Ziņojums - A7-0376/2013Ziņojums
A7-0376/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņa nodokļu jomā

12.11.2013 - (COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS)) - *

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: George Sabin Cutaş


Procedūra : 2013/0188(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0376/2013

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņa nodokļu jomā

(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0348),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0200/2013),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Budžeta kontroles komitejas atzinumu (A7-0376/2013),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Pēdējos gados ievērojami pieaugusi krāpšana nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, un to novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Tādi ieņēmumi, kas nav deklarēti un netiek aplikti ar nodokļiem, ievērojami samazina valsts nodokļu ieņēmumus. Tāpēc steidzami nepieciešams palielināt nodokļu iekasēšanas efektivitāti un lietderību. Šajā ziņā svarīgs instruments ir automātiskā informācijas apmaiņa, un Komisija 2012. gada 6. decembra paziņojumā, kurā ir ietverts rīcības plāns, kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas8, uzsvēra nepieciešamību enerģiski veicināt informācijas automātisku apmaiņu kā nākotnes standartu Eiropā un pasaulē pārredzamības nodrošināšanai un informācijas apmaiņai nodokļu jomā. Eiropadome 2013. gada 22. maijā aicināja paplašināt automātisko informācijas apmaiņu Savienības un pasaules līmenī ar mērķi apkarot krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu.

(1) Pēdējos gados ievērojami pieaugusi krāpšana nodokļu jomā, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un agresīva nodokļu plānošana, un to novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī, jo īpaši krīzes laikā. Tādi ieņēmumi, kas nav deklarēti un netiek aplikti ar nodokļiem, ievērojami samazina valsts nodokļu ieņēmumus un rada apstākļus negodīgai konkurencei un zaudējumus. Tāpēc steidzami nepieciešams palielināt nodokļu iekasēšanas efektivitāti un lietderību. Būtu jāizveido efektīvas sistēmas, lai uzlabotu nodokļu iekasēšanas produktivitāti un noteiktu to, kuras dalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā ir piemērojami. Šajā ziņā svarīgs instruments ir automātiskā informācijas apmaiņa, un Komisija 2012. gada 6. decembra paziņojumā, kurā ir ietverts rīcības plāns, kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas8, uzsvēra nepieciešamību enerģiski veicināt informācijas automātisku apmaiņu kā nākotnes standartu Eiropā un pasaulē pārredzamības nodrošināšanai un informācijas apmaiņai nodokļu jomā. Eiropas Parlaments 2013. gada 21. maija rezolūcijā par cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm9 un Eiropadome 2013. gada 22. maijā aicināja paplašināt automātisko informācijas apmaiņu Savienības un pasaules līmenī, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu.

_____________

____________

8 COM(2012)722 final.

8 COM(2012)0722 final.

9 P7_TA-PROV(2013)0205.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Agrāk nodokļu politika tika uzskatīta tikai par valsts kompetences jomu, kurā Savienība neiejaucas. Šobrīd globalizācijas dēļ nodokļi ir jāapspriež arī Savienības līmenī. Informācijas apmaiņa par nodokļiem būtu lietderīgāka un efektīvāka, ja to koordinētu Komisija dalībvalstu uzdevumā, nevis dalībvalstīm slēdzot virkni divpusēju nolīgumu. Katrā valstī ir atšķirīgi standarti automātiskai informācijas apmaiņai. Tas ir nevajadzīgi sarežģīti un rada nesamērīgi lielas izmaksas gan dalībvalstīm, gan arī Savienības finanšu iestādēm.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b) Piedāvātajos direktīvas grozījumos trūkst vairāki nepieciešamie skaidrojumi un definīcijas, un tas būtiski sarežģī reglamentējošo noteikumu izpratni un pārskatu par priekšlikuma ietekmi. Tādēļ definīciju izstrāde būtu jāsaskaņo ar ESAO darbu šajā jomā.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Kā uzsvērusi Eiropadome, ir lietderīgi ierosināt automātiskās informācijas apmaiņas paplašināšanu, kas jau paredzēta Direktīvas 2011/16/ES 8. panta 5. punktā. Savienības iniciatīva nodrošina saskaņotu, konsekventu un visaptverošu Savienības mēroga pieeju informācijas automātiskai apmaiņai iekšējā tirgū, kas ļautu samazināt izmaksas gan nodokļu pārvaldēm, gan uzņēmējiem.

(3) Kā uzsvērusi Eiropadome, ir lietderīgi ierosināt automātiskās informācijas apmaiņas paplašināšanu, kas jau paredzēta Direktīvas 2011/16/ES 8. panta 5. punktā. Savienības iniciatīva nodrošina saskaņotu, konsekventu un visaptverošu Savienības mēroga pieeju informācijas automātiskai apmaiņai iekšējā tirgū un ir svarīga nodokļu sistēmu efektivitātes uzlabošanai un iekšējā tirgus stiprināšanai, kurā 28 valstu nodokļu sistēmu līdzāspastāvēšana rada problēmas saistībā ar dubulto aplikšanu ar nodokļiem un konkurences traucējumiem. No informācijas apmaiņas, pamatojoties uz vienlīdzīgu pieeju, labumu gūtu ne tikai dalībvalstis, bet arī Savienība, jo tā varētu uzņemties vadību līdzīgu standartu popularizēšanā starptautiskā līmenī.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Dalībvalstis īsteno administratīvo sadarbību un informācijas apmaiņu, nepārkāpjot nodokļu maksātāju procesuālās tiesības un tiesības uz privāto dzīvi.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b) Saskaņā ar ESAO 2013. gada 19. jūnija ziņojumu un G20 valstu 2013. gada 6. septembra Sanktpēterburgas deklarāciju automātiskajā informācijas apmaiņā ir jāizmanto vienots globāls modelis, kam jānodrošina pietiekama konfidencialitāte un pareiza saņemtās informācijas izmantošana. Nodokļu informācijas automātiskās apmaiņas paplašināšana ir Savienības ieguldījums ESAO darbā, un tai jāuzlabo izredzes ieviest saskanīgu globālu sistēmu, pamatojoties uz jauno ESAO standartu, kas tiks publiskots 2014. gada februārī.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3c) Kad dati ir iesniegti nodokļu iestādēm, lai veiktu informācijas apmaiņu ar citām valstīm, ir svarīgi paskaidrot, kā šīs iestādes drīkst minētos datus izmantot.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Tas, ka dalībvalstis jau ir noslēgušas vai ir izteikušas vēlmi noslēgt nolīgumus ar Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz to Ārvalstu konta nodokļa atbilstības aktu (parasti saukta par FATCA), nozīmē, ka tās nodrošina vai nodrošinās plašāku sadarbību Direktīvas 2011/16/ES 19. panta nozīmē un ka tās ir vai būs uzņēmušās pienākumu nodrošināt šādu plašāku sadarbību arī ar citām dalībvalstīm.

(4) Tas, ka dalībvalstis jau ir noslēgušas vai ir izteikušas vēlmi noslēgt nolīgumus ar Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz to Ārvalstu konta nodokļa atbilstības aktu (parasti saukta par FATCA), nozīmē, ka tās nodrošina vai nodrošinās plašāku sadarbību Direktīvas 2011/16/ES 19. panta nozīmē un ka tās ir vai būs uzņēmušās pienākumu nodrošināt šādu plašāku sadarbību arī ar citām dalībvalstīm. Ir svarīgi paplašināt automātisko informācijas apmaiņu tā, lai šī informācija pēc iespējas precīzāk atspoguļotu informāciju, ko iegūst, izmantojot divpusējā FATCA nolīgumu informācijas modeli.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Lai mazinātu neskaidrības un nekonsekvenci un panāktu izmaksu ietaupījumu, ir būtiski saskaņot šīs direktīvas īstenošanu ar FATCA īstenošanu.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Ja dalībvalstis paralēli un nekoordinēti slēgtu nolīgumus saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 19. pantu, tiktu radīti izkropļojumi, kas kaitētu iekšējā tirgus netraucētai darbībai. Ja paplašinātā automātiskā informācijas apmaiņa notiktu, pamatojoties uz Savienības mēroga leģislatīvu aktu, tiktu novērsta vajadzība dalībvalstīm izmantot šo noteikumu, lai noslēgtu divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus, ko šajā jomā varētu uzskatīt par lietderīgu, ja nebūtu attiecīgu Savienības tiesību aktu.

(5) Ja dalībvalstis paralēli un nekoordinēti slēgtu nolīgumus saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 19. pantu, tiktu radīti izkropļojumi, kas kaitētu iekšējā tirgus netraucētai darbībai un visai Savienības pieejai kopumā. Ja paplašinātā automātiskā informācijas apmaiņa notiktu, pamatojoties uz Savienības mēroga leģislatīvu aktu, tiktu novērsta vajadzība dalībvalstīm izmantot šo noteikumu, lai noslēgtu divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus, ko šajā jomā varētu uzskatīt par lietderīgu, ja nebūtu attiecīgu Savienības tiesību aktu. Tādējādi Savienībai būtu arī labākas pozīcijas sarunās, un tā varētu pasaules līmenī paaugstināt nodokļu informācijas apmaiņas standartus.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) ESAO turpina darbu, lai izstrādātu divpusēja un daudzpusēja informācijas apmaiņas nolīguma modeli. Turklāt turpinās sarunas starp ASV un daudzām citām valstīm par FATCA īstenošanu, noslēdzot divpusējus nolīgumus. Daudzi no ierosinātajiem grozījumiem Direktīvā 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā, reglamentē to pašu informācijas apmaiņu, uz kuru attiecas FATCA un ESAO darbs. Komisijai būtu jāprecizē minēto dokumentu saskaņotība, lai nodrošinātu, ka par šo grozījumu piemērošanu atbildīgās valsts nodokļu iestādes un finanšu iestādes var tos īstenot.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Jaunās ieņēmumu un kapitāla kategorijas, attiecībā uz kurām šajā direktīvā ir paredzēta informācijas apmaiņa, būtu jānosaka saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas iesniedz informāciju.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem noteikumiem valsts nodokļu iestādēm tiek nodota informācija par ieņēmumiem no kapitāla un pakalpojumu sniegšanas, lai cita starpā noteiktu nodokļu bāzi un lai minētās iestādes varētu veikt informācijas apmaiņu ar citām valstīm. Ja prasība par informācijas sniegšanu tagad tiek grozīta un informācija tiek iegūta tikai informācijas apmaiņas nolūkā, ir svarīgi precizēt veidus, kā valsts nodokļu iestādes šo informāciju drīkst izmantot.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Informācijas pieejamības nosacījuma pārskatīšana, kas veicama 2017. gadā, būtu jāattiecina uz visām piecām Direktīvas 2011/16/ES 8. panta 1. punktā minētajām kategorijām, lai izvērtētu argumentus attiecībā uz visu dalībvalstu veikto informācijas apmaiņu par visām šīm kategorijām.

(9) Informācijas pieejamības nosacījuma pārskatīšana, kas veicama 2017. gadā, būtu jāattiecina uz visām četrām Direktīvas 2011/16/ES 8. panta 1. punktā minētajām kategorijām, lai izvērtētu argumentus attiecībā uz visu dalībvalstu veikto informācijas apmaiņu par visām šīm kategorijām.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Katrai dalībvalstij būtu jānosaka sankcijas par šīs direktīvas pārkāpšanu un jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tā tiek ievērota.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Šajā direktīvā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši ir nostiprināti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(10) Šajā direktīvā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši ir nostiprināti Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā. Ņemot vērā vācamo datu jutīgumu, īpaša uzmanība būtu jāpievērš tiesību uz privāto dzīvi ievērošanai un pamatotām prasībām par konfidencialitātes ievērošanu, jo īpaši izmeklēšanas laikā.

 

 

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – b apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

8. pants – 3.a punkts – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Katras dalībvalsts kompetentā iestāde, veicot automātisku apmaiņu, nosūta jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju par taksācijas periodiem, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, attiecībā uz turpmāk minētajiem posteņiem, ko finanšu iestāde maksā, garantē vai kas ir tās rīcībā, tieši vai netieši nodrošinot labumu faktiskajam īpašniekam, kurš ir fiziska persona un citas dalībvalsts rezidents:

3.a Katras dalībvalsts kompetentā iestāde, veicot automātisku apmaiņu, saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem nosūta jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju, ja tāda ir pieejama, par taksācijas periodiem, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, attiecībā uz turpmāk minētajiem posteņiem, ko finanšu iestāde maksā, nodrošina vai kas ir tās rīcībā, tieši vai netieši nodrošinot labumu faktiskajam īpašniekam, kurš ir fiziska persona un citas dalībvalsts rezidents:

Pamatojums

Jaunajā 8. panta 3.a punktā, kas nosaka jaunas kategorijas, uz kurām attiecas informācijas apmaiņa, pretēji 1. punktam, nav ietverta skaidrojoša klauzula, un tas var radīt lielas grūtības attiecībā uz direktīvas prasību pareizu piemērošanu. Ņemot vērā jēdzienu interpretācijas grūtības un dažādās to interpretācijas iespējas, 8. panta 3.a punkts būtu jāpapildina ar klauzulu, kurā ir atsauce uz valsts tiesību aktiem, saistībā ar jaunajām ieņēmumu un kapitāla kategorijām, uz ko attiecas automātiskā informācijas apmaiņa.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

8. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

ba) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. jūlijam reizi gadā iesniedz Komisijai statistiku par automātiskās apmaiņas apjomu un, ciktāl tas iespējams, informāciju par administratīvām un citām attiecīgām izmaksām un ieguvumiem, kas saistīti ar notikušo apmaiņu un visām iespējamām izmaiņām gan attiecībā uz nodokļu administrācijām, gan trešām personām.

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. jūlijam reizi gadā iesniedz Komisijai statistiku par automātiskās apmaiņas apjomu un, ciktāl tas iespējams, informāciju par administratīvām un citām attiecīgām izmaksām un ieguvumiem, kas saistīti ar notikušo apmaiņu un visām iespējamām izmaiņām gan attiecībā uz nodokļu administrācijām, gan trešām personām. Komisija par saņemto informāciju informē Eiropas Parlamentu.”

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – c apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

8. pants – 5. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija līdz 2017. gada 1. jūlijam iesniedz ziņojumu, kurā sniedz pārskatu un novērtējumu par saņemto statistiku un informāciju par tādiem jautājumiem kā automātiskās informācijas apmaiņas administratīvās un citas attiecīgās izmaksas un ieguvumi, kā arī par saistītajiem praktiskajiem aspektiem. Komisija vajadzības gadījumā iesniedz Padomei priekšlikumu attiecībā uz 1. punktā norādītajām kategorijām un nosacījumiem, tostarp nosacījumu, ka ir jābūt pieejamai informācijai par citu dalībvalstu rezidentiem, vai 3.a punktā minētajiem posteņiem vai abiem šiem jautājumiem.

5. Komisija līdz 2017. gada 1. jūlijam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā sniedz pārskatu un ietekmes novērtējumu par saņemto statistiku un informāciju par tādiem jautājumiem kā automātiskās informācijas apmaiņas administratīvās un citas attiecīgās izmaksas un ieguvumi, kā arī par saistītajiem praktiskajiem aspektiem. Komisija vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu attiecībā uz 1. punktā norādītajām ieņēmumu un kapitāla kategorijām, nosacījumiem vai abiem šiem jautājumiem, tostarp nosacījumu, ka ir jābūt pieejamai informācijai par citu dalībvalstu rezidentiem vai 3.a punktā minētajiem posteņiem, vai abiem šiem jautājumiem.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – c apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

8. pants – 5. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) izmantojot automātisko informācijas apmaiņu, katras dalībvalsts kompetentā iestāde par taksācijas periodiem, sākot no 2017. gada 1. janvāra, paziņo jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju attiecībā uz minētās citas dalībvalsts rezidentiem par visām 1. punktā norādītajām ienākumu un kapitāla kategorijām, kā tās saprot saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura paziņo šo informāciju;

a) izmantojot automātisko informācijas apmaiņu, katras dalībvalsts kompetentā iestāde par taksācijas periodiem, sākot no 2017. gada 1. janvāra, paziņo jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju attiecībā uz minētās citas dalībvalsts rezidentiem par vismaz trijām konkrētām 1. punktā norādītajām ienākumu un kapitāla kategorijām, kā tās saprot saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura paziņo šo informāciju;

Pamatojums

Ne visām dalībvalstīm ir pieejama informācija par visām ieņēmumu un kapitāla kategorijām, kas noteiktas 8. panta 1. punktā. Tādēļ, ņemot vērā nodokļu režīmu daudzveidību dalībvalstīs, ierosinātā pieejamības nosacījuma svītrošana attiecībā uz kategorijām, kas noteiktas 8. panta 1. punktā, varētu radīt pārmērīgas izmaksas saistībā ar informācijas apmaiņas sistēmu pielāgošanu, bet tas ir pretrunā proporcionalitātes principam.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

18. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Direktīvas 18. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„2.a Dalībvalstis nosaka sankcijas par šīs direktīvas pārkāpšanu un veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā tiek ievērota. Šīm sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un pārliecinošām.”

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1.b punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

19.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Direktīvā iekļauj šādu pantu:

 

„19.a pants

 

Pilnvaras sarunām ar trešām valstīm

 

Sākot no [šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma], tikai Komisija Savienības vārdā risina sarunas ar trešām valstīm par automātiskas informācijas apmaiņas nolīguma noslēgšanu. Sākot no minētā datuma, dalībvalstis neslēdz divpusējus nolīgumus.”

Pamatojums

Ņemot vērā stāvokli pasaulē un apņemšanos, kas tika pausta G20 valstu sanāksmē, kā arī ESAO darbu pie automātiskās informācijas apmaiņas noteikumu saskaņošanas, ES ir jāpauž vienots viedoklis, un tiesības ES vārdā vest sarunas ar trešām valstīm būtu jāpiešķir Komisijai. Šis noteikums stātos spēkā tikai tad, kad stātos spēkā šī jaunā direktīva, lai nepadarītu liekus pašreiz spēkā esošos nolīgumus, piemēram, attiecībā uz Ārvalstu konta nodokļa atbilstības aktu (FATCA).

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1.c punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

22. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c Direktīvas 22. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

„ca) nodrošinātu visus šīs direktīvas īstenošanai nepieciešamos cilvēku, tehnoloģiskos un finanšu resursus, ņemot vērā tās informācijas apjomu un sarežģītību, uz kuru, sākot no 2015. gada 1. janvāra, attieksies automātiskā informācijas apmaiņa.”

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1.d punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

23. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.d Direktīvas 23. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3. Dalībvalstis nosūta Komisijai 8. pantā minētās automātiskās informācijas apmaiņas efektivitātes ikgadēju novērtējumu, kā arī sasniegtos praktiskos rezultātus. Minētā ikgadējā izvērtējuma paziņošanas formu un nosacījumus saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru nosaka Komisija.

„3. Dalībvalstis nosūta Komisijai 8. pantā minētās automātiskās informācijas apmaiņas efektivitātes ikgadēju novērtējumu, kā arī sasniegtos praktiskos rezultātus. Minētā ikgadējā izvērtējuma paziņošanas formu un nosacījumus saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru nosaka Komisija. Komisija katru gadu informē Eiropas Parlamentu par dalībvalstu iesniegtajiem novērtējumiem.”

 

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1.e punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

25. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1.e Direktīvas 25. pantu aizstāj ar šādu:

Visa informācijas apmaiņa saskaņā ar šo direktīvu notiek, ievērojot noteikumus, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK. Tomēr, lai pareizi piemērotu šo direktīvu, dalībvalstis ierobežo Direktīvas 95/46/EK 10. pantā, 11. panta 1. punktā, 12. un 21. pantā paredzētos pienākumus un tiesības, ciktāl tas vajadzīgs, lai aizsargātu minētās direktīvas 13. panta 1. punkta e) apakšpunktā noteiktās intereses.

1. Visa informācijas apmaiņa saskaņā ar šo direktīvu notiek, ievērojot noteikumus, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK. Tomēr, lai pareizi piemērotu šo direktīvu, dalībvalstis ierobežo Direktīvas 95/46/EK 10. pantā, 11. panta 1. punktā, 12. un 21. pantā paredzētos pienākumus un tiesības, ciktāl tas konkrēti vajadzīgs, lai aizsargātu minētās direktīvas 13. panta 1. punkta e) apakšpunktā noteiktās intereses.

 

2. Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu informācijas apmaiņā iekļauto informāciju no tās neatļautas nonākšanas trešo personu vai trešo valstu rīcībā.”

PASKAIDROJUMS

Komisija 2013. gada 12. jūnija priekšlikumā saistībā ar pastiprinātu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir ierosinājusi paplašināt automātisko informācijas apmaiņu (AIA) starp ES dalībvalstu nodokļu iestādēm. Šajā priekšlikumā ir paredzēts, ka informācija par dividendēm, kapitāla pieaugumu, visiem citiem finanšu ienākumu veidiem un kontu bilancēm tiks pievienota to informācijas kategoriju sarakstam, kuras ir iekļautas automātiskajā informācijas apmaiņā ES teritorijā. Tādējādi tiktu panākts, ka Eiropas Savienībai ir visaptverošākā AIA sistēma pasaulē.

Šajā priekšlikumā, ES Uzkrājumu nodokļu direktīvā un jau spēkā esošajā Administratīvās sadarbības direktīvā, ko plānots grozīt ar šo priekšlikumu, paredzēts, ka dalībvalstu informācijas apmaiņa notiks tikpat lielā mērā kā informācijas apmaiņa, ko tās apņēmušās veikt ar ASV saskaņā ar Ārvalstu konta nodokļa atbilstības aktu (FATCA).

Referents pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu un uzskata, ka priekšlikums atbilst gan Komisijas Rīcības plānam cīņai pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, gan Eiropas Parlamenta nostājai, kas pausta patstāvīgajā ziņojumā par cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm. Krīzes laikā Eiropas valstu pilsoņiem bieži vien nākas piedzīvot nodokļu palielināšanos, tādēļ ir ārkārtīgi nepieciešams novērst krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kuru dēļ katru gadu tiek zaudēts aptuveni EUR 1 triljons jeb EUR 2000 uz katru ES valsts pilsoni.

Šis priekšlikums ir arī atbilde vairāku dalībvalstu prasībai pieņemt „ES FATCA” pēc tam, kad vairākas dalībvalstis un ASV noslēdza divpusējus nolīgumus attiecībā uz FATCA. Tas ir arī saistīts ar iniciatīvām ESAO, G8/G20 un pasaules līmenī un papildina tās.

Referents uzskata, ka pašlaik ir svarīgi izmantot mirkli un nodrošināt ātru priekšlikuma pieņemšanu un īstenošanu, ievērojot Komisijas ierosināto grafiku.

ES ir jābūt vadībā, iedibinot AIA standartu pasaules līmenī, un, ieviešot AIA Eiropas sistēmu, Komisija var uzņemties vadošo lomu ESAO darbā, veidojot standartu pasaules līmenī.

Lai labāk risinātu pašreizējās problēmas, referents ierosina Komisijas dokumentā ieviest dažus uzlabojumus.

Datu aizsardzība

AIA būtu pilnībā jāatbilst pašreiz spēkā esošajiem ES tiesību aktiem par datu aizsardzību un privātumu, un, tā kā referents atsaucas uz Padomes Direktīvas 2011/16/ES 16. un 25. pantu, šī joma ir vēl vairāk jāprecizē, jo īpaši ņemot vērā jautājuma jutīgumu un neseno notikumu gaitu starptautiskā līmenī.

Divpusējie nolīgumi

Referents uzskata, ka turpmāk par nolīgumiem ar trešām valstīm attiecībā uz AIA — līdzīgi kā tirdzniecības jomā — sarunas būs jāved tikai Komisijai, nevis jāturpina pašreizējā prakse, kad katra dalībvalsts slēdz divpusējus nolīgumus. Lai gan referents uzskata, ka sarunas ar ASV par FATCA būtu bijušas ES un tās dalībvalstīm daudz izdevīgākas, ja dalībvalstis būtu uzticējušas sarunu vadītāja pilnvaras Komisijai un tā šīs sarunas būtu risinājusi ES vārdā, viņš tomēr nevēlas izdarīt grozījumus jau noslēgtajos līgumos, un tādēļ grozījumā ir norādīts, ka Komisijai piešķirtās pilnvaras turpmāk risināt sarunas ES vārdā stājas spēkā, tikai stājoties spēkā šai jaunajai direktīvai.

Resursi

Referents uzskata, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina direktīvas efektīva īstenošana, paredzot visus tai nepieciešamos cilvēku, tehnoloģiskos un finanšu resursus, ņemot vērā tās informācijas apjomu un sarežģītību, uz kuru, sākot no 2015. gada 1. janvāra, attieksies automātiskā informācijas apmaiņa.

Sankcijas

Lai gan referents apzinās, ka šīs direktīvas galvenais mērķis ir valsts nodokļu iestāžu saikņu veidošana un AIA starp tām, viņš uzskata, ka dalībvalstīm ir jāuzņemas saistības piemērot sankcijas, lai iegūtu funkcionējošai AIA nepieciešamo informāciju un izvairītos no tā, ka personas vai uzņēmumi neievēro pieņemtos standartus.

Budžeta kontroles komitejaS ATZINUMS (21.10.2013)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā
(COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Crescenzio Rivellini

PA_Legam

ĪSS PAMATOJUMS

Grozījumu mērķis ir nostiprināt parlamentāro kontroli un aizsargāt pilsoņu pamattiesības. Parlaments neiejaucas dalībvalstu nodokļu politikā, jo direktīva attiecas uz transnacionālo administratīvo sadarbību.

Kā norādījusi Komisija, krāpšanas nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas dēļ katru gadu tiek zaudēti miljardiem eiro, un Parlaments cenšas labāk aizsargāt Kopienu finansiālās intereses, kā arī bloķēt sociāli kaitīgu spekulēšanu, kuras rezultātā palielinās nevienlīdzība un iedzīvotāju neuzticēšanās.

Tā kā minētās direktīvas piemērošanas jomas paplašināšana ļaus iegūt kritiski svarīgu un jutīgu informāciju, būtu jāgarantē iedzīvotāju tiesību, it īpaši uz privāto dzīvi un konfidencialitāti, ievērošana.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Priekšlikums – Padomes direktīva

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Pēdējos gados ievērojami pieaugusi krāpšana nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, un to novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Tādi ieņēmumi, kas nav deklarēti un netiek aplikti ar nodokļiem, ievērojami samazina valsts nodokļu ieņēmumus. Tāpēc steidzami nepieciešams palielināt nodokļu iekasēšanas efektivitāti un lietderību. Šajā ziņā svarīgs instruments ir automātiskā informācijas apmaiņa, un Komisija 2012. gada 6. decembra paziņojumā, kurā ir ietverts rīcības plāns, kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas1, uzsvēra nepieciešamību enerģiski veicināt informācijas automātisku apmaiņu kā nākotnes standartu Eiropā un pasaulē pārredzamības nodrošināšanai un informācijas apmaiņai nodokļu jomā. Eiropadome 2013. gada 22. maijā aicināja paplašināt automātisko informācijas apmaiņu Savienības un pasaules līmenī ar mērķi apkarot krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu.

 

(1) Pēdējos gados ievērojami pieaugusi krāpšana nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, un to novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Tādi ieņēmumi, kas nav deklarēti un netiek aplikti ar nodokļiem, ievērojami samazina valsts nodokļu ieņēmumus un veicina sociālo nevienlīdzību un nemierus. Tāpēc steidzami nepieciešams palielināt nodokļu iekasēšanas efektivitāti un lietderību. Šajā ziņā svarīgs instruments ir automātiskā informācijas apmaiņa, un Komisija 2012. gada 6. decembra paziņojumā, kurā ir ietverts rīcības plāns, kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas1, uzsvēra nepieciešamību enerģiski veicināt informācijas automātisku apmaiņu kā nākotnes standartu Eiropā un pasaulē pārredzamības nodrošināšanai un informācijas apmaiņai nodokļu jomā. Eiropadome 2013. gada 22. maijā aicināja paplašināt automātisko informācijas apmaiņu Savienības un pasaules līmenī ar mērķi apkarot krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu.

_____________

____________

1 COM(2012)0722 final

1 COM(2012)0722 final

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Kā uzsvērusi Eiropadome, ir lietderīgi ierosināt automātiskās informācijas apmaiņas paplašināšanu, kas jau paredzēta Direktīvas 2011/16/ES 8. panta 5. punktā. Savienības iniciatīva nodrošina saskaņotu, konsekventu un visaptverošu Savienības mēroga pieeju informācijas automātiskai apmaiņai iekšējā tirgū, kas ļautu samazināt izmaksas gan nodokļu pārvaldēm, gan uzņēmējiem.

(3) Kā uzsvērusi Eiropadome, ir lietderīgi ierosināt automātiskās informācijas apmaiņas paplašināšanu, kas jau paredzēta Direktīvas 2011/16/ES 8. panta 5. punktā. Savienības iniciatīva nodrošina saskaņotu, konsekventu un visaptverošu Savienības mēroga pieeju informācijas automātiskai apmaiņai iekšējā tirgū, kā rezultātā tiktu panākti apjomradīti ietaupījumi, samazinot izmaksas gan nodokļu pārvaldēm, gan ekonomikas dalībniekiem.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Šajā direktīvā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši ir nostiprināti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(10) Šajā direktīvā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši ir nostiprināti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

 

Ņemot vērā vācamo datu jutīgumu, īpaša uzmanība būtu jāpievērš tiesību uz privāto dzīvi ievērošanai un leģitīmām cerībām, ka tiks ievērota konfidencialitāte, jo īpaši izmeklēšanas laikā.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi — proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo sadarbību atbilstoši nosacījumiem, kas ir saderīgi ar iekšējā tirgus netraucētu darbību, — nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka vienādības un efektivitātes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā ir paredzēti vienīgi tie pasākumi, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(11) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi — proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo sadarbību atbilstoši nosacījumiem, kas ir saderīgi ar iekšējā tirgus netraucētu darbību, — prasītās vienādības un efektivitātes dēļ var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā ir paredzēti vienīgi tie pasākumi, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2011/16/EU

8. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

ba) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. jūlijam reizi gadā iesniedz Komisijai statistiku par automātiskās apmaiņas apjomu un, ciktāl tas iespējams, informāciju par administratīvām un citām attiecīgām izmaksām un ieguvumiem, kas saistīti ar notikušo apmaiņu un visām iespējamām izmaiņām gan attiecībā uz nodokļu administrācijām, gan trešām personām.

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. jūlijam reizi gadā iesniedz Komisijai statistiku par automātiskās apmaiņas apjomu un, ciktāl tas iespējams, informāciju par administratīvām un citām attiecīgām izmaksām un ieguvumiem, kas saistīti ar notikušo apmaiņu un visām iespējamām izmaiņām gan attiecībā uz nodokļu administrācijām, gan trešām personām. Komisija par saņemto informāciju informē Eiropas Parlamentu.”

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Direktīva 2011/16/EU

8. pants – 5. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija līdz 2017. gada 1. jūlijam iesniedz ziņojumu, kurā sniedz pārskatu un novērtējumu par saņemto statistiku un informāciju par tādiem jautājumiem kā automātiskās informācijas apmaiņas administratīvās un citas attiecīgās izmaksas un ieguvumi, kā arī par saistītajiem praktiskajiem aspektiem. Komisija vajadzības gadījumā iesniedz Padomei priekšlikumu attiecībā uz 1. punktā norādītajām kategorijām un nosacījumiem, tostarp nosacījumu, ka ir jābūt pieejamai informācijai par citu dalībvalstu rezidentiem, vai 3.a punktā minētajiem posteņiem vai abiem šiem jautājumiem.

5. Komisija līdz 2017. gada 1. jūlijam iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā sniedz pārskatu un ietekmes novērtējumu par saņemto informāciju par tādiem jautājumiem kā automātiskās informācijas apmaiņas administratīvās un citas attiecīgās izmaksas un ieguvumi, kā arī par praktiskajiem aspektiem, kas ar to saistīti. Komisija vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu attiecībā uz 1. punktā norādītajām ienākuma un kapitāla kategorijām un/vai nosacījumiem, tostarp nosacījumu, ka ir jābūt pieejamai informācijai par citu dalībvalstu rezidentiem vai 3.a punktā minētajiem posteņiem, vai par abiem šiem elementiem.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2011/16/EU

23. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1.a) direktīvas 23. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3. Dalībvalstis nosūta Komisijai 8. pantā minētās automātiskās informācijas apmaiņas efektivitātes ikgadēju izvērtējumu, kā arī sasniegtos praktiskos rezultātus. Šā ikgadējā izvērtējuma paziņošanas formu un nosacījumus saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru nosaka Komisija.

3. Dalībvalstis nosūta Komisijai 8. pantā minētās automātiskās informācijas apmaiņas efektivitātes ikgadēju novērtējumu, kā arī sasniegtos praktiskos rezultātus. Šā ikgadējā novērtējuma paziņošanas formu un nosacījumus saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru nosaka Komisija. Komisija, sagatavojot ikgadēju paziņojumu, par dalībvalstu iesniegtajiem novērtējumiem informē Eiropas Parlamentu.”

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.b apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2011/16/EU

25. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1.b) direktīvas 25. pantu aizstāj ar šādu:

Visa informācijas apmaiņa saskaņā ar šo direktīvu notiek, ievērojot noteikumus, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK. Tomēr, lai pareizi piemērotu šo direktīvu, dalībvalstis ierobežo Direktīvas 95/46/EK 10. pantā, 11. panta 1. punktā, 12. un 21. pantā paredzētos pienākumus un tiesības, ciktāl tas vajadzīgs, lai aizsargātu minētās direktīvas 13. panta 1. punkta e) apakšpunktā noteiktās intereses.

Visa informācijas apmaiņa saskaņā ar šo direktīvu notiek, ievērojot noteikumus, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK. Tomēr, lai pareizi piemērotu šo direktīvu, dalībvalstis ierobežo Direktīvas 95/46/EK 10. pantā, 11. panta 1. punktā, 12. un 21. pantā paredzētos pienākumus un tiesības, ciktāl tas konkrēti vajadzīgs, lai aizsargātu minētās direktīvas 13. panta 1. punkta e) apakšpunktā noteiktās intereses.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā

Atsauces

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

4.7.2013

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

4.7.2013

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Crescenzio Rivellini

19.7.2013

Pieņemšanas datums

2.10.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

PROCEDŪRA

Virsraksts

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā

Atsauces

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

27.6.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

4.7.2013

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

JURI

19.6.2013

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

George Sabin Cutaş

18.6.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.9.2013

17.10.2013

 

 

Pieņemšanas datums

5.11.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

0

11

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zdravka Bušić, Sari Essayah, Krišjānis Kariņš, Mojca Kleva Kekuš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Izaskun Bilbao Barandica, Yves Cochet, Mary Honeyball

Iesniegšanas datums

12.11.2013