SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania

12.11.2013 - (COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: George Sabin Cutaş


Procedura : 2013/0188(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0376/2013

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania

(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0348),

–   uwzględniając art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0200/2013),

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0376/2013),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W ostatnich latach wyzwania związane z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania znacznie wzrosły oraz budzą duże obawy w Unii i na całym świecie. Niezgłoszony i nieopodatkowany dochód znacznie uszczupla krajowe dochody podatkowe. Istnieje zatem pilna potrzeba zwiększenia wydajności i skuteczności poboru podatków. Automatyczna wymiana informacji stanowi ważne narzędzie w tym względzie, a Komisja w swoim komunikacie z dnia 6 grudnia 2012 r. zawierającym plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania8 podkreśliła potrzebę zdecydowanego promowania automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu przejrzystości i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 22 maja 2013 wezwano do rozszerzenia automatycznej wymiany informacji na poziomie UE i globalnym w celu zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.

(1) W ostatnich latach wyzwania związane z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania oraz agresywnym planowaniem podatkowym znacznie wzrosły oraz budzą duże obawy w Unii i na całym świecie, szczególnie w dobie kryzysu. Niezgłoszony i nieopodatkowany dochód znacznie uszczupla krajowe dochody podatkowe, stwarzając warunki dla nieuczciwej konkurencji oraz powodując straty. Istnieje zatem pilna potrzeba zwiększenia wydajności i skuteczności poboru podatków. Powinny zostać stworzone skuteczne systemy służące poprawie skuteczności poboru podatków oraz ustalaniu w każdym przypadku właściwego prawa podatkowego państwa członkowskiego. Automatyczna wymiana informacji stanowi ważne narzędzie w tym względzie, a Komisja w swoim komunikacie z dnia 6 grudnia 2012 r. zawierającym plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania8 podkreśliła potrzebę zdecydowanego promowania automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu przejrzystości i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi9 oraz Rada Europejska na posiedzeniu w dniu 22 maja 2013 r. wezwały do rozszerzenia automatycznej wymiany informacji na poziomie UE i globalnym w celu zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.

_____________

____________

8 COM(2012)722 final.

8 COM(2012)722 final

9 P7_TA-PROV(2013)0205

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) W przeszłości polityka podatkowa była postrzegana jako kwestia leżąca wyłącznie w gestii państw członkowskich, w której Unia nie uczestniczy. Obecnie w wyniku globalizacji podatki muszą być także rozpatrywane na szczeblu Unii. Z punktu widzenia Komisji koordynowanie wymiany informacji podatkowych w imieniu państw członkowskich byłoby bardziej skuteczne i efektywne niż zawarcie szeregu dwustronnych umów między państwami członkowskimi. Każde państwo posiada inne standardy automatycznej wymiany informacji. Jest to sytuacja niepotrzebnie skomplikowana, nakładająca niepotrzebnie wysokie koszty zarówno na państwa członkowskie, jak i na instytucje finansowe w obrębie Unii.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b) W zaproponowanych zmianach w niniejszej dyrektywie brak wielu niezbędnych wyjaśnień i definicji, co znacznie utrudnia zrozumienie ram prawnych oraz ogląd skutków wniosku. Dlatego należy opracować definicje, uwzględniając prace Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w tej dziedzinie.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Jak wskazano we wniosku Rady Europejskiej, należy zaproponować rozszerzenie automatycznej wymiany informacji, która była już przewidziana w art. 8 ust. 5 dyrektywy 2011/16/UE. Inicjatywa Unii zapewnia spójne, zgodne i kompleksowe podejście w całej UE do automatycznej wymiany informacji w ramach rynku wewnętrznego, które doprowadzi do oszczędności dla administracji podatkowych oraz podmiotów gospodarczych.

(3) Jak wskazano we wniosku Rady Europejskiej, należy zaproponować rozszerzenie automatycznej wymiany informacji, która była już przewidziana w art. 8 ust. 5 dyrektywy 2011/16/UE. Inicjatywa Unii zapewnia spójne, zgodne i kompleksowe podejście w całej UE do automatycznej wymiany informacji w ramach rynku wewnętrznego i jest istotna dla zwiększenia skuteczności systemów podatkowych oraz dla wzmocnienia rynku wewnętrznego, w ramach którego współistnienie 28 krajowych systemów podatkowych rodzi takie problemy jak podwójne opodatkowanie i zakłócenie konkurencji. Państwa członkowskie czerpałyby korzyści z wymiany informacji na równych warunkach, a Unia mogłaby odegrać przewodnią rolę w promowaniu podobnych standardów na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Państwa członkowskie powinny wdrożyć współpracę administracyjną i wymianę informacji, która nie narusza proceduralnych praw podatników ani ich prawa do prywatności.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) Zgodnie z raportem OECD z dnia 19 czerwca 2013 r. i z deklaracją G20 z Petersburga z dnia 6 września 2013 r. automatyczna wymiana informacji ma opierać się na wspólnym globalnym modelu, który zapewni adekwatną poufność i zagwarantuje właściwe wykorzystywanie informacji. Rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych stanowić będzie wkład UE w prace OECD i powinno zwiększyć prawdopodobieństwo stworzenia spójnego systemu globalnego, którego podstawą ma być nowy standard OECD, który ma zostać przedstawiony w lutym 2014 r.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c) Gdy dane są przekazywane do organów podatkowych w celu wymiany informacji z innymi państwami, ważne jest, by sprecyzować, w jaki sposób te organy mogą te dane wykorzystywać.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Fakt, że państwa członkowskie zawarły lub mają zamiar zawrzeć umowy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnoszące się do ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (powszechnie zwanej FACTA”), oznacza, iż państwa te zapewniają lub zapewnią szerszą współpracę w rozumieniu art. 19 dyrektywy 2011/16/UE oraz są lub będą zobowiązane do zapewniania takiej szerszej współpracy innym państwom członkowskim.

(4) Fakt, że państwa członkowskie zawarły lub mają zamiar zawrzeć umowy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnoszące się do ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (powszechnie zwanej FATCA”), oznacza, iż państwa te zapewniają lub zapewnią szerszą współpracę w rozumieniu art. 19 dyrektywy 2011/16/UE oraz są lub będą zobowiązane do zapewniania takiej szerszej współpracy innym państwom członkowskim. Ważne jest, by automatyczna wymiana informacji została rozszerzona w taki sposób, by jak najdokładniej odzwierciedlała informacje wymieniane zgodnie z wzorcem dwustronnych umów FATCA.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) W celu wyeliminowania niejednoznaczności i niespójności oraz uzyskania oszczędności istotne jest, by wprowadzanie w życie niniejszej dyrektywy było skoordynowane z wdrażaniem FATCA.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zawarcie równoległych i nieskoordynowanych umów przez państwa członkowskie na podstawie art. 19 dyrektywy 2011/16/UE doprowadziłoby do zakłóceń niekorzystnych dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Rozszerzona AWI na podstawie ogólnounijnego instrumentu prawnego usunęłaby potrzebę i zachętę dla państw członkowskich do powoływania się na wymieniony wyżej artykuł w celu zawarcia dwustronnych lub wielostronnych umów, które mogą być uważane za właściwe w tej samej sprawie wobec braku odpowiedniego prawodawstwa unijnego.

(5) Zawarcie równoległych i nieskoordynowanych umów przez państwa członkowskie na podstawie art. 19 dyrektywy 2011/16/UE doprowadziłoby do zakłóceń niekorzystnych dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i dla całego podejścia unijnego. Rozszerzona AWI na podstawie ogólnounijnego instrumentu prawnego usunęłaby potrzebę i zachętę dla państw członkowskich do powoływania się na wymieniony wyżej artykuł w celu zawarcia dwustronnych lub wielostronnych umów, które mogą być uważane za właściwe w tej samej sprawie wobec braku odpowiedniego prawodawstwa unijnego. Dlatego Unia byłaby też w lepszej pozycji negocjacyjnej, by dążyć do wyższych standardów wymiany informacji podatkowych na szczeblu światowym.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Pod egidą OECD trwają prace nad zredagowaniem dwustronnych i wielostronnych wzorców umów o wymianie informacji. Ponadto między Stanami Zjednoczonymi a wieloma innymi krajami toczą się negocjacje nad wdrożeniem FATCA w drodze umów dwustronnych. Proponowane zmiany w dyrektywie 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania w dużym stopniu regulują wymianę tych samych informacji, które są przedmiotem zainteresowania FATCA oraz prac w ramach OECD. Relacje pomiędzy tymi przepisami wykonawczymi muszą zostać doprecyzowane przez Komisję, aby krajowe organy podatkowe i instytucje finansowe odpowiedzialne za wprowadzenie tych zmian były w stanie wprowadzić je w życie.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Nowe kategorie dochodu i kapitału, w zakresie których niniejsza dyrektywa wprowadza obowiązek wymiany informacji, powinny zostać wprowadzone zgodnie z ich wykładnią w prawie państwa członkowskiego przekazującego informacje.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Celem obecnego przekazywania krajowym organom podatkowym informacji w zakresie dochodów kapitałowych i dochodów z działalności zawodowej jest dostarczenie m.in. podstawy do objęcia podatkiem oraz podstawy do wymiany informacji z innymi państwami. Jeżeli obowiązek dostarczenia informacji ulegnie zmianie i informacje będą zbierane wyłącznie do celów wymiany informacji, istotne jest wyjaśnienie, w jaki sposób organy podatkowe mają prawo wykorzystywać te informacje.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Analiza warunku dostępności, która ma zostać przeprowadzona w 2017 r., powinna zostać rozszerzona na wszystkie pięć kategorii określone w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2011/16/UE, tak by możliwe było zbadanie argumentów przemawiających za wymianą informacji przez państwa członkowskie obejmującą wszystkie kategorie.

(9) Analiza warunku dostępności, która ma zostać przeprowadzona w 2017 r., powinna zostać rozszerzona na wszystkie cztery kategorie określone w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2011/16/UE, tak by możliwe było zbadanie argumentów przemawiających za wymianą informacji przez państwa członkowskie obejmującą wszystkie kategorie.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Każde państwo członkowskie powinno nakładać kary za naruszenie przepisów niniejszej dyrektywy i podejmować odpowiednie środki w celu zadbania o ich przestrzeganie.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(10) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Zważywszy na wrażliwy charakter gromadzonych danych, szczególną uwagę należy zwrócić na poszanowanie prawa do prywatności oraz uzasadnione wnioski o zachowanie poufności, szczególnie w trakcie prowadzonych postępowań.

 

 

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – litera b

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 8 – ustęp 3a – akapit pierwszy – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazuje w drodze automatycznej wymiany właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych państw członkowskich informacje obejmujące okresy rozliczeniowe, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., dotyczące następujących pozycji, które są wypłacone, zabezpieczone lub utrzymywane przez instytucję finansową bezpośrednio lub pośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy, który jest osobą fizyczną zamieszkałą w tym innym państwie członkowskim:

3a. Właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazuje, jeśli istnieje taka możliwość, w drodze automatycznej wymiany właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych państw członkowskich informacje obejmujące okresy rozliczeniowe, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., dotyczące zgodnie z przepisami prawa krajowego następujących pozycji, które są wypłacone, zabezpieczone lub utrzymywane przez instytucję finansową bezpośrednio lub pośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy, który jest osobą fizyczną zamieszkałą w tym innym państwie członkowskim:

Uzasadnienie

W nowym art. 8 ust. 3a, który definiuje nowe kategorie podlegające wymianie informacji brakuje, w przeciwieństwie do ust. 1, klauzuli interpretacyjnej, co może spowodować poważne problemy w skutecznym wykonywaniu obowiązków nałożonych dyrektywą. Z uwagi na trudności interpretacyjne i wieloznaczność pojęć zasadne jest wprowadzenie w art. 8 ust 3a klauzuli odsyłającej do przepisów krajowych dla nowych kategorii dochodu i kapitału podlegających automatycznej wymianie informacji.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 8 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

4. Przed 1 lipca 2016 r. państwa członkowskie co roku przekazują Komisji statystyki dotyczące rozmiaru automatycznej wymiany informacji oraz – w zakresie, w jakim jest to możliwe – informacje dotyczące administracyjnych i wszelkich innych istotnych kosztów i korzyści związanych z dokonaną wymianą informacji oraz informacje na temat wszelkich ewentualnych zmian, zarówno dla organów podatkowych, jak i stron trzecich.

4. Przed 1 lipca 2016 r. państwa członkowskie co roku przekazują Komisji statystyki dotyczące rozmiaru automatycznej wymiany informacji oraz – w zakresie, w jakim jest to możliwe – informacje dotyczące administracyjnych i wszelkich innych istotnych kosztów i korzyści związanych z dokonaną wymianą informacji oraz informacje na temat wszelkich ewentualnych zmian, zarówno dla organów podatkowych, jak i stron trzecich. Komisja powiadamia Parlament Europejski o otrzymanych informacjach.ˮ

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – litera c

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Przed dniem 1 lipca 2017 r. Komisja przedłoży sprawozdanie, w którym przedstawi ogólny zarys i ocenę otrzymanych statystyk i informacji, dotyczące takich kwestii, jak koszty administracyjne oraz inne istotne koszty i korzyści wynikające z funkcjonowania automatycznej wymiany informacji, jak również praktyczne aspekty z tym związane. Stosownie do sytuacji Komisja przedłoży Radzie wniosek dotyczący kategorii i warunków określonych w ust. 1, uwzględniając warunek, zgodnie z którym informacje na temat osób zamieszkałych w innych państwach członkowskich muszą być dostępne, lub dotyczący pozycji określonych w ust. 3a lub obu tych elementów.

5. Przed dniem 1 lipca 2017 r. Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym przedstawi ogólny zarys i ocenę skutków otrzymanych statystyk i informacji, dotyczące takich kwestii, jak koszty administracyjne oraz inne istotne koszty i korzyści wynikające z funkcjonowania automatycznej wymiany informacji, jak również praktyczne aspekty z tym związane. Stosownie do sytuacji Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący kategorii dochodu i kapitału, warunków określonych w ust. 1, lub obu tych zagadnień, uwzględniając warunek, zgodnie z którym informacje na temat osób zamieszkałych w innych państwach członkowskich muszą być dostępne, lub dotyczący pozycji określonych w ust. 3a.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – litera c

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazywał w drodze automatycznej wymiany właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych państw członkowskich informacje obejmujące okresy rozliczeniowe, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., dotyczące wszystkich kategorii dochodu i kapitału wymienionych w ust. 1, zgodnie z ich interpretacją na mocy krajowych przepisów państwa członkowskiego przekazującego informacje;

a) właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazywał w drodze automatycznej wymiany właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych państw członkowskich informacje obejmujące okresy rozliczeniowe, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., dotyczące co najmniej trzech szczególnych kategorii dochodu i kapitału wymienionych w ust. 1, zgodnie z ich interpretacją na mocy krajowych przepisów państwa członkowskiego przekazującego informacje;

Uzasadnienie

Nie wszystkie państwa członkowskie dysponują informacjami na temat wszystkich kategorii dochodu i kapitału zdefiniowanych w art. 8 ust 1. W związku z tym oraz mając na uwadze duże zróżnicowanie systemów podatkowych państw członkowskich, proponowane zniesienie warunku dostępności dla kategorii określonych w art. 8 ust. 1 może generować nadmierne koszty związane z odpowiednim dostosowaniem systemów wymiany informacji, co jest sprzeczne z zasadą proporcjonalności.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. w art. 18 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a. Państwa członkowskie nakładają kary za naruszenie przepisów niniejszej dyrektywy i podejmują środki niezbędne w celu zadbania o ich przestrzeganie. Kary te są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.ˮ

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 19 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 19a

 

Mandat do negocjacji z państwami trzecimi

 

Od dnia [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] jedynie Komisja jest uprawniona do prowadzenia w imieniu Unii negocjacji z państwami trzecimi w sprawie umów dotyczących automatycznej wymiany informacji (AWI). Od tego dnia państwa członkowskie nie będą mogły angażować się w umowy dwustronne.”

Uzasadnienie

Ze względu na globalny kontekst i zobowiązania podjęte na szczycie G20 oraz prace OECD mające na celu harmonizację automatycznej wymiany zbiorów informacji, UE musi mówić jednym głosem, a Komisji należy udzielić mandatu do prowadzenia negocjacji z państwami trzecimi w imieniu UE. Przepis ten wszedłby w życie dopiero z dniem wejścia w życie tej nowej dyrektywy, aby nie unieważniać już obowiązujących umów, np. FATCA.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 c (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 22 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. w art. 22 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ca) udostępnienia, poczynając od dnia 1 stycznia 2015 r., zasobów ludzkich, technicznych i finansowych niezbędnych do wprowadzenia w życie niniejszej dyrektywy ze względu na ilość i złożony charakter informacji podlegających automatycznej wymianie.”

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 d (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 23 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1d. art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, a także jej praktyczne wyniki. Forma i warunki przekazywania tej rocznej oceny są ustanawiane przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 26 ust. 2.

3. Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, a także jej praktyczne wyniki. Forma i warunki przekazywania tej rocznej oceny są ustanawiane przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 26 ust. 2. Komisja corocznie informuje Parlament Europejski o ocenach przeprowadzonych przez państwa członkowskie.”

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 –ustęp 1 e (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 25

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1e. art. 25 otrzymuje brzmienie:

Wszelka wymiana informacji na mocy niniejszej dyrektywy podlega przepisom wykonawczym do dyrektywy 95/46/WE. Niemniej jednak do celów właściwego stosowania niniejszej dyrektywy państwa członkowskie ograniczają zakres obowiązków i praw przewidzianych w art. 10, art. 11 ust. 1 oraz w art. 12 i 21 dyrektywy 95/46/WE w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. e) wspomnianej dyrektywy.

„1. Wszelka wymiana informacji na mocy niniejszej dyrektywy podlega przepisom wykonawczym do dyrektywy 95/46/WE. Niemniej jednak do celów właściwego stosowania niniejszej dyrektywy państwa członkowskie ograniczają zakres obowiązków i praw przewidzianych w art. 10, art. 11 ust. 1 oraz w art. 12 i 21 dyrektywy 95/46/WE w takim stopniu, w jakim jest to szczególnie konieczne do zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. e) wspomnianej dyrektywy.

 

2. Państwa członkowskie podejmą właściwe środki w celu ochrony wymienianych informacji przed nieuprawnionym dostępem ze strony podmiotów trzecich lub państw trzecich.ˮ

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 12 czerwca 2013 r. Komisja zaproponowała rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji (AWI) między organami podatkowymi państw członkowskich UE jako element wzmożonej walki z uchylaniem się od opodatkowania. Na mocy tego wniosku dywidendy, zyski kapitałowe, wszelkie pozostałe dochody finansowe i salda na rachunkach zostaną dodane do wykazu kategorii podlegających automatycznej wymianie informacji w obrębie UE. Dzięki temu UE zyskałaby najbardziej wszechstronny system wymiany informacji na świecie.

Wykonanie przepisów zawartych w tym wniosku – wraz z przepisami dyrektywy UE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności oraz już obowiązującej dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej, której zmianę ma na celu omawiany wniosek – będzie oznaczać, że państwa członkowskie będą wymieniać informacje w takim samym zakresie, do jakiego zobowiązały się wobec USA w związku z ustawą o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA).

Sprawozdawca w pełni popiera wniosek Komisji i uważa, że jest on zgodny zarówno z planem działania Komisji dotyczącym walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, jak i ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego przedstawionym w sprawozdaniu z własnej inicjatywy w sprawie w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi. W dobie kryzysu, gdy obywatele europejscy często stają w obliczu podwyżek podatków, konieczne jest zajęcie się kwestią oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, które powodują straty szacowane na 1 bilion EUR rocznie, co stanowi w przybliżeniu stratę 2000 EUR rocznie w przeliczeniu na jednego obywatela europejskiego.

Wniosek jest również odpowiedzią na apele kilku państw członkowskich o opracowanie FATCA dla UE, z którymi zwróciły się w następstwie zawarcia przez kilka państw członkowskich umów dwustronnych z USA na podstawie amerykańskiej ustawy FATCA. Jest on również powiązany z inicjatywami OECD, G8/G20 i inicjatywami na szczeblu światowym i uzupełnia je.

Sprawozdawca uważa, że obecnie zasadnicze znaczenie ma utrzymanie tempa prac i zapewnienie szybkiego przyjęcia i wykonania wniosku zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Komisję.

UE musi odgrywać przewodnią rolę przy tworzeniu globalnego standardu automatycznej wymiany informacji, a Komisja, ustanawiając europejski system automatycznej wymiany informacji, może wytyczyć kierunek pracom prowadzonym wraz z OECD nad opracowaniem globalnego standardu.

W celu skuteczniejszego radzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami sprawozdawca proponuje kilka dodatkowych poprawek do dokumentu Komisji.

Ochrona danych

Automatyczna wymiana informacji musi być w pełni zgodna z obowiązującym ustawodawstwem UE w zakresie ochrony danych i prywatności i choć sprawozdawca odnotowuje przepisy art. 16 i 25 dyrektywy Rady 2011/16/UE, konieczne są dodatkowe doprecyzowania dotyczące tego zagadnienia, w szczególności ze względu na jego wrażliwy charakter i obecny kontekst międzynarodowy.

Umowy dwustronne

Sprawozdawca uważa, że w przyszłości Komisja powinna sama prowadzić negocjacje z państwami trzecimi w sprawie umów dotyczących automatycznej wymiany informacji – tak jak to się dzieje w dziedzinie handlu – zamiast dotychczasowej praktyki, zgodnie z którą to państwa członkowskie prowadziły negocjacje w sprawie umów dwustronnych. Choć sprawozdawca uważa, że negocjacje z USA w sprawie FATCA zakończyłyby się korzystniejszym wynikiem dla UE i państw członkowskich, gdyby Komisja dysponująca mandatem państw członkowskich odegrała rolę negocjatora w imieniu UE, nie pragnie on wprowadzać zmian do zawartych już umów, a zatem w poprawce precyzuje, że przepis o Komisji upoważnionej w przyszłości mandatem do negocjowania w imieniu UE wejdzie w życie wraz z wejściem w życie tej nowej dyrektywy.

Zasoby

Sprawozdawca uważa, że państwa członkowskie powinny zadbać o skuteczne wykonanie dyrektywy poprzez zmobilizowanie, poczynając od 2015 r., wszelkich niezbędnych zasobów ludzkich, technologicznych i finansowych, ze względu na ilość i złożony charakter informacji podlegających automatycznej wymianie.

Kary

Choć sprawozdawca zdaje sobie sprawę, że omawiana dyrektywa ma przede wszystkim za cel uregulowanie stosunków i automatycznej wymiany informacji między krajowymi organami podatkowymi, jego zdaniem państwa członkowskie powinny zostać zobowiązane do nakładania kar, aby uzyskiwać informacje niezbędne do funkcjonowania systemu automatycznej wymiany informacji i unikać nieprzestrzegania przez podmioty uzgodnionych standardów.

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (21.10.2013)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania
(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Crescenzio Rivellini

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem poprawek jest wzmocnienie kontroli parlamentarnej i ochrona praw podstawowych obywateli. Parlament nie ingeruje w krajowe strategie polityczne w dziedzinie podatków, ponieważ przedmiotem omawianej dyrektywy jest transgraniczna współpraca administracyjna.

Jak zauważyła Komisja, co roku tracimy miliardy euro na skutek oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, i Parlament stara się lepiej chronić interesy finansowe Wspólnot, a także hamować szkodliwe społecznie spekulacje prowadzące do wzrostu nierówności i braku zaufania obywateli.

Ponieważ rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy umożliwi udostępnianie kluczowych i newralgicznych informacji, konieczne jest zagwarantowanie poszanowania praw obywateli, a zwłaszcza prywatności i poufności.

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W ostatnich latach wyzwania związane z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania znacznie wzrosły oraz budzą duże obawy w Unii i na całym świecie. Niezgłoszony i nieopodatkowany dochód znacznie uszczupla krajowe dochody podatkowe. Istnieje zatem pilna potrzeba zwiększenia wydajności i skuteczności poboru podatków. Automatyczna wymiana informacji stanowi ważne narzędzie w tym względzie, a Komisja w swoim komunikacie z dnia 6 grudnia 2012 r. zawierającym plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania1 podkreśliła potrzebę zdecydowanego promowania automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu przejrzystości i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 22 maja 2013 wezwano do rozszerzenia automatycznej wymiany informacji na poziomie UE i globalnym w celu zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.

(1) W ostatnich latach wyzwania związane z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania znacznie wzrosły oraz budzą duże obawy w Unii i na całym świecie. Niezgłoszony i nieopodatkowany dochód znacznie uszczupla krajowe dochody podatkowe oraz przyczynia się do nierówności i niepokojów społecznych. Istnieje zatem pilna potrzeba zwiększenia wydajności i skuteczności poboru podatków. Automatyczna wymiana informacji stanowi ważne narzędzie w tym względzie, a Komisja w swoim komunikacie z dnia 6 grudnia 2012 r. zawierającym plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania1 podkreśliła potrzebę zdecydowanego promowania automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu przejrzystości i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 22 maja 2013 wezwano do rozszerzenia automatycznej wymiany informacji na poziomie UE i globalnym w celu zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.

_____________

____________

1 COM(2012)0722 final

1COM(2012)0722 final

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Jak wskazano we wniosku Rady Europejskiej, należy zaproponować rozszerzenie automatycznej wymiany informacji, która była już przewidziana w art. 8 ust. 5 dyrektywy 2011/16/UE. Inicjatywa Unii zapewnia spójne, zgodne i kompleksowe podejście w całej UE do automatycznej wymiany informacji w ramach rynku wewnętrznego, które doprowadzi do oszczędności dla administracji podatkowych oraz podmiotów gospodarczych.

(3) Jak wskazano we wniosku Rady Europejskiej, należy zaproponować rozszerzenie automatycznej wymiany informacji, która była już przewidziana w art. 8 ust. 5 dyrektywy 2011/16/UE. Inicjatywa Unii zapewnia spójne, zgodne i kompleksowe podejście w całej UE do automatycznej wymiany informacji w ramach rynku wewnętrznego, które doprowadzi do korzyści skali przez oszczędności dla administracji podatkowych oraz podmiotów gospodarczych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(10) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

 

Zważywszy na newralgiczność gromadzonych danych, szczególną uwagę należy zwrócić na poszanowanie prawa do prywatności oraz uzasadnione oczekiwanie zachowania poufności, szczególnie w trakcie prowadzonego postępowania.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie skuteczna współpraca administracyjna pomiędzy państwami członkowskimi na warunkach zgodnych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymaganą jednolitość i skuteczność możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(11) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie skuteczna współpraca administracyjna pomiędzy państwami członkowskimi na warunkach zgodnych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, może zostać osiągnięty w lepszy sposób na poziomie Unii ze względu na wymaganą jednolitość i skuteczność, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 8 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

4. Przed 1 lipca 2016 r. państwa członkowskie co roku przekazują Komisji statystyki dotyczące rozmiaru automatycznej wymiany informacji oraz – w zakresie, w jakim jest to możliwe – informacje dotyczące administracyjnych i wszelkich innych istotnych kosztów i korzyści związanych z dokonaną wymianą informacji oraz informacje na temat wszelkich ewentualnych zmian, zarówno dla organów podatkowych, jak i stron trzecich.

„4. Przed 1 lipca 2016 r. państwa członkowskie co roku przekazują Komisji statystyki dotyczące rozmiaru automatycznej wymiany informacji oraz – w zakresie, w jakim jest to możliwe – informacje dotyczące administracyjnych i wszelkich innych istotnych kosztów i korzyści związanych z dokonaną wymianą informacji oraz informacje na temat wszelkich ewentualnych zmian, zarówno dla organów podatkowych, jak i stron trzecich. Komisja powiadamia Parlament Europejski o otrzymanych informacjach.”;

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Przed dniem 1 lipca 2017 r. Komisja przedłoży sprawozdanie, w którym przedstawi ogólny zarys i ocenę otrzymanych statystyk i informacji, dotyczące takich kwestii, jak koszty administracyjne oraz inne istotne koszty i korzyści wynikające z funkcjonowania automatycznej wymiany informacji, jak również praktyczne aspekty z tym związane. Stosownie do sytuacji Komisja przedłoży Radzie wniosek dotyczący kategorii i warunków określonych w ust. 1, uwzględniając warunek, zgodnie z którym informacje na temat osób zamieszkałych w innych państwach członkowskich muszą być dostępne, lub dotyczący pozycji określonych w ust. 3a lub obu tych elementów.

5. Przed dniem 1 lipca 2017 r. Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym przedstawi ogólny zarys i ocenę skutków otrzymanych informacji, dotyczące takich kwestii, jak koszty administracyjne oraz inne istotne koszty i korzyści wynikające z funkcjonowania automatycznej wymiany informacji, jak również praktyczne aspekty z tym związane. Stosownie do sytuacji Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący kategorii dochodu i kapitału i/lub warunków określonych w ust. 1, uwzględniając warunek, zgodnie z którym informacje na temat osób zamieszkałych w innych państwach członkowskich muszą być dostępne, lub dotyczący pozycji określonych w ust. 3a lub obu tych elementów.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 23 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

(1a) artykuł 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, a także jej praktyczne wyniki. Forma i warunki przekazywania tej rocznej oceny są ustanawiane przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 26 ust. 2.

„3. Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, a także jej praktyczne wyniki. Forma i warunki przekazywania tej rocznej oceny są ustanawiane przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 26 ust. 2. Komisja informuje Parlament Europejski za pośrednictwem rocznego komunikatu o ocenie dokonanej przez państwa członkowskie.”;

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 25

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

(1b) artykuł 25 otrzymuje brzmienie:

Wszelka wymiana informacji na mocy niniejszej dyrektywy podlega przepisom wykonawczym do dyrektywy 95/46/WE. Niemniej jednak do celów właściwego stosowania niniejszej dyrektywy państwa członkowskie ograniczają zakres obowiązków i praw przewidzianych w art. 10, art. 11 ust. 1 oraz w art. 12 i 21 dyrektywy 95/46/WE w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. e) wspomnianej dyrektywy.

„Wszelka wymiana informacji zgodnie z niniejszą dyrektywą podlega przepisom wykonawczym do dyrektywy 95/46/WE. Niemniej jednak do celów właściwego stosowania niniejszej dyrektywy państwa członkowskie ograniczają zakres obowiązków i praw przewidzianych w art. 10, art. 11 ust. 1 oraz w art. 12 i 21 dyrektywy 95/46/WE w takim stopniu, w jakim jest to szczególnie konieczne do zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. e) wspomnianej dyrektywy.”;

PROCEDURA

Tytuł

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania

Odsyłacze

(COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

4.7.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

4.7.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Crescenzio Rivellini

19.7.2013

Data przyjęcia

2.10.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

PROCEDURA

Tytuł

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania

Odsyłacze

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Data konsultacji z PE

27.6.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

4.7.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

19.6.2013

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

George Sabin Cutaş

18.6.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.9.2013

17.10.2013

 

 

Data przyjęcia

5.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

0

11

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zdravka Bušić, Sari Essayah, Krišjānis Kariņš, Mojca Kleva Kekuš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, Yves Cochet, Mary Honeyball

Data złożenia

12.11.2013