JELENTÉS a Rugalmassági Eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  7.11.2013 - (COM(2013)0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

  Költségvetési Bizottság
  Előadó: Reimer Böge

  Eljárás : 2013/2159(BUD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0370/2013
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0370/2013
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  a Rugalmassági Eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  (COM(2013)0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2012. december 12-én fogadtak el véglegesen[1],

  –   tekintettel a Bizottság által 2013. szeptember 25-én benyújtott, 7/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2013)0557),

  –   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[2], és különösen annak 27. pontjára,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0559 – C7‑0235/2013),

  –   tekintettel a Tanács 2013. október 7-én elfogadott álláspontjára,

  –   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0370/2013),

  A. mivel a kötelezettségvállalási előirányzatok 1b. alfejezet alatti átcsoportosítása minden lehetőségének vizsgálatát követően szükségesnek tűnik a Rugalmassági Eszköz igénybevétele;

  B.  mivel a Bizottság javaslatot tett a Rugalmassági Eszköz igénybevételére az Unió 2013. évi általános költségvetése finanszírozásának kiegészítése érdekében az 1b. alfejezet felső határát meghaladó 134 049 037 euróval az Európai Szociális Alap finanszírozására a Franciaország, Olaszország és Spanyolország számára a 2013. évre elkülönített források összesen 150 000 000 euróval történő növelése érdekében;

  1.  tudomásul veszi a Bizottság javaslatát egyrészt az 1b. alfejezet 2013-as felső határértékének 134 049 037 euróval történő túllépéséről a Franciaország, Olaszország és Spanyolország számára az Európai Szociális Alapból a 2013. évre elkülönített források összesen 150 000 000 euróval történő növelése érdekében, másrészt a Rugalmassági Eszköz ennek megfelelő igénybevételéről;

  2.  egyetért a Rugalmassági Eszköz kötelezettségvállalások tekintetében 134 049 037 euró összegig történő igénybevételével, az 1b. alfejezet alatti további elkülönített források finanszírozására;

  3.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

  4.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

  5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL L 66., 2013.3.8.
  • [2]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

  MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

  ...

  a rugalmassági eszköz igénybevételéről

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[1] és különösen a megállapodás 27. pontjának ötödik bekezdésére,

  tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

  mivel az 1b. alfejezeten belüli előirányzatok újraelosztására vonatkozó összes lehetőség vizsgálatát követően szükségesnek tűnik a Rugalmassági Eszköz igénybevétele az Európai Unió 2013. évi általános költségvetésében szereplő források Európai Szociális Alap tekintetében történő, az 1b. alfejezet felső korlátján felül 134 049 037 euróval való kiegészítése céljából, a Franciaország, Olaszország és Spanyolország számára a 2013. évre elkülönített források összesen 150 000 000 euróval történő emelése érdekében,

  ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

  1. cikk

  Az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetése tekintetében a Rugalmassági Eszköz 134 049 037 euró kötelezettségvállalási előirányzat formájában igénybevételre került az 1b. alfejezet alatt.

  Ez az összeg kiegészíti az Európai Szociális Alap 1b. alfejezet alatti összegét.

  2. cikk

  Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

  Kelt Brüsszelben, […]-án/én

  az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

  az elnök                                                         az elnök

  • [1]               HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  5.11.2013

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  23

  4

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Catherine Trautmann