MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu)

  12.11.2013 - (COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD)) - ***I

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Cecilia Wikström
  (Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 87 artikla)


  Menettely : 2013/0081(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0377/2013
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0377/2013
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu)

  (COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0151),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 79 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0080/2013),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –   ottaa huomioon Kreikan parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

  –   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. syyskuuta 2013 antaman lausunnon[1],

  –   on kuullut alueiden komiteaa,

  –   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[2],

  –   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 20. syyskuuta 2013 päivätyn kirjeen,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 87 ja 55 artiklan,

  –   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0377/2013),

  A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta;

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus 1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) Tällä direktiivillä on tarkoitus vastata mainittujen direktiivien täytäntöönpanokertomuksissa esitettyyn tarpeeseen korjata havaitut puutteet ja tarjota erilaisille kolmansista maista unioniin tuleville ihmisryhmille yhtenäinen oikeudellinen kehys. Direktiivillä olisi sen vuoksi yksinkertaistettava ja virtaviivaistettava voimassa olevia säännöksiä eri ihmisryhmien osalta yhdessä ja samassa välineessä. Huolimatta siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ihmisryhmien välillä on eroja, niillä on myös yhteisiä piirteitä, minkä vuoksi niitä on mahdollista käsitellä yhteisessä säädöskehyksessä unionin tasolla.

  (2) Tällä direktiivillä on tarkoitus vastata mainittujen direktiivien täytäntöönpanokertomuksissa esitettyyn tarpeeseen korjata havaitut puutteet, varmistaa avoimuus ja oikeusvarmuus ja tarjota erilaisille kolmansista maista unioniin tuleville ihmisryhmille yhtenäinen oikeudellinen kehys. Direktiivillä olisi sen vuoksi yksinkertaistettava ja virtaviivaistettava voimassa olevia säännöksiä eri ihmisryhmien osalta yhdessä ja samassa välineessä. Huolimatta siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ihmisryhmien välillä on eroja, niillä on myös yhteisiä piirteitä, minkä vuoksi niitä on mahdollista käsitellä yhteisessä säädöskehyksessä unionin tasolla.

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) Tällä direktiivillä olisi edistettävä myös ihmisten välisiä yhteyksiä ja liikkuvuutta, jotka ovat unionin ulkoisen politiikan tärkeitä osatekijöitä, erityisesti kun on kyse Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvista maista ja unionin strategisista kumppaneista. Direktiivillä on tarkoitus paremmin myötävaikuttaa maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevaan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja liikkuvuuskumppanuuksiin, jotka tarjoavat konkreettiset puitteet jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle, myös laillisen muuttoliikkeen helpottamisessa ja järjestämisessä.

  (6) Tällä direktiivillä olisi edistettävä myös ihmisten välisiä yhteyksiä ja liikkuvuutta, jotka ovat unionin ulkoisen politiikan tärkeitä osatekijöitä, erityisesti kun on kyse Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvista maista ja unionin strategisista kumppaneista. Direktiivillä on tarkoitus paremmin myötävaikuttaa maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevaan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja liikkuvuuskumppanuuksiin, jotka tarjoavat konkreettiset puitteet jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle, myös säännönmukaisen muuttoliikkeen helpottamisessa ja järjestämisessä.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7) Ulkomaille muuton tämän direktiivin mukaisia tarkoituksia varten olisi edistettävä tietojen ja taitojen kartuttamista ja hankintaa. Se on hyödyksi niin muuttajalle itselleen kuin tämän alkuperämaalle ja vastaanottavalle jäsenvaltiolle sekä parantaa yleisesti kulttuurien keskinäistä ymmärtämystä.

  (7) Ulkomaille muuton tämän direktiivin mukaisia tarkoituksia varten olisi edistettävä tietojen ja taitojen kartuttamista ja hankintaa. Se on hyödyksi niin muuttajalle itselleen kuin tämän alkuperämaalle ja vastaanottavalle jäsenvaltiolle ja vahvistaa samalla kulttuurisia yhteyksiä ja lisää kulttuurien monimuotoisuutta.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) Tällä direktiivillä olisi lisättävä unionin houkuttelevuutta paikkana, jossa harjoitetaan tutkimusta ja innovointia, ja parannettava unionin asemaa maailmanlaajuisessa kilpailussa lahjakkuuksista. Unionin avaaminen kolmansien maiden kansalaisille, jotka voidaan päästää maahan tutkimusta varten, on myös osa innovaatiounionilippulaivahanketta. Avoimien työmarkkinoiden luominen unionin tutkijoille ja kolmansista maista tuleville tutkijoille on asetettu keskeiseksi tavoitteeksi myös eurooppalaisella tutkimusalueella (ERA), jossa tutkijat, tieteellinen tieto ja teknologia liikkuvat vapaasti.

  (8) Tällä direktiivillä olisi lisättävä unionin houkuttelevuutta paikkana, jossa harjoitetaan tutkimusta ja innovointia, ja parannettava unionin asemaa maailmanlaajuisessa kilpailussa lahjakkuuksista ja siten lisättävä unionin yleistä kilpailukykyä ja kasvua sekä luotava työpaikkoja, joilla edistetään BKT:n kasvua. Unionin avaaminen kolmansien maiden kansalaisille, jotka voidaan päästää maahan tutkimusta varten, on myös osa innovaatiounionilippulaivahanketta. Avoimien työmarkkinoiden luominen unionin tutkijoille ja kolmansista maista tuleville tutkijoille on asetettu keskeiseksi tavoitteeksi myös eurooppalaisella tutkimusalueella (ERA), jossa tutkijat, tieteellinen tieto ja teknologia liikkuvat vapaasti.

  Tarkistus  5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11) Jotta Euroopan unioni olisi houkuttelevampi tutkijoille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, oikeudesta perheenyhdistämiseen 22 päivänä syyskuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/86/EY määritellyt tutkijoiden perheenjäsenet olisi päästettävä maahan heidän kanssaan. Heihin olisi sovellettava unionin sisäistä liikkuvuutta koskevia säännöksiä, ja heillä olisi oltava myös pääsy työmarkkinoille.

  (11) Jotta Euroopan unioni olisi houkuttelevampi tutkijoille ja opiskelijoille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, oikeudesta perheenyhdistämiseen 22 päivänä syyskuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/86/EY määritellyt tutkijoiden ja opiskelijoiden perheenjäsenet olisi päästettävä maahan heidän kanssaan. Heihin olisi sovellettava unionin sisäistä liikkuvuutta koskevia säännöksiä, ja heillä olisi oltava myös pääsy työmarkkinoille.

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14) Jotta koko Euroopan asemaa opintojen ja harjoittelun maailmanluokan osaamiskeskuksena voitaisiin edistää, olisi parannettava niiden henkilöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, jotka haluavat tulla unioniin näitä tarkoituksia varten. Tämä vastaa Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelman tavoitteita, erityisesti eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen kansainvälistymisen yhteydessä. Jäsenvaltioiden asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön lähentäminen on osa tätä pyrkimystä.

  (14) Jotta koko Euroopan asemaa opintojen ja harjoittelun maailmanluokan osaamiskeskuksena voitaisiin edistää, olisi parannettava, yksinkertaistettava ja helpotettava niiden henkilöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, jotka haluavat tulla unioniin näitä tarkoituksia varten. Tämä vastaa Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelman tavoitteita, erityisesti eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen kansainvälistymisen yhteydessä. Jäsenvaltioiden asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön lähentäminen siten, että säännöt olisivat entistä suotuisampia kolmansien maiden kansalaisten kannalta, on osa tätä pyrkimystä.

  Tarkistus  7

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15) Bolognan julistuksella käynnistetyn Bolognan prosessin laajentaminen ja syventäminen on johtanut korkeakoulujärjestelmien asteittaiseen lähentymiseen osallistuvissa maissa ja muuallakin. Näin siksi, että kansalliset viranomaiset ovat tukeneet opiskelijoiden ja akateemisen henkilöstön liikkuvuutta ja korkea-asteen oppilaitokset ovat integroineet liikkuvuuden opetussuunnitelmiinsa. Tämä on tarpeen saada näkymään parempina opiskelijoihin sovellettavina unionin sisäistä liikkuvuutta koskevina säännöksinä. Eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen tekeminen houkuttelevaksi ja kilpailukykyiseksi on yksi Bolognan julistuksen tavoitteista. Bolognan prosessi on johtanut eurooppalaisen korkeakoulutusalueen perustamiseen. Eurooppalaisen korkeakoulutusalan virtaviivaistaminen on tehnyt Euroopassa opiskelusta houkuttelevampaa opiskelijoille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia.

  (15) Bolognan julistuksella käynnistetyn Bolognan prosessin laajentaminen ja syventäminen on johtanut korkeakoulujärjestelmien asteittaiseen lähentymiseen osallistuvissa maissa ja muuallakin. Näin siksi, että kansalliset viranomaiset ovat tukeneet opiskelijoiden ja akateemisen henkilöstön liikkuvuutta ja korkea-asteen oppilaitokset ovat integroineet liikkuvuuden opetussuunnitelmiinsa. Tämä on tarpeen saada näkymään parempina opiskelijoihin sovellettavina unionin sisäistä liikkuvuutta koskevina säännöksinä. Eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen tekeminen houkuttelevaksi ja kilpailukykyiseksi on yksi Bolognan julistuksen tavoitteista. Bolognan prosessi on johtanut eurooppalaisen korkeakoulutusalueen perustamiseen. Eurooppalaisen korkeakoulutusalan virtaviivaistaminen on tehnyt Euroopassa opiskelusta houkuttelevampaa opiskelijoille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia. Useiden kolmansien maiden osallistuminen Bolognan prosessiin ja opiskelijoiden liikkuvuutta edistäviin unionin ohjelmiin edellyttää yhdenmukaistettujen ja yksinkertaistettujen liikkuvuussääntöjen käyttöönottoa näiden maiden kansalaisia varten.

  Tarkistus  8

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22) Kun maahanpääsyn yleiset ja erityiset edellytykset täyttyvät, jäsenvaltioiden olisi myönnettävä lupa eli pitkäaikainen viisumi ja/tai oleskelulupa määritetyissä aikarajoissa. Jos jäsenvaltio myöntää ainoastaan oleskeluluvan alueellaan ja kaikki maahanpääsyyn liittyvät tämän direktiivin edellytykset täyttyvät, jäsenvaltion olisi myönnettävä kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle vaaditut viisumit

  (22) Kun maahanpääsyn yleiset ja erityiset edellytykset täyttyvät, jäsenvaltioiden olisi myönnettävä lupa eli pitkäaikainen viisumi ja/tai oleskelulupa määritetyissä aikarajoissa, eikä tätä saisi vaikeuttaa tai estää asettamalla lisävaatimuksia. Jos jäsenvaltio myöntää ainoastaan oleskeluluvan alueellaan ja kaikki maahanpääsyyn liittyvät tämän direktiivin edellytykset täyttyvät, jäsenvaltion olisi myönnettävä kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle vaaditut viisumit

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 25 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (25) Jäsenvaltiot voivat periä hakijoilta maksun lupahakemusten käsittelystä. Maksut olisi suhteutettava oleskelun tarkoitukseen.

  (25) Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä sovellettaessa harkittava maksujen poistamista kolmansien maiden kansalaisten maahantulolta ja oleskelulta. Jos jäsenvaltiot vaativat kolmansien maiden kansalaisia suorittamaan maksuja, ne olisi suhteutettava oleskelun tarkoitukseen eivätkä ne saisi estää direktiivin tavoitteiden saavuttamista.

  Tarkistus  10

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28) Maahanpääsy tässä direktiivissä säädettyjä tarkoituksia varten voidaan evätä asianmukaisesti perustelluista syistä. Maahanpääsy voidaan yksittäistapauksessa evätä varsinkin, jos jäsenvaltio katsoo tosiseikkoihin perustuvan arvion mukaisesti, että asianomainen kolmannen maan kansalainen on mahdollinen uhka yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai kansanterveydelle.

  (28) Maahanpääsy tässä direktiivissä säädettyjä tarkoituksia varten voidaan evätä asianmukaisesti perustelluista syistä. Maahanpääsy voidaan yksittäistapauksessa evätä varsinkin, jos jäsenvaltio katsoo tosiseikkoihin perustuvan arvion mukaisesti, että asianomainen kolmannen maan kansalainen on mahdollinen uhka yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle.

  Tarkistus  11

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30) Kansallisten viranomaisten olisi annettava kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat tämän direktiivin nojalla pääsyä jäsenvaltioon, tieto hakemusta koskevasta päätöksestä. Niiden olisi tehtävä se kirjallisesti mahdollisimman pian ja viimeistään 60 päivän kuluessa tai, jos kyseessä on liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien piiriin kuuluva tutkija tai opiskelija, mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa hakemuspäivästä lukien.

  (30) Kansallisten viranomaisten olisi annettava kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat tämän direktiivin nojalla pääsyä jäsenvaltioon, tieto hakemusta koskevasta päätöksestä. Niiden olisi tehtävä se kirjallisesti mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa hakemuspäivästä lukien. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hakijalle mahdollisimman pian, mitä lisätietoja ne tarvitsevat hakemuksen käsittelemiseksi. Jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään hallinnollisesta muutoksenhausta päätöksen ollessa kielteinen, kansallisten viranomaisten olisi ilmoitettava hakijalle päätöksestään 30 päivän kuluessa muutoksenhakupäivästä lukien.

  Tarkistus  12

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 32 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (32) Unionin maahanmuuttosääntöjen ja liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien olisi täydennettävä toisiaan paremmin. Tällaisten unionin ohjelmien piiriin kuuluvilla tutkijoilla ja opiskelijoilla, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, olisi oltava oikeus liikkua ensimmäisen jäsenvaltion myöntämän luvan kattamiin jäsenvaltioihin, kunhan täydellinen luettelo kyseisistä jäsenvaltioista on tiedossa ennen unioniin tuloa. Tällaisen luvan olisi annettava heille mahdollisuus liikkua tarvitsematta esittää mitään lisätietoja tai suorittaa mitään muita hakemusmenettelyjä. Jäsenvaltioita kannustetaan helpottamaan vapaaehtoistyöntekijöiden, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, unionin sisäistä liikkuvuutta, jos vapaaehtoisohjelmat kattavat useampia kuin yhden jäsenvaltion.

  (32) Unionin maahanmuuttosääntöjen ja liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien olisi täydennettävä toisiaan paremmin. Tutkijoilla, opiskelijoilla, vapaaehtoistyöntekijöillä ja harjoittelijoilla, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, olisi oltava oikeus liikkua ensimmäisen jäsenvaltion myöntämän luvan perusteella eri jäsenvaltioihin. Tällaisen luvan olisi annettava heille mahdollisuus liikkua tarvitsematta esittää mitään lisätietoja tai suorittaa mitään muita hakemusmenettelyjä.

  Tarkistus  13

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 33 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (33) Voidakseen paremmin rahoittaa osan opiskelukustannuksistaan on opiskelijoilla, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, oltava parempi mahdollisuus päästä työmarkkinoille tässä direktiivissä säädetyin edellytyksin, mikä tarkoittaa vähintään 20:tä tuntia viikossa. Periaatetta, jonka mukaan opiskelijoilla on oikeus päästä työmarkkinoille, olisi noudatettava pääsääntönä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava ottaa kansallinen työmarkkinatilanteensa huomioon, mutta vaarana ei saa olla, että tämä kumoaa kokonaan oikeuden työhön.

  (33) Voidakseen paremmin rahoittaa osan opiskelukustannuksistaan on opiskelijoilla, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, oltava täysimääräinen mahdollisuus päästä työmarkkinoille tässä direktiivissä säädetyin edellytyksin. Periaatetta, jonka mukaan opiskelijoilla on oikeus päästä työmarkkinoille, olisi sovellettava pääsääntönä.

  Tarkistus  14

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 34 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (34) Jäsenvaltioiden olisi annettava unionissa valmistuvien opiskelijoiden, jotka aikovat kartoittaa työmahdollisuuksia tai perustaa yrityksen, jäädä alueelleen 12 kuukaudeksi alkuperäisen luvan voimassaolon päättymisen jälkeen. Tällä tavoin pyritään osaltaan varmistamaan, että hyvin koulutettua työvoimaa on käytössä tulevaisuutta varten. Jäsenvaltioiden olisi annettava tämä mahdollisuus myös tutkijoille, kun he ovat saaneet vastaanottosopimuksessa määritellyn tutkimushankkeen päätökseen. Tästä ei saisi tulle automaattista oikeutta päästä työmarkkinoille tai perustaa yritys. Kyseisiä henkilöitä voidaan 24 artiklan mukaisesti pyytää esittämään todisteita.

  (34) Jäsenvaltioiden olisi annettava unionissa valmistuvien opiskelijoiden, jotka aikovat kartoittaa työmahdollisuuksia tai perustaa yrityksen, jäädä alueelleen 12 kuukaudeksi alkuperäisen luvan voimassaolon päättymisen jälkeen. Tällä tavoin pyritään osaltaan varmistamaan, että hyvin koulutettua työvoimaa on käytössä tulevaisuutta varten, ja osoittamaan kunnioitusta ja arvostusta mainittujen opiskelijoiden työtä ja kokonaispanosta kohtaan. Jäsenvaltioiden olisi annettava tämä mahdollisuus myös tutkijoille, kun he ovat saaneet vastaanottosopimuksessa määritellyn tutkimushankkeen päätökseen. Tästä ei saisi tulle automaattista oikeutta päästä työmarkkinoille tai perustaa yritys. Kyseisiä henkilöitä voidaan 24 artiklan mukaisesti pyytää esittämään todisteita.

  Tarkistus  15

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 36 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (36) Jotta unionista tulisi houkuttelevampi tutkijoille, opiskelijoille, vaihto-oppilaille, harjoittelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja au paireille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, on tärkeää varmistaa heille perussopimuksen 79 artiklan mukaisesti oikeudenmukainen kohtelu. Näillä ryhmillä on kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista 13 päivänä joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/98/EU nojalla oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa. Tutkijoilla, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, olisi säilytettävä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 883/2004 määriteltyjen sosiaaliturvan alojen osalta suotuisammat oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa direktiivin 2011/98/EU nojalla myönnettävien oikeuksien lisäksi. Tällä hetkellä viimeksi mainitussa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvan alojen, muun muassa perhe-etuuksien, osalta. Tämä rajoittamismahdollisuus voisi vaikuttaa tutkijoihin. Riippumatta siitä, annetaanko unionin lainsäädännössä tai vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä vaihto-oppilaille, vapaaehtoistyöntekijöille, palkattomille harjoittelijoille ja au paireille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, pääsy työmarkkinoille, heillä olisi oltava yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan osalta oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa.

  (36) Jotta unionista tulisi houkuttelevampi tutkijoille, opiskelijoille, vaihto-oppilaille, harjoittelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja au paireille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, on tärkeää varmistaa heille perussopimuksen 79 artiklan mukaisesti oikeudenmukainen kohtelu. Näillä ryhmillä on kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista 13 päivänä joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/98/EU nojalla oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa. Tutkijoilla, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, olisi säilytettävä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 883/2004 määriteltyjen sosiaaliturvan alojen osalta suotuisammat oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa direktiivin 2011/98/EU nojalla myönnettävien oikeuksien lisäksi. Tällä hetkellä viimeksi mainitussa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvan alojen, muun muassa perhe-etuuksien, osalta. Tämä rajoittamismahdollisuus voisi vaikuttaa tutkijoihin. Riippumatta siitä, annetaanko unionin lainsäädännössä tai vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä opiskelijoille, vaihto-oppilaille, vapaaehtoistyöntekijöille, palkattomille harjoittelijoille ja au paireille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, pääsy työmarkkinoille, heillä olisi oltava yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan osalta oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa.

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (42 a) Kullakin jäsenvaltiolla on velvollisuus ilmoittaa kolmansien maiden kansalaisille säännöistä, joita sovelletaan juuri heidän tapauksessaan, jotta varmistetaan avoimuus ja oikeusvarmuus ja siten kannustetaan heitä tulemaan unioniin. Kaikki menettelyn kannalta merkitykselliset tiedot, kuten opiskelua sekä vaihto- tai tutkimusohjelmia koskeva yleinen dokumentaatio mutta myös hakijoiden oikeuksia ja velvoitteita koskevat erityiset tiedot, olisi sen vuoksi annettava kolmansien maiden kansalaisten kannalta helposti saatavilla ja ymmärrettävissä olevassa muodossa.

  Tarkistus  17

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – g a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  g a) ’vapaaehtoistoiminnan järjestäjällä’ järjestöä, joka vastaa vapaaehtoistyöohjelmasta, johon kolmannen maan kansalainen osallistuu; tällaiset järjestöt ja ryhmät ovat riippumattomia ja vastaavat omasta hallinnostaan, kuten viranomaisten kaltaiset muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; ne toimivat aktiivisesti julkisella tasolla, ja niiden toiminnalla edistetään ainakin osittain julkista etua1;

   

  __________________

   

  1 Komission tiedonanto yhdistysten ja säätiöiden tukemisesta Euroopassa, COM(1997)0241.

  Tarkistus  18

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – h alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  h) ’vapaaehtoistyöohjelmalla’ jäsenvaltion tai unionin tunnustamaan ohjelmaan perustuvaa käytännön yhteisvastuuta toteuttavaa ohjelmaa, jolla pyritään yhteisen edun mukaisiin tavoitteisiin;

  h) ’vapaaehtoistyöohjelmalla’ jäsenvaltion tai unionin tunnustamaan ohjelmaan perustuvaa käytännön yhteisvastuuta toteuttavaa ohjelmaa, jolla pyritään yhteisen edun mukaisiin tavoitteisiin voittoa tavoittelematta;

  Tarkistus  19

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – i alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  i) ’au pairilla’ kolmannen maan kansalaista, joka vastaanotetaan tilapäisesti jäsenvaltion alueelle perheeseen kevyttä kotitaloustyötä ja lastenhoitoa vastaan parantamaan kielitaitoaan ja isäntämaan tuntemustaan;

  i) ’au pairilla’ kolmannen maan kansalaista, joka vastaanotetaan tilapäisesti jäsenvaltion alueelle perheeseen parantamaan kielitaitoaan ja isäntämaan tuntemustaan kevyttä kotitaloustyötä ja lastenhoitoa vastaan;

  Perustelu

  Au pairin määritelmässä olisi ensisijaisesti painotettava kielitaidon ja isäntämaan tuntemuksen parantamista.

  Tarkistus  20

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – l a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  l a) ’vastaanottavalla yksiköllä’ kansallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltion alueelle sijoittautunutta oppilaitosta, tutkimusorganisaatiota, yritystä tai ammatillista oppilaitosta, oppilasvaihto-ohjelmasta vastaavaa järjestöä tai järjestöä, joka vastaa vapaaehtoistyöohjelmasta, johon kolmannen maan kansalainen osallistuu, yksikön oikeudellisesta muodosta riippumatta;

  Tarkistus  21

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – l b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  l b) ’isäntäperheellä’ perhettä, joka vastaanottaa au pairin väliaikaisesti ja antaa hänen osallistua perheen päivittäiseen elämään jäsenvaltion alueella isäntäperheen ja au pairin välillä tehdyn sopimuksen perusteella;

  Perustelu

  Ehdotuksesta puuttuu isäntäperheen määritelmä.

  Tarkistus  22

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – n alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  n) ’työnteolla’ työnantajan lukuun ja tämän johdon ja valvonnan alaisena harjoitettua toimintaa, jossa on kyse millaisesta tahansa kansallisen lainsäädännön sääntelemästä tai vakiintuneen käytännön mukaisesta työstä;

  n) ’työnteolla’ työnantajan lukuun ja tämän johdolla ja valvonnan alaisena harjoitettua toimintaa, jossa on kyse kansallisen lainsäädännön tai sovellettavan työehtosopimuksen sääntelemästä tai vakiintuneen käytännön mukaisesta työstä;

  Tarkistus  23

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – n a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  n a) ’työnantajalla’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeussubjektia, jonka lukuun tai jonka johdolla ja/tai valvonnan alaisena työntekoa ryhdytään harjoittamaan;

  Tarkistus  24

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – n b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  n b) ’perheenjäsenillä’ direktiivin 2003/86/EY 4 artiklassa määriteltyjä kolmansien maiden kansalaisia;

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai pitää voimassa erityisesti liikkuvuuskumppanuuksien yhteydessä 21, 22, 23, 24, 25 ja 29 artiklan osalta säännöksiä, jotka ovat sen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden kannalta suotuisampia.

  2. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai pitää voimassa erityisesti liikkuvuuskumppanuuksien yhteydessä 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 artiklan osalta säännöksiä, jotka ovat sen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden kannalta suotuisampia.

  Perustelu

  Jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä tai pitää voimassa suotuisampia säännöksiä kaikkien direktiivin artiklojen osalta lukuun ottamatta yleisiä ja erityisedellytyksiä koskevia artikloja, jotta vältetään tilanne, jossa edellytykset eivät olisi yhdenmukaisia kaikkialla EU:ssa.

  Tarkistus  26

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) häntä ei pidetä uhkana yleiselle järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle;

  d) hän ei ole uhka yleiselle järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle;

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f) hän osoittaa jäsenvaltion vaatimuksesta, että hänellä on riittävät varat koko oleskeluajalleen toimeentuloaan, harjoitteluaan ja paluumatkaansa varten, rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta kunkin tapauksen yksilölliseen tutkimiseen.

  f) hän osoittaa jäsenvaltion vaatimuksesta, että hänellä on riittävät varat koko oleskeluajalleen toimeentuloaan, harjoitteluaan ja paluumatkaansa varten, rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta kunkin tapauksen yksilölliseen tutkimiseen. Tätä ei ole tarpeen osoittaa, jos mainittu kolmannen maan kansalainen voi osoittaa saavansa avustusta tai apurahaa, jos hän on saanut isäntäperheeltä sitoumuksen, että se tukee häntä, tai sitovan työtarjouksen taikka jos oppilasvaihto-ohjelmasta vastaava järjestö tai vapaaehtoistyöohjelmasta vastaava järjestö ilmoittaa vastaavansa vaihto-oppilaan tai vapaaehtoistyöntekijän toimeentulosta koko hänen kyseisessä jäsenvaltiossa oleskelunsa ajan.

  Tarkistus  28

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksyä hakemuksen, joka on toimitettu kyseisen kolmannen maan kansalaisen jo ollessa niiden alueella.

  5. Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tutkittava hakemus, joka on toimitettu kyseisen kolmannen maan kansalaisen jo ollessa niiden alueella.

  Tarkistus  29

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltio voi rajoittaa vaihto-ohjelmaan osallistuvien vaihto-oppilaiden maahanpääsyn vain sellaisten kolmansien maiden kansalaisiin, jotka tarjoavat vastaavan mahdollisuuden myös kyseisen jäsenvaltion kansalaisille.

  Poistetaan.

  Tarkistus  30

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Harjoittelijoita koskevat erityisedellytykset

  Palkattomia ja palkallisia harjoittelijoita koskevat erityisedellytykset

  Tarkistus  31

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) hän on allekirjoittanut harjoittelusopimuksen, jonka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tarvittaessa hyväksynyt kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön mukaisesti, ja joka koskee harjoittelua yksityisessä tai julkisessa yrityksessä taikka julkisessa tai yksityisessä ammatillista koulutusta järjestävässä laitoksessa, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt kansallisen lainsäädäntönsä tai hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti;

  a) hän esittää todisteet allekirjoitetusta harjoittelusopimuksesta tai työsopimuksesta, jonka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tarvittaessa hyväksynyt kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön mukaisesti, ja joka koskee harjoittelua yksityisessä tai julkisessa yrityksessä taikka julkisessa tai yksityisessä ammatillista koulutusta järjestävässä laitoksessa, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt kansallisen lainsäädäntönsä tai hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti;

  Tarkistus  32

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) hän osoittaa, jos jäsenvaltio sitä vaatii, että hänen aiempi koulutuksensa, tutkintonsa tai ammattikokemuksensa on sellainen, että hän voi hyötyä työkokemuksesta.

  Poistetaan.

  Perustelu

  On liiallista edellyttää, että harjoittelijan olisi osoitettava, että hänellä on tällainen tutkinto, sillä harjoittelun tavoite on nimenomaan hankkia tarvittavaa ammattikokemusta, jolloin se ei voi olla harjoittelun ehtona.

  Tarkistus  33

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) hän on tehnyt sen järjestön kanssa, joka vastaa asianomaisessa jäsenvaltiossa vapaaehtoistyöohjelmasta, johon hän osallistuu, sopimuksen, josta ilmenevät hänen työtehtävänsä, hänen kyseisiin työtehtäviin perehdyttämiseensä liittyvät edellytykset, hänen työaikansa, varat, joilla katetaan hänen matka-, toimeentulo- ja majoituskulunsa sekä taskurahansa koko hänen oleskelunsa ajan, sekä tarvittaessa koulutus, jota hänelle annetaan työtehtäviensä suorittamista varten;

  a) hän on tehnyt sen järjestön kanssa, joka vastaa asianomaisessa jäsenvaltiossa vapaaehtoistyöohjelmasta tai -hankkeesta, johon hän osallistuu, sopimuksen, josta ilmenevät vapaaehtoistyöhankkeen nimi, tarkoitus sekä aloitus- ja päättymispäivä, vapaaehtoistyöntekijän työtehtävät, hänen kyseisiin työtehtäviin perehdyttämiseensä liittyvät edellytykset, hänen työaikansa, varat, joilla katetaan hänen matka-, toimeentulo- ja majoituskulunsa sekä taskurahansa koko hänen oleskelunsa ajan, sekä tarvittaessa koulutus, jota hänelle annetaan työtehtäviensä suorittamista varten;

  Tarkistus  34

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) hän toimittaa selvityksen siitä, että isäntäperhe vastaa hänestä koko hänen oleskelunsa ajan kyseisen jäsenvaltion alueella ja erityisesti hänen toimeentulonsa, majoituksensa, terveydenhoitonsa sekä äitiys- ja tapaturmariskien osalta;

  b) hän toimittaa selvityksen siitä, että isäntäperhe vastaa hänestä koko hänen oleskelunsa ajan kyseisen jäsenvaltion alueella ja erityisesti hänen toimeentulonsa, majoituksensa, terveydenhoitonsa ja tapaturmariskin osalta;

  Perustelu

  Tuntuu liialliselta edellyttää, että au pairin olisi toimitettava erillinen selvitys siitä, että isäntäperhe vastaa äitiyteen liittyvistä kuluista.

  Tarkistus  35

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) hän esittää au pairin ja isäntäperheen välillä tehdyn sopimuksen, jossa määritellään hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, mukaan lukien au pairille maksettava taskuraha ja asianmukaiset järjestelyt, jotka mahdollistavat kursseilla käymisen, sekä osallistuminen päivittäisiin töihin perheessä.

  c) hän esittää au pairin ja isäntäperheen välillä tehdyn sopimuksen, jossa määritellään hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, mukaan lukien au pairille maksettava taskuraha ja asianmukaiset järjestelyt, jotka koskevat päivittäisiin töihin perheessä osallistumiseen käytettävää tuntimäärää, ja jossa esitetään päivittäinen enimmäistuntimäärä, joka voidaan käyttää tällaisiin töihin osallistumiseen, sekä myönnetään au pairille vähintään yksi kokonainen vapaapäivä viikossa ja mahdollistetaan kursseilla käyminen.

  Tarkistus  36

  Ehdotus direktiiviksi

  15 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Kun lupa ja viisumi on myönnetty, vastaanottava yksikkö on rekisteröitävä akkreditointijärjestelmään tulevien hakemusmenettelyjen helpottamiseksi.

  Tarkistus  37

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä opiskelijoille lupa, joka on voimassa vähintään vuoden ajan ja uusittava se, jos 6 ja 10 artiklassa asetetut edellytykset täyttyvät edelleen. Jos opiskelujakson on suunniteltu kestävän alle vuoden, lupa on voimassa opiskelun keston ajan.

  2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä opiskelijoille lupa, joka on voimassa vähintään vuoden ajan tai, kun opiskelu kestää pidempään kuin vuoden, opiskelun koko keston ajan, ja tarvittaessa uusittava se, jos 6 ja 10 artiklassa asetetut edellytykset täyttyvät edelleen.

  Tarkistus  38

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jäsenvaltioiden on myönnettävä vaihto-oppilaille ja au paireille lupa, joka on voimassa enintään vuoden ajan.

  3. Jäsenvaltioiden on myönnettävä vaihto-oppilaille ja au paireille lupa, joka on voimassa oppilasvaihto-ohjelman tai isäntäperheen ja au pairin välisen sopimuksen koko keston ajan mutta kuitenkin enintään vuoden ajan.

  Tarkistus  39

  Ehdotus direktiiviksi

  17 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa kolmannen maan kansalaisen oleskeluun liittyviä lisätietoja, kuten täydellisen luettelon jäsenvaltioista, joihin tutkija tai opiskelija aikoo mennä, joko paperilla tai tallentamalla tiedot asetuksen (EY) N:o 1030/2002 4 artiklassa ja sen liitteessä olevan a kohdan 16 alakohdassa tarkoitetussa sähköisessä muodossa.

  Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa kolmannen maan kansalaisen oleskeluun liittyviä lisätietoja, kuten 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen täydellisen luettelon jäsenvaltioista, joihin tutkija tai opiskelija on ilmoittanut aikovansa mennä, joko paperilla tai tallentamalla tiedot asetuksen (EY) N:o 1030/2002 4 artiklassa ja sen liitteessä olevan a kohdan 16 alakohdassa tarkoitetussa sähköisessä muodossa.

  Perustelu

  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava luettelo jäsenvaltioista, joihin kolmannen maan kansalainen aikoo mennä, myöntäessään luvan, joka on voimassa liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien piiriin kuuluvien tutkijoiden ja opiskelijoiden, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, oleskelun koko keston ajan, kuten 27 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään.

  Tarkistus  40

  Ehdotus direktiiviksi

  18 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Syyt hakemuksen hylkäämiseen

  Syyt luvan epäämiseen

  1. Jäsenvaltioiden on hylättävä hakemus seuraavissa tapauksissa:

  1. Jäsenvaltioiden on evättävä lupa seuraavissa tapauksissa:

  a) edellä 6 artiklassa säädetyt yleiset edellytykset ja tapaukseen sovellettavat, 7 artiklassa ja 10–16 artiklassa säädetyt erityisedellytykset eivät täyty;

  a) edellä 6 artiklassa säädetyt yleiset edellytykset tai tapaukseen sovellettavat, 7 artiklassa ja 10–16 artiklassa säädetyt erityisedellytykset eivät täyty;

  b) esitetyt asiakirjat on hankittu vilpillisin keinoin, väärennetty tai niitä on muutettu;

  b) esitetyt asiakirjat on hankittu vilpillisin keinoin, väärennetty tai niitä on muutettu;

  c) vastaanottava yksikkö tai oppilaitos on perustettu ainoastaan maahantulon helpottamista varten;

   

  d) vastaanottavalle yksikölle on määrätty seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti työnantajavelvoitteiden rikkomisen ja/tai laittoman työnteon vuoksi tai se ei täytä kansallisessa lainsäädännössä asetettuja sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä oikeudellisia velvoitteitaan tai se on jättänyt konkurssihakemuksen tai on muuten maksukyvytön;

   

  e) isäntäperheelle tai, tilanteen mukaan, välittäjäorganisaatiolle, joka on osallistunut au pairin sijoittamiseen, on määrätty seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti au pair ‑sijoitusten ehtojen ja/tai tavoitteiden rikkomisen ja/tai laittoman työnteon vuoksi.

   

  2. Jäsenvaltiot voivat hylätä hakemuksen, jos vastaanottava yksikkö näyttää hakemuksen päiväystä välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana tarkoituksellisesti lakkauttaneen työpaikat, jotka se yrittää täyttää uudella hakemuksella.

  2. Jäsenvaltiot voivat evätä luvan seuraavissa tapauksissa:

   

  a) vastaanottavalle yksikölle on määrätty seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti työnantajavelvoitteiden rikkomisen ja/tai laittoman työnteon vuoksi tai se ei täytä kansallisessa lainsäädännössä asetettuja sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä oikeudellisia velvoitteitaan tai se on jättänyt konkurssihakemuksen tai on muuten maksukyvytön;

   

  b) isäntäperheelle tai, tilanteen mukaan, välittäjäorganisaatiolle, joka on osallistunut au pairin sijoittamiseen, on määrätty seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti au pair ‑sijoitusten ehtojen ja/tai tavoitteiden rikkomisen ja/tai laittoman työnteon vuoksi.

   

  c) vastaanottava yksikkö tai oppilaitos on perustettu ainoastaan maahantulon helpottamista varten.

  Tarkistus  41

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Syyt luvan peruuttamiseen tai uusimatta jättämiseen

  Syyt luvan peruuttamiseen tai uusimatta jättämiseen

  1. Jäsenvaltioiden on peruutettava lupa seuraavissa tapauksissa:

  1. Jäsenvaltioiden on peruutettava lupa tai jätettävä se uusimatta seuraavissa tapauksissa:

   

  a) luvan haltija ei enää täytä 6 artiklassa säädettyjä yleisiä edellytyksiä eikä häneen sovellettavia 7, 10–14 tai 16 artiklassa säädettyjä erityisedellytyksiä;

  a) lupa ja esitetyt asiakirjat on hankittu vilpillisin keinoin, väärennetty tai niitä on muutettu;

  b) lupa ja esitetyt asiakirjat on hankittu vilpillisin keinoin, väärennetty tai niitä on muutettu;

  b) kolmannen maan kansalainen on maassa muuta tarkoitusta varten kuin sitä, minkä perusteella hänelle on myönnetty lupa oleskeluun;

   

  c) vastaanottava yksikkö on perustettu ainoastaan maahantulon helpottamista varten;

   

   

  2. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa luvan tai jättää sen uusimatta seuraavissa tapauksissa:

  d) vastaanottava yksikkö ei täytä kansallisessa lainsäädännössä asetettuja sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä oikeudellisia velvoitteitaan tai se on jättänyt konkurssihakemuksen tai on muuten maksukyvytön;

  a) vastaanottava yksikkö ei täytä kansallisessa lainsäädännössä asetettuja sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä oikeudellisia velvoitteitaan tai se on jättänyt konkurssihakemuksen tai on muuten maksukyvytön. Jos näin tapahtuu opiskelun ollessa kesken, opiskelijalle on annettava kohtuullisesti aikaa löytää vastaava opinto-ohjelma, jotta hän voi saattaa opiskelunsa päätökseen;

  e) isäntäperheelle tai, tilanteen mukaan, välittäjäorganisaatiolle, joka on osallistunut au pairin sijoittamiseen, on määrätty seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti au pair ‑sijoitusten ehtojen ja/tai tavoitteiden rikkomisen ja/tai laittoman työnteon vuoksi;

  b) vastaanottavalle yksikölle on määrätty seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti työnantajavelvoitteiden rikkomisen ja/tai laittoman työnteon vuoksi tai se ei täytä kansallisessa lainsäädännössä asetettuja sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä oikeudellisia velvoitteitaan tai se on jättänyt konkurssihakemuksen tai on muuten maksukyvytön;

   

  c) vastaanottava yksikkö on perustettu ainoastaan maahantulon helpottamista varten;

   

  d) isäntäperheelle tai, tilanteen mukaan, välittäjäorganisaatiolle, joka on osallistunut au pairin sijoittamiseen, on määrätty seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti au pair ‑sijoitusten ehtojen ja/tai tavoitteiden rikkomisen ja/tai laittoman työnteon vuoksi;

   

  e) kolmannen maan kansalainen on maassa muuta tarkoitusta varten kuin sitä, jonka perusteella hänelle on myönnetty lupa oleskeluun;

  f) opiskelija ei noudata 23 artiklassa säädettyjä taloudellisen toiminnan aikarajoja tai hänen opiskelunsa ei edisty kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön mukaisesti hyväksyttävällä tavalla.

  f) opiskelija ei noudata 23 artiklassa säädettyjä taloudellisen toiminnan aikarajoja;

   

  g) opiskelijan opiskelu ei edisty kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön mukaisesti hyväksyttävällä tavalla. Kyseinen jäsenvaltio voi peruuttaa luvan tai jättää sen uusimatta tällä perusteella ainoastaan päätöksellä, jossa esitetään oppilaitoksen arvioon perustuvat erityiset syyt, ja oppilaitosta on kuultava opiskelijan edistyksestä, paitsi jos oppilaitos ei vastaa lausuntopyyntöön kohtuullisen ajan kuluessa;

  2. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa luvan yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvista syistä.

  h) yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvista syistä. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen perustuvien syiden on perustuttava yksinomaan asianomaisen kolmannen maan kansalaisen omaan käytökseen. Kansanterveyteen perustuvien syiden on perustuttava todellisten riskien objektiiviseen analyysiin, eikä niitä saa soveltaa syrjivästi kyseisen jäsenvaltion kansalaisiin verrattuna.

   

  2 a. Kun jäsenvaltio peruuttaa luvan jostakin 2 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetusta syystä, kolmannen maan kansalaisella on oikeus jäädä mainitun jäsenvaltion alueelle, jos hän löytää toisen vastaanottavan yksikön tai isäntäperheen saadakseen opiskelunsa tai tutkimustyönsä päätökseen tai sellaista muuta tarkoitusta varten, jonka perusteella lupa on myönnetty.

  Tarkistus  42

  Ehdotus direktiiviksi

  20 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  20 artikla

  Poistetaan.

  Syyt luvan uusimatta jättämiseen

   

  1. Jäsenvaltiot voivat jättää luvan uusimatta seuraavissa tapauksissa:

   

  a) lupa ja esitetyt asiakirjat on hankittu vilpillisin keinoin, väärennetty tai niitä on muutettu;

   

  b) luvan haltija ei enää täytä 6 artiklassa säädettyjä maahantulon ja oleskelun yleisiä edellytyksiä eikä häneen sovellettavia 7, 9 ja 10 artiklassa säädettyjä erityisiä edellytyksiä;

   

  c) opiskelija ei noudata 23 artiklassa säädettyjä taloudellisen toiminnan aikarajoja tai hänen opiskelunsa ei edisty kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön mukaisesti hyväksyttävällä tavalla.

   

  2. Jäsenvaltiot voivat jättää luvan uusimatta yleiseen järjestykseen, yleiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen perustuvista syistä.

   

  Tarkistus  43

  Ehdotus direktiiviksi

  21 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 2011/98/EU 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, tutkijoilla, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 883/2004 määriteltyjen sosiaaliturvan alojen, kuten perhe-etuuksien, osalta.

  1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 2011/98/EU 12 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, tutkijoilla ja opiskelijoilla, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 883/2004 määriteltyjen yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja sosiaaliturvan alojen, kuten perhe-etuuksien, osalta.

  Perustelu

  Yhdistelmälupadirektiiviin sovellettava poikkeus olisi ulotettava koskemaan opiskelijoita, ja sen piiriin olisi sisällytettävä myös yleissivistävä ja ammatillinen koulutus.

  Tarkistus  44

  Ehdotus direktiiviksi

  21 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Vaihto-oppilailla, vapaaehtoistyöntekijöillä, palkattomilla harjoittelijoilla ja au paireilla on, siitä riippumatta, sallitaanko heidän tehdä työtä unionin lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti, oikeus yhdenvertaiseen kohteluun yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan osalta.

  2. Opiskelijoilla, vaihto-oppilailla, vapaaehtoistyöntekijöillä, palkattomilla harjoittelijoilla ja au paireilla on, siitä riippumatta, sallitaanko heidän tehdä työtä unionin lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti, oikeus yhdenvertaiseen kohteluun yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan osalta.

  Tarkistus  45

  Ehdotus direktiiviksi

  21 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla kolmansien maiden kansalaisilla, joille on myönnetty maahantulo- ja oleskelulupa jonkin jäsenvaltion alueelle pitkäaikaisen viisumin perusteella, on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien osalta.

  Perustelu

  Yhdistelmälupadirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei erikseen mainita sellaisia kolmansien maiden kansalaisia (esimerkiksi opiskelijoita), jotka tulevat EU:hun viisumin turvin. Tämä aukko voi johtaa siihen, että opiskelijoita syrjitään muihin ryhmiin verrattuna. Aukon poistamiseksi 21 artiklan mukaiset oikeudet olisi erikseen ulotettava koskemaan mainittua ryhmää.

  Tarkistus  46

  Ehdotus direktiiviksi

  23 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Opiskelijoille on annettava opiskeluun käyttämänsä ajan ulkopuolella oikeus toimia palkattuina työntekijöinä ja heille voidaan antaa oikeus harjoittaa taloudellista toimintaa itsenäisinä ammatinharjoittajina asianomaiseen toimintaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavia sääntöjä ja edellytyksiä noudattaen. Vastaanottavan jäsenvaltion työmarkkinoilla vallitseva tilanne voidaan ottaa huomioon.

  1. Opiskelijoille on annettava opiskeluun käyttämänsä ajan ulkopuolella oikeus toimia palkattuina työntekijöinä ja heille voidaan antaa oikeus harjoittaa taloudellista toimintaa itsenäisinä ammatinharjoittajina asianomaiseen toimintaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavia sääntöjä ja edellytyksiä noudattaen. Vastaanottavan jäsenvaltion työmarkkinoilla vallitseva tilanne voidaan ottaa huomioon, mutta sitä ei oteta huomioon järjestelmällisesti, sillä tämä saattaisi johtaa opiskelijoiden sulkemiseen työmarkkinoiden ulkopuolelle.

  Tarkistus  47

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Saatuaan tutkimustyönsä tai opiskelunsa jäsenvaltiossa päätökseen kolmansien maiden kansalaisilla on oikeus jäädä jäsenvaltion alueelle 12 kuukaudeksi etsimään työtä tai perustamaan yritys, jos 6 artiklan a kohdassa ja c–f kohdassa säädetyt edellytykset edelleen täyttyvät. Kolmansien maiden kansalaisia voidaan aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ja viimeistään ennen kuin on kulunut kuusi kuukautta pyytää esittämään todisteet siitä, että he etsivät edelleen työtä tai ovat perustamassa yritystä. Kuuden kuukauden kuluttua kolmansien maiden kansalaisia voidaan lisäksi pyytää esittämään todisteet, että heillä on todelliset mahdollisuudet työllistyä tai käynnistää yritystoiminta.

  1. Saatuaan tutkimustyönsä tai opiskelunsa jäsenvaltiossa päätökseen kolmansien maiden kansalaisilla on oikeus jäädä jäsenvaltion alueelle 18 kuukaudeksi etsimään työtä tai perustamaan yritys, jos 6 artiklan a alakohdassa ja c–f alakohdassa säädetyt edellytykset edelleen täyttyvät. Kolmansien maiden kansalaisia voidaan aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua ja viimeistään ennen kuin on kulunut yhdeksän kuukautta pyytää esittämään todisteet siitä, että he etsivät edelleen työtä tai ovat perustamassa yritystä. Yhdeksän kuukauden kuluttua kolmansien maiden kansalaisia voidaan lisäksi pyytää esittämään todisteet, että heillä on todelliset mahdollisuudet työllistyä tai käynnistää yritystoiminta.

   

  2. Jäsenvaltioiden on tämän artiklan 1 kohtaa sovellettaessa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti myönnettävä lupa asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle ja soveltuvin osin hänen perheenjäsenilleen, jos 6 artiklan a alakohdassa ja c–f alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

  Tarkistus  48

  Ehdotus direktiiviksi

  25 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tutkijoiden perheenjäsenet

  Tutkijoiden ja opiskelijoiden perheenjäsenet

  1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/86/EY 3 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa säädetään, perheenyhdistämistä ei saa tehdä riippuvaiseksi siitä, että tutkimusta varten myönnettyä oleskelua koskevan luvan haltijalla pitäisi olla perustellut mahdollisuudet saada pysyvä oleskeluoikeus, eikä siitä, että tietty oleskelun vähimmäisaika pitäisi olla ylittynyt.

  1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/86/EY 3 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa säädetään, perheenyhdistämistä ei saa tehdä riippuvaiseksi siitä, että tutkimusta tai opiskelua varten myönnettyä oleskelua koskevan luvan haltijalla pitäisi olla perustellut mahdollisuudet saada pysyvä oleskeluoikeus, eikä siitä, että tietty oleskelun vähimmäisaika pitäisi olla ylittynyt.

  2. Poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/86/EY 4 artiklan 1 kohdan viimeisessä alakohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, kyseisissä säännöksissä tarkoitettuja kotoutumisedellytyksiä ja kotouttamistoimenpiteitä voidaan soveltaa vasta sen jälkeen, kun asianomaisille henkilöille on myönnetty oikeus perheenyhdistämiseen.

  2. Poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/86/EY 4 artiklan 1 kohdan viimeisessä alakohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, kyseisissä säännöksissä tarkoitettuja kotoutumisedellytyksiä ja kotouttamistoimenpiteitä voidaan soveltaa vasta sen jälkeen, kun asianomaisille henkilöille on myönnetty oikeus perheenyhdistämiseen.

  3. Poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/86/EY 5 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, perheenjäsenten luvat on myönnettävä perheenyhdistämisen edellytysten täyttyessä 90 päivän kuluessa hakemuksen jättämispäivästä ja 60 päivän kuluessa liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien piiriin kuuluvien tutkijoiden, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, perheenjäseniä koskevan alkuperäisen hakemuksen päiväyksestä.

  3. Poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/86/EY 5 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, perheenjäsenten luvat on myönnettävä perheenyhdistämisen edellytysten täyttyessä 90 päivän kuluessa hakemuksen jättämispäivästä ja 60 päivän kuluessa liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien piiriin kuuluvien tutkijoiden ja opiskelijoiden, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, perheenjäseniä koskevan alkuperäisen hakemuksen päiväyksestä.

  4. Poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/86/EY 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, perheenjäsenten lupien voimassaoloajan on oltava saman kuin tutkijalle myönnetyssä luvassa edellyttäen, että tämä on mahdollista heidän matkustusasiakirjojensa voimassaoloaikojen perusteella.

  4. Poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/86/EY 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, perheenjäsenten lupien voimassaoloajan on oltava saman kuin tutkijalle tai opiskelijalle myönnetyssä luvassa edellyttäen, että tämä on mahdollista heidän matkustusasiakirjojensa voimassaoloaikojen perusteella.

  5. Poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/86/EY 14 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä säädetään, jäsenvaltiot eivät saa soveltaa työmarkkinoille pääsyyn aikarajaa.

  5. Poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/86/EY 14 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä säädetään, jäsenvaltiot eivät saa soveltaa työmarkkinoille pääsyyn aikarajaa.

  Perustelu

  Perheenyhdistämistä koskevat säännökset olisi ulotettava koskemaan tutkijoiden lisäksi myös opiskelijoita.

  Tarkistus  49

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tutkijoiden, opiskelijoiden ja palkallisten harjoittelijoiden oikeus liikkuvuuteen jäsenvaltioiden välillä

  Tutkijoiden, opiskelijoiden, vapaaehtoistyöntekijöiden ja harjoittelijoiden oikeus liikkuvuuteen jäsenvaltioiden välillä

  1. Kolmannen maan kansalaisen, joka on päästetty maahan tutkijana tämän direktiivin nojalla, on saatava toteuttaa osa tutkimuksestaan toisessa jäsenvaltiossa tässä artiklassa asetetuin edellytyksin.

  1. Kolmannen maan kansalaisen, joka on päästetty maahan tutkijana tämän direktiivin nojalla, on saatava toteuttaa osa tutkimuksestaan toisessa jäsenvaltiossa tässä artiklassa asetetuin edellytyksin.

  Jos tutkija oleskelee enintään kuusi kuukautta toisessa jäsenvaltiossa, tutkimus voidaan toteuttaa ensimmäisessä jäsenvaltiossa tehdyn vastaanottosopimuksen perusteella edellyttäen, että tutkijalla on riittävät varat toisessa jäsenvaltiossa eikä häntä pidetä toisessa jäsenvaltiossa uhkana yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansanterveydelle.

  Jos tutkija oleskelee enintään kuusi kuukautta toisessa jäsenvaltiossa, tutkimus voidaan toteuttaa ensimmäisessä jäsenvaltiossa tehdyn vastaanottosopimuksen perusteella edellyttäen, että tutkijalla on riittävät varat toisessa jäsenvaltiossa eikä hän ole toisessa jäsenvaltiossa uhka yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansanterveydelle.

  Jos tutkija oleskelee toisessa jäsenvaltiossa yli kuusi kuukautta, jäsenvaltiot voivat vaatia uutta vastaanottosopimusta tutkimuksen toteuttamiseksi kyseisessä jäsenvaltiossa. Jos jäsenvaltiot edellyttävät lupaa liikkuvuuden harjoittamiseen, tällainen lupa on myönnettävä 30 artiklassa määritettyjen menettelyllisten takeiden mukaisesti. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia tutkijaa poistumaan alueeltaan lupahakemusten tekemistä varten.

  Jos tutkija oleskelee toisessa jäsenvaltiossa yli kuusi kuukautta, jäsenvaltiot voivat vaatia uutta vastaanottosopimusta tutkimuksen toteuttamiseksi kyseisessä jäsenvaltiossa. Jos jäsenvaltiot edellyttävät lupaa liikkuvuuden harjoittamiseen, tällainen lupa on myönnettävä 29 artiklassa määritettyjen menettelyllisten takeiden mukaisesti. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia tutkijaa poistumaan alueeltaan lupahakemusten tekemistä varten.

  2. Kolmannen maan kansalaisen, joka on päästetty maahan tämän direktiivin nojalla opiskelijana tai palkallisena harjoittelijana, on annettava suorittaa osa opiskelustaan/harjoittelustaan toisessa jäsenvaltiossa pidempinä kuin kolmen kuukauden jaksoina mutta enintään kuuden kuukauden jaksoina edellyttäen, että hän on ennen siirtymistään toiseen jäsenvaltioon toimittanut toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat:

  2. Kolmannen maan kansalaisen, joka on päästetty maahan tämän direktiivin nojalla opiskelijana, vapaaehtoistyöntekijänä tai harjoittelijana, on annettava suorittaa osa opiskelustaan, harjoittelustaan tai vapaaehtoistyöstään toisessa jäsenvaltiossa pidempinä kuin kolmen kuukauden jaksoina mutta enintään kuuden kuukauden jaksoina edellyttäen, että hän on ennen siirtymistään toiseen jäsenvaltioon toimittanut toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat:

  a) voimassaoleva matkustusasiakirja;

  a) voimassaoleva matkustusasiakirja;

  b) osoitus sairausvakuutuksesta kaikkien asianomaisen jäsenvaltion kansalaisten osalta yleensä vakuutettujen riskien varalta;

  b) osoitus sairausvakuutuksesta kaikkien asianomaisen jäsenvaltion kansalaisten osalta yleensä vakuutettujen riskien varalta;

  c) todiste, että hänet on hyväksytty korkea-asteen oppilaitokseen tai harjoittelijoita vastaanottavaan yksikköön;

  c) todiste, että hänet on hyväksytty korkea-asteen oppilaitokseen tai harjoittelijoita tai vapaaehtoistyöntekijöitä vastaanottavaan yksikköön;

  d) todisteet, että hänellä on riittävät varat koko oleskeluajalleen toimeentuloaan, opintojaan ja paluumatkaansa varten.

  d) todisteet, että hänellä on riittävät varat koko oleskeluajalleen toimeentuloaan, opintojaan ja paluumatkaansa varten.

  3. Toisen jäsenvaltion viranomaisten on ilmoitettava ensimmäisen jäsenvaltion viranomaisille päätöksistään, jotka koskevat opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuutta ensimmäisestä jäsenvaltiosta toiseen. Jäljempänä 32 artiklassa säädettyjä yhteistyömenettelyjä on sovellettava.

  3. Toisen jäsenvaltion viranomaisten on ilmoitettava ensimmäisen jäsenvaltion viranomaisille päätöksistään, jotka koskevat opiskelijoiden, vapaaehtoistyöntekijöiden ja harjoittelijoiden liikkuvuutta ensimmäisestä jäsenvaltiosta toiseen. Jäljempänä 32 artiklassa säädettyjä yhteistyömenettelyjä on sovellettava.

  4. Opiskelijana maahan päästetyn kolmannen maan kansalaisen siirtymiset toiseen jäsenvaltioon yli kuudeksi kuukaudeksi voidaan myöntää samoin ehdoin, joita sovelletaan liikkuvuuteen pidemmäksi kuin kolmen kuukauden jaksoksi mutta enintään kuuden kuukauden jaksoksi. Jos jäsenvaltiot edellyttävät, että lupaan harjoittaa liikkuvuutta pidempään kuin kuuden kuukauden jakson ajan tarvitaan uusi hakemus, tällaiset luvat on myönnettävä 29 artiklan mukaisesti.

  4. Opiskelijana maahan päästetyn kolmannen maan kansalaisen siirtymiset toiseen jäsenvaltioon yli kuudeksi kuukaudeksi voidaan myöntää samoin ehdoin, joita sovelletaan liikkuvuuteen pidemmäksi kuin kolmen kuukauden jaksoksi mutta enintään kuuden kuukauden jaksoksi. Jos jäsenvaltiot edellyttävät, että lupaan harjoittaa liikkuvuutta pidempään kuin kuuden kuukauden jakson ajan tarvitaan uusi hakemus, tällaiset luvat on myönnettävä 29 artiklan mukaisesti.

  5. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia opiskelijaa poistumaan alueeltaan jäsenvaltioiden välistä liikkuvuutta koskevan hakemuksen tekemistä varten.

  5. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia opiskelijaa, vapaaehtoistyöntekijää tai harjoittelijaa poistumaan alueeltaan jäsenvaltioiden välistä liikkuvuutta koskevan hakemuksen tekemistä varten.

  Tarkistus  50

  Ehdotus direktiiviksi

  27 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien piiriin kuuluvien tutkijoiden ja opiskelijoiden oikeudet

  Liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien piiriin kuuluvien tutkijoiden, vapaaehtoistyöntekijöiden, palkattomien ja palkallisten harjoittelijoiden ja opiskelijoiden oikeudet

  1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tutkijoina tai opiskelijoina tämän direktiivin nojalla maahan päästetyille kolmansien maiden kansalaisille, jotka kuuluvat liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien piiriin, lupa, joka on voimassa koko sen ajan, jonka heidän oleskelunsa jäsenvaltioissa kestää, jos

  1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tutkijoina, vapaaehtoistyöntekijöinä, palkattomina tai palkallisina harjoittelijoina tai opiskelijoina tämän direktiivin nojalla maahan päästetyille kolmansien maiden kansalaisille, jotka kuuluvat liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien piiriin, lupa, joka on voimassa koko sen ajan, jonka heidän oleskelunsa jäsenvaltioissa kestää, jos

  a) täydellinen luettelo jäsenvaltioista, joihin tutkija tai opiskelija aikoo mennä, on tiedossa ennen tuloa ensimmäiseen jäsenvaltioon;

  a) täydellinen luettelo jäsenvaltioista, joihin tutkija, vapaaehtoistyöntekijä, palkaton tai palkallinen harjoittelija tai opiskelija on ilmoittanut aikovansa mennä, on tiedossa ennen tuloa ensimmäiseen jäsenvaltioon;

  b) opiskelijoiden tapauksessa hakija voi esittää todisteet siitä, että hänet on hyväksytty korkea-asteen oppilaitokseen osallistumaan opinto-ohjelmaan.

  b) opiskelijoiden tapauksessa hakija voi esittää todisteet siitä, että hänet on hyväksytty oppilaitokseen osallistumaan opinto-ohjelmaan;

   

  b a) vapaaehtoistyöntekijöiden tapauksessa hakija voi esittää todisteet siitä, että hänet on hyväksytty vapaaehtoistoiminnan järjestäjään tai ohjelmaan, kuten eurooppalaiseen vapaaehtoistyöhön, osallistumaan vapaaehtoistoimintaan;

   

  b b) harjoittelijoiden tapauksessa hakija voi esittää todisteet siitä, että hänet on hyväksytty vastaanottavaan yksikköön.

  2. Ensimmäisen jäsenvaltion, jossa tutkija tai opiskelija oleskelee, on myönnettävä lupa.

  2. Ensimmäisen jäsenvaltion, jossa tutkija, vapaaehtoistyöntekijä, palkaton tai palkallinen harjoittelija tai opiskelija oleskelee, on myönnettävä lupa.

  3. Jos täydellistä luetteloa jäsenvaltioista ei ole tiedossa ennen ensimmäiseen jäsenvaltioon tuloa,

  3. Jos täydellistä luetteloa jäsenvaltioista ei ole tiedossa ennen ensimmäiseen jäsenvaltioon tuloa,

  a) tutkijoihin sovelletaan 26 artiklassa säädettyjä edellytyksiä oleskelulle toisessa jäsenvaltiossa enintään kuuden kuukauden jaksojen ajan;

  a) tutkijoihin sovelletaan 26 artiklassa säädettyjä edellytyksiä oleskelulle toisessa jäsenvaltiossa enintään kuuden kuukauden jaksojen ajan;

  b) opiskelijoihin sovelletaan 26 artiklassa säädettyjä edellytyksiä oleskelulle toisessa jäsenvaltiossa kolmesta kuuteen kuukautta kestävien jaksojen ajan.

  b) opiskelijoihin, palkattomiin tai palkallisiin harjoittelijoihin ja vapaaehtoistyöntekijöihin sovelletaan 26 artiklassa säädettyjä edellytyksiä oleskelulle toisessa jäsenvaltiossa kolmesta kuuteen kuukautta kestävien jaksojen ajan.

  Tarkistus  51

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Kun tutkija muuttaa toiseen jäsenvaltioon 26 ja 27 artiklan mukaisesti ja kun perhe on muodostettu jo ensimmäisessä jäsenvaltiossa, perheenjäsenet saavat siirtyä hänen mukanaan toiseen jäsenvaltioon tai seurata häntä sinne.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Perustelu

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus  52

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) vakaat ja säännölliset varat, jotka riittävät hänen itsensä ja hänen perheenjäsentensä elättämiseen tarvitsematta turvautua kyseisen jäsenvaltion sosiaaliavustuksiin.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Perustelu

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus  53

  Ehdotus direktiiviksi

  29 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä päätös täydellisestä lupahakemuksesta ja annettava päätös hakijalle kirjallisesti tiedoksi asianomaisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen tiedoksiantomenettelyjen mukaisesti mahdollisimman pian ja viimeistään 60 päivän kuluttua hakemuksen jättämisestä tai, jos on kyse liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien piiriin kuuluvista tutkijoista ja opiskelijoista, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 30 päivän kuluttua.

  1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä päätös täydellisestä lupahakemuksesta ja annettava päätös hakijalle kirjallisesti tiedoksi asianomaisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen tiedoksiantomenettelyjen mukaisesti mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua hakemuksen jättämisestä. Jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään mahdollisuudesta muutoksenhakuun hallintoviranomaisessa, jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä päätös muutoksenhausta viimeistään 30 päivän kuluttua muutoksenhakupäivästä.

  Tarkistus  54

  Ehdotus direktiiviksi

  29 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jos hakemuksen tueksi esitetyt tiedot ovat puutteelliset, toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja ne tarvitsevat, ja annettava hakemuksen täydentämiselle kohtuullinen määräaika. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes viranomaiset ovat saaneet vaaditut lisätiedot tai asiakirjat.

  2. Jos hakemuksen tueksi esitetyt tiedot ovat puutteelliset, toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja ne tarvitsevat, ja hakemuksen rekisteröidessään annettava hakemuksen täydentämiselle kohtuullinen määräaika. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes viranomaiset ovat saaneet vaaditut lisätiedot tai asiakirjat.

  Tarkistus  55

  Ehdotus direktiiviksi

  29 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Päätös lupahakemuksen hylkäämisestä on annettava asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle tiedoksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti määrättyjen tiedoksiantomenettelyjen mukaisesti. Tiedoksiannon yhteydessä hakijalle on kerrottava mahdollisuuksista muutoksenhakuun ja ilmoitettava kansallinen tuomioistuin tai viranomainen, jolta muutosta voi hakea, sekä muutoksenhakua koskeva määräaika.

  3. Päätös luvan epäämisestä on annettava asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle tiedoksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti määrättyjen tiedoksiantomenettelyjen mukaisesti. Tiedoksiannon yhteydessä hakijalle on kerrottava mahdollisuuksista muutoksenhakuun ja ilmoitettava kansallinen tuomioistuin tai viranomainen, jolta muutosta voi hakea, sekä muutoksenhakua koskeva määräaika ja annettava kaikki asiaa koskevat käytännön tiedot, jotka helpottavat hakijan oikeuksien käyttämistä.

  Perustelu

  Tekninen tarkistus, jolla teksti yhdenmukaistetaan IV luvun otsikon sekä muiden välineiden, kuten yrityksen sisäisiä siirtoja koskevan direktiivin ja kausityöntekijöitä koskevan direktiivin, kanssa.

  Tarkistus  56

  Ehdotus direktiiviksi

  29 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Jos hakemus hylätään tai tämän direktiivin mukaisesti myönnetty lupa peruutetaan, asianomaisella on oltava oikeus hakea päätökseen muutosta kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta.

  4. Jos lupa evätään tai tämän direktiivin mukaisesti myönnetty lupa peruutetaan, asianomaisella on oltava oikeus hakea päätökseen muutosta kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta.

  Perustelu

  Tekninen tarkistus, jolla teksti yhdenmukaistetaan IV luvun otsikon sekä muiden välineiden, kuten yrityksen sisäisiä siirtoja koskevan direktiivin ja kausityöntekijöitä koskevan direktiivin, kanssa.

  Tarkistus  57

  Ehdotus direktiiviksi

  29 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  29 a artikla

   

  Opiskelijoille, oppilaille ja tutkijoille myönnettäviä oleskelulupia tai viisumeja koskeva nopeutettu menettely

   

  Maahanpääsyä koskevan nopeutetun menettelyn käyttöönotosta voidaan tehdä sopimus, jonka mukaan oleskelulupa tai viisumi myönnetään asianomaisen kolmannen maan kansalaisen nimissä. Tämä sopimus tehdään jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka vastaa opiskelijoiden, oppilaiden tai tutkijoiden, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, maahantulosta ja oleskelusta, ja oppilaitoksen tai sellaisen oppilasvaihto-ohjelmasta vastaavan järjestön tai tutkimusorganisaation välillä, jonka kyseinen jäsenvaltio on hyväksynyt kyseiseen tarkoitukseen kansallisen lainsäädäntönsä ja hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti.

  Perustelu

  Voimassa olevaan opiskelijadirektiiviin jo sisältyvä nopeutettu menettely lisätään direktiiviin ja ulotetaan koskemaan myös tutkijoita.

  Tarkistus  58

  Ehdotus direktiiviksi

  30 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on asetettava saataville tiedot tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä, kuten vaadittavien varojen kuukausittaisesta vähimmäismäärästä, oikeuksista, kaikista hakemusta varten tarvittavista asiakirjatodisteista ja sovellettavista maksuista. Jäsenvaltioiden on asetettava saataville tiedot 8 artiklan nojalla hyväksytyistä tutkimusorganisaatioista.

  Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön helposti saatavilla ja ymmärrettävissä olevat tiedot tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä, kuten vaadittavien varojen kuukausittaisesta vähimmäismäärästä, oikeuksista, kaikista hakemusta varten tarvittavista asiakirjatodisteista ja sovellettavista maksuista. Jäsenvaltioiden on asetettava saataville tiedot 8 artiklan nojalla hyväksytyistä tutkimusorganisaatioista.

  Tarkistus  59

  Ehdotus direktiiviksi

  31 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoita suorittamaan maksuja tämän direktiivin mukaisesti tapahtuvasta hakemusten käsittelystä. Maksujen suuruus ei saa vaarantaa direktiivin tavoitteiden saavuttamista.

  Jäsenvaltiot voivat vaatia maksujen suorittamista tämän direktiivin mukaisesti tapahtuvasta hakemusten käsittelystä. Maksut eivät saa olla suuruudeltaan liiallisia tai kohtuuttomia niin, että se estäisi direktiivin tavoitteiden saavuttamisen. Kun kolmannen maan kansalainen suorittaa nämä maksut, hänellä on oltava oikeus saada korvaus maksuista vastaanottavalta yksiköltä tai isäntäperheeltä.

  Tarkistus  60

  Ehdotus direktiiviksi

  32 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Jäsenvaltioiden on helpotettava hakemusmenettelyä siten, että ne antavat kolmansien maiden kansalaisten tehdä hakemuksen ja saattaa menettelyn päätökseen kaikkien jäsenvaltioiden tapauksessa hakijan kannalta sopivimman jäsenvaltion suurlähetystössä tai konsulaatissa.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

  PERUSTELUT

  Käsiteltävänä oleva direktiivi on uudelleenlaadittu ja yhdistelty versio kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten 12. lokakuuta 2005 annetusta direktiivistä 2005/71/EY ja kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä 13. joulukuuta 2004 annetusta direktiivistä 2004/114/EY. Uuteen ehdotukseen on lisätty kaksi uutta ryhmää: palkalliset harjoittelijat ja au pairit. Tähän saakka kyseisten ryhmien tilannetta ei ole säännelty mitenkään. Niiden sisällyttäminen tähän direktiiviin auttaa estämään hyväksikäyttöä ja pimeää työtä.

  Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, koska sillä pyritään parantamaan näihin kolmansien maiden kansalaisten ryhmiin sovellettavia säännöksiä ja lisäämään EU:n houkuttelevuutta. EU:n on oltava kilpailukykyinen maailmanlaajuisilla markkinoilla ja samalla tarjottava suojelua ja yhdenvertaista kohtelua. Esittelijän mielestä tämä ehdotus on hyvä perusta ja hyödyllinen väline näiden tavoitteiden tukemisessa. Esittelijä on tyytyväinen siihen, että ehdotukseen on sisällytetty nämä kaksi uutta ryhmää, että nykyisin voimassa olevissa direktiiveissä vapaaehtoisista säännöksistä on nyt tehty pakollisia, että opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille ja heitä koskevia suojatoimia on parannettu, että lupamenettelylle on säädetty määräajat ja että opiskelijoilla ja tutkijoilla on mahdollisuus jäädä maahan ja hakea töitä tai perustaa yritys opiskelun tai tutkimustyön päätökseen saattamisen jälkeen.

  Nyky-Euroopassa väestö ikääntyy ja väestörakenteen muutos on haaste. Arvioiden mukaan EU:ssa tarvittaisiin kaikkiaan yli 11 miljoonaa uutta maahanmuuttajaa vuosina 2010–2020, jotta työikäisen väestön ja kokonaisväestön välinen suhde pysyisi vuoden 2010 tasolla.

  Euroopan työmarkkinat ovat ehkä aiemmin olleet erittäin houkuttelevat osaaville ihmisille eri puolilta maailmaa, mutta nykyisin muut alueet onnistuvat paljon paremmin houkuttelemaan ammattitaitoista työvoimaa, kun taas EU:ssa byrokratian kiemurat ja epäilevä suhtautuminen maahanmuuttajiin ajavat ihmiset muualle.

  Eurooppa tarvitsee kasvavassa määrin maahanmuuttajia täyttämään avoimet työpaikat ja takaamaan talouskasvun. Hyvin hoidettu maahanmuutto voisi osaltaan ratkaista ongelmat, jotka liittyvät väestön ikääntymiseen ja pulaan ammattitaitoisesta työvoimasta monilla aloilla. Tarvitaan ennakoivaa maahanmuuttopolitiikkaa, jolla houkutellaan ammattitaitoisia maahanmuuttajia kolmansista maista, sekä institutionaalista kehystä, jossa hyödynnetään entistä paremmin heidän osaamistaan ja pätevyyttään. Näin luotaisiin tilanne, jossa hyötyvät sekä maahanmuuttajat että EU:n työmarkkinat.

  Ennakoivalla maahanmuuttopolitiikalla ratkaistaisiin työvoimapula tietyillä alueilla, ja saatujen kokemusten mukaan maahanmuuttajien taidot täydentävät usein muiden työntekijöiden taitoja, mistä koituu myönteisiä vaikutuksia työnantajille ja taloudelliselle toiminnalle. Maahanmuutto voi myös myötävaikuttaa yrittäjyyteen, monimuotoisuuteen ja innovointiin.

  Tarkistukset

  Esittelijän mielestä komission ehdotus on hyvin tasapainotettu ja sisältää monia parannuksia. Ehdotusta voitaisiin kuitenkin vielä parantaa tietyillä muutoksilla.

  Tätä mietintöä laadittaessa neuvottelut ehdotuksesta direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten sekä ehdotuksesta direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ovat vielä kesken. Neuvotteluissa käsitellään eräitä kysymyksiä, joilla on merkitystä myös tämän direktiivin kannalta, joten esittelijä haluaa ottaa huomioon neuvottelujen tulokset. Näille direktiiveille yhteisiä seikkoja koskevat seuraavat tarkistukset: kiintiöt (johdanto-osan 35 kappale), vastaanottavan yksikön tarkoituksellisesti lakkauttamat työpaikat (18 artiklan 2 kohta), mahdollisuus löytää uusi vastaanottava yksikkö, jos lupa peruutetaan (19 artiklan 2 a kohta (uusi)), sekä maksujen suuruus (31 artikla).

  Jäsenvaltioiden mahdollisuutta hyväksyä suotuisampia säännöksiä ei saisi rajoittaa 21, 22, 23, 24, 25 ja 29 artiklaan. Esittelijä ehdottaa 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 ja 34 artiklan lisäämistä luetteloon.

  Säännöksen, jonka mukaan jäsenvaltioiden on peruutettava lupa, ei pitäisi olla pakollinen vaan vapaaehtoinen. Siten jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus peruuttaa lupa jossakin luetelluista tapauksista, mutta niillä olisi myös joustovaraa olla tekemättä sitä ja ottaa huomioon tietyn tapauksen olosuhteet (19 artiklan 1 kohta). Tämän vuoksi esittelijä on lisännyt ehdotukseen tarkistuksen, jonka mukaan jäsenvaltion on kuultava oppilaitosta, ennen kuin se peruuttaa luvan tai jättää sen uusimatta sillä perusteella, että opiskelijan opiskelu ei ole edistynyt hyväksyttävällä tavalla (19 artiklan 1 kohdan f alakohta ja 20 artiklan 1 kohdan c alakohta).

  Kun lupa evätään yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvista syistä, esittelijä ehdottaa, että tämän olisi perustuttava yksinomaan asianomaisen kolmannen maan kansalaisen omaan käytökseen (19 artiklan 2 kohta ja 20 artiklan 2 kohta).

  Esittelijä on erityisen tyytyväinen siihen, että komission ehdotuksessa sallitaan kolmansien maiden kansalaisten jäävän jäsenvaltion alueelle riittävän pitkäksi aikaa etsimään työtä tai perustamaan yritys saatuaan tutkimustyönsä tai opiskelunsa päätökseen. Jos EU:n oppilaitokset panostavat näiden henkilöiden koulutukseen, EU:n pitäisi myös voida houkutella heitä jäämään alueelleen. On EU:n etujen mukaista pitää korkea-asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt unionissa. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa ajanjakson pidentämistä 18 kuukauteen ja alueen laajentamista koko unioniin eikä pelkästään asianomaiseen jäsenvaltioon (24 artikla).

  Komissio esittää tutkijoiden perheenjäseniä koskevat säännöt, mitä esittelijä pitää hyvänä asiana. On otettava huomioon, että moni opiskelija voi olla iäkkäämpi korkea-asteen opintonsa päättäessään ja että hänellä voi hyvinkin olla perheenjäseniä huollettavanaan. Koska tavoitteena on houkutella näitä opiskelijoita EU:hun, esittelijä ehdottaa, että tutkijoiden perheenjäseniä koskevat säännökset ulotetaan koskemaan myös opiskelijoiden perheenjäseniä (25 artikla).

  Esittelijä ehdottaa, että EU:n sisäistä liikkuvuutta koskevat säännökset ulotettaisiin koskemaan palkattomia harjoittelijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä (26 artikla).

  Esittelijä on erittäin tyytyväinen siihen, että komission ehdotuksessa täsmennetään lupamenettelyn määräaikoja. Esittelijä ehdottaa määräajan muuttamista 30 päiväksi ja enintään 30 päivän määräajan käyttöönottoa kielteistä päätöstä koskevaa muutoksenhakua varten (29 artiklan 1 kohta).

  Nykyiseen opiskelijadirektiiviin sisältyy säännös oleskelulupia tai viisumeja koskevasta nopeutetusta menettelystä, ja esittelijä ehdottaa, että tämä opiskelijoihin ja oppilaisiin sovellettava nopeutettu menettely sisällytetään direktiiviin ja ulotetaan koskemaan tutkijoita. Jos henkilölle on myönnetty lupa tulla EU:hun tämän direktiivin mukaisesti, olisi myös oltava mahdollista saada nopea päätös oleskeluluvasta tai viisumista, jotta hänen saapumisensa EU:hun helpottuisi (29 a artikla (uusi)).

  LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

  Viite: D(2013)46072

  Juan Fernando López Aguilar

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja

  ASP 11G306

  Bryssel

  Aihe:              Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu) (COM(2013)0151 final – 2013/0081(COD))

  Arvoisa puheenjohtaja

  Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtajana toimin, on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta työjärjestykseen sisältyvän uudelleenlaatimista koskevan 87 artiklan mukaisesti.

  Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

  "Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

  Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 156 ja 157 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

  Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle kantansa tarkistuksiin ennen 54 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen."

  Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaadittua ehdotusta käsitelleen neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon johdosta ja valmistelijan antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei käsillä oleva ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai neuvoa-antavan ryhmän lausunnossa on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

  Kun on kyse komiteamenettelyä koskevien säännösten mukauttamisesta SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaan uudelleenlaadintamenettelyn yhteydessä, oikeudellisten asioiden valiokunta kuitenkin korostaa, että lainsäätäjän on aina voitava tehdä vapaasti lopulliset päätökset säädös- ja täytäntöönpanovallan siirrosta eikä siihen saa koskaan vaikuttaa se, miten ehdotuksessa esitetään nykyisten tekstien kodifiointi näissä kysymyksissä.

  Lopuksi tarkasteltuaan asiaa 17. syyskuuta 2013 pidetyssä kokouksessa oikeudellisten asioiden valiokunta suositti äänin 23 puolesta, ei tyhjiä[1], että asiasta vastaava valiokunta käsittelee edellä mainitun ehdotuksen työjärjestyksen 87 artiklan mukaisesti.

  Kunnioittavasti

  Klaus-Heiner LEHNE

  Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

  • [1]  Läsnä olleet jäsenet: Luigi Berlinguer, Raffael Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastien Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

  LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

   

   

   

   

  OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

  NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

  Bryssel, 4.6.2013

  LAUSUNTO

                                                                EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                                NEUVOSTOLLE

                                                                KOMISSIOLLE

  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu)

  COM(2013)0151, 28.6.2013 – 2013/0081(COD)

  Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 23. huhtikuuta 2013 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

  Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli[1] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä 13. joulukuuta 2004 annettu neuvoston direktiivi 2004/114/EY ja kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten 12. lokakuuta 2005 annettu neuvoston direktiivi 2005/71/EY, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

  1) Jotta ehdotus täyttäisi toimielinten välisen sopimuksen asiaankuuluvat vaatimukset, sen perusteluissa olisi pitänyt yksilöidä tarkasti, mitkä aikaisempien säädösten säännökset säilyvät muuttumattomina, kuten sopimuksen 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa määrätään.

  2) Seuraavat uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen osat olisi pitänyt merkitä harmaalla taustavärillä, jota yleensä käytetään sisällön muutosten merkitsemiseen:

  –  johdanto-osan 31 kappaleessa sanojen "ja palkallisten harjoittelijoiden" lisäys;

  –  2 artiklan 1 kohdassa sanojen "oppilasvaihtoa", "palkatonta harjoittelua" ja "vapaaehtoistyötä" lisäys;

  –  3 artiklan l alakohdassa sanojen "läpinäkyvien kriteerien perusteella" lisäys;

  –  direktiivin 2005/71/EY 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan koko tekstin poisto.

  3) Direktiivin 2004/114/EY 3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan teksti olisi pitänyt sisällyttää uudelleenlaatimista koskevaan ehdotukseen ja merkitä sisällön muutoksena (eli kaksinkertainen yliviivaus ja harmaa taustaväri).

  4) Liitteessä I olevan A osan otsikko olisi muutettava muotoon "Kumotut direktiivit".

  Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

  C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

  Pääjohtaja                             Pääjohtaja                             Pääjohtaja

  Parlamentin lakimies                Neuvoston lakimies

  • [1]  Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

  TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.10.2013)

  kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
  (COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

  Valmistelija: Antigoni Papadopoulou

  LYHYET PERUSTELUT

  Valmistelija suhtautuu myönteisesti tämän komission ehdotuksen tavoitteisiin, joilla se pyrkii toteuttamaan toimeksiantonsa ja saamaan aikaan hyödyllisen välineen EU:n ja kolmansien maiden välisten sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten suhteiden vahvistamiseksi entisestään. Hän katsoo, että ehdotus tarjoaa hyvän perustan, jota on kehitettävä laajalla vuoropuhelulla ja mielipiteenvaihdolla. Tavoitteena on edistää mahdollisimman hyvin taitojen ja osaamisen siirtämistä ja lisätä EU:n kilpailukykyä sekä taata samalla, että kolmansien maiden kansalaisten eri ryhmiä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Valmistelija katsoo, että muuttovirtojen parempi hallinta on olennaisen tärkeää EU:n yhteisen maahanmuuttopolitiikan kehittämisen ja Eurooppa 2020 -strategian tehokkaamman toteuttamisen kannalta.

  Komission ehdotus on muodoltaan direktiivi, jolla muutetaan direktiivejä 2004/114/EY ja 2005/71/EY ja laaditaan ne uudelleen. Sen tarkoituksena on optimoida edut paremmin, joten siinä saatetaan politiikkaympäristö ajan tasalle ja pyritään korjaamaan molempien direktiivien täytäntöönpanokertomuksissa esitetyt puutteet ja torjumaan riskit asianmukaisesti.

  Komission muutetulla ja uudelleen laaditulla ehdotuksella pyritään parantamaan kolmansista maista tuleviin tutkijoihin, opiskelijoihin, vaihto-oppilaisiin, palkattomiin harjoittelijoihin ja vapaaehtoistyöntekijöihin sovellettavia säännöksiä. Siinä pyritään myös soveltamaan yhteisiä säännöksiä kahteen uuteen kolmansien maiden kansalaisten ryhmään, palkallisiin harjoittelijoihin ja au paireihin, joita varten ei vielä ole laillisesti hyväksyttyä yhteistä sääntelyä.

  Nykyiset olosuhteet ja haasteet vahvistavat tarvetta parantaa direktiiviä ja laatia se uudelleen. Tällä hetkellä EU:lla on edessään merkittäviä rakenteellisia haasteita, jotka liittyvät väestökehitykseen ja talouteen. Lähivuosina työikäisen väestön määrän odotetaan supistuvan, mutta havaitut työllisyyden kasvun mallit, joissa painopiste on ammattitaitoisessa työvoimassa, pysyvät ennallaan. EU:lla on edessään myös ”innovaatiokriisi”. Suhteessa BKT:hen Euroopassa käytetään tutkimukseen ja kehitykseen (T&K) vuositasolla 0,8 prosenttia vähemmän kuin Yhdysvalloissa ja 1,5 prosenttia vähemmän kuin Japanissa. Vaikka EU:n markkinat ovat maailman suurimmat, ne ovat edelleen pirstaleisia eivätkä riittävän innovaatiomyönteisiä. Jotta voidaan saavuttaa tavoite, jonka mukaan tutkimus- ja kehitysinvestointeja on lisättävä, sekä toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian innovaatiounioniin tähtäävä lippulaivahanke, Eurooppaan tarvitaan arviolta miljoonaa uutta tutkimusalan työpaikkaa. Maahanmuuton kautta EU:n ulkopuolelta saadaan erittäin osaavia ihmisiä, ja erityisesti kolmansista maista tulevat opiskelijat ja tutkijat ovat ryhmä, jota tarvitaan. EU voi aktiivisesti houkutella hyvin koulutettuja potentiaalisia työntekijöitä ja osaamisreserviä edellä mainittuihin haasteisiin vastaamiseksi. Ihmisten välisten yhteyksien edistäminen ja liikkuvuus ovat osa EU:n ulkopolitiikkaa, erityisesti suhteessa EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluviin maihin tai EU:n strategisiin kumppaneihin. Se, että kolmansien maiden kansalaiset saavat omaksua taitoja ja tietoja Euroopassa suoritettavan harjoittelun avulla, kannustaa osaamiskiertoon ja tukee yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, mikä puolestaan hyödyttää sekä lähettäviä että vastaanottavia maita. Globalisoituminen edellyttää EU:n yritysten ja ulkomaisten markkinoiden välisten yhteyksien lisäämistä, kun taas harjoittelijoiden ja au pairien liikkuminen edistää osaamispääoman kehittymistä, rikastuttaa muuttajia, heidän alkuperämaitaan ja heidät vastaanottavia maita sekä parantaa kulttuurien keskinäistä ymmärtämystä.

  Valmistelija on huolissaan siitä, että ilman selkeää säädöskehystä vaarana voi olla hyväksikäyttö, jolle palkalliset harjoittelijat, tutkijat ja au pairit ovat erityisen alttiita. Siitä seuraa myös vilpillisen kilpailun vaara, joten tällaiset huolenaiheet on asianmukaisesti selvitettävä ja ratkaistava.

  Valmistelija on tyytyväinen komission esityksen yleistavoitteeseen, joka on yhtenäisen oikeudellisen kehyksen tarjoaminen erilaisille kolmansista maista unioniin tuleville ihmisryhmille. On helppo ymmärtää, että tavoitteena on yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa eri ihmisryhmiä koskevat nykyiset säännökset yhteen ja samaan oikeusvälineeseen. On kuitenkin korostettava, että tehtävä on erittäin hankala, sillä eri ryhmiin kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten välillä on paljon muitakin eroja verrattuna vain muutamiin heitä yhdistäviin piirteisiin. Valmistelija suosittelee tämän vuoksi useita muutoksia, joilla ehdotusta voitaisiin parantaa ja tukea sen tavoitteita.

  Tarkistukset

  Valmistelija tarkasteli komission ehdotusta työllisyyden näkökulmasta. Komission ehdottama teksti ei ole tarpeeksi selkeä ja se on liian yleisluonteinen, sillä siinä sekoitetaan keskenään erilaiset työsuhteet, jotka koskevat eri tavoin palkallisia harjoittelijoita, tutkijoita, au paireja ja opiskelijoita. Siinä ei myöskään erotella tai määritellä työsopimuksia, sosiaaliturvaa tai sosiaalista suojelua näiden ryhmien työsuhteiden vahvistamiseksi.

  Valmistelijalla olikin kahtalainen ongelma, joko:

  a) pyydetään palkallisten harjoittelijoiden, tutkijoiden ja au pairien jättämistä tämän direktiivin ulkopuolelle esittämällä horisontaalinen tarkistus ja perustelu ja pyytämällä komissiota sisällyttämään nämä ryhmät yhteen tai useampaan muuhun direktiiviin. Valmistelija ehdottaa näin ollen, että 2 artiklasta jätetään pois selvyyden vuoksi kaikki kolmansien maan kansalaisten ryhmät, joita koskevat muut nykyiset direktiivit (palkalliset harjoittelijat, sisäisen siirron saaneet työntekijät, EU:n sinisen kortin haltijat, kausityöntekijät ja lähetetyt työntekijät),

  b) tai muutetaan vaihtoehtoisesti uudelleen laaditun direktiivin tekstiä tukkimalla kaikki mahdolliset porsaanreiät, jotta saavutetaan yhdenmukaistamisen vähimmäisaste samalla tavalla kuin jo hyväksytyissä direktiiveissä (sininen kortti, yhdistelmälupa) tai vielä käsiteltävissä direktiiveissä (sisäisen siirron saaneet työntekijät, kausityöntekijät). Valmistelija valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon.

  Sitkeästi jatkuva talouskriisi on syventänyt sosiaalista ja taloudellista kuilua EU:n pohjoisten ja eteläisten jäsenvaltioiden välillä ja johtanut talous- ja sosiaalipolitiikan eroihin EU:ssa. Tämän takia muuttoliike on kiperä ongelma ja se aiheuttaa ylimääräistä taloudellista rasitusta, jos ja kun sitä ei säännellä tehokkaasti.

  Monien jäsenvaltioiden työmarkkinoiden tilanne ja sisämarkkinoilla esiintyvät sosiaalisen polkumyynnin ongelmat huomioon ottaen valmistelijan tavoite on kaksitahoinen: on lujitettava työmarkkinoita, jotta osaaminen ja työmarkkinoiden tarpeet voisivat kohdata paremmin ja jotta voidaan varmistaa yhdenvertainen kohtelu kaikille EU:n sisäisille ja kolmansista maista tuleville työntekijäryhmille. Sen saavuttamiseksi on taattava suojelun vähimmäistaso ja samalla varmistettava pätevien työntekijöiden maahanpääsyedellytykset. Valmistelija tukee täysin työtä hyvin hallitun ja proaktiivisen maahanmuuttopolitiikan hyväksi, jotta päteviä kolmansien maiden kansalaisia voidaan houkutella unioniin. Hän katsoo kuitenkin, että ehdotusten, joilla au paireja ja palkallisia harjoittelijoita koskevat säännökset sisällytetään pakollisiin ryhmiin, olisi perustuttava laajempaan sääntelykehykseen, jossa turvataan sosiaalinen suojelu ja yhdenvertainen kohtelu. Lisäsäännöksissä, jotka koskevat edellytykset täyttävien henkilöiden perheenjäsenten pääsyä työmarkkinoille, tai muissa säännöksissä, joilla jatketaan tutkijoiden oleskelulupaa varsinaisten tehtävien päättymisen jälkeen, olisi noudatettava toissijaisuusperiaatetta, eivätkä ne saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden toimivaltaan säännellä näitä kysymyksiä.

  Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että tämänhetkinen työttömyysaste monissa jäsenvaltioissa on aiheuttanut ennennäkemättömän sosioekonomisen kriisin, joka pakottaa monet unionin kansalaiset etsimään työtä EU:n ulkopuolelta.

  Johdanto-osaan valmistelija esitti useita tarkistuksia, joilla varmistetaan, että kolmansien maiden kansalaisilla on samat sosiaaliset oikeudet (johdanto-osan 7 kappale), että ”osaamiskiertoa” kannustetaan ja estetään ”aivovuoto” (johdanto-osan 8 a kappale). Muissa tarkistuksissa pyritään selkeyttämään tutkijoiden vastaanottosopimusten vastavuoroisuutta ja oikeusperustaa (johdanto-osan 9 a kappale), muokkaamaan nykyisten direktiivien sanamuotoa niin, että varmistetaan tutkijoiden perheenjäsenten yhteys (johdanto-osan 11 kappale), ja määrittämään, millä edellytyksillä tohtoriopiskelijat voidaan sisällyttää tutkijoihin (johdanto-osan 12 kappale). Muut tarkistukset käsittelevät seuraavia asioista: palkkakynnyksiä (johdanto-osan 12 a kappale); au pairien asemaa (johdanto-osan 19, 21, 22 kappale); työsopimuksia (johdanto-osan 23 kappale); hakijan taloudellista asemaa ja maksuja lupahakemusten käsittelystä (johdanto-osan 25 kappale); ehtoja oleskelun jatkamiselle toisessa jäsenvaltiossa (johdanto-osan 31 kappale); opiskelijoiden pääsyä työmarkkinoilla (johdanto-osan 33, 33 a, 33 b, 33 c kappale) ja opiskelijoiden/tutkijoiden työmarkkinoille pääsyn ennakkoedellytyksiä (johdanto-osan 34 kappale).

  Työllisyysvaliokunnan lausunnon valmistelija keskittyi lähinnä 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ja 31 artikloissa oleviin keskeisiin kysymyksiin (koska lausunnon laatimisen aikataulu oli erittäin kireä).

  3 artiklassa ensisijaista oli selkeyttää palkallisten harjoittelijoiden, au pairien, palkan, työnteon, työnantajan, perheenjäsenten, korkea-asteen tutkinnon, palkattoman harjoittelijan ja isäntäperheen määritelmiä.

  7 artiklaan lisätään maininta, että tutkijan ja korkea-asteen oppilaitoksen välillä on puhtaasti työsuhde molempien osapuolten suojelemiseksi vahvistamalla nykyisissä tutkijoita ja sinistä korttia koskevissa direktiiveissä olevat säännökset.

  12 artiklassa selkeytetään erityisiä edellytyksiä, joilla palkattomille tai palkallisille kolmansista maista tulleille harjoittelijoille voidaan myöntää viisumi jäsenvaltioon jäämistä varten kiinnittäen erityistä huomiota harjoittelusopimukseen tai työsopimukseen ja aiempiin korkea-asteen tutkintoihin.

  14 artiklassa korostetaan au pairien erillistä asemaa ja isäntäperheen kanssa tehtävän oikeudellisesti sitovan sopimuksen tärkeyttä, jotta voidaan turvata heidän työolonsa ja sosiaaliturva EU:ssa ja estää heidän hyväksikäyttönsä. Valmistelija korostaa, että au pair -toiminnan sääntelemiseksi on laadittava erityiset suuntaviivat ja erityinen direktiivi. Hän poisti sanan ”äitiysriski”, jotta vältetään tilanteet, joissa säännöksiä käytetään väärin, ja laajensi isäntäperheen vastuuta hätäavun antamisessa au paireille.

  21 artiklassa turvataan sosiaaliturvan alojen osalta tutkijan asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun.

  23 artiklassa painotetaan, että työtä tekevien opiskelijoiden sallitun enimmäistyöajan joko tunteina viikossa taikka päivinä tai kuukausina vuodessa on oltava vähintään 10 tuntia viikossa.

  24 artiklassa valmistelija tukee näkemystä, jonka mukaan tutkijoiden ja opiskelijoiden oleskeluluvan jatkamisen kaltaisten asioiden pitäisi olla vapaaehtoisia ja täysin jäsenvaltioiden toimivaltuuden alaisia. Samaan aikaan pitäisi yhdenmukaistaa vähintään maahanpääsykiintiöiden määrää asianmukaisella tavalla.

  25 artiklassa valmistelija tukee sitä, että tehdyt poikkeukset oikeuteen perheenyhdistämiseen eivät saa olla ristiriidassa aivovuotoa kolmansissa maissa torjuvan periaatteen kanssa ja niiden pitää aina olla jäsenvaltioiden tunnustamien periaatteiden mukaisia.

  27 ja 28 artiklaan on lisätty sukupuolineutraalia terminologiaa, joka koskee liikkuvuutta ja oleskeluoikeutta toisessa jäsenvaltiossa koskevien unionin ohjelmien takaamia tutkijoiden ja opiskelijoiden oikeuksia.

  31 artiklassa valmistelija vahvistaa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen maksuissa, joita hakijat joutuvat maksamaan hakemuksistaan. Näiden maksujen pitäisi olla oikeassa suhteessa heidän taloudelliseen asemaansa tai maksukykyynsä ja erityistä huomiota on kiinnitettävä palkattomiin ryhmiin, kuten palkattomiin harjoittelijoihin ja au paireihin.

  TARKISTUKSET

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Direktiivien täytäntöönpanokertomuksissa esille tuodut puutteet koskevat lähinnä maahanpääsyn edellytyksiä, oikeuksia, menettelyllisiä takeita, opiskelijoiden pääsyä työmarkkinoille opiskelun aikana, unionin sisäistä liikkuvuutta koskevia säännöksiä ja yhdenmukaisuuden puutetta, joka johtuu siitä, että direktiivien soveltaminen joihinkin ryhmiin, kuten vapaaehtoistyöntekijöihin, vaihto-oppilaisiin ja palkattomiin harjoittelijoihin jätettiin jäsenvaltioille vapaaehtoiseksi. Sittemmin toteutetuissa laajemmissa kuulemisissa on tuotu esiin myös tarve parantaa tutkijoiden ja opiskelijoiden työnhakumahdollisuuksia ja suojella paremmin au paireja ja palkallisia harjoittelijoita, joita voimassa olevat välineet eivät koske.

  (4) Näiden kahden kolmansien maiden kansalaisia koskevan direktiivin täytäntöönpanokertomuksissa esille tuodut puutteet koskevat lähinnä maahanpääsyn edellytyksiä, oikeuksia, menettelyllisiä takeita, opiskelijoiden pääsyä työmarkkinoille opiskelun aikana, unionin sisäistä liikkuvuutta koskevia säännöksiä ja vähimmäistason yhdenmukaisuuden puutetta, joka johtuu siitä, että direktiivien soveltaminen joihinkin ryhmiin, kuten vapaaehtoistyöntekijöihin, vaihto-oppilaisiin ja palkattomiin harjoittelijoihin jätettiin jäsenvaltioille vapaaehtoiseksi. Sittemmin toteutetuissa laajemmissa kuulemisissa on tuotu esiin myös tarve parantaa tutkijoiden ja opiskelijoiden työnhakumahdollisuuksia ja suojella paremmin au paireja ja palkallisia harjoittelijoita, joita voimassa olevat välineet eivät koske.

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a) Tämän direktiivin täytäntöönpano ei saisi edistää aivovuotoa nousevan talouden maista tai kehitysmaista. Siksi olisi hyväksyttävä tukitoimia ja luotava mekanismeja, joilla pyritään tukemaan tutkijoiden uudelleenintegroitumista lähtömaihinsa. Sen, että kolmansien maiden kansalaiset saavat hankkia taitoja ja tietoja unionissa suoritettavan harjoittelun avulla, olisi kannustettava kumpaakin hyödyttävää osaamiskiertoa eikä aivovuotoa kolmansista maista.

  Perustelu

  Sen, että kolmansien maiden kansalaiset saavat omaksua taitoja ja tietoja Euroopassa suoritettavan harjoittelun avulla, olisi kannustettava kumpaakin hyödyttävää osaamiskiertoa eikä aivovuotoa kolmansista maista.

  Tarkistus 3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a) Tutkijoille tarkoitetun maahanpääsymenettelyn olisi perustuttava voimassaolevaan vastaanottosopimukseen tutkijan asemassa olevan kolmannen maan kansalaisen ja vastaanottavan tutkimusorganisaation välillä ja se olisi määriteltävä tarpeen mukaan jäsenvaltiossa voimassa olevan lain mukaiseksi työsuhteeksi ja/tai siihen olisi sovellettava jäsenvaltiossa voimassa olevaa lakia. Siksi oleskeluluvan lisäksi voidaan vaatia työlupaa.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11) Jotta Euroopan unioni olisi houkuttelevampi tutkijoille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, oikeudesta perheenyhdistämiseen 22 päivänä syyskuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/86/EY määritellyt tutkijoiden perheenjäsenet olisi päästettävä maahan heidän kanssaan. Heihin olisi sovellettava unionin sisäistä liikkuvuutta koskevia säännöksiä, ja heillä olisi oltava myös pääsy työmarkkinoille.

  (11) Jotta Euroopan unioni olisi houkuttelevampi korkeasti koulutetuille ja päteville tutkijoille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, olisi ensiarvoisen tärkeää tukea tutkijoiden perheenjäsenten yhdessä pysymistä; tutkijoiden perheenjäsenten olisi voitava nauttia 22 päivänä syyskuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/86/EY määritellystä oikeudesta perheenyhdistämiseen ja unionin sisäistä liikkuvuutta koskevista säännöksistä. Edellytykset täyttävien kolmansien maiden kansalaisten perheenjäsenten pääsy työmarkkinoille olisi järjestettävä siten, että se ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan säännellä työmarkkinoille pääsyä työmarkkinatilanteensa perusteella. Jäsenvaltioita kannustetaan järjestämään kotoutumisedellytykset ja toteuttamaan kotouttamistoimenpiteitä kuten kielenopetusta. Oikeutta perheenyhdistämiseen ei pitäisi kuitenkaan myöntää ylimääräisenä kannusteena, jolla rohkaistaan aivovuotoa kolmansista maista.

  Perustelu

  Sanamuoto on sinistä korttia koskevan direktiivin mukainen.

  Tarkistus 5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12) Jäsenvaltioita olisi kannustettava kohtelemaan tohtorintutkinto-opiskelijoita tutkijoina, jos se on tarkoituksenmukaista.

  (12) Perinteiset maahantulotavat (kuten työntekijänä ja harjoittelijana) olisi edelleen pidettävä voimassa väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille, jotka tekevät tutkimusta opiskelijan statuksella. Erityisolosuhteissa jäsenvaltiot voivat kohdella tällaisia tohtorintutkinto-opiskelijoita tutkijoina. Lisäksi jäsenvaltiot voivat tarvittaessa katsoa myös muiden tutkintojen tai käytännön kokemuksen soveltuvan tietyn tutkimuksen tarkoituksiin.

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23) Luvissa olisi mainittava kyseisen kolmannen maan kansalaisen asema ja mahdolliset liikkuvuustoimenpiteitä sisältävät unionin ohjelmat. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa lisätietoja paperilla tai sähköisesti edellyttäen, että tämä ei aiheuta lisäedellytyksiä.

  (23) Luvissa olisi mainittava kyseisen kolmannen maan kansalaisen oikeudellinen asema ja siviilisääty ja mahdolliset työsopimukset, palkattomat harjoittelupaikkatarjoukset, sovittujen opintojen ja vapaaehtoistyön luonne sekä liikkuvuustoimenpiteitä sisältävät unionin tutkimus- tai muut ohjelmat. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa lisätietoja paperilla tai sähköisesti edellyttäen, että tämä ei aiheuta lisäedellytyksiä.

  Perustelu

  Edellä mainitut oikeudellinen asema ja siviilisääty viittaavat henkilön kansallisuuteen ja hänen perhestatukseensa, jotka liittyvät suoraan oikeuteen perheenyhdistämiseen.

  Tarkistus 7

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 25 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (25) Jäsenvaltiot voivat periä hakijoilta maksun lupahakemusten käsittelystä. Maksut olisi suhteutettava oleskelun tarkoitukseen.

  (25) Jäsenvaltiot voivat periä hakijoilta maksun lupahakemusten käsittelystä. Tämän direktiivin myönteisen luonteen korostamiseksi ja samalla mahdollisten kiinnostusta vähentävien vaikutusten estämiseksi maksut olisi suhteutettava oleskelun tarkoitukseen, ja olisi oltava mahdollisuus siihen, että vastaanottava yksikkö tai isäntäperhe maksaa ne takaisin, jos kyse on palkattomista harjoittelijoista ja au paireista.

  Tarkistus  8

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30) Kansallisten viranomaisten olisi annettava kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat tämän direktiivin nojalla pääsyä jäsenvaltioon, tieto hakemusta koskevasta päätöksestä. Niiden olisi tehtävä se kirjallisesti mahdollisimman pian ja viimeistään 60 päivän kuluessa tai, jos kyseessä on liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien piiriin kuuluva tutkija tai opiskelija, mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa hakemuspäivästä lukien.

  (30) Kansallisten viranomaisten olisi annettava kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat tämän direktiivin nojalla pääsyä jäsenvaltioon, tieto hakemusta koskevasta päätöksestä. Niiden olisi tehtävä se kirjallisesti mahdollisimman pian ja viimeistään 90 päivän kuluessa tai, jos kyseessä on liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien piiriin kuuluva tutkija tai opiskelija, mahdollisimman pian ja viimeistään 45 päivän kuluessa hakemuspäivästä lukien.

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 31 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (31) Olisi helpotettava sellaisten tutkijoiden, opiskelijoiden ja palkallisten harjoittelijoiden unionin sisäistä liikkuvuutta, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia. Tutkijoiden osalta tällä direktiivillä olisi parannettava sääntöjä, jotka koskevat sitä, kuinka pitkäksi ajaksi ensimmäisen jäsenvaltion myöntämän luvan olisi katettava oleskelut toisessa jäsenvaltiossa edellyttämättä uutta vastaanottosopimusta. Opiskelijoiden ja uuden, palkallisten harjoittelijoiden ryhmän tilannetta olisi parannettava antamalla heidän oleskella toisessa jäsenvaltiossa kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen kestäviä jaksoja edellyttäen, että he täyttävät tässä direktiivissä säädetyt yleiset edellytykset. Sellaisiin harjoittelijoihin, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia ja tulevat unioniin yrityksen sisäisen siirron saaneina, olisi sovellettava [yrityksen sisäisistä siirroista annetun direktiivin 2013/xx/EU] mukaisesti erityisiä unionin sisäistä liikkuvuutta koskevia säännöksiä, jotka on laadittu heidän siirtonsa luonteen huomioon ottaen.

  (31) Tutkijoiden osalta tällä direktiivillä olisi parannettava sääntöjä, jotka koskevat mahdollisuutta jatkaa nimenomaisesti määriteltyä jaksoa, jolla ensimmäisen jäsenvaltion myöntämällä luvalla voitaisiin kattaa oleskelut toisessa jäsenvaltiossa edellyttämättä uutta vastaanottosopimusta. Tämä vaatisi kuitenkin toisen jäsenvaltion hyväksyntää edellyttäen, että jatkaminen sisältyy alkuperäiseen työsopimukseen osana kyseisen tutkimusohjelman erityistarpeita. Opiskelijoiden ja uuden, palkallisten harjoittelijoiden ryhmän tilannetta olisi parannettava antamalla heidän oleskella toisessa jäsenvaltiossa kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen kestäviä tarkasti määriteltyjä jaksoja edellyttäen, että he täyttävät tässä direktiivissä säädetyt yleiset edellytykset ja että on ryhdytty asianmukaisiin toimiin mahdollisten väärinkäytösten riskien torjumiseksi. Sellaisiin harjoittelijoihin, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia ja tulevat unioniin yrityksen sisäisen siirron saaneina, olisi sovellettava [yrityksen sisäisistä siirroista annetun direktiivin 2013/xx/EU] mukaisesti erityisiä unionin sisäistä liikkuvuutta koskevia säännöksiä, jotka on laadittu heidän siirtonsa luonteen huomioon ottaen.

  Tarkistus 10

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (33 b) Mahdollisuus vähintään 10 tuntia viikossa kestävään työntekoon voitaisiin sallia kunkin jäsenvaltion lainsäädännössä yhtä päteviin työttömiin työnhakijoihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

  Tarkistus 11

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 34 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (34) Jäsenvaltioiden olisi annettava unionissa valmistuvien opiskelijoiden, jotka aikovat kartoittaa työmahdollisuuksia tai perustaa yrityksen, jäädä alueelleen 12 kuukaudeksi alkuperäisen luvan voimassaolon päättymisen jälkeen. Tällä tavoin pyritään osaltaan varmistamaan, että hyvin koulutettua työvoimaa on käytössä tulevaisuutta varten. Jäsenvaltioiden olisi annettava tämä mahdollisuus myös tutkijoille, kun he ovat saaneet vastaanottosopimuksessa määritellyn tutkimushankkeen päätökseen. Tästä ei saisi tulla automaattista oikeutta päästä työmarkkinoille tai perustaa yritys. Kyseisiä henkilöitä voidaan 24 artiklan mukaisesti pyytää esittämään todisteita.

  (34) Jäsenvaltioiden olisi voitava harkintansa mukaan antaa unionissa valmistuvien opiskelijoiden, jotka aikovat kartoittaa työmahdollisuuksia tai perustaa yrityksen, jäädä alueelleen vähintään kuudeksi ja enintään 12 kuukaudeksi alkuperäisen luvan voimassaolon päättymisen jälkeen. Tällä tavoin pyritään lisäämään jäsenvaltioiden houkuttavuutta opiskelupaikkana ja varmistamaan osaltaan, että hyvin koulutettua työvoimaa on käytössä tulevaisuutta varten. Jäsenvaltioiden olisi voitava antaa tämä mahdollisuus myös tutkijoille, kun he ovat saaneet tutkimushankkeensa päätökseen vastaanottosopimuksesta, työsopimuksesta ja kyseisen jäsenvaltion työmarkkinaolosuhteista riippuen. Tämän ei pitäisi tarkoittaa automaattista oikeutta päästä työmarkkinoille tai perustaa yritys, vaan jäsenvaltioiden tietyin edellytyksin tekemää päätöstä ja 24 artiklan mukaista pyyntöä esittää todisteita.

  Tarkistus 12

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 36 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (36) Jotta unionista tulisi houkuttelevampi tutkijoille, opiskelijoille, vaihto-oppilaille, harjoittelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja au paireille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, on tärkeää varmistaa heille perussopimuksen 79 artiklan mukaisesti oikeudenmukainen kohtelu. Näillä ryhmillä on kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista 13 päivänä joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/98/EU nojalla oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa. Tutkijoilla, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, olisi säilytettävä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 883/2004 määriteltyjen sosiaaliturvan alojen osalta suotuisammat oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa direktiivin 2011/98/EU nojalla myönnettävien oikeuksien lisäksi. Tällä hetkellä viimeksi mainitussa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvan alojen, muun muassa perhe-etuuksien, osalta. Tämä rajoittamismahdollisuus voisi vaikuttaa tutkijoihin. Riippumatta siitä, annetaanko unionin lainsäädännössä tai vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä vaihto-oppilaille, vapaaehtoistyöntekijöille, palkattomille harjoittelijoille ja au paireille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, pääsy työmarkkinoille, heillä olisi oltava yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan osalta oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa.

  (36) Jotta unionista tulisi houkuttelevampi tutkijoille, opiskelijoille, vaihto-oppilaille, palkattomille tai palkallisille harjoittelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja au paireille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, on tärkeää varmistaa heille perussopimuksen 79 artiklan mukaisesti oikeudenmukainen kohtelu. Opiskelijoihin olisi edelleen sovellettava kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista 13 päivänä joulukuuta 2011 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2011/98/EU ja mahdollisia direktiivissä säädettyjä poikkeuksia. Työsuhteessa olevilla tutkijoilla, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, olisi säilytettävä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 883/2004 määriteltyjen sosiaaliturvan alojen osalta suotuisammat oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa direktiivin 2011/98/EU nojalla myönnettävien oikeuksien lisäksi. Tällä hetkellä viimeksi mainitussa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvan alojen, muun muassa perhe-etuuksien, osalta. Tämä rajoittamismahdollisuus voisi vaikuttaa tutkijoihin. Direktiivin 2011/98/EU mukaista yhdenvertaista kohtelua olisi sovellettava muihin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin kolmansien maiden kansalaisten ryhmiin vain, jos jäsenvaltio pitää heitä työntekijöinä. Riippumatta siitä, annetaanko unionin lainsäädännössä tai vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä vaihto-oppilaille, vapaaehtoistyöntekijöille, palkallisille ja palkattomille harjoittelijoille ja au paireille, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, pääsy työmarkkinoille, heillä olisi oltava yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan osalta oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa.

  Tarkistus 13

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f) ’palkallisella harjoittelijalla’ kolmannen maan kansalaista, jolle on myönnetty oikeus päästä jäsenvaltion alueelle osallistumaan harjoitteluun, josta hän saa palkkaa, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

  f) ’palkallisella harjoittelijalla’ kolmannen maan kansalaista, jolla on aiempi koulutus tai pätevyys, joka on työsuhteinen työntekijä suorittamassa harjoittelua urakehitystä varten tai osana koulutustaan ja jolle on myönnetty oikeus päästä jäsenvaltion alueelle osallistumaan harjoitteluun, josta hän saa palkkaa, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja/tai sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti;

  Tarkistus 14

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – i alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  i) ’au pairilla’ kolmannen maan kansalaista, joka vastaanotetaan tilapäisesti jäsenvaltion alueelle perheeseen kevyttä kotitaloustyötä ja lastenhoitoa vastaan parantamaan kielitaitoaan ja isäntämaan tuntemustaan;

  i) ’au pairilla’ iältään 18–30-vuotiasta aikuista kolmannen maan kansalaista, joka vastaanotetaan jäsenvaltion alueelle isäntäperheeseen ennalta määrätyksi ajaksi, jolloin hän parantaa koulutustaan, kielitaitoaan ja isäntämaan kulttuurin tuntemustaan kevyttä kotitaloustyötä ja/tai lastenhoitoa vastaan;

  Tarkistus 15

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – m alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  m) ’palkalla’ missä tahansa muodossa suoritettavaa maksua, joka saadaan vastikkeena suoritetuista palveluista ja jota kansallisen lainsäädännön tai vakiintuneen käytännön mukaisesti pidetään työsuhteen olennaisena osana;

  m) ’palkalla’ palkkaa ja muuta rahana tai luontoisetuna suoritettavaa vastiketta, jonka työntekijä saa välittömästi työnantajaltaan työn tai tehtävän johdosta ja joka vastaa suoritettua palvelua ja jota kansallisen lainsäädännön ja/tai sovellettavan työehtosopimuksen tai vakiintuneen käytännön mukaisesti pidetään työsuhteen olennaisena osana;

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – n alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  n) ’työnteolla’ työnantajan lukuun ja tämän johdon ja valvonnan alaisena harjoitettua toimintaa, jossa on kyse millaisesta tahansa kansallisen lainsäädännön sääntelemästä tai vakiintuneen käytännön mukaisesta työstä;

  n) ’työnteolla’ työnantajan lukuun ja tämän johdon ja valvonnan alaisena harjoitettua toimintaa, jossa on kyse kansallisen lainsäädännön tai sovellettavan työehtosopimuksen sääntelemästä tai vakiintuneen käytännön mukaisesta työstä; se merkitsee kahden osapuolen, työnantajan ja työntekijän, välistä juridista sopimusta, jolla luodaan molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet työnantajan ja työntekijän välille;

  Tarkistus  17

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – n a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  n a) ’työnantajalla’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeussubjektia, jonka lukuun tai jonka johdolla ja/tai valvonnan alaisena työntekoa harjoitetaan;

  Tarkistus  18

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – n b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  n b) ’perheenjäsenillä’ direktiivin 2003/86/EY 4 artiklassa määriteltyjä kolmansien maiden kansalaisia;

  Tarkistus  19

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai pitää voimassa erityisesti liikkuvuuskumppanuuksien yhteydessä 21, 22, 23, 24, 25 ja 29 artiklan osalta säännöksiä, jotka ovat sen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden kannalta suotuisampia.

  2. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat sen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden kannalta suotuisampia.

  Tarkistus  20

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) hänellä on sairausvakuutus kaikkien niiden riskien varalta, joiden osalta kyseisen jäsenvaltion kansalaiset yleensä on vakuutettu;

  c) hänellä on sairausvakuutus niiden riskien varalta, joiden osalta kyseisen jäsenvaltion kansalaiset yleensä on vakuutettu;

  Tarkistus  21

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – f a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a) hän ilmoittaa osoitteensa kyseisen jäsenvaltion alueella;

  Perustelu

  Sanamuoto on muissa kolmansien maiden kansalaisia koskevissa direktiiveissä käytetyn sanamuodon mukainen.

  Tarkistus 22

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) hänellä on esittää 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen tutkimusorganisaation kanssa allekirjoitettu vastaanottosopimus;

  a) hänellä on esittää 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen tutkimusorganisaation kanssa allekirjoitettu voimassa oleva vastaanottosopimus, mukaan lukien kansallisessa lainsäädännössä vaadittava tutkijana toimimista koskeva työsopimus tai sitova työtarjous tai todistus apurahasta;

  Tarkistus 23

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksyä hakemuksen, joka on toimitettu kyseisen kolmannen maan kansalaisen jo ollessa niiden alueella.

  5. Jäsenvaltioiden on käsiteltävä ja hyväksyttävä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti hakemus, joka on toimitettu kyseisen kolmannen maan kansalaisen jo ollessa niiden alueella.

  Tarkistus 24

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6. Jäsenvaltioiden on päätettävä, tekeekö lupahakemuksen tutkija vai asianomainen tutkimusorganisaatio.

  6. Lupahakemuksen tekee asianomainen tutkimusorganisaatio ja/tai tutkija täydessä yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä.

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 6 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a. Perheenyhdistämisen edellytysten täyttyessä tutkijan asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten on tehtävä ilmoitus asiasta ja toimitettava lainmukaiset asiakirjat perheenjäsenistään yhdessä lupahakemuksen kanssa.

  Perustelu

  Samankaltainen sanamuoto kuin tutkijoita, sinistä korttia, perheenyhdistämistä ja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajille määrättäviä rangaistuksia koskevissa direktiiveissä.

  Tarkistus 26

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) tieto tutkimusorganisaation ja tutkijan välisestä oikeussuhteesta;

  e) tieto ja erittely tutkimusorganisaation ja tutkijan välisestä oikeussuhteesta ja/tai työsuhteesta;

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Harjoittelijoita koskevat erityisedellytykset

  Palkattomia ja palkallisia harjoittelijoita koskevat erityisedellytykset

  Tarkistus 28

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) hän on allekirjoittanut harjoittelusopimuksen, jonka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tarvittaessa hyväksynyt kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön mukaisesti, ja joka koskee harjoittelua yksityisessä tai julkisessa yrityksessä taikka julkisessa tai yksityisessä ammatillista koulutusta järjestävässä laitoksessa, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt kansallisen lainsäädäntönsä tai hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti;

  a) esittämään todisteet siitä, että hän on allekirjoittanut opintoihinsa kuuluvan harjoittelusopimuksen tai työsopimuksen, jonka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tarvittaessa hyväksynyt kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön mukaisesti, ja joka koskee harjoittelua yksityisessä tai julkisessa yrityksessä taikka julkisessa tai yksityisessä ammatillista koulutusta järjestävässä laitoksessa, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt kansallisen lainsäädäntönsä tai hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti;

  Tarkistus 29

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) hän osoittaa, jos jäsenvaltio sitä vaatii, että hänen aiempi koulutuksensa, tutkintonsa tai ammattikokemuksensa on sellainen, että hän voi hyötyä työkokemuksesta.

  b) hän osoittaa, jos jäsenvaltio sitä vaatii, että hänen aiempi korkea-asteen tutkintonsa tai ammatillinen pätevyytensä on sellainen, että hän voi hyötyä työkokemuksesta ja/tai että harjoittelujakso kuuluu opintoihin, joita hän suorittaa alkuperämaansa oppilaitoksessa.

  Tarkistus  30

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Edellä a alakohdassa tarkoitetussa sopimuksessa on kuvailtava harjoitteluohjelma, määritettävä sen kesto, olosuhteet, joissa harjoittelija perehdytetään harjoitteluohjelman suorittamiseen, harjoittelijan työaika, oikeussuhde vastaanottavaan yksikköön ja, jos harjoittelija saa palkkaa, hänelle maksettava palkka.

  Edellä a alakohdassa tarkoitetussa sopimuksessa on kuvailtava harjoitteluohjelma, määritettävä sen kesto, olosuhteet, joissa harjoittelija perehdytetään harjoitteluohjelman suorittamiseen, harjoittelijan työaika, oikeussuhde vastaanottavaan yksikköön ja, jos harjoittelija saa palkkaa, hänelle maksettava palkka sekä työsopimus.

  Tarkistus 31

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltio voi vaatia vastaanottavaa yksikköä vakuuttamaan, että kolmannen maan kansalainen ei täytä olemassa olevaa työpaikkaa.

  2. Jäsenvaltio voi harkita työvoiman todellista tarvetta ja pohtia, onko jäsenvaltion omille kansalaisille riittävästi harjoittelupaikkoja, ja vaatia vastaanottavaa yksikköä varmistamaan, että kolmannen maan kansalainen ei täytä olemassa olevaa työpaikkaa, jotta estetään sosiaalinen polkumyynti ja hyväksikäyttö.

  Tarkistus  32

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jäsenvaltio voi harkita, onko vapaaehtoistyö aitoa tai vaikuttaako se kielteisesti työmarkkinoihin.

  Tarkistus 33

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) hänen on oltava yli 17-vuotias mutta alle 30-vuotias tai, tapauskohtaisesti perustelluissa tapauksissa, yli 30-vuotias;

  a) hänen on oltava vähintään 18-vuotias mutta ei missään tapauksessa yli 30-vuotias, ja hän ei saa olla isäntäperheen sukulainen;

  Tarkistus 34

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) hän esittää au pairin ja isäntäperheen välillä tehdyn sopimuksen, jossa määritellään hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, mukaan lukien au pairille maksettava taskuraha ja asianmukaiset järjestelyt, jotka mahdollistavat kursseilla käymisen, sekä osallistuminen päivittäisiin töihin perheessä.

  c) hän esittää sopimuksen, jossa määritellään au pairin ja isäntäperheen oikeudet ja sopimusvelvoitteet sillä perusteella, että au pair saa täysihoidon vastineeksi kevyen kotitaloustyön ja/tai lastenhoidon kaltaisista palveluista isäntäperheessä, sekä au pairin ja isäntäperheen välillä tehdyn sopimuksen, jossa määritellään selvästi hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, mukaan lukien au pairille maksettava taskuraha ja asianmukaiset järjestelyt, jotka mahdollistavat kursseilla käymisen tai velvoittavat siihen, mukaan lukien oikeus vähintään yhteen kokonaiseen vapaapäivään viikossa, sekä osallistuminen päivittäisiin töihin perheessä, ja ilmoitetaan päivittäinen enimmäistuntimäärä, joka voidaan käyttää tällaisiin töihin osallistumiseen.

  Tarkistus  35

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jäsenvaltio voi ottaa huomioon muita seikkoja päättäessään, voiko isäntäperhe tarjota au pairille hyvän kodin tämän oleskelun ajaksi.

  Tarkistus  36

  Ehdotus direktiiviksi

  18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on hylättävä hakemus seuraavissa tapauksissa:

  Jäsenvaltiot voivat hylätä hakemuksen seuraavissa tapauksissa:

  Tarkistus  37

  Ehdotus direktiiviksi

  18 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) vastaanottava yksikkö tai oppilaitos on perustettu ainoastaan maahantulon helpottamista varten;

  c) vastaanottava yksikkö tai oppilaitos toimii ainoastaan maahantulon helpottamista varten;

  Tarkistus  38

  Ehdotus direktiiviksi

  18 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) on muita vakavia syitä epäillä, että vastaanottava yksikkö tai oppilaitos toimii vilpillisesti;

  Tarkistus  39

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on peruutettava lupa seuraavissa tapauksissa:

  Jäsenvaltiot voivat peruuttaa luvan seuraavissa tapauksissa:

  Tarkistus  40

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) vastaanottava yksikkö on perustettu ainoastaan maahantulon helpottamista varten;

  c) vastaanottava yksikkö toimii ainoastaan maahantulon helpottamista varten;

  Tarkistus  41

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) vastaanottava yksikkö ei täytä kansallisessa lainsäädännössä asetettuja sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä oikeudellisia velvoitteitaan tai se on jättänyt konkurssihakemuksen tai on muuten maksukyvytön;

  d) vastaanottava yksikkö ei täytä kansallisessa lainsäädännössä asetettuja sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä oikeudellisia velvoitteitaan tai se on jättänyt konkurssihakemuksen tai on muuten maksukyvytön. Jos näin tapahtuu opiskelujen ollessa kesken, opiskelijalle olisi annettava kohtuullinen aika löytää vastaava kurssi, jotta hän voi saattaa opintonsa päätökseen;

  Tarkistus  42

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f) opiskelija ei noudata 23 artiklassa säädettyjä taloudellisen toiminnan aikarajoja tai hänen opiskelunsa ei edisty kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön mukaisesti hyväksyttävällä tavalla.

  f) opiskelija ei noudata 23 artiklassa säädettyjä taloudellisen toiminnan aikarajoja tai hänen opiskelunsa ei edisty kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön mukaisesti hyväksyttävällä tavalla eikä opiskelijalla ole esittää vakuuttavia seikkoja, jotka selittäisivät tilanteen.

  Tarkistus  43

  Ehdotus direktiiviksi

  20 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) opiskelija ei noudata 23 artiklassa säädettyjä taloudellisen toiminnan aikarajoja tai hänen opiskelunsa ei edisty kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön mukaisesti hyväksyttävällä tavalla.

  c) opiskelija ei noudata 23 artiklassa säädettyjä taloudellisen toiminnan aikarajoja tai hänen opiskelunsa ei edisty kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön mukaisesti hyväksyttävällä tavalla eikä opiskelijalla ole esittää vakuuttavia seikkoja, jotka selittäisivät tilanteen.

  Tarkistus 44

  Ehdotus direktiiviksi

  21 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 2011/98/EU 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, tutkijoilla, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 883/2004 määriteltyjen sosiaaliturvan alojen, kuten perhe-etuuksien, osalta.

  1. Tutkijoilla, opiskelijoilla, vaihto-oppilailla, harjoittelijoilla, vapaaehtoistyöntekijöillä ja au paireilla, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, on direktiivin 2011/98/EU nojalla oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa vain jos kyseinen jäsenvaltio pitää heitä työntekijöinä.

  Tarkistus 45

  Ehdotus direktiiviksi

  23 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Kukin jäsenvaltio vahvistaa tällaisen toiminnan harjoittamiseen sallitun enimmäisajan joko tunteina viikossa taikka päivinä tai kuukausina vuodessa. Enimmäisajan on oltava vähintään 20 tuntia viikossa tai vastaava määrä päiviä tai kuukausia vuodessa.

  3. Kukin jäsenvaltio vahvistaa tällaisen toiminnan harjoittamiseen sallitun enimmäisajan joko tunteina viikossa taikka päivinä tai kuukausina vuodessa. Enimmäisajan on oltava vähintään 10 tuntia viikossa tai vastaava määrä päiviä tai kuukausia vuodessa.

  Tarkistus 46

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Saatuaan tutkimustyönsä tai opiskelunsa jäsenvaltiossa päätökseen kolmansien maiden kansalaisilla on oikeus jäädä jäsenvaltion alueelle 12 kuukaudeksi etsimään työtä tai perustamaan yritys, jos 6 artiklan a kohdassa ja c–f kohdassa säädetyt edellytykset edelleen täyttyvät. Kolmansien maiden kansalaisia voidaan aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ja viimeistään ennen kuin on kulunut kuusi kuukautta pyytää esittämään todisteet siitä, että he etsivät edelleen työtä tai ovat perustamassa yritystä. Kuuden kuukauden kuluttua kolmansien maiden kansalaisia voidaan lisäksi pyytää esittämään todisteet, että heillä on todelliset mahdollisuudet työllistyä tai käynnistää yritystoiminta.

  Jäsenvaltiot voivat päättää, että saatuaan tutkimustyönsä ja/tai opiskelunsa jäsenvaltiossa päätökseen kolmansien maiden kansalaisilla on oikeus jäädä 6–12 kuukaudeksi etsimään työtä tai perustamaan yritys, jos 6 artiklan a kohdassa ja c–f kohdassa säädetyt edellytykset edelleen täyttyvät ja he pystyvät huolehtimaan omasta ja tarvittaessa perheensä toimeentulosta. Kolmansien maiden kansalaisia voidaan aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ja viimeistään ennen kuin on kulunut kuusi kuukautta pyytää esittämään todisteet siitä, että he etsivät edelleen työtä tai ovat perustamassa yritystä. Kuuden kuukauden kuluttua kolmansien maiden kansalaisia voidaan lisäksi pyytää esittämään todisteet, että heillä on todelliset mahdollisuudet työllistyä tai käynnistää yritystoiminta.

  Tarkistus  47

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että kolmansien maiden kansalaisten perustamat yritykset täyttävät tietyt ehdot, joilla varmistetaan, että ne ovat aitoja yrityksiä.

  Tarkistus  48

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tutkijoiden, opiskelijoiden ja palkallisten harjoittelijoiden oikeus liikkuvuuteen jäsenvaltioiden välillä

  Tutkijoiden, opiskelijoiden sekä palkallisten ja palkattomien harjoittelijoiden oikeus liikkuvuuteen jäsenvaltioiden välillä

  Tarkistus  49

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kolmannen maan kansalaisen, joka on päästetty maahan tämän direktiivin nojalla opiskelijana tai palkallisena harjoittelijana, on annettava suorittaa osa opiskelustaan/harjoittelustaan toisessa jäsenvaltiossa pidempinä kuin kolmen kuukauden jaksoina mutta enintään kuuden kuukauden jaksoina edellyttäen, että hän on ennen siirtymistään toiseen jäsenvaltioon toimittanut toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat:

  Kolmannen maan kansalaisen, joka on päästetty maahan tämän direktiivin nojalla opiskelijana tai palkallisena tai palkattomana harjoittelijana tai tutkijana, voidaan antaa suorittaa osa opiskelustaan/harjoittelustaan toisessa jäsenvaltiossa pidempinä kuin kolmen kuukauden jaksoina mutta enintään kuuden kuukauden jaksoina edellyttäen, että hän on ennen siirtymistään toiseen jäsenvaltioon toimittanut toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vahvistamista ja hyväksymistä varten seuraavat:

  Tarkistus  50

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Kun tutkija muuttaa toiseen jäsenvaltioon 26 ja 27 artiklan mukaisesti ja kun perhe on muodostettu jo ensimmäisessä jäsenvaltiossa, perheenjäsenet saavat siirtyä hänen mukanaan toiseen jäsenvaltioon tai seurata häntä sinne.

  1. Kun tutkija muuttaa toiseen jäsenvaltioon 26 ja 27 artiklan mukaisesti ja kun perhe on muodostettu jo ensimmäisessä jäsenvaltiossa, perheenjäsenet saavat siirtyä hänen mukanaan toiseen jäsenvaltioon tai seurata häntä sinne tapauskohtaisen analyysin perusteella.

  Perustelu

  Pitäisi käyttää sukupuolineutraalia terminologiaa (koskee englanninkileistä versiota, kääntäjän huomautus).

  Tarkistus  51

  Ehdotus direktiiviksi

  31 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoita suorittamaan maksuja tämän direktiivin mukaisesti tapahtuvasta hakemusten käsittelystä. Maksujen suuruus ei saa vaarantaa direktiivin tavoitteiden saavuttamista.

  Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoita suorittamaan maksuja tämän direktiivin mukaisesti tapahtuvasta hakemusten käsittelystä. Maksujen suuruus ei saa olla liiallinen tai hakijoiden taloudelliseen asemaan ja maksukykyyn nähden kohtuuton erityisesti, kun on kyse harjoittelijoista ja au paireista ja muista palkattomista ryhmistä.

  Perustelu

  Euroopan unionin tuomioistuin katsoi marraskuussa 2010 antamassaan tuomiossa asiassa C-508/10 komissio vastaan Alankomaat, että maksujen suuruus ei saa olla liiallinen tai kohtuuton. Palkattomien henkilöiden kohdalla valtion pitäisi tulla jollain tavoin vastaan. Se kuuluu olennaisena osana eurooppalaiseen hyvinvointivaltioon.

  Tarkistus  52

  Ehdotus direktiiviksi

  35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [kahden vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [kolmen vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset [uudelleenlaadittu]

  Viiteasiakirjat

  COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  16.4.2013

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  13.6.2013

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Antigoni Papadopoulou

  27.5.2013

  Valiokuntakäsittely

  5.9.2013

  18.9.2013

  25.9.2013

   

  Hyväksytty (pvä)

  26.9.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  30

  8

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Françoise Castex, Philippe De Backer, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Cecilia Wikström

  OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (19.9.2013)

  kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
  (COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

  Valmistelija: Dimitar Stoyanov

  LYHYET PERUSTELUT

  Ehdotus koskee kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten 12. lokakuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/71/EY[1] ja kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä 13. joulukuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/114/EY[2] muuttamista. Sen lisäksi, että nämä kaksi direktiiviä yhdistetään yhdeksi tekstiksi, ehdotuksessa halutaan laajentaa direktiivin soveltamisalaa siten, että direktiiviä sovellettaisiin uusiin henkilöryhmiin, sekä siten, että asianomaisten kolmansien maiden kansalaisten tiettyjä oikeuksia laajennettaisiin.

  Komission mukaan ehdotuksen päätarkoituksena on tehdä EU:sta entistä houkuttelevampi kohde kolmansien maiden lahjakkaille maahanmuuttajille. Näin ollen ehdotuksessa korvataan erilaiset kansalliset maahantuloa ja oleskeluluvan hakemista koskevat säännöt yhteisillä säännöillä, jotta voidaan yksinkertaistaa mahdollisia hakijoita ja asianomaisia järjestöjä koskevia menettelyjä. Lisäksi korostetaan, että tarvitaan EU:n laajuista välinettä, jolla edistettäisiin edellä mainittujen henkilöiden liikkuvuutta EU:n alueella. Uudelleen laaditun direktiivin soveltamisalan laajentamisella koskemaan kahta uutta ryhmää – palkalliset harjoittelijat ja au pairit – pyritään varmistamaan näiden heikommassa asemassa olevien ryhmien suojeleminen hyväksikäytöltä, kuten ehdotuksessa todetaan.

  Ehdotuksen tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu ”opiskelijoiden ja tutkijoiden potentiaalin parempi hyödyntäminen” siten, että heidän on helpompi työskennellä Euroopan unionissa valmistumisensa tai tutkimuksensa loppuun saattamisen jälkeen. Jos ehdotus hyväksytään alkuperäisessä muodossaan, se parantaa opiskelijoiden oikeutta työskennellä osa-aikaisesti lisäämällä sallittujen viikkotyötuntien määrää 10:stä 20:een, antaa tutkijoiden perheenjäsenille oikeuden hakea työtä ja antaa opiskelijoille ja tutkijoille, jotka ovat saattaneet opintonsa tai tutkimustyönsä loppuun, mahdollisuuden jäädä alueelle kartoittamaan työmahdollisuuksia 12 kuukauden ajaksi. Ehdotukseen sisältyy myös säännös, jolla helpotetaan opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuutta EU:n sisällä. Erityisesti tämä koskee Erasmus Mundus- tai Marie Curie ‑ohjelmaan osallistuvia.

  Ehdotuksessa uutta on myös se, että se muuttaa sitoviksi joitain sellaisia maahantuloa ja oleskelua koskevia keskeisiä määräyksiä, jotka tähän saakka eivät ole olleet sitovia. Ehdotuksen mukaan hakijalle, joka täyttää kaikki yhteen jäsenvaltioon pääsylle asetetut edellytykset, on myönnettävä pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa.

  TARKISTUKSET

  Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30) Kansallisten viranomaisten olisi annettava kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat tämän direktiivin nojalla pääsyä jäsenvaltioon, tieto hakemusta koskevasta päätöksestä. Niiden olisi tehtävä se kirjallisesti mahdollisimman pian ja viimeistään 60 päivän kuluessa tai, jos kyseessä on liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien piiriin kuuluva tutkija tai opiskelija, mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa hakemuspäivästä lukien.

  (30) Kansallisten viranomaisten olisi annettava kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat tämän direktiivin nojalla pääsyä jäsenvaltioon, tieto hakemusta koskevasta päätöksestä. Niiden olisi tehtävä se kirjallisesti mahdollisimman pian ja viimeistään 60 päivän kuluessa tai, jos kyseessä on liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin ohjelmien piiriin kuuluva tutkija tai opiskelija, mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa hakemuspäivästä lukien. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä mahdollisuudesta valittaa toimivaltaiseen kansalliseen tuomioistuimeen epäsuorasta maahantulon epäämisestä sellaisessa tapauksessa, jossa kansalliset viranomaiset eivät ole käsitelleet hakemusta yllämainittujen aikarajojen kuluessa.

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 2 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) jotka asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti on määritelty itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi;

  e) jotka asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti on määritelty vapaiden ammattien harjoittajiksi tai itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi;

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset [uudelleenlaadittu]

  Viiteasiakirjat

  COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  16.4.2013

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  JURI

  16.4.2013

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Dimitar Stoyanov

  15.4.2013

  Valiokuntakäsittely

  29.5.2013

  8.7.2013

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  17.9.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  9

  8

  7

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Olle Schmidt

  • [1]  Neuvoston direktiivi 2005/71/EY, annettu 12 päivänä lokakuuta 2005, kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten (EUVL L 289, 3.11.2005, s. 15).
  • [2]  Neuvoston direktiivi 2004/114/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä (EUVL L 375, 23.12.2004, s. 12).

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset [uudelleenlaadittu]

  Viiteasiakirjat

  COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  25.3.2013

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  16.4.2013

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  13.6.2013

  JURI

  16.4.2013

  JURI

  16.4.2013

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Cecilia Wikström

  24.4.2013

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  29.5.2013

  9.7.2013

  16.9.2013

   

  Hyväksytty (pvä)

  5.11.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  49

  3

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Roberta Angelilli, Edit Bauer, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Anna Maria Corazza Bildt, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Raül Romeva i Rueda, Davor Ivo Stier

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Andrzej Grzyb, Stephen Hughes, Jens Nilsson, Marit Paulsen

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  12.11.2013