ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

12.11.2013 - (COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS)) - *

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Джордже Сабин Куташ


Процедура : 2013/0188(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0376/2013
Внесени текстове :
A7-0376/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0348,

–   като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0200/2013),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по бюджетен контрол (A7-0376/2013),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) През последните години трудностите, свързани с данъчните измами и укриването на данъци, нараснаха значително и тази тенденция буди безпокойство както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Доходите, които не се декларират и не се облагат с данъци, значително намаляват националните данъчни приходи. Ето защо е спешно необходимо повишаване на ефикасността и ефективността на събирането на данъци. Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент в тази връзка. В своето съобщение от 6 декември 2012 г., съдържащо плана за действие за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци[8], Комисията подчерта необходимостта от активно насърчаване на автоматичния обмен на информация, както и бъдещите европейски и международни стандарти за прозрачност и обмен на информация в данъчната област. Европейският съвет от 22 май 2013 г. поиска разширяване на автоматичния обмен на информация както на равнище ЕС, така и на световно равнище, с оглед на борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране.

(1) През последните години трудностите, свързани с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, нараснаха значително и тази тенденция буди безпокойство както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб, особено по време на криза. Доходите, които не се декларират и не се облагат с данъци, значително намаляват националните данъчни приходи, като също така създават условия за нелоялна конкуренция и водят до загуби. Ето защо е спешно необходимо повишаване на ефикасността и ефективността на събирането на данъци. Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент в тази връзка. Следва да функционират ефективни системи за подобряване на ефективността на събираемостта на данъците и следва да се определя данъчното право на коя държава членка е приложимо. В своето съобщение от 6 декември 2012 г., съдържащо плана за действие за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци[8], Комисията подчерта необходимостта от активно насърчаване на автоматичния обмен на информация, както и бъдещите европейски и международни стандарти за прозрачност и обмен на информация в данъчната област. Европейският парламент в своята резолюция от 21 май 2013 г. относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища9 и Европейският съвет от 22 май 2013 г. поискаха разширяване на автоматичния обмен на информация както на равнище ЕС, така и на световно равнище, с оглед на борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране.

_____________

____________

8 COM(2012)722 окончателен.

8 COM(2012)722 окончателен.

9 P7_TA-PROV(2013)0205.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) В миналото данъчната политика беше считана за изключително национално правомощие, при което Съюзът няма никаква роля. Понастоящем в резултат на глобализацията данъчните въпроси трябва да бъдат обсъждани също така на равнището на ЕС. За Европейската комисия ще е по-ефикасно и ефективно да координира обмена на информация относно данъците от името на държавите членки, отколкото да разполага с набор от двустранни споразумения между държавите членки. Стандартите за автоматичен обмен на информация се различават в отделните държави. Това е ненужно сложно и налага ненужно високи разходи както за държавите членки, така и за финансовите институции в рамките на Съюза.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) В предложените изменения на настоящата директива липсват редица необходими обяснения и определения, което значително усложнява разбирането на регулаторната рамка и на общия поглед върху въздействието на предложението. Поради това разработването на определения следва да се координира с работата на ОИСР в тази област.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Както се подчертава в искането на Европейския съвет, уместно е да се предложи разширяване на автоматичния обмен на информация, вече предвиден в член 8, параграф 5 от Директива 2011/16/ЕС. Инициативата на равнище Съюз би осигурила съгласуван, последователен и всеобхватен подход за целия ЕС към автоматичния обмен на информация в рамките на вътрешния пазар, което ще доведе до икономии на разходи както за данъчните администрации, така и за стопанските субекти.

(3) Както се подчертава в искането на Европейския съвет, уместно е да се предложи разширяване на автоматичния обмен на информация, вече предвиден в член 8, параграф 5 от Директива 2011/16/ЕС. Инициативата на равнище Съюз би осигурила съгласуван, последователен и всеобхватен подход за целия ЕС към автоматичния обмен на информация в рамките на вътрешния пазар и е важна с оглед подобряване на ефективността на данъчните системи и укрепване на единния пазар, в който съвместното съществуване на 28 национални данъчни системи повдига въпроси, свързани с двойното данъчно облагане и нарушаването на конкуренцията. От обмена на информация на равни начала ще се възползват не само държавите членки, но и Съюзът ще може да поеме водещата роля по отношение на насърчаването на подобни стандарти в международен мащаб.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Държавите членки следва да въведат административно сътрудничество и обмен на информация, които не нарушават процедурните права и правото на неприкосновеност на личния живот на данъкоплатците.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Съгласно доклада на ОИСР от 19 юни 2013 г. и декларацията на Г-20 от Санкт Петербург от 6 септември 2013 г. автоматичният обмен на информация следва да почива върху общ световен модел, който да гарантира достатъчна поверителност и правилно използване на данните. Приносът на Европейския съюз към работата на ОИСР ще бъде в разширяването на автоматичния обмен на информация в областта на данъчното облагане, което следва да подобри възможностите за въвеждане на съгласувана система в световен мащаб, основана на новия стандарт на ОИСР, който ще бъде представен през февруари 2014 г.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) При подаване на данни до данъчните органи с цел обмен на информация с други държави е важно да се уточни начинът, по който тези органи могат да използват данните.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Фактът, че държавите членки са сключили или са заявили намерение да сключат споразумения със Съединените американски щати, свързани с техния Закон за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина (Foreign account Tax Compliance Act — FATCA), означава, че те сътрудничат или ще сътрудничат по смисъла на член 19 от Директива 2011/16/ЕС, и са или ще бъдат задължени да предлагат разширено сътрудничество също и на други държави членки.

(4) Фактът, че държавите членки са сключили или са заявили намерение да сключат споразумения със Съединените американски щати, свързани с техния Закон за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина (Foreign account Tax Compliance Act — FATCA), означава, че те сътрудничат или ще сътрудничат по смисъла на член 19 от Директива 2011/16/ЕС, и са или ще бъдат задължени да предлагат разширено сътрудничество също и на други държави членки. Важно е автоматичният обмен на информация да се разшири, така че да отразява възможно най-точно информацията, която следва модела на двустранните споразумения FATCA.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) За да се намалят неяснотите и несъгласуваността и за да се ограничат разходите, е особено важно изпълнението на настоящата директива да се координира с изпълнението на споразумението на държавите членки относно FATCA.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Сключването на паралелни и некоординирани споразумения от държавите членки в съответствие с член 19 от Директива 2011/16/ЕС би довело до отклонения, което би било в ущърб на доброто функциониране на вътрешния пазар. Разширеният автоматичен обмен на информация въз основа на общ за целия Европейски съюз законодателен инструмент ще премахне необходимостта държавите членки да се позовават на тази разпоредба при сключване на двустранни или многостранни споразумения, които биха могли да се разглеждат като подходящи за решаване на въпроса при липсата на подходящо законодателство на Съюза.

(5) Сключването на паралелни и некоординирани споразумения от държавите членки в съответствие с член 19 от Директива 2011/16/ЕС би довело до отклонения, което би било в ущърб на доброто функциониране на вътрешния пазар и на приложимия в целия Съюз подход като цяло. Разширеният автоматичен обмен на информация въз основа на общ за целия Европейски съюз законодателен инструмент ще премахне необходимостта държавите членки да се позовават на тази разпоредба при сключване на двустранни или многостранни споразумения, които биха могли да се разглеждат като подходящи за решаване на въпроса при липсата на подходящо законодателство на Съюза. Така Съюзът ще бъде в по-добра преговорна позиция, така че да настоява за по-високи стандарти на обмена на данъчна информация в световен мащаб.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) В рамките на ОИСР в момента се работи по определянето на модел за двустранно и многостранно споразумение в областта на обмена на информация. Освен това се водят преговори между САЩ и голям брой държави за прилагане на закона FATCA чрез двустранни споразумения. Предложенията за изменения на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане регламентират в голяма степен обмена на информация, обхванат от FATCA и работите на ОИСР. Комисията следва да уточни връзката между тези регулаторни разпоредби, за да се гарантира, че националните данъчни органи и съответните финансови институции, които отговарят за прилагането на тези изменения, са в състояние да ги прилагат.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Новите категории доходи и капитал, за които настоящата директива въвежда задължение за обмен на информация, следва да бъдат определяни съгласно тяхното тълкуване в националното законодателство на държавата членка, която предоставя информацията.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Основната цел на съществуващото предоставяне на информация за доходите от капитал и услуги на националните данъчни органи е да послужи за основа на данъчното облагане и за обмена на информация с други държави. Следователно, при промяната на задължението за предоставяне на информация с единствената цел тя да се използва за обмен на информация, от съществено значение е да се уточни начинът, по който националните данъчни органи ще използват тази информация.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Преразглеждането на условието за наличност, което ще бъде направено през 2017 г., следва да бъде разширено, за да бъдат обхванати всички пет категории, посочени в член 8, параграф 1 от Директива 2011/16/ЕС, така че да се включат всички случаи на обмен на информация от всички държави членки за всички тези категории.

(9) Преразглеждането на условието за наличност, което ще бъде направено през 2017 г., следва да бъде разширено, за да бъдат обхванати всички четири категории, посочени в член 8, параграф 1 от Директива 2011/16/ЕС, така че да се включат всички случаи на обмен на информация от всички държави членки за всички тези категории.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Всяка държава членка следва да определя санкции за нарушения на настоящата директива и следва да предприема подходящи мерки за спазване на директивата.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, които са възприети от Хартата на основните права на Европейския съюз

(10) Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, които са възприети в член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и в член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Предвид чувствителния характер на данните, които трябва да бъдат събирани, следва да се обърне специално внимание на зачитането на правото на неприкосновеност на личния живот и оправданите очаквания за поверителност, в частност по време на всеки процес на разследване.

 

 

Изменение  17

Предложение за директива

Член 1 – буква б)

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 - параграф 3а - алинея 1- уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a. Компетентният орган на всяка държава членка чрез автоматичен обмен изпраща на компетентния орган на всяка друга държава членка информация относно данъчни периоди, считано от 1 януари 2014 г., по отношение на следните позиции, които са платени, обезпечени или държани от финансова институция в пряка или косвена полза на бенефициер, който е физическо лице, пребиваващо в тази друга държава членка:

3a. Компетентният орган на всяка държава членка чрез автоматичен обмен изпраща на компетентния орган на всяка друга държава членка информация, ако такава е налична, относно данъчни периоди, считано от 1 януари 2014 г. и в съответствие с националното законодателство, по отношение на следните позиции, които са платени, обезпечени или държани от финансова институция в пряка или косвена полза на бенефициер, който е физическо лице, пребиваващо в тази друга държава членка:

Обосновка

Новият параграф 3а от член 8, който определя нови категории, обхванати от задължението за обмен на информация, за разлика от параграф 1 не съдържа тълкувателни клаузи, което може да доведе до сериозни трудности при правилното прилагане на изискванията на директивата. Като се отчетат трудностите при тълкуването, както и различните възможни тълкувания на понятията, уместно е в член 8, параграф 3а да се въведе клауза, която да препраща към националното законодателство по отношение на новите категории доходи и капитал, обхванати от задължението за автоматичен обмен на информация.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 1 – буква б а) (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 - параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

(бa) параграф 4 се заменя със следното:

4. До 1 юли 2016 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен и, доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи, свързани с извършения обмен, както и за всякакви потенциални изменения както за данъчните администрации, така и за трети страни.

"4. До 1 юли 2016 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен и, доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи, свързани с извършения обмен, както и за всякакви потенциални изменения както за данъчните администрации, така и за трети страни. Комисията уведомява Европейския парламент относно получената информация.“

Изменение  19

Предложение за директива

Член 1 – буква в)

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 – параграф 5 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. До 1 юли 2017 г. Комисията представя доклад, съдържащ преглед и оценка на получените статистически данни и информация, в който се разглеждат въпроси като административните и други имащи отношение разходи и ползи от автоматичния обмен на информация, както и свързаните с него практически аспекти. Ако е уместно, Комисията представя предложение пред Съвета относно категориите и условията, посочени в параграф 1, включително условието за наличност на информацията относно лица, установени в други държави членки, или относно позициите, посочени в параграф 3а, или и двете.

5. До 1 юли 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ преглед и оценка на въздействието на получените статистически данни и информация, в който се разглеждат въпроси като административните и други имащи отношение разходи и ползите от автоматичния обмен на информация, както и свързаните с него практически аспекти. Ако е уместно, Комисията представя предложение пред Европейския парламент и Съвета относно категориите доход и капитал, условията, посочени в параграф 1, или и двете, включително условието за наличност на информацията относно лица, установени в други държави членки, или относно позициите, посочени в параграф 3а, или и двете.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 1 – буква в)

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 – параграф 5 – алинея 2 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) чрез автоматичния обмен компетентният орган на всяка държава членка предоставя на компетентния орган на всяка друга държава членка информация за данъчните периоди от 1 януари 2017 г., свързана с лица, установени в тази друга държава членка, за всички изброени в параграф 1 категории доход и капитал, които следва да се тълкуват съгласно националното законодателство на държавата членка, предоставяща информацията;

а) чрез автоматичния обмен компетентният орган на всяка държава членка предоставя на компетентния орган на всяка друга държава членка информация за данъчните периоди от 1 януари 2017 г., свързана с лица, установени в тази друга държава членка, за поне три изброени в параграф 1 специфични категории доход и капитал, които следва да се тълкуват съгласно националното законодателство на държавата членка, предоставяща информацията;

Обосновка

Не всички държави членки разполагат с информация, свързана с различните категории доходи и капитал, посочени в член 8, параграф 1. Поради това и с оглед на разнообразието на данъчните системи на държавите членки, предложеното премахване на условията за наличност за категориите, определени в член 8, параграф 1, може да доведе до прекомерни разходи за адаптиране на системите за обмен на информация, което е в противоречие с принципа на пропорционалност.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Директива 2011/16/ЕС

Член 18 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. В член 18 се добавя следният параграф:

 

"2a. Всяка държава членка определя санкции за нарушения на настоящата директива и предприема подходящи мерки за спазване на директивата. Тези санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи."

Изменение  22

Предложение за директива

Член 1 - параграф 1 б (нов)

Директива 2011/16/ЕС

Член 19 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Вмъква се следният член:

 

„Член 19а

 

Мандат за водене на преговори с трети държави

 

От [датата на влизане в сила на настоящата директива] единствено Комисията води преговори за сключване на споразумения с трети държави за автоматичен обмен на информация (АОИ) от името на Съюза. Считано от тази дата, държавите членки не водят преговори за двустранни споразумения.”

Обосновка

Като се има предвид глобалният контекст и задълженията, поети в рамките на Г-20, както и работа на ОИСР, чиято цел е хармонизирането на автоматичния обмен на събирането на информация, ЕС трябва да говори само с един глас и на Комисията следва да се предостави правото да преговаря с трети държави от името на ЕС. Това ще влезе в сила едва на датата на тази на влизането в сила на тази нова, така че да не се направят излишни съществуващите споразумения, като например относно FATCA.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 1 - параграф 1 в (нов)

Директива 2011/16/ЕС

Член 22 - параграф 1 – буква в а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. В член 22, параграф 1 се добавя следната буква:

 

"ва) осигуряване на всички човешки, технологични и финансови ресурси, необходими за прилагането на настоящата директива, като се имат предвид обемът и комплексният характер на информацията, която подлежи на автоматичен обмен, считано от 1 януари 2015 г.”

Изменение  24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 г (нов)

Директива 2011/16/ЕС

Член 23 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

1г. В член 23 параграф 3 се заменя със следното:

3. Държавите членки информират Комисията за годишната оценка на ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в член 8, както и за постигнатите практически резултати. Комисията приема формата и условията за предаването на тази годишна оценка в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

"3. Държавите членки информират Комисията за годишната оценка на ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в член 8, както и за постигнатите практически резултати. Комисията приема формата и условията за предаването на тази годишна оценка в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2. Комисията информира ежегодно Европейския парламент относно оценките на държавите членки.“

Изменение  25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 д (нов)

Директива 2011/16/ЕС

Член 25

 

Текст в сила

Изменение

 

1д. Член 25 се заменя със следното:

Обменът на информация, извършван съгласно настоящата директива, е предмет на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО. Въпреки това, за целите на правилното прилагане на настоящата директива държавите-членки ограничават обхвата на задълженията и правата, предвидени в член 11, член 12, параграф 1, членове 13 и 22 от Директива 95/46/ЕО, до степента, необходима за запазване на интересите по член 14, параграф 1, буква д) от посочената директива.

"1. Обменът на информация, извършван съгласно настоящата директива, е предмет на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО. Въпреки това, за целите на правилното прилагане на настоящата директива държавите-членки ограничават обхвата на задълженията и правата, предвидени в член 10, член 11, параграф 1, членове 12 и 21 от Директива 95/46/ЕО, до степента, необходима конкретно за запазване на интересите по член 13, параграф 1, буква д) от посочената директива.

 

2. Държавите членки предприемат подходящи мерки за защита на обменената информация от неразрешен достъп от трети страни или от трети държави.”

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Със своето предложение от12 юни2013 г., Комисията предложи да се разшири на автоматичният обмен на информация (АОИ) между данъчните администрации в ЕС като част от засилената борба срещу укриването на данъци. Съгласно настоящото предложение, дивидентите, капиталовите печалби, всички други форми на финансов доход и салда на сметките, ще бъдат добавени към списъка на категориите, които подлежат на АОИ в рамките на ЕС. Това ще позволи на ЕС да придобие най-всеобхватната система за АОИ в света.

Настоящото предложение, съвместно с директивата на ЕС относно данъчното облагане на доходи от спестявания и с вече съществуващите директива за административно сътрудничество, които настоящото предложение има за цел да измени, ще означава, че държавите членки споделят помежду си толкова информация, колкото са се ангажирали да споделят със САЩ по силата на Закона на САЩ за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина (Foreign account Tax Compliance Act — FATCA).

Докладчикът подкрепя напълно предложението на Комисията, и счита, че предложението е в съответствие както с плана за действие на Комисията относно данъчните измами и укриването на данъци, така и с позицията на Европейския парламент, изразени в доклада по собствена инициатива относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища. Във време на криза, когато европейските граждани често са изправени пред увеличаване на данъците, е особено необходимо да бъдат преодолявани проблемите, свързани с данъчните измами и укриването на данъци, което причинява загуби в размер на приблизително 1 трилион евро годишно; т.е. приблизителния разход за всеки европейски гражданин възлиза на 2000 евро годишно

Освен това предложението е в отговор и на исканията на няколко държави членки за „FATCA на ЕС” като следствие от двустранните споразумения между няколко държави членки и САЩ в рамките на законодателството FATCA. То също така се вписва в контекста на инициативите в рамките на ОИСР, Г-8/Г-20 и в световен мащаб и ги допълва.

Докладчикът счита, че сега е изключително важно да се запази темпото и да се осигури бързото приемане и прилагане на предложението, като се спазва графикът, предложен от Комисията.

ЕС трябва да бъде в челните редици на създаването на глобален стандарт за АОИ и чрез създаването на Европейска система за АОИ Комисията може да играе водеща роля чрез своята работа с ОИСР за разработването на глобалния стандарт.

За по-добро справяне с текущите предизвикателства докладчикът предлага някои допълнителни подобрения на текста на Комисията.

Защита на данните

АОИ трябва да бъде напълно в съответствие с действащото законодателство на ЕС относно защитата на данните и неприкосновеността на личния живот и като има предвид, че докладчикът отбелязва членове 16 и 25 от Директива 2011/16/ EС на Съвета, са необходими допълнителни разяснения по този въпрос, особено като се има предвид чувствителният характер на въпроса и неотдавнашните развития в международен план.

Двустранни споразумения

Докладчикът счита, че в бъдеще Комисията следва да бъде в състояние да договаря сама споразуменията с трети държави в областта на АОИ, какъвто е случаят с търговията, вместо текущата практика, когато държавите членки договарят двустранни споразумения. Като има предвид, че докладчикът счита, че преговорите със САЩ относно FATCA са щели да бъдат по-изгодни за ЕС и неговите държави членки, ако Комисията, с мандат от държавите членки, е водила преговорите от името на ЕС; той обаче не желае да прави промени в споразумения, които вече са направени, и следователно в изменението се посочва, че правото на Комисията да води преговори в бъдеще от името на ЕС влиза в сила едва с влизането в сила на тази нова директива.

Ресурси

Докладчикът счита, че държавите членки следва да гарантират ефективното прилагане на директивата чрез мобилизиране на всички човешки, технологични и финансови ресурси, които са необходими, като се вземат предвид размерът и сложността на информацията, която подлежи на автоматичен обмен, считано от 2015 г.

Санкции

Въпреки че докладчикът съзнава, че настоящата директива цели основно връзката и АОИ между националните данъчни органи, той счита, че държавите членки са задължени да използват санкции с цел да получават информацията, необходима за функционирането на АОИ, така че да се избегне неспазването на договорените стандарти.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (21.10.2013)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане
(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

Докладчик по становище: Крешенцио Ривелини

КРАТКА ОБОСНОВКА

Измененията имат за цел да засилят парламентарния контрол и да защитят основните права на гражданите. Парламентът не се намесва в националните политики в областта на данъчното облагане, тъй като директивата се отнася до транснационалното административно сътрудничество.

Както Комисията посочи, милиарди евро се губят всяка година вследствие на данъчни измами и укриване на данъци, а целта на Парламента е да защити по-добре финансовите интереси на Европейските общности, както и да блокира пагубната в социален план спекула, която води до нарастващо неравенство и недоверие от страна на гражданите.

Предвид факта, че разширяването на приложното поле на директивата ще даде достъп до чувствителна информация от основно значение, следва да се гарантира също така, че правата на личността, в частност неприкосновеността на личния живот и поверителността, ще бъдат защитени.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) През последните години трудностите, свързани с данъчните измами и укриването на данъци, нараснаха значително и тази тенденция буди безпокойство както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Доходите, които не се декларират и не се облагат с данъци, значително намаляват националните данъчни приходи. Ето защо е спешно необходимо повишаване на ефикасността и ефективността на събирането на данъци. Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент в тази връзка. В своето съобщение от 6 декември 2012 г., съдържащо плана за действие за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци1, Комисията подчерта необходимостта от активно насърчаване на автоматичния обмен на информация, както и бъдещите европейски и международни стандарти за прозрачност и обмен на информация в данъчната област. Европейският съвет от 22 май 2013 г. поиска разширяване на автоматичния обмен на информация както на равнище ЕС, така и на световно равнище, с оглед на борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране.

(1) През последните години трудностите, свързани с данъчните измами и укриването на данъци, нараснаха значително и тази тенденция буди безпокойство както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Доходите, които не се декларират и не се облагат с данъци, значително намаляват националните данъчни приходи и допринасят за социално неравенство и недоволство. Ето защо е спешно необходимо повишаване на ефикасността и ефективността на събирането на данъци. Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент в тази връзка. В своето съобщение от 6 декември 2012 г., съдържащо плана за действие за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци1, Комисията подчерта необходимостта от активно насърчаване на автоматичния обмен на информация, както и бъдещите европейски и международни стандарти за прозрачност и обмен на информация в данъчната област. Европейският съвет от 22 май 2013 г. поиска разширяване на автоматичния обмен на информация както на равнище ЕС, така и на световно равнище, с оглед на борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране.

_____________

____________

1 COM(2012)722 окончателен

1COM(2012)722 окончателен

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Както се подчертава в искането на Европейския съвет, уместно е да се предложи разширяване на автоматичния обмен на информация, вече предвиден в член 8, параграф 5 от Директива 2011/16/ЕС. Инициативата на равнище Съюз би осигурила съгласуван, последователен и всеобхватен подход за целия ЕС към автоматичния обмен на информация в рамките на вътрешния пазар, което ще доведе до икономии на разходи както за данъчните администрации, така и за стопанските субекти.

(3) Както се подчертава в искането на Европейския съвет, уместно е да се предложи разширяване на автоматичния обмен на информация, вече предвиден в член 8, параграф 5 от Директива 2011/16/ЕС. Инициативата на равнище Съюз би осигурила съгласуван, последователен и всеобхватен подход за целия ЕС към автоматичния обмен на информация в рамките на вътрешния пазар, което ще доведе до икономии от мащаба посредством икономии на разходи както за данъчните администрации, така и за стопанските субекти.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, които са възприети от Хартата на основните права на Европейския съюз

(10) Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, които са възприети от Хартата на основните права на Европейския съюз

 

Предвид чувствителния характер на данните, които трябва да бъдат събрани, следва да се обърне специално внимание на зачитането на правото на неприкосновеност на личния живот и оправданите очаквания за поверителност, в частност по време на процеса на разследване.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Доколкото целите на настоящата директива, а именно ползотворно административно сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от отделните държави членки, а предвид необходимото уеднаквяване и ефикасност могат да бъдат по-добре постигнати на равнище Съюз, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(11) Доколкото целите на настоящата директива, а именно ползотворно административно сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, могат, предвид необходимото уеднаквяване и ефикасност, да бъдат по-добре постигнати на равнище Съюз, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение  5

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 - параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

ба) Параграф 4 се заменя със следния текст:

4. До 1 юли 2016 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен и, доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи, свързани с извършения обмен, както и за всякакви потенциални изменения както за данъчните администрации, така и за трети страни.

„4. До 1 юли 2016 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен и, доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи, свързани с извършения обмен, както и за всякакви потенциални изменения както за данъчните администрации, така и за трети страни. Комисията уведомява Европейския парламент относно получената информация.“

Изменение  6

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква в)

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 – параграф 5 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. До 1 юли 2017 г. Комисията представя доклад, съдържащ преглед и оценка на получените статистически данни и информация, в който се разглеждат въпроси като административните и други имащи отношение разходи и ползи от автоматичния обмен на информация, както и свързаните с него практически аспекти. Ако е уместно, Комисията представя предложение пред Съвета относно категориите и условията, посочени в параграф 1, включително условието за наличност на информацията относно лица, установени в други държави членки, или относно позициите, посочени в параграф 3а, или и двете.

5. До 1 юли 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ преглед и оценка на въздействието на получената информация, в който се разглеждат въпроси като административните и други имащи отношение разходи и ползи от автоматичния обмен на информация, както и свързаните с него практически аспекти. Ако е уместно, Комисията представя предложение пред Европейския парламент и Съвета относно категориите доход и капитал и/или условията, посочени в параграф 1, включително условието за наличност на информацията относно лица, установени в други държави членки, или относно позициите, посочени в параграф 3а, или и двете.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 23 - параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a) Член 23, параграф 3 се заменя със следния текст:

3. Държавите членки информират Комисията за годишната оценка на ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в член 8, както и за постигнатите практически резултати. Комисията приема формата и условията за предаването на тази годишна оценка в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

"3. Държавите членки информират Комисията за годишната оценка на ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в член 8, както и за постигнатите практически резултати. Комисията приема формата и условията за предаването на тази годишна оценка в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2. В годишно съобщение Комисията информира Европейския парламент относно оценките на държавите членки.“

Изменение  8

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б) (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 25

 

Текст в сила

Изменение

 

(1б) Член 25 се заменя със следното:

Обменът на информация, извършван съгласно настоящата директива, е предмет на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО. Въпреки това, за целите на правилното прилагане на настоящата директива държавите членки ограничават обхвата на задълженията и правата, предвидени в член 10, член 11, параграф 1, членове 12 и 21 от Директива 95/46/ЕО, до степента, необходима за запазване на интересите по член 13, параграф 1, буква д) от посочената директива.

„Обменът на информация, извършван съгласно настоящата директива, е предмет на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО. Въпреки това, за целите на правилното прилагане на настоящата директива държавите членки ограничават обхвата на задълженията и правата, предвидени в член 10, член 11, параграф 1, членове 12 и 21 от Директива 95/46/ЕО, до степента, конкретно необходима за запазване на интересите по член 13, параграф 1, буква д) от посочената директива.“

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

Позовавания

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

4.7.2013 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CONT

4.7.2013 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Крешенцио Ривелини

19.7.2013 г.

Дата на приемане

2.10.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

Позовавания

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Дата на консултация с ЕП

27.6.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

4.7.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

CONT

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

19.6.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

George Sabin Cutaş

18.6.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.9.2013

17.10.2013

 

 

Дата на приемане

5.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

11

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zdravka Bušić, Sari Essayah, Krišjānis Kariņš, Mojca Kleva Kekuš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Yves Cochet, Mary Honeyball

Дата на внасяне

12.11.2013