Procedure : 2013/2159(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0370/2013

Ingediende teksten :

A7-0370/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/11/2013 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0476

VERSLAG     
PDF 136kWORD 57k
7.11.2013
PE 521.532v02-00 A7-0370/2013

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument

(COM(2013)0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Reimer Böge

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument

(COM(2013)0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Het Europees Parlement,

–   gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, definitief vastgesteld op 12 december 2012(1),

–   gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2013, door de Commissie ingediend op 25 september 2013 (COM(2013)0557),

–   gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(2), en met name punt 27 hiervan,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

–   gezien het standpunt van de Raad, goedgekeurd op 7 oktober 2013,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0370/2013),

A. overwegende dat het, na alle mogelijkheden voor een herschikking van kredieten binnen rubriek 1b te hebben onderzocht, nodig is middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen;

B.  overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen ter aanvulling van de financiering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, bovenop het maximum van rubriek 1b, met 134 049 037 EUR ten behoeve van het Europees Sociaal Fonds om de toewijzingen aan Frankrijk, Italië en Spanje voor 2013 te verhogen met een totaalbedrag van 150 000 000 EUR;

1.  neemt kennis van het voorstel van de Commissie om het maximum van rubriek 1b te overschrijden met 134 049 037 EUR, teneinde de toewijzingen van het Europees Sociaal fonds aan Frankrijk, Italië en Spanje voor 2013 te verhogen met een totaalbedrag van 150 000 000 EUR, en voor een dienovereenkomstig bedrag middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen;

2.  stemt in met de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument tot een bedrag van 134 049 037 EUR aan vastleggingen, ter financiering van de aanvullende toewijzingen in rubriek 1b;

3.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

4.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 66 van 8.3.2013.

(2)

PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.


BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van ...

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1), en met name punt 27, vijfde alinea,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende dat het, na alle mogelijkheden tot herschikking van kredieten binnen rubriek 1b te hebben onderzocht, nodig is middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen ter aanvulling van de financiering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, bovenop het maximum van rubriek 1b, met 134 049 037 EUR ten behoeve van het Europees Sociaal Fonds om de toewijzingen aan Frankrijk, Italië en Spanje voor 2013 met in totaal 150 000 000 EUR te verhogen,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 wordt uit het flexibiliteitsinstrument 134 049 037 EUR aan vastleggingskredieten in rubriek 1a beschikbaar gesteld.

Dit bedrag wordt gebruikt ter aanvulling van de financiële middelen van het Europees Sociaal Fonds in rubriek 1b.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement                      Voor de Raad

De voorzitter                                                 De voorzitter

(1)

              PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

5.11.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

4

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Juridische mededeling - Privacybeleid