostnými auditmi, ako sa uvádza v článkoch 15, 16 a 17.

1. Orgány dohľadu spolupracujú s cieľom vymeniť si osvedčené postupy. Na základe odôvodnených žiadosti si v čo najkratšom čase navzájom poskytujú relevantné informácie a na základe odôvodnených žiadostí vzájomnú pomoc, aby sa činnosti mohli vykonávať konzistentne. Žiadosti o vzájomnú pomoc môžu zahŕňať najmä žiadosti o informácie a opatrenia dohľadu, ako sú žiadosti o vykonanie inšpekcií súvisiacich s bezpečnostnými auditmi, ako sa uvádza v článkoch 15, 16 a 17.

2. Ak je dozornému orgánu adresovaná žiadosť o pomoc, nemôže jej odmietnuť vyhovieť, s výnimkou toho, keď:

2. Ak je orgánu dohľadu adresovaná žiadosť o pomoc, môže jej odmietnuť vyhovieť, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

(a) nie je nekompetentný na vybavenie tejto žiadosti; or

(a) orgán dohľadu nie je oprávnený zaoberať sa touto žiadosťou; alebo

(b) vyhovenie žiadosti by nebolo zlučiteľné s týmto nariadením.

(b) poskytnutie požadovanej pomoci by šlo nad rámec úloh a právomocí orgánu dohľadu stanovených v tomto nariadení a v platných predpisoch.

3. Ak je to vhodné, orgány dohľadu môžu vykonávať spoločné vyšetrovania, do ktorých sa zapoja zamestnanci orgánov dohľadu z iných členských štátov.

3. Ak je to vhodné, orgány dohľadu môžu vykonávať spoločné akcie.

Orgán dohľadu členského štátu, v ktorom sa má vyšetrovanie uskutočniť, v súlade s vlastnými vnútroštátnymi právnymi predpismi môže vyšetrovacie úlohy preniesť na zamestnancov orgánu dohľadu, ktorému pomáha. Takéto právomoci sa môžu vykonávať iba pod usmernením a v prítomnosti zamestnancov hostiteľského orgánu dohľadu. Zamestnanci orgánu dohľadu, ktorému hostiteľský orgán dohľadu pomáha, podliehajú vnútroštátnym právnym predpisom hostiteľského orgánu dohľadu. Hostiteľský orgán dohľadu preberá zodpovednosť za konanie zamestnancov orgánu dohľadu, ktorému pomáha.

Orgán dohľadu členského štátu, v ktorom sa má vyšetrovanie uskutočniť, môže v súlade s vlastnými vnútroštátnymi právnymi predpismi preniesť vyšetrovacie úlohy na zamestnancov orgánu dohľadu, ktorému pomáha. Takéto právomoci sa môžu vykonávať iba na základe usmernenia zamestnancov hostiteľského orgánu dohľadu a v ich prítomnosti. Zamestnanci orgánu dohľadu, ktorému hostiteľský orgán dohľadu pomáha, podliehajú vnútroštátnym právnym predpisom hostiteľského orgánu dohľadu. Hostiteľský orgán dohľadu preberá zodpovednosť za konanie zamestnancov orgánu dohľadu, ktorému pomáha.

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikovať formáty a postupy vzájomnej pomoci stanovenej v tomto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb vrátane kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb usadení na území Únie vykonávajú vhodné technické a organizačné opatrenia v rámci riadenia rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. So zreteľom na najnovšie technológie tieto opatrenia musia zabezpečiť úroveň bezpečnosti primeranú stupňu rizika. Vykonajú najmä opatrenia prevencie a minimalizácie vplyvu bezpečnostných incidentov a zainteresovaným stranám oznámia nepriaznivé účinky prípadných incidentov.

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb usadení na území Únie prijímajú náležité technické a organizačné opatrenia v súlade s najlepšími postupmi v rámci odvetvia s cieľom riadiť riziká ohrozujúce bezpečnosť a stabilitu dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. So zreteľom na vývoj technológií musia tieto opatrenia v plnej miere rešpektovať práva na ochranu údajov a zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú stupňu rizika. Prijmú najmä opatrenia prevencie a minimalizácie vplyvu bezpečnostných incidentov a zainteresovaným stranám oznámia nepriaznivé účinky prípadných incidentov. Poskytovatelia dôveryhodných služieb prijmú tiež náležité opatrenia na nápravu akýchkoľvek nových bezpečnostných rizík a obnovu bežnej úrovne bezpečnosti služby.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 1, každý poskytovateľ dôveryhodných služieb môže orgánu dohľadu predložiť správu z bezpečnostného auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý subjekt, s cieľom potvrdiť vykonanie primeraných bezpečnostných opatrení.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 1, každý poskytovateľ dôveryhodných služieb bezodkladne a najneskôr do šiestich mesiacov od začatia svojej činnosti predloží orgánu dohľadu správu z auditu zhody, ktorý vykonal nezávislý subjekt s preukázanou spôsobilosťou vykonávať audit, s cieľom potvrdiť prijatie primeraných bezpečnostných opatrení.

2. Poskytovatelia dôveryhodných služieb do 24 hodín príslušnému orgánu dohľadu, príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre bezpečnosť informácií a ďalším relevantným tretím stranám, ako sú orgány na ochranu údajov, oznámia každé narušenie bezpečnosti alebo stratu neporušenosti s významným vplyvom na poskytovanú dôveryhodnú službu a osobné údaje uchovávané v rámci nej.

2. Poskytovatelia dôveryhodných služieb príslušnému orgánu dohľadu a v prípade potreby ďalším relevantným orgánom, ako je príslušný vnútroštátny orgán pre bezpečnosť informácií alebo ako sú orgány na ochranu údajov, oznámia každé narušenie bezpečnosti alebo stratu neporušenosti s významným vplyvom na poskytovanú dôveryhodnú službu a osobné údaje uchovávané v rámci nej, a to bez zbytočného odkladu a – pokiaľ je to možné – najneskôr do 24 hodín od času, keď toto narušenie zistili. Ak toto oznámenie nie je možné poskytnúť do 24 hodín, k oznámeniu by sa malo priložiť vysvetlenie dôvodov omeškania.

Ak je to vhodné, a najmä keď sa narušenie bezpečnosti alebo strata neporušenosti týka dvoch alebo viacerých členských štátov, dotknutý orgán dohľadu o veci informuje orgány dohľadu v iných členských štátoch a Európsku agentúru pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

Ak je to vhodné, a najmä keď sa narušenie bezpečnosti alebo strata neporušenosti týka dvoch alebo viacerých členských štátov, dotknutý orgán dohľadu o veci informuje orgány dohľadu v týchto členských štátoch a Európsku agentúru pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

Dotknutý orgán dohľadu môže informovať aj verejnosť, alebo požiadať o to poskytovateľa dôveryhodných služieb, ak zistí, že zverejnenie narušenia je vo verejnom záujme.

Dotknutý orgán dohľadu informuje na základe konzultácií s poskytovateľom dôveryhodných služieb verejnosť alebo o to požiada poskytovateľa dôveryhodných služieb, ak zistí, že zverejnenie narušenia je vo verejnom záujme, aby im umožnil prijať potrebné opatrenia. Informácia sa zvyčajne zverejňuje hneď, ako je to reálne možné; poskytovateľ dôveryhodných služieb však môže požiadať o odklad, aby sa mohli odstrániť slabé miesta. Ak to orgán dohľadu umožní, odklad sa môže udeliť maximálne na 45 dní.

3. Orgán dohľadu agentúre ENISA a Komisii každoročne poskytuje zhrnutie oznámení o narušení, ktoré prijal od poskytovateľov dôveryhodných služieb.

3. Orgán dohľadu Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) a Komisii každoročne poskytuje zhrnutie oznámení o narušení, ktoré prijal od poskytovateľov dôveryhodných služieb.

4. Na účely vykonávania odsekov 1 a 2 má príslušný orgán dohľadu právomoc vydávať záväzné pokyny pre poskytovateľov dôveryhodných služieb.

4. Na účely vykonávania odsekov 1 a 2 má príslušný orgán dohľadu právomoc vydávať záväzné pokyny pre poskytovateľov dôveryhodných služieb. Orgán dohľadu koordinuje tieto záväzné pokyny s ďalšími príslušnými regulačnými orgánmi, ktoré dohliadajú na iné činnosti poskytovateľa dôveryhodných služieb ako poskytovanie dôveryhodných služieb. Všetky takéto pokyny sa zverejňujú.

5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie opatrení uvedených v odseku 1.

 

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, formáty a postupy vrátane lehôt, uplatniteľné na účel odsekov 1 až 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov bližšie vymedziť opatrenia uvedené v odseku 1 a formáty uplatniteľné na účel odsekov 1 až 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb sa raz ročne podrobia auditu uznávaného nezávislého subjektu, aby sa potvrdilo, že oni sami, ako aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, a orgánu dohľadu predložia výslednú správu z bezpečnostného auditu.

1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb sa každoročne podrobia auditu nezávislého subjektu s preukázanou spôsobilosťou vykonávať audit, aby sa potvrdilo, že oni sami, ako aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, a orgánu dohľadu predložia výslednú správu z auditu zhody. Takýto audit sa vykoná aj v nadväznosti na akékoľvek významné technologické alebo organizačné zmeny. Ak sa po uplynutí troch rokov v ročných správach z auditu neobjavia žiadne znepokojujúce informácie, audity uvedené v tomto odseku sa budú vykonávať iba každé dva roky.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, orgán dohľadu môže kedykoľvek vykonať audit kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb s cieľom potvrdiť, že oni sami, ako aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, stále spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení, buď z vlastnej iniciatívy, alebo v reakcii na žiadosť Komisie. Orgán dohľadu orgánom na ochranu údajov oznámi výsledky svojich auditov v prípade, že sa zdá, že došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, orgán dohľadu môže kedykoľvek vykonať audit kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb s cieľom potvrdiť, že oni sami, ako aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení. Ak je podozrenie, že pravidlá ochrany osobných údajov stanovené v smernici 95/46/ES boli porušené, orgán dohľadu oznámi orgánom na ochranu údajov výsledky svojich auditov.

3. Orgán dohľadu má právomoc vydať kvalifikovaným poskytovateľom služieb záväzné pokyny na nápravu akéhokoľvek nedodržania požiadaviek uvedeného v správe z bezpečnostného auditu.

3. Orgán dohľadu má právomoc vydať kvalifikovaným poskytovateľom služieb záväzné pokyny na nápravu akéhokoľvek nedodržania požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

4. S odkazom na odsek 3, ak kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb nenapraví takéto nedodržanie v lehote, ktorú mu určí orgán dohľadu, stráca svoj kvalifikovaný štatút a orgán dohľadu mu oznámi, že sa jeho štatút v zoznamoch dôveryhodných informácií uvedených v článku 18 primerane zmení.

4. S odkazom na odsek 3, ak kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb nenapraví takéto nedodržanie v lehote a v súlade s príslušným postupom, ktoré mu určí orgán dohľadu, stráca svoj kvalifikovaný štatút a orgán dohľadu mu oznámi, že sa jeho štatút v zoznamoch dôveryhodných informácií uvedených v článku 18 primerane zmení.

5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o špecifikovanie podmienok uznania nezávislého subjektu vykonávajúceho audit uvedený v odseku 1 tohto článku, článku 15 ods. 1 a článku 17 ods. 1.

 

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, postupy a formáty uplatniteľné na účel odsekov 1, 2 a 4. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vymedziť formáty uplatniteľné na účel odsekov 1, 2 a 4. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, a to v podobe hodnotenia vplyvu. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Dohľad nad poskytovateľmi dôveryhodných služieb

 

Aby sa orgánom dohľadu uľahčilo vykonávanie dohľadu stanoveného v článku 13 ods. 2 písm. a), oznámia poskytovatelia dôveryhodných služieb orgánu dohľadu svoj zámer začať poskytovať dôveryhodnú službu, ako aj technické a organizačné opatrenia, ktoré prijali v záujme riadenia rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú v súlade s článkom 15 ods. 1.

Odôvodnenie

Oprava pozmeňujúceho návrhu spravodajkyne č. 35, ktorý omylom obsahuje slovo „kvalifikovanú“. Odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu 35: Spravodajkyňa si želá začleniť tento nový článok s cieľom uľahčiť činnosť orgánu dohľadu vo vzťahu k poskytovateľom dôveryhodných služieb (t. j. nekvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb) a zaručiť minimálnu úroveň právoplatnosti v prípade nekvalifikovaných dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb orgánu dohľadu oznámia svoj úmysel začať poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú službu a predložia mu správu z bezpečnostného auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý subjekt, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb môžu začať poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú službu potom, keď orgánu dohľadu predložili oznámenie a správu z bezpečnostného auditu.

1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb orgánu dohľadu oznámia svoj úmysel poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú službu a predložia mu správu z bezpečnostného auditu, ktorý vykonal nezávislý subjekt s preukázanou spôsobilosťou vykonávať audit, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb môžu začať poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú službu potom, ako orgánu dohľadu predložia správu z bezpečnostného auditu, a iba po získaní kvalifikovaného štatútu.

2. Po predložení príslušných dokumentov orgánu dohľadu podľa odseku 1 sa kvalifikovaní poskytovatelia služieb zaradia do zoznamov dôveryhodných informácií uvedených v článku 18, v ktorých sa zaznamená predloženie oznámenia.

2. Po predložení príslušných dokumentov orgánu dohľadu podľa odseku 1 a potvrdení zhody týmto orgánom sa kvalifikovaní poskytovatelia služieb zaradia do zoznamov dôveryhodných informácií uvedených v článku 18, v ktorých sa zaznamená potvrdenie kvalifikovaného štatútu.

3. Orgán dohľadu overí súlad kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodnej služby a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré ponúka, s požiadavkami nariadenia.

3. Orgán dohľadu overí súlad kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodnej služby a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré ponúka, s požiadavkami nariadenia.

Orgán dohľadu vyznačí kvalifikovaný štatút kvalifikovaných poskytovateľov služieb a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú, v zoznamoch dôveryhodných informácií po pozitívnom uzavretí overenia, najneskôr do jedného mesiaca po vykonaní oznámenia v súlade s odsekom 1.

Orgán dohľadu vyznačí kvalifikovaný štatút kvalifikovaných poskytovateľov služieb a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú, v zoznamoch dôveryhodných informácií po pozitívnom uzavretí procesu overenia bez zbytočného odkladu a najneskôr do dvoch týždňov po takomto uzavretí.

Ak sa overovanie neukončí do jedného mesiaca, orgán dohľadu o tom informuje kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb a oznámi mu dôvody meškania a lehotu, v ktorej sa overovanie ukončí.

Ak sa overovanie neukončí do jedného mesiaca, orgán dohľadu o tom informuje kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb a oznámi mu dôvody meškania a lehotu, v ktorej sa overovanie ukončí. V prípade, že poskytovateľ dôveryhodných služieb predložil príslušné dokumenty, overenie nepresiahne lehotu troch mesiacov.

4. Kvalifikovanú dôveryhodnú službu, ktorá bola predmetom oznámenia uvedeného v odseku 1, príslušný subjekt verejného sektora nemôže odmietnuť pri plnení administratívneho postupu alebo formality preto, že sa nenachádza v zoznamoch uvedených v odseku 3.

 

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, formáty a postupy na účel odsekov 1, 2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať formáty na účely odsekov 1, 2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát vytvorí, vedie a zverejňuje zoznamy dôveryhodných informácií s informáciami týkajúcimi sa kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb, pre ktorých je kompetentný, spolu s informáciami týkajúcimi sa kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú.

1. Každý členský štát vytvorí, vedie a zverejňuje zoznamy dôveryhodných informácií s informáciami týkajúcimi sa kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb, pre ktorých je kompetentný, spolu s informáciami týkajúcimi sa kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú.

2. Členské štáty bezpečne vytvoria, vedú a zverejnia elektronicky podpísané alebo zapečatené zoznamy dôveryhodných informácií stanovené v odseku 1 formou vhodnou na automatizované spracovanie.

2. Členské štáty bezpečne vytvoria, vedú a zverejnia elektronicky podpísané alebo zapečatené zoznamy dôveryhodných informácií stanovené v odseku 1, a to formou vhodnou na automatizované spracovanie samotného zoznamu, ako aj jednotlivých certifikátov.

3. Členské štáty Komisii bez zbytočného meškania oznámia informácie o subjekte zodpovednom za vytvorenie, vedenie a zverejnenie vnútroštátnych zoznamov dôveryhodných informácií, ako aj údaje o tom, kde sa tieto zoznamy zverejnia, o certifikáte použitom na podpísanie alebo zapečatenie zoznamov dôveryhodných informácií a o všetkých ich zmenách.

3. Členské štáty Komisii bez zbytočného meškania oznámia informácie o subjekte zodpovednom za vytvorenie, vedenie a zverejnenie vnútroštátnych zoznamov dôveryhodných informácií, ako aj údaje o tom, kde sa tieto zoznamy zverejnia, o certifikáte použitom na podpísanie alebo zapečatenie zoznamov dôveryhodných informácií a o všetkých ich zmenách.

4. Komisia prostredníctvom bezpečného kanálu sprístupní verejnosti informácie uvedené v odseku 3 v elektronicky podpísanej alebo zapečatenej forme vhodnej na automatizované spracovanie.

4. Komisia prostredníctvom bezpečného kanálu sprístupní verejnosti informácie uvedené v odseku 3 v elektronicky podpísanej alebo zapečatenej forme vhodnej na automatizované spracovanie.

5. Komisia sa splnomocňuje prijímať delegované akty v súlade s článkom 38 týkajúce sa vymedzenia informácií uvedených v odseku 1.

 

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať technické špecifikácie a formáty zoznamov dôveryhodných informácií na účely odsekov 1 až 4. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikovať informácie uvedené v odseku 1 a vymedziť technické špecifikácie a formáty zoznamov dôveryhodných informácií na účely odsekov 1 až 4. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, a to v podobe hodnotenia vplyvu. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Služba kvalifikovanej značky dôvery „EÚ“

 

1. Službu kvalifikovanej značky dôvery „EÚ“ môžu využívať kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb pri prezentácii a inzerovaní svojich kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

 

2. Použitím služby kvalifikovanej značky dôvery „EÚ“ uvedenej v odseku 1 prijímajú kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb zodpovednosť za súlad služieb so všetkými platnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

 

3. Komisia stanovuje prostredníctvom vykonávacích aktov osobitné povinné kritériá týkajúce sa prezentácie, obsahu, rozsahu a koncepcie kvalifikovanej značky dôvery „EÚ“. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, pokiaľ možno v podobe hodnotenia vplyvu. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Odôvodnenie

Európsky parlament vyzval na vytvorenie značky dôvery vo svojom uznesení z 11. decembra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu. Jeho cieľom bolo posilniť dôveru používateľov k digitálnemu prostrediu prostredníctvom ľahko rozpoznateľného európskeho označenia. Kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, ktorí dodržiavajú podmienky uvedené najmä v článku 19, by malo byť umožnené používať toto označenie a získať tak v rámci elektronického obchodovania pridanú hodnotu, čo je napokon v súlade s cieľom zvýšiť úroveň bezpečnosti dôveryhodných internetových služieb.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Pri vydávaní kvalifikovaného certifikátu kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vhodnými prostriedkami a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi overuje identitu a ak je to vhodné, akékoľvek konkrétne atribúty fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej vystavuje kvalifikovaný certifikát.

1. Pri vydávaní kvalifikovaného certifikátu kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vhodnými prostriedkami a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi overuje identitu a ak je to vhodné, akékoľvek konkrétne atribúty fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej vystavuje kvalifikovaný certifikát.

Kvalifikovaný poskytovateľ služieb alebo poverená tretia strana konajúca pod dohľadom kvalifikovaného poskytovateľa služieb tieto informácie overuje:

Kvalifikovaný poskytovateľ služieb alebo poverená tretia strana konajúca pod dohľadom kvalifikovaného poskytovateľa služieb tieto informácie overuje:

(a) podľa fyzického vzhľadu fyzickej osoby alebo splnomocneného zástupcu právnickej osoby, alebo

(a) podľa fyzického vzhľadu fyzickej osoby alebo splnomocneného zástupcu právnickej osoby alebo

(b) na diaľku, pomocou prostriedkov elektronickej identifikácie patriacich do oznámeného systému vydaného v súlade s písmenom a).

(b) na diaľku, a to prostriedkami elektronickej identifikácie v rámci oznámeného systému vydaného v súlade s písmenom a).

2. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb, ktorí poskytujú kvalifikované dôveryhodné služby:

2. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb, ktorí poskytujú kvalifikované dôveryhodné služby:

(a) zamestnávajú zamestnancov, ktorí disponujú potrebnými odbornými znalosťami, skúsenosťami a kvalifikáciami, uplatňujú administratívne a riadiace postupy zodpovedajúce európskym alebo medzinárodným normám a získali primerané odborné vzdelanie v oblasti pravidiel bezpečnosti a ochrany osobných údajov;

(a) zamestnávajú zamestnancov, ktorí disponujú potrebnými odbornými znalosťami, skúsenosťami a kvalifikáciami, uplatňujú administratívne a riadiace postupy zodpovedajúce európskym alebo medzinárodným normám a získali primerané odborné vzdelanie v oblasti pravidiel bezpečnosti a ochrany osobných údajov;

(b) nesú riziko zodpovednosti za škodu udržiavaním dostatočných finančných zdrojov alebo prostredníctvom vhodného poistenia zodpovednosti za škodu;

(b) nesú riziko zodpovednosti za škodu udržiavaním dostatočných finančných zdrojov alebo prostredníctvom vhodného poistenia zodpovednosti za škodu;

(c) pred uzavretím zmluvného vzťahu informujú každú osobu, ktorá chce využívať kvalifikovanú dôveryhodnú službu, o presných podmienkach využívania tejto služby;

(c) pred uzavretím zmluvného vzťahu jasne a transparentne informujú každú osobu, ktorá chce využívať kvalifikovanú dôveryhodnú službu, o presných podmienkach využívania tejto služby, ako aj o obmedzeniach zodpovednosti;

(d) používajú dôveryhodné systémy a produkty chránené proti pozmeneniu a zaručujú technickú bezpečnosť a spoľahlivosť procesu, ktorý podporujú;

(d) používajú systémy a produkty chránené proti neoprávnenému pozmeneniu a zaručujú technickú bezpečnosť a spoľahlivosť procesu, ktorý podporujú;

(e) používajú dôveryhodné systémy na ukladanie im poskytnutých údajov v overiteľnej forme tak, aby:

(e) používajú systémy na ukladanie údajov, ktoré im boli poskytnuté, a to v overiteľnej forme, aby:

– boli verejne dostupné a vyhľadateľné iba po získaní súhlasu osoby, ktorej boli údaje vystavené,

– boli verejne dostupné a dali sa vyhľadať iba v prípadoch, keď to vnútroštátne právne predpisy alebo právne predpisy Únie umožňujú, a na základe súhlasu osoby, ktorej boli údaje vystavené,

– zápisy a zmeny mohli robiť len oprávnené osoby,

– zápisy a zmeny mohli robiť len oprávnené osoby,

– bolo možné skontrolovať pravosť informácií;

– bolo možné skontrolovať pravosť informácií;

(f) vykonávajú opatrenia proti falšovaniu a krádeži údajov;

(f) vykonávajú opatrenia proti falšovaniu a krádeži údajov;

(g) zaznamenávajú počas vhodného obdobia všetky relevantné informácie týkajúce sa údajov vydaných a prijatých kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, najmä na účel poskytnutia dôkazov v súdnom konaní. Toto zaznamenávanie sa môže realizovať elektronicky;

(g) bez ohľadu na to, či kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb skončil s poskytovaním kvalifikovaných dôveryhodných služieb, zaznamenávajú počas vhodného obdobia relevantné informácie týkajúce sa údajov vydaných a prijatých kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, najmä na účel poskytnutia dôkazov v súdnom konaní. Uchovávanie takýchto informácií je striktne obmedzené na nevyhnutnú dobu. Toto zaznamenávanie sa môže realizovať elektronicky;

(h) majú pripravený aktuálny plán ukončenia s cieľom zabezpečiť kontinuitu služby v súlade s podmienkami vydanými orgánom dohľadu podľa článku 13 ods. 2 písmena c).

(h) majú pripravený aktualizovaný plán ukončenia s cieľom zabezpečiť kontinuitu služby v súlade s podmienkami vydanými orgánom dohľadu podľa článku 13 ods. 2 písmena c).

(i) zabezpečujú zákonné spracovanie osobných údajov v súlade s článkom 11.

(i) zabezpečujú zákonné spracovanie osobných údajov v súlade s článkom 11.

3. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb, ktorí vydávajú kvalifikované certifikáty, vo svojej databáze certifikátov zaregistrujú zrušenie certifikátu do desiatich minút od nadobudnutia účinnosti takéhoto zrušenia.

3. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb, ktorí vydávajú kvalifikované certifikáty, vo svojej databáze certifikátov zaregistrujú zrušenie certifikátu bez zbytočného odkladu.

4. So zreteľom na odsek 3, kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb, ktorí vydávajú kvalifikované certifikáty, každej závislej strane poskytnú informácie o platnosti alebo zrušení štatútu kvalifikovaných certifikátov, ktoré sami vydali. Tieto informácie sa poskytujú kedykoľvek, prinajmenšom na základe certifikátov, automatickým spôsobom, ktorý je spoľahlivý, bezplatný a efektívny.

4. So zreteľom na odsek 3, kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb, ktorí vydávajú kvalifikované certifikáty, poskytnú každej závislej strane informácie o platnosti alebo zrušení štatútu kvalifikovaných certifikátov, ktoré sami vydali. Tieto informácie sa poskytujú kedykoľvek, prinajmenšom na základe certifikátov, automatickým spôsobom.

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre dôveryhodné systémy a produkty. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 19 sa predpokladá vtedy, ak dôveryhodné systémy a produkty spĺňajú uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre systémy a produkty. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, a to v podobe hodnotenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v článku 19 sa dosiahne prostredníctvom súladu dôveryhodných systémov a produktov s uvedenými normami. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Právny účinok elektronického podpisu a jeho prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť výlučne na základe toho, že má elektronickú formu.

1. Elektronický podpis má právny účinok a je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní. Predpokladá sa, že kvalifikovaný elektronický podpis ponúka vyššiu úroveň bezpečnosti ako ostatné typy elektronických podpisov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na ťažkosti s prekladom francúzskej verzie pozmeňujúceho návrhu 43 spravodajkyne do angličtiny sa spravodajkyňa rozhodla predložiť nový v angličtine, aby zmenila znenie tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikovaný elektronický podpis má právny účinok ekvivalentný s podpisom písaným rukou.

2. Kvalifikovaný elektronický podpis spĺňa zákonné požiadavky na podpis vo vzťahu k údajom v elektronickej forme rovnakým spôsobom, ako vlastnoručný podpis spĺňa takéto požiadavky vo vzťahu k údajom na papieri.

Odôvodnenie

Zdá sa, že znenie smernice 1999/93/ES lepšie zohľadňuje rozličné vnútroštátne formy a procesné požiadavky.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 20 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Platný kvalifikovaný elektronický podpis je dôkazom evidentnej pravosti a neporušenosti elektronických dokumentov, ktoré sú s ním spojené.

Odôvodnenie

Pojem „platný“ sa vzťahuje na článok 25 ods. 1 návrhu nariadenia. Len vtedy, ak bol tento podpis s istotou overený, môže mať osobitnú dôkaznú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikované elektronické podpisy sa uznávajú a akceptujú vo všetkých členských štátoch.

3. Kvalifikované elektronické podpisy sa uznávajú a akceptujú v členských štátoch a inštitúciách Únie.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronický podpis s úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako kvalifikovaný elektronický podpis, najmä ak takýto elektronický podpis vyžaduje členský štát na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na základe primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia pri takejto službe, uznávajú a akceptujú sa všetky elektronické podpisy zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni zaručenia bezpečnosti.

4. Ak členský štát alebo inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vyžadujú na dokončenie transakcie, ktorú ponúka subjekt verejného sektora na základe primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia pri takejto službe, elektronický podpis s úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako kvalifikovaný elektronický podpis na prístup k službe online, na prístup k tejto službe online sa uznávajú a akceptujú všetky elektronické podpisy zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni zaručenia bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty na cezhraničný prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, nevyžadujú elektronický podpis vyššej úrovne zaručenia bezpečnosti ako kvalifikovaný elektronický podpis.

5. V súvislosti s cezhraničným prístupom k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, členské štáty nevyžadujú elektronický podpis vyššej úrovne bezpečnosti ako kvalifikovaný elektronický podpis.

Odôvodnenie

Slovo zaručenie neprináša do textu žiadnu pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o definovanie rôznych úrovní bezpečnosti elektronického podpisu uvedených v odseku 4.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že rôzne úrovne bezpečnosti elektronického podpisu predstavujú hlavný prvok celého nariadenia, spravodajkyňa nepovažuje za vhodné, aby bol tento bod stanovený prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre úrovne bezpečnosti elektronického podpisu. Súlad s úrovňou bezpečnosti definovanou v delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak elektronický podpis spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

7. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre úrovne bezpečnosti elektronického podpisu. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, pokiaľ možno v podobe hodnotenia vplyvu. Súlad s úrovňou bezpečnosti definovanou v delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak elektronický podpis spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie požiadaviek stanovených v prílohe I.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vhodnejší sa zdá byť vykonávací akt, preto sa tento odsek zlučuje s nasledujúcim odsekom.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikované certifikáty elektronického podpisu. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe I sa predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný certifikát elektronických podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikované certifikáty elektronického podpisu. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, pokiaľ možno v podobe hodnotenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe I sa predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný certifikát elektronických podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre zariadenia na vytvorenie kvalifikovaných elektronických podpisov. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe II sa predpokladá vtedy, ak zariadenie na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre zariadenia na vytvorenie kvalifikovaných elektronických podpisov. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, pokiaľ možno v podobe hodnotenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe II sa predpokladá vtedy, ak zariadenie na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Zariadenia na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu môžu certifikovať vhodné verejné alebo súkromné subjekty určené členskými štátmi za predpokladu, že sa podrobili procesu vyhodnotenia bezpečnosti, ktorý sa vykonal v súlade s jednou z noriem pre bezpečnostné posúdenie produktov informačných technológií, uvedených na zozname, ktorý vytvorí Komisia pomocou vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

1. Zariadenia na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu certifikované príslušnými verejnými alebo súkromnými subjektmi určenými členskými štátmi za predpokladu, že sa podrobili procesu vyhodnotenia bezpečnosti, ktorý sa vykonal v súlade s jednou z noriem pre bezpečnostné posúdenie produktov informačných technológií, uvedených na zozname, ktorý vytvorí Komisia pomocou vykonávacích aktov. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, pokiaľ možno v podobe hodnotenia vplyvu. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom názov a adresu verejného alebo súkromného subjektu, ktorý určili tak, ako sa uvádza v odseku 1.

2. Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom názov a adresu verejného alebo súkromného subjektu, ktorý určili tak, ako sa uvádza v odseku 1.

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o stanovenie osobitných kritérií, ktoré musia splniť určené subjekty uvedené v odseku 1.

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia osobitných kritérií, ktoré musia splniť určené subjekty uvedené v odseku 1 s cieľom vykonávať certifikácie v súlade s odsekom 1.

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ sú ciele, obsah, rozsah pôsobnosti a trvanie delegovania právomoci výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Pozmeňujúci návrh podstatne objasňuje delegovanie.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, formáty a postupy uplatniteľné na účely odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

3. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vymedziť formáty a postupy uplatniteľné na účely odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre overenie kvalifikovaných elektronických podpisov. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak overenie kvalifikovaných elektronických podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

3. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre overenie kvalifikovaných elektronických podpisov. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, pokiaľ možno v podobe hodnotenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak overenie kvalifikovaných elektronických podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikovanú službu overovania uvedenú v odseku 1. Súlad s požiadavkami stanovenými v písmene b) odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak služba overovania kvalifikovaných elektronických podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikovanú službu overovania uvedenú v odseku 1. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, pokiaľ možno v podobe hodnotenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v písmene b) odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak služba overovania kvalifikovaných elektronických podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre uchovávanie kvalifikovaných elektronických podpisov. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak podmienky uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov zodpovedajú uvedeným normám. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

3. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre uchovávanie kvalifikovaných elektronických podpisov. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, pokiaľ možno v podobe hodnotenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak podmienky uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov zodpovedajú uvedeným normám. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na kvalifikovanú elektronickú pečať sa vzťahuje právna domnienka zaručujúca pôvod a neporušenosť údajov, s ktorými je spojená.

2. Platná kvalifikovaná elektronická pečať je prinajmenšom dôkazom evidentnej pravosti a neporušenosti elektronických dokumentov, ktoré sú s ňou spojené. Nevzťahuje sa to na vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa plnej moci a zastupovania.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikovaná elektronická pečať sa uznáva a akceptuje vo všetkých členských štátoch.

3. Kvalifikovaná elektronická pečať sa uznáva vo všetkých členských štátoch.

Odôvodnenie

Rozdiel medzi pojmami „uznávaný“ a „akceptovaný“ je nejasný. Tento odsek sa na rozdiel od analogických ustanovení o elektronických podpisoch nevypúšťa, keďže koncepcia (elektronickej) pečate neexistuje vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako kvalifikovaná elektronická pečať, najmä ak takúto elektronickú pečať vyžaduje členský štát na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na základe primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia pri takejto službe, akceptujú sa všetky elektronické pečate zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni zaručenia bezpečnosti.

4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s úrovňou bezpečnosti nižšou ako kvalifikovaná elektronická pečať, najmä ak takúto elektronickú pečať vyžaduje členský štát na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora na základe primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia pri takejto službe, na prístup k tejto službe online sa akceptujú všetky elektronické pečate zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni bezpečnosti.

Odôvodnenie

Slovo zaručenie neprináša do textu žiadnu pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, nevyžadujú elektronickú pečať vyššej úrovne zaručenia bezpečnosti ako kvalifikované elektronické pečate.

5. Členské štáty na cezhraničný prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, nevyžadujú elektronickú pečať vyššej úrovne bezpečnosti ako kvalifikované elektronické pečate.

Odôvodnenie

Slovo zaručenie neprináša do textu žiadnu pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o definovanie rôznych úrovní zaručenia bezpečnosti elektronických pečatí uvedených v odseku 4.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že rôzne úrovne bezpečnosti elektronických pečatí predstavujú hlavný prvok celého nariadenia, spravodajkyňa nepovažuje za vhodné, aby bol tento bod stanovený prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre úrovne zaručenia bezpečnosti elektronických pečatí. Súlad s úrovňou zaručenia bezpečnosti definovanou v delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak elektronická pečať spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

7. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre úrovne zaručenia bezpečnosti elektronických pečatí. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, pokiaľ možno v podobe hodnotenia vplyvu. Súlad s úrovňou zaručenia bezpečnosti definovanou v delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak elektronická pečať spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikované certifikáty elektronickej pečate nepodliehajú žiadnym povinným požiadavkám prekračujúcim požiadavky stanovené v prílohe III.

2. Kvalifikované certifikáty elektronickej pečate na cezhraničné použitie nepodliehajú žiadnym povinným požiadavkám prekračujúcim požiadavky stanovené v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikované certifikáty elektronickej pečate. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe III sa predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný certifikát elektronickej pečate spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikované certifikáty elektronickej pečate. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, pokiaľ možno v podobe hodnotenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe III sa predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný certifikát elektronickej pečate spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Článok 22 sa primerane uplatňuje na požiadavky na zariadenia na vytvorenie kvalifikovaných elektronických pečatí.

1. Článok 22 sa primerane uplatňuje na požiadavky na zariadenia na vytvorenie kvalifikovaných elektronických pečatí a/alebo pečiatok.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Článok 23 sa primerane uplatňuje na certifikáciu zariadení na vytvorenie kvalifikovaných elektronických pečatí.

2. Článok 23 sa primerane uplatňuje na certifikáciu zariadení na vytvorenie kvalifikovaných elektronických pečatí a/alebo pečiatok.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Článok 24 sa primerane uplatňuje na zverejňovanie zoznamu certifikovaných zariadení na vytvorenie kvalifikovaných elektronických pečatí.

3. Článok 24 sa primerane uplatňuje na zverejňovanie zoznamu certifikovaných zariadení na vytvorenie kvalifikovaných elektronických pečatí a/alebo pečiatok.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Články 25, 26 a 27 sa uplatňujú primerane na potvrdzovanie platnosti a uchovávanie kvalifikovaných elektronických pečatí.

Články 25, 26 a 27 sa uplatňujú primerane na potvrdzovanie platnosti a uchovávanie kvalifikovaných elektronických pečatí a/alebo pečiatok.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku sa vzťahuje právna domnienka zaručujúca správnosť času, ktorý uvádza, a neporušenosť údajov, s ktorými je spojená.

2. Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka je prinajmenšom evidentným dôkazom správnosti času, ktorý uvádza, a neporušenosti dokumentu súvisiaceho s touto pečiatkou.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka musí spĺňať tieto požiadavky:

1. Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka spĺňa tieto požiadavky:

(a) musí byť presne spojená s koordinovaným svetovým časom (UTC) takým spôsobom, aby sa zamedzila akákoľvek možnosť nezistiteľnej zmeny údajov;

(a) je presne spojená s koordinovaným svetovým časom (UTC), a to takým spôsobom, aby sa zamedzila akákoľvek možnosť nezistiteľnej zmeny údajov;

(b) musí byť založená na presnom zdroji času;

(b) je založená na presnom zdroji času;

(c) musí byť vydaná kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb;

(c) je vydaná kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb;

(d) musí byť podpísaná zdokonaleným elektronickým podpisom alebo zdokonalenou elektronickou pečaťou kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb, alebo ekvivalentným spôsobom.

(d) je podpísaná zdokonaleným elektronickým podpisom alebo zdokonalenou elektronickou pečaťou kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb.

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre presné prepojenie času s údajmi a s presným zdrojom času. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak presné prepojenie času s údajmi a s presným zdrojom času spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre presné prepojenie času s údajmi a s presným zdrojom času. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, pokiaľ možno v podobe hodnotenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak presné prepojenie času s údajmi a s presným zdrojom času spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na dokument s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou osoby, ktorá je oprávnená príslušný dokument vydať, sa vzťahuje právna domnienka jeho pravosti a neporušenosti za predpokladu, že dokument neobsahuje dynamické prvky, ktoré môžu dokument automaticky zmeniť.

2. Dokument s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou má rovnaký právny účinok ako papierový dokument s vlastnoručným podpisom alebo fyzickou pečaťou, pokiaľ takýto dokument existuje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, a to za predpokladu, že dokument neobsahuje dynamické prvky, ktoré môžu dokument automaticky zmeniť.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Keď sa na poskytnutie služby online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, vyžaduje originálny dokument alebo certifikovaná kópia, prinajmenšom elektronické dokumenty vydané osobami, ktoré majú právomoc vydávať príslušné dokumenty a ktoré sa považujú za originály alebo certifikované kópie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu pôvodu, sa akceptujú v iných členských štátoch bez dodatočných požiadaviek.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Článok 34 ods. 3 by spochybnil apostilu, ako osvedčený nástroj na overenie zahraničných listín, ktorá bude tiež predmetom novej regulácie zo strany Komisie.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať formáty elektronických podpisov a pečatí, ktoré sa akceptujú vždy, keď členský štát vyžaduje dokument s podpisom alebo pečaťou na poskytovanie služby online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, ako sa uvádza v odseku 2. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Údaje odoslané alebo prijaté prostredníctvom elektronickej doručovacej služby sú prípustné ako dôkaz v súdnom konaní so zreteľom na neporušenosť údajov a istotu dátumu a času odoslania alebo prijatia údajov určeným adresátom.

1. Údaje odoslané alebo prijaté prostredníctvom elektronickej doručovacej služby sú prípustné ako dôkaz v súdnom konaní.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na údaje odoslané alebo prijaté prostredníctvom kvalifikovanej elektronickej doručovacej služby sa vzťahuje právna domnienka neporušenosti údajov a presnosti dátumu a času odoslania alebo prijatia údajov.

2. Údaje odoslané alebo prijaté prostredníctvom kvalifikovanej elektronickej doručovacej služby sú prinajmenšom evidentným dôkazom pravosti údajov a správnosti dátumu a času odoslania alebo prijatia údajov uvedených kvalifikovanou elektronickou doručovacou službou.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Týmto článkom nie je dotknuté nariadenie (ES) č. 1348/2000.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o špecifikovanie mechanizmov odosielania a prijímania údajov prostredníctvom elektronických doručovacích služieb, ktoré sa používajú so zámerom posilniť interoperabilitu medzi elektronickými doručovacími službami.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre procesy odosielania a prijímania údajov. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak proces odosielania a prijímania údajov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre procesy odosielania a prijímania údajov. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, pokiaľ možno v podobe hodnotenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak proces odosielania a prijímania údajov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikované certifikáty autentifikácie webových lokalít. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe IV sa predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný certifikát autentifikácie webových lokalít spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikované certifikáty autentifikácie webových lokalít. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem na účely tohto nariadenia náležite zohľadnili vstupy zainteresovaných strán, pokiaľ možno v podobe hodnotenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe IV sa predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný certifikát autentifikácie webových lokalít spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava je relevantná pre každý článok tohto textu, v ktorom sa hovorí o používaní noriem.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 sa prenáša na Komisiu na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 3, článku 20 ods. 6, článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 2, článku 27 ods. 2, článku 28 ods. 6, článku 29 ods. 4, článku 30 ods. 2, článku 31, článku 35 ods. 3 a článku 37 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3. Delegovanie právomocí uvedenýchčlánkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v tomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedenéčlánku 8 ods. 3, článku 20 ods. 6, článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 2, článku 27 ods. 2, článku 28 ods. 6, článku 29 ods. 4, článku 30 ods. 2, článku 31, článku 35 ods. 3 a článku 37 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré saňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia hneď po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade. Komisia nesmie prijať delegovaný akt v rámci tohto nariadenia bez predchádzajúcich konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8 ods. 3, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Vykonávacie akty sa nesmú prijať v súlade s týmto nariadením bez predchádzajúcich konzultácií s odvetvím a dotknutými zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia 182/2011.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia 182/2011.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia Európskemu parlamentu a Rade podáva správy o uplatňovaní tohto nariadenia. Prvú správu predloží najneskôr do štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Následné správy bude potom predkladať každé štyri roky.

1. Komisia Európskemu parlamentu a Rade podáva správy o uplatňovaní tohto nariadenia. Prvú správu predloží najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Následné správy bude potom predkladať každé štyri roky a v prípade potreby ich doplní o vhodné legislatívne návrhy.

 

1a. V správe by sa mala posúdiť otázka, či je potrebné zmeniť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia s cieľom prispôsobiť sa vývoju technológií, trhu a právnych podmienok v členských štátoch a v medzinárodnom kontexte; a všeobecne sa musí v tejto správe uviesť, či nariadenie umožnilo splniť ciele, ktoré obsahuje, pokiaľ ide o budovanie dôveryhodnosti v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) údaje na vytvorenie elektronického podpisu použité na vytvorenie elektronického podpisu nebolo možné s primeraným uistením odvodiť a elektronický podpis bol chránený proti falšovaniu pomocou technológií dostupných v súčasnosti;

(c) údaje na vytvorenie elektronického podpisu použité na vytvorenie elektronického podpisu nebolo možné odvodiť a elektronický podpis bol chránený proti falšovaniu pomocou technológií dostupných v súčasnosti;

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Príloha III – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Citlivé údaje v zmysle článku 8 smernice 95/46/ES sa nespracúvajú.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Príloha IV – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Citlivé údaje v zmysle článku 8 smernice 95/46/ES sa nespracúvajú.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Príloha IV – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) súbor údajov jednoznačne reprezentujúcich právnickú osobu, ktorej sa certifikát vydáva, prinajmenšom vrátane názvu a registračného čísla tak, ako sa uvádza v úradných záznamoch;

(c) súbor údajov jednoznačne reprezentujúcich fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej sa certifikát vydáva, prinajmenšom vrátane názvu a prípadne registračného čísla tak, ako sa uvádza v úradných záznamoch;

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Príloha IV – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) prvky adresy prinajmenšom vrátane mesta a členského štátu právnickej osoby, ktorej sa certifikát vystavuje tak, ako sa uvádza v úradných záznamoch;

(d) prvky adresy prinajmenšom vrátane mesta a členského štátu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej sa certifikát vystavuje tak, ako sa uvádza v úradných záznamoch;

  • [1]  Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 73.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Neexistuje všeobecný cezhraničný a medziodvetvový rámec EÚ pre bezpečné, dôveryhodné a ľahko použiteľné elektronické transakcie, ktorý by sa vzťahoval na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu aj dôveryhodné služby. Existujúce právne predpisy EÚ, konkrétne smernica 1999/93/ES o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy, sa v podstate vzťahujú iba na elektronické podpisy.

V Digitálnej agende pre Európu sú naznačené aktuálne prekážky digitálneho vývoja Európy a predpokladá sa prijatie právnych predpisov o dôveryhodných službách, ako sú elektronické podpisy a vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie a autentifikácie, ktorými sa vytvorí jasný právny rámec s cieľom eliminovať fragmentáciu a nedostatočnú interoperabilitu, posilniť digitálne občianstvo a predchádzať počítačovej kriminalite. Právne predpisy zabezpečujúce vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie a autentifikácie v celej EÚ sú zároveň kľúčovým opatrením Aktu o jednotnom trhu, ako aj Plánu pre stabilitu a rast. Európsky parlament opakovane zdôraznil význam bezpečnosti elektronických služieb.

Návrh Komisie obsahuje dve časti. Prvá sa zameriava na vzájomné uznávanie a akceptovanie oznámených systémov elektronickej identifikácie na úrovni EÚ. Druhá časť má za cieľ vytvoriť spoločný rámec pre dôveryhodné služby, ako sú elektronické podpisy.

Spravodajkyňa víta návrh Komisie ako dobrý východiskový bod a podporuje snahy o vytvorenie právneho rámca na úrovni EÚ. Domnieva sa však, že ciele aj obsah návrhu nariadenia by sa mohli ešte viac spresniť a že je dôležité, aby tí, ktorí sa budú podieľať na prijatí tohto právneho predpisu, celý tento návrh zvážili v plnej miere. Súčasné znenie návrhu Komisie je formulované príliš vágne na to, aby ho bolo možné náležite zhodnotiť zákonodarcom. Dôkladnejšie treba prepracovať najmä vymedzenie dôveryhodných služieb. Tzv. priestor, v ktorom sa budú poskytovatelia dôveryhodných služieb pohybovať, sa bude líšiť v závislosti od zvoleného vymedzenia, a to isté platí aj v prípade aktérov, na ktorých sa toto nariadenie bude vzťahovať. Spravodajkyňa spresňuje vymedzenie dôveryhodných služieb.

Komisia sa domnieva, že nariadenie je tým najvhodnejším právnym nástrojom, pretože sa uplatňuje priamo, a tým obmedzuje právnu roztrieštenosť a poskytuje väčšiu právnu istotu. Aj keď je možné, že tento harmonizovaný prístup by bol prínosný všetkým zainteresovaným stranám, spravodajkyňa bude naďalej zvažovať, či by postupnejší prístup nebol konštruktívnejší a či by z hľadiska celkového výsledku nebolo užitočné určitým spôsobom uprednostniť, aby sa navrhované nariadenie vzťahovalo na cezhraničné služby.

Návrh nariadenia v mnohých svojich ustanoveniach splnomocňuje Komisiu, aby prijímala delegované akty alebo vykonávacie opatrenia. Spravodajkyňa súhlasí s tým, že takéto ďalšie akty a opatrenia by mohli prispieť k jednotnému uplatňovaniu nariadenia a umožniť ďalšie zosúladenie vnútroštátnych postupov na základe skúseností získaných po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, ale má určité výhrady k tomu, aby sa využívali v tak veľkej miere. Spravodajkyňa si myslí, že na navrhované vykonávacie akty sa treba pozerať kriticky, a predkladá preto pozmeňujúce návrhy, ktoré umožnia prijímať navrhované akty výhradne na účely zabezpečenia jednotného technického vykonávania daného právneho aktu.

Pokiaľ ide o delegované akty, spravodajkyňa by chcela dôkladnejšie vyhodnotiť ich nevyhnutnosť a rozsah pôsobnosti a navrhuje selektívnejší prístup. Navrhuje vypustiť niektoré ustanovenia o delegovaných aktoch dovtedy, kým Komisia bližšie neurčí ich rozsah pôsobnosti a účel. Pokiaľ je to čo len trochu možné, povinnosti by mali byť stanovené v základnom akte, a nie prostredníctvom delegovaných aktov. Vzhľadom na zložitosť týchto aktov si spravodajkyňa vyhradzuje možnosť ich ďalšieho posúdenia s tým, že by neskôr prípadne navrhla ďalšie zmeny prostredníctvom pozmeňovacích návrhov k návrhu správy.

Spravodajkyňa si uvedomuje hospodársky a sociálny potenciálu tohto návrhu, ale je si vedomá aj jeho problematických otázok, často veľmi technického charakteru, ktoré je potrebné vyriešiť, aby výsledný legislatívny text splnil svoj plný potenciál. Čo sa týka systémov elektronickej komunikácie, je dôležité zabezpečiť ich interoperabilitu bez toho, aby sa podstatne menili vnútroštátne riešenia zvolené pre elektronickú identifikáciu. Preto by spoločné normy pre zabezpečenie interoperability mali byť technologicky neutrálne, aby bolo možné rešpektovať rôzne systémy zvolené členskými štátmi.

Ďalšou výzvou bude dosiahnuť správnu rovnováhu medzi bezpečnostnými prvkami, ktoré sú nevyhnutné na získanie dôvery občanov a zabezpečenie prijatia z ich strany, a nákladmi a ďalšími dôsledkami pre zainteresované subjekty na strane poskytovateľov. V tejto súvislosti je dôležité mať na zreteli aj otázky zodpovednosti.

Spravodajkyňa sa tiež domnieva, že dôveryhodné služby, ktoré sa poskytujú, a produkty pre koncových užívateľov, ktoré sa používajú pri poskytovaní týchto služieb na základe navrhovaného nariadenia, by mali byť dostupné osobám so zdravotným postihnutím. Možnosť fyzického využívania týchto prostriedkov by mala byť zabezpečená všetkým osobám, či už so zdravotným postihnutím, alebo bez neho. Spravodajkyňa sa domnieva, že v digitálnom veku by sa malo rozširovať bezbariérové zapojenie osôb so zdravotným postihnutím do európskeho jednotného digitálneho trhu.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (*) (23.7.2013)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
(COM(2012)0238 – C7‑0133/2012 – 2012/0146(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Marielle Gallo(*)       Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh nariadenia sa týka vzájomného uznávania oznámených systémov elektronickej identifikácie a vzájomného uznávania elektronických dôveryhodných služieb.

Jeho cieľom je rozšíriť existujúci legislatívny rámec a predovšetkým vytvoriť komplexný nadnárodný a transsektorový rámec pre elektronické transakcie, ktorý bude vykazovať právnu istotu a dôveryhodnú úroveň bezpečnosti. Tento návrh je tiež súčasťou rámca Aktu o jednotnom trhu I a v tomto ohľade predstavuje jedno z dvanástich kľúčových opatrení pre zvýšenie rastu a posilnenie dôvery na jednotnom trhu.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko by chcela uviesť tieto pripomienky:

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s návrhom znenia, ktorý predložila Komisia, aj so skutočnosťou, že namiesto smernice bola zvolená forma nariadenia, a to vzhľadom na skutočnosť, že smernica 99/93/ES, ktorá sa týkala len elektronických podpisov, nedosiahla predpokladané účinky.

Zároveň podporuje všeobecné ciele vytýčené v návrhu nariadenia, t. j. dokončenie európskeho jednotného digitálneho trhu. Z tohto hľadiska text významne posilňuje právnu istotu dôveryhodných služieb, čo je nevyhnutným predpokladom pre nárast elektronických transakcií, najmä transakcií v cezhraničnom kontexte.

Znenie prinesie pridanú hodnotu nielen pre vnútroštátne orgány verejnej správy vďaka rozvoju elektronickej verejnej správy, ale aj pre podniky, napríklad vďaka širším možnostiam elektronického verejného obstarávania, a napokon aj pre jednotlivcov, ktorí už nebudú musieť cestovať a vynakladať finančné prostriedky, napríklad pri zápise na univerzitu ďaleko od svojho bydliska.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko si je vedomá značného významu trhu s dôveryhodnými službami, ako aj skutočnosti, že v nasledujúcom desaťročí prejde tento trh ďalším výrazným rozvojom, a preto oceňuje technologicky neutrálny prístup, ktorým sa tento text vyznačuje.

Napriek tomu by však chcela pripomenúť, že problematika digitálnej identity je zložitá. Aj keď je uplatňovanie prístupu, ktorý podporuje interoperabilitu vnútroštátnych digitálnych identít, nevyhnutné, neznamená to, že nebudú dodržané požiadavky kladené na bezpečnosť informačných systémov ani základné zásady týkajúce sa rešpektovania a ochrany súkromia, čo je predpoklad pre rozvoj dôvery v digitálnom prostredí.

Z tohto dôvodu spravodajkyňa navrhuje zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti ako podmienky pre uplatňovanie zásady vzájomného uznávania. Súčasne sa tak zavedie aj minimálna úroveň bezpečnosti, ktorá zvýši bezpečnosť v digitálnom prostredí.

Pokiaľ ide o zodpovednosť poskytovateľov dôveryhodných služieb, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že v súlade so smernicou 1999/93/ES by sa mala týkať len kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb.

Čo sa týka kontroly, spravodajkyňa víta ustanovenia uvedené v oddiele 2 kapitoly III návrhu nariadenia. Súčasne sa však domnieva, že v záujme uľahčenia kontrolnej činnosti, ktorá prináleží orgánom dohľadu, a zaručenia určitej minimálnej jednotnosti právnych účinkov nekvalifikovaných dôveryhodných služieb by sa mala zaviesť povinnosť nekvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb oznamovať svoj zámer začať poskytovať dôveryhodné služby.

Keďže návrh nariadenia ukladá kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb niekoľko požiadaviek týkajúcich sa dohľadu a bezpečnosti, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje vytvorenie nového článku, ktorým by sa zaviedla kvalifikovaná značka dôvery „Európska únia“. Túto značku budú môcť využívať kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb pri prezentácii a inzerovaní svojich kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení. Tento nástroj bude užitočný aj pre kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb, ktorí sa budú chcieť vymedziť vo vzťahu k svojim konkurentom.

Vzhľadom na skutočnosť, že v návrhu nariadenia bolo predložených príliš veľa delegovaných aktov, navrhuje spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sériu návrhov s cieľom obmedziť ich počet.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je odstrániť existujúce prekážky cezhraničného využívania aspoň v prípade prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré sa v členských štátoch používajú na prístup k verejným službám. Cieľom tohto nariadenia nie je intervencia v oblasti systémov správy elektronickej identity a súvisiacich infraštruktúr vytvorených v členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby bola možná bezpečná elektronická identifikácia a autentifikácia pri prístupe k cezhraničným službám online, ktoré ponúkajú členské štáty.

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je odstrániť existujúce prekážky cezhraničného využívania aspoň v prípade prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré sa v členských štátoch používajú na prístup k verejným službám. Cieľom tohto nariadenia nie je intervencia v oblasti systémov správy elektronickej identity a súvisiacich infraštruktúr vytvorených v členských štátoch. Skôr sa zameriava na zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti, ktorými sa zabezpečí spoločný minimálny súbor požiadaviek na bezpečnosť. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby bola možná bezpečná elektronická identifikácia a autentifikácia pri prístupe k cezhraničným službám online, ktoré ponúkajú členské štáty, pri plnom rešpektovaní technologickej neutrality.

Odôvodnenie

Na rozdiel od dôveryhodných služieb, ktoré majú spoločný súbor bezpečnostných požiadaviek, Komisia nenaplánovala pre elektronickú identifikáciu žiadne požiadavky. Spravodajkyňa sa domnieva, že zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti, a teda aj minimálnej úrovne bezpečnosti, je základným predpokladom zásady vzájomného uznávania a môže len pomôcť k zvýšeniu úrovne bezpečnosti v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) V nariadení je potrebné stanoviť určité podmienky, pokiaľ ide o to, ktoré prostriedky elektronickej identifikácie sa musia akceptovať, a ako by sa systémy mali oznamovať. To by členským štátom malo pomôcť pri budovaní potrebnej vzájomnej dôvery, pokiaľ ide o systémy elektronickej identifikácie, a pri vzájomnom uznávaní a akceptovaní prostriedkov elektronickej identifikácie v rámci nimi oznámených systémov. Zásada vzájomného uznávania a akceptovania by sa mala uplatňovať vtedy, keď oznamujúci členský štát splnil podmienky oznámenia a oznámenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Prístup k týmto službám online a ich konečné poskytnutie žiadateľovi by však mali byť úzko spojené s právom na využívanie takýchto služieb na základe podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

(13) V nariadení je potrebné stanoviť určité podmienky, pokiaľ ide o to, ktoré prostriedky elektronickej identifikácie sa musia akceptovať, a ako by sa systémy mali oznamovať. To by členským štátom malo pomôcť pri budovaní potrebnej vzájomnej dôvery, pokiaľ ide o systémy elektronickej identifikácie, a pri vzájomnom uznávaní a akceptovaní prostriedkov elektronickej identifikácie v rámci nimi oznámených systémov. Zásada vzájomného uznávania a akceptovania by sa mala uplatňovať vtedy, keď oznamujúci členský štát splnil podmienky oznámenia a oznámenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, pričom musí obsahovať najmä opis oznámeného systému elektronickej identifikácie a informácie týkajúce sa jednotlivých úrovní bezpečnosti. Prístup k týmto službám online a ich konečné poskytnutie žiadateľovi by však mali byť úzko spojené s právom na využívanie takýchto služieb na základe podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Odôvodnenie

Na rozdiel od dôveryhodných služieb, ktoré majú spoločný súbor bezpečnostných požiadaviek, Komisia nenaplánovala pre elektronickú identifikáciu žiadne požiadavky. Spravodajkyňa sa domnieva, že zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti, a teda aj minimálnej úrovne bezpečnosti, je základným predpokladom zásady vzájomného uznávania a môže len pomôcť k zvýšeniu úrovne bezpečnosti v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Spolupráca členských štátov by mala slúžiť technickej interoperabilite oznámených systémov elektronickej identifikácie s cieľom podporiť vysokú mieru dôvery a bezpečnosti, primeranú stupňu rizika. Výmena informácií a zdieľanie najlepšej praxe medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť vzájomné uznávanie by mali pomáhať takejto spolupráci.

(16) Spolupráca členských štátov by mala slúžiť technickej interoperabilite oznámených systémov elektronickej identifikácie s cieľom podporiť vysokú mieru dôvery a bezpečnosti, primeranú stupňu rizika. Výmena informácií a zdieľanie najlepšej praxe medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť vzájomné uznávanie by mali pomáhať takejto spolupráci. S cieľom zaistiť efektívnosť by sa záruky v oblasti interoperability a bezpečnosti mali riešiť pred oznámením.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Týmto nariadením by sa ďalej mal stanoviť všeobecný právny rámec pre používanie dôveryhodných elektronických služieb. Nemala by sa ním však stanoviť všeobecná povinnosť používať tieto služby. Konkrétne by sa nemalo vzťahovať na poskytovanie služieb na základe dobrovoľných dohôd v rámci súkromného práva. Nemalo by sa vzťahovať ani na aspekty súvisiace s uzavretím a platnosťou zmlúv alebo iných právnych povinností, pri ktorých existujú požiadavky na formu predpísanú vnútroštátnymi zákonmi alebo právnymi predpismi Únie.

(17) Týmto nariadením by sa ďalej mal stanoviť všeobecný právny rámec pre používanie dôveryhodných elektronických služieb. Nemala by sa ním však stanoviť všeobecná povinnosť používať tieto služby. Konkrétne by sa nemalo vzťahovať na poskytovanie služieb na základe dobrovoľných dohôd v rámci súkromného práva. Nemalo by sa vzťahovať na predpisy týkajúce sa formy, uzatvárania alebo účinnosti zmlúv alebo formy, zakladania alebo platnosti iných súkromnoprávnych povinností, bez ohľadu na to, či sa riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi Únie, napríklad článkami 10 a 11 nariadenia (ES) č. 593/2008. Okrem toho by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať na pravidlá a obmedzenia pre používanie dokumentov stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v právnych predpisoch Únie, ani na evidenciu, najmä na konanie na katastri nehnuteľností a v obchodnom registri.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na rýchlosť technologických zmien by sa v rámci tohto nariadenia mal prijať prístup, ktorý je otvorený voči inováciám.

(20) Vzhľadom na rýchlosť technologických zmien by sa v rámci tohto nariadenia mal prijať prístup, ktorý je zameraný na stimuláciu inovácií.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) S cieľom posilniť dôveru ľudí vo vnútorný trh a podporiť používanie dôveryhodných služieb a produktov by sa mali zaviesť pojmy kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb so zámerom uviesť požiadavky a povinnosti na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti akýchkoľvek používaných alebo poskytovaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb a produktov.

(22) S cieľom posilniť dôveru malých a stredných podnikov (MSP) a spotrebiteľov vo vnútorný trh a podporiť používanie dôveryhodných služieb a produktov by sa mali zaviesť pojmy kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb so zámerom uviesť požiadavky a povinnosti na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti akýchkoľvek používaných alebo poskytovaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb a produktov. Zákonným ekvivalentom vlastnoručných podpisov môžu byť kvalifikované aj zdokonalené elektronické podpisy. Žiadna časť tohto nariadenia neobmedzuje možnosť, aby akákoľvek fyzická alebo právnická osoba dôkazne preukázala nespoľahlivosť akejkoľvek formy elektronického podpisu. V prípade kvalifikovaného elektronického podpisu však dôkazné bremeno pri spochybnení totožnosti signatára znáša strana podávajúca námietku.

Odôvodnenie

Malo by sa jasne uviesť, že aj nekvalifikovaný podpis môže mať rovnaké účinky ako vlastnoručný podpis. Jediným rozdielom je dôkazné bremeno.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) V súlade s povinnosťami v rámci Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý nadobudol platnosť v EÚ, by osoby s postihnutím mali mať možnosť využívať dôveryhodné služby a produkty pre koncových používateľov používané pri poskytovaní týchto služieb na rovnakých základoch ako iní spotrebitelia.

(23) V súlade s povinnosťami v rámci Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý nadobudol platnosť v EÚ, a pri rešpektovaní a úplnom dodržaní právnych predpisov Únie o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora by osoby s postihnutím mali mať možnosť využívať dôveryhodné služby, služby elektronickej identifikácie a produkty pre koncových používateľov používané pri poskytovaní týchto služieb na rovnakých základoch ako iní spotrebitelia.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Oznamovanie narušení bezpečnosti a posúdení bezpečnostných rizík je zásadné pre poskytnutie primeraných informácií zúčastneným stranám v prípade narušenia bezpečnosti alebo straty neporušenosti.

(29) Oznamovanie narušení bezpečnosti a posúdení bezpečnostných rizík poskytovateľmi dôveryhodných služieb príslušným orgánom dohľadu je zásadné pre poskytnutie primeraných informácií zúčastneným stranám v prípade narušenia bezpečnosti alebo straty neporušenosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34) S cieľom uľahčiť dohľad nad kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb, napríklad keď poskytovateľ poskytuje svoje služby na území iného členského štátu, kde nepodlieha dohľadu, alebo keď sa počítače poskytovateľa nachádzajú na území iného členského štátu ako toho, v ktorom je usadený, by sa mal vytvoriť systém vzájomnej pomoci medzi orgánmi dohľadu v členských štátoch.

(34) S cieľom uľahčiť a efektívne zaistiť dohľad nad kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb v zmysle tohto nariadenia, napríklad keď poskytovateľ poskytuje svoje služby na území iného členského štátu, kde nepodlieha dohľadu, alebo keď sa počítače poskytovateľa nachádzajú na území iného členského štátu ako toho, v ktorom je usadený, by sa mal vytvoriť systém vzájomnej pomoci medzi orgánmi dohľadu v členských štátoch. Cieľom tohto systému by taktiež malo byť zjednodušenie a zníženie administratívnych nákladov poskytovateľov dôveryhodných služieb vďaka kontrolnému orgánu s miestom jednotného kontaktu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39a) V záujme zvýšenia dôvery používateľov k digitálnemu prostrediu a lepšieho rozlíšenia kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb, ktorí dodržiavajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, by mala byť zavedená kvalifikovaná značka dôvery „EÚ“.

Odôvodnenie

Európsky parlament vyzval na vytvorenie značky dôvery vo svojom uznesení z 11. decembra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu. Jeho cieľom bolo posilniť prostredníctvom ľahko rozpoznateľného európskeho označenia dôveru používateľov k digitálnemu prostrediu. Kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, ktorí dodržiavajú podmienky ustanovené v článku 19, by malo byť umožnené používať toto označenie a získať tak v rámci elektronického obchodovania pridanú hodnotu, čo je napokon v súlade s cieľom týkajúcim sa zvyšovania úrovne bezpečnosti dôveryhodných internetových služieb.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(40a) Vytváranie elektronického podpisu na diaľku, ktorého rámec riadi poskytovateľ dôveryhodných služieb v mene podpisujúceho, prináša mnohé ekonomické výhody, a preto by sa malo rozvinúť. Aby však bolo zabezpečené, že tieto elektronické podpisy budú z právneho hľadiska uznávané rovnako ako elektronické podpisy, ktoré sú vytvárané v rámci riadenom výlučne užívateľom, poskytovatelia ponúkajúci služby podpisu na diaľku by mali uplatňovať osobitné postupy s cieľom zabezpečiť bezpečnosť v oblasti riadenia a správy a využívať dôveryhodné systémy a produkty zahŕňajúce najmä zabezpečené kanály pre elektronickú komunikáciu, aby sa zabezpečila dôveryhodnosť rámca, v ktorom sú elektronické podpisy vytvárané, a zaručilo, že tento rámec bol použitý pod výlučnou kontrolou podpisovateľa. V prípade kvalifikovaného elektronického podpisu vytvoreného pomocou prostriedku pre vytváranie elektronického podpisu na diaľku sa budú uplatňovať požiadavky stanovené v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa si je vedomá skutočnosti, že podpis na diaľku je službou, s ktorou síce súvisia väčšie riziká ako v prípade iných služieb, ale súčasne prináša používateľovi určité výhody a mala by sa rozvíjať, a preto zastáva názor, že je vhodné túto službu výslovne uviesť, aby sa zabezpečilo zameranie auditov spojených s dohľadom na zraniteľné miesta, ktoré sú pre tento druh podpisu typické.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42) Keď sa pri transakcii vyžaduje kvalifikovaná elektronická pečať právnickej osoby, rovnako akceptovateľný by mal byť aj kvalifikovaný elektronický podpis splnomocneného zástupcu právnickej osoby.

(42) Keď sa vo vnútroštátnom práve alebo právnych predpisoch Únie vyžaduje kvalifikovaná elektronická pečať právnickej osoby, rovnako akceptovateľný by mal byť aj kvalifikovaný elektronický podpis splnomocneného zástupcu právnickej osoby.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43) Elektronické pečate slúžia ako dôkaz, že elektronický dokument vydala právnická osoba a zabezpečujú istotu, pokiaľ ide o pôvod a neporušenosť dokumentu.

(43) Platné elektronické pečate by mali byť evidentným dôkazom pravosti a neporušenosti súvisiaceho elektronického dokumentu. Nemali by tým byť dotknuté vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa plnej moci, zastupovania a právnej spôsobilosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45) S cieľom posilniť cezhraničné využívanie elektronických dokumentov by sa v tomto nariadení mal stanoviť právny účinok elektronických dokumentov, ktoré by sa mali považovať za rovnocenné s papierovými dokumentmi v závislosti od posúdenia rizík a za predpokladu, že je zabezpečená pravosť a neporušenosť dokumentov. Pre ďalší rozvoj cezhraničných elektronických transakcií na vnútornom trhu je dôležité aj to, aby sa originálne elektronické dokumenty alebo certifikované kópie vydané danými príslušnými orgánmi v členskom štáte v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi akceptovali ako také aj v iných členských štátoch. Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na právo členských štátov určiť, čo tvorí originál alebo kópiu na vnútroštátnej úrovni, ale zabezpečuje sa ním, aby sa mohli používať ako také aj cezhranične.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46a) Členské štáty by mali zaistiť, aby sa občanom jasne oznámili možnosti a obmedzenia používania elektronickej identifikácie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom doplniť určité podrobné technické aspekty tohto nariadenia pružným a rýchlym spôsobom by sa na Komisiu mala preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o interoperabilitu elektronickej identifikácie; bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vyžadujú od poskytovateľov dôveryhodných služieb; uznávané nezávislé subjekty zodpovedné za vykonávanie auditov poskytovateľov služieb; zoznamy dôveryhodných informácií; požiadavky týkajúce sa úrovní bezpečnosti elektronických podpisov; požiadavky na kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy, ich overenie a uchovávanie; subjekty zodpovedné za certifikáciu zariadení na vytvorenie kvalifikovaných elektronických podpisov; a požiadavky týkajúce sa úrovní bezpečnosti elektronických pečatí a kvalifikovaných certifikátov pre elektronické pečate; interoperabilitu doručovacích služieb. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

(49) S cieľom doplniť určité podrobné technické aspekty tohto nariadenia pružným a rýchlym spôsobom by sa na Komisiu mala preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o interoperabilitu elektronickej identifikácie; uznávané nezávislé subjekty zodpovedné za vykonávanie auditov poskytovateľov služieb; požiadavky na kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy, ich overenie a uchovávanie; subjekty zodpovedné za certifikáciu zariadení na vytvorenie kvalifikovaných elektronických podpisov; a požiadavky týkajúce sa kvalifikovaných certifikátov pre elektronické pečate. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov.

Odôvodnenie

Odôvodnenie 49 je nutné zmeniť tak, aby bolo v súlade s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými spravodajkyňou, ktoré sa týkajú delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(51a) Normalizačná činnosť vykonávaná medzinárodnými a európskymi organizáciami sa uznáva na medzinárodnej úrovni. Táto činnosť sa vykonáva v spolupráci s dotknutými odvetviami a subjektmi a je okrem iného financovaná Úniou a vnútroštátnymi orgánmi. Aby sa zaistila vysoká úroveň bezpečnosti pri elektronickej identifikácii a dôveryhodných elektronických službách, a najmä pri príprave delegovaných a vykonávacích aktov Európskou komisiou, by sa mali náležite zohľadňovať normy vytvorené organizáciami ako Európsky výbor pre normalizáciu (Comité Européen de Normalisation, CEN), Európsky ústav pre telekomunikačné normy (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, CENELEC) či Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá pre elektronickú identifikáciu a dôveryhodné elektronické služby pre elektronické transakcie s cieľom zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu.

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá pre elektronickú identifikáciu a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie s cieľom zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu, zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti prostriedkov pre identifikáciu a dôveryhodné služby a posilniť dôveru občanov k digitálnemu prostrediu.

Odôvodnenie

Článok 3 odsek 12 sa zaoberá dôveryhodnými službami, nie dôveryhodnými elektronickými službami.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V tomto nariadení sa vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby a autentifikáciu webových lokalít.

3. V tomto nariadení sa vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické potvrdzovanie a overovanie, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby a autentifikáciu webových lokalít.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Týmto nariadením sa zabezpečuje, aby dôveryhodné služby a produkty, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, mali povolenie na voľný obeh na vnútornom trhu.

4. Týmto nariadením sa zabezpečuje, aby kvalifikované a nekvalifikované dôveryhodné služby a produkty, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, mali povolenie na voľný obeh na vnútornom trhu.

Odôvodnenie

Článok 3 vymedzuje „dôveryhodné služby“ a „produkty“ (pozri aj znenie článku 4).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na elektronickú identifikáciu poskytovanú členskými štátmi a poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými v Únii alebo poskytovanú v ich mene alebo pod ich dohľadom.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na elektronickú identifikáciu z poverenia členských štátov alebo nimi uznávanú alebo v ich mene vydávanú.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na poskytovanie dôveryhodných elektronických služieb na základe dobrovoľných dohôd v rámci súkromného práva.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na kvalifikovaných a nekvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb usadených v Únii. Toto nariadenie sa nevzťahuje na dôveryhodné služby, ktoré sú vybrané uzavretou skupinou strán a ktoré sú používané výhradne v rámci tejto skupiny.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Toto nariadenia sa nevzťahuje na aspekty súvisiace s uzavretím a platnosťou zmlúv alebo iných právnych povinností, pri ktorých existujú požiadavky na formu predpísanú vnútroštátnymi zákonmi alebo právnymi predpismi Únie.

(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté vnútroštátne právne prepisy alebo právne predpisy Únie o uzatváraní alebo platnosti zmlúv alebo iných záväzkov vyplývajúcich zo súkromného práva.

Odôvodnenie

Formulácia, ktorú navrhuje Komisia, je pre nariadenie príliš vágna.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá a obmedzenia pre používanie dokumentov stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo právnych predpisoch Únie. Nevzťahuje sa na evidenciu, najmä na konanie na katastri nehnuteľností a v obchodnom registri.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „elektronická identifikácia“ je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme jednoznačne reprezentujúcich fyzickú alebo právnickú osobu;

(1) „elektronická identifikácia“ je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme reprezentujúcich fyzickú alebo právnickú osobu buď jednoznačne, alebo v miere potrebnej na konkrétny účel;

Odôvodnenie

Do tohto návrhu by sa mala zahrnúť zásada minimalizácie údajov. Zatiaľ čo niektoré služby si vyžadujú jednoznačnú identifikáciu, pri iných sa nemusí požadovať prenos všetkých údajov. Praktickým príkladom môže byť jednoduché overovanie veku, na ktoré nie sú potrebné ďalšie osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) „autentifikácia“ je elektronický proces, ktorý umožňuje overiť elektronickú identifikáciu fyzickej alebo právnickej osoby; alebo pôvod a neporušenosť elektronických údajov;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) je schopný identifikovať signatára;

(b) je schopný zabezpečiť právoplatnú totožnosť signatára;

Odôvodnenie

Výraz identifikácia môže byť mätúci, ak je použitý v súvislosti s elektronickou identifikáciou. Je teda vhodné použiť presnejšie vymedzenie elektronického podpisu, ktoré odkazuje na časť kapitoly III návrhu nariadenia nazvanú dôveryhodné služby.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 7 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) je vytvorený pomocou údajov na vytvorenie elektronického podpisu, ktoré môže signatár s vysokou mierou istoty používať s výlučnou kontrolou; a

(c) je vytvorený pomocou zariadenia na vytvorenie elektronického podpisu, ktoré môže signatár používať s výlučnou kontrolou; and

Odôvodnenie

Spravodajkyňa považuje toto znenie za vhodnejšie vzhľadom na znenie článkov 22 a 23. Výraz „vysoká miera istoty“ je z právneho hľadiska bezvýznamné.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 7 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) je prepojený s údajmi, na ktoré sa vzťahuje, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu údajov možno hneď zistiť;

(d) je prepojený s údajmi, ktoré sa ním podpisujú, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu údajov možno hneď zistiť;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) „kvalifikovaný elektronický podpis“ je zdokonalený elektronický podpis vytvorený pomocou zariadenia na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorý je založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy;

(8) „kvalifikovaný elektronický podpis“ je zdokonalený elektronický podpis vytvorený pomocou zariadenia na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorý je založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy vydanom kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) „certifikát“ je elektronické osvedčenie, ktoré spája údaje na overenie elektronického podpisu alebo pečate fyzickej alebo právnickej osoby s certifikátom a potvrdzuje tieto údaje o príslušnej osobe;

(10) „certifikát“ je elektronické osvedčenie, ktoré spája údaje na overenie elektronického podpisu alebo pečate s identifikačnými údajmi subjektu alebo fyzickej alebo právnickej osoby a potvrdzuje tieto údaje o príslušnej osobe;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) „kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu“ je osvedčenie, ktoré sa používa na potvrdenie elektronických podpisov, vydáva ho kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb a toto osvedčenie musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe I;

(11) „kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu“ je certifikát, ktorý sa používa na potvrdenie elektronických podpisov, vydáva ho kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb a ktorý musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe I;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) „dôveryhodná služba“ je akákoľvek elektronická služba spočívajúca vo vytváraní, potvrdzovaní, overovaní, spracovávaní a uchovávaní elektronických podpisov, elektronických pečatí, elektronických časových pečiatok, elektronických dokumentov, elektronických doručovacích služieb, autentifikácie webových lokalít a elektronických certifikátov vrátane certifikátov elektronických podpisov a elektronických pečatí;

(12) „dôveryhodná služba“ je elektronická služba spočívajúca vo vytváraní, potvrdzovaní, overovaní alebo uchovávaní elektronických podpisov, elektronických pečatí, elektronických časových pečiatok, elektronických dokumentov, elektronických doručovacích služieb, autentifikácie webových lokalít a elektronických certifikátov vrátane certifikátov elektronických podpisov a elektronických pečatí;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) „kvalifikovaná dôveryhodná služba“ je dôveryhodná služba, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v tomto nariadení;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) „autor pečate“ je právnická osoba, ktorá vytvára elektronickú pečať;

(19) „autor pečate“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vytvára elektronickú pečať;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) „elektronická pečať“ sú údaje v elektronickej forme, ktoré sú pripojené alebo logicky pridružené k iným elektronickým údajom s cieľom zabezpečiť pôvod a neporušenosť priradených údajov;

(20) „elektronická pečať“ sú údaje v elektronickej forme, ktoré sú pripojené alebo logicky pridružené k iným elektronickým údajom s cieľom zabezpečiť pravosť a neporušenosť priradených údajov;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 21 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) je vytvorená pomocou údajov na vytvorenie elektronickej pečate, ktoré môže autor pečate s vysokou mierou istoty používať na vytvorenie elektronickej pečate s výlučnou kontrolou; a

(c) je vytvorená pomocou zariadenia na vytvorenie elektronickej pečate, ktoré môže autor pečate s vysokou mierou istoty používať na vytvorenie elektronickej pečate s výlučnou kontrolou; a

Odôvodnenie

Spravodajkyňa považuje toto znenie za vhodnejšie vzhľadom na znenie článkov 22 a 23.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 21 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) je prepojený s údajmi, na ktoré sa vzťahuje, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu údajov možno hneď zistiť;

(d) je prepojený s údajmi, ktorých pôvod a integritu osvedčuje, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu údajov možno hneď zistiť;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

22) „kvalifikovaná elektronická pečať“ je zdokonalená elektronická pečať vytvorená pomocou zariadenia na vytvorenie kvalifikovanej elektronickej pečate, ktorá je založená na kvalifikovanom certifikáte elektronickej pečate;

22) „kvalifikovaná elektronická pečať“ je zdokonalená elektronická pečať vytvorená pomocou zariadenia na vytvorenie kvalifikovanej elektronickej pečate, ktorá je založená na kvalifikovanom certifikáte elektronickej pečate vydanom kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) „elektronický dokument“ je dokument v akomkoľvek elektronickom formáte;

(27) „elektronický dokument“ je samostatný súbor štruktúrovaných dát v akomkoľvek elektronickom formáte;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Neexistuje žiadne obmedzenie poskytovania dôveryhodných služieb na území členského štátu poskytovateľom dôveryhodných služieb usadeným v inom členskom štáte z dôvodov, ktoré patria do oblastí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

1. Neexistuje žiadne obmedzenie poskytovania dôveryhodných služieb na území členského štátu poskytovateľom dôveryhodných služieb usadeným v inom členskom štáte z dôvodov, ktoré patria do oblastí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Členské štáty zabezpečia, aby dôveryhodné služby pochádzajúce z iných členských štátov boli prípustné ako dôkaz v súdnom konaní.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na vnútornom trhu sa povoľuje voľný obeh produktov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

2. Na vnútornom trhu majú voľný a bezpečný obeh produkty, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vzájomné uznávanie a akceptovanie

Vzájomné uznávanie

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keď sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo administratívnej praxe vyžaduje elektronická identifikácia využívajúca prostriedok elektronickej identifikácie a autentifikáciu, akýkoľvek prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v inom členskom štáte patriaci do systému začleneného zoznamu uverejneného Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 7, sa uznáva a akceptuje na účely prístupu k tejto službe.

Keď sa podľa právnych predpisov alebo administratívnej praxe Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov alebo administratívnej praxe vyžaduje elektronická identifikácia využívajúca prostriedok elektronickej identifikácie a autentifikáciu na prístup k službe online v jednom členskom štáte alebo poskytovaná on-line inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, tento prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v inom členskom štáte alebo inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie v rámci systému začleneného do zoznamu uverejneného Komisiou v súlade s článkom 7, ktorý má rovnakú alebo vyššiu úroveň bezpečnosti, než aká sa požaduje na zabezpečenie prístupu k službe, sa uznáva v členskom štáte alebo inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie na účely prístupu k tejto službe online najneskôr šesť mesiacov po zverejnení zoznamu zahŕňajúceho daný systém.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) prostriedky elektronickej identifikácie sú vydané členským štátom, ktorý oznamuje daný systém, v jeho mene alebo pod dohľadom tohto členského štátu;

(a) prostriedky elektronickej identifikácie sú stanovené, uznané alebo vydané členským štátom, ktorý oznamuje daný systém, alebo vydané v jeho mene;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) prostriedky elektronickej identifikácie sa môžu použiť na prístup aspoň k verejným službám, ktoré vyžadujú elektronickú identifikáciu v oznamujúcom členskom štáte;

(b) prostriedky elektronickej identifikácie sa môžu použiť na prístup aspoň k verejným službám, ktoré akceptujú elektronickú identifikáciu v oznamujúcom členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) oznamujúci členský štát zabezpečuje, aby boli osobné identifikačné údaje jednoznačne priradené fyzickej alebo právnickej osobe, ako sa uvádza v článku 3 bode 1;

(c) oznamujúci členský štát zabezpečuje, aby boli osobné identifikačné údaje priradené fyzickej alebo právnickej osobe, ako sa uvádza v článku 3 bode 1, buď jednoznačne, alebo v miere potrebnej na konkrétny účel;

Odôvodnenie

Do tohto návrhu by sa mala zahrnúť zásada minimalizácie údajov. Zatiaľ čo niektoré služby si vyžadujú jednoznačnú identifikáciu, pri iných sa nemusí požadovať prenos všetkých údajov. Praktickým príkladom môže byť jednoduché overovanie veku, na ktoré nie sú potrebné ďalšie osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) oznamujúci členský štát zabezpečuje dostupnosť možnosti autentifikácie online kedykoľvek a bezplatne, aby si každá závislá strana mohla overiť osobné identifikačné údaje, ktoré prijala v elektronickej forme. Členské štáty nesmú uložiť žiadne konkrétne technické požiadavky závislým stranám usadeným mimo ich územia, ktoré chcú vykonať takúto autentifikáciu. Keď sa naruší alebo čiastočne kompromituje buď oznámený systém identifikácie, alebo možnosť autentifikácie, členské štáty bezodkladne pozastavia alebo odvolajú oznámený systém identifikácie alebo možnosť autentifikácie alebo ich príslušné kompromitované časti a informujú o tom ostatné členské štáty a Komisiu v súlade s článkom 7;

(d) oznamujúci členský štát zabezpečuje neustálu dostupnosť autentifikácie online, aby si každá závislá strana usadená mimo územia daného členského štátu mohla overiť osobné identifikačné údaje, ktoré prijala v elektronickej forme. Takáto autentifikácia sa musí poskytovať bezplatne pri prístupe k službám online, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora. Členské štáty nesmú uložiť žiadne neprimerané konkrétne technické požiadavky závislým stranám, ktoré chcú vykonať takúto autentifikáciu.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) oznamujúci členský štát nesie zodpovednosť za:

(e) oznamujúci členský štát zaisťuje:

Odôvodnenie

Zodpovednosť členských štátov by sa mala riešiť samostatne. Pozri nasledujúce pozmeňujúce návrhy.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i) jednoznačné priradenie osobných identifikačných údajov uvedených v písmene c), a

(i) priradenie osobných identifikačných údajov uvedených v písmene c) a

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii) možnosť autentifikácie uvedenú v písmene d).

ii) podmienky autentifikácie uvedené v písmene d).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) opis oznámeného systému elektronickej identifikácie;

(a) opis oznámeného systému elektronickej identifikácie, a najmä informácií týkajúcich sa jednotlivých úrovní bezpečnosti;

Odôvodnenie

Na rozdiel od dôveryhodných služieb, ktoré majú spoločný súbor bezpečnostných požiadaviek, Komisia nevypracovala pre elektronickú identifikáciu žiadne ustanovenia. Spravodajkyňa sa domnieva, že zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti, a teda aj minimálnej úrovne bezpečnosti, je základným predpokladom zásady vzájomného uznávania a pomôže zvýšiť úroveň bezpečnosti v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) informácie o tom, kto spravuje registráciu jednoznačných osobných identifikátorov;

(c) informácie o tom, kto je zodpovedný za spravovanie registrácie jednoznačných osobných identifikátorov;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) opis možnosti autentifikácie;

(d) opis podmienok autentifikácie, a najmä minimálnych požadovaných úrovní bezpečnosti a všetkých technických požiadaviek na závislé strany;

Odôvodnenie

Na rozdiel od dôveryhodných služieb, ktoré majú spoločný súbor bezpečnostných požiadaviek, Komisia nevypracovala pre elektronickú identifikáciu žiadne ustanovenia. Spravodajkyňa sa domnieva, že zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti, a teda aj minimálnej úrovne bezpečnosti, je základným predpokladom zásady vzájomného uznávania a pomôže zvýšiť úroveň bezpečnosti v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie zverejní zoznam systémov elektronickej identifikácie oznámených podľa odseku 1 a základné informácie o nich.

2. Šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj na verejne dostupných webových stránkach zverejní zoznam systémov elektronickej identifikácie oznámených podľa odseku 1 a základné informácie o nich.

Odôvodnenie

Zverejnenie na verejne dostupných webových stránkach by zaistilo bezproblémové používanie pre užívateľov.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak Komisia dostane oznámenie po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2, zoznam do troch mesiacov zmení a doplní.

3. Ak Komisia dostane oznámenie po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2, zoznam zmení a doplní do mesiaca, ktorý nasleduje.

Odôvodnenie

Lehota, ktorú navrhla Komisia, sa nejaví ako odôvodnená.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, formáty a postupy oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať formáty a postupy oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 3. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Narušenie bezpečnosti

 

1. Keď sa buď systém elektronickej identifikácie oznámený v súlade s článkom 7 ods. 1, alebo autentifikácia uvedená v článku 6 ods. 1 písm. d) naruší alebo je čiastočne ohrozená takým spôsobom, že by to ovplyvnilo spoľahlivosť daného systému pri cezhraničných transakciách, oznamujúci členský štát bez zbytočného odkladu pozastaví alebo odvolá cezhraničnú funkciu tohto systému elektronickej identifikácie alebo tejto autentifikácie, alebo ich príslušných ohrozených častí a informuje o tom ostatné členské štáty a Komisiu.

 

2. Po náprave porušenia alebo kompromitácie podľa odseku 1 oznamujúci členský štát opätovne zavedie autentifikáciu a čo najskôr o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

 

3. Ak sa porušenie alebo ohrozenie podľa odseku 1 neodstránilo v lehote troch mesiacov od pozastavenia alebo zrušenia, oznamujúci členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o stiahnutí systému elektronickej identifikácie. Komisia bez zbytočného odkladu zverejní zodpovedajúce zmeny v zozname uvedenom v článku 7 ods. 2 v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 7b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7b

 

Zodpovednosť

 

1. Oznamujúci členský štát zodpovedá za všetky škody spôsobené fyzickej alebo právnickej osobe, ktorých vznik možno za normálnych okolností odôvodnene predpokladať v dôsledku toho, že nesplnil svoje povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) a d), pokiaľ nevie preukázať, že konal s náležitou starostlivosťou.

 

2. Strana vydávajúca prostriedky elektronickej identifikácie je zodpovedá za všetky škody spôsobené akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ktorých vznik možno za normálnych okolností odôvodnene predpokladať v dôsledku toho, že v súlade s uplatnením úrovne zabezpečenia identity v rámci vnútroštátnych systémov nesplnila povinnosť zabezpečiť:

 

(i) priradenie osobných identifikačných údajov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. ca), a

 

(ii) správne uplatňovanie autentifikácie podľa článku 6 ods. 1 písm. d), pokiaľ nevie preukázať, že konala s náležitou starostlivosťou.

 

3. Odseky 1 a 2 nemajú vplyv na zodpovednosť strán transakcie, v ktorej sa používajú prostriedky elektronickej identifikácie patriace do oznámeného systému, podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Koordinácia

Koordinácia a interoperabilita

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členské štáty a Komisia uprednostnia interoperabilitu najmä pre elektronické služby s najväčším cezhraničným významom, a to prostredníctvom:

 

(a) výmeny osvedčených postupov týkajúcich sa prostriedkov elektronickej identifikácie patriacich do oznámeného systému;

 

(b) poskytovania a pravidelnej aktualizácie osvedčených postupov týkajúcich sa dôveryhodnosti a bezpečnosti prostriedkov elektronickej identifikácie;

 

(c) poskytovania a pravidelnej aktualizácie podpory používania prostriedkov elektronickej identifikácie.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o uľahčenie cezhraničnej interoperability prostriedkov elektronickej identifikácie stanovením minimálnych technických požiadaviek.

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o uľahčenie cezhraničnej interoperability prostriedkov elektronickej identifikácie stanovením minimálnych a technologicky neutrálnych technických požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 9 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zodpovednosť

Zodpovednosť kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že režim zodpovednosti by mal v súlade so smernicou 1999/93/ES zahŕňať iba kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb. Na nekvalifikovaného poskytovateľa služieb by sa potom mal vzťahovať všeobecný režim občianskoprávnej a zmluvnej zodpovednosti, ktorý je vymedzený vo vnútroštátnych právnych predpisoch jednotlivých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je zodpovedný za každú priamu škodu spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe pre nedodržanie povinností stanovených v článku 15 ods. 1, pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že režim zodpovednosti by mal v súlade so smernicou 1999/93/ES zahŕňať iba kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb. Na nekvalifikovaného poskytovateľa služieb by sa potom mal vzťahovať všeobecný režim občianskoprávnej a zmluvnej zodpovednosti, ktorý je vymedzený vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb je zodpovedný za každú priamu škodu spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe pre nedodržanie požiadaviek stanovených v tomto nariadení, najmä v článku 19, pokiaľ kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

2. Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb je zodpovedný:

 

(a) za všetky škody spôsobené akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ktorých vznik možno za normálnych okolností odôvodnene predpokladať v dôsledku toho, že nedodržal požiadavky stanovené v tomto nariadení, najmä v článku 19, pokiaľ kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb nevie preukázať, že konal s náležitou starostlivosťou;

 

(b) písm. a) sa uplatňuje primerane, keď kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb podľa článku 10 ods. 1 písm. b) ručí za splnenie požiadaviek tohto nariadenia kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb so sídlom v tretej krajine, pokiaľ kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb so sídlom v Únii nevie preukázať, že kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb so sídlom v tretej krajine konal s náležitou starostlivosťou.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Ak vznikne v dôsledku nedodržania požiadaviek stanovených v článku 19 škoda, ktorú možno pripísať kvalifikovanému poskytovateľmi dôveryhodných služieb, príslušným súdom je súd štátu, v ktorom škoda vznikla, a uplatniteľným právom je právo tohto štátu.

Odôvodnenie

Cieľom spravodajkyne je spresniť uplatniteľné právo.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 10 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia dôveryhodných služieb z tretích krajín

Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb z tretích krajín

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že tento článok zavádza iba ustanovenia týkajúce sa kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb, by sa mal náležite zmeniť jeho názov.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikované certifikáty poskytnuté kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými v tretej krajine sa akceptujú ako kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikované certifikáty poskytnuté kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými na území Únie, ak sú kvalifikované dôveryhodné služby alebo kvalifikované certifikáty pochádzajúce z tretej krajiny uznané v rámci dohody medzi Úniou a tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami v súlade s článkom 218 ZFEÚ.

1. Kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikované certifikáty poskytnuté kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými v tretej krajine sa akceptujú ako kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikované certifikáty poskytnuté kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb usadeným na území Únie, ak:

 

(a) kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení a je akreditovaný v rámci programu akreditácie zavedeného v členskom štáte; alebo

 

(b) poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb usadený v Únii, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, zaručí súlad s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení; alebo

 

(c) sú kvalifikované dôveryhodné služby alebo kvalifikované certifikáty pochádzajúce z tretej krajiny uznané v rámci dohody medzi Úniou a danou treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou v súlade s článkom 218 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S odkazom na odsek 1 takéto podmienky zabezpečia, že poskytovatelia dôveryhodných služieb v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách splnia požiadavky vzťahujúce sa na kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikované certifikáty poskytované kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými na území Únie, najmä so zreteľom na ochranu osobných údajov, bezpečnosť a dohľad.

2. S odkazom na odsek 1 takéto podmienky zabezpečia, že poskytovatelia dôveryhodných služieb v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách splnia požiadavky vzťahujúce sa na kvalifikované dôveryhodné služby a kvalifikované certifikáty poskytované kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými na území Únie, najmä čo sa týka bezpečnosti poskytovaných dôveryhodných služieb a dohľadu nad kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb.

 

Príslušná tretia krajina zabezpečí primeranú ochranu osobných údajov v súlade s článkom 25 ods. 2 smernice 95/46/ES.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa chce odkázať na ustanovenie európskych právnych predpisov o ochrane osobných údajov, v ktorom je spresnené, že primeraná úroveň ochrany poskytovanej treťou krajinou sa posúdi s ohľadom na všetky okolnosti súvisiace s prenosom alebo prenášaním údajov.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb a orgány dohľadu zabezpečia pri spracovaní osobných údajov spravodlivé a zákonné postupy v súlade so smernicou 95/46/ES.

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb a orgány dohľadu zabezpečia pri spracovaní osobných údajov spravodlivé a zákonné postupy v súlade so smernicou 95/46/ES pri dodržaní zásad minimalizácie údajov.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Spracovanie osobných údajov poskytovateľom dôveryhodných služieb alebo v jeho mene, pokiaľ je to výslovne nevyhnutné na zaručenie sieťovej a informačnej bezpečnosti na účely dosiahnutia súladu s článkami 11, 15, 16 a 19 tohto nariadenia, sa považuje za legitímny záujem v zmysle článku 7 písm. f) smernice 95/46/ES.

Odôvodnenie

Spracovanie osobných údajov môže byť potrebné v prípade porušenia alebo s cieľom prijať vhodné protiopatrenia a malo by sa použiť, ak je to absolútne nevyhnutné, pričom by sa podľa smernice o ochrane údajov malo považovať za tzv. legitímny záujem, a teda by malo byť zákonné.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vždy, keď je možné, dôveryhodné služby poskytované a produkty pre koncových užívateľov používané pri poskytovaní týchto služieb sa sprístupňujú osobám so zdravotným postihnutím.

Dôveryhodné služby poskytované a produkty pre koncových užívateľov používané pri poskytovaní týchto služieb sa sprístupňujú osobám so zdravotným postihnutím v súlade s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty určia vhodný subjekt usadený na ich území, alebo, po vzájomnej dohode, v inom členskom štáte, pod dohľadom určujúceho členského štátu. Orgány dohľadu dostanú všetky dozorné a vyšetrovacie právomoci potrebné na vykonávanie ich úloh.

1. Členské štáty určia subjekt dohľadu usadený na ich území alebo, po vzájomnej dohode, v inom členskom štáte pod dohľadom určujúceho členského štátu. Komisii sa oznámi tento určený orgán dohľadu, jeho adresy a mená zodpovedných osôb. Orgány dohľadu dostanú primerané zdroje potrebné na vykonávanie ich úloh.

Odôvodnenie

Základné právomoci orgánov dohľadu sa vymedzujú v tomto nariadení, je však dôležité, aby tieto orgány mohli riadne fungovať. Vyšetrovacie právomoci by navyše mohli viesť k predstave právomocí, ktoré sú zvyčajne vymedzené pre orgány na presadzovanie práva, čo by siahalo nad rámec toho, čo je potrebné.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) štatistiku trhu a používania kvalifikovaných dôveryhodných služieb vrátane informácií o samotných kvalifikovaných poskytovateľoch dôveryhodných služieb, o kvalifikovaných dôveryhodných službách, ktoré poskytujú, o produktoch, ktoré používajú, a všeobecného opisu ich zákazníkov.

(c) štatistiku trhu a používania kvalifikovaných dôveryhodných služieb.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že tieto informácie nie sú podstatné, a preto by nemali byť začlenené do nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o definovanie postupov vzťahujúcich sa na úlohy uvedené v odseku 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ môže legislatívny akt delegovať na Komisiu právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Navrhovaná delegácia by prekračovala prostú možnosť doplnenia alebo zmeny nepodstatných prvkov navrhovaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, formáty a postupy správy uvedenej v odseku 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať formáty a postupy správy uvedenej v odseku 3. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) vyhovenie žiadosti by nebolo zlučiteľné s týmto nariadením.

(b) vyhovenie žiadosti by nebolo zlučiteľné s týmto nariadením a platnými právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak je to vhodné, orgány dohľadu môžu vykonávať spoločné vyšetrovania, do ktorých sa zapoja zamestnanci orgánov dohľadu z iných členských štátov.

3. Ak je to vhodné, orgány dohľadu môžu vykonávať spoločné akcie v oblasti dohľadu.

Odôvodnenie

Slovo „vyšetrovanie“ sa zdá byť úzko prepojené s orgánmi na presadzovanie práva. Výraz „spoločné akcie“ navyše naznačuje účasť zamestnancov z ostatných orgánov členských štátov, a preto sa širšia formulácia považuje za nadbytočnú.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgán dohľadu členského štátu, v ktorom sa má vyšetrovanie uskutočniť, v súlade s vlastnými vnútroštátnymi právnymi predpismi môže vyšetrovacie úlohy preniesť na zamestnancov orgánu dohľadu, ktorému pomáha. Takéto právomoci sa môžu vykonávať iba pod usmernením a v prítomnosti zamestnancov hostiteľského orgánu dohľadu. Zamestnanci orgánu dohľadu, ktorému hostiteľský orgán dohľadu pomáha, podliehajú vnútroštátnym právnym predpisom hostiteľského orgánu dohľadu. Hostiteľský orgán dohľadu preberá zodpovednosť za konanie zamestnancov orgánu dohľadu, ktorému pomáha.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Účel tohto odseku nie je celkom jasný. Ak členský štát umožní prenesenie právomocí na verejné orgány iného členského štátu, žiadny právny základ EÚ na to nie je potrebný. Ak však členský štát má právomoc to urobiť, prirodzene má tiež právomoc stanoviť špecifické podmienky a postupy. Keďže tento odsek neprináša žiadnu pridanú hodnotu a nezohľadňuje zásadu subsidiarity, mal by sa vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikovať formáty a postupy vzájomnej pomoci stanovenej v tomto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento článok si nevyhnutne nevyžaduje vykonávací akt, keďže úlohy orgánov dohľadu sú jasne stanovené.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb vrátane kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb usadení na území Únie vykonávajú vhodné technické a organizačné opatrenia v rámci riadenia rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. So zreteľom na najnovšie technológie tieto opatrenia musia zabezpečiť úroveň bezpečnosti primeranú stupňu rizika. Vykonajú najmä opatrenia prevencie a minimalizácie vplyvu bezpečnostných incidentov a zainteresovaným stranám oznámia nepriaznivé účinky prípadných incidentov.

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb vrátane kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb usadení na území Únie prijímajú vhodné technické a organizačné opatrenia v rámci riadenia rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. So zreteľom na technologický vývoj tieto opatrenia musia plne rešpektovať práva na ochranu údajov a zabezpečiť úroveň bezpečnosti primeranú stupňu rizika. Prijmú najmä opatrenia prevencie a minimalizácie vplyvu bezpečnostných incidentov a zainteresovaným stranám oznámia nepriaznivé účinky prípadných závažných incidentov.

Odôvodnenie

Uvádzanie technologického vývoja sa zdá byť primeranejšie a lepšie opisuje pokračujúci proces adaptácie na nové technológie. Najnovšie technológie by sa tiež mohli zamieňať s najlepšími dostupnými technológiami, čím by sa zaviedol faktor nákladovosti a poskytovatelia služieb by sa neprimerane zaťažili, čo pravdepodobne nie je zámerom tohto ustanovenia. S cieľom vyhnúť sa neprimeranej záťaži a informačnému prebytku pre používateľov by sa mali ohlasovať len závažné incidenty.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 1, každý poskytovateľ dôveryhodných služieb môže orgánu dohľadu predložiť správu z bezpečnostného auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý subjekt, s cieľom potvrdiť vykonanie primeraných bezpečnostných opatrení.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 1, každý poskytovateľ dôveryhodných služieb bezodkladne a najneskôr do šiestich mesiacov od začatia svojej činnosti predloží orgánu dohľadu správu z auditu zhody, ktorý vykonal uznávaný nezávislý subjekt, s cieľom potvrdiť prijatie primeraných bezpečnostných opatrení.

Odôvodnenie

Vzhľadom na požiadavky na spoľahlivosť a bezpečnosť vzťahujúce sa na dôveryhodné služby by sa vždy mali vykonávať povinné audity na kontrolu dodržiavania pravidiel.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je to vhodné, a najmä keď sa narušenie bezpečnosti alebo strata neporušenosti týka dvoch alebo viacerých členských štátov, dotknutý orgán dohľadu o veci informuje orgány dohľadu v iných členských štátoch a Európsku agentúru pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

Ak je to vhodné a najmä keď sa narušenie bezpečnosti alebo strata neporušenosti týka dvoch alebo viacerých členských štátov, dotknutý orgán dohľadu o veci informuje orgány dohľadu v týchto členských štátoch a Európsku agentúru pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dotknutý orgán dohľadu môže informovať aj verejnosť, alebo požiadať o to poskytovateľa dôveryhodných služieb, ak zistí, že zverejnenie narušenia je vo verejnom záujme.

Dotknutý orgán dohľadu môže na základe konzultácie s poskytovateľom dôveryhodných služieb informovať aj verejnosť alebo požiadať o to poskytovateľa dôveryhodných služieb, ak zistí, že zverejnenie narušenia je vo verejnom záujme.

Odôvodnenie

Konečné rozhodnutie o informovaní verejnosti by mal mať verejný orgán, mala by sa však uskutočniť aj konzultácia s poskytovateľom služby. Poskytovateľ môže byť v lepšej pozícii, čo sa týka posúdenia vplyvu porušenia na používateľov a následkov vyšetrovania incidentu/nápravných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Na účely vykonávania odsekov 1 a 2 má príslušný orgán dohľadu právomoc vydávať záväzné pokyny pre poskytovateľov dôveryhodných služieb.

4. Na účely zaistenia súladu s odsekmi 1 a 2 má príslušný orgán dohľadu právomoc vydávať záväzné pokyny pre poskytovateľov dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie opatrení uvedených v odseku 1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zlúčené s nasledujúcim odsekom.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb sa raz ročne podrobia auditu uznávaného nezávislého subjektu, aby sa potvrdilo, že oni sami, ako aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, a orgánu dohľadu predložia výslednú správu z bezpečnostného auditu.

1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb sa každé dva roky a po všetkých významných technologických a organizačných zmenách podrobia auditu uznávaného nezávislého subjektu, aby sa potvrdilo, že oni sami, ako aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, a orgánu dohľadu predložia výslednú správu z auditu na kontrolu dodržiavania pravidiel.

Odôvodnenie

Správa by sa nemala obmedzovať len na požiadavky bezpečnosti, ale mala by zahŕňať aj všetky požiadavky na kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb vyplývajúce z tohto nariadenia. Dostatočným a primeraným opatrením by malo byť vydávanie správy každé dva roky, a to vzhľadom na administratívnu a finančnú záťaž, ktorú to predstavuje. Audit by sa však mal vykonať aj v prípade významných zmien s cieľom zaistiť, aby zmeny nemali vplyv na dodržiavanie pravidiel.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, orgán dohľadu môže kedykoľvek vykonať audit kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb s cieľom potvrdiť, že oni sami, ako aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, stále spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení, buď z vlastnej iniciatívy, alebo v reakcii na žiadosť Komisie. Orgán dohľadu orgánom na ochranu údajov oznámi výsledky svojich auditov v prípade, že sa zdá, že došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, v prípade opodstatnených pochybností orgán dohľadu môže kedykoľvek vykonať audit kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb s cieľom potvrdiť, že oni sami, ako aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, stále spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení, buď z vlastnej iniciatívy, alebo v reakcii na žiadosť orgánu dohľadu v inom členskom štáte. Orgán dohľadu orgánom na ochranu údajov oznámi výsledky svojich auditov, ak sa zdá, že došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že takéto audity sa nemôžu vykonávať svojvoľne, ale mali by byť založené na opodstatnených náznakoch nedodržiavania pravidiel. Vypustila sa tiež zmienka o „žiadosti Komisie“, keďže orgány dohľadu majú lepšiu možnosť posudzovať potrebu takéhoto auditu.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Orgán dohľadu má právomoc vydať kvalifikovaným poskytovateľom služieb záväzné pokyny na nápravu akéhokoľvek nedodržania požiadaviek uvedeného v správe z bezpečnostného auditu.

3. Orgán dohľadu má právomoc vydať kvalifikovaným poskytovateľom služieb záväzné pokyny na nápravu akéhokoľvek nedodržania požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Pôvodné znenie by znamenalo, že orgán dohľadu by mal právomoc vydávať záväzné pokyny len na základe bezpečnostného auditu. Nie je jasné, prečo by sa tieto právomoci mali obmedzovať na tento zdroj informácií.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, postupy a formáty uplatniteľné na účel odsekov 1, 2 a 4. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať postupy a formáty uplatniteľné na účel odsekov 1, 2 a 4. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Dohľad nad poskytovateľmi dôveryhodných služieb

 

Aby sa orgánom dohľadu uľahčilo vykonávanie dohľadu stanoveného v článku 13 ods. 2 písm. a), oznámia poskytovatelia dôveryhodných služieb orgánu dohľadu svoj zámer začať poskytovať dôveryhodnú službu a technické a organizačné opatrenia, ktoré prijali s cieľom riadenia rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú v súlade s článkom 15 ods. 1.

Odôvodnenie

Oprava pozmeňujúceho návrhu spravodajkyne č. 35, ktorý omylom obsahuje slovo „kvalifikovanú“. Odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu 35: Spravodajkyňa si želá začleniť tento nový článok v záujme uľahčenia činnosť dohľadu, ktorá prislúcha orgánom dohľadu vo vzťahu k poskytovateľom dôveryhodných služieb (rozumie sa nekvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb), a zaručenia minimálnej úrovne právnej platnosti v prípade nekvalifikovaných dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb orgánu dohľadu oznámia svoj úmysel začať poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú službu a predložia mu správu z bezpečnostného auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý subjekt, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb môžu začať poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú službu potom, keď orgánu dohľadu predložili oznámenie a správu z bezpečnostného auditu.

1. Ak poskytovatelia dôveryhodných majú v úmysle poskytnúť kvalifikovanú dôveryhodnú službu, predložia orgánu dohľadu oznámenie o svojom úmysle spolu so správou z bezpečnostného auditu, ktorú vypracoval uznávaný nezávislý subjekt, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 1.

2. Po predložení príslušných dokumentov orgánu dohľadu podľa odseku 1 sa kvalifikovaní poskytovatelia služieb zaradia do zoznamov dôveryhodných informácií uvedených v článku 18, v ktorých sa zaznamená predloženie oznámenia.

2. Po predložení príslušných dokumentov v súlade s odsekom 1 orgán dohľadu overí, či poskytovateľ dôveryhodných služieb a dôveryhodné služby, ktoré bude poskytovať, spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

3. Orgán dohľadu overí súlad kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodnej služby a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré ponúka, s požiadavkami nariadenia.

3. Ak sa v procese overovania potvrdí súlad s týmto nariadením, orgán dohľadu udelí poskytovateľovi dôveryhodnej služby kvalifikovaný štatút a takýto štatút uvedie do zoznamov dôveryhodných informácií uvedených v článku 18 najneskôr do jedného mesiaca po predložení oznámenia v súlade s odsekom 1.

Orgán dohľadu vyznačí kvalifikovaný štatút kvalifikovaných poskytovateľov služieb a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú, v zoznamoch dôveryhodných informácií po pozitívnom uzavretí overenia, najneskôr do jedného mesiaca po vykonaní oznámenia v súlade s odsekom 1.

 

Ak sa overovanie neukončí do jedného mesiaca, orgán dohľadu o tom informuje kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb a oznámi mu dôvody meškania a lehotu, v ktorej sa overovanie ukončí.

Ak sa overovanie neukončí do jedného mesiaca, orgán dohľadu o tom informuje kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb a oznámi mu dôvody meškania a lehotu, v ktorej sa overovanie ukončí. Celkové obdobie nepresiahne tri mesiace.

4. Kvalifikovanú dôveryhodnú službu, ktorá bola predmetom oznámenia uvedeného v odseku 1, príslušný subjekt verejného sektora nemôže odmietnuť pri plnení administratívneho postupu alebo formality preto, že sa nenachádza v zoznamoch uvedených v odseku 3.

4. Kvalifikovanú dôveryhodnú službu, ktorá bola predmetom oznámenia a ktorej bol udelený kvalifikovaný štatút v súlade s postupom uvedeným v tomto článku, príslušný subjekt verejného sektora nemôže odmietnuť pri plnení administratívneho postupu alebo formality preto, že sa nenachádza v zoznamoch uvedených v odseku 3.

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, formáty a postupy na účel odsekov 1, 2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty bezpečne vytvoria, vedú a zverejnia elektronicky podpísané alebo zapečatené zoznamy dôveryhodných informácií stanovené v odseku 1 formou vhodnou na automatizované spracovanie.

2. Členské štáty bezpečne vytvoria, vedú a zverejnia elektronicky podpísané alebo zapečatené zoznamy dôveryhodných informácií stanovené v odseku 1 formou vhodnou na automatizované spracovanie samotného zoznamu, ako aj jednotlivých certifikátov.

Odôvodnenie

Objasnenie s cieľom zaistiť, že sa v rámci žiadostí môžu spracúvať certifikáty, čo je v praxi potrebné na overenie platnosti.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia sa splnomocňuje prijímať delegované akty v súlade s článkom 38 týkajúce sa vymedzenia informácií uvedených v odseku 1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Informácie týkajúce sa kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb by mali byť vymedzené skôr vo vykonávacom akte ako v delegovanom akte.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Služba kvalifikovanej značky dôvery „EÚ“

 

1. Službu kvalifikovanej značky dôvery „EÚ“ môžu využívať kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb pri prezentácii a inzerovaní svojich kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

 

2. Použitím služby kvalifikovanej značky dôvery „EÚ“ uvedenej v odseku 1 prijímajú kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb zodpovednosť za súlad služieb so všetkými platnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

 

3. Komisia stanovuje prostredníctvom vykonávacích aktov osobitné povinné kritériá týkajúce sa prezentácie, obsahu, rozsahu a koncepcie kvalifikovanej značky dôvery „EÚ“. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Odôvodnenie

Európsky parlament vyzval na vytvorenie značky dôvery vo svojom uznesení z 11. decembra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu. Jeho cieľom bolo posilniť prostredníctvom ľahko rozpoznateľného európskeho označenia dôveru používateľov k digitálnemu prostrediu. Kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, ktorí dodržiavajú podmienky uvedené najmä v článku 19, by malo byť umožnené používať toto označenie a získať tak v rámci elektronického obchodovania pridanú hodnotu, čo je napokon v súlade s cieľom týkajúcim sa zvyšovania úrovne bezpečnosti dôveryhodných internetových služieb.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri vydávaní kvalifikovaného certifikátu kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vhodnými prostriedkami a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi overuje identitu a ak je to vhodné, akékoľvek konkrétne atribúty fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej vystavuje kvalifikovaný certifikát.

Pri vydávaní kvalifikovaného certifikátu kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vhodnými prostriedkami a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Únie overuje identitu, a ak je to vhodné, akékoľvek konkrétne atribúty fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej vystavuje kvalifikovaný certifikát.

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) pred uzavretím zmluvného vzťahu informujú každú osobu, ktorá chce využívať kvalifikovanú dôveryhodnú službu, o presných podmienkach využívania tejto služby;

(c) pred uzavretím zmluvného vzťahu informujú každú osobu, ktorá chce využívať kvalifikovanú dôveryhodnú službu, o presných podmienkach využívania tejto služby vrátane prípadných obmedzení jej používania;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) používajú dôveryhodné systémy a produkty chránené proti pozmeneniu a zaručujú technickú bezpečnosť a spoľahlivosť procesu, ktorý podporujú;

(d) používajú systémy a produkty chránené proti neoprávnenému pozmeneniu a zaručujú technickú bezpečnosť a spoľahlivosť procesu, ktorý podporujú;

Odôvodnenie

Zatiaľ čo slovo „dôveryhodný“ môže naznačovať vyšší štandard, systém musí napokon dodržiavať požiadavky tohto odseku. Nie je jasné, či „slovo“ dôveryhodný predstavuje samotnú ďalšiu požiadavku. Treba objasniť, že oprávnené pozmenenia by mali byť možné.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) používajú dôveryhodné systémy na ukladanie im poskytnutých údajov v overiteľnej forme tak, aby:

(e) používajú systémy na ukladanie im poskytnutých údajov v overiteľnej forme tak, aby:

Odôvodnenie

Zatiaľ čo slovo „dôveryhodný“ môže naznačovať vyšší štandard, systém musí napokon dodržiavať požiadavky tohto odseku. Nie je jasné, či „slovo“ dôveryhodný predstavuje samotnú ďalšiu požiadavku.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno e – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– boli verejne dostupné a vyhľadateľné iba po získaní súhlasu osoby, ktorej boli údaje vystavené,

boli verejne dostupné a vyhľadateľné iba vtedy, keď to umožňuje vnútroštátne právo alebo právo Únie, alebo po získaní súhlasu osoby, ktorej sa údaje týkajú,

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) zaznamenávajú počas vhodného obdobia všetky relevantné informácie týkajúce sa údajov vydaných a prijatých kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, najmä na účel poskytnutia dôkazov v súdnom konaní. Toto zaznamenávanie sa môže realizovať elektronicky;

(g) zaznamenávajú počas vhodného obdobia a bez ohľadu na to, či kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby prestal poskytovať kvalifikované dôveryhodné služby, všetky relevantné informácie týkajúce sa údajov vydaných a prijatých kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, najmä na účel poskytnutia dôkazov v súdnom konaní. Toto zaznamenávanie sa môže realizovať elektronicky;

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli relevantné informácie dostupné aj vtedy, keď poskytovateľ služby ukončil svoju činnosť.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb, ktorí vydávajú kvalifikované certifikáty, vo svojej databáze certifikátov zaregistrujú zrušenie certifikátu do desiatich minút od nadobudnutia účinnosti takéhoto zrušenia.

3. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb, ktorí vydávajú kvalifikované certifikáty, vo svojej databáze certifikátov zaregistrujú zrušenie certifikátu v ten istý pracovný deň, keď toto zrušenie nadobudne účinnosť, alebo ak takéto zrušenie nadobúda účinnosť počas víkendu alebo vo sviatky, v nasledujúci pracovný deň.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. So zreteľom na odsek 3, kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb, ktorí vydávajú kvalifikované certifikáty, každej závislej strane poskytnú informácie o platnosti alebo zrušení štatútu kvalifikovaných certifikátov, ktoré sami vydali. Tieto informácie sa poskytujú kedykoľvek, prinajmenšom na základe certifikátov, automatickým spôsobom, ktorý je spoľahlivý, bezplatný a efektívny.

4. So zreteľom na odsek 3, kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb, ktorí vydávajú kvalifikované certifikáty, každej závislej strane poskytnú informácie o platnosti alebo zrušení štatútu kvalifikovaných certifikátov, ktoré sami vydali. Tieto informácie sa poskytujú kedykoľvek, prinajmenšom na základe certifikátov, automatickým spôsobom.

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo presne znamenajú výrazy „efektívny“ a „spoľahlivý“. Už výraz „kedykoľvek“ predpokladá spoľahlivosť. V rozpore so službami verejného sektora navyše riešenia súkromného sektora nemôžu byť vždy bezplatné. Strany využívajúce takéto služby by mali mať slobodu výberu svojho základného podnikateľského modelu.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre dôveryhodné systémy a produkty. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 19 sa predpokladá vtedy, ak dôveryhodné systémy a produkty spĺňajú uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre dôveryhodné systémy a produkty. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 19 sa predpokladá vtedy, ak dôveryhodné systémy a produkty spĺňajú uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Právny účinok elektronického podpisu a jeho prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť výlučne na základe toho, že má elektronickú formu.

1. Elektronický podpis má právny účinok a môže byť prípustný ako dôkaz v súdnom konaní. Je nutné vziať do úvahy, že kvalifikovaný elektronický podpis ponúka vyššiu úroveň bezpečnosti ako ostatné typy elektronických podpisov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na ťažkosti s prekladom francúzskej verzie pozmeňujúceho návrhu spravodajkyne 43 do angličtiny sa spravodajkyňa rozhodla predložiť nový v angličtine, aby zmenila znenie tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikovaný elektronický podpis má právny účinok ekvivalentný s podpisom písaným rukou.

2. Kvalifikovaný elektronický podpis spĺňa zákonné požiadavky na podpis vo vzťahu k údajom v elektronickej forme rovnakým spôsobom, ako vlastnoručný podpis spĺňa tieto požiadavky vo vzťahu k údajom na papieri.

Odôvodnenie

Zdá sa, že znenie smernice 1999/93/ES lepšie zohľadňuje odlišné národné formy a procesné požiadavky.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Platný kvalifikovaný elektronický podpis je dôkazom evidentnej pravosti a neporušenosti elektronických dokumentov s ňou spojených.

Odôvodnenie

Pojem „platný“ sa vzťahuje na článok 25 ods. 1 návrhu nariadenia. Ak možno tento podpis s istotou overiť, môže mať osobitnú dôkaznú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikované elektronické podpisy sa uznávajú a akceptujú vo všetkých členských štátoch.

3. Kvalifikované elektronické podpisy sa uznávajú a akceptujú v členských štátoch a inštitúciách Únie.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronický podpis s úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako kvalifikovaný elektronický podpis, najmä ak takýto elektronický podpis vyžaduje členský štát na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na základe primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia pri takejto službe, uznávajú a akceptujú sa všetky elektronické podpisy zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni zaručenia bezpečnosti.

4. Ak členský štát alebo inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vyžadujú na dokončenie transakcie elektronický podpis s úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako kvalifikovaný elektronický podpis na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na základe primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia pri takejto službe, uznávajú a akceptujú sa na prístup k tejto službe online všetky elektronické podpisy zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni zaručenia bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty na cezhraničný prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, nevyžadujú elektronický podpis vyššej úrovne zaručenia bezpečnosti ako kvalifikovaný elektronický podpis.

5. Členské štáty na cezhraničný prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, nevyžadujú elektronický podpis vyššej úrovne bezpečnosti ako kvalifikovaný elektronický podpis.

Odôvodnenie

Slovo zaručenie neprináša do textu žiadnu pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o definovanie rôznych úrovní bezpečnosti elektronického podpisu uvedených v odseku 4.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že rôzne úrovne bezpečnosti elektronického podpisu predstavujú hlavný prvok celého nariadenia, spravodajkyňa nepovažuje za vhodné, aby bol tento bod stanovený prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre úrovne bezpečnosti elektronického podpisu. Súlad s úrovňou bezpečnosti definovanou v delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak elektronický podpis spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

7. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre úrovne bezpečnosti elektronického podpisu. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Súlad s úrovňou bezpečnosti definovanou v delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak elektronický podpis spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie požiadaviek stanovených v prílohe I.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vhodnejší sa zdá byť vykonávací akt, preto sa tento odsek zlučuje s nasledujúcim odsekom.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikované certifikáty elektronického podpisu. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe I sa predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný certifikát elektronických podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikované certifikáty elektronického podpisu. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe I sa predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný certifikát elektronických podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre zariadenia na vytvorenie kvalifikovaných elektronických podpisov. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe II sa predpokladá vtedy, ak zariadenie na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre zariadenia na vytvorenie kvalifikovaných elektronických podpisov. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe II sa predpokladá vtedy, ak zariadenie na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Zariadenia na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu môžu certifikovať vhodné verejné alebo súkromné subjekty určené členskými štátmi za predpokladu, že sa podrobili procesu vyhodnotenia bezpečnosti, ktorý sa vykonal v súlade s jednou z noriem pre bezpečnostné posúdenie produktov informačných technológií, uvedených na zozname, ktorý vytvorí Komisia pomocou vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

1. Zariadenia na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu musia certifikovať verejné alebo súkromné certifikačné subjekty určené členskými štátmi na základe procesu vyhodnotenia bezpečnosti, ktorý sa vykonal v súlade s jednou z noriem pre bezpečnostné posúdenie produktov informačných technológií uvedených na zozname, ktorý vytvorí Komisia pomocou vykonávacích aktov. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Proces certifikácie je pre bezpečnostné zariadenia v oblasti elektronických služieb zásadne dôležitou etapou. Ak nie je povinný, nie sú príliš veľké šance na to, že ho poskytovatelia služieb využijú. Strana, ktorá požaduje overenie dôveryhodnej služby, pritom potrebuje vedieť, či je zariadenie na vytváranie podpisu dôveryhodné. Preto sa zdá, že povinná certifikácia certifikačným orgánom je zásadne dôležitá.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre overenie kvalifikovaných elektronických podpisov. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak overenie kvalifikovaných elektronických podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

3. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre overenie kvalifikovaných elektronických podpisov. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak overenie kvalifikovaných elektronických podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) závislým stranám umožňuje dostávať výsledok overovacieho procesu automatizovaným spôsobom, ktorý je spoľahlivý, účinný a ktorý obsahuje zdokonalený elektronický podpis alebo zdokonalenú elektronickú pečať poskytovateľa kvalifikovanej služby overovania.

(b) závislým stranám umožňuje dostávať výsledok overovacieho procesu automatizovaným spôsobom, ktorý obsahuje zdokonalený elektronický podpis alebo zdokonalenú elektronickú pečať poskytovateľa kvalifikovanej služby overovania.

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo presne znamenajú výrazy účinný a spoľahlivý. V každom prípade by sa toto malo ponechať na obchodný model poskytovateľa služby, keďže je v jeho záujme ponúkať používateľom účinné a spoľahlivé služby.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikovanú službu overovania uvedenú v odseku 1. Súlad s požiadavkami stanovenými v písmene b) odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak služba overovania kvalifikovaných elektronických podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikovanú službu overovania uvedenú v odseku 1. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v písmene b) odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak služba overovania kvalifikovaných elektronických podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre uchovávanie kvalifikovaných elektronických podpisov. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak podmienky uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov zodpovedajú uvedeným normám. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

3. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre uchovávanie kvalifikovaných elektronických podpisov. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak podmienky uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov zodpovedajú uvedeným normám. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na kvalifikovanú elektronickú pečať sa vzťahuje právna domnienka zaručujúca pôvod a neporušenosť údajov, s ktorými je spojená.

2. Platná kvalifikovaná elektronická pečať je prinajmenšom dôkazom evidentnej pravosti a neporušenosti elektronických dokumentov s ňou spojených. Nevzťahuje sa to na vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa plnej moci a zastupovania.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikovaná elektronická pečať sa uznáva a akceptuje vo všetkých členských štátoch.

3. Kvalifikovaná elektronická pečať sa uznáva vo všetkých členských štátoch.

Odôvodnenie

Rozdiel medzi pojmami „uznávaný“ a „akceptovaný“ je nejasný. Tento odsek sa na rozdiel od zodpovedajúcich ustanovení o elektronických podpisoch nevypúšťa, keďže koncepcia (elektronickej) pečate neexistuje vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako kvalifikovaná elektronická pečať, najmä ak takúto elektronickú pečať vyžaduje členský štát na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na základe primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia pri takejto službe, akceptujú sa všetky elektronické pečate zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni zaručenia bezpečnosti.

4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s úrovňou bezpečnosti nižšou ako kvalifikovaná elektronická pečať, najmä ak takúto elektronickú pečať vyžaduje členský štát na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na základe primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia pri takejto službe, akceptujú sa na prístup k tejto službe online všetky elektronické pečate zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni bezpečnosti.

Odôvodnenie

Slovo zaručenie neprináša do textu žiadnu pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, nevyžadujú elektronickú pečať vyššej úrovne zaručenia bezpečnosti ako kvalifikované elektronické pečate.

5. Členské štáty na cezhraničný prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, nevyžadujú elektronickú pečať vyššej úrovne bezpečnosti ako kvalifikované elektronické pečate.

Odôvodnenie

Slovo zaručenie neprináša do textu žiadnu pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o definovanie rôznych úrovní zaručenia bezpečnosti elektronických pečatí uvedených v odseku 4.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že rôzne úrovne bezpečnosti elektronických pečatí predstavujú hlavný prvok celého nariadenia, spravodajkyňa nepovažuje za vhodné, aby bol tento bod stanovený prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre úrovne zaručenia bezpečnosti elektronických pečatí. Súlad s úrovňou zaručenia bezpečnosti definovanou v delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak elektronická pečať spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

7. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre úrovne zaručenia bezpečnosti elektronických pečatí. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Súlad s úrovňou zaručenia bezpečnosti definovanou v delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak elektronická pečať spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikované certifikáty elektronickej pečate. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe III sa predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný certifikát elektronickej pečate spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikované certifikáty elektronickej pečate. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe III sa predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný certifikát elektronickej pečate spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku sa vzťahuje právna domnienka zaručujúca správnosť času, ktorý uvádza, a neporušenosť údajov, s ktorými je spojená.

2. Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka je prinajmenšom evidentným dôkazom správnosti času, ktorý uvádza, a neporušenosti dokumentu súvisiaceho s touto pečiatkou.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre presné prepojenie času s údajmi a s presným zdrojom času. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak presné prepojenie času s údajmi a s presným zdrojom času spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre presné prepojenie času s údajmi a s presným zdrojom času. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak presné prepojenie času s údajmi a s presným zdrojom času spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Elektronický dokument sa považuje za ekvivalentný s papierovým dokumentom a je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní so zreteľom na jeho úroveň zaručenia pravosti a neporušenosti.

1. Právny účinok elektronického dokumentu a jeho prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť výlučne na základe toho, že má elektronickú formu.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na dokument s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou osoby, ktorá je oprávnená príslušný dokument vydať, sa vzťahuje právna domnienka jeho pravosti a neporušenosti za predpokladu, že dokument neobsahuje dynamické prvky, ktoré môžu dokument automaticky zmeniť.

2. Dokument s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou má rovnaký právny účinok ako papierový dokument s vlastnoručným podpisom alebo fyzickou pečaťou, pokiaľ existujú podľa vnútroštátnych právnych predpisov, a to za predpokladu, že dokument neobsahuje dynamické prvky, ktoré môžu dokument automaticky zmeniť.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Keď sa na poskytnutie služby online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, vyžaduje originálny dokument alebo certifikovaná kópia, prinajmenšom elektronické dokumenty vydané osobami, ktoré majú právomoc vydávať príslušné dokumenty a ktoré sa považujú za originály alebo certifikované kópie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu pôvodu, sa akceptujú v iných členských štátoch bez dodatočných požiadaviek.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Článok 34 ods. 3 by spochybnil osvedčený nástroj apostily na uznávanie zahraničných listín, ktorý má Komisia tiež znovu právne upraviť.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať formáty elektronických podpisov a pečatí, ktoré sa akceptujú vždy, keď členský štát vyžaduje dokument s podpisom alebo pečaťou na poskytovanie služby online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, ako sa uvádza v odseku 2. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Údaje odoslané alebo prijaté prostredníctvom elektronickej doručovacej služby sú prípustné ako dôkaz v súdnom konaní so zreteľom na neporušenosť údajov a istotu dátumu a času odoslania alebo prijatia údajov určeným adresátom.

1. Údaje odoslané alebo prijaté prostredníctvom elektronickej doručovacej služby sú prípustné ako dôkaz v súdnom konaní.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na údaje odoslané alebo prijaté prostredníctvom kvalifikovanej elektronickej doručovacej služby sa vzťahuje právna domnienka neporušenosti údajov a presnosti dátumu a času odoslania alebo prijatia údajov.

2. Údaje odoslané alebo prijaté prostredníctvom kvalifikovanej elektronickej doručovacej služby sú prinajmenšom evidentným dôkazom pravosti údajov a správnosti dátumu a času odoslania alebo prijatia údajov uvedených kvalifikovanou elektronickou doručovacou službou.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Nariadenie (ES) č. 1348/2000 týmto článkom nie je dotknuté.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o špecifikovanie mechanizmov odosielania a prijímania údajov prostredníctvom elektronických doručovacích služieb, ktoré sa používajú so zámerom posilniť interoperabilitu medzi elektronickými doručovacími službami.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre procesy odosielania a prijímania údajov. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak proces odosielania a prijímania údajov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre procesy odosielania a prijímania údajov. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak proces odosielania a prijímania údajov spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikované certifikáty autentifikácie webových lokalít. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe IV sa predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný certifikát autentifikácie webových lokalít spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre kvalifikované certifikáty autentifikácie webových lokalít. Komisia zabezpečí, aby sa pri vymedzovaní noriem, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, náležite zvážili príspevky zainteresovaných strán, podľa možnosti vo forme posúdenia vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe IV sa predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný certifikát autentifikácie webových lokalít spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 sa prenáša na Komisiu na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článkoch 8 ods. 3, 16 ods. 5, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31 a 37 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomocí uvedených v článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomocí uvedené v článkoch 8 ods. 3, 16 ods. 5, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31 a 37 ods. 3 môže Rada alebo Európsky parlament kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8 ods. 3, 16 ods. 5, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31 a 37 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia Európskemu parlamentu a Rade podáva správy o uplatňovaní tohto nariadenia. Prvú správu predloží najneskôr do štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Následné správy bude potom predkladať každé štyri roky.

Komisia Európskemu parlamentu a Rade podáva správy o uplatňovaní tohto nariadenia. Prvá správa sa predloží najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Následné správy bude potom predkladať každé štyri roky.

Odôvodnenie

So zreteľom na nové prvky zavedené týmto nariadením a na priamu uplatniteľnosť tohto nariadenia vo vnútroštátnom práve členských štátov spravodajkyňa zastáva názor, že prvá správa by mala byť predložená najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Táto správa musí umožniť stanovenie toho, či je potrebné zmeniť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia s cieľom prispôsobiť sa vývoju technológií, vývoju na trhu a vývoju právnych podmienok v členských štátoch a na medzinárodnej úrovni, a všeobecne sa musí v tejto správe uviesť, či nariadenie umožnilo dosiahnuť ciele, ktoré boli vymedzené v záujme posilnenia dôvery v digitálne prostredie. Správa musí obsahovať najmä hodnotenie vykonávania článkov 13, 16 a 19. Správu v prípade potreby doplnia legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Táto správa musí umožniť stanovenie toho, či je potrebné zmeniť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia s cieľom prispôsobiť sa vývoju technológií, vývoju na trhu a vývoju právnych podmienok v členských štátoch a na medzinárodnej úrovni, a všeobecne sa musí v tejto správe uviesť, či nariadenie umožnilo dosiahnuť ciele, ktoré boli vymedzené v záujme posilnenia dôvery v digitálne prostredie. Správa musí obsahovať najmä hodnotenie vykonávania článkov 13, 16 a 19. Správu v prípade potreby doplnia legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Príloha III – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Citlivé údaje v zmysle článku 8 smernice 95/46/ES sa nespracúvajú.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Príloha IV – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Citlivé údaje v zmysle článku 8 smernice 95/46/ES sa nespracúvajú.

POSTUP

Názov

Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

Referenčné čísla

COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2012

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.6.2012

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

7.2.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Marielle Gallo

21.6.2012

Prerokovanie vo výbore

21.2.2013

24.4.2013

8.7.2013

 

Dátum prijatia

9.7.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

31

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Sabine Verheyen

STANOVISKO Výboru pre právne veci (26.6.2013)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
(COM(2012)0238 – C7‑0133/2012 – 2012/0146(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alajos Mészáros

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 4. júna 2012 navrhla nariadenie o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ako posledné z 12 kľúčových opatrení navrhnutých v Akte o jednotnom trhu. Návrh je odpoveďou na potreby účastníkov digitálneho trhu s cieľom zabezpečiť komplexný právny rámec pre bezpečné a dôveryhodné elektronické transakcie na európskej úrovni.

Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby občania a podniky mohli používať vnútroštátne systémy elektronickej identifikácie s cieľom získať prístup k verejným službám v ďalších štátoch EÚ, v ktorých sú tieto systémy dostupné. Taktiež sa prostredníctvom neho vytvára vnútorný trh pre elektronické podpisy a súvisiace cezhraničné dôveryhodné on-line služby, predovšetkým tým, že sa zabezpečí, že tieto služby budú mať rovnaký právny status ako operácie založené na tradičnej papierovej forme. Prostredníctvom tohto nového európskeho právneho predpisu by sa malo zabezpečiť vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie a overovania.

Spravodajca víta návrh Komisie v súvislosti s úsilím posilniť a dokončiť fungovanie jednotného digitálneho trhu zvýšením dôvery v elektronické transakcie. Dôležitosť návrhu pre občanov a podniky, predovšetkým MSP, ako aj pre orgány jednotlivých štátov sa nemôže preceňovať.

Spravodajca sa jednako silne domnieva, že navrhovaný systém môže posilniť jednotný digitálny trh a umožniť všetkým hráčom plne využiť jeho potenciál len vtedy, ak je zabezpečená dostatočná právna bezpečnosť a istota tak, že občania a podniky môžu dôverovať bezpečnosti cezhraničných elektronických transakcií. Preto boli navrhnuté určité zmeny v postupoch oznámenia a vysvetleniach týkajúcich sa zodpovednosti a ochrany údajov. Súčasne by sa malo vyhýbať zbytočnej byrokracii, predovšetkým zbytočnému zaťažovaniu MSP. V súvislosti s týmito aspektmi spravodajca navrhol niekoľko pozmeňujúcich návrhov s cieľom vylepšiť návrh Komisie.

Spravodajca ďalej navrhol niekoľko zmien k ustanoveniam týkajúcim sa vykonávania a delegovaných aktov, ako bolo navrhnuté Komisiou, a to tak, aby lepšie odrážali ciele podľa článkov 290 a 291 ZFEÚ.

Predovšetkým delegovanie legislatívnej právomoci na Komisiu pri viacerých otázkach sa nezdalo vhodné, a v niektorých prípadoch sa ďalšia špecifikácia vo vzťahu k obsahu a cieľu delegovania javila nevyhnutná.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa vytvára sieť vnútroštátnych orgánov zodpovedných za elektronické zdravotníctvo. S cieľom posilniť bezpečnosť a plynulosť cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa od tejto siete vyžaduje, aby vytvorila usmernenia pre cezhraničný prístup k elektronickým zdravotným údajom a službám, a to aj prostredníctvom podpory „spoločných opatrení na identifikáciu a autentifikáciu s cieľom uľahčiť prenosnosť údajov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti“. Vzájomné uznávanie a akceptovanie elektronickej identifikácie a autentifikácie je kľúčom k uskutočneniu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pre európskych občanov. Keď ľudia cestujú za ošetrením, ich zdravotné údaje musia byť prístupné v krajine ošetrenia. To si vyžaduje pevný, bezpečný a dôveryhodný rámec elektronickej identifikácie.

(10) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa vytvára sieť vnútroštátnych orgánov zodpovedných za elektronické zdravotníctvo. S cieľom posilniť bezpečnosť a plynulosť cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa od tejto siete vyžaduje, aby vytvorila usmernenia pre cezhraničný prístup k elektronickým zdravotným údajom a službám, a to aj prostredníctvom podpory „spoločných opatrení na identifikáciu a autentifikáciu s cieľom uľahčiť prenosnosť údajov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti“. Vzájomné uznávanie a akceptovanie elektronickej identifikácie a autentifikácie je kľúčom k uskutočneniu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pre európskych občanov. Keď ľudia cestujú za ošetrením, ich zdravotné údaje musia byť prístupné v krajine ošetrenia. To si vyžaduje pevný, bezpečný a dôveryhodný rámec elektronickej identifikácie, v ktorom sa zabráni tomu, aby dochádzalo k porušovaniu platných noriem ochrany spotrebiteľa a ochrany údajov..

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je odstrániť existujúce prekážky cezhraničného využívania aspoň v prípade prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré sa v členských štátoch používajú na prístup k verejným službám. Cieľom tohto nariadenia nie je intervencia v oblasti systémov správy elektronickej identity a súvisiacich infraštruktúr vytvorených v členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby bola možná bezpečná elektronická identifikácia a autentifikácia pri prístupe k cezhraničným službám online, ktoré ponúkajú členské štáty.

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je odstrániť existujúce prekážky cezhraničného využívania aspoň v prípade prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré sa v členských štátoch používajú na prístup k verejným službám. Cieľom tohto nariadenia nie je intervencia v oblasti systémov správy elektronickej identity a súvisiacich infraštruktúr vytvorených v členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby pri prístupe k cezhraničným službám online, ktoré ponúkajú členské štáty, bola možná vysoká úroveň bezpečnosti elektronickej identifikácie a autentifikácie vrátane poskytovania rôznych úrovní bezpečnosti spojených s typmi služieb, ku ktorým sa umožňuje prístup.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné stanoviť rôzne úrovne bezpečnosti. Návrh nariadenia nešpecifikuje, ku ktorému typu služieb online umožňuje elektronická identifikácia prístup. Prístup k osobným a citlivým údajom sa musí spájať s určitou mierou spoľahlivosti identity odlišnou od miery požadovanej pre prístup ku všeobecným informáciám alebo transakčným službám.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je odstrániť existujúce prekážky cezhraničného využívania aspoň v prípade prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré sa v členských štátoch používajú na prístup k verejným službám. Cieľom tohto nariadenia nie je intervencia v oblasti systémov správy elektronickej identity a súvisiacich infraštruktúr vytvorených v členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby bola možná bezpečná elektronická identifikácia a autentifikácia pri prístupe k cezhraničným službám online, ktoré ponúkajú členské štáty.

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je odstrániť existujúce prekážky cezhraničného využívania aspoň v prípade prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré sa v členských štátoch používajú na prístup k verejným službám. Cieľom tohto nariadenia nie je intervencia v oblasti systémov správy elektronickej identity a súvisiacich infraštruktúr vytvorených v členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby pri prístupe k cezhraničným službám online, ktoré ponúkajú členské štáty, bola možná vysoká úroveň bezpečnosti elektronickej identifikácie a autentifikácie vrátane poskytovania rôznych úrovní bezpečnosti v závislosti od typov služieb, ku ktorým sa umožňuje prístup.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Spolupráca členských štátov by mala slúžiť technickej interoperabilite oznámených systémov elektronickej identifikácie s cieľom podporiť vysokú mieru dôvery a bezpečnosti, primeranú stupňu rizika. Výmena informácií a zdieľanie najlepšej praxe medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť vzájomné uznávanie by mali pomáhať takejto spolupráci.

(16) Spolupráca členských štátov by mala slúžiť technickej interoperabilite a neutralite oznámených systémov elektronickej identifikácie s cieľom podporiť vysokú mieru dôvery a bezpečnosti, primeranú stupňu rizika. Výmena informácií a zdieľanie najlepšej praxe medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť vzájomné uznávanie by mali pomáhať takejto spolupráci.

Odôvodnenie

Návrh nariadenia nestanovuje nástroje, ktorými členský štát môže spochybniť technickú zhodu oznámeného systému elektronického identifikácie. Existuje riziko, že táto medzera podporí šírenie systémov, ktoré nespĺňajú náležitosti, v EÚ. Zamýšľaná harmonizácia zavedená nariadením môže viesť k obchádzaniu vnútroštátnych právnych predpisov a podporiť vyhľadávanie najvýhodnejšieho právneho prostredia (forum shopping).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a) Zásady prístupnosti a „návrhu pre všetkých“ (design for all) by sa mali zahrnúť do vývoja legislatívnych opatrení v oblasti elektronickej identifikácie na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Orgány dohľadu by mali spolupracovať a vymieňať si informácie s orgánmi na ochranu údajov s cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb riadne vykonávali právne predpisy o ochrane údajov. Výmena informácií by sa mala vzťahovať najmä na bezpečnostné incidenty a narušenia bezpečnosti osobných údajov.

(25) Orgány dohľadu by mali spolupracovať a vymieňať si informácie s orgánmi na ochranu údajov s cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb riadne vykonávali právne predpisy o ochrane údajov a ochrane spotrebiteľa. Výmena informácií by sa mala vzťahovať najmä na bezpečnostné incidenty a narušenia bezpečnosti osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Všetky členské štáty by mali dodržiavať spoločné základné požiadavky na dohľad s cieľom zabezpečiť porovnateľnú úroveň bezpečnosti kvalifikovaných dôveryhodných služieb. S cieľom uľahčiť konzistentné uplatňovanie týchto požiadaviek v celej Únii by členské štáty mali prijať porovnateľné postupy a mali by si vymieňať informácie o svojich činnostiach dohľadu a najlepšej praxi v tejto oblasti.

(28) Všetky členské štáty by mali dodržiavať spoločné základné požiadavky na dohľad s cieľom zabezpečiť porovnateľnú úroveň bezpečnosti a ochrany údajov v rámci kvalifikovaných dôveryhodných služieb. S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie týchto požiadaviek v celej Únii by členské štáty mali prijať porovnateľné postupy a mali by si vymieňať informácie o svojich činnostiach dohľadu a najlepšej praxi v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom doplniť určité podrobné technické aspekty tohto nariadenia pružným a rýchlym spôsobom by sa na Komisiu mala preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o interoperabilitu elektronickej identifikácie; bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vyžadujú od poskytovateľov dôveryhodných služieb; uznávané nezávislé subjekty zodpovedné za vykonávanie auditov poskytovateľov služieb; zoznamy dôveryhodných informácií; požiadavky týkajúce sa úrovní bezpečnosti elektronických podpisov; požiadavky na kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy, ich overenie a uchovávanie; subjekty zodpovedné za certifikáciu zariadení na vytvorenie kvalifikovaných elektronických podpisov; a požiadavky týkajúce sa úrovní bezpečnosti elektronických pečatí a kvalifikovaných certifikátov pre elektronické pečate; interoperabilitu doručovacích služieb. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

(49) S cieľom doplniť určité podrobné technické aspekty tohto nariadenia pružným a rýchlym spôsobom by sa na Komisiu mala preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o interoperabilitu elektronickej identifikácie; zoznamy dôveryhodných informácií; požiadavky na kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy, ich overenie a uchovávanie; subjekty zodpovedné za certifikáciu zariadení na vytvorenie kvalifikovaných elektronických podpisov; a požiadavky týkajúce sa kvalifikovaných certifikátov pre elektronické pečate; interoperabilitu doručovacích služieb. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá pre elektronickú identifikáciu a dôveryhodné elektronické služby pre elektronické transakcie s cieľom zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu.

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá pre elektronickú identifikáciu a dôveryhodné elektronické služby pre elektronické transakcie s cieľom rozvíjať jednotný digitálny trh zaručením vysokej úrovne bezpečnosti a posilnením dôvery v bezpečné cezhraničné elektronické transakcie v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V tomto nariadení sa stanovujú podmienky, za ktorých členské štáty uznávajú a akceptujú prostriedky elektronickej identifikácie fyzických a právnických osôb, ktoré patria do oznámeného systému elektronickej identifikácie iného členského štátu.

2. V tomto nariadení sa stanovujú podmienky, za ktorých členské štáty uznávajú a akceptujú prostriedky elektronickej identifikácie akéhokoľvek subjektu alebo fyzických alebo právnických osôb, ktoré patria do oznámeného systému elektronickej identifikácie iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V tomto nariadení sa vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby a autentifikáciu webových lokalít.

3. V tomto nariadení sa vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické potvrdzovanie a overovanie, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby a autentifikáciu webových lokalít.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Týmto nariadením sa zabezpečuje, aby dôveryhodné služby a produkty, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, mali povolenie na voľný obeh na vnútornom trhu.

4. Týmto nariadením sa zabezpečuje, aby dôveryhodné služby a produkty, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, mali voľný obeh na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na elektronickú identifikáciu poskytovanú členskými štátmi a poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými v Únii alebo poskytovanú v ich mene alebo pod ich dohľadom.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na elektronickú identifikáciu poskytovanú členskými štátmi a poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými v Únii alebo poskytovanú v ich mene alebo pod ich dohľadom. Toto nariadenie sa vzťahuje na dôveryhodné služby ponúkané verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Toto nariadenie sa nevzťahuje na dôveryhodné služby poskytované výhradne na účely testovania, školenia alebo vedeckého výskumu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „elektronická identifikácia“ je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme jednoznačne reprezentujúcich fyzickú alebo právnickú osobu;

(1) „elektronická identifikácia“ je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme jednoznačne reprezentujúcich subjekt alebo fyzickú alebo právnickú osobu;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) „prostriedok elektronickej identifikácie“ je fyzická jednotka obsahujúca údaje, ako sa uvádza v bode 1 tohto článku, ktorá sa používa na prístup k službám online, ako sa uvádza v článku 5;

(2) „prostriedok elektronickej identifikácie“ je fyzická jednotka obsahujúca údaje, ako sa uvádza v bode 1 tohto článku, ktorá sa používa na prístup k elektronickým službám, ako sa uvádza v článku 5;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) „certifikát“ je elektronické osvedčenie, ktoré spája údaje na overenie elektronického podpisu alebo pečate fyzickej alebo právnickej osoby s certifikátom a potvrdzuje tieto údaje o príslušnej osobe;

(10) „certifikát“ je elektronické osvedčenie, ktoré spája údaje na overenie elektronického podpisu alebo pečate s identifikačnými údajmi akéhokoľvek subjektu alebo fyzickej alebo právnickej osoby a potvrdzuje tieto údaje o príslušnej osobe;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) „poskytovateľ dôveryhodných služieb“ je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca jednu alebo viacero dôveryhodných služieb;

(14) „poskytovateľ dôveryhodných služieb“ je subjekt alebo fyzická alebo právnická osoba poskytujúca aspoň jednu dôveryhodnú službu;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) „autor pečate“ je právnická osoba, ktorá vytvára elektronickú pečať;

(19) „autor pečate“ je subjekt alebo právnická osoba, ktorá vytvára elektronickú pečať;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) „elektronický dokument“ je dokument v akomkoľvek elektronickom formáte;

(27) „elektronický dokument“ je samostatný súbor štruktúrovaných dát v akomkoľvek elektronickom formáte;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 31a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a) „narušenie bezpečnosti“ je bezpečnostný incident, ktorý má za následok náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené zverejnenie alebo sprístupnenie osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na vnútornom trhu sa povoľuje voľný obeh produktov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

2. Na vnútornom trhu majú voľný a bezpečný obeh produktov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21a

 

Spracovanie a ochrana údajov

 

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb, emitenti, služby overovania, závislé strany a orgány dohľadu zabezpečia pri spracovaní osobných údajov spravodlivé a zákonné spracovanie v súlade so smernicou 95/46/ES. Takéto spracovanie je prísne obmedzené na minimum údajov potrebných na vydanie a uchovávanie elektronickej identifikácie alebo certifikátu, overenie elektronickej autentifikácie alebo poskytnutie dôveryhodnej služby.

 

2. Poskytovatelia dôveryhodných služieb, emitenti a služby overovania zabezpečia dôvernosť a integritu údajov týkajúcich sa osoby, ktorej sa vydáva elektronická identifikácia alebo ktorej sa poskytuje služba.

 

3. Bez toho, aby bol dotknutý právny účinok, ktorý majú pseudonymy podľa vnútroštátnych právnych predpisov, členské štáty nesmú brániť emitentom, aby v prostriedkoch elektronickej autentifikácie uvádzali pseudonym namiesto mena držiteľa alebo popri mene držiteľa, alebo brániť poskytovateľom dôveryhodných služieb, aby v certifikátoch elektronických podpisov uvádzali pseudonym namiesto mena signatára.

 

4. Služby overovania nesmú zhromažďovať alebo uchovávať údaje nad rámec údajov potrebných na proces potvrdzovania. Služby overovania nesmú vytvárať profily signatárov, závislých strán alebo iných zákazníkov. Záznamy možno uchovávať na účely odhaľovania podvodov a narušení, nie však dlhšie ako 90 dní.

 

5. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb uchovávajú dokumenty alebo informácie týkajúce sa poskytnutej služby v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Po ukončení svojej činnosti kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb uložia tieto dokumenty a údaje u orgánu dohľadu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4b

 

Právo na prístup a informácie pre užívateľov dôveryhodných služieb

 

Poskytovatelia dôveryhodných služieb poskytnú používateľom aspoň informácie o zbere, odovzdávaní a uchovávaní ich osobných údajov, ako aj informácie o postupe overovania, ktorý sa má zaviesť.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vzájomné uznávanie a akceptovanie

Vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keď sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo administratívnej praxe vyžaduje elektronická identifikácia využívajúca prostriedok elektronickej identifikácie a autentifikáciu, akýkoľvek prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v inom členskom štáte patriaci do systému začleneného zoznamu uverejneného Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 7, sa uznáva a akceptuje na účely prístupu k tejto službe.

Keď sa na prístup k službe online podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo administratívnej praxe povoľuje elektronická identifikácia využívajúca prostriedok elektronickej identifikácie a autentifikáciu, akýkoľvek prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v inom členskom štáte, ktorý zabezpečuje rovnakú alebo vyššiu úroveň zabezpečenia a ktorý patrí do systému začleneného do zoznamu uverejneného Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 7, sa uznáva a akceptuje na účely prístupu k tejto službe.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) prostriedky elektronickej identifikácie sa môžu použiť na prístup aspoň k verejným službám, ktoré vyžadujú elektronickú identifikáciu v oznamujúcom členskom štáte;

b) prostriedky elektronickej identifikácie sa môžu použiť na prístup aspoň k verejným službám, ktoré umožňujú elektronickú identifikáciu v oznamujúcom členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) prostriedky elektronickej identifikácie spájajú rôzne úrovne zabezpečenia v závislosti od typu služieb, ku ktorým umožňujú prístup;

Odôvodnenie

Je nevyhnutné stanoviť rôzne úrovne bezpečnosti. Návrh nešpecifikuje, ku ktorému typu služieb online umožňuje elektronická identifikácia prístup. Prístup k citlivým údajom sa musí spájať s určitou mierou spoľahlivosti identity odlišnou od miery požadovanej pre prístup ku všeobecným informáciám. Proces rozpoznávania identity musí byť navrhnutý tak, aby bola zabezpečená primeraná úroveň bezpečnosti v súlade s typom služieb, ku ktorým majú občania prístup.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) oznamujúci členský štát zabezpečuje dostupnosť možnosti autentifikácie online kedykoľvek a bezplatne, aby si každá závislá strana mohla overiť osobné identifikačné údaje, ktoré prijala v elektronickej forme. Členské štáty nesmú uložiť žiadne konkrétne technické požiadavky závislým stranám usadeným mimo ich územia, ktoré chcú vykonať takúto autentifikáciu. Keď sa naruší alebo čiastočne kompromituje buď oznámený systém identifikácie, alebo možnosť autentifikácie, členské štáty bezodkladne pozastavia alebo odvolajú oznámený systém identifikácie alebo možnosť autentifikácie alebo ich príslušné kompromitované časti a informujú o tom ostatné členské štáty a Komisiu v súlade s článkom 7;

d) oznamujúci členský štát zabezpečuje dostupnosť autentifikácie online, aby si každá závislá strana usadená mimo územia tohto členského štátu mohla overiť osobné identifikačné údaje, ktoré prijala v elektronickej forme. Takáto autentifikácia sa musí poskytovať bezplatne pri prístupe k službám online, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora. Členské štáty nesmú neúmerne uložiť žiadne konkrétne technické požiadavky závislým stranám, ktoré chcú vykonať takúto autentifikáciu;

Odôvodnenie

Jednoznačné priradenie osobných identifikačných údajov osobe by vyžadovalo veľmi vysokú úroveň kontroly (minimálne úroveň 4), ktorá je v rozpore s použitím rôznych úrovní zabezpečenia. Úroveň istoty vzťahujúca sa na priraďovanie údajov by mala byť založená na úrovni zabezpečenia. Táto úroveň by mala byť vždy na minime nevyhnutnom na ochranu záujmov závislej strany. Otázka minimalizácie údajov je relevantná.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmená a až c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty, ktoré oznamujú systémy elektronickej identifikácie, odovzdajú Komisii tieto informácie a bez zbytočného meškania všetky ich následné zmeny:

1. Oznamujúci členský štát odovzdá Komisii tieto informácie a bez zbytočného meškania všetky ich následné zmeny:

a) opis oznámeného systému elektronickej identifikácie;

a) opis oznámeného systému elektronickej identifikácie vrátane jeho úrovní zabezpečenia identity;

b) orgány zodpovedné za oznámený systém elektronickej identifikácie;

b) orgán alebo orgány zodpovedné za oznámený systém elektronickej identifikácie;

c) informácie o tom, kto spravuje registráciu jednoznačných osobných identifikátorov;

c) informácie o orgáne alebo orgánoch, ktoré spravujú overovanie osobných identifikačných údajov;

Odôvodnenie

Tieto zmeny dopĺňajú zmeny v ostatných článkoch o elektronickej identifikácii a potvrdzujú, že jednoznačné priradenie je v rozpore s úrovňou zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) opis oznámeného systému elektronickej identifikácie;

a) opis oznámeného systému elektronickej identifikácie vrátane rôznych úrovní bezpečnosti spojených s typmi služieb, ku ktorým sa umožňuje prístup;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) opis možnosti autentifikácie;

d) opis možnosti autentifikácie po zohľadnení rôznych úrovní bezpečnosti potrebných pre prístup;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak Komisia dostane oznámenie po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2, zoznam do troch mesiacov zmení a doplní.

3. Ak Komisia dostane oznámenie po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2, zoznam do jedného mesiaca zmení.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, formáty a postupy oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať formáty oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Odôvodnenie

Definovanie okolností a postupov správy prekračuje samotné vykonávanie navrhovaného nariadenia, a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom vykonávacích právomocí podľa článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Koordinácia

Koordinácia a interoperabilita

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty spolupracujú na zabezpečení interoperability prostriedkov elektronickej identifikácie patriacich do oznámeného systému a na zvýšení ich bezpečnosti.

1. Členské štáty spolupracujú na zabezpečení interoperability a technologickej neutrality prostriedkov elektronickej identifikácie patriacich do oznámeného systému a na zvýšení ich bezpečnosti.

Odôvodnenie

Pravidlá pre zabezpečenie technickej interoperability musia byť z technologického hľadiska neutrálne s cieľom rešpektovať rozhodnutia členských štátov vo veci vývoja ich vnútroštátnych systémov elektronickej identifikácie a autentifikácie.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Ak systém elektronickej identifikácie nevyhovie predbežnému technickému preskúmaniu z hľadiska jeho neutrality a interoperability, za ktoré sú zodpovedné členské štáty v rámci mechanizmu spolupráce podľa odseku 1, nepovolí sa jeho oznámenie podľa článku 7 na účely vzájomného uznávania podľa článku 5.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1d. Členské štáty spolupracujú s cieľom zabezpečiť interoperabilitu prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré patria do oznámeného systému elektronickej identifikácie a zvýšiť ich bezpečnosť.

Odôvodnenie

Model interoperability bude kľúčom k úspechu tohto nariadenia. Ďalšie rokovania medzi členskými štátmi budú potrebné na určenie, čo musí zahŕňať a ako by mal fungovať.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o uľahčenie cezhraničnej interoperability prostriedkov elektronickej identifikácie stanovením minimálnych technických požiadaviek.

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o uľahčenie cezhraničnej interoperability prostriedkov elektronickej identifikácie stanovením technicky neutrálnych minimálnych požiadaviek pre jednotlivé úrovne bezpečnosti.

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ ciele, obsah, rozsah pôsobnosti a trvanie delegovania právomoci sú výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Pozmeňujúci návrh podstatne objasňuje delegovanie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je zodpovedný za každú priamu škodu spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe pre nedodržanie povinností stanovených v článku 15 ods. 1, pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je zodpovedný za škodu spôsobenú akémukoľvek subjektu alebo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe pre nedodržanie povinností stanovených v článku 15 ods. 1, pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb je zodpovedný za každú priamu škodu spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe pre nedodržanie požiadaviek stanovených v tomto nariadení, najmä v článku 19, pokiaľ kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

2. Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb je zodpovedný za každú škodu spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe pre nedodržanie požiadaviek stanovených v tomto nariadení, najmä v článku 19, pokiaľ kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Toto nariadenie sa nedotkne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II)1, predovšetkým uplatňovania práva, ktoré sa podľa článku 4 nariadenia Rím II vzťahuje na mimozmluvné záväzky vznikajúce z náhrady škody z mimozmluvného záväzku.

 

__________________

 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II), Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 40.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

vypúšťa sa

Spracovanie a ochrana údajov

 

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb a orgány dohľadu zabezpečia pri spracovaní osobných údajov spravodlivé a zákonné postupy v súlade so smernicou 95/46/ES.

 

2. Poskytovatelia dôveryhodných služieb spracúvajú osobné údaje v súlade so smernicou 95/46/ES. Takéto spracovanie sa prísne obmedzuje na minimálne údaje potrebné na vydanie a uchovávanie certifikátu alebo na poskytovanie dôveryhodných služieb.

 

3. Poskytovatelia dôveryhodných služieb zaručia dôvernosť a neporušenosť údajov týkajúcich sa osoby, ktorej poskytujú dôveryhodnú službu.

 

4. Bez toho, aby bol dotknutý právny účinok vzťahujúci sa na pseudonymy podľa vnútroštátneho práva, členské štáty nesmú brániť poskytovateľom dôveryhodných služieb, aby v certifikátoch elektronických podpisov uvádzali pseudonym namiesto mena signatára.

 

(pozri PN k článku 4a (nový))

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vždy, keď je možné, dôveryhodné služby poskytované a produkty pre koncových užívateľov používané pri poskytovaní týchto služieb sa sprístupňujú osobám so zdravotným postihnutím.

Ak to nie je technicky nemožné, dôveryhodné služby poskytované a produkty pre koncových užívateľov používané pri poskytovaní týchto služieb sa sprístupňujú osobám so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Komisia zavedie a udelí značku dôvery na rozlíšenie produktov a služieb, ktoré sú prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Organizácie EÚ pre normalizáciu sú zodpovedné za rozvoj hodnotiacich kritérií pre produkty a služby, ktoré sú prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty určia vhodný subjekt usadený na ich území, alebo, po vzájomnej dohode, v inom členskom štáte, pod dohľadom určujúceho členského štátu. Orgány dohľadu dostanú všetky dozorné a vyšetrovacie právomoci potrebné na vykonávanie ich úloh.

1. Členské štáty určia vhodný subjekt usadený na ich území, alebo, po vzájomnej dohode, v inom členskom štáte, pod dohľadom určujúceho členského štátu. Orgány dohľadu dostanú dozorné a vyšetrovacie právomoci potrebné na vykonávanie ich úloh.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty určia vhodný subjekt usadený na ich území, alebo, po vzájomnej dohode, v inom členskom štáte, pod dohľadom určujúceho členského štátu. Orgány dohľadu dostanú všetky dozorné a vyšetrovacie právomoci potrebné na vykonávanie ich úloh.

1. Členské štáty určia vhodný subjekt usadený na ich území, alebo, po vzájomnej dohode, v inom členskom štáte, pod dohľadom určujúceho členského štátu. Orgány dohľadu dostanú všetky dozorné a vyšetrovacie právomoci potrebné na vykonávanie ich úloh. Členské štáty oznámia Komisii názvy a adresy svojich určených orgánov dohľadu.

(Pozri PN k odseku 4).

Odôvodnenie

Reštrukturalizácia kvôli jasnosti: odsek 1 sa zaoberá menovaním orgánu dohľadu. Ustanovenie bolo presunuté z odseku 4, keďže sa zaoberá tým istým predmetom.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2, pokiaľ ide o konkrétne prostriedky dohľadu.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Každý orgán dohľadu Komisii a členským štátom predloží výročnú správu o činnostiach dohľadu za posledný kalendárny rok do konca prvého štvrťroka nasledujúceho roka. Táto správa obsahuje aspoň:

3. Každý orgán dohľadu Komisii predloží výročnú správu o činnostiach dohľadu za posledný kalendárny rok do konca prvého štvrťroka nasledujúceho roka. Táto správa obsahuje aspoň:

Odôvodnenie

Požiadavka predkladať výročné správy aj členským štátom sa ukazuje ako zbytočná záťaž.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom názvy a adresy svojich určených orgánov dohľadu.

vypúšťa sa

(Pozri PN k odseku 1).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o definovanie postupov vzťahujúcich sa na úlohy uvedené v odseku 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ môže legislatívny akt delegovať na Komisiu právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Navrhovaná delegácia by prekračovala prostú možnosť doplnenia alebo zmeny nepodstatných prvkov navrhovaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, formáty a postupy správy uvedenej v odseku 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať formáty správy uvedenej v odseku 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Odôvodnenie

Definovanie okolností a postupov správy prekračuje samotné vykonávanie navrhovaného nariadenia, a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom vykonávacích právomocí podľa článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu si s cieľom vymeniť si osvedčené postupy v čo najkratšom čase navzájom poskytujú relevantné informácie a vzájomnú pomoc, aby sa činnosti mohli vykonávať konzistentne. Vzájomná pomoc zahŕňa najmä žiadosti o informácie a opatrenia dohľadu, ako sú žiadosti o vykonanie inšpekcií súvisiacich s bezpečnostnými auditmi, ako sa uvádza v článkoch 15, 16 a 17.

1. Orgány dohľadu si s cieľom vymeniť si osvedčené postupy v čo najkratšom čase navzájom poskytujú relevantné informácie a vzájomnú pomoc, aby sa činnosti uvedené v článku 13 mohli vykonávať konzistentne. Vzájomná pomoc zahŕňa najmä žiadosti o informácie a opatrenia dohľadu, ako sú žiadosti o vykonanie inšpekcií súvisiacich s bezpečnostnými auditmi, ako sa uvádza v článkoch 15, 16 a 17.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikovať formáty a postupy vzájomnej pomoci stanovenej v tomto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Určenie formátov a postupov vzájomnej pomoci prekračuje samotné vykonávanie navrhovaného nariadenia, a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom vykonávacích právomocí podľa článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb vrátane kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb usadení na území Únie vykonávajú vhodné technické a organizačné opatrenia v rámci riadenia rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. So zreteľom na najnovšie technológie tieto opatrenia musia zabezpečiť úroveň bezpečnosti primeranú stupňu rizika. Vykonajú najmä opatrenia prevencie a minimalizácie vplyvu bezpečnostných incidentov a zainteresovaným stranám oznámia nepriaznivé účinky prípadných incidentov.

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb vrátane kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb usadení na území Únie vykonávajú vhodné technické a organizačné opatrenia v rámci riadenia rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. So zreteľom na najnovší technický rozvoj, každé z týchto opatrení musí zabezpečiť úroveň bezpečnosti primeranú stupňu rizika. Vykonajú najmä opatrenia prevencie a minimalizácie vplyvu bezpečnostných incidentov a zainteresovaným stranám oznámia nepriaznivé účinky prípadných incidentov.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Ak narušenie bezpečnosti môže poškodiť užívateľa dôveryhodných služieb, orgán dohľadu musí bezodkladne oznámiť narušenie užívateľom dôveryhodných služieb, aby mohli prijať potrebné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie opatrení uvedených v odseku 1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ môže legislatívny akt delegovať na Komisiu právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Navrhovaná delegácia by prekračovala prostú možnosť doplnenia alebo zmeny nepodstatných prvkov navrhovaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, formáty a postupy vrátane lehôt, uplatniteľné na účel odsekov 1 až 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať formáty uplatniteľné na účel odsekov 1 až 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Odôvodnenie

Definovanie okolností a postupov vrátane lehôt prekračuje samotné vykonávanie navrhovaného nariadenia, a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom vykonávacích právomocí podľa článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o špecifikovanie podmienok uznania nezávislého subjektu vykonávajúceho audit uvedený v odseku 1 tohto článku, článku 15 ods. 1 a článku 17 ods. 1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ môže legislatívny akt delegovať na Komisiu právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Navrhované delegovanie by presahovalo samotné dopĺňanie alebo menenie nepodstatných prvkov navrhovaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, postupy a formáty uplatniteľné na účel odsekov 1, 2 a 4. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vymedziť formáty uplatniteľné na účel odsekov 1, 2 a 4. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Odôvodnenie

Definovanie okolností a postupov prekračuje samotné vykonávanie navrhovaného nariadenia, a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom vykonávacích právomocí podľa článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb orgánu dohľadu oznámia svoj úmysel začať poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú službu a predložia mu správu z bezpečnostného auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý subjekt, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb môžu začať poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú službu potom, keď orgánu dohľadu predložili oznámenie a správu z bezpečnostného auditu.

1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb orgánu dohľadu oznámia svoj úmysel začať poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú službu a predložia mu správu z bezpečnostného auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý subjekt, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb môžu začať poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú službu po kladnom výsledku overenia v súlade s odsekom 3.

Odôvodnenie

Povoliť kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb začať poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú službu hneď po tom, ako predložia oznámenie a správu z bezpečnostného auditu orgánu dohľadu, sa zdá byť predčasné. Začať poskytovať kvalifikované dôveryhodné služby by malo byť povolené len kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, ktorí spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Po predložení príslušných dokumentov orgánu dohľadu podľa odseku 1 sa kvalifikovaní poskytovatelia služieb zaradia do zoznamov dôveryhodných informácií uvedených v článku 18, v ktorých sa zaznamená predloženie oznámenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, formáty a postupy na účel odsekov 1, 2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať formáty na účely odsekov 1, 2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Odôvodnenie

Definovanie okolností a postupov vrátane lehôt prekračuje samotné vykonávanie navrhovaného nariadenia, a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom vykonávacích právomocí podľa článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát vytvorí, vedie a zverejňuje zoznamy dôveryhodných informácií s informáciami týkajúcimi sa kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb, pre ktorých je kompetentný, spolu s informáciami týkajúcimi sa kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú.

1. Každý členský štát vytvorí, vedie a zverejňuje zoznamy dôveryhodných informácií s informáciami týkajúcimi sa kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb ako je uvedené v článku 17, pre ktorých je zodpovedný, vrátane informácii povoľujúcich identifikáciu poskytovateľov kvalifikovaných dôveryhodných služieb a označenie ich kvalifikovaného postavenia spolu s informáciami týkajúcimi sa kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) nesú riziko zodpovednosti za škodu udržiavaním dostatočných finančných zdrojov alebo prostredníctvom vhodného poistenia zodpovednosti za škodu;

b) s ohľadom na riziko zodpovednosti za škodu, ako sa uvádza v článku 8 ods. 2, udržiavajú dostatočné finančné zdroje alebo majú uzatvorené vhodné poistenie zodpovednosti za škodu;

Odôvodnenie

Uvádzajú sa ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia dôveryhodných služieb mali vedomosť o tom, čo sa od nich vyžaduje.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) pred uzavretím zmluvného vzťahu informujú každú osobu, ktorá chce využívať kvalifikovanú dôveryhodnú službu, o presných podmienkach využívania tejto služby;

c) pred uzavretím zmluvného vzťahu informujú každú osobu, ktorá chce využívať kvalifikovanú dôveryhodnú službu, o presných podmienkach využívania tejto služby vrátane akýchkoľvek obmedzení jej využívania;

Odôvodnenie

Uvádzajú sa ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia dôveryhodných služieb mali vedomosť o tom, čo sa od nich vyžaduje.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) používajú dôveryhodné systémy na ukladanie im poskytnutých údajov v overiteľnej forme tak, aby:

e) používajú dôveryhodné systémy na ukladanie im poskytnutých údajov v overiteľnej forme tak, aby:

– boli verejne dostupné a vyhľadateľné iba po získaní súhlasu osoby, ktorej boli údaje vystavené,

– boli verejne dostupné a vyhľadateľné iba po získaní súhlasu osoby, ktorej sa údaje týkajú,

– zápisy a zmeny mohli robiť len oprávnené osoby,

– zápisy a zmeny uchovávaných údajov mohli robiť len oprávnené osoby,

– bolo možné skontrolovať pravosť informácií;

– bolo možné skontrolovať pravosť údajov;

Odôvodnenie

Uvádzajú sa ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia dôveryhodných služieb mali vedomosť o tom, čo sa od nich vyžaduje.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) vykonávajú opatrenia proti falšovaniu a krádeži údajov;

f) vykonávajú príslušné opatrenia proti falšovaniu a krádeži údajov;

Odôvodnenie

Uvádzajú sa ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia dôveryhodných služieb mali vedomosť o tom, čo sa od nich vyžaduje.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g) zaznamenávajú počas vhodného obdobia všetky relevantné informácie týkajúce sa údajov vydaných a prijatých kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, najmä na účel poskytnutia dôkazov v súdnom konaní. Toto zaznamenávanie sa môže realizovať elektronicky;

g) zaznamenávajú a ponechávajú prístupné počas vhodného obdobia, a to aj po ukončení činnosti kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb, všetky relevantné informácie týkajúce sa údajov vydaných a prijatých kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, najmä na účel poskytnutia dôkazov v súdnom konaní.. Toto zaznamenávanie sa môže realizovať elektronicky;

Odôvodnenie

Uvádzajú sa ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia dôveryhodných služieb mali vedomosť o tom, čo sa od nich vyžaduje.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia) vedú a udržiavajú aktualizovanú databázu certifikátov v prípadoch, keď kvalifikovaná dôveryhodná služba zahŕňa vydávanie kvalifikovaných certifikátov.

Odôvodnenie

Uvádzajú sa ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia dôveryhodných služieb mali vedomosť o tom, čo sa od nich vyžaduje.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o definovanie rôznych úrovní bezpečnosti elektronického podpisu uvedených v odseku 4.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ môže legislatívny akt delegovať na Komisiu právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Navrhované delegovanie by presahovalo samotné dopĺňanie alebo zmenu nepodstatných prvkov navrhovaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie požiadaviek stanovených v prílohe I.

4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijať delegované akty týkajúce sa ďalšieho špecifikovania požiadaviek stanovených v prílohe I s cieľom zabezpečiť potrebné prispôsobenie sa technickému vývoju.

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ ciele, obsah, rozsah pôsobnosti a trvanie delegovania právomoci sú výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Pozmeňujúci návrh podstatne objasňuje delegovanie.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o stanovenie osobitných kritérií, ktoré musia splniť určené subjekty uvedené v odseku 1.

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijať delegované akty týkajúce sa stanovenia osobitných kritérií, ktoré musia splniť určené subjekty uvedené v odseku 1 s cieľom vykonávať certifikácie v súlade s odsekom 1.

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ ciele, obsah, rozsah pôsobnosti a trvanie delegovania právomoci sú výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Pozmeňujúci návrh podstatne objasňuje delegovanie.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov definovať okolnosti, formáty a postupy uplatniteľné na účely odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

3. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vymedziť formáty uplatniteľné na účely odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Odôvodnenie

Definovanie okolností a postupov prekračuje samotné vykonávanie navrhovaného nariadenia, a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom vykonávacích právomocí podľa článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie požiadaviek stanovených v odseku 1.

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie požiadaviek stanovených v odseku 1 s cieľom zabezpečiť potrebné prispôsobenie sa technickému rozvoju.

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ ciele, obsah, rozsah pôsobnosti a trvanie delegovania právomoci sú výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Pozmeňujúci návrh podstatne objasňuje delegovanie.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie požiadaviek stanovených v odseku 1.

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie požiadaviek stanovených v odseku 1, s cieľom zabezpečiť potrebné prispôsobenie sa technickému rozvoju.

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ ciele, obsah, rozsah pôsobnosti a trvanie delegovania právomoci sú výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Pozmeňujúci návrh podstatne objasňuje delegovanie.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o definovanie rôznych úrovní zaručenia bezpečnosti elektronických pečatí uvedených v odseku 4.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie požiadaviek stanovených v prílohe III.

4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie požiadaviek stanovených v prílohe III s cieľom zabezpečiť potrebné prispôsobenie sa technickému rozvoju.

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ ciele, obsah, rozsah pôsobnosti a trvanie delegovania právomoci sú výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Pozmeňujúci návrh podstatne objasňuje delegovanie.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 sa prenáša na Komisiu na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článkoch 8 ods. 3, 18 ods. 5, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomocí uvedených v článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v tomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 3, článku 18 ods. 5, článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 2, článku 27 ods. 2, článku 29 ods. 4, článku 30 ods. 2, článku 31, článku 35 ods. 3 ods. a 37 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 3, článku 18 ods. 5, článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 2, článku 27 ods. 2, článku 29 ods. 4, článku 30 ods. 2, článku 31, článku 35 ods. 3 a článku 37 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia Európskemu parlamentu a Rade podáva správy o uplatňovaní tohto nariadenia. Prvú správu predloží najneskôr do štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Následné správy bude potom predkladať každé štyri roky.

Komisia Európskemu parlamentu a Rade podáva správy o uplatňovaní tohto nariadenia, predovšetkým v súvislosti s dosahovaním cieľa tohto nariadenia rozvíjať jednotný digitálny trh posilňovaním dôvery v bezpečné cezhraničné elektronické transakcie. Správa okrem iného zohľadní vývoj na trhu, ako aj právny a technický rozvoj. V prípade potreby sa spolu s touto správou ďalej predložia aj návrhy príslušných právnych predpisov. Prvú správu predloží najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Následné správy bude potom predkladať každé štyri roky.

POSTUP

Názov

Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

Referenčné čísla

COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2012

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

14.6.2012

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Alajos Mészáros

11.12.2012

Prerokovanie vo výbore

24.4.2013

 

 

 

Dátum prijatia

20.6.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Frédérique Ries, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (9.7.2013)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
(COM(2012)0238 – C7‑0133/2012 – 2012/0146(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Rohde

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh nariadenia má za cieľ dosiahnuť vzájomné uznávanie oznámených systémov elektronickej identifikácie a elektronických dôveryhodných služieb v záujme rozvoja vnútorného digitálneho trhu. Návrh tak rozširuje právny rámec existujúcej smernice 1999/93/ES o elektronických podpisoch.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie, ktorý sa snaží riešiť problémy existujúcej smernice nielen posilnením právneho rámca, ale aj zvýšením právnej istoty. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto súhlasí s výberom nariadenia, a nie smernice.

Podľa názoru spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko je nariadenie veľmi potrebným prvým krokom v rozvoji dobre fungujúceho vnútorného digitálneho trhu, ktorý pre podniky a spotrebiteľov výrazne zjednoduší vykonávanie elektronických cezhraničných transakcií a zvýši dôveru v elektronické transakcie.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko podporuje úsilie Komisie o spojenie do značnej miery diferencovaného využívania systémov elektronickej identifikácie v jednotlivých členských štátoch so silným mechanizmom vzájomného uznávania.

Toto nariadenie však neposkytuje model, ktorý môže zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti na základe doterajších skúseností.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto navrhuje zaviesť a vymedziť úrovne bezpečnosti v rámci nariadenia, aby sa vyriešili všetky nejasnosti a zaistilo fungovanie nariadenia v praxi. Preto boli zrušené viaceré delegované a vykonávacie akty.

Ďalšia otázka v oblasti bezpečnosti sa týka regulácie dôveryhodných služieb, pričom spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že by malo byť jasné, či dôveryhodné služby, ktoré sa objavujú na zozname dôveryhodných informácií, boli schválené alebo stále čakajú na potvrdenie o súlade s požiadavkami.

Čo sa týka systému elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb, navrhované zmeny majú za cieľ zníženie zbytočnej byrokracie v rámci mechanizmov dohľadu s cieľom zmierniť záťaž pre členské štáty i podniky a zabezpečiť jasný a jednoduchý koordinačný mechanizmus.

Pozmeňujúce návrhy riešia napokon aj otázku zodpovednosti, ktorá je v návrhu Komisie definovaná široko a mohla by vytvoriť neželané prekážky v ďalšom rozvoji digitálnej oblasti.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na rýchlosť technologických zmien by sa v rámci tohto nariadenia mal prijať prístup, ktorý je otvorený voči inováciám.

(20) Vzhľadom na rýchlosť technologických zmien by sa v rámci tohto nariadenia mal prijať prístup, ktorý je na jednej strane otvorený voči inováciám, ale zároveň je neustále zameraný predovšetkým na spotrebiteľov a ich záujmy.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) V súlade s povinnosťami v rámci Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý nadobudol platnosť v EÚ, by osoby s postihnutím mali mať možnosť využívať dôveryhodné služby a produkty pre koncových používateľov používané pri poskytovaní týchto služieb na rovnakých základoch ako iní spotrebitelia.

(23) V súlade s povinnosťami v rámci Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý nadobudol platnosť v EÚ, a v súlade s návrhom Komisie o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora1, by osoby so zdravotným postihnutím mali mať možnosť využívať dôveryhodné služby a produkty pre koncových používateľov používané pri poskytovaní týchto služieb na rovnakých základoch ako iní spotrebitelia.

 

__________________

 

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora [COM(2012)0721].

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a) Systémy elektronickej identifikácie by mali byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1, ktorá upravuje spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch podľa tohto nariadenia a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov určených členskými štátmi.

 

__________________

 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Orgány dohľadu by mali spolupracovať a vymieňať si informácie s orgánmi na ochranu údajov s cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb riadne vykonávali právne predpisy o ochrane údajov. Výmena informácií by sa mala vzťahovať najmä na bezpečnostné incidenty a narušenia bezpečnosti osobných údajov.

(25) Orgány dohľadu v členských štátoch by mali spolupracovať a vymieňať si informácie s orgánmi na ochranu údajov s cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb riadne vykonávali právne predpisy o ochrane údajov. Výmena informácií by sa mala vzťahovať najmä na bezpečnostné incidenty a narušenia bezpečnosti osobných údajov.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že členské štáty musia spolupracovať, ak sa má dosiahnuť harmonizácia v digitálnej oblasti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) Aby Komisia a členské štáty mohli posúdiť efektívnosť mechanizmu oznamovania narušenia zavedeného týmto nariadením, malo by sa vyžadovať, aby orgány dohľadu Komisii a Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) poskytovali súhrnné informácie.

(30) Aby Komisia a členské štáty mohli posúdiť účinnosť mechanizmu oznamovania narušenia zavedeného týmto nariadením, malo by sa vyžadovať, aby orgány dohľadu poskytovali súhrnné informácie Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že je potrebné podávať informácie len jednému kontaktnému miestu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom doplniť určité podrobné technické aspekty tohto nariadenia pružným a rýchlym spôsobom by sa na Komisiu mala preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o interoperabilitu elektronickej identifikácie; bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vyžadujú od poskytovateľov dôveryhodných služieb; uznávané nezávislé subjekty zodpovedné za vykonávanie auditov poskytovateľov služieb; zoznamy dôveryhodných informácií; požiadavky týkajúce sa úrovní bezpečnosti elektronických podpisov; požiadavky na kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy, ich overenie a uchovávanie; subjekty zodpovedné za certifikáciu zariadení na vytvorenie kvalifikovaných elektronických podpisov; a požiadavky týkajúce sa úrovní bezpečnosti elektronických pečatí a kvalifikovaných certifikátov pre elektronické pečate; interoperabilitu doručovacích služieb. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že toto je potrebné urobiť pred tým, ako nariadenie nadobudne účinnosť, a nemalo by sa to prenechávať na delegované akty (pozri tiež nasledujúci pozmeňujúci návrh). Uvedené odôvodnenie je teda zbytočné.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V tomto nariadení sa stanovujú podmienky, za ktorých členské štáty uznávajú a akceptujú prostriedky elektronickej identifikácie fyzických a právnických osôb, ktoré patria do oznámeného systému elektronickej identifikácie iného členského štátu.

2. V tomto nariadení sa stanovujú podmienky, za ktorých členské štáty uznávajú a akceptujú prostriedky elektronickej identifikácie akéhokoľvek subjektu alebo fyzických či právnických osôb, ktoré patria do oznámeného systému elektronickej identifikácie iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V tomto nariadení sa vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby a autentifikáciu webových lokalít.

3. V tomto nariadení sa vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické potvrdzovanie a overovanie, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby a autentifikáciu webových lokalít.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na elektronickú identifikáciu poskytovanú členskými štátmi a poskytovateľmi dôveryhodných služieb usadenými v Únii alebo poskytovanú v ich mene alebo pod ich dohľadom.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na elektronickú identifikáciu poskytovanú členskými štátmi alebo poskytovanú v ich mene, v rámci ich zodpovednosti alebo pod ich dohľadom.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že členské štáty by mali mať možnosť externalizovať elektronickú identifikáciu tretím stranám, nad ktorými vykonávajú len dohľad.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Toto nariadenie sa vzťahuje na poskytovateľov dôveryhodných služieb usadených v Únii.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko by chcel spresniť, že nariadenie rieši dve rozličné otázky.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „elektronická identifikácia“ je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme jednoznačne reprezentujúcich fyzickú alebo právnickú osobu;

(1) „elektronická identifikácia“ je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme jednoznačne reprezentujúcich subjekt, fyzickú alebo právnickú osobu alebo pseudonym takéhoto subjektu alebo osoby;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) „prostriedok elektronickej identifikácie“ je fyzická jednotka obsahujúca údaje, ako sa uvádza v bode 1 tohto článku, ktorá sa používa na prístup k službám online, ako sa uvádza v článku 5;

(2) „prostriedok elektronickej identifikácie“ je fyzická jednotka obsahujúca údaje, ako sa uvádza v bode 1 tohto článku, ktorá sa používa na prístup k elektronickým službám, ako sa uvádza v článku 5;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) „certifikát“ je elektronické osvedčenie, ktoré spája údaje na overenie elektronického podpisu alebo pečate fyzickej alebo právnickej osoby s certifikátom a potvrdzuje tieto údaje o príslušnej osobe;

(10) „certifikát“ je elektronické osvedčenie, ktoré spája údaje na overenie elektronického podpisu alebo pečate subjektu alebo fyzickej či právnickej osoby s certifikátom a potvrdzuje tieto údaje o príslušnej osobe;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) „dôveryhodná služba“ je akákoľvek elektronická služba spočívajúca vo vytváraní, potvrdzovaní, overovaní, spracovávaní a uchovávaní elektronických podpisov, elektronických pečatí, elektronických časových pečiatok, elektronických dokumentov, elektronických doručovacích služieb, autentifikácie webových lokalít a elektronických certifikátov vrátane certifikátov elektronických podpisov a elektronických pečatí;

(12) „dôveryhodná služba“ je akákoľvek elektronická služba spočívajúca okrem iného vo vytváraní, potvrdzovaní, overovaní, spracovávaní a uchovávaní elektronických podpisov, elektronických pečatí, elektronických časových pečiatok, elektronických dokumentov, elektronických doručovacích služieb, autentifikácie webových lokalít a elektronických certifikátov vrátane certifikátov elektronických podpisov a elektronických pečatí;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) „poskytovateľ dôveryhodných služieb“ je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca jednu alebo viacero dôveryhodných služieb;

(14) „poskytovateľ dôveryhodných služieb“ je subjekt alebo fyzická či právnická osoba poskytujúca jednu alebo viacero dôveryhodných služieb;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) „autor pečate“ je právnická osoba, ktorá vytvára elektronickú pečať;

(19) „autor pečate“ je subjekt alebo právnická či fyzická osoba, ktorá vytvára elektronickú pečať;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 31a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a) „porušenie ochrany osobných údajov“ je náhodné alebo nezákonné zničenie, strata, zmena, neoprávnené zverejnenie alebo sprístupnenie osobných údajov, ktoré sa prenášajú, sú uložené alebo inak spracovávané;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) prostriedky elektronickej identifikácie sú vydané členským štátom, ktorý oznamuje daný systém, v jeho mene alebo pod dohľadom tohto členského štátu;

(a) prostriedky elektronickej identifikácie sú vydané oznamujúcim členským štátom, v jeho mene, v rámci jeho zodpovednosti alebo pod jeho dohľadom;

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že členské štáty by mali mať možnosť využiť v súvislosti s interoperabilnou elektronickou identifikáciou služby tretích strán, nad ktorými vykonávajú exkluzívny dohľad.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) oznamujúci členský štát zabezpečuje, aby boli osobné identifikačné údaje jednoznačne priradené fyzickej alebo právnickej osobe, ako sa uvádza v článku 3 bode 1;

(c) oznamujúci členský štát zabezpečuje, aby boli osobné identifikačné údaje jednoznačne priradené subjektu alebo fyzickej či právnickej osobe, ako sa uvádza v článku 3 bode 1;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) oznamujúci členský štát nesie zodpovednosť za:

(e) ak poskytovateľ identity nemôže preukázať, že nekonal nedbanlivo, poskytovateľ identity nesie zodpovednosť za:

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že členské štáty by mali mať možnosť využiť v súvislosti s interoperabilnou elektronickou identifikáciou služby tretích strán, aby sa zaistila hospodárska súťaž.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ea) oznamujúci členský štát nesie zodpovednosť za zriadenie systému dohľadu pre poskytovateľa identity a za dohľad a podávanie správ v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko uznáva, že členské štáty musia mať silnú kontrolu nad svojimi poskytovateľmi identity, aby sa zaistila vzájomná dôvera medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) opis oznámeného systému elektronickej identifikácie;

(a) opis oznámeného systému elektronickej identifikácie vrátane úrovne bezpečnosti;

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko považuje za potrebné začleniť úroveň bezpečnosti do modelu interoperability, aby sa zaistila vzájomná dôvera.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Ochrana a spracovanie osobných údajov

 

1. Spracovanie osobných údajov systémami elektronickej identifikácie sa vykonáva v súlade so smernicou 95/46/ES.

 

2. Takéto spracovanie sa vykonáva regulárnym a zákonným spôsobom a je prísne obmedzené na minimálne údaje potrebné na vydanie a uchovanie certifikátu alebo na poskytovanie služieb elektronickej identifikácie.

 

3. Osobné údaje sa uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb len počas časového obdobia, ktoré je nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

 

4. Systémy elektronickej identifikácie zaručujú dôvernosť a integritu údajov týkajúcich sa osoby, ktorej sa poskytuje dôveryhodná služba.

 

5. Bez toho, aby bol dotknutý právny účinok vzťahujúci sa na pseudonymy podľa vnútroštátneho práva, členské štáty nesmú brániť tomu, aby sa v certifikátoch elektronických podpisov uvádzal pseudonym namiesto mena podpisujúcej osoby.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty spolupracujú na zabezpečení interoperability prostriedkov elektronickej identifikácie patriacich do oznámeného systému a na zvýšení ich bezpečnosti.

1. Členské štáty spolupracujú na zabezpečení interoperability a technologickej neutrality prostriedkov elektronickej identifikácie patriacich do oznámeného systému a na zvýšení ich bezpečnosti.

Odôvodnenie

Požiadavka elektronickej identifikácie sa uplatňuje bez ohľadu na použité prostriedky a mala by byť neutrálna z hľadiska súčasných a budúcich technológií identifikácie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví potrebné spôsoby s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi uvedenú v odseku 1, so zámerom podporiť vysokú úroveň dôvery a bezpečnosti primeranú stupňu rizika. Tieto vykonávacie akty sa budú týkať najmä výmeny informácií, skúseností a osvedčených postupov v oblasti systémov elektronickej identifikácie, partnerského preskúmania oznámených systémov elektronickej identifikácie a preskúmania príslušného vývoja v sektore elektronickej identifikácie príslušnými orgánmi členských štátov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví rámec interoperability s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi uvedenú v odseku 1, so zámerom podporiť vysokú úroveň dôvery a bezpečnosti primeranú stupňu rizika. Tieto vykonávacie akty sa budú týkať najmä výmeny informácií, skúseností a osvedčených postupov v oblasti systémov elektronickej identifikácie, partnerského preskúmania oznámených systémov elektronickej identifikácie a preskúmania príslušného vývoja v sektore elektronickej identifikácie príslušnými orgánmi členských štátov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o uľahčenie cezhraničnej interoperability prostriedkov elektronickej identifikácie stanovením minimálnych technických požiadaviek.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Bezpečnostné požiadavky vzťahujúce sa na systémy elektronickej identifikácie

 

1. Systémy elektronickej identifikácie prijmú náležité technické a organizačné opatrenia s cieľom zvládnuť riziká ohrozujúce bezpečnosť systémov elektronickej identifikácie, ktoré poskytujú. So zreteľom na najnovšie technológie musia tieto opatrenia zaistiť, aby bola úroveň bezpečnosti primeraná stupňu rizika. Prijmú sa najmä opatrenia s cieľom prevencie a minimalizácie vplyvu bezpečnostných incidentov, ktoré zainteresovaným stranám zároveň oznámia nepriaznivé účinky prípadných incidentov.

 

Po incidente predložia systémy elektronickej identifikácie orgánu dohľadu správu z bezpečnostného auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý subjekt, s cieľom potvrdiť prijatie náležitých bezpečnostných opatrení.

 

2. Systémy elektronickej identifikácie príslušnému orgánu dohľadu, príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre bezpečnosť informácií a ďalším relevantným tretím stranám, napríklad orgánom na ochranu údajov, oznámia každé porušenie ochrany osobných údajov, ktoré má závažný vplyv na poskytovanú elektronickú identifikáciu a v nej uchovávané osobné údaje, a to bez zbytočného odkladu a – pokiaľ je to možné – najneskôr do 24 hodín od času, keď takéto porušenie zistili.

 

Ak je to vhodné, a najmä keď sa porušenie ochrany osobných údajov týka dvoch alebo viacerých členských štátov, príslušný orgán dohľadu o veci informuje orgány dohľadu v iných členských štátoch.

 

Príslušný orgán dohľadu môže takisto informovať verejnosť alebo o poskytnutie takýchto informácií požiadať systém elektronickej identifikácie, ak rozhodne, že zverejnenie narušenia je vo verejnom záujme.

 

3. Orgán dohľadu každého členského štátu agentúre ENISA raz ročne poskytne zhrnutie oznámení o narušení, ktoré mu doručili systémy elektronickej identifikácie.

 

4. Na účely vykonávania odsekov 1 a 2 má príslušný orgán dohľadu právomoc vydávať záväzné pokyny poskytovateľom elektronickej identifikácie.

 

5. Komisia je v súlade s článkom 38 splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa podrobnejšieho vymedzenia opatrení uvedených v odseku 1.

 

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vymedziť okolnosti, formáty a postupy, a to vrátane lehôt, uplatniteľné na účel odsekov 1 až 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 8b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8b

 

Právo používateľov systémov elektronickej identifikácie na informácie a prístup

 

Systémy elektronickej identifikácie poskytujú dotknutým osobám informácie týkajúce sa zberu, oznamovania a uchovávania ich údajov, ako aj prostriedky na prístup k ich údajom podľa článku 10 smernice 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je zodpovedný za každú priamu škodu spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe pre nedodržanie povinností stanovených v článku 15 ods. 1, pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je podľa vnútroštátnych právnych predpisov zodpovedný za každú škodu spôsobenú subjektu alebo akejkoľvek fyzickej či právnickej osobe z dôvodu nedodržania povinností stanovených v článku 15 ods. 1, pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že zodpovednosť je príliš široká.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb a orgány dohľadu zabezpečia pri spracovaní osobných údajov spravodlivé a zákonné postupy v súlade so smernicou 95/46/ES.

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb a orgány dohľadu zabezpečia spravodlivý a zákonný zber a spracovanie osobných údajov v súlade so smernicou 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia dôveryhodných služieb spracúvajú osobné údaje v súlade so smernicou 95/46/ES. Takéto spracovanie sa prísne obmedzuje na minimálne údaje potrebné na vydanie a uchovávanie certifikátu alebo na poskytovanie dôveryhodných služieb.

2. Poskytovatelia dôveryhodných služieb a orgány dohľadu zbierajú a spracúvajú osobné údaje v súlade so smernicou 95/46/ES. Takýto zber a spracovanie sa prísne obmedzuje na minimálne osobné údaje potrebné na vydanie a uchovávanie certifikátu alebo na poskytovanie dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Poskytovatelia dôveryhodných služieb zaručia dôvernosť a neporušenosť údajov týkajúcich sa osoby, ktorej poskytujú dôveryhodnú službu.

3. Poskytovatelia dôveryhodných služieb zaisťujú dôvernosť a neporušenosť údajov týkajúcich sa osoby, ktorej poskytujú dôveryhodnú službu.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že poskytovatelia dôveryhodných služieb nemôžu zaručiť neporušenosť údajov poskytnutých používateľom – môžu iba chrániť poskytnuté informácie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Právo na prístup a informácie používateľov dôveryhodných služieb

 

Dôveryhodné služby poskytujú dotknutým osobám informácie týkajúce sa zberu, oznamovania a uchovávania ich údajov, ako aj prostriedky na prístup k ich údajom podľa článku 10 smernice 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vždy, keď je možné, dôveryhodné služby poskytované a produkty pre koncových užívateľov používané pri poskytovaní týchto služieb sa sprístupňujú osobám so zdravotným postihnutím.

Dôveryhodné služby poskytované a produkty pre koncových používateľov používané pri poskytovaní týchto služieb sú sprístupnené osobám so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 13a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Spolupráca s orgánmi na ochranu údajov

 

Členské štáty zaistia, aby orgány dohľadu uvedené v článku 13 spolupracovali s orgánmi členských štátov na ochranu údajov vymenovanými podľa článku 28 smernice 95/46/ES s cieľom umožniť im zabezpečenie súladu s vnútroštátnymi predpismi v oblasti ochrany údajov prijatými podľa smernice 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o definovanie postupov vzťahujúcich sa na úlohy uvedené v odseku 2.

5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 39 prijať vykonávacie akty týkajúce sa vymedzenia postupov vzťahujúcich sa na úlohy uvedené v odseku 2.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko považuje za potrebné zmeniť článok 13 ods. 5 a použiť vykonávacie akty, aby sa zaistila jasnosť.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 1, každý poskytovateľ dôveryhodných služieb môže orgánu dohľadu predložiť správu z bezpečnostného auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý subjekt, s cieľom potvrdiť vykonanie primeraných bezpečnostných opatrení.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 1, každý poskytovateľ dôveryhodných služieb predloží orgánu dohľadu správu z bezpečnostného auditu, ktorý vykonal uznaný nezávislý subjekt po incidente, s cieľom potvrdiť vykonanie primeraných bezpečnostných opatrení.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že poskytovateľ dôveryhodných služieb by mal byť povinný vykonať audit po incidente, aby sa predišlo opakovaniu rovnakej chyby v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dotknutý orgán dohľadu môže informovať aj verejnosť, alebo požiadať o to poskytovateľa dôveryhodných služieb, ak zistí, že zverejnenie narušenia je vo verejnom záujme.

Príslušný orgán dohľadu môže informovať aj verejnosť, alebo požiadať o to poskytovateľa dôveryhodných služieb, ak zistí, že zverejnenie narušenia je vo verejnom záujme.

Odôvodnenie

Zmena je v súlade so zmenou v článku 15 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Orgán dohľadu agentúre ENISA a Komisii každoročne poskytuje zhrnutie oznámení o narušení, ktoré prijal od poskytovateľov dôveryhodných služieb.

3. Orgán dohľadu každého členského štátu agentúre ENISA raz ročne poskytne zhrnutie oznámení o narušení, ktoré prijal od poskytovateľov dôveryhodných služieb.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že je zbytočné, aby orgány dohľadu podávali informácie viac ako jednému miestu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb sa raz ročne podrobia auditu uznávaného nezávislého subjektu, aby sa potvrdilo, že oni sami, ako aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, a orgánu dohľadu predložia výslednú správu z bezpečnostného auditu.

1. Kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb sa každý druhý rok na vlastné náklady podrobia auditu uznaného nezávislého subjektu, aby sa potvrdilo, že oni sami, ako aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, a príslušnému orgánu dohľadu predložia výslednú správu z bezpečnostného auditu.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko nepokladá za potrebné, aby sa audity vykonávali každý rok, ak kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb už predtým preukázal, že dodržiava nariadenie, keďže je to časovo náročné a nákladné opatrenie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Po predložení príslušných dokumentov orgánu dohľadu podľa odseku 1 sa kvalifikovaní poskytovatelia služieb zaradia do zoznamov dôveryhodných informácií uvedených v článku 18, v ktorých sa zaznamená predloženie oznámenia.

2. Po predložení príslušných dokumentov orgánu dohľadu podľa odseku 1 sa kvalifikovaní poskytovatelia služieb zaradia do zoznamov dôveryhodných informácií uvedených v článku 18, v ktorých sa zaznamená predloženie oznámenia a skutočnosť, že čakajú na potvrdenie o súlade zo strany orgánu dohľadu.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že z bezpečnostných dôvodov by malo byť jasné, či dôveryhodné služby boli schválené alebo stále čakajú na potvrdenie o súlade.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgán dohľadu vyznačí kvalifikovaný štatút kvalifikovaných poskytovateľov služieb a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú, v zoznamoch dôveryhodných informácií po pozitívnom uzavretí overenia, najneskôr do jedného mesiaca po vykonaní oznámenia v súlade s odsekom 1.

Orgán dohľadu vyznačí kvalifikovaný štatút kvalifikovaných poskytovateľov služieb a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú, v zoznamoch dôveryhodných informácií po pozitívnom uzavretí overenia, a to najneskôr 30 dní po vykonaní oznámenia v súlade s odsekom 1.

Odôvodnenie

Mesiac nie je presný časový rámec, keďže môže vzniknúť rozdiel až tri dni.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty Komisii bez zbytočného meškania oznámia informácie o subjekte zodpovednom za vytvorenie, vedenie a zverejnenie vnútroštátnych zoznamov dôveryhodných informácií, ako aj údaje o tom, kde sa tieto zoznamy zverejnia, o certifikáte použitom na podpísanie alebo zapečatenie zoznamov dôveryhodných informácií a o všetkých ich zmenách.

3. Členské štáty Komisii bez zbytočného meškania oznámia informácie o subjekte zodpovednom za vytvorenie, vedenie a zverejňovanie vnútroštátnych zoznamov dôveryhodných informácií, ako aj údaje o tom, kde sa tieto zoznamy zverejňujú, o certifikáte, ktorý sa používa na overenie podpisov alebo pečatí pripojených k zoznamom dôveryhodných informácií, a o ich akýchkoľvek zmenách.

Odôvodnenie

S certifikátom nie je možné podpísať, ale len overiť podpis alebo pečať.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia sa splnomocňuje prijímať delegované akty v súlade s článkom 38 týkajúce sa vymedzenia informácií uvedených v odseku 1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že uvedené by malo byť v kompetencii orgánu dohľadu, a nie Komisie.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Pri vydávaní kvalifikovaného certifikátu kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vhodnými prostriedkami a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi overuje identitu a ak je to vhodné, akékoľvek konkrétne atribúty fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej vystavuje kvalifikovaný certifikát.

1. Pri vydávaní kvalifikovaného certifikátu kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vhodnými prostriedkami a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi overuje identitu a, ak je to vhodné, akékoľvek konkrétne atribúty subjektu alebo fyzickej či právnickej osoby, ktorej vystavuje kvalifikovaný certifikát.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) používajú dôveryhodné systémy a produkty chránené proti pozmeneniu a zaručujú technickú bezpečnosť a spoľahlivosť procesu, ktorý podporujú;

(d) používajú dôveryhodné systémy a produkty chránené proti neoprávnenému pozmeneniu a zaručujú technickú bezpečnosť a spoľahlivosť procesu, ktorý podporujú;

Odôvodnenie

Systémy je časom potrebné upravovať, aby boli aktuálne, a preto to podľa spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko musí byť umožnené.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da) dodržiavanie požiadaviek uvedených v písmene (b) môže bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne systémy identifikácie, umožniť vydávanie elektronickej identifikácie na diaľku na základe predchádzajúceho overenia fyzického vzhľadu;

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že členské štáty by mali mať možnosť vydávať systémy elektronickej identifikácie na základe predchádzajúceho overenia.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ia) zverejňujú svoju politiku v oblasti ochrany údajov, pričom uvádzajú orgán na ochranu údajov zodpovedný za dohľad.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronický podpis s úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako kvalifikovaný elektronický podpis, najmä ak takýto elektronický podpis vyžaduje členský štát na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na základe primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia pri takejto službe, uznávajú a akceptujú sa všetky elektronické podpisy zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni zaručenia bezpečnosti.

4. Ak sa vyžaduje elektronický podpis s úrovňou bezpečnosti nižšou ako je úroveň definovaná pre kvalifikovaný elektronický podpis, najmä ak takýto elektronický podpis vyžaduje členský štát na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na základe primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia pri takejto službe, uznávajú a akceptujú sa všetky elektronické podpisy zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni zaručenia bezpečnosti.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že úroveň bezpečnosti by sa mala vymedziť prostredníctvom vykonávacích aktov, ako sa stanovuje v článkoch 7 a 8.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty na cezhraničný prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, nevyžadujú elektronický podpis vyššej úrovne zaručenia bezpečnosti ako kvalifikovaný elektronický podpis.

5. V súvislosti s cezhraničným prístupom k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, členské štáty nevyžadujú elektronický podpis vyššej úrovne bezpečnosti ako kvalifikovaný elektronický podpis.

Odôvodnenie

Slovo „zaručenie“ je zbytočné.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o definovanie rôznych úrovní bezpečnosti elektronického podpisu uvedených v odseku 4.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že takáto významná definícia by sa nemala nechávať na delegované akty, ale mala by sa stanoviť v rámci prílohy I.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako kvalifikovaná elektronická pečať, najmä ak takúto elektronickú pečať vyžaduje členský štát na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na základe primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia pri takejto službe, akceptujú sa všetky elektronické pečate zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni zaručenia bezpečnosti.

4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s úrovňou bezpečnosti nižšou ako kvalifikovaná elektronická pečať, najmä ak takúto elektronickú pečať vyžaduje členský štát na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na základe primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia pri takejto službe, akceptuje sa akákoľvek elektronická pečať zodpovedajúca aspoň rovnakej úrovni zaručenia bezpečnosti.

Odôvodnenie

Slovo „zaručenie“ je zbytočné a v záujme jednotnosti s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi návrhmi sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, nevyžadujú elektronickú pečať vyššej úrovne zaručenia bezpečnosti ako kvalifikované elektronické pečate.

5. Na prístup k službe online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, nevyžadujú členské štáty elektronickú pečať s vyššou úrovňou bezpečnosti ako kvalifikované elektronické pečate.

Odôvodnenie

Slovo „zaručenie“ je zbytočné a v záujme jednotnosti s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi návrhmi sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38, pokiaľ ide o definovanie rôznych úrovní zaručenia bezpečnosti elektronických pečatí uvedených v odseku 4.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že uvedené sa musí vyriešiť v rámci nariadenia a nemalo by sa to nechávať na delegované akty, ale namiesto toho stanoviť v rámci prílohy III.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vytvoriť referenčné čísla noriem pre úrovne zaručenia bezpečnosti elektronických pečatí. Súlad s úrovňou zaručenia bezpečnosti definovanou v delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak elektronická pečať spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

7. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví referenčné čísla noriem pre definované úrovne bezpečnosti elektronických pečatí. Súlad s úrovňou bezpečnosti definovanou v prílohe III sa predpokladá vtedy, ak elektronická pečať spĺňa uvedené normy. Vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Odsek sa mení v súlade s vypustením odseku 6.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 sa prenáša na Komisiu na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 8a ods. 5, článku 15 ods. 5, článku 16 ods. 5, článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 2, článku 27 ods. 2, článku 29 ods. 4, článku 30 ods. 2, článku 31, článku 35 ods. 3 a článku 37 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3. Delegovanie právomocí uvedenýchčlánkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v tomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedenéčlánku 8a ods. 5, článku 15 ods. 5, článku 16 ods. 5, článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 2, článku 27 ods. 2, článku 29 ods. 4, článku 30 ods. 2, článku 31, článku 35 ods. 3 a článku 37 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia hneď po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Delegovaný akt prijatý podľa článku 8a ods. 5, článku 15 ods. 5, článku 16 ods. 5, článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 2, článku 27 ods. 2, článku 29 ods. 4, článku 30 ods. 2, článku 31, článku 35 ods. 3 a článku 37 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Citlivé údaje v zmysle článku 8 smernice 95/46/ES sa nespracúvajú.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Príloha III – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Citlivé údaje v zmysle článku 8 smernice 95/46/ES sa nespracúvajú.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Príloha IV – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Citlivé údaje v zmysle článku 8 smernice 95/46/ES sa nespracúvajú.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom

Referenčné čísla

COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2012

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.6.2012

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

               dátum vymenovania

Jens Rohde

20.9.2012

Prerokovanie vo výbore

25.4.2013

29.5.2013

 

 

Dátum prijatia

8.7.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Jens Rohde, Salvador Sedó i Alabart

POSTUP

Názov

Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

Referenčné čísla

COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD)

Dátum predloženia v EP

4.6.2012

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2012

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.6.2012

IMCO

14.6.2012

JURI

14.6.2012

LIBE

14.6.2012

Not delivering opinions

dátum rozhodnutia

ECON

11.9.2012

 

 

 

Pridružený výbor

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

7.2.2013

 

 

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Marita Ulvskog

3.7.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

18.12.2012

24.4.2013

19.6.2013

 

Dátum prijatia

14.10.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Antonio Cancian, Rachida Dati, Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros

Dátum predloženia

6.11.2013