BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pair-ansættelse (omarbejdning)

12.11.2013 - (COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Cecilia Wikström
(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 87)


Procedure : 2013/0081(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0377/2013
Indgivne tekster :
A7-0377/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pair-ansættelse (omarbejdning)

(COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0151),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, litra a) og b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0080/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det græske parlament, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. september 2013[1],

–   efter høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[2],

–   der henviser til skrivelse af 20. september 2013 fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Retsudvalget (A7-0377/2013),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen,

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Direktivet bør efterkomme det behov, der blev påvist i gennemførelsesrapporterne for de to direktiver, for at rette op på de belyste svagheder og sikre et ensartet regelsæt for forskellige grupper af tredjelandsstatsborgere, der kommer til Den Europæiske Union. Det bør derfor forenkle og strømline de nuværende bestemmelser for de forskellige grupper og samle dem i én retsakt. Der er forskelle mellem de grupper, der er omfattet af dette direktiv, men der er også en række fællestræk, som gør det muligt at fastsætte et fælles regelsæt for dem på EU-plan.

(2) Direktivet bør efterkomme det behov, der blev påvist i gennemførelsesrapporterne for de to direktiver, for at rette op på de belyste svagheder, tilsikre gennemsigtighed og retssikkerhed og sikre et ensartet regelsæt for forskellige grupper af tredjelandsstatsborgere, der kommer til Den Europæiske Union. Det bør derfor forenkle og strømline de nuværende bestemmelser for de forskellige grupper og samle dem i én retsakt. Der er forskelle mellem de grupper, der er omfattet af dette direktiv, men der er også en række fællestræk, som gør det muligt at fastsætte et fælles regelsæt for dem på EU-plan.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Dette direktiv bør også sigte mod at fremme menneskelig kontakt og mobilitet, som er vigtige elementer i Unionens eksterne politik, navnlig over for de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og Unionens strategiske partnere. Det bør give bedre mulighed for at bidrage til den samlede strategi for migration og mobilitet og de tilknyttede mobilitetspartnerskaber, der sikrer en konkret ramme for dialog og samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande, bl.a. ved at lette og styre den lovlige migration.

(6) Dette direktiv bør også sigte mod at fremme menneskelig kontakt og mobilitet, som er vigtige elementer i Unionens eksterne politik, navnlig over for de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og Unionens strategiske partnere. Det bør give bedre mulighed for at bidrage til den samlede strategi for migration og mobilitet og de tilknyttede mobilitetspartnerskaber, der sikrer en konkret ramme for dialog og samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande, bl.a. ved at lette og styre reglementeret migration.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Migration med henblik på de i dette direktiv omhandlede formål bør fremme frembringelsen og opnåelsen af viden og kompetencer. Det er berigende for både de pågældende migranter og for deres hjemland og værtslandet, og den bidrager generelt til en bedre forståelse kulturerne imellem.

(7) Migration med henblik på de i dette direktiv omhandlede formål bør fremme frembringelsen og opnåelsen af viden og kompetencer. Det er berigende for både de pågældende migranter og for deres hjemland og værtslandet, samtidig med at det styrker de kulturelle bånd og fremmer den kulturelle mangfoldighed.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Dette direktiv bør i højere grad gøre Unionen til et attraktivt sted for forskning og innovation og styrke Unionen i den globale konkurrence om dygtig arbejdskraft. At give tredjelandsstatsborgere, som f.eks. har fået indrejsetilladelse med henblik på forskning, mulighed for at blive i Unionen indgår desuden i flagskibsinitiativet "Innovation i EU". Etableringen af et åbent arbejdsmarked for forskere fra Unionen og for forskere fra tredjelande blev også fastholdt som et hovedformål med det europæiske forskningsrum (EFR), som skal være et fælles område med fri bevægelighed for forskere, videnskabelig viden og teknologi.

(8) Dette direktiv bør i højere grad gøre Unionen til et attraktivt sted for forskning og innovation og styrke Unionen i den globale konkurrence om dygtig arbejdskraft, og bør som funktion heraf føre til en stigning i Unionens samlede konkurrence- og vækstrater og samtidig skabe arbejdspladser, der yder et større bidrag til væksten i BNP. At give tredjelandsstatsborgere, som f.eks. har fået indrejsetilladelse med henblik på forskning, mulighed for at blive i Unionen indgår desuden i flagskibsinitiativet "Innovation i EU". Etableringen af et åbent arbejdsmarked for forskere fra Unionen og for forskere fra tredjelande blev også fastholdt som et hovedformål med det europæiske forskningsrum (EFR), som skal være et fælles område med fri bevægelighed for forskere, videnskabelig viden og teknologi.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at gøre Unionen mere tiltrækkende for forskere fra tredjelande bør forskeres familiemedlemmer som defineret i Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring have ret til indrejse sammen med dem. De bør omfattes af bestemmelserne om mobilitet inden for Unionen, og de bør også have adgang til arbejdsmarkedet.

(11) For at gøre Unionen mere tiltrækkende for forskere og studerende fra tredjelande bør disse personers familiemedlemmer som defineret i Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring have ret til indrejse sammen med dem. De bør omfattes af bestemmelserne om mobilitet inden for Unionen, og de bør også have adgang til arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) For at gøre Europa som helhed til et af verdens førende ekspertisecentre for studier og praktik bør indrejse- og opholdsbetingelserne med henblik herpå forbedres. Det er i tråd med målene i dagsordenen for moderniseringen af Europas videregående uddannelser, navnlig målet om at internationalisere de videregående uddannelser i Europa. En indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes nationale lovgivning på området indgår i denne bestræbelse.

(14) For at gøre Europa som helhed til et af verdens førende ekspertisecentre for studier og praktik bør indrejse- og opholdsbetingelserne med henblik herpå forbedres, forenkles og gøres mere befordrende. Det er i tråd med målene i dagsordenen for moderniseringen af Europas videregående uddannelser, navnlig målet om at internationalisere de videregående uddannelser i Europa. En indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes nationale lovgivning på området i retning af gunstigere regler for tredjelandsstatsborgere indgår i denne bestræbelse.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Den udvidelse og styrkelse af Bolognaprocessen, som blev iværksat via Bolognaerklæringen, har medført en gradvis konvergens mellem de videregående uddannelsessystemer i de deltagende lande og også i andre lande. Det skyldes, at de nationale myndigheder har støttet studerendes og akademisk personales mobilitet, og at videregående uddannelsesinstitutioner har integreret mobilitet i deres studieordninger. Dette bør afspejles i forbedrede regler for studerendes mobilitet inden for Unionen. Et af målene i Bolognaerklæringen er at gøre europæiske videregående uddannelser attraktive og konkurrencedygtige. Bolognaprocessen førte til etableringen af et europæisk område for videregående uddannelse. Strømliningen af den europæiske sektor for videregående uddannelse har gjort det mere attraktivt for studerende fra tredjelande at studere i Europa.

(15) Den udvidelse og styrkelse af Bolognaprocessen, som blev iværksat via Bolognaerklæringen, har medført en gradvis konvergens mellem de videregående uddannelsessystemer i de deltagende lande og også i andre lande. Det skyldes, at de nationale myndigheder har støttet studerendes og akademisk personales mobilitet, og at videregående uddannelsesinstitutioner har integreret mobilitet i deres studieordninger. Dette bør afspejles i forbedrede regler for studerendes mobilitet inden for Unionen. Et af målene i Bolognaerklæringen er at gøre europæiske videregående uddannelser attraktive og konkurrencedygtige. Bolognaprocessen førte til etableringen af et europæisk område for videregående uddannelse. Strømliningen af den europæiske sektor for videregående uddannelse har gjort det mere attraktivt for studerende fra tredjelande at studere i Europa. Talrige tredjelandes deltagelse i Bolognaprocessen og i unionsprogrammer vedrørende studerendes mobilitet gør harmoniserede og forenklede mobilitetsregler for statsborgere i de berørte lande absolut nødvendige.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Når alle generelle og særlige indrejsebetingelser er opfyldt, bør medlemsstaterne udstede en tilladelse, dvs. et langtidsvisum og/eller en opholdstilladelse, inden for fastsatte tidsfrister. Hvis en medlemsstat kun udsteder opholdstilladelser på sit område, og alle indrejsebetingelserne i dette direktiv er opfyldt, bør medlemsstaten give den pågældende tredjelandsstatsborger de nødvendige visa.

(22) Når alle generelle og særlige indrejsebetingelser er opfyldt, bør medlemsstaterne udstede en tilladelse, dvs. et langtidsvisum og/eller en opholdstilladelse, inden for fastsatte tidsfrister, der ikke bør hæmmes eller ugyldiggøres af supplerende krav. Hvis en medlemsstat kun udsteder opholdstilladelser på sit område, og alle indrejsebetingelserne i dette direktiv er opfyldt, bør medlemsstaten give den pågældende tredjelandsstatsborger de nødvendige visa.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Medlemsstaterne kan kræve, at ansøgerne betaler gebyr for behandling af ansøgninger om tilladelser. Gebyret bør stå i rimeligt forhold til formålet med opholdet.

(25) Medlemsstaterne bør overveje at dispensere fra gebyrkravet for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold i forbindelse med dette direktiv. Hvis medlemsstaterne opkræver gebyrer fra tredjelandsstatsborgere, bør disse stå i rimeligt forhold til formålet med opholdet og bør ikke udgøre en hindring for virkeliggørelsen af direktivets mål.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Indrejse kan nægtes i behørigt begrundede tilfælde. Især kan indrejse nægtes, hvis en medlemsstat på baggrund af en vurdering baseret på de faktiske omstændigheder i en konkret sag mener, at den pågældende tredjelandsstatsborger udgør en potentiel trussel mod den offentlige orden eller sikkerhed eller folkesundheden.

(28) Indrejse kan nægtes i behørigt begrundede tilfælde. Især kan indrejse nægtes, hvis en medlemsstat på baggrund af en vurdering baseret på de faktiske omstændigheder i en konkret sag mener, at den pågældende tredjelandsstatsborger udgør en potentiel trussel mod den offentlige orden eller sikkerhed.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) De nationale myndigheder bør underrette tredjelandsstatsborgere, som i henhold til dette direktiv indgiver en ansøgning om indrejsetilladelse til medlemsstaterne, når ansøgningen er færdigbehandlet. De bør gøre det skriftligt, hurtigst muligt og inden for 60 dage eller hurtigst muligt og inden for 30 dage, hvis der er tale om forskere og studerende, som deltager i et EU-program, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, regnet fra ansøgningstidspunktet.

(30) De nationale myndigheder bør underrette tredjelandsstatsborgere, som i henhold til dette direktiv indgiver en ansøgning om indrejsetilladelse til medlemsstaterne, når ansøgningen er færdigbehandlet. De bør gøre det skriftligt, hurtigst muligt og inden for 30 dage regnet fra ansøgningstidspunktet Medlemsstaterne bør hurtigst muligt underrette ansøgeren om eventuelle supplerende oplysninger, de behøver for at behandle ansøgningen. I tilfælde af at national ret giver mulighed for at klage over en negativ afgørelse ved en administrativ instans, bør de nationale myndigheder underrette ansøgeren om deres afgørelse inden for 30 dage regnet fra den dato, hvor klagen blev indgivet.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Unionens indvandringsregler og de EU-programmer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, bør i højere grad supplere hinanden. Forskere og studerende fra tredjelande, der er deltager i sådanne EU-programmer, bør kunne tage til de medlemsstater, der er angivet i den tilladelse, som den første medlemsstat har udstedt, forudsat at den fulde liste over disse medlemsstater er kendt inden indrejse i Unionen. En sådan tilladelse bør give dem mulighed for at udnytte deres mobilitet uden at skulle forelægge yderligere oplysninger eller gennemføre nye ansøgningsprocedurer. Medlemsstaterne tilskyndes til at lette mobiliteten inden for EU for volontører fra tredjelande, når volontørprogrammerne dækker mere end én medlemsstat.

(32) Unionens indvandringsregler og de EU-programmer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, bør i højere grad supplere hinanden. Forskere, studerende, volontører og praktikanter fra tredjelande, der er deltager i sådanne EU-programmer, bør kunne tage til andre medlemsstater i EU på grundlag af den tilladelse, som den første medlemsstat har udstedt. En sådan tilladelse bør give dem mulighed for at udnytte deres mobilitet uden at skulle forelægge yderligere oplysninger eller gennemføre nye ansøgningsprocedurer.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) For at give studerende fra tredjelande bedre mulighed for selv at dække en del af deres studieudgifter, bør de have bedre adgang til arbejdsmarkedet på de vilkår, der er fastsat i dette direktiv, dvs. have ret til at arbejde mindst 20 timer om ugen. Det bør være en hovedregel, at studerende har adgang til arbejdsmarkedet. I særlige tilfælde bør medlemsstaterne dog kunne tage situationen på deres nationale arbejdsmarked i betragtning, uden at dette dog risikerer helt at tilsidesætte retten til at arbejde.

(33) For at give studerende fra tredjelande bedre mulighed for selv at dække en del af deres studieudgifter, bør de have fuld adgang til arbejdsmarkedet på de vilkår, der er fastsat i dette direktiv. Det bør gælde som hovedregel, at studerende skal have adgang til arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) Som led i indsatsen for at sikre en dygtig arbejdsstyrke, der kan dække fremtidens behov, bør medlemsstaterne give studerende, der afslutter deres uddannelse i Unionen, ret til at blive på deres område med henblik på at søge arbejde eller etablere en virksomhed i 12 måneder efter den oprindelige tilladelses udløb. Dette bør også gælde forskere efter afslutning af deres forskningsprojekt som beskrevet i værtsaftalen. Dette bør ikke automatisk give ret til adgang til arbejdsmarkedet eller til at etablere en virksomhed. De kan blive pålagt at fremlægge dokumentation i henhold til artikel 24.

(34) Som led i indsatsen for at sikre en dygtig arbejdsstyrke, der kan dække fremtidens behov, og for at respektere og værdsætte det arbejde og det generelle bidrag, som ydes af studerende, der afslutter deres uddannelse i Unionen, bør medlemsstaterne give disse studerende ret til at blive på deres område med henblik på at søge arbejde eller etablere en virksomhed i 12 måneder efter den oprindelige tilladelses udløb. Dette bør også gælde forskere efter afslutning af deres forskningsprojekt som beskrevet i værtsaftalen. Dette bør ikke automatisk give ret til adgang til arbejdsmarkedet eller til at etablere en virksomhed. De kan blive pålagt at fremlægge dokumentation i henhold til artikel 24.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36) For at gøre Unionen mere tiltrækkende for forskere, studerende, elever, praktikanter, volontører og au pairer fra tredjelande er det vigtigt at sikre dem en fair behandling i overensstemmelse med traktatens artikel 79. Disse grupper har på visse områder ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens statsborgere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat. Den gunstigere ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til sociale sikringsgrene som defineret i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger bør, ud over de rettigheder, der gives i henhold til direktiv 2011/98/EU, fastholdes for forskere fra tredjelande. I henhold til sidstnævnte direktiv kan medlemsstaten i dag begrænse retten til ligebehandling med hensyn til de sociale sikringsgrene, herunder familieydelser, og denne mulighed for begrænsning kunne berøre forskere. Uanset om EU-retten eller værtsmedlemsstatens nationale lovgivning giver skoleelever, volontører, ulønnede praktikanter og au pairer fra tredjelande adgang til arbejdsmarkedet, bør de desuden have ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til adgang til varer og tjenesteydelser og levering af varer og tjenesteydelser, der stilles til rådighed for offentligheden.

(36) For at gøre Unionen mere tiltrækkende for forskere, studerende, elever, praktikanter, volontører og au pairer fra tredjelande er det vigtigt at sikre dem en fair behandling i overensstemmelse med traktatens artikel 79. Disse grupper har på visse områder ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens statsborgere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat. Den gunstigere ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til sociale sikringsgrene som defineret i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger bør, ud over de rettigheder, der gives i henhold til direktiv 2011/98/EU, fastholdes for forskere fra tredjelande. I henhold til sidstnævnte direktiv kan medlemsstaten i dag begrænse retten til ligebehandling med hensyn til de sociale sikringsgrene, herunder familieydelser, og denne mulighed for begrænsning kunne berøre forskere. Uanset om EU-retten eller værtsmedlemsstatens nationale lovgivning giver studerende, skoleelever, volontører, ulønnede praktikanter og au pairer fra tredjelande adgang til arbejdsmarkedet, bør de desuden have ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til adgang til varer og tjenesteydelser og levering af varer og tjenesteydelser, der stilles til rådighed for offentligheden.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42a) Hver medlemsstat har pligt til at underrette tredjelandsstatsborgere om de regler, der gælder i deres individuelle tilfælde, således at der sikres gennemsigtighed og retssikkerhed, og at de tilskyndes til at komme til EU. Alle oplysninger, der er relevante for proceduren, herunder generel dokumentation om studier, udvekslings- eller forskningsprogrammer, men også specifikke oplysninger om ansøgernes rettigheder og pligter, bør derfor formidles på en måde, der er lettilgængelig og forståelig for tredjelandsstatsborgerne.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga) "udbyder af frivilligt arbejde": en organisation med ansvar for et volontørprogram, som tredjelandsstatsborgeren er tilknyttet; sådanne organisationer og grupper er uafhængige og selvstændige i lighed med andre almennyttige enheder, såsom offentlige myndigheder; de er aktive i det offentlige liv, og deres aktiviteter tilstræber i det mindste delvis at yde et bidrag til gavn for almenvellet1.

 

__________________

 

1 Meddelelse fra Kommissionen om fremme af foreninger og fonde i Europa, COM(1997)0241.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) "volontørprogram": et program med konkrete solidaritetsaktiviteter, som bygger på et program, der er anerkendt af medlemsstaten eller Unionen, og som forfølger almennyttige formål

h) "volontørprogram": et program med konkrete solidaritetsaktiviteter, som bygger på et program, der er anerkendt af medlemsstaten eller Unionen, og som forfølger almennyttige formål til fordel for en sag uden profitskabende sigte

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) "au pair": en tredjelandsstatsborger, som midlertidigt får kost og logi hos en familie på en medlemsstats område mod udførelse af lettere husligt arbejde og børnepasning med henblik på at forbedre sine sprogkundskaber og sit kendskab til værtslandet

i) "au pair": en tredjelandsstatsborger, som midlertidigt får kost og logi hos en familie på en medlemsstats område med henblik på at forbedre sine sprogkundskaber og sit kendskab til værtslandet mod udførelse af lettere husligt arbejde og børnepasning

Begrundelse

Ved definitionen af au pair bør formålet om at forbedre sprogkundskaber og viden om værtslandet understreges som det vigtigste element.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

la) "værtsorganisation": en uddannelsesinstitution, en forskningsorganisation, en virksomhed eller en erhvervsuddannelsesinstitution, en organisation der formidler elevudveksling eller en organisation med ansvaret for det volontørprogram, som tredjelandsstatsborgeren er tilknyttet, uanset dens juridiske status, og som er oprettet i overensstemmelse med national lovgivning på en medlemsstats område

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra l b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

lb) "værtsfamilie": en familie, der midlertidigt modtager au pairen og lader vedkommende deltage i det daglige familieliv på en medlemsstats område på grundlag af en aftale indgået mellem værtsfamilien og au pairen

Begrundelse

Forslaget mangler en definition på værtsfamilie.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n) "beskæftigelse": udøvelse af aktiviteter, der omfatter alle former for arbejde reguleret ved national ret eller gældende praksis, for og under ledelse og opsyn af en arbejdsgiver

n) "beskæftigelse": udøvelse af aktiviteter, der omfatter en form for arbejde reguleret ved national ret, gældende kollektive overenskomster eller gældende praksis, for og under ledelse og opsyn af en arbejdsgiver;

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na) "arbejdsgiver": en fysisk eller juridisk person, for hvem eller under hvis ledelse og/eller opsyn beskæftigelsen udføres

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra n b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

nb) "familiemedlemmer": tredjelandsstatsborgere som defineret i artikel 4 i direktiv 2003/86/EF

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at vedtage eller bibeholde gunstigere bestemmelser for de personer, det finder anvendelse på, hvad angår artikel 21, 22, 23, 24, 25 og 29 og især i forbindelse med mobilitetspartnerskaber.

2. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at vedtage eller bibeholde gunstigere bestemmelser for de personer, det finder anvendelse på, hvad angår artikel 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 og 34, især i forbindelse med mobilitetspartnerskaber.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at vedtage eller bibeholde gunstigere bestemmelser i forbindelse med alle direktivets artikler, med undtagelse af dem, der vedrører generelle og specifikke betingelser, for at undgå ikkeharmoniserede betingelser inden for EU.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 6 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) den pågældende må ikke kunne betragtes som en trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed

d) den pågældende må ikke udgøre en trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 6 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) fremlægge det af medlemsstaten krævede bevis for, at vedkommende under sit ophold råder over tilstrækkelige midler til at dække sine udgifter til underhold, praktik og hjemrejse, dog med forbehold for en individuel vurdering af det enkelte tilfælde.

f) fremlægge det af medlemsstaten krævede bevis for, at vedkommende under sit ophold råder over tilstrækkelige midler til at dække sine udgifter til underhold, praktik og hjemrejse, dog med forbehold for en individuel vurdering af det enkelte tilfælde. Fremlæggelsen af disse beviser er ikke påkrævet, hvis den pågældende tredjelandsstatsborger kan dokumentere, at vedkommende har modtaget et tilskud eller stipendium, har modtaget tilkendegivelse af et sponsorat fra en værtsfamilie eller ansættelsestilbud fra en virksomhed, eller at en elevudvekslingsorganisation eller et volontørprogram erklærer sig ansvarlig for elevens eller volontørens underhold under hele dennes ophold i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. En medlemsstat kan i overensstemmelse med national lovgivning acceptere en ansøgning, der indgives, når den berørte tredjelandsstatsborger allerede befinder sig på dens område.

5. En medlemsstat undersøger i overensstemmelse med national lovgivning en ansøgning, der indgives, når den berørte tredjelandsstatsborger allerede befinder sig på dens område.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan begrænse udstedelsen af indrejsetilladelser til skoleelever, der deltager i udvekslinger, til statsborgere fra tredjelande, der tilbyder medlemsstaternes egne statsborgere tilsvarende muligheder.

udgår

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige betingelser for praktikanter

Særlige betingelser for ulønnede og lønnede praktikanter

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) have indgået en uddannelsesaftale, som om nødvendigt er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis, med henblik på et praktikophold i en virksomhed i den private eller den offentlige sektor eller et offentligt eller privat lærested, som er anerkendt eller finansieret af en medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis

a) fremlægge dokumentation i form af en underskrevet uddannelsesaftale eller ansættelseskontrakt, som om nødvendigt er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis, med henblik på et praktikophold i en virksomhed i den private eller den offentlige sektor eller et offentligt eller privat lærested, som er anerkendt eller finansieret af en medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvis medlemsstaten kræver det, fremlægge bevis for, at vedkommende allerede har en relevant uddannelse eller relevante kvalifikationer eller relevant erhvervserfaring, der betyder, at den pågældende kan få gavn af praktikopholdet

udgår

Begrundelse

Det virker overdrevet at kræve, at praktikanter skal fremlægge bevis for, at de har sådanne kvalifikationer, da formålet med praktikopholdet netop er at erhverve den nødvendige erhvervserfaring, og ikke, at det skal være en betingelse for praktikopholdet.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 13 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) fremlægge en aftale, som er indgået med den organisation, der i den pågældende medlemsstat har ansvaret for det volontørprogram, volontøren deltager i, og som omfatter en beskrivelse af den pågældendes opgaver, tilsynet med volontørens udførelse af sine opgaver, den pågældendes arbejdstider, de midler, der er til rådighed til dækning af volontørens udgifter til rejse, kost, logi, transport og lommepenge under hele opholdet samt i givet fald af den uddannelse, volontøren vil gennemgå for at kunne udføre sine opgaver

a) fremlægge en aftale, som er indgået med den organisation, der i den pågældende medlemsstat har ansvaret for det volontørprogram/-projekt, volontøren deltager i, og hvoraf fremgår volontørprojektets titel og formål, dets start- og slutdatoer, en beskrivelse af volontørens opgaver, vilkårene for tilsynet med volontørens udførelse af sine opgaver, den pågældendes arbejdstider, de midler, der er til rådighed til dækning af volontørens udgifter til rejse, kost, logi, transport og lommepenge under hele opholdet samt i givet fald af den uddannelse, volontøren vil gennemgå for at kunne udføre sine opgaver

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 14 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) fremlægge bevis for, at værtsfamilien påtager sig det fulde ansvar for vedkommende under hele opholdet på den pågældende medlemsstats område, især hvad angår kost og logi, sygesikring, moderskab eller ulykkestilfælde

b) fremlægge bevis for, at værtsfamilien påtager sig det fulde ansvar for vedkommende under hele opholdet på den pågældende medlemsstats område, især hvad angår kost og logi, sygesikring eller ulykkestilfælde

Begrundelse

Det virker overdrevet at kræve, at au pairen skal fremlægge ekstra og særskilt bevis for, at værtsfamilien vil dække omkostninger tilknyttet vedkommende forældreforpligtelser.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 14 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) fremlægge en aftale mellem au pairen og værtsfamilien, der fastlægger au pairens rettigheder og pligter, bl.a. detaljerede oplysninger om de lommepenge, som au pairen skal modtage, og passende tilrettelæggelse af arbejdstiden, der giver au pairen mulighed for at følge kurser, og deltagelse i det daglige arbejde i familien.

c) fremlægge en aftale mellem au pairen og værtsfamilien, der fastlægger au pairens rettigheder og pligter, bl.a. detaljerede oplysninger om de lommepenge, som au pairen skal modtage, og passende tilrettelæggelse af arbejdstiden, der giver au pairen mulighed for deltagelse i det daglige arbejde i familien, med angivelse af det maksimale antal timer pr. dag, der skal afsættes til deltagelse i dette arbejde, herunder med mindst én hel fridag pr. uge og mulighed for at følge kurser.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Efter at der er opnået tilladelse og udstedt visum, skal værtsorganisationen registreres i et akkrediteringssystem for at lette fremtidige ansøgningsprocedurer.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udsteder en tilladelse til studerende for en periode på mindst et år og forlænger den, hvis betingelserne i artikel 6 og 10 fortsat er opfyldt. Er studieperioden planlagt til at vare under et år, udstedes tilladelsen for en periode svarende til studiernes varighed.

2. Medlemsstaterne udsteder en tilladelse til studerende, som skal gælde for en periode på mindst et år eller, hvis deres studieforløb varer længere end ét år, for hele uddannelsens varighed, og forlænger den, hvis det er hensigtsmæssigt og betingelserne i artikel 6 og 10 fortsat er opfyldt.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udsteder en tilladelse til skoleelever og au pairer for en periode på højst et år.

3. Medlemsstaterne udsteder en tilladelse til skoleelever og au pairer, der svarer til den fulde varighed af elevudvekslingsordningen eller af aftalen mellem værtsfamilien og au pairen, for en periode på højst et år.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan anføre yderligere oplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgerens ophold, f.eks. den fulde liste over de medlemsstater, som forskeren eller den studerende agter at tage til, i papirform eller i elektronisk format, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1030/2002 og litra a), punkt 16, i bilaget hertil.

Medlemsstaterne kan anføre yderligere oplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgerens ophold, f.eks. den fulde liste over de medlemsstater, som forskeren eller den studerende har erklæret, at vedkommende agter at tage til i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, litra a), i papirform eller i elektronisk format, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1030/2002 og litra a), punkt 16, i bilaget hertil.

Begrundelse

Anførelse af den liste over medlemsstater, som tredjelandsstatsborgeren agter at tage til, knytter sig til tildeling af en tilladelse, der dækker den fulde varighed af ophold, der er dækket af EU-programmer, for forskere eller studerende fra tredjelande, herunder mobilitetsforanstaltninger som fastsat i artikel 27, stk. 1, litra a).

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Begrundelser for afslag på en ansøgning

Begrundelser for afslag på tilladelse

1. Medlemsstaterne skal give afslag på en ansøgning i følgende tilfælde:

1. Medlemsstaterne giver afslag på tilladelse i følgende tilfælde:

a) hvis de generelle betingelser i artikel 6 og de relevante særlige betingelser i artikel 7, 10 eller 16 ikke er opfyldt

a) hvis de generelle betingelser i artikel 6 eller de relevante særlige betingelser i artikel 7, 10 eller 16 ikke er opfyldt

b) hvis de forelagte dokumenter er erhvervet på uretmæssig vis eller er forfalskede eller ulovligt ændret

b) hvis de forelagte dokumenter er erhvervet på uretmæssig vis eller er forfalskede eller ulovligt ændret

c) hvis værtsorganisationen eller uddannelsesinstitutionen blev oprettet alene med det formål at lette indrejse

 

d) hvis værtsorganisationen er blevet straffet i henhold til national ret for sort arbejde og/eller ulovlig beskæftigelse eller ikke opfylder de juridiske forpligtelser vedrørende social sikring og/eller beskatning i national lovgivning eller har indgivet konkursbegæring eller på anden måde er insolvent

 

e) hvis værtsfamilien eller i givet fald en formidlingsorganisation, der er involveret i au pairens ansættelse, er blevet straffet i henhold til national ret for manglende overholdelse af betingelserne og/eller målene for au pair-ansættelse og/eller ulovlig beskæftigelse.

 

2. Medlemsstaten kan give afslag på en ansøgning, hvis værtsorganisationen inden for 12 måneder umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet bevidst synes at have nedlagt de stillinger, som den forsøger at besætte via den nye ansøgning.

2. Medlemsstaterne kan give afslag på tilladelse i følgende tilfælde:

 

a) hvis værtsorganisationen er blevet straffet i henhold til national ret for sort arbejde og/eller ulovlig beskæftigelse eller ikke opfylder de juridiske forpligtelser vedrørende social sikring og/eller beskatning i national ret eller har indgivet konkursbegæring eller på anden måde er insolvent

 

b) hvis værtsfamilien eller, hvor det er relevant, en formidlingsorganisation, der er involveret i au pairens ansættelse, er blevet straffet i henhold til national ret for manglende overholdelse af betingelserne og/eller målene for au pair-ansættelse og/eller ulovlig beskæftigelse.

 

c) hvis værtsorganisationen eller uddannelsesinstitutionen blev oprettet alene med det formål at lette indrejse

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Begrundelser for inddragelse af en tilladelse

Begrundelser for inddragelse af eller afslag på fornyelse af en tilladelse

1. Medlemsstaterne inddrager en tilladelse i følgende tilfælde:

1. Medlemsstaterne inddrager eller giver afslag på fornyelse af en tilladelse i følgende tilfælde:

 

a) hvis indehaveren af tilladelsen ikke længere opfylder de generelle betingelser, der er fastsat i artikel 6, eller de relevante særlige betingelser i artikel 7, 10–14 eller 16

a) hvis tilladelserne og de forelagte dokumenter er erhvervet på uretmæssig vis eller er forfalskede eller ulovligt ændret

b) hvis tilladelserne og de forelagte dokumenter er erhvervet på uretmæssig vis eller er forfalskede eller ulovligt ændret

b) hvis tredjelandsstatsborgeren opholder sig i medlemsstaten med henblik på andre formål end dem, på grundlag af hvilke den pågældende fik tilladelse til ophold

 

c) hvis værtsorganisationen blev oprettet alene med det formål at lette indrejse

 

 

2. Medlemsstaterne kan inddrage eller give afslag på fornyelse af en tilladelse i følgende tilfælde:

d) hvis værtsorganisationen ikke opfylder de juridiske forpligtelser vedrørende social sikring og/eller beskatning i national lovgivning eller har indgivet konkursbegæring eller på anden måde er insolvent

a) hvis værtsorganisationen ikke opfylder de juridiske forpligtelser vedrørende social sikring og/eller beskatning i national lovgivning eller har indgivet konkursbegæring eller på anden måde er insolvent. Såfremt dette sker under et studieforløb, bør den studerende have rimelig tid til at finde et tilsvarende studium, så vedkommende kan gøre sine studier færdige

e) hvis værtsfamilien eller i givet fald en formidlingsorganisation, der er involveret i au pairens ansættelse, er blevet straffet i henhold til national ret for manglende overholdelse af betingelserne og/eller målene for au pair-ansættelse og/eller ulovlig beskæftigelse

b) hvis værtsorganisationen er blevet straffet i henhold til national ret for sort arbejde og/eller ulovlig beskæftigelse eller ikke opfylder de juridiske forpligtelser vedrørende social sikring og/eller beskatning i national ret eller har indgivet konkursbegæring eller på anden måde er insolvent

 

c) hvis værtsorganisationen blev oprettet alene med det formål at lette indrejse

 

d) hvis værtsfamilien eller, hvor det er relevant, en formidlingsorganisation, der er involveret i au pairens ansættelse, er blevet straffet i henhold til national ret for manglende overholdelse af betingelserne og/eller målene for au pair-ansættelse og/eller ulovlig beskæftigelse

 

e) hvis tredjelandsstatsborgeren opholder sig i medlemsstaten med henblik på andre formål end dem, på grundlag af hvilke den pågældende fik tilladelse til ophold

f) for så vidt angår studerende, hvis den studerende ikke overholder de i artikel 23 omhandlede frister for adgang til økonomisk virksomhed eller ikke gør tilstrækkelige fremskridt med sine studier i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis.

f) for så vidt angår studerende, som ikke overholder de i artikel 23 omhandlede frister for adgang til økonomisk virksomhed

 

 

g) for så vidt angår studerende, som ikke gør tilstrækkelige fremskridt med sine studier i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis. Den pågældende medlemsstat kan kun inddrage eller give afslag på at forny en tilladelse med denne begrundelse ved en afgørelse, der angiver de specifikke grunde, baseret på evalueringen fra uddannelsesinstitutionen, som skal høres om den studerendes fremskridt, medmindre institutionen ikke formår at besvare en anmodning om en udtalelse inden for rimelig tid

2. Medlemsstaterne kan inddrage en tilladelse under hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed eller folkesundheden.

h) af hensyn til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden. Begrundelser, der henviser til offentlig orden eller sikkerhed, skal udelukkende være begrundet i den pågældende tredjelandsstatsborger personlige adfærd. Begrundelser, der henviser til offentlig sundhed, skal være baseret på en objektiv analyse af reelle risici og må ikke anvendes på forskelsbehandlende vis i forhold til statsborgere fra den pågældende medlemsstat.

 

2a. Såfremt en medlemsstat inddrager en tilladelse på grundlag af de i stk. 2, litra a), b) eller c), anførte begrundelser, har tredjelandsstatsborgere ret til at forblive på medlemsstatens territorium, hvis vedkommende finder en anden værtsorganisation eller værtsfamilie, for at kunne afslutte sit studie- eller forskningsforløb eller det andet formål, som tilladelsen blev givet til.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 20

udgår

Begrundelser for afslag på fornyelse af en tilladelse

 

1. Medlemsstaterne kan give afslag på fornyelse af en tilladelse i følgende tilfælde:

 

a) hvis tilladelsen og de forelagte dokumenter er erhvervet på uretmæssig vis eller er forfalskede eller ulovligt ændret

 

b) hvis det viser sig, at indehaveren ikke længere opfylder de generelle betingelser for indrejse og ophold i artikel 6 og de relevante særlige betingelser i artikel 7, 9 og 10

 

c) for så vidt angår studerende, hvis den studerende ikke overholder de i artikel 23 omhandlede frister for adgang til økonomisk virksomhed eller ikke gør tilstrækkelige fremskridt med sine studier i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis.

 

2. Medlemsstaterne kan give afslag på fornyelse af en tilladelse under hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed eller folkesundheden.

 

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Uanset artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/98/EU har forskere fra tredjelande samme rettigheder som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til sociale sikringsgrene, herunder familieydelser, som defineret i forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

1. Uanset artikel 12, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 2011/98/EU har forskere og studerende fra tredjelande samme rettigheder som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til uddannelse og erhvervsuddannelse samt sociale sikringsgrene, herunder familieydelser, som defineret i forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Begrundelse

Undtagelserne til direktivet om en kombineret tilladelse bør udvides til studerende og til også at omfatte uddannelse og erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Skoleelever, volontører, ulønnede praktikanter og au pairer har, uanset om de har opnået tilladelse til at arbejde i henhold til EU-retten eller national lovgivning, ret til ligebehandling med hensyn til adgang til varer og tjenester samt levering af varer og tjenester, der stilles til rådighed for offentligheden, undtagen procedurer for adgang til en bolig, jf. national lovgivning.

2. Studerende, skoleelever, volontører, ulønnede praktikanter og au pairer har, uanset om de har opnået tilladelse til at arbejde i henhold til EU-retten eller national lovgivning, ret til ligebehandling med hensyn til adgang til varer og tjenester samt levering af varer og tjenester, der stilles til rådighed for offentligheden, undtagen procedurer for adgang til en bolig, jf. national lovgivning.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af dette direktiv, og som får tilladelse til indrejse og ophold i en medlemsstat på grundlag af et langtidsvisum, skal have samme rettigheder som værtsmedlemsstatens egne statsborgere, hvad angår de rettigheder, der er omhandlet i dette direktivs artikel 1 og 2.

Begrundelse

Artikel 3, stk. 1, litra b), i direktivet om kombineret tilladelse omfatter ikke udtrykkeligt tredjelandsstatsborgere (f.eks. studerende), som kommer til EU med et visum. Denne mangel kunne medføre forskelsbehandling af studerende i forhold til andre grupper. For at afhjælpe denne mangel bør rettighederne i artikel 21 udvides til udtrykkeligt at omfatte denne gruppe.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Studerende skal under overholdelse af værtsmedlemsstatens regler og betingelser for den pågældende virksomhed have ret til at tage beskæftigelse som arbejdstagere eller kan gives ret til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed uden for den tid, der er afsat til studieprogrammet. Der kan tages hensyn til situationen på arbejdsmarkedet i den pågældende medlemsstat.

1. Studerende skal under overholdelse af værtsmedlemsstatens regler og betingelser for den pågældende virksomhed have ret til at tage beskæftigelse som arbejdstagere eller kan gives ret til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed uden for den tid, der er afsat til studieprogrammet. Der kan tages hensyn til situationen på arbejdsmarkedet i den pågældende medlemsstat, men ikke på systematisk vis, da det vil kunne resultere i udelukkelse af studerende fra arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tredjelandsstatsborgere har efter afslutning af deres forskning eller studier i medlemsstaten ret til at blive på medlemsstatens område i en periode på 12 måneder med henblik på jobsøgning eller etablering af en virksomhed, hvis betingelserne i artikel 6, litra a) og c)-f) fortsat er opfyldt. I en periode på mindst tre måneder og højst seks måneder kan tredjelandsstatsborgere blive pålagt at dokumentere, at de fortsat er jobsøgende eller er i gang med at etablere en virksomhed. Efter en periode på seks måneder kan tredjelandsstatsborgere desuden blive pålagt at dokumentere, at de har en reel chance for at få et job eller etablere en virksomhed.

1. Tredjelandsstatsborgere har efter afslutning af deres forskning eller studier i medlemsstaten ret til at blive på medlemsstatens område i en periode på 18 måneder med henblik på jobsøgning eller etablering af en virksomhed, hvis betingelserne i artikel 6, litra a) og c)-f) fortsat er opfyldt. I en periode på mindst seks måneder og højst ni måneder kan tredjelandsstatsborgere blive pålagt at dokumentere, at de fortsat er jobsøgende eller er i gang med at etablere en virksomhed. Efter en periode på ni måneder kan tredjelandsstatsborgere desuden blive pålagt at dokumentere, at de har en reel chance for at få et job eller etablere en virksomhed.

 

2. Medlemsstaterne udsteder en tilladelse, jf. denne artikels stk. 1, til den pågældende tredjelandsstatsborger og, hvis relevant, til vedkommendes familie i overensstemmelse med den nationale ret, forudsat at betingelserne i artikel 6, litra a) og c)–f), er opfyldt.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forskerens familiemedlemmer

Forskerens og den studerendes familiemedlemmer

1. Uanset artikel 3, stk. 1, og artikel 8 i direktiv 2003/86/EF er en familiesammenføring ikke betinget af, at indehaveren af tilladelsen til ophold med henblik på forskning har rimelig udsigt til at opnå ret til fast ophold og har haft ophold af en minimumsvarighed.

1. Uanset artikel 3, stk. 1, og artikel 8 i direktiv 2003/86/EF er en familiesammenføring ikke betinget af, at indehaveren af tilladelsen til ophold med henblik på forskning eller studier har rimelig udsigt til at opnå ret til fast ophold og har haft ophold af en minimumsvarighed.

2. Uanset artikel 4, stk. 1, sidste afsnit, og artikel 7, stk. 2, i direktiv 2003/86/EF kan de deri omhandlede integrationskriterier og -foranstaltninger kun finde anvendelse, efter at de pågældende personer har opnået familiesammenføring.

2. Uanset artikel 4, stk. 1, sidste afsnit, og artikel 7, stk. 2, i direktiv 2003/86/EF kan de deri omhandlede integrationskriterier og -foranstaltninger kun finde anvendelse, efter at de pågældende personer har opnået familiesammenføring.

3. Uanset artikel 5, stk. 4, første afsnit, i direktiv 2003/86/EF skal familiemedlemmer, forudsat at betingelserne for familiesammenføring er opfyldt, gives tilladelser inden for 90 dage fra tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen og inden for 60 dage fra tidspunktet for indgivelsen af den første ansøgning for familiemedlemmer til forskere fra tredjelande, som er omfattet af de relevante EU-programmer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger.

3. Uanset artikel 5, stk. 4, første afsnit, i direktiv 2003/86/EF skal familiemedlemmer, forudsat at betingelserne for familiesammenføring er opfyldt, gives tilladelser inden for 90 dage fra tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen og inden for 60 dage fra tidspunktet for indgivelsen af den første ansøgning for familiemedlemmer til forskere og studerende fra tredjelande, som er omfattet af de relevante EU-programmer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger.

4. Uanset artikel 13, stk. 2 og 3, i direktiv 2003/86/EF er gyldighedsperioden for familiemedlemmers tilladelse den samme som for den tilladelse, der gives til forskeren, for så vidt deres rejsedokumenters gyldighedsperiode tillader det.

4. Uanset artikel 13, stk. 2 og 3, i direktiv 2003/86/EF er gyldighedsperioden for familiemedlemmers tilladelse den samme som for den tilladelse, der gives til forskeren eller den studerende, for så vidt deres rejsedokumenters gyldighedsperiode tillader det.

5. Uanset artikel 14, stk. 2, andet punktum, i direktiv 2003/86/EF anvender medlemsstaterne ikke nogen tidsfrist for så vidt angår adgang til arbejdsmarkedet.

5. Uanset artikel 14, stk. 2, andet punktum, i direktiv 2003/86/EF anvender medlemsstaterne ikke nogen tidsfrist for så vidt angår adgang til arbejdsmarkedet.

Begrundelse

Bestemmelserne om familiesammenføring for forskere bør udvides til studerende.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forskeres, studerendes og lønnede praktikanters ret til mobilitet mellem medlemsstater

Forskeres, studerendes, volontørers og praktikanters ret til mobilitet mellem medlemsstater

1. En tredjelandsstatsborger, der har fået indrejsetilladelse som forsker efter dette direktiv, har ret til at gennemføre en del af sit forskningsprojekt i en anden medlemsstat på de i denne artikel fastsatte betingelser.

1. En tredjelandsstatsborger, der har fået indrejsetilladelse som forsker efter dette direktiv, har ret til at gennemføre en del af sit forskningsprojekt i en anden medlemsstat på de i denne artikel fastsatte betingelser.

Hvis forskeren opholder sig i en anden medlemsstat i en periode på op til seks måneder, kan forskningen udføres på grundlag af den værtsaftale, der er indgået i den første medlemsstat, forudsat at forskeren har tilstrækkelige midler i den anden medlemsstat og ikke anses for at udgøre en trussel mod den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden i denne anden medlemsstat.

Hvis forskeren opholder sig i en anden medlemsstat i en periode på op til seks måneder, kan forskningen udføres på grundlag af den værtsaftale, der er indgået i den første medlemsstat, forudsat at forskeren har tilstrækkelige midler i den anden medlemsstat og ikke anses for at udgøre en trussel mod den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden i denne anden medlemsstat.

Medlemsstaterne kan kræve, at der, hvis forskeren bliver i en anden medlemsstat i mere end seks måneder, indgås en ny værtsaftale med henblik på at udføre forskning i den pågældende medlemsstat. Hvis medlemsstaterne kræver en tilladelse, for at forskeren kan udnytte sin mobilitet, skal sådanne tilladelser gives i overensstemmelse med de processuelle garantier i artikel 29. Medlemsstaterne må ikke kræve, at studerende skal forlade deres område for at indgive ansøgninger om tilladelse til mobilitet mellem medlemsstater.

Medlemsstaterne kan kræve, at der, hvis forskeren bliver i en anden medlemsstat i mere end seks måneder, indgås en ny værtsaftale med henblik på at udføre forskning i den pågældende medlemsstat. Hvis medlemsstaterne kræver en tilladelse, for at forskeren kan udnytte sin mobilitet, skal sådanne tilladelser gives i overensstemmelse med de processuelle garantier i artikel 29. Medlemsstaterne må ikke kræve, at studerende skal forlade deres område for at indgive ansøgninger om tilladelse til mobilitet mellem medlemsstater.

2. En tredjelandsstatsborger, der har fået indrejsetilladelse som studerende eller lønnet praktikant efter dette direktiv, har i perioder på mindst tre måneder, men højst seks måneder, ret til at gennemføre en del af sine studier/sin praktik i en anden medlemsstat, forudsat at den pågældende inden sin overførsel til denne medlemsstat har indgivet følgende til den kompetente myndighed i den anden medlemsstat:

2. En tredjelandsstatsborger, der har fået indrejsetilladelse som studerende, volontør eller praktikant efter dette direktiv, har i perioder på mindst tre måneder, men højst seks måneder, ret til at gennemføre en del af sine studier/sin praktik/sit volontørarbejde i en anden medlemsstat, forudsat at den pågældende inden sin overførsel til denne medlemsstat har indgivet følgende til den kompetente myndighed i den anden medlemsstat:

a) et gyldigt rejsedokument

a) et gyldigt rejsedokument

b) bevis for, at vedkommende har tegnet en sygeforsikring, der dækker alle de risici, som den berørte medlemsstats egne statsborgere normalt er dækket mod

b) bevis for, at vedkommende har tegnet en sygeforsikring, der dækker alle de risici, som den berørte medlemsstats egne statsborgere normalt er dækket mod

c) bevis for, at vedkommende er blevet optaget på en videregående uddannelsesinstitution eller i en uddannelsesværtsorganisation

c) bevis for, at vedkommende er blevet optaget på en videregående uddannelsesinstitution eller i en uddannelses- eller volontørværtsorganisation

d) bevis for, at vedkommende under sit ophold råder over tilstrækkelige midler til at dække sine udgifter til underhold, studier og hjemrejse.

d) bevis for, at vedkommende under sit ophold råder over tilstrækkelige midler til at dække sine udgifter til underhold, studier og hjemrejse.

3. Med henblik på studerendes og praktikanters mobilitet fra den første medlemsstat til en anden medlemsstat underretter myndighederne i den anden medlemsstat myndighederne i den første medlemsstat om deres afgørelse. Samarbejdsprocedurerne i artikel 32 finder anvendelse.

3. Med henblik på studerendes, volontørers og praktikanters mobilitet fra den første medlemsstat til en anden medlemsstat underretter myndighederne i den anden medlemsstat myndighederne i den første medlemsstat om deres afgørelse. Samarbejdsprocedurerne i artikel 32 finder anvendelse.

4. En tredjelandsstatsborger, der har fået indrejsetilladelse som studerende, kan få tilladelse til overførsel til en anden medlemsstat i en periode på mindst seks måneder på de samme vilkår som dem, der gælder for mobilitet i en periode på mindst tre måneder, men under seks måneder. Hvis medlemsstaterne kræver en ny ansøgning om en tilladelse til at udøve mobilitet i en periode på mindst seks måneder, gives sådanne tilladelser i overensstemmelse med artikel 29.

4. En tredjelandsstatsborger, der har fået indrejsetilladelse som studerende, kan få tilladelse til overførsel til en anden medlemsstat i en periode på mindst seks måneder på de samme vilkår som dem, der gælder for mobilitet i en periode på mindst tre måneder, men under seks måneder. Hvis medlemsstaterne kræver en ny ansøgning om en tilladelse til at udøve mobilitet i en periode på mindst seks måneder, gives sådanne tilladelser i overensstemmelse med artikel 29.

5. Medlemsstaterne må ikke kræve, at studerende skal forlade deres område for at indgive ansøgninger om tilladelse til mobilitet mellem medlemsstater.

5. Medlemsstaterne må ikke kræve, at studerende, volontører eller praktikanter skal forlade deres område for at indgive ansøgninger om tilladelse til mobilitet mellem medlemsstater.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rettigheder for forskere og studerende, der deltager i et EU-program, der omfatter mobilitetsforanstaltninger

Rettigheder for forskere, volontører, ulønnede og lønnede praktikanter og studerende, der deltager i et EU-program, der omfatter mobilitetsforanstaltninger

1. Medlemsstaterne giver tredjelandsstatsborgere, der har fået indrejsetilladelse som forsker eller studerende efter dette direktiv, og som deltager i et EU-program, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, en tilladelse, der dækker den fulde varighed af deres ophold i den pågældende medlemsstat, hvis

1. Medlemsstaterne giver tredjelandsstatsborgere, der har fået indrejsetilladelse som forsker, volontør, ulønnet eller lønnet praktikant eller studerende efter dette direktiv, og som deltager i et EU-program, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, en tilladelse, der dækker den fulde varighed af deres ophold i den pågældende medlemsstat, hvis

a) den fulde liste over medlemsstater, som forskeren eller den studerende agter at tage til, er kendt forud for indrejse i den første medlemsstat

a) den fulde liste over medlemsstater, som forskeren, volontøren, den ulønnede eller lønnede praktikant eller den studerende har erklæret, at vedkommende agter at tage til, er kendt forud for indrejse i den første medlemsstat

b) ansøgeren, for studerendes vedkommende, kan fremlægge bevis for at være optaget på den relevante videregående uddannelsesinstitution med henblik på at følge et studieprogram.

b) ansøgeren, for studerendes vedkommende, kan fremlægge bevis for at være optaget på den relevante uddannelsesinstitution med henblik på at følge et studieprogram.

 

ba) ansøgeren, for volontørers vedkommende, kan fremlægge dokumentation på at være optaget i den relevante organisation eller det relevante program, der formidler frivilligt arbejde, såsom den europæiske volontørtjeneste

 

bb) ansøgeren, for praktikanters vedkommende, kan fremlægge dokumentation på at være blevet godtaget af den relevante værtsorganisation.

2. Tilladelsen skal gives af den første medlemsstat, som forskeren eller den studerende har ophold i.

2. Tilladelsen skal gives af den første medlemsstat, som forskeren, volontøren, den ulønnede eller lønnede praktikant eller den studerende har ophold i.

3. Hvis den fulde liste over medlemsstater ikke er kendt forud for indrejse i den første medlemsstat:

3. Hvis den fulde liste over medlemsstater ikke er kendt forud for indrejse i den første medlemsstat:

a) finder, for forskeres vedkommende, betingelserne i artikel 26 vedrørende ophold i en anden medlemsstat i perioder på op til seks måneder anvendelse

a) finder, for forskeres vedkommende, betingelserne i artikel 26 vedrørende ophold i en anden medlemsstat i perioder på op til seks måneder anvendelse

b) finder, for studerendes vedkommende, betingelserne i artikel 26 vedrørende ophold i en anden medlemsstat i perioder på mellem tre og seks måneder anvendelse.

b) finder, for forskeres, ulønnede eller lønnede praktikanters og volontørers vedkommende, betingelserne i artikel 26 vedrørende ophold i en anden medlemsstat i perioder på op til seks måneder anvendelse

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis en forsker flytter til en anden medlemsstat, jf. artikel 26 og 27, og hvis familien allerede var etableret i den første medlemsstat, har vedkommendes familiemedlemmer ret til at ledsage eller slutte sig til den pågældende.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Indføjelse af kønsneutral formulering i EN-tekst.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) har faste og regelmæssige indtægter, der er tilstrækkelige til, at den pågældende kan forsørge sig selv og sine familiemedlemmer uden social bistand fra den pågældende medlemsstat.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Indføjelse af kønsneutral formulering i EN-tekst.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente myndigheder træffer afgørelse om den fuldstændige ansøgning om en tilladelse og underretter skriftligt ansøgeren i overensstemmelse med procedurerne herfor i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning hurtigst muligt og senest 60 dage fra den dato, hvor ansøgningen blev indgivet, og inden for 30 dage, hvis ansøgningen vedrører forskere eller studerende fra tredjelande, der deltager i et EU-program, der omfatter mobilitetsforanstaltninger.

1. Medlemsstaternes kompetente myndigheder træffer afgørelse om den fuldstændige ansøgning om en tilladelse og underretter skriftligt ansøgeren i overensstemmelse med procedurerne herfor i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning hurtigst muligt og senest 30 dage fra den dato, hvor ansøgningen blev indgivet. I tilfælde af, at national ret giver mulighed for at klage over en afgørelse til en administrativ myndighed, skal medlemsstatens kompetente myndighed træffe afgørelse i klagesagen senest 30 dage efter, at klagen blev indgivet.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis de oplysninger, der fremlægges til støtte for ansøgningen, er utilstrækkelige, meddeler de kompetente myndigheder ansøgeren, hvilke yderligere oplysninger der kræves, og fastsætter en rimelig frist for færdiggørelse af ansøgningen. Det tidsrum, der er omhandlet i stk. 1, suspenderes, indtil myndighederne har modtaget de yderligere oplysninger, der kræves.

2. Hvis de oplysninger, der fremlægges til støtte for ansøgningen, er utilstrækkelige, meddeler de kompetente myndigheder ansøgeren, hvilke yderligere oplysninger der kræves, og oplyser i forbindelse med registrering af ansøgningen en rimelig frist for færdiggørelse af ansøgningen. Det tidsrum, der er omhandlet i stk. 1, suspenderes, indtil myndighederne har modtaget de yderligere oplysninger, der kræves.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Tredjelandsstatsborgeren underrettes i overensstemmelse med de relevante procedurer i national lovgivning om afslag på en ansøgning om en tilladelse. Underretningen skal indeholde oplysninger om mulighederne for klageadgang, hvilken national domstol eller myndighed den pågældende person kan indgive klage til, og klagefrister.

3. Tredjelandsstatsborgeren underrettes i overensstemmelse med de relevante procedurer i national lovgivning om afslag på tilladelse. Underretningen skal indeholde oplysninger om mulighederne for klageadgang, hvilken national domstol eller myndighed den pågældende person kan indgive klage til, og klagefrister, og meddeler alle relevante praktiske oplysninger, der gør det lettere for vedkommende at udøve sin ret.

Begrundelse

Teknisk ændring for at skabe overensstemmelse med titlen på kapitel IV og andre instrumenter, f.eks. direktivet om virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere og direktivet om sæsonarbejde.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis der gives afslag på en ansøgning, eller hvis en tilladelse, der er udstedt i henhold til dette direktiv, inddrages, skal den pågældende have ret til at anfægte afgørelsen ad rettens vej over for den berørte medlemsstats myndigheder.

4. Hvis der gives afslag på tilladelse, eller hvis en tilladelse, der er udstedt i henhold til dette direktiv, inddrages, skal den pågældende have ret til at anfægte afgørelsen ad rettens vej over for den berørte medlemsstats myndigheder.

Begrundelse

Teknisk ændring for at skabe overensstemmelse med titlen på kapitel IV og andre instrumenter, f.eks. direktivet om virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere og direktivet om sæsonarbejde.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29a

 

Hasteprocedure for udstedelse af opholdstilladelse eller visum til studerende, skoleelever og forskere

 

Der kan indgås en aftale om indførelse af en hasteprocedure for indrejse, der gør det muligt at udstede opholdstilladelse eller visum i den pågældende tredjelandsstatsborgers navn, mellem den myndighed i en medlemsstat, der er kompetent med hensyn til indrejse og ophold for studerende, skoleelever og volontører fra tredjelande, og en uddannelsesinstitution eller en elevudvekslingsorganisation eller en forskningsinstitution, som den pågældende medlemsstat har anerkendt til dette formål i overensstemmelse med national ret eller administrativ praksis.

Begrundelse

Den hasteprocedure, der allerede findes i det gældende direktiv vedrørende studerende, genindføres og udvides til at omfatte forskere.

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller oplysninger til rådighed om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af dette direktiv, bl.a. oplysninger om de månedlige indtægter, der som minimum kræves, rettigheder, al dokumentation, der skal vedlægges ansøgningen, og de gældende gebyrer. Medlemsstaterne stiller oplysninger til rådighed om de forskningsorganisationer, der er godkendt efter artikel 8.

Medlemsstaterne stiller lettilgængelige og letforståelige oplysninger til rådighed om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af dette direktiv, bl.a. oplysninger om de månedlige indtægter, der som minimum kræves, rettigheder, al dokumentation, der skal vedlægges ansøgningen, og de gældende gebyrer. Medlemsstaterne stiller oplysninger til rådighed om de forskningsorganisationer, der er godkendt efter artikel 8.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan kræve, at ansøgerne betaler gebyr for behandling af ansøgninger i overensstemmelse med dette direktiv. Gebyrets størrelse må ikke bringe opfyldelsen af direktivets formål i fare.

Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr for behandling af ansøgninger i overensstemmelse med dette direktiv. Gebyrets størrelse må ikke være urimelig eller uforholdsmæssig på en sådan måde, at det hindrer opfyldelsen af direktivets formål. Såfremt disse gebyrer betales af en tredjelandsstatsborger, er vedkommende berettiget til refusion, som afholdes af enten værtsorganisationen eller værtsfamilien.

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne skal lette ansøgningsproceduren ved at tillade tredjelandsstatsborgere at ansøge og sikre, at de er i stand til at gennemføre proceduren for alle medlemsstaters vedkommende ved den medlemsstatsambassade eller det medlemsstatskonsulat, hvor det er mest praktisk for ansøgeren.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  EFT L 77 af 28.3 2002, s. 1.

BEGRUNDELSE

Dette direktiv er en omarbejdelse og sammenskrivning af direktiv 2005/71/EF af 12. oktober om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning og direktiv 2004/114/EF om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste. Dette nye forslag tilføjer ligeledes to nye kategorier, nemlig lønnede praktikanter og au pairer. Disse to kategorier har ikke hidtil været indeholdt i en ramme, der regulerer deres situation. Medtagelsen af disse kategorier i direktivet vil medvirke til at forebygge udnyttelse og arbejde udført af ikke-registrerede arbejdstagere.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, da det har til formål at forbedre betingelserne for disse grupper af tredjelandsstatsborgere og gøre det mere tiltrækkende at komme til EU. EU er nødt til at være konkurrencedygtig på det globale marked og samtidig sikre garantier og ligebehandling. Ordføreren mener, at dette forslag udgør et godt grundlag og er et nyttigt redskab med henblik på at støtte disse målsætninger. Ordføreren glæder sig over medtagelsen af de nye kategorier, over at de bestemmelser, der var valgfri i det direktiv, der er gældende dag, nu gøres obligatoriske, samt over den øgede adgang til arbejdsmarkedet for studerende, de forbedrede garantier, tidsfristerne for godkendelsesproceduren og muligheden for at blive i EU med henblik på at søge arbejde eller etablere virksomhed, efter at de har afsluttet deres forskning eller studier.

Europa har i dag en aldrende befolkning og står over for store demografiske udfordringer. Det vurderes, at EU som helhed for at holde andelen af den erhvervsaktive befolkning i forhold til den samlede befolkning konstant på 2010-niveuaet har behov for yderligere 11 millioner migranter i perioden 2010-2020.

Europa har givetvis været et meget attraktivt arbejdsmarked for højtuddannede mennesker fra hele verden, men i dag har andre dele af verden meget større succes med at tiltrække højtuddannet arbejdskraft, mens et kompliceret bureaukrati og skepsis over for indvandrere i EU skræmmer folk væk.

Europa vil i stadig større omfang være afhængig af indvandring for at kunne besætte ledige job og sikre økonomisk vækst. Velforvaltet migration kan løse problemerne med en aldrende befolkning og manglen på højtuddannede arbejdstagere inden for mange sektorer. Vi har brug for en proaktiv indvandringspolitik, som tiltrækker højtuddannede migranter fra tredjelande og for en institutionel ramme, der udnytter deres færdigheder og kompetencer bedre. Det vil skabe en situation med fordele for såvel migranter som EU's arbejdsmarked.

En proaktiv indvandringspolitik vil løse manglen på arbejdskraft inden for visse områder, og der er belæg for, at migranternes kompetencer ofte supplerer de øvrige arbejdstageres kompetencer, og at det har en positiv effekt for de ansatte og den økonomiske aktivitet. Indvandring kan også bidrage med iværksætterånd, diversitet og innovation.

Ændringsforslag

Efter ordførerens opfattelse er Kommissionens forslag afbalanceret og indeholder mange forbedringer. Hun mener dog, at enkelte ændringer vil styrke forslaget yderligere.

På tidspunktet for udarbejdelse af betænkningen pågår der forhandlinger om forslaget til direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde og forslaget til direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere. Nogle af de forhold, der drøftes inden for rammerne af disse akter, er også relevante for nærværende direktiv, og det er ordførerens agt at tage hensyn til resultatet af disse forhandlinger. Blandt de ændringsforslag vedrørende spørgsmål, der er fælles for disse instrumenter, er: kvoter (betragtning 35) værtsorganisationens nedlæggelse af en stilling (artikel 18, stk. 2), muligheden for at finde en anden værtsorganisation i tilfælde af inddragelse af en tilladelse (artikel 19, stk. 2, litra a) (ny)) og gebyrniveauet (artikel 31).

Medlemsstaternes muligheder for at vedtage gunstigere bestemmelser bør ikke være begrænset til artikel 21, 22, 23, 24, 25 og 29. Ordføreren foreslår, at artikel 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 og 34 tilføjes listen.

Bestemmelsen om, at medlemsstaterne skal inddrage en tilladelse, bør ikke være obligatorisk, men snarere formuleres som en "kan"-sætning. Det vil give medlemsstaterne mulighed for at inddrage deres tilladelse, såfremt der opstår en af de anførte situationer, men det vil også give medlemsstaterne mulighed for ikke at gøre det og tage hensyn til omstændighederne i den specifikke sag (artikel 19, stk. 1). Det er også baggrunden for ordførerens tilføjelse af et ændringsforslag om, at medlemsstaterne skal høre uddannelsesinstitutionen, inden de inddrager eller afslår at forny en tilladelse med den begrundelse, at den studerede ikke har gjort tilstrækkelige fremskridt (artikel 19, stk. 1, litra f), og artikel 20, stk. 1, litra c)).

Hvad angår afslag på fornyelse af en tilladelse under hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed eller folkesundheden, foreslår ordføreren, at det tilføjes, at dette udelukkende skal være begrundet i den pågældende tredjelandsstatsborgers personlige adfærd (artikel 19, stk. 2 og artikel 20, stk. 2).

Ordføreren glæder sig især over Kommissionens forslag om at give tredjelandsstatsborgere mulighed for at blive på medlemsstatens område i en tilstrækkelig lang periode efter afslutningen af deres forskning eller studier med det formål at søge arbejde eller etablere en virksomhed. Hvis virksomheder i EU investerer i en persons uddannelse, bør det også være muligt for EU at gøre det attraktivt for disse mennesker at blive. Det er i EU's interesse at fastholde højtuddannede kandidater i EU. Ordføreren foreslår derfor, at denne tidsfrist udvides til 18 måneder, samt at området udvides til at omfatte hele EU og ikke kun den pågældende medlemsstat (artikel 24).

Kommissionen indfører regler om forskernes familiemedlemmer, hvilket ordføreren glæder sig over. I denne forbindelse skal vi være opmærksomme på, at mange studerende kan være ældre, når de er færdige med en videregående uddannelse, og det er ikke usandsynligt, at de også vil have familie, der er afhængige af dem. Eftersom vi ønsker at tiltrække disse studerende til EU, foreslår ordføreren, at bestemmelserne om forskernes familiemedlemmer også skal omfatte studerendes familiemedlemmer (artikel 25).

Hvad angår muligheden for at rejse rundt inden for EU, foreslår ordføreren at udvide muligheden til også at omfatte ulønnede praktikanter og volontører (artikel 26).

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionens forslag anfører tidsfrister for godkendelsesproceduren. Ordføreren foreslår, at disse tidsfrister ændres til 30 dage, og at der indføres en tidsfrist på højst 30 dage for at få prøvet sagen i tilfælde af afslag (artikel 29, stk. 1).

Det nuværende direktiv vedrørende studerende indeholder en artikel om en hurtig procedure for udstedelse af opholdstilladelse eller visum, og ordføreren foreslår, at denne hurtige procedure genindføres for studerende og skoleelever og udvides til at omfatte forskere. Hvis en person har fået tilladelse til at komme til EU i henhold til dette direktiv, bør det også være muligt at indføre en hurtig beslutningsprocedure for udstedelse af opholdstilladelse eller visum for at fremme personens ankomst (artikel 29, litra a (ny)).

BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Ref.: D(2013)46072

Juan Fernando López Aguilar

Formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

ASP 11G306

Bruxelles

Vedr.:            Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pair-ansættelse (omarbejdelse) (COM(2013)0151 final - 2013/0081(COD))

Kære formand,

Retsudvalget, som jeg er formand for, har behandlet ovennævnte forslag, i henhold til artikel 87 om omarbejdning, som indført i Parlamentets forretningsorden.

Artikel 87, stk. 3, lyder som følger:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 156 og 157, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. artikel 54, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage."

På baggrund af udtalelsen fra Juridisk Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den rådgivende gruppe, der har behandlet forslaget om omarbejdning, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget "eller den rådgivende gruppes udtalelse", og at forslaget, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

For så vidt angår tilpasningen af udvalgsprocedure-bestemmelserne til artikel 290–291 i forbindelse med omarbejdningen understreger Retsudvalget ikke desto mindre, at lovgiveren altid skal være frit stillet til at træffe de endelige beslutninger vedrørende delegationen af de lovgivningsmæssige beføjelser og gennemførelsesbeføjelser og aldrig skal være begrænset af, hvordan kodifikationen af eksisterende tekster om disse spørgsmål forelægges i forslaget.

Efter drøftelser på mødet den 17. september 2013 vedtog Retsudvalget med 23 stemmer for og ingen stemmeundladelser[1] at henstille, at Deres udvalg som korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 87.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner LEHNE

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe

  • [1]  Til stede – medlemmer: Luigi Berlinguer, Raffael Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastien Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

RETSUDVALGETS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 4. juni 2013

UDTALELSE

           TIL     EUROPA-PARLAMENTET,

                      RÅDET

                      KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pair-ansættelse (omarbejdelse)

COM(2013)0151 af 28.6.2013 – 2013/0081(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på et møde den 23. april 2013 blandt andet ovennævnte forslag fra Kommissionen.

På mødet[1] foretoges en gennemgang af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv til omarbejdelse af Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste og Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober 2005 om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning, der mundede ud i, at den rådgivende gruppe i enighed fastsatte følgende:

1) Hvad angår begrundelsen, burde den for fuldt ud at være udformet i overensstemmelse med de relevante krav, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale, præcist have angivet, hvilke bestemmelser i de tidligere retsakter der forbliver uændrede, således som det er fastsat i aftalens punkt 6, litra a), nr. iii).

2) I udkastet til omarbejdning burde følgende foreslåede ændringer have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til markering af indholdsmæssige ændringer:

- i betragtning 31, tilføjelsen af "og lønnede praktikanter"

- i artikel 2, stk. 1, tilføjelsen af "elevudveksling", "ulønnet praktik" og "volontørtjeneste"

- i artikel 3, litra l), tilføjelsen af "på grundlag af gennemsigtige kriterier"

- at artikel 3, stk. 2, litra d), i direktiv 2005/71/EF udgår.

3) Ordlyden af artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2004/114/EF burde være indarbejdet i udkastet til den omarbejdede tekst og burde have været markeret som en væsentlig fjernelse (dvs. dobbelt gennemstregning med gråskravering).

4) Overskriften på Bilag I, del A burde være tilpasset, så den lyder "Ophævede direktiver".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver                     Juridisk rådgiver                     Generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (7.10.2013)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pair-ansættelse
(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

Ordfører for udtalelse: Antigoni Papadopoulou

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over det foreliggende forslag fra Kommissionen, som har til formål at levere et nyttigt redskab, der kan styrke de sociale, kulturelle og økonomiske forbindelser mellem EU og tredjelande yderligere. Forslaget udgør efter ordførerens mening et godt grundlag, som kan forbedres yderligere gennem en omfattende dialog og meningsudveksling. Formålet er på bedst mulig måde at fremme overførsel af kompetencer og knowhow, styrke EU's konkurrenceevne og samtidig sikre en fair behandling af forskellige grupper af tredjelandsstatsborgere. Ordføreren mener, at en bedre forvaltning af migrationsstrømmene er afgørende for at udvikle en fælles immigrationspolitik i EU og gennemføre Europa 2020-strategien mere effektivt.

Kommissionens forslag er udformet som et direktiv om ændring og omarbejdning af Rådets direktiver 2004/114/EF og 2005/71/EF. Med henblik på at optimere fordelene opdaterer det den politiske kontekst og forsøger at tackle de risici og mangler, der er påpeget i gennemførelsesrapporterne for de to direktiver.

Det ændrede og omformulerede kommissionsforslag sigter mod at forbedre bestemmelserne vedrørende forskere, studerende, skoleelever, ulønnede praktikanter og volontører fra tredjelande. Det sigter desuden mod at anvende fælles bestemmelser for to nye kategorier af tredjelandsstatsborgere, nemlig lønnede praktikanter og au pairer, som der endnu ikke findes juridisk vedtagne fælles regler for.

Behovet for forbedring og for et omarbejdet direktiv forstærkes af de aktuelle forhold og udfordringer, idet EU i dag står over for store strukturelle udfordringer af både demografisk og økonomisk karakter. Det forventes, at den erhvervsaktive andel af befolkningen vil blive mindre i de kommende år, mens den observerede tendens i beskæftigelsesvæksten, hvor der er et øget behov for uddannet arbejdskraft, vil fortsætte. EU står desuden over for en "innovationskrise". Europa bruger årligt 0,8 % af BNP mindre end USA og 1,5 % mindre end Japan på forskning og udvikling. Selv om EU-markedet fortsat er det største i verden, er det fragmenteret og ikke tilstrækkeligt innovationsvenligt. For at opfylde målet i Europa 2020-strategien og dets flagskibsinitiativ "Innovation i EU" om øgede investeringer i forskning og udvikling, anslås det, at der er behov for en million flere forskningsjob i Europa. Indvandring fra lande uden for EU er én måde at sikre adgang til højtuddannet arbejdskraft på, og især studerende og forskere fra tredjelande er den gruppe, der er mest behov for. EU kan aktivt tiltrække velkvalificeret arbejdskraft og menneskelig kapital til at imødegå de nævnte udfordringer. Menneskelige kontakter og mobilitet er en del af EU's eksterne politik, navnlig over for de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og EU's strategiske partnere. Hvis tredjelandsstatsborgere får mulighed for at tilegne sig kompetencer og viden i forbindelse med et uddannelsesforløb i Europa, vil det fremme "hjernemobilitet" og støtte samarbejdet med tredjelande, hvilket er til fordel for både det udsendende og det modtagende land. Globaliseringen kræver styrkede forbindelser mellem EU-virksomheder og udenlandske markeder, og praktikanters og au pairers bevægelighed fremmer udviklingen af menneskelig kapital, hvilket resulterer i gensidig berigelse for migranterne, deres oprindelsesland og værtslandet og skaber større forståelse mellem kulturerne.

Ordføreren er bekymret for, at der i mangel af en klar lovgivningsmæssig ramme er risiko for udnyttelse af særligt lønnede praktikanter, forskere og au pairer med en deraf følgende risiko for unfair konkurrence, og hun mener, at sådanne bekymringer skal undersøges og håndteres behørigt.

Ordføreren glæder sig over det overordnede mål med Kommissionens forslag, som er at sikre et ensartet regelsæt, som er specifikt målrettet forskellige grupper af tredjelandsstatsborgere, der kommer til Den Europæiske Union. Hun forstår fuldt ud formålet med at forenkle og strømline de nuværende bestemmelser for de forskellige grupper og at samle dem i én retsakt. Hun understreger dog, at der er tale om en meget kompleks opgave, da der er langt flere forskelle mellem disse forskellige grupper af tredjelandsstatsborgere i forhold til deres få fælles karakteristika. Ordføreren anbefaler derfor en række ændringer, som kan styrke forslaget yderligere og støtte dets mål.

Ændringsforslag

Ordføreren har undersøgt Kommissionens forslag ud fra et beskæftigelsesmæssigt synspunkt. Kommissionens forslag savner klarhed og favoriserer en generalisering ved at blande forskellige ansættelsesforhold, som gælder henholdsvis for lønnede praktikanter, forskere, au pairer og studerende. Forslaget indeholder herudover ikke nogen klar skelnen eller reference med henblik på at styrke de pågældende gruppers ansættelsesforhold for så vidt angår ansættelsesaftaler, social sikkerhed og social beskyttelse.

Ordføreren har derfor stået over for et dilemma, enten:

a) at bede om at få fjernet lønnede praktikanter, forskere og au pairer fra direktivet ved at stille et horisontalt ændringsforslag ledsaget af en begrundelse og bede Kommissionen om at tage disse kategorier med i et andet direktiv eller andre direktiver. I artikel 2 foreslår ordføreren derfor, at man af hensyn til klarheden udelukker alle kategorier af tredjelandsstatsborgere, som i forvejen er omfattet af andre eksisterende direktiver (lønnede praktikanter, virksomhedsinterne udstationeringer, indehavere af det blå EU-kort, sæsonarbejdere og udstationerede arbejdstagere).

b) eller at ændre teksten i det omarbejdede direktiv ved at fylde alle de mulige smuthuller med henblik på at skabe en minimumsharmonisering, som svarer til og er i overensstemmelse med direktiver, som allerede er vedtaget (det blå kort, kombineret tilladelse), eller som er under drøftelse (virksomhedsintern udstationering, sæsonarbejdere). Ordføreren har valgt denne mulighed.

Det er velkendt, at den vedvarende finansielle krise har forstørret det sociale og økonomiske skel mellem medlemsstaterne i Syd- og Nordeuropa, hvilket har ført til forskelle i den økonomiske og sociale politik i EU. I den forbindelse er migrationsstrømme et presserende problem, som skaber en ekstra finansiel byrde, hvis de ikke reguleres effektivt.

I betragtning af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i mange medlemsstater og problemet med social dumping på det indre marked har ordføreren to mål, nemlig dels at styrke arbejdsmarkederne, således at kvalifikationerne passer bedre til arbejdsmarkedets behov, og dels at garantere ligebehandling og ikkediskrimination for alle kategorier af arbejdstagere internt i EU og fra tredjelande. Dette kræver, at der garanteres et minimumsniveau af beskyttelse, samtidig med at man sikrer adgangsvilkårene for kvalificeret arbejdskraft. Ordføreren støtter fuldt ud bestræbelserne på at udforme en velforvaltet og proaktiv migrationspolitik for at tiltrække højtkvalificerede tredjelandsstatsborgere til EU. Hun mener dog, at forslagene om at medtage bestemmelserne for de lønnede praktikanter og au pairer under obligatoriske kategorier bør baseres på en bredere lovgivningsramme, som sikrer social beskyttelse og ligebehandling. Supplerende bestemmelser om adgang til arbejdsmarkedet for familiemedlemmer til berettigede personer eller andre bestemmelser om forlængelse af opholdstilladelsen for forskere efter afslutningen af deres aktiviteter bør tage hensyn til nærhedsprincippet og bør ikke påvirke medlemsstaternes kompetence til at regulere disse spørgsmål.

Vi kan trods alt ikke ignorere, at det nuværende arbejdsløshedsniveau i mange medlemsstater har skabt en hidtil uset samfundsøkonomisk krise, som tvinger EU-borgere til at søge arbejde uden for EU.

Ordføreren har foretaget adskillige ændringer i betragtningerne for at sikre, at tredjelandsstatsborgere nyder lige sociale rettigheder (betragtning 7), at "hjernemobilitet" fremmes, og at "hjerneflugt" undgås (betragtning 8a). Andre ændringer har til formål at præcisere gensidigheden og lovgrundlaget for værtsaftaler for forskere (betragtning 9a), at overføre formuleringen i eksisterende direktiver på en måde, så forskeres familieenhed sikres (betragtning 11) og at definere vilkårene for at inkludere ph.d.-studerende som forskere (betragtning 12). En række supplerende ændringsforslag omhandler følgende emner: løntærskler (betragtning 12a), status for au pairer (betragtning 19, 21, 22), ansættelseskontrakter (betragtning 23), den finansielle status for ansøgningsgebyrer og relaterede gebyrer for behandling af ansøgninger om tilladelser (betragtning 25), betingelserne for at forlænge opholdsperioden i en ny medlemsstat (betragtning 31), studerendes adgang til arbejdsmarkedet (betragtning 33, 33a, 33b, 33c), forudsætningerne for studerendes/forskeres adgang til arbejdsmarkedet (betragtning 34).

Ordføreren for udtalelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Rettigheder fokuserede især på de centrale emner i artikel 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 31 (da der var en meget stram deadline for denne udtalelse).

I artikel 3 lægges der vægt på at præcisere definitionerne af "lønnede praktikanter", "au pairer", "aflønning", "ansættelse", "arbejdsgiver", "familiemedlemmer", "videregående uddannelseskvalifikationer", "ulønnet praktikant" og "værtsfamilie".

I artikel 7 indføres begrundelsen for et rent ansættelsesforhold mellem forskeren og den akademiske institution for at beskytte begge parter ved at medtage bestemmelser, som findes i eksisterende direktiver om forskere og det blå kort.

I artikel 12 præciseres de specifikke betingelser for, at en ulønnet eller lønnet praktikant fra et tredjeland kan få visum til ophold i en medlemsstat under særlig hensyntagen til praktikaftalen eller ansættelseskontrakten og forudgående videregående uddannelseskvalifikationer.

I artikel 14 understreges den særlige status for au pairer og vigtigheden af en juridisk bindende aftale med værtsfamilien for at sikre deres arbejdsvilkår og sociale dækning i EU og dermed undgå, at de udnyttes. Ordføreren understreger behovet for at udstede specifikke retningslinjer og et særligt direktiv for at regulere au pair-branchen. Hun sletter "moderskab" for at undgå situationer, hvor bestemmelsen kan misbruges, og udvider værtsfamiliens ansvar for at yde nødhjælp til au pairer.

I artikel 21 sikres tredjelandsforskeres ret til ligebehandling med hensyn til social sikring.

I artikel 23 understreges det, at det maksimalt tilladte antal arbejdstimer pr. uge eller dage eller måneder pr. år for arbejdende studerende ikke må være under 10 timer pr. uge.

I artikel 24 støtter ordføreren den opfattelse, at spørgsmål som udvidelse af opholdstilladelsen for forskere og studerende til andre medlemsstater bør være valgfri og udelukkende underlagt medlemsstatens kompetence. Samtidig bør der være en passende minimumsharmonisering med hensyn til omfanget af indrejsekvoter.

I artikel 25 støtter ordføreren, at afvigelserne fra retten til familiesammenføring ikke bør være i strid med tanken om "hjerneflugt" i tredjelandsoprindelseslandene og altid bør være i tråd med de værdier og principper, som er anerkendt af medlemsstaterne.

Kønsneutral terminologi indføres i artikel 27 og 28 for så vidt angår retten for forskere og studerende, som er omfattet af EU-programmer, til mobilitet og ophold i en anden medlemsstat.

I artikel 31 styrker ordføreren ideen om ligebehandling med hensyn til de gebyrer, som ansøgere skal betale for deres ansøgninger. Disse gebyrer bør stå i et rimeligt forhold til deres finansielle status eller evne med særligt fokus på de ulønnede kategorier såsom de ulønnede praktikanter og au pairer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) De mangler, der er fremhævet i rapporterne om gennemførelsen af de to direktiver, vedrører primært indrejsebetingelser, rettigheder, processuelle garantier, studerendes adgang til arbejdsmarkedet under studier, mobilitet inden for Unionen samt manglende harmonisering, da medlemsstaterne selv kunne bestemme, om de ville lade visse grupper, såsom volontører, skoleelever og ulønnede praktikanter, være omfattet af reglerne eller ej. Efterfølgende større høringer har desuden påpeget et behov for bedre jobsøgningsmuligheder for forskere og studerende og bedre beskyttelse af au pairer og lønnede praktikanter, som ikke er omfattet af de nuværende regler.

(4) De mangler, der er fremhævet i rapporterne om gennemførelsen af de to direktiver om tredjelandsstatsborgere, vedrører primært indrejsebetingelser, rettigheder, processuelle garantier, studerendes adgang til arbejdsmarkedet under studier, mobilitet inden for Unionen samt manglende minimumsharmonisering, da medlemsstaterne selv kunne bestemme, om de ville lade visse grupper, såsom volontører, skoleelever og ulønnede praktikanter, være omfattet af reglerne eller ej. Efterfølgende større høringer har desuden påpeget et behov for bedre jobsøgningsmuligheder for forskere og studerende og bedre beskyttelse af au pairer og lønnede praktikanter, som ikke er omfattet af de nuværende regler.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Gennemførelsen af dette direktiv bør ikke fremme hjerneflugten fra de nye vækstlande og udviklingslandene. Der bør derfor træffes foranstaltninger og indføres mekanismer, som letter forskernes tilbagevenden til hjemlandene. Hvis tredjelandsstatsborgere får mulighed for at tilegne sig kompetencer og viden i forbindelse med et uddannelsesforløb i Unionen, bør det fremme "hjernemobilitet" til fælles gavn og ikke hjerneflugt for oprindelseslandene.

Begrundelse

Hvis tredjelandsstatsborgere får mulighed for at tilegne sig kompetencer og viden i forbindelse med et uddannelsesforløb i Europa, bør det fremme "hjernemobilitet" til fælles gavn og ikke hjerneflugt til skade for oprindelseslandene.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)Adgangsproceduren for forskere bør være baseret på gyldig værtsaftale mellem forskeren fra tredjelandet og den forskningsorganisation, der er vært, og i givet fald være defineret af et ansættelsesforhold i henhold til gældende lov i den pågældende medlemsstat og/eller reguleret af gældende lov i den medlemsstat. Der kan derfor foruden opholdstilladelsen også kræves en arbejdstilladelse.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at gøre Unionen mere tiltrækkende for forskere fra tredjelande bør forskeres familiemedlemmer som defineret i Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring have ret til indrejse sammen med dem. De bør omfattes af bestemmelserne om mobilitet inden for Unionen, og de bør også have adgang til arbejdsmarkedet.

(11) For at gøre Unionen mere tiltrækkende for højtuddannede og kvalificerede forskere fra tredjelande er det vigtigt at støtte sammenføringen af forskernes familiemedlemmer. Forskeres familiemedlemmer bør som defineret i Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 have ret til familiesammenføring og mobilitet inden for Unionen. Adgang til arbejdsmarkedet for familiemedlemmer til berettigede tredjelandsstatsborgere bør ikke påvirke medlemsstaternes kompetence til at regulere denne adgang under hensyntagen til situationen på deres arbejdsmarkeder. Medlemsstaterne opfordres til at indføre integrationsbetingelser og ‑foranstaltninger såsom sprogundervisning. Retten til familiesammenføring bør dog ikke gives som et ekstra incitament til hjerneflugt fra oprindelseslandene.

Begrundelse

Afspejler formuleringen i direktivet om det blå kort.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Når det er relevant, bør medlemsstaterne tilskyndes til at behandle ph.d.-studerende som forskere.

(12) Traditionelle indrejsemuligheder såsom beskæftigelse og praktikophold bør opretholdes for ph.d.-studerende, der udfører forskning som studerende. Under særlige omstændigheder kan medlemsstaterne behandle disse ph.d.-studerende som forskere. Desuden kan medlemsstaterne, hvis det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, også betragte andre uddannelsesniveauer eller praktisk erfaring som værende relevante for og passende til de specifikke forskningsformål.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) I tilladelserne bør angives tredjelandsstatsborgerens status og de respektive EU-programmer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger. Medlemsstaterne kan angive yderligere oplysninger i papirformat eller elektronisk, såfremt dette ikke medfører ekstra betingelser.

(23) I tilladelserne bør angives tredjelandsstatsborgerens juridiske status og civilstand, eventuelle ansættelseskontrakter, tilbud om ulønnet praktikophold, arten af studier og aftalt frivilligt arbejde samt de respektive EU-forskningsprogrammer og andre programmer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger. Medlemsstaterne kan angive yderligere oplysninger i papirformat eller elektronisk, såfremt dette ikke medfører ekstra betingelser.

Begrundelse

Den nævnte juridiske status og civilstand henviser til personens statsborgerskab og civilstand, som er direkte relateret til retten til familiesammenføring.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Medlemsstaterne kan kræve, at ansøgerne betaler gebyr for behandling af ansøgninger om tilladelser. Gebyret bør stå i rimeligt forhold til formålet med opholdet.

(25) Medlemsstaterne kan kræve, at ansøgerne betaler gebyr for behandling af ansøgninger om tilladelser. For at fremhæve den gæstfrie karakter af dette direktiv og samtidig undgå enhver form for afskrækkende virkning bør gebyret bør stå i rimeligt forhold til formålet med opholdet, og der bør være mulighed for refusion fra værtsorganisationen eller -familien for ulønnede praktikanter og au pairer.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) De nationale myndigheder bør underrette tredjelandsstatsborgere, som i henhold til dette direktiv indgiver en ansøgning om indrejsetilladelse til medlemsstaterne, når ansøgningen er færdigbehandlet. De bør gøre det skriftligt, hurtigst muligt og inden for 60 dage eller hurtigst muligt og inden for 30 dage, hvis der er tale om forskere og studerende, som deltager i et EU-program, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, regnet fra ansøgningstidspunktet.

(30) De nationale myndigheder bør underrette tredjelandsstatsborgere, som i henhold til dette direktiv indgiver en ansøgning om indrejsetilladelse til medlemsstaterne, når ansøgningen er færdigbehandlet. De bør gøre det skriftligt, hurtigst muligt og inden for 90 dage eller hurtigst muligt og inden for 45 dage, hvis der er tale om forskere og studerende, som deltager i et EU-program, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, regnet fra ansøgningstidspunktet.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) Mobiliteten inden for Unionen for forskere, studerende og lønnede praktikanter fra tredjelande bør fremmes. Hvad forskere angår, bør dette direktiv forbedre reglerne for, hvor længe den tilladelse, som den første medlemsstat har udstedt, bør gælde ved ophold i en anden medlemsstat, uden at der kræves en ny værtsaftale. Situationen for studerende og for lønnede praktikanter, som er en ny gruppe, bør forbedres, således at de kan opholde sig i en anden medlemsstat i perioder på mellem tre og seks måneder, forudsat at de opfylder de generelle betingelser i dette direktiv. For praktikanter fra tredjelande, der kommer til Unionen som virksomhedsinternt udstationerede, bør særlige bestemmelser for mobilitet inden for Unionen, som udformes i henhold til karakteren af deres udstationering, finde anvendelse i henhold til [direktiv 2013/xx/EU om virksomhedsintern udstationering].

(31) Hvad forskere angår, bør dette direktiv forbedre reglerne for muligheden for at forlænge den eksplicit definerede periode, hvor den tilladelse, som den første medlemsstat har udstedt, kan gælde ved ophold i en anden medlemsstat, uden at der kræves en ny værtsaftale. Dette vil imidlertid kræve samtykke fra den anden medlemsstat under forudsætning af, at en sådan forlængelse inkluderes i den oprindelige ansættelseskontrakt som en del af de særlige behov i det forskningsprogram, der følges. Situationen for studerende og for lønnede praktikanter, som er en ny gruppe, bør forbedres, således at de kan opholde sig i en anden medlemsstat i klart definerede perioder på mellem tre og seks måneder, forudsat at de opfylder de generelle betingelser i dette direktiv, og at der er truffet passende foranstaltninger til at undgå eventuel risiko for misbrug. For praktikanter fra tredjelande, der kommer til Unionen som virksomhedsinternt udstationerede, bør særlige bestemmelser for mobilitet inden for Unionen, som udformes i henhold til karakteren af deres udstationering, finde anvendelse i henhold til [direktiv 2013/xx/EU om virksomhedsintern udstationering].

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv

Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33b) Der kan i overensstemmelse med de gældende regler i de enkelte medlemsstaters lovgivning gives mulighed for beskæftigelse i mindst 10 timer om ugen til lige så kvalificerede arbejdsløse personer.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) Som led i indsatsen for at sikre en dygtig arbejdsstyrke, der kan dække fremtidens behov, bør medlemsstaterne give studerende, der afslutter deres uddannelse i Unionen, ret til at blive på deres område med henblik på at søge arbejde eller etablere en virksomhed i 12 måneder efter den oprindelige tilladelses udløb. Dette bør også gælde forskere efter afslutning af deres forskningsprojekt som beskrevet i værtsaftalen. Dette bør ikke automatisk give ret til adgang til arbejdsmarkedet eller til at etablere en virksomhed. De kan blive pålagt at fremlægge dokumentation i henhold til artikel 24.

(34) For at gøre medlemsstaterne mere tiltrækkende som studiedestinationer og som led i indsatsen for at sikre en dygtig arbejdsstyrke, der kan dække fremtidens behov, bør medlemsstaterne have en skønsmæssig ret til at give studerende, der afslutter deres uddannelse i Unionen, tilladelse til at blive på deres område med henblik på at søge arbejde eller etablere en virksomhed i mindst seks eller højst 12 måneder efter den oprindelige tilladelses udløb. De bør også frit kunne give forskere tilladelse hertil efter afslutning af deres forskningsprojekt, afhængigt af værtsaftalen, ansættelseskontrakten og forholdene på arbejdsmarkedet i den pågældende medlemsstat. Dette bør ikke være ensbetydende med en automatisk ret til adgang til arbejdsmarkedet eller til at etablere en virksomhed, men det er en beslutning, som medlemsstaterne kan træffe på grundlag af visse forudsætninger og kravet om at fremlægge dokumentation i henhold til artikel 24.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36) For at gøre Unionen mere tiltrækkende for forskere, studerende, elever, praktikanter, volontører og au pairer fra tredjelande er det vigtigt at sikre dem en fair behandling i overensstemmelse med traktatens artikel 79. Disse grupper har på visse områder ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens statsborgere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat. Den gunstigere ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til sociale sikringsgrene som defineret i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger bør, ud over de rettigheder, der gives i henhold til direktiv 2011/98/EU, fastholdes for forskere fra tredjelande. I henhold til sidstnævnte direktiv kan medlemsstaten i dag begrænse retten til ligebehandling med hensyn til de sociale sikringsgrene, herunder familieydelser, og denne mulighed for begrænsning kunne berøre forskere. Uanset om EU-retten eller værtsmedlemsstatens nationale lovgivning giver skoleelever, volontører, ulønnede praktikanter og au pairer fra tredjelande adgang til arbejdsmarkedet, bør de desuden have ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til adgang til varer og tjenesteydelser og levering af varer og tjenesteydelser, der stilles til rådighed for offentligheden.

(36) For at gøre Unionen mere tiltrækkende for forskere, studerende, elever, lønnede eller ulønnede praktikanter, volontører og au pairer fra tredjelande er det vigtigt at sikre dem en fair behandling i overensstemmelse med traktatens artikel 79. Studerende bør fortsat være dækket af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat, med de mulige undtagelser, der gælder i henhold til det pågældende direktiv.. Den gunstigere ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til sociale sikringsgrene som defineret i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger bør, ud over de rettigheder, der gives i henhold til direktiv 2011/98/EU, fastholdes for forskere fra tredjelande i beskæftigelse. I henhold til sidstnævnte direktiv kan medlemsstaten i dag begrænse retten til ligebehandling med hensyn til de sociale sikringsgrene, herunder familieydelser, og denne mulighed for begrænsning kunne berøre forskere. Bestemmelserne om ligebehandling i henhold til direktiv 2011/98/EU bør også kun gælde for andre kategorier af tredjelandsstatsborgere, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, hvis de af medlemsstaten betragtes som værende arbejdstagere i beskæftigelse. Uanset om EU-retten eller værtsmedlemsstatens nationale lovgivning giver skoleelever, volontører, lønnede og ulønnede praktikanter og au pairer fra tredjelande adgang til arbejdsmarkedet, bør de desuden have ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til adgang til varer og tjenesteydelser og levering af varer og tjenesteydelser, der stilles til rådighed for offentligheden.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) "lønnet praktikant": en tredjelandsstatsborger, der har fået tilladelse til indrejse på en medlemsstats område med henblik på et praktikophold, hvor vedkommende modtager løn for sit arbejde i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats nationale lovgivning

f) "lønnet praktikant": en tredjelandsstatsborger med forudgående relevant uddannelse eller kvalifikationer, der er ansat i en uddannelsesstilling som led i et karriere- eller uddannelsesforløb, arbejder under en ansættelseskontrakt og har fået tilladelse til indrejse på en medlemsstats område med henblik på et praktikophold, hvor vedkommende modtager løn for sit arbejde i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats nationale lovgivning og/eller gældende kollektive aftaler

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) "au pair": en tredjelandsstatsborger, som midlertidigt får kost og logi hos en familie på en medlemsstats område mod udførelse af lettere husligt arbejde og børnepasning med henblik på at forbedre sine sprogkundskaber og sit kendskab til værtslandet

i) "au pair": en voksen tredjelandsstatsborger i alderen 18-30 år, som får kost og logi hos en værtsfamilie på en medlemsstats område i en defineret periode, hvor han eller hun forbedrer sin uddannelse, sine sprogkundskaber og sit kulturelle kendskab til værtslandet mod udførelse af lettere husligt arbejde og/eller børnepasning

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m) "løn": betaling, uanset form, der modtages som vederlag for udført arbejde, og som i henhold til national lovgivning eller gældende praksis betragtes som en grundlæggende del af et ansættelsesforhold

m) "løn": løn eller gage og ethvert andet vederlag, i kontanter eller i naturalier, som en arbejdstager modtager direkte i kraft af sin ansættelse fra sin arbejdsgiver, og som svarer til det udførte arbejde, og som i henhold til national lovgivning og/eller gældende kollektive overenskomster eller gældende praksis betragtes som en grundlæggende del af et ansættelsesforhold.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n) "beskæftigelse": udøvelse af aktiviteter, der omfatter alle former for arbejde reguleret ved national ret eller gældende praksis, for og under ledelse og opsyn af en arbejdsgiver

n) "beskæftigelse": udøvelse af aktiviteter, der omfatter en form for arbejde reguleret ved national ret, gældende kollektive overenskomster eller gældende praksis, for og under ledelse og opsyn af en arbejdsgiver; beskæftigelsen indebærer en juridisk aftale mellem to parter, arbejdsgiveren og arbejdstageren, som skaber gensidige rettigheder og forpligtelser mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na) "arbejdsgiver": en fysisk eller juridisk person, for hvem eller under hvis ledelse og/eller opsyn beskæftigelsen udføres

 

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra n b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

nb) "familiemedlemmer": tredjelandsstatsborgere som defineret i artikel 4 i direktiv 2003/86/EF

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at vedtage eller bibeholde gunstigere bestemmelser for de personer, det finder anvendelse på, hvad angår artikel 21, 22, 23, 24, 25 og 29 og især i forbindelse med mobilitetspartnerskaber.

2. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at vedtage eller bibeholde gunstigere bestemmelser for de personer, det finder anvendelse på.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 6 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) den pågældende skal have en sygeforsikring, der omfatter alle de risici, som medlemsstatens egne statsborgere normalt er dækket mod

 

c) den pågældende skal have en sygeforsikring, der omfatter de risici, som medlemsstatens egne statsborgere normalt er dækket mod

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 6 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) tredjelandsstatsborgeren skal oplyse sin adresse på den pågældende medlemsstats område.

Begrundelse

Afspejler formuleringen i andre direktiver om tredjelandsstatsborgere.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) fremlægge en værtsaftale indgået med en forskningsorganisation, jf. artikel 9, stk. 1, og artikel 9, stk. 2,

a) fremlægge en gyldig værtsaftale, herunder en gyldig ansættelseskontrakt eller et bindende jobtilbud eller et bevis for et forskerstipendium, i henhold til national lovgivning, der er indgået med en forskningsorganisation, jf. artikel 9, stk. 1, og artikel 9, stk. 2,

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. En medlemsstat kan i overensstemmelse med national lovgivning acceptere en ansøgning, der indgives, når den berørte tredjelandsstatsborger allerede befinder sig på dens område.

5. En medlemsstat accepterer og undersøger i overensstemmelse med national lovgivning en ansøgning, der indgives, når den berørte tredjelandsstatsborger allerede befinder sig på dens område.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne bestemmer, om ansøgninger om tilladelser skal indgives af forskeren eller af den berørte forskningsorganisation.

6. Ansøgninger om tilladelser skal indgives af forskningsorganisationen og/eller den pågældende potentielle forsker i fuldt samarbejde og enighed.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Hvis betingelserne for familiesammenføring er relevante og opfyldt, skal forskere fra tredjelande afgive en erklæring herom og fremlægge juridisk dokumentation for deres familiemedlemmer parallelt med ansøgningen om tilladelse.

Begrundelse

Formulering svarende til direktiverne om forskere, det blå kort, familiesammenføring og om sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) oplysninger om retsforholdet mellem forskningsorganisationen og forskeren

e) oplysninger om og specifikation af retsforholdet og/eller beskæftigelsesforholdet mellem forskningsorganisationen og forskeren

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige betingelser for praktikanter

Særlige betingelser for ulønnede og lønnede praktikanter

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) have indgået en uddannelsesaftale, som om nødvendigt er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis, med henblik på et praktikophold i en virksomhed i den private eller den offentlige sektor eller et offentligt eller privat lærested, som er anerkendt eller finansieret af en medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis

a) forelægge bevis på en indgået uddannelsesaftale eller ansættelseskontrakt som led i vedkommendes uddannelse, der om nødvendigt er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis, med henblik på et praktikophold i en virksomhed i den private eller den offentlige sektor eller et offentligt eller privat lærested, som er anerkendt eller finansieret af en medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvis medlemsstaten kræver det, fremlægge bevis for, at vedkommende allerede har en relevant uddannelse eller relevante kvalifikationer eller relevant erhvervserfaring, der betyder, at den pågældende kan få gavn af praktikopholdet

b) hvis medlemsstaten kræver det, fremlægge bevis for, at vedkommende allerede har en relevant højere uddannelse eller relevante erhvervsmæssige kvalifikationer, der betyder, at den pågældende kan få gavn af praktikopholdet, og/eller at vedkommendes praktikperiode er en del af hans eller hendes uddannelse på en uddannelsesinstitution i vedkommendes oprindelsesland

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den aftale, der er omhandlet i litra a), skal beskrive praktikforløbet, dets varighed, tilsynet med praktikantens gennemførelse af forløbet, den pågældendes arbejdstider, retsforholdet mellem praktikanten og værtsorganisationen, og, såfremt praktikanten aflønnes, den løn, som vedkommende modtager.

Den aftale, der er omhandlet i litra a), skal beskrive praktikforløbet, dets varighed, tilsynet med praktikantens gennemførelse af forløbet, den pågældendes arbejdstider, retsforholdet mellem praktikanten og værtsorganisationen, og, såfremt praktikanten aflønnes, den løn, som vedkommende modtager, samt ansættelseskontrakten.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan kræve, at værtsorganisationen erklærer, at tredjelandsstatsborgeren ikke udfylder en stilling.

2. Medlemsstaterne kan tage hensyn til det aktuelle behov for arbejdskraft, eller om der findes tilstrækkelige praktikpladser til værtslandets egne statsborgere, og kræve, at værtsorganisationen sikrer, at tredjelandsstatsborgeren ikke udfylder en stilling, således at udnyttelse eller social dumping undgås.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En medlemsstat kan tage hensyn til, om der rent faktisk er tale om volontørarbejde, eller om det påvirker arbejdsmarkedet negativt.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv

Artikel 14 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) være mindst 17 år, men ikke over 30 år, eller i individuelt begrundede tilfælde over 30 år

a) være mindst 18 år, men under ingen omstændigheder over 30 år, og ikke være en slægtning til værtsfamilien

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv

Artikel 14 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) fremlægge en aftale mellem au pairen og værtsfamilien, der fastlægger au pairens rettigheder og pligter, bl.a. detaljerede oplysninger om de lommepenge, som au pairen skal modtage, og passende tilrettelæggelse af arbejdstiden, der giver au pairen mulighed for at følge kurser, og deltagelse i det daglige arbejde i familien.

c) fremlægge en aftale, som fastlægger au pairens og værtsfamiliens rettigheder og kontraktlige pligter, og på grundlag af hvilken au pairen modtager kost og logi til gengæld for tjenesteydelser såsom let husarbejde og/eller børnepasning i værtsfamilien, og en aftale mellem au pairen og værtsfamilien, der klart fastlægger au pairens rettigheder og pligter, bl.a. detaljerede oplysninger om de lommepenge, som au pairen skal modtage, passende tilrettelæggelse af arbejdstiden, der giver au pairen mulighed for eller pålægger vedkommende at følge kurser, herunder ret til mindst en hel ugentlig fridag, og deltagelse i det daglige arbejde i familien, med angivelse af det maksimale antal timer pr. dag, som må bruges til dette arbejde.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En medlemsstat kan tage andre forhold i betragtning, når den afgør, hvorvidt værtsfamilien er i stand til at give au pairen et godt hjem under hele hans eller hendes ophold.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal give afslag på en ansøgning i følgende tilfælde:

Medlemsstaterne kan give afslag på en ansøgning i følgende tilfælde:

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) hvis værtsorganisationen eller uddannelsesinstitutionen blev oprettet alene med det formål at lette indrejse

c) hvis værtsorganisationen eller uddannelsesinstitutionen handler alene med det formål at lette indrejse

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) hvis der er andre tungtvejende årsager til at tro, at værtsorganisationen eller uddannelsesinstitutionen handler svigagtigt

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne inddrager en tilladelse i følgende tilfælde:

Medlemsstaterne kan i følgende tilfælde inddrage en tilladelse:

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) hvis værtsorganisationen blev oprettet alene med det formål at lette indrejse

c) hvis værtsorganisationen handler alene med det formål at lette indrejse

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) hvis værtsorganisationen ikke opfylder de juridiske forpligtelser vedrørende social sikring og/eller beskatning i national lovgivning eller har indgivet konkursbegæring eller på anden måde er insolvent

d) hvis værtsorganisationen ikke opfylder de juridiske forpligtelser vedrørende social sikring og/eller beskatning i national lovgivning eller har indgivet konkursbegæring eller på anden måde er insolvent; såfremt dette sker under et studieforløb, bør den studerende have rimelig tid til at finde et tilsvarende studium, så han eller hun kan gøre sine studier færdige

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) for så vidt angår studerende, hvis den studerende ikke overholder de i artikel 23 omhandlede frister for adgang til økonomisk virksomhed eller ikke gør tilstrækkelige fremskridt med sine studier i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis.

f) for så vidt angår studerende, hvis den studerende ikke overholder de i artikel 23 omhandlede frister for adgang til økonomisk virksomhed eller ikke gør tilstrækkelige fremskridt med sine studier i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis, og der ikke findes nogen tungtvejende formildende omstændighed, der kan lægges til grund for dette forhold.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) for så vidt angår studerende, hvis den studerende ikke overholder de i artikel 23 omhandlede frister for adgang til økonomisk virksomhed eller ikke gør tilstrækkelige fremskridt med sine studier i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis.

c) for så vidt angår studerende, hvis den studerende ikke overholder de i artikel 23 omhandlede frister for adgang til økonomisk virksomhed eller ikke gør tilstrækkelige fremskridt med sine studier i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis, og der ikke findes nogen tungtvejende formildende omstændighed, der kan lægges til grund for dette forhold.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Uanset artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/98/EU har forskere fra tredjelande samme rettigheder som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til sociale sikringsgrene, herunder familieydelser, som defineret i forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Forskere, studerende, elever, praktikanter, volontører og au pairer fra tredjelande har kun ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens egne statsborgere i henhold til direktiv 2011/98/EU, hvis de af den pågældende medlemsstat betragtes som arbejdstagere i beskæftigelse.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat fastsætter det maksimale tilladte antal arbejdstimer pr. uge eller det maksimale tilladte antal arbejdsdage eller -måneder pr. år til sådan økonomisk virksomhed, dog mindst 20 timer pr. uge eller det tilsvarende antal dage eller måneder pr. år.

3. Hver medlemsstat fastsætter det maksimale tilladte antal arbejdstimer pr. uge eller det maksimale tilladte antal arbejdsdage eller -måneder pr. år til sådan økonomisk virksomhed, dog mindst 10 timer pr. uge eller det tilsvarende antal dage eller måneder pr. år.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv

Artikel 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tredjelandsstatsborgere har efter afslutning af deres forskning eller studier i medlemsstaten ret til at blive på medlemsstatens område i en periode på 12 måneder med henblik på jobsøgning eller etablering af en virksomhed, hvis betingelserne i artikel 6, litra a) og c)-f) fortsat er opfyldt. I en periode på mindst tre måneder og højst seks måneder kan tredjelandsstatsborgere blive pålagt at dokumentere, at de fortsat er jobsøgende eller er i gang med at etablere en virksomhed. Efter en periode på seks måneder kan tredjelandsstatsborgere desuden blive pålagt at dokumentere, at de har en reel chance for at få et job eller etablere en virksomhed.

Medlemsstaterne kan beslutte, at tredjelandsstatsborgere efter afslutning af deres forskning og/eller studier i medlemsstaten har ret til at blive i en periode på mellem 6 og 12 måneder med henblik på jobsøgning eller etablering af en virksomhed, hvis betingelserne i artikel 6, litra a) og c)-f) fortsat er opfyldt, og hvis de er i stand til at forsørge sig selv og i påkommende tilfælde deres familie. I en periode på mindst tre måneder og højst seks måneder kan tredjelandsstatsborgere blive pålagt at dokumentere, at de fortsat er jobsøgende eller er i gang med at etablere en virksomhed. Efter en periode på seks måneder kan tredjelandsstatsborgere desuden blive pålagt at dokumentere, at de har en reel chance for at få et job eller etablere en virksomhed.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan forlange, at den af tredjelandsstatsborgeren etablerede virksomhed opfylder visse betingelser for at sikre sig, at der er tale om en reel virksomhed.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 26 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forskeres, studerendes og lønnede praktikanters ret til mobilitet mellem medlemsstater

Forskeres, studerendes samt lønnede og ulønnede praktikanters ret til mobilitet mellem medlemsstater

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En tredjelandsstatsborger, der har fået indrejsetilladelse som studerende eller lønnet praktikant efter dette direktiv, har i perioder på mindst tre måneder, men højst seks måneder, ret til at gennemføre en del af sine studier/sin praktik i en anden medlemsstat, forudsat at den pågældende inden sin overførsel til denne medlemsstat har indgivet følgende til den kompetente myndighed i den anden medlemsstat:

En tredjelandsstatsborger, der har fået indrejsetilladelse som studerende som lønnet eller ulønnet praktikant eller som forsker efter dette direktiv, kan i perioder på mindst tre, men højst seks måneder, have ret til at gennemføre en del af sine studier/sin praktik i en anden medlemsstat, forudsat at den pågældende inden sin overførsel til denne medlemsstat har indgivet følgende til validering og godkendelse til den kompetente myndighed i den anden medlemsstat:

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis en forsker flytter til en anden medlemsstat, jf. artikel 26 og 27, og hvis familien allerede var etableret i den første medlemsstat, har vedkommendes familiemedlemmer ret til at ledsage eller slutte sig til den pågældende.

1. Hvis en forsker flytter til en anden medlemsstat, jf. artikel 26 og 27, og hvis familien allerede var etableret i den første medlemsstat, har vedkommendes familiemedlemmer ret til at ledsage eller slutte sig til den pågældende i henhold til en analyse af det enkelte tilfælde.

Begrundelse

Den anvendte terminologi bør være kønsneutral.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan kræve, at ansøgerne betaler gebyr for behandling af ansøgninger i overensstemmelse med dette direktiv. Gebyrets størrelse må ikke bringe opfyldelsen af direktivets formål i fare.

Medlemsstaterne kan kræve, at ansøgerne betaler gebyr for behandling af ansøgninger i overensstemmelse med dette direktiv. Størrelsen af disse gebyrer må ikke være urimelig eller uforholdsmæssig i forhold til ansøgernes finansielle status eller kapacitet, navnlig for de ulønnede kategorier såsom ulønnede praktikanter og au pairer.

Begrundelse

I Domstolens afgørelse i sagen C-508/10 Kommissionen mod Nederlandene fastslås det, at gebyrers størrelse ikke må være urimelig eller uforholdsmæssig. For kategorier af ulønnede personer bør der være en form for statsligt tilskud. Dette er essensen i en europæisk velfærdsstat.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [to år efter dets ikrafttræden]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [tre år efter dets ikrafttræden]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

PROCEDURE

Titel

Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet erhvervsuddannelse, volontørtjeneste samt au pair-ophold (omarbejdning)

Referencer

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

13.6.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Antigoni Papadopoulou

27.5.2013

Behandling i udvalg

5.9.2013

18.9.2013

25.9.2013

 

Dato for vedtagelse

26.9.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

8

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Françoise Castex, Philippe De Backer, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Cecilia Wikström

UDTALELSE fra Retsudvalget (19.9.2013)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pair-ansættelse
(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

Ordfører for udtalelse: Dimitar Stoyanov

KORT BEGRUNDELSE

Forslaget drejer sig om ændring af direktiv 2005/71/EF om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning[1] og direktiv 2004/114/EF om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste[2]. Foruden at samle de to direktiver i én enkelt generel tekst tager forslaget også sigte på at udvide anvendelsesområdet, hvad angår de kategorier af personer, der er omfattet, og på at udvide visse af de rettigheder, som de pågældende statsborgere fra tredjelande nyder godt af.

Hovedformålet med forslaget er ifølge Kommissionen at forbedre EU's evne til at tiltrække højtuddannede migranter fra tredjelande. Det tilstræber derfor at erstatte de forskellige nationale bestemmelser vedrørende ansøgninger om indrejse- og opholdstilladelse med fælles bestemmelser for at forenkle procedurerne for potentielle ansøgere og involverede organisationer, og det imødekommer behovet for et fælles instrument, der gælder i hele EU, til at fremme mobiliteten inden for EU for de pågældende personer. Udvidelsen af det omarbejdede direktivs anvendelsesområde til at omfatte flere kategorier af personer, såsom lønnede praktikanter og au pairer, skal – ifølge forslagets egen ordlyd – sikre disse udsatte grupper "en solid beskyttelse mod udnyttelse".

Et af de centrale elementer i forslaget er ´"at sikre en bedre udnyttelse af det potentiale, som studerende og forskere (...) udgør" ved at gøre det lettere for dem at arbejde i EU efter at have afsluttet deres studier eller forskning. Hvis forslaget vedtages i sin oprindelige form, vil det udvide studerendes rettigheder til at arbejde på deltid, idet det samlede antal ugentlige arbejdstimer forhøjes fra 10 til 20, give forskeres familiemedlemmer ret til at søge arbejde og tillade studerende og forskere, der har afsluttet deres studier eller forskning, at blive på området i 12 måneder for at undersøge mulighederne for at få arbejde. Der er også en bestemmelse om lettelse af mobiliteten inden for EU for studerende og forskere, især dem der deltager i Erasmus Mundus- og Marie Curie-programmerne.

Et andet af forslagets nye væsentlige kendetegn er, at det gør nogle af hovedbestemmelserne vedrørende indrejse- og opholdsbetingelser bindende, hvor de ikke allerede er bindende i henhold til den eksisterende EU-lovgivning. Forslaget fastsætter, at en ansøger, som opfylder alle betingelser for indrejse i en af medlemsstaterne, skal tildeles langtidsvisum eller opholdstilladelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) De nationale myndigheder bør underrette tredjelandsstatsborgere, som i henhold til dette direktiv indgiver en ansøgning om indrejsetilladelse til medlemsstaterne, når ansøgningen er færdigbehandlet. De bør gøre det skriftligt, hurtigst muligt og inden for 60 dage eller hurtigst muligt og inden for 30 dage, hvis der er tale om forskere og studerende, som deltager i et EU-program, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, regnet fra ansøgningstidspunktet.

(30) De nationale myndigheder bør underrette tredjelandsstatsborgere, som i henhold til dette direktiv indgiver en ansøgning om indrejsetilladelse til medlemsstaterne, når ansøgningen er færdigbehandlet. De bør gøre det skriftligt, hurtigst muligt og inden for 60 dage eller hurtigst muligt og inden for 30 dage, hvis der er tale om forskere og studerende, som deltager i et EU-program, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, regnet fra ansøgningstidspunktet. Medlemsstaterne bør sikre, at der kan indgives klage for en kompetent national domstol over indirekte nægtelse af indrejsetilladelse, hvis de nationale myndigheder ikke reagerer på en ansøgning inden for de ovennævnte tidsfrister.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) der i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning betragtes som selvstændige erhvervsdrivende

(e) der i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning betragtes som udøvere af liberale erhverv eller selvstændige erhvervsdrivende

PROCEDURE

Titel

Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet erhvervsuddannelse, volontørtjeneste samt au pair-uphold (omarbejdning)

Referencer

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.4.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Dimitar Stoyanov

15.4.2013

Behandling i udvalg

29.5.2013

8.7.2013

 

 

Dato for vedtagelse

17.9.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

9

8

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Olle Schmidt

  • [1]  Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober 2005 om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning (EUT L 289 af 3.11.2005, s. 15).
  • [2]  Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste (EUT L 375 af 23.12.2004, s. 12).

PROCEDURE

Titel

Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet erhvervsuddannelse, volontørtjeneste samt au pair-ophold (omarbejdning)

Referencer

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Dato for høring af EP

25.3.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

13.6.2013

JURI

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

Ordfører

       Dato for valg

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

29.5.2013

9.7.2013

16.9.2013

 

Dato for vedtagelse

5.11.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Roberta Angelilli, Edit Bauer, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Anna Maria Corazza Bildt, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Raül Romeva i Rueda, Davor Ivo Stier

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Andrzej Grzyb, Stephen Hughes, Jens Nilsson, Marit Paulsen

Dato for indgivelse

12.11.2013