POROČILO 

12.11.2013 - *

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja
(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: George Sabin Cutaş


Postopek : 2013/0188(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0376/2013
Predložena besedila :
A7-0376/2013
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja

(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0348),

–  ob upoštevanju člena 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7‑0200/2013),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenja Odbora za proračunski nadzor (A7-0376/2013),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku/svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) V zadnjih letih je izziv, ki ga predstavljajo davčne goljufije in davčne utaje, vedno večji, za Evropsko unijo in na globalni ravni pa predstavlja veliko težavo. Neprijavljeni in neobdavčeni dohodki zelo zmanjšujejo nacionalne davčne prihodke. Zato je nujno potrebna večja učinkovitost in uspešnost pobiranja davkov. Avtomatična izmenjava podatkov je v tem smislu pomembno orodje in Komisija je v svojem sporočilu z dne 6. decembra 2012, ki vsebuje Akcijski načrt za okrepljeni boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam, poudarila potrebo po odločnem spodbujanju avtomatične izmenjave podatkov kot prihodnjem evropskem in mednarodnem standardu preglednosti in izmenjave podatkov o davčnih zadevah. Evropski svet je 22. maja 2013 pozval k širjenju avtomatične izmenjave podatkov na ravni Unije in globalni ravni za boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju.

(1) V zadnjih letih je izziv, ki ga predstavljajo davčne goljufije, davčne utaje in agresivno davčno načrtovanje, vedno večji, za Evropsko unijo in na globalni ravni pa predstavlja veliko težavo, zlasti v času krize. Neprijavljeni in neobdavčeni dohodki zelo zmanjšujejo nacionalne davčne prihodke ter tako ustvarjajo ugodne razmere za nelojalno konkurenco in povzročajo izgube. Zato je nujno potrebna večja učinkovitost in uspešnost pobiranja davkov. Vzpostaviti bi bilo treba učinkovite sisteme za uspešnejše pobiranja davkov in določiti, davčno pravo katere države članice se uporablja. Avtomatična izmenjava podatkov je v tem smislu pomembno orodje in Komisija je v svojem sporočilu z dne 6. decembra 2012, ki vsebuje Akcijski načrt za okrepljeni boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam, poudarila, da je treba odločno spodbujati avtomatično izmenjavo podatkov, kar bo prihodnji evropski in mednarodni standard preglednosti in izmenjave podatkov o davčnih zadevah.. Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 21. maja 2013 o boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam9 – kot tudi Evropski svet 22. maja 2013 pozval k širjenju avtomatične izmenjave podatkov na ravni Unije in globalni ravni za boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju.

_____________

____________

8 COM(2012)722 konč.

8 COM(2012)0722

9 P7_TA-PROV(2013)0205

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V preteklosti je davčna politika veljala za izključno nacionalno zadevo, pri kateri EU nima vloge. Dandanes je je treba davčna vprašanja zaradi globalizacije obravnavati tudi na ravni EU. Namesto vrste dvostranskih sporazumov, sklenjenih med državami članicami, bi bilo uspešneje in učinkoviteje, če bi Komisija usklajevala izmenjavo informacij o davkih v imenu držav članic. Vsaka država ima drugačne standarde za avtomatično izmenjavo informacij. To prinaša nepotrebne zaplete in visoke stroške tako za države članice kot za finančne institucije v Uniji.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) V predlogih sprememb, vloženih k tej direktivi, na več mestih manjka potrebnih razlag in opredelitev, kar bistveno otežuje razumevanje regulativnega okvira in pregled nad učinki predloga. Zato bi bilo treba predlagane opredelitve uskladiti z delom OECD na tem področju.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Kot je poudarjeno v pozivu Evropskega sveta, je ustrezno predlagati razširitev avtomatične izmenjave podatkov, ki je že predvidena v členu 8(5) Direktive 2011/16/EU. Pobuda Unije zagotavlja skladen, dosleden in celovit pristop na ravni Unije k avtomatični izmenjavi podatkov na notranjem trgu, kar bi omogočilo prihranek pri stroških za davčne uprave in gospodarske subjekte.

(3) Kot je poudarjeno v pozivu Evropskega sveta, je ustrezno predlagati razširitev avtomatične izmenjave podatkov, ki je že predvidena v členu 8(5) Direktive 2011/16/EU. Pobuda Unije zagotavlja na evropski ravni skladen, dosleden in celovit pristop k avtomatični izmenjavi podatkov na notranjem trgu ter je pomembna za izboljšanje učinkovitosti davčnih sistemov in za okrepitev enotnega trga, saj soobstoj 28 nacionalnih davčnih sistemov odpira vprašanje dvojnega obdavčevanja in izkrivljanja konkurence. Državam članicam bi utegnila koristiti enakovredna izmenjava informacij, Unija pa bo lahko prevzela pobudo pri spodbujanju podobnih standardov na mednarodni ravni.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Države članice bi morale izvajati upravno sodelovanje in izmenjavo informacij tako, da ne bi bile kršene postopkovnih pravic davkoplačevalcev in njihove pravice do zasebnosti.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) V skladu s poročilom OECD z dne 19. junija 2013 in izjavo G-20 v Sankt-Peterburgu 6. septembra 2013 mora avtomatična izmenjava podatkov temeljiti na skupnem svetovnem modelu, ki mora zagotavljati zadostno zaupnost in dobro uporabo podatkov. Razširitev avtomatične izmenjave davčnih podatkov bo prispevek Unije k delu OECD in bi morala izboljšati možnosti za vzpostavitev skladnega svetovnega sistema, ki bo temeljil na novem standardu OECD, predstavljenem februarja 2014.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) Kadar se davčnim organom predložijo podatki za izmenjavo informacij z drugimi državami, je treba pojasniti, kako jih smejo ti organi uporabljati.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Dejstvo, da so države članice z Združenimi državami Amerike sprejele sporazume na podlagi zakonodaje o davčni skladnosti tujih računov (splošno znane kot „FATCA“), ali so izrazile namen, da bodo sprejele te sporazume, pomeni, da zagotavljajo ali bodo zagotovile širše sodelovanje v skladu s členom 19 Direktive 2011/16/EU, ter da so zavezane ali bodo zavezane zagotoviti tovrstno širše sodelovanje tudi z drugimi državami članicami.

(4) Dejstvo, da so države članice z Združenimi državami Amerike sprejele sporazume na podlagi zakonodaje o davčni skladnosti tujih računov (splošno znane kot „FATCA“) ali so izrazile namen, da bodo sprejele tovrstne sporazume, pomeni, da zagotavljajo ali bodo zagotovile širše sodelovanje v skladu s členom 19 Direktive 2011/16/EU, ter da so zavezane ali bodo zavezane zagotoviti tovrstno širše sodelovanje tudi z drugimi državami članicami. Avtomatično izmenjavo informacij je treba razširiti, da bi v čim večji meri odražala izmenjavo informacij v okviru dvostranskih sporazumov FATCA.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Da bi zmanjšali dvoumnosti in neskladja ter prihranili pri stroških, je treba izvajanje te direktive usklajevati z izvajanjem sporazumov FATCA.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Sklenitev vzporednih in neusklajenih sporazumov držav članic v skladu s členom 19 Direktive 2011/16/EU bi lahko vodila k izkrivljanju, ki bi škodilo uspešnemu delovanju notranjega trga. Razširjena avtomatična izmenjava podatkov na podlagi pravnega instrumenta na ravni Unije bi odpravila potrebo, da bi se države članice pri sklepanju dvostranskih ali mnogostranskih sporazumov o isti zadevi, ki se lahko zdijo primerni, če ne obstaja zadevna zakonodaja Unije, sklicevale na to določbo.

(5) Sklenitev vzporednih in neusklajenih sporazumov držav članic v skladu s členom 19 Direktive 2011/16/EU bi lahko vodila k izkrivljanju, ki bi škodilo uspešnemu delovanju notranjega trga in pristopu na ravni Unije kot celote. Razširjena avtomatična izmenjava podatkov na podlagi pravnega instrumenta na ravni Unije bi odpravila potrebo, da bi se države članice pri sklepanju dvostranskih ali mnogostranskih sporazumov o isti zadevi, ki se lahko zdijo primerni, če ne obstaja zadevna zakonodaja Unije, sklicevale na to določbo. Unija bi bila tako tudi v boljšem pogajalskem položaju za spodbujanje višjih standardov za izmenjavo davčnih informacij na globalni ravni.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) OECD si prizadeva za opredelitev modela dvo- in večstranskih sporazumov o izmenjavi podatkov. Poleg tega potekajo pogajanja med ZDA in številnimi državami o izvajanju sporazuma zakona FACTA prek dvostranskih sporazumov. Predlagane spremembe Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v veliki meri urejajo izmenjavo podatkov, na katero se nanašata tudi zakon FACTA in delo OECD. Komisija bi morala razjasniti razmerja med temi predpisi in tako zagotoviti, da bodo nacionalni davčni organi in finančne institucije lahko izvajale spremembe, za katerih uporabo so odgovorni.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Nove kategorije dohodkov in kapitala, za katere ta direktiva določa obvezno izmenjavo podatkov, bi bilo treba oblikovati glede na njihovo opredelitev v nacionalni zakonodaji države članice, ki sporoča podatke.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Med drugim je namen obstoječega določila o sporočanju podatkov o dohodkih od kapitala in storitev nacionalnim davčnim organom zagotoviti podlago za obdavčenje in izmenjavo podatkov z drugimi državami. Ker se je obveznost obveščanja spremenila in se podatki pridobijo samo zaradi izmenjave, je pomembno pojasniti, kako bodo smeli nacionalni davčni organi uporabljati te podatke.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Proučitev pogoja glede razpoložljivosti podatkov, ki se bo izvedla leta 2017, je treba razširiti na vseh pet kategorij iz člena 8(1) Direktive 2011/16/EU, zato da se pregleda zadeva izmenjave podatkov vseh držav članic za vse navedene kategorije.

(9) Proučitev pogoja glede razpoložljivosti podatkov, ki se bo izvedla leta 2017, je treba razširiti na vse štiri kategorije iz člena 8(1) Direktive 2011/16/EU, zato da se pregleda zadeva izmenjave podatkov vseh držav članic za vse navedene kategorije.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Vse države članice bi morale določiti kazni za kršitve te direktive in ustrezno ukrepati, da zagotovijo skladnost z njo.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

(10) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznavata zlasti člen 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Ob upoštevanju občutljivosti podatkov, ki se bodo zbirali, bi bilo treba posebno pozornost nameniti spoštovanju pravice do zasebnosti in upravičenemu pričakovanju zaupnosti, zlasti v postopku preiskave.

 

 

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 1 – točka b

Direktiva 2011/16/EU

Člen 8 – odstavek 3 a – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3a. Pristojni organ vsake države članice z avtomatično izmenjavo sporoči pristojnemu organu katere koli druge države članice podatke o davčnih obdobjih od 1. januarja 2014 dalje v zvezi z naslednjimi postavkami, ki jih finančna institucija izplača, zagotavlja ali hrani v neposredno ali posredno korist upravičenega lastnika, ki je fizična oseba s stalnim prebivališčem v tisti drugi državi članici:

3a. Pristojni organ vsake države članice z avtomatično izmenjavo in v skladu z nacionalno zakonodajo sporoči pristojnemu organu druge države članice podatke o davčnih obdobjih od 1. januarja 2014 dalje – če so na voljo – v zvezi z naslednjimi postavkami, ki jih finančna institucija izplača, zagotavlja ali hrani v neposredno ali posredno korist upravičenega lastnika, ki je fizična oseba s stalnim prebivališčem v navedeni drugi državi članici:

Obrazložitev

Novi odstavek 3a člena 8, ki opredeljuje nove kategorije, za katere velja izmenjava podatkov, v nasprotju z odstavkom 1 ne vsebuje razlagalne določbe, kar bi lahko povzročilo resne težave pri pravilni uporabi zahtev Direktive. Ob upoštevanju težav z razlago in različne možne razlage bi bilo treba v členu 8(3a) uvesti sklicevanje na nacionalna pravila za nove kategorije dohodka in kapitala, za katere velja avtomatična izmenjava podatkov.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – točka b a (novo)

Direktiva 2011/16/EU

Člen 8 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

4. Države članice pred 1. julijem 2016 Komisiji za vsako ustrezno leto posredujejo statistične podatke o obsegu avtomatičnih izmenjav ter po možnosti podatke o administrativnih in drugih zadevnih stroških in koristih, povezanih z opravljenimi izmenjavami ter morebitnimi spremembami, za davčne uprave in za tretje strani.

4. Države članice pred 1. julijem 2016 Komisiji za vsako ustrezno leto posredujejo statistične podatke o obsegu avtomatičnih izmenjav ter po možnosti podatke o administrativnih in drugih zadevnih stroških in koristih, povezanih z opravljenimi izmenjavami ter morebitnimi spremembami, za davčne uprave in za tretje strani. Komisija o prejetih informacijah obvesti Evropski parlament.“

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – točka c

Direktiva 2011/16/EU

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija pred 1. julijem 2017 predloži poročilo s pregledom in oceno prejetih statističnih in drugih podatkov v zvezi zadevami, kot so administrativni in drugi zadevni stroški ter koristi avtomatične izmenjave podatkov, in s tem povezanimi praktičnimi vidiki. Po potrebi Komisija Svetu predloži predlog glede kategorij in pogojev iz odstavka 1, vključno s pogojem, da morajo biti na voljo podatki o rezidentih drugih držav članic ali postavkah iz odstavka 3a ali oboje.

5. Komisija pred 1. julijem 2017 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo s pregledom in oceno učinka prejetih statističnih in drugih podatkov v zvezi zadevami, kot so administrativni in drugi zadevni stroški ter koristi avtomatične izmenjave podatkov, in s tem povezanimi praktičnimi vidiki. Po potrebi Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog glede kategorij dohodkov in kapitala, pogojev iz odstavka 1 ali obojega, vključno s pogojem, da morajo biti na voljo podatki o rezidentih drugih držav članic ali postavkah iz odstavka 3a ali obojem.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – točka c

Direktiva 2011/16/EU

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) pristojni organ vsake države članice z avtomatično izmenjavo sporoči pristojnemu organu katere koli druge države članice podatke o davčnih obdobjih od 1. januarja 2017 dalje, ki so na voljo glede rezidentov v tej drugi državi članici in zadevajo vse kategorije dohodkov in kapitala iz odstavka 1, kakor se razlagajo v nacionalni zakonodaji države članice, ki te podatke sporoči;

(a) pristojni organ vsake države članice z avtomatično izmenjavo sporoči pristojnemu organu druge države članice podatke o davčnih obdobjih od 1. januarja 2017 dalje, ki so na voljo glede rezidentov v tej drugi državi članici in zadevajo najmanj tri posebne kategorije dohodkov in kapitala iz odstavka 1, kakor se razlagajo v nacionalni zakonodaji države članice, ki te podatke sporoči;

Obrazložitev

Vse države članice nimajo podatkov o različnih kategorijah dohodkov in kapitala, opredeljenih v členu 8(1). Zato bi ob upoštevanju razlik med davčnimi sistemi držav članic načrtovano črtanje pogoja razpoložljivosti za kategorije, opredeljene v členu 8(1), povzročilo pretirane stroške, povezane s prilagajanjem sistemov za izmenjave podatkov, kar je v nasprotju z načelom sorazmernosti.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Direktiva 2011/16/EU

Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. V členu 18 se doda naslednji odstavek:

 

„2a. Države članice določijo kazni za kršitve te direktive in ustrezno ukrepajo, da zagotovijo skladnost z njo. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.“

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 b (novo)

Direktiva 2011/16/EU

Člen 19 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 19a

 

Mandat za pogajanja s tretjimi državami

 

Od [datum začetka veljavnosti te direktive] se v zvezi s sporazumi o avtomatični izmenjavi podatkov s tretjimi državami v imenu Unije pogaja le Komisija. Od tega datuma se države članice ne vključujejo v dvostranske sporazume.“

Obrazložitev

Glede na globalni okvir in zaveze, sprejete na srečanju skupine G-20, ter glede na prizadevanja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za uskladitev avtomatične izmenjave zbranih podatkov mora EU nastopati enotno, zato je treba Komisiji podeliti pravico do pogajanja s tretjimi državami v imenu EU. Ta bo začela veljati šele z začetkom veljavnosti te nove direktive, da ne bi razveljavili sklenjenih sporazumov, npr. na podlagi ameriškega zakona o davčni skladnosti tujih računov.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 c (novo)

Direktiva 2011/16/EU

Člen 22 – odstavek 1 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. Členu 22(1) se doda naslednja točka:

 

„(ca) zagotovitev vseh človeških, tehnoloških in finančnih virov, potrebnih za izvajanje te direktive, glede na količino in zapletenost podatkov, ki se bodo začeli avtomatično izmenjevati od 1. januarja 2015.“

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 d (novo)

Direktiva 2011/16/EU

Člen 23 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1d. v členu 23 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3. Države članice Komisiji sporočijo letno oceno učinkovitosti avtomatične izmenjave informacij iz člena 8 ter dosežene praktične rezultate. Komisija določi obliko in pogoje sporočanja te letne ocene v skladu s postopkom iz člena 26(2).

3. Države članice Komisiji sporočijo letno oceno učinkovitosti avtomatične izmenjave informacij iz člena 8 ter dosežene praktične rezultate. Komisija določi obliko in pogoje sporočanja te letne ocene v skladu s postopkom iz člena 26(2). Komisija vsako leto obvešča Evropski parlament o ocenah, ki jih posredujejo države članice.“

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 e (novo)

Direktiva 2011/16/EU

Člen 25

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1e. člen 25 se nadomesti z naslednjim:

Za vse izmenjave informacij na podlagi te direktive veljajo določbe za izvajanje Direktive 95/46/ES. Vendar pa države članice za namene pravilne uporabe te direktive omejijo obseg obveznosti in pravic iz člena 10, člena 11(1), člena 12 in člena 21 Direktive 95/46/ES na obseg, ki je potreben zaradi zaščite interesov iz člena 13(1)(e) navedene direktive.

1. Za vse izmenjave informacij na podlagi te direktive veljajo določbe za izvajanje Direktive 95/46/ES. Vendar pa države članice za namene pravilne uporabe te direktive omejijo obseg obveznosti in pravic iz člena 10, člena 11(1), členov 12 in 21 Direktive 95/46/ES na obseg, ki je posebej potreben zaradi zaščite interesov iz člena 13(1)(e) navedene direktive.

 

2. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za varstvo izmenjanih podatkov pred nepooblaščenim dostopom tretjih strani ali tretjih držav.“

OBRAZLOŽITEV

Komisija je v predlogu z dne 12. junija 2013 v okviru okrepljenega boja proti davčnim utajam predlagala razširitev avtomatične izmenjave podatkov med davčnimi upravami v EU. V skladu s predlogom bodo na seznam kategorij, ki so vključene v avtomatično izmenjavo podatkov v EU, dodane dividende, kapitalski dobički, vse druge oblike finančnih prihodkov in stanje sredstev na računih. To bi EU utrlo pot do najcelovitejšega sistema avtomatične izmenjave podatkov na svetu.

Ta predlog skupaj z direktivo EU o davkih na prihranke in veljavno direktivo o upravnem sodelovanju, ki naj bi jo s predlogom spremenili, pomeni, da bodo države članice med seboj izmenjale toliko podatkov, kolikor so se jih zavezale izmenjati z ZDA na podlagi zakona o davčni skladnosti tujih računov (FATCA).

Poročevalec v celoti podpira predlog Komisije in meni, da je dobro usklajen tako z akcijskim načrtom Komisije na področju davčnih goljufij in davčnih utaj kot s stališčem, ki ga je Evropski parlament izrazil v samoiniciativnem poročilu o boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam. V tem času krize, ko se evropski državljani pogosto srečujejo s višanjem davkov, je treba nujno obravnavati vprašanja davčnih goljufij in davčnih utaj, ki povzročajo izgube v ocenjeni vrednosti bilijona EUR na leto; to pomeni strošek v višini približno 2000 EUR na leto na evropskega državljana.

Predlog je tudi odziv na zahteve več držav članic za oblikovanje evropskega predpisa o davčni skladnosti tujih računov (nekak „FATCA EU“), ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov med več državami članicami in ZDA na podlagi tamkajšnje zakonodaje o davčni skladnosti tujih računov. Prav tako je predlog povezan s pobudami na ravni OECD, ravni G-8/G-20 in svetovni ravni ter jih dopolnjuje.

Po poročevalčevem mnenju je osrednjega pomena ohraniti zagon ter zagotoviti hitro sprejetje in izvajanje predloga ob upoštevanju časovnega načrta, ki ga je predlagala Komisija.

EU mora biti v ospredju prizadevanj za vzpostavitev svetovnega standarda za avtomatično izmenjavo podatkov, Komisija pa lahko z vzpostavitvijo evropskega tovrstnega sistema prevzame vodilno vlogo pri oblikovanju svetovnega standarda v sodelovanju z OECD.

Poročevalec spodaj predlaga nekatere nadaljnje izboljšave besedila Komisije za boljše reševanje aktualnih izzivov.

Varovanje podatkov

Avtomatična izmenjava podatkov mora biti v celoti usklajena z veljavno zakonodajo EU o varstvu podatkov in zasebnosti; čeprav je poročevalec seznanjen s členoma 16 in 25 Direktive Sveta 2011/16/EU, so v zvezi s tem potrebna dodatna pojasnila, zlasti glede na občutljivost zadeve in nedavne spremembe na mednarodni ravni.

Dvostranski sporazumi

Poročevalec meni, da se mora v prihodnosti v zvezi s sporazumi o avtomatični izmenjavi podatkov s tretjimi državami pogajati le Komisija – tako kot na področju trgovine –, namesto da bi se kot doslej o dvostranskih sporazumih pogajale države članice. Poročevalec sicer meni, da bi pogajanja z ZDA o zakonu o davčni skladnosti tujih računov (FATC) prinesla več koristi za EU in države članice, če bi se v imenu EU po pooblastilu držav članic pogajala Komisija, vendar ne želi spreminjati že obstoječih sporazumov, zato v predlogih sprememb navaja, da bo Komisija pooblaščena za pogajanje v imenu EU šele z začetkom veljavnosti te nove direktive.

Viri

Poročevalec meni, da bi morale države članice zagotoviti učinkovito izvajanje direktive z uporabo vseh potrebnih človeških, tehnoloških in finančnih virov, pri čemer bi morale upoštevati količino in zapletenost podatkov, ki se bodo začeli avtomatično izmenjevati od 1. januarja 2015.

Sankcije

Čeprav se poročevalec zaveda, da je direktiva usmerjena predvsem v odnose in avtomatično izmenjavo podatkov med nacionalnimi davčnimi organi, meni, da bi se morale države članice zavezati uporabi sankcij za pridobivanje informacij, potrebnih za učinkovito avtomatično izmenjavo podatkov, zato da se ne bi zgodilo, da subjekti morda ne bi upoštevali dogovorjenih standardov.

21.10.2013

MNENJE Odbora za proračunski nadzor

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja

(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

Poročevalec: Crescenzio Rivellini

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predlogov sprememb je okrepiti parlamentarni nadzor in zaščititi temeljne pravice državljanov. Parlament ne posega v nacionalne davčne politike, saj je predmet direktive mednarodno upravno sodelovanje.

Kot je opozorila Komisija, se zaradi davčnih prevar in utaj vsako leto izgubi več milijard EUR, zato želi Parlament bolje zaščititi finančne interese Skupnosti in preprečiti dobičkarstvo, ki škoduje družbi ter vodi do vse večjih neenakosti in nezaupanja državljanov.

Ker bo razširitev področja uporabe direktive omogočila dostopnost ključnih in občutljivih informacij, je treba zagotoviti tudi spoštovanje pravic posameznikov, zlasti zasebnosti in zaupnosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) V zadnjih letih je izziv, ki ga predstavljajo davčne goljufije in davčne utaje, vedno večji, za Evropsko unijo in na globalni ravni pa predstavlja veliko težavo. Neprijavljeni in neobdavčeni dohodki zelo zmanjšujejo nacionalne davčne prihodke. Zato je nujno potrebna večja učinkovitost in uspešnost pobiranja davkov. Avtomatična izmenjava podatkov je v tem smislu pomembno orodje in Komisija je v svojem sporočilu z dne 6. decembra 2012, ki vsebuje Akcijski načrt za okrepljeni boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam, poudarila potrebo po odločnem spodbujanju avtomatične izmenjave podatkov kot prihodnjem evropskem in mednarodnem standardu preglednosti in izmenjave podatkov o davčnih zadevah. Evropski svet je 22. maja 2013 pozval k širjenju avtomatične izmenjave podatkov na ravni Unije in globalni ravni za boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju.

(1) V zadnjih letih je izziv, ki ga predstavljajo davčne goljufije in davčne utaje, vedno večji, za Evropsko unijo in na globalni ravni pa predstavlja veliko težavo. Neprijavljeni in neobdavčeni dohodki zelo zmanjšujejo nacionalne davčne prihodke ter prispevajo k socialni neenakosti in nemirom. Zato je nujno potrebna večja učinkovitost in uspešnost pobiranja davkov. Avtomatična izmenjava podatkov je v tem smislu pomembno orodje in Komisija je v svojem sporočilu z dne 6. decembra 2012, ki vsebuje Akcijski načrt za okrepljeni boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam, poudarila potrebo po odločnem spodbujanju avtomatične izmenjave podatkov kot prihodnjem evropskem in mednarodnem standardu preglednosti in izmenjave podatkov o davčnih zadevah. Evropski svet je 22. maja 2013 pozval k širjenju avtomatične izmenjave podatkov na ravni Unije in globalni ravni za boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju.

_____________

____________

1 COM(2012)722 final

1COM(2012)722 final

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Kot je poudarjeno v pozivu Evropskega sveta, je ustrezno predlagati razširitev avtomatične izmenjave podatkov, ki je že predvidena v členu 8(5) Direktive 2011/16/EU. Pobuda Unije zagotavlja skladen, dosleden in celovit pristop na ravni Unije k avtomatični izmenjavi podatkov na notranjem trgu, kar bi omogočilo prihranek pri stroških za davčne uprave in gospodarske subjekte.

(3) Kot je poudarjeno v pozivu Evropskega sveta, je ustrezno predlagati razširitev avtomatične izmenjave podatkov, ki je že predvidena v členu 8(5) Direktive 2011/16/EU. Pobuda Unije zagotavlja skladen, dosleden in celovit pristop na ravni Unije k avtomatični izmenjavi podatkov na notranjem trgu, kar bi omogočilo ekonomije obsega s prihrankom pri stroških za davčne uprave in gospodarske subjekte.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

(10) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

 

Ob upoštevanju občutljivosti podatkov, ki se bodo zbirali, bi bilo treba posebno pozornost nameniti spoštovanju pravice do zasebnosti in upravičenemu pričakovanju zaupnosti, zlasti med postopkom preiskave.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Ker cilja te direktive, namreč učinkovitega upravnega sodelovanja med državami članicami pod pogoji, ki so skladni z ustreznim delovanjem notranjega trga, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ti cilji zaradi enotnosti in učinkovitosti lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(11) Ker je zaradi potrebne enotnosti in učinkovitosti mogoče cilj te direktive, in sicer učinkovito upravno sodelovanje med državami članicami pod pogoji, ki so skladni z ustreznim delovanjem notranjega trga, lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Direktiva 2011/16/EU

Člen 8 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

4. Države članice pred 1. julijem 2016 Komisiji za vsako ustrezno leto posredujejo statistične podatke o obsegu avtomatičnih izmenjav ter po možnosti podatke o administrativnih in drugih zadevnih stroških in koristih, povezanih z opravljenimi izmenjavami ter morebitnimi spremembami, za davčne uprave in za tretje strani.

4. Države članice pred 1. julijem 2016 Komisiji za vsako ustrezno leto posredujejo statistične podatke o obsegu avtomatičnih izmenjav ter po možnosti podatke o administrativnih in drugih zadevnih stroških in koristih, povezanih z opravljenimi izmenjavami ter morebitnimi spremembami, za davčne uprave in za tretje strani. Komisija o prejetih informacijah obvesti Evropski parlament.“

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka c

Direktiva 2011/16/EU

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija pred 1. julijem 2017 predloži poročilo s pregledom in oceno prejetih statističnih in drugih podatkov v zvezi zadevami, kot so administrativni in drugi zadevni stroški ter koristi avtomatične izmenjave podatkov, in s tem povezanimi praktičnimi vidiki. Po potrebi Komisija Svetu predloži predlog glede kategorij in pogojev iz odstavka 1, vključno s pogojem, da morajo biti na voljo podatki o rezidentih drugih držav članic ali postavkah iz odstavka 3a ali oboje.

5. Komisija pred 1. julijem 2017 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo s pregledom in oceno učinka prejetih podatkov v zvezi zadevami, kot so administrativni in drugi zadevni stroški ter koristi avtomatične izmenjave podatkov, in s tem povezanimi praktičnimi vidiki. Po potrebi Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog glede kategorij dohodkov in kapitala in/ali pogojev iz odstavka 1, vključno s pogojem, da morajo biti na voljo podatki o rezidentih drugih držav članic ali postavkah iz odstavka 3a ali oboje.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2011/16/EU

Člen 23 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) člen 23(3) se nadomesti z naslednjim:

3. Države članice Komisiji sporočijo letno oceno učinkovitosti avtomatične izmenjave informacij iz člena 8 ter dosežene praktične rezultate. Komisija določi obliko in pogoje sporočanja te letne ocene v skladu s postopkom iz člena 26(2).

3. Države članice Komisiji sporočijo letno oceno učinkovitosti avtomatične izmenjave informacij iz člena 8 ter dosežene praktične rezultate. Komisija določi obliko in pogoje sporočanja te letne ocene v skladu s postopkom iz člena 26(2). Komisija v letnem sporočilu Evropski parlament obvesti o ocenah, ki jih posredujejo države članice.“

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Direktiva 2011/16/EU

Člen 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) člen 25 se nadomesti z naslednjim:

Za vse izmenjave informacij na podlagi te direktive veljajo določbe za izvajanje Direktive 95/46/ES. Vendar pa države članice za namene pravilne uporabe te direktive omejijo obseg obveznosti in pravic iz člena 10, člena 11(1), členov 12 in 21 Direktive 95/46/ES na obseg, ki je potreben zaradi zaščite interesov, navedenih v členu 13(1)(e) navedene direktive.

Za vse izmenjave informacij na podlagi te direktive veljajo določbe za izvajanje Direktive 95/46/ES. Vendar pa države članice za namene pravilne uporabe te direktive omejijo obseg obveznosti in pravic iz člena 10, člena 11(1), členov 12 in 21 Direktive 95/46/ES na obseg, ki je izrecno potreben zaradi zaščite interesov iz člena 13(1)(e) navedene direktive.

POSTOPEK

Naslov

Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja

Referenčni dokumenti

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

4.7.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CONT

4.7.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Crescenzio Rivellini

19.7.2013

Datum sprejetja

2.10.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

María Auxiliadora Correa Zamora, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Wolf Klinz, Gesine Meissner

POSTOPEK

Naslov

Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja

Referenčni dokumenti

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Datum posvetovanja z EP

27.6.2013

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

4.7.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

CONT

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

JURI

19.6.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

George Sabin Cutaş

18.6.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

24.9.2013

17.10.2013

 

 

Datum sprejetja

5.11.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

11

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Zdravka Bušić, Sari Essayah, Krišjānis Kariņš, Mojca Kleva Kekuš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, Yves Cochet, Mary Honeyball

Datum predložitve

12.11.2013