RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal

12.11.2013 - (COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS)) - *

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: George Sabin Cutaș


Procedură : 2013/0188(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0376/2013

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal

(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0348),

–   având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0200/2013),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru control bugetar (A7-0376/2013),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În ultimii ani, problemele puse de frauda și de evaziunea fiscală s-au agravat considerabil, devenind un subiect de îngrijorare major în Uniune și la nivel mondial. Veniturile neraportate și neimpozitate reduc considerabil veniturile fiscale naționale. Prin urmare, este nevoie urgent de o creștere a eficienței și a eficacității colectării impozitelor. Schimbul automat de informații constituie un instrument important în această privință, iar Comisia, în comunicarea sa din 6 decembrie 2012 care conține un plan de acțiune privind consolidarea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale, a evidențiat necesitatea de a promova cu fermitate schimbul automat de informații ca viitor standard european în materie de transparență și de schimb de informații în chestiuni fiscale. Consiliul European din 22 mai 2013 a solicitat extinderea schimbului automat de informații la nivelul Uniunii și la nivel mondial, în vederea combaterii fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive.

(1) În ultimii ani, problemele puse de frauda și de evaziunea fiscală, precum și de planificarea fiscală agresivă s-au agravat considerabil, devenind un subiect de îngrijorare major în Uniune și la nivel mondial, în special în perioade de criză. Veniturile neraportate și neimpozitate reduc considerabil veniturile fiscale naționale, creând condiții de concurență neloială și generând pierderi. Prin urmare, este nevoie urgent de o creștere a eficienței și a eficacității colectării impozitelor. Ar trebui să existe sisteme eficace pentru a îmbunătăți eficiența colectării impozitelor și pentru a stabili statul membru a cărei legislație fiscală se aplică. Schimbul automat de informații constituie un instrument important în această privință, iar Comisia, în comunicarea sa din 6 decembrie 2012 care conține un plan de acțiune privind consolidarea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale8, a evidențiat necesitatea de a promova cu fermitate schimbul automat de informații ca viitor standard european în materie de transparență și de schimb de informații în chestiuni fiscale. Parlamentul European, în Rezoluția sa din 21 mai 2013 referitoare la lupta împotriva fraudei, a evaziunii și a paradisurilor fiscale9, și Consiliul European din 22 mai 2013 au solicitat extinderea schimbului automat de informații la nivelul Uniunii și la nivel mondial, în vederea combaterii fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive.

_____________

____________

8 COM(2012)722 final.

8 COM(2012)722 final.

9 P7_TA-PROV(2013)0205.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În trecut, politica fiscală era considerată o chestiune exclusiv națională, în care UE nu avea niciun rol. În prezent, ca rezultat al globalizării, impozitele trebuie, de asemenea, discutate la nivelul UE. Ar fi mai eficient și mai eficace ca Comisia să coordoneze schimbul de informații privind fiscalitatea în numele statelor membre, decât să existe o serie de acorduri bilaterale între statele membre. Standardele privind schimbul automat de informații diferă de la o țară la alta. Această situație este inutil de complexă și impune costuri inutil de ridicate, atât pentru statele membre, cât și pentru instituțiile financiare din cadrul Uniunii.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Din modificările propuse la directivă lipsesc o serie de explicații și definiții necesare, ceea ce complică în mod considerabil înțelegerea cadrului de reglementare și viziunea de ansamblu asupra efectelor propunerii. Prin urmare, elaborarea definițiilor ar trebui coordonată cu activitățile OCDE din acest domeniu.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) După cum s-a evidențiat în solicitarea Consiliului European, este oportun să se anticipeze extinderea schimbului automat de informații deja avută în vedere la articolul 8 alineatul (5) din Directiva 2011/16/UE. O inițiativă a Uniunii asigură o abordare consecventă și coerentă la nivelul întregii Uniuni cu privire la schimbul automat de informații în cadrul pieței interne, abordare care ar putea duce la economii de costuri atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru operatorii economici.

(3) După cum s-a evidențiat în solicitarea Consiliului European, este oportun să se anticipeze extinderea schimbului automat de informații deja avută în vedere la articolul 8 alineatul (5) din Directiva 2011/16/UE. O inițiativă a Uniunii asigură o abordare consecventă și coerentă la nivelul întregii Uniuni cu privire la schimbul automat de informații în cadrul pieței interne și este importantă pentru a îmbunătăți eficiența sistemelor fiscale și pentru a consolida piața internă în interiorul căreia coexistența a 28 de sisteme fiscale naționale ridică problema dublei impuneri și a denaturării concurenței. Nu numai că statele membre ar beneficia în egală măsură de pe urma schimbului de informații, dar Uniunea s-ar putea situa în fruntea eforturilor vizând promovarea unor standarde similare la nivel internațional.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Statele membre ar trebui să pună în aplicare o cooperare administrativă și un schimb de informații care să nu încalce drepturile procedurale și dreptul la viață privată ale contribuabililor.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) În conformitate cu raportul OCDE din 19 iunie 2013 și cu Declarația liderilor G20 de la Sankt Petersburg din 6 septembrie 2013, schimbul automat de informații ar trebui să se bazeze pe un model mondial comun care să asigure confidențialitatea adecvată și utilizarea corectă a informațiilor în cauză. Extinderea domeniului de aplicare a schimbului automat de informații fiscale va reprezenta contribuția Uniunii Europene la activitățile OCDE și ar trebui să îmbunătățească șansele de instituire a unui sistem mondial coerent bazat pe noul standard OCDE care urmează să fie prezentat în februarie 2014.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) Atunci când se prezintă date autorităților fiscale în scopul schimbului de informații cu alte țări, este important să se clarifice modul în care respectivele autorități fiscale pot utiliza datele respective.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Faptul că statele membre au încheiat sau și-au exprimat intenția de a încheia acorduri cu Statele Unite ale Americii în legătură cu legislația acestora privind conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate (denumită de obicei „FATCA”) înseamnă că acestea oferă sau vor oferi o cooperare mai extinsă în sensul articolului 19 din Directiva 2011/16/UE și sunt sau vor fi obligate să ofere o astfel de cooperare mai extinsă și altor state membre.

(4) Faptul că statele membre au încheiat sau și-au exprimat intenția de a încheia acorduri cu Statele Unite ale Americii în legătură cu legislația acestora privind conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate (denumită de obicei „FATCA”) înseamnă că acestea oferă sau vor oferi o cooperare mai extinsă în sensul articolului 19 din Directiva 2011/16/UE și sunt sau vor fi obligate să ofere o astfel de cooperare mai extinsă și altor state membre. Este important ca schimbul automat de informații să fie extins pentru a reflecta cât mai îndeaproape posibil informațiile care urmează modelul acordurilor bilaterale FATCA.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Pentru a reduce ambiguitățile și neconcordanțele și pentru a scădea costurile, este esențial ca punerea în aplicare a Directivei să fie coordonată cu punerea în aplicare a FATCA.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Încheierea de acorduri paralele și necoordonate de către statele membre în temeiul articolului 19 din Directiva 2011/16/UE ar duce la denaturări care ar fi în detrimentul bunei funcționări a pieței interne. Schimbul automat de informații extins pe baza unui instrument legislativ la nivelul întregii UE ar elimina necesitatea ca statele membre să invoce articolul respectiv, în vederea încheierii de acorduri bilaterale sau multilaterale pe aceeași temă care pot fi considerate adecvate în absența legislației relevante a Uniunii.

(5) Încheierea de acorduri paralele și necoordonate de către statele membre în temeiul articolului 19 din Directiva 2011/16/UE ar duce la denaturări care ar fi în detrimentul bunei funcționări a pieței interne și al abordării la nivelul întregii Uniuni. Schimbul automat de informații extins pe baza unui instrument legislativ la nivelul întregii UE ar elimina necesitatea ca statele membre să invoce articolul respectiv, în vederea încheierii de acorduri bilaterale sau multilaterale pe aceeași temă care pot fi considerate adecvate în absența legislației relevante a Uniunii. Prin urmare, Uniunea ar avea și o poziție de negociere mai bună pentru a insista în favoarea unor standarde mai înalte privind schimbul de informații fiscale la nivel global.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În vederea stabilirii unor modele de acorduri bilaterale și multilaterale de schimb de informații, se desfășoară în prezent activități sub auspiciile OCDE. Au loc, de asemenea, negocieri între SUA și numeroase alte țări privind punerea în aplicare a FATCA prin intermediul unor acorduri bilaterale. Modificările propuse la Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal reglementează într-o mare măsură schimbul de informații vizat de FATCA și activitățile OCDE. Comisia ar trebui să clarifice raportul dintre aceste dispoziții de reglementare pentru a se asigura că autoritățile fiscale naționale și instituțiile financiare responsabile cu aplicarea acestor modificări sunt în măsură să le pună în aplicare.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Noile categorii de venituri și capital în privința cărora prezenta directivă introduce schimbul automat de informații ar trebui să fie stabilite în conformitate cu interpretarea conferită acestora de legislația statului membru care comunică informațiile în cauză.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Obiectivul actualei dispoziții privind informarea autorităților fiscale naționale cu privire la veniturile din capitaluri și servicii este, printre altele, acela de a asigura o bază pentru impozitarea și pentru schimbul de informații cu alte țări. În cazul în care obligativitatea furnizării de informații se modifică, iar informațiile sunt obținute exclusiv pentru a se face schimb cu ele, este important să se precizeze modul în care autorităților fiscale naționale li se permite să utilizeze aceste informații.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Revizuirea condiției privind disponibilitatea, care urmează să fie realizată în 2017, ar trebui extinsă la toate cele cinci categorii menționate la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2011/16/UE, astfel încât să fie examinată necesitatea unui schimb de informații între toate statele membre cu privire la toate categoriile respective.

(9) Revizuirea condiției privind disponibilitatea, care urmează să fie realizată în 2017, ar trebui extinsă la toate cele patru categorii menționate la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2011/16/UE, astfel încât să fie examinată necesitatea unui schimb de informații între toate statele membre cu privire la toate categoriile respective.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Fiecare stat membru stabilește sancțiuni pentru încălcări ale prezentei directive și ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea sa.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(10) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Având în vedere caracterul sensibil al datelor care urmează să fie colectate, ar trebui să se acorde o atenție deosebită respectării drepturilor la viața privată și așteptărilor legitime în ceea ce privește confidențialitatea, în special în cadrul procesului de anchetă.

 

 

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 1 – litera b

Directiva 2011/16/CE

Articolul 8 – alineatul 3 a – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

 

Amendamentul

(3a) Autoritatea competentă din fiecare stat membru comunică, prin intermediul schimbului automat, autorității competente din orice alt stat membru informații referitoare la perioadele impozabile, începând cu 1 ianuarie 2014, în ceea ce privește următoarele elemente care sunt plătite, garantate sau deținute de o instituție financiară în beneficiul direct sau indirect al beneficiarului real care este o persoană fizică rezidentă în celălalt stat membru respectiv:

(3a) Autoritatea competentă din fiecare stat membru comunică, prin intermediul schimbului automat, autorității competente din orice alt stat membru informații referitoare la perioadele impozabile, dacă sunt disponibile, începând cu 1 ianuarie 2014, în ceea ce privește următoarele elemente, în conformitate cu legislația națională, care sunt plătite, atribuite sau deținute de o instituție financiară în beneficiul direct sau indirect al beneficiarului real care este o persoană fizică rezidentă în celălalt stat membru respectiv:

Justificare

Noul alineat (3a) al articolului 8, care prevede noile categorii supuse schimbului de informații nu implică, contrar alineatului (1) clauze interpretative, ceea ce poate avea drept rezultat dificultăți grave de bună aplicare a obligațiilor prevăzute de directivă. Având în vedere dificultățile de interpretare și diversele posibilități de interpretare a noțiunilor, ar trebui introdusă, la articolul 8 alineatul (3a) o clauză care face trimitere la legislația națională în ceea ce privește noile categorii de venituri și capital supuse schimbului automat de informații.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 1 – litera b a (nouă)

Directiva 2011/16/CE

Articolul 8 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba) Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

(4) Înainte de 1 iulie 2016, statele membre pun la dispoziția Comisiei în fiecare an statistici cu privire la volumul schimburilor automate și, în măsura posibilului, informații cu privire la costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante legate de schimburile care au avut loc și orice potențiale modificări, atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru terți.

(4) Înainte de 1 iulie 2016, statele membre pun la dispoziția Comisiei în fiecare an statistici cu privire la volumul schimburilor automate și, în măsura posibilului, informații cu privire la costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante legate de schimburile care au avut loc și orice potențiale modificări, atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru terți. Comisia informează Parlamentul European în legătură cu informațiile primite.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 1 – litera c

Directiva 2011/16/CE

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Înainte de 1 iulie 2017, Comisia înaintează un raport care furnizează o privire de ansamblu și o evaluare a statisticilor și a informațiilor primite cu privire la aspecte precum costurile administrative și alte costuri relevante și a avantajelor schimbului automat de informații, precum și aspecte practice legate de acestea. Dacă este oportun, Comisia prezintă Consiliului o propunere privind categoriile și condițiile prevăzute la alineatul (1), inclusiv condiția ca informațiile referitoare la rezidenții din alte state membre să fie disponibile, sau elementele menționate la alineatul (3a) sau ambele.

(5) Înainte de 1 iulie 2017, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport care furnizează o privire de ansamblu și o evaluare de impact a statisticilor și a informațiilor primite cu privire la aspecte precum costurile administrative și alte costuri relevante și a avantajelor schimbului automat de informații, precum și aspecte practice legate de acestea. Dacă este oportun, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere privind categoriile de venituri și capital, condițiile prevăzute la alineatul (1) sau ambele, inclusiv condiția ca informațiile referitoare la rezidenții din alte state membre să fie disponibile, sau elementele menționate la alineatul (3a) sau ambele.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 1 – litera c

Directiva 2011/16/CE

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) autoritatea competentă din fiecare stat membru comunică, prin intermediul schimbului automat, autorității competente din orice alt stat membru informații referitoare la perioada impozabilă, începând cu 1 ianuarie 2017, cu privire la rezidenții din statul membru respectiv în ceea ce privește toate categoriile de venituri și capital enumerate la alineatul (1), astfel cum trebuie înțelese în contextul legislației naționale din statul membru care comunică informațiile;

(a) autoritatea competentă din fiecare stat membru comunică, prin intermediul schimbului automat, autorității competente din orice alt stat membru informații referitoare la perioada impozabilă, începând cu 1 ianuarie 2017, cu privire la rezidenții din statul membru respectiv în ceea ce privește cel puțin trei categorii speciale de venituri și capital enumerate la alineatul (1), astfel cum trebuie înțelese în contextul legislației naționale din statul membru care comunică informațiile;

Justificare

Nu toate statele membre dispun de informații privind toate categoriile de venituri și capital prevăzute la articolul 8 alineatul (1). Prin urmare și având în vedere diversitatea regimurilor fiscale ale statelor membre, eliminarea prevăzută a condițiilor de disponibilitate pentru categoriile definite la articolul 8 alineatul (1) ar putea să aibă drept rezultat costuri excesive legate de adaptarea sistemelor de schimb de informații, ceea ce este contrar principiului proporționalității.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Directiva 2011/16/CE

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) La articolul 18, se introduce următorul alineat:

 

„(2a) Statele membre stabilesc sancțiuni pentru încălcări ale prezentei directive și iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea sa. Sancțiunile sunt efective, proporționale și convingătoare.”

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 b (nou)

Directiva 2011/16/CE

Articolul 19 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 19a

 

Mandatul de negocieri cu țările terțe

 

De la [data intrării în vigoare a prezentei directive], numai Comisia negociază acorduri cu țările terțe privind schimbul automat de informații (AEOI) în numele Uniunii. De la data respectivă, statele membre nu mai încheie acorduri bilaterale.”

Justificare

Având în vedere contextul global și angajamentele asumate la G20, precum și activitatea desfășurată de OCDE pentru armonizarea schimbului automat de informații, UE trebuie să vorbească cu o singură voce, iar Comisiei trebuie să i se acorde dreptul de a negocia cu țările terțe în numele UE. Această dispoziție ar intra în vigoare în momentul intrării în vigoare a directivei, pentru a nu face acordurile actuale redundante, cum ar fi acordul FATCA.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 c (nou)

Directiva 2011/16/CE

Articolul 22 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) La articolul 22 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

 

„(ca) a pune la dispoziție resursele umane, tehnologice și financiare necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive, dată fiind complexitatea informațiilor care fac obiectul schimbului automat, cu începere de la 1 ianuarie 2015.”

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 d (nou)

Directiva 2011/16/CE

Articolul 23 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1d) La articolul 23, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

(3) Statele membre transmit Comisiei o evaluare anuală a eficacității schimbului automat de informații prevăzut la articolul 8, precum și rezultatele practice obținute. Formularul și condițiile de transmitere a evaluării anuale se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).

„(3) Statele membre transmit Comisiei o evaluare anuală a eficacității schimbului automat de informații prevăzut la articolul 8, precum și rezultatele practice obținute. Formularul și condițiile de transmitere a evaluării anuale se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2). Comisia informează Parlamentul European cu privire la evaluările realizate anual de statele membre.”

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 e (nou)

Directiva 2011/16/CE

Articolul 25

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1e) Articolul 25 se înlocuiește cu următorul text:

Toate schimburile de informații efectuate în temeiul prezentei directive fac obiectul dispozițiilor de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE. Totuși, în scopul aplicării corecte a prezentei directive, statele membre limitează domeniul de aplicare a obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolele 12 și 21 din Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva respectivă.

 

(1) Toate schimburile de informații efectuate în temeiul prezentei directive fac obiectul dispozițiilor de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE. Totuși, în scopul aplicării corecte a prezentei directive, statele membre limitează domeniul de aplicare a obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolele 12 și 21 din Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest lucru este în mod specific necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva menționată.

 

(2) Statele membre iau măsuri adecvate pentru a proteja informațiile care fac obiectul schimbului de accesul neautorizat al terților sau țărilor terțe.”

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin propunerea sa din 12 iunie 2013, Comisia a propus extinderea schimbului automat de informații (AEOI) între administrațiile fiscale ale UE, ca parte a luptei intensificate împotriva evaziunii fiscale. În cadrul acestei propuneri, dividendele, câștigurile de capital, toate celelalte forme de venituri financiare și solduri ale conturilor, vor fi adăugate la lista de categorii care fac obiectul AEOI în cadrul UE. Această măsură ar permite UE să realizeze cel mai vast sistem de AEOI din lume.

Prin această propunere, alături de directiva UE privind impozitarea economiilor și Directiva deja existentă privind cooperarea administrativă, pe care propunerea de față intenționează să le modifice, statele membre vor face schimb de un volum la fel de mare de informații precum cel pe care s-au angajat să-l realizeze cu SUA, în conformitate cu Legea americană a conformității fiscale a conturilor deschise în străinătate (FATCA).

Raportorul sprijină pe deplin propunerea Comisiei și consideră că propunerea respectă atât planul de acțiune al Comisiei privind frauda și evaziunea fiscală, cât și poziția Parlamentului European, exprimată în raportul său din proprie inițiativă referitor la combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale. În perioade de criză, când cetățenii europeni se confruntă deseori cu creșteri de impozite, este absolut necesar să se abordeze problemele legate de frauda și evaziunea fiscală care provoacă pierderi estimate la 1 trilion de EUR pe an, ceea ce reprezintă un cost aproximativ de 2 000 EUR pe an pentru fiecare cetățean european.

Propunerea răspunde, de asemenea, cererilor formulate de câteva state membre privind încheierea unei „FATCA UE”, în urma unor acorduri bilaterale între unele state membre și SUA, în conformitate cu FATCA. Propunerea este, de asemenea, în acord cu inițiativele la nivelul OCDE, G8/G20 și la nivel mondial și vine în completarea acestora.

Raportorul consideră că este crucial ca în momentul de față să se mențină acest ritm susținut și să se asigure adoptarea și punerea în aplicare rapidă a propunerii, respectând calendarul propus de Comisie.

UE trebuie să fie lider în ceea ce privește stabilirea unui standard mondial pentru AEOI și, prin stabilirea unui sistem european de AEOI, Comisia poate pregăti calea de formulare a unui standard mondial, în activitatea sa desfășurată împreună cu OCDE.

Pentru a răspunde mai bine provocărilor actuale, raportorul sugerează o serie de îmbunătățiri ale textului Comisiei:

Protecția datelor

AEOI trebuie să respecte pe deplin legislația în vigoare a UE privind protecția datelor și a vieții private și întrucât raportorul ia act de articolele 16 și 25 din Directiva 2011/16/UE a Consiliului, este nevoie de mai multe clarificări, în special având în vedere caracterul sensibil al acestei chestiuni și recentele evoluții internaționale.

Acordurile bilaterale

Raportorul consideră că, pe viitor, numai Comisia trebuie să negocieze acorduri cu țările terțe privind AEOI, ca și în domeniul comerțului, în loc de practica curentă în care statele membre negociază acorduri bilaterale. Deși raportorul consideră că negocierile cu SUA privind FATCA ar fi fost mai avantajoase pentru UE și statele membre dacă Comisia, cu mandat din partea statelor membre, ar fi fost negociatorul din partea UE, acesta nu dorește totuși să aducă modificări acordurilor deja încheiate și, prin urmare, amendamentul specifică că mandatul Comisiei de a negocia pe viitor în numele UE intră în vigoare doar odată cu intrarea în vigoare a prezentei directive.

Resurse

Raportorul consideră că statele membre ar trebui să asigure aplicarea eficientă a directivei, prin mobilizarea tuturor resurselor umane, tehnologice și financiare necesare, luând în considerare volumul și complexitatea informațiilor care fac obiectul schimbului automat cu începere din 2015.

Sancțiuni

Deși raportorul este conștient de faptul că prezenta directivă are drept scop principal relația și schimbul automat de informații dintre autoritățile fiscale naționale, consideră că statele membre trebuie să utilizeze sancțiuni pentru a obține informațiile necesare în vederea unui AEOI funcțional, cu scopul de a evita nerespectarea standardelor convenite de către entități.

AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (21.10.2013)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal

(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

Raportor pentru aviz: Crescenzio Rivellini

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Amendamentele au drept scop să consolideze controlul parlamentar și să protejeze drepturile fundamentale ale cetățenilor. Parlamentul nu intervine în politicile fiscale naționale întrucât directiva reglementează cooperarea administrativă transnațională.

După cum a subliniat Comisia, miliarde de euro se pierd anual din cauza fraudei și evaziunii fiscale, iar Parlamentul încearcă să găsească modalități mai eficiente de protejare a intereselor financiare ale Comunităților, precum și de combatere a obținerii de profituri dăunătoare din punct de vedere social, care au drept rezultat creșterea inegalității și accentuarea lipsei de încredere a cetățenilor.

Întrucât extinderea domeniului de aplicare a directivei va permite punerea la dispoziție a unor informații critice și sensibile, ar trebui să se garanteze, de asemenea, respectarea drepturilor individuale, în special a vieții private și a confidențialității.

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În ultimii ani, problemele puse de frauda și de evaziunea fiscală s-au agravat considerabil, devenind un subiect de îngrijorare major în Uniune și la nivel mondial. Veniturile neraportate și neimpozitate reduc considerabil veniturile fiscale naționale. Prin urmare, este nevoie urgent de o creștere a eficienței și a eficacității colectării impozitelor. Schimbul automat de informații constituie un instrument important în această privință, iar Comisia, în comunicarea sa din 6 decembrie 2012 care conține un plan de acțiune privind consolidarea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale1, a evidențiat necesitatea de a promova cu fermitate schimbul automat de informații ca viitor standard european în materie de transparență și de schimb de informații în chestiuni fiscale. Consiliul European din 22 mai 2013 a solicitat extinderea schimbului automat de informații la nivelul Uniunii și la nivel mondial, în vederea combaterii fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive.

(1) În ultimii ani, problemele puse de frauda și de evaziunea fiscală s-au agravat considerabil, devenind un subiect de îngrijorare major în Uniune și la nivel mondial. Veniturile neraportate și neimpozitate reduc considerabil veniturile fiscale naționale și contribuie la apariția de inegalități și de tulburări sociale. Prin urmare, este nevoie urgent de o creștere a eficienței și a eficacității colectării impozitelor. Schimbul automat de informații constituie un instrument important în această privință, iar Comisia, în comunicarea sa din 6 decembrie 2012 care conține un plan de acțiune privind consolidarea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale1, a evidențiat necesitatea de a promova cu fermitate schimbul automat de informații ca viitor standard european în materie de transparență și de schimb de informații în chestiuni fiscale. Consiliul European din 22 mai 2013 a solicitat extinderea schimbului automat de informații la nivelul Uniunii și la nivel mondial, în vederea combaterii fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive.

_____________

____________

1 COM(2012)722 final

1COM(2012)722 final

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) După cum s-a evidențiat în solicitarea Consiliului European, este oportun să se anticipeze extinderea schimbului automat de informații deja avută în vedere la articolul 8 alineatul (5) din Directiva 2011/16/UE. O inițiativă a Uniunii asigură o abordare consecventă și coerentă la nivelul întregii Uniuni cu privire la schimbul automat de informații în cadrul pieței interne, abordare care ar putea duce la economii de costuri atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru operatorii economici.

(3) După cum s-a evidențiat în solicitarea Consiliului European, este oportun să se anticipeze extinderea schimbului automat de informații deja avută în vedere la articolul 8 alineatul (5) din Directiva 2011/16/UE. O inițiativă a Uniunii asigură o abordare consecventă și coerentă la nivelul întregii Uniuni cu privire la schimbul automat de informații în cadrul pieței interne, abordare care ar putea duce, prin intermediul economiilor de scară, la economii de costuri atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru operatorii economici.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(10) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

 

Având în vedere caracterul sensibil al datelor care urmează să fie colectate, ar trebui să se acorde o atenție specifică respectării drepturilor la viața privată și așteptărilor legitime în ceea ce privește confidențialitatea, în special în cadrul procesului de anchetă.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume instituirea unei cooperări administrative eficiente între statele membre în condiții compatibile cu buna funcționare a pieței interne, nu poate fi atins în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, din motive de uniformitate și eficacitate, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

(11) Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume instituirea unei cooperări administrative eficiente între statele membre în condiții compatibile cu buna funcționare a pieței interne, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, din motive de uniformitate și eficacitate, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Directiva 2011/16/UE

Articolul 8 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

(4) Înainte de 1 iulie 2016, statele membre pun la dispoziția Comisiei în fiecare an statistici cu privire la volumul schimburilor automate și, în măsura posibilului, informații cu privire la costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante legate de schimburile care au avut loc și orice potențiale modificări, atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru terți.

„(4) Înainte de 1 iulie 2016, statele membre pun la dispoziția Comisiei în fiecare an statistici cu privire la volumul schimburilor automate și, în măsura posibilului, informații cu privire la costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante legate de schimburile care au avut loc și orice potențiale modificări, atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru terți. Comisia informează Parlamentul European în legătură cu informațiile primite.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – litera c

Directiva 2011/16/UE

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Înainte de 1 iulie 2017, Comisia înaintează un raport care furnizează o privire de ansamblu și o evaluare a statisticilor și a informațiilor primite cu privire la aspecte precum costurile administrative și alte costuri relevante și a avantajelor schimbului automat de informații, precum și aspecte practice legate de acestea. Dacă este oportun, Comisia prezintă Consiliului o propunere privind categoriile și condițiile prevăzute la alineatul (1), inclusiv condiția ca informațiile referitoare la rezidenții din alte state membre să fie disponibile, sau elementele menționate la alineatul (3a) sau ambele.

(5) Înainte de 1 iulie 2017, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport care furnizează o privire de ansamblu și o evaluare de impact a informațiilor primite cu privire la aspecte precum costurile administrative și alte costuri relevante și a avantajelor schimbului automat de informații, precum și aspecte practice legate de acestea. Dacă este oportun, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere privind categoriile de venit și capital și/sau condițiile prevăzute la alineatul (1), inclusiv condiția ca informațiile referitoare la rezidenții din alte state membre să fie disponibile, sau elementele menționate la alineatul (3a) sau ambele.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2011/16/UE

Articolul 23 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1a. Articolul 23 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

(3) Statele membre transmit Comisiei o evaluare anuală a eficacității schimbului automat de informații prevăzut la articolul 8, precum și rezultatele practice obținute. Formularul și condițiile de transmitere a evaluării anuale se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).

„(3) Statele membre transmit Comisiei o evaluare anuală a eficacității schimbului automat de informații prevăzut la articolul 8, precum și rezultatele practice obținute. Formularul și condițiile de transmitere a evaluării anuale se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2). Comisia informează Parlamentul European în cadrul unei comunicări anuale cu privire la evaluările realizate de statele membre.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)

Directiva 2011/16/UE

Articolul 25

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1b. Articolul 25 se înlocuiește cu următorul text:

Toate schimburile de informații efectuate în temeiul prezentei directive fac obiectul dispozițiilor de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE. Totuși, în scopul aplicării corecte a prezentei directive, statele membre limitează domeniul de aplicare a obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolele 12 și 21 din Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva respectivă.

„Toate schimburile de informații efectuate în temeiul prezentei directive fac obiectul dispozițiilor de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE. Totuși, în scopul aplicării corecte a prezentei directive, statele membre limitează domeniul de aplicare a obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolele 12 și 21 din Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest lucru este specificat ca fiind necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva respectivă.”

PROCEDURĂ

Titlu

Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal

Referințe

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

4.7.2013

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

CONT

4.7.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Crescenzio Rivellini

19.7.2013

Data adoptării

2.10.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Membri supleanți prezenți la votul final

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

PROCEDURĂ

Titlu

Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal

Referințe

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Data consultării PE

27.6.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

4.7.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

CONT

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

JURI

19.6.2013

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

George Sabin Cutaș

18.6.2013

 

 

 

Examinare în comisie

24.9.2013

17.10.2013

 

 

Data adoptării

5.11.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

11

Membri titulari prezenți la votul final

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți prezenți la votul final

Zdravka Bušić, Sari Essayah, Krišjānis Kariņš, Mojca Kleva Kekuš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, Yves Cochet, Mary Honeyball

Data depunerii

12.11.2013