ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti

7. 11. 2013 - (COM(2013)0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Reimer Böge

Postup : 2013/2159(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0370/2013
Předložené texty :
A7-0370/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti

(COM(2013)0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013, přijatý s konečnou platností dne 12. prosince 2012[1],

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 7/2013, který Komise předložila dne 25. září 2013 (COM(2013)0557),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[2], a zejména na bod 27 uvedené dohody,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

–   s ohledem na postoj Rady přijatý dne 7. října 2013,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0370/2013),

A. vzhledem k tomu, že po posouzení všech možností pro přerozdělení prostředků na závazky v rámci podokruhu 1b se zdá být nutné uvolnit prostředky z nástroje pružnosti,

B.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla uvolnit prostředky z nástroje pružnosti, aby se doplnilo financování v souhrnném rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2013 nad úroveň stropu stanoveného pro podokruh 1b o 134 049 037 EUR určených na financování Evropského sociálního fondu za účelem navýšení příspěvků pro Francii, Itálii a Španělsko na rok 2013 o celkovou částku 150 000 000 EUR,

1.  bere na vědomí návrh Komise překročit strop stanovený pro podokruh 1b na rok 2013 o částku 134 049 037 EUR s cílem navýšit příděly prostředků z Evropského sociálního fondu pro Francii, Itálii a Španělsko na rok 2013 o celkovou částku 150 000 000 EUR, a v souladu s tím uvolnit prostředky z nástroje pružnosti;

2.  souhlasí s uvolněním prostředků z nástroje pružnosti k získání částky 134 049 037 EUR v prostředcích na závazky k financování těchto dodatečných příspěvků v rámci podokruhu 1b;

3.  schvaluje rozhodnutí připojené k tomuto usnesení;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 66, 8.3.2013.
  • [2]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne ...

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[1], a zejména na pátý odstavec bodu 27 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k tomu, že po posouzení všech možností pro přerozdělení prostředků v rámci podokruhu 1b se zdá být nutné uvolnit prostředky z nástroje pružnosti, aby se doplnilo financování v souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 nad úroveň stropu stanoveného pro podokruh 1b o 134 049 037 EUR určených na financování Evropského sociálního fondu za účelem navýšení příspěvků pro Francii, Itálii a Španělsko na rok 2013 o celkovou částku 150 000 000 EUR,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013 se použije nástroj pružnosti k získání částky 134 049 037 EUR v prostředcích na závazky v podokruhu 1b.

Tato částka se použije k doplnění financování Evropského sociálního fondu v rámci podokruhu 1b.

Článek 2

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

  • [1]               Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

5.11.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Catherine Trautmann