Izvješće - A7-0370/2013Izvješće
A7-0370/2013

IZVJEŠĆE o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti

7.11.2013 - (COM(2013)0059 – C7‑0235-2013 – 2013/2159(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestitelj: Reimer Böge

Postupak : 2013/2159(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0370/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0370/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti

(COM(2013)0059 – C7‑0235-2013 – 2013/2159(BUD))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013., konačno donesen 12. prosinca 2012.[1],

–   uzimajući u obzir nacrtu izmjene proračuna br. 7/2013 koji je Komisija podnijela 25. rujna 2013. (COM(2013)0557),

–   uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju[2], a posebno njegovu točku 27.,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

–   uzimajući u obzir Stajalište Vijeća doneseno 7. listopada 2013.,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A7-0370/2013),

A. budući da se nakon provjere svih mogućnosti za preraspodjelu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz naslova 1.b mobilizacija instrumenta fleksibilnosti čini nužnom;

B.  budući da je Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti radi dopune financiranja u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2013. iznad gornje granice naslova 1.b od 134 049 037 EUR prema financiranju Europskog socijalnog fonda radi povećanja sredstava dodijeljenih Francuskoj, Italiji i Španjolskoj za 2013. godinu ukupnim iznosom od 150 000 000 EUR;

1.  uzima na znanje prijedlog Komisije da se gornja granica za naslov 1.b za 2013. prekorači za 134 049 037 EUR s ciljem povećanja sredstava dodijeljenih Francuskoj, Italiji i Španjolskoj iz Europskog socijalnog fonda za godinu 2013. ukupnim iznosom od 150 000 000 EUR te da se sukladno tomu mobilizira instrument fleksibilnosti;

2.  slaže se s time da se instrument fleksibilnosti mobilizira za odobrena sredstva do iznosa od 134 049 037 EUR za financiranje tih dodatno dodijeljenih sredstava u sklopu naslova 1.b;

3.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

4.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku, da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

  • [1]  SL L 66, 8.3.2013.
  • [2]  SL C 139, 14.6.2006., str. 1.

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od …

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 17. svibnja 2006. o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju[1], a posebno peti odlomak njegove točke 27.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da se nakon provjere svih mogućnosti za preraspodjelu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz naslova 1.b mobilizacija instrumenta fleksibilnosti čini nužnom radi dopune financiranja u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2013. iznad gornje granice naslova 1.b od 134 049 037 EUR prema financiranju Europskog socijalnog fonda radi povećanja sredstava dodijeljenih Francuskoj, Italiji i Španjolskoj za 2013. godinu ukupnim iznosom od 150 000 000 EUR,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013. instrument fleksibilnosti rabi se za osiguravanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz naslova 1.b u iznosu od 134 049 037 EUR.

Taj će se iznos upotrijebiti za dopunu financiranja Europskog socijalnog fonda u sklopu naslova 1.b.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske Unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                    Predsjednik

  • [1]               SL C 139, 14.6.2006., str.1.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

5.11.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Catherine Trautmann