Procedūra : 2013/2159(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0370/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0370/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 20/11/2013 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0476

ZIŅOJUMS     
PDF 143kWORD 62k
7.11.2013
PE 521.532v02-00 A7-0370/2013

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu

(COM(2013)0559 – C7-0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Reimer Böge

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu

(COM(2013)0559 – C7-0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2012. gada 12. decembrī galīgajā variantā pieņemto Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 7/2013 projektu, ko Komisija iesniedza 2013. gada 25. septembrī (COM(2013)0557),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 27. punktu,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

–   ņemot vērā 2013. gada 7. oktobrī pieņemto Padomes nostāju,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0370/2013),

A. tā kā pēc tam, kad tika izskatītas visas iespējas pārdalīt 1.b izdevumu apakškategorijas saistību apropriācijas, izrādījās, ka ir jāizmanto elastības instruments;

B.  tā kā Komisija ir ierosinājusi izmantot elastības instrumentu, lai, pārsniedzot 1.b izdevumu apakškategorijas maksimālo apjomu, papildinātu Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžetā finansējumu par EUR 134 049 037, kas paredzēti Eiropas Sociālā fonda finansēšanai, lai 2013. gadā palielinātu piešķīrumus Francijai, Itālijai un Spānijai kopsummā par EUR 150 000 000,

1.  pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu pārsniegt 2013. gada budžeta 1.b izdevumu apakškategorijas maksimālo apjomu par EUR 134 049 037, lai 2013. gadā palielinātu piešķīrumus Francijai, Itālijai un Spānijai kopsummā par EUR 150 000 000 un atbilstoši izmantotu elastības instrumentu;

2.  piekrīt tam, ka elastības instruments tiks izmantots papildu piešķīrumu finansēšanai 1.b izdevumu apakškategorijā, attiecīgajai summai saistību apropriācijās nepārsniedzot EUR 134 049 037;

3.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

4.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 66, 8.3.2013.

(2)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par elastības instrumenta izmantošanu

(…)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 27. punkta piekto daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā pēc tam, kad tika izskatītas visas iespējas apropriāciju pārdalīšanai 1.b izdevumu apakškategorijā, ir atzīts par nepieciešamu izmantot elastības instrumentu, lai papildinātu Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta finansējumu par EUR 134 049 037, tādējādi pārsniedzot 1.b izdevumu apakškategorijas maksimālo apjomu, nolūkā finansēt Eiropas Sociālo fondu, lai palielinātu 2013. gada piešķīrumus Francijai, Itālijai un Spānijai kopsummā par EUR 150 000 000,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžetā tiek izmantots elastības instruments, lai 1.b izdevumu apakškategorijā saistību apropriācijās nodrošinātu EUR 134 049 037.

Šo summu izmanto, lai papildinātu Eiropas Sociālā fonda finansējumu 1.b izdevumu kategorijā.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē 2013. gada ...

Eiropas Parlamenta vārdā –                       Padomes vārdā –

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

5.11.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

4

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Juridisks paziņojums - Privātuma politika