ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα

12.11.2013 - (COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS)) - *

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: George Sabin Cutaş


Διαδικασία : 2013/0188(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0376/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0376/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα

(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0348),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0200/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0376/2013),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επειδή τα αδήλωτα και αφορολόγητα εισοδήματα μειώνουν σημαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα, απαιτείται να βελτιωθεί επειγόντως η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της είσπραξης των φόρων. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, και η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τής 6ης Δεκεμβρίου 2012 που περιελάμβανε ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής8 υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθεί αποφασιστικά η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως το ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές πρότυπο διαφάνειας και ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 ζήτησε την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

(1) Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά σε καιρούς κρίσης. Επειδή τα αδήλωτα και αφορολόγητα εισοδήματα μειώνουν σημαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα, δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και οδηγούν σε απώλειες, απαιτείται να βελτιωθεί επειγόντως η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της είσπραξης των φόρων. Χρειάζεται να υπάρχουν αποτελεσματικά συστήματα για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της είσπραξης φόρων και να προσδιορίζεται ποιου κράτους μέλους η φορολογική νομοθεσία είναι εφαρμοστέα. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, και η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τής 6ης Δεκεμβρίου 2012 που περιελάμβανε ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής8 υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθεί αποφασιστικά η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως το ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές πρότυπο διαφάνειας και ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων9 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 ζήτησαν την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

_____________

____________

8 COM(2012)722 τελικό.

8 COM(2012)722 τελικό.

9 P7_TA-PROV(2013)0205.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Στο παρελθόν, η φορολογική πολιτική εθεωρείτο ως εξ ολοκλήρου θέμα εθνικής αρμοδιότητας, στο οποίο η Ένωση δεν είχε ρόλο. Σήμερα, η παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται την εξέταση των φορολογικών ζητημάτων και σε ενωσιακό επίπεδο. Αντί να έχουμε σειρά διμερών συμφωνιών μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών θα ήταν αποτελεσματικότερο και χρησιμότερο να συντονίζει η Επιτροπή την ανταλλαγή των φορολογικών πληροφοριών εξ ονόματος των κρατών μελών. Τα διάφορα πρότυπα που αφορούν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Αυτό αποδεικνύεται αχρείαστα πολύπλοκο και επιβάλλει κόστος αχρείαστα υψηλό τόσο στα κράτη μέλη όσο και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ένωσης.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Στις προτεινόμενες τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας λείπει ένας αριθμός απαραίτητων εξηγήσεων και ορισμών, στοιχείο που περιπλέκει πολύ την κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου και τη συνολική θεώρηση των αντικτύπων της πρότασης. Κατά συνέπεια, πρέπει να συνταχθούν οι ορισμοί κατά τρόπο ώστε να συντονιστούν με τις εργασίες του ΟΟΣΑ επί του θέματος.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Όπως τονίστηκε στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι σκόπιμο να προωθηθεί η επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που ήδη προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Η ανάληψη πρωτοβουλίας από την ΕΕ διασφαλίζει μια συνεκτική, συνεπή και ολοκληρωμένη προσέγγιση από όλα τα κράτη μέλη, όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στην εσωτερική αγορά, η οποία θα οδηγούσε σε μείωση του κόστους τόσο για τις φορολογικές υπηρεσίες όσο και για τις επιχειρήσεις.

(3) Όπως τονίστηκε στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι σκόπιμο να προωθηθεί η επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που ήδη προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Η ανάληψη πρωτοβουλίας από την ΕΕ διασφαλίζει μια συνεκτική, συνεπή και ολοκληρωμένη προσέγγιση από όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στην εσωτερική αγορά, και είναι σημαντική προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των φορολογικών συστημάτων και να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά, στην οποία η συνύπαρξη 28 εθνικών φορολογικών συστημάτων θέτει ζητήματα διπλής φορολόγησης και στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Η ανταλλαγή πληροφοριών επί ίσοις όροις δεν θα αποβεί μόνο προς όφελος των κρατών μελών, αλλά και η Ένωση θα μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προαγωγή παρόμοιων προτύπων διεθνώς.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν διοικητική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών η οποία να μην παραβιάζει τα διαδικαστικά δικαιώματα των φορολογουμένων και το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ της 19ης Ιουνίου 2013 και τη δήλωση της Ομάδας G20 που εκδόθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 6 Σεπτεμβρίου 2013, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να εδράζεται σε κοινό παγκόσμιο πρότυπο το οποίο θα εγγυάται επαρκή εμπιστευτικότητα και κατάλληλη χρησιμοποίηση των ανταλλασσόμενων πληροφοριών. Η επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών θα αποτελεί τη συμβολή της Ένωσης στις εργασίες του ΟΟΣΑ και θα πρέπει να αυξάνει τις πιθανότητες θέσπισης ενός συνεπούς παγκόσμιου συστήματος βασισμένου στο νέο πρότυπο του ΟΟΣΑ, που προβλέπεται να παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο του 2014.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3γ) Όταν διαβιβάζονται δεδομένα στις φορολογικές αρχές με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη, έχει σημασία να ορίζεται επακριβώς ο τρόπος με τον οποίον οι αρχές αυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν συνάψει ή έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να συνάψουν συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με τον νόμο περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (γνωστό ως "FATCA") σημαίνει ότι αυτά τα κράτη παρέχουν ή θα παρέχουν ευρύτερη συνεργασία κατά την έννοια του άρθρου 19 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ και, είναι ή θα είναι υποχρεωμένα να παρέχουν εξίσου ευρύτερη συνεργασία προς τα άλλα κράτη μέλη.

(4) Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν συνάψει ή έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να συνάψουν συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με τον νόμο περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (γνωστό ως "FATCA") σημαίνει ότι αυτά τα κράτη παρέχουν ή θα παρέχουν ευρύτερη συνεργασία κατά την έννοια του άρθρου 19 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ και, είναι ή θα είναι υποχρεωμένα να παρέχουν εξίσου ευρύτερη συνεργασία προς τα άλλα κράτη μέλη. Είναι σημαντικό να επεκταθεί η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ώστε να αντιστοιχεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το μοντέλο των διμερών συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες (συμφωνίες FATCA).

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Για να μειωθούν οι αμφισημίες και οι ασυνέπειες και να επιτευχθεί χαμηλότερο κόστος, είναι ουσιαστικό η υλοποίηση τη παρούσας οδηγίας να συντονίζεται με την υλοποίηση των συμφωνιών FATCA.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η σύναψη παράλληλων και μη συντονισμένων συμφωνιών από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ θα οδηγούσε σε στρεβλώσεις επιζήμιες για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με βάση μια ενωσιακή νομοθετική πράξη θα απάλλασσε τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να επικαλούνται αυτή τη διάταξη με σκοπό τη σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για το ίδιο θέμα λόγω της έλλειψης σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

(5) Η σύναψη παράλληλων και μη συντονισμένων συμφωνιών από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ θα οδηγούσε σε στρεβλώσεις επιζήμιες για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την ενωσιακή προσέγγιση συνολικά. Η επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με βάση μια ενωσιακή νομοθετική πράξη θα απάλλασσε τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να επικαλούνται αυτή τη διάταξη με σκοπό τη σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για το ίδιο θέμα λόγω της έλλειψης σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου η Ένωση θα μπορούσε να βρεθεί σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση για να επιδιώξει αυστηρότερα πρότυπα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Εντός του ΟΟΣΑ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες με σκοπό την επεξεργασία διμερών και πολυμερών πρότυπων συμφωνιών ανταλλαγής πληροφοριών. Διεξάγονται επίσης διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεγάλο αριθμό κρατών για την εφαρμογή του FATCA μέσω διμερών συμφωνιών. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται στην οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας ρυθμίζουν εν πολλοίς την ανταλλαγή πληροφοριών στην οποία παραπέμπουν ο FATCA και οι εργασίες του ΟΟΣΑ. Η Επιτροπή πρέπει να καταστήσει σαφείς τις σχέσεις που υφίστανται μεταξύ αυτών των ρυθμιστικών διατάξεων για να εξασφαλιστεί ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα μπορούν να εφαρμοστούν από τις εθνικές φορολογικές αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν ευθύνη για την εφαρμογή τους.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Οι νέες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου στις οποίες η παρούσα οδηγία επιβάλλει την ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να καθορίζονται συναρτήσει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Στόχος της ισχύουσας παροχής στις εθνικές φορολογικές αρχές των πληροφοριών που σχετίζονται με τα εισοδήματα από κεφάλαιο και υπηρεσίες είναι, μεταξύ άλλων, να χρησιμεύσουν ως βάση για φορολόγηση και για ανταλλαγές πληροφοριών με άλλα κράτη. Εάν τροποποιηθεί τώρα η υποχρέωση πληροφόρησης και οι πληροφορίες αντλούνται με μοναδικό σκοπό να ανταλλάσσονται, έχει ουσιαστική σημασία να καταστεί σαφής ο τρόπος με τον οποίον οι εθνικές φορολογικές αρχές θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η αναθεώρηση του όρου της διαθεσιμότητας, που θα πραγματοποιηθεί το 2017, θα πρέπει να επεκταθεί και στις πέντε κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ώστε να εξεταστεί η περίπτωση ανταλλαγής πληροφοριών από όλα τα κράτη μέλη για όλες αυτές τις κατηγορίες.

(9) Η αναθεώρηση του όρου της διαθεσιμότητας, που θα πραγματοποιηθεί το 2017, θα πρέπει να επεκταθεί και στις τέσσερις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ώστε να εξεταστεί η περίπτωση ανταλλαγής πληροφοριών από όλα τα κράτη μέλη για όλες αυτές τις κατηγορίες.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να θεσπίσει κυρώσεις για παραβάσεις της παρούσας οδηγίας και πρέπει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς αυτήν.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λόγω της ευαισθησίας των δεδομένων που θα συλλέγονται, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας και στην εύλογη προσδοκία εμπιστευτικότητας, ιδίως κατά τη διάρκεια ενδεχόμενων διαδικασιών έρευνας.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/16/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 3α – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3a. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί, με αυτόματη ανταλλαγή, στην αρμόδια αρχή κάθε άλλου κράτους μέλους πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2014 όσον αφορά τα εξής στοιχεία που καταβάλλονται, εξασφαλίζονται ή διακρατούνται από κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς άμεσο ή έμμεσο όφελος του πραγματικού δικαιούχου ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και κατοικεί στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος:

3a. Σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί, με αυτόματη ανταλλαγή, στην αρμόδια αρχή κάθε άλλου κράτους μέλους πληροφορίες, εάν διατίθενται, σχετικά με τις φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2014 όσον αφορά τα εξής στοιχεία που καταβάλλονται, εξασφαλίζονται ή διακρατούνται από κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς άμεσο ή έμμεσο όφελος του πραγματικού δικαιούχου ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και κατοικεί στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος:

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος 3 α του άρθρου 8, η οποία ορίζει τις νέες κατηγορίες που υπόκεινται στην ανταλλαγή πληροφοριών, δεν περιέχει, εν αντιθέσει προς την παράγραφο 1, ερμηνευτική ρήτρα, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στην έμπρακτη εφαρμογή των υποχρεώσεων που ορίζει η οδηγία. Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες ερμηνείας και τις αμφισημίες των σχετικών εννοιών, πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο 8 παράγραφος 3α μια ρήτρα που να παραπέμπει στην εθνική νομοθεσία για τις νέες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που υπόκεινται στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

βα) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Πριν από την 1η Ιουλίου 2016, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή σε ετήσια βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο των αυτόματων ανταλλαγών και, στο μέτρο του δυνατού, πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και οφέλη που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές καθώς και οποιεσδήποτε μεταβολές, τόσο για τις φορολογικές αρχές όσο και για τους τρίτους.

«4. Πριν από την 1η Ιουλίου 2016, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή σε ετήσια βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο των αυτόματων ανταλλαγών και, στο μέτρο του δυνατού, πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και οφέλη που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές καθώς και οποιεσδήποτε μεταβολές, τόσο για τις φορολογικές αρχές όσο και για τους τρίτους. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις πληροφορίες που ελήφθησαν.»

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 2011/16/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Πριν από την 1η Ιουλίου 2017, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση που περιλαμβάνει ανασκόπηση και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που έχουν ληφθεί, για θέματα όπως οι διοικητικές και λοιπές σχετικές δαπάνες για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και τα οφέλη από αυτήν καθώς και οι σχετικές πρακτικές πτυχές. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση προς το Συμβούλιο όσον αφορά τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου και/ή τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης ότι πρέπει να είναι διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν άτομα τα οποία κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη ή τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3α ή και τα δύο.

5. Πριν από την 1η Ιουλίου 2017, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση που περιλαμβάνει ανασκόπηση και αξιολόγηση αντικτύπου των στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που έχουν ληφθεί, για θέματα όπως οι διοικητικές και λοιπές σχετικές δαπάνες για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και τα οφέλη από αυτήν καθώς και οι σχετικές πρακτικές πτυχές. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου, τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, ή και τα δύο, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης ότι πρέπει να είναι διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν άτομα τα οποία κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη ή τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3α ή και τα δύο.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 2011/16/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή κάθε τυχόν άλλου κράτους μέλους, με αυτόματη ανταλλαγή, πληροφορίες που αφορούν φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2017 και εξής σχετικά με άτομα που κατοικούν σε αυτό το άλλο κράτος μέλος, όσον αφορά όλες τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου της παραγράφου 1, όπως αυτές ορίζονται στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες,

α) η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή κάθε τυχόν άλλου κράτους μέλους, με αυτόματη ανταλλαγή, πληροφορίες που αφορούν φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2017 και εξής σχετικά με άτομα που κατοικούν σε αυτό το άλλο κράτος μέλος, όσον αφορά τουλάχιστον τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου της παραγράφου 1, όπως αυτές ορίζονται στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες,

Αιτιολόγηση

Δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη πληροφορίες που να σχετίζονται με όλες τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. Κατά συνέπεια, και έχοντας υπόψη την ποικιλομορφία των φορολογικών καθεστώτων των κρατών μελών, η προβλεπόμενη διαγραφή του όρου της διαθεσιμότητας για τις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 θα μπορούσε να προκαλέσει υπέρμετρες δαπάνες σχετικές με την προσαρμογή των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών, κάτι που αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Οδηγία 2011/16/ΕΚ

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Στο άρθρο 18, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«2α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κυρώσεις για παραβάσεις της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς αυτήν. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.»

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Οδηγία 2011/16/ΕΚ

Άρθρο 19 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 19α

 

Εντολή για διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες

 

Από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] μόνον η Επιτροπή διαπραγματεύεται τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (ΑΑΠ) εξ ονόματος της Ένωσης. Από την ημερομηνία αυτή τα κράτη μέλη δεν συνάπτουν διμερείς συμφωνίες.»

Αιτιολόγηση

Με δεδομένο το παγκόσμιο πλαίσιο και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στην Ομάδα G20, καθώς και τις εργασίες του ΟΟΣΑ για εναρμόνιση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, η ΕΕ χρειάζεται να ομιλεί με μία μόνο φωνή, στη δε Επιτροπή πρέπει να δοθεί το δικαίωμα να διαπραγματεύεται με τρίτα κράτη εξ ονόματος της ΕΕ. Τούτο θα τεθεί σε ισχύ μόνο την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της νέας οδηγίας, ώστε να μην καταστήσει περιττές ισχύουσες συμφωνίες, π.χ. σχετικά με τον FATCA.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Οδηγία 2011/16/ΕΚ

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ. Στο άρθρο 22 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«γα) να διαθέτουν όλους τους ανθρώπινους, τεχνολογικούς και χρηματοδοτικούς πόρους που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας, δεδομένων της ποσότητας και του πολυσύνθετου χαρακτήρα των πληροφοριών που υπόκεινται στην αυτόματη ανταλλαγή από 1ης Ιανουαρίου 2015.»

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Οδηγία 2011/16/ΕΚ

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1δ. Στο άρθρο 23, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται με το εξής:

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή μια ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επετεύχθησαν. Η μορφή και οι όροι κοινοποίησης αυτής της ετήσιας αξιολόγησης εγκρίνονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

"3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή μια ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επετεύχθησαν. Η μορφή και οι όροι κοινοποίησης αυτής της ετήσιας αξιολόγησης εγκρίνονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει σε ετήσια βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις αξιολογήσεις που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη.»

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Οδηγία 2011/16/ΕΚ

Άρθρο 25

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1ε. Το άρθρο 25 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της παρούσας οδηγίας υπόκειται στις εκτελεστικές διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη, για τον σκοπό της ορθής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, περιορίζουν την εμβέλεια των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1, των άρθρων 12 και 21 της οδηγίας 95/46/ΕΚ στο βαθμό που απαιτείται προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της εν λόγω οδηγίας.

«1. Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της παρούσας οδηγίας υπόκειται στις εκτελεστικές διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη, για τον σκοπό της ορθής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, περιορίζουν την εμβέλεια των απαγορεύσεων και δικαιωμάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1, των άρθρων 12 και 21 της οδηγίας 95/46/ΕΚ στο βαθμό που απαιτείται ειδικά προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα που αναφέρονται μέσα στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της εν λόγω οδηγίας.

 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανταλλασσόμενων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων ή τρίτων χωρών σε αυτές.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την πρόταση με ημερομηνία 12 Ιουνίου 2013 η Επιτροπή πρεσβεύει το να επεκταθεί η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (ΑΑΠ) μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών στην ΕΕ ως μέρος της ενισχυμένης καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Δυνάμει αυτής της πρότασης μερίσματα, κεφαλαιακό κέρδος, πάσης άλλης μορφής χρηματοοικονομικά έσοδα και υπόλοιπα λογαριασμών θα προστεθούν στον κατάλογο των κατηγοριών εισοδήματος που υπόκεινται σε ΑΑΠ εντός της ΕΕ. Τούτο θα οδηγήσει στο να αποκτήσει η ΕΕ το διεξοδικότερο σύστημα ΑΑΠ στον κόσμο.

Από κοινού με την οδηγία της ΕΕ για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων και την ήδη υφισταμένη οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την οποία αποσκοπεί να τροποποιήσει, η παρούσα πρόταση σημαίνει ότι τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν μεταξύ τους τόσες πληροφορίες όσες έχουν αναλάβει δέσμευση να ανταλλάσσουν με τις ΗΠΑ δυνάμει του νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA).

Ο εισηγητής σας υποστηρίζει πλήρως την πρόταση που διατυπώνει η Επιτροπή και θεωρεί ότι η πρόταση συνάδει τόσο με το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής όσο και με τη θέση που εξέφραζε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ιδία πρωτοβουλία έκθεσή του σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων. Σε καιρούς κρίσης, όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες συχνά αντιμετωπίζουν αυξήσεις της φορολογίας, είναι άκρως απαραίτητο να επιληφθεί κανείς των θεμάτων φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής που προκαλούν απώλειες ύψους κατ’ εκτίμηση 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ κατ’ έτος· κόστος κατά προσέγγιση 2000 ευρώ κατ’ έτος για έκαστο Ευρωπαίο πολίτη.

Αποτελεί επίσης απόκριση στα αιτήματα από πλείονα κράτη μέλη για έναν "ΕΕ FATCA", μετά τη σύναψη διμερών συμφωνιών ανάμεσα σε πλείονα κράτη μέλη και τις ΗΠΑ δυνάμει του FATCA. Συνδέεται επίσης και συμπληρώνει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΟΟΣΑ, Ομάδων G8/G20 καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο εισηγητής σας θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί αυτή η δυναμική και να εξασφαλισθεί ταχεία έγκριση και υλοποίηση της πρότασης τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η Επιτροπή.

Η ΕΕ χρειάζεται να πρωτοστατεί στην καθιέρωση παγκοσμίου προτύπου αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και με την καθιέρωση ευρωπαϊκού συστήματος ΑΑΠ, η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για τη διαμόρφωση αυτού του παγκόσμιου προτύπου.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων, ο συντάκτης της παρούσας προτείνει μερικές περαιτέρω βελτιώσεις στο κείμενο της Επιτροπής.

Προστασία των δεδομένων

Η ΑΑΠ χρειάζεται να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη προς την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την προσωπική σφαίρα, και ενώ ο εισηγητής σημειώνει τα άρθρα 16 και 25 της οδηγίας 2011/16/ ΕΕ του Συμβουλίου, φρονεί ότι είναι αναγκαία περαιτέρω αποσαφήνιση επί του θέματος, ειδικά δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος και των εξελίξεων που ανέκυψαν προσφάτως σε διεθνές επίπεδο.

Διμερείς συμφωνίες

Ο εισηγητής θεωρεί ότι στο μέλλον μόνον η Επιτροπή πρέπει να διαπραγματεύεται συμφωνίες με τρίτα κράτη σχετικά με την ΑΑΠ – όπως συμβαίνει στον τομέα του εμπορίου – αντί της ισχύουσας πρακτικής όπου τα κράτη μέλη διαπραγματεύονται διμερείς συμφωνίες. Ενώ ο εισηγητής πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τον FATCA θα είχαν αποβεί περισσότερο προς το συμφέρον της ΕΕ και των κρατών μελών εάν διαπραγματευτής εξ ονόματος της ΕΕ ήταν η Επιτροπή, έχοντας σχετική εντολή από τα κράτη μέλη, δεν επιθυμεί πάντως να επιφέρει αλλαγές στις συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί, και συνεπώς η τροπολογία καθιστά σαφές ότι η λήψη εντολής από την Επιτροπή για να διαπραγματεύεται στο μέλλον εξ ονόματος της ΕΕ αρχίζει να ισχύει με την έναρξη ισχύος αυτής της νέας οδηγίας.

Πόροι

Ο εισηγητής πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν αποτελεσματική υλοποίηση της οδηγίας κινητοποιώντας όλους τους ανθρώπινους, τεχνολογικούς και χρηματοδοτικούς πόρους που είναι αναγκαίοι, λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα και τον πολυσύνθετο χαρακτήρα των πληροφοριών που υπόκεινται στην αυτόματη ανταλλαγή από το 2015.

Κυρώσεις

Μολονότι ο εισηγητής έχει επίγνωση του ότι η παρούσα οδηγία κατά κύριο λόγο αποσκοπεί στη σχέση και την ΑΑΠ μεταξύ εθνικών φορολογικών αρχών, θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να χρησιμοποιούν κυρώσεις προκειμένου να αποκτούν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της ΑΑΠ, έτσι ώστε να αποφευχθεί η μη συμμόρφωση ορισμένων οντοτήτων προς τα συμπεφωνημένα πρότυπα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (21.10.2013)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα
(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Crescenzio Rivellini

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι τροπολογίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Το Κοινοβούλιο δεν υπεισέρχεται στις εθνικές φορολογικές πολιτικές, καθόσον η οδηγία ασχολείται με τη διεθνική διοικητική συνεργασία.

Όπως επισήμανε η Επιτροπή, η ετήσια απώλεια λόγω φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ, και το Κοινοβούλιο εξετάζει τη δυνατότητα καλύτερης προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων αλλά και ανάσχεσης της κοινωνικά επιζήμιας κερδοσκοπίας που οδηγεί σε όξυνση των ανισοτήτων και της καχυποψίας των πολιτών.

Δεδομένου ότι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας θα καταστήσει διαθέσιμες διάφορες κρίσιμες και ευαίσθητες πληροφορίες, χρειάζεται επίσης να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών, και κυρίως της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επειδή τα αδήλωτα και αφορολόγητα εισοδήματα μειώνουν σημαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα, απαιτείται να βελτιωθεί επειγόντως η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της είσπραξης των φόρων. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, και η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τής 6ης Δεκεμβρίου 2012 που περιελάμβανε ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής1 υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθεί αποφασιστικά η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως το ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές πρότυπο διαφάνειας και ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 ζήτησε την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

(1) Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα αδήλωτα και αφορολόγητα εισοδήματα μειώνουν σημαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα και συμβάλλουν στην κοινωνική ανισότητα και αναταραχή. Απαιτείται να βελτιωθεί επειγόντως η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της είσπραξης των φόρων. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, και η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τής 6ης Δεκεμβρίου 2012 που περιελάμβανε ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής1 υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθεί αποφασιστικά η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως το ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές πρότυπο διαφάνειας και ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 ζήτησε την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

_____________

____________

1 COM(2012)722 τελικό

1COM(2012)722 τελικό

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Όπως τονίστηκε στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι σκόπιμο να προωθηθεί η επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που ήδη προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Η ανάληψη πρωτοβουλίας από την ΕΕ διασφαλίζει μια συνεκτική, συνεπή και ολοκληρωμένη προσέγγιση από όλα τα κράτη μέλη, όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στην εσωτερική αγορά, η οποία θα οδηγούσε σε μείωση του κόστους τόσο για τις φορολογικές υπηρεσίες όσο και για τις επιχειρήσεις.

(3) Όπως τονίστηκε στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι σκόπιμο να προωθηθεί η επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που ήδη προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Η ανάληψη πρωτοβουλίας από την ΕΕ διασφαλίζει μια συνεκτική, συνεπή και ολοκληρωμένη προσέγγιση από όλα τα κράτη μέλη, όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στην εσωτερική αγορά, η οποία θα οδηγούσε σε οικονομίες κλίμακας μέσω της μείωσης του κόστους τόσο για τις φορολογικές υπηρεσίες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Λόγω της ευαισθησίας των δεδομένων που θα συλλέγονται, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας και στην εύλογη προσδοκία εμπιστευτικότητας, ιδίως κατά τη διάρκεια διαδικασιών έρευνας.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποτελεσματική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο συμβατό με τη δέουσα λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζει το άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

(11) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποτελεσματική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο συμβατό με τη δέουσα λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μπορεί, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζει το άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

βα) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Πριν από την 1η Ιουλίου 2016, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή σε ετήσια βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο των αυτόματων ανταλλαγών και, στο μέτρο του δυνατού, πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και οφέλη που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές καθώς και οποιεσδήποτε μεταβολές, τόσο για τις φορολογικές αρχές όσο και για τους τρίτους.

«4. Πριν από την 1η Ιουλίου 2016, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή σε ετήσια βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο των αυτόματων ανταλλαγών και, στο μέτρο του δυνατού, πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και οφέλη που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές καθώς και οποιεσδήποτε μεταβολές, τόσο για τις φορολογικές αρχές όσο και για τους τρίτους. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις πληροφορίες που ελήφθησαν.»

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 2011/16/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Πριν από την 1η Ιουλίου 2017, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση που περιλαμβάνει ανασκόπηση και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που έχουν ληφθεί, για θέματα όπως οι διοικητικές και λοιπές σχετικές δαπάνες για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και τα οφέλη από αυτήν καθώς και οι σχετικές πρακτικές πτυχές. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση προς το Συμβούλιο όσον αφορά τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου και/ή τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης ότι πρέπει να είναι διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν άτομα τα οποία κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη ή τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3α ή και τα δύο.

5. Πριν από την 1η Ιουλίου 2017, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση που περιλαμβάνει ανασκόπηση και αξιολόγηση αντικτύπου των πληροφοριών που έχουν ληφθεί, για θέματα όπως οι διοικητικές και λοιπές σχετικές δαπάνες για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και τα οφέλη από αυτήν καθώς και οι σχετικές πρακτικές πτυχές. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου και/ή τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης ότι πρέπει να είναι διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν άτομα τα οποία κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη ή τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3α ή και τα δύο.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΚ

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1α) Στο άρθρο 23, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή μια ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επετεύχθησαν. Η μορφή και οι όροι κοινοποίησης αυτής της ετήσιας αξιολόγησης εγκρίνονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

«3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή μια ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επετεύχθησαν. Η μορφή και οι όροι κοινοποίησης αυτής της ετήσιας αξιολόγησης εγκρίνονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. Η Επιτροπή, με ετήσια ανακοίνωση, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις αξιολογήσεις που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη.»

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΚ

Άρθρο 25

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1β) Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της παρούσας οδηγίας υπόκειται στις εκτελεστικές διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη, για τον σκοπό της ορθής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, περιορίζουν την εμβέλεια των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1, των άρθρων 12 και 21 της οδηγίας 95/46/ΕΚ στο βαθμό που απαιτείται προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της εν λόγω οδηγίας.

«Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της παρούσας οδηγίας υπόκειται στις εκτελεστικές διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη, για τον σκοπό της ορθής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, περιορίζουν την εμβέλεια των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1, των άρθρων 12 και 21 της οδηγίας 95/46/ΕΚ στο βαθμό που απαιτείται ειδικά προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της εν λόγω οδηγίας».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

4.7.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

4.7.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Crescenzio Rivellini

19.7.2013

Ημερομηνία έγκρισης

2.10.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

María Auxiliadora Correa Zamora, Σπύρος Δανέλλης, Wolf Klinz, Gesine Meissner

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

27.6.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

4.7.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

JURI

19.6.2013

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

George Sabin Cutaş

18.6.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.9.2013

17.10.2013

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

0

11

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Νικόλαος Χουντής, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Zdravka Bušić, Sari Essayah, Krišjānis Kariņš, Mojca Kleva Kekuš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Yves Cochet, Mary Honeyball

Ημερομηνία κατάθεσης

12.11.2013