RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta

7.11.2013 - (COM(2013)0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Reimer Böge

Menetlus : 2013/2159(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0370/2013
Esitatud tekstid :
A7-0370/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta

(COM(2013)0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 12. detsembril 2012. aastal[1],

–   võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 7/2013, mille komisjon esitas 25. septembril 2013. aastal (COM(2013)0557),

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[2] eriti selle punkti 27,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

–   võttes arvesse nõukogu seisukohta, mis võeti vastu 7. oktoobril 2013. aastal,

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0370/2013),

A. arvestades, et pärast kõigi võimaluste uurimist jaotada kulukohustuste assigneeringud ümber rubriigi 1b piires on selge, et kasutusele on vaja võtta paindlikkusinstrument;

B.  arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmiseks, et täiendada liidu 2013. aasta üldeelarvet üle rubriigi 1b ülemmäära summas 134 049 037 eurot Euroopa Sotsiaalfondi rahastamiseks, et suurendada 2013. aasta eraldisi Prantsusmaale, Itaaliale ja Hispaaniale kogusummas 150 miljonit eurot;

1.  võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku ületada rubriigi 1b ülemmäära 134 049 037 euro võrra, et suurenda Euroopa Sotsiaalfondi eraldisi Prantsusmaale, Itaaliale ja Hispaaniale 2013. aastal kokku 150 miljoni euro suuruses summas, ning võtta vastavalt kasutusele paindlikkusinstrument;

2.  nõustub paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisega kulukohustustena summas kuni 134 049 037 eurot, selleks et rahastada rubriigi 1b raames nimetatud lisaeraldisi;

3.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT L 66, 8.3.2013.
  • [2]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

...

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1], eriti selle punkti 27 viiendat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

arvestades, et pärast kõigi võimaluste uurimist jaotada assigneeringud ümber rubriigi 1b piires on selge, et kasutusele on vaja võtta paindlikkusinstrument, et täiendada liidu 2013. aasta üldeelarvet üle rubriigi 1b ülemmäära summas 134 049 037 eurot Euroopa Sotsiaalfondi rahastamiseks, et suurendada 2013. aasta eraldisi Prantsusmaale, Itaaliale ja Hispaaniale kogusummas 150 miljonit eurot.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarves kasutatakse paindlikkusinstrumenti, et teha kättesaadavaks 134 049 037 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena rubriigis 1b.

Seda summat kasutatakse Euroopa Sotsiaalfondi täiendavaks rahastamiseks rubriigis 1b.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

  • [1]               ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Catherine Trautmann