Процедура : 2013/2159(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0370/2013

Внесени текстове :

A7-0370/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/11/2013 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0476

ДОКЛАД     
PDF 156kWORD 78k
7.11.2013
PE 521.532v02-00 A7-0370/2013

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост

(COM(2013)0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Раймер Бьоге

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост

(COM(2013)0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, окончателно приет на 12 декември 2012 г.(1),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 7/2013, представен от Комисията на 25 септември 2013 г. (COM(2013)0557),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 27 от него,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

–   като взе предвид позицията на Съвета, приета на 7 октомври 2013 г.,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0370/2013),

A. като има предвид, че след като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетните кредити за поети задължения по функция 1б, изглежда необходимо да се мобилизира Инструментът за гъвкавост,

Б.  като има предвид, че Комисията предложи да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни финансирането на Европейския социален фонд от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година над тавана за функция 1б с 134 049 037  EUR, с цел да се увеличат средствата, отпуснати на Франция, Италия и Испания за 2013 г., с общо 150 000 000 EUR,

1.  отбелязва предложението на Комисията за превишаване на тавана за функция 1б за 2013 г. с 134 049 037 EUR, с цел да се увеличат средствата, отпуснати от Европейския социален фонд на Франция, Италия и Испания за 2013 г., с общо 150 000 000 EUR и съответно за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост;

2.  изразява съгласие да се мобилизират бюджетни кредити за поети задължения от Инструмента за гъвкавост в размер на 134 049 037 EUR за финансирането на тези допълнителни средства по функция 1б;

3.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

4.  възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 66, 8.3.2013 г.

(2)

OВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от ...

за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 27, пета алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че след като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетните кредити по функция 1б, изглежда необходимо да се мобилизират средства в размер на 134 049 037 EUR по Инструмента за гъвкавост, за да се допълни финансирането на Европейския социален фонд от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година над тавана за функция 1б, с цел да се увеличат средствата, отпуснати на Франция, Италия и Испания за 2013 г., с общо 150 000 000 EUR.

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година Инструментът за гъвкавост се използва за предоставяне на сумата от 134 049 037 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 1б.

Тази сума е предназначена за допълване на финансирането на Европейския социален фонд по функция 1б.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел.

За Европейския парламент                       За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

              OВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.11.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Правна информация - Политика за поверителност