SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility

7.11.2013 - (COM(2013)0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Reimer Böge

Postup : 2013/2159(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0370/2013
Predkladané texty :
A7-0370/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility

(COM(2013)0559 – C7‑0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013 prijatý s konečnou platnosťou 12. decembra 2012[1],

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 7/2013, ktorý Komisia predložila 25. septembra 2013 (COM(2013)0557),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[2], a najmä na jej bod 27,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

–   so zreteľom na pozíciu Rady zo 7. októbra 2013,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0370/2013),

A. keďže po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b sa javí potrebné mobilizovať nástroj flexibility;

B.  keďže Komisia navrhla mobilizovať nástroj flexibility na doplnenie financovania všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2013 nad strop v okruhu 1b, t.j. na 134 049 037 EUR, na financovanie Európskeho sociálneho fondu s cieľom zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Francúzsko, Taliansko a Španielsko na rok 2013 o celkovú sumu 150 000 000 EUR;

1.  berie na vedomie návrh Komisie prekročiť strop na rok 2013 v okruhu 1b o 134 049 037 EUR s cieľom zvýšiť rozpočtové prostriedky v rámci Európskeho sociálneho fondu pre Francúzsko, Taliansko a Španielsko na rok 2013 o celkovú sumu 150 000 000 EUR a príslušne mobilizovať nástroj flexibility;

2.  súhlasí s mobilizáciou nástroja flexibility na strane záväzkov do maximálnej výšky 134 049 037 EUR na financovanie týchto dodatočných rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b;

3.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z ...

o mobilizácii nástroja flexibility

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1], a najmä na jej bod 27 piaty odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

Keďže po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b sa javí potrebné mobilizovať nástroj flexibility na doplnenie financovania všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2013 nad strop v okruhu 1b, t.j. na 134 049 037 EUR, na financovanie Európskeho sociálneho fondu s cieľom zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Francúzsko, Taliansko a Španielsko na rok 2013 o celkovú sumu 150 000 000 EUR.

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 sa nástroj flexibility využije na poskytnutie sumy 134 049 037 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 1b.

Táto suma sa použije na doplnenie financovania Európskeho sociálneho fondu v rámci okruhu 1b.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

Predseda                                                       Predseda

  • [1]               Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.11.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

23

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Catherine Trautmann