BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

12.11.2013 - (COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: George Sabin Cutaş


Procedure : 2013/0188(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0376/2013
Indgivne tekster :
A7-0376/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0348),

–   der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0200/2013),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A7-0376/2013),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I de seneste år har skattesvig og skatteunddragelse givet stadig større udfordringer og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan. De nationale skatteindtægter bliver reduceret meget på grund af indkomst, der ikke angives og ikke beskattes. Derfor er der hurtigst muligt brug for at gøre skatteopkrævningen mere effektiv og virkningsfuld. Den automatiske udveksling af oplysninger er et vigtigt værktøj i den forbindelse, og Kommissionen påpegede i sin meddelelse af 6. december 2012 med en handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse8, at det var nødvendigt stærkt at promovere automatisk udveksling af oplysninger som fremtidens europæiske og internationale standard for gennemsigtighed og udveksling af oplysninger på skatteområdet. Det Europæiske Råd anmodede på sit møde den 22. maj 2013 om, at den automatiske udveksling af oplysninger på EU-plan og på globalt plan blev udvidet med henblik på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning.

(1) I de seneste år har skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning givet stadig større udfordringer og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan, især i krisetider. De nationale skatteindtægter bliver reduceret meget på grund af indkomst, der ikke angives og ikke beskattes, hvilket skaber illoyal konkurrence og medfører tab. Derfor er der hurtigst muligt brug for at gøre skatteopkrævningen mere effektiv og virkningsfuld. Der bør indføres effektive systemer for at forbedre effektiviteten af skatteopkrævningen og for at fastlægge, hvilken medlemsstats skattelovgivning der finder anvendelse. Den automatiske udveksling af oplysninger er et vigtigt værktøj i den forbindelse, og Kommissionen påpegede i sin meddelelse af 6. december 2012 med en handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse8, at det var nødvendigt stærkt at promovere automatisk udveksling af oplysninger som fremtidens europæiske og internationale standard for gennemsigtighed og udveksling af oplysninger på skatteområdet. Både Europa-Parlamentet i sin beslutning af 21. maj 2013 om bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely9 og Det Europæiske Råd på sit møde den 22. maj 2013 anmodede om, at den automatiske udveksling af oplysninger på EU-plan og på globalt plan blev udvidet med henblik på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning.

_____________

____________

8 COM(2012)722 final.

8 COM(2012)722 final.

 

9 P7_TA-PROV(2013)0205.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Tidligere blev skattepolitik set som et udelukkende nationalt anliggende, hvor Unionen ikke spillede en rolle. I dag skal beskatning som følge af globaliseringen også drøftes på EU-plan. Det ville være mere effektivt for Kommissionen at samordne udvekslingen af skatteoplysninger på vegne af medlemsstaterne end at have en række bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne. Standarderne for automatisk udveksling af oplysninger varierer fra land til land. Dette er unødigt kompliceret og pålægger både medlemsstaterne og finansieringsinstitutterne i Unionen unødvendigt høje omkostninger.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) De foreslåede ændringer af direktivet mangler en række nødvendige forklaringer og definitioner, hvilket i høj grad vanskeliggør forståelsen af lovrammen og overblikket over forslagets konsekvenser. Derfor bør udformningen af definitioner samordnes med OECD's arbejde på dette område.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Som påpeget i anmodningen fra Det Europæiske Råd er det hensigtsmæssigt at bringe den i henhold til artikel 8, stk. 5, i direktiv 2011/16/EU mulige udvidelse af automatisk udveksling af oplysninger frem. Med et EU-initiativ sikres der en sammenhængende, konsekvent og alsidig tilgang i hele EU til automatisk udveksling af oplysninger i det indre marked, som vil kunne give omkostningsbesparelser til både skatteadministrationer og erhvervsdrivende.

(3) Som påpeget i anmodningen fra Det Europæiske Råd er det hensigtsmæssigt at bringe den i henhold til artikel 8, stk. 5, i direktiv 2011/16/EU mulige udvidelse af automatisk udveksling af oplysninger frem. Med et EU-initiativ sikres der en sammenhængende, konsekvent og alsidig tilgang i hele EU til automatisk udveksling af oplysninger i det indre marked, og et EU-initiativ er væsentligt for at forbedre effektiviteten af skattesystemerne og styrke det indre marked, hvor sameksistensen af 28 nationale skattesystemer rejser spørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning og konkurrenceforvridning. Medlemsstaterne vil ikke blot få gavn af at udveksle oplysninger på lige fod, men Unionen vil også kunne tage føringen i bestræbelserne på at fremme lignende standarder på internationalt plan.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Medlemsstaterne bør gennemføre et administrativt samarbejde og en udveksling af oplysninger, der ikke krænker skatteydernes proceduremæssige rettigheder eller deres ret til privatlivets fred.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) I overensstemmelse med OECD's rapport af 19. juni 2013 og G20-ledernes erklæring af 6. september 2013 i Skt. Petersborg bør en automatisk udveksling af oplysninger baseres på en fælles global model, der sikrer tilstrækkelig fortrolighed og en korrekt anvendelse af de udvekslede oplysninger. Udvidelsen af anvendelsesområdet for den automatiske udveksling af skatteoplysninger vil være Unionens bidrag til arbejdet i OECD og bør øge sandsynligheden for at oprette et sammenhængende globalt system, som er baseret på den nye OECD-standard, der vil blive forelagt i februar 2014.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c) Når der indsendes data til skattemyndighederne med henblik på udveksling af oplysninger med andre lande, er det vigtigt at præcisere, hvordan disse myndigheder må anvende de pågældende data.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Den kendsgerning, at medlemsstaterne har indgået eller har udtrykt intentioner om at ville indgå aftaler med USA angående den amerikanske lov om overholdelse af skattelovgivningen vedrørende udenlandske konti (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), betyder, at de har eller vil etablere et bredere samarbejde i betydningen i artikel 19 i direktiv 2011/16/EU, og at de er eller vil være forpligtet til at etablere et sådant bredere samarbejde også med andre medlemsstater.

(4) Den kendsgerning, at medlemsstaterne har indgået eller har udtrykt intentioner om at ville indgå aftaler med USA angående den amerikanske lov om overholdelse af skattelovgivningen vedrørende udenlandske konti (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), betyder, at de har eller vil etablere et bredere samarbejde i betydningen i artikel 19 i direktiv 2011/16/EU, og at de er eller vil være forpligtet til at etablere et sådant bredere samarbejde også med andre medlemsstater. Det er vigtigt, at den automatiske udveksling af oplysninger udvides til i så høj grad som muligt at afspejle de oplysninger, der følger modellen for bilaterale FATCA-aftaler.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) For at mindske tvetydigheder og uoverensstemmelser og for at opnå omkostningsbesparelser er det af afgørende betydning, at gennemførelsen af dette direktiv samordnes med gennemførelsen af FATCA.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) En indgåelse af parallelle og ikke samordnede aftaler medlemsstat for medlemsstat i henhold til artikel 19 i direktiv 2011/16/EU kan føre til fordrejninger, der kan være til skade for det indre markeds funktion. En udvidet automatisk udveksling af oplysninger på grundlag af et for hele Unionen gældende lovgivningsinstrument vil kunne betyde, at medlemsstaterne ikke længere har behov for eller incitament til at påkalde sig denne bestemmelse for at indgå bilaterale eller multilaterale aftaler, som kan anses for at være hensigtsmæssige angående dette område i mangel af relevant EU-lovgivning.

(5) En indgåelse af parallelle og ikke samordnede aftaler medlemsstat for medlemsstat i henhold til artikel 19 i direktiv 2011/16/EU kan føre til fordrejninger, der kan være til skade for det indre markeds funktion og for hele Unionens tilgang. En udvidet automatisk udveksling af oplysninger på grundlag af et for hele Unionen gældende lovgivningsinstrument vil kunne betyde, at medlemsstaterne ikke længere har behov for eller incitament til at påkalde sig denne bestemmelse for at indgå bilaterale eller multilaterale aftaler, som kan anses for at være hensigtsmæssige angående dette område i mangel af relevant EU-lovgivning. Derfor vil Unionen også være i en bedre forhandlingsposition med henblik på at fremskynde højere standarder for udveksling af skatteoplysninger på globalt plan.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Der arbejdes i OECD med udvikling af bilaterale og multilaterale modelaftaler om udveksling af oplysninger. Desuden er der forhandlinger i gang mellem USA og mange andre lande om gennemførelse af FATCA via bilaterale aftaler. De foreslåede ændringer af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet regulerer i vid udstrækning den samme udveksling af oplysninger, som er omfattet af FATCA og arbejdet inden for rammerne af OECD. Kommissionen bør præcisere forholdet mellem disse lovgivningsmæssige bestemmelser for at sikre, at de nationale skattemyndigheder og de finansieringsinstitutter, der er ansvarlige for at anvende disse ændringer, kan gennemføre dem.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) De nye indkomst- og kapitalkategorier, for hvilke dette direktiv indfører en obligatorisk udveksling af oplysninger, bør fastlægges i overensstemmelse med fortolkningen af disse i lovgivningen i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Formålet med den aktuelle levering af oplysninger om indkomst fra kapital og tjenesteydelser til de nationale skattemyndigheder er bl.a. at have et skattegrundlag og et grundlag for udveksling af oplysninger med andre lande. Såfremt pligten til at forelægge oplysninger nu ændres, og der alene indhentes oplysninger med henblik på udveksling af disse, er det vigtigt at præcisere, hvordan de nationale skattemyndigheder må anvende disse oplysninger.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Revisionen af betingelsen om tilgængelighed, der skal foretages i 2017, bør udvides til at omfatte alle fem kategorier i artikel 8, stk. 1, i direktiv 2011/16/EU, således at det bliver undersøgt, om det er relevant med udveksling af oplysninger blandt alle medlemsstater om disse kategorier.

(9) Revisionen af betingelsen om tilgængelighed, der skal foretages i 2017, bør udvides til at omfatte alle fire kategorier i artikel 8, stk. 1, i direktiv 2011/16/EU, således at det bliver undersøgt, om det er relevant med udveksling af oplysninger blandt alle medlemsstater om disse kategorier.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Hver medlemsstat bør fastsætte sanktioner for overtrædelser af dette direktiv og bør træffe passende foranstaltninger for at sikre overholdelse heraf.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(10) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I betragtning af følsomheden af de data, der skal indsamles, bør der lægges særlig vægt på respekten for privatlivets fred og på de berettigede anmodninger om fortrolighed, navnlig under enhver undersøgelsesproces.

 

 

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 3a – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Den kompetente myndighed i hver medlemsstat meddeler ved automatisk udveksling den kompetente myndighed i enhver anden medlemsstat oplysninger for så vidt angår beskatningsperioder fra og med den 1. januar 2014 vedrørende følgende elementer, som betales, garanteres eller opbevares af et finansielt institut til direkte eller indirekte fordel for en ejer, som er en fysisk person hjemmehørende i den pågældende anden medlemsstat:

3a. Den kompetente myndighed i hver medlemsstat meddeler ved automatisk udveksling den kompetente myndighed i enhver anden medlemsstat oplysninger, hvis de er tilgængelige, for så vidt angår beskatningsperioder fra og med den 1. januar 2014 i overensstemmelse med den nationale lovgivning vedrørende følgende elementer, som betales, garanteres eller opbevares af et finansielt institut til direkte eller indirekte fordel for en ejer, som er en fysisk person hjemmehørende i den pågældende anden medlemsstat:

Begrundelse

Den nye artikel 8, stk. 3a, der definerer de nye kategorier af oplysninger, der skal udveksles, indeholder i modsætning til stk. 1 ikke en fortolkningsbestemmelse, hvilket kan forårsage alvorlige problemer for en effektiv gennemførelse af de forpligtelser, der indføres med direktivet. Som følge af fortolkningsproblemerne og tvetydigheden af de omhandlede begreber er det hensigtsmæssigt at indføre en fortolkningsbestemmelse i artikel 8, stk. 3, der henviser til national lovgivning for de nye kategorier af indkomst og kapital, som er omfattet af automatisk udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – litra b a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba) Stk. 4 affattes således:

4. Inden den 1. juli 2016 indgiver medlemsstaterne årligt statistikker til Kommissionen over mængden af automatiske udvekslinger og, i det omfang det er muligt, oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter.

"4. Inden den 1. juli 2016 indgiver medlemsstaterne årligt statistikker til Kommissionen over mængden af automatiske udvekslinger og, i det omfang det er muligt, oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter. Kommissionen informerer Europa-Parlamentet om de modtagne oplysninger."

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – litra c

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Inden den 1. juli 2017 aflægger Kommissionen rapport med en oversigt over og en vurdering af de modtagne statistikker og oplysninger med hensyn til spørgsmål såsom de administrative og andre relevante omkostninger og fordele ved automatisk udveksling af oplysninger samt praktiske forhold i tilknytning hertil. Kommissionen forelægger eventuelt et forslag for Rådet om de kategorier og de betingelser, der er fastsat i stk. 1, herunder betingelsen om, at oplysninger om personer, der er hjemmehørende i andre medlemsstater, skal være tilgængelige, eller om de i stk. 3a nævnte elementer, eller begge.

5. Inden den 1. juli 2017 aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet med en oversigt over og en konsekvensvurdering af de modtagne statistikker og oplysninger med hensyn til spørgsmål såsom de administrative og andre relevante omkostninger og fordele ved automatisk udveksling af oplysninger samt praktiske forhold i tilknytning hertil. Kommissionen forelægger eventuelt et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om de kategorier af indkomst og kapital, de betingelser, der er fastsat i stk. 1, eller begge, herunder betingelsen om, at oplysninger om personer, der er hjemmehørende i andre medlemsstater, skal være tilgængelige, eller om de i stk. 3a nævnte elementer, eller begge.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – litra c

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at den kompetente myndighed i hver medlemsstat ved automatisk udveksling meddeler den kompetente myndighed i enhver anden medlemsstat oplysninger for så vidt angår beskatningsperioder fra og med den 1. januar 2017 om personer, der er hjemmehørende i den pågældende anden medlemsstat, vedrørende alle de kategorier af indkomst og kapital, som er anført i stk. 1, sådan som de skal forstås efter den nationale lovgivning i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne

a) at den kompetente myndighed i hver medlemsstat ved automatisk udveksling meddeler den kompetente myndighed i enhver anden medlemsstat oplysninger for så vidt angår beskatningsperioder fra og med den 1. januar 2017 om personer, der er hjemmehørende i den pågældende anden medlemsstat, vedrørende mindst tre særlige kategorier af indkomst og kapital, som er anført i stk. 1, sådan som de skal forstås efter den nationale lovgivning i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne

Begrundelse

Ikke alle medlemsstater disponerer over oplysninger om alle kategorier af indkomst og kapital, der er defineret i artikel 8, stk. 1. Den foreslåede afskaffelse af betingelsen for tilgængelighed af kategorierne fastsat i artikel 8, stk. 1, kan derfor og som følge af de store forskelle mellem skattesystemerne i medlemsstaterne generere for høje omkostninger, der er forbundet med den passende tilpasning af systemerne til udveksling af information, og dette er i modstrid med proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. I artikel 18 indsættes følgende stykke:

 

"2a. Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for overtrædelser af dette direktiv og træffer foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelse heraf. Disse sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning."

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 19 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 19a

 

Mandat til forhandlinger med tredjelande

 

Fra den [datoen for dette direktivs ikrafttræden] tilkommer det alene Kommissionen at forhandle aftaler med tredjelande om automatisk udveksling af oplysninger på vegne af Unionen. Medlemsstaterne indgår fra og med denne dato ingen bilaterale aftaler."

Begrundelse

I betragtning af den overordnede kontekst og de tilsagn, der blev afgivet på G20-topmødet og OECD's arbejde for at harmonisere automatisk udveksling af oplysninger, er det nødvendigt, at EU taler med én stemme, hvorfor Kommissionen bør tillægges retten til at forhandle med tredjelande på vegne af EU. Denne bestemmelse vil først træde i kraft på den dag, hvor dette nye direktiv træder i kraft, således at nugældende aftaler, f.eks. lov om overholdelse af skattelovgivningen vedrørende udenlandske konti (FATCA), ikke gøres overflødige.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 c (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 22 – stk. 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. I artikel 22, stk. 1, tilføjes følgende litra:

 

"ca) at stille alle fornødne menneskelige, teknologiske og finansielle ressourcer til rådighed for gennemførelsen af dette direktiv, i betragtning af omfanget og kompleksiteten af de oplysninger, der per 1. januar 2015 er omfattet af den automatiske udveksling af oplysninger."

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 d (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1d. Artikel 23, stk. 3, affattes således:

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af, om den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8 er effektiv, og de opnåede konkrete resultater. Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 26, stk. 2, i hvilken form og efter hvilke retningslinjer denne årlige vurdering skal fremsendes.

"3. Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af, om den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8 er effektiv, og de opnåede konkrete resultater. Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 26, stk. 2, i hvilken form og efter hvilke retningslinjer denne årlige vurdering skal fremsendes. Kommissionen informerer Europa-Parlamentet om medlemsstaternes vurdering hvert år."

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 e (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1e. Artikel 25 affattes således:

Al udveksling af oplysninger i henhold til dette direktiv er underlagt gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 95/46/EF. Medlemsstaterne begrænser dog med henblik på korrekt anvendelse af nærværende direktiv rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i artikel 10, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 og 21 i direktiv 95/46/EF i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte de interesser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra e), i nævnte direktiv.

"1. Al udveksling af oplysninger i henhold til dette direktiv er underlagt gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 95/46/EF. Medlemsstaterne begrænser dog med henblik på korrekt anvendelse af nærværende direktiv rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i artikel 10, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 og 21 i direktiv 95/46/EF i det omfang, det specifikt er nødvendigt for at beskytte de interesser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra e), i nævnte direktiv.

 

2. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at beskytte de udvekslede oplysninger mod uautoriseret adgang fra tredjeparts eller tredjelands side."

BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslog med sit forslag af 12. juni 2013 at udvide den automatiske udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne i EU som led i en intensiveret indsats mod skatteunddragelse. Forslaget tilføjer udbytte, kapitalgevinst, anden finansiel indkomst og kontosaldi til listen over kategorier, der er underlagt automatisk udveksling af oplysninger inden for EU. Dette vil bane vejen for, at EU vil råde over det mest omfattende system til automatisk udveksling af oplysninger i verden.

Dette forslag vil sammen med direktivet om beskatning af opsparing og det allerede gældende direktiv om administrativt samarbejde, som det nærværende forslag er beregnet til at supplere, betyde, at medlemsstaterne deler lige så mange oplysninger med hinanden, som de har forpligtet sig til at dele med USA i henhold til loven om overholdelse af skattelovgivningen vedrørende udenlandske konti (FATCA).

Ordføreren støtter fuldt op om Kommissionens forslag og finder, at det både er godt i tråd med Kommissionens handlingsplan om skattesvig og skatteunddragelse såvel som med Europa-Parlamentets holdning som udtrykt i dets initiativbetænkning om bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely. I krisetider, hvor de europæiske borgere pålægges skatteforhøjelser, er det af største betydning, at der tages hånd om problemet med skattesvig og skatteunddragelse, som anslås at forårsage et tab på 1 trillion EUR om året; det svarer til omtrent 2000 EUR pr. år for hver unionsborger.

Forslaget er også et svar på flere medlemsstaters anmodning om en ”EU-FATCA” i kølvandet på de bilaterale aftaler, der er indgået mellem en større række medlemsstater og USA inden for rammerne af deres lovgivning om overholdelse af skattelovgivningen vedrørende udenlandske konti. Endvidere knytter forslaget sig til og supplerer initiativer truffet på OECD-, G8/G20- og globalt niveau.

Ordføreren mener, at det nu er afgørende at fastholde tempoet og sørge for en hurtig vedtagelse og gennemførelse af forslaget, med overholdelse af den tidsfrist som Kommissionen har foreslået.

Det er nødvendigt, at EU indtager en førende rolle i at etablere en global standard for automatisk udveksling af oplysninger, og Kommissionen kan ved at etablere et EU-udvekslingssystem vise vejen i sit samarbejde med OECD i udformningen af en global standard.

Med henblik på bedre at kunne håndtere de aktuelle udfordringer foreslår ordføreren visse yderligere forbedringer til Kommissionens tekst:

Databeskyttelse

Det er nødvendigt, at den automatiske udveksling af oplysninger er fuldstændig i overensstemmelse med den nugældende EU-lovgivning om databeskyttelse og privatlivets fred, og selv om ordføreren er opmærksom på artikel 16 og 25 i Rådets direktiv 2011/16/EU, er der behov for yderligere afklaring af dette punkt, navnlig i betragtning af emnets følsomhed og den seneste internationale udvikling på området.

Bilaterale aftaler

Ordføreren er af den mening, at det fremover kun skal være Kommissionen, der forhandler aftaler med tredjelande om automatisk udveksling af oplysninger – såsom inden for området handel – i stedet for den nuværende praksis, hvor medlemsstaterne forhandler bilaterale aftaler. Ordføreren er ganske vist af den opfattelse, at forhandlingerne med USA om FATCA ville være faldet mere fordelagtigt ud for Unionen og medlemsstaterne, hvis Kommissionen havde forhandlet på vegne af EU på grundlag af et mandat fra medlemsstaterne, men han ønsker dog ikke at føje ændringer til de allerede indgåede aftaler, og ændringsforslaget specificerer derfor, at Kommissionens mandat til at forhandle på vegne af EU fremover først træder i kraft med det nye direktivs ikrafttræden.

Ressourcer

Ordføreren mener, at medlemsstaterne bør sikre effektiv gennemførelse af direktivet ved at mobilisere alle de fornødne menneskelige, teknologiske og finansielle ressourcer under hensyntagen til omfanget og kompleksiteten af de oplysninger, der fra og med 2015 er omfattet af den automatiske udveksling af oplysninger.

Sanktioner

Omend ordføreren er bevidst om, at direktivet primært er beregnet på forbindelserne og den automatiske udveksling af oplysninger mellem de nationale skattemyndigheder, så finder han, at medlemsstaterne skal forpligtes til at tage sanktioner i anvendelse med henblik på at indhente de oplysninger, der er nødvendige for, at den automatiske udveksling fungerer efter hensigten, for således at undgå tilfælde af aktører, der ikke lever op til de aftalte standarder.

UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (21.10.2013)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet
(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

Ordfører for udtalelse: Crescenzio Rivellini

KORT BEGRUNDELSE

Formålet med ændringsforslagene er at styrke Parlamentets kontrol og beskytte borgernes grundlæggende rettigheder. Parlamentet blander sig ikke i nationale beskatningspolitikker, eftersom direktivet drejer sig om tværnationalt administrativt samarbejde.

Som Kommissionen har påpeget, går der hvert år millioner af euro tabt på grund af skattesvig og skatteunddragelse, og Parlamentet afsøger mulighederne for bedre beskyttelse af EU’s finansielle interesser samt for at blokere for samfundsskadelig profitmageri, der fører til stigende ulighed og mistillid hos borgerne.

Eftersom udvidelsen af anvendelsesområdet for dette direktiv vil gøre kritiske og følsomme oplysninger tilgængelige, bør respekten for den enkeltes rettigheder, navnlig med hensyn til privatlivets fred og fortrolighed, også garanteres.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I de seneste år har skattesvig og skatteunddragelse givet stadig større udfordringer og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan. De nationale skatteindtægter bliver reduceret meget på grund af indkomst, der ikke angives og ikke beskattes. Derfor er der hurtigst muligt brug for at gøre skatteopkrævningen mere effektiv og virkningsfuld. Den automatiske udveksling af oplysninger er et vigtigt værktøj i den forbindelse, og Kommissionen påpegede i sin meddelelse af 6. december 2012 med en handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse1, at det var nødvendigt stærkt at promovere automatisk udveksling af oplysninger som fremtidens europæiske og internationale standard for gennemsigtighed og udveksling af oplysninger på skatteområdet. Det Europæiske Råd anmodede på sit møde den 22. maj 2013 om, at den automatiske udveksling af oplysninger på EU-plan og på globalt plan blev udvidet med henblik på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning.

(1) I de seneste år har skattesvig og skatteunddragelse givet stadig større udfordringer og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan. De nationale skatteindtægter bliver reduceret meget på grund af indkomst, der ikke angives og ikke beskattes, og som bidrager til social ulighed og uro. Derfor er der hurtigst muligt brug for at gøre skatteopkrævningen mere effektiv og virkningsfuld. Den automatiske udveksling af oplysninger er et vigtigt værktøj i den forbindelse, og Kommissionen påpegede i sin meddelelse af 6. december 2012 med en handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse1, at det var nødvendigt stærkt at promovere automatisk udveksling af oplysninger som fremtidens europæiske og internationale standard for gennemsigtighed og udveksling af oplysninger på skatteområdet. Det Europæiske Råd anmodede på sit møde den 22. maj 2013 om, at den automatiske udveksling af oplysninger på EU-plan og på globalt plan blev udvidet med henblik på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning.

_____________

____________

1 COM(2012)0722.

1 COM(2012)0722.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Som påpeget i anmodningen fra Det Europæiske Råd er det hensigtsmæssigt at bringe den i henhold til artikel 8, stk. 5, i direktiv 2011/16/EU mulige udvidelse af automatisk udveksling af oplysninger frem. Med et EU-initiativ sikres der en sammenhængende, konsekvent og alsidig tilgang i hele EU til automatisk udveksling af oplysninger i det indre marked, som vil kunne give omkostningsbesparelser til både skatteadministrationer og erhvervsdrivende.

(3) Som påpeget i anmodningen fra Det Europæiske Råd er det hensigtsmæssigt at bringe den i henhold til artikel 8, stk. 5, i direktiv 2011/16/EU mulige udvidelse af automatisk udveksling af oplysninger frem. Med et EU-initiativ sikres der en sammenhængende, konsekvent og alsidig tilgang i hele EU til automatisk udveksling af oplysninger i det indre marked, som ved hjælp af omkostningsbesparelser vil kunne give stordriftsfordele til både skatteadministrationer og erhvervsdrivende.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(10) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

 

I betragtning af følsomheden af de data, der skal indsamles, bør der lægges særlig vægt på respekten for privatlivets fred og på den berettigede forventning om fortrolighed, navnlig under undersøgelsesprocessen.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Målet for dette direktiv, nemlig at sikre et effektivt administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne på betingelser, som er forenelige med det indre markeds funktion, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af den påkrævede ensartethed og effektivitet bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(11) Målet for dette direktiv, nemlig at sikre et effektivt administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne på betingelser, som er forenelige med det indre markeds funktion, kan på grund af den påkrævede ensartethed og effektivitet bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba) Stk. 4 affattes således:

4. Inden den 1. juli 2016 indgiver medlemsstaterne årligt statistikker til Kommissionen over mængden af automatiske udvekslinger og, i det omfang det er muligt, oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter.

"4. Inden den 1. juli 2016 indgiver medlemsstaterne årligt statistikker til Kommissionen over mængden af automatiske udvekslinger og, i det omfang det er muligt, oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter. Kommissionen informerer Europa-Parlamentet om de modtagne oplysninger."

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – litra c

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Inden den 1. juli 2017 aflægger Kommissionen rapport med en oversigt over og en vurdering af de modtagne statistikker og oplysninger med hensyn til spørgsmål såsom de administrative og andre relevante omkostninger og fordele ved automatisk udveksling af oplysninger samt praktiske forhold i tilknytning hertil. Kommissionen forelægger eventuelt et forslag for Rådet om de kategorier og de betingelser, der er fastsat i stk. 1, herunder betingelsen om, at oplysninger om personer, der er hjemmehørende i andre medlemsstater, skal være tilgængelige, eller om de i stk. 3a nævnte elementer, eller begge.

5. Inden den 1. juli 2017 aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet med en oversigt over og en konsekvensanalyse af de modtagne oplysninger med hensyn til spørgsmål såsom de administrative og andre relevante omkostninger og fordele ved automatisk udveksling af oplysninger samt praktiske forhold i tilknytning hertil. Kommissionen forelægger eventuelt et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om de indkomst- og kapitalkategorier og/eller de betingelser, der er fastsat i stk. 1, herunder betingelsen om, at oplysninger om personer, der er hjemmehørende i andre medlemsstater, skal være tilgængelige, eller om de i stk. 3a nævnte elementer, eller begge.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ca) Artikel 23, stk. 3, affattes således:

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af, om den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8 er effektiv, og de opnåede konkrete resultater. Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 26, stk. 2, i hvilken form og efter hvilke retningslinjer denne årlige vurdering skal fremsendes.

"3. Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af, om den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8 er effektiv, og de opnåede konkrete resultater. Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 26, stk. 2, i hvilken form og efter hvilke retningslinjer denne årlige vurdering skal fremsendes. Kommissionen informerer i en årlig meddelelse Europa-Parlamentet om medlemsstaternes vurdering.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

cb) Artikel 25 affattes således:

Al udveksling af oplysninger i henhold til dette direktiv er underlagt gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 95/46/EF. Medlemsstaterne begrænser dog med henblik på korrekt anvendelse af nærværende direktiv rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i artikel 10, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 og 21 i direktiv 95/46/EF i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte de interesser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra e), i nævnte direktiv.

"Al udveksling af oplysninger i henhold til dette direktiv er underlagt gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 95/46/EF. Medlemsstaterne begrænser dog med henblik på korrekt anvendelse af nærværende direktiv rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i artikel 10, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 og 21 i direktiv 95/46/EF i det omfang, det specifikt er nødvendigt for at beskytte de interesser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra e), i nævnte direktiv."

PROCEDURE

Titel

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

Referencer

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

4.7.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

4.7.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Crescenzio Rivellini

19.7.2013

Dato for vedtagelse

2.10.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

PROCEDURE

Titel

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

Referencer

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Dato for høring af EP

27.6.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

4.7.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

19.6.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

George Sabin Cutaş

18.6.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

24.9.2013

17.10.2013

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

11

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Zdravka Bušić, Sari Essayah, Krišjānis Kariņš, Mojca Kleva Kekuš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Izaskun Bilbao Barandica, Yves Cochet, Mary Honeyball

Dato for indgivelse

12.11.2013