JELENTÉS a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

6.11.2013 - (COM(2012)0352 – C7‑0179/2012 – 2012/0169(COD)) - ***I

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Pervenche Berès


Eljárás : 2012/0169(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0368/2013

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0352 – C7‑0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0352),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0179/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Központi Bank 2012. december 11-i véleményére[1],

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. november 14-i véleményére[2],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0368/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI[3]*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére[4],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[5],

rendes jogalkotási eljárás keretében[6],

mivel:

(1)      A lakossági befektetők számára a befektetési termékek egyre szélesebb választékát kínálják, amikor valamilyen befektetési lehetőséget keresnek. Ezek a termékek valamilyen egyedi, a lakossági befektetők igényeire szabott befektetési megoldást nyújthatnak, viszont gyakran bonyolultak és nehezen áttekinthetők. Az ilyen befektetési termékekre vonatkozóan hatályban levő tájékoztatási előírások koordinálatlanok, és jellemzően nem nyújtanak segítséget a lakossági befektetőknek ahhoz, hogy össze tudják hasonlítani a különböző termékeket, ▌meg tudják érteni azok jellemzőit, vagy javítsák az ilyen befektetők pénzügyi ismereteinek bővítését. A lakossági befektetők emiatt gyakran olyan befektetéseket választanak, amelyeknek a kockázatait és költségeit nem teljes mértékben látják át, és ennek következtében esetenként váratlan veszteségeket szenvednek el.

(2)      A lakossági befektetőknek kínált befektetési termékek átláthatóságára vonatkozó rendelkezések javítása fontos befektetővédelmi intézkedés, egyben a lakossági befektetők pénzügyi piacokba vetett bizalma helyreállításának is az egyik előfeltétele, különösen a pénzügyi válságot követően. Uniós szinten, a kiemelt befektetői információk rendszerének kidolgozásán keresztül az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel már megtörténtek az első lépések ebbe az irányba.

(3)      A befektetési terméket kínáló ágazat szerint változó szabályok, illetve az e terültre vonatkozó eltérő nemzeti szabályozás miatt a különböző termékek és forgalmazási csatornák nem egyenlő versenyfeltételek között működnek, ez pedig további akadályokat emel a pénzügyi szolgáltatások és termékek egységes piacán. A befektetővédelem területén mutatkozó hiányosságok orvosolása érdekében a tagállamok az eddigiek során eltérő és koordinálatlan intézkedéseket hoztak, és valószínűsíthető ezen tendencia folytatódása. A befektetési termékekkel kapcsolatos tájékoztatókra vonatkozó szabályozások eltérései miatt nem alakulhatnak ki egyenlő versenyfeltételek a befektetési termékek különböző előállítói, illetve e termékek értékesítői között, az eltérések tehát torzítják a versenyt. Emiatt a befektetővédelem szintje sem lehet egységes az Unióban. Ezek az eltérések akadályt jelentenek az egységes piac létrehozása és zökkenőmentes működése szempontjából. Ebből következően a megfelelő jogalap az EUMSZ-nek az Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési gyakorlata szerint értelmezett 114. cikke.

(4)      Az eltérések megelőzése, valamint a termékek szolgáltatói és forgalmazói számára a költségek és a bizonytalanság csökkentése érdekében az átláthatóság tekintetében uniós szinten egységes szabályokat kell alkotni a befektetési termékek piacán tevékenykedő összes résztvevőre vonatkozóan. Rendelet megalkotására van szükség ahhoz, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum közös standardja olyan formát öltsön, amely alkalmas e dokumentum formátumának és tartalmának harmonizálására. A közvetlenül alkalmazandó rendelet által biztosítható, hogy a befektetési termékek piacán tevékenykedő valamennyi szereplőre ugyanazon követelmények vonatkozzanak. Az egységes tájékoztatási követelmények megteremtését szolgálja az is, hogy a rendelettel kizárhatók a nemzeti rendelkezéseknek egy esetleges irányelv nem egységes átültetéséből következő eltérései. A rendelet alkalmazása azért is helyénvaló, mert ezáltal biztosítható, hogy a befektetési termékek valamennyi értékesítőjére egységes szabályok vonatkozzanak a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátása tekintetében.

(5)      Miközben a befektetési termékekre vonatkozó tájékoztatás javítása létfontosságú a lakossági befektetők pénzügyi piacokba vetett bizalmának helyreállítása szempontjából, ugyanennyire fontos, hogy e termékek értékesítési folyamatai is hatékonyan szabályozva legyenek. Ez a rendelet kiegészíti a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek[7] a forgalmazásra (beleértve a befektetési tanácsadást, befektetővédelmi intézkedéseket és más értékesítési szolgáltatásokat) vonatkozó rendelkezéseit. A rendelet ugyancsak kiegészíti a 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek[8] a biztosítási termékek forgalmazására vonatkozó rendelkezéseit.

(6)      Ez a rendelet formájuktól és szerkezetüktől függetlenül minden olyan termékre és mögöttes befektetésre alkalmazandó, amelyeket a pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a célból állít elő, hogy olyan befektetési lehetőségeket kínáljon a lakossági befektetők részére, amelyek esetében a befektetőnek kínált hozam egy vagy több eszköz hozamától vagy ▌referenciaérték teljesítményétől függ. A szóban forgó termékek közé tartoznak többek között a befektetési alapok és az ▌életbiztosítások, valamint az e befektetési alapok és életbiztosítások mögöttes befektetései, és a ▌lakossági termékek, beleértve a közvetlenül tartott eszközöket, úgymint az államkötvényeket vagy a nyilvánosan kibocsátott vagy valamely tagállamban található vagy ott működő szabályozott piacra bevezetett részvényeket. ▌ A strukturált lakossági csomagtermékek az eszközöknek a közvetlen birtokláshoz képest eltérő kitettségek létrehozása, eltérő termékjellemzők kínálása vagy eltérő költségstruktúrák kialakítása céljából történő „becsomagolásán” vagy vegyítésén keresztül a befektetők és a piacok közé ékelődnek. A „becsomagolás” révén a lakossági befektetők olyan befektetési stratégiákat is követhetnek, amelyek egyébként nem lennének elérhetők vagy nem lennének célszerűek számukra, de ezekhez adott esetben további információkat is rendelkezésükre kell bocsátani, különösen ahhoz, hogy lehetővé váljon a befektetések „becsomagolási” módjainak összehasonlítása, és annak biztosításához, hogy a lakossági befektetők képesek legyenek a lakossági befektetési termékek főbb jellemzőinek és kockázatainak megértésére.

(6a)    Ennek a rendeletnek vonatkoznia kell azon különleges célú gazdasági egységek és holdingtársaságok részvényeire vagy befektetési jegyeire, amelyeket befektetési termékek előállítói e rendelet megkerülése érdekében hozhatnak létre.

(6b)    A befektetési csomagtermékek egyértelmű haszonnal kell hogy járjanak a lakossági befektetők számára, ilyen lehet például a kockázatok szétterítése számos különböző gazdasági ágazatra vagy számos mögöttes eszközre. A becsomagolás technikáit ugyanakkor a befektetési termékek olyan jellemzőinek kialakítására is fel lehet használni, amelyek a fogyasztók félrevezetésére szolgálnak befektetési döntéseik meghozatalakor. A lehetségesnél nagyobb biztonságot sejtető terméknév a fogyasztók viselkedési tendencáira játszik összehasonlítható módon, kockázatkerülési hajlandóságukra alapozva. Következésképp az ilyen becsomagolási technikák azzal a veszéllyel járnak, hogy a befektető az azonnali pénzügyi előnyökre fog erősen koncentrálni anélkül, hogy teljes mértékben tisztában lenne a jövőbeli kockázatokkal. E rendeletnek arra kell törekednie, hogy kerülje a befektetők döntéshozatalában a viselkedési tendenciákat kihasználó becsomagolási jellemzőket az átláthatóság, valamint a lakossági befektetési csomagtermékekhez kapcsolódó kockázatok jobb megértésének elősegítése érdekében.

(7)       ▌A befektetési elemet nem kínáló biztosítási termékeket ▌ki kell zárni a rendelet hatálya alól. ▌Mivel e rendelet középpontjában a lakossági befektetők részére értékesített befektetési termékekre vonatkozó információk összehasonlíthatóságának és megérthetőségének javítása áll, ▌a foglalkoztatói nyugdíjtermékeket és az egyéni nyugdíj-előtakarékossági termékeket is ki kell zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy ezeknél a munkáltató a nemzeti szabályozás alapján pénzügyi hozzájárulásra kötelezett, a munkáltatónak vagy a munkavállalónak pedig nincs választási lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági termék szolgáltatója tekintetében. Az intézményi befektetőkre szakosodott befektetési alapok szintén nem tartoznak e rendelet hatálya alá, hiszen ezek a lakossági befektetők számára nem megvásárolhatók. A rendelet hatályának azonban ki kell terjednie az egyéni nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását szolgáló befektetési termékekre, mivel ezek gyakran versenyeznek a rendelet hatálya alá tartozó más termékekkel, és ezeket hasonlóképpen értékesítik a lakossági befektetők részére.

(8)      Az e rendeletben megállapított kötelezettségek és ▌a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[9], valamint a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[10] szerinti kötelezettségek közötti kapcsolat tisztázása érdekében szükséges rendelkezni arról, hogy az említett irányelvek kiegészítik e rendeletet ▌. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak különösen a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében említett kiemelt információkat tartalmazó összefoglalót kell magában foglalnia e rendelet felülvizsgálatát követően.

(8a)    A befektetési termékek előállítóinak biztosítaniuk kell, hogy az általuk strukturált befektetési termék összeegyeztethető legyen a lakossági befektetői célközönség profiljával. Ezért előzetes termék-jóváhagyási eljárást kell kialakítaniuk annak biztosítására, hogy befektetési termékeik ne tegyék ki a lakossági befektetőket olyan mögöttes eszközöknek, amelyek kockázat/hozam-profilja nem könnyen érthető meg.

(8b)    Az illetékes hatóságoknak és az európai felügyeleti hatóságoknak (EFH-k) kérésre meg kell adni a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmának ellenőrzéséhez, e rendelet betartásának értékeléséhez, valamint az ügyfelek és a pénzpiaci befektetők védelmének biztosításához szükséges összes információt. Az Európai Bankhatóság (EBH) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság (EIOPA) hatásköreit következetes módon hozzá kell igazítani az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) hatásköreihez a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvnek [MiFIR] megfelelően.

(9)      A befektetési termékek előállítónak – például az alapkezelőknek, a biztosítótársaságoknak, az értékpapír-kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a befektetési vállalkozásoknak – kell elkészíteniük a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot, mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a legjobban a terméket, és ők felelősek érte. A befektetési termékek előállítóinak a befektetési terméket értékesítő személyek rendelkezésére kell bocsátaniuk a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a befektetési termék előállítójának, a mellékletet (a díjakkal együtt) pedig a befektetési terméket értékesítő személynek azt megelőzően kell elkészítenie, hogy a termék megvásárolható lenne a lakossági befektetők számára. Azokban az esetekben viszont, amikor a terméket nem lakossági befektetőknek értékesítik, nincs szükség a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elkészítésére. Abban az esetben pedig, ha a befektetési termék előállítója számára gyakorlati szempontokból nem célszerű, hogy maga készítse el a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, ezt a feladatot másra is átruházhatja. Amikor a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak az elkészítését egészben vagy részben harmadik személyre ruházzák át, akkor is a befektetési termék előállítója marad a dokumentum elkészítésének és tartalmának általános felelőse. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok széles körű terjesztésének és elérhetőségének biztosítása érdekében e rendelet lehetővé teszi a befektetési termék előállítójának, hogy a dokumentumokat egy általa választott weboldalon tegye közzé.

(10)    A lakossági befektetők igényeinek való megfelelés érdekében biztosítani kell, hogy a befektetési termékekre vonatkozó információk pontosak, helytállóak és egyértelműek legyenek, továbbá ne legyenek félrevezetőek a befektetők számára. Annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum érthető legyen a lakossági befektetők számára, ez a rendelet közös standardokat állapít meg a dokumentum elkészítésére vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a szakértők által alkalmazott pénzügyi terminológia megértése a lakossági befektetők jelentős része számára nehézséget okoz, különös figyelmet kell szentelni a dokumentum szövegének szókészletére és stílusára. Szabályokat kell megállapítani a dokumentum elkészítéséhez használt nyelvre vonatkozóan is. Az esetlegesen felmerülő költségek számítását is érthető módon kell kifejteni. Továbbá a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak önmagában, egyéb információkra való hivatkozások nélkül is érhetőnek kell lennie a lakossági befektetők számára. Ez azonban nem zárhatja ki a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban az olyan másik dokumentumokra való kereszthivatkozások használatát, amelyekben egyes lakossági befektetők érdeklődésére számot tartó, további információk találhatók.

(11)    A lakossági befektetők részére olyan tájékoztatást kell nyújtani, amire szükségük van ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést tudjanak hozni, és össze tudják hasonlítani a különböző befektetési termékeket. Ha azonban ez az információ nem rövid és tömör, fennáll a kockázata, hogy nem fogják használni. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ezért kizárólag kiemelt információkat tartalmazhat, konkrétan a termék jellegére és jellemzőire vonatkozóan, ideértve például azt, hogy a fennáll-e a tőkevesztés kockázata a termék esetében, továbbá a termék költségeire ▌, a termék kockázat/hozam-profiljára – a termék és mögöttes befektetése összefoglaló indikátorának formájában – vonatkozó információkat, valamint a termék hozamával kapcsolatos információkat, illetve bizonyos egyéb információkat a termékek egyes típusaira vonatkozóan, ideértve például a nyugdíjcélú megtakarítási termékeket. A Bizottságnak meg kell fontolnia azt a lehetőséget, hogy a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendeletet[11] módosító …/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról szóló, az Európai Parlament első olvasatban elfogadott 2013. január 16-i álláspontjában említett, európai közszektorbeli hitelminősítő ügynökség adja meg a kiemelt információkat a tagállamok által kibocsátott államkötvények kockázati profiljáról.

(11a)  A befektetőknek egyértelmű képet kell kapniuk arról, hogy befektetésük során milyen költségek és díjak merülnek fel, nem csak az ügyletkötés időpontjában, hanem a befektetés időtartama alatt is. A díjakat teljes mértékben közölni kell, összesített módon, valamint összegszerűen is. A tanácsadási díjakat egyszerűbb módon kell kiszámítani annak érdekében, hogy a befektető könnyebben megértse, mibe fog neki kerülni a tanácsadás.

(11b)  Az EBH-nak, az EIOPA-nak és az ESMA-nak ki kell alakítania egy online alapelemzőt, amely lehetővé tenné a befektetők számára befektetésük – díjak és költségek figyelembevétele utáni – végső értékének kiszámítását.

(12)    Tekintettel arra, hogy a fogyasztói magatartás és képességek miatt a tájékoztatás formátumát, prezentációját és tartalmát a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elfogadottságának maximalizálása, ezáltal a pénzügyi ismeretek bővítésének, illetve a közölt információ megértésének és felhasználásának ▌ elősegítése érdekében kellő körültekintéssel kell kialakítani és megfogalmazni, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot olyan formátumban kell elkészíteni, amely lehetővé teszi a lakossági befektetők számára, hogy összehasonlítsák a különböző befektetési termékeket. A témáknak, illetve a témákon belüli fejezeteknek minden egyes dokumentumban azonos sorrendben kell követniük egymást. Ezenfelül az egyes termékekre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szerepeltetendő információk részleteinek, illetve az információk prezentációjának további harmonizációját olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon keresztül kell megvalósítani, amelyek figyelembe veszik a fogyasztói magatartással kapcsolatban rendelkezésre álló kutatási eredményeket és a folyamatban lévő kutatásokat, ideértve az információk fogyasztók felé való közvetítésére alkalmazott módszerek hatékonyságának kutatására irányuló tesztek eredményeit is. Egyes befektetési termékek továbbá választási lehetőséget is adnak a lakossági befektetőnek a különböző mögöttes befektetések között, és olyan költségeik vagy díjaik lehetnek, amelyek az ügyfél személyes jellemzőitől – így életkorától vagy a befektetés választott összegétől – függenek. A formátum meghatározásánál ezeket a termékeket is figyelembe kell venni.

(12a)  Azon összetett termékeken, amelyeket lakossági befektetők számára alkalmatlannak tűnnek, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tetején összetettségre figyelmeztető címkének kell szerepelnie. Az átláthatóság e további eszköze segíteni fog abban, hogy az ügyfelek megalapozott döntést hozhassanak a vállalt kockázat szintjéről, és az ügyfeleket megtévesztő értékesítés megelőzésében.

(13)    A lakossági befektetők egyre jellemzőbben nemcsak pénzügyi megtérülési lehetőségeket mérlegelnek befektetési döntéseik során. Gyakran egyéb megfontolásokat, például szociális vagy környezetvédelmi célokat is követnek. A befektetések nem pénzügyi vonatkozásaival kapcsolatos információk ugyancsak fontosak lehetnek azok számára, akik fenntartható, hosszú távú befektetési lehetőséget keresnek. A befektetési termék előállítója által elérni szándékozott szociális, környezetvédelmi vagy felelős vállalatirányítási eredményekre vonatkozó információk összehasonlítása azonban nehézségekbe ütközhet, vagy ezek az információk akár teljesen hiányozhatnak is. Következésképp célszerűnek tűnik még jobban harmonizálni az arra vonatkozó információk részleteit, hogy a környezetvédelmi, szociális vagy felelős vállalatirányítási szempontokat figyelembe vették-e, és ha igen, milyen módon.

(14)    A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumnak egyértelműen megkülönböztethetőnek és elkülönülőnek kell lennie az értékesítési célokat szolgáló közleményektől. A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum jelentőségét a szóban forgó egyéb dokumentumok nem kisebbíthetik. A lakossági befektetőnek meg kell erősítenie, hogy megkapta a dokumentumot.

(15)    Annak biztosítása érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban található információk megbízhatók legyenek, e rendelet a befektetési termékek előállítói és a befektetési terméket értékesítő személyek számára előírja, hogy a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot tartsák naprakészen. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot szolgáltató vagy értékesítő jogalanynak naprakészen kell tartania a lakossági befektetőnek adott információkat. Ennek érdekében az információk frissítésének feltételeire és gyakoriságára, valamint a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum és melléklete felülvizsgálatára vonatkozó szabályok felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kerülnek elfogadásra a Bizottság által. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumról és valamennyi frissítéséről tájékoztatni kell az illetékes hatóságot.

(16)    A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a lakossági befektetők befektetési döntéseinek alapjául szolgál. Emiatt a befektetési termékek előállítóinak és a befektetési terméket értékesítő személyeknek a lakossági befektetők felé fennálló komoly felelőssége, hogy megfeleljenek e rendelet szabályainak. Éppen ezért fontos biztosítani azt, hogy a befektetési döntéseiket a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumra alapozó lakossági befektetetők rendelkezzenek hatékony jogorvoslati lehetőségekkel. Biztosítani kell továbbá, hogy a lakossági befektetők uniószerte azonos kártérítési jogokkal rendelkeznek azon károk vonatkozásában, amelyeket a befektetési termék előállítójának az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelés tekintetében felróható mulasztások miatt szenvednek el. Ennek érdekében harmonizálni kell a befektetési termékek előállítóinak felelősségére vonatkozó szabályokat. Egyben a következetesség biztosítása érdekében be kell vezetni a szankciók harmonizált megközelítését. E rendelet alapján a lakossági befektetők számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a termék előállítóját felelősségre vonhassák a rendelet megsértéséért, ha valamilyen veszteség a félrevezető vagy pontatlan, illetve a kibocsátási tájékoztatónak – vagy ha ilyen tájékoztató nem készült, a termék feltételeinek – nem megfelelő kiemelt információkat tartalmazó dokumentum használatából fakadóan merül fel.

(17)    Tekintettel arra, hogy a lakossági befektetők általában nem látják át részleteiben a befektetési termékek előállítóinak belső folyamatait, ▌nem a lakossági befektetőt terheli a bizonyítási teher ▌ . A lakossági befektetőnek meg kell jelölnie, hogy mi alapján véli úgy, hogy a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek. Ekkor a termék előállítójának feladata, hogy válaszoljon e kifogásra. ▌

(18)    A befektetési termék előállítója azon polgári jogi felelősségét, amely nem tartozik a rendelet hatálya alá, a nemzetközi magánjog vonatkozó szabályai alapján irányadónak tekinthető nemzeti jognak kell meghatároznia. A lakossági befektető által előterjesztett polgári jogi követelés elbírálásának tekintetében illetékes bíróságot a nemzetközi joghatóságra vonatkozó szabályok alapján kell kijelölni.

(19)    Annak érdekében, hogy a lakossági befektető megalapozott befektetési döntést hozhasson, a befektetési terméket értékesítő személyek számára elő kell írni, hogy a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot jóval az esetleges ügylet megkötését megelőzően rendelkezésre kell bocsátani. A befektetőnek írásos vagy elektronikus aláírással igazolnia kell, hogy megkapta és elolvasta a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. E követelménynek ▌az ügylet lebonyolítási helyétől és módjától függetlenül eleget kell tenni. A tanácsadást végző vagy az értékesítő személy fogalma magában foglalja mind a forgalmazókat, mind magukat a befektetési termékek előállítóit abban az esetben, ha úgy döntenek, hogy a terméket közvetlenül értékesítik vagy azzal kapcsolatban közvetlenül végeznek tanácsadást a lakossági befektetőknek. ▌ A rendelet a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[12] sérelme nélkül alkalmazandó. Ahol ez lehetséges, a befektetőknek türelmi időt kell biztosítani, amely alatt dönthetnek az ügylet törléséről.

(20)    Egységes szabályokat kell meghatározni annak érdekében, hogy a befektetési terméket értékesítő személynek legyen lehetősége megválasztani, hogy milyen közvetítő csatornát vesz igénybe a kiemelt információknak a lakossági befektetőkhöz való eljuttatására, ideértve az elektronikus kommunikációs eszközök használatát is azokban az esetekben, amikor az ügylet körülményeire való tekintettel ez helyénvaló. A lakossági befektető számára ugyanakkor biztosítani kell a lehetőséget, hogy a kiemelt információkat papíron kapja meg. A fogyasztók információhoz való hozzáférését biztosítandó, a kiemelt információkat minden esetben ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani.

(21)    A lakossági befektetők befektetési termékekbe és a pénzpiacok egészébe vetett bizalmának biztosítása érdekében meg kell határozni azon belső eljárásokra vonatkozó követelményeket, amelyek garantálják, hogy a lakossági befektetők érdemi választ kapjanak panaszaikra a befektetési termék előállítójától.

(21a)  Noha a befektetési termékekre vonatkozó tájékoztatás javítása létfontosságú a lakossági befektetők pénzügyi piacokba vetett bizalmának helyreállítása szempontjából, a termékkialakítás szabályai ugyanennyire fontosak a lakossági befektetők tényleges védelmének biztosításához. A pénzügyi tanácsadóktól származó hibás tanácsok, a döntéshozatalbeli elfogultság és az arra vonatkozó bizonyítékok, hogy a pénzügyi magatartás elsősorban pszichológiai jellemzőktől függ, olyan kérdéseket vetnek fel, amelyeket a befektetési termékek „csomagolása” összetettségének csökkentése révén kell kezelni.

(22)    Az alternatív vitarendezési eljárások lehetővé teszik a vitáknak a bírósági eljáráshoz képest gyorsabb és kevésbé költséges rendezését, egyúttal enyhítik a bírósági rendszer leterheltségét. Ennek érdekében a befektetési termékek előállítói és a befektetési termékek értékesítői számára – a hatékony jogi védelem elvének megfelelő bizonyos biztosítékok kikötése mellett – elő kell írni a lakossági befektetők által az e rendeletben fogalt jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan kezdeményezett eljárásokban való részvételi kötelezettséget. Az alternatív vitarendezési eljárások nem sérthetik például az ilyen eljárásokban részt vevő felek azon jogát, amelynek értelmében a bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért. E rendelet értelmében a jogvitákra a 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv[13] alkalmazandó.

(23)    Tekintettel arra, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a pénzügyi piacok banki, biztosítási, értékpapír- és alapkezelői ágazataiban tevékenykedő jogalanyok által előállított befektetési termékekre vonatkozóan kell elkészíteni, létfontosságú a befektetési termékek előállítóinak felügyeletét ellátó különböző hatóságok közötti zökkenőmentes együttműködés biztosítása annak érdekében, hogy egységes megközelítést kövessenek e rendelet alkalmazása tekintetében.

(23a)  Az Unió és a nemzeti felügyeleti hatóságok számára biztosított hatáskörök és illetékességek kiterjesztését elő kell segíteni a megfelelő személyzeti erőforrások és a megfelelő pénzügyi eszközök révén.

(24)    A pénzügyi szolgáltatások ágazatában a szankciórendszerek megerősítéséről szóló 2010 decemberi bizottsági közleménnyel összhangban, illetve az e rendeletben meghatározott előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében fontos, hogy a tagállamok megtegyék a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy e rendelet megsértése megfelelő közigazgatási szankciókat és intézkedéseket vonjon maga után. A szankciók visszatartó erejének biztosítása és a befektetővédelemnek az e rendelet szabályait megsértő befektetési termékekre való figyelmeztetésen keresztül történő megerősítése érdekében a szankciókat és intézkedéseket ▌közzé kell tenni.

(25)    A rendelet céljainak teljesítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti jogi aktusokat fogadjon el a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum prezentációja és formátuma tekintetében alkalmazandó részletszabályokra, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szerepeltetendő információk tartalmára, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésre bocsátásának időzítésével kapcsolatos részletes szabályokra, valamint a dokumentum felülvizsgálatára és módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson és fogyasztói tesztelést végezzen az előkészítő munka során. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megfogalmazása során biztosítania kell, hogy a megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon eljuttassák az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is.

(26)    A Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formájában és az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[14] 10–14. cikkeivel összhangban az ESMA, az EBH és az EIOPA által a 8. cikk alapján kidolgozott szabályozási technikaistandard-tervezeteket kell elfogadnia a kockázatok és hozamok prezentációját, illetve a költségek kalkulációját alátámasztó módszertanra és környezeti, szociális vagy felelős vállalatirányítási kritériumokra vonatkozóan.

(27)    A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza a személyes adatoknak e rendelet alkalmazásában a tagállamokban, illetve az illetékes hatóságok felügyelete alatt történő kezelését és feldolgozását. A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza a személyes adatok e rendelet szerinti feldolgozását, amelyet az európai felügyeleti hatóságok az európai adatvédelmi biztos felügyelete alatt végeznek. A személyes adatok e rendelet alkalmazásában történő bármely kezelésének, így például a személyes adatok illetékes hatóságok közötti cseréjének vagy továbbításának összhangban kell lennie a 95/45/EK irányelvvel, az információk európai felügyeleti hatóságok közötti bármely cseréjének vagy továbbításának pedig összhangban kell lennie a 45/2001/EK rendelettel.

(28)    Jóllehet az ÁÉKBV-k e rendelet alkalmazásában befektetési terméknek minősülnek, a kiemelt befektetői információkra vonatkozó követelményeknek a 2009/65/EK irányelv alapján nemrégiben történt megállapítása miatt az ÁÉKBV-k tekintetében az arányosság elve alapján célszerű egy, ezen rendelet hatálybalépésétől számított ötéves átmeneti időszakot biztosítani, amely időszak alatt e rendelet hatálya az ÁÉKBV-kre nem terjed ki. Amennyiben az átmeneti időszak nem kerül meghosszabbításra, a szóban forgó időszak lejártát követően az ÁÉKBV-k bekerülnek a rendelet hatálya alá. Ugyanennek a mentességnek kell vonatkoznia az ÁÉKBV-nek nem minősülő alapokra is, amennyiben ezek a nemzeti jog alapján már a 2009/65/EK irányelv 78–81. cikkében meghatározott formátumnak megfelelően a kiemelt befektetői információk elkészítésére kötelesek.

(29)    A piaci fejlemények, például új típusú befektetési termékek megjelenése, valamint az uniós jog egyéb területeinek fejleményei, illetve a tagállami tapasztalatok figyelembevétele érdekében négy évvel a rendelet hatálybalépését követően el kell végezni a rendelet felülvizsgálatát. A felülvizsgálat keretében meg kell vizsgálni, hogy a rendelet által bevezetett intézkedéseknek köszönhetően az átlagos lakossági befektető nagyobb védelem alatt áll-e és jobban átlátja-e a befektetési termékeket, és javult-e pénzügyi ismerete és a termékek összehasonlíthatósága. A felülvizsgálatnak arra is ki kell terjednie, hogy indokolt-e az ÁÉKBV-k tekintetében alkalmazott átmeneti időszak meghosszabbítása, illetve felmerülhet-e másfajta megoldás az ÁÉKBV-k kezelésére. A felülvizsgálat eredménye alapján a Bizottság jelentést nyújt be – szükség esetén a megfelelő jogalkotási javaslatok kíséretében – az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(30)    Annak érdekében, hogy a befektetési termékek előállítóinak és értékesítőinek elegendő idő álljon rendelkezésükre ahhoz, hogy felkészüljenek e rendelet előírásainak gyakorlati alkalmazására, e rendelet előírásai leghamarabb a rendelet hatálybalépését követő két év elteltével válnak alkalmazandóvá. Ez a rendelet nem alkalmazandó a múltban végbement ügyletekre.

(31)    Ez a rendelet tiszteletben tartja a különösen az Európai Unió alapjogi chartája által elismert alapjogokat és elveket.

(32)    Tekintettel arra, hogy e rendelet célja – nevezetesen a lakossági befektetők védelmének fokozása és a befektetési termékekbe vetett bizalmának erősítése, ideértve azokat az eseteket is, amikor ezeket a termékeket határokon átnyúlóan értékesítik – egymástól elkülönülten fellépő tagállamok által nem valósítható meg kielégítő módon, és csak európai szintű fellépés alkalmas a feltárt hiányosságok kezelésére, az intézkedés annak hatásaiból fakadóan uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZETTÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Ez a rendelet a kizárólag a befektetési termékek előállítói által elkészítendő, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum formájára és tartalmára, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum mellékletére – amelyet szükség esetén a befektetési termékeket értékesítő személyek készítenek el –, a befektetési termékeket értékesítő személyek által a [MiFID] rendelet és a biztosítási közvetítésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv [IMD] értelmében a lakossági befektetőknek nyújtandó információkra, illetve a dokumentumnak a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátásának egységes szabályaira vonatkozó egységes szabályokat állapítja meg. Célja, hogy lakossági befektetők képesek legyenek a lakossági befektetési termékek főbb jellemzőinek és kockázatainak megértésére, emellett a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elkészítésének felelősségét a termék előállítójára, a mellékletét pedig a befektetési termékeket értékesítő személyekre ruházza.

2. cikk

Ezt a rendeletet a befektetési termékek előállítására és értékesítésére kell alkalmazni.

A rendelet ugyanakkor nem alkalmazandó a következő termékekre:

a)     a visszaváltási értékkel nem rendelkező biztosítási termékek ▌;

b)     ▌betétek a (MiFID) 4. cikkében meghatározott strukturált betétek kivételével;

c)     a 2003/71/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének b)–g), i) és j) pontjában említett értékpapírok;

d)     származtatott elemet nem tartalmazó egyéb értékpapírok, a vállalati kötvények és a különleges célú gazdasági egységek által kibocsátott eszközök kivételével;

e)     olyan hivatalosan elismert ▌foglalkoztatói nyugdíjrendszerek és egyéni nyugdíjelőtakarékossági termékek, amelyeknél a nemzeti szabályozás alapján a munkáltató pénzügyi hozzájárulásra kötelezett, és amelyek esetében a munkáltatónak vagy a munkavállalónak nincs választási lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági termék vagy szolgáltatója tekintetében.

f)      nemzeti vagy uniós jog hatálya alá tartozó, hivatalosan elismert szociális biztonsági rendszerek.

3. cikk

(1)         Amennyiben a befektetési termék e rendelet hatálya alá tartozó előállítója egyben a 2003/71/EK irányelv hatálya alá is tartozik – annak 4. cikke (2) bekezdésének h) és v) pontja kivételével –, mind ezt a rendeletet, mind a 2003/71/EK irányelvet alkalmazni kell.

(2)         Amennyiben a befektetési termék e rendelet hatálya alá tartozó előállítója egyben a 2009/138/EK irányelv hatálya alá is tartozik, mind ezt a rendeletet, mind a 2009/138/EK irányelvet alkalmazni kell.

4. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)     „befektetési termék”: olyan termék, amelynek révén egy személy pénzügyi befektetést tehet, függetlenül a befektetés jogi formájától és attól, hogy a visszafizetendő összeg rögzített vagy változó, beleértve azt az esetet is, amikor a befektetési termék beszerzésére pénzügyi eszközök közvetlen tartásán, céltársaságokon vagy holdingtársaságokon keresztül kerül sor;

b)     „befektetési termék előállítója”:

i.       befektetési terméket eredetileg előállító bármely természetes vagy jogi személy;

ii.      meglévő befektetési terméken annak kockázat/nyereség-profilját vagy a befektetési termékben lévő befektetéshez kapcsolódó költségeket módosító változtatást végrehajtó bármely természetes vagy jogi személy;

iia.   a 2003/71/EK irányelv rendelkezései szerint nyilvánosan kibocsátott vagy valamely szabályozott piacra bevezetett és a lakossági befektetők által közvetlenül tartott, átruházható értékpapír kibocsátója.

ba)      „befektetési termékeket értékesítő személy”: olyan személy, aki befektetési termékeket hoz forgalomba, forgalmaz vagy értékesít, illetve azzal kapcsolatban tanácsot ad lakossági befektető, forgalmazó, vagy lakossági befektető befektetéséhez kapcsolódóan közvetítő szerepet betöltő személy részére;

c)     „lakossági befektetők”:

i.       a ▌[hivatkozás a MiFID/MiFIR rendeletre]-ban meghatározott lakossági ügyfelek;

ii.      olyan ügyfél, amely az [IMD irányelv I. mellékletében ] meghatározottak szerint [...] nem hivatásos befektető;

d)     „nyugdíjelőtakarékossági termékek”: a nemzeti jog alapján elsődleges céljukat tekintve a lakossági befektető számára nyugdíjjövedelmet biztosító és a lakossági befektetőt bizonyos ellátásokra feljogosító termékként elismert termékek;

e)     „tartós adathordozó”: a 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének m) pontja szerinti tartós adathordozó;

f)      „illetékes hatóságok”: a befektetési termék előállítójának felügyeletére, illetve a lakossági befektető részére befektetési terméket értékesítő személy felügyeletére jogilag felhatalmazott tagállami nemzeti hatóságok.

II. FEJEZETKIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM

1. SzakaszA kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elkészítése

5. cikk

A befektetési termék előállítója az e rendeletben meghatározott követelményekkel összhangban és az általa előállított összes befektetési termék vonatkozásában elkészíti a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot – adott esetben a kibocsátási tájékoztatóval együtt –, és saját weboldalán, valamint az érintett európai felügyeleti hatóság és az érintett nemzeti felügyeleti hatóság által létrehozandó egységes weboldalon közzéteszi a dokumentumot még azt megelőzően, hogy a termék a piacon forgalmazható és a lakossági befektetők által megvásárolható lenne.

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot adott esetben melléklettel kell kiegészíteni. A befektetési terméket értékesítő személy melléklet megfogalmazásával egészíti ki a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. A dokumentumot és mellékletét papír alapon is elérhetővé kell tenni.

A befektetési termék előállítója felelős a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmáért, a befektetési terméket értékesítő személy felelős a mellékletért és a dokumentumnak a lakossági befektetőhöz való eljuttatásáért, a befektetési terméket értékesítő személy pedig a mellékletért és a dokumentumnak a lakossági befektetőhöz való eljuttatásáért felelős.

5a. cikk

A termék-jóváhagyási eljárás

(1) A befektetési termékek előállítói gondoskodnak arról, hogy megfelelő eljárások és szabályozások álljanak rendelkezésre annak biztosítására, hogy a lakossági befektetők, ügyfelek és az ilyen befektetési termék kedvezményezettjének érdekeit a befektetési termék kialakításakor kiegyensúlyozottan figyelembe vegyék, és hogy a befektetési termék igazolhatóan az érdekek e kiegyensúlyozott figyelembevételének eredménye legyen.

(2) A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 5. cikk szerint való kidolgozása előtt a termék előállítója dokumentált termék-jóváhagyási eljárás létrehozásával értékeli a befektetési termék megfelelését a lakossági befektető érdekeinek.

(3) A termék-jóváhagyási eljárás biztosítja, hogy valamennyi befektetési termék megfeleljen a meghatározott fogyasztói csoport igényeinek, illetve hogy a termék előállítója a meghatározott fogyasztói csoport igényeire vonatkozó valamennyi valószínű releváns kockázat értékelését elvégzi. Ez az értékelés magában foglalja a befektetési termék srtessztesztelését.

(4) A termék-jóváhagyási eljárás biztosítja, hogy a piacon már elérhető befektetési termékeket rendszeresen felülvizsgálják annak érdekében, hogy a termék továbbra is megfeleljen az azonosított fogyasztói csoport érdekeinek.

(5) A termék-jóváhagyási eljárást évente felülvizsgálják. A befektetési termék előállítójának bármikor az érintett illetékes hatóság rendelkezésére kell tudni bocsátania a termék-jóváhagyási eljárás részleteit, és az eljárás jellegére vonatkozó naprakész és részletes leírást.

II. szakaszA kiemelt információkat tartalmazó dokumentum formája és tartalma

6. cikk

(1)         A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak pontosnak, helytállónak, egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell lennie. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nem tartalmazhat semmilyen termékreklámot, marketinganyagot, személyes ajánlást vagy befektetési ajánlást.

(2)         A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum önálló, a marketing célú anyagoktól jól elkülöníthető, de azokkal legalább egyenértékű dokumentum. Kereszthivatkozásokat tartalmazhat más dokumentumokra, mint például egy tájékoztatóra, ahol a kereszthivatkozás olyan információkra hivatkozik, amelyek kiegészítik az e rendelet alapján a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szerepeltetendő információkat. Nem tartalmazhat kereszthivatkozásokat marketinganyagokra.

(2a)       Amennyiben a befektetési termék választási lehetőséget biztosít a lakossági befektetőnek a befektetés időtartamával, a szolgáltatások megválasztásával vagy a fizetendő összegekkel kapcsolatban, vagy pedig a választható mögöttes befektetések skáláját kínálja, illetve ha a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban felsorolt információk elemei az egyéni lakossági befektetőre jellemző tényezőktől függően változnak, illetve ezektől függenek, a 8. cikk (2) bekezdése szerinti információkat általános jelleggel és reprezentatív példákkal szemléltetve is meg lehet adni. Amennyiben ez a helyzet merül fel, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum egyértelműen feltünteti, hogy a konkrétabb információkat melyik dokumentumban adják meg.

(2b)       A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak egyértelműen meg kell adnia, hogy hol és hogyan lehet beszerezni a javasolt befektetésre vonatkozó további információkat, beleértve azt is, hogy hol és hogyan szerezhető be a kibocsátási tájékoztató. A kibocsátási tájékoztató kérésre ingyenesen és bármikor elérhető, és az, hogy ezek az információk milyen nyelven érhetőek el a befektetők számára.

(3)         A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum egy rövid, tömör és legfeljebb két darab kétoldalas A4-es oldal plusz melléklet terjedelmű írásos dokumentum, amely elősegíti az összehasonlíthatóságot, és:

a)     könnyen olvasható megjelenítéssel és elrendezéssel, olvasható méretű karakterek használatával készül;

aa)    a lakossági befektetők számára szükséges kiemelt információkra összpontosít;

b)     világosan megfogalmazott és olyan nyelvezettel megírt, amelynek közlésmódja könnyen érthető módon megkönnyíti a lakossági befektető számára a közölt információ megértését, különösen a megcélzott befektetők esetében, világos, tömör és érthető nyelvezetben.

(4)         A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum csak akkor készülhet színesben, ha a színek miatt az információk érthetősége fekete-fehér nyomtatásban vagy fénymásolva sem csökken.

(5)         A befektetési termék előállítójának vagy csoportjának vállalati márkajelzése vagy logója csak akkor szerepelhet a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban, ha nem vonja el a lakossági befektető figyelmét a dokumentumban foglalt információktól, és nem takarja el a szöveget.

7. cikk

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a befektetési termék forgalmazásának helye szerinti tagállam hivatalos nyelvein vagy a tagállam valamely részén használt hivatalos nyelvek egyikén vagy a szóban forgó tagállam illetékes hatóságai által elfogadott nyelven kell megfogalmazni, vagy – amennyiben ettől eltérő nyelven fogalmazták meg – le kell fordítani ezen nyelvek valamelyikére.

7a. cikk

Biztosítási termék kiemelt információkat tartalmazó dokumentuma esetében a biztosítónak e rendelet értelmében csak a kötvénytulajdonos irányában áll fenn kötelezettsége, de a kedvezményezett vagy a biztosított irányában nem.

8. cikk

(1)    A „Kiemelt befektetői információk” címet szembetűnően, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum első oldalának tetején kell feltüntetni. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot ­– kivéve annak mellékletét – egy félnek kell elkészíteni. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak tartalmaznia kell a termék előállítójának a nevét, aki a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elkészítéséért felelős, emellett egyértelműen ki kell jelentenie, hogy a termék előállítója felelős annak tartalmáért. Ehhez hasonlóan, a mellékletet a terméket értékesítő személy készíti el, akinek meg kell jelölnie a személy vagy a szervezet nevét, és egyértelműen ki kell jelentenie, hogy ő felelős a melléklet tartalmáért.

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot az alábbi bekezdésekben foglaltak szerinti sorrendben kell összeállítani.

Magyarázó nyilatkozatot kell megjeleníteni közvetlenül a cím alatt. A nyilatkozat szövege a következő:

„Ön befektetési termék megvásárlására készül.

Ez a dokumentum kiemelt információkat nyújt annak érdekében, hogy segítséget nyújtson Önnek az e befektetési termékhez kapcsolódó jellemzők, kockázatok, lehetséges nyereségek és veszteségek, illetve a mellékletben az értékesítést végző személy részére fizetett díj megértésében.

A dokumentum elkészítésére jogszabály alapján került sor, nem marketing célokat szolgál, az összehasonlítás lehetővé tétele érdekében pedig szabványformában készült.”

(2)         A kiemelt információk között az alábbi információkat kell közölni:

a)     ▌a befektetési termék előállítójának nevét és a befektetési termék előállítójának, illetve a dokumentumért a jogi felelősséget viselő adatait (név és cím);

b)     a „Milyen befektetésről van szó?” című szakaszban a befektetési termék jellegét és legfontosabb jellemzőit, ideértve:

i.       i. a befektetési termék típusát;

ii.      a befektetési termék céljait és a célok eléréséhez használt eszközöket;

iia.   információt a termék megcélzott fogyasztói csoportjáról, beleértve azon befektetőtípusok egyszerű leírását – kockázatvállalási hajlandóság, befektetési spektrum és pénzügyi ismeretek szempontjából –, amelyek számára a befektetési terméket tervezték, a termék – a termék előállítója által a befektetési termék strukturálásakor elvégzett – jóváhagyási folyamata alapján

iii.     értesítést arról, hogy a befektetési termék ▌törekszik-e vagy sem valamilyen sajátos környezeti, szociális vagy felelős vállalatirányítási eredmény elérésére, beleértve – de nem kizárólag – a szénlábnyom csökkentését, hogyan mérik ezeket, és hogy a termék áruk és szolgáltatások nyújtásához köthető befektetés-e, ellentétben a kizárólag a pénzügyi piacokon megvalósuló műveletekkel vagy egy szintetikus indexszel;

iiia.  a mögöttes eszközportfóliónak a közvetlenül vagy közvetetten finanszírozott gazdasági ágazat szerinti bontását;

c)     a „Milyen döntéseket kell meghoznom?” című fejezetben tájékoztatást a lakossági befektetők által meghozandó különféle döntésekről, pl. az alap, a futamidő és a biztosítási díj kiválasztása, beleértve, hogy milyen más szolgáltatások vagy biztosítási események vannak;

d)   a „Milyen kockázatok vannak, és mit kaphatok cserébe?” című szakaszban, ▌figyelembe véve a termék által megcélzott piaci fejleményt:

i.         tájékoztatást a befektetési termék kockázat/hozam-profiljáról, ideértve e profil összefoglaló indikátorát, amely egyértelmű és könnyen érthető módon megjeleníti a befektetési termék kockázat/hozam profilját;

ii.        az indikatív jövőbeni teljesítményre vonatkozó forgatókönyveket, amelyekhez a termékhez kapcsolódó főbb kockázatok magyarázó leírása a termék profiljának kontextusba helyezése céljából; a kockázatokat egyértelműen és könnyen érthető módon kell leírni;

iii.      nyugdíj-előtakarékossági termékek esetében a „Mit kaphatok nyugdíjba vonulásomkor?” című szakaszban a lehetséges jövőbeli kimenetelek bemutatását, a különféle fejleményekre vonatkozó forgatókönyvek szerinti egyértelmű bontásban, amelyek között szerepel a legrosszabb eset forgatókönyve is.

Az érintett európai felügyeleti hatóság (EFH) szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek pontosan meghatározzák a kockázati kategóriák korlátozott körét és az összefoglaló indikátor megjelenítésére vonatkozó standardokat.

Az EFH az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket [..]-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap a második albekezdésben említett szabályozástechnikai standardok tervezetének az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkének megfelelő elfogadására.

e)      a „Mi történhet a befektetésemmel? Vannak-e védőhálók, és ha igen, milyen költségekkel járnak?” című szakaszban annak egyértelmű jelzését, hogy lehetséges-e a tőkeveszteség

i.      az esetleges garanciák és/vagy tőkevédelem, illetve ezek korlátainak ismertetését; az összesített összeget és a felelősségviselő nevét;

ii.     annak jelzését, hogy a befektetési termék mögött áll-e bármilyen kártalanítási vagy garanciarendszer, és ha igen, a rendszer nevét, a garanciát nyújtó nevét és annak részletezését, hogy a rendszer mely kockázatokra terjed ki és melyekre nem terjed ki;

iii.    a „Részesülök-e biztosítási védelemben?” című alszakaszban az arra vonatkozó egyértelmű tájékoztatást, hogy a befektetési termék magában foglal-e biztosítást is, és amennyiben igen, e biztosítási fedezet részleteit;

iv.      adott esetben más védelmi intézkedéseket, így az alap letétkezelőjét, ideértve az érintett felek nevét és feladatait;

ea)   a „Mi történik a termék előállítójának vagy értékesítőjének csődje esetén?” című alszakaszban a befektető maximális veszteségének rövid ismertetése, és utalás arra, hogy a veszteség a lakossági befektetőkre vonatkozó kártalanítási vagy garanciarendszer révén megtérülhet-e;

eb)   a „Mi történik halálom esetében?” című szakaszban tájékoztatást arról, hogy mi történik a termékben/alapban tartott pénzzel és az egyéb haláleseti juttatásokkal;

f)      a „Milyen költségek merülnek fel?” című szakaszban tájékoztatást a befektetési termékbe történő befektetéshez kapcsolódó összes költségről, azaz a befektetőnél felmerülő valamennyi közvetlen és közvetett költségről, ideértve e költségek összefoglaló indikátorait is, többek között:

i. a lakossági befektető által fizetendő belépési, folyamatos és kilépési költségek mint a díjfizetés feltételeit és rugalmasságát, egyértelműen különválasztva a termék előállítóját, illetve a befektetési termékeket értékesítő személyeket terhelő költségeket, e költségek összefoglaló indikátorait is ideértve;

ii. valamennyi éves díjat és a termékből egy meghatározott időszakon belül levont kifizetéseket, ideértve az esetleges változó díjakat (például tranzakciós költségeket, tőzsdei adókat), amelyek a költségek ki számításakor nem vehetők figyelembe.

A költségeket és a levonásokat olyan módon kell feltüntetni, hogy az a reprezentatív befektetési időszakok vonatkozásában bemutassa azoknak a befektetésre gyakorolt összesített és halmozott hatását; továbbá az összehasonlíthatóság céljából az összes költséget pénzbeli példákkal és százalékosan is ki kell fejezni, az összes költség befektetésre gyakorolt hatásának bemutatása érdekében.

Ha a befektetési termék lehetséges hozamára árréskorlát vonatkozik, amely csökkenti a lakossági befektető által elérhető nettó hozamot azáltal, hogy az előállítónak juttatja a korlát feletti összes nyereséget, azt egyértelműen fel kell tüntetni.

Tájékoztatást kell adni arról, hogy miként érhető el az érintett EFH által üzemeltetett független online alapkalkulátor;

h)     a „Kivehetek-e pénzt?” című szakaszban:

i.         türelmi idő lehetősége a befektetési terméknél.

ii.        az ajánlott vagy kötelező minimális tartási időre vonatkozó tájékoztatást;

iii.       a befektetés lejárat előtti megszüntetésének lehetőségével és feltételeivel kapcsolatos információkat, figyelembe véve a befektetési termék kockázat/hozam-profilját és a termék által megcélzott piaci fejleményt;

iv.        arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az ajánlott tartási idő lejárata előtti készpénzre váltás milyen következményekkel járhat;

v.        tájékoztatás a mögöttes eszközportfólió átlagos befektetési spektrumáról, a kereskedési célból tartott részvények átlagos forgalma és a lejáratig megtartott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átlagos futamideje alapján.

ha)   a „Miként fogok értesülni a termék teljesítményéről” című szakaszban annak rögzítését, hogy az előállító egy éves dokumentum keretében átlátható módon tájékoztatja majd az ügyfelet a befektetési termék teljesítményéről. E dokumentumnak a befektetési termék előző évi hozamára vonatkozó, utólagos tájékoztatót kell tartalmaznia. Ezenkívül ezt az utólagos hozamot össze kell vetni egy hasonló kockázati profillal rendelkező másik befektetési termékkel. Ha az ügyfélnek egy bizonyos előállító több, e rendelet hatálya alá tartozó befektetési terméke is a tulajdonában van, az előbb említett tájékoztatásnak és összehasonlításnak a teljes portfólióra vonatkoznia kell. A befektetési termék hozamát érintő bármiféle költséget szintén meg kell adni.

hb)   a „Hogyan tehetek panaszt?” című szakaszban tájékoztatást arról, hogy az ügyfél hogyan és kinek tehet panaszt a termékkel és annak kezelésével kapcsolatban;

hc)   a „Mely egyéb jogi dokumentumok kapcsolódnak e termékhez?” című szakaszban a dokumentáció rövid ismertetését (beleértve adott esetben a kibocsátási tájékoztatót), mindennemű marketinganyag kivételével;

hd)   A dokumentum vége felé elhelyezett szakaszban a „Tájékoztatás a termékről” című új címet, amely (adott esetben) tartalmazza a termék:

      i. nemzetközi értékpapír-azonosító számát (ISIN);

      ii. nemzetközi könyvvizsgálati standard (ISA) számát;

      iii. kamatlábját;

      iv. a termékhez kapcsolódó tőzsdét;

      v. pénznemét, valamint

      vi. kibocsátásának napját.

he)   a terméket szabályozó illetékes hatóság nevét és elérhetőségét;

hf)    a „Biztosítási szolgáltatások” című szakasz alatt annak feltüntetését, hogy a befektetési termék kínál-e biztosítási szolgáltatásokat, és amennyiben igen, e biztosítási szolgáltatások részletei a 2009/138/EK irányelvvel összhangban, az irányelv 8. cikke (2) bekezdésének kivételével; Amennyiben a szerződésben többféle, befektetési egységhez kötött életbiztosítás között lehet választani, tartalmaznia kell egy összefoglaló táblázatot, amely kockázatuk szerint három kategóriába sorolja ezeket az egységeket.

 Tekintettel a 2009/138/EK irányelvre és e rendelet 8. cikkével összhangban az EBFH felhatalmazást kap a következők meghatározására:

i.         a biztosítási szerződés fő jellemzői;

ii.        a konkrét biztosítási dokumentum pontos formája;

iii.      a konkrét biztosítási dokumentum tartalma, beleértve a lakossági befektetőknek kínált eszközallokációs lehetőségeket;

iv.        az egységek három kategóriába sorolásának szabályai.

        A befektetési termék előállítójának a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot az e rendelet szerint elfogadható minden mögöttes, befektetési célú biztosítási szerződésre vonatkozóan terjesztenie kell. A mögöttes befektetések magukban foglalják az elszámolási egységeket és/vagy – adott esetben – a pénznemben kifejezett pénzeszközöket, és az azokhoz kapcsolódó kockázati kategóriákat.

(3)       A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum mellékletében meg kell nevezni a befektetési termékeket értékesítő személyt, és adott esetben fel kell tüntetni:

a)        tájékoztatást arról, hogy a befektető lakóhelye szerinti tagállam nemzeti adójogszabályai jelentős hatást gyakorolhatnak a befektetés várt és tényleges hozamára;

b)        a befektetési termékhez az e személy közvetítése esetén kapcsolódó költségeket, ideértve az előállító vagy harmadik személy által a 2004/39/EK irányelvben és a 2002/39/EK irányelvben[15] foglaltak szerint kifizetett ügylettel kapcsolatos jutalékokat, visszaengedményezéseket vagy más kedvezményeket.

(3a)     A megfelelő európai felügyeleti hatóság független online alapkalkulátort fejleszt ki, amely weboldalán kap helyet. Az alapkalkulátor lehetővé teszi a befektetők számára, hogy kiszámítsák a javasolt lakossági befektetési termék nyereségét, megadva a befektetés várható időtartamát, a befektetés összegét és a feltételezett mögöttes befektetési hozamot százalékban, a befektetés költségek levonása utáni lejárati értékének meghatározása érdekében.

Az alapkalkulátor a lakosságnak értékesített bármely alap esetében a számításkor figyelembe veszi a befektetési termékek különféle előállítói által felszámított költségeket és díjakat, a közvetítők vagy a befektetési lánc más részei által felszámított további olyan költségekkel és díjakkal együtt, amelyeket a termék előállítója még nem vett figyelembe.

A befektetési termékek előállítóinak és a befektetési termékeket ajánló vagy értékesítő személyeknek negyedévente – legfeljebb hatvan napos határidőn belül – be kell nyújtaniuk a megfelelő európai felügyeleti hatóságnak a vonatkozó adatokat.

A megfelelő európai felügyeleti hatóság számára biztosítani kell az e munka elvégzéséhez szükséges forrásokat. Szükség esetén együttműködik a többi európai felügyeleti hatósággal.

(4)         A (2) bekezdésben említett információkat egységes formában kell bemutatni, követve a (2) bekezdés szerinti közös címeket és standardizált sorrendet, lehetővé téve ezáltal a különböző befektetési termékekre vonatkozó kiemelt információk összehasonlítását és egy, a dokumentumot a többi dokumentumtól megkülönböztető egységes szimbólum feltűnő szerepeltetését.

(5)         A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) és (3a) bekezdésben említett információk formája és tartalma – beleértve a kockázati mutatók bevezetésének hatását is – részleteinek meghatározásáról, a termék előállítója és a befektetési terméket értékesítő személy által a (3) bekezdés alapján a kiemelt információk között szerepeltethető egyéb információk formájának és tartalmának meghatározásáról, valamint a (4) bekezdésben említett egységes forma és egységes szimbólum meghatározásáról. A Bizottság figyelembe veszi a befektetési termékek, illetve a lakossági befektetők ismeretei közötti különbségeket, továbbá a befektetési termékek azon jellemzőit, amelyek alapján a lakossági befektetők választhatnak a különböző mögöttes befektetések vagy a termék által kínált egyéb választási lehetőségek között, ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a választást különböző időpontokban is meg lehet tenni, vagy a választás később módosítható.

A Bizottság emellett felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szociális és környezetvédelmi befektetési termékek uniós kritériumainak kidolgozására vonatkozó iránymutatások meghatározása céljából. E kritériumoknak támogatniuk kell a gazdaság hosszú távú finanszírozását, és elő kell mozdítaniuk a fenntartható környezeti és szociális fejlődést a pénzügyi befektetések terén, valamint a fenntartható befektetéseket jelölő uniós címke létrehozását. A Bizottságot felhatalmazást kap arra is, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a lehetséges környezeti kockázatokra vonatkozó környezetvédelmi értesítések standardjainak meghatározása céljából.

Az e bekezdésben foglalt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság fogyasztói tesztelést végez a lakossági befektetőkre vonatkozó legmegfelelőbb intézkedések kiválasztása érdekében. Emellett a Bizottság a három európai felügyeleti hatósággal szoros együttműködésben összeállítja a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok mintáit is, amelyek figyelembe veszik a befektetési termékek közötti eltéréseket.

(6)         Az Európai Bankhatóság (EBH), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság (EIOPA) és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) szabályozási technikaistandard-tervezeteket dolgoz ki az alábbiak meghatározására:

a)     az e cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett kockázat/hozam-profilok bemutatását alátámasztó módszertan;

b)     az e cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett költségek kiszámítása, beleértve az összefoglaló mutatók meghatározását;

ba)   a 2. cikk (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában említett környezeti, szociális vagy felelős vállalatirányítási eredményekre alkalmazandó elvek;

bb)   az e cikkben említett kérdések mindegyikéhez azon termékek listája, amelyre vonatkoznak.

A szabályozási technikaistandard-tervezeteknek figyelembe kell venniük a befektetési termékek különböző típusait és a [MiFID], az [IMD], a 2003/71/EK irányelv, a 2009/138/EK irányelv és az ÁÉKBV-k számára a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot bevezető 2009/65/EK irányelv keretében már elvégzett munkát.

Az említett szabályozási technikaistandard-tervezeteket az európai felügyeleti hatóságok […]-ig benyújtják a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozási technikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikke, az 1094/2010/EU rendelet 10–14. cikke és az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke szerinti eljárással összhangban történő elfogadására.

8a. cikk

Összetettségre figyelmeztető címke

(1)         A (2) bekezdésben ismertetett kockázatok közül egynek vagy többnek kitett befektetési termékek kiemelt információkat tartalmazó dokumentuma első oldalának tetején egyértelműen fel kell tüntetni a következő tájékoztatást:

„Összetettségre figyelmeztető címke: Ez a termék rendkívül összetettnek tekinthető, így előfordulhat, hogy nem megfelelő minden lakossági befektető számára.”

(2)          A befektetési termék akkor tekinthető nem lakossági befektetőknek szólónak, ha az alábbi feltételek közül egy vagy több teljesül:

a) a kockázat/hozam-profil vagy a költségek bemutatására túlságosan bonyolult módon került sor;

b) a termék olyan mögöttes eszközbe fektet be, amelybe nem intézményi befektetők általában nem fektetnek be;

c) a kockázat/hozam-profil legalább két különböző eszközosztályhoz kapcsolódó két vagy több esemény egyidejű bekövetkeztétől függ;

d) a befektetés végső hozamának kiszámítására több különböző mechanizmust használnak, ami a lakossági befektető részéről a félreértés nagyobb kockázatát hordozza;

e) a befektetés hozama olyan csomagjellemzőket tartalmaz, amelyek kihasználják a lakossági befektetők viselkedési tendenciáit, például egy „csalogató” fix kamat felkínálásával – amelyet egy sokkal magasabb, feltételes változó kamatozás követ – vagy pedig egy iterációs képlettel;

f) a pénzügyi termék globális kitettsége, amelyet a kereskedés időpontjában egy 99%-os konfidencia intervallummal mért, 20% feletti kockázati érték mutat.

(3)      Az európai felügyeleti hatóságok, az EBH, az EIOPA és az ESMA iránymutatásokat dolgoznak ki a (2) bekezdésben említett feltételek tekintetében.

Az európai felügyeleti hatóságok e szabályozási technikai standardok tervezetét [6 hónappal a Hivatalos Lapban történő közzététel után]-ig benyújtják a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezeteknek az 1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.

9. cikk

A befektetési termékre vonatkozó ▌marketing célú közlemények nem tartalmazhatnak olyan állítást, amely ellentmond a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban közölt információknak, vagy csökkenti a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum jelentőségét. A marketing célú közleményekben egy közvetlen hivatkozással tájékoztatást kell adni arról, hogy ▌a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot az illetékes hatóság weboldalán közzétették. Kérésre egy nyomtatott példány ingyenesen továbbítható az előállítónak vagy a befektetési terméket értékesítő személynek.

10. cikk

(1)         A befektetési termék előállítója rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban közölt információkat, és módosítja a dokumentumot, amennyiben a felülvizsgálat alapján a 8. cikkel összhangban lényegi módosításokra van szükség – különösen akkor, ha a terméken lényegi változtatásokat hajtottak végre, különösen a kockázatok értékelése vagy a befektetéskezelés során elért értéknövekedés és a befektetéskezeléssel összefüggő lényeges kockázatok tekintetében –, és haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a felülvizsgált változatot. Ez a felülvizsgálat kiterjed a befektetési termék kiemelt információit tartalmazó dokumentumban meghatározott azon standardok felhasználására is, amelyek jelzik a változtatás szükségességét. Ennek egyértelműen, tömören és könnyen érthető módon kell kifejezésre jutnia az éves jelentés szöveges részében, és tartalmaznia kell a befektetési eszközök teljesítményének, az összesített teljes értéknek, a költségeknek, a befektetéskezelési stratégiáknak, a befektetéskezelés során létrejött értéknek és a befektetéskezeléssel kapcsolatos lényeges kockázatok alakulásának valós és tisztességes összefoglalását, beleértve a befektetési termék kiemelt információit összefoglaló dokumentumokban meghatározott standardokat.

(2)         A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk felülvizsgálata és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum módosítása szabályainak meghatározásáról, figyelemmel a befektetési termék jellegére, az alábbiak tekintetében:

a)     a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk felülvizsgálatának feltételei és gyakorisága;

b)     a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk módosítását szükségessé tevő feltételek, továbbá a kiemelt információkat tartalmazó módosított dokumentum kötelező vagy opcionális újbóli közzétételének és terjesztésének feltételei;

c)     a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk felülvizsgálatát vagy annak módosítását indokoló egyedi feltételek azokban az esetekben, amikor a befektetési termék a lakossági befektetők részére nem folyamatosan elérhető;

d)     a lakossági befektetők által megvásárolt befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum módosításával kapcsolatban a lakossági befektetők tájékoztatását szükségessé tevő, magára a termékre vagy a piaci feltételekre utaló körülmények.

11. cikk

(1)         A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum szerződéskötést megelőző tájékoztatás. Ezért tisztességesnek, egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell lennie. Biztosítania kell a kiemelt információkat, és összhangban kell állnia valamennyi kötelező erejű szerződéses dokumentummal, az ajánlati dokumentumok vonatkozó részeivel és a befektetési termék feltételeivel. Amennyiben a lakossági befektető a befektetési termék előállítója által összeállított, e rendelet követelményeinek nem megfelelő kiemelt információkat tartalmazó dokumentum alapján hozta meg befektetési döntését, az érintett lakossági befektető kártérítési igényt támaszthat a befektetési termék előállítójával szemben minden olyan veszteség tekintetében, amely az adott lakossági befektetőnél a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum felhasználása miatt merült fel, és adott esetben visszaválthatja a befektetési terméket, és visszatéríttetheti veszteségeit. Amennyiben a lakossági befektető a befektetési termék értékesítője által készített és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumhoz csatolt, e rendelet követelményeinek nem megfelelő melléklet alapján hozta meg befektetési döntését, az érintett lakossági befektető kártérítési igényt támaszthat a befektetési termék értékesítőjével szemben minden olyan veszteség tekintetében, amely az adott lakossági befektetőnél a melléklet felhasználása miatt merült fel, és adott esetben visszaválthatja a befektetési terméket, és visszatéríttetheti veszteségeit.

(2)         Amennyiben a lakossági befektető igazolja veszteségét, és azt, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban foglalt valamely azonosított információ félrevezető volt, a befektetési termék előállítójának vagy a befektetési termék értékesítőjének kell bizonyítania azt, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum e rendelet 6., 7. és 8. cikkével összhangban készült el Ilyen esetekben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum – ideértve annak minden fordítását is – alapján felmerülhet a befektetési termék előállítójának polgári jogi felelőssége.

(3)         A termék előállítóját polgári jogi felelősség terheli, ha egy lakossági befektetőt veszteség ér amiatt, mert olyan kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra hagyatkozott, amely nem felelt meg a fenti (1) és (2) bekezdés követelményeinek. Ezt a felelősséget szerződéses záradékkal vagy az illetékes hatóság jóváhagyása útján nem lehet korlátozni vagy kizárni.

III. szakaszA kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésre bocsátása

12. cikk

(1)         A befektetési terméket lakossági befektetők részére értékesítő személy késedelem nélkül és bármilyen kötelezettség vállalását kellő idővel megelőzően a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátja az adott befektetési termékre vonatkozó, a befektetési termék előállítója által összeállított, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. Ha egy ügyfélnek befektetési terméket ajánlanak, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátani.

(1a)       A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum lakossági befektetőknek történő terjesztéséhez meg kell szerezni a befektetési termék előállítójának előzetes írásbeli nyilatkozatát. A befektetési termék előállítója ezt az engedélyt határozatlan vagy határozott időre adhatja meg, illetve feltételekhez kötheti. Amennyiben valamely meghatározott feltétel nem teljesül, az engedélyt e bekezdés alkalmazásában meg nem adottnak kell tekinteni.

(1ab)     A lakossági befektetőknek írásban vagy elektronikus úton igazolniuk kell, hogy megkapták és elolvasták a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot.

(2)         Az (1) bekezdéstől eltérve és a 13. cikk (5) bekezdésére figyelemmel a befektetési terméket értékesítő személy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot az azt tartalmazó weboldalon az ügylet megkötése előtt bocsátja a lakossági befektetők rendelkezésére, amennyiben:

a)     a lakossági befektető valamilyen távközlési eszközön keresztül kívánja megkötni az ügyletet;

b)     a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak az (1) bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátása nem lehetséges; és

ba)   a lakossági befektető kéri, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot közvetlenül az ügylet megkötése után kaphassa meg, hogy az ügylet ne szenvedjen késedelmet a dokumentum előzetes átadása miatt. A befektetési terméket értékesítő vagy azzal kapcsolatban tanácsot adó személy csak azt követően ajánlhatja fel ezt a lehetőséget, hogy ezt a lakossági befektető kéri;

c)     a befektetési terméket értékesítő személy erről a tényről tájékoztatta a lakossági befektetőt.

(3)         Amikor ugyanazon befektetési termékre vonatkozóan egymást követő ügyleteket hajtanak végre a lakossági befektető részére a szóban forgó lakossági befektető által az első ügyletet megelőzően a befektetési terméket értékesítő személynek adott utasítások alapján, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (1) bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátására vonatkozó követelményt csak az első ügyletre kell alkalmazni, kivéve, ha a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot az első ügylet óta frissítették, vagy új éves jelentés áll rendelkezésre.

(4)         A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el, amelyben meghatározza:

a)     a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum kellő időben történő rendelkezésére bocsátására vonatkozóan az (1) bekezdésben meghatározott követelménynek való megfelelés feltételeit;

b)     a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (2) bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátásának módját és határidejét.

13. cikk

(1)         A befektetési terméket értékesítő személy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot díjmentesen és a lakossági befektetővel való kötelező erejű megállapodás megkötése előtt bocsátja ▌rendelkezésre. Ingyenes papíralapú másolatot is mindig rendelkezésre kell bocsátani, ha a befektetési ajánlást vagy a közvetítési szolgáltatást személyesen nyújtják.

(2)         A befektetési terméket értékesítő, azzal kapcsolatban tanácsot adó vagy értékesítésében közvetítőként részt vevő személy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot az alábbi, a lakossági befektetők számára ténylegesen hozzáférhető adathordozók valamelyikén bocsátja a lakossági befektetők rendelkezésére:

a)     papíron;

b)     a papírtól eltérő tartós adathordozón, amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek; vagy

c)     egy weboldalon keresztül, amennyiben az (5) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek.

(3)         Amennyiben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon keresztül bocsátják rendelkezésre, a lakossági befektető kérésére a dokumentumot díjmentesen papíron is rendelkezésre kell bocsátani.

(4)         A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a papírtól eltérő tartós adathordozón az alábbi feltételek teljesülése esetén bocsátható rendelkezésre:

a)     a befektetési terméket értékesítő, azzal kapcsolatban tanácsot adó vagy értékesítésében közvetítőként részt vevő személy és a lakossági befektető közötti üzletvitel szempontjából a tartós adathordozó alkalmazása megfelelőnek tekinthető; valamint

b)     a lakossági befektető számára felkínálták a választás lehetőségét a papíron és a tartós adathordozón közölt információk között, és a befektető ez utóbbit választotta.

(5)         A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum weboldalon keresztül akkor bocsátható rendelkezésre, ha a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot személyesen a lakossági befektetőnek címezték, vagy ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a)     a befektetési terméket értékesítő, azzal kapcsolatban tanácsot adó vagy értékesítésében közvetítőként részt vevő személy és a lakossági befektető közötti üzletvitel szempontjából a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak egy weboldalon keresztüli rendelkezésre bocsátása megfelelőnek tekinthető;

b)     a lakossági befektető beleegyezett, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot egy weboldalon keresztül bocsássák rendelkezésre;

c)     a lakossági befektetőt elektronikus úton értesítették a weboldal címéről és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak a weboldalon belüli elérhetőségéről;

d)     amennyiben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a 10. cikk szerint módosították, a legújabb változatot a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátják; a lakossági befektető kérésére a korábbi változatokat is átadják;

e)     a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a weblapon elérhető marad mindaddig, amíg ésszerű megfontolások alapján a lakossági befektetőnek szüksége lehet rá.

(6)         A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában az információknak a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weblapon keresztül történő rendelkezésre bocsátása a befektetési termék értékesítője és a lakossági befektető közötti üzletvitel szempontjából megfelelőnek tekinthető, ha bizonyítható, hogy a lakossági ügyfél rendszeres internethozzáféréssel rendelkezik. A lakossági befektető által az üzletvitel céljából megadott e-mail cím ilyen bizonyítéknak tekinthető.

IIa. FEJEZET

TERMÉKSZINTŰ BEAVATKOZÁS

13a. cikk

Az európai felügyeleti hatóságok beavatkozási hatásköre

(1)         Az 1093/2010/EU, 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően az európai felügyeleti hatóságok nyomon követik azon befektetési termékeket vagy pénzügyi termékeket, amelyeket az Unióban forgalomba hoznak, forgalmaznak vagy értékesítenek. Az európai felügyeleti hatóságok az illetékes hatóságokkal együttműködve a befektetési termékeket vagy pénzügyi eszközöket az Unióban történő forgalomba hozásuk, forgalmazásuk vagy értékesítésük előtt megvizsgálhatják.

(2)          Az 1093/2010/E , 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet 9. cikke (5) bekezdésének megfelelően az európai felügyeleti hatóságok abban az esetben, ha ésszerű okokból kielégítőnek találja az ezen cikk (3) és (4) bekezdésében szereplő feltételek teljesülését, ideiglenesen megtilthatják vagy korlátozhatják az Unióban a befektetési termékek vagy pénzügyi eszközök forgalomba hozatalát, forgalmazását vagy értékesítését.

Az európai felügyeleti hatóságok meghatározhatják, hogy a tiltás vagy a korlátozás mely körülmények között alkalmazandó, és a kivételek mely körülmények között engedélyezhetők.

(3)          Az európai felügyeleti hatóságok kizárólag akkor hoznak a (2) bekezdésnek megfelelő határozatot, ha az összes alábbi feltétel teljesül:

a)      a javasolt lépésre olyan jelentős veszély fellépése miatt van szükség, amely a lakossági befektetők védelmét vagy a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását, vagy az uniós pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását fenyegeti;

b)      az adott befektetési termékre, pénzügyi eszközre vagy tevékenységre vonatkozó uniós jogszabályok szabályozási követelményei nem kezelik a veszélyt;

c)      az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóságok nem tettek lépéseket a veszély kezelésére, vagy a megtett lépések nem kezelték megfelelően a veszélyt.

Ha az első albekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek, valamely európai felügyeleti hatóság kiróhatja a (2) bekezdésben említett tilalmat vagy korlátozást.

(4)       Amikor az európai felügyeleti hatóságok e cikk alapján lépéseket tesznek, figyelembe kell venniük, hogy az intézkedés mennyiben felel meg a következőknek:

a)      nem jár olyan káros hatással a pénzügyi piacok hatékonyságára vagy a lakossági befektetőkre, amely a lépés hasznaihoz képest aránytalan lenne; valamint

b)      nem idézi elő az önkényes szabályozás veszélyét.

Ha az illetékes hatóság vagy illetékes hatóságok a 13b. cikk szerinti intézkedést hoztak, az európai felügyeleti hatóság a (2) bekezdésben említett lépéseket anélkül is megteheti, hogy kiadná a 13c. cikkben előírt véleményt.

(5)       Mielőtt az európai felügyeleti hatóság úgy dönt, hogy e cikk szerinti lépést tesz, tájékoztatnia kell az illetékes hatóságokat az általa javasolt lépésről.

(6)       A (2) bekezdés szerinti határozat meghozatala előtt az európai felügyeleti hatóság előre jelzi, hogy tilalmat vagy korlátozást szándékozik alkalmazni egy adott befektetési termék vagy pénzügyi eszköz vonatkozásában abban az esetben, ha a befektetési termék vagy pénzügyi eszköz bizonyos jellemzőit meghatározott időn belül nem módosítják.

(7)       Minden európai felügyeleti hatóság értesítést tesz közzé weboldalán az e cikk szerinti intézkedésekről hozott minden határozatáról. Az értesítésnek részleteznie kell a tiltást vagy korlátozást, és meg kell határoznia, hogy az intézkedések az értesítés közzétételétől számítva mennyi idő múlva lépnek hatályba. A tiltás vagy korlátozás csak olyan intézkedésre vonatkozhat, amelyet az intézkedések hatályossá válása után hoztak.

(8)       Az illetékes európai felügyeleti hatóságok kellő időközönként, de legalább háromhavonta felülvizsgálják a (2) bekezdés szerint kivetett tiltást vagy korlátozást. Amennyiben a tiltást vagy korlátozást a három hónapos időtartam elteltét követően nem hosszabbítják meg, az automatikusan hatályát veszti.

(9)       Az európai felügyeleti hatóságok által e cikknek megfelelően elfogadott lépés az illetékes hatóság által tett bármiféle előző lépést felülír.

(10)     A Bizottság – a 23. cikkel összhangban – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza azokat a kritériumokat és tényezőket, amelyeket az illetékes hatóságoknak és az európai felügyeleti hatóságoknak figyelembe kell venniük annak meghatározásakor, hogy mikor lép fel olyan veszély, amely a (2) bekezdés a) pontja szerint a lakossági befektetők védelmét vagy a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását, vagy az uniós pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását fenyegeti. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok biztosítják, hogy az európai felügyeleti hatóság szükség esetén megelőző jelleggel is felléphessen, és fellépésével ne kelljen megvárnia a termék vagy pénzügyi eszköz forgalomba hozatalát, illetve az adott tevékenységtípus vagy gyakorlat megkezdését.

13b. cikk

Termékszintű beavatkozás az illetékes hatóságok részéről

(1)         A befektetési termékek előállítói átadják a befektetési termékükre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot annak az illetékes hatóságnak, amely a terméket abban a tagállamban szabályozza, ahol a befektetési terméket forgalomba hozzák, forgalmazzák vagy értékesítik.

(2)         A befektetési termékek előállítói átadják a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak az európai felügyeleti hatóságok meghatározása szerinti lényegi változásait tükröző, frissített változatait annak az illetékes hatóságnak, amely a terméket abban a tagállamban szabályozza, ahol a befektetési terméket forgalomba hozzák, forgalmazzák vagy értékesítik.

(3)         Az illetékes hatóság a befektetési termék forgalomba hozatala, forgalmazása vagy értékesítése előtt biztosíthatja a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szereplő tartalom e rendelet II. fejezete rendelkezéseinek való megfelelését.

(4)         Az illetékes hatóság a tagállam területén vagy területéről történő forgalomba hozataluk, forgalmazásuk vagy értékesítésük előtt megvizsgálhatja a befektetési termékeket vagy pénzügyi eszközöket.

(5)         Az illetékes hatóság megtilthatja vagy korlátozhatja az adott tagállamban vagy tagállamból:

a)      a befektetési termékek vagy pénzügyi termékek forgalomba hozatalát, forgalmazását vagy értékesítését;

b)      a pénzügyi tevékenységek vagy gyakorlatok valamely típusát.

(6)         Az illetékes hatóság akkor hozhatja meg az (6) bekezdésben említett intézkedést, ha alaposan meggyőződött a következőkről:

a)      a befektetési termék, pénzügyi eszköz vagy tevékenység vagy gyakorlat jelentős aggályokat vált ki a befektetővédelem szempontjából vagy komoly fenyegetést jelent egy vagy több tagállamban – köztük a befektetési termékkel vagy pénzügyi eszközzel kapcsolatos ösztönzők forgalomba hozatalán, forgalmazásán, díjazásán vagy nyújtásán keresztül a pénzügyi piacok szabályos működése és integritása, vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitása szempontjából;

b)      valamely származtatott termék káros hatást gyakorol az alapul szolgáló piac árképzési mechanizmusára;

c)      a befektetési termékre, pénzügyi eszközre vagy tevékenységre vagy gyakorlatra vonatkozó uniós jogszabályok meglévő szabályozási követelményei nem elégségesek az a) pontban említett kockázatok kezeléséhez, amit a meglévő követelmények felügyeletének vagy végrehajtásának javításával sem lehetne elérni;

d)      az azonosított kockázatok jellegét, a lakossági befektetők vagy az érintett piaci szereplők kifinomultságának szintjét, illetve a lépés által a pénzügyi eszközt vagy tevékenységet birtokló, használó vagy abból hasznot húzó lakossági befektetőkre és a piaci szereplőkre gyakorolt valószínű hatást figyelembe véve a lépés arányos;

e)      az illetékes hatóság megfelelően egyeztetett más, a lépés által esetleg jelentősen érintett tagállamok illetékes hatóságaival; valamint

f)      a lépésnek nincs diszkriminatív hatása a más tagállamból biztosított szolgáltatásokra vagy tevékenységekre.

Az első albekezdésben szereplő feltételek teljesülése esetén az illetékes hatóság megelőző jelleggel, még a befektetési terméknek vagy pénzügyi eszköznek a tagállamban vagy a tagállamból történő forgalomba hozatalát, forgalmazását vagy ügyfelek számára történő értékesítését megelőzően is alkalmazhat tilalmat vagy korlátozást.

Előfordulhat, hogy az illetékes hatóság a tiltást vagy korlátozást meghatározott körülményektől teszi függővé, vagy alóla kivételt engedélyez.

(7)         Az (5) bekezdés szerinti tiltás vagy korlátozás alkalmazása előtt az illetékes hatóság előre jelzi, hogy tilalmat vagy korlátozást szándékozik alkalmazni egy adott befektetési termék vagy pénzügyi eszköz vonatkozásában abban az esetben, ha a befektetési termék vagy pénzügyi eszköz bizonyos jellemzőit meghatározott időn belül nem módosítják.

(8)         Az illetékes hatóság e cikk szerinti tiltást vagy korlátozást csak akkor alkalmaz, ha legalább egy hónappal a lépés megtétele előtt írásban vagy a hatóságok között elfogadott egyéb módon értesíti az összes többi érintett illetékes hatóságot és az európai felügyeleti hatóságokat a következők részleteiről:

a)      az a pénzügyi eszköz vagy tevékenység vagy gyakorlat, amelyre a javasolt lépés vonatkozik;

b)      a javasolt tiltás vagy korlátozás pontos jellege és hatálybalépésének kezdete; valamint

c)      az a bizonyíték, amelyre döntését alapozta, és amelynek alapján meggyőződött arról, hogy a (6) bekezdésben foglalt feltételek mindegyike teljesül.

(9)         Ha a (3) bekezdés e) pontjában meghatározott konzultációhoz szükséges idő és a (8) bekezdésben meghatározott egy hónapos késleltetés visszafordíthatatlan kárt okozhat a fogyasztóknak, az illetékes hatóság e cikk alapján átmeneti, három hónapot meg nem haladó időszakra szóló intézkedést hozhat. Ebben az esetben az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja az összes többi hatóságot és az európai felügyeleti hatóságokat a megtett intézkedésről.

(10)       Az illetékes hatóságnak weboldalán értesítést kell közzétennie az (5) bekezdés szerinti tilalmakat és korlátozásokat kirovó határozatairól. Az értesítésnek részleteznie kell a tiltást vagy korlátozást, és meg kell határoznia, hogy az intézkedések az értesítés közzétételétől számítva mennyi idő múlva lépnek hatályba, és mi az a bizonyíték, amelynek alapján az (6) bekezdésben foglalt összes feltétel teljesül. A tiltás vagy korlátozás csak olyan intézkedésekre vonatkozhat, amelyeket ennek az értesítésnek a közzététele után hoztak.

(11)       Az illetékes hatóság köteles a tiltást vagy korlátozást visszavonni, ha a (6) bekezdésben foglalt feltételek többé nem állnak fenn.

(12)       A Bizottság – a 23. cikkel összhangban – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza azokat a kritériumokat és tényezőket, amelyeket az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük annak meghatározásakor, hogy mikor lép fel olyan veszély, amely a (3) bekezdés a) pontja szerint a befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását, vagy az uniós pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását fenyegeti.

13c. cikk

Az európai felügyeleti hatóságok koordinációs szerepe

(1)         Minden európai felügyeleti hatóság segíti és koordinálja az illetékes hatóságok által a 13b. cikk szerint tett lépéseket. Ezen belül minden európai felügyeleti hatóság gondoskodik arról, hogy az illetékes hatóság által tett lépés indokolt és arányos legyen, és hogy adott esetben az illetékes hatóságok következetes megközelítési módot alkalmazzanak.

(2)         Miután valamely európai felügyeleti hatóság a 13b. cikkel összhangban értesítést kap arról, hogy az említett cikk alapján lépést fognak tenni, véleményt fogad el arról, hogy a tiltást vagy korlátozást indokoltnak és arányosnak tekinti-e. Ha az európai felügyeleti hatóság úgy véli, hogy más illetékes hatóságoknak is intézkedést kell hozniuk a kockázat kezelésére, akkor ezt is kinyilvánítja a véleményben. A véleményt az európai felügyeleti hatóság weboldalán közzéteszik.

(3)      Ha az illetékes hatóság olyan lépést javasol vagy tesz, amely ellentétes az európai felügyeleti hatóság (2) bekezdés szerinti véleményével, vagy az európai felügyeleti hatóság említett bekezdés szerinti véleménye ellenére elutasítja valamely lépés megtételét, weboldalán azonnal közzé kell tennie egy értesítést, amelyben részletesen kifejti döntése okait.

13d. cikk

Díjak és költségek közzététele

A befektetési terméket értékesítő személy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumtól elkülönülő dokumentumban rendelkezésre bocsátja az alábbi információkat:

(1)          A 8. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett valamennyi költséget összesítve kell közölni. E díjakat nem lehet a befektetés részeként más kategóriába átsorolni, amennyiben a befektetés alacsonyabb rétegében jelennek meg.

(2)         A befektetési tanácsadási díjak alapja nem lehet százalékos átalánydíj, kivéve, ha ehhez a befektető előzetes hozzájárulását beszerezték. Ha százalékos átalánydíjban állapodtak meg, a befektetési terméket értékesítő személy teljes körűen közli, hogy ez a befektetés tartama alatt vagy a befektető által kért időszakban mit fog jelenteni.

(3)          A befektetési terméket értékesítő személy vagy a befektető számára tanácsadást végző személy megadja a befektetőnek a tanácsadáshoz kapcsolódó munkával töltött idő lebontását, és ezt percben vagy órában közli, amelynek alapján óradíjat érvényesít, kivéve, ha a (2) bekezdésben említett százalékos átalánydíjban állapodtak meg.

(4)          Óradíj felszámítása esetében a tanácsadásért felszámított teljes összeg nem haladhatja meg a [200 EUR-t].

13e. cikk

Kockázatkezelés

(1)       A befektetési termék előállítójának olyan kockázatkezelési eljárást kell alkalmaznia, amely lehetővé teszi a befektetési termék kockázati profiljának bármely időpontban történő figyelemmel kísérését és mérését.

A befektetési termékek előállítójának eljárást kell alkalmaznia a tőzsdén kívüli származtatott termékek értékének pontos és független méréséhez.

Rendszeresen közölnie kell székhelye szerinti tagállamának illetékes hatóságaival – a származtatott eszközök típusai vonatkozásában – a mögöttes kockázatokat, a számszerű limiteket és azokat a módszereket, amelyeket az egyes termékek tekintetében a származtatott eszközökkel végzett ügyletekhez társuló kockázatok megbecslésére választottak.

(2)       A befektetési termék előállítója biztosítja, hogy a befektetési termék származtatott eszközökhöz kapcsolódó globális kitettsége ne haladja meg a befektetési termék teljes értékét.

A kockázat számítása során figyelembe kell venni a tevékenységek alapjául szolgáló eszközök piaci értékét, az ügyletben részt vevő másik fél kockázatát, a jövőben esedékes piaci mozgásokat és a pozíciók felszámolására rendelkezésre álló időt.

Amennyiben egy átruházható értékpapír vagy pénzpiaci eszköz származtatott eszközt tartalmaz, a származtatott eszközt e cikk követelményeinek teljesítésekor figyelembe kell venni.

(3)       A kockázati érték kiszámítását a következő paraméterek szerint kell elvégezni:

a)    99 %-os egyoldali konfidencia intervallum;

b)     egy hónapnak (20 munkanapnak) megfelelő tartási periódus; valamint

c)     a kockázati tényezőkre vonatkozó, legalább három éves tényleges (történeti) megfigyelési időszak, kivéve, ha az árfolyam-ingadozás jelentős növekedése (pl. szélsőséges piaci körülmények miatt) ennél rövidebb megfigyelési időszakot indokol;

(4)       Az európai felügyeleti hatóságok kidolgozzák olyan szabályozási technikai standardok tervezetét, amely meghatározza:

a)     a lakossági befektetők számára értékesített befektetési termékek kockázatainak mérésére és globális kitettségének kiszámítására vonatkozó iránymutatásokat;

b)     a pénzügyi indexekre vonatkozó iránymutatásokat.

Az európai felügyeleti hatóságok az említett szabályozási technikai standardok tervezetét [...]-ig benyújtják a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezeteknek az 1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.

13f. cikk

Kifizetési szabályok

(1)       A befektetési termék kifizetése nem köthető a következőkhöz:

a)     a félreértés kockázatát keltő többféle mechanizmushoz, eseményhez vagy eszközosztályhoz;

b)     a lakossági befektetők esetében szokatlan események bekövetkezésének feltételhez, például egy pénzügyi intézmény szavatoló tőkéjének szintjéhez; vagy

c)     a lakossági befektetők viselkedési tendenciájára alapozó csomagba foglalási jellemzőkhöz.

(2)      Az európai felügyeleti hatóságok további iránymutatásokat dolgoznak ki az (1) bekezdésben említett feltételek tekintetében.

III. FEJEZET

PANASZOK, JOGORVOSLAT, EGYÜTTMŰKÖDÉS

14. cikk

A befektetési termék előállítója és a befektetési terméket értékesítő személy olyan megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít ki, amelyek biztosítják, hogy:

a)   a lakossági befektetők hatékony módon panasszal élhessenek a befektetési termék előállítójával szemben, és ezáltal biztosított legyen a jogorvoslati eljárás;

b)   a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal vagy az ahhoz csatolt melléklettel kapcsolatban panasszal élő lakossági befektetők kellő időben és megfelelő módon érdemi választ kapjanak; valamint

c)   hatékony jogorvoslati eljárások álljanak a lakossági befektetők rendelkezésére a határokon átnyúló viták esetében is, különösen amennyiben a befektetési termék előállítója egy másik tagállamban vagy harmadik országban található.

15. cikk

(1)         A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről irányelvvel [2011/0373/(COD)] és a fogyasztói jogviták online rendezésről szóló rendelettel [2011/0794/(COD)] összhangban a tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a lakossági befektető az e rendeletben megállapított jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán a nemzeti jogban meghatározott alternatív vitarendezési eljárást kezdeményez a befektetési termék előállítójával vagy a befektetési terméket értékesítő személlyel szemben, a befektetési termék előállítójának vagy a befektetési termékeket értékesítő személy részt vegyen az eljárásban ▌:

a)     az eljárás olyan döntéssel zárul, amely kötelező erejű lehet a befektetési termék előállítójára és a befektetési terméket értékesítő személyre nézve;

b)     a vita bíróság előtti rendezésére vonatkozó elévülési idő az alternatív vitarendezési eljárás időtartamára felfüggesztődik;

c)     a követelés elévülési ideje az eljárás időtartamára felfüggesztődik;

d)     az eljárás – a nemzeti szabályozásban meghatározottak szerint – díjmentes vagy névleges díjért vehető igénybe;

(1a)       A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az alternatív vitarendezési szervezetek számára megengedett, hogy előre meghatározott pénzbeli küszöbértékeket állapítsanak meg az alternatív vitarendezési eljárásokhoz való hozzáférés korlátozása érdekében, a küszöbértékeket ne olyan szinten határozzák meg, amely jelentősen akadályozza a fogyasztók alternatív vitarendezési szervezetek általi panaszkezeléshez való hozzáférését.

(2)         A tagállamok [beillesztendő a konkrét dátum: 6 hónappal a rendelet hatálybalépése/alkalmazásának kezdő időpontja után]-ig értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett eljárások intézése tekintetében illetékes testületekről. A tagállamok az e testületeket érintő bármely későbbi változásról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(3)         Az (1) bekezdésben említett eljárások intézése tekintetében illetékes testületek együttműködnek egymással az e rendelet alapján felmerülő határokon átnyúló viták rendezésében.

15a. cikk

Tájékoztatás az alternatív vitarendezésről

(1)         A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a befektetési termékek előállítója vagy a befektetési terméket értékesítő személy tájékoztassa a lakossági befektetőt azokról az alternatív vitarendezési szervezetekről, amelyekhez tartozik, és amelyek a közötte és a lakossági befektető között felmerülő lehetséges viták rendezésében illetékesek. Azt is megadja, hogy a lakossági befektetőkkel felmerülő vita esetén kötelezettséget vállal-e arra, hogy azt e szervezetek igénybevételével rendezi, illetve köteles-e azt e szervezetek igénybevételével rendezni.

(2)         Az (1) bekezdésben említett információkat világos, érthető és könnyen elérhető módon kell közzétenni a kereskedők honlapján, amennyiben van ilyen, valamint adott esetben fel kell tüntetni a kereskedő és a fogyasztó között létrejött adásvételi vagy szolgáltatási szerződések általános feltételeiben.

(3)         A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben egy lakossági befektető és a befektetési termék előállítója vagy a befektetési terméket a tagállam területén értékesítő személy közötti vitát nem sikerült rendezni a lakossági befektető által közvetlenül a befektetési termék előállítójának vagy a befektetési terméket értékesítő személynek benyújtott panasz alapján, ez utóbbi megadja a lakossági befektetőnek az (1) bekezdésben említett tájékoztatást, és közölje, hogy a vita rendezéséhez igénybe fogja-e venni az érintett alternatív vitarendezési szervezeteket. Ezt a tájékoztatást nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón kell biztosítani.

15b. cikk

Kollektív alternatív vitarendezés

A tagállamok alternatív vitarendezési eljárásokat tarthatnak fenn vagy vezethetnek be a befektetési terméket előállító és értékesítő személy, valamint több lakossági befektető közötti, azonos vagy hasonló viták együttes kezelésére. Az egyéni és a kollektív panaszok és jogorvoslatok kezelésére szolgáló alternatív vitarendezési rendszerek egymást kiegészítő, nem pedig egymást kizáró eljárások.

16. cikk

E rendelet alkalmazása céljából az illetékes hatóságok együttműködnek egymással és a 15. cikkben említett, bíróságon kívüli panaszkezelési és jogorvoslati eljárásokért felelős testületekkel.

Az illetékes hatóságok többek között indokolatlan késedelem nélkül egymás rendelkezésére bocsátják az ebben a rendeletben meghatározott feladataik ellátásához szükséges információkat.

17. cikk

(1)         A tagállamok a személyes adatok e rendelet szerinti kezelése során a 95/46/EK irányelvet alkalmazzák.

(2)         A személyes adatoknak az EBH, az EIOPA és az ESMA általi kezelésére a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

IV. FEJEZETKÖZIGAZGATÁSI SZANKCIÓK ÉS INTÉZKEDÉSEK

18. cikk

(1)         A tagállamok megállapítják az e rendelet előírásai megsértésének minősülő esetekben alkalmazandó közigazgatási szankciókra és egyéb intézkedésekre vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges rendelkezést azok végrehajtása érdekében. A szankcióknak és egyéb intézkedéseknek hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok az első albekezdésben említett szabályokról [dátum beillesztendő: 24 hónappal e rendelet hatálybalépését követően]-ig tájékoztatják a Bizottságot és az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságát. A szabályok esetleges módosításáról a tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot és az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságát.

(2)         ▌Az illetékes hatóságok – a nemzeti joggal összhangban – rendelkeznek az e rendelet szerinti feladataik ellátásához szükséges valamennyi felügyeleti hatáskörrel, beleértve a vizsgálati hatásköröket is.

(2a)       A 19. cikk szerinti hatásköreik gyakorlása során az illetékes hatóságok szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy a közigazgatási szankciók és intézkedések az e rendelet szerinti kívánt eredményekkel járjanak, továbbá összehangoltan lépnek fel a határokon átnyúló esetekben alkalmazott közigazgatási szankciók és egyéb intézkedések tekintetében a többszörös és egymást átfedő intézkedések elkerülése érdekében.

19. cikk

(1)         Ezt a cikket e rendelet bármely megsértésére alkalmazni kell.

(2)         A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek legalább a következő közigazgatási szankciók és egyéb intézkedések kiszabására vonatkozó hatáskörrel:

a)     valamely befektetési termék forgalmazását megtiltó végzés;

b)     valamely befektetési termék forgalmazását felfüggesztő végzés;

c)     nyilvános figyelmeztetés, amelyben szerepel a felelős személy neve és a jogsértés jellege;

d)     a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum új változatának közzétételét előíró végzés;

da)   jogi személy esetében az adott jogi személy előző üzleti évi teljes éves árbevételének legfeljebb 10 %-áig terjedő közigazgatási pénzbírság; ha a jogi személy egy anyavállalat leányvállalata, a vonatkozó teljes éves árbevétel a végső anyavállalat konszolidált beszámolójából eredő, előző üzleti évi teljes éves árbevétel;

db)   természetes személy esetében legfeljebb 5 000 000 EUR – illetve azokban a tagállamokban, amelyeknek hivatalos pénzneme nem az euró, a nemzeti pénznemben …-án/-én* [e rendelet hatálybalépésének napja] ennek megfelelő értékű – közigazgatási bírság.

(3)         A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az illetékes hatóságok egy vagy több (2) bekezdés szerinti közigazgatási szankciót és egyéb intézkedést ▌szabtak ki, az illetékes hatóságok rendelkezzenek olyan hatáskörrel, amelynek értelmében kiadhatnak olyan közleményt, vagy a befektetési termék előállítója vagy a befektetési terméket értékesítő személy részére előírhatják az érintett lakossági befektetőnek címzett olyan közlemény kiadását, amelyben tájékoztatják a lakossági befektetőt a közigazgatási szankcióról és egyéb intézkedésről ▌, illetve arról, hogy hol tehetnek panaszt, vagy hol nyújthatnak be jogorvoslati kérelmet

20. cikk

Az illetékes hatóságok a 19. cikk (2) bekezdésében említett közigazgatási szankciók és egyéb intézkedések alkalmazásakor figyelembe veszik a releváns körülmények mindegyikét, ideértve az alábbiakat:

a)     a jogsértés súlyossága és időtartama;

b)     a felelős természetes vagy jogi személy felelősségének mértékét;

c)     a jogsértésnek a lakossági befektető érdekeire gyakorolt hatása;

d)     a jogsértésért felelős természetes vagy jogi személy együttműködési hajlandósága;

e)     a felelős természetes vagy jogi személy általi esetleges korábbi jogsértések.

ea)    a felelős személy által a jogsértés jövőbeni megismétlődése elkerülése érdekében hozott minden intézkedést.

eb)    a felelős személy által a lakossági befektetőknek a jogsértést követően nyújtott kompenzáció.

21. cikk

(1)         Az illetékes hatóság a közigazgatási szankciók és egyéb intézkedések nyilvános közzétételével egyidejűleg az EBH-t, az EIOPA-t és az ESMA-t is értesíti az alkalmazott közigazgatási szankciókról és egyéb intézkedésekről ▌.

(2)         A tagállamok a 18. cikk és a 19. cikk (2) bekezdése alapján kiszabott ▌közigazgatási szankciókról és egyéb intézkedésekről évente összefoglaló tájékoztatást nyújtanak az illetékes európai felügyeleti hatóság részére.

(3)         Az EBH, az ESMA és az EIOPA a kapott információkat éves jelentésben teszi közzé.

22. cikk

A 19. cikk (1) bekezdésében említett jogsértések után kiszabott szankciókat és egyéb intézkedéseket indokolatlan késedelem nélkül a nyilvánosság tudomására kell hozni, ideértve legalább a rendelet megsértésének típusára és a jogsértésért felelős személyre vonatkozó információkat ▌. Az illetékes hatóságok a közigazgatási szankcióval vagy egyéb intézkedéssel sújtott jogalany személyazonosságát weboldalukról legkorábban öt év múlva törölhetik.

IV. FEJEZETZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

(1)         A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására való feljogosítására az e cikkben szereplő feltételek vonatkoznak.

(2)         A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő [két évre] felhatalmazást kap a 8. cikk (5) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében, ▌a 12. cikk (4) bekezdésében, a 13a. cikk (10) bekezdésében és a 13b. cikk (9) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt nem ellenzi a meghosszabbítást, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)         Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (5) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében, ▌a 12. cikk (4) bekezdésében, a 13a. cikk (10) bekezdésében és a 13b. cikk (9) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)         A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)         A 8. cikk (5) bekezdésnek, a 10. cikk (2) bekezdésének, a 12. cikk (4) bekezdésének, a 13a. cikk (10) bekezdésének és a 13b. cikk (9) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos határidőn belül nem emel kifogást, illetve akkor, ha a határidő lejártát megelőzően az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére [2 hónappal] meghosszabbodik.

(5a)       A 1093/2010/EU, a 1094/2010/EU és a 1095/2010/EU rendeletek más rendelkezéseinek sérelme nélkül a szabályozástechnikai standardtervezetek Bizottság általi módosítás nélküli elfogadása esetében az Európai Parlament és Tanács számára kifogás emelésére rendelkezésre álló időtartam [a szabályozott kérdéskör összetettsége és terjedelme miatt] két hónap. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam egy alkalommal, további egy hónappal meghosszabbítható.

23a. cikk

A szabályozástechnikai standardtervezetekre vonatkozó további rendelkezések

(1)       A szabályozástechnikai standardtervezetek Bizottságnak való benyújtására előírt határidőktől függetlenül meg kell állapodni a benyújtás szakaszokra bontásáról, amelynek keretében előre meg kell határozni a 12, 18 és 24 hónapon belül benyújtásra kerülő szövegeket vagy szövegcsoportokat.

(2)       A Bizottság nem fogad el szabályozástechnikai standardtervezeteket oly módon, hogy parlamenti szünet idején az Európai Parlament rendelkezésére álló ellenőrzési idő a hosszabbítással együtt is két hónap alá csökkenjen.

(3)       Az európai felügyeleti hatóságok a szabályozástechnikai standardtervezetek szerkesztési szakaszában konzultálhatnak az Európai Parlamenttel, különösen, ha e rendelet alkalmazási körével kapcsolatos aggályok merülhetnek fel.

(4)       Amennyiben az Európai Parlament illetékes bizottsága elutasította a szabályozástechnikai standardokat, és a következő plenáris ülés kezdetéig két hétnél kevesebb idő van hátra, az Európai Parlament a kifogás emelésére rendelkezésre álló, a 23. cikk (5a) bekezdésében említett időtartamot a következő utáni plenáris ülés időpontjáig meghosszabbíthatja.

(5)      Valamely szabályozástechnikai standard elutasítása esetén és ha a megállapított problémák korlátozott hatókörűek, a Bizottság a módosított tervezetek elfogadására gyorsított ütemtervet fogadhat el.

(6)      A Bizottság gondoskodik arról, hogy az Európai Parlament ellenőrző csoportjának az illetékes bizottság elnökén keresztül hivatalosan feltett minden kérdését haladéktalanul, még a szabályozástechnikai standardtervezet elfogadása előtt megválaszolják.

24. cikk

(1)      A 2009/65/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében említett alapkezelő társaságok és a 27. cikkében említett befektetési társaságok, valamint az említett irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti ÁÉKBV befektetési jegyeit értékesítő személyek [beillesztendő dátum: három évvel a hatálybalépés után]-ig mentesülnek az e rendelet szerinti kötelezettségek alól.

(1a)    A 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv[16] 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott ABAK-ok és az ugyanezen irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ABA-k egységeit értékesítő személyek …-ig* [beillesztendő dátum: három évvel e rendelet hatálybalépése után] mentesülnek az e rendelet alapján fennálló kötelezettségeik alól, feltéve, hogy a 2009/65/EK irányelv 78. cikkével vagy a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseivel összhangban rendelkezésre bocsátják a kiemelt befektetői információkat tartalmazó, nemzeti jog szerinti dokumentumot.

25. cikk

(1)         A Bizottság legkésőbb …-ig* [négy évvel e rendelet hatálybalépését követően] felülvizsgálja ezt rendeletet. A felülvizsgálat magában foglalja a rendeletben megállapított szabályok gyakorlati alkalmazásának általános felmérését, kellőképpen figyelembe véve a lakossági befektetési termékek piacának fejleményeit. ▌A felülvizsgálat keretében ki kell térni e rendelet hatályának az Unióban forgalomba hozott egyéb új vagy innovatív pénzügyi termékekre történő kiterjesztésének lehetőségére is.

(2)         A Bizottság az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságával folytatott konzultációt követően – adott esetben a vonatkozó jogalkotási javaslattal együtt – jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(2a)       A befektetési termékek előállítói …-tól[17]* [a rendelet hatálybalépésének időpontja] a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot e rendelet rendelkezéseivel összhangban készítik, és mentesülnek 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdése szerinti, a tájékoztatóhoz tartozó összefoglaló benyújtása alól.

26. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet …-tól/-től[18]* kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

 • [1]               HL C 70., 2013.3.9., 2. o.
 • [2]               HL C 11., 2013.1.15., 59. o.
 • [3] *             Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.
 • [4]              HL C 70., 2013.03.09., 2. o.
 • [5]              HL C 11., 2013.01.15., 59. o.
 • [6]               Az Európai Parlament …-i álláspontja
 • [7]           Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, HL L 145., 2004.4.30., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 263. o.
 • [8]              Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 9-i 2002/92/EK irányelve a biztosítási közvetítésről (HL L 9., 2003.1.15., 3. o., magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4. kötet, 330. o.).
 • [9]           Az Európai Parlament és a Tanács 2003/71/EK irányelve (2003. november 4.) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 345., 2003.12.31. 64. o.)
 • [10]              Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 2009/138/EK irányelve a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o).
 • [11]             Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0012.
 • [12]             A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történõ forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 14., 2002.10.9., 16. o..
 • [13]         Az Európai Parlamenti és a Tanács 2013. május 21-i 2013/11/EU irányelve a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv) (HL L 165, 2013.6.18., 63.o.).
 • [14]             Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 331, 2010.12.15., 12.o.), az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 331, 2010.12.15., 48.o.), és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 331, 2010.12.15., 84.o.).
 • [15]             Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 10-i 2002/39/EK irányelve a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása tekintetében történő módosításáról (HL L 176., 2002.7.5., 21. o.).
 • [16]          Az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló, 2011. június 8-i 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.)
 • [17] *              HL, kérjük a dátum beillesztését: két évvel e rendelet hatálybalépését követően.
 • [18] *              HL, kérjük a dátum beillesztését: két évvel e rendelet hatálybalépését követően.

INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság által eddig végzett munkát, amelyet az ECOFIN Tanácsnak a 2007. májusi ülésén megfogalmazott azon kéréséből fakad, amely alapján a Bizottságnak meg kellett vizsgálnia a különböző típusú lakossági befektetési termékekre az Európai Unióban alkalmazott jogszabályok koherenciáját. 2009. áprilisi lakossági befektetési csomagtermékekről szóló közleményében a Bizottság két területet jelölt meg, ahol további munkára van szükség: a termékek forgalmazására vonatkozó szabályok, illetve a terméktájékoztatókra vonatkozó szabályok. A jelenlegi javaslat a termékismertetőre vonatkozó utóbbi munkából ered, azonban a pénzpiacokba vetett fogyasztói bizalom újjáépítésének szentelt szélesebb körű jogalkotási csomag részét képezi, és a biztosítás közvetítésről szóló irányelv (IMD) átfogó megújításának kialakítását szolgálja, aminek célja, hogy biztosítsa a fogyasztók magas szintű védelmét a biztosítási termékek vásárlásakor, valamint az ÁÉKBV letétkezelői funkciójának megerősítését. Az e rendeletben javasolt termékismertetőre vonatkozó intézkedések különösen kiegészítik a MIFID-irányelvben, illetve a MIFIR-rendeletben meghatározott befektetési tanácsadásra és értékesítési szolgálatatásra vonatkozó befektetés védelmi intézkedéseket. A biztosítási közvetítésről szóló irányelv felülvizsgálata kifejezetten a befektetési biztosítási termékek értékesítésére vonatkozó szabályok megerősítésére fog irányulni.

Mindazonáltal az szeretne kitartani amellett, hogy még további területeket is vonjanak be a Bizottság rendeletre irányuló jelenlegi javaslatába: a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot elsősorban nem úgy kell kidolgozni, hogy segítsen az előállítóknak termékeik eladásában, hanem hogy tájékoztassa és segítse a lakossági befektetőket a megfelelő befektetési döntés meghozatalában.

1) Hatály:

A rendelet hatályát nem szabad a befektetési csomagokra vagy a (részben) ismeretlen hozamú befektetésekre korlátozni. Kivétel nélkül valamennyi megtakarítási vagy befektetési termék esetében kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentumot kell a fogyasztók rendelkezésére bocsátani. Ez kulcsfontosságú feltétel ahhoz, hogy a fogyasztók számára automatikussá váljon, hogy áttekintsék a kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentumot, amikor megtakarítási vagy befektetési terméket ajánlanak számukra. A hatályt különösen ki kell terjeszteni a részvényekre, a kamatláb alapú megtakarítási termékekre, ideértve az államkötvényeket, betétszámlákat és az életbiztosításokat. Ez alapvető fontosságú, mert különben fennáll a kockázata, hogy a kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentumban az összetettebb termékeket részesítik előnyben, ami a dokumentum bevezetésének „nem kívánatos következménye” lenne. Az EKB a rendeletre vonatkozó véleményében úgy ítélte meg, hogy „egyenlő feltételeket kell biztosítani a különféle típusú befektetési termékek számára annak érdekében, hogy elkerüljük a szabályozási arbitrázs kockázatát az olyan befektetési termékek (pl. a nem összetett pénzügyi eszközök) rovására, amelyek nem tartoznak a rendeletjavaslat hatálya alá”.

2) Adózás:

Az előállító által biztosított információkat ki kell egészíteni a forgalmazó által hozzáadott információkkal. A befektetési termékre vonatkozó helyi adózási szabályok alapvető fontosságúak a befektetési termékek egymás közötti összehasonlítása során. Ezenkívül a befektetéshez kapcsolódó költségek forgalmazónkként eltérőek lehetnek. E kiegészítő információk (adózási szabályok, költségek és javadalmazás) nélkül a kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentumon alapuló választás nem megalapozott döntés és a fogyasztó így nem tudja összehasonlítani és kiválasztani a számára megfelelő terméket. Ennek az információnak minél összegezőbbnek kell lennie és legfeljebb a dokumentum negyedét teheti ki.

3) Kockázatmutatók:

A többtényezős (pl. partnerkockázati) elemzésen alapuló, várható hozamra vonatkozó indikatív forgatókönyvek előnyben részesítendőek a múltbeli teljesítményen alapuló kockázati mutatókkal szemben. Mindazonáltal a lakossági befektetőnek tudatában kell lennie annak, hogy a várható hozamra vonatkozó forgatókönyv más kockázatot nem feltétlen foglal magában.

4) A befektetők tájékoztatása a pénzeszközök felhasználásáról:

A befektetési termék környezeti, szociális és felelős vállalatirányítási feltételekkel kapcsolatos hatására vonatkozó információ alapvető fontosságú a lakossági befektető befektetési döntésének meghozásában.

5) Kapcsolódás más rendeletekhez:

Kívánatos, hogy a jelen javaslatban előírt dokumentumot a lehető legnagyobb mértékben összhangba hozzák az ÁÉKBV-irányelvben foglalt kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentummal. Az előadó nem javasolja, hogy az ÁÉKBV termékek új követelményeknek való megfelelés alóli mentesség elhagyását, javasolja azonban a mentességi időszak csökkentését (öt évről három évre) és javasolja, hogy a szabályozási technikai standardokra vonatkozó munkának tükröznie kell az ÁÉKBV keretében már elvégzett munkát. Az előadó úgy ítéli meg, hogy hosszú távon fontolóra kell venni azt, hogy a tájékoztatókról szóló irányelv és a Szolvencia II. irányelv szerinti kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentumra és követelményekre vonatkozó rendelkezéseket világosabban meg kell-e fogalmazni. Nem javasolja azonban a jelenlegi javaslat 3. cikkének módosítását, amelynek értelmében a szóban forgó követelményeket párhuzamosan továbbra is alkalmazni kellene.

Megjegyzendő, hogy számos más dokumentum szövege is hatással lehet azon termékek forgalmazására, amelyekre ez a rendelet vonatkozik. A melléklet ábra mutatja ezen kapcsolódások némelyikét. De még ez a lista sem teljes: például azokban az esetekben, amikor a lakossági befektetők számára alternatív befektetési eszközöket hoznak forgalomba a 2011/61/EU (ABAK) irányelv értelmében, a kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozó követelményt kell alkalmazni.

6) Felelősségi rendszer és szankciók:

Az európai felügyeleti hatóságok hatásköreit meg kell erősíteni. Emellett törölni kell a szankciók közzétételére vonatkozó kivételeket. Az e rendeletben említett szabályszegések nem olyan jellegűek, hogy közzétételük komolyan veszélyeztetné a pénzügyi piacokat. Amíg az elítélt kibocsátók vagy közvetítők nevét nem hozzák nyilvánosságra, nem lesz megfelelő elrettentő hatása a jogellenes gyakorlatok megakadályozásának, és mindig meg fogja érni a szabályok ellen véteni. A rendelet bármilyen megszegését szankcionálni kell, nincs szükség kimerítő listára. Végezetül a szankciókról való döntés során figyelembe vehető a befektetői kártalanítási rendszer megléte.

 

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (15.5.2013)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0352 – C7‑0179/2012 – 2012/0169(COD))

A vélemény előadója: Pier Antonio Panzeri

RÖVID INDOKOLÁS

A lakossági befektetők számára a befektetési termékek egyre szélesebb választékát kínálják, amikor valamilyen befektetési lehetőséget keresnek. Ezek a termékek gyakran valamilyen egyedi, a lakossági befektetők igényeire szabott befektetési megoldást nyújtanak, viszont gyakran bonyolultak és nehezen áttekinthetők. Az ilyen befektetési termékekre vonatkozóan hatályban levő tájékoztatási előírások koordinálatlanok és jellemzően nem nyújtanak segítséget a lakossági befektetőknek ahhoz, hogy össze tudják hasonlítani a különböző termékeket, és meg tudják ismerni azok jellemzőit. A lakossági befektetők emiatt gyakran olyan befektetéseket választanak, amelyeknek a kockázatait és költségeit nem teljes mértékben látják át, és ennek következtében esetenként váratlan veszteségeket szenvednek el.

A Bizottság ezért helyesen állapítja meg, hogy az eltérések megelőzése érdekében az átláthatóság tekintetében uniós szinten egységes szabályokat kell alkotni a befektetési termékek piacán tevékenykedő összes résztvevőre vonatkozóan. Rendelet megalkotására van szükség ahhoz, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum közös standardja olyan formát öltsön, amely alkalmas e dokumentum formátumának és tartalmának harmonizálására. A közvetlenül alkalmazandó rendelet által biztosítható, hogy a befektetési termékek piacán tevékenykedő valamennyi szereplőre ugyanazon követelmények vonatkozzanak. Az egységes tájékoztatási követelmények megteremtését szolgálja az is, hogy a rendelettel kizárhatók a nemzeti rendelkezéseknek egy esetleges irányelv nem egységes átültetéséből következő eltérései. A rendelet alkalmazása azért is helyénvaló, mert ezáltal biztosítható, hogy a befektetési termékek valamennyi értékesítőjére egységes szabályok vonatkozzanak a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátása tekintetében.

Fogyasztóvédelmi szempontból először is meg kell jegyezni, hogy számos ember számára a befektetési termékek rendkívül bonyolultak, ezért védelemre szorulnak. A polgárok rendszerint tisztában vannak a tranzakció következményeivel, tájékozódnak és tanácsot kérnek.

Túlzott mértékű, európai szintű szabályozás révén nem kellene behatárolni a fogyasztó azon lehetőségeit, hogy a befektetési alappal egyedi szerződéses rendelkezésekben állapodjon meg, mindenkori helyzetének sajátosságait figyelembe véve, adott esetben egy pártatlan tanácsadó bevonásával, annál is inkább, mivel a határokon átnyúló következmények korlátozottak maradnak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az eltérések megelőzése érdekében az átláthatóság tekintetében uniós szinten egységes szabályokat kell alkotni a befektetési termékek piacán tevékenykedő összes résztvevőre vonatkozóan. Rendelet megalkotására van szükség ahhoz, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum közös standardja olyan formát öltsön, amely alkalmas e dokumentum formátumának és tartalmának harmonizálására. A közvetlenül alkalmazandó rendelet által biztosítható, hogy a befektetési termékek piacán tevékenykedő valamennyi szereplőre ugyanazon követelmények vonatkozzanak. Az egységes tájékoztatási követelmények megteremtését szolgálja az is, hogy a rendelettel kizárhatók a nemzeti rendelkezéseknek egy esetleges irányelv nem egységes átültetéséből következő eltérései. A rendelet alkalmazása azért is helyénvaló, mert ezáltal biztosítható, hogy a befektetési termékek valamennyi értékesítőjére egységes szabályok vonatkozzanak a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátása tekintetében.

(4) Az eltérések megelőzése érdekében az átláthatóság tekintetében uniós szinten egységes szabályokat kell alkotni a befektetési termékek piacán tevékenykedő összes résztvevőre vonatkozóan. Rendelet megalkotására van szükség ahhoz, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum közös standardja olyan formát öltsön, amely alkalmas e dokumentum formátumának és tartalmának harmonizálására. A közvetlenül alkalmazandó rendelet által biztosítható, hogy a befektetési termékek piacán tevékenykedő valamennyi szereplőre ugyanazon követelmények vonatkozzanak. Az egységes tájékoztatási követelmények megteremtését szolgálja az is, hogy a rendelettel kizárhatók a nemzeti rendelkezéseknek egy esetleges irányelv nem egységes átültetéséből következő eltérései. A rendelet alkalmazása azért is helyénvaló, mert ezáltal biztosítható, hogy a befektetési termékek valamennyi tanácsadójára és értékesítőjére egységes szabályok vonatkozzanak a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátása tekintetében.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A lakossági befektetők igényeinek való megfelelés érdekében biztosítani kell, hogy a befektetési termékekre vonatkozó információk pontosak, helytállóak és egyértelműek legyenek, továbbá ne legyenek félrevezetőek a befektetők számára. Annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum érthető legyen a lakossági befektetők számára, ez a rendelet közös standardokat állapít meg a dokumentum elkészítésére vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a szakértők által alkalmazott pénzügyi terminológia megértése a lakossági befektetők jelentős része számára nehézséget okoz, különös figyelmet kell szentelni a dokumentum szövegének szókészletére és stílusára. Szabályokat kell megállapítani a dokumentum elkészítéséhez használt nyelvre vonatkozóan is. Továbbá a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak önmagában, egyéb információkra való hivatkozások nélkül is érhetőnek kell lennie a lakossági befektetők számára.

(10) A lakossági befektetők igényeinek való megfelelés érdekében biztosítani kell, hogy a befektetési termékekre vonatkozó információk pontosak, helytállóak és egyértelműek legyenek, továbbá ne legyenek félrevezetőek a befektetők számára. Annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum érthető legyen a lakossági befektetők számára, ez a rendelet közös standardokat állapít meg a dokumentum elkészítésére vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a szakértők által alkalmazott pénzügyi terminológia megértése a lakossági befektetők jelentős része számára nehézséget okoz, különös figyelmet kell szentelni a dokumentum szövegének szókészletére és stílusára. Szabályokat kell megállapítani a dokumentum elkészítéséhez használt nyelvre vonatkozóan is. Továbbá a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak önmagában, egyéb információkra való hivatkozások nélkül is érhetőnek kell lennie a lakossági befektetők számára. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum fontosságát a lakossági befektetők számára is hangsúlyozni kell, hogy a rendelet hatást fejtsen ki. Ez azonban nem zárhatja ki a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban az olyan más dokumentumokra való kereszthivatkozások használatát, amelyekben egyes lakossági befektetők érdeklődésére számot tartó, további információk találhatók.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Tekintettel arra, hogy a fogyasztói magatartás és képességek miatt a tájékoztatás formátumát, prezentációját és tartalmát a közölt információ megértésének és felhasználásának maximalizálása érdekében kellő körültekintéssel kell megválasztani, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot olyan formátumban kell elkészíteni, amely lehetővé teszi a lakossági befektetők számára, hogy összehasonlítsák a különböző befektetési termékeket. A témáknak, illetve a témákon belüli fejezeteknek minden egyes dokumentumban azonos sorrendben kell követniük egymást. Ezenfelül az egyes termékekre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szerepeltetendő információk részleteinek, illetve az információk prezentációjának további harmonizációját olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon keresztül kell megvalósítani, amelyek figyelembe veszik a fogyasztói magatartással kapcsolatban rendelkezésre álló kutatási eredményeket és a folyamatban lévő kutatásokat, ideértve az információk fogyasztók felé való közvetítésére alkalmazott módszerek hatékonyságának kutatására irányuló tesztek eredményeit is. Egyes befektetési termékek továbbá választási lehetőséget is adnak a lakossági befektetőnek a különböző mögöttes befektetések között. A formátum meghatározásánál ezeket a termékeket is figyelembe kell venni.

(12) Tekintettel arra, hogy a fogyasztói magatartás és képességek miatt a tájékoztatás formátumát, prezentációját és tartalmát a közölt információ megértésének és felhasználásának maximalizálása érdekében kellő körültekintéssel kell megválasztani, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot olyan formátumban kell elkészíteni, amely lehetővé teszi a lakossági befektetők számára, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt valóban össze tudják hasonlítani a különböző befektetési termékeket. A témáknak, illetve a témákon belüli fejezeteknek minden egyes dokumentumban azonos sorrendben kell követniük egymást. Ezenfelül az egyes termékekre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szerepeltetendő információk részleteinek, illetve az információk prezentációjának további harmonizációját olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon keresztül kell megvalósítani, amelyek figyelembe veszik a fogyasztói magatartással kapcsolatban rendelkezésre álló kutatási eredményeket és a folyamatban lévő kutatásokat, ideértve az információk fogyasztók felé való közvetítésére alkalmazott módszerek hatékonyságának kutatására irányuló tesztek eredményeit is. Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak tartalmazniuk kell az EFH-k által kidolgozott vonatkozó előírásokat. A kockázat/hozam-profilra vonatkozó előírások kidolgozása során értékelni kell egy kockázatskálán alapuló vizuális figyelmeztető rendszert. Egyes befektetési termékek továbbá választási lehetőséget is adnak a lakossági befektetőnek a különböző mögöttes befektetések között. A formátum meghatározásánál ezeket a termékeket is figyelembe kell venni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a lakossági befektetők befektetési döntéseinek alapjául szolgál. Emiatt a befektetési termékek előállítóinak a lakossági befektetők felé fennálló komoly felelőssége, hogy megfeleljenek e rendelet szabályainak. Éppen ezért fontos biztosítani azt, hogy a befektetési döntéseiket a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumra alapozó lakossági befektetetők rendelkezzenek hatékony jogorvoslati lehetőségekkel. Biztosítani kell továbbá, hogy a lakossági befektetők uniószerte azonos kártérítési jogokkal rendelkeznek azon károk vonatkozásában, amelyeket a befektetési termék előállítójának az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelés tekintetében felróható mulasztások miatt szenvednek el. Ennek érdekében harmonizálni kell a befektetési termékek előállítóinak felelősségére vonatkozó szabályokat. E rendelet alapján a lakossági befektetők számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a termék előállítóját felelősségre vonhassák a rendelet megsértéséért, ha valamilyen veszteség a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum használatából fakadóan merül fel.

(16) A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a lakossági befektetők befektetési döntéseinek alapjául szolgál. Emiatt a befektetési termékek előállítóinak a lakossági befektetők felé fennálló komoly felelőssége, hogy megfeleljenek e rendelet szabályainak. Éppen ezért fontos biztosítani azt, hogy a befektetési döntéseiket a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumra alapozó lakossági befektetetők rendelkezzenek hatékony jogorvoslati lehetőségekkel. Biztosítani kell továbbá, hogy a lakossági befektetők Unió-szerte azonos kártérítési jogokkal rendelkeznek azon károk vonatkozásában, amelyeket a befektetési termék előállítójának az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelés tekintetében felróható mulasztások miatt szenvednek el, amennyiben ok-okozati összefüggést állapítanak meg. Ennek érdekében harmonizálni kell a befektetési termékek előállítóinak felelősségére vonatkozó szabályokat.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy a lakossági befektető megalapozott befektetési döntést hozhasson, a befektetési terméket értékesítő személyek számára elő kell írni, hogy a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot jóval az esetleges ügylet megkötését megelőzően rendelkezésre kell bocsátani. E követelménynek általában az ügylet lebonyolítási helyétől és módjától függetlenül eleget kell tenni. Az értékesítő személy fogalma magában foglalja mind a forgalmazókat, mind magukat a befektetési termékek előállítóit abban az esetben, ha úgy döntenek, hogy a terméket közvetlenül értékesítik a lakossági befektetőknek. A szükséges rugalmasság és arányosság biztosítása érdekében biztosítani kell annak lehetőségét, hogy azon lakossági befektetőknek, akik valamilyen távközlési eszközön keresztül kívánnak ügyletet kötni, lehetőségük legyen hozzájutni a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumhoz az ügylet megkötését követően. A kiemelt befektetői információk még ilyenkor is hasznosak lehetnek a befektető számára, például arra, hogy a befektető össze tudja hasonlítani a megvásárolt terméket a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban leírtakkal. A rendelet a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv sérelme nélkül alkalmazandó.

(19) Annak érdekében, hogy a lakossági befektető megalapozott befektetési döntést hozhasson, a befektetési terméket értékesítő személyek számára elő kell írni, hogy a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot jóval az esetleges ügylet megkötését megelőzően rendelkezésre kell bocsátani. E követelménynek általában az ügylet lebonyolítási helyétől és módjától függetlenül eleget kell tenni. Az értékesítő személy fogalma magában foglalja mind a forgalmazókat, mind magukat a befektetési termékek előállítóit abban az esetben, ha úgy döntenek, hogy a terméket közvetlenül értékesítik a lakossági befektetőknek. A szükséges rugalmasság és arányosság biztosítása érdekében biztosítani kell annak lehetőségét, hogy azon lakossági befektetőknek, akik valamilyen távközlési eszközön keresztül kívánnak ügyletet kötni, lehetőségük legyen hozzájutni a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumhoz az ügylet megkötését követően, feltéve hogy a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot az ügylet megkötése előtt egy másik tartós adathordozón rendelkezésre bocsátották. A rendelet a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv sérelme nélkül alkalmazandó.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A lakossági befektetők befektetési termékekbe vetett bizalmának biztosítása érdekében meg kell határozni azon belső eljárásokra vonatkozó követelményeket, amelyek garantálják, hogy a lakossági befektetők érdemi választ kapjanak panaszaikra a befektetési termék előállítójától.

(21) A lakossági befektetők befektetési termékekbe vetett bizalmának biztosítása érdekében meg kell határozni azon belső eljárásokra vonatkozó követelményeket, amelyek garantálják, hogy a lakossági befektetők érdemi választ kapjanak panaszaikra a befektetési termék előállítójától, amelyet ésszerű időn belül és írásban kell megadni. A válaszokat ugyanazon a nyelven kell továbbítani a lakossági befektetőknek, amelyen a panasz íródott.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) A lakossági befektetőket megfelelően tájékoztatni kell azokról az alternatív vitarendezési szervezetekről, amelyekhez tartoznak, és amelyek illetékesek a köztük és a lakossági befektetők közötti esetleges viták rendezésében.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet a befektetési termékek előállítói által elkészítendő, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum formájára és tartalmára, illetve a dokumentumnak a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátására vonatkozó egységes szabályokat állapítja meg.

Ez a rendelet a befektetési termékek előállítói és közvetítői által elkészítendő, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum formájára és tartalmára, illetve a dokumentumnak a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátására vonatkozó egységes szabályokat állapítja meg.

Indokolás

A közvetítők számára elő kell írni, hogy nyújtsanak tájékoztatást többek között a tényleges költségekről, javadalmazásukról és a befektetési termékre vonatkozó adózási szabályokról. A termékbe való beruházásra vonatkozó megalapozott döntéshez szükséges valamennyi információt egyetlen dokumentumban kell elérhetővé tenni. A fogyasztót nem lehet arra kötelezni, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot és egy másik, a MiFID-irányelv vagy a biztosítási közvetítésről szóló (IMD) irányelv alapján közzétett tájékoztatást tartalmazó dokumentumot is tanulmányozzon.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a visszaváltási értékkel nem rendelkező biztosítási termékek, illetve, ha ez a visszaváltási érték nem függ teljes mértékben vagy részben, közvetlenül vagy közvetve a piaci ingadozástól;

törölve

Indokolás

A rendelet hatályát nem szabad a befektetési csomagokra vagy a (részben) ismeretlen hozamú befektetésekre korlátozni. Kivétel nélkül valamennyi megtakarítási vagy befektetési termék esetében kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot kell a fogyasztók rendelkezésére bocsátani. Ez kulcsfontosságú feltétel ahhoz, hogy a fogyasztók számára automatikussá váljon, hogy mindig áttekintsék a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, amikor megtakarítási vagy befektetési terméket ajánlanak számukra.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) olyan nyugdíjelőtakarékossági termékek, amelyeknél a nemzeti szabályozás alapján a munkáltató pénzügyi hozzájárulásra kötelezett, és amelyek esetében a munkavállalónak nincs választási lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági termék szolgáltatója tekintetében.

f) olyan nyugdíj-előtakarékossági termékek, amelyeknél a pénzügyi megállapodások nem tartoznak a 2003/41/EK irányelv vagy a 2009/138/EK irányelv hatálya alá; és amelyek esetében a nyugellátás mértéke ténylegesen a munkáltató által a munkavállaló számára tett ígéret vagy ajánlat. Az olyan nyugdíj-előtakarékossági termékek esetében, amelyek nem tartoznak a 2003/41/EK irányelv vagy a 2009/138/EK irányelv vagy e rendelet hatálya alá, a tagállamok egyenértékű tájékoztatási követelményeket határoznak meg.

Indokolás

Számos tagállamban léteznek olyan különféle típusú nyugdíjrendszerek, amelyek nem tartoznak a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények körébe, és nem is magánjellegűek. E rendszerek közül egyesek a bizottsági javaslat 2. cikkének f) pontja alapján mentességet kapnának, és így ezekre nem vonatkoznának az uniós szintű tájékoztatási követelmények, más, hasonló rendszerek viszont nem kapnának mentességet, mert a munkáltatót a nemzeti jog nem kötelezi pénzügyi hozzájárulásra. Fontos az Európai Unión belül a következetlenség kerülése.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a befektetési termék e rendelet hatálya alá tartozó előállítója egyben a 2009/138/EK irányelv hatálya alá is tartozik, mind ezt a rendeletet, mind a 2009/138/EK irányelvet alkalmazni kell.

Amennyiben a befektetési termék e rendelet hatálya alá tartozó előállítója egyben a 2009/138/EK irányelv hatálya alá is tartozik, mind ezt a rendeletet, mind a 2009/138/EK irányelvet alkalmazni kell. Amennyiben a 2009/138/EK irányelv és e rendelet követelményei egyenértékűek, azok akkor teljesítettnek minősülnek, ha e rendelet követelményei teljesülnek.

Indokolás

A cél a párhuzamos információs követelmények elkerülése.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) „értékesítő személy” olyan személy, aki befektetési terméket javasol egy lakossági befektető számára vagy egy lakossági befektetés közvetítőjeként lép fel.

Indokolás

A befektetési terméket értékesítő személy nincs definiálva a javasolt rendeletben. Az értékesítés túl szűk fogalom, mivel a közvetítők nem „értékesítik” a befektetési terméket, hanem kapcsolatot teremtenek a fogyasztó és az előállító (pld. biztosítási vállalkozás) között.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. a 2002/92/EK irányelv szerinti ügyfél;

ii. a 2002/92/EK irányelv [a biztosításközvetítési irányelv vonatkozó cikkeiben] meghatározott szakmai ügyfelektől különböző ügyfél;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A befektetési termék előállítója az e rendeletben meghatározott követelményekkel összhangban az általa előállított összes befektetési termék vonatkozásában elkészíti a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, és saját választása szerinti weboldalon közzéteszi a dokumentumot még azt megelőzően, hogy a termék a lakossági befektetők által megvásárolható lenne.

(1) A befektetési termék előállítója az e rendeletben meghatározott követelményekkel összhangban az általa előállított összes befektetési termék vonatkozásában elkészíti a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot és a tájékoztatót – amennyiben közzétettek ilyet – és legalább saját weboldalán közzéteszi azokat még azt megelőzően, hogy a termék a lakossági befektetők által megvásárolható lenne. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot adott esetben a forgalmazónak ki kell egészítenie.

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy amennyiben közzétettek tájékoztatót, és az a lakossági befektetők rendelkezésére áll, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot – legalábbis az előállító részét – szintén ugyanazon a helyen kell elérhetővé tenni. Továbbá valamennyi kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot könnyen elérhetővé kellene tenni az ellenőrző hatóság hivatalos weboldalán.

Az előadó támogatja, hogy az előállító általában köteles legyen elkészíteni egy kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. Azonban az előállító által biztosított információkat ki kell egészíteni a forgalmazó által hozzáadott információkkal.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak pontosnak, helytállónak, egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell lennie.

(1) A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum szerződéskötést megelőző tájékoztatást jelent. Pontosnak, helytállónak, egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell lennie. A dokumentumnak lehetővé kell tennie a befektetési döntés meghozatala előtt a termékek összehasonlítását.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum önálló, a marketing célú anyagoktól jól elkülöníthető dokumentum.

(2) A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum önálló, a marketing célú anyagoktól jól elkülöníthető dokumentum és nem tartalmaz reklám és marketing célokat szolgáló anyagot vagy befektetési ajánlást.

 

A más dokumentumokra történő kereszthivatkozások megengedettek. Kereszthivatkozással csak olyan információkra szabad hivatkozni, amelyek kiegészítik az e rendelet alapján a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szerepeltetendő információkat, meg kell felelnie a 8. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak, és nem tartalmazhat reklám és marketing célokat szolgáló anyagot vagy befektetési ajánlást.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum egy rövid dokumentum, amely:

(3) A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum egy rövid, tömör és legfeljebb 3 A4-es oldal terjedelmű írásos dokumentum, amely:

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a befektetési termék értékesítésének helye szerinti tagállam valamely hivatalos nyelvén vagy a szóban forgó tagállam illetékes hatóságai által elfogadott valamely nyelven kell megfogalmazni, vagy – amennyiben ettől eltérő nyelven fogalmazták meg – le kell fordítani ezen nyelvek valamelyikére.

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a befektetési termék forgalmazásának helye szerinti tagállam hivatalos nyelvein vagy a forgalmazás tagállamon belüli helye szerinti hivatalos nyelven vagy a szóban forgó tagállam illetékes hatóságai által elfogadott másik nyelven kell megfogalmazni, ha azt a befektetési termék forgalmazásának tagállamon belüli helyén használják, vagy – amennyiben ettől eltérő nyelven fogalmazták meg – le kell fordítani ezen nyelvek valamelyikére.

Indokolás

Az előadó alapvető fontosságúnak tartja, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot megértse az a közönség, amelyet a közvetítő megszólít. Ennek kapcsán a 7. cikk problémás lehet: a megszövegezés miatt a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot olyan nyelven is nyújthatják a lakossági befektetőnek, amelyet az nem (jól) ért.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a dokumentum kiemelt információkat nyújt erről a befektetési termékről. A dokumentum nem marketing célokat szolgál. Az információközlésre jogszabály alapján kerül sor, annak célja, hogy segítséget nyújtson Önnek e befektetési termék jellegének és a termékbe való befektetés kockázatainak megismerésében. Annak érdekében, hogy megalapozott befektetési döntést hozhasson arról, hogy be kíván-e fektetni a termékbe, kérjük, olvassa el az alábbi információkat.

(1) „Ez a dokumentum kiemelt információkat nyújt erről a befektetési termékről. A dokumentum nem marketing célokat szolgál. Az információközlésre jogszabály alapján kerül sor, annak célja, hogy segítséget nyújtson Önnek e befektetési termék jellegének és a termékbe való befektetés kockázatainak és az abban rejlő lehetőségeknek, valamint a kapcsolódó költségeknek – beleértve a közvetítő számára esetleg fizetendő díjakat is – a megismerésében. Annak érdekében, hogy össze tudja hasonlítani a különféle befektetési termékeket, kérjük, olvassa el az alábbi információkat. Ez a dokumentum nem jelent a vásárlásra vonatkozó ajánlást. Annak érdekében, hogy megalapozott befektetési döntést hozhasson arról, hogy be kíván-e fektetni a termékbe, kérjük, olvasson el más dokumentumokat is.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iva. egy rendelkezést, amely szerint az előállító egy éves dokumentum keretében átláthatóan tájékoztatni fogja az ügyfelet a befektetési termék éves teljesítményéről. Ez a dokumentum a befektetési termék előző évi teljesítményére vonatkozó, utólagos tájékoztatót tartalmaz. Ezenkívül ezt az utólagos teljesítményt összehasonlítják egy hasonló kockázati profillal rendelkező másik befektetési termékkel. Ha az ügyfélnek egy bizonyos előállító több, e rendelet hatálya alá tartozó befektetési terméke is a tulajdonában van, az előbb említett tájékoztatásnak és összehasonlításnak a teljes portfólióra vonatkoznia kell. A befektetési termék hozamát érintő bármiféle díjakat szintén meg kell adni.

Indokolás

E módosítás célja, hogy átláthatóságot biztosítson az e rendelet hatálya alá tartozó befektetési termékek teljesítményével kapcsolatban. Az adott termék és adott esetben a portfólió teljesítményét ezért össze kell hasonlítani egy hasonló kockázatot hordozó másik termékkel. Ezen túlmenően a hozamot befolyásoló összes díjat is fel kell tárni.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék mögött áll-e bármilyen kártalanítási rendszer vagy garanciarendszer;

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék mögött áll-e bármilyen kártalanítási rendszer vagy garanciarendszer, részletezve a rendszer által fedezett és nem fedezett kockázatokat;

Indokolás

A kártalanítási rendszer vagy garanciarendszer áltan nyújtott védelemnek különféle formái lehetnek: A befektetőkártalanítási rendszer a befektetőtársaság eszközveszteségétől védi a fogyasztókat, nem pedig a mögöttes eszközök áringadozásából vagy az azok kibocsátóinak fizetésképtelenségéből adódó pénzügyi veszteségektől. A rendeletet pontosítani kell a rendelkezés helytelen alkalmazásának elkerülése érdekében.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást a befektetési termék kockázat/hozam-profiljáról, ideértve e profil összefoglaló indikátorát és azon esetleges egyedi kockázatokkal kapcsolatos figyelmeztetéseket, amelyeket az összefoglaló indikátor nem feltétlenül tükröz teljes mértékben;

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit nyerhetek?” című szakaszban

 

i. i. tájékoztatást a befektetési termék kockázat/hozam-profiljáról, ideértve e profil összefoglaló indikátorát, amely a költségek hatását is tükrözi, a termék fő kockázataira vonatkozó figyelmeztetés és egy egyszerű nyelvezettel íródott magyarázat kíséretében;

 

a kockázatokra és a hozamra vonatkozó összefoglaló indikátornak tartalmaznia kell a jövőbeli teljesítményre vonatkozó forgatókönyveket, amelyek tükrözik a költségeket és három valószínű forgatókönyvet ismertetnek, beleértve egy pozitívat és egy negatívat is;

 

ii. a befektetési termék várható jövőbeni teljesítményének összehasonlítását egy kockázatmentes referenciatermék teljesítményével, a termékhez társuló kockázatok figyelembevétele mellett;

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” című szakaszban tájékoztatást a befektetési termékbe történő befektetéshez kapcsolódó költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő közvetlen és közvetett költségekről, kiegészítve ezen költségek összefoglaló indikátoraival;

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” című szakaszban tájékoztatást a befektetési termékbe történő befektetéshez kapcsolódó költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő közvetlen és közvetett költségekről, kiegészítve ezen költségek összefoglaló indikátoraival; az összehasonlíthatóság érdekében minden adót és díjat, amelyet a lakossági befektetőnek meg kell fizetnie, összegszerűen és százalékosan kifejezve, bemutatva az összes költség hatását a befektetés jövedelmezőségére, valamint a költségekkel kapcsolatos kifizetések feltételeinek ismertetését.

 

A szakasznak említést kell tennie egy mellékletről is, amely tartalmazza a forgalmazó által felszámított minden további olyan költséget, amely nem szerepel e szakaszban, beleértve a közvetítőknek fizetendő díjakat is.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) a „Kell-e adókat fizetnem?” című fejezetben adott esetben tájékoztatást a befektetési termékre vonatkozó adózási szabályokról;

Indokolás

A lakossági befektetőknek tisztában kell lenniük az alkalmazandó adózási szabályokkal, mivel az adók hatással vannak a befektető által a befektetésből húzott nyereségre.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) a „Milyen feltételekkel vásárolható meg ez a termék?” című fejezetben tájékoztatást a befektetési termék megvásárlására vonatkozó feltételekről vagy korlátozásokról, ezen belül az előírt minimális induló és/vagy későbbi befektetésről;

Indokolás

A lakossági befektetőket megfelelően tájékoztatni kell a befektetési termék megvásárlásával kapcsolatos minden feltételről, így például az előírt minimális (induló és későbbi) befektetésről.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?” című szakaszban tájékoztatást a befektetési termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a termék jellegének és múltjának hossza fényében relevánsnak tekinthető;

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?” című szakaszban tájékoztatást a befektetési termék múltbeli teljesítményéről, kiegészítve egy arra vonatkozó figyelmeztetéssel, hogy a múltbeli hozam nem garancia a jövőbeli teljesítményre; amennyiben a befektetési terméket egy referenciatermékhez kötötték, ez utóbbi teljesítményét is közzé kell tenni oly módon, hogy lehetséges legyen a befektetési termék, illetve a referenciatermék teljesítményének összehasonlítása, ha ez a termék jellegének és múltjának hossza fényében relevánsnak tekinthető;

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) nyugdíjelőtakarékossági termékek esetében a „Mit kaphatok nyugdíjbavonulásomkor?” című szakaszban a lehetséges jövőbeli kimenetelek bemutatását.

h) nyugdíj-előtakarékossági termékek esetében a „Mit kaphatok nyugdíjba vonulásomkor?” című szakaszban a lehetséges jövőbeli kimenetelek bemutatását. egyértelműen felosztva különféle fejlődési forgatókönyvekre, beleértve egy negatív forgatókönyvet is, amely rámutat a lakossági befektetők esetleges veszteségeire.

 

A nyugdíj-előtakarékossági termékek tekintetében a lakossági befektetőket ezen túlmenően egyértelműen és érthetően tájékoztatni kell a források kivonásának bármiféle korlátairól is.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha) a „Hogyan tehetek panaszt?” című fejezetben tájékoztatást arról, hogy az ügyfél miként tehet panaszt a termékkel kapcsolatban.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A befektetési termék előállítója egyéb információkat csak akkor tüntethet fel, ha erre szükség van ahhoz, hogy a lakossági befektető megalapozott befektetési döntést hozhasson valamilyen egyedi befektetési termékről.

(3) A befektetési termék előállítója egyéb objektív információkat csak akkor tüntethet fel, ha erre szükség van ahhoz, hogy a lakossági befektető megalapozott befektetési döntést hozhasson valamilyen egyedi befektetési termékről.

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó, a 8. cikk (5) bekezdésében szereplő rendelkezés problémát okozhat egyes tagállamok esetében az alkotmányjoggal való összeegyeztethetőség terén. A probléma a 8. cikk (3) bekezdésével kapcsolatos, amely szerint „egyéb információk” tüntethetők fel. Mivel fennáll az „egyéb információk” feltüntetésének lehetősége, ez azzal a kockázattal jár, hogy olyan információkat, amelyek befektetési döntéseket válthatnak ki, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban fognak szabályozni.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) bekezdésben említett információk formája és tartalma részleteinek meghatározásáról, a termék előállítója által a (3) bekezdés alapján a kiemelt információk között szerepeltethető egyéb információk formájának és tartalmának meghatározásáról, valamint a (4) bekezdésben említett egységes forma és egységes szimbólum meghatározásáról.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23. cikkel összhangban technikai standardokat fogadjon el a (2) bekezdésben említett információk formája és tartalma részleteinek meghatározásáról, a termék előállítója által a (3) bekezdés alapján a kiemelt információk között szerepeltethető egyéb objektív információk formájának és tartalmának meghatározásáról, valamint a (4) bekezdésben említett egységes forma és egységes szimbólum meghatározásáról.

 

A (2) bekezdés e) pontjának i. alpontjában említett teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek figyelembe veszik a költségek időben elosztva jelentkező hatását és a lehetséges jövőbeni teljesítményt.

 

Az indikátor egyértelművé teszi, hogy a nagyobb hozamok esélye nagyobb kockázatok vállalásával függ össze.

 

A (2) bekezdés e) pontjának i. alpontjában említett figyelmeztetés egy kockázatskálán alapuló vizuális figyelmeztetés, melyet úgy kell kialakítani, hogy a befektető megértse, hogy egyik befektetési termék sem kockázatmentes, és hogy nem szabad anélkül cselekednie, hogy megértené a befektetési terméket vagy személyes tanácsot kapna a tervezett befektetéssel kapcsolatban.

 

A kockázatok és hozamok összefoglaló indikátorát és a kockázatokra való figyelmeztetést úgy alakítják ki, hogy világossá és a termékek között összehasonlíthatóvá tegye a befektetők által vállalt kockázatokat.

 

A (2) bekezdés e) pontjának ii. alpontjában említett összehasonlítást úgy alakítják ki, hogy segítse a befektetőt annak megértésében, hogy a nagyobb kockázat vállalása hogyan hat a befektetési termék hozamára, a kockázatmentes referenciaterméket, például egy megtakarítási számlát pedig úgy határozzák meg, hogy a lakossági befektetők számára érthető legyen, és ne legyen félrevezető.

 

A költségek (2) bekezdés f) pontjában említett összefoglaló indikátora pénzben szemlélteti a költségek hatását arra, hogy a befektető idővel milyen megtérülést érhet el befektetéséből. Olyan számadatokat tartalmaz, amelyeket a lakossági befektetők a termékek egymással való összehasonlítására használhatnak.

 

A Bizottság figyelembe veszi a befektetési termék értékesítője által a költségekkel kapcsolatban a [MiFID] és az [IMD] alapján a lakossági befektetőknek nyújtott tájékoztatásokat, biztosítva, hogy összhang legyen a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szereplő és az említett egyéb tájékoztatókban szereplő költségekre vonatkozó információk között, és hogy a költségekre vonatkozó információ átfogó legyen, és egyértelműen kiderüljön abból a lakossági befektető számára, hogy a költségek összességében milyen hatással járhatnak.

A Bizottság figyelembe veszi a befektetési termékek, illetve a lakossági befektetők ismeretei közötti különbségeket, továbbá a befektetési termékek azon jellemzőit, amelyek alapján a lakossági befektetők választhatnak a különböző mögöttes befektetések vagy a termék által kínált egyéb választási lehetőségek között, ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a választást különböző időpontokban is meg lehet tenni, vagy a választás később módosítható.

A Bizottság figyelembe veszi a befektetési termékek, illetve a lakossági befektetők ismeretei közötti különbségeket, továbbá a befektetési termékek azon jellemzőit, amelyek alapján a lakossági befektetők választhatnak a különböző mögöttes befektetések vagy a termék által kínált egyéb választási lehetőségek között, ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a választást különböző időpontokban is meg lehet tenni, vagy a választás később módosítható.

 

A technikai standardok elfogadása előtt a Bizottság megfelelő fogyasztói tesztet végez, hogy a kiválassza a fogyasztók számára legmegfelelőbb intézkedéseket.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szabályozási technikaistandard-tervezeteknek figyelembe kell venniük a befektetési termékek különböző típusait. Az említett szabályozási technikaistandard-tervezeteket az európai felügyeleti hatóságok […]-ig benyújtják a Bizottságnak.

A szabályozási technikaistandard-tervezeteknek figyelembe kell venniük a befektetési termékek különböző típusait. Az Európai Felügyeleti Hatóság megfelelő fogyasztói tesztet végez, hogy az a) és b) pont szerint kiválassza a legjobb módszert és számítási módot a lakossági befektetők számára. Az említett szabályozási technikaistandard-tervezeteket az európai felügyeleti hatóságok […]-ig benyújtják a Bizottságnak.

Indokolás

Az ÁÉKBV-k tekintetében előírt kiemelt befektetői információkról szóló bizottsági rendelet előkészítése során a kiemelt befektetői információk végleges formájának elfogadása előtt elvégeztek egy nagy tesztet valós fogyasztókkal. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum kialakítása során is ezt a módszertant kell alkalmazni. A kiemelt információkat tartalmazó tervezett dokumentum fogyasztókra gyakorolt tényleges hatásának tesztelése a siker kulcsa, különösen a forma és a kockázatok ismertetésének meghatározása tekintetében.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk felülvizsgálata és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum módosítása szabályainak meghatározásáról az alábbiak tekintetében:

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23. cikkel összhangban technikai standardokat fogadjon el a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk felülvizsgálata és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum módosítása szabályainak meghatározásáról az alábbiak tekintetében:

Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető a befektetési termék előállítója által összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk követelményeinek nem megfelelő kiemelt információkat tartalmazó dokumentum alapján hozta meg befektetési döntését, az érintett lakossági befektető kártérítési igényt támaszthat a befektetési termék előállítójával szemben minden olyan veszteség tekintetében, amely az adott lakossági befektetőnél a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum felhasználása miatt merült fel.

(1) Az a lakossági befektető, aki a 6., 7. és a 8. cikk követelményeinek nem megfelelő kiemelt információkat tartalmazó dokumentum alapján hozta meg befektetési döntését, kártérítési igényt támaszthat a befektetési termék előállítójával szemben minden olyan pénzügyi veszteség tekintetében, amely amiatt merült fel, hogy a befektetési termék előállítója nem tartotta be a fent említett követelményeket. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szereplő információknak tisztességesnek, egyértelműnek és nem félrevezetőknek kell lenniük. Összhangban kell állniuk a tájékoztató vonatkozó részeivel. Amennyiben más szerződéses dokumentumok is rendelkezésre állnak, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak összhangban kell állnia e dokumentumokkal.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető igazolja a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk felhasználásából fakadó veszteségét, a befektetési termék előállítójának kell bizonyítania azt, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum e rendelet 6., 7. és 8. cikkével összhangban készült el.

(2) Amennyiben a lakossági befektető veszteséget szenved el a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk felhasználásából fakadóan, a befektetési termék előállítójának kell bizonyítania azt, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum e rendelet 6., 7. és 8. cikkével összhangban készült el.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A befektetési terméket lakossági befektetők részére értékesítő személy az ügylet megkötését kellő idővel megelőzően a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátja az adott befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot.

(1) A befektetési terméket lakossági befektetők részére értékesítő személy az ügylet megkötését kellő idővel megelőzően és bizonyíthatóan a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátja az adott befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot és erről nyilvántartást vezet; e feltétel tekintetében a bizonyítás terhét a befektetési termék előállítója viseli.

 

Ha egy ügyfélnek befektetést ajánlanak vagy tanácsolnak, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot haladéktalanul rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a befektetési terméket értékesítő személy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot közvetlenül az ügylet megkötését követően is a lakossági befektetők rendelkezésére bocsáthatja, amennyiben:

törölve

a) a lakossági befektető valamilyen távközlési eszközön keresztül kívánja megkötni az ügyletet;

 

b) a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak az (1) bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátása nem lehetséges; és

 

c) a befektetési terméket értékesítő személy erről a tényről tájékoztatta a lakossági befektetőt.

 

Indokolás

Az előadó aggódik a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ügyletet megelőző átadásával kapcsolatosan javasolt kivétel miatt, amikor az ügylet távolsági kommunikáció révén jön létre. Ez a kivétel fontos joghézagot idéz elő a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozó rendeletben. Ha úgy véljük, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum szükséges egy tájékozott befektetési döntés meghozatalához, nem szabadna lehetővé tenni, hogy valaki úgy fektessen be, hogy előtte nem olvashatta el azt. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum befektetést követő elolvasása nem védi az ügyfelet, hacsak a rendelet nem biztosítja a visszavonás jogát.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a lakossági befektető távközlési eszközt használ fel az ügylet megkötésére, a befektetési terméket értékesítő személy közvetlenül az ügylet megkötése után is a lakossági befektető rendelkezésére bocsáthatja a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, amennyiben:

 

i. a lakossági befektető kérte a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nyomtatott változatát, és

 

ii. a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot az ügylet megkötése előtt a 13. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett más tartós adathordozón már a lakossági befektető rendelkezésére bocsátották.

Indokolás

Rugalmasságot kell biztosítani annak megkönnyítése érdekében, hogy a lakossági befektető az általa megválasztott időpontban köthesse meg az ügyletet. A felhasznált kommunikációs eszköz nem eredményezheti, hogy a befektető elveszítse a lendületet egy befektetéssel kapcsolatban. Ha a lakossági befektető meg kívánja kapni a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nyomtatott változatát, ez nem akadályozhatja meg abban, hogy megkösse az ügyletet, amennyiben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot az ügylet megkötése előtt más elektronikus eszköz útján a rendelkezésére bocsátják.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amikor ugyanazon befektetési termékre vonatkozóan egymást követő ügyleteket hajtanak végre a lakossági befektető részére a szóban forgó lakossági befektető által az első ügyletet megelőzően a befektetési terméket értékesítő személynek adott utasítások alapján, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (1) bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátására vonatkozó követelményt csak az első ügyletre kell alkalmazni.

(3) Amikor ugyanazon befektetési termékre vonatkozóan egymást követő ügyleteket hajtanak végre a lakossági befektető részére a szóban forgó lakossági befektető által az első ügyletet megelőzően a befektetési terméket értékesítő személynek adott utasítások alapján, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (1) bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátására vonatkozó követelményt csak az első ügyletre kell alkalmazni, kivéve, ha a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot frissítették az első ügylet óta, vagy ha több mint hat hónap eltelt azóta.

Indokolás

Ha sok idő telt el a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum kiadása óta, vagy ha a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot frissítették, annak első, egyszeri átadása nem elegendő a további tranzakciókhoz.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el, amelyben meghatározza:

(4) Az Európai Bankhatóság (EBH), az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EBFH) és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) közösen szabályozástechnikai standard-tervezeteket dolgoz ki a 23. cikknek megfelelően, amelyben meghatározza a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum kellő időben történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó, (1) bekezdésben megállapított követelmény teljesítésének feltételeit.

Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A szöveg átszerkesztése a (2) bekezdés és e bekezdés b) pontjának törlése nyomán.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (2) bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátásának módját és határidejét.

törölve

Indokolás

A törlés a (2) bekezdés törlésével kapcsolatos.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A Bizottság felhatalmazást kap szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikke, az 1094/2010/EU rendelet 10–14. cikke és az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke szerinti eljárással összhangban történő elfogadására.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A befektetési terméket értékesítő személy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot díjmentesen bocsátja a lakossági befektetők rendelkezésére.

(1) A befektetési terméket értékesítő személy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot díjmentesen bocsátja a lakossági befektetők rendelkezésére. E személynek tudnia kell bizonyítania, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a rendeletnek megfelelően átadta.

Módosítás     43

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A befektetési terméket értékesítő személy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot az alábbi adathordozók valamelyikén bocsátja a lakossági befektetők rendelkezésére:

(2) A befektetési terméket értékesítő vagy azzal kapcsolatban tanácsot adó személy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot az alábbi, a lakossági befektetők számára hozzáférhető adathordozók valamelyikén bocsátja a lakossági befektetők rendelkezésére:

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amennyiben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon keresztül bocsátják rendelkezésre, a lakossági befektető kérésére a dokumentumot díjmentesen papíron is rendelkezésre kell bocsátani.

(3) Amennyiben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon keresztül bocsátják rendelkezésre, a lakossági befektető kérésére a dokumentumot díjmentesen papíron is rendelkezésre kell bocsátani. Ingyenes papír alapú másolatot is rendelkezésre kell bocsátani, ha a befektetési ajánlást vagy a közvetítői szolgáltatást személyesen (szemtől szemben) nyújtják.

Indokolás

Amint a 12. cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot időben, a befektetési termékhez kapcsolódó ügyletet megelőzően kell átadni (lásd 12. cikk (1) bekezdés). Ha a befektetési ajánlást személyesen (szemtől szemben) nyújtják, vagy ha a befektetési megbízást személyesen adják, tehát a bankfiókban vagy a közvetítő irodájában, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot papír alapon kell átadni.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A befektetési termék előállítója olyan megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít ki, amelyek biztosítják, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban panasszal élő lakossági befektetők kellő időben és megfelelő módon érdemi választ kapjanak.

A befektetési termék előállítója és a befektetési terméket értékesítő személy olyan megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít ki, amelyek biztosítják, hogy:

 

i. a lakossági befektetők hatékony módon panasszal élhessenek a befektetési termék előállítója ellen;

 

ii. a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban panasszal élő lakossági befektetők kellő időben és megfelelő módon érdemi választ kapjanak; továbbá

 

iii. hatásos jogorvoslati eljárások álljanak a lakossági befektetők rendelkezésére határokon átnyúló viták esetében is, különösen amennyiben a befektetési termék előállítója egy másik tagállamban vagy harmadik országban található.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető az e rendeletben megállapított jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán a nemzeti jogban meghatározott alternatív vitarendezési eljárást kezdeményez a befektetési termék előállítójával vagy a befektetési terméket értékesítő személlyel szemben, a befektetési termék előállítójának vagy a befektetési termékeket értékesítő személynek részt kell vennie az eljárásban, feltéve, hogy az megfelel az alábbi követelményeknek:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben a lakossági befektető a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal és a mögöttes befektetési termékekkel összefüggő vita kapcsán a nemzeti jogban meghatározott alternatív vitarendezési eljárást kezdeményez a befektetési termék előállítójával vagy a befektetési terméket értékesítő személlyel szemben, a befektetési termék előállítójának vagy a befektetési termékeket értékesítő személynek az alternatív vitarendezésről szóló rendeletben meghatározott szabályok alapján részt kell vennie az eljárásban, feltéve, hogy az megfelel az alábbi követelményeknek:

a) az eljárás nem kötelező erejű döntéssel zárul;

a) az eljárás olyan döntéssel zárul, amely kötelező erejű lehet a befektetési termék előállítójára vagy az azt értékesítő személyre nézve;

b) a vita bíróság előtti rendezésére vonatkozó elévülési idő az alternatív vitarendezési eljárás időtartamára felfüggesztődik;

b) a vita bíróság előtti rendezésére vonatkozó elévülési idő az alternatív vitarendezési eljárás időtartamára felfüggesztődik;

c) a követelés elévülési ideje az eljárás időtartamára felfüggesztődik;

c) a követelés elévülési ideje az eljárás időtartamára felfüggesztődik;

d) az eljárás – a nemzeti szabályozásban meghatározottak szerint – díjmentes vagy alacsony költségeket von maga után;

d) az eljárás díjmentes vagy névleges díj ellenében érhető el;

e) az eljárás a felek részére nem csak elektronikus eszközök útján érhető el;

 

f) különleges esetekben – az ügy sürgősségére való tekintettel – átmeneti intézkedések is hozhatók.

 

 

(1a ) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az alternatív vitarendezési szervezetek számára megengedett, hogy előre meghatározott pénzbeli küszöbértékeket állapítsanak meg az alternatív vitarendezési eljárásokhoz való hozzáférés korlátozása érdekében, a küszöbértékeket ne olyan szinten határozzák meg, amely jelentősen akadályozza a fogyasztók alternatív vitarendezési szervezetek általi panaszkezeléshez való hozzáférését.

(2) A tagállamok [beillesztendő a konkrét dátum: 6 hónappal a rendelet hatálybalépése/alkalmazásának kezdő időpontja után]-ig értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett eljárások intézése tekintetében illetékes testületekről. A tagállamok az e testületeket érintő bármely későbbi változásról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(2) A tagállamok [beillesztendő a konkrét dátum: 6 hónappal a rendelet hatálybalépése/alkalmazásának kezdő időpontja után]-ig értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett eljárások intézése tekintetében illetékes testületekről. A tagállamok az e testületeket érintő bármely későbbi változásról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(3) Az (1) bekezdésben említett eljárások intézése tekintetében illetékes testületek együttműködnek egymással az e rendelet alapján felmerülő határokon átnyúló viták rendezésében.

(3) Az (1) bekezdésben említett eljárások intézése tekintetében illetékes testületek együttműködnek egymással az e rendelet alapján felmerülő határokon átnyúló viták rendezésében.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Tájékoztatás az alternatív vitarendezésről

 

15a. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a befektetési termékek előállítója vagy a befektetési terméket értékesítő személy tájékoztassa a lakossági befektetőt azokról az alternatív vitarendezési szervezetekről, amelyekhez tartozik, és amelyek a közötte és a lakossági befektető között felmerülő lehetséges viták rendezésében illetékesek. Azt is megadja, hogy a lakossági befektetőkkel felmerülő vita esetén kötelezettséget vállal-e arra, hogy azt e szervezetek igénybevételével rendezi, illetve köteles-e azt e szervezetek igénybevételével rendezni.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett információkat világos, érthető és könnyen elérhető módon kell közzétenni a kereskedők honlapján, amennyiben van ilyen, valamint adott esetben fel kell tüntetni a kereskedő és a fogyasztó között létrejött adásvételi vagy szolgáltatási szerződések általános feltételeiben.

 

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben egy lakossági befektető és a befektetési termék előállítója vagy a befektetési terméket a tagállam területén értékesítő személy közötti vitát nem sikerült rendezni a lakossági befektető által közvetlenül a befektetési termék előállítójának vagy a befektetési terméket értékesítő személynek benyújtott panasz alapján, ez utóbbi megadja a lakossági befektetőnek az (1) bekezdésben említett tájékoztatást, és közölje, hogy a vita rendezéséhez igénybe fogja-e venni az érintett alternatív vitarendezési szervezeteket. Ezt a tájékoztatást nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón kell biztosítani.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Kollektív alternatív vitarendezés

 

15b. A tagállamok alternatív vitarendezési eljárásokat tarthatnak fenn vagy vezethetnek be a befektetési terméket előállító és értékesítő személy, valamint több lakossági befektető közötti, azonos vagy hasonló viták együttes kezelésére. Az egyéni és a kollektív panaszok és jogorvoslatok kezelésére szolgáló alternatív vitarendezési rendszerek egymást kiegészítő, nem pedig egymást kizáró eljárások.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) nyilvános figyelmeztetés, amelyben szerepel a felelős személy neve és a jogsértés jellege;

c) nyilvános figyelmeztetés, amelyben szerepel a felelős jogi személy neve és a jogsértés jellege;

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 19. cikk (1) bekezdésében említett jogsértések után kiszabott szankciókat és intézkedéseket indokolatlan késedelem nélkül a nyilvánosság tudomására kell hozni, ideértve legalább a rendelet megsértésének típusára és a jogsértésért felelős személyre vonatkozó információkat, kivéve, ha a közzététel súlyosan kockáztatná a pénzügyi piacok működését.

(1) A 19. cikk (1) bekezdésében említett jogsértések után kiszabott szankciókat és intézkedéseket indokolatlan késedelem nélkül a nyilvánosság tudomására kell hozni, ideértve legalább a rendelet megsértésének típusára és a jogsértésért felelős személyre vonatkozó információkat.

Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az érintett feleknek, az illetékes hatóságok a szankciókat, illetve intézkedéseket anonim módon teszik közzé.

 

Indokolás

Törölni kell a szankciók közzétételére vonatkozó kivételeket. A 19. cikk (1) bekezdésében említett szabályszegések nem olyan jellegűek, hogy közzétételük komolyan veszélyeztetné a pénzügyi piacokat. Amíg az elítélt kibocsátók vagy közvetítők nevét nem hozzák nyilvánosságra, nem lesz semmilyen elrettentő hatása a jogellenes gyakorlatok megakadályozásának, és mindig meg fogja érni a szabályok ellen véteni.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására való feljogosítására az e cikkben szereplő feltételek vonatkoznak.

(1) A Bizottság technikai standardok elfogadására való feljogosítására az e cikkben szereplő feltételek vonatkoznak.

Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő [4 évre] felhatalmazást kap a 8. cikk (5) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében, valamint a 12. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt nem ellenzi a meghosszabbítást, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(2) A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő [4 évre] felhatalmazást kap a 8. cikk (5) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében, valamint a 12. cikk (4) bekezdésében említett technikai standardok elfogadására. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt nem ellenzi a meghosszabbítást, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (5) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében, valamint a 12. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (5) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében, valamint a 12. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, technikai standardok érvényességét.

Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(4) A Bizottság a technikai standardok elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 8. cikk (5) bekezdésnek, a 10. cikk (2) bekezdésének és a 12. cikk (4) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos határidőn belül nem emel kifogást, illetve akkor, ha a határidő lejártát megelőzően az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére [2 hónappal] meghosszabbodik.

(5) A 8. cikk (5) bekezdésnek, a 10. cikk (2) bekezdésének és a 12. cikk (4) bekezdésének megfelelően elfogadott technikai standard csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos határidőn belül nem emel kifogást, illetve akkor, ha a határidő lejártát megelőzően az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére [2 hónappal] meghosszabbodik.

Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben valamely tagállam a lakossági befektetőknek kínált, ÁÉKBV-nak nem minősülő alapok kiemelt információkat tartalmazó dokumentumainak formájára és tartalmára alkalmazza a 2009/65/EK irányelv 78–81. cikkében meghatározott szabályokat, az alapkezelő társaságokra, a befektetési társaságokra és az ilyen alapok befektetései jegyeit lakossági befektetők számára értékesítő vagy azokkal kapcsolatban tanácsadást végző személyekre az (1) bekezdésben meghatározott mentesség vonatkozik.

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni annak megengedését, hogy azokra a nem-ÁÉKBV-alapokra, amelyek nemzeti szinten jelenleg az ÁÉKBV-kről szóló 4. irányelvben megfogalmazott, kiemelt befektetői információkra vonatkozó követelmény hatálya alá tartoznak, szintén vonatkozzon az átmeneti időszak. Ez hozzájárulna a befektetési termékek egyenlő versenyfeltételeihez.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapkezelő társaságok és befektetési társaságok, valamint az ugyanezen irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ABA-k befektetési jegyeit értékesítő személyek [HL: illessze be a dátumot: a hatálybalépés után 5 évvel]-ig mentesülnek az e rendeletben foglalt kötelezettségek alól, feltéve hogy a nemzeti jog alapján a 2009/65/EK irányelv 78. cikkének vagy a nemzeti jog idevágó rendelkezéseinek megfelelő kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot bocsátanak rendelkezésre.

Indokolás

Az ÁÉKBV-k kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumaira vonatkozó szabványokat sok tagállam más nyílt végű, nemzeti szinten szabályozott lakossági befektetési alapra is kiterjesztette. Ezeknek az alapoknak is képesnek kell lenniük arra, hogy éljenek a hatály alóli átmeneti mentesség lehetőségével, mivel ezen alapok befektetőit csak most tájékoztatták az új dokumentumról, és az ABAK-oknak már viselniük kellett a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatos végrehajtási költségeket ugyanúgy, mint az ÁÉKBV-k alapkezelő társaságainak.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét követően a Bizottság felülvizsgálja ezt rendeletet. A felülvizsgálat magában foglalja a rendeletben megállapított szabályok gyakorlati alkalmazásának általános felmérését, kellőképen figyelembe véve a lakossági befektetési termékek piacának fejleményeit. A 2009/65/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k tekintetében a felülvizsgálat keretében meg kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-e hosszabbítani, vagy – az adott esetben szükségesnek mutatkozó módosítások meghatározása alapján – a 2009/65/EK irányelv kiemelt befektetői információkra vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e vagy egyénértékűnek tekinthetők-e e rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozó szabályaival. A felülvizsgálat keretében ki kell térni e rendelet hatályának egyéb pénzügyi termékekre történő kiterjesztésének lehetőségére is.

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét követően a Bizottság felülvizsgálja ezt a rendeletet. A felülvizsgálat magában foglalja a rendeletben megállapított szabályok gyakorlati alkalmazásának általános felmérését, kellőképen figyelembe véve a lakossági befektetési termékek piacának fejleményeit. A 2009/65/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k tekintetében a felülvizsgálat keretében meg kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-e hosszabbítani, vagy – az adott esetben szükségesnek mutatkozó módosítások meghatározása alapján – a 2009/65/EK irányelv kiemelt befektetői információkra vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e vagy egyénértékűnek tekinthetők-e e rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozó szabályaival. A felülvizsgálat keretében ki kell térni e rendelet hatályának egyéb pénzügyi termékekre – köztük a 2003/71/EK irányelv hatálya alá tartozó termékekre és bármilyen más befektetési és megtakarítási termékre – történő kiterjesztésének lehetőségére is.

Indokolás

E rendelet felülvizsgálati záradékának magában kell foglalnia a hatály más lakossági pénzügyi termékekre – köztük a csomagolatlan befektetésekre és mindenfajta megtakarítási termékre – történő kiterjesztésének felülvizsgálatát is.

ELJÁRÁS

Cím

A befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok

Hivatkozások

COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.9.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

13.12.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Pier Antonio Panzeri

18.9.2012

Vizsgálat a bizottságban

10.1.2013

20.2.2013

11.4.2013

 

Az elfogadás dátuma

25.4.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Adam Bielan, Preslav Borissov, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Seán Kelly, Paul Rübig

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (16.4.2013)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0352 – C7‑0179/2012 – 2012/0169(COD))

A vélemény előadója: Petru Constantin Luhan

RÖVID INDOKOLÁS

E javaslat célja a lakossági befektetési piac átláthatóságának javítása. A lakossági befektetési termékek – például a befektetési alapok, a strukturált lakossági termékek és a befektetési célból kötött biztosítási szerződések bizonyos típusai – alapvető fontosságúak az uniós állampolgárok megtakarítási és befektetési termékek iránti keresletének kielégítése szempontjából.

A lakossági befektetési termékek ugyanakkor egyre összetettebbé és technikailag egyre nehezebben érthetővé válnak. A polgárok számára ezért nehézséget okoz ezek értékelése és összehasonlítása, mielőtt megfelelő és kellően tájékozott döntéseket hoznának az általuk megvásárolandó pénzügyi termékről. Az elmúlt években a lakossági befektetők pénzt veszítettek olyan befektetések révén, amelyek nem átlátható vagy számukra nem kellően érthető kockázatokat hordoztak magukban, elsősorban a számukra nyújtott információk kuszasága, szűkössége és nem megfelelő volta miatt.

A javaslat egyértelműbb szabályokat és kötelezettségeket ír elő a pénzügyi intézmények számára a pénzügyi vállalkozások által közzéteendő kiemelt információk tekintetében a termékek érthetőségének javítása és összehasonlíthatóságuk lehetővé tétele érdekében. Emellett hatásköröket hoz létre az illetékes hatóságok számára ahhoz, hogy a pénzügyi vállalkozásokra alkalmazandó igazgatási szankciókat és intézkedéseket dolgozzanak ki az e jogi eszköz által előírt kötelezettségek megszegésének esetére.

Az előadó elégedettségét fejezi ki a jogi eszköz számára választott forma miatt. A rendelet hozzájárul ahhoz, hogy az Unión belül egységesebb rendszer jöjjön létre, és ezáltal megkönnyíti a termékek Unión belüli összehasonlíthatóságát és a pénzügyi vállalkozások és a fogyasztók uniós szintű tevékenységeit.

A javaslat az alapvető jogokat érintő rendelkezéseket is tartalmaz. Az előadó úgy ítéli meg, hogy ezekkel a bizottsági javaslat sem kellő mértékben, sem pedig megfelelő módon nem foglalkozik. A javaslat az illetékes nemzeti hatóságok számára létrehozza a hatáskört arra, hogy a javaslatban előírt kötelezettségek megsértése esetén igazgatási szankciókat állapítsanak meg. Előírja a kirótt szankciók közzétételét is, beleértve az érintett személyek személyazonosságát is. A javaslat által előírt kötelezettségek továbbá személyes adatok kezelésével is járnak.

Az előadó által javasolt módosítások célja annak biztosítása, hogy az egyének alapvető jogait tiszteletben tartsák és megfelelően figyelembe vegyék. Ez alapvetően szükséges a meghozott intézkedések jogszerűségének biztosításához és annak elkerüléséhez, hogy az alapvető jogokkal való ellentétességük miatt vissza lehessen őket vonni. A javasolt módosítások ezért hangsúlyozzák, hogy az illetékes hatóságnak bármely igazgatási szankciót vagy intézkedést írásban kell megállapítania, és megfelelően indokolnia kell, megjelölve a bíróság előtti jogorvoslat módját és a megfelelő igazságügyi hatóság nevét.

A szankciók közzététele tekintetében a módosítások célja annak biztosítása, hogy e közzététel során tiszteletben tartsák az alapvető jogokat. Ha a szankciókat korlátlan vagy hosszabb időre tennék közzé, vagy a közzététel a szankció elfogadása után több évvel is megfontolható lenne, az ellentétes lenne az arányosság és a szükségesség elvével, és megbélyegezné az adott egyént egy olyan múltbeli tény alapján, amely az egyén aktuális magatartását vagy helyzetét nem tükrözné. Az szankciók kiszabásáról vagy a jogi eljárások lezárásáról szóló igazgatási határozatok közzétételére a tagállamokban egyedi szabályok érvényesek, amelyek számos esetben nem engedik meg a személyek személyazonosságának nyilvánosságra hozatalát, vagy arra egyedi feltételeket határoznak meg. A tagállamok joga az adatvédelem mellett feltételeket határoz meg a magán- és a családi élet tiszteletben tartására vonatkozóan. Ezzel összefüggésben fontos emlékeztetni a Bíróság C-92/09 számú, Schecke ügyben hozott ítéletére, amely az arányosság elvének megsértése miatt semmissé nyilvánította a mezőgazdasági támogatások kedvezményezettjei nevének közzétételi kötelezettségét.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A lakossági befektetők számára a befektetési termékek egyre szélesebb választékát kínálják, amikor valamilyen befektetési lehetőséget keresnek. Ezek a termékek gyakran valamilyen egyedi, a lakossági befektetők igényeire szabott befektetési megoldást nyújtanak, viszont gyakran bonyolultak és nehezen áttekinthetők. Az ilyen befektetési termékekre vonatkozóan hatályban levő tájékoztatási előírások koordinálatlanok és jellemzően nem nyújtanak segítséget a lakossági befektetőknek ahhoz, hogy össze tudják hasonlítani a különböző termékeket, és meg tudják ismerni azok jellemzőit. A lakossági befektetők emiatt gyakran olyan befektetéseket választanak, amelyeknek a kockázatait és költségeit nem teljes mértékben látják át, és ennek következtében esetenként váratlan veszteségeket szenvednek el.

(1) A lakossági befektetők számára a befektetési termékek egyre szélesebb választékát kínálják, amikor valamilyen befektetési lehetőséget keresnek. E termékeknek egyedi, a lakossági befektetők igényeire szabott befektetési megoldást kell nyújtaniuk. Ezzel szemben gyakran túl bonyolultak és érthetetlenek. Az ilyen befektetési termékekre vonatkozóan hatályban levő tájékoztatási előírások koordinálatlanok és jellemzően nem nyújtanak segítséget a lakossági befektetőknek ahhoz, hogy össze tudják hasonlítani a különböző termékeket, és meg tudják ismerni azok jellemzőit. A lakossági befektetőket gyakran még a jelentős kockázatokról sem tájékoztatják. A lakossági befektetők emiatt – hiányos információk vagy félretájékoztatás alapján – gyakran olyan befektetéseket választanak, amelyeknek a kockázatait és költségeit nem teljes mértékben láthatták át, és ennek következtében esetenként váratlan veszteségeket szenvednek el.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A banki és beruházási termékeknek világosaknak, egyszerűeknek és érthetőeknek kell lenniük. A bonyolultság nem a jó minőség jellemzője. A bonyolultság gyakran a kockázatok és a mellékhatások leplezésével jár együtt. A lakossági befektetők számára szánt termékek bonyolultságát ezért csökkenteni kell.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A befektetési terméket kínáló ágazat szerint változó szabályok, illetve az e terültre vonatkozó eltérő nemzeti szabályozás miatt a különböző termékek és forgalmazási csatornák nem egyenlő versenyfeltételek között működnek, ez pedig további akadályokat emel a pénzügyi szolgáltatások és termékek egységes piacán. A befektetővédelem területén mutatkozó hiányosságok orvosolása érdekében a tagállamok az eddigiek során eltérő és koordinálatlan intézkedéseket hoztak, és valószínűsíthető ezen tendencia folytatódása. A befektetési termékekkel kapcsolatos tájékoztatókra vonatkozó szabályozások eltérései miatt nem alakulhatnak ki egyenlő versenyfeltételek a befektetési termékek különböző előállítói, illetve e termékek értékesítői között, az eltérések tehát torzítják a versenyt. Emiatt a befektetővédelem szintje sem lehet egységes az Unióban. Ezek az eltérések akadályt jelentenek az egységes piac létrehozása és zökkenőmentes működése szempontjából. Ebből következően a megfelelő jogalap az EUMSZ-nek az Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési gyakorlata szerint értelmezett 114. cikke.

(3) A befektetési terméket kínáló ágazat szerint változó szabályok, illetve az e terültre vonatkozó eltérő nemzeti szabályozás miatt a különböző termékek és forgalmazási csatornák nem egyenlő versenyfeltételek között működnek, ez pedig további akadályokat emel a pénzügyi szolgáltatások és termékek egységes piacán. A befektetővédelem területén mutatkozó hiányosságok orvosolása érdekében a tagállamok az eddigiek során eltérő és koordinálatlan intézkedéseket hoztak. E tendencia a jövőben nem folytatódhat. A befektetési termékekkel kapcsolatos tájékoztatókra vonatkozó szabályozások eltérései miatt nem alakulhatnak ki egyenlő versenyfeltételek a befektetési termékek különböző előállítói, illetve e termékek értékesítői között, az eltérések tehát torzítják a versenyt. Emiatt a befektetővédelem szintje sem lehet egységes az Unióban. Ezek az eltérések akadályt jelentenek az egységes piac létrehozása és zökkenőmentes működése szempontjából. Ebből következően a megfelelő jogalap az EUMSZ-nek az Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési gyakorlata szerint értelmezett 114. cikke.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez a rendelet kizárólag az említett befektetési csomagtermékekre vonatkozzon, a befektetési elemet nem kínáló biztosítási termékeket, valamint a kizárólag kamatláb-kockázatnak kitett termékeket ki kell zárni a rendelet hatálya alól. Nem terjed ki a rendelet hatálya a közvetlenül birtokolt eszközökre – mint például a vállalati részvényekre vagy az államkötvényekre –, amelyek nem befektetési csomagtermékek. Mivel e rendelet középpontjában a lakossági befektetők részére értékesített befektetési termékekre vonatkozó információk összehasonlíthatóságának és megérthetőségének javítása áll, a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek – amelyek a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK irányelv hatálya alá nem tartozó foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy ezeknél a munkáltató a nemzeti szabályozás alapján pénzügyi hozzájárulásra kötelezett, a munkavállalónak pedig nincs választási lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági termék szolgáltatója tekintetében. Az intézményi befektetőkre szakosodott befektetési alapok szintén nem tartoznak e rendelet hatálya alá, hiszen ezek a lakossági befektetők számára nem megvásárolhatók. A rendelet hatályának azonban ki kell terjednie az egyéni nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását szolgáló befektetési termékekre, mivel ezek gyakran versenyeznek a rendelet hatálya alá tartozó más termékekkel, és ezeket hasonlóképpen értékesítik a lakossági befektetők részére.

törölve

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A pénzügyi szolgáltatások ágazatában a szankciórendszerek megerősítéséről szóló 2010 decemberi bizottsági közleménnyel összhangban, illetve az e rendeletben meghatározott előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében fontos, hogy a tagállamok megtegyék a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy e rendelet megsértése megfelelő közigazgatási szankciókat és intézkedéseket vonjon maga után. A szankciók visszatartó erejének biztosítása és a befektetővédelemnek az e rendelet szabályait megsértő befektetési termékekre való figyelmeztetésen keresztül történő megerősítése érdekében a szankciókat és intézkedéseket – bizonyos jól meghatározott körülmények esetének kivételével – mindig közzé kell tenni.

(24) A pénzügyi szolgáltatások ágazatában a szankciórendszerek megerősítéséről szóló 2010 decemberi bizottsági közleménnyel összhangban, illetve az e rendeletben meghatározott előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében fontos, hogy a tagállamok megtegyék a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy e rendelet megsértése megfelelő közigazgatási szankciókat és intézkedéseket vonjon maga után. A szankciók visszatartó erejének biztosítása és a befektetővédelemnek az e rendelet szabályait megsértő befektetési termékekre való figyelmeztetésen keresztül történő megerősítése érdekében a szankciókat és intézkedéseket – bizonyos jól meghatározott körülmények esetének kivételével – mindig közzé kell tenni. A szankciók elfogadása és közzététele során tiszteletben kell tartani az Európai Unió Alapjogi Chartájában szereplő alapvető jogokat, különösen a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához, a személyes adatok védelméhez, valamint a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot. Emellett összhangban kell állnia a személyes büntetőjogi felelősségnek, a jogbiztonságnak, a visszamenőleges hatály tilalmának, a kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres büntetés tilalmának (ne bis in idem), valamint az ártatlanság vélelmének elveivel.

Indokolás

E módosítás egyértelművé teszi, hogy az igazgatási szankciók és intézkedések megállapítása, valamint azok közzététele során tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, különösen a magán- és családi élet tiszteletben tartásához, a személyes adatok védelméhez, valamint a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza a személyes adatoknak e rendelet alkalmazásában a tagállamokban, illetve az illetékes hatóságok felügyelete alatt történő kezelését és feldolgozását. A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza a személyes adatok e rendelet szerinti feldolgozását, amelyet az európai felügyeleti hatóságok az európai adatvédelmi biztos felügyelete alatt végeznek. A személyes adatok e rendelet alkalmazásában történő bármely kezelésének, így például a személyes adatok illetékes hatóságok közötti cseréjének vagy továbbításának összhangban kell lennie a 95/45/EK irányelvvel, az információk európai felügyeleti hatóságok közötti bármely cseréjének vagy továbbításának pedig összhangban kell lennie a 45/2001/EK rendelettel.

(27) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza a személyes adatoknak az e rendelet alkalmazásában a tagállamokban végzett, a tagállamok illetékes hatóságai, különösen a tagállamokban kijelölt független közjogi hatóságok felügyelete alatt történő kezelését és feldolgozását. A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza a személyes adatok e rendelet szerinti feldolgozását, amelyet az európai felügyeleti hatóságok az európai adatvédelmi biztos felügyelete alatt végeznek. A személyes adatok e rendelet alkalmazásában történő bármely kezelésének, így például a személyes adatok illetékes hatóságok közötti cseréjének vagy továbbításának összhangban kell lennie a 95/45/EK irányelvvel, az információk európai felügyeleti hatóságok közötti bármely cseréjének vagy továbbításának pedig összhangban kell lennie a 45/2001/EK rendelettel.

Indokolás

E módosítás egyértelművé teszi, hogy az adatkezelési és -feldolgozási tevékenységeket az alapjogi Charta 7. cikke, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke értelmében független közjogi hatóságok, nevezetesen az adatvédelmi hatóságok végzik. A bizottsági javaslat szövege nem egyértelmű, mivel az „illetékes hatóságokra” való hivatkozás a javaslatban a „pénzügyi felügyeletért felelős” hatóságokra utal.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Ez a rendelet tiszteletben tartja a különösen az Európai Unió alapjogi chartája által elismert alapjogokat és elveket.

(31) Ez a rendelet tiszteletben tartja a különösen az Európai Unió alapjogi chartája által elismert, a Szerződésben rögzített alapjogokat és elveket, kiváltképp a személyes adatok védelmét, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, az ártatlanság vélelmét és a védelemhez való jogot, a jogszerűség, illetve a bűncselekmény és a büntetés arányosságának elvét, a kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres büntetés tilalmát, és e rendeletet e jogokkal és összhangban kell alkalmazni.

Indokolás

A jogi eszköznek egyértelműen meg kell határoznia a közvetlenül érintett alapvető jogokat és azt, hogy azokat a javaslat hogyan kezeli, annak érdekében, hogy ezen alapvető jogokat tiszteletben tartsa.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) a hivatalosan elismert társadalombiztosítási rendszerek az Unió vagy a tagállamok jogszabályai alá esnek.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, amelynél a befektetés jogi formájától függetlenül a befektető részére visszafizetendő összeg valamilyen referenciaérték ingadozásától vagy a befektető által nem közvetlenül megvásárolt egy vagy több eszköz hozamának ingadozásától függ;

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, amelynél a befektetés jogi formájától függetlenül a befektető részére visszafizetendő összeg valamilyen referenciaérték ingadozásától vagy más, referenciaként használt értékek ingadozásától függ;

Indokolás

Az ingadozás és a teljesítmény összetévesztésének elkerülése érdekében.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A befektetési termék előállítója az e rendeletben meghatározott követelményekkel összhangban az általa előállított összes befektetési termék vonatkozásában elkészíti a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, és saját választása szerinti weboldalon közzéteszi a dokumentumot még azt megelőzően, hogy a termék a lakossági befektetők által megvásárolható lenne.

A befektetési termék előállítója az e rendeletben meghatározott követelményekkel összhangban az általa előállított összes befektetési termék vonatkozásában elkészíti a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, és a lakossági befektető által ismert és hozzáférhető weboldalon közzéteszi a dokumentumot még azt megelőzően, hogy a termék a lakossági befektetők által megvásárolható lenne. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmáért a befektetési termék előállítója felel.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak pontosnak, helytállónak, egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell lennie.

(1) A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak pontosnak, megbízhatónak, egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell lennie.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) konkrét számokat tartalmaz;

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v. a befektetési termék futamidejét, ha ismert;

v. a befektetési termék futamidejét és az elállás lehetőségét;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?” című fejezetben rövid tájékoztatást arról, hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, ideértve

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?” című fejezetben tájékoztatást arról, hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, ideértve

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást a befektetési termék kockázat/hozam-profiljáról, ideértve e profil összefoglaló indikátorát és azon esetleges egyedi kockázatokkal kapcsolatos figyelmeztetéseket, amelyeket az összefoglaló indikátor nem feltétlenül tükröz teljes mértékben;

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást a befektetési termék kockázat/hozam-profiljáról, ideértve e profil összefoglaló indikátorát és azon esetleges egyedi kockázatokkal kapcsolatos figyelmeztetéseket, amelyeket az összefoglaló indikátor nem feltétlenül tükröz teljes mértékben; a kockázatokat egyértelműen és érthetően kell ismertetni, és a fogyasztóbarát nyelvezettel kell megfogalmazni;

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” című szakaszban tájékoztatást a befektetési termékbe történő befektetéshez kapcsolódó költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő közvetlen és közvetett költségekről, kiegészítve ezen költségek összefoglaló indikátoraival;

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” című szakaszban tájékoztatást a befektetési termékbe történő befektetéshez kapcsolódó költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő közvetlen és közvetett költségekről, kiegészítve ezen költségek összefoglaló indikátoraival; tájékoztatást arról, hogy e költségek miként befolyásolják a hozamot;

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) a „Milyen adózás alá esik a termék?” című szakaszban tájékoztatást a termékkel kapcsolatban – mind a hozam, mind a tőke tekintetében – az ügyfélre alkalmazandó adóügyi szabályozás jellemzőiről;

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gb) a „Milyen szabályok alkalmazandók a pénzmosás elleni küzdelem céljaira?” című szakaszban rövid tájékoztatást azokról a jogi és szabályozási intézkedésekről, amelyek a termék értékesítése szerinti országban hatályosak és a termékre alkalmazandók a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem keretében;

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A befektetési termékre vonatkozó egyedi információt tartalmazó, marketing célú közlemények nem tartalmazhatnak olyan állítást, amely ellentmond a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban közölt információknak, vagy csökkenti a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum jelentőségét. A marketing célú közleményekben jelezni kell, hogy rendelkezésre áll a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, és meg kell adni, hogy az miként szerezhető be.

A befektetési termékre vonatkozó egyedi információt tartalmazó, marketing célú közlemények nem tartalmazhatnak olyan állítást, amely ellentmond a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban közölt információknak, vagy csökkenti a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum jelentőségét. A marketing célú közleményekben jelezni kell, hogy rendelkezésre áll a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, és meg kell adni, hogy az miként szerezhető be. A marketing célú közleményekben jelezni kell, hogy a befektetési termékkel kapcsolatban kockázatok állnak fenn.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A befektetési termék előállítója rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban közölt információkat, és a felülvizsgálat alapján szükségesnek mutatkozó esetekben módosítja a dokumentumot.

(1) A befektetési termék előállítója rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban közölt információkat, és a felülvizsgálat alapján szükségesnek mutatkozó esetekben lényegesen módosítja a dokumentumot.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A befektetési terméket lakossági befektetők részére értékesítő személy az ügylet megkötését kellő idővel megelőzően a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátja az adott befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot.

(1) A befektetési terméket lakossági befektetők részére értékesítő személy a termékkel kapcsolatos első tanácsadás keretében közvetlenül átadja számukra a vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a termék első ismertetésekor közvetlenül és egyértelműen a lakossági befektetők részére kell bocsátani.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A befektetési terméket értékesítő személy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot díjmentesen bocsátja a lakossági befektetők rendelkezésére.

(1) A befektetési terméket értékesítő személy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot díjmentesen és azonnal a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátja.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amennyiben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon keresztül bocsátják rendelkezésre, a lakossági befektető kérésére a dokumentumot díjmentesen papíron is rendelkezésre kell bocsátani.

(3) Amennyiben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon keresztül bocsátják rendelkezésre, úgy azt papíron is rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a befektetési terméket értékesítő személy és a lakossági befektető közötti üzletvitel szempontjából a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak egy weboldalon keresztüli rendelkezésre bocsátása megfelelőnek tekinthető;

a) a befektetési terméket értékesítő személy és a lakossági befektető közötti üzletvitel szempontjából a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak egy weboldalon keresztüli rendelkezésre bocsátása megfelelőnek tekinthető; és

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a lakossági befektető beleegyezett, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot egy weboldalon keresztül bocsássák rendelkezésre;

b) a lakossági befektető kifejezetten beleegyezett, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot egy weboldalon keresztül bocsássák rendelkezésre; és

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a lakossági befektetőt elektronikus úton értesítették a weboldal címéről és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak a weboldalon belüli elérhetőségéről;

c) a lakossági befektetőt elektronikus úton értesítették a weboldal címéről és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak a weboldalon belüli elérhetőségéről; és

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) amennyiben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a 10. cikk szerint módosították, a módosított változatok mindegyikét elérhetővé teszik a lakossági befektetők részére;

d) amennyiben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a 10. cikk szerint módosították, a módosított változatok mindegyikét elérhetővé teszik a lakossági befektetők részére; és

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a weblapon elérhető marad mindaddig, amíg ésszerű megfontolások alapján a lakossági befektetőnek szüksége lehet rá.

e) a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a weblapon a lakossági befektető számára folyamatosan, bármely pillanatban elérhető marad mindaddig, amíg a lakossági befektetőnek szüksége lehet rá. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum hozzáférhetőségét érintő bármely módosítást haladéktalanul és személyes megkereséssel közölni kell a lakossági befektetővel.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában az információknak a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weblapon keresztül történő rendelkezésre bocsátása a befektetési termék értékesítője és a lakossági befektető közötti üzletvitel szempontjából megfelelőnek tekinthető, ha bizonyítható, hogy a lakossági ügyfél rendszeres internethozzáféréssel rendelkezik. A lakossági befektető által az üzletvitel céljából megadott e-mail cím ilyen bizonyítéknak tekinthető.

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában az információknak a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weblapon keresztül történő rendelkezésre bocsátása a befektetési termék értékesítője és a lakossági befektető közötti üzletvitel szempontjából megfelelőnek tekinthető, ha bizonyítható, hogy a lakossági ügyfél rendszeres internethozzáféréssel rendelkezik. Ha a lakossági befektető megadja kifejezett hozzájárulását, ez bizonyítéknak tekinthető.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A befektetési termék előállítója olyan megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít ki, amelyek biztosítják, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban panasszal élő lakossági befektetők kellő időben és megfelelő módon érdemi választ kapjanak.

A befektetési termék előállítója a párhuzamosságok elkerülése érdekében a nemzeti joggal összhangban olyan megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít ki, amelyek biztosítják, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban panasszal élő lakossági befektetők kellő időben és megfelelő módon érdemi választ kapjanak.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok a személyes adatok e rendelet szerinti kezelése során a 95/46/EK irányelvet alkalmazzák.

A magyar változatot nem érinti.

Indokolás

Technikai jellegű javítás.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 19. cikk szerinti hatásköreik gyakorlása során az illetékes hatóságok szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy a közigazgatási szankciók és intézkedések az e rendelet szerinti kívánt eredményekkel járjanak, továbbá összehangoltan lépnek fel a határokon átnyúló esetekben alkalmazott közigazgatási intézkedések és szankciók tekintetében a többszörös és egymást átfedő intézkedések elkerülése érdekében.

(2) A 19. cikk szerinti hatásköreik gyakorlása során az illetékes hatóságok szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy a közigazgatási szankciók és intézkedések az e rendelet szerinti kívánt eredményekkel járjanak, továbbá összehangoltan lépnek fel a határokon átnyúló esetekben alkalmazott közigazgatási intézkedések és szankciók tekintetében a többszörös és egymást átfedő intézkedések elkerülése érdekében, maradéktalanul tiszteletben tartva a kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres büntetés tilalmát (ne bis in idem elv).

Indokolás

A ne bis in idem elv az Európai Unió Alapjogi Chartájának 50. cikkében is elismert alapvető elv, amelyet e rendelkezésben egyértelműen rögzíteni kell.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok által e rendelet alapján elfogadott bármely igazgatási intézkedést és szankciót írásba foglalják.

 

Az igazgatási intézkedést és szankciót megfelelően indokolni kell, megjelölve a határozat indokait és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket – ideértve a bíróság vagy törvényszék előtti fellebbezést és felülvizsgálatot is –, valamint a jogorvoslatért felelős illetékes hatóságot és e fellépés határidejét.

Indokolás

Biztosítani kell a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való jogot, amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke is elismer.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a felelős személy felelősségének mértéke;

b) a felelős személy jogi felelősségének mértéke;

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a felelős személy általi esetleges korábbi jogsértések.

e) az e rendelet szerinti lényeges kötelezettségeknek a felelős személy általi esetleges korábbi megsértése.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 19. cikk (1) bekezdésében említett jogsértések után kiszabott szankciókat és intézkedéseket indokolatlan késedelem nélkül a nyilvánosság tudomására kell hozni, ideértve legalább a rendelet megsértésének típusára és a jogsértésért felelős személyre vonatkozó információkat, kivéve, ha a közzététel súlyosan kockáztatná a pénzügyi piacok működését.

A 19. cikk (1) bekezdésében említett jogsértések után kiszabott, jogerőssé vált szankciókat és intézkedéseket indokolatlan késedelem nélkül a nyilvánosság tudomására kell hozni, ideértve legalább a rendelet megsértésének típusára és a jogsértésért felelős személyre vonatkozó információkat, kivéve, ha a közzététel súlyosan kockáztatná a pénzügyi piacok működését.

Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az érintett feleknek, az illetékes hatóságok a szankciókat, illetve intézkedéseket anonim módon teszik közzé.

Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az érintett feleknek, az illetékes hatóságok a szankciókat, illetve intézkedéseket anonim módon teszik közzé.

 

A szankciók közzététele során tiszteletben kell tartani az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokat, különösen a magán- és családi élethez való jogot és a személyes adatok védelméhez való jogot.

 

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az igazgatási szankciókat és intézkedéseket a nemzeti jogban előírt időtartamnál hosszabb ideig ne tegyék közzé, és hogy azokat ezen időtartam lejárta után automatikusan töröljék. A tagállamok minden szükséges technikai intézkedést és biztosítékot elfogadnak annak megelőzése érdekében, hogy harmadik személyek a közigazgatási szankciókat és intézkedéseket a közzététel időtartama után nyilvánosságra hozzák.

Indokolás

A szankciók közzététele ellentétes az alapvető jogokkal, különösen a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való joggal. E jogok bármely korlátozása esetén teljesülnie kell az Európai Unió Alapjogi Chartájának 52. cikkében rögzített feltételeknek. A szükségesség és az arányosság elvét tiszteletben kell tartani. Ennek érdekében a szankciókat korlátozott időre kell közzétenni, és technikai intézkedéseket kell hozni – például az automatikus indexelés megakadályozásával – az olyan külső keresőmotorok és honlapok alkalmazásához kapcsolódó kockázat megelőzésére, amelyek a szankciót a korlátozott idejű közzététel után is hozzáférhetővé teszik.

ELJÁRÁS

Cím

A befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok

Hivatkozások

COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.9.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.9.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Petru Constantin Luhan

11.10.2012

Vizsgálat a bizottságban

21.2.2013

20.3.2013

8.4.2013

 

Az elfogadás dátuma

8.4.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Preslav Borissov, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato Adrover, Vittorio Prodi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

ELJÁRÁS

Cím

A befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok

Hivatkozások

COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

3.7.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.9.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

13.12.2012

JURI

11.9.2012

LIBE

11.9.2012

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

18.9.2012

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Pervenche Berès

10.5.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.11.2012

21.1.2013

24.4.2013

28.5.2013

Az elfogadás dátuma

21.10.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

7

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marino Baldini, Burkhard Balz, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Pervenche Berès, Philippe De Backer, Bas Eickhout, Sari Essayah, Vicky Ford, Thomas Händel, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Isabelle Thomas

Benyújtás dátuma

6.11.2013