ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (Αναδιατύπωση)

12.11.2013 - (COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Cecilia Wikström
(Αναδιατύπωση – άρθρο 87 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2013/0081(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0377/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0377/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (Αναδιατύπωση)

(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0151),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 79, παράγραφος 2, στοιχεία α) και (β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0080/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, στην οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2013[1],

–   μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων[2],

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, του Κανονισμού, της 20ής Σεπτεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0377/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η υπό εξέταση πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ανάγκη που εντοπίστηκε στις εκθέσεις εφαρμογής των δύο οδηγιών για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που διαπιστώθηκαν, και να παράσχει ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο για τις διάφορες ομάδες που έρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απλουστεύσει και θα εξορθολογίσει τις ισχύουσες διατάξεις για τις διάφορες ομάδες σε μία ενιαία πράξη. Παρόλο που οι ομάδες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζουν διαφορές, εμφανίζουν και ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, γεγονός που καθιστά δυνατή την εξέτασή τους μέσω ενός κοινού νομικού πλαισίου στο επίπεδο της Ένωσης.

(2) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ανάγκη που εντοπίστηκε στις εκθέσεις εφαρμογής των δύο οδηγιών για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που διαπιστώθηκαν, τη διασφάλιση διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου και την παροχή συνεκτικού νομικού πλαισίου για τις διάφορες ομάδες που έρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απλουστεύσει και θα εξορθολογίσει τις ισχύουσες διατάξεις για τις διάφορες ομάδες σε μία ενιαία πράξη. Παρόλο που οι ομάδες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζουν διαφορές, εμφανίζουν και ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, γεγονός που καθιστά δυνατή την εξέτασή τους μέσω ενός κοινού νομικού πλαισίου στο επίπεδο της Ένωσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην προώθηση των επαφών μεταξύ των λαών και στην κινητικότητα, στοιχείων σημαντικών για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, ιδίως έναντι των χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ή των στρατηγικών εταίρων της Ένωσης. Αναμένεται να επιτρέψει την καλύτερη συμβολή σε μια παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας και των εταιρικών σχέσεων κινητικότητας που παρέχουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για διάλογο και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση και την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης.

(6) (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η μετακίνηση για τους σκοπούς που προβλέπει η παρούσα οδηγία, θα πρέπει να προάγει τη δημιουργία και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η μετακίνηση αυτή συνιστά μορφή αμοιβαίου εμπλουτισμού για τα πρόσωπα που μετακινούνται, για το κράτος καταγωγής τους και για το κράτος που τα υποδέχεται, συμβάλλει δε στη μεγαλύτερη εξοικείωση με άλλους πολιτισμούς.

(7) Η μετακίνηση για τους σκοπούς που προβλέπει η παρούσα οδηγία, θα πρέπει να προάγει τη δημιουργία και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η μετακίνηση αυτή συνιστά μορφή αμοιβαίου εμπλουτισμού για τα πρόσωπα που μετακινούνται, για το κράτος καταγωγής τους και για το κράτος που τα υποδέχεται, ενώ παράλληλα ενισχύει τους πολιτιστικούς δεσμούς και εμπλουτίζει την πολιτιστική πολυμορφία.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναδεικνύει την Ένωση ως ελκυστικό τόπο για την έρευνα και την καινοτομία και να την προωθεί στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού για προσέλκυση ταλέντων. Το άνοιγμα της Ένωσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που μπορούν να γίνουν δεκτοί για τους σκοπούς της έρευνας αποτελεί επίσης μέρος της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας». Η δημιουργία μιας ανοικτής αγοράς εργασίας για ερευνητές της Ένωσης και για ερευνητές από τρίτες χώρες επιβεβαιώθηκε επίσης ως βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), ενός ενιαίου χώρου, όπου κυκλοφορούν ελεύθερα ερευνητές, επιστημονική γνώση και τεχνολογία.

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναδεικνύει την Ένωση ως ελκυστικό τόπο για την έρευνα και την καινοτομία, να την προωθεί στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού για προσέλκυση ταλέντων, και, με τον τρόπο αυτό, να οδηγεί σε αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και των ρυθμών ανάπτυξης, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ. Το άνοιγμα της Ένωσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που μπορούν να γίνουν δεκτοί για τους σκοπούς της έρευνας αποτελεί επίσης μέρος της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας». Η δημιουργία μιας ανοικτής αγοράς εργασίας για ερευνητές της Ένωσης και για ερευνητές από τρίτες χώρες επιβεβαιώθηκε επίσης ως βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), ενός ενιαίου χώρου, όπου κυκλοφορούν ελεύθερα ερευνητές, επιστημονική γνώση και τεχνολογία.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Για να καταστεί η Ένωση ελκυστικότερη για εθνικούς ερευνητές τρίτων χωρών, τα μέλη της οικογένειας των ερευνητών, όπως ορίζονται στην οδηγία 2003/86/EΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, θα πρέπει να γίνονται δεκτά με τους ερευνητές. Θα πρέπει να επωφελούνται από διατάξεις της κινητικότητας εντός της Ένωσης και επίσης να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας

(11) Για να καταστεί η Ένωση ελκυστικότερη για εθνικούς ερευνητές τρίτων χωρών και σπουδαστές, τα μέλη της οικογένειας των ερευνητών και των σπουδαστών, όπως ορίζονται στην οδηγία 2003/86/EΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, θα πρέπει να γίνονται δεκτά με τους ερευνητές. Θα πρέπει να επωφελούνται από διατάξεις της κινητικότητας εντός της Ένωσης και επίσης να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Προκειμένου να προωθηθεί η Ευρώπη στο σύνολό της ως παγκόσμιο κέντρο αριστείας για σπουδές και κατάρτιση, πρέπει να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των ατόμων που επιθυμούν να έλθουν στην Ένωση για τους σκοπούς αυτούς. Αυτό συνάδει με τους στόχους του θεματολογίου για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης, ιδίως στο πλαίσιο της διεθνοποίησης της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτελεί η προσέγγιση των σχετικών εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών.

(14) Προκειμένου να προωθηθεί η Ευρώπη στο σύνολό της ως παγκόσμιο κέντρο αριστείας για σπουδές και κατάρτιση, πρέπει να βελτιωθούν, να απλουστευθούν και να διευκολυνθούν οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των ατόμων που επιθυμούν να έλθουν στην Ένωση για τους σκοπούς αυτούς. Αυτό συνάδει με τους στόχους του θεματολογίου για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης, ιδίως στο πλαίσιο της διεθνοποίησης της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτελεί η προσέγγιση των σχετικών εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η επέκταση και εμβάθυνση της διαδικασίας της Μπολόνια που εγκαινιάστηκε με τη διακήρυξη της Μπολόνια οδήγησε στην προοδευτική σύγκλιση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις συμμετέχουσες χώρες, αλλά και πέρα από αυτές. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εθνικές αρχές έχουν στηρίξει την κινητικότητα σπουδαστών και ακαδημαϊκού προσωπικού, και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την έχουν ενσωματώσει στο πρόγραμμα σπουδών τους. Τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται μέσω βελτιωμένων ενδοενωσιακών διατάξεων για την κινητικότητα των σπουδαστών. Ένας από τους στόχους της διακήρυξης της Μπολόνια είναι να καταστεί ανταγωνιστική και ελκυστική η ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία της Μπολόνια οδήγησε στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο εξορθολογισμός του τομέα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέστησε τις σπουδές στην Ευρώπη πιο ελκυστικές για σπουδαστές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.

(15) Η επέκταση και εμβάθυνση της διαδικασίας της Μπολόνια που εγκαινιάστηκε με τη διακήρυξη της Μπολόνια οδήγησε στην προοδευτική σύγκλιση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις συμμετέχουσες χώρες, αλλά και πέρα από αυτές. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εθνικές αρχές έχουν στηρίξει την κινητικότητα σπουδαστών και ακαδημαϊκού προσωπικού, και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την έχουν ενσωματώσει στο πρόγραμμα σπουδών τους. Τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται μέσω βελτιωμένων ενδοενωσιακών διατάξεων για την κινητικότητα των σπουδαστών. Ένας από τους στόχους της διακήρυξης της Μπολόνια είναι να καταστεί ανταγωνιστική και ελκυστική η ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία της Μπολόνια οδήγησε στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο εξορθολογισμός του τομέα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέστησε τις σπουδές στην Ευρώπη πιο ελκυστικές για σπουδαστές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Η συμμετοχή πολλών τρίτων χωρών στη διαδικασία της Μπολόνια και σε προγράμματα της Ένωσης για την κινητικότητα των σπουδαστών καθιστούν αναγκαία την καθιέρωση εναρμονισμένων και απλουστευμένων κανόνων περί κινητικότητας για τους υπηκόους των χωρών αυτών.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Μόλις πληρωθούν όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις εισδοχής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδώσουν την άδεια, δηλαδή μια θεώρηση μακράς διαμονής και/ή άδεια διαμονής, εντός καθορισμένων προθεσμιών. Εάν ένα κράτος μέλος εκδίδει άδεια διαμονής μόνο στην επικράτειά του και πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας οδηγίας σχετικά με την εισδοχή, το κράτος μέλος θα πρέπει να παράσχει στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας τις απαιτούμενες θεωρήσεις.

(22) Μόλις πληρωθούν όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις εισδοχής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδώσουν την άδεια, δηλαδή μια θεώρηση μακράς διαμονής και/ή άδεια διαμονής, εντός καθορισμένων προθεσμιών, χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις που θα παρακώλυαν ή θα ακύρωναν τη διαδικασία. Εάν ένα κράτος μέλος εκδίδει άδεια διαμονής μόνο στην επικράτειά του και πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας οδηγίας σχετικά με την εισδοχή, το κράτος μέλος θα πρέπει να παράσχει στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας τις απαιτούμενες θεωρήσεις.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Τα κράτη μέλη μπορούν να χρεώνουν στους αιτούντες το κόστος της επεξεργασίας των αιτήσεων για άδειες. Τα τέλη πρέπει να είναι ανάλογα προς τον σκοπό της διαμονής.

(25) Τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαλλαγής των υπηκόων τρίτων χωρών από τα τέλη εισόδου και διαμονής για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη απαιτούν την καταβολή τελών από τους υπηκόους τρίτων χωρών, τα τέλη αυτά πρέπει να είναι ανάλογα προς τον σκοπό της διαμονής και δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στους στόχους της οδηγίας.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Η εισδοχή μπορεί να απαγορευθεί για δεόντως αιτιολογημένους λόγους. Ειδικότερα, κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί την εισδοχή σε υπήκοο τρίτης χώρας εφόσον θεωρεί, στηριζόμενο σε εκτίμηση των δεδομένων, σε ατομική περίπτωση, ότι ο εν λόγω υπήκοος συνιστά δυνητική απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

(28) Η εισδοχή μπορεί να απαγορευθεί για δεόντως αιτιολογημένους λόγους. Ειδικότερα, κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί την εισδοχή σε υπήκοο τρίτης χώρας εφόσον θεωρεί, στηριζόμενο σε εκτίμηση των δεδομένων, σε ατομική περίπτωση, ότι ο εν λόγω υπήκοος συνιστά δυνητική απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στα κράτη μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με την αίτηση. Αυτό θα πρέπει να το πράξουν γραπτώς το συντομότερο δυνατόν και, το αργότερο εντός 60 ημερών, ή, το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 30 ημερών στην περίπτωση ερευνητών και φοιτητών που καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αίτησης.

(30) Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στα κράτη μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με την αίτηση. Αυτό θα πρέπει να το πράξουν γραπτώς το συντομότερο δυνατόν και, το αργότερο εντός 30 ημερών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αίτησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν τον αιτούντα το ταχύτερο δυνατόν σχετικά με τυχόν περαιτέρω πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται για τη διεκπεραίωση της αίτησης. Σε περίπτωση που η εθνική νομοθεσία προβλέπει διοικητική προσφυγή κατά αρνητικής απόφασης, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τον αιτούντα για την απόφασή τους εντός 30 ημερών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία άσκησης της προσφυγής.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Οι κανόνες μετανάστευσης και τα προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται. Εθνικοί ερευνητές και σπουδαστές τρίτων χωρών που καλύπτονται από τέτοια προγράμματα της Ένωσης θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται στα κράτη μέλη που προβλέπονται βάσει της άδειας που χορηγήθηκε από το πρώτο κράτος μέλος εφόσον ο πλήρης κατάλογος των εν λόγω κρατών μελών είναι γνωστός πριν από την είσοδό τους στην Ένωση. Η άδεια αυτή θα πρέπει να τους επιτρέπει να αναπτύσσουν κινητικότητα χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες ή να ολοκληρώσουν οποιεσδήποτε άλλες συναφείς με την αίτηση διαδικασίες. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να διευκολύνουν την ενδοενωσιακή κινητικότητα των εθελοντών υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον τα προγράμματα εθελοντισμού καλύπτουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

(32) Οι κανόνες μετανάστευσης και τα προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται. Εθνικοί ερευνητές και σπουδαστές τρίτων χωρών, εθελοντές και ασκούμενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη βάσει της άδειας που χορηγήθηκε από το πρώτο κράτος μέλος. Η άδεια αυτή θα πρέπει να τους επιτρέπει να αναπτύσσουν κινητικότητα χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες ή να ολοκληρώσουν οποιεσδήποτε άλλες συναφείς με την αίτηση διαδικασίες.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές υπηκόους τρίτων χωρών να καλύψουν αποτελεσματικότερα μέρος του κόστους των σπουδών τους, θα πρέπει να τους επιτρέπεται αυξημένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, ήτοι τουλάχιστον 20 ώρες ανά εβδομάδα . Η αρχή της πρόσβασης των σπουδαστών στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι γενικός κανόνας. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν υπόψη την κατάσταση των εθνικών αγορών εργασίας, αν και αυτό δεν πρέπει να συνεπάγεται κίνδυνο πλήρους άρνησης του δικαιώματος προς εργασία .

(33) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές υπηκόους τρίτων χωρών να καλύψουν αποτελεσματικότερα μέρος του κόστους των σπουδών τους, θα πρέπει να τους επιτρέπεται πλήρης πρόσβαση στην αγορά εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η αρχή της πρόσβασης των σπουδαστών στην αγορά εργασίας θα πρέπει να ισχύει ως γενικός κανόνας.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34) Στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξασφαλιστεί ικανοποιητικά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για το μέλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους σπουδαστές που αποφοιτούν στην Ένωση να παραμείνουν στην επικράτειά τους, εφόσον προτίθενται να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης ή να ιδρύσουν επιχείρηση, για 12 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της αρχικής άδειας. Θα πρέπει επίσης να προσφέρουν την εν λόγω δυνατότητα παραμονής στους ερευνητές μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού τους έργου, όπως ορίζεται στη σχετική σύμβαση υποδοχής. Τούτο δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή ίδρυσης επιχείρησης. Ενδέχεται να τους ζητηθεί να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 24.

(34) Στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξασφαλιστεί ικανοποιητικά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για το μέλλον και να υπάρχει σεβασμός και εκτίμηση για το έργο και τη συνολική συνεισφορά των σπουδαστών που αποφοιτούν στην Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους σπουδαστές αυτούς να παραμείνουν στην επικράτειά τους, εφόσον προτίθενται να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης ή να ιδρύσουν επιχείρηση, για 12 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της αρχικής άδειας. Θα πρέπει επίσης να προσφέρουν την εν λόγω δυνατότητα παραμονής στους ερευνητές μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού τους έργου, όπως ορίζεται στη σχετική σύμβαση υποδοχής. Τούτο δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή ίδρυσης επιχείρησης. Ενδέχεται να τους ζητηθεί να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 24.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36) Για να καταστεί η Ένωση πιο ελκυστική για εθνικούς ερευνητές τρίτων χωρών, σπουδαστές, μαθητές, ασκούμενους, εθελοντές και εσωτερικούς αμίσθους βοηθούς (au pair), είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 79 της Συνθήκης. Οι ομάδες αυτές έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος. Για ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει να διατηρηθούν ευνοϊκότερα δικαιώματα όσον αφορά την ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής στους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από τα δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ. Επί του παρόντος, η τελευταία προβλέπει για τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να περιορίζουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών παροχών· η δυνατότητα αυτή περιορισμού της ίσης μεταχείρισης θα μπορούσε να επηρεάσει τους ερευνητές. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το αν η Ένωση ή η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε υπηκόους τρίτης χώρας που είναι μαθητές, εθελοντές, άμισθοι ασκούμενοι και εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), οι ομάδες αυτές θα πρέπει να απολαύουν δικαιωμάτων ισότιμης μεταχείρισης με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού.

(36) Για να καταστεί η Ένωση πιο ελκυστική για εθνικούς ερευνητές τρίτων χωρών, σπουδαστές, μαθητές, ασκούμενους, εθελοντές και εσωτερικούς αμίσθους βοηθούς (au pair), είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 79 της Συνθήκης. Οι ομάδες αυτές έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος. Για ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει να διατηρηθούν ευνοϊκότερα δικαιώματα όσον αφορά την ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής στους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από τα δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ. Επί του παρόντος, η τελευταία προβλέπει για τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να περιορίζουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών παροχών· η δυνατότητα αυτή περιορισμού της ίσης μεταχείρισης θα μπορούσε να επηρεάσει τους ερευνητές. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το αν η Ένωση ή η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε υπηκόους τρίτης χώρας που είναι σπουδαστές, μαθητές, εθελοντές, άμισθοι ασκούμενοι και εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), οι ομάδες αυτές θα πρέπει να απολαύουν δικαιωμάτων ισότιμης μεταχείρισης με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42α) Κάθε κράτος μέλος οφείλει να ενημερώνει τους υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωσή τους προκειμένου να εξασφαλίζεται διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να ενθαρρύνεται η έλευσή τους στην Ένωση. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εγγράφων για τις σπουδές, τα προγράμματα ανταλλαγής και τα ερευνητικά προγράμματα, αλλά και οι ειδικές πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αιτούντος πρέπει να παρέχονται με τρόπο εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζα) «φορέας παροχής εθελοντικών υπηρεσιών», οργανισμός υπεύθυνος για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στον οποίο ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει τοποθετηθεί. Οι οργανισμοί και οι ομάδες αυτές είναι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι όπως άλλες μη κερδοσκοπικές οντότητες, π.χ. οι δημόσιες αρχές. Συμμετέχουν στη δημόσια ζωή και η δραστηριότητά τους στοχεύει, τουλάχιστον εν μέρει, στην προώθηση του δημοσίου συμφέροντος1.

 

__________________

 

1Ανακοίνωση της Επιτροπής για την προώθηση του ρόλου των σωματείων και των ιδρυμάτων στην Ευρώπη, COM(1997)0241.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) «πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας», πρόγραμμα δραστηριοτήτων έμπρακτης αλληλεγγύης που βασίζεται σε πρόγραμμα που αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος ή την Ένωση και επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος·

η) «πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας», πρόγραμμα δραστηριοτήτων έμπρακτης αλληλεγγύης που βασίζεται σε πρόγραμμα που αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος ή την Ένωση, επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος και έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα·

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ) «εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair)», ο υπήκοος τρίτης χώρας που φιλοξενείται προσωρινά από οικογένεια στο έδαφος κράτους μέλους σε αντάλλαγμα για ελαφριές οικιακές εργασίες και φροντίδα παιδιών, με σκοπό να βελτιώσει τις γλωσσικές δεξιότητες και τις γνώσεις για τη χώρα υποδοχής·

θ) «εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair)», ο υπήκοος τρίτης χώρας που φιλοξενείται προσωρινά από οικογένεια στο έδαφος κράτους μέλους, με σκοπό να βελτιώσει τις γλωσσικές δεξιότητες και τις γνώσεις του για τη χώρα υποδοχής, προσφέροντας σε αντάλλαγμα ελαφρές οικιακές εργασίες και φροντίδα παιδιών·

Αιτιολόγηση

Στον ορισμό του εσωτερικού άμισθου βοηθού, θα πρέπει να τονιστεί ως πρωταρχικό στοιχείο ο σκοπός της βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων και των γνώσεων για τη χώρα υποδοχής.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιβ α) «φορέας υποδοχής», εκπαιδευτικό ίδρυμα, ερευνητικός οργανισμός, επιχείρηση, οργανισμός επαγγελματικής κατάρτισης, οργανισμός που πραγματοποιεί ανταλλαγές μαθητών ή οργανισμός που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στον οποίο ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει τοποθετηθεί, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο στην επικράτεια ενός κράτους μέλους·

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιβ β) «οικογένεια υποδοχής», η οικογένεια που δέχεται προσωρινά τον εσωτερικό άμισθο βοηθό και τον αφήνει να μετέχει στην καθημερινή οικογενειακή της ζωή στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της οικογένειας υποδοχής και του εσωτερικού άμισθου βοηθού·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της οικογένειας υποδοχής λείπει από την πρόταση.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ) «απασχόληση», η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ρυθμιζόμενη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την καθιερωμένη πρακτική, για λογαριασμό και υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία εργοδότη·

ιδ) «απασχόληση», η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν μια μορφή εργασίας, ρυθμιζόμενη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την καθιερωμένη πρακτική, για λογαριασμό και υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία εργοδότη·

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ α) «εργοδότης», οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο ή υπό την καθοδήγηση και/ή την εποπτεία του οποίου ασκείται η απασχόληση·

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ β) «μέλη οικογένειας», οι υπήκοοι τρίτων χωρών όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ·

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών μελών να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται όσον αφορά τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25 και 29, ιδίως στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων κινητικότητας.

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών μελών να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται όσον αφορά τα άρθρα 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 και 34, ιδίως στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων κινητικότητας.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ ευνοϊκότερες διατάξεις για όλα τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην οδηγία, εκτός από εκείνα που σχετίζονται με τους γενικούς και ειδικούς όρους, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι μη εναρμονισμένοι όροι σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία,

δ) δεν συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία,

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) προσκομίζει τα απαιτούμενα από το κράτος μέλος στοιχεία που αποδεικνύουν ότι θα έχει κατά τη διάρκεια της διαμονής του επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και επαναπατρισμού, χωρίς να θίγεται η ατομική εξέταση κάθε περίπτωσης.

στ) προσκομίζει τα απαιτούμενα από το κράτος μέλος στοιχεία που αποδεικνύουν ότι θα έχει κατά τη διάρκεια της διαμονής του επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και επαναπατρισμού, χωρίς να θίγεται η ατομική εξέταση κάθε περίπτωσης. Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση των στοιχείων αυτών εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να αποδείξει ότι έχει λάβει χορηγία ή υποτροφία, ότι έχει λάβει δήλωση ανάληψης ευθύνης από οικογένεια υποδοχής ή ότι έχει λάβει οριστική πρόταση για εργασία ή ότι ο οργανισμός που πραγματοποιεί ανταλλαγές μαθητών ή το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαβίωση του μαθητή ή του εθελοντή για όλη τη διάρκεια της διαμονής του στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να δέχονται, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες, αίτηση που υποβάλλεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται ήδη στο έδαφός τους.

5. Τα κράτη μέλη εξετάζουν, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες, αίτηση που υποβάλλεται όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται ήδη στο έδαφός τους.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν την εισδοχή μαθητών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγής αποκλειστικά σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίες παρέχουν την ίδια δυνατότητα και για τους δικούς τους υπηκόους.

διαγράφεται

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικές προϋποθέσεις για τους ασκούμενους

Ειδικές προϋποθέσεις για άμισθους και έμμισθους ασκούμενους

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) έχει υπογράψει σύμβαση πρακτικής άσκησης, εγκεκριμένη ενδεχομένως από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και τις διοικητικές του πρακτικές, για θέση ασκουμένου σε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης, εγκεκριμένο από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές.

α) προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει υπογράψει σύμβαση πρακτικής άσκησης ή σύμβαση απασχόλησης, εγκεκριμένη ενδεχομένως από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και τις διοικητικές του πρακτικές, για θέση ασκουμένου σε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης, εγκεκριμένο από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) αποδεικνύει, εφόσον το απαιτεί το κράτος μέλος, την ύπαρξη προηγούμενης σχετικής εκπαίδευσης ή προσόντων ή επαγγελματικής πείρας ώστε να υπάρξει όφελος από την εργασιακή πείρα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Φαίνεται υπερβολικό να απαιτείται από τους εκπαιδευόμενους να αποδείξουν ότι έχουν παρόμοια προσόντα, δεδομένου ότι σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι ακριβώς να αποκτήσουν την απαραίτητη επαγγελματική πείρα, και άρα δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πρακτική άσκηση.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) προσκομίζει συμφωνία με τον οργανισμό του ενδιαφερομένου κράτους μέλους τον αρμόδιο για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχει, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των καθηκόντων του, των προϋποθέσεων πλαισίωσής του κατά την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων, του ωραρίου εργασίας του, των πόρων που θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύματος, μεταφοράς και για μικροέξοδά του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του, καθώς και, ενδεχομένως, της εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσει για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του,

α) προσκομίζει συμφωνία με τον οργανισμό του ενδιαφερομένου κράτους μέλους τον αρμόδιο για το πρόγραμμα/σχέδιο εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχει, η οποία περιλαμβάνει την ονομασία, τον σκοπό και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του σχεδίου εθελοντικής υπηρεσίας, περιγραφή των καθηκόντων του εθελοντή, των προϋποθέσεων πλαισίωσής του κατά την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων, του ωραρίου εργασίας του, των πόρων που θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύματος, μεταφοράς και για μικροέξοδά του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του, καθώς και, ενδεχομένως, της εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσει για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του·

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η οικογένεια υποδοχής αποδέχεται την ευθύνη για αυτόν/αυτήν καθ’ όλη την περίοδο της παρουσίας στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους, ιδίως όσον αφορά τη διαμονή, τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, τη μητρότητα ή τους κινδύνους ατυχημάτων·

(β) να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η οικογένεια υποδοχής αποδέχεται την ευθύνη για αυτόν/αυτήν καθ’ όλη την περίοδο της παρουσίας του/της στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους, ιδίως όσον αφορά τη διαμονή, τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη ή τους κινδύνους ατυχημάτων·

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για την παροχή επιπλέον αποδείξεων εκ μέρους της εσωτερικής άμισθης βοηθού ότι η οικογένεια υποδοχής θα καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τη μητρότητα φαίνεται υπερβολική.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) να προσκομίσει συμφωνία μεταξύ του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair) και της οικογένειας υποδοχής στην οποία καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών ρυθμίσεων για τα χρήματα που προβλέπεται να λάβει για τα καθημερινά έξοδα και κατάλληλων ρυθμίσεων που του επιτρέπουν να παρακολουθεί μαθήματα και να συμμετέχει στα καθημερινά οικογενειακά καθήκοντα.

γ) να προσκομίσει συμφωνία μεταξύ του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair) και της οικογένειας υποδοχής στην οποία καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών ρυθμίσεων για τα χρήματα που προβλέπεται να λάβει για τα καθημερινά έξοδα, των κατάλληλων ρυθμίσεων σχετικά με τις ώρες που αφιερώνει για να συμμετέχει στα καθημερινά οικογενειακά καθήκοντα, που αναφέρει τον μέγιστο αριθμό ωρών ανά ημέρα που μπορεί να αφιερώνονται στη συμμετοχή σε τέτοιου είδους καθήκοντα, περιλαμβανομένης της χορήγησης τουλάχιστον μιας ελεύθερης ημέρας την εβδομάδα, και του επιτρέπει να παρακολουθεί μαθήματα.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μετά τη λήψη άδειας και τη χορήγηση θεώρησης, ο φορέας υποδοχής εγγράφεται σε σύστημα διαπίστευσης, προκειμένου να διευκολυνθούν μελλοντικές διαδικασίες αιτήσεων.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδεια για σπουδαστές για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους και την ανανεώνουν εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 10. Εάν η περίοδος των σπουδών είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει λιγότερο από ένα έτος, η άδεια εκδίδεται για το διάστημα της διάρκειας των σπουδών.

2. Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδεια για σπουδαστές διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή, όταν η διάρκεια των σπουδών είναι μεγαλύτερη του ενός έτους, για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και, κατά περίπτωση, την ανανεώνουν, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 10.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χορηγούν σε μαθητές και εσωτερικούς άμισθους βοηθούς (au pair), άδεια για μέγιστη περίοδο ενός έτους.

3. Τα κράτη μέλη χορηγούν σε μαθητές και εσωτερικούς άμισθους βοηθούς (au pair), άδεια που καλύπτει όλη τη διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών ή της συμφωνίας μεταξύ του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair) και της οικογένειας υποδοχής για μέγιστη περίοδο ενός έτους.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή υπηκόου τρίτης χώρας, όπως ο πλήρης κατάλογος των κρατών μελών στα οποία σκοπεύει να μεταβεί ο ερευνητής ή σπουδαστής, σε έντυπη μορφή, ή να αποθηκεύουν τα εν λόγω δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο σημείο α) 16 του παραρτήματος του κανονισμού αυτού.

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή υπηκόου τρίτης χώρας, όπως ο πλήρης κατάλογος των κρατών μελών στα οποία έχει δηλώσει ο ερευνητής ή σπουδαστής ότι σκοπεύει να μεταβεί σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο a), σε έντυπη μορφή, ή να αποθηκεύουν τα εν λόγω δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο σημείο α) 16 του παραρτήματος του κανονισμού αυτού.

Αιτιολόγηση

Η αναγραφή του καταλόγου των κρατών μελών στα οποία ο υπήκοος τρίτης χώρας σκοπεύει να μεταβεί συνδέεται με τη χορήγηση της άδειας για τη συνολική διάρκεια της διαμονής των ερευνητών ή σπουδαστών υπηκόων τρίτων χωρών που καλύπτονται από τα προγράμματα Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 (1) (α).

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λόγοι για απόρριψη αίτησης

Λόγοι για την άρνηση χορήγησης άδειας

1. Τα κράτη μέλη απορρίπτουν αίτηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Τα κράτη μέλη αρνούνται τη χορήγηση άδειας στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν δεν πληρούνται οι γενικοί όροι που καθορίζονται στο άρθρο 6 και οι σχετικοί ειδικοί όροι που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 10 έως 16·

α) όταν δεν πληρούνται οι γενικοί όροι που καθορίζονται στο άρθρο 6 ή οι σχετικοί ειδικοί όροι που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 10 έως 16·

β) όταν τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί·

β) όταν τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί·

γ) όταν η οντότητα υποδοχής ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την διευκόλυνση της εισόδου·

 

δ) όταν η οντότητα υποδοχής έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή παράνομη απασχόληση ή δεν πληροί τις οριζόμενες στην εθνική νομοθεσία νομικές υποχρεώσεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και/ή την φορολογία ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο·

 

ε) όταν η οικογένεια υποδοχής, ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κάθε ενδιάμεσος οργανισμός που εμπλέκεται στην τοποθέτηση του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair), έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για παράβαση των όρων και/ή των στόχων απασχόλησης των εσωτερικών αμίσθων βοηθών (au pair) και/ή για παράνομη απασχόληση.

 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν αίτηση εάν η οντότητα υποδοχής φαίνεται να έχει σκοπίμως καταργήσει τις θέσεις που προσπαθεί να καλύψει μέσω της νέας αίτησης εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να χορηγήσουν άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 

α) όταν η οντότητα υποδοχής έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή παράνομη απασχόληση ή δεν πληροί τις οριζόμενες στην εθνική νομοθεσία νομικές υποχρεώσεις όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και/ή τη φορολογία ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο·

 

β) όταν η οικογένεια υποδοχής, ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κάθε ενδιάμεσος οργανισμός που εμπλέκεται στην τοποθέτηση του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair), έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για παράβαση των όρων και/ή των στόχων απασχόλησης των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) και/ή για παράνομη απασχόληση.

 

γ) όταν η οντότητα υποδοχής ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λόγοι για ανάκληση άδειας

Λόγοι για την ανάκληση ή τη μη ανανέωση άδειας

1. Τα κράτη μέλη ανακαλούν άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις :

1. Τα κράτη μέλη ανακαλούν ή αρνούνται να ανανεώσουν άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) όταν ο κάτοχος δεν πληροί πλέον τους γενικούς όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6 ή τους σχετικούς ειδικούς όρους που προβλέπονται στα άρθρα 7, 10 έως 14 ή 16·

α) όταν οι άδειες και τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί·.

β) όταν οι άδειες και τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί·.

β) όταν η διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας γίνεται για σκοπούς εκτός αυτών για τους οποίους του έχει χορηγηθεί η άδεια διαμονής.

 

γ) εφόσον η οντότητα υποδοχής δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου·

 

 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν ή να αρνούνται να ανανεώσουν άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

δ) όταν η οντότητα υποδοχής δεν πληροί τις οριζόμενες στην εθνική νομοθεσία νομικές υποχρεώσεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και/ή την φορολογία ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο·

α) όταν η οντότητα υποδοχής δεν πληροί τις οριζόμενες στην εθνική νομοθεσία νομικές υποχρεώσεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και/ή την φορολογία ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο· σε περίπτωση που αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια των σπουδών, θα πρέπει να δίνεται στον σπουδαστή εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να βρει ισοδύναμο μάθημα ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές του·

ε) όταν η οικογένεια υποδοχής, ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κάθε ενδιάμεσος οργανισμός που εμπλέκεται στην τοποθέτηση του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair), έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για παράβαση των όρων και/ή των στόχων απασχόλησης των εσωτερικών αμίσθων βοηθών (au pair) και/ή για παράνομη απασχόληση·

β) όταν η οντότητα υποδοχής έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή παράνομη απασχόληση ή δεν πληροί τις οριζόμενες στην εθνική νομοθεσία όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και/ή τη φορολογία ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο·

 

γ) εφόσον η οντότητα υποδοχής δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου·

 

δ) όταν η οικογένεια υποδοχής, ή, κατά περίπτωση, κάθε ενδιάμεσος οργανισμός που εμπλέκεται στην τοποθέτηση του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair), έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για παράβαση των όρων και/ή των στόχων απασχόλησης των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) και/ή για παράνομη απασχόληση·

 

ε) όταν η διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας γίνεται για σκοπούς εκτός αυτών για τους οποίους του έχει χορηγηθεί η άδεια διαμονής.

στ) για τους σπουδαστές, όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες που επιβάλλονται για την πρόσβαση σε οικονομική δραστηριότητα δυνάμει του άρθρου 23, ή εάν ο αντίστοιχος σπουδαστής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σχετικές σπουδές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή διοικητική πρακτική.

στ) για τους σπουδαστές, όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες που επιβάλλονται για την πρόσβαση σε οικονομική δραστηριότητα δυνάμει του άρθρου 23·

 

ζ) για τους σπουδαστές, όταν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή διοικητική πρακτική, δεν σημειώνουν ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές τους. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να ανακαλέσει ή να αρνηθεί την ανανέωση της άδειας για τον λόγο αυτό μόνο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση που βασίζεται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, το οποίο γνωμοδοτεί για την πρόοδο του σπουδαστή, εκτός αν το ίδρυμα αδυνατεί να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν άδειας για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

η) για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Οι λόγοι δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας βασίζονται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας. Οι λόγοι δημόσιας υγείας βασίζονται σε αντικειμενική ανάλυση των πραγματικών κινδύνων και δεν εφαρμόζονται με μεροληπτικό τρόπο σε σύγκριση με τους υπηκόους του οικείου κράτους μέλους.

 

2α. Όταν ένα κράτος μέλος ανακαλεί την άδεια για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ), ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει το δικαίωμα να παραμείνει στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, εάν βρει άλλη οντότητα υποδοχής ή οικογένεια υποδοχής, προκειμένου να τελειώσει τις σπουδές ή την έρευνά του ή για άλλο σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 20

διαγράφεται

Λόγοι για τη μη ανανέωση άδειας

 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να ανανεώσουν άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) όταν η άδεια και τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί·

 

β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληροί πλέον τις γενικές προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που ορίζονται στο άρθρο 6 και τους σχετικούς ειδικούς όρους που προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 και 10·

 

γ) για τους σπουδαστές, όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες που επιβάλλονται για την πρόσβαση σε οικονομική δραστηριότητα δυνάμει του άρθρου 23, ή εάν ο αντίστοιχος σπουδαστής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σχετικές σπουδές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή διοικητική πρακτική·

 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνούνται να ανανεώσουν άδεια για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας.

 

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/98/ΕΕ, οι ερευνητές υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών παροχών, όπως ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2011/98/ΕΕ, οι ερευνητές και οι σπουδαστές υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών παροχών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση από την οδηγία για την ενιαία άδεια θα πρέπει να επεκταθεί στους σπουδαστές και να περιλαμβάνει επίσης την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Μαθητές, εθελοντές, άμισθοι ασκούμενοι και εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), ανεξάρτητα από το αν τους έχει επιτραπεί να εργαστούν σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, δικαιούνται ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, με εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση στέγης όπως προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

2. Σπουδαστές, μαθητές, εθελοντές, άμισθοι ασκούμενοι και εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), ανεξάρτητα από το αν τους έχει επιτραπεί να εργαστούν σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, δικαιούνται ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, με εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση στέγης όπως προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν άδεια εισόδου και διαμονής στην επικράτεια κράτους μέλους βάσει θεώρησης για διαμονή μακράς διάρκειας δικαιούνται να έχουν ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους ως προς τα δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας περί ενιαίας άδειας δεν περιλαμβάνει ρητά τους υπηκόους τρίτων χωρών (π.χ. σπουδαστές) που εισέρχονται στην ΕΕ με θεώρηση εισόδου. Η παράλειψη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάκριση των σπουδαστών έναντι άλλων κατηγοριών. Για να καλυφθεί το κενό, τα δικαιώματα του άρθρου 21 πρέπει να καλύπτουν ρητά και αυτή την κατηγορία.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εκτός ωραρίου σπουδών και με την επιφύλαξη των κανονισμών και προϋποθέσεων που εφαρμόζονται στη σχετική δραστηριότητα εντός του κράτους μέλους υποδοχής, επιτρέπεται στους σπουδαστές να ασκούν έμμισθη δραστηριότητα, ενδέχεται δε επίσης να τους επιτρέπεται η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Η κατάσταση της αγοράς εργασίας στο κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να λαμβάνεται υπ’ όψη.

1. Εκτός ωραρίου σπουδών και με την επιφύλαξη των κανονισμών και προϋποθέσεων που εφαρμόζονται στη σχετική δραστηριότητα εντός του κράτους μέλους υποδοχής, επιτρέπεται στους σπουδαστές να ασκούν έμμισθη δραστηριότητα, ενδέχεται δε επίσης να τους επιτρέπεται η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Η κατάσταση της αγοράς εργασίας στο κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να λαμβάνεται υπ’ όψη, αλλά όχι κατά τρόπο συστηματικό ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό των σπουδαστών από την αγορά εργασίας.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά την ολοκλήρωση έρευνας ή σπουδών σε κράτος μέλος, παρέχεται στους υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα να παραμείνουν στο έδαφος του κράτους μέλους για περίοδο 12 μηνών για να αναζητήσουν απασχόληση ή να ιδρύσουν επιχείρηση, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα στοιχεία α) και γ) έως στ) του άρθρου 6. Εντός περιόδου μεγαλύτερης των 3 μηνών και μικρότερης των 6 μηνών ενδέχεται να ζητηθεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση ή ότι βρίσκονται στη διαδικασία δημιουργίας επιχείρησης. Μετά την παρέλευση περιόδου 6 μηνών ενδέχεται να ζητηθεί επιπλέον από τους υπηκόους τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν πραγματικές πιθανότητες να προσληφθούν ή να ιδρύσουν επιχείρηση.

1. Μετά την ολοκλήρωση έρευνας ή σπουδών σε κράτος μέλος, παρέχεται στους υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα να παραμείνουν στο έδαφος του κράτους μέλους για περίοδο 18 μηνών για να αναζητήσουν απασχόληση ή να ιδρύσουν επιχείρηση, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα στοιχεία α) και γ) έως στ) του άρθρου 6. Εντός περιόδου μεγαλύτερης των έξι μηνών και μικρότερης των εννέα μηνών ενδέχεται να ζητηθεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση ή ότι βρίσκονται στη διαδικασία δημιουργίας επιχείρησης. Μετά την παρέλευση περιόδου εννέα μηνών ενδέχεται να ζητηθεί επιπλέον από τους υπηκόους τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν πραγματικές πιθανότητες να προσληφθούν ή να ιδρύσουν επιχείρηση.

 

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν άδεια για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας και, κατά περίπτωση, στα μέλη της οικογένειάς του σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6, στοιχεία α) και γ) έως στ).

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέλη οικογένειας ερευνητών

Μέλη οικογένειας ερευνητών και σπουδαστών

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, η οικογενειακή επανένωση δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι ο κάτοχος της άδειας διαμονής για τους σκοπούς της έρευνας έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής ούτε ότι έχει ελάχιστη περίοδο διαμονής.

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, η οικογενειακή επανένωση δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι ο κάτοχος της άδειας διαμονής για τους σκοπούς της έρευνας ή των σπουδών έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής ούτε ότι έχει ελάχιστη περίοδο διαμονής.

2. Κατά παρέκκλιση από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 1 και από το άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα ενσωμάτωσης που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις μπορούν να εφαρμόζονται μόνον εφόσον έχει επιτραπεί η οικογενειακή επανένωση των ενδιαφερομένων.

2. Κατά παρέκκλιση από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 1 και από το άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα ενσωμάτωσης που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις μπορούν να εφαρμόζονται μόνον εφόσον έχει επιτραπεί η οικογενειακή επανένωση των ενδιαφερομένων.

3. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, οι άδειες για τα μέλη οικογένειας χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της αρχικής αίτησης για τα μέλη της οικογένειας εθνικών ερευνητών τρίτης χώρας που καλύπτονται από τα αντίστοιχα προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας.

3. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, οι άδειες για τα μέλη οικογένειας χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της αρχικής αίτησης για τα μέλη της οικογένειας εθνικών ερευνητών και σπουδαστών τρίτης χώρας που καλύπτονται από τα αντίστοιχα προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας.

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, η διάρκεια ισχύος της άδειας για τα μέλη της οικογένειας είναι η ίδια με εκείνη της άδειας που χορηγείται στον ερευνητή, εφόσον η διάρκεια ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων το επιτρέπει.

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, η διάρκεια ισχύος της άδειας για τα μέλη της οικογένειας είναι η ίδια με εκείνη της άδειας που χορηγείται στον ερευνητή ή τον σπουδαστή, εφόσον η διάρκεια ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων το επιτρέπει.

5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν καμία προθεσμία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν καμία προθεσμία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την οικογενειακή επανένωση για τους ερευνητές πρέπει να επεκταθούν και στους σπουδαστές.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαίωμα κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών για ερευνητές, σπουδαστές και έμμισθους ασκούμενους

Δικαίωμα κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών για ερευνητές, σπουδαστές, εθελοντές και ασκούμενους

1. Επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής δυνάμει της παρούσας οδηγίας, να πραγματοποιεί μέρος της έρευνας του σε άλλο κράτος μέλος, υπό τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

1. Επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής δυνάμει της παρούσας οδηγίας, να πραγματοποιεί μέρος της έρευνας του σε άλλο κράτος μέλος, υπό τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Εάν ο ερευνητής διαμένει για περίοδο έως έξι μήνες σε άλλο κράτος μέλος, η έρευνα μπορεί να διεξάγεται βάσει της σύμβασης υποδοχής που συνήφθη στο πρώτο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ερευνητής διαθέτει επαρκείς πόρους στο άλλο κράτος μέλος και ότι δεν θεωρείται από το δεύτερο κράτος μέλος ως απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

Εάν ο ερευνητής διαμένει για περίοδο έως έξι μήνες σε άλλο κράτος μέλος, η έρευνα μπορεί να διεξάγεται βάσει της σύμβασης υποδοχής που συνήφθη στο πρώτο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ερευνητής διαθέτει επαρκείς πόρους στο άλλο κράτος μέλος και ότι δεν συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία στο δεύτερο κράτος μέλος.

Εάν ο ερευνητής διαμείνει στο άλλο κράτος μέλος για περισσότερο από έξι μήνες, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν νέα σύμβαση υποδοχής για τη διεξαγωγή της έρευνας στο εν λόγω κράτος μέλος. Εάν κράτη μέλη απαιτούν άδεια για την άσκηση κινητικότητας, οι άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διαδικαστικές εγγυήσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 30. Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν από τον ερευνητή να εγκαταλείψει το έδαφός τους προκειμένου να υποβάλει αίτηση για άδεια.

Εάν ο ερευνητής διαμείνει στο άλλο κράτος μέλος για περισσότερο από έξι μήνες, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν νέα σύμβαση υποδοχής για τη διεξαγωγή της έρευνας στο εν λόγω κράτος μέλος. Εάν κράτη μέλη απαιτούν άδεια για την άσκηση κινητικότητας, οι άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διαδικαστικές εγγυήσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 29. Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν από τον ερευνητή να εγκαταλείψει το έδαφός τους προκειμένου να υποβάλει αίτηση για άδεια.

2. Για περιόδους μεγαλύτερες των τριών μηνών, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες, υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής ή ως έμμισθος ασκούμενος δυνάμει της παρούσας οδηγίας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί μέρος των σπουδών/πρακτικής άσκησης σε άλλο κράτος μέλος υπό τον όρο ότι, πριν τη μετακίνηση σε αυτό το κράτος μέλος, έχει προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην αρμόδια αρχή του δεύτερου κράτους μέλους:

2. Για περιόδους μεγαλύτερες των τριών μηνών, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες, υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής, εθελοντής ή ως ασκούμενος δυνάμει της παρούσας οδηγίας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί μέρος των σπουδών/πρακτικής άσκησης/εθελοντικής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος υπό τον όρο ότι, πριν τη μετακίνηση σε αυτό το κράτος μέλος, έχει προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην αρμόδια αρχή του δεύτερου κράτους μέλους:

α) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο·

α) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο·

β) απόδειξη ασφάλισης ασθενείας για όλους τους κινδύνους που κανονικά καλύπτονται για τους υπηκόους του οικείου κράτους μέλους·

β) απόδειξη ασφάλισης ασθενείας για όλους τους κινδύνους που κανονικά καλύπτονται για τους υπηκόους του οικείου κράτους μέλους·

γ) απόδειξη ότι έχει γίνει δεκτός από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από οντότητα υποδοχής για πρακτική άσκηση·

γ) απόδειξη ότι έχει γίνει δεκτός από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από οντότητα υποδοχής για πρακτική άσκηση ή εθελοντισμό·

δ) αποδεικτικά στοιχεία ότι κατά τη διαμονή του/της θα διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, των σπουδών και των εξόδων επαναπατρισμού.

δ) αποδεικτικά στοιχεία ότι κατά τη διαμονή του/της θα διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, των σπουδών και των εξόδων επαναπατρισμού.

3. Για την κινητικότητα των σπουδαστών και των ασκούμενων από το πρώτο κράτος μέλος σε δεύτερο κράτος μέλος, οι αρχές του δεύτερου κράτους μέλους ενημερώνουν τις αρχές του πρώτου κράτους μέλους σχετικά με την απόφασή τους. Εφαρμόζονται οι διαδικασίες συνεργασίας που ορίζονται στο άρθρο 32.

3. Για την κινητικότητα των σπουδαστών, των εθελοντών και των ασκούμενων από το πρώτο κράτος μέλος σε δεύτερο κράτος μέλος, οι αρχές του δεύτερου κράτους μέλους ενημερώνουν τις αρχές του πρώτου κράτους μέλους σχετικά με την απόφασή τους. Εφαρμόζονται οι διαδικασίες συνεργασίας που ορίζονται στο άρθρο 32.

4. Για υπήκοο τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής, μπορούν να εγκριθούν μετακινήσεις σε δεύτερο κράτος μέλος, διάρκειας άνω των έξι μηνών, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση κινητικότητας για περίοδο μεγαλύτερη από τρεις μήνες, αλλά μικρότερη από έξι μήνες. Αν κράτη μέλη απαιτούν νέα αίτηση για να χορηγήσουν άδεια άσκησης κινητικότητας για περίοδο που υπερβαίνει τους έξι μήνες, οι άδειες αυτές χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 29.

4. Για υπήκοο τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής, μπορούν να εγκριθούν μετακινήσεις σε δεύτερο κράτος μέλος, διάρκειας άνω των έξι μηνών, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση κινητικότητας για περίοδο μεγαλύτερη από τρεις μήνες, αλλά μικρότερη από έξι μήνες. Αν κράτη μέλη απαιτούν νέα αίτηση για να χορηγήσουν άδεια άσκησης κινητικότητας για περίοδο που υπερβαίνει τους έξι μήνες, οι άδειες αυτές χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 29.

5. Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν από τους σπουδαστές να εγκαταλείψουν το έδαφός τους για να υποβάλουν αιτήσεις άδειας κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών.

5. Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν από τους σπουδαστές, τους εθελοντές ή τους ασκούμενους να εγκαταλείψουν το έδαφός τους για να υποβάλουν αιτήσεις άδειας κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαιώματα για ερευνητές και σπουδαστές που καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας

Δικαιώματα για ερευνητές, εθελοντές, άμισθους και έμμισθους ασκούμενους και σπουδαστές που καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί ως ερευνητές ή σπουδαστές σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και οι οποίοι καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, άδεια που καλύπτει όλη τη διάρκεια της διαμονής τους στο οικείο κράτος μέλος, εφόσον:

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί ως ερευνητές, εθελοντές άμισθους ή έμμισθους ασκούμενους ή σπουδαστές σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και οι οποίοι καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, άδεια που καλύπτει όλη τη διάρκεια της διαμονής τους στο οικείο κράτος μέλος, εφόσον:

α) ο πλήρης κατάλογος των κρατών μελών στα οποία σκοπεύει να μεταβεί ο ερευνητής ή ο σπουδαστής έχει γίνει γνωστός πριν από την είσοδο στο πρώτο κράτος μέλος·

α) ο πλήρης κατάλογος των κρατών μελών στα οποία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να μεταβεί ο ερευνητής, ο εθελοντής, ο άμισθος ή έμμισθος ασκούμενος ή ο σπουδαστής έχει γίνει γνωστός πριν από την είσοδο στο πρώτο κράτος μέλος·

β) στην περίπτωση σπουδαστών, ο αιτών μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι έγινε δεκτός από το σχετικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να παρακολουθήσει κύκλο σπουδών.

β) στην περίπτωση σπουδαστών, ο αιτών μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι έγινε δεκτός από το σχετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα για να παρακολουθήσει κύκλο σπουδών·

 

βα) στην περίπτωση εθελοντών, ο αιτών μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι έγινε δεκτός από τον σχετικό οργανισμό ή πρόγραμμα παροχής εθελοντικών υπηρεσιών, όπως η ευρωπαϊκή υπηρεσία για την εθελοντική εργασία·

 

ββ) στην περίπτωση ασκουμένων, ο αιτών μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι έγινε δεκτός από τη σχετική οντότητα υποδοχής.

2. Η άδεια χορηγείται από το πρώτο κράτος μέλος όπου διαμένει ο ερευνητής ή ο σπουδαστής.

2. Η άδεια χορηγείται από το πρώτο κράτος μέλος όπου διαμένει ο ερευνητής, ο εθελοντής, ο άμισθος ή έμμισθος ασκούμενος ή ο σπουδαστής.

3. Όταν ο πλήρης κατάλογος των κρατών μελών δεν είναι γνωστός πριν από την είσοδο στο πρώτο κράτος μέλος:

3. Όταν ο πλήρης κατάλογος των κρατών μελών δεν είναι γνωστός πριν από την είσοδο στο πρώτο κράτος μέλος:

α) για τους ερευνητές, εφαρμόζονται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 26 για παραμονή σε άλλα κράτη μέλη για περιόδους μέχρι έξι μήνες·

α) για τους ερευνητές, εφαρμόζονται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 26 για παραμονή σε άλλα κράτη μέλη για περιόδους μέχρι έξι μήνες·

β) για τους σπουδαστές, εφαρμόζονται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 26 για παραμονή σε άλλα κράτη μέλη για περιόδους τριών έως έξι μηνών.

β) για τους σπουδαστές, τους άμισθους ή έμμισθους ασκούμενους και τους εθελοντές, εφαρμόζονται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 26 για παραμονή σε άλλα κράτη μέλη για περιόδους τριών έως έξι μηνών.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν ο ερευνητής μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27, και εφόσον η οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, τα μέλη της οικογένειάς του έχουν το δικαίωμα να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν μαζί του.

1. Όταν ο ερευνητής/η ερευνήτρια μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27, και εφόσον η οικογένειά του/της είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, τα μέλη της οικογένειάς του/της έχουν το δικαίωμα να τον/την συνοδεύσουν ή να επανενωθούν μαζί του/της.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ουδέτερη ορολογία ως προς το φύλο.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να προσφεύγει στο σύστημα κοινωνικής αρωγής του οικείου κράτους μέλους.

(β) σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου/της ιδίας και των μελών της οικογένειάς του/της, χωρίς να προσφεύγει στο σύστημα κοινωνικής αρωγής του οικείου κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ουδέτερη ορολογία ως προς το φύλο.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποφαίνονται επί του συνόλου της αίτησης, και κοινοποιούν την απόφασή τους γραπτώς στον αιτούντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που θεσπίζονται στην εθνική νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση, και εντός 30 ημερών στην περίπτωση εθνικών ερευνητών και σπουδαστών υπηκόων τρίτης χώρας που καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας.

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποφαίνονται επί του συνόλου της αίτησης, και κοινοποιούν την απόφασή τους γραπτώς στον αιτούντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που θεσπίζονται στην εθνική νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση. Σε περίπτωση που η εθνική νομοθεσία τους προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής έναντι διοικητικής αρχής, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποφασίζουν για την προσφυγή το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί προς στήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον αιτούντα για τα επιπλέον στοιχεία που τυχόν τους είναι απαραίτητα και προσδιορίζουν εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωση της αίτησης. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναστέλλεται μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές λάβουν τα εν λόγω επιπλέον στοιχεία .

2. Εάν τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί προς στήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον αιτούντα για τα επιπλέον στοιχεία που τυχόν τους είναι απαραίτητα και, κατά την καταχώριση της αίτησης, προσδιορίζουν εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωση της αίτησης. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναστέλλεται μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές λάβουν τα εν λόγω επιπλέον στοιχεία .

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κάθε απόφαση με την οποία απορρίπτεται αίτηση για άδεια κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας με τις διαδικασίες κοινοποίησης της οικείας εθνικής νομοθεσίας. Η κοινοποίηση αναφέρει ρητά τις υπάρχουσες δυνατότητες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, το εθνικό δικαστήριο ή αρχή ενώπιον των οποίων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή και την χρονική προθεσμία για την άσκησή τους.

3. Κάθε απόφαση άρνησης χορήγησης άδειας κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας με τις διαδικασίες κοινοποίησης της οικείας εθνικής νομοθεσίας. Η κοινοποίηση αναφέρει ρητά τις υπάρχουσες δυνατότητες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, το εθνικό δικαστήριο ή αρχή ενώπιον των οποίων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή και την χρονική προθεσμία για την άσκησή τους και παρέχει όλες τις σχετικές πρακτικές πληροφορίες οι οποίες διευκολύνουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικής φύσεως για λόγους συνέπειας με τον τίτλο του κεφαλαίου IV και με άλλα μέσα, όπως οι ΤΠΕ και οι οδηγίες για τους εποχιακά εργαζόμενους.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που αίτηση απορρίπτεται ή άδεια εκδοθείσα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας αναστέλλεται, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον των αρχών του οικείου κράτους μέλους .

4. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης άδειας ή αναστολής άδειας εκδοθείσας στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον των αρχών του οικείου κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικής φύσεως για λόγους συνέπειας με τον τίτλο του κεφαλαίου IV και με άλλα μέσα, όπως οι ΤΠΕ και οι οδηγίες για τους εποχιακά εργαζόμενους.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 29α

 

Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής ή θεωρήσεων σε σπουδαστές, μαθητές ή ερευνητές

 

Μεταξύ της αρχής κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την είσοδο και τη διαμονή σπουδαστών, μαθητών ή ερευνητών υπηκόων τρίτης χώρας, και εκπαιδευτικού ιδρύματος ή οργανισμού που διαχειρίζεται προγράμματα ανταλλαγής μαθητών, αναγνωρισμένου προς τούτο από το οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές, μπορεί να συνάπτεται σύμβαση για τη θέσπιση ταχείας διαδικασίας αποδοχής, στο πλαίσιο της οποίας χορηγούνται άδειες διαμονής ή θεωρήσεις στο όνομα του ενδιαφερομένου υπηκόου τρίτης χώρας.

Αιτιολόγηση

Η ταχεία διαδικασία, η οποία ήδη υφίσταται στην οδηγία για τους σπουδαστές που ισχύει σήμερα, επανεισάγεται και επεκτείνεται και στους ερευνητές.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, καθώς και το ελάχιστο ποσό μηνιαίων πόρων που απαιτούνται, τα δικαιώματα, όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την υποβολή αίτησης και τα εφαρμοστέα τέλη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους ερευνητικούς οργανισμούς που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8.

Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, καθώς και το ελάχιστο ποσό μηνιαίων πόρων που απαιτούνται, τα δικαιώματα, όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την υποβολή αίτησης και τα εφαρμοστέα τέλη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους ερευνητικούς οργανισμούς που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δυνατόν να απαιτούν από τους αιτούντες να καταβάλλουν τέλη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Το ύψος των εν λόγω τελών δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της.

Τα κράτη μέλη δυνατόν να απαιτούν από τους αιτούντες την καταβολή τελών για τη διεκπεραίωση της αίτησής τους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Το επίπεδο των εν λόγω τελών δεν πρέπει να είναι υπερβολικό ή δυσανάλογο κατά τρόπο που ενδεχομένως δυσχεραίνει την επίτευξη των στόχων της. Σε περίπτωση που τα τέλη αυτά καταβάλλονται από τον υπήκοο τρίτης χώρας, ο εν λόγω υπήκοος έχει το δικαίωμα να αποζημιωθεί από τον φορέα υποδοχής ή την οικογένεια υποδοχής, αντιστοίχως.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιτρέποντας στους υπηκόους τρίτων χωρών να υποβάλουν αίτηση και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για οιοδήποτε κράτος μέλος στην πρεσβεία ή το προξενείο του κράτους μέλους που είναι προσφορότερο για τον αιτούντα.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2]  ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα οδηγία αποτελεί αναδιατύπωση και συγχώνευση των οδηγιών 2005/71/ΕΚ, της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, και 2004/114, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία. Η νέα πρόταση προσθέτει, επίσης, δύο νέες κατηγορίες: τους έμμισθους ασκούμενους και τους εσωτερικούς άμισθους βοηθούς (au-pair). Μέχρι τώρα, οι δύο κατηγορίες δεν έχουν συμπεριληφθεί σε ένα πλαίσιο που να ρυθμίζει την κατάστασή τους. Η ένταξή τους στην παρούσα οδηγία θα συμβάλει στην πρόληψη της εκμετάλλευσης και της αδήλωτης εργασίας.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής, δεδομένου ότι αποσκοπεί στη βελτίωση των διατάξεων για τις συγκεκριμένες ομάδες υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και στην αύξηση της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ πρέπει να είναι ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά και συγχρόνως να παρέχει εγγυήσεις ίσης μεταχείρισης. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόταση αυτή αποτελεί μια καλή βάση και ένα χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη των στόχων αυτών. Χαιρετίζει τη συμπερίληψη των νέων κατηγοριών, το ότι οι διατάξεις που ήταν προαιρετικές στις οδηγίες που ισχύουν έως σήμερα καθίστανται πλέον υποχρεωτικές, την αυξημένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους σπουδαστές, τη βελτίωση των εγγυήσεων, την καθιέρωση προθεσμιών για τη διαδικασία χορήγησης άδειας και τη δυνατότητα να παραμείνουν και να υποβάλουν αίτηση για μια θέση εργασίας ή να ιδρύσουν επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας ή των σπουδών.

Η Ευρώπη σήμερα είναι αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού της και με μια δημογραφική πρόκληση. Η εκτίμηση του επιπέδου μετανάστευσης που απαιτείται για να διατηρηθούν οι αναλογίες του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό σταθερές στα επίπεδα του 2010 δείχνει ότι η ΕΕ στο σύνολό της θα χρειαστεί πάνω από 11 εκατομμύρια πρόσθετες εισροές κατά την περίοδο 2010-2020.

Η Ευρώπη μπορεί να κάποτε υπήρξε μια πολύ ελκυστική αγορά εργασίας για τους ειδικευμένους εργαζομένους σε όλο τον κόσμο, αλλά σήμερα άλλα μέρη του κόσμου είναι πολύ πιο επιτυχή στην προσέλκυση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ενώ στην ΕΕ, η περίπλοκη γραφειοκρατία και ο σκεπτικισμός απέναντι στους μετανάστες τρομάζει και απομακρύνει τους ανθρώπους.

Η Ευρώπη θα βασίζεται όλο και περισσότερο στη μετανάστευση για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης. Η ορθή διαχείριση της μετανάστευσης θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της γήρανσης του πληθυσμού και της έλλειψης δεξιοτήτων σε πολλούς τομείς. Χρειαζόμαστε μια ενεργητική πολιτική μετανάστευσης που θα προσελκύει ειδικευμένους μετανάστες από τρίτες χώρες, καθώς και ένα θεσμικό πλαίσιο που θα αξιοποιεί καλύτερα τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Αυτό θα δημιουργήσει κατάσταση αμοιβαίου οφέλους τόσο για τους μετανάστες όσο και για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Μια ενεργητική πολιτική μετανάστευσης θα καλύψει τις ελλείψεις στην αγορά εργασίας σε ορισμένες περιοχές και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δεξιότητες των μεταναστών είναι συχνά συμπληρωματικές προς τις ικανότητες των άλλων εργαζομένων και ότι δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία για τους εργοδότες και την οικονομική δραστηριότητα. Η μετανάστευση μπορεί επίσης να συμβάλει στην επιχειρηματικότητα, στην ποικιλομορφία και την καινοτομία.

Τροπολογίες

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ορθά ισορροπημένη και επιφέρει πολλές βελτιώσεις. Πιστεύει, ωστόσο, ότι κάποιες αλλαγές θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την πρόταση.

Παράλληλα με τη σύνταξη της έκθεσης, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια πρόταση οδηγίας σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική απασχόληση, και για την πρόταση οδηγίας σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης. Ορισμένα ζητήματα διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των φακέλων αυτών έχουν σημασία και για την παρούσα οδηγία και στόχος της εισηγήτριας είναι να λάβει υπόψη το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών. Ορισμένες τροποποιήσεις σε θέματα που είναι κοινά είναι: η ποσόστωση (αιτιολογική σκέψη 35), η σκόπιμη κατάργηση της θέσης από τον φορέα υποδοχής (άρθρο 18 (2)), η ευκαιρία εύρεσης μιας άλλης οντότητας υποδοχής σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας (άρθρο 19 (2α) νέο) και το ύψος των τελών (άρθρο 31).

Η δυνατότητα των κρατών μελών να επιτρέπουν ευνοϊκότερες διατάξεις δεν πρέπει να περιοριστεί στα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25 και 29. Η εισηγήτρια προτείνει την προσθήκη των άρθρων 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 και 34 στον κατάλογο.

Η πρόβλεψη για τα κράτη μέλη να ανακαλούν την άδεια δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, αλλά μάλλον προαιρετικού χαρακτήρα. Αυτό θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ανακαλούν την άδεια τους, όταν εμφανίζονται περιπτώσεις όπως αυτές που παρατίθενται, αλλά θα δώσει επίσης στο κράτος μέλος την ευελιξία να μην το πράξει, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης (άρθρο 19 (1)). Αυτός είναι και ο λόγος που η εισηγήτρια προσθέτει τροπολογία σύμφωνα με την οποία ένα κράτος μέλος διαβουλεύεται με το εκπαιδευτικό ίδρυμα πριν από την ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας με την αιτιολογία ότι ο σπουδαστής δεν έχει κάνει την αναμενόμενη πρόοδο (άρθρο 19 (1) (στ) και άρθρο 20 (1) (γ)).

Όσον αφορά την άρνηση της χορήγησης άδειας για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας, η εισηγήτρια προτείνει να προστεθεί ότι αυτό θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρο 19 (2), και άρθρο 20 (2)).

Η εισηγήτρια χαιρετίζει ιδιαίτερα την πρόταση της Επιτροπής να επιτραπεί στους υπηκόους τρίτων χωρών να παραμείνουν στο έδαφος του κράτους μέλους για ένα επαρκές χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας ή των σπουδών, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία ή να δημιουργήσουν μια επιχείρηση. Αν οι διάφοροι φορείς στην ΕΕ επενδύουν στην εκπαίδευση ενός ατόμου, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προσελκύσει αυτούς τους ανθρώπους να μείνουν. Είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να κρατήσει τους ειδικευμένους αποφοίτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εισηγήτρια προτείνει, ως εκ τούτου, την παράταση αυτής της χρονικής περιόδου σε 18 μήνες και την επέκταση της στην επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στο εν λόγω κράτος μέλος (άρθρο 24).

Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες για τα μέλη της οικογένειας των ερευνητών, τις οποίες επίσης χαιρετίζει η εισηγήτρια. Παράλληλα, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πολλοί σπουδαστές μπορεί να είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία κατά την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τους, και δεν είναι απίθανο ότι θα έχουν, επίσης, μέλη της οικογένειας που εξαρτώνται από αυτούς. Από τη στιγμή που θέλουμε να προσελκύσουμε τους σπουδαστές αυτούς στην ΕΕ, η εισηγήτρια προτείνει την επέκταση των διατάξεων για τα μέλη της οικογένειας των ερευνητών, και στους σπουδαστές (άρθρο 25).

Όσον αφορά την κινητικότητα εντός της ΕΕ, η εισηγήτρια προτείνει να επεκταθεί και στους μη αμειβόμενους ασκούμενους και τους εθελοντές (άρθρο 26).

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής ορίζει προθεσμίες για τη διαδικασία χορήγησης άδειας. Η εισηγήτρια προτείνει την αλλαγή αυτής της προθεσμίας σε 30 ημέρες, αλλά και την εισαγωγή προθεσμίας έως 30 ημερών για προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης (άρθρο 29 (1)).

Η παρούσα οδηγία για τους σπουδαστές περιλαμβάνει ένα άρθρο σχετικά με την ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής ή θεωρήσεων και η εισηγήτρια προτείνει να συμπεριληφθούν εκ νέου σε αυτή τη διαδικασία και οι σπουδαστές και οι μαθητές του σχολείου και να επεκταθεί και στους ερευνητές. Εάν ένα πρόσωπο έχει λάβει άδεια να έρθει στην ΕΕ, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να είναι δυνατόν να έχει μια γρήγορη απόφαση για την άδεια διαμονής ή τη θεώρηση, προκειμένου να διευκολυνθεί η άφιξη του (άρθρο 29α (νέο)).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ref.: D(2013)46072

Κύριο Juan Fernando López Aguilar

Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ASP 11G306

Βρυξέλλες

Θέμα:            Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (Αναδιατύπωση) (COM(2013)0151 τελικό - 2013/0081(COD))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι, εξέτασε την ως άνω πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 87 περί αναδιατύπωσης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 156 και 157, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 54, σχετικά με την τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την πρόταση αναδιατύπωσης».

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης, και σύμφωνα με τις συστάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες στην πρόταση «ή στη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας», και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Όσον αφορά την ευθυγράμμιση των διατάξεων επιτροπολογίας με τα άρθρα 290-291 στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιατύπωσης, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων τονίζει ωστόσο ότι ο νομοθέτης πρέπει να είναι πάντα ελεύθερος να λαμβάνει την τελική απόφαση σχετικά με την ανάθεση νομοθετικών και εκτελεστικών εξουσιών και δεν πρέπει ποτέ να περιορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο η κωδικοποίηση των υφισταμένων κειμένων επί των ζητημάτων αυτών παρουσιάζεται στην πρόταση.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή της στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, συνιστά στην επιτροπή σας, αρμόδια επί της ουσίας, με 23 ψήφους υπέρ και καμία αποχή[1], να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κανονισμού.

Με τιμή,

Klaus-Heiner LEHNE

Συνημμένο.: Γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας

  • [1]  Παρόντες βουλευτές : Luigi Berlinguer, Raffael Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastien Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

                                             ΠΡΟΣ      ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (Αναδιατύπωση)

COM(2013)0151 της 28.6.2013 – 2013/0081(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 23 Απριλίου 2013 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της προαναφερθείσας πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Στην εν λόγω συνεδρίαση[1], μετά από εξέταση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, καθώς και της οδηγίας 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας όρισε διά κοινής συμφωνίας, τα εξής:

1) Όσον αφορά την αιτιολογική έκθεση, για να είναι συνεπές το κείμενο αυτό με τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 6(α)(iii) της διοργανικής συμφωνίας, θα έπρεπε να διευκρινίζει ποιες διατάξεις των προηγούμενων πράξεων παραμένουν αμετάβλητες στην πρόταση.

2) Στην πρόταση αναδιατύπωσης, τα ακόλουθα τμήματα του κειμένου πρέπει να τονίζονται με γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

- στην αιτιολογική σκέψη 31, η προσθήκη των όρων «και έμμισθων ασκούμενων»·

- στο άρθρο 2, παράγραφος 1, η προσθήκη των όρων «την ανταλλαγή μαθητών», «την άμισθη πρακτική άσκηση» και «την εθελοντική εργασία»·

- στο άρθρο 3, παράγραφος 1, η προσθήκη των όρων «βάσει διαφανών κριτηρίων»·

- η απαλοιφή όλων των όρων του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο δ) της οδηγίας 2005/71/ΕΚ.

3) Η διατύπωση του άρθρου 3, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2004/114(ΕΚ θα πρέπει να υπάρχει στο σχέδιο αναδιατυπωμένου κειμένου και θα πρέπει να επισημαίνεται με διακριτικό «ουσιαστικής διαγραφής» (ήτοι διπλή διαγραφή και φαιά σκίαση).

4) Ο τίτλος του Μέρους Α θα πρέπει να τροποποιηθεί σε «Καταργούμενες οδηγίες».

Συνεπώς, κατόπιν εξέτασης της πρότασης η συμβουλευτική ομάδα εργασίας κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πέραν εκείνων που προσδιορίζονται ως ουσιαστικές τροποποιήσεις στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η Ομάδα Εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγουμένων πράξεων σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus                         Jurisconsultus                         Γενικός Διευθυντής

  • [1]  Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλωσσική έκδοση της πρότασης και εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση, που αποτελεί την πρωτότυπη έκδοση του υπό εξέταση κειμένου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (7.10.2013)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)
(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Αντιγόνη Παπαδοπούλου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια χαιρετίζει τους στόχους της παρούσας πρότασης, με την οποία η Επιτροπή ανταποκρίνεται στην εντολή της παρέχοντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη της περαιτέρω ενίσχυσης των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Πιστεύει ότι η παρούσα πρόταση λειτουργεί ως βάση που πρέπει να εμπλουτιστεί περαιτέρω με εκτενή διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. Ο στόχος της είναι να προωθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μεταφορά δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας, καθώς και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ενώ, ταυτόχρονα, να προσφέρει εγγυήσεις για την εξασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης των διαφόρων ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών. Η συντάκτρια θεωρεί ότι η βελτίωση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι ουσιώδους σημασίας για την κατάρτιση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής στην ΕΕ και για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής υποβάλλεται υπό μορφή οδηγίας για την τροποποίηση και την αναδιατύπωση των οδηγιών 2004/114/ΕΚ και 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου. Επικαιροποιεί το πολιτικό πλαίσιο και επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ορθό τρόπο τους κινδύνους και τις ελλείψεις που επισημαίνονται στις εκθέσεις εφαρμογής των δύο οδηγιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση των οφελών.

Η τροποποιημένη και αναδιατυπωμένη πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη βελτίωση των διατάξεων για τους ερευνητές, σπουδαστές, μαθητές, άμισθους ασκούμενους και εθελοντές από τρίτες χώρες. Επιπλέον, αποσκοπεί στην εφαρμογή κοινών διατάξεων σε δύο νέες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών: τους έμμισθους ασκούμενους και τους εσωτερικούς άμισθους βοηθούς (au pair), για τους οποίους δεν υπάρχει ακόμη νομικά αποδεκτή κοινή ρύθμιση.

Η ανάγκη βελτίωσης και αναδιατύπωσης της οδηγίας ενισχύεται από τις τρέχουσες περιστάσεις και προκλήσεις· η ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις τόσο δημογραφικές όσο και οικονομικές. Ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας αναμένεται να αρχίσει να συρρικνώνεται κατά τα προσεχή έτη, ενώ οι παρατηρούμενες τάσεις αύξησης της απασχόλησης, με έμφαση στο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Η ΕΕ αντιμετωπίζει επίσης μια κατάσταση «επείγουσας ανάγκης καινοτομίας». H Ευρώπη δαπανά κάθε χρόνο για την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) 0,8% του ΑΕγχΠ λιγότερο σε σχέση με τις ΗΠΑ και 1,5% λιγότερο σε σχέση με την Ιαπωνία. Αν και η αγορά της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη του κόσμου, παραμένει κατακερματισμένη και δεν είναι αρκετά φιλική στην καινοτομία. Για να εκπληρώσει τον στόχο της αύξησης των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και την εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Ευρώπη χρειάζεται κατ’ εκτίμηση ένα επιπλέον εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης στον κλάδο της έρευνας. Η μετανάστευση από χώρες εκτός της ΕΕ αποτελεί μια πηγή εισροής ατόμων υψηλής ειδίκευσης και οι ερευνητές από τρίτες χώρες αποτελούν, συγκεκριμένα, την πιο περιζήτητη ομάδα. Η ΕΕ μπορεί να προσελκύσει με ενεργό τρόπο καλά καταρτισμένους εργαζόμενους και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να αντιμετωπίσει τις ανωτέρω προκλήσεις. Η προώθηση των διαπροσωπικών επαφών και της κινητικότητας αποτελεί μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως έναντι των χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ή των στρατηγικών εταίρων της ΕΕ. Επιτρέποντας σε υπηκόους τρίτων χωρών να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις μέσω μιας περιόδου άσκησης στην Ευρώπη, ενθαρρύνει την «κυκλοφορία εγκεφάλων» και υποστηρίζει τη συνεργασία με τρίτες χώρες, πράγμα που ωφελεί τόσο τις χώρες αποστολής όσο και τις χώρες υποδοχής. Η παγκοσμιοποίηση απαιτεί ενισχυμένες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ και των ξένων αγορών, ενώ οι μετακινήσεις των ασκουμένων και των εσωτερικών άμισθων βοηθών ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, οδηγώντας σε αμοιβαίο εμπλουτισμό για τους μετανάστες, τη χώρα καταγωγής και τη χώρα υποδοχής, και σε καλύτερη αμοιβαία εξοικείωση μεταξύ των πολιτισμών.

Η συντάκτρια εκφράζει τις ανησυχίες της για το γεγονός ότι, ελλείψει σαφούς νομικού πλαισίου, υπάρχει πιθανός κίνδυνος εκμετάλλευσης στον οποίο εκτίθενται ιδιαίτερα οι έμμισθοι ασκούμενοι, οι ερευνητές και οι εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί, με τον επακόλουθο κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού, και πιστεύει ότι οι εν λόγω ανησυχίες πρέπει να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν επαρκώς.

Η συντάκτρια χαιρετίζει τον συνολικό στόχο της πρότασης της Επιτροπής να προσφέρει ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο που απευθύνεται συγκεκριμένα στις διάφορες ομάδες που μεταβαίνουν στην Ένωση από τρίτες χώρες. Αντιλαμβάνεται πλήρως τον σκοπό της απλούστευσης και του εξορθολογισμού των ισχυουσών διατάξεων για τις διάφορες ομάδες σε μία ενιαία πράξη. Τονίζει, ωστόσο, την πολυπλοκότητα του έργου αυτού, καθώς υπάρχουν πολύ περισσότερες πρόσθετες διαφορές μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών σε σύγκριση με τα λίγα κοινά χαρακτηριστικά τους. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια προτείνει μερικές αλλαγές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την πρόταση και να στηρίξουν τους στόχους της.

Τροποποιήσεις

Η συντάκτρια εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής από την άποψη της απασχόλησης. Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή είναι ασαφές και ευνοεί τις γενικεύσεις, αναμειγνύοντας διάφορες σχέσεις απασχόλησης που ισχύουν υπό διαφορετικούς όρους για τους έμμισθους ασκούμενους, τους ερευνητές, τους εσωτερικούς άμισθους βοηθούς και τους σπουδαστές. Επιπλέον, δεν κάνει σαφείς διακρίσεις και αναφορές για την ενίσχυση της σχέσης απασχόλησης των εν λόγω ομάδων όσον αφορά τις συμβάσεις εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία.

Ως εκ τούτου, η συντάκτρια αντιμετώπισε ένα διπλό δίλημμα:

α) να ζητήσει τη διαγραφή των έμμισθων ασκούμενων, των ερευνητών και των εσωτερικών άμισθων βοηθών από την παρούσα οδηγία, υποβάλλοντας μια οριζόντια τροπολογία συνοδευόμενη από αιτιολόγηση και ζητώντας από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις κατηγορίες αυτές σε διαφορετική οδηγία ή οδηγίες. Στο άρθρο 2, η συντάκτρια προτείνει να εξαιρεθούν για λόγους σαφήνειας όλες οι κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών που καλύπτονται ήδη από άλλες ισχύουσες οδηγίες (έμμισθοι ασκούμενοι-άτομα που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς, κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ, εποχιακοί και αποσπασμένοι εργαζόμενοι).

β) η εναλλακτική λύση ήταν η τροποποίηση του κειμένου της αναδιατυπωμένης οδηγίας, συμπληρώνοντας όλα τα πιθανά κενά ώστε να παρασχεθεί ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης, παρόμοιο και σύμφωνο με τις οδηγίες που έχουν ήδη εγκριθεί (μπλε κάρτα, ενιαία άδεια) ή που βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση (ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις, εποχιακοί εργαζόμενοι). Η συντάκτρια κατέληξε σε αυτήν την επιλογή.

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση έχει διευρύνει, ως γνωστόν, το κοινωνικό και οικονομικό χάσμα μεταξύ των κρατών μελών της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης, οδηγώντας σε διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές στην ΕΕ. Οι μεταναστευτικές ροές θέτουν μεγάλο πρόβλημα στο πλαίσιο αυτό, δημιουργώντας επιπλέον οικονομικό βάρος όταν δεν ρυθμίζονται επαρκώς.

Δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών της αγοράς εργασίας σε πολλά κράτη μέλη και των υφιστάμενων προβλημάτων του κοινωνικού ντάμπιγκ στην εσωτερική αγορά, ο στόχος της συντάκτριας είναι διπλός: η ενίσχυση των αγορών εργασίας ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση στις δεξιότητες που ελλείπουν και η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων από το εσωτερικό της ΕΕ και από τρίτες χώρες. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις για ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας και να διασφαλιστούν ταυτόχρονα οι συνθήκες για την είσοδο ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η συντάκτρια υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες για μια καλά διαχειριζόμενη και προδραστική μεταναστευτική πολιτική με στόχο την προσέλκυση υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση στην ΕΕ. Πιστεύει, ωστόσο, ότι οι προτάσεις για τη συμπερίληψη στις υποχρεωτικές κατηγορίες των διατάξεων για τους έμμισθους ασκούμενους και τους εσωτερικούς άμισθους βοηθούς πρέπει να βασίζονται σε ένα ευρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει την κοινωνική προστασία και την ίση μεταχείριση. Περαιτέρω διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των μελών της οικογενείας επιλέξιμων προσώπων ή άλλες διατάξεις για την παράταση του καθεστώτος διαμονής ερευνητών μετά την ολοκλήρωση των τρεχουσών δραστηριοτήτων τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και να μην θίγουν την ικανότητα των κρατών μελών να ρυθμίζουν τα εν λόγω ζητήματα.

Εξάλλου, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι τα τρέχοντα επίπεδα ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου κοινωνικοοικονομική κρίση, η οποία αναγκάζει τους υπηκόους της ΕΕ να αναζητούν εργασία εκτός των συνόρων της.

Η συντάκτρια προέβη σε πολλές τροποποιήσεις στις αιτιολογικές σκέψεις, ώστε να διασφαλίσει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών απολαμβάνουν ίσα κοινωνικά δικαιώματα (αιτιολογική σκέψη 7), ότι ενθαρρύνεται η «κυκλοφορία εγκεφάλων» και αποφεύγεται η διαρροή επιστημονικού δυναμικού (αιτιολογική σκέψη 8α). Άλλες τροπολογίες αποσκοπούν στην αποσαφήνιση της αμοιβαιότητας και της νομικής βάσης των συμφωνιών υποδοχής για τους ερευνητές (αιτιολογική σκέψη 9α), μεταφέροντας τη διατύπωση των υφιστάμενων οδηγιών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ενότητα των μελών της οικογενείας των ερευνητών (αιτιολογική σκέψη 11) και καθορίζοντας τις προϋποθέσεις για τη συμπερίληψη των διδακτορικών σπουδαστών ως ερευνητών (αιτιολογική σκέψη 12). Με μια σειρά συμπληρωματικών τροπολογιών αντιμετωπίζονται τα ακόλουθα ζητήματα: κατώτατα όρια μισθού (αιτιολογική σκέψη 12α)· το καθεστώς των εσωτερικών άμισθων αμοιβών (αιτιολογικές σκέψεις 19, 21, 22)· οι συμβάσεις απασχόλησης (αιτιολογική σκέψη 23)· η οικονομική κατάσταση του αιτούντος και τα συναφή τέλη για την επεξεργασία των αιτήσεων και τη χορήγηση αδειών (αιτιολογική σκέψη 25)· οι προϋποθέσεις παράτασης της περιόδου διαμονής σε ένα νέο κράτος μέλος (αιτιολογική σκέψη 31)· η πρόσβαση των σπουδαστών στην αγορά εργασίας (αιτιολογικές σκέψεις 33, 33α, 33β, 33γ)· οι προϋποθέσεις πρόσβασης των σπουδαστών/ερευνητών στην αγορά εργασίας (αιτιολογική σκέψη 34).

Η συντάκτρια της EMPL εστίασε κατά κύριο λόγο σε καίρια ζητήματα που περιλαμβάνονται στα άρθρα 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 31 (καθώς η προθεσμία για την υποβολή της παρούσας γνωμοδότησης ήταν πολύ πιεστική).

Στο άρθρο 3 δίδεται έμφαση στην αποσαφήνιση των ορισμών αναφορικά με τους «έμμισθους ασκούμενους», τους «εσωτερικούς άμισθους βοηθούς», την «αμοιβή», την «απασχόληση», τον «εργοδότη», τα «μέλη της οικογενείας», τους «τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», τους «άμισθους» ασκούμενους και την «οικογένεια υποδοχής».

Στο άρθρο 7 εισάγεται το σκεπτικό της αυστηρής σχέσης απασχόλησης μεταξύ του ερευνητή και του ακαδημαϊκού ιδρύματος, με στόχο την προστασία και των δύο μερών, υποστηρίζοντας διατάξεις που περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες οδηγίες για τους ερευνητές και την μπλε κάρτα.

Στο άρθρο 12 αποσαφηνίζονται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση διαμονής σε ένα κράτος μέλος σε άμισθους ή έμμισθους ασκούμενους υπηκόους τρίτων χωρών, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη συμφωνία άσκησης ή στη σύμβαση απασχόλησης και στα προηγούμενα προσόντα ανώτερης εκπαίδευσης.

Στο άρθρο 14 δίδεται έμφαση στο ειδικό καθεστώς των εσωτερικών άμισθων βοηθών και στη σημασία μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας με μια οικογένεια υποδοχής, προκειμένου να διασφαλίζονται οι συνθήκες εργασίας τους και η κοινωνική τους κάλυψη στην επικράτεια της ΕΕ, αποφεύγοντας την εκμετάλλευσή τους. Η συντάκτρια τονίζει την ανάγκη έκδοσης συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών και μιας ειδικής οδηγίας για τη ρύθμιση του κλάδου των εσωτερικών άμισθων βοηθών. Διαγράφει τη λέξη «μητρότητα» προς αποφυγή καταστάσεων κατάχρησης του κανονισμού και επεκτείνει την αρμοδιότητα της οικογένειας υποδοχής για την παροχή έκτακτης βοήθειας στους εσωτερικούς άμισθους βοηθούς.

Στο άρθρο 21 διασφαλίζονται τα δικαιώματα ίσης μεταχείρισης των ερευνητών υπηκόων τρίτων χωρών όσον αφορά κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης.

Στο άρθρο 23 υπογραμμίζεται ότι οι μέγιστες επιτρεπόμενες ώρες εργασίας την εβδομάδα ή ημέρες ή μήνες ετησίως για τους εργαζόμενους σπουδαστές δεν πρέπει να είναι λιγότερες από 10 ώρες τη βδομάδα.

Στο άρθρο 24 η συντάκτρια υποστηρίζει την άποψη ότι ζητήματα όπως η παράταση του καθεστώτος διαμονής για ερευνητές και σπουδαστές σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να είναι προαιρετικά και να παραμείνουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές επίπεδο εναρμόνισης όσον αφορά τον όγκο των εισδοχών-ποσοστώσεων.

Στο άρθρο 25 η συντάκτρια υποστηρίζει ότι οι παρεκκλίσεις που θεσπίζονται όσον αφορά το δικαίωμα επανένωσης οικογενειών δεν πρέπει να αντιβαίνουν στην ιδέα της διαρροής επιστημονικού δυναμικού στις τρίτες χώρες καταγωγής και θα πρέπει να συνάδουν πάντοτε με τις αξίες και τις αρχές που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη.

Στα άρθρα 27 και 28 εισάγεται ουδέτερη ως προς το φύλο ορολογία σχετικά με τα δικαιώματα των ερευνητών και των σπουδαστών που καλύπτονται από ενωσιακά προγράμματα κινητικότητας και διαμονής σε δεύτερο κράτος μέλος.

Στο άρθρο 31 η συντάκτρια ενισχύει την ιδέα της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τα τέλη που θα πρέπει να καταβάλλουν οι αιτούντες για τις αιτήσεις τους· τα τέλη αυτά πρέπει να είναι ανάλογα της οικονομικής τους κατάστασης ή δυνατότητας, με ιδιαίτερη εστίαση στις άμισθες κατηγορίες, όπως οι άμισθοι ασκούμενοι και οι εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Οι ελλείψεις που επισημαίνονται στις εκθέσεις εφαρμογής των δύο οδηγιών αφορούν κυρίως τους όρους εισδοχής, τα δικαιώματα, τις διαδικαστικές εγγυήσεις, την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών, διατάξεις για την ενδοενωσιακή κινητικότητα, καθώς και την έλλειψη εναρμόνισης, καθώς παρέμενε προαιρετική για τα κράτη μέλη η κάλυψη ορισμένων ομάδων, όπως οι εθελοντές, οι μαθητές και οι άμισθοι ασκούμενοι. Μεταγενέστερες ευρύτερες διαβουλεύσεις εστιάστηκαν επίσης στην ανάγκη για βελτιωμένες δυνατότητες αναζήτησης απασχόλησης για ερευνητές και σπουδαστές και για καλύτερη προστασία των εσωτερικών αμίσθων βοηθών (au pair) και των έμμισθων ασκούμενων, τομείς που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες πράξεις.

(4) Οι ελλείψεις που επισημαίνονται στις εκθέσεις εφαρμογής των δύο οδηγιών για τους υπηκόους τρίτων χωρών αφορούν κυρίως τους όρους εισδοχής, τα δικαιώματα, τις διαδικαστικές εγγυήσεις, την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών, διατάξεις για την ενδοενωσιακή κινητικότητα, καθώς και την έλλειψη ελάχιστου επιπέδου εναρμόνισης, καθώς παρέμενε προαιρετική για τα κράτη μέλη η κάλυψη ορισμένων ομάδων, όπως οι εθελοντές, οι μαθητές και οι άμισθοι ασκούμενοι. Μεταγενέστερες ευρύτερες διαβουλεύσεις εστιάστηκαν επίσης στην ανάγκη για βελτιωμένες δυνατότητες αναζήτησης απασχόλησης για ερευνητές και σπουδαστές και για καλύτερη προστασία των εσωτερικών αμίσθων βοηθών (au pair) και των έμμισθων ασκούμενων, τομείς που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες πράξεις.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να ευνοεί τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού από αναδυόμενες ή αναπτυσσόμενες χώρες· ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν υποστηρικτικά μέτρα και να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη στήριξη της επανένταξης των ερευνητών στις χώρες καταγωγής τους. Επιτρέποντας σε υπηκόους τρίτων χωρών να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις μέσω μιας περιόδου άσκησης στην Ένωση, η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει μια αμοιβαία την «κυκλοφορία εγκεφάλων» για την παροχή αμοιβαίων οφελών και όχι τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού από τις τρίτες χώρες καταγωγής.

Αιτιολόγηση

Επιτρέποντας σε υπηκόους τρίτων χωρών να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις μέσω μιας περιόδου άσκησης στην Ευρώπη, η Επιτροπή ενθαρρύνει την «κυκλοφορία εγκεφάλων» για την παροχή αμοιβαίων οφελών και όχι τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού από τις τρίτες χώρες καταγωγής.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Η διαδικασία εισδοχής για τους ερευνητές θα πρέπει να βασίζεται καταρχήν σε μια αμοιβαία, νομικά δεσμευτική και έγκυρη συμφωνία υποδοχής μεταξύ του ερευνητή από την τρίτη χώρα και του ερευνητικού οργανισμού υποδοχής και να καθορίζεται, όπου αρμόζει, από μια σχέση απασχόλησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κράτους μέλους ή/και να διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους. Ως εκ τούτου, πρέπει να απαιτείται εκτός από την άδεια διαμονής και άδεια εργασίας.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Για να καταστεί η Ένωση ελκυστικότερη για εθνικούς ερευνητές τρίτων χωρών, τα μέλη της οικογένειας των ερευνητών, όπως ορίζονται στην οδηγία 2003/86/EΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, θα πρέπει να γίνονται δεκτά με τους ερευνητές. Θα πρέπει να επωφελούνται από διατάξεις της κινητικότητας εντός της Ένωσης και επίσης να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας

(11) Για να καταστεί η Ένωση ελκυστικότερη για εθνικούς ερευνητές τρίτων χωρών με υψηλή εκπαίδευση και ειδίκευσηείναι ουσιώδους σημασίας η υποστήριξη της οικογενειακής ενότητας των μελών της οικογένειας των ερευνητών· τα μέλη της οικογένειας των ερευνητών θα πρέπει να απολαμβάνουν, όπως ορίζεται στην οδηγία 2003/86/EΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης και διατάξεις της κινητικότητας εντός της Ένωσης. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας που παρέχεται στα μέλη της οικογενείας επιλέξιμων υπηκόων τρίτων χωρών δεν επηρεάζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να ρυθμίζει την εν λόγω πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των αγορών εργασίας τους. Ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να θεσπίζουν προϋποθέσεις και μέτρα ενσωμάτωσης, όπως εκμάθηση γλωσσών. Ωστόσο, το δικαίωμα επανένωσης της οικογενείας δεν θα πρέπει να παρέχεται ως επιπλέον κίνητρο που ενθαρρύνει τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού από τις τρίτες χώρες καταγωγής.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αντικατοπτρίζει τη διατύπωση της οδηγίας σχετικά με την μπλε κάρτα.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αντιμετωπίζουν τους υποψήφιους διδάκτορες ως ερευνητές.

(12) Θα πρέπει να διατηρηθούν οι παραδοσιακές οδοί εισδοχής, όπως η απασχόληση και η άσκηση, για τους διδακτορικούς σπουδαστές που διεξάγουν ερευνητικό έργο ως σπουδαστές· σε ειδικές περιπτώσεις, οι εν λόγω διδακτορικοί σπουδαστές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα κράτη μέλη ως ερευνητές. Επιπλέον, όπως χρειάζεται και κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να θεωρήσουν άλλα εκπαιδευτικά διπλώματα ή πρακτική πείρα ως επαρκή για συγκεκριμένους ερευνητικούς σκοπούς.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Οι άδειες θα πρέπει να αναφέρουν το καθεστώς του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν ισοδυναμεί με πρόσθετους όρους.

(23) Οι άδειες θα πρέπει να αναφέρουν το νομικό καθεστώς και την οικογενειακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, πιθανές συμβάσεις απασχόλησης, προσφορές άμισθης άσκησης, τη φύση των σπουδών και τυχόν εθελοντική εργασία που έχει συμφωνηθεί, καθώς και τα αντίστοιχα ερευνητικά ή άλλου είδους προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν ισοδυναμεί με πρόσθετους όρους.

Αιτιολόγηση

Το νομικό καθεστώς και η οικογενειακή κατάσταση παραπέμπουν στην υπηκοότητα του προσώπου και στην οικογενειακή του/της θέση που συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα επανένωσης της οικογενείας.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Τα κράτη μέλη μπορούν να χρεώνουν στους αιτούντες το κόστος της επεξεργασίας των αιτήσεων για άδειες. Τα τέλη πρέπει να είναι ανάλογα προς τον σκοπό της διαμονής.

(25) Τα κράτη μέλη μπορούν να χρεώνουν στους αιτούντες το κόστος της επεξεργασίας των αιτήσεων για άδειες. Ωστόσο, προκειμένου να υπογραμμιστεί ο χαρακτήρας ευμενούς υποδοχής της παρούσας οδηγίας και ταυτόχρονα να αποφευχθεί οποιαδήποτε αποτρεπτική επίπτωση, τα τέλη πρέπει να είναι ανάλογα προς τον σκοπό της διαμονής, και πρέπει να είναι δυνατή η επιστροφή τους από την οντότητα ή την οικογένεια υποδοχής στην περίπτωση των άμισθων ασκούμενων και εσωτερικών άμισθων βοηθών.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στα κράτη μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με την αίτηση. Αυτό θα πρέπει να το πράξουν γραπτώς το συντομότερο δυνατόν και, το αργότερο εντός 60 ημερών, ή, το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 30 ημερών στην περίπτωση ερευνητών και φοιτητών που καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αίτησης.

(30) Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στα κράτη μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με την αίτηση. Αυτό θα πρέπει να το πράξουν γραπτώς το συντομότερο δυνατόν και, το αργότερο εντός 90 ημερών, ή, το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 45 ημερών στην περίπτωση ερευνητών και φοιτητών που καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αίτησης.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Η ενδοενωσιακή κινητικότητα των εθνικών ερευνητών, σπουδαστών και έμμισθων ασκούμενων, υπηκόων τρίτων χωρών πρέπει να διευκολυνθεί. Για τους ερευνητές, η παρούσα οδηγία αναμένεται να βελτιώσει τους κανόνες σχετικά με την περίοδο για την οποία η χορηγηθείσα από το πρώτο κράτος μέλος άδεια θα πρέπει να καλύπτει τη διαμονή σε δεύτερο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται νέα σύμβαση υποδοχής. Πρέπει να σημειωθούν βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την κατάσταση των σπουδαστών και τη νέα ομάδα των έμμισθων ασκούμενων, επιτρέποντάς τους να διαμείνουν σε δεύτερο κράτος μέλος για περιόδους από τρεις έως έξι μήνες, εφόσον πληρούν τους γενικούς όρους που προβλέπει η παρούσα οδηγία. Για εθνικούς ασκούμενους τρίτων χωρών που έρχονται στην Ένωση ως ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενοι, πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές ενδοενωσιακές διατάξεις κινητικότητας που έχουν εκπονηθεί σε συνάρτηση με τη φύση της μετάθεσής τους, σύμφωνα με την [οδηγία 2013/xx/EΕ για τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις].

(31) Για τους ερευνητές, η παρούσα οδηγία αναμένεται να βελτιώσει τους κανόνες σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης της ρητώς καθορισμένης περιόδου για την οποία η χορηγηθείσα από το πρώτο κράτος μέλος άδεια θα μπορούσε να καλύπτει τη διαμονή σε δεύτερο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται νέα σύμβαση υποδοχής· αυτό θα απαιτούσε, ωστόσο, τη συγκατάθεση του νέου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι η εν λόγω παράταση συμπεριλαμβανόταν στην αρχική σύμβαση απασχόλησης στο πλαίσιο των συγκεκριμένων αναγκών του ερευνητικού προγράμματος. Πρέπει να σημειωθούν βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την κατάσταση των σπουδαστών και τη νέα ομάδα των έμμισθων ασκούμενων, επιτρέποντάς τους να διαμείνουν σε δεύτερο κράτος μέλος για σαφώς καθορισμένες περιόδους από τρεις έως έξι μήνες, εφόσον πληρούν τους γενικούς όρους που προβλέπει η παρούσα οδηγία και έχουν θεσπιστεί επαρκή μέτρα προς αποφυγή πιθανών κινδύνων καταχρήσεων. Για εθνικούς ασκούμενους τρίτων χωρών που έρχονται στην Ένωση ως ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενοι, πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές ενδοενωσιακές διατάξεις κινητικότητας που έχουν εκπονηθεί σε συνάρτηση με τη φύση της μετάθεσής τους, σύμφωνα με την [οδηγία 2013/xx/EΕ για τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις].

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33β) Δεν θα πρέπει να αποκλείεται η δυνατότητα απασχόλησης άνω των 10 ωρών την εβδομάδα, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο δίκαιο κάθε κράτους μέλους σε ανέργους με τα ίδια προσόντα.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34) Στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξασφαλιστεί ικανοποιητικά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για το μέλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους σπουδαστές που αποφοιτούν στην Ένωση να παραμείνουν στην επικράτειά τους, εφόσον προτίθενται να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης ή να ιδρύσουν επιχείρηση, για 12 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της αρχικής άδειας. Θα πρέπει επίσης να προσφέρουν την εν λόγω δυνατότητα παραμονής στους ερευνητές μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού τους έργου, όπως ορίζεται στη σχετική σύμβαση υποδοχής. Τούτο δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή ίδρυσης επιχείρησης. Ενδέχεται να τους ζητηθεί να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 24.

(34) Προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα των κρατών μελών ως προορισμών για σπουδές, και στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξασφαλιστεί ικανοποιητικά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για το μέλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν διακριτική ευχέρεια να επιτρέπουν στους σπουδαστές που αποφοιτούν στην Ένωση να παραμείνουν στην επικράτειά τους, εφόσον προτίθενται να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης ή να ιδρύσουν επιχείρηση, για έξι μήνες κατ' ελάχιστο και κατά μέγιστο για δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της αρχικής άδειας. Θα πρέπει επίσης να είναι ελεύθερα να προσφέρουν την εν λόγω δυνατότητα παραμονής στους ερευνητές μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού τους έργου, ανάλογα με τη σχετική σύμβαση υποδοχής, τη σύμβαση απασχόλησης και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας των επιμέρους κρατών μελών. Τούτο δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή ίδρυσης επιχείρησης, αλλά απόφαση των κρατών μελών να δεχθούν υπό ορισμένους όρους, καθώς και αίτηση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 24.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36) Για να καταστεί η Ένωση πιο ελκυστική για εθνικούς ερευνητές τρίτων χωρών, σπουδαστές, μαθητές, ασκούμενους, εθελοντές και εσωτερικούς αμίσθους βοηθούς (au pair), είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 79 της Συνθήκης. Οι ομάδες αυτές έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος. Για ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει να διατηρηθούν ευνοϊκότερα δικαιώματα όσον αφορά την ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής στους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από τα δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ. Επί του παρόντος, η τελευταία προβλέπει για τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να περιορίζουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών παροχών· η δυνατότητα αυτή περιορισμού της ίσης μεταχείρισης θα μπορούσε να επηρεάσει τους ερευνητές. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το αν η Ένωση ή η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε υπηκόους τρίτης χώρας που είναι μαθητές, εθελοντές, άμισθοι ασκούμενοι και εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), οι ομάδες αυτές θα πρέπει να απολαύουν δικαιωμάτων ισότιμης μεταχείρισης με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού.

(36) Για να καταστεί η Ένωση πιο ελκυστική για εθνικούς ερευνητές τρίτων χωρών, σπουδαστές, μαθητές, έμμισθους ή άμισθους ασκούμενους, εθελοντές και εσωτερικούς αμίσθους βοηθούς (au pair), είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 79 της Συνθήκης. Οι σπουδαστές πρέπει να εξακολουθούν να καλύπτονται από την οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος με τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις που ισχύουν βάσει εκείνης της οδηγίας. Για ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών σε απασχόληση θα πρέπει να διατηρηθούν ευνοϊκότερα δικαιώματα όσον αφορά την ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής στους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από τα δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ. Επί του παρόντος, η τελευταία προβλέπει για τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να περιορίζουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών παροχών· η δυνατότητα αυτή περιορισμού της ίσης μεταχείρισης θα μπορούσε να επηρεάσει τους ερευνητές. Ίση μεταχείριση βάσει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ πρέπει επίσης να ισχύει για άλλες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μόνο εάν θεωρούνται από το κράτος μέλος ότι είναι εργαζόμενοι σε απασχόληση. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το αν η Ένωση ή η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε υπηκόους τρίτης χώρας που είναι μαθητές, εθελοντές, έμμισθοι και άμισθοι ασκούμενοι και εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), οι ομάδες αυτές θα πρέπει να απολαύουν δικαιωμάτων ισότιμης μεταχείρισης με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) «έμμισθος ασκούμενος», ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος κράτους μέλους για περίοδο πρακτικής άσκησης για την οποία λαμβάνει αμοιβή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους·

(στ) «έμμισθος ασκούμενος», ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατέχει προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή προσόντα, είναι ασκούμενος εργαζόμενος για λόγους εξέλιξης της σταδιοδρομίας, ή στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του/της, εργάζεται στο πλαίσιο σύμβασης απασχόλησης και έχει γίνει δεκτός στο έδαφος κράτους μέλους για περίοδο πρακτικής άσκησης για την οποία λαμβάνει αμοιβή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους και/ή την ισχύουσα συλλογική σύμβαση·

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(θ) «εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair)», ο υπήκοος τρίτης χώρας που φιλοξενείται προσωρινά από οικογένεια στο έδαφος κράτους μέλους σε αντάλλαγμα για ελαφριές οικιακές εργασίες και φροντίδα παιδιών, με σκοπό να βελτιώσει τις γλωσσικές δεξιότητες και τις γνώσεις για τη χώρα υποδοχής·

(θ) «εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair)», ο ενήλικος ηλικίας 18 έως 30, υπήκοος τρίτης χώρας, που φιλοξενείται προσωρινά από οικογένεια υποδοχής στο έδαφος κράτους μέλους, για καθορισμένη χρονική περίοδο κατά την οποία βελτιώνει τις γλωσσικές του δεξιότητες και τις πολιτιστικές γνώσεις του για τη χώρα υποδοχής, σε αντάλλαγμα για ελαφρές οικιακές εργασίες και/ή τη φροντίδα παιδιών·

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ιγ) «αμοιβή», η πληρωμή, ανεξαρτήτως της μορφής που παίρνει, η οποία λαμβάνεται για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και θεωρείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την καθιερωμένη πρακτική ως συστατικό στοιχείο της σχέσης απασχόλησης·

(ιγ) «αμοιβή», το ημερομίσθιο ή ο μισθός και οποιοδήποτε άλλο αντίτιμο, μετρητοίς ή σε είδος, που λαμβάνει ένας εργαζόμενος απευθείας για την απασχόλησή του από τον εργοδότη του και το οποίο είναι ισοδύναμο με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και θεωρείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την καθιερωμένη πρακτική ως συστατικό στοιχείο της σχέσης απασχόλησης·

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ιδ) «απασχόληση», η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ρυθμιζόμενη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την καθιερωμένη πρακτική, για λογαριασμό και υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία εργοδότη·

(ιδ) «απασχόληση», η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν μια μορφή εργασίας, ρυθμιζόμενη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την καθιερωμένη πρακτική, για λογαριασμό και υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία εργοδότη· δηλώνει νόμιμη σύμβαση μεταξύ δύο μερών, του εργοδότη και του εργαζόμενου, μέσω της οποίας δημιουργούνται αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη·

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιδα) «εργοδότης», οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο ή υπό την καθοδήγηση ή/και εποπτεία του οποίου παρέχεται απασχόληση·

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιδβ) «μέλη της οικογένειας», οι υπήκοοι τρίτων χωρών όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ·

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών μελών να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται όσον αφορά τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25 και 29, ιδίως στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων κινητικότητας .

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών μελών να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) έχει ασφάλιση ασθενείας για κάθε κίνδυνο κατά του οποίου έχουν συνήθως κάλυψη οι υπήκοοι του συγκεκριμένου κράτους μέλους,

(γ) έχει ασφάλιση ασθενείας για τους κινδύνους κατά των οποίων έχουν συνήθως κάλυψη οι υπήκοοι του συγκεκριμένου κράτους μέλους,

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στα) παρέχει τη διεύθυνσή του στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους·

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει τη διατύπωση άλλων οδηγιών σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) να υποβάλλει σύμβαση υποδοχής υπογεγραμμένη με ερευνητικό οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 2·

(α) να υποβάλλει έγκυρη σύμβαση υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης σύμβασης εργασίας ή δεσμευτικής προσφοράς εργασίας ή πιστοποιητικού υποτροφίας ως ερευνητής, προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία και υπογεγραμμένη με ερευνητικό οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 2·

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να δέχονται, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες, αίτηση που υποβάλλεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται ήδη στο έδαφός τους.

5. Τα κράτη μέλη δέχονται και εξετάζουν, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες, αίτηση που υποβάλλεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται ήδη στο έδαφός τους.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν οι αιτήσεις για άδεια διαμονής υποβάλλονται από τον ερευνητή ή από τον ενδιαφερόμενο ερευνητικό οργανισμό.

6. Οι αιτήσεις για άδεια διαμονής υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ερευνητικό οργανισμό και/ή τον επίδοξο ερευνητή, σε πλήρη συνεργασία και συμφωνία.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Όταν υπάρχει συνάφεια και πληρούνται οι διατάξεις επανένωσης της οικογενείας, ο εθνικός ερευνητής τρίτης χώρας πραγματοποιεί σχετική δήλωση και υποβάλλει νόμιμα έγγραφα για τα μέλη της οικογενείας του παράλληλα με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας.

Αιτιολόγηση

Διατύπωση παρόμοια με τις οδηγίες για τους ερευνητές, την μπλε κάρτα, την επανένωση της οικογενείας και τις κυρώσεις κατά εργοδοτών για παράνομη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) πληροφορίες για τη νομική σχέση μεταξύ του ερευνητικού οργανισμού και του ερευνητή·

(ε) πληροφορίες και λεπτομερή ρύθμιση για τη νομική και/ή εργασιακή σχέση μεταξύ του ερευνητικού οργανισμού και του ερευνητή·

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικές προϋποθέσεις για τους ασκούμενους

Ειδικές προϋποθέσεις για τους άμισθους και έμμισθους ασκούμενους

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) έχει υπογράψει σύμβαση πρακτικής άσκησης, εγκεκριμένη ενδεχομένως από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και τις διοικητικές του πρακτικές, για θέση ασκουμένου σε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης, εγκεκριμένο από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές.

(α) στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του/της, προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει υπογράψει σύμβαση πρακτικής άσκησης ή σύμβαση απασχόλησης, εγκεκριμένη ενδεχομένως από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και τις διοικητικές του πρακτικές, για θέση ασκουμένου σε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης, εγκεκριμένο από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) αποδεικνύει, εφόσον το απαιτεί το κράτος μέλος, την ύπαρξη προηγούμενης σχετικής εκπαίδευσης ή προσόντων ή επαγγελματικής πείρας ώστε να υπάρξει όφελος από την εργασιακή πείρα.

(β) αποδεικνύει, εφόσον το απαιτεί το κράτος μέλος, την ύπαρξη προηγούμενης ανώτερης εκπαίδευσης, προσόντων ή επαγγελματικών προσόντων ώστε να υπάρξει όφελος από την εργασιακή πείρα και/ή ότι η περίοδος πρακτικής άσκησης αποτελεί μέρος της εκπαίδευσής του/της σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στη χώρα προέλευσής του.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η σύμβαση που αναφέρεται στο στοιχείο α) περιγράφει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, προσδιορίζει τη διάρκειά της, τις προϋποθέσεις εποπτείας του ασκούμενου κατά την εκτέλεση του εν λόγω προγράμματος, τις ώρες εργασίας του, τη νομική σχέση με την οντότητα υποδοχής και, εάν ο ασκούμενος αμείβεται, τις αμοιβές που χορηγούνται σε αυτόν.

Η σύμβαση που αναφέρεται στο στοιχείο α) περιγράφει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, προσδιορίζει τη διάρκειά της, τις προϋποθέσεις εποπτείας του ασκούμενου κατά την εκτέλεση του εν λόγω προγράμματος, τις ώρες εργασίας του, τη νομική σχέση με την οντότητα υποδοχής και, εάν ο ασκούμενος αμείβεται, τις αμοιβές που χορηγούνται σε αυτόν και τη σύμβαση εργασίας.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από την οντότητα υποδοχής να δηλώσει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πληροί θέση εργασίας.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν υπόψη την πραγματική ανάγκη για εργατικό δυναμικό ή το κατά πόσον υπάρχουν αρκετές θέσεις κατάρτισης για υπηκόους της χώρας υποδοχής και να απαιτήσουν από την οντότητα υποδοχής να εξασφαλίσει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πληροί θέση εργασίας, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εκμετάλλευση ή το κοινωνικό ντάμπινγκ.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ένα κράτος μέλος μπορεί να εξετάσει κατά πόσον η εθελοντική εργασία είναι γνήσια ή κατά πόσον έχει αρνητικές επιπτώσεις στις αγορές εργασίας.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) να είναι τουλάχιστον 17 ετών αλλά όχι άνω των 30 ή, μόνο σε ατομικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, να είναι άνω των 30 ετών·

(α) να είναι τουλάχιστον 18 ετών αλλά σε καμιά περίπτωση άνω των 30, ενώ δεν μπορεί να είναι συγγενή της οικογένειας υποδοχής·

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) να προσκομίσει συμφωνία μεταξύ του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair) και της οικογένειας υποδοχής στην οποία καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών ρυθμίσεων για τα χρήματα που προβλέπεται να λάβει για τα καθημερινά έξοδα και κατάλληλων ρυθμίσεων που του επιτρέπουν να παρακολουθεί μαθήματα και να συμμετέχει στα καθημερινά οικογενειακά καθήκοντα.

(γ) να προσκομίσει νομικά δεσμευτική σύμβαση απασχόλησης η οποία ορίζει τα δικαιώματα και τις συμβατικές υποχρεώσεις του εσωτερικού άμισθου βοηθού και της οικογένειας υποδοχής, βάσει της οποίας ο εσωτερικός άμισθος βοηθός λαμβάνει σίτιση και κατάλυμα σε αντάλλαγμα υπηρεσιών όπως ελαφριές οικιακές εργασίες και φροντίδα παιδιών για την οικογένεια υποδοχής και συμφωνία μεταξύ του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair) και της οικογένειας υποδοχής στην οποία καθορίζονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών ρυθμίσεων για τα χρήματα που προβλέπεται να λάβει ως επίδομα για τα καθημερινά έξοδα, κατάλληλων ρυθμίσεων που του επιτρέπουν ή του επιβάλλουν να παρακολουθεί μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης τουλάχιστον μίας ολόκληρης ελεύθερης ημέρας την εβδομάδα και να συμμετέχει στα καθημερινά οικογενειακά καθήκοντα, επισημαίνοντας τον μέγιστο αριθμό ωρών οι οποίες μπορούν να αφιερώνονται την ημέρα στη συμμετοχή στα εν λόγω καθήκοντα.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ένα κράτος μέλος μπορεί να λάβει υπόψη του λοιπά ζητήματα κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το κατά πόσον η οικογένεια υποδοχής μπορεί να παράσχει ένα καλό σπίτι για τον εσωτερικό άμισθο βοηθό (au pair) κατά τη διάρκεια της διαμονής του.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απορρίπτουν αίτηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν αίτηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) όταν η οντότητα υποδοχής ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την διευκόλυνση της εισόδου·

(γ) όταν η οντότητα υποδοχής ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα ενεργεί με αποκλειστικό σκοπό την διευκόλυνση της εισόδου·

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) όταν υπάρχουν άλλοι σοβαροί λόγοι που δημιουργούν υποψίες ότι η οντότητα υποδοχής ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα ενεργεί με δόλο·

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ανακαλούν άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις :

Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλέσουν άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις :

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) εφόσον η οντότητα υποδοχής δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου·

(γ) εφόσον η οντότητα υποδοχής ενεργεί με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου·

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) όταν η οντότητα υποδοχής δεν πληροί τις οριζόμενες στην εθνική νομοθεσία νομικές υποχρεώσεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και/ή την φορολογία ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο·

 

(δ) όταν η οντότητα υποδοχής δεν πληροί τις οριζόμενες στην εθνική νομοθεσία νομικές υποχρεώσεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και/ή την φορολογία ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο. Όποτε κάτι τέτοιο συμβαίνει κατά τη διάρκεια των σπουδών, θα πρέπει να δίνεται στον σπουδαστή εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να βρει ισοδύναμο μάθημα ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές του·

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) για τους σπουδαστές, όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες που επιβάλλονται για την πρόσβαση σε οικονομική δραστηριότητα δυνάμει του άρθρου 23, ή εάν ο αντίστοιχος σπουδαστής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σχετικές σπουδές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή διοικητική πρακτική.

(στ) για τους σπουδαστές, όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες που επιβάλλονται για την πρόσβαση σε οικονομική δραστηριότητα δυνάμει του άρθρου 23, ή εάν ο αντίστοιχος σπουδαστής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σχετικές σπουδές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή διοικητική πρακτική και δεν υπάρχει σοβαρός ελαφρυντικός παράγοντας που να εξηγεί την εν λόγω κατάσταση.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) για τους σπουδαστές, όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες που επιβάλλονται για την πρόσβαση σε οικονομική δραστηριότητα δυνάμει του άρθρου 23, ή εάν ο αντίστοιχος σπουδαστής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σχετικές σπουδές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή διοικητική πρακτική·

(γ) για τους σπουδαστές, όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες που επιβάλλονται για την πρόσβαση σε οικονομική δραστηριότητα δυνάμει του άρθρου 23, ή εάν ο αντίστοιχος σπουδαστής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σχετικές σπουδές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή διοικητική πρακτική και δεν υπάρχει σοβαρός ελαφρυντικός παράγοντας που να εξηγεί την εν λόγω κατάσταση.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/98/ΕΕ, οι ερευνητές υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών παροχών, όπως ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

1.Εθνικοί ερευνητές τρίτων χωρών, σπουδαστές, μαθητές, ασκούμενοι, εθελοντές και εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ μόνο εφόσον θεωρούνται εργαζόμενοι σε απασχόληση από το εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον ανώτατο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών ή ετήσιο αριθμό ημερών ή μηνών κατά τις οποίες επιτρέπεται η δραστηριότητα αυτή και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 20 ώρες την εβδομάδα ή το αντίστοιχό τους σε ημέρες ή μήνες κατ’ έτος.

3. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον ανώτατο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών ή ετήσιο αριθμό ημερών ή μηνών κατά τις οποίες επιτρέπεται η δραστηριότητα αυτή και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 10 ώρες την εβδομάδα ή το αντίστοιχό τους σε ημέρες ή μήνες κατ’ έτος.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά την ολοκλήρωση έρευνας ή σπουδών σε κράτος μέλος, παρέχεται στους υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα να παραμείνουν στο έδαφος του κράτους μέλους για περίοδο 12 μηνών για να αναζητήσουν απασχόληση ή να ιδρύσουν επιχείρηση, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα στοιχεία α) και γ) έως στ) του άρθρου 6. Εντός περιόδου μεγαλύτερης των 3 μηνών και μικρότερης των 6 μηνών ενδέχεται να ζητηθεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση ή ότι βρίσκονται στη διαδικασία δημιουργίας επιχείρησης. Μετά την παρέλευση περιόδου 6 μηνών ενδέχεται να ζητηθεί επιπλέον από τους υπηκόους τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν πραγματικές πιθανότητες να προσληφθούν ή να ιδρύσουν επιχείρηση.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι μετά την ολοκλήρωση έρευνας και/ή σπουδών σε κράτος μέλος, παρέχεται στους υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα να παραμείνουν για περίοδο διαρκείας από 6 έως 12 μηνών για να αναζητήσουν απασχόληση ή να ιδρύσουν επιχείρηση, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα στοιχεία α) και γ) έως στ) του άρθρου 6 και εάν είναι σε θέση να συντηρήσουν τον εαυτό τους και, όπου αρμόζει, την οικογένειά τους. Εντός περιόδου μεγαλύτερης των 3 μηνών και μικρότερης των 6 μηνών ενδέχεται να ζητηθεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση ή ότι βρίσκονται στη διαδικασία δημιουργίας επιχείρησης. Μετά την παρέλευση περιόδου 6 μηνών ενδέχεται να ζητηθεί επιπλέον από τους υπηκόους τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν πραγματικές πιθανότητες να προσληφθούν ή να ιδρύσουν επιχείρηση.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την επιχείρηση που ιδρύθηκε από υπήκοο τρίτης χώρας να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πρόκειται για γνήσια επιχείρηση.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαίωμα κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών για ερευνητές, σπουδαστές και έμμισθους ασκούμενους

Δικαίωμα κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών για ερευνητές, σπουδαστές, έμμισθους και άμισθους ασκούμενους

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για περιόδους μεγαλύτερες των τριών μηνών, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες, υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής ή ως έμμισθος ασκούμενος δυνάμει της παρούσας οδηγίας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί μέρος των σπουδών/πρακτικής άσκησης σε άλλο κράτος μέλος υπό τον όρο ότι, πριν τη μετακίνηση σε αυτό το κράτος μέλος, έχει προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην αρμόδια αρχή του δεύτερου κράτους μέλους:

Για περιόδους μεγαλύτερες των τριών μηνών, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες, υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής, ως έμμισθος ή άμισθος ασκούμενος ή ως ερευνητής δυνάμει της παρούσας οδηγίας μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί μέρος των σπουδών/πρακτικής άσκησης σε άλλο κράτος μέλος υπό τον όρο ότι, πριν τη μετακίνηση σε αυτό το κράτος μέλος, έχει προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην αρμόδια αρχή του δεύτερου κράτους μέλους για εξακρίβωση και έγκριση:

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν ο ερευνητής μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27, και εφόσον η οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, τα μέλη της οικογένειάς του έχουν το δικαίωμα να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν μαζί του.

1. Όταν ο ερευνητής μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27, και εφόσον η οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, τα μέλη της οικογένειάς του/της έχουν το δικαίωμα να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν μαζί του, βάσει κατά περίπτωση ανάλυσης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να χρησιμοποιείται ουδέτερη ως προς το φύλο ορολογία.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δυνατόν να απαιτούν από τους αιτούντες να καταβάλλουν τέλη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Το ύψος των εν λόγω τελών δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της.

Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να απαιτούν από τους αιτούντες να καταβάλλουν τέλη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Το επίπεδο των εν λόγω τελών δεν πρέπει να είναι υπέρογκο ή δυσανάλογο ως προς την οικονομική τους κατάσταση ή τις οικονομικές τους δυνατότητες, ιδίως για τις άμισθες κατηγορίες, όπως οι ασκούμενοι και οι εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί.

Αιτιολόγηση

Στην απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-508/10 Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών αναφέρεται ότι το επίπεδο των τελών δεν πρέπει να είναι υπέρογκο ή δυσανάλογο. Για τις κατηγορίες άμισθων προσώπων πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους κρατική διευκόλυνση· αυτή είναι η ουσία του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο [δύο έτη μετά τη θέση της σε ισχύ]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των συγκεκριμένων διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο [τρία έτη μετά τη θέση της σε ισχύ]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των συγκεκριμένων διατάξεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη ή άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική εργασία και την απασχόληση ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair) [Αναδιατύπωση]

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

13.6.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

27.5.2013

Εξέταση στην επιτροπή

5.9.2013

18.9.2013

25.9.2013

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Συλβάνα Ράπτη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Castex, Philippe De Backer, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka, Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cecilia Wikström

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (19.9.2013)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)
(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Dimitar Stoyanov

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2005/71/ΕΚ σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας[1] καθώς και της οδηγίας 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία[2]. Εκτός από την κωδικοποίηση των δύο οδηγιών σε ένα ενιαίο γενικό κείμενο, η πρόταση αποσκοπεί επίσης στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ως προς τις καλυπτόμενες κατηγορίες προσώπων, καθώς και στην επέκταση ορισμένων δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, κύριος στόχος της πρότασης είναι να καταστεί η ΕΕ πιο ελκυστικός προορισμός για τους ταλαντούχους μετανάστες από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, επιδιώκεται η αντικατάσταση ποικίλων εθνικών κανόνων που αφορούν τις αιτήσεις εισδοχής και διαμονής από κοινούς κανόνες, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών για τους δυνητικούς αιτούντες, καθώς και για τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, και επιβεβαιώνεται η ανάγκη θέσπισης κοινού πανευρωπαϊκού μέσου που θα ενθαρρύνει την κινητικότητα των εν λόγω ατόμων εντός της ΕΕ. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της αναδιατυπωμένης οδηγίας με σκοπό την προσθήκη δύο επιπλέον κατηγοριών προσώπων –των έμμισθων ασκουμένων και των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)– αποσκοπεί, σύμφωνα με τη διατύπωση της ίδιας της πρότασης, «να χρησιμεύσει ως μέσο προστασίας για την αποφυγή εκμετάλλευσης» των εν λόγω ευάλωτων ομάδων.

Ένα από τα βασικά στοιχεία της πρότασης είναι «η καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των σπουδαστών και ερευνητών» διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ή της έρευνάς τους. Με την παρούσα πρόταση, εφόσον εγκριθεί στην αρχική μορφή της, θα ενισχυθεί το δικαίωμα των σπουδαστών να εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης, καθώς θα αυξηθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός ωρών από 10 σε 20 ανά εβδομάδα, θα δοθεί στα μέλη των οικογενειών των ερευνητών το δικαίωμα να αναζητήσουν εργασία και θα επιτραπεί στους σπουδαστές και ερευνητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές ή την έρευνά τους να παραμείνουν εντός της επικράτειας για περίοδο 12 μηνών με σκοπό τη διερεύνηση ευκαιριών απασχόλησης. Προβλέπεται επίσης η διευκόλυνση της κινητικότητας εντός της ΕΕ για τους σπουδαστές και τους ερευνητές, και ειδικότερα για εκείνους που συμμετέχουν στα προγράμματα Erasmus Mundus ή Marie Curie.

Ένα ακόμη σημαντικό νέο στοιχείο της πρότασης είναι ότι καθιστά δεσμευτικές ορισμένες από τις βασικές διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, σε περίπτωση που δεν είναι ήδη δεσμευτικές βάσει της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας. Η πρόταση προβλέπει ότι ο αιτών ο οποίος πληροί όλες τις οριζόμενες προϋποθέσεις εισόδου σε ένα από τα κράτη μέλη θα λαμβάνει θεώρηση για διαμονή μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στα κράτη μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με την αίτηση. Αυτό θα πρέπει να το πράξουν γραπτώς το συντομότερο δυνατόν και, το αργότερο εντός 60 ημερών, ή, το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 30 ημερών στην περίπτωση ερευνητών και φοιτητών που καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αίτησης.

(30) Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στα κράτη μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με την αίτηση. Αυτό θα πρέπει να το πράξουν γραπτώς το συντομότερο δυνατόν και, το αργότερο εντός 60 ημερών, ή, το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 30 ημερών στην περίπτωση ερευνητών και φοιτητών που καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αίτησης. Θα πρέπει να προβλέπεται από τα κράτη μέλη το δικαίωμα άσκησης προσφυγής σε αρμόδιο εθνικό δικαστήριο κατά της έμμεσης απόρριψης της αίτησης εισδοχής, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των εθνικών αρχών εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) που θεωρούνται ασκούντες ανεξάρτητο επάγγελμα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

ε) που θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες ή ασκούντες ανεξάρτητο επάγγελμα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

16.4.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Dimitar Stoyanov

15.4.2013

Εξέταση στην επιτροπή

29.5.2013

8.7.2013

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

9

8

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Schmidt

  • [1]  Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 15.
  • [2]  Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 12.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη ή άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική εργασία και την απασχόληση ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair) [Αναδιατύπωση]

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

25.3.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

13.6.2013

JURI

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.5.2013

9.7.2013

16.9.2013

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Roberta Angelilli, Edit Bauer, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra, Γεώργιος Παπανικολάου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Maria Corazza Bildt, Franco Frigo, Raül Romeva i Rueda, Davor Ivo Stier, Мария Габриел, Станимир Илчев

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrzej Grzyb, Stephen Hughes, Jens Nilsson, Marit Paulsen

Ημερομηνία κατάθεσης

12.11.2013