Betänkande - A7-0376/2013Betänkande
A7-0376/2013

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet

12.11.2013 - (COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: George Sabin Cutaş


Förfarande : 2013/0188(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0376/2013

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet

(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0348),

–   med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0200/2013),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från budgetutskottet (A7-0376/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) På senare år har skattebedrägerier och skatteundandragande blivit ett allt större problem och en viktig källa till oro i Europeiska unionen och globalt. Orapporterade och obeskattade inkomster leder till att de nationella skatteintäkterna minskar avsevärt. Skatteuppbördens effektivitet och ändamålsenlighet måste därför ökas snarast. Det automatiska utbytet av upplysningar är ett viktigt instrument i detta avseende och i sitt meddelande av den 6 december 2012 med en handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande8 belyste kommissionen behovet att kraftfullt främja det automatiska informationsutbytet som den framtida europeiska och internationella normen för insyn och informationsutbyte i skattefrågor. Europeiska rådet begärde vid sitt möte den 22 maj 2013 att det automatiska informationsutbytet skulle utökas på EU-nivå och global nivå, i syfte att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering.

(1) På senare år har skattebedrägerier, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering blivit ett allt större problem och en viktig källa till oro i Europeiska unionen och globalt, särskilt i kristider. Orapporterade och obeskattade inkomster leder till att de nationella skatteintäkterna minskar avsevärt, vilket bildar grogrunden för illojal konkurrens och leder till förluster. Skatteuppbördens effektivitet och ändamålsenlighet måste därför ökas snarast. Det bör finnas effektiva system för att förbättra effektiviteten i skatteuppbörden och bestämma vilken medlemsstats skattelag som är tillämplig. Det automatiska utbytet av upplysningar är ett viktigt instrument i detta avseende och i sitt meddelande av den 6 december 2012 med en handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande8 belyste kommissionen behovet att kraftfullt främja det automatiska informationsutbytet som den framtida europeiska och internationella normen för insyn och informationsutbyte i skattefrågor. Europaparlamentet, i sin resolution av den 21 maj 2013 om bekämpning av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteparadis9, och Europeiska rådet, vid sitt möte den 22 maj 2013, begärde att det automatiska informationsutbytet skulle utökas på EU-nivå och global nivå, i syfte att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering.

_____________

____________

8 COM(2012) 722 final

8 COM(2012)0722.

9 P7_TA-PROV(2013)0205.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Tidigare sågs skattepolitiken som en uteslutande nationell angelägenhet där unionen inte spelar någon roll. Till följd av globaliseringen måste skatter idag också diskuteras på unionsnivå. Det skulle vara mer effektivt och ändamålsenligt att kommissionen samordnar informationsutbytet om skatter på medlemsstaternas vägnar än att ha ett antal bilaterala överenskommelser mellan medlemsstaterna. Standarderna för automatiskt informationsutbyte varierar från land till land. Detta är onödigt komplicerat och medför onödigt höga kostnader för både medlemsstaterna och finansinstituten inom unionen.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) De föreslagna ändringarna till detta direktiv saknar ett antal nödvändiga förklaringar och definitioner, vilket i hög grad komplicerar förståelsen av regelverket och överblicken över förslagets konsekvenser. Därför bör utarbetandet av definitioner samordnas med OECD:s arbete på detta område.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Den utökning av det automatiska utbytet av upplysningar som redan förutses i artikel 8.5 i direktiv 2011/16/EU bör tidigareläggas, vilket belystes av Europeiska rådets begäran. Genom ett unionsinitiativ garanteras en enhetlig, konsekvent och övergripande EU-omfattande strategi för automatiskt utbyte av upplysningar på den inre marknaden vilket bör leda till kostnadsbesparingar, både för skatteförvaltningarna och de ekonomiska aktörerna.

(3) Den utökning av det automatiska utbytet av upplysningar som redan förutses i artikel 8.5 i direktiv 2011/16/EU bör tidigareläggas, vilket belystes av Europeiska rådets begäran. Genom ett unionsinitiativ garanteras en enhetlig, konsekvent och övergripande EU-omfattande strategi för automatiskt utbyte av upplysningar på den inre marknaden, och ett unionsinitiativ är viktigt för förbättra skattesystemens effektivitet och stärka den inre marknaden där 28 samexisterande nationella skattesystem innebär dubbelbeskattningsproblem och konkurrenssnedvridningar. Inte bara skulle medlemsstaterna dra nytta av informationsutbytet på jämbördig fot utan unionen skulle också kunna ta ledningen när det gäller att främja liknande standarder internationellt.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Medlemsstaterna bör införa ett administrativt samarbete och ett informationsutbyte som inte överträder skattebetalarnas processuella rättigheter eller deras rätt till personlig integritet.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) I enlighet med OECD:s rapport av den 19 juni 2013 och uttalandet från G20-mötet i Sankt Petersburg den 6 september 2013 måste det automatiska informationsutbytet grundas på en gemensam global modell som garanterar tillräcklig konfidentialitet och ett riktigt utnyttjande av de utväxlade uppgifterna. Det automatiska informationsutbytet som nu utvidgas blir unionens bidrag till OECD:s arbete och bör förbättra chanserna till att det inrättas ett globalt system på grundval av de nya OECD-standarderna som presenteras i februari 2014.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) När uppgifter överlämnas till skattemyndigheter inom ramen för informationsutbyte med andra länder är det viktigt att klarlägga hur dessa myndigheter får använda dessa uppgifter.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Det faktum att medlemsstaterna har ingått eller har uttryckt sin avsikt att ingå avtal med Förenta staterna i fråga om Foreign Account Tax Compliance Act (vanligen kallad FATCA) innebär att de erbjuder eller kommer att erbjuda ett mer omfattande samarbete i den mening som avses i artikel 19 i direktiv 2011/16/EU, och är eller kommer att vara skyldiga att erbjuda även andra medlemsstater ett mer omfattande samarbete.

(4) Det faktum att medlemsstaterna har ingått eller har uttryckt sin avsikt att ingå avtal med Förenta staterna i fråga om Foreign Account Tax Compliance Act (vanligen kallad FATCA) innebär att de erbjuder eller kommer att erbjuda ett mer omfattande samarbete i den mening som avses i artikel 19 i direktiv 2011/16/EU, och är eller kommer att vara skyldiga att erbjuda även andra medlemsstater ett mer omfattande samarbete. Det är viktigt att det automatiska informationsutbytet utvidgas så att det i största möjliga mån motsvarar informationen enligt modellen för de bilaterala FATCA-överenskommelserna.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) För att minska tvetydigheter och inkonsekvenser och för att uppnå kostnadsbesparingar är det mycket viktigt att genomförandet av detta direktiv samordnas med genomförandet av FATCA.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Om medlemsstaterna ingår parallella och icke-samordnade avtal i enlighet med artikel 19 i direktiv 2011/16/EU skulle snedvridningar uppstå som skulle vara skadliga för den inre marknaden. Om det automatiska utbytet av upplysningar utökas på grundval av en unionsövergripande rättsakt skulle medlemsstaterna inte längre behöva åberopa denna bestämmelse med sikte på att ingå bilaterala eller multilaterala avtal på detta område som skulle kunna anses lämpliga i avsaknad av relevant unionslagstiftning.

(5) Om medlemsstaterna ingår parallella och icke-samordnade avtal i enlighet med artikel 19 i direktiv 2011/16/EU skulle snedvridningar uppstå som skulle vara skadliga för den inre marknaden och för hela unionsstrategin. Om det automatiska utbytet av upplysningar utökas på grundval av en unionsövergripande rättsakt skulle medlemsstaterna inte längre behöva åberopa denna bestämmelse med sikte på att ingå bilaterala eller multilaterala avtal på detta område som skulle kunna anses lämpliga i avsaknad av relevant unionslagstiftning. Därför skulle unionen också komma i ett bättre förhandlingsläge för att verka för högre standarder för utbyte av skatteinformation på global nivå.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Det pågår ett arbete inom OECD med utveckling av bilaterala och multilaterala modellavtal för informationsutbyte. Dessutom pågår förhandlingar mellan USA och ett stort antal länder för genomförandet av FATCA genom bilaterala avtal. De föreslagna ändringarna i direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning reglerar i stora delar samma informationsutbyte som avses med FATCA och arbetet inom OECD. Kommissionen bör klargöra relationen mellan dessa regelverk för att säkerställa att nationella skattemyndigheter och de finansiella institut som har ansvar för att tillämpa dessa ändringsförslag kan genomföra dem.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) De nya kategorier av inkomster och kapital för vilka detta direktiv inför obligatoriskt informationsutbyte bör definieras i enlighet med dess tolkning i lagstiftningen i den medlemsstat som meddelar informationen.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Syftet med dagens uppgiftslämnande till de nationella skattemyndigheterna för kapital- och tjänsteinkomster är bland annat att vara ett underlag för beskattning och för informationsutbyte med andra länder. Om uppgiftsskyldigheten nu förändras och uppgifter tas in enbart för informationsutbyte är det viktigt att det klargörs hur de nationella skattemyndigheterna får använda dessa uppgifter.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Den översyn av villkoret om tillgänglighet som kommer att företas under 2017 bör utvidgas till att omfatta samtliga fem kategorier som avses i artikel 8.1 i direktiv 2011/16/EU i syfte att man ska kunna undersöka argumenten för utbyte av upplysningar mellan alla medlemsstater när det gäller samtliga dessa kategorier.

(9) Den översyn av villkoret om tillgänglighet som kommer att företas under 2017 bör utvidgas till att omfatta samtliga fyra kategorier som avses i artikel 8.1 i direktiv 2011/16/EU i syfte att man ska kunna undersöka argumenten för utbyte av upplysningar mellan alla medlemsstater när det gäller samtliga dessa kategorier.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Varje medlemsstat bör fastställa påföljder för överträdelser av detta direktiv och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa efterlevnad av det.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(10) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Mot bakgrund av de insamlade uppgifternas känsliga karaktär bör särskild uppmärksamhet ägnas åt skyddet av den personliga integriteten och de berättigade anspråken på konfidentialitet, särskilt under undersökningsprocessen.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – punkt 3a – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a. Den behöriga myndighet i varje medlemsstat ska, genom automatiskt utbyte av upplysningar, till varje annan medlemsstats behöriga myndighet lämna upplysningar om beskattningsperioder från och med den 1 januari 2014 avseende följande poster som betalas, garanteras eller innehas av ett finansinstitut och som direkt eller indirekt gynnar en verklig ägare (beneficial owner) som är en fysisk person bosatt i den andra medlemsstaten:

3a. Den behöriga myndighet i varje medlemsstat ska, genom automatiskt utbyte av upplysningar, till varje annan medlemsstats behöriga myndighet lämna upplysningar, ifall sådana finns tillgängliga, beskattningsperioder från och med den 1 januari 2014 avseende följande poster, i enlighet med nationell lag, som betalas, garanteras eller innehas av ett finansinstitut och som direkt eller indirekt gynnar en verklig ägare (beneficial owner) som är en fysisk person bosatt i den andra medlemsstaten:

Motivering

I den nya artikel 8.3a, där de nya kategorier som ska omfattas av informationsutbytet definieras, saknas, i motsats till 8.1, en tolkningsregel, vilket kan leda till allvarliga problem när det gäller att tillämpa detta direktiv på rätt sätt. Med tanke på tolkningssvårigheterna och mångtydigheten i begreppen är det lämpligt att i artikel 8.3a införa en klausul där det hänvisas till nationella bestämmelser för de nya kategorierna av inkomster och kapital som omfattas av automatiskt informationsutbyte.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led ba (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba) Punkt 4 ska ersättas med följande:

4. Före den 1 juli 2016 ska medlemsstaterna tillhandahålla kommissionen statistik för det berörda året om omfattningen av det automatiska utbytet av upplysningar och, i den omfattning det är möjligt, information om administrativa och andra relevanta kostnader och fördelar i samband med det utbyte som ägt rum och eventuella potentiella ändringar, både för skatteförvaltningar och tredje parter.

4. Före den 1 juli 2016 ska medlemsstaterna tillhandahålla kommissionen statistik för det berörda året om omfattningen av det automatiska utbytet av upplysningar och, i den omfattning det är möjligt, information om administrativa och andra relevanta kostnader och fördelar i samband med det utbyte som ägt rum och eventuella potentiella ändringar, både för skatteförvaltningar och tredje parter. Kommissionen ska informera Europaparlamentet om den information som kommissionen mottagit.”

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led c

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Före den 1 juli 2017 ska kommissionen lägga fram en rapport med en översyn över och bedömning av den statistik och information som mottagits angående frågor såsom administrativa och andra relevanta kostnader samt fördelar med det automatiska utbytet av upplysningar liksom praktiska aspekter i samband med detta. Om det bedöms som lämpligt ska kommissionen lägga fram ett förslag för rådet om kategorierna och villkoren i punkt 1, inbegripet villkoret att upplysningar om personer bosatta i andra medlemsstater ska vara tillgängliga, eller de poster som anges i punkt 3a, eller båda.

5. Före den 1 juli 2017 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet med en översyn över och konsekvensbedömning av den statistik och information som mottagits angående frågor såsom administrativa och andra relevanta kostnader samt fördelar med det automatiska utbytet av upplysningar liksom praktiska aspekter i samband med detta. Om det bedöms som lämpligt ska kommissionen lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om inkomst- och kapitalkategorierna, villkoren i punkt 1 eller båda, inbegripet villkoret att upplysningar om personer bosatta i andra medlemsstater ska vara tillgängliga, eller de poster som anges i punkt 3a, eller båda.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led c

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska, genom automatiskt utbyte av upplysningar, till varje annan medlemsstats behöriga myndighet lämna upplysningar rörande beskattningsperioder från och med den 1 januari 2017 avseende personer bosatta i den andra medlemsstaten när det gäller samtliga kategorier av inkomst och kapital i punkt 1 såsom de får förstås enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som lämnar upplysningarna.

(a) Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska, genom automatiskt utbyte av upplysningar, till varje annan medlemsstats behöriga myndighet lämna upplysningar rörande beskattningsperioder från och med den 1 januari 2017 avseende personer bosatta i den andra medlemsstaten när det gäller åtminstone tre enskilda kategorier av inkomst och kapital i punkt 1 såsom de får förstås enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som lämnar upplysningarna.

Motivering

Alla medlemsstater har inte tillgång till information om samtliga kategorier av inkomst och kapital som definieras i artikel 8.1. Med tanke på detta och de stora skillnaderna i medlemsstaternas skattesystem skulle den föreslagna strykningen av villkoret om tillgänglighet för de kategorier som definieras i artikel 8.1 kunna förorsaka överdrivna kostnader i samband med anpassningen av systemen för informationsutbyte, vilket skulle strida mot proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I artikel 18 ska följande punkt införas:

 

2a. Medlemsstaterna ska fastställa påföljder för överträdelser av detta direktiv och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa efterlevnad av det. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.”

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 19a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Följande artikel ska läggas till:

 

”Artikel 19a

 

Mandat för förhandlingar med tredjeländer

 

Från och med [datum för ikraftträdande av detta direktiv] ska endast kommissionen, på unionens vägnar, förhandla om avtal med tredjeländer avseende automatiskt utbyte av upplysningar (AEOI). Från och med detta datum ska medlemsstaterna inte ingå bilaterala avtal.”

Motivering

Med tanke på den globala kontexten och de åtaganden som har gjorts vid G20-mötena och det arbete som bedrivs inom OECD för att harmonisera det automatiska utbytet av upplysningar måste EU tala med endast en röst, och kommissionen bör garanteras rätten att förhandla med tredjeländer på EU:s vägnar. Detta avtal skulle träda i kraft först när detta nya direktiv träder i kraft, så att inte gällande avtal, t.ex. rörande FATCA, blir överflödiga.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1c (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 22 – punkt 1 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. I artikel 22.1 ska följande led läggas till:

 

”(ca) ställa alla personella, tekniska och ekonomiska resurser som krävs för genomförandet av detta direktiv till förfogande, givet omfattningen av och komplexiteten hos de upplysningar som omfattas av det automatiska utbyte som ska inledas den 1 januari 2015.”

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1d (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1d. Artikel 23.3 ska ersättas med följande:

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbytet av upplysningar som avses i artikel 8 samt de praktiska resultat som uppnåtts. Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 26.2 fastställa former och villkor för hur denna årliga utvärdering ska kommuniceras.

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbytet av upplysningar som avses i artikel 8 samt de praktiska resultat som uppnåtts. Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 26.2 fastställa former och villkor för hur denna årliga utvärdering ska kommuniceras. Kommissionen ska informera Europaparlamentet om medlemsstaternas utvärderingar i ett årligt meddelande.”

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1e (ny)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1e. Artikel 25 ska ersättas med följande:

Allt utbyte av upplysningar enligt detta direktiv ska omfattas av bestämmelserna om genomförande av direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna ska emellertid, för en korrekt tillämpning av detta direktiv, begränsa tillämpningsområdet för de skyldigheter och rättigheter som avses i artiklarna 10, 11.1, 12 och 21 i direktiv 95/46/EG i den utsträckning som behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 13.1 e i det direktivet.

1. Allt utbyte av upplysningar enligt detta direktiv ska omfattas av bestämmelserna om genomförande av direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna ska emellertid, för en korrekt tillämpning av detta direktiv, begränsa tillämpningsområdet för de skyldigheter och rättigheter som avses i artiklarna 10, 11.1, 12 och 21 i direktiv 95/46/EG i den utsträckning som uttryckligen behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 13.1 e i det direktivet.

 

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att tredje part eller tredje land inte utan auktorisation får tillgång till de utväxlade upplysningarna.”

MOTIVERING

Med sitt förslag av den 12 juni 2013 föreslog kommissionen att man ska utvidga det automatiska utbytet av upplysningar (AEOI) mellan EU:s skatteförvaltningar, som en del i den intensifierade kampen mot skatteflykt. Enligt detta förslag kommer utdelningar, kapitalvinster, alla typer av finansiella inkomster samt behållningar på konton att läggas till i förteckningen över de kategorier som är föremål för AEOI inom EU. Detta skulle bereda vägen för att ge EU det mest heltäckande systemet för AEOI i hela världen.

Detta förslag, tillsammans med EU:s direktiv om skatt på sparande och det redan existerande direktivet om administrativt samarbete, vilket detta direktiv avser att ändra, kommer att innebära att medlemsstaterna delar lika mycket information med varandra som de har utfäst sig att dela med USA enligt Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Föredraganden stöder helt och fullt kommissionens förslag och anser att förslaget är både i linje med kommissionens handlingsplan mot skattebedrägerier och skatteflykt och med Europaparlamentets ställningstagande så som det uttrycktes i initiativbetänkandet om bekämpning av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteparadis. I kristider, när Europas medborgare ofta får känna på skattehöjningar, är det absolut nödvändigt att ta itu med skattebedrägerier och skatteundandraganden som leder till förluster på uppskattningsvis 1 biljon euro per år, vilket motsvarar ca 2000 euro per år för varje EU-medborgare.

Det motsvarar också kraven från flera medlemsstater på ett ”EU-FATCA”, efter de bilaterala avtalen mellan flera medlemsstater och USA i enlighet med den amerikanska FATCA-lagstiftningen. Det ansluter också till och kompletterar initiativ från OECD, G8/G20 och på global nivå.

Föredraganden anser att det nu är avgörande att hålla tempot uppe och se till att snabbt anta och genomföra förslaget i enlighet med den tidsplan som kommissionen föreslår.

EU måste vara en föregångare när det gäller att etablera en global standard för AEOI, och genom att etablera ett europeiskt system för AEOI kan kommissionen visa vägen i sitt arbete inom OECD för att utforma globala standarder.

För att bättre kunna ta itu med de rådande utmaningarna föreslår föredraganden vissa ytterligare förbättringar av kommissionens text:

Uppgiftsskydd

AEOI måste vara helt i linje med den rådande EU-lagstiftningen avseende uppgiftsskydd och personlig integritet, och föredraganden noterar att ytterligare förtydliganden krävs av detta i artiklarna 16 och 25 i rådets direktiv 2011/16/EU, särskilt på grund av ämnets känslighet och den senaste internationella utvecklingen.

Bilaterala avtal

Föredraganden anser att endast kommissionen i framtiden ska förhandla om avtal avseende AEOI med tredjeländer – precis som när det gäller handel – i stället för den nuvarande modellen där medlemsstaterna förhandlar om bilaterala avtal. Föredraganden anser att förhandlingarna med USA om FATCA skulle ha blivit fördelaktigare för EU och medlemsstaterna om kommissionen, med mandat från medlemsstaterna, hade varit förhandlare för EU:s räkning, men vill inte att redan ingångna avtal ska ändras, och ändringsförslaget specificerar därför att kommissionens mandat att i framtiden förhandla för EU:s räkning ska börja gälla först när detta nya direktiv träder i kraft.

Resurser

Föredraganden anser att medlemsstaterna bör se till att direktivet genomförs effektivt genom att mobilisera alla personella, tekniska och ekonomiska resurser som krävs med hänsyn till omfattningen av och komplexiteten hos de upplysningar som omfattas av det automatiska utbyte som ska inledas 2015.

Sanktioner

Trots att föredraganden är medveten om att detta direktiv huvudsakligen handlar om förbindelserna mellan nationella skatteförvaltningar och AEOI dem emellan anser han att medlemsstaterna bör vara skyldiga att använda sanktioner för att kunna få den information som krävs för ett fungerande AEOI, så att man undviker att vissa enheter inte följer de överenskomna standarderna.

YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (21.10.2013)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över utkastet till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet
(COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

Föredragande: Crescenzio Rivellini

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med ändringsförslagen är att stärka parlamentets kontroll och skydda medborgarnas grundläggande rättigheter. Parlamentet inkräktar inte på den nationella skattepolitiken eftersom direktivet gäller gränsöverskridande administrativt samarbete.

Såsom kommissionen har påpekat går flera miljarder euro förlorade varje år till följd av skattebedrägerier och skatteundandragande, och parlamentet undersöker möjligheter att bättre skydda unionens ekonomiska intressen samt förhindra samhällsskadligt profiterande som leder till växande klyftor och bristande förtroende bland medborgarna.

Eftersom utökningen av direktivets tillämpningsområde kommer att ge tillgång till kritisk och känslig information bör respekten för individens rättigheter, särskilt skydd för privatlivet och konfidentialitet garanteras.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) På senare år har skattebedrägerier och skatteundandragande blivit ett allt större problem och en viktig källa till oro i Europeiska unionen och globalt. Orapporterade och obeskattade inkomster leder till att de nationella skatteintäkterna minskar avsevärt. Skatteuppbördens effektivitet och ändamålsenlighet måste därför ökas snarast. Det automatiska utbytet av upplysningar är ett viktigt instrument i detta avseende och i sitt meddelande av den 6 december 2012 med en handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande1 belyste kommissionen behovet att kraftfullt främja det automatiska informationsutbytet som den framtida europeiska och internationella normen för insyn och informationsutbyte i skattefrågor. Europeiska rådet begärde vid sitt möte den 22 maj 2013 att det automatiska informationsutbytet skulle utökas på EU‑nivå och global nivå, i syfte att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering.

(1) På senare år har skattebedrägerier och skatteundandragande blivit ett allt större problem och en viktig källa till oro i Europeiska unionen och globalt. Orapporterade och obeskattade inkomster leder till att de nationella skatteintäkterna minskar avsevärt och bidrar till sociala skillnader och oroligheter. Skatteuppbördens effektivitet och ändamålsenlighet måste därför ökas snarast. Det automatiska utbytet av upplysningar är ett viktigt instrument i detta avseende och i sitt meddelande av den 6 december 2012 med en handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande1 belyste kommissionen behovet att kraftfullt främja det automatiska informationsutbytet som den framtida europeiska och internationella normen för insyn och informationsutbyte i skattefrågor. Europeiska rådet begärde vid sitt möte den 22 maj 2013 att det automatiska informationsutbytet skulle utökas på EU‑nivå och global nivå, i syfte att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering.

_____________

____________

1 COM(2012)0722

1 COM(2012)0722

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Den utökning av det automatiska utbytet av upplysningar som redan förutses i artikel 8.5 i direktiv 2011/16/EU bör tidigareläggas, vilket belystes av Europeiska rådets begäran. Genom ett unionsinitiativ garanteras en enhetlig, konsekvent och övergripande EU‑omfattande strategi för automatiskt utbyte av upplysningar på den inre marknaden vilket bör leda till kostnadsbesparingar, både för skatteförvaltningarna och de ekonomiska aktörerna.

(3) Den utökning av det automatiska utbytet av upplysningar som redan förutses i artikel 8.5 i direktiv 2011/16/EU bör tidigareläggas, vilket belystes av Europeiska rådets begäran. Genom ett unionsinitiativ garanteras en enhetlig, konsekvent och övergripande EU‑omfattande strategi för automatiskt utbyte av upplysningar på den inre marknaden vilket bör leda till stordriftsfördelar och därmed kostnadsbesparingar, både för skatteförvaltningarna och de ekonomiska aktörerna.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(10) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

 

Mot bakgrund av de insamlade uppgifternas känsliga karaktär bör särskild uppmärksamhet ägnas åt skyddet för privatlivet och de berättigade förväntningarna på konfidentialitet, särskilt under undersökningsprocessen.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Eftersom målet för detta direktiv, dvs. ett effektivt administrativt samarbete mellan medlemsstaterna på villkor som är förenliga med den inre marknadens funktion, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av den enhetlighet och ändamålsenlighet som krävs, bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(11) Eftersom målet för detta direktiv, dvs. ett effektivt administrativt samarbete mellan medlemsstaterna på villkor som är förenliga med den inre marknadens funktion, på grund av den enhetlighet och ändamålsenlighet som krävs, bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led ba (nytt)

Direktiv 2011/16/EG

Artikel 8 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba) Punkt 4 ska ersättas med följande:

4. Före den 1 juli 2016 ska medlemsstaterna tillhandahålla kommissionen statistik för det berörda året om omfattningen av det automatiska utbytet av upplysningar och, i den omfattning det är möjligt, information om administrativa och andra relevanta kostnader och fördelar i samband med det utbyte som ägt rum och eventuella potentiella ändringar, både för skatteförvaltningar och tredje parter.

4. Före den 1 juli 2016 ska medlemsstaterna tillhandahålla kommissionen statistik för det berörda året om omfattningen av det automatiska utbytet av upplysningar och, i den omfattning det är möjligt, information om administrativa och andra relevanta kostnader och fördelar i samband med det utbyte som ägt rum och eventuella potentiella ändringar, både för skatteförvaltningar och tredje parter. Kommissionen ska informera Europaparlamentet om den information som kommissionen mottagit.”

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led c

Direktiv 2011/16/EG

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Före den 1 juli 2017 ska kommissionen lägga fram en rapport med en översyn över och bedömning av den statistik och information som mottagits angående frågor såsom administrativa och andra relevanta kostnader samt fördelar med det automatiska utbytet av upplysningar liksom praktiska aspekter i samband med detta. Om det bedöms som lämpligt ska kommissionen lägga fram ett förslag för rådet om kategorierna och villkoren i punkt 1, inbegripet villkoret att upplysningar om personer bosatta i andra medlemsstater ska vara tillgängliga, eller de poster som anges i punkt 3a, eller båda.

5. Före den 1 juli 2017 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet med en översyn över och konsekvensbedömning av den information som mottagits angående frågor såsom administrativa och andra relevanta kostnader samt fördelar med det automatiska utbytet av upplysningar liksom praktiska aspekter i samband med detta. Om det bedöms som lämpligt ska kommissionen lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om inkomst- och kapitalkategorierna och/eller villkoren i punkt 1, inbegripet villkoret att upplysningar om personer bosatta i andra medlemsstater ska vara tillgängliga, eller de poster som anges i punkt 3a, eller båda.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2011/16/EG

Artikel 23 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 23.3 ska ersättas med följande:

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbytet av upplysningar som avses i artikel 8 samt de praktiska resultat som uppnåtts. Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 26.2 fastställa former och villkor för hur denna årliga utvärdering ska kommuniceras.

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbytet av upplysningar som avses i artikel 8 samt de praktiska resultat som uppnåtts. Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 26.2 fastställa former och villkor för hur denna årliga utvärdering ska kommuniceras. Kommissionen ska informera Europaparlamentet om medlemsstaternas utvärderingar i ett årligt meddelande.”

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 1b (nytt)

Direktiv 2011/16/EG

Artikel 25

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1b) Artikel 25 ska ersättas med följande:

Allt utbyte av upplysningar enligt detta direktiv ska omfattas av bestämmelserna om genomförande av direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna ska emellertid, för en korrekt tillämpning av detta direktiv, begränsa tillämpningsområdet för de skyldigheter och rättigheter som avses i artiklarna 10, 11.1, 12 och 21 i direktiv 95/46/EG i den utsträckning som behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 13.1 e i det direktivet.

Allt utbyte av upplysningar enligt detta direktiv ska omfattas av bestämmelserna om genomförande av direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna ska emellertid, för en korrekt tillämpning av detta direktiv, begränsa tillämpningsområdet för de skyldigheter och rättigheter som avses i artiklarna 10, 11.1, 12 och 21 i direktiv 95/46/EG i den utsträckning som uttryckligen behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 13.1 e i det direktivet.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet

Referensnummer

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

4.7.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

4.7.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Crescenzio Rivellini

19.7.2013

Antagande

2.10.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet

Referensnummer

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

27.6.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

4.7.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

19.6.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

George Sabin Cutaş

18.6.2013

 

 

 

Behandling i utskott

24.9.2013

17.10.2013

 

 

Antagande

5.11.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

0

11

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zdravka Bušić, Sari Essayah, Krišjānis Kariņš, Mojca Kleva Kekuš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Izaskun Bilbao Barandica, Yves Cochet, Mary Honeyball

Ingivande

12.11.2013