SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona)

12.11.2013 - (COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström
(Wersja przekształcona – art. 87 Regulaminu)


Procedura : 2013/0081(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0377/2013
Teksty złożone :
A7-0377/2013
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona)

(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0151),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 lit. a) i b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0080/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Grecji, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 września 2013 r.[1],

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[2],

–   uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 20 września 2013 r. skierowane do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych i Komisji Prawnej (A7-0377/2013),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych, niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów istniejących tekstów z tymi poprawkami, wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Niniejsza dyrektywa powinna stanowić odpowiedź na potrzebę wskazaną w sprawozdaniach z wdrażania tych dwóch dyrektyw w celu zaradzenia wykrytym słabościom oraz stworzenia spójnych ram prawnych dla różnych grup osób przybywających do Unii z państw trzecich. Powinna ona w związku z tym uprościć i zracjonalizować istniejące przepisy dotyczące różnych grup w ramach jednego instrumentu. Mimo iż grupy objęte zakresem niniejszej dyrektywy różnią się między sobą, mają one również szereg wspólnych cech, dzięki czemu możliwe jest objęcie ich wspólnymi ramami prawnymi na poziomie Unii.

(2) Niniejsza dyrektywa powinna stanowić odpowiedź na potrzebę wskazaną w sprawozdaniach z wdrażania tych dwóch dyrektyw w celu zaradzenia wykrytym słabościom, zapewnienia przejrzystości i pewności prawa oraz stworzenia spójnych ram prawnych dla różnych grup osób przybywających do Unii z państw trzecich. Powinna ona w związku z tym uprościć i zracjonalizować istniejące przepisy dotyczące różnych grup w ramach jednego instrumentu. Mimo iż grupy objęte zakresem niniejszej dyrektywy różnią się między sobą, mają one również szereg wspólnych cech, dzięki czemu możliwe jest objęcie ich wspólnymi ramami prawnymi na poziomie Unii.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Celem niniejszej dyrektywy powinien być także rozwój kontaktów międzyludzkich i mobilności, które są ważnymi elementami polityki zewnętrznej Unii, zwłaszcza wobec państw objętych europejską polityką sąsiedztwa lub strategicznych partnerów Unii. Powinna ona umożliwić lepszy wkład w globalne podejście do kwestii migracji i mobilności oraz towarzyszące mu partnerstwa na rzecz mobilności, które oferują konkretne ramy dla dialogu i współpracy między państwami członkowskimi i państwami trzecimi, w tym ułatwiają i organizują legalną migrację.

(6) Celem niniejszej dyrektywy powinien być także rozwój kontaktów międzyludzkich i mobilności, które są ważnymi elementami polityki zewnętrznej Unii, zwłaszcza wobec państw objętych europejską polityką sąsiedztwa lub strategicznych partnerów Unii. Powinna ona umożliwić lepszy wkład w globalne podejście do kwestii migracji i mobilności oraz towarzyszące mu partnerstwa na rzecz mobilności, które oferują konkretne ramy dla dialogu i współpracy między państwami członkowskimi i państwami trzecimi, w tym ułatwiają i organizują uregulowaną migrację.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Migracja w celach określonych w niniejszej dyrektywie powinna wspierać powstawanie oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności. Jest to korzystne zarówno dla zainteresowanych migrantów i ich kraju pochodzenia, jak i przyjmującego państwa członkowskiego oraz pomaga wspierać lepsze wzajemne zrozumienie między kulturami.

(7) Migracja w celach określonych w niniejszej dyrektywie powinna wspierać powstawanie oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności. Jest to korzystne zarówno dla zainteresowanych migrantów i ich kraju pochodzenia, jak i przyjmującego państwa członkowskiego, a jednocześnie wzmacnia więzi kulturowe i wzbogaca różnorodność kulturową.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Niniejsza dyrektywa powinna promować Unię jako atrakcyjne miejsce dla badań i innowacji oraz zwiększać jej szanse w globalnej rywalizacji o talenty. Otwarcie się Unii na obywateli państw trzecich, którzy mogą zostać przyjęci w celu prowadzenia badań wpisuje się także w inicjatywę przewodnią „Unia innowacji”. Stworzenie otwartego rynku pracy dla naukowców unijnych i naukowców z państw trzecich zostało także potwierdzone jako zasadniczy cel europejskiej przestrzeni badawczej, jednolitej przestrzeni, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegają swobodnej wymianie.

(8) Niniejsza dyrektywa powinna promować Unię jako atrakcyjne miejsce dla badań i innowacji oraz zwiększać jej szanse w globalnej rywalizacji o talenty i w ten sposób prowadzić do poprawy ogólnej konkurencyjności i wskaźników wzrostu Unii, a jednocześnie tworzyć miejsca pracy w większej mierze przyczyniające się do wzrostu PKB. Otwarcie się Unii na obywateli państw trzecich, którzy mogą zostać przyjęci w celu prowadzenia badań wpisuje się także w inicjatywę przewodnią „Unia innowacji”. Stworzenie otwartego rynku pracy dla naukowców unijnych i naukowców z państw trzecich zostało także potwierdzone jako zasadniczy cel europejskiej przestrzeni badawczej, jednolitej przestrzeni, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegają swobodnej wymianie.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu uczynienia Unii bardziej atrakcyjną dla naukowców będących obywatelami państw trzecich, członkowie rodziny naukowca, zdefiniowani w dyrektywie Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin powinni być przyjmowani wraz z nimi. Powinni zostać oni objęci przepisami dotyczącymi mobilności wewnątrzunijnej i mieć dostęp do rynku pracy.

(11) W celu uczynienia Unii bardziej atrakcyjną dla naukowców i studentów będących obywatelami państw trzecich, członkowie rodziny naukowca i studenta, zdefiniowani w dyrektywie Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin powinni być przyjmowani wraz z nimi. Powinni zostać oni objęci przepisami dotyczącymi mobilności wewnątrzunijnej i mieć dostęp do rynku pracy.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W celu promowania Europy jako całości jako światowego centrum doskonałości w zakresie studiów wyższych i szkoleń, należy poprawić warunki wjazdu i pobytu osób, które chcą przybyć do Unii w tych celach. Jest to zgodne z celami planu modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w kontekście umiędzynarodowienia europejskiego szkolnictwa wyższego. W zakres takich działań wchodzi zbliżanie odnośnych przepisów krajowych państw członkowskich.

(14) W celu promowania Europy jako całości jako światowego centrum doskonałości w zakresie studiów wyższych i szkoleń, należy poprawić, uprościć i ułatwić warunki wjazdu i pobytu osób, które chcą przybyć do Unii w tych celach. Jest to zgodne z celami planu modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w kontekście umiędzynarodowienia europejskiego szkolnictwa wyższego. W zakres takich działań wchodzi zbliżanie odnośnych przepisów krajowych państw członkowskich w kierunku przepisów korzystniejszych dla obywateli państw trzecich.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Rozszerzenie i pogłębienie procesu bolońskiego zapoczątkowane deklaracją bolońską doprowadziło do stopniowej konwergencji systemów szkolnictwa wyższego w krajach objętych procesem, ale także poza nimi. Sytuacja ta wynika z faktu, iż władze krajowe wspierają mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a instytucje szkolnictwa wyższego uwzględniają ją w swoich programach. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w usprawnionych przepisach dotyczących wewnątrzunijnej mobilności studentów. Uczynienie europejskiego szkolnictwa wyższego atrakcyjnym i konkurencyjnym jest jednym z celów deklaracji bolońskiej. W wyniku procesu bolońskiego powstał europejski obszar szkolnictwa wyższego. Ujednolicenie europejskiego sektora szkolnictwa wyższego uczyniło studiowanie w Europie bardziej atrakcyjnym dla studentów będących obywatelami państw trzecich.

(15) Rozszerzenie i pogłębienie procesu bolońskiego zapoczątkowane deklaracją bolońską doprowadziło do stopniowej konwergencji systemów szkolnictwa wyższego w krajach objętych procesem, ale także poza nimi. Sytuacja ta wynika z faktu, iż władze krajowe wspierają mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a instytucje szkolnictwa wyższego uwzględniają ją w swoich programach. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w usprawnionych przepisach dotyczących wewnątrzunijnej mobilności studentów. Uczynienie europejskiego szkolnictwa wyższego atrakcyjnym i konkurencyjnym jest jednym z celów deklaracji bolońskiej. W wyniku procesu bolońskiego powstał europejski obszar szkolnictwa wyższego. Ujednolicenie europejskiego sektora szkolnictwa wyższego uczyniło studiowanie w Europie bardziej atrakcyjnym dla studentów będących obywatelami państw trzecich. Udział licznych państw trzecich w procesie bolońskim, a także w unijnych programach na rzecz mobilności studentów wymaga zharmonizowanych i uproszczonych przepisów dotyczących mobilności dla obywateli tych państw.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Jeśli spełnione zostają ogólne i szczególne warunki przyjęcia, państwa członkowskie powinny w określonych terminach wydać zezwolenie, tj. wizę długoterminową lub dokument pobytowy. Jeśli państwo członkowskie wydaje dokument pobytowy ważny jedynie na jego terytorium, a wszystkie warunki dotyczące przyjmowania określone w niniejszej dyrektywie zostają spełnione, państwo członkowskie powinno przyznać danemu obywatelowi państwa trzeciego wymagane wizy.

(22) Jeśli spełnione zostają ogólne i szczególne warunki przyjęcia, państwa członkowskie powinny w określonych terminach wydać zezwolenie, tj. wizę długoterminową lub dokument pobytowy, czego nie należy opóźniać lub unieważniać z powodu dodatkowych wymogów. Jeśli państwo członkowskie wydaje dokument pobytowy ważny jedynie na jego terytorium, a wszystkie warunki dotyczące przyjmowania określone w niniejszej dyrektywie zostają spełnione, państwo członkowskie powinno przyznać danemu obywatelowi państwa trzeciego wymagane wizy.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Państwa członkowskie mogą pobierać od wnioskodawców opłaty za rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia. Wysokość opłat powinna być proporcjonalna do celu pobytu.

(25) Państwa członkowskie powinny rozważyć zniesienie opłat za wjazd i pobyt obywateli państw trzecich do celów niniejszej dyrektywy. Jeżeli państwa członkowskie wymagają od obywateli państw trzecich uiszczenia opłat, wysokość opłat powinna być proporcjonalna do celu pobytu i nie powinna stanowić przeszkody w realizacji celów niniejszej dyrektywy.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Odmowa przyjęcia danej osoby może nastąpić z należycie uzasadnionych powodów. W szczególności można odmówić przyjęcia danego obywatela państwa trzeciego, jeżeli, na podstawie oceny okoliczności , w indywidualnych przypadkach, państwo członkowskie uzna, że taki obywatel stanowi potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego , bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.

(28) Odmowa przyjęcia danej osoby może nastąpić z należycie uzasadnionych powodów. W szczególności można odmówić przyjęcia danego obywatela państwa trzeciego, jeżeli, na podstawie oceny okoliczności, w indywidualnych przypadkach, państwo członkowskie uzna, że taki obywatel stanowi potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Władze krajowe powinny poinformować obywateli państw trzecich, którzy występują z wnioskiem o przyjęcie w państwach członkowskich na podstawie niniejszej dyrektywy, o decyzji w sprawie wniosku. Powinny uczynić to na piśmie tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 60 dni, a w przypadku naukowców i studentów objętych programami unijnymi obejmującymi środki w zakresie mobilności – tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

(30) Władze krajowe powinny poinformować obywateli państw trzecich, którzy występują z wnioskiem o przyjęcie w państwach członkowskich na podstawie niniejszej dyrektywy, o decyzji w sprawie wniosku. Powinny uczynić to na piśmie tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Państwa członkowskie powinny tak szybko, jak to możliwe poinformować wnioskodawcę o wszelkich dodatkowych informacjach, jakich potrzebują do rozpatrzenia wniosku. W przypadku gdy administracyjne odwołanie się od decyzji odmownej jest przewidziane prawem krajowym, władze krajowe powinny poinformować wnioskodawcę o decyzji w ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Unijne przepisy imigracyjne oraz programy unijne obejmujące środki w zakresie mobilności powinny lepiej się uzupełniać. Naukowcy i studenci będący obywatelami państw trzecich objęci takimi programami unijnymi powinni być uprawnieni do przenoszenia się do państw członkowskich wskazanych na podstawie zezwolenia przyznanego przez pierwsze państwo członkowskie, o ile pełna lista tych państw członkowskich jest znana przed wjazdem na terytorium Unii. Takie zezwolenie powinno umożliwić im mobilność bez konieczności dostarczania jakichkolwiek dodatkowych informacji ani dopełniania jakichkolwiek innych procedur składania wniosków. Zachęca się państwa członkowskie, aby ułatwiały mobilność wewnątrzunijną woluntariuszom będącym obywatelami państw trzecich w przypadku gdy program wolontariatu obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie.

(32) Unijne przepisy imigracyjne oraz programy unijne obejmujące środki w zakresie mobilności powinny lepiej się uzupełniać. Naukowcy, studenci i wolontariusze będący obywatelami państw trzecich powinni być uprawnieni do przenoszenia się do innych państw członkowskich na podstawie zezwolenia przyznanego przez pierwsze państwo członkowskie. Takie zezwolenie powinno umożliwić im mobilność bez konieczności dostarczania jakichkolwiek dodatkowych informacji ani dopełniania jakichkolwiek innych procedur składania wniosków.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) W celu umożliwienia studentom będącym obywatelami państw trzecich lepszego pokrycia części kosztów studiów, należy zapewnić im zwiększony dostęp do rynku pracy na warunkach określonych w niniejszej dyrektywie , w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo . Zasada dostępu studentów do rynku pracy powinna być zasadą ogólną. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach, państwa członkowskie powinny mieć możliwość uwzględnienia sytuacji na ich krajowych rynkach pracy , nie może to jednak oznaczać całkowitego pozbawienia prawa do pracy .

(33) W celu umożliwienia studentom będącym obywatelami państw trzecich lepszego pokrycia części kosztów studiów, należy zapewnić im pełen dostęp do rynku pracy na warunkach określonych w niniejszej dyrektywie. Zasada dostępu studentów do rynku pracy powinna być stosowana jako zasadą ogólną.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) W ramach działań mających zapewnić wykwalifikowaną siłę roboczą w przyszłości państwa członkowskie powinny umożliwić studentom kończącym studia w Unii pozostanie na ich terytorium przez 12 miesięcy od dnia upływu ważności pierwotnego zezwolenia w celu rozpoznania możliwości zatrudnienia lub założenia działalności. Powinny one także umożliwić to samo naukowcom, którzy zakończyli realizację swojego projektu badawczego, zdefiniowanego w umowie o przyjęciu. Nie powinno to oznaczać automatycznego prawa dostępu do rynku pracy lub założenia działalności. Mogą oni zostać wezwani do dostarczenia dowodów zgodnie z art. 24.

(34) W ramach działań mających zapewnić wykwalifikowaną siłę roboczą w przyszłości oraz aby uszanować i docenić pracę i ogólny wkład studentów kończących studia w Unii, państwa członkowskie powinny umożliwić tym studentom pozostanie na ich terytorium przez 12 miesięcy od dnia upływu ważności pierwotnego zezwolenia w celu rozpoznania możliwości zatrudnienia lub założenia działalności. Powinny one także umożliwić to samo naukowcom, którzy zakończyli realizację swojego projektu badawczego, zdefiniowanego w umowie o przyjęciu. Nie powinno to oznaczać automatycznego prawa dostępu do rynku pracy lub założenia działalności. Mogą oni zostać wezwani do dostarczenia dowodów zgodnie z art. 24.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Aby uczynić Unię bardziej atrakcyjną dla naukowców, studentów, uczniów, stażystów, wolontariuszy i pracowników au pair będących obywatelami państw trzecich, ważne jest, aby zapewnić im sprawiedliwe traktowanie zgodnie z art. 79 Traktatu. Grupy te mają prawo do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim. W przypadku naukowców będących obywatelami państw trzecich, oprócz praw przyznanych na podstawie dyrektywy 2011/98/UE, należy utrzymać bardziej korzystne prawa do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego w odniesieniu do działów zabezpieczenia społecznego, określonych w rozporządzeniu nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Obecnie ta ostatnia stanowi, że państwa członkowskie mogą ograniczyć zasadę równego traktowania w odniesieniu do działów zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń rodzinnych, a ta możliwość ograniczenia może mieć wpływ na naukowców. Ponadto, niezależnie od faktu, czy prawo Unii lub przepisy krajowe przyjmującego państwa członkowskiego zapewniają uczniom, wolontariuszom, stażystom niepobierającym wynagrodzenia i pracownikom au pair będącym obywatelami państw trzecich dostęp do rynku pracy, powinni oni mieć prawo do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do towarów i usług oraz korzystania z towarów i usług dostępnych ogółowi społeczeństwa.

(36) Aby uczynić Unię bardziej atrakcyjną dla naukowców, studentów, uczniów, stażystów, wolontariuszy i pracowników au pair będących obywatelami państw trzecich, ważne jest, aby zapewnić im sprawiedliwe traktowanie zgodnie z art. 79 Traktatu. Grupy te mają prawo do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim. W przypadku naukowców będących obywatelami państw trzecich, oprócz praw przyznanych na podstawie dyrektywy 2011/98/UE, należy utrzymać bardziej korzystne prawa do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego w odniesieniu do działów zabezpieczenia społecznego, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Obecnie ta ostatnia stanowi, że państwa członkowskie mogą ograniczyć zasadę równego traktowania w odniesieniu do działów zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń rodzinnych, a ta możliwość ograniczenia może mieć wpływ na naukowców. Ponadto, niezależnie od faktu, czy prawo Unii lub przepisy krajowe przyjmującego państwa członkowskiego zapewniają studentom, uczniom, wolontariuszom, stażystom niepobierającym wynagrodzenia i pracownikom au pair będącym obywatelami państw trzecich dostęp do rynku pracy, powinni oni mieć prawo do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do towarów i usług oraz korzystania z towarów i usług dostępnych ogółowi społeczeństwa.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(42a) Każde państwo członkowskie ma obowiązek poinformować obywateli państwa trzeciego o przepisach mających zastosowanie do ich indywidualnego przypadku, aby zapewnić przejrzystość i pewność prawa, a tym samym zachęcić ich do przyjazdu do Unii. Wszelkie informacje istotne dla procedury, w tym ogólną dokumentację dotyczącą studiów, programów wymiany lub programów badawczych, jak również szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach wnioskodawcy należy zatem przekazywać w sposób łatwo dostępny i zrozumiały dla obywateli państw trzecich.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) „jednostka organizująca wolontariat” oznacza organizację odpowiedzialną za program wolontariatu, do której przydzielony został obywatel państwa trzeciego. Takie organizacje i grupy są niezależne i samorządne, podobnie jak inne podmioty nienastawione na zysk, na przykład organy publiczne. Działają w sferze publicznej, a ich działalność, przynajmniej częściowo, ma na celu przyczynianie się do dobra publicznego1.

 

__________________

 

1 Komunikat Komisji w sprawie promowania roli organizacji wolontariackich i fundacji w Europie, COM(1997)0241.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) „program wolontariatu” oznacza program działań w ramach praktycznej solidarności, oparty na programie uznanym przez dane państwo członkowskie lub Unię , realizujący cele leżące w interesie ogólnym;

h) „program wolontariatu” oznacza program działań w ramach praktycznej solidarności, oparty na programie uznanym przez dane państwo członkowskie lub Unię, bezinteresownie realizujący cele leżące w interesie ogólnym;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) „pracownik au pair” oznacza obywatela państwa trzeciego czasowo przyjmowanego przez rodzinę na terytorium państwa członkowskiego w zamian za wykonywanie lekkich prac domowych oraz opiekę nad dziećmi w celu podniesienia umiejętności językowych i poszerzenia wiedzy o państwie przyjmującym;

i) „pracownik au pair” oznacza obywatela państwa trzeciego czasowo przyjmowanego przez rodzinę na terytorium państwa członkowskiego w celu udoskonalenia umiejętności językowych i poszerzenia wiedzy o państwie przyjmującym w zamian za wykonywanie lekkich prac domowych oraz opiekę nad dziećmi;

Uzasadnienie

W definicji pracownika au pair cel udoskonalenia umiejętności językowych i poszerzenia wiedzy o państwie przyjmującym powinien zostać podkreślony w pierwszym rzędzie.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

la) „jednostka przyjmująca” oznacza instytucję oświatową, instytucję badawczą, przedsiębiorstwo lub instytucję szkolenia zawodowego, organizację zajmującą się wymianą młodzieży szkolnej lub organizację odpowiedzialną za program wolontariatu, do której przydzielony został obywatel kraju trzeciego, bez względu na formę prawną tej jednostki ustanowionej zgodnie z prawem krajowym na terytorium danego państwa członkowskiego;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera l b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

lb) „rodzina goszcząca” oznacza rodzinę przyjmującą pracownika au pair na czas określony i dzielącą z pracownikiem codzienne życie rodzinne na terytorium danego państwa członkowskiego na podstawie umowy zawartej między rodziną goszczącą a pracownikiem au pair;

Uzasadnienie

We wniosku brak jest definicji rodziny goszczącej.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n) „zatrudnienie” oznacza wykonywanie działalności obejmującej wszelkie formy pracy, regulowane na mocy prawa krajowego lub ustalonej praktyki, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem i nadzorem;

n) „zatrudnienie” oznacza wykonywanie działalności obejmującej formę pracy, regulowaną na mocy prawa krajowego lub zgodnie z mającym zastosowanie układem zbiorowym lub na mocy ustalonej praktyki, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem i nadzorem;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na) „pracodawca” oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, dla której lub pod której kierunkiem lub nadzorem podejmowane jest zatrudnienie;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera n b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

nb) „członkowie rodziny” oznaczają obywateli państw trzecich zgodnie z definicją zawartą w art. 4 dyrektywy 2003/86/WE;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do przyjęcia lub utrzymania przepisów bardziej korzystnych dla osób, których dotyczy, w odniesieniu do art. 21, 22, 23, 24, 25 i 29, zwłaszcza w kontekście partnerstw na rzecz mobilności .

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do przyjęcia lub utrzymania przepisów bardziej korzystnych dla osób, których dotyczy, w odniesieniu do art. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34, zwłaszcza w kontekście partnerstw na rzecz mobilności.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjęcia lub utrzymania przepisów bardziej korzystnych dla osób, których to dotyczy, w odniesieniu do wszystkich artykułów tej dyrektywy, z wyjątkiem artykułów dotyczących warunków ogólnych i szczegółowych, tak by uniknąć sytuacji, w której warunki te na terytorium UE nie byłyby zharmonizowane.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego;

d) nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) przedstawił dowody wymagane przez państwo członkowskie wskazujące, że w czasie swojego pobytu będzie posiadać wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania, szkolenia i podróży powrotnej, bez uszczerbku dla indywidualnego badania każdego przypadku.

f) przedstawił dowody wymagane przez państwo członkowskie wskazujące, że w czasie swojego pobytu będzie posiadać wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania, szkolenia i podróży powrotnej, bez uszczerbku dla indywidualnego badania każdego przypadku. Przedstawienie takich dowodów nie jest konieczne, jeśli obywatel państwa trzeciego może udowodnić, że otrzymuje grant lub stypendium, jeśli otrzymał od rodziny goszczącej zobowiązanie do wsparcia lub wiążącą ofertę pracy lub jeśli organizacja zajmująca się wymianą młodzieży szkolnej lub program wolontariatu przyjmują odpowiedzialność za utrzymanie ucznia lub wolontariusza przez cały okres jego pobytu w danym państwie członkowskim.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą przyjąć, zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, wniosek złożony w czasie, gdy dany obywatel państwa trzeciego już przebywa na ich terytorium.

5. Państwa członkowskie rozpatrują zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi wniosek złożony w czasie, gdy dany obywatel państwa trzeciego przebywa już na ich terytorium.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ograniczyć przyjmowanie uczniów uczestniczących w programach wymiany do obywateli państw trzecich, które oferują takie same możliwości ich obywatelom.

skreślony

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Szczególne warunki dotyczące stażystów

Szczególne warunki dotyczące stażystów niepobierających wynagrodzenia i pobierających wynagrodzenie

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) podpisał umowę w sprawie stażu, zatwierdzoną, o ile to konieczne, przez właściwy organ danego państwa członkowskiego zgodnie z jego przepisami krajowymi lub praktyką administracyjną, dotyczącą odbycia stażu w przedsiębiorstwie sektora publicznego lub prywatnego lub w instytucji szkolenia zawodowego uznanej przez państwo członkowskie zgodnie z jego przepisami krajowymi lub praktyką administracyjną;

a) przedstawił dowód podpisania umowy w sprawie stażu lub umowy o pracę, zatwierdzonej, o ile to konieczne, przez właściwy organ danego państwa członkowskiego zgodnie z jego przepisami krajowymi lub praktyką administracyjną, dotyczącej odbycia stażu w przedsiębiorstwie sektora publicznego lub prywatnego lub w instytucji szkolenia zawodowego uznanej przez państwo członkowskie zgodnie z jego przepisami krajowymi lub praktyką administracyjną;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) udowodnił, jeśli wymaga tego państwo członkowskie, że posiada wcześniej zdobyte odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe, aby skorzystać z doświadczenia, jakie oferuje staż;

skreślona

Uzasadnienie

Przesadne wydaje się wprowadzenie wymogu udowodnienia przez stażystów, że posiadają oni takie kwalifikacje, gdyż głównym celem stażu jest właśnie zdobycie potrzebnego doświadczenia zawodowego, a zatem posiadanie kwalifikacji nie powinno być warunkiem wstępnym odbycia stażu.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przedstawił umowę z organizacją odpowiedzialną w danym państwie członkowskim za program wolontariatu, w którym uczestniczy, wraz z opisem zadań, warunków nadzorowania wykonywania tych zadań, swoich godzin pracy, dostępnych środków na pokrycie kosztów podróży, utrzymania i zakwaterowania oraz kieszonkowego w czasie swojego pobytu oraz, w odpowiednim przypadku, szkoleń, jakie przejdzie w ramach pomocy w wykonaniu swoich zadań;

a) przedstawił umowę z organizacją odpowiedzialną w danym państwie członkowskim za program/projekt wolontariatu, w którym uczestniczy, zawierającą następujące informacje: nazwę, cel oraz datę rozpoczęcia i zakończenia projektu wolontariatu, opis zadań wolontariusza, warunków nadzorowania wykonywania tych zadań, godzin pracy, dostępnych środków na pokrycie kosztów podróży, utrzymania i zakwaterowania oraz kieszonkowego w czasie swojego pobytu oraz, w odpowiednim przypadku, szkoleń, jakie przejdzie w ramach pomocy w wykonaniu swoich zadań;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przedstawił dowód, że rodzina goszcząca przyjmuje za niego odpowiedzialność przez cały okres jego obecności na terytorium danego państwa członkowskiego, w szczególności w zakresie utrzymania, zakwaterowania, opieki zdrowotnej, macierzyństwa i następstw nieszczęśliwych wypadków;

b) przedstawił dowód, że rodzina goszcząca przyjmuje za niego odpowiedzialność przez cały okres jego obecności na terytorium danego państwa członkowskiego, w szczególności w zakresie utrzymania, zakwaterowania, opieki zdrowotnej i następstw nieszczęśliwych wypadków;

Uzasadnienie

Wymóg dostarczenia przez pracownika au pair dodatkowego, odrębnego dowodu na to, że rodzina goszcząca pokryje koszty związane z macierzyństwem, wydaje się przesadny.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) przedstawił umowę zawartą przez pracownika au pair i rodzinę goszczącą, w której określone są jego prawa i obowiązki, w tym wymogi dotyczące kieszonkowego oraz odpowiednie ustalenia umożliwiające mu uczęszczanie na zajęcia oraz udział w codziennych obowiązkach rodzinnych.

c) przedstawił umowę zawartą przez pracownika au pair i rodzinę goszczącą, w której określone są jego prawa i obowiązki, w tym wymogi dotyczące kieszonkowego oraz odpowiednie ustalenia dotyczące godzin przeznaczonych na udział w codziennych obowiązkach rodzinnych, ze wskazaniem maksymalnej liczby godzin dziennie, które może on przeznaczyć na wypełnianie takich obowiązków, w tym przyznanie mu co najmniej jednego pełnego dnia wolnego na tydzień oraz możliwości uczęszczania na zajęcia.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Po wydaniu zezwolenia i przyznaniu wizy jednostka przyjmująca zostaje zarejestrowana w systemie akredytacji w celu uproszczenia procedur składania wniosków w przyszłości.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie wydają studentom zezwolenie na okres nie krótszy niż rok i przedłużają jego ważność, jeśli warunki określone w art. 6 i 10 są nadal spełnione. Jeśli studia mają trwać krócej niż rok, zezwolenie jest wydawane na czas ich trwania.

2. Państwa członkowskie wydają studentom zezwolenie, które powinno obejmować okres nie krótszy niż rok lub, jeżeli czas trwania studiów przekracza rok, na cały okres studiów, i w stosownych przypadkach przedłużają bezpłatnie jego ważność, jeśli warunki określone w art. 6 i 10 są nadal spełnione.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku uczniów i pracowników au pair państwa członkowskie wydają zezwolenie na okres maksymalnie jednego roku.

3. W przypadku uczniów i pracowników au pair państwa członkowskie wydają zezwolenie obejmujące cały okres trwania programu wymiany młodzieży szkolnej lub okres obowiązywania umowy między rodziną goszczącą a pracownikiem au pair, nieprzekraczający jednego roku.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą podać dodatkowe informacje dotyczące pobytu obywatela państwa trzeciego, takie jak pełna lista państw członkowskich, do jakich naukowiec lub student zamierza się udać, w formie papierowej lub przechowywać takie dane w formie elektronicznej, jak przewidziano w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1030/2002 oraz w pkt 16 lit. a) załącznika do tego rozporządzenia.

Państwa członkowskie mogą podać w formie papierowej dodatkowe informacje dotyczące pobytu obywatela państwa trzeciego, takie jak – zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) – pełna lista państw członkowskich, do których naukowiec lub student, zgodnie z jego własnym oświadczeniem, zamierza się udać, lub przechowywać takie dane w formie elektronicznej, jak przewidziano w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1030/2002 oraz w pkt 16 lit. a) załącznika do tego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Wskazanie listy państw członkowskich, do których zamierzają się udać obywatele państw trzecich, jest związane z przyznaniem zezwolenia obejmującego cały okres pobytu naukowców lub studentów będących obywatelami państw trzecich i biorących udział w programach Unii obejmujących środki w zakresie mobilności, zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a).

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Powody odrzucenia wniosku

Powody odmowy udzielenia zezwolenia

1. Państwo członkowskie odrzuca wniosek w następujących przypadkach:

1. Państwa członkowskie odmawiają udzielenia zezwolenia w następujących przypadkach:

a) warunki ogólne określone w art. 6 oraz odnośne warunki szczególne określone w art. 7 oraz art. 10 do 16 nie zostaną spełnione;

a) warunki ogólne określone w art. 6 lub odnośne warunki szczególne określone w art. 7 oraz art. 10 do 16 nie zostały spełnione;

b) przedstawione dokumenty uzyskano w sposób oszukańczy, sfałszowano lub ingerowano w nie;

b) przedstawione dokumenty uzyskano w sposób oszukańczy, sfałszowano lub ingerowano w nie;

c) jednostka przyjmująca lub instytucja oświatowa została stworzona jedynie w celu ułatwienia wjazdu;

 

d) na jednostkę przyjmującą zostały nałożone zgodnie z przepisami krajowymi sankcje za pracę nierejestrowaną lub nielegalne zatrudnienie lub jeśli nie wypełnia ona zobowiązań prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego lub podatków, które to zobowiązania określone są w prawie krajowym, zgłosiła wniosek o upadłość lub jest w inny sposób niewypłacalna;

 

e) na rodzinę goszczącą lub, w stosownych przypadkach, organizację pośredniczącą w zatrudnianiu pracowników au pair zostały nałożone zgodnie z przepisami krajowymi sankcje za naruszenie warunków lub celów zatrudnienia pracowników au pair lub za nielegalne zatrudnienie.

 

2. Państwa członkowskie mogą odrzucić wniosek jeśli wygląda na to, że w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę złożenia wniosku, jednostka przyjmująca celowo zlikwidowała stanowiska, które próbuje obsadzić w drodze nowego wniosku.

2. Państwa członkowskie mogą odmówić udzielenia zezwolenia w następujących przypadkach:

 

a) na jednostkę przyjmującą zostały nałożone zgodnie z przepisami krajowymi sankcje za pracę nierejestrowaną lub nielegalne zatrudnienie lub jeśli nie wypełnia ona zobowiązań prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego lub podatków, które to zobowiązania określone są w prawie krajowym, zgłosiła wniosek o upadłość lub jest w inny sposób niewypłacalna;

 

b) na rodzinę goszczącą lub, w stosownych przypadkach, organizację pośredniczącą w zatrudnianiu pracowników au pair zostały nałożone zgodnie z przepisami krajowymi sankcje za naruszenie warunków lub celów zatrudnienia pracowników au pair lub za nielegalne zatrudnienie;

 

c) jednostka przyjmująca lub instytucja oświatowa została stworzona jedynie w celu ułatwienia wjazdu.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Powody cofnięci zezwolenia

Powody cofnięcia lub nieprzedłużenia ważności zezwolenia

1. Państwa członkowskie wycofują zezwolenie w następujących przypadkach:

1. Państwa członkowskie wycofują lub odmawiają przedłużenia ważności zezwolenia w następujących przypadkach:

 

a) posiadacz nie spełnia warunków ogólnych określonych w art. 6 lub odnośnych warunków szczególnych określonych w art. 7, art. 10 do 14 lub art. 16;

a) zezwolenia i przedstawione dokumenty uzyskano w sposób oszukańczy, sfałszowano lub ingerowano w nie;

b) zezwolenia i przedstawione dokumenty uzyskano w sposób oszukańczy, sfałszowano lub ingerowano w nie;

b) obywatel państwa trzeciego przebywa na terytorium w celach innych niż te, dla których zostało wydane zezwolenie;

 

c) jednostka przyjmująca została stworzona jedynie w celu ułatwienia wjazdu;

 

 

2. Państwa członkowskie mogą wycofać zezwolenie lub odmówić przedłużenia jego ważności w następujących przypadkach:

d) jednostka przyjmująca nie wypełnia zobowiązań prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego lub podatków, które to zobowiązania określone są w prawie krajowym, zgłosiła wniosek o upadłość lub jest w inny sposób niewypłacalna;

a) jednostka przyjmująca nie wypełnia zobowiązań prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego lub podatków, które to zobowiązania określone są w prawie krajowym, zgłosiła wniosek o upadłość lub jest w inny sposób niewypłacalna; w przypadku gdy ma to miejsce w okresie studiów, student powinien mieć odpowiednio dużo czasu na znalezienie równoważnego kierunku, aby mógł zakończyć swoje studia;

e) na rodzinę goszczącą lub, w stosownych przypadkach, organizację pośredniczącą w zatrudnianiu pracowników au pair zostały nałożone zgodnie z przepisami krajowymi sankcje za naruszenie warunków lub celów zatrudnienia pracowników au pair lub za nielegalne zatrudnienie;

b) na jednostkę przyjmującą zostały nałożone zgodnie z przepisami krajowymi sankcje za pracę nierejestrowaną lub nielegalne zatrudnienie lub jeśli nie wypełnia ona zobowiązań prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego lub podatków, które to zobowiązania określone są w prawie krajowym, zgłosiła wniosek o upadłość lub jest w inny sposób niewypłacalna;

 

c) jednostka przyjmująca została stworzona jedynie w celu ułatwienia wjazdu;

 

d) na rodzinę goszczącą lub, w stosownych przypadkach, organizację pośredniczącą w zatrudnianiu pracowników au pair zostały nałożone zgodnie z przepisami krajowymi sankcje za naruszenie warunków lub celów zatrudnienia pracowników au pair lub za nielegalne zatrudnienie;

 

e) obywatel państwa trzeciego przebywa na terytorium w celach innych niż te, dla których zostało wydane zezwolenie;

f) w przypadku studentów – ograniczenia czasowe dla dostępu do działalności zarobkowej na mocy art. 23 nie są przestrzegane lub student nie czyni zadowalających postępów w przedmiotowych studiach zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką administracyjną.

f) w przypadku studentów – ograniczenia czasowe dla dostępu do działalności zarobkowej na mocy art. 23 nie są przestrzegane:

 

g) w przypadku gdy studenci nie czynią zadowalających postępów w studiach zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką administracyjną. Państwa członkowskie, których to dotyczy, mogą wycofać zezwolenie lub odmówić jego przedłużenia na tej postawie jedynie na mocy decyzji określającej szczegółowe powody, w oparciu o ocenę wydaną przez instytucję oświatową, z którą należy skonsultować się w sprawie postępów studenta, z wyjątkiem sytuacji, w której instytucja ta nie odpowie na wniosek o opinię w rozsądnym terminie.

2. Państwa członkowskie mogą wycofnać zezwolenie ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie publiczne

h) gdy jest to podyktowane względami związanymi z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem publicznym lub zdrowiem publicznym. Zastosowanie podstawy związanej z porządkiem publicznym lub bezpieczeństwem publicznym powinno opierać się wyłącznie na zachowaniu obywatela państwa trzeciego, którego to dotyczy. Względy dotyczące zdrowia publicznego opierają się na obiektywnej analizie faktycznego zagrożenia i nie są stosowane w sposób dyskryminujący w porównaniu z obywatelami danego państwa członkowskiego.

 

2a. W przypadku gdy państwo członkowskie wycofuje zezwolenie na podstawie ust. 2 lit a), b) lub c), obywatel państwa trzeciego ma prawo pozostać na terytorium państwa członkowskiego, jeżeli znajdzie inną jednostkę przyjmującą lub rodzinę goszczącą w celu ukończenia studiów lub badań bądź w innym celu, w związku z którym zostało wydane zezwolenie.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 20

skreślony

Powody nieprzedłużenia ważności zezwolenia

 

1. Państwa członkowskie mogą odmówić przedłużenia ważności zezwolenia w następujących przypadkach:

 

a) zezwolenie i przedstawione dokumenty uzyskano w sposób oszukańczy, sfałszowano lub ingerowano w nie;

 

b) okazuje się, że posiadacz nie spełnia już warunków ogólnych wjazdu i pobytu określonych w art. 6 ani odnośnych warunków szczególnych określonych w art. 7, 9 i 10;

 

c) w przypadku studentów – ograniczenia czasowe dla dostępu do działalności zarobkowej na mocy art. 23 nie są przestrzegane lub student nie czyni zadowalających postępów w przedmiotowych studiach zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką administracyjną.

 

2. Państwa członkowskie mogą odmówić przedłużenia ważności zezwolenia ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie publiczne.

 

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2011/98/UE naukowcy będący obywatelami państw trzecich mają prawo do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego w odniesieniu do działów zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń rodzinnych, określonych w rozporządzeniu nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2011/98/UE naukowcy i studenci będący obywatelami państw trzecich mają prawo do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego w odniesieniu do edukacji, szkolenia zawodowego i działów zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń rodzinnych, określonych w rozporządzeniu nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Uzasadnienie

Odstępstwo przewidziane w dyrektywie w sprawie jednego zezwolenia powinno objąć także studentów oraz dotyczyć edukacji i szkolenia zawodowego.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uczniowie, wolontariusze, stażyści niepobierający wynagrodzenia i pracownicy au pair, niezależnie od faktu, czy mają oni prawo do wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym, mają prawo do równego traktowania w odniesieniu do dostępu do towarów i usług oraz korzystania z towarów i usług dostępnych ogółowi społeczeństwa, z wyjątkiem procedur uzyskiwania praw do lokali mieszkalnych przewidzianych w prawie krajowym.

2. Studenci, uczniowie, wolontariusze, stażyści niepobierający wynagrodzenia i pracownicy au pair, niezależnie od faktu, czy mają oni prawo do wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym, mają prawo do równego traktowania w odniesieniu do dostępu do towarów i usług oraz korzystania z towarów i usług dostępnych ogółowi społeczeństwa, z wyjątkiem procedur uzyskiwania praw do lokali mieszkalnych przewidzianych w prawie krajowym.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Obywatele państw trzecich objęci zakresem niniejszej dyrektywy i posiadający zezwolenie na wjazd i pobyt na terytorium danego państwa członkowskiego na podstawie wizy długoterminowej mają prawo do bycia traktowanymi na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego w odniesieniu do praw, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia nie obejmuje jednoznacznie obywateli państw trzecich (np. studentów), którzy przyjeżdżają do UE, posiadając wizę. Ta luka może prowadzić do dyskryminacji studentów w porównaniu z innymi kategoriami. Aby wyeliminować tę lukę, prawami określonymi w art. 21 należy wyraźnie objąć tę kategorię.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Poza czasem studiów i z zastrzeżeniem przepisów i warunków mających zastosowanie do odpowiedniej działalności w przyjmującym państwie członkowskim, studenci mają prawo do podjęcia zatrudnienia i mogą być uprawnieni do prowadzenia działalności zarobkowej na własny rachunek. Może zostać uwzględniona sytuacja na rynku pracy w przyjmującym państwie członkowskim.

1. Poza czasem studiów i z zastrzeżeniem przepisów i warunków mających zastosowanie do odpowiedniej działalności w przyjmującym państwie członkowskim, studenci mają prawo do podjęcia zatrudnienia i mogą być uprawnieni do prowadzenia działalności zarobkowej na własny rachunek. Może zostać uwzględniona sytuacja na rynku pracy w przyjmującym państwie członkowskim, jednak nie w systematyczny sposób, który mógłby prowadzić do wykluczenia studentów z rynku pracy.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po zakończeniu badań lub studiów w danym państwie członkowskim obywatele państw trzecich mają prawo pozostać na terytorium tego państwa członkowskiego przez okres 12 miesięcy w celu poszukiwania pracy lub założenia działalności gospodarczej, jeśli warunki określone w art. 6 lit. a) oraz c) do f) są nadal spełnione. Po upływie 3 miesięcy lecz nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu badań lub studiów, obywatele państw trzecich mogą zostać wezwani do dostarczenia dowodów, że kontynuują poszukiwanie pracy lub są w trakcie zakładania działalności. Po upływie 6 miesięcy mogą oni ponadto zostać wezwani do dostarczenia dowodów, że mają rzeczywistą szansę bycia zatrudnionym lub założenia działalności.

1. Po zakończeniu badań lub studiów w danym państwie członkowskim obywatele państw trzecich mają prawo pozostać na terytorium tego państwa członkowskiego przez okres osiemnastu miesięcy w celu poszukiwania pracy lub założenia działalności gospodarczej, jeśli warunki określone w art. 6 lit. a) oraz c) do f) są nadal spełnione. Po upływie sześciu miesięcy, lecz nie później niż dziewięć miesięcy po zakończeniu badań lub studiów, obywatele państw trzecich mogą zostać wezwani do dostarczenia dowodów, że kontynuują poszukiwanie pracy lub są w trakcie zakładania działalności. Po upływie dziewięciu miesięcy mogą oni ponadto zostać wezwani do dostarczenia dowodów, że mają rzeczywistą szansę bycia zatrudnionym lub założenia działalności.

 

2. Państwa członkowskie wydają zezwolenie w celach określonych w ust. 1 niniejszego artykułu obywatelom państw trzecich, których to dotyczy i, w odpowiednich przypadkach, członkom ich rodzin, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, pod warunkiem że spełnione zostały warunki określone w art. 6 lit. a) i c)–f).

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Członkowie rodziny naukowca

Członkowie rodziny naukowca i studenta

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 i art. 8 dyrektywy 2003/86/WE, łączenie rodziny nie zależy od spełnienia przez posiadacza zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia badań warunku dotyczącego racjonalnych perspektyw uzyskania prawa do stałego pobytu oraz minimalnego okresu pobytu.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 i art. 8 dyrektywy 2003/86/WE, łączenie rodziny nie zależy od spełnienia przez posiadacza zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia badań lub studiowania warunku dotyczącego racjonalnych perspektyw uzyskania prawa do stałego pobytu oraz minimalnego okresu pobytu.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 1 ostatni akapit i art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/86/WE warunki i środki dotyczące integracji, o których mowa w tych przepisach, mogą być stosowane jedynie wówczas gdy danym osobom umożliwiono łączenie rodziny.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 1 ostatni akapit i art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/86/WE warunki i środki dotyczące integracji, o których mowa w tych przepisach, mogą być stosowane jedynie wówczas gdy danym osobom umożliwiono łączenie rodziny.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 4 pierwszy akapit dyrektywy 2003/86/WE członkom rodziny udziela się zezwoleń, o ile spełnione są warunki łączenia rodziny, w ciągu 90 dni od daty złożenia wniosku, a w przypadku członków rodziny naukowców będących obywatelami państw trzecich, którzy objęci są odnośnymi programami Unii obejmującymi środki w zakresie mobilności – w ciągu 60 dni od daty złożenia pierwotnego wniosku.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 4 pierwszy akapit dyrektywy 2003/86/WE członkom rodziny udziela się zezwoleń, o ile spełnione są warunki łączenia rodziny, w ciągu 90 dni od daty złożenia wniosku, a w przypadku członków rodziny naukowców i studentów będących obywatelami państw trzecich, którzy objęci są odnośnymi programami Unii obejmującymi środki w zakresie mobilności – w ciągu 60 dni od daty złożenia pierwotnego wniosku.

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 2 i 3 dyrektywy 2003/86/WE okres ważności zezwolenia wydawanego członkom rodziny jest taki sam, jak zezwolenia wydanego naukowcowi, o ile pozwala na to okres ważności ich dokumentów podróży.

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 2 i 3 dyrektywy 2003/86/WE okres ważności zezwolenia wydawanego członkom rodziny jest taki sam, jak zezwolenia wydanego naukowcowi lub studentowi, o ile pozwala na to okres ważności ich dokumentów podróży.

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 2 zdanie drugie dyrektywy 2003/86/WE państwa członkowskie nie stosują żadnych ograniczeń czasowych w odniesieniu do dostępu do rynku pracy.

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 2 zdanie drugie dyrektywy 2003/86/WE państwa członkowskie nie stosują żadnych ograniczeń czasowych w odniesieniu do dostępu do rynku pracy.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące naukowców i przewidujące łączenie rodzin powinny objąć także studentów.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawo naukowców, studentów i stażystów pobierających wynagrodzenie do mobilności pomiędzy państwami członkowskimi

Prawo naukowców, studentów, wolontariuszy i stażystów do mobilności pomiędzy państwami członkowskimi

1. Obywatelowi państwa trzeciego, który został przyjęty jako naukowiec na podstawie niniejszej dyrektywy, zezwala się na prowadzenie części swoich badań w innym państwie członkowskim na warunkach określonych w niniejszym artykule.

1. Obywatelowi państwa trzeciego, który został przyjęty jako naukowiec na podstawie niniejszej dyrektywy, zezwala się na prowadzenie części swoich badań w innym państwie członkowskim na warunkach określonych w niniejszym artykule.

Jeśli naukowiec przebywa w innym państwie członkowskim przez okres do sześciu miesięcy, badania mogą być prowadzone na podstawie umowy o przyjęciu zawartej w pierwszym państwie członkowskim, pod warunkiem że w drugim państwie członkowskim dysponuje on wystarczającymi środkami oraz że nie jest on tam uznawany za zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.

Jeśli naukowiec przebywa w innym państwie członkowskim przez okres do sześciu miesięcy, badania mogą być prowadzone na podstawie umowy o przyjęciu zawartej w pierwszym państwie członkowskim, pod warunkiem że w drugim państwie członkowskim dysponuje on wystarczającymi środkami oraz że nie stanowi tam zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.

Jeśli pobyt naukowca w innym państwie członkowskim trwa dłużej niż sześć miesięcy, państwa członkowskie mogą wymagać nowej umowy o przyjęciu w celu prowadzenia badań w tym państwie członkowskim. Jeśli państwa członkowskie wymagają zezwolenia w celu skorzystania z prawa do mobilności, takie zezwolenia przyznawane są zgodnie z gwarancjami proceduralnymi wyszczególnionymi w art. 30 . Państwa członkowskie nie wymagają, by naukowiec opuścił ich terytorium w celu złożenia wniosków o wydanie zezwolenia .

Jeśli pobyt naukowca w innym państwie członkowskim trwa dłużej niż sześć miesięcy, państwa członkowskie mogą wymagać nowej umowy o przyjęciu w celu prowadzenia badań w tym państwie członkowskim. Jeśli państwa członkowskie wymagają zezwolenia w celu skorzystania z prawa do mobilności, takie zezwolenia przyznawane są zgodnie z gwarancjami proceduralnymi wyszczególnionymi w art. 29 . Państwa członkowskie nie wymagają, by naukowiec opuścił ich terytorium w celu złożenia wniosków o wydanie zezwolenia .

2. Obywatelowi państwa trzeciego, który został przyjęty jako student lub stażysta pobierający wynagrodzenie na podstawie niniejszej dyrektywy, zezwala się, przez okres powyżej trzech miesięcy ale nieprzekraczający sześciu miesięcy, na odbycie części swoich studiów/stażu w innym państwie członkowskim, pod warunkiem, że przed przeniesieniem do tego państwa członkowskiego przedłoży on właściwemu organowi drugiego państwa członkowskiego, co następuje:

2. Obywatelowi państwa trzeciego, który został przyjęty jako student, wolontariusz lub stażysta pobierający wynagrodzenie na podstawie niniejszej dyrektywy, zezwala się, przez okres powyżej trzech miesięcy ale nieprzekraczający sześciu miesięcy, na odbycie części swoich studiów, stażu lub pracy wolontariackiej w innym państwie członkowskim, pod warunkiem, że przed przeniesieniem do tego państwa członkowskiego przedłoży on właściwemu organowi drugiego państwa członkowskiego, co następuje:

a) ważny dokument podróży;

a) ważny dokument podróży;

b) dowód posiadania ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego wszelkie rodzaje ryzyka zwyczajowo objęte ubezpieczeniem w przypadku obywateli danego państwa członkowskiego;

b) dowód posiadania ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego wszelkie rodzaje ryzyka zwyczajowo objęte ubezpieczeniem w przypadku obywateli danego państwa członkowskiego;

c) dowód przyjęcia przez instytucję szkolnictwa wyższego lub szkoleniową jednostkę przyjmującą;

c) dowód przyjęcia przez instytucję szkolnictwa wyższego lub szkoleniową bądź wolontariacką jednostkę przyjmującą;

d) dowody wskazujące, że w czasie swojego pobytu będzie posiadać wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania, studiów i podróży powrotnej.

d) dowody wskazujące, że w czasie swojego pobytu będzie posiadać wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania, studiów i podróży powrotnej.

3. Jeśli chodzi o przemieszczanie się studentów i stażystów z pierwszego państwa członkowskiego do drugiego, organy drugiego państwa członkowskiego informują organy pierwszego państwa członkowskiego o swojej decyzji. Zastosowanie mają procedury współpracy ustanowione w art. 32.

3. Jeśli chodzi o przemieszczanie się studentów, wolontariuszy i stażystów z pierwszego państwa członkowskiego do drugiego, organy drugiego państwa członkowskiego informują organy pierwszego państwa członkowskiego o swojej decyzji. Zastosowanie mają procedury współpracy ustanowione w art. 32.

4. Obywatelowi państwa trzeciego, który został przyjęty jako student, można zezwolić na przeniesienie się do drugiego państwa członkowskiego na okres przekraczający sześć miesięcy na tych samych warunkach, co warunki mobilności dotyczące okresu powyżej trzech miesięcy ale nieprzekraczającego sześciu miesięcy. Jeśli państwa członkowskie wymagają złożenia nowego wniosku o zezwolenie w celu skorzystania z prawa do mobilności przez okres przekraczający sześć miesięcy, takie zezwolenia przyznawane są zgodnie z przepisami art. 29.

4. Obywatelowi państwa trzeciego, który został przyjęty jako student, można zezwolić na przeniesienie się do drugiego państwa członkowskiego na okres przekraczający sześć miesięcy na tych samych warunkach, co warunki mobilności dotyczące okresu powyżej trzech miesięcy ale nieprzekraczającego sześciu miesięcy. Jeśli państwa członkowskie wymagają złożenia nowego wniosku o zezwolenie w celu skorzystania z prawa do mobilności przez okres przekraczający sześć miesięcy, takie zezwolenia przyznawane są zgodnie z przepisami art. 29.

5. Państwa członkowskie nie wymagają, by student opuścił ich terytorium w celu złożenia wniosków o wydanie zezwolenia na przemieszczanie się pomiędzy państwami członkowskimi.

5. Państwa członkowskie nie wymagają, by student, wolontariusz lub stażysta opuścił ich terytorium w celu złożenia wniosków o wydanie zezwolenia na przemieszczanie się pomiędzy państwami członkowskimi.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawa naukowców i studentów objętych programami Unii obejmującymi środki w zakresie mobilności

Prawa naukowców, wolontariuszy, stażystów niepobierających wynagrodzenia i stażystów pobierających wynagrodzenie oraz studentów objętych programami Unii przewidującymi środki w zakresie mobilności

1. Obywatelom państw trzecich, którzy zostali przyjęci jako naukowcy lub studenci na podstawie niniejszej dyrektywy i którzy objęci są programami Unii obejmującymi środki w zakresie mobilności, państwa członkowskie przyznają zezwolenie obejmujące cały okres pobytu w danym państwie członkowskim, o ile:

1. Obywatelom państw trzecich, którzy zostali przyjęci jako naukowcy, wolontariusze, stażyści niepobierający wynagrodzenia lub stażyści pobierający wynagrodzenie albo studenci na podstawie niniejszej dyrektywy i którzy objęci są programami Unii obejmującymi środki w zakresie mobilności, państwa członkowskie przyznają zezwolenie obejmujące cały okres pobytu w danym państwie członkowskim, o ile:

a) pełna lista państw członkowskich, do jakich naukowiec lub student zamierza się udać, jest znana przed wjazdem na terytorium pierwszego państwa członkowskiego;

a) pełna lista państw członkowskich, do jakich naukowiec, wolontariusz lub student pobierający wynagrodzenie lub niepobierający wynagrodzenia, zgodnie z jego/jej własnym oświadczeniem, zamierza się udać, jest znana przed wjazdem na terytorium pierwszego państwa członkowskiego;

b) w przypadku studentów – wnioskodawca jest w stanie przedstawić dowód przyjęcia do odpowiedniej instytucji szkolnictwa wyższego w celu odbycia studiów.

b) w przypadku studentów – wnioskodawca jest w stanie przedstawić dowód przyjęcia do odpowiedniej instytucji szkolnictwa w celu odbycia studiów;

 

ba) w przypadku wolontariuszy – wnioskodawca jest w stanie przedstawić dowód przyjęcia do odpowiedniej jednostki organizującej wolontariat lub do programu wolontariatu, np. programu wolontariatu europejskiego;

 

bb) w przypadku stażystów wnioskujący może przedstawić dowodów przyjęcia przez odpowiednią jednostkę przyjmującą.

2. Zezwolenie przyznaje pierwsze państwo członkowskie, na którego terytorium przebywa naukowiec lub student.

2. Zezwolenie przyznaje pierwsze państwo członkowskie, na którego terytorium przebywa naukowiec, wolontariusz, stażysta niepobierający wynagrodzenia lub stażysta pobierający wynagrodzenie albo student.

3. Jeśli pełna lista państw członkowskich nie jest znana przed wjazdem na terytorium pierwszego państwa członkowskiego:

3. Jeśli pełna lista państw członkowskich nie jest znana przed wjazdem na terytorium pierwszego państwa członkowskiego:

a) w przypadku naukowców – zastosowanie mają warunki określone w art. 26 dotyczące pobytów w innych państwach członkowskich przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy;

a) w przypadku naukowców – zastosowanie mają warunki określone w art. 26 dotyczące pobytów w innych państwach członkowskich przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy;

b) w przypadku studentów – zastosowanie mają warunki określone w art. 26 dotyczące pobytów w innych państwach członkowskich przez okres od trzech do sześciu miesięcy.

b) w przypadku studentów pobierających lub niepobierających wynagrodzenia i wolontariuszy – zastosowanie mają warunki określone w art. 26 dotyczące pobytów w innych państwach członkowskich przez okres od trzech do sześciu miesięcy.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli naukowiec przenosi się do drugiego państwa członkowskiego zgodnie z art. 26 i 27, oraz jego rodzina już istniała w pierwszym państwie członkowskim, członkom rodziny zezwala się na towarzyszenie mu lub dołączenie do niego.

1. Jeżeli naukowiec – kobieta lub mężczyzna – przenosi się do drugiego państwa członkowskiego zgodnie z art. 26 i 27, oraz jego lub jej rodzina już istniała w pierwszym państwie członkowskim, członkom rodziny zezwala się na towarzyszenie naukowcowi lub dołączenie do niego lub niej.

Uzasadnienie

Należy stosować język neutralny płciowo.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) ma stabilne i regularne środki, które wystarczają na utrzymanie się oraz utrzymanie członków swojej rodziny, bez korzystania z systemu pomocy społecznej danego państwa członkowskiego.

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Uzasadnienie

Należy stosować język neutralny płciowo.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwe organy państw członkowskich podejmują decyzję w sprawie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia i powiadamiają wnioskodawcę na piśmie, zgodnie z procedurami powiadamiania ustanowionymi w prawie krajowym danego państwa członkowskiego, najwcześniej jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku naukowców i studentów będących obywatelami państw trzecich, którzy objęci są programami Unii obejmującymi środki w zakresie mobilności.

1. Właściwe organy państw członkowskich podejmują decyzję w sprawie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia i powiadamiają wnioskodawcę na piśmie, zgodnie z procedurami powiadamiania ustanowionymi w prawie krajowym danego państwa członkowskiego, najwcześniej jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku gdy w prawie krajowym przewidziano możliwość odwołania się przed organem administracyjnym, właściwe władze państwa członkowskiego podejmują decyzję o odwołaniu nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeśli informacje przedstawione na poparcie wniosku są niewystarczające, właściwe organy informują wnioskodawcę o wszelkich wymaganych dalszych informacjach i wyznaczają rozsądny termin na uzupełnienie wniosku. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, zawiesza się do czasu uzyskania przez organy wymaganych dodatkowych informacji .

2. Jeśli informacje przedstawione na poparcie wniosku są niewystarczające, właściwe organy informują wnioskodawcę o wszelkich wymaganych dalszych informacjach i w trakcie rejestracji wniosku wyznaczają rozsądny termin na uzupełnienie wniosku. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, zawiesza się do czasu uzyskania przez organy wymaganych dodatkowych informacji .

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zainteresowany obywatel państwa trzeciego jest zawiadamiany o decyzji o odmownym rozpatrzeniu wniosku o wydanie zezwolenia zgodnie z procedurami zawiadamiania przewidzianymi w odpowiednich przepisach krajowych. W zawiadomieniu informuje się o przysługującym trybie odwołania, sądzie lub organie krajowym, do którego zainteresowana osoba może złożyć odwołanie, oraz terminach na podjęcie działań.

3. Zainteresowany obywatel państwa trzeciego jest zawiadamiany o decyzji o odmowie wydania zezwolenia zgodnie z procedurami zawiadamiania przewidzianymi w odpowiednich przepisach krajowych. W zawiadomieniu informuje się o przysługującym trybie odwołania, sądzie lub organie krajowym, do którego zainteresowana osoba może złożyć odwołanie, oraz terminach na podjęcie działań, a także przekazuje się wszystkie istotne informacje praktyczne, które ułatwiają korzystanie z przysługujących praw.

Uzasadnienie

Poprawka techniczna służąca zachowaniu spójności z tytułem rozdziału IV oraz z innymi instrumentami, takimi jak dyrektywa dotycząca przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i dyrektywa o pracownikach sezonowych.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku lub cofnięcia zezwolenia wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, zainteresowana osoba ma prawo do podjęcia środków prawnych przed organami danego państwa członkowskiego.

4. W przypadku odmowy wydania zezwolenia lub cofnięcia zezwolenia wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, zainteresowana osoba ma prawo do podjęcia środków prawnych przed organami danego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Poprawka techniczna służąca zachowaniu spójności z tytułem rozdziału IV oraz z innymi instrumentami, takimi jak dyrektywa dotycząca przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i dyrektywa o pracownikach sezonowych.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 29a

 

Przyspieszona procedura wydawania dokumentów pobytowych lub wiz studentom, uczniom i naukowcom

 

Organ państwa członkowskiego odpowiedzialny za wjazd i pobyt studentów, uczniów lub naukowców będących obywatelami państw trzecich może zawrzeć porozumienie w sprawie przyspieszonej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich, umożliwiającej wydawanie dokumentów pobytowych lub wiz na nazwisko danego obywatela państwa trzeciego, z instytucją szkolnictwa wyższego lub z uznaną w tym celu przez dane państwo członkowskie organizacją prowadzącą programy wymiany uczniów lub instytucją badawczą zatwierdzoną przez dane państwo członkowskie, zgodnie z jego krajowymi przepisami lub praktyką administracyjną.

Uzasadnienie

Przyspieszona procedura, przewidziana już w obowiązującej obecnie dyrektywie o studentach, została ponownie wprowadzona i objęła swoim zakresem także naukowców.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie udostępniają informacje na temat warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich objętych niniejszą dyrektywą, w tym minimalnych wymaganych miesięcznych środków, praw, wszystkich dokumentów potwierdzających, jakie należy załączyć do wniosku, oraz stosowanych opłat. Państwa członkowskie udostępniają informacje na temat instytucji badawczych zatwierdzonych na mocy art. 8.

Państwa członkowskie udostępniają łatwo dostępne i zrozumiałe informacje na temat warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich objętych niniejszą dyrektywą, w tym minimalnych wymaganych miesięcznych środków, praw, wszystkich dokumentów potwierdzających, jakie należy załączyć do wniosku, oraz stosowanych opłat. Państwa członkowskie udostępniają informacje na temat instytucji badawczych zatwierdzonych na mocy art. 8.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą pobierać od wnioskodawców opłaty za rozpatrzenie wniosku zgodnie z niniejszą dyrektywą. Wysokość takich opłat nie zagraża realizacji jej celów.

Państwa członkowskie mogą wymagać uiszczenia opłat za rozpatrzenie wniosku zgodnie z niniejszą dyrektywą. Wysokość takich opłat nie może być nadmierna lub nieproporcjonalna w sposób utrudniający realizację jej celów. W przypadku gdy opłaty te uiszcza obywatel państwa trzeciego, powinien on mieć prawo do zwrotu uiszczonych kwot odpowiednio przez jednostkę przyjmującą lub rodzinę goszczącą.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie ułatwiają przebieg procedury składania wniosku, umożliwiając obywatelom państw trzecich złożenie wniosku i przeprowadzenie procedury dotyczącej któregokolwiek z państw członkowskich w ambasadzie lub konsulacie państwa członkowskiego najdogodniejszych dla wnioskodawcy.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]  Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

Dyrektywa ta przekształca i łączy w jeden tekst dyrektywę 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych oraz dyrektywę 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie. Ten nowy wniosek przewiduje także dwie nowe kategorie: stażystów pobierających wynagrodzenie i pracowników au pair. Dotychczas te dwie kategorie nie były ujęte w ramach regulujących ich sytuację. Objęcie ich zakresem dyrektywy pozwoli zapobiec nieuczciwemu wykorzystywaniu pracowników i pracy nierejestrowanej.

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji, gdyż jego celem jest udoskonalenie przepisów dotyczących tych grup obywateli państw trzecich oraz zwiększenie atrakcyjności UE. UE musi być konkurencyjna na rynku światowym, a jednocześnie przewidywać gwarancje i równe traktowanie. Sprawozdawczyni uważa, że sprawozdanie to stanowi dobrą podstawę i przydatne narzędzie w dążeniu do realizacji tych celów. Sprawozdawczyni wyraża zadowolenie z objęcia zakresem wniosku nowych kategorii osób, z tego, że przepisy, które były dotychczas w dyrektywach dobrowolne, stały się obecnie obowiązkowe, z poprawy dostępu studentów do rynku pracy, lepszych gwarancji, terminów w ramach procedury wydawania zezwolenia i z możliwości pozostania i ubiegania się o pracę lub założenia przedsiębiorstwa po zakończeniu prac badawczych lub studiów.

Obecnie Europa stoi w obliczu zjawiska starzenia się społeczeństwa, co stanowi wyzwanie demograficzne. Szacunki dotyczące liczby imigrantów niezbędnej do utrzymania współczynnika liczby ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do całkowitej liczby ludności na poziomie z 2010 r. wskazują, że UE jako całość potrzebować będzie w latach 2010–2020 ponad 11 mln dodatkowych pracowników napływowych.

Europa jest być może bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy dla wykwalifikowanych osób na całym świecie, jednak obecnie inne regiony świata z dużo większym powodzeniem przyciągają wykwalifikowaną siłę roboczą, podczas gdy w UE skomplikowana biurokracja i sceptycyzm wobec imigrantów odstrasza potencjalnych chętnych.

Europa będzie w coraz większym stopniu opierać się na imigracji, aby zapełnić wolne miejsca pracy i zapewnić wzrost gospodarczy. Dobrze zarządzana imigracja mogłaby rozwiązać problem starzenia się społeczeństwa i niedostatku wykwalifikowanej siły roboczej w wielu sektorach. Potrzeba nam proaktywnej polityki w dziedzinie migracji, która pozwoliłaby przyciągnąć wykwalifikowanych imigrantów z państw trzecich, oraz ram instytucjonalnych, które umożliwią lepsze wykorzystanie ich umiejętności i kompetencji. To stworzyłoby sytuację, w której każda strona – zarówno migranci, jak i rynek pracy UE – odniosłaby korzyści.

Proaktywna polityka migracji rozwiązałaby problem braków na rynku pracy w niektórych obszarach, a praktyka wskazuje na to, że umiejętności migrantów często uzupełniają umiejętności innych pracowników i przynoszą korzystne skutki dla pracodawców i działalności gospodarczej. Imigracja może także pobudzać przedsiębiorczość oraz przyczynić się do różnorodności i innowacji.

Poprawki

Sprawozdawczyni uważa, że wniosek Komisji jest wyważony i że przewiduje wiele ulepszeń. Sądzi jednak, że wprowadzenie pewnych zmian mogłoby dodatkowo wpłynąć na udoskonalenie wniosku.

Podczas prac nad tym sprawozdaniem toczyły się negocjacje na temat wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej oraz wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Niektóre kwestie, nad którymi toczą się negocjację w ramach wspomnianych dossier, odnoszą się także do tej dyrektywy. Celem sprawozdawczyni jest zatem uwzględnienie wyników tych negocjacji. Niektóre poprawki w kwestiach wspólnych dla tych instrumentów dotyczą: limitów (motyw 35), celowego zlikwidowania stanowisk przez jednostkę przyjmującą (art. 18 ust. 2), możliwości znalezienia innej jednostki przyjmującej w przypadku wycofania zezwolenia (art. 19 ust. 2a (nowy)) oraz wysokości opłat (art. 31).

Możliwość stosowania przez państwa członkowskie bardziej korzystnych przepisów nie powinna ograniczać się do art. 21, 22, 23, 24, 25 i 29. Sprawozdawczyni sugeruje, by dodać do tej listy art. 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 i 34.

Przepisy dotyczące wycofania zezwolenia przez państwa członkowskie nie powinny być obowiązkowe, a raczej stanowić klauzulę fakultatywną. To dałoby państwom członkowskim możliwość wycofania zezwolenia w przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianej przepisami, a ponadto umożliwiłoby to państwom członkowskim wybór, by tego zaniechać, zważywszy na okoliczności, jakie wystąpią w danym przypadku (art. 19 ust. 1). Dlatego też sprawozdawczyni dodała poprawkę, zgodnie z którą dane państwo członkowskie zasięga opinii instytucji oświatowej przed podjęciem decyzji o wycofaniu lub nieprzedłużeniu zezwolenia, w związku z tym, że student nie poczynił akceptowalnych postępów (art. 19 ust. 1 lit. f) oraz art. 20 ust. 1 lit.c)).

W odniesieniu do odmowy, dla której podstawą są kwestie porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego, sprawozdawczyni sugeruje, by dodać, że odmowa ta powinna opierać się wyłącznie na zachowaniu obywatela państwa trzeciego, którego to dotyczy (art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 2).

Sprawozdawczyni przyjmuje ze szczególnym zadowoleniem propozycję Komisji, by umożliwić obywatelom państw trzecich pozostanie na terytorium danego państwa członkowskiego przez wystarczający okres czasu po zakończeniu badań lub studiów, by mogli oni znaleźć pracę lub założyć przedsiębiorstwo. Jeżeli instytucje UE będą inwestować w edukację tych osób, będzie to dla nich bodźcem do pozostania na jej terytorium. W interesie UE leży zatrzymanie wykwalifikowanych absolwentów w UE. Sprawozdawczyni sugeruje zatem, by przedłużyć ten okres do 18 miesięcy oraz objąć zakresem stosowania tych przepisów cały obszar Unii Europejskiej, a nie tylko państwo członkowskie, na którego obszarze przebywała ta osoba (art. 24).

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem wprowadzone przez Komisję przepisy dotyczące członków rodziny naukowców. Zgodnie z tym należy pamiętać, że wielu studentów kończących studia wyższe może być starszych niż średnia wieku i że możliwe jest, iż będą oni mieli na swoim utrzymaniu rodzinę. Ponieważ chcemy nakłonić tych studentów do pozostania w UE, sprawozdawczyni sugeruje objęcie przepisami dotyczącymi rodzin naukowców także studentów (art. 25).

W odniesieniu do mobilności wewnątrz UE, sprawozdawczyni sugeruje, by przepisami tymi objąć także stażystów niepobierających wynagrodzenia i wolontariuszy (art. 26).

Sprawozdawczyni wyraża zadowolenie, że we wniosku Komisji określono terminy w ramach procedury wydawania zezwolenia. Sprawozdawczyni sugeruje, by zmienić ten termin na termin trzydziestodniowy oraz wprowadzić termin maksymalnie 30 dni na odwołanie od decyzji odmownej (art. 29 ust. 1).

Obowiązująca dyrektywa w sprawie studentów zawiera artykuł dotyczący przyspieszonej procedury wydawania dokumentów pobytowych lub wiz, w związku z czym sprawozdawczyni sugeruje, by włączyć tę procedurę w odniesieniu do studentów i uczniów, a ponadto objąć nią naukowców. Jeżeli dana osoba otrzymała zezwolenie na wjazd na terytorium UE na mocy tej dyrektywy, powinno być możliwe podjęcie szybkiej decyzji w sprawie wydania dokumentu pobytowego lub wizy, aby ułatwić tej osobie przybycie do UE (art. 29a (nowy)).

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Ref.: D(2013)46072

Juan Fernando López Aguilar

Przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

ASP 11G306

Bruksela

Przedmiot:     Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona)(COM(2013)0151 final - 2013/0081(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, rozpatrzyła wniosek wymieniony powyżej, zgodnie z art. 87 dotyczącym przekształcenia, znajdującym się w Regulaminie Parlamentu.

Artykuł 87 ust. 3 brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 156 i 157, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego, właściwa komisja zamierza także złożyć poprawki do ujednoliconych fragmentów wniosku, powinna ona niezwłocznie powiadomić o tym zamiarze Radę i Komisję, a Komisja powinna poinformować komisję, przed głosowaniem zgodnie z art. 54, o swoim stanowisku w sprawie poprawek i o tym, czy zamierza wycofać wniosek dotyczący przekształcenia”.

W oparciu o opinię Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych oprócz tych, które już zaznaczono jako takie we wniosku lub w opinii grupy roboczej, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów poprzedniego aktu wraz ze zmianami merytorycznymi, wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejącego tekstu, bez żadnych zmian merytorycznych.

Niemniej jednak, jeżeli chodzi o dostosowanie przepisów dotyczących procedury komitetowej do art. 290-291 TFUE w kontekście procedury przekształcenia, Komisja Prawna podkreśla, że prawodawca musi mieć zawsze swobodę podejmowania ostatecznej decyzji w sprawie przekazywania uprawnień ustawodawczych oraz wykonawczych i nie należy go nigdy ograniczać poprzez sposób przedstawienia we wniosku kodyfikacji tekstów obowiązujących w tych kwestiach.

Podsumowując, po przedyskutowaniu sprawy na posiedzeniu w dniu 17 września 2013 r. Komisja Prawna zaleca, 23 głosami za i bez głosów wstrzymujących się[1], by Pana komisja, będąca komisją właściwą, przystąpiła do rozpatrywania rzeczonego wniosku zgodnie z art. 87.

Z poważaniem

Klaus-Heiner LEHNE

Zał.: Opinia grupy konsultacyjnej

  • [1]  Posłowie obecni: Luigi Berlinguer, Raffael Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastien Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, 4 czerwca 2013

OPINIA

                    PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                              RADY

                                                              KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona)

COM(2013)0151 z dnia 28.6.2013 r. – 2013/0081(COD)

Mając na uwadze Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego pkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 23 kwietnia 2013 r. w celu rozpatrzenia, między innymi, wyżej wymienionego wniosku przedstawionego przez Komisję.

Rozpatrując na posiedzeniu[1] wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie oraz dyrektywę Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczegółowej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, konsultacyjna grupa robocza ustaliła jednomyślnie, co następuje:

1) aby uzasadnienie wniosku zostało sporządzone z pełnym poszanowaniem właściwych wymogów określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, dokument ten powinien był precyzyjnie wskazać, które przepisy wcześniejszych aktów pozostają niezmienione we wniosku zgodnie z pkt 6 lit. a) ppkt (iii) tego porozumienia;

2) we wniosku w sprawie przekształcenia należało zaznaczyć następujące proponowane zmiany szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania merytorycznych zmian:

– dodanie w motywie 31 słów „i stażystów pobierających wynagrodzenie”;

– dodanie w art. 2 ust. 1 słów „wymianie młodzieży szkolnej”, „szkoleniu bez wynagrodzenia” i „wolontariacie”;

– dodanie art. 3 lit. l) słów „na podstawie przejrzystych kryteriów”;

– skreślenie całego tekstu art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2005/71/WE;

3) tekst art. 3 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2004/114/WE powinien był zostać ujęty we wniosku w sprawie przekształcenia oraz uwydatniony za pomocą znacznika wskazującego „istotne skreślenie” (tj. podwójne przekreślenie z szarym wyróżnieniem);

4) tytuł części A załącznika I powinien zostać dostosowany i otrzymać następujące brzmienie: „Uchylone dyrektywy”.

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło grupie konsultacyjnej na jednomyślne stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych, innych niż wskazane jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa konsultacyjna stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Dyr. Gen. Wydziału Prawnego Dyr. Gen. Wydziału Prawnego Dyrektor generalny

  • [1]  Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową wniosku i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję językową omawianego tekstu.

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (7.10.2013)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair
(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Antigoni Papadopoulou

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje założenia niniejszego wniosku Komisji mającego na celu wywiązanie się z mandatu Komisji poprzez opracowanie przydatnego narzędzia wspierającego dalsze zacieśnianie stosunków społecznych, kulturowych i gospodarczych między UE a państwami trzecimi. Sprawozdawczyni wierzy, że wniosek stanowi dobrą podstawę, którą należy dodatkowo wzbogacić pogłębionym dialogiem i wymianą poglądów. Celem jest rozpowszechnianie najlepszych możliwych sposobów na przekazywanie umiejętności i know-how, na wspieranie konkurencyjności UE, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego traktowania różnych grup obywateli państw trzecich. Sprawozdawczyni uważa, że sprawniejsze zarządzanie przepływami migracyjnymi jest niezbędne dla opracowania wspólnej polityki imigracyjnej w UE oraz dla skuteczniejszego wdrażania strategii „Europa 2020”.

Niniejszy wniosek Komisji przyjmuje postać dyrektywy zmieniającej i przekształcającej dyrektywy Rady 2004/114/WE i 2005/71/WE. Mając na celu optymalizację korzyści, we wniosku zaktualizowano kontekst polityczny i podjęto próbę odpowiedniego uporania się z zagrożeniami i niedociągnięciami wykazanymi w sprawozdaniach z wdrażania obu powyższych dyrektyw.

Zmieniony i przekształcony wniosek Komisji ma na celu udoskonalenie przepisów dotyczących naukowców, studentów, uczniów, stażystów niepobierających wynagrodzenia i wolontariuszy będących obywatelami państw trzecich. Ponadto w założeniu ma objąć wspólnymi przepisami dwie nowe kategorie osób będących obywatelami państw trzecich: stażystów pobierających wynagrodzenie i pracowników au pair, których do tej pory nie objęto wspólną regulacją zapisaną w prawie.

Obecna sytuacja i obecne wyzwania uwypuklają potrzebę poprawy oraz przekształcenia dyrektywy; UE stoi teraz przed istotnymi wyzwaniami strukturalnymi, zarówno o charakterze demograficznym, jak i gospodarczym. Liczba ludności w wieku produkcyjnym prawdopodobnie zacznie się zmniejszać w nadchodzących latach, a jednocześnie utrzymają się zaobserwowane modele wzrostu zatrudnienia kładące nacisk na wykwalifikowaną siłę roboczą. UE zmaga się również z pilną potrzebą innowacji. Europa wydaje co roku o 0,8% PKB mniej niż Stany Zjednoczone i o 1,5% mniej niż Japonia na badania i rozwój. Mimo że rynek UE jest największy na świecie, pozostaje on rozdrobniony i niedostatecznie sprzyja innowacjom. Aby osiągnąć cel zwiększenia inwestycji w badania i innowacje oraz urzeczywistnić inicjatywę przewodnią strategii „Europa 2020” – Unię innowacji – w Europie potrzeba szacunkowo dodatkowego miliona stanowisk naukowych. Imigracja spoza UE jest jednym ze źródeł napływu wysoko wykwalifikowanych osób, przy czym zwłaszcza naukowcy z państw trzecich są grupą, na którą istnieje największe zapotrzebowanie. UE może aktywnie przyciągać potencjalnych wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kapitał ludzki w celu sprostania wymienionym powyżej wyzwaniom. Wspieranie kontaktów międzyludzkich i mobilności jest częścią polityki zewnętrznej UE, zwłaszcza wobec państw objętych europejską polityką sąsiedztwa lub strategicznych partnerów Unii. Umożliwienie obywatelom państw trzecich zdobycia umiejętności i wiedzy poprzez szkolenie w Europie sprzyja „przepływowi mózgów” i wspiera współpracę z państwami trzecimi, która przynosi korzyści zarówno krajom pochodzenia tych obywateli, jak i krajom ich przyjmującym. Globalizacja wymaga zacieśnienia stosunków między przedsiębiorstwami UE a rynkami zagranicznymi, natomiast przemieszczanie się stażystów i pracowników au pair przyczynia się do rozwoju kapitału ludzkiego, przynosi wzajemne korzyści migrantom, ich krajom pochodzenia i krajom przyjmującym oraz umożliwia wzajemne poznawanie się różnych kultur.

Sprawozdawczyni wyraża jednak swoje obawy dotyczące tego, że przy braku jasnych ram prawnych istnieje ryzyko wykorzystywania, na które szczególnie narażeni są stażyści pobierający wynagrodzenie, naukowcy i pracownicy au pair, oraz towarzyszące mu ryzyko nieuczciwej konkurencji, oraz uważa, że należy odpowiednio przeanalizować te problemy i zająć się nimi.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje nadrzędny cel wniosku Komisji przewidujący stworzenie spójnych ram prawnych dla różnych grup osób przybywających do Unii z państw trzecich. W pełni rozumie ona założenie uproszczenia i zracjonalizowania istniejących przepisów dotyczących różnych grup w ramach jednego instrumentu. Podkreśla jednak złożoność takiego zadania, ponieważ oprócz kilku cech wspólnych pomiędzy tymi wszystkimi kategoriami obywateli państw trzecich istnieje znacznie więcej dodatkowych różnic. W związku z powyższym sprawozdawczyni zaleca szereg zmian, które mogłyby dodatkowo ulepszyć wniosek i wesprzeć jego cele.

Poprawki

Sprawozdawczyni przeanalizowała wniosek Komisji pod kątem kwestii zatrudnienia. Tekstowi w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję brakuje jasności i sprzyja on uogólnianiu z uwagi na pomieszanie różnych rodzajów stosunków pracy, które w odmienny sposób dotyczą stażystów pobierających wynagrodzenie, naukowców, pracowników au pair czy studentów. Ponadto w tekście brakuje wyraźnych rozróżnień i odniesień, które służyłyby zacieśnieniu poprawy stosunków pracy w przedmiotowych grupach pod względem umów o pracę, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Z uwagi na powyższe sprawozdawczyni zmierzyła się z dylematem, jakim jest wybór pomiędzy dwoma rozwiązaniami:

a) zasugerowaniem usunięcia stażystów pobierających wynagrodzenie, naukowców i pracowników au pair z tekstu dyrektywy poprzez wprowadzenie horyzontalnej poprawki popartej uzasadnieniem oraz zaleceniem Komisji objęcia tych kategorii inną dyrektywą bądź dyrektywami; w związku z tym w art. 2 sprawozdawczyni proponuje, aby dla zachowania przejrzystości usunąć wszystkie kategorie obywateli państw trzecich już objętych innymi dyrektywami (stażystów pobierających wynagrodzenie, osób przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa, posiadaczy niebieskiej karty UE, pracowników sezonowych i delegowanych);

b) alternatywnym rozwiązaniem dylematu, tj. poprawieniem tekstu przekształconej dyrektywy przez usunięcie wszelkich możliwych luk, tak aby zapewnić minimalny poziom harmonizacji, podobny do dyrektyw już przyjętych (w sprawie niebieskiej karty, jednego zezwolenia) lub nadal omawianych (w sprawie osób przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa, pracowników sezonowych) i z nimi spójny; sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wybrała tę opcję.

Powszechnie wiadomo, że utrzymujący się kryzys finansowy pogłębił przepaść społeczną i gospodarczą między państwami członkowskimi z Europy Południowej a tymi z Europy Północnej, co doprowadziło do różnych polityk gospodarczych i społecznych w UE. W związku z powyższym przepływ migracyjny stanowi poważny problem i powoduje dodatkowe obciążenia finansowe, jeśli nie jest skutecznie regulowany.

Z uwagi na bieżącą sytuację na rynku pracy w wielu państwach członkowskich oraz na istniejący problem dumpingu socjalnego na rynku wewnętrznym cel sprawozdawczyni jest dwojaki: wzmocnić rynki pracy, aby lepiej dopasowywały umiejętności do braków na rynku, oraz zagwarantować sprawiedliwe traktowanie i niedyskryminację wszystkim kategoriom pracowników pochodzących z UE oraz z państw trzecich. Aby to osiągnąć, należy zagwarantować minimalny poziom ochrony przy jednoczesnym zapewnieniu warunków dostępu wykwalifikowanej siły roboczej. Sprawozdawczyni w pełni popiera wysiłki na rzecz dobrze zarządzanej i aktywnej polityki migracyjnej, która przyciągałaby wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich do UE. Sprawozdawczyni sądzi, że propozycje włączenia do kategorii obowiązkowych przepisów dotyczących stażystów pobierających wynagrodzenie oraz pracowników au pair powinny opierać się na szerszych ramach prawnych gwarantujących ochronę socjalną i równe traktowanie. Dodatkowe przepisy odnoszące się do dostępu do rynku pracy członków rodzin osób uprawnionych bądź inne przepisy dotyczące przedłużenia statusu rezydenta dla naukowców po zakończeniu ich zakładanych działań powinny uwzględniać zasadę pomocniczości i nie powinny naruszać zakresu kompetencji państw członkowskich przewidującego regulowanie takich kwestii.

Mimo wszystko nie można ignorować tego, że obecne poziomy bezrobocia w wielu państwach członkowskich są przyczyną bezprecedensowego kryzysu społeczno-gospodarczego zmuszającego obywateli UE do poszukiwania pracy poza UE.

Sprawozdawczyni zaproponowała kilka poprawek w tekstach motywów mających na celu zapewnienie tego, że obywatelom państw trzecich będą przysługiwać równe uprawnienia socjalne (motyw 7), że będzie się sprzyjać „przepływowi mózgów” oraz unikać „drenażu mózgów” (motyw 8a). Inne poprawki mają na celu wyjaśnienie zasady wzajemności oraz podstawy prawnej umów o przyjęciu dla naukowców (motyw 9a) poprzez transpozycję tekstu istniejącej dyrektywy w taki sposób, aby zapewnić integralność rodzin naukowców (motyw 11), oraz określenie warunków uwzględnienia w grupie naukowców również doktorantów (motyw 12). Poprzez szereg dodatkowych poprawek rozwiązywane są następujące kwestie: progi wynagrodzeń (motyw 12a); status pracowników au pair (motywy 19, 21, 22); umowy o pracę (motyw 23); status finansowy wnioskodawców oraz powiązane z nim opłaty za przetwarzanie wniosków o wydanie zezwolenia (motyw 25); warunki przedłużenia okresu pobytu w nowym państwie członkowskim (motyw 31); dostęp studentów do rynku pracy (motywy 33, 33a, 33b, 33c); warunki wstępne dostępu do rynku pracy dla studentów i naukowców (motyw 34).

Sprawozdawczyni Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przygotowująca niniejszą opinię skupiła się głównie na kwestiach kluczowych zawartych w art. 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 31 (z uwagi na krótki termin przedłożenia niniejszej opinii).

W art. 3 położono nacisk na wyjaśnienie definicji „stażystów pobierających wynagrodzenie”, „pracowników au pair”, „wynagrodzenia”, „zatrudnienia”, „pracodawcy”, „członków rodzin”, „kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym”, „stażystów niepobierających wynagrodzenia” oraz „rodziny goszczącej”.

W art. 7 wprowadzono uzasadnienie ścisłego stosunku pracy między naukowcem a instytucją akademicką – co ma na celu ochronę obu stron – oparte na przepisach zawartych w istniejących dyrektywach w sprawie naukowców oraz niebieskiej karty.

W art. 12 objaśniono warunki szczególne, w ramach których stażyści pobierający wynagrodzenie lub niepobierający wynagrodzenia będący obywatelami państw trzecich mogą uzyskać wizę na pobyt w państwie członkowskim ze szczególnym uwzględnieniem kwestii umowy w sprawie stażu lub umowy o pracę oraz wcześniejszych kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym.

W art. 14 kładzie się nacisk na odmienny status pracowników au pair oraz na znaczenie wiążącej prawnie umowy z rodziną goszczącą w celu zapewnienia im odpowiednich warunków pracy i ochrony socjalnej na terenie UE oraz zapobiegania wykorzystywaniu takich pracowników. Sprawozdawczyni podkreśla potrzebę sporządzenia szczegółowych wytycznych oraz specjalnej dyrektywy regulującej przemysł au pair. Sprawozdawczyni usuwa wzmiankę dotyczącą „macierzyństwa” w celu uniknięcia przypadków nadużywania przepisów i rozszerza obowiązki rodziny goszczącej o zapewnienie pracownikom au pair pomocy w nagłych przypadkach.

Art. 21 ma na celu ochronę prawa do sprawiedliwego traktowania naukowców będących obywatelami państw trzecich w odniesieniu do działów zabezpieczenia społecznego.

W art. 23 podkreśla się, że maksymalna dozwolona liczba godzin pracy na tydzień lub dni lub miesięcy na rok dla pracujących studentów nie powinna być niższa niż 10 godzin tygodniowo.

W art. 24 sprawozdawczyni popiera opinię, że takie rozwiązania jak rozszerzenie na inne państwa członkowskie statusu rezydenta dla naukowców i studentów powinny być opcjonalne i pozostać wyłączną kompetencją państw członkowskich. Jednocześnie powinno się zapewnić odpowiedni minimalny poziom harmonizacji pod względem limitów wjazdu.

W art. 25 sprawozdawczyni popiera opinię, że wprowadzone odstępstwa od prawa do łączenia rodzin nie powinny być sprzeczne z zasadami dotyczącymi „drenażu mózgów” z państw trzecich, z których pochodzą dane osoby, i powinny być zawsze spójne z wartościami i zasadami uznawanymi przez państwa członkowskie.

W art. 27 i 28 wprowadza się język neutralny płciowo w odniesieniu do uprawnień naukowców i studentów objętych unijnymi programami na rzecz mobilności i pobytu w drugim państwie członkowskim.

W art. 31 sprawozdawczyni podkreśla ideę sprawiedliwego traktowania w odniesieniu do opłat, jakie wnioskodawcy powinni wnosić za złożenie wniosków; opłaty te powinny być proporcjonalne do ich statusu finansowego lub możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii osób niepobierających wynagrodzenia, takich jak stażyści niepobierający wynagrodzenia i pracownicy au pair.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Niedociągnięcia uwidocznione w sprawozdaniach z wdrażania obu dyrektyw dotyczą przede wszystkim warunków przyjmowania, praw, gwarancji proceduralnych, dostępu studentów do rynku pracy w czasie studiów, przepisów dotyczących mobilności wewnątrzunijnej oraz braku harmonizacji, jako że objęcie przepisami niektórych grup, takich jak wolontariusze, uczniowie i stażyści niepobierający wynagrodzenia pozostawiono do decyzji państwom członkowskim. Prowadzone następnie szersze konsultacje unaoczniły także konieczność zapewnienia naukowcom i studentom lepszych możliwości poszukiwania pracy, a pracownikom au-pair i stażystom pobierającym wynagrodzenie, którzy nie podlegają przepisom obecnych instrumentów – lepszej ochrony .

(4) Niedociągnięcia uwidocznione w sprawozdaniach z wdrażania obu dyrektyw w sprawie obywateli państw trzecich dotyczą przede wszystkim warunków przyjmowania, praw, gwarancji proceduralnych, dostępu studentów do rynku pracy w czasie studiów, przepisów dotyczących mobilności wewnątrzunijnej oraz braku minimalnego poziomu harmonizacji, jako że objęcie przepisami niektórych grup, takich jak wolontariusze, uczniowie i stażyści niepobierający wynagrodzenia pozostawiono do decyzji państwom członkowskim. Prowadzone następnie szersze konsultacje unaoczniły także konieczność zapewnienia naukowcom i studentom lepszych możliwości poszukiwania pracy, a pracownikom au-pair i stażystom pobierającym wynagrodzenie, którzy nie podlegają przepisom obecnych instrumentów – lepszej ochrony .

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Wprowadzenie w życie niniejszej dyrektywy nie powinno prowadzić do drenażu mózgów z krajów wschodzących lub krajów rozwijających się; w związku z powyższym należy przyjąć środki umożliwiające powrót oraz ustanowić mechanizmy wspierające reintegrację naukowców w krajach ich pochodzenia. Umożliwienie obywatelom państw trzecich nabycia umiejętności i wiedzy przez okres szkolenia w Unii powinno wspierać korzystny dla obu stron „przepływ mózgów” , a nie drenaż mózgów w państwach trzecich, z których pochodzą te osoby.

Uzasadnienie

Umożliwienie obywatelom państw trzecich nabycia umiejętności i wiedzy przez okres szkolenia w Europie powinno wspierać „przepływ mózgów” przynoszący korzyści obu stronom, a nie „drenaż mózgów” w państwach trzecich, z których pochodzą te osoby.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)Procedura przyjmowania naukowców powinna opierać się na ważnej umowie o przyjęciu między naukowcem będącym obywatelem państwa trzeciego a przyjmującą instytucją badawczą i powinna opierać się w stosownych przypadkach na stosunku pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim lub powinna być regulowana przez obowiązujące w tym państwie członkowskim prawo. W związku z tym oprócz dokumentu pobytowego może być wymagane również zezwolenie na pracę.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu uczynienia Unii bardziej atrakcyjną dla naukowców będących obywatelami państw trzecich, członkowie rodziny naukowca, zdefiniowani w dyrektywie Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin powinni być przyjmowani wraz z nimi. Powinni zostać oni objęci przepisami dotyczącymi mobilności wewnątrzunijnej i mieć dostęp do rynku pracy.

(11) W celu uczynienia Unii bardziej atrakcyjną dla naukowców posiadających wyższe wykształcenie i wysokie kwalifikacje a będących obywatelami państw trzecich kluczowe jest wspieranie jedności rodzin naukowców; członkowie rodziny naukowca powinni móc korzystać, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r., z prawa do łączenia rodzin oraz z uprawnień w ramach przepisów dotyczących mobilności wewnątrzunijnej. Dostęp do rynku pracy gwarantowany członkom rodzin uprawnionych obywateli państw trzecich powinien być zapewniony bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich do regulowania takiego dostępu oraz z uwzględnieniem sytuacji na ich rynkach pracy. Zachęca się państwa członkowskie do wprowadzenia warunków i środków umożliwiających integrację, takich jak nauka języka. Prawo do łączenia rodzin nie powinno jednak stanowić dodatkowej zachęty do „drenażu mózgów” w państwach trzecich, z których pochodzą dane osoby.

Uzasadnienie

Tekst odzwierciedla treść dyrektywy w sprawie niebieskiej karty.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) W stosownych przypadkach należy zachęcać państwa członkowskie do traktowania doktorantów jak naukowców.

(12) Należy utrzymać tradycyjne procedury przyjmowania, takie jak zatrudnienie i staż, w przypadku doktorantów prowadzących badania naukowe jako studenci; w wyjątkowych okolicznościach tacy doktoranci mogą być traktowani przez państwa członkowskie jak naukowcy. Dodatkowo w niezbędnych i stosownych przypadkach państwa członkowskie mogą uznać również inne stopnie edukacji szkolnej lub praktycznego doświadczenia za właściwe i odpowiednie dla konkretnych celów naukowych.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) W zezwoleniu należy wskazać status danego obywatela państwa trzeciego oraz odnośne programy unijne obejmujące środki w zakresie mobilności. Państwa członkowskie mogą podać dodatkowe informacje w formie papierowej lub drogą elektroniczną, o ile nie stanowi to dodatkowych warunków.

(23) W zezwoleniu należy wskazać status prawny i stan cywilny danego obywatela państwa trzeciego, możliwe umowy o pracę, oferty nieodpłatnych staży, charakter uzgodnionych badań i pracy wolontariackiej, jak również odnośne programy unijne, badawcze lub inne, obejmujące środki w zakresie mobilności. Państwa członkowskie mogą podać dodatkowe informacje w formie papierowej lub drogą elektroniczną, o ile nie stanowi to dodatkowych warunków.

Uzasadnienie

Wspomniany powyżej status prawny i stan cywilny odnoszą się do obywatelstwa danej osoby oraz jej sytuacji rodzinnej, co bezpośrednio wiąże się z prawem do łączenia rodzin.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Państwa członkowskie mogą pobierać od wnioskodawców opłaty za rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia. Wysokość opłat powinna być proporcjonalna do celu pobytu.

(25) Państwa członkowskie mogą pobierać od wnioskodawców opłaty za rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia. Jednakże aby podkreślić przyjmujący charakter niniejszej dyrektywy oraz jednocześnie uniknąć efektu odstraszającego, wysokość opłat powinna być proporcjonalna do celu pobytu i powinna istnieć możliwość zwrotu uiszczonych kwot przez jednostkę przyjmującą lub rodzinę goszczącą w przypadku stażystów niepobierających wynagrodzenia i pracowników au pair.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Władze krajowe powinny poinformować obywateli państw trzecich, którzy występują z wnioskiem o przyjęcie w państwach członkowskich na podstawie niniejszej dyrektywy, o decyzji w sprawie wniosku. Powinny uczynić to na piśmie tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 60 dni, a w przypadku naukowców i studentów objętych programami unijnymi obejmującymi środki w zakresie mobilności – tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

(30) Władze krajowe powinny poinformować obywateli państw trzecich, którzy występują z wnioskiem o przyjęcie w państwach członkowskich na podstawie niniejszej dyrektywy, o decyzji w sprawie wniosku. Powinny uczynić to na piśmie tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 90 dni, a w przypadku naukowców i studentów objętych programami unijnymi obejmującymi środki w zakresie mobilności – tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Należy ułatwić wewnątrzunijną mobilność naukowców, studentów i stażystów pobierających wynagrodzenie będących obywatelami państw trzecich. W odniesieniu do naukowców niniejsza dyrektywa powinna udoskonalić przepisy dotyczące okresu, przez jaki zezwolenie przyznane przez pierwsze państwo członkowskie obejmuje pobyt w drugim państwie członkowskim bez konieczności sporządzania nowej umowy o przyjęciu. Należy poprawić sytuację studentów oraz nowej grupy, tj. stażystów pobierających wynagrodzenie, umożliwiając im pobyt w drugim państwie członkowskim przez okresy od trzech do sześciu miesięcy, o ile spełniają oni warunki ogólne określone w niniejszej dyrektywie. W odniesieniu do stażystów będących obywatelami państw trzecich przybywających do Unii jako osoby przeniesione wewnątrz przedsiębiorstwa, zastosowanie powinny mieć specjalne przepisy dotyczące mobilności wewnątrzunijnej odpowiadające charakterowi ich przeniesienia zgodnie z [dyrektywą 2013/xx/UE w sprawie przeniesień wewnątrz przedsiębiorstwa].

(31) W odniesieniu do naukowców niniejsza dyrektywa powinna udoskonalić przepisy dotyczące możliwości przedłużenia wyraźnie określonego okresu, przez jaki zezwolenie przyznane przez pierwsze państwo członkowskie mogłoby obejmować pobyt w drugim państwie członkowskim bez konieczności sporządzania nowej umowy o przyjęciu; wymagałoby to jednak zgody drugiego państwa członkowskiego pod warunkiem, że takie rozszerzenie zostało uwzględnione w pierwotnej umowie o pracę jako element wymagań szczególnych programu badawczego, w jakim dana osoba bierze udział. Należy poprawić sytuację studentów oraz nowej grupy, tj. stażystów pobierających wynagrodzenie, umożliwiając im pobyt w drugim państwie członkowskim przez jasno określone okresy od trzech do sześciu miesięcy, o ile spełniają oni warunki ogólne określone w niniejszej dyrektywie oraz o ile przewidziane zostaną odpowiednie środki mające na celu zapobieganie ryzyku nadużyć. W odniesieniu do stażystów będących obywatelami państw trzecich przybywających do Unii jako osoby przeniesione wewnątrz przedsiębiorstwa, zastosowanie powinny mieć specjalne przepisy dotyczące mobilności wewnątrzunijnej odpowiadające charakterowi ich przeniesienia zgodnie z [dyrektywą 2013/xx/UE w sprawie przeniesień wewnątrz przedsiębiorstwa].

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33b) Należy zezwolić na możliwość zatrudnienia w wymiarze minimalnie 10 godzin tygodniowo zgodnie z odnośnymi przepisami każdego państwa członkowskiego dotyczącymi równie wykwalifikowanych osób bezrobotnych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) W ramach działań mających zapewnić wykwalifikowaną siłę roboczą w przyszłości państwa członkowskie powinny umożliwić studentom kończącym studia w Unii pozostanie na ich terytorium przez 12 miesięcy od dnia upływu ważności pierwotnego zezwolenia w celu rozpoznania możliwości zatrudnienia lub założenia działalności. Powinny one także umożliwić to samo naukowcom, którzy zakończyli realizację swojego projektu badawczego, zdefiniowanego w umowie o przyjęciu. Nie powinno to oznaczać automatycznego prawa dostępu do rynku pracy lub założenia działalności. Mogą oni zostać wezwani do dostarczenia dowodów zgodnie z art. 24.

(34) W celu zwiększenia atrakcyjności państw członkowskich jako miejsca odbycia studiów oraz w ramach działań mających zapewnić wykwalifikowaną siłę roboczą w przyszłości państwa członkowskie powinny mieć swobodę decyzyjną w zakresie umożliwienia studentom kończącym studia w Unii pozostanie na ich terytorium przez okres minimalnie sześciu a maksymalnie dwunastu miesięcy od dnia upływu ważności pierwotnego zezwolenia w celu rozpoznania możliwości zatrudnienia lub założenia działalności. Powinny one także mieć swobodę w zakresie umożliwienia tego samego naukowcom, którzy zakończyli realizację swojego projektu badawczego, w zależności od umowy o przyjęciu, umowy o pracę oraz warunków na rynku pracy danego państwa członkowskiego. Nie powinno to oznaczać automatycznego prawa dostępu do rynku pracy lub założenia działalności, ale pozostawienie podjęcia decyzji w tej kwestii państwom członkowskim z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków oraz przewidując wymóg dostarczenia dowodów zgodnie z art. 24.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Aby uczynić Unię bardziej atrakcyjną dla naukowców, studentów, uczniów, stażystów, wolontariuszy i pracowników au pair będących obywatelami państw trzecich, ważne jest, aby zapewnić im sprawiedliwe traktowanie zgodnie z art. 79 Traktatu. Grupy te mają prawo do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim. W przypadku naukowców będących obywatelami państw trzecich, oprócz praw przyznanych na podstawie dyrektywy 2011/98/UE, należy utrzymać bardziej korzystne prawa do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego w odniesieniu do działów zabezpieczenia społecznego, określonych w rozporządzeniu nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Obecnie ta ostatnia stanowi, że państwa członkowskie mogą ograniczyć zasadę równego traktowania w odniesieniu do działów zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń rodzinnych, a ta możliwość ograniczenia może mieć wpływ na naukowców. Ponadto, niezależnie od faktu, czy prawo Unii lub przepisy krajowe przyjmującego państwa członkowskiego zapewniają uczniom, wolontariuszom, stażystom niepobierającym wynagrodzenia i pracownikom au pair będącym obywatelami państw trzecich dostęp do rynku pracy, powinni oni mieć prawo do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do towarów i usług oraz korzystania z towarów i usług dostępnych ogółowi społeczeństwa.

(36) Aby uczynić Unię bardziej atrakcyjną dla naukowców, studentów, uczniów, stażystów pobierających wynagrodzenie lub niepobierających wynagrodzenia, wolontariuszy i pracowników au pair będących obywatelami państw trzecich, ważne jest, aby zapewnić im sprawiedliwe traktowanie zgodnie z art. 79 Traktatu. Studenci powinni być nadal objęci dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim, a także możliwymi wyłączeniami stosowanymi na mocy tej dyrektywy. W przypadku zatrudnionych naukowców będących obywatelami państw trzecich, oprócz praw przyznanych na podstawie dyrektywy 2011/98/UE, należy utrzymać bardziej korzystne prawa do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego w odniesieniu do działów zabezpieczenia społecznego, określonych w rozporządzeniu nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Obecnie ta ostatnia stanowi, że państwa członkowskie mogą ograniczyć zasadę równego traktowania w odniesieniu do działów zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń rodzinnych, a ta możliwość ograniczenia może mieć wpływ na naukowców. Równe traktowanie na mocy dyrektywy 2011/98/UE powinno również stosować się do innych kategorii obywateli państw trzecich podlegających zakresowi niniejszej dyrektywy wyłącznie w przypadkach, w których są oni uznawani przez państwa członkowskie za zatrudnionych pracowników. Ponadto, niezależnie od faktu, czy prawo Unii lub przepisy krajowe przyjmującego państwa członkowskiego zapewniają uczniom, wolontariuszom, stażystom pobierającym wynagrodzenie oraz niepobierającym wynagrodzenia i pracownikom au pair będącym obywatelami państw trzecich dostęp do rynku pracy, powinni oni mieć prawo do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do towarów i usług oraz korzystania z towarów i usług dostępnych ogółowi społeczeństwa.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „stażysta pobierający wynagrodzenie” oznacza obywatela państwa trzeciego przyjętego na terytorium państwa członkowskiego na czas trwania szkolenia, za które otrzymuje on wynagrodzenie zgodnie z przepisami krajowymi danego państwa członkowskiego;

f) „stażysta pobierający wynagrodzenie” oznacza obywatela państwa trzeciego, posiadającego wcześniej odpowiednie wykształcenie bądź kwalifikacje, będącego pracownikiem w trakcie szkolenia w celu rozwoju kariery lub w ramach pobieranej nauki, pracującego w ramach umowy o pracę i przyjętego na terytorium państwa członkowskiego na czas trwania szkolenia, za które otrzymuje on wynagrodzenie zgodnie z przepisami krajowymi danego państwa członkowskiego lub zgodnie z mającym zastosowanie układem zbiorowym;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) „pracownik au pair” oznacza obywatela państwa trzeciego czasowo przyjmowanego przez rodzinę na terytorium państwa członkowskiego w zamian za wykonywanie lekkich prac domowych oraz opiekę nad dziećmi w celu podniesienia umiejętności językowych i poszerzenia wiedzy o państwie przyjmującym;

i) „pracownik au pair” oznacza dorosłą osobę w wieku od 18 do 30 lat, pochodzącą z państwa trzeciego i przyjmowaną przez rodzinę na terytorium państwa członkowskiego na określony czas, w trakcie którego ma ona możliwość podnoszenia umiejętności językowych i poszerzenia wiedzy o kulturze państwa przyjmującego w zamian za wykonywanie drobnych prac domowych lub opiekę nad dziećmi;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m) „wynagrodzenie” oznacza płatność, w jakiejkolwiek formie, otrzymywaną w zamian za wykonane usługi i uznawaną na mocy przepisów krajowych lub ustalonej praktyki za konstytutywny element stosunku pracy;

m) „wynagrodzenie” oznacza płacę, pensję lub jakąkolwiek inną zapłatę, gotówką lub w naturze, którą pracownik otrzymuje w bezpośrednim związku ze stosunkiem pracy od pracodawcy, stanowiącą równowartość wykonanych usług i uznawaną na mocy przepisów krajowych, zgodnie z mającym zastosowanie układem zbiorowym lub na mocy ustalonej praktyki za konstytutywny element stosunku pracy;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n) „zatrudnienie” oznacza wykonywanie działalności obejmującej wszelkie formy pracy, regulowane na mocy prawa krajowego lub ustalonej praktyki, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem i nadzorem;

n) „zatrudnienie” oznacza wykonywanie działalności obejmującej formę pracy, regulowaną na mocy prawa krajowego lub zgodnie z mającym zastosowanie układem zbiorowym lub na mocy ustalonej praktyki, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem i nadzorem; oznacza ono umowę prawną między dwiema stronami, pracodawcą i pracownikiem, w oparciu o którą powstają wzajemne prawa i obowiązki między pracodawcą a pracownikiem;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na) „pracodawca” oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, dla której lub pod której kierunkiem lub nadzorem podejmowane jest zatrudnienie;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera n b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

nb) „członkowie rodziny” oznaczają obywateli państw trzecich zgodnie z definicją zawartą w art. 4 dyrektywy 2003/86/WE;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do przyjęcia lub utrzymania przepisów bardziej korzystnych dla osób, których dotyczy, w odniesieniu do art. 21, 22, 23, 24, 25 i 29, zwłaszcza w kontekście partnerstw na rzecz mobilności .

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do przyjęcia lub utrzymania przepisów bardziej korzystnych dla osób, których dotyczy.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) posiada ubezpieczenie zdrowotne obejmujące wszystkie rodzaje ryzyka zwyczajowo objęte ubezpieczeniem w przypadku obywateli danego państwa członkowskiego;

c) posiada ubezpieczenie zdrowotne obejmujące ryzyko zwyczajowo objęte ubezpieczeniem w przypadku obywateli danego państwa członkowskiego;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) wskazał swój adres na terytorium zainteresowanego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Brzmienie odzwierciedla treść innych dyrektyw dotyczących obywateli państw trzecich.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przedkłada umowę o przyjęciu podpisaną z instytucją badawczą zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2;

a) przedkłada ważną umowę o przyjęciu, łącznie z ważną umową o pracę, wiążącą ofertą pracy lub zaświadczeniem o pobieraniu stypendium jako naukowiec, zgodnie z prawem krajowym oraz podpisaną z instytucją badawczą zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą przyjąć, zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, wniosek złożony w czasie, gdy dany obywatel państwa trzeciego już przebywa na ich terytorium.

5. Państwa członkowskie akceptują i rozpatrują, zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, wniosek złożony w czasie, gdy dany obywatel państwa trzeciego już przebywa na ich terytorium.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Państwa członkowskie określają, czy wnioski o wydanie zezwolenia mają być składane przez naukowca czy przez zainteresowaną instytucję badawczą.

6. Wnioski o wydanie zezwolenia mają być składane przez instytucję badawczą lub zainteresowanego naukowca, w pełnej współpracy i porozumieniu.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Jeśli warunki łączenia rodzin mają zastosowanie i są spełnione, naukowiec będący obywatelem państwa trzeciego zgłasza odnośną deklarację i przedkłada dokumentację prawną odnoszącą się do członków jego rodziny równolegle ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia.

Uzasadnienie

Brzmienie zbliżone do dyrektyw w sprawie naukowców, w sprawie niebieskiej karty, w sprawie łączenia rodzin oraz w sprawie sankcji wobec pracodawców obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) informacje na temat stosunku prawnego łączącego instytucję badawczą i naukowca;

e) informacje i specyfikacja dotyczące stosunku prawnego lub stosunku pracy łączącego instytucję badawczą i naukowca;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Szczególne warunki dotyczące stażystów

Szczególne warunki dotyczące stażystów niepobierających wynagrodzenia i pobierających wynagrodzenie

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) podpisał umowę w sprawie stażu, zatwierdzoną, o ile to konieczne, przez właściwy organ danego państwa członkowskiego zgodnie z jego przepisami krajowymi lub praktyką administracyjną, dotyczącą odbycia stażu w przedsiębiorstwie sektora publicznego lub prywatnego lub w instytucji szkolenia zawodowego uznanej przez państwo członkowskie zgodnie z jego przepisami krajowymi lub praktyką administracyjną;

a) w ramach pobieranej nauki przedstawi dowód podpisania umowy w sprawie stażu lub umowy o pracę, zatwierdzonej, o ile to konieczne, przez właściwy organ danego państwa członkowskiego zgodnie z jego przepisami krajowymi lub praktyką administracyjną, dotyczącej odbycia stażu w przedsiębiorstwie sektora publicznego lub prywatnego lub w instytucji szkolenia zawodowego uznanej przez państwo członkowskie zgodnie z jego przepisami krajowymi lub praktyką administracyjną;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) udowodnił, jeśli wymaga tego państwo członkowskie, że posiada wcześniej zdobyte odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe, aby skorzystać z doświadczenia, jakie oferuje staż;

b) udowodnił, jeśli wymaga tego państwo członkowskie, że posiada wcześniej zdobyte odpowiednie kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na poziomie wyższym lub kwalifikacje zawodowe, aby skorzystać z doświadczenia, jakie oferuje staż, lub że czas trwania szkolenia jest częścią pobieranej nauki w placówce edukacyjnej państwa pochodzenia.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W umowie, o której mowa w lit. a), opisany jest program szkoleń, określony czas jego trwania, warunki nadzorowania stażysty w wykonywaniu tego programu, jego godziny pracy, stosunek prawny łączący go z jednostką przyjmującą oraz, w przypadku gdy stażysta otrzymuje wynagrodzenie – przyznawane mu wynagrodzenie.

W umowie, o której mowa w lit. a), opisany jest program szkoleń, określony czas jego trwania, warunki nadzorowania stażysty w wykonywaniu tego programu, jego godziny pracy, stosunek prawny łączący go z jednostką przyjmującą oraz, w przypadku gdy stażysta otrzymuje wynagrodzenie – przyznawane mu wynagrodzenie, jak i umowa o pracę.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zażądać, aby jednostka przyjmująca zadeklarowała, że obywatel państwa trzeciego nie zapełnia wakatu.

2. Państwa członkowskie mogą wziąć pod uwagę obecne zapotrzebowanie na pracę lub to, czy istnieje wystarczająca liczba stanowisk szkoleniowych dla obywateli państw przyjmujących oraz zażądać, aby jednostka przyjmująca zadeklarowała, że obywatel państwa trzeciego nie zapełnia wakatu, aby uniknąć wykorzystywania lub dumpingu socjalnego.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwo członkowskie może dążyć do wyjaśnienia kwestii, czy praca wykonywana przez wolontariuszy ma uzasadnienie lub czy wpływa negatywnie na rynki pracy.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ma co najmniej 17 ale nie więcej niż 30 lat lub, w indywidualnie uzasadnionych przypadkach – ponad 30 lat;

a) ma co najmniej 18, ale w żadnym wypadku nie więcej niż 30 lat, i nie może być krewnym rodziny goszczącej;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) przedstawił umowę zawartą przez pracownika au pair i rodzinę goszczącą, w której określone są jego prawa i obowiązki, w tym wymogi dotyczące kieszonkowego oraz odpowiednie ustalenia umożliwiające mu uczęszczanie na zajęcia oraz udział w codziennych obowiązkach rodzinnych.

c) przedstawił umowę zawierającą opis praw i obowiązków umownych pracownika au pair oraz rodziny goszczącej, w oparciu o którą pracownik au pair otrzyma zakwaterowanie i wyżywienie w zamian za wykonywanie usług takich jak drobne prace domowe lub opieka nad dziećmi rodziny goszczącej oraz umowę zawartą przez pracownika au pair i rodzinę goszczącą, w której jasno określone są jego prawa i obowiązki, w tym wymogi dotyczące dodatku w formie kieszonkowego oraz odpowiednie ustalenia umożliwiające mu lub wymagające od niego uczęszczania na zajęcia, w tym prawo do co najmniej jednego pełnego dnia wolnego tygodniowo, oraz udział w codziennych obowiązkach rodzinnych, ze wskazaniem maksymalnej liczby godzin dziennie, jakie pracownik au pair ma przeznaczać na udział w takich obowiązkach.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwo członkowskie może brać pod uwagę inne kwestie, kiedy podejmuje decyzję o tym, czy rodzina goszcząca jest w stanie zapewnić dobre warunki pracownikowi au pair przez okres jego pobytu.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwo członkowskie odrzuca wniosek w następujących przypadkach:

Państwo członkowskie może odrzucić wniosek w następujących przypadkach:

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) jednostka przyjmująca lub instytucja oświatowa została stworzona jedynie w celu ułatwienia wjazdu;

c) jednostka przyjmująca lub instytucja oświatowa działa jedynie w celu ułatwienia wjazdu;

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) jeżeli istnieją inne poważne powody uzasadniające podejrzenie, że jednostka przyjmująca lub placówka edukacyjna działa w sposób oszukańczy;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wycofują zezwolenie w następujących przypadkach:

Państwa członkowskie mogą wycofać zezwolenie w następujących przypadkach:

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) jednostka przyjmująca została stworzona jedynie w celu ułatwienia wjazdu;

c) jednostka przyjmująca działa jedynie w celu ułatwienia wjazdu;

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) jednostka przyjmująca nie wypełnia zobowiązań prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego lub podatków, które to zobowiązania określone są w prawie krajowym, zgłosiła wniosek o upadłość lub jest w inny sposób niewypłacalna;

d) jednostka przyjmująca nie wypełnia zobowiązań prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego lub podatków, które to zobowiązania określone są w prawie krajowym, zgłosiła wniosek o upadłość lub jest w inny sposób niewypłacalna; jeżeli ma to miejsce w okresie studiów, student powinien mieć odpowiednio dużo czasu na znalezienie równoważnego kierunku, aby mógł zakończyć swoje studia;

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) w przypadku studentów – ograniczenia czasowe dla dostępu do działalności zarobkowej na mocy art. 23 nie są przestrzegane lub student nie czyni zadowalających postępów w przedmiotowych studiach zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką administracyjną.

f) w przypadku studentów – ograniczenia czasowe dla dostępu do działalności zarobkowej na mocy art. 23 nie są przestrzegane lub student nie czyni zadowalających postępów w przedmiotowych studiach zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką administracyjną oraz nie występują istotne okoliczności łagodzące, które wyjaśniałyby taką sytuację.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) w przypadku studentów – ograniczenia czasowe dla dostępu do działalności zarobkowej na mocy art. 23 nie są przestrzegane lub student nie czyni zadowalających postępów w przedmiotowych studiach zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką administracyjną.

c) w przypadku studentów – ograniczenia czasowe dla dostępu do działalności zarobkowej na mocy art. 23 nie są przestrzegane lub student nie czyni zadowalających postępów w przedmiotowych studiach zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką administracyjną oraz nie występują istotne okoliczności łagodzące, które wyjaśniałyby taką sytuację.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2011/98/UE naukowcy będący obywatelami państw trzecich mają prawo do bycia traktowanym na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego w odniesieniu do działów zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń rodzinnych, określonych w rozporządzeniu nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

1. Naukowcy, studenci, uczniowie, stażyści, wolontariusze i pracownicy au pair będący obywatelami państw trzecich są uprawnieni do traktowania na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego na mocy dyrektywy 2011/98/UE wyłącznie jeżeli są oni uznawani przez to państwo członkowskie za zatrudnionych pracowników.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Każde państwo członkowskie określa maksymalną dozwoloną na taką działalność ilość godzin pracy na tydzień albo dni lub miesięcy na rok, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin na tydzień albo ekwiwalent tego czasu wyrażony w dniach lub miesiącach na rok.

3. Każde państwo członkowskie określa maksymalną dozwoloną na taką działalność ilość godzin pracy na tydzień albo dni lub miesięcy na rok, w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin na tydzień albo ekwiwalent tego czasu wyrażony w dniach lub miesiącach na rok.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po zakończeniu badań lub studiów w danym państwie członkowskim obywatele państw trzecich mają prawo pozostać na terytorium tego państwa członkowskiego przez okres 12 miesięcy w celu poszukiwania pracy lub założenia działalności gospodarczej, jeśli warunki określone w art. 6 lit. a) oraz c) do f) są nadal spełnione. Po upływie 3 miesięcy lecz nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu badań lub studiów, obywatele państw trzecich mogą zostać wezwani do dostarczenia dowodów, że kontynuują poszukiwanie pracy lub są w trakcie zakładania działalności. Po upływie 6 miesięcy mogą oni ponadto zostać wezwani do dostarczenia dowodów, że mają rzeczywistą szansę bycia zatrudnionym lub założenia działalności.

Państwa członkowskie mogą zadecydować, że po zakończeniu badań lub studiów w danym państwie członkowskim obywatele państw trzecich mają prawo pozostać przez okres trwający od 6 do 12 miesięcy w celu poszukiwania pracy lub założenia działalności gospodarczej, jeśli warunki określone w art. 6 lit. a) oraz c) do f) są nadal spełnione oraz jeżeli są oni w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę, jeżeli ją posiadają. Po upływie 3 miesięcy lecz nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu badań lub studiów, obywatele państw trzecich mogą zostać wezwani do dostarczenia dowodów, że kontynuują poszukiwanie pracy lub są w trakcie zakładania działalności. Po upływie 6 miesięcy mogą oni ponadto zostać wezwani do dostarczenia dowodów, że mają rzeczywistą szansę bycia zatrudnionym lub założenia działalności.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą wymagać od przedsiębiorstwa założonego przez obywatela państwa trzeciego spełnienia pewnych warunków, aby zagwarantować, że prowadzi ono rzeczywistą działalność.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawo naukowców, studentów i stażystów pobierających wynagrodzenie do mobilności pomiędzy państwami członkowskimi

Prawo naukowców, studentów i stażystów pobierających wynagrodzenie lub niepobierających wynagrodzenia do mobilności pomiędzy państwami członkowskimi

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obywatelowi państwa trzeciego, który został przyjęty jako student lub stażysta pobierający wynagrodzenie na podstawie niniejszej dyrektywy, zezwala się, przez okres powyżej trzech miesięcy ale nieprzekraczający sześciu miesięcy, na odbycie części swoich studiów/stażu w innym państwie członkowskim, pod warunkiem, że przed przeniesieniem do tego państwa członkowskiego przedłoży on właściwemu organowi drugiego państwa członkowskiego, co następuje:

Obywatelowi państwa trzeciego, który został przyjęty jako student lub stażysta pobierający wynagrodzenie lub niepobierający wynagrodzenia lub jako naukowiec na podstawie niniejszej dyrektywy, można zezwolić, przez okres powyżej trzech miesięcy, ale nieprzekraczający sześciu miesięcy, na odbycie części swoich studiów/stażu w innym państwie członkowskim, pod warunkiem, że przed przeniesieniem do tego państwa członkowskiego przedłoży on właściwemu organowi drugiego państwa członkowskiego, w celu sprawdzenia i zatwierdzenia, co następuje:

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli naukowiec przenosi się do drugiego państwa członkowskiego zgodnie z art. 26 i 27, oraz jego rodzina już istniała w pierwszym państwie członkowskim, członkom rodziny zezwala się na towarzyszenie mu lub dołączenie do niego.

1. Jeżeli naukowiec przenosi się do drugiego państwa członkowskiego zgodnie z art. 26 i 27, oraz jego/ jej rodzina już istniała w pierwszym państwie członkowskim, członkom rodziny zezwala się na towarzyszenie mu/ jej lub dołączenie do niego/ niej w oparciu o indywidualną analizę poszczególnych przypadków.

Uzasadnienie

Należy używać terminologii neutralnej płciowo.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą pobierać od wnioskodawców opłaty za rozpatrzenie wniosku zgodnie z niniejszą dyrektywą. Wysokość takich opłat nie zagraża realizacji jej celów.

Państwa członkowskie mogą pobierać od wnioskodawców opłaty za rozpatrzenie wniosku zgodnie z niniejszą dyrektywą. Poziom takich opłat nie jest wygórowany ani nieproporcjonalny do ich statusu finansowego lub zdolności finansowych, szczególnie w przypadku kategorii niepobierających wynagrodzenia, takich jak stażyści i pracownicy au pair.

Uzasadnienie

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-508/10 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów stwierdzono, że poziom opłat nie powinien być zbyt wysoki lub nieproporcjonalny. Dla kategorii osób niepobierających wynagrodzenia powinien istnieć jakiś rodzaj ułatwienia ze strony państwa; jest to kluczowe założenie europejskiego państwa opiekuńczego.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej [dwa lata od dnia wejścia w życie]. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej [trzy lata od dnia wejścia w życie]. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

PROCEDURA

Tytuł

Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair [Wersja przekształcona]

Odsyłacze

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

13.6.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Antigoni Papadopoulou

27.5.2013

Rozpatrzenie w komisji

5.9.2013

18.9.2013

25.9.2013

 

Data przyjęcia

26.9.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

8

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Françoise Castex, Philippe De Backer, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Cecilia Wikström

7.10.2013

OPINIA Komisji Prawnej (19.9.2013)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair
(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Dimitar Stoyanov

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek ma na celu zmianę dyrektywy 2005/71/WE w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych[1] oraz dyrektywy 2004/114/WE w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie[2]. Poza skodyfikowaniem dwóch dyrektyw w jeden tekst ogólny, wniosek przewiduje także rozszerzenie zakresu stosowania w sensie objętych nim kategorii osób, a także rozszerzenie pewnych praw przysługujących odpowiednim obywatelom państw trzecich.

Głównym celem wniosku – według Komisji – jest zwiększenie atrakcyjności UE jako miejsca docelowego dla utalentowanych imigrantów z państw trzecich. Dlatego proponuje się zastąpienie kryteriów przyjmowania wniosków o przyjęcie i pobyt zróżnicowanych w zależności od kraju wspólnymi kryteriami, tak by uprościć procedury na rzecz potencjalnych wnioskodawców oraz zaangażowanych organizacji, podkreślając potrzebę ogólnounijnego instrumentu zachęcania tych osób do mobilności wewnątrz UE. Rozszerzenie zakresu zmienionej dyrektywy na dwie dodatkowe kategorie osób –osoby szkolące się za wynagrodzeniem i pracujące w charakterze au-pair – ma na celu, jak ujmuje to wniosek, ochronę przed wykorzystywaniem tych dwóch szczególnie narażonych grup.

Jednym z ważniejszych elementów wniosku jest „lepsze wykorzystanie potencjału studentów i naukowców” poprzez ułatwienie im pracy w UE po zakończeniu przez nich studiów czy badań naukowych. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty w pierwotnej postaci, zwiększy prawo studentów do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwiększy liczbę dozwolonych godzin pracy tygodniowo z 10 do 20, przyzna członkom rodziny naukowca prawo do poszukiwania pracy i umożliwi studentom i naukowcom, którzy ukończyli studia lub badania naukowe, na pozostanie na terytorium UE przez 12 miesięcy w celu określenia możliwości pracy. Jest także przepis ułatwiający wewnątrzunijną mobilność studentów i pracowników naukowych, szczególnie jeżeli biorą oni udział w programie Erasmus Mundus lub Marie Curie.

Kolejnym ważnym nowym elementem wniosku jest to, że nadaje on moc obowiązującą niektórym głównym przepisom dotyczącym warunków wjazdu i pobytu, tam gdzie nie są one jeszcze wiążące na podstawie prawa UE. Wniosek przewiduje, że wnioskodawca spełniający wszystkie warunki przyjmowania do jednego z państw członkowskich powinien uzyskać wizę długoterminową lub dokument pobytowy.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Władze krajowe powinny poinformować obywateli państw trzecich, którzy występują z wnioskiem o przyjęcie w państwach członkowskich na podstawie niniejszej dyrektywy, o decyzji w sprawie wniosku. Powinny uczynić to na piśmie tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 60 dni, a w przypadku naukowców i studentów objętych programami unijnymi obejmującymi środki w zakresie mobilności – tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

(30) Władze krajowe powinny poinformować obywateli państw trzecich, którzy występują z wnioskiem o przyjęcie w państwach członkowskich na podstawie niniejszej dyrektywy, o decyzji w sprawie wniosku. Powinny uczynić to na piśmie tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 60 dni, a w przypadku naukowców i studentów objętych programami unijnymi obejmującymi środki w zakresie mobilności – tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy przewidujące możliwość odwołania do właściwego sądu krajowego od domniemanego odrzucenia wniosku, gdy władze krajowe nie udzielą odpowiedzi na wniosek w wyżej wymienionym terminie.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) uznawanych zgodnie z przepisami krajowymi zainteresowanego państwa członkowskiego za osoby prowadzące działalność na własny rachunek;

e) uznawanych zgodnie z przepisami krajowymi zainteresowanego państwa członkowskiego za osoby wykonujące wolne zawody lub prowadzące działalność na własny rachunek;

PROCEDURA

Tytuł

Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair [przekształcenie]

Odsyłacze

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

16.4.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Dimitar Stoyanov

15.4.2013

Rozpatrzenie w komisji

29.5.2013

8.7.2013

 

 

Data przyjęcia

17.9.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

9

8

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Olle Schmidt

  • [1]  Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 15.
  • [2]  Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie, Dz.U. L 375 z 23.12.2004, s. 12.

PROCEDURA

Tytuł

Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair [przekształcenie]

Odsyłacze

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Data przedstawienia w PE

25.3.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

13.6.2013

JURI

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.5.2013

9.7.2013

16.9.2013

 

Data przyjęcia

5.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Roberta Angelilli, Edit Bauer, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Anna Maria Corazza Bildt, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Raül Romeva i Rueda, Davor Ivo Stier

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Andrzej Grzyb, Stephen Hughes, Jens Nilsson, Marit Paulsen

Data złożenia

12.11.2013