RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair

12.11.2013 - (COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Cecilia Wikström
(Reformare - articolul 87 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2013/0081(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0377/2013

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair

(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0151),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 79 alineatul (2) literele (a) și (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0080/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Greciei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 2013[1],

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[2],

–   având în vedere scrisoarea din 20 septembrie 2013 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0377/2013),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prezenta directivă ar trebui să răspundă necesității, identificate în rapoartele privind aplicarea celor două directive, de a remedia deficiențele depistate și de a oferi un cadru juridic coerent pentru diferite categorii de persoane care sosesc în Uniune din țări terțe. Prin urmare, aceasta ar trebui să simplifice și să raționalizeze într-un singur instrument dispozițiile existente care se aplică acestor categorii diferite. Deși categoriile de persoane care intră sub incidența prezentei directive prezintă diferențe între ele, acestea au și o serie de caracteristici în comun, ceea ce permite reglementarea situațiilor lor prin intermediul unui cadru juridic comun la nivelul Uniunii.

(2) Prezenta directivă ar trebui să răspundă necesității, identificate în rapoartele privind aplicarea celor două directive, de a remedia deficiențele depistate, de a se asigura transparența și securitatea juridică și de a oferi un cadru juridic coerent pentru diferite categorii de persoane care sosesc în Uniune din țări terțe. Prin urmare, aceasta ar trebui să simplifice și să raționalizeze într-un singur instrument dispozițiile existente care se aplică acestor categorii diferite. Deși categoriile de persoane care intră sub incidența prezentei directive prezintă diferențe între ele, acestea au și o serie de caracteristici în comun, ceea ce permite reglementarea situațiilor lor prin intermediul unui cadru juridic comun la nivelul Uniunii.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prezenta directivă ar trebui, de asemenea, să vizeze încurajarea contactelor interpersonale și a mobilității, ca elemente importante ale politicii externe a Uniunii, în special în relația cu țările partenere la politica europeană de vecinătate sau cu partenerii strategici ai Uniunii. Aceasta ar trebui să permită o mai bună contribuție la abordarea globală în materie de migrație și mobilitate și la parteneriatele pentru mobilitate din cadrul acesteia, care oferă un cadru concret pentru dialog și cooperare între statele membre și țările terțe, inclusiv în privința facilitării și a organizării migrației legale.

(6) Prezenta directivă ar trebui, de asemenea, să vizeze încurajarea contactelor interpersonale și a mobilității, ca elemente importante ale politicii externe a Uniunii, în special în relația cu țările partenere la politica europeană de vecinătate sau cu partenerii strategici ai Uniunii. Aceasta ar trebui să permită o mai bună contribuție la abordarea globală în materie de migrație și mobilitate și la parteneriatele pentru mobilitate din cadrul acesteia, care oferă un cadru concret pentru dialog și cooperare între statele membre și țările terțe, inclusiv în privința facilitării și a organizării migrației regulamentare.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Migrarea în scopurile menționate de prezenta directivă ar trebui să promoveze generarea și dobândirea de cunoștințe și competențe. Aceasta reprezintă o formă de îmbogățire reciprocă pentru migranții vizați, țara lor de origine și statul membru gazdă și contribuie la promovarea unei mai bune cunoașteri între culturi.

(7) Migrarea în scopurile menționate de prezenta directivă ar trebui să promoveze generarea și dobândirea de cunoștințe și competențe. Aceasta reprezintă o formă de îmbogățire reciprocă pentru migranții vizați, țara lor de origine și statul membru gazdă, în același timp consolidând legăturile culturale și îmbogățind diversitatea culturală.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Prezenta directivă ar trebui să promoveze Uniunea ca spațiu atractiv pentru cercetare și inovare și să stimuleze evoluția Uniunii în cadrul concurenței globale pentru câștigarea talentelor. Deschiderea Uniunii pentru resortisanții țărilor terțe care pot fi admiși în scopuri de cercetare face, de asemenea, parte din inițiativa emblematică „O Uniune a inovării”. Crearea unei piețe de muncă deschise pentru cercetătorii Uniunii și pentru cercetătorii din țări terțe a fost, de asemenea, considerată ca fiind un obiectiv-cheie al Spațiului european de cercetare (SEC), un spațiu unificat în care cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologiile circulă liber.

(8) Prezenta directivă ar trebui să promoveze Uniunea ca spațiu atractiv pentru cercetare și inovare și să stimuleze evoluția Uniunii în cadrul concurenței globale pentru câștigarea talentelor și, prin realizarea acestui lucru, să conducă la o creștere a competitivității și a ratelor de creștere globale ale Uniunii, creând totodată locuri de muncă cu o contribuție mai mare la creșterea PIB-ului. Deschiderea Uniunii pentru resortisanții țărilor terțe care pot fi admiși în scopuri de cercetare face, de asemenea, parte din inițiativa emblematică „O Uniune a inovării”. Crearea unei piețe de muncă deschise pentru cercetătorii Uniunii și pentru cercetătorii din țări terțe a fost, de asemenea, considerată ca fiind un obiectiv-cheie al Spațiului european de cercetare (SEC), un spațiu unificat în care cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologiile circulă liber.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a spori atractivitatea Uniunii pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe , membrii de familie ai cercetătorilor, astfel cum au fost definiți în Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, ar trebui să fie admiși împreună cu respectivii cercetători. Aceștia ar trebui să beneficieze de dispozițiile privind mobilitatea în interiorul Uniunii și ar trebui, de asemenea, să aibă acces la piața muncii .

(11) Pentru a spori atractivitatea Uniunii pentru cercetătorii și studenții resortisanți ai țărilor terțe, membrii de familie ai cercetătorilor și ai studenților, astfel cum au fost definiți în Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, ar trebui să fie admiși împreună cu respectivii cercetători. Aceștia ar trebui să beneficieze de dispozițiile privind mobilitatea în interiorul Uniunii și ar trebui, de asemenea, să aibă acces la piața muncii .

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru promovarea Europei în ansamblul său ca un centru mondial de excelență pentru studii și formare profesională, condițiile de intrare și de ședere a persoanelor care doresc să călătorească în Uniune în aceste scopuri ar trebui să fie îmbunătățite. Acest lucru este conform cu obiectivele proiectului pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa, în special în contextul internaționalizării învățământului superior european. Apropierea legislațiilor naționale relevante ale statelor membre face parte din acest efort.

(14) Pentru promovarea Europei în ansamblul său ca un centru mondial de excelență pentru studii și formare profesională, condițiile de intrare și de ședere a persoanelor care doresc să călătorească în Uniune în aceste scopuri ar trebui să fie îmbunătățite, simplificate și facilitate. Acest lucru este conform cu obiectivele proiectului pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa, în special în contextul internaționalizării învățământului superior european. Apropierea legislațiilor naționale relevante ale statelor membre către norme mai favorabile pentru resortisanți ai țărilor terțe face parte din acest efort.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Extinderea și aprofundarea procesului de la Bologna, lansat prin Declarația de la Bologna, au dus la o convergență progresivă a sistemelor de învățământ superior în țările participante, dar și dincolo de acestea. Acest lucru se datorează faptului că autoritățile naționale au sprijinit mobilitatea studenților și a cadrelor universitare și că instituțiile de învățământ superior au integrat-o în programa lor. Aceste practici trebuie să conducă la îmbunătățirea dispozițiilor privind mobilitatea studenților în interiorul Uniunii. Un învățământ superior european mai atractiv și mai competitiv este unul dintre obiectivele Declarației de la Bologna. Procesul de la Bologna a dus la crearea Spațiului european al învățământului superior. Prin raționalizarea sectorului învățământului superior european, studiile în Europa au devenit mai atractive pentru studenții care sunt resortisanți ai unor țări terțe.

(15) Extinderea și aprofundarea procesului de la Bologna, lansat prin Declarația de la Bologna, au dus la o convergență progresivă a sistemelor de învățământ superior în țările participante, dar și dincolo de acestea. Acest lucru se datorează faptului că autoritățile naționale au sprijinit mobilitatea studenților și a cadrelor universitare și că instituțiile de învățământ superior au integrat-o în programa lor. Aceste practici trebuie să conducă la îmbunătățirea dispozițiilor privind mobilitatea studenților în interiorul Uniunii. Un învățământ superior european mai atractiv și mai competitiv este unul dintre obiectivele Declarației de la Bologna. Procesul de la Bologna a dus la crearea Spațiului european al învățământului superior. Prin raționalizarea sectorului învățământului superior european, studiile în Europa au devenit mai atractive pentru studenții care sunt resortisanți ai unor țări terțe. Participarea a numeroase state terțe la procesul de la Bologna, precum și la programele Uniunii pentru mobilitatea studenților implică reguli de mobilitate armonizate și simplificate pentru cetățenii acestor state.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) După ce toate sunt îndeplinite condițiile generale și speciale de admisie , statele membre ar trebui să emită o autorizație, și anume o viză de lungă ședere și/sau un permis de ședere, în termenele stabilite. În cazul în care un stat membru eliberează un permis de ședere doar pentru teritoriul său și toate condițiile din prezenta directivă referitoare la admisie sunt îndeplinite, statul membru ar trebui să îi acorde resortisantului țării terțe interesat vizele necesare.

(22) După ce sunt îndeplinite toate condițiile generale și speciale de admisie, statele membre ar trebui să emită o autorizație, și anume, o viză de lungă ședere și/sau un permis de ședere, în termenele stabilite, care nu ar trebui să fie limitată sau anulată de cerințe suplimentare. În cazul în care un stat membru eliberează un permis de ședere doar pentru teritoriul său și toate condițiile din prezenta directivă referitoare la admisie sunt îndeplinite, statul membru ar trebui să îi acorde resortisantului țării terțe interesat vizele necesare.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Statele membre pot impune solicitanților o taxă pentru procesarea cererilor de eliberare a unei autorizații. Taxele ar trebui să fie proporționale cu scopul șederii.

(25) Statele membre ar trebui să ia în considerare renunțarea la taxele de intrare și de ședere aplicate resortisanților țărilor terțe în scopul prezentei directive. Dacă statele membre solicită resortisanților țărilor terțe plata unor taxe, acestea ar trebui să fie proporționale cu scopul șederii și nu ar trebui să constituie un obstacol în calea obiectivelor directivei.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Admisia poate fi refuzată doar pe motive justificate temeinic. În special, admisia poate fi refuzată dacă un stat membru consideră, pe baza unei evaluări a faptelor, într-un anumit caz, că resortisantul țării terțe reprezintă o potențială amenințare pentru ordinea publică, siguranța publică sau sănătatea publică .

(28) Admisia poate fi refuzată doar pe motive justificate temeinic. În special, admisia poate fi refuzată dacă un stat membru consideră, pe baza unei evaluări a faptelor, într-un anumit caz, că resortisantul țării terțe reprezintă o potențială amenințare pentru ordinea publică sau siguranța publică.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Autoritățile naționale ar trebui să informeze resortisanții țărilor terțe care solicită admisia în statele membre în temeiul prezentei directive cu privire la o decizie legată de cerere. Acestea ar trebui să facă acest lucru în scris cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de 60 de zile începând de la data depunerii cererii sau cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de 30 de zile începând de la aceeași dată, în cazul cercetătorilor și al studenților care beneficiază de programele Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate.

(30) Autoritățile naționale ar trebui să informeze resortisanții țărilor terțe care solicită admisia în statele membre în temeiul prezentei directive cu privire la o decizie legată de cerere. Acestea ar trebui să facă acest lucru în scris cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de 30 de zile începând de la data depunerii cererii Statele membre ar trebui să informeze solicitantul cât mai curând posibil cu privire la orice informație suplimentară de care are nevoie pentru procesarea cererii. În cazul în care legislația națională prevede introducerea unei căi de atac împotriva unei decizii negative, autoritățile naționale ar trebui să informeze solicitantul cu privire la decizia lor în termen de 30 de zile de la data la care a fost introdusă calea de atac.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Normele UE în materie de imigrație și programele Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate ar trebui să se completeze reciproc. Cercetătorii și studenții resortisanți ai țărilor terțe care beneficiază de aceste programe ale Uniunii ar trebui să aibă dreptul de a se deplasa în statele membre prevăzute în temeiul autorizației acordate de către primul stat membru, atâta timp cât lista completă cu respectivele state membre este cunoscută înainte de intrarea în Uniune. O astfel de autorizație ar trebui să le permită să își exercite dreptul la mobilitate fără a fi nevoiți să furnizeze informații suplimentare sau să efectueze alte proceduri de depunere a cererilor. Statele membre sunt încurajate să faciliteze mobilitatea în interiorul Uniunii pentru voluntarii resortisanți ai țărilor terțe în cadrul programelor de voluntariat care vizează mai mult de un stat membru.

(32) Normele UE în materie de imigrație și programele Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate ar trebui să se completeze reciproc. Cercetătorii, studenții, voluntarii și stagiarii resortisanți ai țărilor terțe ar trebui să aibă dreptul de a se deplasa în diferite state membre în temeiul autorizației acordate de către primul stat membru. O astfel de autorizație ar trebui să le permită să își exercite dreptul la mobilitate fără a fi nevoiți să furnizeze informații suplimentare sau să efectueze alte proceduri de depunere a cererilor.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Pentru a permite studenților resortisanți ai țărilor terțe să suporte mai ușor o parte din costurile studiilor lor, acestora trebuie să li se acorde un acces sporit la piața forței de muncă în conformitate cu condițiile stabilite de prezenta directivă , și anume cel puțin 20 ore pe săptămână . Principiul accesului studenților la piața forței de muncă ar trebui să funcționeze ca o regulă generală; cu toate acestea, în situații excepționale, statele membre ar trebui să ia în considerare situația piețelor lor de forță de muncă naționale , deși acest aspect nu trebuie să riște eliminarea pe deplin a dreptului la muncă .

(33) Pentru a permite studenților resortisanți ai țărilor terțe să suporte mai ușor o parte din costurile studiilor lor, acestora ar trebui să li se acorde un acces deplin la piața forței de muncă în conformitate cu condițiile stabilite de prezenta directivă. Principiul accesului studenților la piața forței de muncă ar trebui să se aplice ca o regulă generală.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Ca parte a intenției de a asigura o forță de muncă bine pregătită pentru viitor, statele membre ar trebui să permită studenților care își obțin diploma în Uniune să rămână pe teritoriul lor, cu intenția de a căuta un loc de muncă sau de a deschide o afacere, pentru o perioadă de 12 luni după expirarea autorizației inițiale. De asemenea, statele membre ar trebui să permită cercetătorilor să facă același lucru la finalizarea proiectului lor de cercetare, astfel cum se prevede în acordul de primire. Acest lucru nu ar trebui să dea naștere unui drept automat de a avea acces la piața forței de muncă sau de a deschide o afacere. Studenților și cercetătorilor li s-ar putea cere să prezinte dovezi în conformitate cu articolul 24.

(34) Ca parte a intenției de a asigura o forță de muncă bine pregătită pentru viitor și de a respecta și a aprecia munca și contribuția globală a studenților care își obțin diploma în Uniune, statele membre ar trebui să permită studenților respectivi să rămână pe teritoriul lor, cu intenția de a căuta un loc de muncă sau de a deschide o afacere, pentru o perioadă de 12 luni după expirarea autorizației inițiale. De asemenea, statele membre ar trebui să permită cercetătorilor să facă același lucru la finalizarea proiectului lor de cercetare, astfel cum se prevede în acordul de primire. Acest lucru nu ar trebui să dea naștere unui drept automat de a avea acces la piața forței de muncă sau de a deschide o afacere. Studenților și cercetătorilor li s-ar putea cere să prezinte dovezi în conformitate cu articolul 24.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Pentru ca Uniunea să devină mai atractivă pentru cercetătorii, studenții, elevii, stagiarii, voluntarii și lucrătorii au pair resortisanți țărilor terțe, este important să se asigure că aceștia beneficiază de un tratament echitabil, în conformitate cu articolul 79 din tratat. Aceste categorii de persoane au dreptul la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în temeiul Directivei 2011/98/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru. Pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe, pe lângă drepturile acordate în temeiul Directivei 2011/98/UE, ar trebui să se mențină drepturi mai favorabile la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în ceea ce privește ramurile de securitate socială, astfel cum sunt definite în Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În prezent, Directiva 2011/98/UE prevede posibilitatea ca statele membre să limiteze aplicarea egalității de tratament în ceea ce privește ramurile securității sociale, inclusiv prestațiile familiale, iar această posibilitate de limitare ar putea afecta cercetătorii. În plus, indiferent dacă dreptul Uniunii sau dreptul intern al statului membru gazdă oferă sau nu elevilor, voluntarilor, stagiarilor neremunerați și lucrătorilor au pair resortisanți ai țărilor terțe accesul la piața forței de muncă, aceștia ar trebui să beneficieze de dreptul la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și oferta de bunuri și servicii puse la dispoziția publicului.

(36) Pentru ca Uniunea să devină mai atractivă pentru cercetătorii, studenții, elevii, stagiarii, voluntarii și lucrătorii au pair resortisanți țărilor terțe, este important să se asigure că aceștia beneficiază de un tratament echitabil, în conformitate cu articolul 79 din tratat. Aceste categorii de persoane au dreptul la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în temeiul Directivei 2011/98/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru. Pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe, pe lângă drepturile acordate în temeiul Directivei 2011/98/UE, ar trebui să se mențină drepturi mai favorabile la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în ceea ce privește ramurile de securitate socială, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În prezent, Directiva 2011/98/UE prevede posibilitatea ca statele membre să limiteze aplicarea egalității de tratament în ceea ce privește ramurile securității sociale, inclusiv prestațiile familiale, iar această posibilitate de limitare ar putea afecta cercetătorii. În plus, indiferent dacă dreptul Uniunii sau dreptul intern al statului membru gazdă oferă sau nu studenților, elevilor, voluntarilor, stagiarilor neremunerați și lucrătorilor au pair resortisanți ai țărilor terțe accesul la piața forței de muncă, aceștia ar trebui să beneficieze de dreptul la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și oferta de bunuri și servicii puse la dispoziția publicului.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(42a) Fiecare stat membru are obligația de a informa resortisanții țărilor terțe cu privire la normele aplicabile cazului lor specific pentru a se asigura transparența și securitatea juridică și, astfel, pentru a-i încuraja să vină în Uniune. Toate informațiile care sunt relevante pentru procedură, inclusiv documentația generală privind programe de studiu, de schimb sau de cercetare, dar și informații specifice cu privire la drepturile și obligațiile solicitanților ar trebui, prin urmare, să fie furnizate într-un mod ușor accesibil și inteligibil pentru resortisanții țărilor terțe.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) „furnizor de servicii de voluntariat” înseamnă o organizație responsabilă pentru programul de servicii de voluntariat la care este repartizat resortisantul țării terțe. Astfel de organizații și grupuri sunt independente și autonome ca și alte entități nonprofit, de exemplu, autoritățile publice. Ele sunt active în mediul public, iar activitatea lor are ca scop, cel puțin parțial, să contribuie la binele public1.

 

__________________

 

1 Comunicarea Comisiei privind promovarea rolului organizațiilor de voluntariat și al fundațiilor din Europa, COM(1997)0241.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) „program de servicii de voluntariat” înseamnă un program de activități de solidaritate practică pe baza unui program recunoscut de statul membru sau de Uniune , care urmărește activități de interes general;

(h) „program de servicii de voluntariat” înseamnă un program de activități de solidaritate practică pe baza unui program recunoscut de statul membru sau de Uniune, care urmărește activități de interes general pentru o cauză nonprofit;

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) „lucrător au pair” înseamnă un resortisant al unei țări terțe care este primit temporar de o familie pe teritoriul unui stat membru, în schimbul unor activități casnice ușoare și de îngrijire a copiilor, pentru a-și îmbunătăți competențele lingvistice și cunoștințele despre țara gazdă;

(i) „lucrător au pair” înseamnă un resortisant al unei țări terțe care este primit temporar de o familie pe teritoriul unui stat membru, pentru a-și îmbunătăți competențele lingvistice și cunoștințele despre țara gazdă, în schimbul unor activități casnice ușoare și de îngrijire a copiilor;

Justificare

În definiția lucrătorului au-pair, îmbunătățirea competențelor lingvistice și a cunoștințelor despre țara gazdă ar trebui să fie subliniate ca elemente principale.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(la) „entitate-gazdă” înseamnă instituția de învățământ, organizația de cercetare, întreprinderea sau instituția de formare profesională, organizația care efectuează schimb de elevi sau organizația responsabilă pentru programul de servicii de voluntariat la care este repartizat resortisantul țării terțe, indiferent de forma juridică a acesteia, stabilită în conformitate cu legislația națională pe teritoriul unui stat membru;

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera lb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(lb) „familie gazdă” înseamnă familia care primește temporar un lucrător au-pair și îi permite să participe la viața de familie zilnică pe teritoriul unui stat membru, pe baza unui acord încheiat între familia gazdă și lucrătorul au-pair;

Justificare

Lipsește din propunere o definiție a familiei gazdă.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n) „angajare” înseamnă exercitarea unor activități care includ orice formă de lucru sau de muncă reglementată de legislația națională sau practicile curente, efectuată pentru un angajator și desfășurată sub coordonarea și supravegherea acestuia;

(n) „angajare” înseamnă exercitarea unor activități care includ o formă de lucru sau de muncă reglementată de legislația națională sau de acordul colectiv aplicabil sau de practicile curente, efectuată pentru un angajator și desfășurată sub coordonarea și supravegherea acestuia;

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na) „angajator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică pentru care sau sub a cărei conducere și/sau supraveghere are loc angajarea;

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera nb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(nb) „membri de familie“ înseamnă resortisanți ai unei țări terțe, conform definiției prevăzute la articolul 4 din Directiva 2003/86/CE;

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta sau de a menține dispoziții mai favorabile pentru persoanele cărora li se aplică , în ceea ce privește articolele 21, 22, 23, 24, 25 și 29, în special în contextul parteneriatelor pentru mobilitate .

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta sau de a menține dispoziții mai favorabile pentru persoanele cărora li se aplică , în ceea ce privește articolele 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 și 34, în special în contextul parteneriatelor pentru mobilitate .

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se permită să adopte sau să mențină dispoziții mai favorabile pentru toate articolele incluse în directivă, cu excepția celor referitoare la condițiile generale și specifice, astfel încât să se evite condițiile nearmonizate în întreaga UE.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 6 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) nu este considerat o amenințare pentru ordinea publică, siguranța publică sau sănătatea publică;

(d) nu este o amenințare pentru ordinea publică, siguranța publică sau sănătatea publică;

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 6 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) prezintă dovezile solicitate de statul membru care să ateste faptul că pe durata șederii va dispune de suficiente resurse pentru a își acoperi cheltuielile de întreținere, de formare profesională și costurile călătoriei de întoarcere, fără a se aduce atingere unei eventuale examinări a fiecărui caz în parte.

(f) prezintă dovezile solicitate de statul membru care să ateste faptul că pe durata șederii va dispune de suficiente resurse pentru a își acoperi cheltuielile de întreținere, de formare profesională și costurile călătoriei de întoarcere, fără a se aduce atingere unei eventuale examinări a fiecărui caz în parte. Nu este necesară furnizarea unei astfel de dovezi, dacă resortisantul unei țări terțe în cauză poate dovedi că primește un grant sau o bursă, că a primit un angajament de sponsorizare de la o familie-gazdă sau o ofertă fermă de loc de muncă sau dacă o organizație care efectuează schimb de elevi sau un program de servicii de voluntariat se declară responsabilă pentru cheltuielile de întreținere ale elevului sau ale voluntarului pe toată perioada șederii sale în statul membru în cauză.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre pot accepta, în conformitate cu legislația lor internă, o cerere depusă atunci când resortisantul respectiv al unei țări terțe se află deja pe teritoriul lor.

(5) Statele membre examinează, în conformitate cu legislația lor internă, o cerere depusă atunci când resortisantul respectiv al unei țări terțe se află deja pe teritoriul lor.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre pot limita admisia elevilor participanți într-un program de schimb la resortisanții țărilor terțe care oferă aceleași oportunități propriilor lor resortisanți.

eliminat

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Condiții speciale privind stagiarii

Condiții speciale privind stagiarii neremunerați sau remunerați

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să fi semnat un acord de formare profesională, aprobat, dacă este necesar, de autoritatea relevantă din statul membru vizat în conformitate cu legislația și practicile administrative interne, pentru o poziție în cadrul întreprinderilor din sectorul public sau privat sau al unei unități de formare profesională recunoscută de statul membru în conformitate cu legislația și practicile administrative interne;

(a) să furnizeze dovezi că a semnat un acord de formare profesională sau un contract de muncă, aprobat, dacă este necesar, de autoritatea relevantă din statul membru vizat în conformitate cu legislația și practicile administrative interne, pentru o poziție în cadrul întreprinderilor din sectorul public sau privat sau al unei unități de formare profesională recunoscută de statul membru în conformitate cu legislația și practicile administrative interne;

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să dovedească, la solicitarea statului membru, că are studii, calificări sau experiență profesională anterioară relevantă pentru a beneficia de experiența stagiului.

eliminat

Justificare

Pare excesiv să se ceară cursanților să demonstreze că au o astfel de calificare, deoarece acesta este chiar scopul unui stagiu, de a dobândi experiența profesională necesară, și nu o condiție prealabilă pentru stagiu.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 13 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să prezinte un acord încheiat cu organizația responsabilă din statul membru vizat pentru programul de servicii de voluntariat la care participă, oferind o descriere a sarcinilor care îi revin, a condițiilor privind supravegherea îndeplinirii respectivelor sarcini, a programului de lucru, a resurselor disponibile pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare, de întreținere, de cazare și a banilor de buzunar pe întreaga durată a șederii și, după caz, a formării la care participă, care este menită să îl ajute să își îndeplinească sarcinile profesionale;

(a) să prezinte un acord încheiat cu organizația responsabilă din statul membru vizat pentru programul/proiectul de servicii de voluntariat la care participă, care să specifice: titlul și scopul proiectului de voluntariat, data de început și data de sfârșit a proiectului de voluntariat, sarcinile voluntarilor, condițiile privind supravegherea îndeplinirii respectivelor sarcini, programul de lucru, resursele disponibile pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare, de întreținere, de cazare și a banilor de buzunar pe întreaga durată a șederii și, după caz, formarea la care participă, care este menită să îl ajute să își îndeplinească sarcinile profesionale;

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 14 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să facă dovada că familia gazdă își asumă răspunderea pentru acesta pe durata prezenței sale pe teritoriul statului membru în cauză, în special în ceea ce privește cheltuielile de întreținere, cazare, sănătate, maternitate sau riscurile de accidente;

(b) să facă dovada că familia gazdă își asumă răspunderea pentru acesta pe durata prezenței sale pe teritoriul statului membru în cauză, în special în ceea ce privește cheltuielile de întreținere, cazare, sănătate, sau riscurile de accidente;

Justificare

Pare excesivă solicitarea ca un lucrător au-pair să furnizeze dovezi suplimentare separate, că familia gazda va acoperi cheltuielile legate de maternitate.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 14 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să prezinte un acord încheiat între lucrătorul au pair și familia gazdă care să definească drepturile și obligațiile lucrătorului au pair, inclusiv detaliile cu privire la banii de buzunar pe care urmează să îi primească acesta și măsurile adecvate care îi permit să participe la cursuri și la treburile casnice de zi cu zi.

(c) să prezinte un acord încheiat între lucrătorul au pair și familia gazdă care să definească drepturile și obligațiile lucrătorului au pair, inclusiv detaliile cu privire la banii de buzunar pe care urmează să îi primească acesta, măsurile adecvate privind orele dedicate participării la treburile casnice de zi cu zi, indicând numărul maxim de ore pe zi care pot fi dedicate participării la acestea, inclusiv acordarea a cel puțin unei zile libere pe săptămână, și care îi permit să participe la cursuri.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

După o autorizare reușită și acordarea unei vize, entitatea-gazdă este înregistrată într-un sistem de acreditare, pentru a facilita viitoarele proceduri de depunere a cererilor.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre eliberează o autorizație pentru studenți pe o perioadă de cel puțin un an și o reînnoiesc dacă sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute la articolele 6 și 10. În cazul în care perioada de studii este prevăzută să dureze mai puțin de un an, autorizația este eliberată pentru durata studiilor.

(2) Statele membre eliberează o autorizație pentru studenți pe o perioadă de cel puțin un an, sau, atunci când durata studiilor acestora depășește un an, pentru întreaga durată a studiilor lor și, dacă este cazul, o reînnoiesc dacă sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute la articolele 6 și 10.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru elevi și lucrătorii au pair, statele membre eliberează o autorizație pentru o perioadă maximă de un an.

(3) Pentru elevi și lucrătorii au pair, statele membre eliberează o autorizație care acoperă întreaga durată a programului de schimb de elevi sau a acordului dintre familia-gazdă și lucrătorii au pair pentru o perioadă maximă de un an.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot să adauge informații suplimentare referitoare la șederea resortisantului unei țări terțe, cum ar fi lista completă, pe suport de hârtie, a statelor membre în care cercetătorul sau studentul intenționează să se deplaseze sau să stocheze astfel de date în format electronic, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 și la punctul 16 litera (a) din anexa la regulamentul respectiv.

Statele membre pot să adauge informații suplimentare referitoare la șederea resortisantului unei țări terțe, cum ar fi lista completă, pe suport de hârtie, a statelor membre în care cercetătorul sau studentul a declarat că intenționează să se deplaseze în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (a) sau să stocheze astfel de date în format electronic, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 și la punctul 16 litera (a) din anexa la regulamentul respectiv.

Justificare

Indicarea listei statelor membre în care intenționează să meargă resortisantul unei țări terțe este legată de acordarea unei autorizații care să acopere întreaga durată a șederii pentru cercetătorii și studenții resortisanți ai țărilor terțe incluși în programele Uniunii, inclusiv măsuri de mobilitate, după cum prevede articolul 27 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Motivele respingerii unei cereri

Motivele refuzului acordării unei autorizații

(1) Statele membre resping o cerere în următoarele cazuri:

(1) Statele membre refuză acordarea unei autorizații în următoarele cazuri:

(a) în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile generale prevăzute la articolul 6, precum și condițiile speciale relevante stabilite la articolul 7 și la articolele 10-16;

(a) în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile generale prevăzute la articolul 6, sau condițiile speciale relevante stabilite la articolul 7 și la articolele 10-16;

(b) în cazul în care documentele prezentate au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate;

(b) în cazul în care documentele prezentate au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate;

(c) în cazul în care entitatea sau instituția de învățământ gazdă a fost înființată cu unicul scopul de a facilita intrarea pe teritoriul statului respectiv;

 

(d) în cazul în care entitatea gazdă a fost sancționată în temeiul dreptului intern pentru muncă nedeclarată și/sau angajare ilegală ori nu îndeplinește obligațiile legale în ceea ce privește securitatea socială și/sau impozitarea prevăzute în dreptul intern ori a inițiat procedura de faliment ori este insolvabilă;

 

(e) în cazul în care familia gazdă sau, dacă este cazul, orice organizație intermediară implicată în plasarea lucrătorului au pair a fost sancționată în conformitate cu dreptul intern pentru încălcarea condițiilor și/sau a obiectivelor plasamentului lucrătorilor au pair și/sau pentru angajare ilegală.

 

(2) Statele membre pot respinge o cerere dacă se constată că entitatea gazdă a desființat în mod deliberat, în intervalul de 12 luni care precede imediat data depunerii cererii, locurile de muncă pe care încearcă să le completeze prin intermediul noii cereri.

(2) Statele membre pot refuza o autorizație în situațiile următoare:

 

(a) în cazul în care entitatea gazdă a fost sancționată în conformitate cu dreptul intern pentru muncă nedeclarată și/sau angajare ilegală ori nu îndeplinește obligațiile legale în ceea ce privește securitatea socială și/sau impozitarea prevăzute în dreptul intern ori a inițiat procedura de faliment ori este insolvabilă;

 

(b) în cazul în care familia gazdă sau, dacă este cazul, orice organizație intermediară implicată în plasarea lucrătorului au pair a fost sancționată în conformitate cu dreptul intern pentru încălcarea condițiilor și/sau a obiectivelor plasamentului lucrătorilor au pair și/sau pentru angajare ilegală;

 

(c) în cazul în care entitatea sau instituția de învățământ gazdă a fost înființată cu unicul scop de a facilita intrarea pe teritoriul statului respectiv.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Motivele retragerii unei autorizații

Motivele retragerii sau ale refuzului reînnoirii unei autorizații

(1) Statele membre retrag o autorizație în situațiile următoare:

(1) Statele membre retrag sau refuză să reînnoiască o autorizație în situațiile următoare:

 

(a) în cazul în care titularul nu mai îndeplinește condițiile generale prevăzute la articolul 6, sau condițiile speciale relevante stabilite la articolul 7 și la articolele 10-14 sau 16;

(a) în cazul în care autorizațiile și documentele prezentate au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate;

(b) în cazul în care autorizațiile și documentele prezentate au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate;

(b) în cazul în care resortisantul unei țări terțe își are reședința pe teritoriul statului membru din alte motive decât cele pentru care a primit drept de ședere;

 

(c) în cazul în care entitatea gazdă a fost înființată cu unicul scop de a facilita intrarea pe teritoriul statului membru;

 

 

(2) Statele membre pot retrage sau refuza să reînnoiască o autorizație în situațiile următoare:

(d) în cazul în care entitatea gazdă nu a îndeplinit obligațiile legale în ceea ce privește securitatea socială și/sau impozitarea prevăzute în dreptul intern sau a inițiat procedura de faliment sau este insolvabilă;

(a) în cazul în care entitatea gazdă nu a îndeplinit obligațiile legale în ceea ce privește securitatea socială și/sau impozitarea prevăzute în dreptul intern sau a inițiat procedura de faliment sau este insolvabilă. Atunci când o astfel de situație survine în cursul unui ciclu de studii, studentului ar trebui să i se acorde o perioadă de timp rezonabilă pentru a găsi un ciclu echivalent, care să-i permită finalizarea studiilor;

(e) în cazul în care familia gazdă sau, dacă este cazul, orice organizație intermediară implicată în plasarea lucrătorului au pair a fost sancționată în conformitate cu dreptul intern pentru încălcarea condițiilor și/sau obiectivelor plasamentului lucrătorilor au pair și/sau pentru angajare ilegală.

(b) în cazul în care entitatea gazdă a fost sancționată în conformitate cu dreptul intern pentru muncă nedeclarată și/sau angajare ilegală ori nu îndeplinește obligațiile legale în ceea ce privește securitatea socială și/sau impozitarea prevăzute în dreptul intern ori a inițiat procedura de faliment ori este insolvabilă;

 

(c) în cazul în care entitatea gazdă a fost înființată cu unicul scop de a facilita intrarea pe teritoriul statului membru;

 

(d) în cazul în care familia gazdă sau, dacă este cazul, orice organizație intermediară implicată în plasarea lucrătorului au pair a fost sancționată în conformitate cu dreptul intern pentru încălcarea condițiilor și/sau obiectivelor plasamentului lucrătorilor au pair și/sau pentru angajare ilegală;

 

(e) în cazul în care resortisantul unei țări terțe își are reședința pe teritoriul statului membru din alte motive decât cele pentru care a primit drept de ședere;

(f) în cazul studenților, dacă termenele-limită impuse cu privire la accesul la activitățile economice prevăzute la articolul 23 nu sunt respectate sau dacă respectivul student nu înregistrează un progres acceptabil în studiile relevante, în conformitate cu legislația și practicile administrative interne.

(f) în cazul studenților, dacă termenele-limită impuse cu privire la accesul la activitățile economice prevăzute la articolul 23 nu sunt respectate;

 

(g) în cazul studenților, dacă nu înregistrează un progres acceptabil în studiile relevante, în conformitate cu legislația și practicile administrative interne. Statul membru în cauză poate retrage sau refuza să reînnoiască o autorizare din acest motiv doar printr-o decizie bazată pe motive specifice, luând în considerare evaluarea instituției de învățământ, care este consultată cu privire la progresele studentului, cu excepția cazului în care instituția nu răspunde la solicitarea privind avizul într-un termen rezonabil de timp;

(2) Statele membre pot retrage o autorizație pe motiv de ordine publică, siguranță publică sau sănătate publică.

(h) din motive de ordine publică, siguranță publică sau sănătate publică. Motivele legate de ordinea publică sau de siguranță publică trebuie să se bazeze exclusiv pe comportamentul personal al resortisantului în cauză al țării terțe. Motivele legate de sănătatea publică au la bază o analiză obiectivă a adevăratelor riscuri și nu sunt aplicate în mod discriminatoriu în comparație cu tratamentul aplicat resortisanților statului membru în cauză.

 

(2a) Atunci când un stat membru retrage o autorizație pe unul dintre motivele prevăzute la alineatul 2 literele (a), (b) sau (c), resortisantul unei țări terțe are dreptul de a rămâne pe teritoriul statului membru în cazul în care găsește o altă entitate gazdă sau o familie gazdă, pentru a-și termina studiile sau cercetarea sau pentru un alt scop pentru care a fost acordată autorizația.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 20

eliminat

Motivele refuzului reînnoirii unei autorizații

 

(1) Statele membre pot refuza să reînnoiască o autorizație în următoarele cazuri:

 

(a) în cazul în care autorizația și documentele prezentate au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate;

 

(b) în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplinește condițiile generale de intrare și de ședere stabilite la articolul 6, precum și condițiile speciale relevante prevăzute la articolele 7, 9 și 10;

 

(c) în cazul studenților, dacă termenele-limită impuse cu privire la accesul la activitățile economice prevăzute la articolul 23 nu sunt respectate sau dacă respectivul student nu înregistrează un progres acceptabil în studiile relevante, în conformitate cu legislația și practicile administrative interne.

 

(2) Statele membre pot refuza să reînnoiască o autorizație pe motive de ordine publică, siguranță publică și sănătate publică.

 

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/98/UE, cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe au dreptul la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în ceea ce privește ramurile securității sociale, inclusiv prestațiile familiale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

(1) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2011/98/UE, cercetătorii și studenții resortisanți ai țărilor terțe au dreptul la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în ceea ce privește educația și formarea profesională și ramurile securității sociale, inclusiv prestațiile familiale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Justificare

Derogarea de la Directiva privind permisul unic ar trebui să fie extinsă la studenți și să includă, de asemenea, educația și formarea profesională.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Elevii, voluntarii, stagiarii neremunerați și lucrătorii au pair, indiferent dacă beneficiază sau nu de drept de muncă în temeiul legislației Uniunii sau al dreptului intern, au dreptul la un tratament egal în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și oferta de bunuri și servicii puse la dispoziția publicului, cu excepția procedurilor de obținere a unei locuințe, astfel cum se prevede în dreptul intern.

(2) Studenții, elevii, voluntarii, stagiarii neremunerați și lucrătorii au pair, indiferent dacă beneficiază sau nu de drept de muncă în temeiul legislației Uniunii sau al dreptului intern, au dreptul la un tratament egal în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și oferta de bunuri și servicii puse la dispoziția publicului, cu excepția procedurilor de obținere a unei locuințe, astfel cum se prevede în dreptul intern.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Resortisanții țărilor terțe care se află sub incidența domeniului de aplicare al prezentei directive și au autorizație de intrare și ședere pe teritoriul unui stat membru, pe baza unei vize de lungă ședere, au dreptul la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în ceea ce privește drepturile menționate la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol.

Justificare

Articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind permisul unic nu include în mod explicit resortisanții unor țări terțe (de exemplu, studenți) care vin în UE cu viză. Această lacună ar putea duce la o discriminare a studenților în raport cu alte categorii. Pentru a elimina această lacună, drepturile menționate la articolul 21 ar trebui extinse în mod explicit la categoria respectivă.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În afara timpului lor de studiu și sub rezerva respectării normelor și condițiilor aplicabile activității relevante în statul membru gazdă, studenții au dreptul de a fi angajați și pot avea dreptul să exercite o activitate economică independentă. Poate fi luată în considerare situația pieței forței de muncă din statul membru gazdă.

(1) În afara timpului lor de studiu și sub rezerva respectării normelor și condițiilor aplicabile activității relevante în statul membru gazdă, studenții au dreptul de a fi angajați și pot avea dreptul să exercite o activitate economică independentă. Poate fi luată în considerare situația pieței forței de muncă din statul membru gazdă, dar nu într-un mod sistematic care ar putea duce la excluderea studenților de pe piața forței de muncă.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După finalizarea proiectului de cercetare sau a studiilor în statul membru, resortisanții țărilor terțe au dreptul de ședere pe teritoriul statului membru pentru o perioadă de 12 luni, pentru a căuta un loc de muncă sau a deschide o afacere, în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 6 litera (a) și literele (c)–(f) sunt în continuare îndeplinite. Într-o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, resortisanților țărilor terțe li se poate cere să dovedească faptul că sunt în continuare în căutarea unui loc de muncă sau că sunt pe cale să deschidă o afacere. După o perioadă de 6 luni, resortisanților țărilor terțe li se mai poate cere să dovedească faptul că au o șansă reală de a fi angajați sau de a deschide o afacere.

(1) După finalizarea proiectului de cercetare sau a studiilor în statul membru, resortisanții țărilor terțe au dreptul de ședere pe teritoriul statului membru pentru o perioadă de 18 luni, pentru a căuta un loc de muncă sau a deschide o afacere, în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 6 litera (a) și literele (c)–(f) sunt în continuare îndeplinite. Într-o perioadă cuprinsă între șase și nouă luni, resortisanților țărilor terțe li se poate cere să dovedească faptul că sunt în continuare în căutarea unui loc de muncă sau că sunt pe cale să deschidă o afacere. După o perioadă de nouă luni, resortisanților țărilor terțe li se mai poate cere să dovedească faptul că au o șansă reală de a fi angajați sau de a deschide o afacere.

 

(2) Statele membre eliberează o autorizație în sensul alineatului (1) din prezentul articol pentru resortisantul unei țări terțe în cauză și, atunci când este cazul, pentru membrii familiei acestuia în conformitate cu legislația națională, în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 6 litera (a) și literele (c)–(f) sunt îndeplinite.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii de familie ai cercetătorilor

Membrii de familie ai cercetătorilor și ai studenților

(1) Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) și de la articolul 8 din Directiva 2003/86/CE, reîntregirea familiei nu este condiționată de necesitatea ca titularul autorizației de ședere în scopul desfășurării unei activități de cercetare să aibă perspective întemeiate de a obține dreptul de ședere permanentă și să aibă o perioadă minimă de ședere.

(1) Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) și de la articolul 8 din Directiva 2003/86/CE, reîntregirea familiei nu este condiționată de necesitatea ca titularul autorizației de ședere în scopul desfășurării unei activități de cercetare sau a studiilor să aibă perspective întemeiate de a obține dreptul de ședere permanentă și să aibă o perioadă minimă de ședere.

(2) Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) ultimul paragraf și de la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/86/CE, condițiile și măsurile privind integrarea menționate în dispozițiile respective pot fi aplicate numai după ce persoanelor vizate li s-a acordat dreptul de reîntregire a familiei.

(2) Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) ultimul paragraf și de la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/86/CE, condițiile și măsurile privind integrarea menționate în dispozițiile respective pot fi aplicate numai după ce persoanelor vizate li s-a acordat dreptul de reîntregire a familiei.

(3) Prin derogare de la articolul 5 alineatul (4) primul paragraf din Directiva 2003/86/CE, autorizațiile pentru membrii de familie se acordă, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru reîntregirea familiei, în termen de 90 de zile de la data la care a fost depusă cererea și în termen de 60 de zile de la data cererii inițiale pentru membrii familiei cercetătorilor resortisanți ai țărilor terțe care intră sub incidența programelor relevante ale Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate.

(3) Prin derogare de la articolul 5 alineatul (4) primul paragraf din Directiva 2003/86/CE, autorizațiile pentru membrii de familie se acordă, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru reîntregirea familiei, în termen de 90 de zile de la data la care a fost depusă cererea și în termen de 60 de zile de la data cererii inițiale pentru membrii familiei cercetătorilor și ai studenților resortisanți ai țărilor terțe care intră sub incidența programelor relevante ale Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate.

(4) Prin derogare de la articolul 13 alineatele (2) și (3) din Directiva 2003/86/CE, durata de valabilitate a autorizației acordate membrilor de familie trebuie să fie aceeași cu cea a autorizației acordate cercetătorului, în măsura în care perioada de valabilitate a documentelor lor de călătorie permite acest lucru.

(4) Prin derogare de la articolul 13 alineatele (2) și (3) din Directiva 2003/86/CE, durata de valabilitate a autorizației acordate membrilor de familie este aceeași cu cea a autorizației acordate cercetătorului sau studentului, în măsura în care perioada de valabilitate a documentelor lor de călătorie permite acest lucru.

(5) Prin derogare de la articolul 14 alineatul (2) a doua teză din Directiva 2003/86/CE, statele membre nu aplică nicio limită de timp în ceea ce privește accesul pe piața forței de muncă.

(5) Prin derogare de la articolul 14 alineatul (2) a doua teză din Directiva 2003/86/CE, statele membre nu aplică nicio limită de timp în ceea ce privește accesul pe piața forței de muncă.

Justificare

Prevederile privind reîntregirea familiei în ceea ce privește cercetătorii ar trebui extinse și la studenți.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dreptul la mobilitate între statele membre pentru cercetători, studenți și stagiarii remunerați

Dreptul la mobilitate între statele membre pentru cercetători, studenți, voluntari și stagiari

(1) Unui resortisant al unei țări terțe care a fost admis ca cercetător în temeiul prezentei directive i se permite să desfășoare o parte din activitatea sa de cercetare în alt stat membru în condițiile prevăzute de prezentul articol.

(1) Unui resortisant al unei țări terțe care a fost admis ca cercetător în temeiul prezentei directive i se permite să desfășoare o parte din activitatea sa de cercetare în alt stat membru în condițiile prevăzute de prezentul articol.

În cazul în care șederea cercetătorului în alt stat membru nu depășește o perioadă de șase luni, activitatea de cercetare poate fi desfășurată pe baza acordului de primire încheiat în primul stat membru, cu condiția ca cercetătorul să aibă suficiente resurse în celălalt stat membru și să nu fie considerat o amenințare pentru ordinea publică, siguranța publică sau sănătatea publică în cel de-al doilea stat membru.

În cazul în care șederea cercetătorului în alt stat membru nu depășește o perioadă de șase luni, activitatea de cercetare poate fi desfășurată pe baza acordului de primire încheiat în primul stat membru, cu condiția ca cercetătorul să aibă suficiente resurse în celălalt stat membru și să nu fie o amenințare pentru ordinea publică, siguranța publică sau sănătatea publică în cel de-al doilea stat membru.

În cazul în care șederea cercetătorului în alt stat membru depășește șase luni, statele membre pot solicita un nou acord de primire pentru desfășurarea activității de cercetare în acel stat membru. În cazul în care statele membre prevăd necesitatea unei autorizații în vederea exercitării mobilității, o astfel de autorizație se acordă în conformitate cu garanțiile procedurale precizate la articolul 30. Statele membre nu solicită cercetătorului să părăsească teritoriul lor pentru a depune cereri de eliberare a unei autorizații .

În cazul în care șederea cercetătorului în alt stat membru depășește șase luni, statele membre pot solicita un nou acord de primire pentru desfășurarea activității de cercetare în acel stat membru. În cazul în care statele membre prevăd necesitatea unei autorizații în vederea exercitării mobilității, o astfel de autorizație se acordă în conformitate cu garanțiile procedurale precizate la articolul 29. Statele membre nu solicită cercetătorului să părăsească teritoriul lor pentru a depune cereri de eliberare a unei autorizații .

(2) Pentru perioade cuprinse între trei și șase luni, unui resortisant al unei țări terțe care a fost admis ca student sau ca stagiar remunerat în temeiul prezentei directive i se permite să își efectueze o parte din studii/stagiu într-un alt stat membru, cu condiția ca, înainte de transferul său în respectivul stat membru, să fi prezentat următoarele informații autorității competente din cel de-al doilea stat membru:

(2) Pentru perioade cuprinse între trei și șase luni, unui resortisant al unei țări terțe care a fost admis ca student, voluntar sau ca stagiar în temeiul prezentei directive i se permite să își efectueze o parte din studii/stagiu/activitatea de voluntariat într-un alt stat membru, cu condiția ca, înainte de transferul său în respectivul stat membru, să fi prezentat următoarele informații autorității competente din cel de-al doilea stat membru:

(a) un document de călătorie valabil;

(a) un document de călătorie valabil;

(b) dovada că deține o asigurare de sănătate contra tuturor riscurilor pentru care resortisanții statului membru în cauză sunt asigurați în mod normal;

(b) dovada că deține o asigurare de sănătate contra tuturor riscurilor pentru care resortisanții statului membru în cauză sunt asigurați în mod normal;

(c) dovada că a fost acceptat de o unitate de învățământ superior sau de o entitate gazdă de formare;

(c) dovada că a fost acceptat de o unitate de învățământ superior sau de o entitate gazdă de formare sau voluntariat;

(d) dovezi care să ateste faptul că pe durata șederii va dispune de suficiente resurse pentru a-și acoperi cheltuielile de întreținere, de studii și costurile călătoriei de întoarcere.

(d) dovezi care să ateste faptul că pe durata șederii va dispune de suficiente resurse pentru a-și acoperi cheltuielile de întreținere, de studii și costurile călătoriei de întoarcere.

(3) Pentru mobilitatea studenților și a stagiarilor din primul stat membru către un al doilea stat membru, autoritățile celui de al doilea stat membru informează autoritățile primului stat membru cu privire la decizia lor. Se aplică procedurile de cooperare prevăzute la articolul 32.

(3) Pentru mobilitatea studenților, a voluntarilor și a stagiarilor din primul stat membru către un al doilea stat membru, autoritățile celui de al doilea stat membru informează autoritățile primului stat membru cu privire la decizia lor. Se aplică procedurile de cooperare prevăzute la articolul 32.

(4) Pentru un resortisant al unei țări terțe care a fost admis ca student, transferurile către un al doilea stat membru pentru o perioadă care depășește șase luni pot fi acordate în aceleași condiții ca și cele aplicate pentru mobilitate, pentru o perioadă cuprinsă între trei și șase luni. În cazul în care statele membre prevăd obligația prezentării unei noi cereri pentru obținerea autorizației de exercitare a mobilității pentru o perioadă mai mare de șase luni, o astfel de autorizație se acordă în conformitate cu articolul 29.

(4) Pentru un resortisant al unei țări terțe care a fost admis ca student, transferurile către un al doilea stat membru pentru o perioadă care depășește șase luni pot fi acordate în aceleași condiții ca și cele aplicate pentru mobilitate, pentru o perioadă cuprinsă între trei și șase luni. În cazul în care statele membre prevăd obligația prezentării unei noi cereri pentru obținerea autorizației de exercitare a mobilității pentru o perioadă mai mare de șase luni, o astfel de autorizație se acordă în conformitate cu articolul 29.

(5) Statele membre nu solicită studenților să părăsească teritoriul pentru a depune cereri pentru obținerea autorizației de exercitare a mobilității între statele membre.

(5) Statele membre nu solicită studenților, voluntarilor sau stagiarilor să părăsească teritoriul pentru a depune cereri pentru obținerea autorizației de exercitare a mobilității între statele membre.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Drepturi pentru cercetătorii și studenții participanți la programele Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate

Drepturi pentru cercetătorii, voluntarii, stagiarii remunerați și neremunerați și studenții participanți la programele Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate

(1) Statele membre acordă resortisanților țărilor terțe care au fost admiși în calitate de cercetători sau studenți în temeiul prezentei directive și care participă la programele Uniunii ce includ măsuri de mobilitate o autorizație care să acopere întreaga durată a șederii lor în statele membre în cauză, în cazul în care:

(1) Statele membre acordă resortisanților țărilor terțe care au fost admiși în calitate de cercetători, voluntari, stagiari remunerați sau neremunerați sau studenți în temeiul prezentei directive și care participă la programele Uniunii ce includ măsuri de mobilitate o autorizație care să acopere întreaga durată a șederii lor în statele membre în cauză, în cazul în care:

(a) lista completă cu statele membre în care cercetătorul sau studentul intenționează să se deplaseze este cunoscută înainte de intrarea acestuia pe teritoriul primului stat membru;

(a) lista completă cu statele membre în care cercetătorul, voluntarul, stagiarul remunerat sau neremunerat sau studentul a declarat că intenționează să se deplaseze este cunoscută înainte de intrarea acestuia pe teritoriul primului stat membru;

(b) în cazul studenților, solicitantul poate prezenta dovada că a fost acceptat de unitatea relevantă de învățământ superior pentru a urma cursuri.

(b) în cazul studenților, solicitantul poate prezenta dovada că a fost acceptat de unitatea relevantă de învățământ pentru a urma cursuri.

 

(ba) în cazul voluntarilor, solicitantul poate prezenta dovada că a fost acceptat de organizația sau de programul relevant de furnizare de servicii de voluntariat, precum Serviciul european de voluntariat;

 

(bb) în cazul stagiarilor, solicitantul poate prezenta dovada că a fost acceptat de entitatea gazdă relevantă.

(2) Autorizația se acordă de către primul stat membru în care cercetătorul sau studentul își va avea reședința.

(2) Autorizația se acordă de către primul stat membru în care cercetătorul, voluntarul, stagiarul neremunerat sau remunerat sau studentul își va avea reședința.

(3) Dacă lista completă a statelor membre nu este cunoscută înainte de intrarea pe teritoriul primului stat membru:

(3) Dacă lista completă a statelor membre nu este cunoscută înainte de intrarea pe teritoriul primului stat membru:

(a) în cazul cercetătorilor se aplică condițiile prevăzute la articolul 26 pentru perioade de ședere într-un alt stat membru de până la șase luni;

(a) în cazul cercetătorilor se aplică condițiile prevăzute la articolul 26 pentru perioade de ședere într-un alt stat membru de până la șase luni;

(b) în cazul studenților se aplică condițiile prevăzute la articolul 26 pentru perioade de ședere într-un alt stat membru cuprinse între trei și șase luni.

(b) în cazul studenților, al stagiarilor neremunerați sau remunerați și al voluntarilor se aplică condițiile prevăzute la articolul 26 pentru perioade de ședere într-un alt stat membru cuprinse între trei și șase luni.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă un cercetător se deplasează către un al doilea stat membru în conformitate cu articolele 26 și 27 și dacă familia a fost deja reîntregită în primul stat membru, membrii de familie ai cercetătorului sunt autorizați să îl însoțească sau să i se alăture ulterior.

(1) Dacă un cercetător se deplasează către un al doilea stat membru în conformitate cu articolele 26 și 27 și dacă familia a fost deja reîntregită în primul stat membru, membrii de familie ai cercetătorului/cercetătoarei sunt autorizați să îl/o însoțească sau să i se alăture ulterior.

Justificare

Trebuie folosită o terminologie neutră din punct de vedere al genului.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) are resurse stabile, constante și suficiente pentru a se întreține pe sine și pe ceilalți membri ai familiei, fără a recurge la asistența socială a statului membru în cauză.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Trebuie folosită o terminologie neutră din punct de vedere al genului.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritățile competente ale statelor membre decid asupra cererii complete de eliberare a unei autorizații și informează solicitantul, în scris, în conformitate cu procedurile de notificare prevăzute de dreptul intern al statului membru în cauză, cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de 60 de zile de la data la care a fost depusă cererea sau în termen de 30 zile de la respectiva dată în cazul cercetătorilor și studenților resortisanți ai țărilor terțe care participă la programele Uniunii ce includ măsuri de mobilitate.

(1) Autoritățile competente ale statelor membre decid asupra cererii complete de eliberare a unei autorizații și informează solicitantul, în scris, în conformitate cu procedurile de notificare prevăzute de dreptul intern al statului membru în cauză, cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data la care a fost depusă cererea. În cazul în care legislația lor națională prevede posibilitatea introducerii unei căi de atac în fața unei autorități administrative, autoritățile competente ale statelor membre decid asupra căii de atac cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data la care a fost formulată calea de atac.

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care informațiile furnizate în sprijinul cererii sunt necorespunzătoare, autoritățile competente informează solicitantul cu privire la orice alte informații care mai sunt necesare și indică un termen rezonabil de completare a cererii. Termenul specificat la alineatul (1) se suspendă până la primirea de către autoritatea competentă desemnată a informațiilor suplimentare necesare.

(2) În cazul în care informațiile furnizate în sprijinul cererii sunt necorespunzătoare, autoritățile competente informează solicitantul cu privire la orice alte informații care mai sunt necesare și, la înregistrarea cererii, indică un termen rezonabil de completare a cererii. Termenul specificat la alineatul (1) se suspendă până la primirea de către autoritatea competentă desemnată a informațiilor suplimentare necesare.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Orice decizie de respingere a unei cereri de eliberare a unei autorizații se comunică resortisantului țării terțe vizat în conformitate cu procedurile de notificare prevăzute de legislația internă. Notificarea menționează posibilele căi de atac pe care le are la dispoziție , instanța sau autoritatea națională la care poate introduce o cale de atac și termenul în care poate acționa.

(3) Orice decizie de refuzare a unei autorizații de eliberare a unei autorizații se comunică resortisantului țării terțe vizat în conformitate cu procedurile de notificare prevăzute de legislația internă. Notificarea menționează posibilele căi de atac pe care le are la dispoziție, instanța sau autoritatea națională la care poate introduce o cale de atac și termenul în care poate acționa și furnizează toate informațiile practice relevante care facilitează exercitarea dreptului său.

Justificare

Modificare tehnică din motive de coerență cu titlul capitolului IV și cu alte instrumente, cum ar fi directivele privind TIC și lucrătorii sezonieri.

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care o cerere este respinsă sau o autorizație eliberată în conformitate cu prezenta directivă este retrasă, persoana vizată are dreptul la o cale de atac judiciară în fața autorităților statului membru vizat.

(4) În cazul în care o autorizație este refuzată sau o autorizație eliberată în conformitate cu prezenta directivă este retrasă, persoana vizată are dreptul la o cale de atac judiciară în fața autorităților statului membru vizat.

Justificare

Modificare tehnică din motive de coerență cu titlul capitolului IV și cu alte instrumente, cum ar fi directivele privind TIC și lucrătorii sezonieri.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 29a

 

Procedura accelerată de eliberare a permiselor de ședere sau a vizelor pentru studenți, elevi și cercetători

 

Un acord privind instituirea unei proceduri accelerate de admisie care să permită eliberarea permiselor de ședere sau a vizelor pe numele resortisantului țării terțe vizat poate fi încheiat între autoritatea unui stat membru responsabilă pentru intrarea și șederea studenților, elevilor sau cercetătorilor care sunt resortisanți ai țărilor terțe și o unitate de învățământ superior sau o unitate care gestionează programele de schimb de elevi care a fost recunoscută în acest scop de statul membru vizat, sau o organizație de cercetare aprobată de statul membru respectiv, în conformitate cu legislația și practicile administrative interne.

Justificare

Procedura rapidă, care este deja prezentă în Directiva privind elevii aflată în vigoare în prezent, este reintrodusă și extinsă pentru cercetători.

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pun la dispoziția publicului informațiile privind condițiile de intrare și de ședere pentru resortisanții țărilor terțe care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, inclusiv valoarea minimă a resurselor lunare necesare, drepturile, toate documentele justificative necesare pentru o cerere, precum și taxele aplicabile. Statele membre pun la dispoziția publicului informațiile privind organismele de cercetare desemnate în conformitate cu articolul 8.

Statele membre pun la dispoziția publicului informații ușor accesibile și inteligibile privind condițiile de intrare și de ședere pentru resortisanții țărilor terțe care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, inclusiv valoarea minimă a resurselor lunare necesare, drepturile, toate documentele justificative necesare pentru o cerere, precum și taxele aplicabile. Statele membre pun la dispoziția publicului informațiile privind organismele de cercetare desemnate în conformitate cu articolul 8.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot pretinde solicitanților plata taxelor de procesare a cererilor în conformitate cu prezenta directivă. Valoarea acestor taxe nu pune în pericol îndeplinirea obiectivelor directivei.

Statele membre pot cere plata taxelor de prelucrare a cererilor în conformitate cu prezenta directivă. Valoarea acestor taxe nu este excesivă sau disproporționată astfel încât să împiedice îndeplinirea obiectivelor directivei. Dacă aceste taxe sunt plătite de către resortisantul unei țări terțe, acesta are dreptul de a-i fi rambursate taxele de către entitatea gazdă sau, respectiv, familia gazdă.

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre facilitează procedura de depunere a cererilor, permițând resortisanților unor țări terțe să depună cereri și să poată finaliza procedura pentru orice stat membru în cadrul ambasadei sau al consulatului statului membru care este cel mai convenabil pentru solicitant.

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [2]  JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta directivă este o reformare și o comasare a Directivei 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică și a Directivei 2004/114/CE din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat. Noua propunere mai adaugă două categorii: stagiarii remunerați și lucrătorii au pair. Până acum, aceste două categorii nu au fost incluse în cadrul ce reglementează situația. Includerea acestora în prezenta directivă va contribui la prevenirea exploatării și a muncii la negru.

Raportoarea salută propunerea Comisiei, deoarece aceasta are ca scop îmbunătățirea prevederilor referitoare la aceste grupuri de resortisanți din țările terțe și creșterea atractivității UE. UE trebuie să fie competitivă pe piața mondială și să ofere totodată garanții și egalitate de tratament. Raportoarea consideră că această propunere constituie o bază bună și un instrument util pentru a sprijini aceste obiective. Raportoarea salută elemente precum includerea unor noi categorii, dispozițiile care au fost opționale în directivele în vigoare în prezent sunt acum obligatorii, accesul mai mare la piața forței de muncă pentru studenți, garanții mai bune, termenele pentru procedura de autorizare și posibilitatea de a sta și de a căuta locuri de muncă sau de a înființa o firmă după finalizarea studiilor sau cercetărilor.

Europa de astăzi are o populație îmbătrânită și se confruntă cu o provocare demografică. Estimările privind imigrația necesară pentru a menține constante raporturile dintre populația aptă de muncă și populația totală la nivelul din 2010 indică faptul că Uniunea Europeană în ansamblul său ar avea nevoie de peste 11 milioane de intrări suplimentare în perioada 2010-2020.

Europa a fost probabil o piață de muncă foarte atractivă pentru oameni calificați din întreaga lume, dar astăzi alte părți ale lumii au mult mai mult succes în atragerea de forță de muncă calificată, în timp ce în UE, birocrația complicată și scepticismul față de imigranți îndepărtează oamenii.

Europa se va baza tot mai mult pe imigrație pentru a ocupa locurile de muncă vacante și pentru a asigura creșterea economică. O imigrație bine gestionată ar putea rezolva problemele cauzate de îmbătrânirea populației și criza de calificări în multe sectoare. Avem nevoie de o politică de migrație proactivă, care să atragă migranții calificați din țări terțe și de un cadru instituțional care utilizează mai bine aptitudinile și competențele lor. Aceasta ar crea o situație din care ar câștiga atât migranții, cât și piața muncii din UE.

O politică proactivă în domeniul migrației ar rezolva deficitul pieței muncii în anumite zone, existând dovezi că aptitudinile migranților sunt adesea complementare aptitudinilor altor lucrători, ceea ce duce la un efect pozitiv asupra angajatorilor și activității economice. Imigrația poate contribui, de asemenea, la antreprenoriat, la diversitate și inovații.

Amendamente

Raportoarea consideră că propunerea Comisiei este echilibrată și aduce multe îmbunătățiri. Ea crede, totuși, că unele schimbări ar putea consolida și mai mult propunerea.

În momentul în care acest raport este în curs de elaborare, se desfășoară negocieri cu privire la propunerea de directivă privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere și propunerea de directivă privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii.. Unele aspecte negociate în contextul acestor dosare sunt relevante, de asemenea, pentru această directivă, iar raportoarea dorește să ia în considerare rezultatul acestor negocieri. Unele amendamente cu privire la chestiuni care sunt comune pentru aceste instrumente sunt: cota (considerentul 35), eliminarea deliberată a locului de muncă de către entitatea gazdă [articolul 18 alineatul (2)], posibilitatea de a găsi o altă entitate gazdă în cazul retragerii unei autorizații [articolul 19 alineatul (2a) nou] și nivelul taxelor (articolul 31).

Posibilitatea ca statele membre să permită dispoziții mai favorabile nu trebuie să se limiteze la articolele 21, 22, 23, 24, 25 și 29. Raportoarea propune adăugarea pe listă a articolelor 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 și 34.

Prevederea ca statele membre să retragă autorizația nu ar trebui să fie obligatorie, ci mai degrabă o clauză posibilă, ceea ce ar conferi statului membru posibilitatea de a retrage autorizația atunci când apar cazurile enumerate, dar ar oferi, de asemenea, statului membru flexibilitatea de a nu face acest lucru, ținând cont de circumstanțele cauzei specifice [articolul 19 alineatul (1)]. Acesta este și motivul pentru care raportoarea adaugă un amendament ce stipulează că un stat membru consultă instituția de învățământ înainte de a retrage sau de a nu prelungi autorizația pe motiv că studenții nu au făcut progrese acceptabile [articolul 19 alineatul (1) litera (f) și la articolul 20 alineatul (1) litera (c)].

În ceea ce privește refuzul unei autorizații din motive de ordine publică, siguranță publică și sănătate publică, raportoarea propune ca acest lucru să se bazeze exclusiv pe comportamentul personal al resortisantului țării terțe în cauză [articolul 19 alineatul (2) și articolul 20 alineatul (2 )].

Raportoarea salută în special propunerea Comisiei de a permite resortisanților țărilor terțe să rămână pe teritoriul statului membru pentru o perioadă suficientă după finalizarea cercetării sau studiilor, în scopul de a căuta un loc de muncă sau de a începe o afacere. În cazul în care instituțiile UE investesc în educația unei persoane, UE ar trebui să poată, de asemenea, atrage acei oameni să rămână. Este în interesul UE să mențină absolvenții calificați în UE. Prin urmare, raportoarea propune extinderea acestei perioade la 18 luni și extinderea teritoriului la întreaga Uniune Europeană, nu numai statul membru în cauză (articolul 24).

Comisia introduce norme privind membrii familiei cercetătorilor, care sunt salutate de raportoare. În conformitate cu acestea, trebuie să ținem cont de faptul că mulți studenți pot fi mai mari ca vârstă atunci când finalizează studiile superioare și pot avea, de asemenea, membri ai familiei care depind de ei. Deoarece dorim să atragem acei studenți în UE, raportoarea propune extinderea dispozițiilor privind membrii de familie ai cercetătorilor și, de asemenea, ai studenților (articolul 25).

În ceea ce privește mobilitatea în interiorul UE, raportoarea propune extinderea acesteia și la stagiarii și voluntarii neremunerați (articolul 26).

Raportoarea salută călduros faptul că propunerea Comisiei precizează termenele pentru procedura de autorizare. Raportoarea propune modificarea acestui termen la 30 de zile și introducerea, de asemenea, a unui termen de maximum 30 de zile pentru formularea unei căi de atac împotriva unei decizii negative [articolul 29 alineatul (1)].

Directiva actuală privind elevii include un articol referitor la procedura accelerată de eliberare a permiselor de ședere sau a vizelor, iar raportoarea propune reincluderea acestei proceduri accelerate pentru studenți și elevi și extinderea ei la cercetători. Dacă o persoană a fost autorizată să vină în UE, în conformitate cu prezenta directivă, ar trebui să fie posibil să aibă o decizie rapidă privind permisul de ședere sau viza, pentru a facilita sosirea persoanei [articolul 29a (nou)].

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Ref.: D(2013)46072

Dl Juan Fernando López Aguilar

președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

ASP 11G306

Bruxelles

Ref.:    Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair (reformare) (COM(2013)0151 final - 2013/0081(COD))

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 87 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Alineatul (3) al articolului respectiv are următorul conținut:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 156 și 157, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, în cazul în care, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, comisia competentă intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate ale propunerii, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 54, cu privire la poziția sa privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de reformare.”

În urma avizului Serviciului juridic al Parlamentului European, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice a considerat că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere sau în avizul grupului de lucru și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În ceea ce privește alinierea la articolele 290 și 291 a dispozițiilor referitoare la comitologie în contextul unei proceduri de reformare, Comisia pentru afaceri juridice subliniază, totuși, că legiuitorul trebuie să aibă posibilitatea în toate cazurile să stabilească dispozițiile finale în ceea ce privește delegarea de competențe legislative și de competențe de punere în aplicare și nu trebuie în niciun caz să fie limitat de modul în care este prezentată în propunere codificarea textelor existente referitoare la aceste chestiuni.

În concluzie, după discutarea subiectului în cadrul reuniunii sale din 17 septembrie 2013, Comisia pentru afaceri juridice, cu 23 voturi pentru și nicio abținere[1], recomandă comisiei dvs., competentă în fond, să înceapă examinarea propunerii de mai sus în conformitate cu articolul 87.

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner LEHNE

Anexă: Avizul grupului de lucru consultativ

  • [1]  Membri prezenți: Luigi Berlinguer, Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

                     Bruxelles, 4 iunie 2013

AVIZ

ÎN ATENȚIA                       PARLAMENTUL EUROPEAN

                                                       CONSILIULUI

                                                       COMISIEI

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair

COM(2013)0151 din 25.3.2013, 2013/0081 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice competente din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 23 aprilie 2013 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

La respectiva reuniune[1], în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Directivei 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat și a Directivei 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, următoarele:

1) pentru a fi redactată în deplină conformitate cu cerințele relevante prevăzute de Acordul interinstituțional, expunerea de motive ar fi trebuit să specifice dispozițiile din documentul anterior care rămân neschimbate în cadrul propunerii, după cum se prevede la punctul 6 litera (a) punctul (iii) din respectivul acord;

2) În proiectul de text reformat, următoarele modificări propuse ar fi trebuit identificate prin sublinierea de culoare gri utilizată, în general, pentru evidențierea modificărilor de substanță:

- la considerentul 31, adăugarea cuvintelor „și stagiari remunerați”;

- la articolul 2 alineatul (1), adăugarea cuvintelor „schimb de elevi”, „formare profesională neremunerată” și „servicii de voluntariat”;

- la punctul (1) articolul 3, adăugarea cuvintelor „pe baza unor criterii transparente”;

- ștergerea întregii formulări de la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din Directiva 2005/71/CE.

3) formularea articolului 3 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2004/114/CE ar fi trebuit să se regăsească în proiectul de text de reformat și ar fi trebuit semnalată printr-o evidențiere care să indice o „eliminare de fond” (de exemplu, prin tăierea cu o linie dublă și utilizarea fondului gri);

4) titlul părții A din anexa I ar trebui adaptat și schimbat în „Directive abrogate”.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere sau în prezentul aviz. De asemenea, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate ale actelor anterioare cu modificările de substanță efectuate, grupul de lucru consultativ a ajuns la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de substanță ale actelor vizate.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult                            Jurisconsult                            Director general

  • [1]  Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (7.10.2013)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair

(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

Raportoare pentru aviz: Antigoni Papadopoulou

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea salută obiectivele acestei propuneri a Comisiei de a-și onora mandatul prin furnizarea unui instrument folositor pentru a sprijini consolidarea suplimentară a relațiilor sociale, culturale și economice dintre UE și țările terțe. Raportoarea consideră că prezenta propunere constituie o bază solidă, care trebuie îmbogățită printr-un dialog extins și prin schimburi de opinie. Obiectivul este de a sprijini în cel mai bun mod posibil transferul de competențe și know-how, de a promova competitivitatea UE și de a oferi, în același timp, garanții care să asigure tratamentul echitabil al diverselor grupuri de resortisanți ai țărilor terțe. Raportoarea consideră că o gestionare mai bună a fluxurilor migratorii este esențială pentru dezvoltarea unei politici comune în materie de imigrație în UE și pentru a pune mai eficient în aplicare Strategia Europa 2020.

Propunerea Comisiei ia forma unei directive de modificare și reformare a Directivelor 2004/114/CE și 2005/71/CE ale Consiliului. Propunându-și să optimizeze beneficiile sale, propunerea aduce la zi contextul de politică și încearcă să abordeze în mod corespunzător deficiențele identificate în rapoartele de punere în aplicare ale ambelor directive.

Propunerea modificată și reformată a Comisiei urmărește îmbunătățirea dispozițiilor pentru cercetătorii, studenții, elevii, stagiarii neremunerați și voluntarii resortisanți ai țărilor terțe. Pe lângă aceasta, propunerea urmărește aplicarea unor dispoziții comune cu privire la două categorii noi de resortisanți ai țărilor terțe: stagiarii remunerați și lucrătorii au pair, în cazul cărora încă nu există un regulament comun acceptat din punct de vedere juridic.

Nevoia de a îmbunătăți și reforma directiva este consolidată de circumstanțele și de provocările actuale; UE se confruntă în momentul de față cu importante provocări structurale, atât demografice, cât și economice. Se așteaptă că populația de vârstă activă va începe să scadă în următorii ani, iar tendințele observate în ceea ce privește creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, axate în special asupra forței de muncă calificate, vor persista. De asemenea, UE se confruntă cu o situație de „urgentă nevoie de inovare”. Europa alocă pentru cercetare și dezvoltare (C-D), în fiecare an, un procent din PIB cu 0,8% mai mic decât cel alocat de SUA și cu 1,5% mai mic decât cel alocat de Japonia. Deși piața UE continuă să fie cea mai mare din lume, ea este încă fragmentată și insuficient de deschisă inovării. Pentru a îndeplini obiectivul creșterii investițiilor în cercetare și inovare și al inițiativei emblematic „O Uniune a inovării” a Strategiei Europa 2020, Europa necesită un număr suplimentar de locuri de muncă în domeniul cercetării estimat la un milion. Imigrația din afara UE este o sursă de persoane înalt calificate, iar cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe sunt, în special, categoria de persoane cea mai necesară. UE poate atrage lucrători potențiali bine pregătiți și capital uman pentru a răspunde provocărilor menționate. Încurajarea contactelor interpersonale și mobilitatea reprezintă elemente ale politicii externe a UE, în special în relația cu țările partenere la politica europeană de vecinătate sau cu partenerii strategici ai UE. Posibilitatea oferită resortisanților țărilor terțe de a dobândi competențe și cunoștințe printr-o perioadă de formare în Europa încurajează „circulația creierelor” și sprijină cooperarea cu țările terțe, lucru benefic atât pentru țările de origine, cât pentru țările gazdă. Globalizarea impune nevoia de a consolida relațiile dintre întreprinderile din UE și piețele străine, în timp ce deplasările stagiarilor și ale lucrătorilor au pair încurajează dezvoltarea capitalului uman, duc la îmbogățirea atât a migranților, cât și a țării lor de origine și a țării gazdă, precum și la o mai bună cunoaștere reciprocă între culturi.

Raportoarea își exprimă preocuparea cu privire la faptul că, în absența unui cadru juridic clar, există, de asemenea, un risc al exploatării la care sunt expuși cu precădere stagiarii remunerați, cercetătorii și lucrătorii au pair, care atrage după sine riscul concurenței neloiale. Raportoarea consideră că aceste preocupări trebuie examinate și tratate în mod corespunzător.

Raportoarea salută obiectivul global al propunerii Comisiei de a oferi un cadru juridic coerent, care să vizeze în mod specific diversele grupuri care vin în Uniune din țările terțe. Raportoarea înțelege pe deplin obiectivul de a simplifica și raționaliza într-un singur instrument dispozițiile existente care se aplică acestor categorii diferite. Totuși, raportoarea subliniază complexitatea acestui obiectiv, dat fiind că există multe alte diferențe suplimentare între aceste categorii de resortisanți ai țărilor terțe comparativ cu puținele caracteristici comune pe care le împărtășesc. Prin urmare, raportoarea recomandă un număr de modificări care ar putea consolida propunerea și sprijini obiectivele sale.

Modificări

Raportoarea a examinat propunerea Comisiei din punctul de vedere al ocupării forței de muncă. Textul propus de Comisie nu este clar și favorizează generalizarea, amestecând diverse relații de muncă, care au caracteristici diferite pentru stagiarii remunerați, cercetători, lucrătorii au pair și studenți. În plus, propunerea nu introduce referințe și distincții clare prin care să consolideze raportul de muncă al grupurilor implicate, în ceea ce privește contractele de muncă, securitatea socială și protecția socială.

Prin urmare, raportoarea a fost confruntată cu o dilemă dublă:

a) fie să solicite eliminarea voluntarilor remunerați, a cercetătorilor și a lucrătorilor au pair din prezenta directivă prin propunerea unui amendament orizontal însoțit de o justificare, solicitând Comisiei să includă aceste categorii în una sau mai multe directive diverse; prin urmare, la articolul 2, raportoarea propune, prin urmare, excluderea din motive de claritate a tuturor categoriilor de resortisanți ai țărilor terțe care sunt deja acoperiți de alte directive existente (stagiari remunerați – persoane transferate în cadrul aceleiași companii, deținătorii Cărții Albastre a UE, lucrătorii sezonieri și lucrătorii detașați);

b) fie să modifice textul directivei reformate prin acoperirea tuturor deficiențelor posibile pentru a asigura un nivel minim de armonizare, care să fie similar și să corespundă cu directivele adoptate (cartea albastră, permisul unic) sau în discuție (persoane transferate în cadrul aceleiași companii, lucrători sezonieri); raportoarea pentru aviz a ales această opțiune.

Se știe foarte bine că criza financiară persistentă a lărgit falia socială și economică dintre statele membre din sudul și respectiv nordul Europei, conducând la existența unor politici economice și sociale diferite în întreaga Uniune. În acest context, fluxurile migratorii reprezintă o problemă presantă, care creează o povară financiară suplimentară în cazul în care nu sunt reglementate în mod eficient.

Având în vedere condițiile curente de pe piața muncii în multe state membre (SM) și problemele de dumping social existente pe piața internă, obiectivul raportoarei este dublu: consolidarea piețelor muncii pentru a găsi corespondențe mai bune între competențe și lipsurile înregistrate de piața muncii și respectiv garantarea tratamentului egal și a nediscriminării în cazul tuturor categoriilor de lucrători din interiorul UE și din țările terțe. Pentru a asigura acest lucru, trebuie garantat un nivel minim de protecție și, în același timp, trebuie asigurate condițiile pentru intrarea forței de muncă calificate. Raportoarea sprijină pe deplin eforturile în vederea unei politici bine gestionate și proactive în domeniul migrației pentru a atrage în UE resortisanți ai țărilor terțe cu calificare înaltă. Totuși, raportoarea consideră că propunerile de a include în categorii obligatorii dispozițiile pentru stagiarii remunerați și lucrătorii au pair ar trebui să se bazeze pe un cadru de reglementare mai larg, care să garanteze protecția socială și tratamentul egal. Dispozițiile suplimentare privind accesul la piața muncii a membrilor familiilor persoanelor eligibile sau alte dispoziții pentru extinderea statutului de rezident al cercetătorilor după finalizarea activităților lor ar trebui să țină seama de principiul subsidiarității și ar trebui să fie respectate fără a aduce atingere competenței statelor membre de a reglementa aceste chestiuni.

Nu putem nicidecum ignora faptul că nivelul actual al șomajului din multe state membre a creat o criză socio-economică fără precedent, care a forțat resortisanții UE să caute un loc de muncă în afara UE.

În considerente, raportoarea a introdus mai multe modificări pentru a garanta că resortisanții țărilor terțe se bucură de drepturi sociale egale (considerentul 7), precum și pentru a încuraja „circulația creierelor” și a evita „exodul creierelor” (considerentul 8a). Alte modificări urmăresc clarificarea reciprocității și temeiului legal al acordurilor de primire a cercetătorilor (considerentul 9a), transpunerea formulării directivelor existente pentru a asigura unitatea membrilor de familie ai cercetătorilor (considerentul 11) și definirea condițiilor pentru includerea doctoranzilor în definiția cercetătorilor (considerentul 12). Printr-o serie de modificări suplimentare se tratează următoarele subiecte: pragurile de salarizare (considerentul 12a); statutul lucrătorilor au pair (considerentele 19, 21, 22); contractele de muncă (considerentul 23); statutul financiar al solicitantului și taxele conexe pentru procesarea cererilor de autorizare (considerentul 25); condițiile pentru extinderea perioadei de ședere într-un nou stat membru (considerentul 31); accesul studenților la piața muncii (considerentele 33, 33a, 33b, 33c); condițiile preliminare pentru accesul studenților/cercetătorilor la piața muncii (considerentul 34);

Raportoarea pentru aviz al Comisiei EMPL s-a concentrat în principal pe probleme-cheie incluse în articolele 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 și 31 (dat fiind că termenul de depunere a prezentului aviz a fost foarte scurt).

La articolul 3 se pune accentul pe clarificarea definițiilor privind „stagiarii remunerați”, „lucrătorii au pair”, „remunerație”, „angajare”, „angajator”, „membri de familie”, „calificare din învățământul superior”, stagiar „neremunerat” și „familie gazdă”.

La articolul 7 se introduce raționamentul pentru un raport de muncă strict între cercetător și instituția academică pentru a proteja ambele părți implicate prin includerea dispozițiilor din directivele existente privind cercetătorii și cartea albastră.

La articolul 12 se clarifică condițiile specifice pentru acordarea unei vize de ședere într-un stat membru pentru un stagiar remunerat sau neremunerat care este resortisant al unei țări terțe, acordând o atenție specială acordului de formare profesională sau contractului de muncă și calificărilor obținute în prealabil în învățământul superior.

La articolul 14 se pune accentul pe statutul special al lucrătorilor au pair și pe importanța unui acord cu caracter juridic obligatoriu cu o familie gazdă prin care să se ofere garanții pentru condițiile lor de lucru și pentru asigurările sociale pe teritoriul UE, evitând exploatarea lor. Raportoarea subliniază nevoia de a redacta orientări specifice și o directivă specială pentru a reglementa industria au pair. Raportoarea a eliminat termenul „maternitate” pentru a evita situațiile de abuz al regulamentului și a extins responsabilitatea familiei gazdă de a furniza ajutor de urgență lucrătorilor au pair.

La articolul 21 se garantează dreptul la tratament egal al cercetătorilor resortisanți ai unor țări terțe în ceea ce privește ramurile securității sociale.

La articolul 23, raportoarea subliniază că numărul maxim de ore de muncă permise pe săptămână sau de zile sau luni pe an pentru studenții care lucrează este de cel puțin zece ore pe săptămână.

La articolul 24, raportoarea sprijină ideea că unele chestiuni, cum ar fi extinderea statutului de rezident al cercetătorilor și studenților la alte state membre ar trebui să fie opțional și să rămână de competența absolută a statelor membre. În același timp, ar trebui să existe un nivel minim adecvat de armonizare în ceea ce privește volumul cotelor de admisie.

La articolul 25, raportoarea sprijină faptul că derogările introduse de la dreptul la reunificarea familiei ar trebui să nu contrazică ideea „exodului creierelor” în țările terțe de origine și ar trebui să respecte întotdeauna valorile și principiile recunoscute de statele membre.

La articolul 27 și 28 se introduce o terminologie neutră din punctul de vedere al genului cu privire la drepturile cercetătorilor și studenților acoperite de programele Uniunii de mobilitate și rezidență într-un alt stat membru.

La articolul 31, raportoarea consolidează ideea tratamentului egal cu privire la taxele pe care solicitanții ar trebui să le plătească pentru cereri; aceste taxe ar trebui să fie proporționale cu statutul sau capacitatea lor financiară, acordând o atenție specială categoriilor neremunerate, cum ar fi stagiarii neremunerați și lucrătorii au pair.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Deficiențele evidențiate în rapoartele privind aplicarea celor două directive se referă, în principal, la condițiile de admisie, drepturile, garanțiile procedurale, accesul studenților la piața forței de muncă în timpul studiilor, dispozițiile privind mobilitatea în interiorul Uniunii, precum și la lipsa unei armonizări, dat fiind că reglementarea anumitor categorii de persoane, cum ar fi voluntarii, elevii și stagiarii neremunerați a fost lăsată la latitudinea statelor membre. Consultările ulterioare mai largi au subliniat, de asemenea, necesitatea unor posibilități mai bune de căutare a unui loc de muncă pentru cercetători și studenți și a unei mai bune protecții a lucrătorilor au pair și a stagiarilor remunerați, care nu intră sub incidența instrumentelor actuale.

(4) Deficiențele evidențiate în rapoartele privind aplicarea celor două directive privind resortisanții țărilor terțe se referă, în principal, la condițiile de admisie, drepturile, garanțiile procedurale, accesul studenților la piața forței de muncă în timpul studiilor, dispozițiile privind mobilitatea în interiorul Uniunii, precum și la lipsa unui nivel minim de armonizare, dat fiind că reglementarea anumitor categorii de persoane, cum ar fi voluntarii, elevii și stagiarii neremunerați a fost lăsată la latitudinea statelor membre. Consultările ulterioare mai largi au subliniat, de asemenea, necesitatea unor posibilități mai bune de căutare a unui loc de muncă pentru cercetători și studenți și a unei mai bune protecții a lucrătorilor au pair și a stagiarilor remunerați, care nu intră sub incidența instrumentelor actuale.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Punerea în aplicare a prezentei directive nu ar trebui să încurajeze un exod al creierelor din țările emergente sau în curs de dezvoltare; prin urmare, ar trebui adoptate măsuri alternative și ar trebui instituite mecanisme pentru a sprijini reintegrarea cercetătorilor în țările lor de origine. Posibilitatea oferită resortisanților țărilor terțe de a dobândi competențe și cunoștințe printr-o perioadă de formare în Europa ar trebui mai degrabă să încurajeze o „circulație a creierelor” avantajoasă în mod reciproc, decât un exod al creierilor din țările terțe de origine.

Justificare

Posibilitatea oferită resortisanților țărilor terțe de a dobândi competențe și cunoștințe printr-o perioadă de formare în Europa ar trebui să încurajeze „circulația creierelor” avantajoasă reciproc, fără a genera fenomenul de exod al creierelor din țările terțe de origine.

Amendamentul 3

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Procedura de admisie a cercetătorilor ar trebui să se bazeze pe un acord de găzduire valabil între cercetătorul resortisant al unei țări terțe și organizația de cercetare gazdă și ar trebui să fie definit printr-o relație de angajare în conformitate cu legislația în vigoare a statului membru respectiv și/sau reglementată de legislația în vigoare a statului membru în cauză. Prin urmare, ar putea fi necesar un permis de muncă, pe lângă permisul de ședere.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a spori atractivitatea Uniunii pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe membrii de familie ai cercetătorilor, astfel cum au fost definiți în Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, ar trebui să fie admiși împreună cu respectivii cercetători. Aceștia ar trebui să beneficieze de dispozițiile privind mobilitatea în interiorul Uniunii și ar trebui, de asemenea, să aibă acces la piața muncii.

(11) Pentru a spori atractivitatea Uniunii pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe calificați și cu educație superioară, este esențial să se sprijine unitatea membrilor de familie ai cercetătorilor; membrii de familie ai cercetătorilor ar trebui să se poată bucura, astfel cum au fost definiți în Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003, de dreptul la reîntregirea familiei și de dispozițiile privind mobilitatea în interiorul Uniunii. Accesul la piața muncii acordat membrilor de familie ai resortisanților țărilor terțe eligibili ar trebui să fie respectat fără a aduce atingere competenței statelor membre de a-l reglementa, ținând seama de situația de pe piața muncii. Statele membre sunt încurajate să introducă condiții și măsuri de integrare, cum ar fi învățatul limbii. Totuși, dreptul la reunificarea familiei nu ar trebui acordat ca stimulent suplimentar care ar încuraja un exod al creierelor din țările terțe de origine.

Justificare

Formularea se aseamănă cu cea din Directiva privind cartea albastră.

Amendamentul 5

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Dacă este cazul, statele membre ar trebui să fie încurajate să considere candidații la doctorate drept cercetători.

(12) Ar trebui menținute căile tradiționale de admisie, cum ar fi angajarea și stagiatura, pentru doctoranzii care se ocupă cu cercetarea în calitate de studenți; în condiții speciale, acești studenți doctoranzi ar putea fi tratați de statele membre ca cercetători. În plus, dacă este necesar și adecvat, statele membre ar putea, de asemenea, să considere și alte diplome de învățământ sau experiența practică ca fiind relevante și adecvate pentru scopurile specifice de cercetare.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Autorizațiile ar trebui să menționeze situația resortisantului țării terțe în cauză, precum și programele corespunzătoare ale Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate. Statele membre pot adăuga informații suplimentare pe suport de hârtie sau în format electronic, cu condiția ca acest lucru să nu reprezinte condiții suplimentare.

(23) Autorizațiile ar trebui să menționeze situația juridică și matrimonială a resortisantului țării terțe în cauză, eventualele contracte de muncă, oferte de stagiu neremunerat, natura studiilor și munca voluntară convenită, precum și programele corespunzătoare de cercetare sau de alt tip ale Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate. Statele membre pot adăuga informații suplimentare pe suport de hârtie sau în format electronic, cu condiția ca acest lucru să nu reprezinte condiții suplimentare.

Justificare

Statutul juridic și matrimonial menționat mai sus se referă la cetățenia persoanei și la statutul său matrimonial, legat în mod direct de dreptul la reîntregirea familiei.

Amendamentul 7

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Statele membre pot impune solicitanților o taxă pentru procesarea cererilor de eliberare a unei autorizații. Taxele ar trebui să fie proporționale cu scopul șederii.

(25) Statele membre pot impune solicitanților o taxă pentru procesarea cererilor de eliberare a unei autorizații. Cu toate acestea, pentru a sublinia natura primitoare a prezentei directive și în același timp, a evita orice efect descurajant, taxele ar trebui să fie proporționale cu scopul șederii și ar trebui să existe posibilitatea de rambursare de către entitatea sau familia gazdă, în cazul stagiarilor neremunerați sau al lucrătorilor au pair.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Autoritățile naționale ar trebui să informeze resortisanții țărilor terțe care solicită admisia în statele membre în temeiul prezentei directive cu privire la o decizie legată de cerere. Acestea ar trebui să facă acest lucru în scris cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de 60 de zile începând de la data depunerii cererii sau cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de 30 de zile începând de la aceeași dată, în cazul cercetătorilor și al studenților care beneficiază de programele Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate.

(30) Autoritățile naționale ar trebui să informeze resortisanții țărilor terțe care solicită admisia în statele membre în temeiul prezentei directive cu privire la o decizie legată de cerere. Acestea ar trebui să facă acest lucru în scris cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de 90 de zile începând de la data depunerii cererii sau cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de 45 de zile începând de la aceeași dată, în cazul cercetătorilor și al studenților care beneficiază de programele Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Mobilitatea în interiorul Uniunii a cercetătorilor, studenților și stagiarilor remunerați resortisanți ai țărilor terțe ar trebui facilitată. În cazul cercetătorilor, prezenta directivă ar trebui să îmbunătățească normele privind perioada în care autorizația acordată de către primul stat membru ar trebui să acopere șederea într-un al doilea stat membru, fără a fi necesar un nou acord de primire. Ar trebui aduse îmbunătățiri în ceea ce privește situația studenților și a noii categorii de stagiari remunerați, pentru ca aceștia să poată avea drept de ședere într-un al doilea stat membru pentru o perioadă cuprinsă între trei și șase luni, dacă îndeplinesc condițiile generale prevăzute de prezenta directivă. În cazul stagiarilor resortisanți ai unei țări terțe care călătoresc în Uniune în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii, ar trebui să se aplice dispozițiile specifice privind mobilitatea în interiorul Uniunii, în conformitate cu [Directiva 2013/xx/UE privind transferurile în cadrul aceleiași companii].

(31) În cazul cercetătorilor, prezenta directivă ar trebui să îmbunătățească normele privind posibilitatea de extindere a perioadei definite în mod explicit în care autorizația acordată de către primul stat membru ar putea să acopere șederea într-un al doilea stat membru, fără a fi necesar un nou acord de primire; acest lucru ar necesita totuși acordul statului membru, cu condiția ca această extindere să fi fost inclusă în contractul de angajare inițial ca parte a nevoilor specifice ale programului de cercetare urmat. Ar trebui aduse îmbunătățiri în ceea ce privește situația studenților și a noii categorii de stagiari remunerați, pentru ca aceștia să poată avea drept de ședere într-un al doilea stat membru pentru perioade clar definite cuprinse între trei și șase luni, dacă îndeplinesc condițiile generale prevăzute de prezenta directivă și dacă sunt luate măsuri adecvate pentru a evita posibilele riscuri de abuz. În cazul stagiarilor resortisanți ai unei țări terțe care călătoresc în Uniune în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii, ar trebui să se aplice dispozițiile specifice privind mobilitatea în interiorul Uniunii, în conformitate cu [Directiva 2013/xx/UE privind transferurile în cadrul aceleiași companii].

Amendamentul 10

Propunere de directivă

Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33b) Persoanele calificate șomere ar putea fi avea posibilitatea de angajare pentru minimum 10 ore pe săptămână, în conformitate cu normele aplicabile în legislația statului membre respectiv.

Amendamentul 11

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Ca parte a intenției de a asigura o forță de muncă bine pregătită pentru viitor, statele membre ar trebui să permită studenților care își obțin diploma în Uniune să rămână pe teritoriul lor, cu intenția de a căuta un loc de muncă sau de a deschide o afacere, pentru o perioadă de 12 luni după expirarea autorizației inițiale. De asemenea, statele membre ar trebui să permită cercetătorilor să facă același lucru la finalizarea proiectului lor de cercetare, astfel cum se prevede în acordul de primire. Acest lucru nu ar trebui să dea naștere unui drept automat de a avea acces la piața forței de muncă sau de a deschide o afacere. Studenților și cercetătorilor li s-ar putea cere să prezinte dovezi în conformitate cu articolul 24.

(34) Pentru a mări atractivitatea statelor membre ca destinație pentru studii și ca parte a intenției de a asigura o forță de muncă bine pregătită pentru viitor, statele membre ar trebui să poată permite studenților care își obțin diploma în Uniune să rămână pe teritoriul lor, cu intenția de a căuta un loc de muncă sau de a deschide o afacere, pentru o perioadă de minimum 6 luni sau maximum 12 luni după expirarea autorizației inițiale. De asemenea, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a permite cercetătorilor să facă același lucru la finalizarea proiectului lor de cercetare, în funcție de acordul de primire, de contractul de muncă și de condițiile de pe piața muncii ale statului membru respectiv. Acest lucru nu ar trebui să însemne un drept automat de a avea acces la piața forței de muncă sau de a deschide o afacere, ci ar trebui să însemne o decizie care să fie luată de statele membre în anumite condiții, precum și cerința de a prezenta dovezi în conformitate cu articolul 24.

Amendamentul 12

Propunere de directivă

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Pentru ca Uniunea să devină mai atractivă pentru cercetătorii, studenții, elevii, stagiarii, voluntarii și lucrătorii au pair resortisanți țărilor terțe, este important să se asigure că aceștia beneficiază de un tratament echitabil, în conformitate cu articolul 79 din tratat. Aceste categorii de persoane au dreptul la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în temeiul Directivei 2011/98/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru. Pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe, pe lângă drepturile acordate în temeiul Directivei 2011/98/UE, ar trebui să se mențină drepturi mai favorabile la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în ceea ce privește ramurile de securitate socială, astfel cum sunt definite în Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În prezent, Directiva 2011/98/UE prevede posibilitatea ca statele membre să limiteze aplicarea egalității de tratament în ceea ce privește ramurile securității sociale, inclusiv prestațiile familiale, iar această posibilitate de limitare ar putea afecta cercetătorii. În plus, indiferent dacă dreptul Uniunii sau dreptul intern al statului membru gazdă oferă sau nu elevilor, voluntarilor, stagiarilor neremunerați și lucrătorilor au pair resortisanți ai țărilor terțe accesul la piața forței de muncă, aceștia ar trebui să beneficieze de dreptul la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și oferta de bunuri și servicii puse la dispoziția publicului.

(36) Pentru ca Uniunea să devină mai atractivă pentru cercetătorii, studenții, elevii, stagiarii remunerați sau neremunerați, voluntarii și lucrătorii au pair resortisanți ai țărilor terțe, este important să se asigure că aceștia beneficiază de un tratament echitabil, în conformitate cu articolul 79 din tratat. Studenții ar trebui să intre în continuare în sfera de aplicare a Directivei 2011/98/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru, cu posibilele excepții care se aplică în conformitate cu directiva respectivă. Pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe, pe lângă drepturile acordate în temeiul Directivei 2011/98/UE, ar trebui să se mențină drepturi mai favorabile la un tratament egal cu cel aplicat cercetătorilor resortisanți ai statului membru gazdă în activitate în ceea ce privește ramurile de securitate socială, astfel cum sunt definite în Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În prezent, Directiva 2011/98/UE prevede posibilitatea ca statele membre să limiteze aplicarea egalității de tratament în ceea ce privește ramurile securității sociale, inclusiv prestațiile familiale, iar această posibilitate de limitare ar putea afecta cercetătorii. Ar trebui să se aplice, de asemenea, un tratament egal, în conformitate cu Directiva 2011/98/UE și altor categorii de resortisanți ai unor țări terțe care intră în sfera de aplicare a prezentei directive doar dacă sunt considerați de statele membre ca lucrători în activitate. În plus, indiferent dacă dreptul Uniunii sau dreptul intern al statului membru gazdă oferă sau nu elevilor, voluntarilor, stagiarilor remunerați și neremunerați și lucrătorilor au pair resortisanți ai țărilor terțe accesul la piața forței de muncă, aceștia ar trebui să beneficieze de dreptul la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și oferta de bunuri și servicii puse la dispoziția publicului.

Amendamentul 13

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) „stagiar remunerat” înseamnă un resortisant al unei țări terțe care a fost admis pe teritoriul unui stat membru pentru o perioadă de formare pentru care este remunerat în conformitate cu legislația națională a statului membru în cauză;

(f) „stagiar remunerat” înseamnă un resortisant al unei țări terțe care deține calificări sau o educație relevante, care este un angajat în curs de formare în scopul dezvoltării carierei sau ca parte a educației sale, lucrează în temeiul unui contract de muncă și a fost admis pe teritoriul unui stat membru pentru o perioadă de formare pentru care este remunerat în conformitate cu legislația națională a statului membru în cauză și/sau cu acordul colectiv aplicabil;

Amendamentul 14

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) „lucrător au pair” înseamnă un resortisant al unei țări terțe care este primit temporar de o familie pe teritoriul unui stat membru, în schimbul unor activități casnice ușoare și de îngrijire a copiilor, pentru a-și îmbunătăți competențele lingvistice și cunoștințele despre țara gazdă;

(i) „lucrător au pair” înseamnă un resortisant adult al unei țări terțe cu vârsta între 18 și 30 de ani care este primit de o familie gazdă pe teritoriul unui stat membru, pentru o perioadă de timp definită, timp în care persoana respectivă își îmbunătățește educația, competențele lingvistice și cunoștințele culturale despre țara gazdă, în schimbul unui unor activități casnice ușoare și/sau de îngrijire a copiilor;

Amendamentul 15

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) „remunerare” înseamnă plata, sub orice formă, care se primește în schimbul serviciilor prestate și care este considerată, în conformitate cu legislația națională sau practicile curente drept element constitutiv al unui raport de muncă;

(m) „remunerare” înseamnă salariul și orice alt avantaj, în bani sau în natură, primit direct de un lucrător în cadrul angajării sale din partea angajatorului său, care este echivalentă cu serviciile prestate și care este considerată, în conformitate cu legislația națională și/sau cu acordul colectiv aplicabil sau practicile curente drept element constitutiv al unui raport de muncă;

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n) „angajare” înseamnă exercitarea unor activități care includ orice formă de lucru sau de muncă reglementată de legislația națională sau practicile curente, efectuată pentru un angajator și desfășurată sub coordonarea și supravegherea acestuia;

(n) „angajare” înseamnă exercitarea unor activități care includ o formă de lucru sau de muncă reglementată de legislația națională sau de acordul colectiv aplicabil sau de practicile curente, efectuată pentru un angajator și desfășurată sub coordonarea și supravegherea acestuia; aceasta înseamnă un contract juridic între două părți, angajatorul și angajatul, prin care se creează drepturi și obligații reciproce între angajat și angajator;

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na) „angajator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică pentru care sau sub a cărei conducere și/sau supraveghere are loc angajarea;

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera nb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(nb) „membri de familie“ înseamnă resortisanți ai unei țări terțe, conform definiției prevăzute la articolul 4 din Directiva 2003/86/CE;

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta sau de a menține dispoziții mai favorabile pentru persoanele cărora li se aplică, în ceea ce privește articolele 21, 22, 23, 24, 25 și 29, în special în contextul parteneriatelor pentru mobilitate .

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta sau de a menține dispoziții mai favorabile pentru persoanele cărora li se aplică.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 6 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) deține asigurare de boală pentru toate riscurile împotriva cărora sunt în mod normal asigurați resortisanții statului membru vizat;

(c) deține asigurare de boală pentru riscurile împotriva cărora sunt în mod normal asigurați resortisanții statului membru vizat;

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 6 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) furnizează adresa sa pe teritoriul statului membru respectiv;

Justificare

Similar cu formularea din alte directive privind resortisanții unor țări terțe.

Amendamentul 22

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) prezintă un acord de primire semnat cu un organism de cercetare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (2);

(a) prezintă un acord de primire valid, inclusiv un contract de muncă valid sau o ofertă fermă de angajare sau un certificat de bursă ca cercetător, în conformitate cu legislația națională, semnat cu un organism de cercetare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (2);

Amendamentul 23

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre pot accepta, în conformitate cu legislația lor internă, o cerere depusă atunci când resortisantul respectiv al unei țări terțe se află deja pe teritoriul lor.

(5) Statele membre acceptă și analizează, în conformitate cu legislația lor internă, o cerere depusă atunci când resortisantul respectiv al unei țări terțe se află deja pe teritoriul lor.

Amendamentul 24

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Statele membre stabilesc dacă cererile pentru obținerea autorizației trebuie să fie depuse de către cercetător sau de către organismul de cercetare relevant.

(6) Cererile pentru obținerea autorizației trebuie să fie depuse de către organizația de cercetare implicată, în deplină cooperare cu cercetătorul potențial și cu acordul deplin al acestuia.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) În cazul în care condițiile pentru reunificarea familiei sunt aplicabile și îndeplinite, cercetătorul resortisant al unei țări terțe declară acest lucru și prezintă documentația legală pentru membrii familiei sale în paralel cu cererea de autorizare.

Justificare

Formulare similară cu directivele privind cercetătorii, cartea albastră și reunificarea familiei și cu sancțiunile împotriva angajatorilor de resortisanți ai unor țări terțe în situație de ședere ilegală.

Amendamentul 26

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) informații privind relația juridică dintre organismul de cercetare și cercetător;

(e) informații privind relația juridică sau de muncă dintre organismul de cercetare și cercetător și specificarea acesteia;

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Condiții speciale privind stagiarii

Condiții speciale privind stagiarii neremunerați sau remunerați

Amendamentul 28

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să fi semnat un acord de formare profesională, aprobat, dacă este necesar, de autoritatea relevantă din statul membru vizat în conformitate cu legislația și practicile administrative interne, pentru o poziție în cadrul întreprinderilor din sectorul public sau privat sau al unei unități de formare profesională recunoscută de statul membru în conformitate cu legislația și practicile administrative interne;

(a) ca parte a educației sale, să furnizeze dovezi privind un acord semnat de formare profesională sau un contract de muncă, aprobat, dacă este necesar, de autoritatea relevantă din statul membru vizat în conformitate cu legislația și practicile administrative interne, pentru o poziție în cadrul întreprinderilor din sectorul public sau privat sau al unei unități de formare profesională recunoscută de statul membru în conformitate cu legislația și practicile administrative interne;

Amendamentul 29

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să dovedească, la solicitarea statului membru, că are studii, calificări sau experiență profesională anterioară relevantă pentru a beneficia de experiența stagiului.

(b) să dovedească, la solicitarea statului membru, că are studii superioare sau calificări profesionale anterioare relevante pentru a beneficia de experiența stagiului și/sau că perioada de formare este parte a educației într-o instituție de educație din țara sa de origine.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acordul menționat la litera (a) trebuie să descrie programul de formare, să precizeze durata acestuia, condițiile în care stagiarul este supravegheat în momentul derulării respectivului program, programul său de lucru, relația juridică cu entitatea gazdă și, în cazul în care stagiarul este remunerat, remunerația care i se acordă.

Acordul menționat la litera (a) trebuie să descrie programul de formare, să precizeze durata acestuia, condițiile în care stagiarul este supravegheat în momentul derulării respectivului program, programul său de lucru, relația juridică cu entitatea gazdă și, în cazul în care stagiarul este remunerat, remunerația care i se acordă și contractul de muncă.

Amendamentul 31

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre pot solicita entității gazdă să declare că resortisantul țării terțe nu ocupă un loc de muncă vacant.

(2) Statele membre pot avea în vedere necesitatea actuală de muncă sau dacă sunt suficiente posturi de formare pentru cetățenii țării gazdă și pot solicita entității gazdă să asigure că cetățenii țării terțe nu ocupă un loc de muncă vacant pentru a evita exploatarea sau dumpingul social.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Un stat membru poate analiza dacă activitatea de voluntariat este autentică sau dacă exercită efecte negative asupra piețelor muncii.

Amendamentul 33

Propunere de directivă

Articolul 14 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să aibă cel puțin 17 ani, dar nu mai mult de 30 de ani sau, în cazuri justificate în mod individual, peste 30 de ani;

(a) să aibă cel puțin 18 ani, dar în niciun caz mai mult de 30 și să nu fie rudă cu familia gazdă;

Amendamentul 34

Propunere de directivă

Articolul 14 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să prezinte un acord încheiat între lucrătorul au pair și familia gazdă care să definească drepturile și obligațiile lucrătorului au pair, inclusiv detaliile cu privire la banii de buzunar pe care urmează să îi primească acesta și măsurile adecvate care îi permit să participe la cursuri și la treburile casnice de zi cu zi.

(c) să prezinte un contract de angajare cu caracter juridic obligatoriu care să enunțe drepturile și obligațiile contractuale ale lucrătorului au pair și ale familiei gazdă, pe baza căruia lucrătorul primește cazare și masă în schimbul unor servicii cum ar fi activități casnice ușoare și/sau de îngrijire a copiilor în familia gazdă și un acord încheiat între lucrătorul au pair și familia gazdă care să definească cu claritate drepturile și obligațiile lucrătorului au pair, inclusiv detaliile cu privire la banii de buzunar pe care urmează să îi primească acesta și măsurile adecvate care îi permit sau îi solicită să participe la cursuri, inclusiv acordarea a cel puțin unei zile libere pe săptămână, și la treburile casnice de zi cu zi, indicând numărul maxim de ore pe zi care pot fi dedicate participării la acestea.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 14 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când decide dacă familia gazdă este în măsură să ofere lucrătorului au pair o bună găzduire pe durata șederii sale, statul membru poate analiza și alte aspecte.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre resping o cerere în următoarele cazuri:

Statele membre pot respinge o cerere în următoarele cazuri:

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) în cazul în care entitatea sau instituția de învățământ gazdă a fost înființată cu unicul scopul de a facilita intrarea pe teritoriul statului respectiv;

(c) în cazul în care entitatea sau instituția de învățământ gazdă acționează cu unicul scop de a facilita intrarea pe teritoriul statului respectiv;

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) există alte motive grave de a bănui că entitatea gazdă sau instituția de învățământ acționează fraudulos;

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre retrag o autorizație în situațiile următoare:

Statele membre pot retrage o autorizație în situațiile următoare:

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) în cazul în care entitatea gazdă a fost înființată cu unicul scop de a facilita intrarea pe teritoriul statului membru;

(c) în cazul în care entitatea gazdă acționează cu unicul scop de a facilita intrarea pe teritoriul statului membru;

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) în cazul în care entitatea gazdă nu a îndeplinit obligațiile legale în ceea ce privește securitatea socială și/sau impozitarea prevăzute în dreptul intern sau a inițiat procedura de faliment sau este insolvabilă;

(d) în cazul în care entitatea gazdă nu a îndeplinit obligațiile legale în ceea ce privește securitatea socială și/sau impozitarea prevăzute în dreptul intern sau a inițiat procedura de faliment sau este insolvabilă. Atunci când o astfel de situație survine în cursul unui ciclu de studii, studentului ar trebui să i se acorde o perioada de timp rezonabilă pentru a găsi un ciclu echivalent, care să-i permită finalizarea studiilor;

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) în cazul studenților, dacă termenele-limită impuse cu privire la accesul la activitățile economice prevăzute la articolul 23 nu sunt respectate sau dacă respectivul student nu înregistrează un progres acceptabil în studiile relevante, în conformitate cu legislația și practicile administrative interne.

(f) în cazul studenților, dacă termenele-limită impuse cu privire la accesul la activitățile economice prevăzute la articolul 23 nu sunt respectate sau dacă respectivul student nu înregistrează un progres acceptabil în studiile relevante, în conformitate cu legislația și practicile administrative interne și nu există un factor atenuant obligatoriu care să explice situația.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) în cazul studenților, dacă termenele-limită impuse cu privire la accesul la activitățile economice prevăzute la articolul 23 nu sunt respectate sau dacă respectivul student nu înregistrează un progres acceptabil în studiile relevante, în conformitate cu legislația și practicile administrative interne.

(c) în cazul studenților, dacă termenele-limită impuse cu privire la accesul la activitățile economice prevăzute la articolul 23 nu sunt respectate sau dacă studentul nu înregistrează un progres acceptabil în studiile relevante, în conformitate cu legislația și practicile administrative interne și nu există un factor atenuant obligatoriu care să explice situația.

Amendamentul 44

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/98/UE, cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe au dreptul la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în ceea ce privește ramurile securității sociale, inclusiv prestațiile familiale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

(1)Cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe, studenții, elevii, stagiarii, voluntarii și lucrătorii au pair au dreptul la un tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru gazdă în conformitate cu Directiva 2011/98/UE doar dacă sunt considerați de către statul membru respectiv ca lucrători în activitate.

Amendamentul 45

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Fiecare stat membru stabilește numărul maxim de ore pe săptămână sau numărul zilelor ori lunilor dintr-un an permise pentru o asemenea activitate, care nu va fi sub 20 de ore pe săptămână, sau echivalentul în zile sau luni într-un an.

(3) Fiecare stat membru stabilește numărul maxim de ore pe săptămână sau numărul zilelor ori lunilor dintr-un an permise pentru o asemenea activitate, care nu va fi sub 10 ore pe săptămână, sau echivalentul în zile sau luni într-un an.

Amendamentul 46

Propunere de directivă

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După finalizarea proiectului de cercetare sau a studiilor în statul membru, resortisanții țărilor terțe au dreptul de ședere pe teritoriul statului membru pentru o perioadă de 12 luni, pentru a căuta un loc de muncă sau a deschide o afacere, în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 6 litera (a) și literele (c)–(f) sunt în continuare îndeplinite. Într-o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, resortisanților țărilor terțe li se poate cere să dovedească faptul că sunt în continuare în căutarea unui loc de muncă sau că sunt pe cale să deschidă o afacere. După o perioadă de 6 luni, resortisanților țărilor terțe li se mai poate cere să dovedească faptul că au o șansă reală de a fi angajați sau de a deschide o afacere.

Statele membre pot hotărî ca, după finalizarea proiectului de cercetare și/sau a studiilor în statul membru, resortisanții țărilor terțe au dreptul de ședere pentru o perioadă de 6 până la 12 luni, pentru a căuta un loc de muncă sau a deschide o afacere, în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 6 litera (a) și literele (c)–(f) sunt în continuare îndeplinite și dacă aceștia sunt în măsură să asigure întreținerea propriei persoane și, dacă este cazul, a familiei lor. Într-o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, resortisanților țărilor terțe li se poate cere să dovedească faptul că sunt în continuare în căutarea unui loc de muncă sau că sunt pe cale să deschidă o afacere. După o perioadă de 6 luni, resortisanților țărilor terțe li se mai poate cere să dovedească faptul că au o șansă reală de a fi angajați sau de a deschide o afacere.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 24 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre pot solicita companiilor înființate de resortisanți ai țărilor terțe să îndeplinească anumite condiții, pentru a se asigura că este vorba de întreprinderi adevărate.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 26 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dreptul la mobilitate între statele membre pentru cercetători, studenți și stagiarii remunerați

Dreptul la mobilitate între statele membre pentru cercetători, studenți, stagiarii remunerați și neremunerați

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru perioade cuprinse între trei și șase luni, unui resortisant al unei țări terțe care a fost admis ca student sau ca stagiar remunerat în temeiul prezentei directive i se permite să își efectueze o parte din studii/stagiu într-un alt stat membru, cu condiția ca, înainte de transferul său în respectivul stat membru, să fi prezentat următoarele informații autorității competente din cel de-al doilea stat membru:

Pentru perioade cuprinse între trei și șase luni, unui resortisant al unei țări terțe care a fost admis ca student, ca stagiar remunerat sau neremunerat sau ca cercetător în temeiul prezentei directive își poate efectua o parte din studii/stagiu într-un alt stat membru, cu condiția ca, înainte de transferul său în respectivul stat membru, să fi prezentat următoarele informații autorității competente din cel de-al doilea stat membru în vederea validării și aprobării:

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă un cercetător se deplasează către un al doilea stat membru în conformitate cu articolele 26 și 27 și dacă familia a fost deja reîntregită în primul stat membru, membrii de familie ai cercetătorului sunt autorizați să îl însoțească sau să i se alăture ulterior.

(1) Dacă un cercetător (bărbat sau femeie) se deplasează către un al doilea stat membru în conformitate cu articolele 26 și 27 și dacă familia a fost deja reîntregită în primul stat membru, membrii de familie ai cercetătorului sunt autorizați să îl însoțească sau să i se alăture ulterior, în funcție de o evaluare de la caz la caz.

Justificare

Ar trebui folosită o terminologie neutră din punctul de vedere al genului.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot pretinde solicitanților plata taxelor de procesare a cererilor în conformitate cu prezenta directivă. Valoarea acestor taxe nu pune în pericol îndeplinirea obiectivelor directivei.

Statele membre pot pretinde solicitanților plata taxelor de procesare a cererilor în conformitate cu prezenta directivă. Nivelul acestor taxe nu este excesiv și disproporționat față de statutul lor financiar sau de capacitatea lor financiară, în special în cazul categoriilor neremunerate, cum ar fi stagiarii și lucrătorii au pair.

Justificare

În cadrul hotărârii Curții de Justiție în cauza C-508/10, Comisie vs. Țările de Jos, s-a hotărât că nivelul taxelor nu poate să fie excesiv sau disproporționat. În cazul categoriilor de persoane neremunerate, ar trebui să existe o facilitate oferită de stat; aceasta este esența unui stat social european.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel mai târziu până la [doi ani de la intrarea în vigoare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [trei ani de la intrarea în vigoare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

PROCEDURĂ

Titlu

Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair [reformare]

Referințe

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

EMPL

13.6.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Antigoni Papadopoulou

27.5.2013

Examinare în comisie

5.9.2013

18.9.2013

25.9.2013

 

Data adoptării

26.9.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu

Membri supleanți prezenți la votul final

Françoise Castex, Philippe De Backer, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Cecilia Wikström

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (19.9.2013)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair

(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

Raportor pentru aviz: Dimitar Stoyanov

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea este aceea de a modifica Directiva 2005/71/CE privind o procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică[1] și Directiva 2004/114/CE privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat[2]. În afară de codificarea celor două directive într-un singur text, propunerea de față, prezentată sub forma unui text reformat, va extinde, de asemenea, domeniul de aplicare în ceea ce privește categoriile de persoane vizate, precum și unele drepturi pentru resortisanții vizați din țările terțe.

Potrivit Comisiei, scopul principal al acestei propuneri este să fie sporită atractivitatea UE ca destinație pentru imigranții talentați din țările din afara UE. Astfel, propunerea de directivă vizează înlocuirea diferitelor norme naționale referitoare la admisie și la solicitarea dreptului de ședere prin norme comune în vederea simplificării procedurilor pentru candidați și pentru organizațiile participante, susținând, de asemenea, că promovarea mobilității persoanelor în cauză pe teritoriul UE impune existența unui instrument comun pentru întreaga UE. Includerea în domeniul de aplicare al directivei a două noi categorii, și anume stagiarii remunerați și lucrătorii au pair, are ca scop, potrivit propunerii, „să ofere garanții solide” împotriva exploatării acestor categorii vulnerabile.

Unul dintre elementele esențiale ale propunerii îl reprezintă „o mai bună valorificare a potențialului studenților și cercetătorilor” prin înlesnirea condițiilor pentru aceste categorii de a desfășura o activitate profesională în UE după încheierea studiilor sau a cercetărilor științifice. Dacă este adoptată în forma sa inițială, propunerea va extinde dreptul studenților de a lucra cu fracțiune de normă, majorând de la 10 la 20 numărul permis de ore de lucru pe săptămână, va permite membrilor familiilor cercetătorilor să caute un loc de muncă și va permite studenților și cercetătorilor să rămână pe teritoriul UE după încheierea studiilor sau a activității științifice timp de 12 luni pentru a încerca să găsească un loc de muncă. De asemenea, propunerea vizează înlesnirea și simplificarea mobilității în UE a studenților și cercetătorilor, în special a participanților la programele Erasmus Mundus / Marie Curie.

Un alt element nou important este și faptul că propunerea va face obligatorii unele dintre dispozițiile principale privind condițiile de admisie și ședere, în cazurile în care, în temeiul legislației în vigoare a UE, acestea nu sunt obligatorii în prezent. Propunerea prevede că unui solicitant care îndeplinește toate condițiile stabilite pentru admisia într-unul dintre statele membre i se acordă o viză de lungă ședere sau un permis de ședere.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Autoritățile naționale ar trebui să informeze resortisanții țărilor terțe care solicită admisia în statele membre în temeiul prezentei directive cu privire la o decizie legată de cerere. Acestea ar trebui să facă acest lucru în scris cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de 60 de zile începând de la data depunerii cererii sau cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de 30 de zile începând de la aceeași dată, în cazul cercetătorilor și al studenților care beneficiază de programele Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate.

(30) Autoritățile naționale ar trebui să informeze resortisanții țărilor terțe care solicită admisia în statele membre în temeiul prezentei directive cu privire la o decizie legată de cerere. Acestea ar trebui să facă acest lucru în scris cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de 60 de zile începând de la data depunerii cererii sau cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de 30 de zile începând de la aceeași dată, în cazul cercetătorilor și al studenților care beneficiază de programele Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate. Statele membre ar trebui să prevadă posibilitatea contestării în fața unei instanțe naționale competente de către persoanele vizate a refuzurilor tacite ale admisiei, în cazurile în care autoritățile naționale nu transmit un răspuns în termenele menționate mai sus.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) considerați, în conformitate cu legislația internă a statului membru vizat, ca persoane care desfășoară o activitate independentă.

(e) considerați, în conformitate cu legislația internă a statului membru vizat, ca persoane care desfășoară o profesie liberală sau o activitate independentă.

PROCEDURĂ

Titlu

Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair [reformare]

Referințe

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

16.4.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Dimitar Stoyanov

15.4.2013

Examinare în comisie

29.5.2013

8.7.2013

 

 

Data adoptării

17.9.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

9

8

7

Membri titulari prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Olle Schmidt

  • [1]  Directiva 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică (JO L 289, 3.11.2005, p. 15).
  • [2]  Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat (JO L 375, 23.12.2004, p. 12).

PROCEDURĂ

Titlu

Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair [reformare]

Referințe

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Data prezentării la PE

25.3.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

EMPL

13.6.2013

JURI

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

Raportor(i)

Data numirii

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Examinare în comisie

29.5.2013

9.7.2013

16.9.2013

 

Data adoptării

5.11.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Roberta Angelilli, Edit Bauer, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Anna Maria Corazza Bildt, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Raül Romeva i Rueda, Davor Ivo Stier

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Andrzej Grzyb, Stephen Hughes, Jens Nilsson, Marit Paulsen

Data depunerii

12.11.2013