MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla

12.11.2013 - (COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: George Sabin Cutaş


Menettely : 2013/0188(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0376/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0376/2013
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla

(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0348),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0200/2013),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A7-0376/2013),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Veropetoksiin ja veronkiertoon liittyvät haasteet ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti, ja niistä on tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja maailmanlaajuisesti. Ilmoittamattomat ja verottamatta jäävät tulot vähentävät huomattavasti kansallisia verotuloja. Veronkannon tehokkuutta ja tuloksellisuutta on siksi kiireellisesti parannettava. Automaattinen tietojenvaihto on tässä mielessä tärkeä väline, ja komission 6 päivänä joulukuuta 2012 antamassa tiedonannossa8, joka sisältää toimintasuunnitelman veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi, korostetaan tarvetta edistää voimakkaasti automaattista tietojenvaihtoa eurooppalaisena ja kansainvälisenä veroasioita koskevana avoimuuden ja tietojenvaihdon normina. Eurooppa-neuvosto pyysi 22 päivänä toukokuuta 2013, että automaattista tiedonvaihtoa laajennettaisiin unionin ja maailmanlaajuisella tasolla veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.

(1) Veropetoksiin, veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun liittyvät haasteet ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti, ja niistä on tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja maailmanlaajuisesti erityisesti kriisiaikoina. Ilmoittamattomat ja verottamatta jäävät tulot vähentävät huomattavasti kansallisia verotuloja, vääristävät kilpailuolosuhteita ja johtavat tulonmenetyksiin. Veronkannon tehokkuutta ja tuloksellisuutta on siksi kiireellisesti parannettava. Veronkannon tehokkuuden parantamiseksi ja sen määrittämiseksi, minkä jäsenvaltion verolainsäädäntöä sovelletaan, olisi oltava käytössä tehokkaita järjestelmiä. Automaattinen tietojenvaihto on tässä mielessä tärkeä väline, ja komission 6 päivänä joulukuuta 2012 antamassa tiedonannossa8, joka sisältää toimintasuunnitelman veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi, korostetaan tarvetta edistää voimakkaasti automaattista tietojenvaihtoa eurooppalaisena ja kansainvälisenä veroasioita koskevana avoimuuden ja tietojenvaihdon normina. Euroopan parlamentti pyysi 21. toukokuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunnasta9 ja Eurooppa‑neuvosto päätelmissään 22 päivänä toukokuuta 2013, että automaattista tiedonvaihtoa laajennettaisiin unionin ja maailmanlaajuisella tasolla veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.

 

_____________

____________

8 COM(2012) 722 final.

8 COM(2012) 722 final.

9 P7_TA-PROV(2013)0205.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Aikaisemmin veropolitiikkaa pidettiin yksinomaan kansalliseen toimivaltaan kuuluvana asiana, johon unionin ei ollut syytä puuttua. Nyt globalisaation vuoksi verotuksesta olisi keskusteltava myös unionin tasolla. Olisi tehokkaampaa ja vaikuttavampaa, jos komissio koordinoisi veroasioita koskevaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden puolesta sen sijaan, että jäsenvaltiot tekevät joukon kahdenvälisiä sopimuksia. Automaattisessa tiedonvaihdossa sovelletaan eri maissa eri normeja, mikä on turhan monimutkaista ja aiheuttaa suuria kustannuksia sekä jäsenvaltioille että unionissa toimiville rahoituslaitoksille.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Tähän direktiiviin ehdotettuja muutoksia ei ole riittävästi selitetty ja määritelty, mikä vaikeuttaa huomattavasti sääntelykehyksen ymmärtämistä ja ehdotuksen vaikutusten kokonaisvaltaista hahmottamista. Siksi määritelmien kehittäminen olisi sovitettava yhteen OECD:n alalla tekemän työn kanssa.

 

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvoston pyyntö osoittaa, että on aiheellista aikaistaa automaattisen tietojenvaihdon laajentamista, jota direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan 5 kohdassa jo kaavaillaan. Unionin aloitteella varmistetaan unionin laajuisesti yhtenäinen, johdonmukainen ja kattava lähestymistapa automaattiseen tietojenvaihtoon sisämarkkinoilla, mikä johtaisi kustannussäästöihin sekä veroviranomaisille että talouden toimijoille.

(3) Eurooppa-neuvoston pyyntö osoittaa, että on aiheellista aikaistaa automaattisen tietojenvaihdon laajentamista, jota direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan 5 kohdassa jo kaavaillaan. Unionin aloitteella varmistetaan unionin laajuisesti yhtenäinen, johdonmukainen ja kattava lähestymistapa automaattiseen tietojenvaihtoon sisämarkkinoilla, ja sitä tarvitaan verojärjestelmien tehostamiseksi ja jotta voidaan lujittaa sisämarkkinoita, joilla 28 kansallisen verojärjestelmän rinnakkaiselo aiheuttaa kaksinkertaisen verotuksen ja kilpailun vääristymisen kaltaisia ongelmia. Sen lisäksi, että jäsenvaltiot hyötyisivät yhtäläisesti tietojenvaihdosta, unioni voisi tässä yhteydessä ottaa johtavan roolin samankaltaisten kansainvälisten normien edistämisessä.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava hallinnollinen yhteistyö ja tiedonvaihto tavalla, joka ei loukkaa veronmaksajien menettelyihin liittyviä oikeuksia tai heidän oikeuttaan yksityisyyteen.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) OECD:n 19 päivänä kesäkuuta 2013 antaman raportin ja G20-ryhmän Pietarissa 6 päivänä syyskuuta 2013 antaman julkilausuman mukaan automaattisessa tiedonvaihdossa on noudatettava yhteistä maailmanlaajuista mallia, jossa taataan tietojen riittävä luotettavuus ja asianmukainen hyödyntäminen. Unioni voi veroasioita koskevaa automaattista tiedonvaihtoa laajentamalla antaa panoksensa OECD:n työhön ja edistää yhtenäisen maailmanlaajuisen järjestelmän käyttöönottoa helmikuussa 2014 esiteltävän OECD:n uuden normin pohjalta.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c) Kun veroviranomaisille toimitetaan tietoja muiden maiden kanssa tapahtuvaa tiedonvaihtoa varten, on tärkeää täsmentää, miten kyseiset viranomaiset voivat käyttää näitä tietoja.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Se, että jäsenvaltiot ovat tehneet tai ovat ilmaisseet aikomuksensa tehdä Amerikan Yhdysvaltojen kanssa sopimuksia, jotka liittyvät sen Foreign Account Tax Compliance -lainsäädäntöön (tähän viitataan yleisesti nimityksellä ’FATCA’), tarkoittaa, että ne tarjoavat tai aikovat tarjota direktiivin 2011/16/EU 19 artiklassa tarkoitettua laajempaa yhteistyötä, jolloin niillä on tai tulee olemaan velvollisuus tarjota tällaista laajempaa yhteistyötä myös muille jäsenvaltioille.

(4) Se, että jäsenvaltiot ovat tehneet tai ovat ilmaisseet aikomuksensa tehdä Amerikan Yhdysvaltojen kanssa sopimuksia, jotka liittyvät sen Foreign Account Tax Compliance -lainsäädäntöön (tähän viitataan yleisesti nimityksellä ’FATCA’), tarkoittaa, että ne tarjoavat tai aikovat tarjota direktiivin 2011/16/EU 19 artiklassa tarkoitettua laajempaa yhteistyötä, jolloin niillä on tai tulee olemaan velvollisuus tarjota tällaista laajempaa yhteistyötä myös muille jäsenvaltioille. Automaattista tiedonvaihtoa olisi laajennettava kattamaan mahdollisimman tarkkaan tiedot, joita vaihdetaan kahdenvälisen FATCA-mallin pohjalta.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Selvyyden ja johdonmukaisuuden vuoksi ja kustannussäästöjen aikaan saamiseksi on välttämätöntä, että direktiivin täytäntöönpano sovitetaan yhteen FATCA-sopimuksen täytäntöönpanon kanssa.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Se, että jäsenvaltiot tekevät direktiivin 2011/16/EU 19 artiklan nojalla samanaikaisesti ja koordinoimatta sopimuksia, johtaisi sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa haittaaviin vääristymiin. Automaattisen tietojenvaihdon laajentaminen unionin laajuisella oikeudellisella välineellä poistaisi jäsenvaltioilta tarpeen turvautua tähän säännökseen kahden- tai monenvälisten sopimusten tekemiseksi, mikä voidaan katsoa tarpeelliseksi asiaa koskevan unionin lainsäädännön puuttuessa.

(5) Se, että jäsenvaltiot tekevät direktiivin 2011/16/EU 19 artiklan nojalla samanaikaisesti ja koordinoimatta sopimuksia, johtaisi sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja koko unionin strategiaa haittaaviin vääristymiin. Automaattisen tietojenvaihdon laajentaminen unionin laajuisella oikeudellisella välineellä poistaisi jäsenvaltioilta tarpeen turvautua tähän säännökseen kahden- tai monenvälisten sopimusten tekemiseksi, mikä voidaan katsoa tarpeelliseksi asiaa koskevan unionin lainsäädännön puuttuessa. Tämä parantaisi myös unionin neuvotteluasemia, jotta se voisi vaatia tiukempien normien soveltamista maailmanlaajuiseen verotietojen vaihtoon.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) OECD:ssä ollaan kehittämässä tietojenvaihtoa koskevan kahden- ja monenvälisen sopimuksen mallia. Lisäksi Yhdysvallat ja suuri joukko maita neuvottelevat parhaillaan FATCA-lain täytäntöönpanosta kahdenvälisillä sopimuksilla. Hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla koskevaan direktiiviin 2011/16/EU ehdotetut muutokset kattavat suurelta osin tiedonvaihdon, josta säädetään FATCA-laissa ja jota OECD:n malli koskee. Komission on selkiytettävä kyseisten tekstien välisiä suhteita, jotta varmistetaan, että kansalliset veroviranomaiset ja direktiivin muutosten soveltamisesta vastaavat rahoituslaitokset voivat panna ne täytäntöön.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Ne uudet tulo- ja pääomalajit, joista on tämän direktiivin mukaan vaihdettava tietoja, olisi laadittava tiedot ilmoittavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Päivittäisessä pääoma- ja ansiotuloja koskevien tietojen toimittamisessa kansallisille veroviranomaisille on ensisijaisena tarkoituksena muun muassa tarjota perusta verotukselle ja tiedonvaihdolle muiden maiden kanssa. Jos tiedotusvelvollisuutta kuitenkin muutetaan vain tiedonvaihtoa varten, on erittäin tärkeää täsmentää, miten kansalliset veroviranomaiset voivat käyttää kyseisiä tietoja.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Saatavuusedellytyksen vuonna 2017 tehtävä uudelleentarkastelu olisi ulotettava kaikkiin direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun viiteen lajiin, jotta tarkasteltaisiin kaikkien jäsenvaltioiden tarvetta kaikki nämä lajit kattavaan tietojenvaihtoon.

(9) Saatavuusedellytyksen vuonna 2017 tehtävä uudelleentarkastelu olisi ulotettava kaikkiin direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun neljään lajiin, jotta tarkasteltaisiin kaikkien jäsenvaltioiden tarvetta kaikki nämä lajit kattavaan tietojenvaihtoon.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Kunkin jäsenvaltion olisi määrättävä seuraamukset tämän direktiivin rikkomisesta ja toteutettava asianmukaisia toimia niiden noudattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka tunnustetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

(10) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka tunnustetaan erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa. Koska kerättävät tiedot ovat arkaluonteisia, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota yksityisyyttä koskevien oikeuksien noudattamiseen ja legitiimiin vaatimukseen luottamuksellisuudesta erityisesti tutkimusprosessin aikana.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – b alakohta

Direktiivi 2011/16/EU

8 artikla – 3 a kohta – 1 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

”3 a. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on automaattisena vaihtona ilmoitettava minkä tahansa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 1 päivästä tammikuuta 2014 alkavilta verokausilta tiedot, jotka koskevat seuraavia tulo- ja pääomalajeja, jotka jokin rahoituslaitos on maksanut, tallettanut tai joita se pitää hallussaan suoraan tai välillisesti tosiasialliselle edunsaajalle, joka on toisessa jäsenvaltiossa asuva luonnollinen henkilö:

“3 a. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on automaattisena vaihtona ilmoitettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti minkä tahansa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 1 päivästä tammikuuta 2014 alkavilta verokausilta saatavilla olevat tiedot, jotka koskevat seuraavia tulo- ja pääomalajeja, jotka jokin rahoituslaitos on maksanut, tallettanut tai joita se pitää hallussaan suoraan tai välillisesti tosiasialliselle edunsaajalle, joka on toisessa jäsenvaltiossa asuva luonnollinen henkilö:

Perustelu

Uudessa 8 artiklan 3 a kohdassa, jossa määritetään tiedonvaihdon kohteeksi tulevat uudet tulo- ja pääomalajit, ei toisin kuin 1 kohdassa ole tulkitsevaa lauseketta, mikä voi suuresti vaikeuttaa direktiivissä säädettyjen velvollisuuksien soveltamista. Näiden käsitteiden tulkintavaikeuksien ja erilaisten tulkintojen välttämiseksi 8 artiklan 3 a kohtaan olisi lisättävä säännös, joka viittaa kansalliseen lainsäädäntöön, johon automaattisen tiedonvaihdon kohteeksi tulevien uusien tulo- ja pääomalajien on perustuttava.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

8 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 vuosikohtaiset tilastot automaattisten tietojenvaihtojen määristä sekä mahdollisuuksien mukaan tiedot hallinnollisista ja muista asiaankuuluvista kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät tapahtuneisiin tietojenvaihtoihin, ja kaikista mahdollisista muutoksista sekä verohallintojen että kolmansien osapuolten osalta.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 vuosikohtaiset tilastot automaattisten tietojenvaihtojen määristä sekä mahdollisuuksien mukaan tiedot hallinnollisista ja muista asiaankuuluvista kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät tapahtuneisiin tietojenvaihtoihin, ja kaikista mahdollisista muutoksista sekä verohallintojen että kolmansien osapuolten osalta. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle saaduista tiedoista.”

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – c alakohta

Direktiivi 2011/16/EU

8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio esittää ennen 1 päivää heinäkuuta 2017 kertomuksen, jossa annetaan yleiskatsaus ja arvio saaduista tilastoista ja tiedoista sellaisten kysymysten osalta kuin automaattisesta tietojenvaihdosta aiheutuvat hallinnolliset ja muut asiaankuuluvat kustannukset ja hyödyt sekä siihen liittyvät käytännön näkökohdat. Komissio esittää tarvittaessa neuvostolle ehdotuksen, joka koskee 1 kohdassa tarkoitettuja tulo- ja pääomalajeja ja siinä säädettyjä edellytyksiä, mukaan luettuna edellytys, jonka mukaan muissa jäsenvaltioissa asuvia henkilöitä koskevien tietojen on oltava saatavilla, taikka 3 a kohdassa tarkoitettuja tulo- ja pääomalajeja tai molempia.

5. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen 1 päivää heinäkuuta 2017 kertomuksen, jossa annetaan yleiskatsaus ja vaikutusten arviointi saaduista tilastoista ja tiedoista sellaisten kysymysten osalta kuin automaattisesta tietojenvaihdosta aiheutuvat hallinnolliset ja muut asiaankuuluvat kustannukset ja hyödyt sekä siihen liittyvät käytännön näkökohdat. Komissio esittää tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen, joka koskee 1 kohdassa tarkoitettuja tulo‑ ja pääomalajeja tai siinä säädettyjä edellytyksiä tai molempia, mukaan luettuna edellytys, jonka mukaan muissa jäsenvaltioissa asuvia henkilöitä koskevien tietojen on oltava saatavilla, taikka 3 a kohdassa tarkoitettuja tulo- ja pääomalajeja tai molempia.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – c alakohta

Direktiivi 2011/16/EU

8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa automaattisella tietojenvaihdolla toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa asuvia henkilöitä koskevat tiedot verokausilta 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen kaikista 1 kohdassa luetelluista tulo- ja pääomalajeista, sellaisina kuin nämä on ymmärrettävä tiedot ilmoittavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla;

a) kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa automaattisella tietojenvaihdolla toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa asuvia henkilöitä koskevat tiedot verotuskausilta 1. päivästä tammikuuta 2017 alkaen vähintään kolmesta 1 kohdassa luetellusta tulo- ja pääomalajista, sellaisina kuin nämä on ymmärrettävä tiedot ilmoittavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla;

Perustelu

Kaikilla jäsenvaltioilla ei ole hallussaan kaikkia 8 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä tulo- ja pääomalajeja koskevia tietoja. Tämän ja jäsenvaltioiden verojärjestelmien suurten erojen vuoksi ehdotettu 8 artiklan 1 kohdassa määritettyjä tulo- ja pääomalajeja koskevien tietojen saatavuusedellytysten poistaminen saattaisi suhteellisuusperiaatteen vastaisesti johtaa liiallisiin kustannuksiin, kun tiedonvaihtojärjestelmiä jouduttaisiin mukauttamaan.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

18 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”2 a artikla

Jäsenvaltion on määrättävä seuraamukset tämän direktiivin rikkomisesta ja toteutettava tarvittavia toimia niiden noudattamisen varmistamiseksi. Tällaisten seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja vakuuttavia.”

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

19 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Lisätään artikla seuraavasti:

 

”19 a artikla

 

Kolmansien maiden kanssa käytäviä neuvotteluja koskeva valtuutus

 

Komissio neuvottelee yksin [direktiivin voimaantulopäivämäärä] alkaen kolmansien maiden kanssa automaattista tietojenvaihtoa koskevista sopimuksista unionin puolesta. Edellä mainitusta päivämäärästä alkaen jäsenvaltiot eivät voi tehdä kahdenvälisiä sopimuksia.”

Perustelu

Ottaen huomioon maailmanlaajuisen toimintaympäristön ja G20-kokouksessa tehdyt sitoumukset sekä OECD:n työn, jolla pyritään yhdenmukaistamaan kerättyjen tietojen automaattista vaihtoa, EU:lla on oltava vain yksi edustaja ja komissiolle olisi annettava oikeus neuvotella kolmansien maiden kanssa unionin puolesta. Kyseinen oikeus tulisi voimaan vasta tämän uuden direktiivin voimaantulopäivästä alkaen, jottei se johtaisi nykyisiä sopimuksia, esimerkiksi FATCA-sopimusta, koskeviin päällekkäisyyksiin.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 c kohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

22 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. Lisätään 22 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

 

"c a) tämän direktiivin täytäntöönpanoon tarvittavien inhimillisten, teknisten ja taloudellisten resurssien käyttöön saattamiseksi ottaen huomioon vuonna 2015 aloitettavan automaattisen tietojenvaihdon piiriin kuuluvien tietojen määrän ja monimutkaisuuden.”

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 d kohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

23 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 d. Korvataan 23 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 8 artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta ja saavutetuista käytännön tuloksista. Komissio vahvistaa tämän vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja toimittamisehdot 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

”3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 8 artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta ja saavutetuista käytännön tuloksista. Komissio vahvistaa tämän vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja toimittamisehdot 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille vuosittain jäsenvaltioiden arvioinneista.”

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 e kohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

25 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 e. Korvataan 25 artikla seuraavasti:

Kaikkeen tämän direktiivin mukaiseen tietojenvaihtoon sovelletaan direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanosäännöksiä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tämän direktiivin asianmukaiseksi soveltamiseksi rajoitettava direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa sekä 12 ja 21 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on tarpeen mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi.

1. Kaikkeen tämän direktiivin mukaiseen tietojenvaihtoon sovelletaan direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanosäännöksiä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tämän direktiivin asianmukaiseksi soveltamiseksi rajoitettava direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa sekä 12 ja 21 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on erityisesti tarpeen mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi.

 

2. Jäsenvaltioiden on toteuttava asianmukaisia toimia välitettyjen tietojen suojelemiseksi kolmansien osapuolten tai kolmansien maiden luvattomalta käytöltä.”

PERUSTELUT

Komissio esitti tällä 12. kesäkuuta 2013 tekemällään ehdotuksella automaattisen tietojenvaihdon ulottamista unionin veroviranomaisten välille osana veronkierron torjunnan tehostamista. Ehdotuksen mukaisesti osingot ja pääomavoitot sekä kaikki muunlaiset taloudelliset tulot ja tilisaldot lisättäisiin luetteloon, joka koskee unionin laajuisen automaattisen tietojenvaihdon piiriin kuuluvia tulolajeja. Tämä olisi ensiaskel maailman kattavimman automaattista tietojenvaihtoa koskevan järjestelmän luomiseen unionissa.

Ehdotuksella pyritään yhdessä säästöjen verotusta koskevan EU-direktiivin ja jo voimassa olevan hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin kanssa siihen, että jäsenvaltiot jakavat keskenään tietoa yhtä paljon kuin ne ovat sitoutuneet jakamaan sitä Yhdysvaltojen kanssa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) -lain nojalla.

Esittelijä tukee täysin komission ehdotusta ja katsoo, että ehdotus vastaa niin veronkierron ja veropetosten torjuntaa koskevaa komission toimintasuunnitelmaa kuin veropetosten, veronkierron ja verokeitaiden torjuntaa koskevassa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä ilmaistua Euroopan parlamentin kantaa. Kriisiaikoina unionin kansalaisten veroja korotetaan usein. Tällöin on erittäin välttämätöntä tarttua veropetoksia ja veronkiertoa koskeviin kysymyksiin, koska ne aiheuttavat vuosittain arviolta yhden biljoonan euron tulonmenetykset, lähes 2000 euroa jokaista unionin kansalaista kohden vuodessa.

Ehdotuksella vastataan myös useiden jäsenvaltioiden esittämiin vaatimuksiin ”EU:n FATCAsta”, sen jälkeen kun useat jäsenvaltiot ovat tehneet FATCA-lain nojalla Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisiä sopimuksia. Ehdotus nojaa myös OECD:n, G8:n ja G20:n sekä maailmanlaajuisella tasolla tehtyihin aloitteisiin ja täydentää niitä.

Esittelijän mielestä on ratkaisevan tärkeää tarttua nyt tilanteeseen ja varmistaa ehdotuksen nopea hyväksyminen ja täytäntöönpano komission ehdottaman aikataulun mukaisesti.

Unionin on oltava edelläkävijä automaattista tietojenvaihtoa koskevien normien luomisessa. Komissio voi luomalla automaattista tietojenvaihtoa koskevan unionin laajuisen järjestelmän viitoittaa työssään OECD:ssä tietä asiaa koskevan maailmanlaajuisen normiston luomiseen.

Jotta nykyisiin haasteisiin voitaisiin vastata paremmin, esittelijä ehdottaa joitakin lisäparannuksia komission ehdotukseen.

Tietosuoja

Automaattista tietojenvaihtoa koskevan sopimuksen on oltava täysin nykyisen tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevan EU-lainsäädännön mukainen. Näin ollen esittelijä katsoo, että tältä kohdin neuvoston direktiivin 2011/16/EU 16 ja 25 artiklaa on täsmennettävä erityisesti aiheen arkaluonteisuuden ja viimeaikaisen kansainvälisen kehityksen vuoksi.

Kahdenväliset sopimukset

Esittelijän mielestä komission on tulevaisuudessa neuvoteltava yksin kolmansien maiden kanssa tehtävistä automaattista tietojenvaihtoa koskevista sopimuksista – samoin kuin kauppasopimuksista – nykykäytännön sijasta, jonka mukaan jäsenvaltiot neuvottelevat kahdenvälisistä sopimuksista. Vaikka esittelijä katsoo, että Yhdysvaltojen kanssa käytävät FATCA-lain mukaista sopimusta koskevat neuvottelut olisivat hyödyttäneet enemmän unionia ja jäsenvaltioita, jos komissio olisi toiminut jäsenvaltioiden valtuuttamana neuvottelijana unionin puolesta, hän ei kuitenkaan halua, että jo tehtyjä sopimuksia muutettaisiin, ja siksi tarkistuksessa täsmennetään, että komission valtuutus neuvotella tulevaisuudessa unionin puolesta tulisi voimaan tämän uuden direktiivin voimaantulon myötä.

Resurssit

Esittelijä katsoo, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava direktiivin tehokas täytäntöönpano käyttämällä kaikkia tarpeellisia inhimillisiä, teknisiä ja taloudellisia resursseja ottaen huomioon vuonna 2015 aloitettavan automaattisen tietojenvaihdon piiriin kuuluvien tietojen määrän ja monimutkaisuuden.

Seuraamukset

Vaikka esittelijä on tietoinen siitä, että tämä direktiivi koskee pääasiallisesti kansallisten veroviranomaisten välisiä suhteita ja niiden välistä automaattista tietojenvaihtoa koskevaa sopimusta, hän katsoo, että jäsenvaltiot olisi velvoitettava käyttämään seuraamuksia automaattista tietojenvaihtoa koskevan sopimuksen toimivuuden kannalta tarvittavien tietojen hankkimiseksi, jotta voidaan välttää sitä, että tietyt tahot laiminlyövät sovittujen normien noudattamisen.

TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.10.2013)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla
(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

Valmistelija: Crescenzio Rivellini

LYHYET PERUSTELUT

Tarkistuksilla pyritään lujittamaan parlamentaarista valvontaa ja suojelemaan kansalaisten perusoikeuksia. Parlamentti ei puutu verotusta koskeviin kansallisiin toimintalinjoihin, koska direktiivi käsittelee kansainvälistä hallinnollista yhteistyötä.

Kuten komissio toteaa, veropetosten ja veronkierron vuoksi menetetään joka vuosi miljardeja euroja, ja parlamentti pyrkii suojelemaan paremmin yhteisön taloudellisia etuja sekä estämään yhteiskunnan kannalta haitallista keinottelua, joka johtaa lisääntyvään eriarvoisuuteen ja kansalaisten epäluottamukseen.

Koska direktiivin soveltamisalan laajentaminen mahdollistaa kriittisten ja arkaluonteisten tietojen saannin, olisi taattava myös yksilöiden oikeudet, kuten yksityisyys ja luottamuksellisuus.

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Esitys direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Veropetoksiin ja veronkiertoon liittyvät haasteet ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti, ja niistä on tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja maailmanlaajuisesti. Ilmoittamattomat ja verottamatta jäävät tulot vähentävät huomattavasti kansallisia verotuloja. Veronkannon tehokkuutta ja tuloksellisuutta on siksi kiireellisesti parannettava. Automaattinen tietojenvaihto on tässä mielessä tärkeä väline, ja komission 6 päivänä joulukuuta 2012 antamassa tiedonannossa1, joka sisältää toimintasuunnitelman veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi, korostetaan tarvetta edistää voimakkaasti automaattista tietojenvaihtoa eurooppalaisena ja kansainvälisenä veroasioita koskevana avoimuuden ja tietojenvaihdon normina. Eurooppa‑neuvosto pyysi 22 päivänä toukokuuta 2013, että automaattista tiedonvaihtoa laajennettaisiin unionin ja maailmanlaajuisella tasolla veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.

(1) Veropetoksiin ja veronkiertoon liittyvät haasteet ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti, ja niistä on tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja maailmanlaajuisesti. Ilmoittamattomat ja verottamatta jäävät tulot vähentävät huomattavasti kansallisia verotuloja ja edistävät osaltaan yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja levottomuutta. Veronkannon tehokkuutta ja tuloksellisuutta on siksi kiireellisesti parannettava. Automaattinen tietojenvaihto on tässä mielessä tärkeä väline, ja komission 6 päivänä joulukuuta 2012 antamassa tiedonannossa1, joka sisältää toimintasuunnitelman veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi, korostetaan tarvetta edistää voimakkaasti automaattista tietojenvaihtoa eurooppalaisena ja kansainvälisenä veroasioita koskevana avoimuuden ja tietojenvaihdon normina. Eurooppa‑neuvosto pyysi 22 päivänä toukokuuta 2013, että automaattista tiedonvaihtoa laajennettaisiin unionin ja maailmanlaajuisella tasolla veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.

_____________

____________

1 COM(2012) 722 final.

1 COM(2012) 722 final.

Tarkistus  2

Esitys direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvoston pyyntö osoittaa, että on aiheellista aikaistaa automaattisen tietojenvaihdon laajentamista, jota direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan 5 kohdassa jo kaavaillaan. Unionin aloitteella varmistetaan unionin laajuisesti yhtenäinen, johdonmukainen ja kattava lähestymistapa automaattiseen tietojenvaihtoon sisämarkkinoilla, mikä johtaisi kustannussäästöihin sekä veroviranomaisille että talouden toimijoille.

(3) Eurooppa-neuvoston pyyntö osoittaa, että on aiheellista aikaistaa automaattisen tietojenvaihdon laajentamista, jota direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan 5 kohdassa jo kaavaillaan. Unionin aloitteella varmistetaan unionin laajuisesti yhtenäinen, johdonmukainen ja kattava lähestymistapa automaattiseen tietojenvaihtoon sisämarkkinoilla, mikä johtaisi kustannussäästöjen avulla mittakaavaetuihin sekä veroviranomaisille että talouden toimijoille.

Tarkistus  3

Esitys direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka tunnustetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

(10) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka tunnustetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

 

Koska kerättävät tiedot ovat arkaluonteisia, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota yksityisyyttä koskevien oikeuksien noudattamiseen ja legitiimiin oletukseen luottamuksellisuudesta erityisesti tutkimusprosessin aikana.

Tarkistus  4

Esitys direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli jäsenvaltioiden välistä tehokasta hallinnollista yhteistyötä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta soveltuvin edellytyksin, vaan se voidaan vaaditun yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(11) Koska tämän direktiivin tavoite eli jäsenvaltioiden välinen tehokas hallinnollinen yhteistyö sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta soveltuvin edellytyksin voidaan vaaditun yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus  5

Esitys direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

8 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 vuosikohtaiset tilastot automaattisten tietojenvaihtojen määristä sekä mahdollisuuksien mukaan tiedot hallinnollisista ja muista asiaankuuluvista kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät tapahtuneisiin tietojenvaihtoihin, ja kaikista mahdollisista muutoksista sekä verohallintojen että kolmansien osapuolten osalta.

"4. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 vuosikohtaiset tilastot automaattisten tietojenvaihtojen määristä sekä mahdollisuuksien mukaan tiedot hallinnollisista ja muista asiaankuuluvista kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät tapahtuneisiin tietojenvaihtoihin, ja kaikista mahdollisista muutoksista sekä verohallintojen että kolmansien osapuolten osalta. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle saaduista tiedoista.

Tarkistus  6

Esitys direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 2011/16/EU

8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio esittää ennen 1 päivää heinäkuuta 2017 kertomuksen, jossa annetaan yleiskatsaus ja arvio saaduista tilastoista ja tiedoista sellaisten kysymysten osalta kuin automaattisesta tietojenvaihdosta aiheutuvat hallinnolliset ja muut asiaankuuluvat kustannukset ja hyödyt sekä siihen liittyvät käytännön näkökohdat. Komissio esittää tarvittaessa neuvostolle ehdotuksen, joka koskee 1 kohdassa tarkoitettuja tulo- ja pääomalajeja ja siinä säädettyjä edellytyksiä, mukaan luettuna edellytys, jonka mukaan muissa jäsenvaltioissa asuvia henkilöitä koskevien tietojen on oltava saatavilla, taikka 3 a kohdassa tarkoitettuja tulo- ja pääomalajeja tai molempia.

5. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen 1 päivää heinäkuuta 2017 kertomuksen, jossa annetaan yleiskatsaus ja vaikutusten arviointi saaduista tiedoista sellaisten kysymysten osalta kuin automaattisesta tietojenvaihdosta aiheutuvat hallinnolliset ja muut asiaankuuluvat kustannukset ja hyödyt sekä siihen liittyvät käytännön näkökohdat. Komissio esittää tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen, joka koskee 1 kohdassa tarkoitettuja tulo- ja pääomalajeja ja siinä säädettyjä edellytyksiä, mukaan luettuna edellytys, jonka mukaan muissa jäsenvaltioissa asuvia henkilöitä koskevien tietojen on oltava saatavilla, taikka 3 a kohdassa tarkoitettuja tulo- ja pääomalajeja tai molempia.

Tarkistus  7

Esitys direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

23 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a) Korvataan 23 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 8 artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta ja saavutetuista käytännön tuloksista. Komissio vahvistaa tämän vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja toimittamisehdot 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

"3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 8 artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta ja saavutetuista käytännön tuloksista. Komissio vahvistaa tämän vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja toimittamisehdot 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille vuosittaisessa tiedonannossa jäsenvaltioiden arvioinneista.

Tarkistus  8

Esitys direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

25 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 b) Korvataan 25 artikla seuraavasti:

Kaikkeen tämän direktiivin mukaiseen tietojenvaihtoon sovelletaan direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanosäännöksiä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tämän direktiivin asianmukaiseksi soveltamiseksi rajoitettava direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa sekä 12 ja 21 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on tarpeen mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi

“Kaikkeen tämän direktiivin mukaiseen tietojenvaihtoon sovelletaan direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanosäännöksiä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tämän direktiivin asianmukaiseksi soveltamiseksi rajoitettava direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa sekä 12 ja 21 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on erityisesti tarpeen mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi.”

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla

Viiteasiakirjat

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

4.7.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

4.7.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Crescenzio Rivellini

19.7.2013

Hyväksytty (pvä)

2.10.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla

Viiteasiakirjat

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

27.6.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

4.7.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

19.6.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

George Sabin Cutaş

18.6.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.9.2013

17.10.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

0

11

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zdravka Bušić, Sari Essayah, Krišjānis Kariņš, Mojca Kleva Kekuš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Izaskun Bilbao Barandica, Yves Cochet, Mary Honeyball

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.11.2013