Procedūra : 2013/2159(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0370/2013

Pateikti tekstai :

A7-0370/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/11/2013 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0476

PRANEŠIMAS     
PDF 143kWORD 62k
7.11.2013
PE 521.532v02-00 A7-0370/2013

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo

(COM(2013) 0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Reimer Böge

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo

(COM(2013) 0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2013 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2012 m. gruodžio 12 d.(1),

–   atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto Nr. 7/2013 projektą, kurį Komisija pateikė 2013 m. rugsėjo 25 d. (COM(2013) 0557),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 27 punktą,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0559 – C7‑0235/2013),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 7 d. priimtą Tarybos poziciją,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0370/2013),

A. kadangi išnagrinėjus visas galimybes perskirstyti įsipareigojimų asignavimus pagal 1b išlaidų kategoriją paaiškėjo, kad reikia mobilizuoti lankstumo priemonę,

B.  kadangi Komisija pasiūlė mobilizuoti lankstumo priemonę siekdama papildyti Sąjungos bendrojo biudžeto finansavimą 2013 finansiniais metais, viršijant 1b išlaidų kategorijos viršutinę ribą, 134 049 037 EUR skiriant Europos socialiniam fondui, siekiant padidinti 2013 m. asignavimus Prancūzijai, Italijai ir Ispanijai bendra 150 000 000 EUR suma,

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą viršyti 2013 m. 1b išlaidų kategorijos viršutinę ribą 134 049 037 EUR suma siekiant padidinti Europos socialinio fondo 2013 m. asignavimus Prancūzijai, Italijai ir Ispanijai bendra 150 000 000 EUR suma ir atitinkamai mobilizuoti lankstumo priemonę;

2.  sutinka, kad būtų mobilizuoti lankstumo priemonės įsipareigojimai, numatant iki 134 049 037 EUR sumą, kad būtų galima finansuoti šiuos papildomus asignavimus pagal 1b išlaidų kategoriją;

3.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 66, 2013 3 8.

(2)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

.... m. ... .. d.

dėl lankstumo priemonės mobilizavimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 27 punkto penktą pastraipą;

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą;

kadangi išnagrinėjus visas 1b išlaidų kategorijos asignavimų perskirstymo galimybes paaiškėjo būtinybė mobilizuoti lankstumo priemonę Europos Sąjungos bendrajame biudžete numatytam 2013 finansinių metų Europos socialinio fondo finansavimui papildyti 134 049 037 EUR suma, viršijant 1b išlaidų kategorijos viršutinę ribą, siekiant padidinti 2013 m. asignavimus Prancūzijai, Italijai ir Ispanijai bendra 150 000 000 EUR suma,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2013 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete lankstumo priemonė naudojama suteikti 134 049 037 EUR įsipareigojimų asignavimų pagal 1b išlaidų kategoriją sumą.

Ši suma naudojama Europos socialinio fondo finansavimui pagal 1b išlaidų kategoriją papildyti.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

              OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

5.11.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Teisinė informacija - Privatumo politika