SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (sucho a lesné požiare v Rumunsku a povodne v Nemecku, Rakúsku a Českej republike)

6.11.2013 - (COM(2013)0692 – C7‑0343/2013 – 2013/2255(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: pán José Manuel Fernandes

Postup : 2013/2255(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0369/2013
Predkladané texty :
A7-0369/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (sucho a lesné požiare v Rumunsku a povodne v Nemecku, Rakúsku a Českej republike)

(COM(2013)0692 – C7‑0343/2013 – 2013/2255(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0692 – C7‑0343/2013),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1] , a najmä na jej bod 26,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie[2],

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o Fonde solidarity prijaté na zasadnutí zmierovacieho výboru 17. júla 2008,

–   so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0369/2013),

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 139, 14. 6.2006, s. 1.
  • [2]  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity EÚ

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1], a najmä na jej bod 26,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie[2],

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)      Európska únia zriadila Fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“), aby prejavila solidaritu s obyvateľmi regiónov postihnutých katastrofami.

(2)      Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR.

(3)      Nariadenie (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovenia, podľa ktorých je možné fond mobilizovať.

(4)      Rumunsko predložil žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti so suchom a lesnými požiarmi.

(5)      Nemecko, Rakúsko a Česká republika predložili žiadosti o mobilizáciu fondu v súvislosti s nešťastím spôsobeným povodňami.

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 400 519 089 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

  • [1]               Ú. v. EÚ C 139, 14. 06.2006, s. 1.
  • [2]               Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhuje mobilizovať Fond solidarity Európskej únie v prospech Rumunska, Nemecka. Rakúska a Českej republiky na základe bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006. Medziinštitucionálna dohoda umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR. Tento návrh je druhým návrhom na mobilizáciu fondu v roku 2013.

Počas leta 2012 bola na veľkom území Rumunska zaznamenaná veľmi nízka úroveň zrážok a opakovane sa vyskytovali vlny extrémne vysokých teplôt. Tie viedli k suchám, ktoré spôsobili veľkú neúrodu, ako aj mnohé požiare lesov a vegetácie, a ohrozovali dodávky vody pre obyvateľov. To zase spôsobilo problémy v oblasti systémov dodávok vody a hydroenergetických systémov. V novembri 2012 sa preto rumunské orgány rozhodli podať žiadosť o finančnú pomoc z Fondu solidarity EÚ.

Podľa odhadov Komisie spôsobili suchá a lesné požiare celkové priame škody vo výške 806,7 milióna EUR. Keďže táto suma presahuje prahovú hodnotu pre aktiváciu Fondu solidarity, prírodná katastrofa sa považuje za „veľkú prírodnú katastrofu“ v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2012/2002.

V máji a v júni 2013 sa v strednej Európe vyskytli meteorologické podmienky, ktoré veľmi pripomínali situáciu, ktorá viedla k storočným záplavám v roku 2002 a následne k vytvoreniu Fondu solidarity EÚ. Extrémne povodne sa opäť vyskytli v Nemecku, Rakúsku a Českej republike. Napriek čiastočne vyšším vodným stavom boli celkové škody, ktoré boli napriek tomu veľmi vysoké, nižšie ako škody v roku 2002 (predovšetkým v Rakúsku a v Českej republike), a to v neposlednom rade aj z dôvodu účinnej protipovodňovej ochrany a opatrení na kontrolu rizík, ktoré boli zavedené od roku 2002. Následne predložilo Nemecko žiadosť o finančnú pomoc z Fondu solidarity Európskej únie na základe kritéria „veľkej katastrofy“, zatiaľ čo Rakúsko a Česká republika podložili svoje žiadosti kritériom „susednej krajiny“.

Podľa odhadov nemeckých, rakúskych a českých orgánov dosahujú celkové priame škody povodní výšku 8,2 miliardy EUR pre Nemecko, 866,5 milióna EUR pre Rakúsko a 637,1 milióna EUR pre Českú republiku. Pokiaľ ide o Nemecko, katastrofa sa považuje za „veľkú prírodnú katastrofu“ v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2012/2002. Pokiaľ ide o Rakúsko a Českú republiku, katastrofa sa nepovažuje za „veľkú katastrofu“. Keďže katastrofy v Rakúsku a v Českej republike mali rovnaký pôvod ako povodne, ktoré spôsobili veľkú katastrofu v Nemecku, Komisia usúdila, že bola splnená podmienka stanovená v článku 2 ods. 2 druhom pododseku nariadenia Rady (ES) č. 2012/2002, t. j. že susedný členský štát postihnutý tou istou katastrofou má výnimočne tiež možnosť dostať pomoc z fondu.

Po preskúmaní, či sú žiadosti v súlade s kvalifikačnými kritériami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002, Komisia navrhuje mobilizovať Fond solidarity EÚ v prospech Rumunska, Nemecka, Rakúska a Českej republiky.

Na základe žiadostí o pomoc z fondu, ktoré predložili Rumunsko, Nemecko, Rakúsko a Česká republika bola pomoc z Fondu solidarity vypočítaná na základe odhadu celkových spôsobených škôd takto:

Číselné údaje – Fond solidarity EÚ                 (v EUR)

Katastrofa

Priame škody

Prahová hodnota(v miliónoch EUR)

 

Celkové náklady oprávnených operácií

Suma pri sadzbe 2,5 %

Suma so sadzbou 6 %

Celková výška navrhovanej pomoci

Rumunsko –sucho

806 724 312

735.487

2 475 689

18 387 175

4 274 239

2 475 689

Nemecko –záplavy

8 153 500 000

3 678.755

3 289 400 000

91 968 875

268 484 700

360 453 575

Povodne v Rakúsku

866 462 000

1 798.112

350 334 000

21 661 550

-

21 661 550

Česká republika – záplavy

637 131 000

871.618

416 368 000

15 928 275

-

15 928 275

SPOLU

 

400 519 089

So zreteľom na preskúmanie žiadostí a na základe posúdenia maximálnej možnej výšky grantu z fondu, ako aj možností na prerozdelenie rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, ktorý si vyžaduje dodatočné výdavky, Komisia navrhuje mobilizovať Fond solidarity Európskej únie v celkovej výške 400 519 089.

Spolu s návrhom na mobilizáciu Fondu solidarity Komisia predložila návrh opravného rozpočtu (NOR č. 9/2013 z 3. októbra 2013) s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2013 príslušné viazané a platobné rozpočtové prostriedky, ako je stanovené v bode 26 MID. Pozícia Rady k NOR č. 9/2013, pokiaľ ide o financovanie tohto rozhodnutia, mení pôvodný návrh Komisie. Pozícia Parlamentu sa stanoví pri schvaľovaní jeho pozície k NOR č. 9/2013.

V súlade s bodom 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 Komisia predložením tohto návrhu na mobilizáciu fondu začína zjednodušený postup trialógu, aby sa dosiahla dohoda oboch zložiek rozpočtového orgánu o potrebe použiť fond a o požadovanej sume.

Podľa internej dohody s Výborom pre regionálny rozvoj by sa tento výbor mal zapojiť do tohto procesu s cieľom prispieť k využitiu Fondu solidarity EÚ a poskytovať konštruktívnu podporu. Výbor Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj po posúdení žiadostí vyjadril svoj názor na mobilizáciu fondu v stanovisku vo forme listu uvedenom v prílohe k tejto správe.

Spravodajca odporúča schváliť návrh rozhodnutia predložený Komisiou, ktorý je prílohou tejto správy.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Alain Lamassoure

Predseda

Výbor pre rozpočet

ASP 13E205

v Bruseli

Vec: Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Nemecko, Rakúsko a Českú republiku

Vážený pán Lamassoure,

Európska komisia informovala Európsky parlament prostredníctvom svojho návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (COM(2013)0692) o tom, že na základe žiadostí o mobilizáciu fondu predložených Rumunskom, v súvislosti so suchom a požiarmi v lete 2012, a Nemeckom, Rakúskom a Českou republikou v súvislosti s povodňami v máji a júni 2013, navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity EÚ, pričom výšku škôd podľa krajín odhaduje takto:

 

 

 

(v EUR)

Katastrofa

Priame škody

Prahová hodnota(v miliónoch EUR)

 

Celkové náklady oprávnených operácií

Suma pri sadzbe 2,5 %

Suma so sadzbou 6 %

Celková výška navrhovanej pomoci

Rumunsko –sucho

806 724 312

735.487

2 475 689

18 387 175

4 274 239

2 475 689

Nemecko –záplavy

8 153 500 000

3 678.755

3 289 400 000

91 968 875

268 484 700

360 453 575

Povodne v Rakúsku

866 462 000

1 798.112

350 334 000

21 661 550

-

21 661 550

Česká republika – záplavy

637 131 000

871.618

416 368 000

15 928 275

-

15 928 275

SPOLU

 

400 519 089

Po posúdení predložených žiadostí a zohľadnení maximálnej možnej výšky pomoci z fondu, ako aj rozsahu prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, v ktorom sa vyžadujú dodatočné výdavky, Komisia navrhuje mobilizovať Fond solidarity Európskej únie v celkovej výške 400 519 089 EUR, ktoré sa pridelia do okruhu 3b finančného rámca.

S cieľom zamedziť neprimeraným prieťahom pri schvaľovaní tohto opatrenia, ktoré Výbor pre rozpočet hodlá prijať čo najskôr, Vám týmto chceme oznámiť, že Výbor pre regionálny rozvoj nemá námietky proti mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely pridelenia uvedených súm do príslušného okruhu finančného rámca, ako navrhuje Komisia a v súlade s pravidlami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode zo 17. mája 2006 a v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002.

S úctou,

Danuta Hübner

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.11.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Catherine Trautmann