Betänkande - A7-0377/2013Betänkande
A7-0377/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete (omarbetning)

12.11.2013 - (COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Cecilia Wikström
(Omarbetning – artikel 87 i arbetsordningen)


Förfarande : 2013/0081(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0377/2013
Ingivna texter :
A7-0377/2013
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete (omarbetning)

(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet,

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 79.2 a och b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0080/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det motiverade yttrande från det grekiska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 18 september 2013[1]

–   med beaktande av att Regionkommittén har hörts,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter[2]

–   med beaktande av skrivelsen av den 20 september 2013 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för rättsliga frågor (A7‑0377/2013), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Detta direktiv bör tillfredsställa det behov som konstaterats i rapporterna om genomförandet av de två direktiven, dvs. att åtgärda de konstaterade bristerna och inrätta en sammanhängande rättslig ram för olika grupper som kommer till Europeiska unionen från tredjeländer. Det bör därför förenkla och effektivisera de befintliga bestämmelserna för de olika grupperna i ett enda instrument. Trots skillnaderna mellan de grupper som omfattas av detta direktiv har de också ett antal gemensamma kännetecken som gör det möjligt att reglera vad som ska gälla för dem genom en gemensam rättslig ram på unionsnivå.

(2) Detta direktiv bör tillfredsställa det behov som konstaterats i rapporterna om genomförandet av de två direktiven, dvs. att åtgärda de konstaterade bristerna, garantera insyn och rättssäkerhet och inrätta en sammanhängande rättslig ram för olika grupper som kommer till Europeiska unionen från tredjeländer. Det bör därför förenkla och effektivisera de befintliga bestämmelserna för de olika grupperna i ett enda instrument. Trots skillnaderna mellan de grupper som omfattas av detta direktiv har de också ett antal gemensamma kännetecken som gör det möjligt att reglera vad som ska gälla för dem genom en gemensam rättslig ram på unionsnivå.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Detta direktiv bör också syfta till att främja direkta personkontakter och rörlighet, som är viktiga inslag i unionens utrikespolitik, främst när det gäller de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken samt unionens strategiska partner. Det bör möjliggöra ett bättre bidrag till den övergripande strategin för migration och rörlighet och dess partnerskap för rörlighet som utgör en konkret ram för dialog och samarbete mellan medlemsstaterna och tredjeländer, också när det gäller att underlätta och organisera laglig migration.

(6) Detta direktiv bör också syfta till att främja direkta personkontakter och rörlighet, som är viktiga inslag i unionens utrikespolitik, främst när det gäller de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken samt unionens strategiska partner. Det bör möjliggöra ett bättre bidrag till den övergripande strategin för migration och rörlighet och dess partnerskap för rörlighet som utgör en konkret ram för dialog och samarbete mellan medlemsstaterna och tredjeländer, också när det gäller att underlätta och organisera reguljär migration.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Migration i de syften som anges i detta direktiv bör främja skapandet och förvärvandet av kunskap och färdigheter. Den är ömsesidigt berikande för de berörda migranterna, deras ursprungsland och värdmedlemsstaten och den bidrar till en ökad förståelse mellan olika kulturer.

(7) Migration i de syften som anges i detta direktiv bör främja skapandet och förvärvandet av kunskap och färdigheter. Den är ömsesidigt berikande för de berörda migranterna, deras ursprungsland och värdmedlemsstaten och den stärker de kulturella banden och berikar den kulturella mångfalden.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Direktivet bör bidra till att unionen får en ställning som en attraktiv plats för forskning och innovation och stärka unionen i den globala konkurrensen om begåvningar. Att öppna upp unionen för tredjelandsmedborgare som kan få rätt till inresa och vistelse i forskningssyfte är också en del av flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen. Det bekräftades också att inrättandet av en öppen arbetsmarknad för unionens forskare och forskare från tredjeländer var ett huvudmål för det europeiska forskningsområdet, som är ett enhetligt område där forskare, vetenskapliga rön och teknik kan röra sig fritt.

(8) Direktivet bör bidra till att unionen får en ställning som en attraktiv plats för forskning och innovation och stärka unionen i den globala konkurrensen om begåvningar. Detta kan leda till en ökning av unionens sammantagna konkurrenskraft och tillväxt samtidigt som man skapar nya arbetstillfällen som i högre grad bidrar till BNP. Att öppna upp unionen för tredjelandsmedborgare som kan få rätt till inresa och vistelse i forskningssyfte är också en del av flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen. Det bekräftades också att inrättandet av en öppen arbetsmarknad för unionens forskare och forskare från tredjeländer var ett huvudmål för det europeiska forskningsområdet, som är ett enhetligt område där forskare, vetenskapliga rön och teknik kan röra sig fritt.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att öka unionens attraktionskraft bland forskare som är tredjelandsmedborgare bör forskarnas familjemedlemmar, i enlighet med definitionen i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening, beviljas inresa och vistelse tillsammans med dem. De bör omfattas av bestämmelserna om rörlighet inom unionen och bör även ha tillgång till arbetsmarknaden..

(11) För att öka unionens attraktionskraft bland forskare och studerande som är tredjelandsmedborgare bör forskarnas och de studerandes familjemedlemmar, i enlighet med definitionen i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening, beviljas inresa och vistelse tillsammans med dem. De bör omfattas av bestämmelserna om rörlighet inom unionen och bör även ha tillgång till arbetsmarknaden..

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att verka för att Europa som helhet får en ställning som världsledande expertiscentrum för studier och yrkesutbildning bör man förbättra villkoren för inresa och vistelse för dem som vill komma till unionen för dessa ändamål. Detta ligger i linje med målen för agendan för modernisering av Europas system för högre utbildning, särskilt inom ramen för internationaliseringen av den högre utbildningen i Europa. Tillnärmningen av medlemsstaternas berörda nationella lagstiftning är en del av denna strävan.

(14) För att verka för att Europa som helhet får en ställning som världsledande expertiscentrum för studier och yrkesutbildning bör man förbättra, förenkla och underlätta villkoren för inresa och vistelse för dem som vill komma till unionen för dessa ändamål. Detta ligger i linje med målen för agendan för modernisering av Europas system för högre utbildning, särskilt inom ramen för internationaliseringen av den högre utbildningen i Europa. Tillnärmningen av medlemsstaternas berörda nationella lagstiftning i riktning mot gynnsammare regler för tredjelandsmedborgare är en del av denna strävan.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Den utvidgning och fördjupning av Bolognaprocessen som inleddes genom Bolognaförklaringen har lett till en allt större konvergens mellan systemen för högre utbildning i de deltagande länderna, men även i andra länder. Orsaken är att de nationella myndigheterna har stött de studerandes och den akademiska personalens rörlighet och att läroanstalterna för högre utbildning har integrerat rörligheten i sina kursplaner. Detta måste avspeglas genom förbättrade bestämmelser om studerandes rörlighet inom unionen. Ett av målen med Bolognaförklaringen är att göra den högre utbildningen i Europa mer attraktiv och konkurrenskraftig. Bolognaprocessen har lett till inrättandet av det europeiska området för högre utbildning. Rationaliseringen av sektorn för högre utbildning i Europa har gjort det attraktivare för studerande som är tredjelandsmedborgare att studera i Europa.

(15) Den utvidgning och fördjupning av Bolognaprocessen som inleddes genom Bolognaförklaringen har lett till en allt större konvergens mellan systemen för högre utbildning i de deltagande länderna, men även i andra länder. Orsaken är att de nationella myndigheterna har stött de studerandes och den akademiska personalens rörlighet och att läroanstalterna för högre utbildning har integrerat rörligheten i sina kursplaner. Detta måste avspeglas genom förbättrade bestämmelser om studerandes rörlighet inom unionen. Ett av målen med Bolognaförklaringen är att göra den högre utbildningen i Europa mer attraktiv och konkurrenskraftig. Bolognaprocessen har lett till inrättandet av det europeiska området för högre utbildning. Rationaliseringen av sektorn för högre utbildning i Europa har gjort det attraktivare för studerande som är tredjelandsmedborgare att studera i Europa. Deltagandet av många tredjeländer i Bolognaprocessen och unionsprogrammen för studerandes rörlighet kräver harmoniserade och förenklade bestämmelser om rörlighet för medborgare i dessa länder.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) När de allmänna villkoren för inresa och vistelse är uppfyllda ska medlemsstaterna inom angivna tidsfrister utfärda ett tillstånd, dvs. en visering för längre vistelse och/eller ett uppehållstillstånd. Om en medlemsstat utfärdar uppehållstillstånd endast på sitt territorium och alla villkor i detta direktiv för inresa och vistelse är uppfyllda bör medlemsstaten bevilja den berörda tredjelandsmedborgaren de begärda viseringarna.

(22) När de allmänna villkoren för inresa och vistelse är uppfyllda ska medlemsstaterna inom angivna tidsfrister utfärda ett tillstånd, dvs. en visering för längre vistelse och/eller ett uppehållstillstånd, som inte bör förhindras eller upphävas genom ytterligare krav. Om en medlemsstat utfärdar uppehållstillstånd endast på sitt territorium och alla villkor i detta direktiv för inresa och vistelse är uppfyllda bör medlemsstaten bevilja den berörda tredjelandsmedborgaren de begärda viseringarna.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna får ta ut en avgift av sökanden för handläggningen av ansökan om tillstånd. Avgiften bör vara proportionell mot vistelsens ändamål.

(25) Medlemsstaterna bör överväga att avstå från avgifter för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för de syften som anges i detta direktiv. Om medlemsstaterna kräver att tredjelandsmedborgare betalar avgifter bör de vara proportionella mot vistelsens ändamål och inte utgöra ett hinder för direktivets mål.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Inresa och vistelse får vägras på vederbörligen motiverade grunder. Framför allt kan inresa och vistelse vägras om en medlemsstat enligt en bedömning som grundar sig på fakta i ett enskilt fall anser den berörda tredjelandsmedborgaren vara ett potentiellt hot mot allmän ordning , allmän säkerhet eller folkhälsan .

(28) Inresa och vistelse får vägras på vederbörligen motiverade grunder. Framför allt kan inresa och vistelse vägras om en medlemsstat enligt en bedömning som grundar sig på fakta i ett enskilt fall anser den berörda tredjelandsmedborgaren vara ett potentiellt hot mot allmän ordning eller allmän säkerhet.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) De nationella myndigheterna bör underrätta tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och vistelse i medlemsstaterna enligt detta direktiv om det beslut som fattas i fråga om ansökan. Detta bör ske skriftligen så snart som möjligt och senast inom 60 dagar, eller så snart som möjligt och senast inom 30 dagar när det gäller forskare och studerande som omfattas av unionsprogram med rörlighetsåtgärder, räknat från ansökningsdagen.

(30) De nationella myndigheterna bör underrätta tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och vistelse i medlemsstaterna enligt detta direktiv om det beslut som fattas i fråga om ansökan. Detta bör ske skriftligen så snart som möjligt och senast inom 30 dagar, räknat från ansökningsdagen Medlemsstaterna bör så snart som möjligt informera sökanden om alla ytterligare uppgifter de behöver för att handlägga ansökan. Om det enligt nationell lagstiftning är möjligt att överklaga ett negativt beslut inför en administrativ myndighet bör de nationella myndigheterna informera sökanden om beslutet inom 30 dagar, räknat från den dag då överklagandet lämnades in.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) Unionens invandringsbestämmelser och unionsprogram med rörlighetsåtgärder bör i större utsträckning komplettera varandra. Forskare och studerande som är tredjelandsmedborgare och som omfattas av sådana unionsprogram bör ha rätt att flytta till de avsedda medlemsstaterna på grundval av det tillstånd som den första medlemsstaten har beviljat, så länge som den fullständiga förteckningen över dessa medlemsstater är känd före inresan i unionen. Ett sådant tillstånd bör göra det möjligt för dem att utnyttja sin rörlighet utan att behöva tillhandahålla ytterligare information eller genomgå något annat ansökningsförfarande. Medlemsstaterna uppmuntras att underlätta rörligheten inom unionen för volontärer som är tredjelandsmedborgare i de fall som volontärprogrammen omfattar mer än en medlemsstat.

(32) Unionens invandringsbestämmelser och unionsprogram med rörlighetsåtgärder bör i större utsträckning komplettera varandra. Forskare, studerande, volontärer och praktikanter som är tredjelandsmedborgare bör ha rätt att flytta till olika medlemsstater på grundval av det tillstånd som den första medlemsstaten har beviljat. Ett sådant tillstånd bör göra det möjligt för dem att utnyttja sin rörlighet utan att behöva tillhandahålla ytterligare information eller genomgå något annat ansökningsförfarande.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) För att tredjelandsmedborgare som studerar bättre ska kunna täcka en del av kostnaderna för sina studier bör de ges ökat tillträde till arbetsmarknaden enligt villkoren i detta direktiv , vilket innebär minst 20 timmar per vecka . Principen om att de studerande ska ha tillträde till arbetsmarknaden bör vara en allmän regel. I undantagsfall bör dock medlemsstaten kunna beakta läget på den nationella arbetsmarknaden , även om detta inte får leda till en risk att rätten till arbete helt upphävs .

(33) För att tredjelandsmedborgare som studerar bättre ska kunna täcka en del av kostnaderna för sina studier bör de ges fullständigt tillträde till arbetsmarknaden enligt villkoren i detta direktiv. Principen om att de studerande ska ha tillträde till arbetsmarknaden bör tillämpas som en allmän regel.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) Som en del i strävan efter att trygga en högkvalificerad arbetskraft för framtiden bör medlemsstaterna göra det möjligt för studerande som tar sin examen i unionen att stanna kvar på deras territorium för att söka efter arbetsmöjligheter eller etablera ett företag under tolv månader efter det att giltighetstiden för det ursprungliga tillståndet har löpt ut. Medlemsstaterna bör också göra det möjligt för forskare att göra på samma sätt när de har slutfört sitt forskningsprojekt i enlighet med mottagningsavtalet. Detta bör inte innebära en automatisk rätt till tillträde till arbetsmarknaden eller till att starta ett företag. De studerande eller forskarna kan ombes att lämna bevisning i enlighet med artikel 24.

(34) Som en del i strävan efter att trygga en högkvalificerad arbetskraft för framtiden och respektera och värdesätta det arbete som utförs av och det allmänna bidraget från studerande som tar sin examen i unionen bör medlemsstaterna tillåta dessa studerande att stanna kvar på deras territorium för att söka efter arbetsmöjligheter eller etablera ett företag under tolv månader efter det att giltighetstiden för det ursprungliga tillståndet har löpt ut. Medlemsstaterna bör också göra det möjligt för forskare att göra på samma sätt när de har slutfört sitt forskningsprojekt i enlighet med mottagningsavtalet. Detta bör inte innebära en automatisk rätt till tillträde till arbetsmarknaden eller till att starta ett företag. De studerande eller forskarna kan ombes att lämna bevisning i enlighet med artikel 24.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) För att göra unionen mer attraktiv för forskare, studerande, elever, praktikanter, volontärer och au pairer som är tredjelandsmedborgare är det viktigt att se till att de behandlas rättvist i enlighet med artikel 79 i fördraget. Dessa grupper har rätt till samma behandling som värdlandets medborgare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat. Mer förmånliga rättigheter att behandlas på samma sätt som medborgare i värdmedlemsstaten när det gäller grenar av den sociala tryggheten i enlighet med definitionen i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen bör bibehållas för forskare som är tredjelandsmedborgare, utöver rättigheterna enligt direktiv 2011/98/EU. Enligt det sistnämnda direktivet kan nu medlemsstaterna begränsa likabehandlingen när det gäller grenar av den sociala tryggheten, inbegripet familjeförmåner, och denna begränsningsmöjlighet kan påverka forskare. Dessutom bör elever, volontärer, oavlönade praktikanter och au pairer, oberoende av om unionslagstiftningen eller värdlandets nationella lagstiftning ger dem tillträde till arbetsmarknaden, få samma behandling som värdmedlemsstatens medborgare när det gäller tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster.

(36) För att göra unionen mer attraktiv för forskare, studerande, elever, praktikanter, volontärer och au pairer som är tredjelandsmedborgare är det viktigt att se till att de behandlas rättvist i enlighet med artikel 79 i fördraget. Dessa grupper har rätt till samma behandling som värdlandets medborgare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat. Mer förmånliga rättigheter att behandlas på samma sätt som medborgare i värdmedlemsstaten när det gäller grenar av den sociala tryggheten i enlighet med definitionen i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen bör bibehållas för forskare som är tredjelandsmedborgare, utöver rättigheterna enligt direktiv 2011/98/EU. Enligt det sistnämnda direktivet kan nu medlemsstaterna begränsa likabehandlingen när det gäller grenar av den sociala tryggheten, inbegripet familjeförmåner, och denna begränsningsmöjlighet kan påverka forskare. Dessutom bör studerande, elever, volontärer, oavlönade praktikanter och au pairer, oberoende av om unionslagstiftningen eller värdlandets nationella lagstiftning ger dem tillträde till arbetsmarknaden, få samma behandling som värdmedlemsstatens medborgare när det gäller tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a) Medlemsstaterna har en skyldighet att informera tredjelandsmedborgare om de regler som gäller i deras fall för att säkra insyn och rättssäkerhet och därmed uppmuntra dem att komma till unionen. All information som är relevant för förfarandet, inklusive allmän dokumentation om studier, utbytes- eller forskningsprogram men även specifik information om sökandes rättigheter och skyldigheter, bör därför lämnas på ett sätt som är lättillgängligt och lättbegripligt för tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga) tillhandahållare av volontärarbete: en organisation som ansvarar för det volontärprogram som tredjelandsmedborgaren deltar i; sådana organisationer och grupper är oberoende och självstyrande som andra icke vinstdrivande enheter; de verkar i det offentliga livet och deras verksamhet syftar åtminstone delvis till att företräda allmänhetens intresse1,

 

__________________

 

1Kommissionens meddelande om föreningar och stiftelser i Europa, COM(1997)0241.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) volontärprogram: ett program för konkret solidaritetsverksamhet som bygger på ett av medlemsstaten eller unionen erkänt program med allmännyttiga mål,

h) volontärprogram: ett program för konkret solidaritetsverksamhet som bygger på ett av medlemsstaten eller unionen erkänt program med allmännyttiga mål för ett ideellt syfte,

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) au pair: en tredjelandsmedborgare som tillfälligt tas emot av en familj på en medlemsstats territorium i utbyte mot lätt hushållsarbete och barnomsorg där syftet är att personen i fråga ska förbättra sina språkkunskaper och sin kunskap om värdlandet,

i) au pair: en tredjelandsmedborgare som tillfälligt tas emot av en familj på en medlemsstats territorium där syftet är att personen i fråga ska förbättra sina språkkunskaper och sin kunskap om värdlandet i utbyte mot lätt hushållsarbete och barnomsorg,

Motivering

I definitionen av au pair ska målet att förbättra språkkunskaper och kunskap om värdlandet anges som huvudaspekt.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led la (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

la) värdenhet: läroanstalt, forskningsorganisation, företag, yrkesutbildningsanstalt, organisation med ansvar för elevutbyten eller organisation med ansvar för det volontärprogram som tredjelandsmedborgaren deltar i, oavsett rättslig form, som har inrättats i enlighet med nationell lagstiftning på en medlemsstats territorium,

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led lb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

lb) värdfamilj: familj som tillfälligt tar emot au pairen och låter honom eller henne delta i familjens dagliga liv på en medlemsstats territorium på grundval av ett avtal som ingåtts mellan värdfamiljen och au pairen,

Motivering

Det saknas en definition av värdfamilj i förslaget

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

n) anställning: verksamhet som omfattar alla slag av arbete som regleras av nationell lagstiftning eller etablerad praxis för och under ledning och kontroll av en arbetsgivare,

n) anställning: verksamhet som omfattar en form av arbete som regleras av nationell lagstiftning, tillämpliga kollektivavtal eller etablerad praxis för och under ledning och kontroll av en arbetsgivare,

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led na (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

na) arbetsgivare: varje fysisk person eller rättssubjekt, för eller under vars eller vilkas ledning och/eller kontroll anställning sker,

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led nb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

nb) familjemedlemmar: tredjelandsmedborgare enligt definitionen i artikel 4 i direktiv 2003/86/EG.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas rätt att anta eller behålla bestämmelser som är förmånligare för de personer som omfattas av direktivet med avseende på artiklarna 21, 22, 23, 24, 25 och 29, särskilt i samband med partnerskap för rörlighet .

2. Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas rätt att anta eller behålla bestämmelser som är förmånligare för de personer som omfattas av direktivet med avseende på artiklarna 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 och 34, särskilt i samband med partnerskap för rörlighet .

Motivering

Medlemsstaternas bör ha rätt att anta eller behålla bestämmelser som är förmånligare med avseende på alla artiklar i direktivet, med undantag för artiklar som avser de allmänna och särskilda villkoren, för att undvika icke harmoniserade villkor i EU.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Sökanden får inte betraktas som ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet och folkhälsa.

d) Sökanden får inte utgöra ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet och folkhälsa.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Sökanden ska förete de bevis som medlemsstaten kräver på att han eller hon under vistelsen kommer att ha tillräckliga tillgångar för att bekosta sitt uppehälle, sin yrkesutbildning och sin återresa, vilket dock inte får påverka medlemsstaternas möjlighet att göra en enskild prövning av varje individuellt fall.

f) Sökanden ska förete de bevis som medlemsstaten kräver på att han eller hon under vistelsen kommer att ha tillräckliga tillgångar för att bekosta sitt uppehälle, sin yrkesutbildning och sin återresa, vilket dock inte får påverka medlemsstaternas möjlighet att göra en enskild prövning av varje individuellt fall. Sådana bevis ska inte krävas om den berörda tredjelandsmedborgaren har erhållit ett bidrag eller stipendium, om han eller hon har erhållit löfte om stöd från en värdfamilj eller ett fast erbjudande om arbete eller om en organisation som anordnar elevutbyten eller ett volontärprogram förklarar sig ta ansvar för elevens eller volontärens uppehälle under hela vistelsen i den aktuella medlemsstaten.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får, i enlighet med sin nationella lagstiftning, godta en ansökan som lämnats in när den berörda tredjelandsmedborgaren redan befinner sig på deras territorium.

5. Medlemsstaterna ska, i enlighet med sin nationella lagstiftning, granska en ansökan som lämnats in när den berörda tredjelandsmedborgaren redan befinner sig på deras territorium.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får begränsa inresa och vistelse för elever som deltar i ett utbytesprogram till medborgare i de tredjeländer som erbjuder medlemsstatens medborgare motsvarande möjligheter.

utgår

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda villkor för praktikanter

Särskilda villkor för oavlönade och avlönade praktikanter

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Praktikanten ska ha undertecknat ett utbildningsavtal, som i förekommande fall har godkänts av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet enligt medlemsstatens lagstiftning eller administrativa praxis, avseende en praktik vid ett offentligt eller privat företag eller vid en offentlig eller privat läroanstalt för yrkesutbildning, som har erkänts av en medlemsstat enligt dess lagstiftning eller administrativa praxis.

(a) Praktikanten ska förete bevis på att han eller hon har undertecknat ett utbildningsavtal eller anställningsavtal, som i förekommande fall har godkänts av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet enligt medlemsstatens lagstiftning eller administrativa praxis, avseende en praktik vid ett offentligt eller privat företag eller vid en offentlig eller privat läroanstalt för yrkesutbildning, som har erkänts av en medlemsstat enligt dess lagstiftning eller administrativa praxis.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Praktikanten ska, om medlemsstaten så kräver, bevisa att han eller hon har relevant tidigare utbildning eller kvalifikationer eller yrkeserfarenhet så att han eller hon kan dra nytta av yrkespraktiken.

utgår

Motivering

Det verkar överdrivet att kräva att praktikanten bevisar att han eller hon har sådana kvalifikationer eftersom själva syftet med praktiktjänstgöringen är att få den nödvändiga yrkeserfarenheten och man bör inte kräva detta som ett förhandsvillkor för praktiktjänstgöring.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 13 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Volontären ska uppvisa ett avtal med den organisation i den berörda medlemsstaten som ansvarar för det volontärprogram som han eller hon deltar i, med en beskrivning av arbetsuppgifter, den vägledning volontären kommer att få under utförandet av arbetsuppgifterna, arbetstider, de tillgångar som avsatts för att täcka hans eller hennes resa, kost, logi och fickpengar under hela vistelsen och, i förekommande fall, den utbildning han eller hon kommer att följa för att kunna utföra uppgifterna.

a) Volontären ska uppvisa ett avtal med den organisation i den berörda medlemsstaten som ansvarar för det volontärprogram eller projekt som han eller hon deltar i, med en beskrivning av volontärprojektets namn och syfte, start- och slutdatum för volontärprojektet, arbetsuppgifter, den vägledning volontären kommer att få under utförandet av arbetsuppgifterna, arbetstider, de tillgångar som avsatts för att täcka hans eller hennes resa, kost, logi och fickpengar under hela vistelsen och, i förekommande fall, den utbildning han eller hon kommer att följa för att kunna utföra uppgifterna.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 14 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Au pairen ska förete bevis på att värdfamiljen påtar sig det fulla ansvaret för honom eller henne under hela vistelsen på den berörda medlemsstatens territorium, särskilt när det gäller uppehälle, logi, hälso- och sjukvård, mödraskap och olycksrisker.

b) Au pairen ska förete bevis på att värdfamiljen påtar sig det fulla ansvaret för honom eller henne under hela vistelsen på den berörda medlemsstatens territorium, särskilt när det gäller uppehälle, logi, hälso- och sjukvård och olycksrisker.

Motivering

Det verkar vara överdrivet att kräva att en au pair tillhandahåller extra separat bevis på att värdfamiljen kommer att täcka kostnaderna i samband med mödraskap.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 14 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Au pairen ska uppvisa ett avtal med värdfamiljen som fastställer hans eller hennes rättigheter och skyldigheter, inbegripet specifikationer om de fickpengar som han eller hon ska motta och lämpliga arrangemang som gör det möjligt för honom eller henne att följa kurser, samt deltagande i familjens dagliga sysslor.

c) Au pairen ska uppvisa ett avtal med värdfamiljen som fastställer hans eller hennes rättigheter och skyldigheter, inbegripet specifikationer om de fickpengar som han eller hon ska motta och lämpliga arrangemang för den tid som ska ägnas åt deltagande i familjens dagliga sysslor. I avtalet ska det högsta antalet timmar per dag för utövandet av sådana sysslor anges, inbegripet minst en hel ledig dag per vecka som gör det möjligt för honom eller henne att följa kurser.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Sedan tillstånd och visering beviljats ska värdenheten registreras i ett ackrediteringssystem för att underlätta framtida ansökningsförfaranden.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utfärda ett tillstånd för studerande för minst ett år och ska förlänga det om villkoren i artiklarna 6 och 10 fortsätter att vara uppfyllda. Om studierna planeras pågå under kortare tid än ett år, ska tillståndet utfärdas för en tid som motsvarar studiernas längd.

2. Medlemsstaterna ska utfärda ett tillstånd för studerande för en period på minst ett år eller, om studiernas längd är längre än ett år, för studiernas hela längd, och när så är lämpligt förlänga det om villkoren i artiklarna 6 och 10 fortsätter att vara uppfyllda.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För elever och au pairer ska medlemsstaterna utfärda tillstånd med en giltighetstid på högst ett år.

3. För elever och au pairer ska medlemsstaterna utfärda tillstånd som täcker hela elevutbytesprogrammets längd eller hela löptiden för avtalet mellan värdfamiljen och au pairen, med en giltighetstid på högst ett år.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får ange ytterligare uppgifter om tredjelandsmedborgarens vistelse, t.ex. den fullständiga förteckningen över medlemsstater dit forskaren eller den studerande avser att resa, i pappersformat eller lagra sådana uppgifter på elektronisk väg såsom avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1030/2002 och punkt a 16 i dess bilaga.

Medlemsstaterna får ange ytterligare uppgifter om tredjelandsmedborgarens vistelse, t.ex. den fullständiga förteckningen över medlemsstater dit forskaren eller den studerande har uppgett att han eller hon avser att resa i enlighet med artikel 27.1 a, i pappersformat eller lagra sådana uppgifter på elektronisk väg såsom avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1030/2002 och punkt a 16 i dess bilaga.

Motivering

Tillhandahållandet av förteckningen över de medlemsstater som tredjelandsmedborgaren avser att resa till är ett villkor för beviljande av tillstånd som omfattar hela vistelsen för forskare eller studerande som är tredjelandsmedborgare och som omfattas av unionsprogram med rörlighetsåtgärder, i enlighet med artikel 27.1 a.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skäl för avslag på ansökan

Skäl för avslag på ansökan om tillstånd

1. Medlemsstaterna ska avslå en ansökan i följande fall:

1. Medlemsstaterna ska avslå en ansökan om tillstånd i följande fall:

a) Om de allmänna villkoren i artikel 6 och de relevanta särskilda villkoren i artiklarna 7 och 10–16 inte är uppfyllda.

a) Om de allmänna villkoren i artikel 6 eller de relevanta särskilda villkoren i artiklarna 7 och 10–16 inte är uppfyllda.

b) Om de uppvisade handlingarna har erhållits på falska grunder, förfalskats eller manipulerats.

b) Om de uppvisade handlingarna har erhållits på falska grunder, förfalskats eller manipulerats.

c) Om värdenheten eller läroanstalten har inrättats endast i syfte att underlätta inresa.

 

d) Om värdenheten har drabbats av påföljder för svart arbete och/eller olaglig anställning i enlighet med nationell lagstiftning eller inte uppfyller de rättsliga förpliktelserna i nationell lagstiftning avseende socialförsäkring och/eller beskattning eller har gjort konkursansökan eller i övrigt är insolvent.

 

(e) Om värdfamiljen, eller, om tillämpligt, eventuella förmedlande organ som deltar i anställningen av au pairen har drabbats av påföljder i enlighet med nationell lagstiftning för överträdelse av villkoren och/eller målen för au pair-anställningar och/eller för olaglig anställning.

 

2. Medlemsstaterna får avslå en ansökan om värdenheten förefaller att avsiktligt ha avlägsnat de platser som den försöker fylla genom den nya ansökan inom de tolv månader som omedelbart föregår ansökningsdatumet.

2. Medlemsstaterna får avslå en ansökan om tillstånd i följande fall:

 

a) Om värdenheten har drabbats av påföljder för svart arbete och/eller olaglig anställning i enlighet med nationell lagstiftning eller inte uppfyller de rättsliga förpliktelserna i nationell lagstiftning avseende socialförsäkring och/eller beskattning eller har gjort konkursansökan eller i övrigt är insolvent.

 

b) Om värdfamiljen, eller, om tillämpligt, eventuella förmedlande organ som deltar i anställningen av au pairen har drabbats av påföljder i enlighet med nationell lagstiftning för överträdelse av villkoren och/eller målen för au pair-anställningar och/eller för olaglig anställning.

 

c) Om värdenheten eller läroanstalten har inrättats endast i syfte att underlätta inresa.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skäl för återkallelse av ett tillstånd

Skäl för återkallelse av eller vägran att förnya ett tillstånd

1. Medlemsstaterna ska återkalla ett tillstånd i följande fall:

1. Medlemsstaterna ska återkalla eller får vägra att förnya ett tillstånd i följande fall:

 

a) Om det framgår att innehavaren inte längre uppfyller de allmänna villkoren i artikel 6 eller om de relevanta särskilda villkoren i artiklarna 7, 10–14 eller 16 inte är uppfyllda.

a) Om de uppvisade tillstånden och handlingarna har erhållits på falska grunder, förfalskats eller manipulerats.

b) Om de uppvisade tillstånden och handlingarna har erhållits på falska grunder, förfalskats eller manipulerats.

b) Om tredjelandsmedborgarens vistelse har andra ändamål än de för vilka tillståndet utfärdades.

 

c) Om värdenheten har inrättats endast i syfte att underlätta inresa.

 

 

2. Medlemsstaterna får återkalla eller vägra att förnya ett tillstånd i följande fall:

d) Om värdenheten inte uppfyller de rättsliga förpliktelserna i nationell rätt avseende socialförsäkring och/eller beskattning eller har gjort konkursansökan eller i övrigt är insolvent.

a) Om värdenheten inte uppfyller de rättsliga förpliktelserna i nationell rätt avseende socialförsäkring och/eller beskattning eller har gjort konkursansökan eller i övrigt är insolvent. Om detta inträffar under en studieperiod bör den studerande ges skälig tid att hitta en motsvarande kurs så att studierna kan slutföras.

e) Om värdfamiljen, eller, om tillämpligt, eventuella förmedlande organ som deltar i anställningen av au pairen har drabbats av påföljder i enlighet med nationell lagstiftning för överträdelse av villkoren och/eller målen för au pair-anställningar och/eller för olaglig anställning.

b) Om värdenheten har drabbats av påföljder i enlighet med nationell lagstiftning för svart arbete och/eller olaglig anställning eller inte uppfyller de rättsliga förpliktelserna i nationell lagstiftning avseende socialförsäkring och/eller beskattning eller har gjort konkursansökan eller i övrigt är insolvent.

 

(c) Om värdenheten har inrättats endast i syfte att underlätta inresa.

 

d) Om värdfamiljen, eller, om tillämpligt, eventuella förmedlande organ som deltar i anställningen av au pairen har drabbats av påföljder i enlighet med nationell lagstiftning för överträdelse av villkoren och/eller målen för au pair-anställningar och/eller för olaglig anställning.

 

e) Om tredjelandsmedborgarens vistelse har andra ändamål än de för vilka tillståndet utfärdades.

f) När det gäller studerande, om tidsfristerna enligt artikel 23 för tillträde till ekonomisk verksamhet inte efterlevs eller om den studerande inte gör godtagbara framsteg inom det berörda studieprogrammet i enlighet med nationell lagstiftning eller administrativ praxis.

f) När det gäller studerande, om tidsfristerna enligt artikel 23 för tillträde till ekonomisk verksamhet inte efterlevs.

 

g) När det gäller studerande, om de inte gör godtagbara framsteg inom det berörda studieprogrammet i enlighet med nationell lagstiftning eller administrativ praxis. Den berörda medlemsstaten får återkalla eller vägra att förlänga ett tillstånd på denna basis, men endast genom ett beslut i vilket särskilda skäl anges på grundval av en bedömning som gjorts av läroanstalten, som ska höras om den studerandes framsteg, utom när anstalten inte följer uppmaningen att lämna sin åsikt inom en rimlig tidsperiod.

2. Medlemsstaterna får återkalla ett tillstånd av hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa.

h) Av hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa. Skälen rörande allmän ordning och allmän säkerhet ska grundas enbart på den berörda tredjelandsmedborgarens personliga uppträdande. Skälen rörande folkhälsa ska grundas på en objektiv analys av verkliga risker och ska inte tillämpas på ett diskriminerande sätt i förhållande till den berörda medlemsstatens medborgare.

 

2a. När en medlemsstat återkallar ett tillstånd på grund av ett av skälen i punkt 2 a, b eller c ska tredjelandsmedborgaren ha rätt att stanna på medlemsstatens territorium om han eller hon hittar en annan värdenhet eller värdfamilj för att avsluta sina studier eller forskning eller för något annat syfte för vilket tillståndet beviljats.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 20

utgår

Skäl för vägran att förnya ett tillstånd

 

1. Medlemsstaterna får vägra att förnya ett tillstånd i följande fall:

 

a) Om de uppvisade tillstånden och handlingarna har erhållits på falska grunder, förfalskats eller manipulerats.

 

b) Om det framgår att innehavaren inte längre uppfyller de allmänna villkoren för inresa och vistelse i artikel 6 och de relevanta särskilda villkoren i artiklarna 7, 9 och 10.

 

c) När det gäller studerande, om tidsfristerna enligt artikel 23 för tillträde till ekonomisk verksamhet inte efterlevs eller om den studerande inte gör godtagbara framsteg inom det berörda studieprogrammet i enlighet med nationell lagstiftning eller administrativ praxis.

 

2. Medlemsstaterna får vägra att förnya tillstånd av hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet och folkhälsa.

 

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Med avvikelse från artikel 12.2 b i direktiv 2011/98/EU ska forskare som är tredjelandsmedborgare ha rätt till samma behandling som värdmedlemsstatens medborgare när det gäller grenar av den sociala tryggheten, inbegripet familjeförmåner, i enlighet med definitionen i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

1. Med avvikelse från artikel 12.2 a och b i direktiv 2011/98/EU ska forskare och studerande som är tredjelandsmedborgare ha rätt till samma behandling som värdmedlemsstatens medborgare när det gäller utbildning och yrkesutbildning och grenar av den sociala tryggheten, inbegripet familjeförmåner, i enlighet med definitionen i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Motivering

Undantaget till direktivet om ett kombinerat tillstånd bör utvidgas till att gälla för studerande samt även omfatta utbildning och yrkesutbildning.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Elever, volontärer, oavlönade praktikanter och au pairer ska, oavsett om de har rätt att arbeta enligt unionslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen, ha rätt till likabehandling när det gäller tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster, med undantag för förfaranden för att erhålla bostad enligt nationell lagstiftning.

2. Studerande, elever, volontärer, oavlönade praktikanter och au pairer ska, oavsett om de har rätt att arbeta enligt unionslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen, ha rätt till likabehandling när det gäller tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster, med undantag för förfaranden för att erhålla bostad enligt nationell lagstiftning.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Tredjelandsmedborgare som omfattas av detta direktiv och som har fått tillstånd att resa in och vistas på en viss medlemsstats territorium på grundval av en visering för längre vistelse ska ha rätt till samma behandling som värdmedlemsstatens medborgare när det gäller de rättigheter som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Motivering

Artikel 3.1 b i direktivet om kombinerat tillstånd inkluderar inte uttryckligen tredjelandsmedborgare (till exempel studerande) som kommer till EU med visering. Denna lucka skulle kunna leda till att studerande diskrimineras i förhållande till andra kategorier. För att täppa till luckan bör rättigheterna i artikel 21 uttryckligen utsträckas till att även gälla den kategorin.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid sidan av studierna och under förutsättning att de regler och villkor som gäller för den berörda verksamheten i värdmedlemsstaten iakttas, ska de studerande ha rätt att ta anställning och kan få rätt att bedriva verksamhet som egenföretagare. Läget på arbetsmarknaden i värdmedlemsstaten får beaktas.

1. Vid sidan av studierna och under förutsättning att de regler och villkor som gäller för den berörda verksamheten i värdmedlemsstaten iakttas, ska de studerande ha rätt att ta anställning och kan få rätt att bedriva verksamhet som egenföretagare. Läget på arbetsmarknaden i värdmedlemsstaten får beaktas men inte på ett systematiskt sätt som skulle kunna leda till att studerande utestängs från arbetsmarknaden.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter slutförandet av forskning eller studier i medlemsstaten ska tredjelandsmedborgaren ha rätt att stanna på medlemsstatens territorium i tolv månader för att söka arbete eller etablera ett företag, om villkoren i artikel 6 a och 6 c–f fortfarande är uppfyllda. Under en period på mer än tre månader men mindre än sex månader kan tredjelandsmedborgare ombes att förete bevis på att de fortsätter att söka arbete eller håller på att etablera ett företag. Efter en period på sex månader kan tredjelandsmedborgare dessutom ombes att förete bevis på att de har en faktisk möjlighet att få anställning eller etablera ett företag.

1. Efter slutförandet av forskning eller studier i medlemsstaten ska tredjelandsmedborgaren ha rätt att stanna på medlemsstatens territorium i 18 månader för att söka arbete eller etablera ett företag, om villkoren i artikel 6 a och 6 c–f fortfarande är uppfyllda. Under en period på mer än sex månader men mindre än nio månader kan tredjelandsmedborgare ombes att förete bevis på att de fortsätter att söka arbete eller håller på att etablera ett företag. Efter en period på nio månader kan tredjelandsmedborgare dessutom ombes att förete bevis på att de har en faktisk möjlighet att få anställning eller etablera ett företag.

 

2. Medlemsstaterna ska bevilja tillstånd enligt punkt 1 i denna artikel för den berörda tredjelandsmedborgaren och, i tillämpliga fall, hans/hennes familjemedlemmar i enlighet med nationell lagstiftning, under förutsättning att villkoren i artikel 6 a och 6 c–f är uppfyllda.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Forskares familjemedlemmar

Forskares och studerandes familjemedlemmar

1. Med avvikelse från artiklarna 3.1 och 8 i direktiv 2003/86/EG ska familjeåterförening inte göras beroende av om innehavaren av tillståndet att vistas i landet i forskningssyfte har rimliga utsikter att få ett permanent uppehållstillstånd och av om vederbörande har vistats i landet under en viss minimiperiod.

1. Med avvikelse från artiklarna 3.1 och 8 i direktiv 2003/86/EG ska familjeåterförening inte göras beroende av om innehavaren av tillståndet att vistas i landet i forsknings- eller studiesyfte har rimliga utsikter att få ett permanent uppehållstillstånd och av om vederbörande har vistats i landet under en viss minimiperiod.

2. Med avvikelse från artikel 4.1 sista stycket och artikel 7.2 i direktiv 2003/86/EG får de integrationsvillkor och åtgärder som avses i de bestämmelserna tillämpas först efter det att de berörda personerna har beviljats familjeåterförening.

2. Med avvikelse från artikel 4.1 sista stycket och artikel 7.2 i direktiv 2003/86/EG får de integrationsvillkor och åtgärder som avses i de bestämmelserna tillämpas först efter det att de berörda personerna har beviljats familjeåterförening.

3. Med avvikelse från artikel 5.4 första stycket i direktiv 2003/86/EG ska, om villkoren för familjeåterförening är uppfyllda, tillstånd för familjemedlemmar beviljas, inom 90 dagar från den dag när ansökan lämnades in och inom 60 dagar från dagen för den ursprungliga ansökan för familjemedlemmar till forskare som är tredjelandsmedborgare och som omfattas av de relevanta unionsprogrammen med rörlighetsåtgärder.

3. Med avvikelse från artikel 5.4 första stycket i direktiv 2003/86/EG ska, om villkoren för familjeåterförening är uppfyllda, tillstånd för familjemedlemmar beviljas, inom 90 dagar från den dag när ansökan lämnades in och inom 60 dagar från dagen för den ursprungliga ansökan för familjemedlemmar till forskare och studerande som är tredjelandsmedborgare och som omfattas av de relevanta unionsprogrammen med rörlighetsåtgärder.

4. Med avvikelse från artikel 13.2 och 13.3 i direktiv 2003/86/EG ska familjemedlemmars tillstånd ha samma giltighetstid som det tillstånd som beviljas till forskaren, om det är möjligt med hänsyn till giltighetstiden för deras resehandlingar.

4. Med avvikelse från artikel 13.2 och 13.3 i direktiv 2003/86/EG ska familjemedlemmars tillstånd ha samma giltighetstid som det tillstånd som beviljas till forskaren eller den studerande, om det är möjligt med hänsyn till giltighetstiden för deras resehandlingar.

5. Med avvikelse från artikel 14.2 andra meningen i direktiv 2003/86/EG ska medlemsstaterna inte tillämpa någon tidsfrist med avseende på tillträde till arbetsmarknaden.

5. Med avvikelse från artikel 14.2 andra meningen i direktiv 2003/86/EG ska medlemsstaterna inte tillämpa någon tidsfrist med avseende på tillträde till arbetsmarknaden.

Motivering

Bestämmelserna om familjeåterförening avseende forskare bör utvidgas till att gälla för studerande.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rätt till rörlighet mellan medlemsstaterna för forskare, studerande och avlönade praktikanter

Rätt till rörlighet mellan medlemsstaterna för forskare, studerande, volontärer och praktikanter

1. En tredjelandsmedborgare som i enlighet med detta direktiv har beviljats rätt till inresa och vistelse som forskare får också utföra en del av sin forskning i en annan medlemsstat enligt de villkor som fastställs i denna artikel.

1. En tredjelandsmedborgare som i enlighet med detta direktiv har beviljats rätt till inresa och vistelse som forskare får också utföra en del av sin forskning i en annan medlemsstat enligt de villkor som fastställs i denna artikel.

Om forskaren vistas högst sex månader i en annan medlemsstat, får forskningen utföras på grundval av det mottagningsavtal som har ingåtts i den första medlemsstaten, förutsatt att han eller hon har tillräckliga medel i den andra medlemsstaten och att han eller hon inte anses utgöra ett hot mot allmän ordning och säkerhet eller mot folkhälsan i den andra medlemsstaten.

Om forskaren vistas högst sex månader i en annan medlemsstat, får forskningen utföras på grundval av det mottagningsavtal som har ingåtts i den första medlemsstaten, förutsatt att han eller hon har tillräckliga medel i den andra medlemsstaten och att han eller hon inte anses utgöra ett hot mot allmän ordning och säkerhet eller mot folkhälsan i den andra medlemsstaten.

Om forskaren vistas längre än sex månader i en annan medlemsstat får medlemsstaterna begära ett nytt mottagningsavtal för forskning i den medlemsstaten. Om medlemsstaten kräver ett tillstånd för att forskaren ska få utnyttja sin rörlighet ska sådana tillstånd beviljas i enlighet med de förfarandegarantier som anges i artikel 30. Medlemsstaterna får inte kräva att forskare lämnar territoriet för att lämna in ansökningar om tillstånd.

Om forskaren vistas längre än sex månader i en annan medlemsstat får medlemsstaterna begära ett nytt mottagningsavtal för forskning i den medlemsstaten. Om medlemsstaten kräver ett tillstånd för att forskaren ska få utnyttja sin rörlighet ska sådana tillstånd beviljas i enlighet med de förfarandegarantier som anges i artikel 29. Medlemsstaterna får inte kräva att forskare lämnar territoriet för att lämna in ansökningar om tillstånd

2. För perioder som överstiger tre månader, men inte sex månader, ska en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa och vistelse som studerande eller avlönad praktikant enligt detta direktiv ha rätt att genomföra en del av sina studier eller sin praktik i en annan medlemsstat under förutsättning att han eller hon, före sin överföring till den medlemsstaten, har lämnat in följande till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten:

2. För perioder som överstiger tre månader, men inte sex månader, ska en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa och vistelse som studerande, volontär eller praktikant enligt detta direktiv ha rätt att genomföra en del av sina studier, sin praktik eller sitt volontärarbete i en annan medlemsstat under förutsättning att han eller hon, före sin överföring till den medlemsstaten, har lämnat in följande till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten:

a) En giltig resehandling.

a) En giltig resehandling.

b) Bevis på sjukförsäkring som täcker alla risker som medborgare i den berörda medlemsstaten i normala fall får täckta.

b) Bevis på sjukförsäkring som täcker alla risker som medborgare i den berörda medlemsstaten i normala fall får täckta.

c) Bevis på att han eller hon är antagen vid en läroanstalt för högre utbildning eller en värdenhet för yrkesutbildning.

c) Bevis på att han eller hon är antagen vid en läroanstalt för högre utbildning eller en värdenhet för yrkesutbildning eller volontärarbete.

d) Bevis på att han eller hon under vistelsen kommer att ha tillräckliga tillgångar för att bekosta sitt uppehälle, sina studier och sin återresa.

d) Bevis på att han eller hon under vistelsen kommer att ha tillräckliga tillgångar för att bekosta sitt uppehälle, sina studier och sin återresa.

3. När det gäller studerandes och praktikanters rörlighet från den första medlemsstaten till en andra medlemsstat ska myndigheterna i den andra medlemsstaten informera myndigheterna i den första medlemsstaten om sitt beslut. Samarbetsförfarandena i artikel 32 ska tillämpas.

3. När det gäller studerandes, volontärers och praktikanters rörlighet från den första medlemsstaten till en andra medlemsstat ska myndigheterna i den andra medlemsstaten informera myndigheterna i den första medlemsstaten om sitt beslut. Samarbetsförfarandena i artikel 32 ska tillämpas.

4. För tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa och vistelse som studerande får överföringar till en andra medlemsstat som överstiger sex månader beviljas på samma villkor som tillämpas för rörlighet under en period som är längre än tre månader men kortare än sex månader. Om medlemsstaterna kräver en ny ansökan om tillstånd för att utnyttja rörlighet under perioder som överstiger sex månader ska sådana tillstånd beviljas i enlighet med artikel 29.

4. För tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa och vistelse som studerande får överföringar till en andra medlemsstat som överstiger sex månader beviljas på samma villkor som tillämpas för rörlighet under en period som är längre än tre månader men kortare än sex månader. Om medlemsstaterna kräver en ny ansökan om tillstånd för att utnyttja rörlighet under perioder som överstiger sex månader ska sådana tillstånd beviljas i enlighet med artikel 29.

5. Medlemsstaterna ska inte kräva att de studerande ska lämna territoriet för att få lämna in ansökningar om tillstånd för rörlighet mellan medlemsstaterna.

5. Medlemsstaterna ska inte kräva att de studerande, volontärerna eller praktikanterna ska lämna territoriet för att få lämna in ansökningar om tillstånd för rörlighet mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rättigheter för forskare och studerande som omfattas av unionsprogram med rörlighetsåtgärder

Rättigheter för forskare, volontärer, oavlönade och avlönade praktikanter och studerande som omfattas av unionsprogram med rörlighetsåtgärder

1. Tredjelandsmedborgare, som har beviljats inresa och vistelse som forskare eller studerande enligt detta direktiv och som omfattas av unionsprogram med rörlighetsåtgärder, ska av medlemsstaterna beviljas tillstånd som omfattar hela vistelsen i de berörda medlemsstaterna om

1. Tredjelandsmedborgare, som har beviljats inresa och vistelse som forskare, volontärer, oavlönade eller avlönade praktikanter eller studerande enligt detta direktiv och som omfattas av unionsprogram med rörlighetsåtgärder, ska av medlemsstaterna beviljas tillstånd som omfattar hela vistelsen i de berörda medlemsstaterna om

a) den fullständiga förteckningen över de medlemsstater som forskaren eller den studerande avser att besöka är känd före inresan i den första medlemsstaten, eller

a) den fullständiga förteckningen över de medlemsstater som forskaren, volontären, oavlönade eller avlönade praktikanten eller den studerande har uppgett att han eller hon avser att besöka är känd före inresan i den första medlemsstaten, eller

b) när det gäller studerande, den sökande kan förete bevis på att han eller hon är antagen vid den berörda läroanstalten för högre utbildning för att följa ett studieprogram.

b) när det gäller studerande, den sökande kan förete bevis på att han eller hon är antagen vid den berörda läroanstalten för att följa ett studieprogram.

 

ba) när det gäller volontärer, den sökande kan förete bevis på att han eller hon är antagen av den relevanta tillhandahållaren av volontärarbete eller det relevanta volontärprogrammet, såsom Europeiska volontärtjänsten.

 

bb) när det gäller praktikanter, den sökande kan förete bevis på att han eller hon är antagen av den berörda värdenheten.

2. Tillståndet ska beviljas av den första medlemsstat som forskaren eller den studerande vistas i.

2. Tillståndet ska beviljas av den första medlemsstat som forskaren, volontären, den oavlönade eller avlönade praktikanten eller den studerande vistas i.

3. Om den fullständiga förteckningen över medlemsstater inte är känd före inresan i den första medlemsstaten

3. Om den fullständiga förteckningen över medlemsstater inte är känd före inresan i den första medlemsstaten

a) ska, när det gäller forskare, villkoren i artikel 26 för vistelser i en annan medlemsstat under perioder upp till sex månader tillämpas, eller

a) ska, när det gäller forskare, villkoren i artikel 26 för vistelser i en annan medlemsstat under perioder upp till sex månader tillämpas, eller

b) ska, när det gäller studerande, villkoren i artikel 26 för vistelser i en annan medlemsstat under perioder mellan tre och sex månader tillämpas.

b) ska, när det gäller studerande, oavlönade eller avlönade praktikanter och volontärer, villkoren i artikel 26 för vistelser i en annan medlemsstat under perioder mellan tre och sex månader tillämpas.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en forskare flyttar till en andra medlemsstat i enlighet med artiklarna 26 och 27 och familjen vid den tidpunkten redan var bildad i den första medlemsstaten, ska vederbörandes familjemedlemmar ges tillstånd att följa med eller ansluta till honom eller henne.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) har stabila och regelbundna medel för sin egen och sina familjemedlemmars försörjning, utan att utnyttja det sociala trygghetssystemet i den berörda medlemsstaten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska besluta om den fullständiga ansökan om tillstånd och ska delge den sökande skriftligen, i enlighet med delgivningsförfarandena i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, så snart som möjligt och senast inom 60 dagar från den dag när ansökan lämnades in, och inom 30 dagar när det gäller forskare och studerande som är tredjelandsmedborgare och som omfattas av unionsprogram som inbegriper rörlighetsåtgärder.

1. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska besluta om den fullständiga ansökan om tillstånd och ska delge den sökande skriftligen, i enlighet med delgivningsförfarandena i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag när ansökan lämnades in. Om det enligt nationell lagstiftning är möjligt att överklaga inför en administrativ myndighet ska medlemsstaternas nationella myndigheter fatta beslut om överklagandet inom högst 30 dagar, räknat från den dag då överklagandet lämnades in.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om de upplysningar som lagts fram till stöd för ansökan är otillräckliga ska de behöriga myndigheterna underrätta sökanden om vilka kompletterande upplysningar som krävs och ange en rimlig tidsfrist för att komplettera ansökan. Den tidsfrist som anges i punkt 1 ska upphöra att löpa fram till dess att myndigheterna har mottagit de ytterligare uppgifter som krävs.

2. Om de upplysningar som lagts fram till stöd för ansökan är otillräckliga ska de behöriga myndigheterna underrätta sökanden om vilka kompletterande upplysningar som krävs och, när ansökan registreras, ange en rimlig tidsfrist för att komplettera ansökan. Den tidsfrist som anges i punkt 1 ska upphöra att löpa fram till dess att myndigheterna har mottagit de ytterligare uppgifter som krävs.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Alla beslut om avslag på en ansökan om tillstånd ska delges den berörda tredjelandsmedborgaren i enlighet med delgivningsförfarandena enligt tillämplig nationell lagstiftning. I delgivningen ska anges vilka eventuella prövningsförfaranden som föreligger, den nationella domstol eller myndighet till vilken den berörda personen får överklaga och tidsfristerna för rättsliga åtgärder.

3. Alla beslut om vägran att bevilja tillstånd ska delges den berörda tredjelandsmedborgaren i enlighet med delgivningsförfarandena enligt tillämplig nationell lagstiftning. I delgivningen ska anges vilka eventuella prövningsförfaranden som föreligger, den nationella domstol eller myndighet till vilken den berörda personen får överklaga och tidsfristerna för rättsliga åtgärder samt all relevant praktisk information som underlättar utövandet av tredjelandsmedborgarens rättigheter.

Motivering

Tekniskt ändringsförslag för att uppnå överensstämmelse med kapitel IV och med andra instrument, såsom direktiven om företagsintern överföring av personal och om säsongsarbetare.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om en ansökan avslås eller ett tillstånd som har utfärdats enligt detta direktiv återkallas ska den berörda personen ha rätt till rättslig prövning inför den berörda medlemsstatens myndigheter.

4. Om en ansökan om tillstånd avslås eller ett tillstånd som har utfärdats enligt detta direktiv återkallas ska den berörda personen ha rätt till rättslig prövning inför den berörda medlemsstatens myndigheter.

Motivering

Tekniskt ändringsförslag för att uppnå överensstämmelse med kapitel IV och med andra instrument, såsom direktiven om företagsintern överföring av personal och om säsongsarbetare.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29a

 

Påskyndat förfarande för utfärdande av uppehållstillstånd eller viseringar för studerande, elever och forskare

 

Ett avtal om inrättande av ett påskyndat förfarande, enligt vilket uppehållstillstånd eller viseringar utfärdas i den berörda tredjelandsmedborgarens namn, kan ingås mellan den myndighet i en medlemsstat som är ansvarig för inresa och vistelse för studerande, elever eller forskare som är tredjelandsmedborgare, å ena sidan, och en läroanstalt, en organisation som genomför utbytesprogram för elever och som har erkänts för detta ändamål eller ett forskningsorgan som har godkänts av den berörda medlemsstaten i enlighet med dess lagstiftning eller administrativa praxis, å andra sidan.

Motivering

Det påskyndade förfarandet, som redan förekommer i det gällande studentdirektivet, återinförs och utvidgas till att gälla för forskare.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska göra information tillgänglig om villkoren för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare som omfattas av detta direktiv, inbegripet det minsta månatliga belopp som krävs, rättigheter, all skriftlig bevisning som behövs för en ansökan och tillämpliga avgifter. Medlemsstaterna ska göra information tillgänglig om de forskningsorgan som godkänts enligt artikel 8.

Medlemsstaterna ska göra lättåtkomlig och begriplig information tillgänglig om villkoren för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare som omfattas av detta direktiv, inbegripet det minsta månatliga belopp som krävs, rättigheter, all skriftlig bevisning som behövs för en ansökan och tillämpliga avgifter. Medlemsstaterna ska göra information tillgänglig om de forskningsorgan som godkänts enligt artikel 8.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får kräva att sökandena erlägger avgifter för behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd enligt detta direktiv. Dessa avgifter får inte vara stora att direktivets mål riskerar att inte kunna uppfyllas.

Medlemsstaterna får kräva betalning av avgifter för behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd enligt detta direktiv. Dessa avgifter får inte vara orimligt stora eller oproportionerliga på ett sådant sätt att de hindrar att direktivets mål uppfylls. Om dessa avgifter betalas av en tredjelandsmedborgare ska tredjelandsmedborgaren ha rätt att få tillbaka pengarna från värdenheten respektive värdfamiljen.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska underlätta ansökningsförfarandet genom att låta tredjelandsmedborgare ansöka och ha möjlighet att fullgöra förfarandet för samtliga medlemsstater vid den medlemsstats ambassad eller det konsulat som passar sökanden bäst.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [2]  EUT C 77, 28.3.2002, s. 1.

MOTIVERING

Detta direktiv är en omarbetning och en sammanslagning av direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte och direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete. Detta nya förslag omfattar också två nya kategorier: avlönade praktikanter samt au pairer. Dessa två kategorier har hittills inte omfattats av något ramverk som reglerar deras situation. Genom att ta med dem i detta direktiv bidrar man till att förhindra exploatering och odokumenterat arbete.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag eftersom det syftar till att förbättra bestämmelserna för dessa grupper av tredjelandsmedborgare och öka EU:s attraktionskraft. EU måste vara konkurrenskraftig på världsmarknaden och samtidigt ge garantier och säkerställa likabehandling. Föredraganden anser att förslaget är en bra grund och ett användbart verktyg för att främja dessa mål. Föredraganden välkomnar införandet av de nya kategorierna, det faktum att bestämmelserna som var frivilliga i de gällande direktiven nu blir obligatoriska, studerandes ökade tillgång till arbetsmarknaden, de förbättrade garantierna, tidsfristerna för förfarandet för tillstånd och möjligheten att stanna kvar och söka arbete eller etablera ett företag efter slutförandet av forskning eller studier.

Europa har idag en åldrande befolkning och står inför en demografisk utmaning. För att behålla förhållandet mellan den befolkning som är i arbetsför ålder och den totala befolkningen konstant på 2010 års nivå, har man uppskattat att det i EU som helhet skulle behövas en invandring på över 11 miljoner ytterligare personer för perioden 2010-2020.

Europa har förvisso varit en mycket attraktiv arbetsmarknad för kvalificerad arbetskraft från hela världen, men idag är andra delar av världen mycket bättre på att attrahera kvalificerad arbetskraft samtidigt som komplicerad byråkrati och skepsis gentemot invandrare i EU avskräcker människor.

Europa kommer allt mer att vara beroende av invandring för att fylla lediga tjänster och garantera ekonomisk tillväxt. En väl hanterad invandring skulle kunna åtgärda problemen med en åldrande befolkning och brist på kvalifikationer i många sektorer. Vi behöver en proaktiv migrationspolitik som attraherar kvalificerade arbetstagare från tredje länder och en institutionell ram som bättre tar vara på deras kvalifikationer och kompetens. Detta skulle skapa en situation som gagnar både invandrare och EU:s arbetsmarknad.

En proaktiv migrationspolitik skulle åtgärda bristerna på arbetsmarknaden på vissa områden och referenserna visar på att invandrares kvalifikationer ofta kompletterar andra arbetstagares kvalifikationer, vilket ger positiva effekter för arbetsgivarna och den ekonomiska verksamheten. Invandring kan också bidra till företagande, mångfald och innovation.

Ändringsförslag

Föredraganden anser att kommissionens förslag är välbalanserat och medför många förbättringar. Föredraganden anser dock att vissa ändringar ytterligare skulle kunna förstärka förslaget.

När detta betänkande utarbetas pågår förhandlingar om förslaget till direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning och förslaget till direktiv om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal. Vissa av de frågor som diskuteras inom ramen för dessa två ärenden är relevanta också för detta direktiv och föredraganden avser att beakta resultatet av dessa förhandlingar. Följande ändringsförslag avser frågor som gäller båda dessa instrument: Kvoter (skäl 35), avsiktligt avlägsnande av platsen från värdenhetens sida (artikel 18.2), möjlighet att hitta en annan värdenhet vid återkallelse av ett tillstånd (artikel 19.2a) och avgifternas storlek (artikel 31).

Medlemsstaternas möjlighet att tillåta bestämmelser som är förmånligare bör inte begränsas till artiklarna 21, 22, 23, 24, 25 och 29. Föredraganden föreslår att artiklarna 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 och 34 läggs till på listan.

Medlemsstaterna bör inte vara tvungna att tillämpa bestämmelsen om återkallelse av ett tillstånd, utan det bör framgå att de ”får” göra detta. Medlemsstaterna skulle ha möjlighet att återkalla ett tillstånd i de fall som anges men också ha flexibiliteten att inte göra så, med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall (artikel 19.1). Föredraganden lägger därför till ett ändringsförslag enligt vilket en medlemsstat ska höra läroanstalten innan man återkallar eller inte förnyar ett tillstånd på grund av att den studerande inte har gjort godtagbara framsteg (artikel 19.1 f och artikel 20.1 c).

När det gäller avslag på ansökan om tillstånd av hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet och folkhälsa föreslår föredraganden att detta ska grundas enbart på den berörda tredjelandsmedborgarens personliga uppträdande (artikel 19.2 och artikel 20.2).

Föredraganden välkomnar särskilt kommissionens förslag att låta tredjelandsmedborgaren stanna på medlemsstatens territorium under en tillräckligt lång period efter slutförandet av forskning eller studier för att söka arbete eller etablera ett företag. Om anstalterna i EU investerar i en persons utbildning bör EU också kunna locka dessa personer att stanna kvar. Det är i EU:s intresse att hålla kvar kvalificerade utexaminerade studerande i EU. Föredraganden föreslår därför att man förlänger denna period till 18 månader och att territoriet ska utvidgas till att avse Europeiska unionen och inte bara den berörda medlemsstaten (artikel 24).

Kommissionen inför regler för forskarnas familjemedlemmar, vilket föredraganden välkomnar. I enlighet med detta måste vi komma ihåg att många studerande kan vara äldre när de avslutar sin högre utbildning och det är möjligt att de också har familjemedlemmar som är beroende av dem. Eftersom vi vill attrahera dessa studerande till EU föreslår föredraganden att man utvidgar bestämmelserna om forskares familjemedlemmar till att även gälla för studerande (artikel 25).

När det gäller rörlighet inom EU föreslår föredraganden att bestämmelserna ska utvidgas till att också gälla för oavlönade praktikanter och volontärer (artikel 26).

Föredraganden välkomnar varmt att kommissionens förslag innehåller tidsfrister för förfarandet för tillstånd. Föredraganden föreslår att man ändrar denna tidsfrist till 30 dagar och inför en tidsfrist på högst 30 dagar för att överklaga ett negativt beslut (artikel 29.1).

I det nuvarande studentdirektivet ingår en artikel om påskyndat förfarande för utfärdande av uppehållstillstånd eller viseringar, och föredraganden föreslår att man återinför detta påskyndade förfarande för studerande och elever samt utvidgar det till att gälla för forskare. Om en person har fått tillstånd att komma till EU i enlighet med detta direktiv bör man kunna fatta ett snabbt beslut om uppehållstillstånd eller visering för att underlätta personens ankomst (artikel 29a).

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Ref.: D(2013)46072

Juan Fernando López Aguilar

Ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

ASP 11G306

Bryssel

Angående:       Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete (omarbetning) (COM(2013)0151 - 2013/0081(COD))

Till ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor, som jag är ordförande för, har behandlat det ovan angivna förslaget i enlighet med artikel 87 om omarbetning i Europaparlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 156 och 157.

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av förslaget, ska det omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före omröstningen i enlighet med artikel 54 meddela utskottet hur den ställer sig till ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller inte.”

Företrädare för rättstjänsten deltog i det arbete som utfördes av den rådgivande grupp som behandlade omarbetningsförslaget. Efter deras yttrande och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget eller i den rådgivande gruppens yttrande samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

I fråga om anpassning av kommittéförfarandet till artiklarna 290-291 inom ramen för ett omarbetningsförfarande betonar dock utskottet för rättsliga frågor att lagstiftarna alltid måste få fatta de slutliga besluten om delegering av lagstiftningsbefogenheter och genomförandebefogenheter och aldrig får begränsas av hur kodifieringen av befintliga rättsakter i dessa frågor läggs fram i förslaget.

Sammanfattningsvis rekommenderar utskottet för rättsliga frågor med 23 röster för och inga nedlagda röster[1], och efter att ha behandlat förslaget vid sitt sammanträde den 17 september 2013, att ert utskott, såsom ansvarigt utskott, behandlar ovanstående förslag i enlighet med artikel 87.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

  • [1]  Närvarande ledamöter: Luigi Berlinguer, Raffael Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastien Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström och Tadeusz Zwiefka.

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 4 juni 2013

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete (omarbetning)

COM(2013)0151 av den 28 juni 2013 – 2013/0081(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 23 april 2013 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet[1] behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv som syftar till att omarbeta rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete och rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte, och konstaterade enhälligt följande:

1) När det gäller motiveringen skulle det, för att denna skulle ha utarbetats i full överensstämmelse med de relevanta kraven i det interinstitutionella avtalet, ha angetts exakt vilka bestämmelser i de tidigare rättsakterna som inte ändras i förslaget, enligt vad som föreskrivs i punkt 6 a iii i detta avtal.

2) Följande föreslagna ändringar i förslaget till omarbetad text borde ha markerats med den gråskuggning som normalt sett används för att markera innehållsmässiga ändringar:

I skäl 31, tillägget av orden ”och avlönade praktikanter”.

I artikel 2.1, tillägget av orden ”elevutbyte”, ”oavlönad yrkesutbildning” och ”volontärarbete”.

I led 1 i artikel 3, tillägget av orden ”på grundval av tydliga kriterier”.

Strykningen av hela artikel 3.2 d i direktiv 2005/71/EG.

3) Ordalydelsen i artikel 3.1 andra stycket i direktiv 2004/114/EG borde ha ingått i förslaget till omarbetad text och borde ha markerats som ”innehållsmässig strykning” (dvs. dubbel genomstrykning och gråskuggning).

4) Titeln till del A i bilaga I bör anpassas så att den lyder ”Upphävda direktiv”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de bibehållna bestämmelserna med de väsentliga ändringarna endast gäller en kodifiering som inte ändrar sakinnehållet i de rättsakter som berörs.

C. Pennera                            H. Legal                                L. Romero Requena

Juridisk rådgivare                    Juridisk rådgivare                    Generaldirektör

  • [1]  Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade utifrån den engelska, som var textens originalversion.

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (7.10.2013)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete
(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

Föredragande: Antigoni Papadopoulou

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar syftet i det föreliggande förslaget om att kommissionen ska fullgöra sitt uppdrag genom att tillhandahålla ett användbart verktyg för att ytterligare stärka de sociala, kulturella och ekonomiska banden mellan EU och tredjeländer. Föredraganden anser att förslaget tjänar som en god utgångspunkt, men att det behöver stärkas ytterligare genom omfattande dialoger och diskussioner. Avsikten med förslaget är att på bästa sätt uppmuntra till överföring av kunskaper och färdigheter och främja EU:s konkurrenskraft och samtidigt garantera att olika grupper av tredjelandsmedborgare behandlas rättvist. Föredraganden anser att en bättre hantering av migrationsströmmarna är mycket viktigt för utvecklingen av en gemensam invandringspolitik i EU samt för ett effektivare genomförande av Europa 2020-strategin.

Det aktuella förslaget från kommissionen är utformat som ett direktiv om ändring och omarbetning av rådets direktiv 2004/114/EG och 2005/71/EG. För att bättre utnyttja fördelarna uppdaterar man det politiska sammanhanget och försöker få bukt med de risker och brister som konstaterats i genomföranderapporterna för de båda direktiven.

Syftet med kommissionens ändrade och omarbetade förslag är att förbättra bestämmelserna för forskare, studerande, skolelever, oavlönade praktikanter och volontärer som är tredjelandsmedborgare. Dessutom vill man införa gemensamma bestämmelser för två nya kategorier av tredjelandsmedborgare, nämligen avlönade praktikanter och au pairer, för vilka det ännu inte finns någon gemensam rättslig ram.

Behovet av förbättringar och av en omarbetning av direktivet har stärkts till följd av dagens omständigheter och utmaningar. EU står i dag inför betydande strukturella utmaningar av såväl demografisk som ekonomisk karaktär. Den arbetsföra befolkningen väntas minska de kommande åren, samtidigt som de iakttagna mönstren med ett växande antal arbetstillfällen med tonvikt på kvalificerad arbetskraft kommer att bestå. EU står också inför en situation med en ”innovationskris”. EU:s årliga utgifter för forskning och utveckling som procentandel av BNP är 0,8 % lägre än Förenta staternas motsvarande andel och 1,5 % lägre än Japans. Visserligen är EU:s marknad alltjämt den största i världen, men den fragmenterad och inte tillräckligt innovationsvänlig. För att uppfylla målet om ökad satsning på forskning och innovation och Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ Innovationsunionen behöver EU uppskattningsvis ytterligare en miljon forskarjobb. Invandringen från länder utanför unionen är en källa till högkvalificerad arbetskraft, och den grupp som det finns allra störst behov av är studerande och forskare från tredjeländer. EU kan aktivt arbeta för att locka till sig högkvalificerade potentiella arbetstagare och ett humankapital för att hantera de utmaningar som beskrivs ovan. Främjandet av direktkontakter mellan människor och rörlighet är en del av EU:s utrikespolitik, särskilt gentemot de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken eller EU:s strategiska partner. Att göra det möjligt för tredjelandsmedborgare att förvärva färdigheter och kunskaper genom en praktikperiod i Europa främjar kompetensrörligheten och stärker samarbetet med tredjeländer, vilket gynnar såväl utsändar- som mottagarland. Globaliseringen ställer krav på bättre förbindelser mellan EU:s företag och utländska marknader, samtidigt som rörligheten hos praktikanter och au pairer främjar humankapitalets utveckling, är ömsesidigt berikande för migranterna, deras ursprungsland och värdlandet och skapar ökad ömsesidig förståelse mellan kulturerna.

Föredraganden befarar att det finns en risk att arbetstagare kommer att utnyttjas om det saknas en tydlig rättslig ram, och att särskilt avlönade praktikanter, forskare och au pairer är en utsatt grupp i detta sammanhang. Av detta följer också en risk för illojal konkurrens. Föredraganden menar att dessa problem måste undersökas och åtgärdas på ett tillfredställande sätt.

Föredraganden välkomnar det övergripande målet i kommissionens förslag om en sammanhängande rättslig ram som är specifikt inriktad på olika grupper av tredjelandsmedborgare som kommer till EU. Föredraganden förstår fullt ut avsikten att förenkla och förenhetliga de befintliga bestämmelserna för dessa olika grupper genom att samla dem i ett enda instrument. Det är dock en svår uppgift eftersom det finns mer som skiljer dessa kategorier av tredjelandsmedborgare åt än som förenar dem. Föredraganden föreslår därför en rad ändringar som ytterligare skulle kunna stärka förslaget och ge stöd åt dess målsättningar.

Ändringsförslag

Föredraganden har undersökt kommissionens förslag ur ett sysselsättningsperspektiv. Den text som kommissionen föreslår är oklar och gynnar generaliseringar genom att den sammanför olika slags anställningsförhållanden, där olika villkor gäller för avlönade praktikanter, forskare, au pairer och studerande. Dessutom görs det inte några tydliga distinktioner och hänvisningar i syfte att stärka anställningsförhållandena för dessa grupper när det gäller anställningsavtal, social trygghet och socialt skydd.

Föredraganden ställdes därför inför ett dilemma:

a) Det ena alternativet var att begära att avlönade praktikanter, forskare och au pairer skulle uteslutas från direktivet och att lägga fram ett övergripande ändringsförslag om detta tillsammans med en motivering samt att uppmana kommissionen att låta dessa kategorier omfattas av ett eller flera andra direktiv. I linje med detta föreslår föredraganden därför i artikel 2 att man för tydlighetens skull ska utesluta alla kategorier av tredjelandsmedborgare som redan omfattas av befintliga direktiv (avlönade praktikanter, personal som deltar i företagsintern överföring, innehavare av EU-blåkortet, säsongsanställda och utstationerade arbetstagare).

b) Det andra alternativet var att ändra texten i det omarbetade direktivet genom att täppa till möjliga kryphål och därigenom införa en lägsta harmoniseringsnivå, liknande och i linje med den som finns i direktiv som redan antagits (blåkortsdirektivet, direktivet om ett kombinerat tillstånd) eller som är under diskussion (företagsintern överföring av personal, säsongsarbetare). Föredraganden valde detta alternativ.

Det är allmänt känt att den ihållande ekonomiska krisen har vidgat den sociala och ekonomiska klyftan mellan medlemsstaterna i södra och norra Europa och lett till olika ekonomiska och sociala åtgärder inom EU. Migrationsströmmarna är därför ett brådskande problem som skapar ytterligare ekonomiska bördor om det inte regleras på ett effektivt sätt.

Mot bakgrund av den rådande situationen på arbetsmarknaderna i många medlemsstater och problemet med social dumpning på den inre marknaden är föredragandens målsättning tvåfaldig: att stärka arbetsmarknaderna så att de bättre kan matcha arbetstagarnas kompetens mot den arbetskraftsbrist som finns och garantera att alla kategorier av arbetstagare, såväl EU‑medborgare som tredjelandsmedborgare, behandlas lika och inte diskrimineras. För att åstadkomma detta måste en lägsta skyddsnivå garanteras, samtidigt som det säkerställs villkor för kvalificerade arbetstagares inresa. Föredraganden stöder helhjärtat strävan att få till stånd en välhanterad och proaktiv invandringspolitik för att locka högkvalificerade tredjelandsmedborgare till EU. Hon anser dock att förslagen om att låta bestämmelserna för avlönade praktikanter och au pairer ingå bland dessa obligatoriska kategorier bör bygga på ett bredare regelverk där även deras sociala trygghet och likabehandling garanteras. Angående bestämmelserna om att bevilja familjemedlemmar till tredjelandsmedborgare tillträde till arbetsmarknaden eller om att förlänga uppehållstillstånden för forskare efter det att de avslutat sin verksamhet bör man beakta subsidiaritetsprincipen och ta hänsyn till medlemsstaternas behörighet att reglera dessa frågor.

Vi kan trots allt inte ignorera det faktum att de nuvarande arbetslöshetsnivåerna i många medlemsstater har gett upphov till en socioekonomisk kris utan motstycke, som tvingar EU-medborgare att söka arbete utanför unionen.

I skälen har föredraganden gjort ett flertal ändringar för att se till att tredjelandsmedborgare har samma sociala rättigheter (skäl 7) samt att kompetensrörlighet uppmuntras och kompetensflykt förhindras (skäl 8a). Andra ändringsförslag syftar till att klargöra ömsesidigheten och den rättsliga grunden för mottagningsavtal för forskare (skäl 9a) genom att införa formuleringar från befintliga direktiv för att säkerställa forskarnas familjeförening (skäl 11) och till att fastställa villkoren för att inkludera doktorander som forskare (skäl 12). En rad ändringsförslag är inriktade på följande frågor: lönetrösklar (skäl 12), situationen för au pairer (skäl 19, 21 och 22), anställningsavtal (skäl 23), sökandens ekonomiska situation och avgifterna för att behandla tillståndsansökningar (skäl 25), villkoren för att förlänga vistelsen i en ny medlemsstat (skäl 31), studerandes tillträde till arbetsmarknaden (skäl 33, 33a, 33b och 33c) samt nödvändiga förutsättningar för studerandes och forskares tillträde till arbetsmarknaden (skäl 34).

Vad gäller artiklarna har EMPL-utskottets föredragande för detta yttrande främst fokuserat på huvudfrågorna i artiklarna 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 och 31 (eftersom tidsfristen för att lämna in yttrandet var mycket kort).

I artikel 3 har tonvikt lagts vid att klargöra definitionerna av begrepp som ”avlönade praktikanter”, ”au pairer”, ”lön”, ”anställning”, ”arbetsgivare”, ”familjemedlemmar”, ”bevis på högre utbildning”, ”oavlönad praktikant” och ”värdfamilj”.

I artikel 7 införs ett strikt anställningsförhållande mellan forskare och högskolor, i syfte att skydda bägge parter, genom att överta bestämmelserna i befintliga direktiv om forskare och blåkort.

I artikel 12 klargörs de specifika villkor enligt vilka en oavlönad eller avlönad praktikant som är tredjelandsmedborgare kan beviljas visering för vistelse i en medlemsstat, med särskilt fokus på utbildnings- eller anställningsavtal och tidigare kvalifikationer från högre utbildning.

I artikel 14 uppmärksammas au pairernas särskilda ställning och betydelsen av ett rättsligt bindande avtal med värdfamiljen för trygga deras arbetsvillkor och sociala skydd inom EU och förhindra att de utnyttjas. Föredraganden understryker att det behövs särskilda riktlinjer och ett särskilt direktiv för att reglera au pair-branschen. Föredraganden har strukit begreppet ”mödraskap” i syfte att undvika att lagstiftningen missbrukas, och inför en skyldighet för värdfamiljen att även sörja för akutvård.

I artikel 21 garanteras forskare som är tredjelandsmedborgare rätt till likabehandling när det gäller grenar av den sociala tryggheten.

I artikel 23 betonas att det högsta antalet arbetstimmar per vecka eller dagar eller månader per år som tillåts för studerande som arbetar inte får vara mindre än 10 timmar per vecka.

I artikel 24 stöder föredraganden uppfattningen att frågor såsom att utvidga uppehållstillståndet för forskare och studerande till andra medlemsstater bör vara frivilliga beslut och fortsätta att falla under medlemsstaternas oinskränkta behörighet. Samtidigt bör det finnas en tillfredställande lägsta harmoniseringsnivå i fråga om antalet inresetillstånd som beviljas.

I artikel 25 stöder föredraganden förslaget om att undantagen från rätten till familjeåterförening inte får stå i strid med idén om kompetensflykt från tredjeländer som är ursprungsländer och alltid måste vara förenliga med medlemsstaternas värderingar och principer.

Könsneutral terminologi införs i artiklarna 27 och 28 om forskares och studerandes rätt till rörlighet och vistelse i en annan medlemsstat om de deltar i något av unionens program.

I artikel 31 förstärker föredraganden principen om likabehandling i fråga om ansökningsavgifter för sökande. Dessa avgifter bör vara proportionella med hänsyn till deras ekonomiska situation eller förmåga, vilket särskilt gäller oavlönade kategorier såsom oavlönade praktikanter eller au pairer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) De brister som konstaterades i rapporterna om genomförandet av de båda direktiven rör främst villkor för inresa och vistelse, rättigheter, rättssäkerhetsgarantier, studerandes tillträde till arbetsmarknaden under studietiden, bestämmelser om rörlighet inom unionen samt bristen på harmonisering, eftersom medlemsstaterna själva kunde bestämma om vissa grupper, t.ex. volontärer, elever och oavlönade praktikanter skulle omfattas av direktivens bestämmelser. Senare mer omfattande samråd har också visat på ett behov av bättre möjligheter för forskare och studerande att söka arbete samt bättre skydd av au pairer och avlönade praktikanter som inte omfattas av de nuvarande instrumenten.

(4) De brister som konstaterades i rapporterna om genomförandet av de båda direktiven om tredjelandsmedborgare rör främst villkor för inresa och vistelse, rättigheter, rättssäkerhetsgarantier, studerandes tillträde till arbetsmarknaden under studietiden, bestämmelser om rörlighet inom unionen samt avsaknaden av en lägsta harmoniseringsnivå, eftersom medlemsstaterna själva kunde bestämma om vissa grupper, t.ex. volontärer, elever och oavlönade praktikanter skulle omfattas av direktivens bestämmelser. Senare mer omfattande samråd har också visat på ett behov av bättre möjligheter för forskare och studerande att söka arbete samt bättre skydd av au pairer och avlönade praktikanter som inte omfattas av de nuvarande instrumenten.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Genomförandet av detta direktiv bör inte uppmuntra till kompetensflykt från tillväxtländer eller utvecklingsländer. Det bör därför vidtas kompletterande åtgärder och inrättas mekanismer för att underlätta forskarnas återintegration i sina ursprungsländer. Att göra det möjligt för tredjelandsmedborgare att förvärva färdigheter och kunskaper genom att de under en period studerar eller arbetar i unionen bör uppmuntra kompetensrörligheten till ömsesidig nytta, inte leda till kompetensflykt från ursprungsländerna.

Motivering

Att göra det möjligt för tredjelandsmedborgare att förvärva färdigheter och kunskaper genom att de under en period studerar eller arbetar i Europa bör uppmuntra kompetensrörligheten till ömsesidig nytta, inte leda till kompetensflykt från ursprungsländerna.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Inreseförfarandet för forskare bör bygga på ett giltigt mottagningsavtal mellan forskaren som är tredjelandsmedborgare och det mottagande forskningsorganet och när så är lämpligt definieras som ett anställningsförhållande i enlighet med den berörda medlemsstatens gällande lagstiftning och/eller styras av medlemsstatens gällande lagstiftning. Därför kan därför utöver ett uppehållstillstånd också krävas ett arbetstillstånd.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att öka unionens attraktionskraft bland forskare som är tredjelandsmedborgare bör forskarnas familjemedlemmar, i enlighet med definitionen i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening, beviljas inresa och vistelse tillsammans med dem. De bör omfattas av bestämmelserna om rörlighet inom unionen och bör även ha tillgång till arbetsmarknaden.

(11) För att öka unionens attraktionskraft bland högutbildade och högkvalificerade forskare som är tredjelandsmedborgare är det viktigt att understödja förening av forskare och deras familjemedlemmar. Forskarnas familjemedlemmar bör i enlighet med definitionen i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 ha rätt till familjeåterförening och omfattas av bestämmelserna om rörlighet inom unionen. Familjemedlemmar till forskare som är tredjelandsmedborgare bör beviljas tillträde till arbetsmarknaden, samtidigt som medlemsstaternas behörighet att själva reglera sina arbetsmarknader med hänsyn till sin arbetsmarknadssituation inte får åsidosättas. Medlemsstaterna uppmuntras att införa kriterier för integrering och integrationsåtgärder, till exempel språkstudier. Rätten till familjeåterförening bör dock inte beviljas som ett ytterligare incitament som uppmuntrar till kompetensflykt från tredjeländer.

Motivering

Formuleringen återspeglar den som används i blåkortsdirektivet.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) När så är lämpligt bör medlemsstaterna uppmuntras att behandla doktorander som forskare.

(12) Hävdvunna vägar för inresa och vistelse (såsom arbete och praktik) bör bibehållas för doktorander som bedriver forskning som studerande. Under särskilda omständigheter skulle dessa doktorandstuderande kunna behandlas som forskare av medlemsstaterna. När så krävs och är lämpligt kan medlemsstaterna dessutom betrakta andra examina och annan praktisk erfarenhet som relevant och adekvat för de specifika forskningsändamålen.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Tillståndet bör innehålla uppgifter om den berörda tredjelandsmedborgarens ställning och de respektive unionsprogrammen med rörlighetsåtgärder. Medlemsstaterna får ange ytterligare uppgifter antingen på papper eller elektroniskt, om detta inte utgör ytterligare villkor.

(23) Tillståndet bör innehålla uppgifter om den berörda tredjelandsmedborgarens rättsliga ställning och civilstånd, eventuella anställningsavtal, erbjudanden om oavlönad praktik, vad för slags studier och volontärarbete som det avtalats om samt de respektive unionsprogrammen för forskning eller andra program med rörlighetsåtgärder. Medlemsstaterna får ange ytterligare uppgifter antingen på papper eller elektroniskt, om detta inte utgör ytterligare villkor.

Motivering

Den rättsliga ställningen och civilståndet avser personens medborgarskap och hans eller hennes civilstånd och är direkt kopplade till rätten till familjeåterförening.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna får ta ut en avgift av sökanden för handläggningen av ansökan om tillstånd. Avgiften bör vara proportionell mot vistelsens ändamål.

(25) Medlemsstaterna får ta ut en avgift av sökanden för handläggningen av ansökan om tillstånd. För att understryka den välkomnande karaktären hos detta direktiv och samtidigt undvika en eventuell avskräckande effekt bör avgiften dock vara proportionell mot vistelsens ändamål, och för oavlönade praktikanter och au pairer bör det finnas möjlighet att få tillbaka pengarna av värdenheten eller familjen.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) De nationella myndigheterna bör underrätta tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och vistelse i medlemsstaterna enligt detta direktiv om det beslut som fattas i fråga om ansökan. Detta bör ske skriftligen så snart som möjligt och senast inom 60 dagar, eller så snart som möjligt och senast inom 30 dagar när det gäller forskare och studerande som omfattas av unionsprogram med rörlighetsåtgärder, räknat från ansökningsdagen.

(30) De nationella myndigheterna bör underrätta tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och vistelse i medlemsstaterna enligt detta direktiv om det beslut som fattas i fråga om ansökan. Detta bör ske skriftligen så snart som möjligt och senast inom 90 dagar, eller så snart som möjligt och senast inom 45 dagar när det gäller forskare och studerande som omfattas av unionsprogram med rörlighetsåtgärder, räknat från ansökningsdagen.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Rörligheten inom unionen för tredjelandsmedborgare som bedriver forskning eller studier eller är avlönade praktikanter bör underlättas. När det gäller forskare bör detta direktiv förbättra reglerna för den period under vilken det tillstånd som beviljas av den första medlemsstaten bör omfatta vistelser i en andra medlemsstat utan krav på ett nytt mottagningsavtal. Förbättringar bör göras när det gäller situationen för studerande och den nya gruppen avlönade praktikanter genom att göra det möjligt för dem att vistas i en andra medlemsstat under perioder mellan tre och sex månader, under förutsättning att de uppfyller de allmänna villkoren i detta direktiv. För praktikanter som är tredjelandsmedborgare och som kommer till unionen genom företagsinterna överföringar av personal bör man tillämpa särskilda bestämmelser för rörlighet inom unionen som utformats i enlighet med överföringens karaktär i överensstämmelse med [direktiv 2013/xx/EU om företagsinterna överföringar av personal].

(31) När det gäller forskare bör detta direktiv förbättra reglerna för möjlighet till förlängning av den uttryckligen angivna perioden under vilken det tillstånd som beviljas av den första medlemsstaten skulle kunna omfatta vistelser i en andra medlemsstat utan krav på ett nytt mottagningsavtal. Detta skulle dock kräva ett godkännande från den andra medlemsstaten, på villkor att en sådan förlängning ingick i det ursprungliga anställningsavtalet som en del av forskningsprogrammets specifika behov. Förbättringar bör göras när det gäller situationen för studerande och den nya gruppen avlönade praktikanter genom att göra det möjligt för dem att vistas i en andra medlemsstat under tydligt angivna perioder mellan tre och sex månader, under förutsättning att de uppfyller de allmänna villkoren i detta direktiv samt att lämpliga åtgärder har vidtagits för att förhindra missbruk av reglerna. För praktikanter som är tredjelandsmedborgare och som kommer till unionen genom företagsinterna överföringar av personal bör man tillämpa särskilda bestämmelser för rörlighet inom unionen som utformats i enlighet med överföringens karaktär i överensstämmelse med [direktiv 2013/xx/EU om företagsinterna överföringar av personal].

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv

Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33b) Möjligheten att arbeta minst 10 timmar per vecka skulle kunna tillåtas i enlighet med gällande regler i varje medlemsstats lagstiftning, för arbetssökande personer med likvärdiga kvalifikationer.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) Som en del i strävan efter att trygga en högkvalificerad arbetskraft för framtiden bör medlemsstaterna göra det möjligt för studerande som tar sin examen i unionen att stanna kvar på deras territorium för att söka efter arbetsmöjligheter eller etablera ett företag under tolv månader efter det att giltighetstiden för det ursprungliga tillståndet har löpt ut. Medlemsstaterna bör också göra det möjligt för forskare att göra på samma sätt när de har slutfört sitt forskningsprojekt i enlighet med mottagningsavtalet. Detta bör inte innebära en automatisk rätt till tillträde till arbetsmarknaden eller till att starta ett företag. De studerande eller forskarna kan ombes att lämna bevisning i enlighet med artikel 24.

(34) För att öka medlemsstaternas attraktionskraft som studiedestinationer, och som en del i strävan efter att trygga en högkvalificerad arbetskraft för framtiden, bör medlemsstaterna själva få bestämma om de vill låta studerande som tar sin examen i unionen att stanna kvar på deras territorium för att söka efter arbetsmöjligheter eller etablera ett företag under minst sex eller högst tolv månader efter det att giltighetstiden för det ursprungliga tillståndet har löpt ut. Medlemsstaterna bör också fritt kunna bestämma om de vill göra det möjligt för forskare att göra på samma sätt när dessa har slutfört sitt forskningsprojekt, beroende på mottagningsavtalet, anställningsavtalet och situationen på den berörda medlemsstatens arbetsmarknad. Detta bör inte innebära en automatisk rätt till tillträde till arbetsmarknaden eller till att starta ett företag, utan det är ett beslut som medlemsstaterna fattar på grundval av vissa förutbestämda villkor och den bevisning som begärs in i enlighet med artikel 24.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) För att göra unionen mer attraktiv för forskare, studerande, elever, praktikanter, volontärer och au pairer som är tredjelandsmedborgare är det viktigt att se till att de behandlas rättvist i enlighet med artikel 79 i fördraget. Dessa grupper har rätt till samma behandling som värdlandets medborgare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat. Mer förmånliga rättigheter att behandlas på samma sätt som medborgare i värdmedlemsstaten när det gäller grenar av den sociala tryggheten i enlighet med definitionen i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen bör bibehållas för forskare som är tredjelandsmedborgare, utöver rättigheterna enligt direktiv 2011/98/EU. Enligt det sistnämnda direktivet kan nu medlemsstaterna begränsa likabehandlingen när det gäller grenar av den sociala tryggheten, inbegripet familjeförmåner, och denna begränsningsmöjlighet kan påverka forskare. Dessutom bör elever, volontärer, oavlönade praktikanter och au pairer, oberoende av om unionslagstiftningen eller värdlandets nationella lagstiftning ger dem tillträde till arbetsmarknaden, få samma behandling som värdmedlemsstatens medborgare när det gäller tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster.

(36) För att göra unionen mer attraktiv för forskare, studerande, elever, avlönade eller oavlönade praktikanter, volontärer och au pairer som är tredjelandsmedborgare är det viktigt att se till att de behandlas rättvist i enlighet med artikel 79 i fördraget. Studenter bör fortsätta att omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat, med eventuella undantag som gäller enligt det direktivet. Mer förmånliga rättigheter att behandlas på samma sätt som medborgare i värdmedlemsstaten när det gäller grenar av den sociala tryggheten i enlighet med definitionen i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen bör bibehållas för anställda forskare som är tredjelandsmedborgare, utöver rättigheterna enligt direktiv 2011/98/EU. Enligt det sistnämnda direktivet kan nu medlemsstaterna begränsa likabehandlingen när det gäller grenar av den sociala tryggheten, inbegripet familjeförmåner, och denna begränsningsmöjlighet kan påverka forskare. Likabehandling enligt direktiv 2011/98/EG bör även gälla andra kategorier av tredjelandsmedborgare som omfattas av detta direktiv endast om medlemsstaterna betraktar dem som verksamma arbetstagare. Dessutom bör elever, volontärer, avlönade och oavlönade praktikanter och au pairer, oberoende av om unionslagstiftningen eller värdlandets nationella lagstiftning ger dem tillträde till arbetsmarknaden, få samma behandling som värdmedlemsstatens medborgare när det gäller tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) avlönad praktikant: en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa och vistelse på en medlemsstats territorium för en utbildningsperiod för vilken han eller hon får lön i enlighet med den berörda medlemsstatens lagstiftning,

f) avlönad praktikant: en tredjelandsmedborgare med relevant tidigare utbildning eller relevanta tidigare kvalifikationer som inom ramen för sin anställning deltar i utbildning i fortbildningssyfte eller som en del av sin utbildning, och som omfattas av ett anställningsavtal och har beviljats inresa och vistelse på en medlemsstats territorium för en utbildningsperiod för vilken han eller hon får lön i enlighet med den berörda medlemsstatens lagstiftning och/eller tillämpliga kollektivavtal,

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) au pair: en tredjelandsmedborgare som tillfälligt tas emot av en familj på en medlemsstats territorium i utbyte mot lätt hushållsarbete och barnomsorg där syftet är att personen i fråga ska förbättra sina språkkunskaper och sin kunskap om värdlandet,

i) au pair: en vuxen tredjelandsmedborgare i åldern 18–30 år som tas emot av en värdfamilj på en medlemsstats territorium under en fastställd period under vilken personen i fråga ska förbättra sin utbildning, sina språkkunskaper och sin kunskap om värdlandets kultur i utbyte mot lättare hushållsarbete och barnomsorg,

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

m) lön: betalning, oavsett form, som mottas som vederlag för utförda tjänster och som enligt nationell lagstiftning eller etablerad praxis anses som en grundläggande del av ett anställningsförhållande,

m) lön: lön och alla övriga förmåner i form av kontanter eller naturaförmåner som arbetstagaren direkt får av arbetsgivaren på grund av anställningen och vilka motsvarar de utförda tjänsterna och enligt nationell lagstiftning och/eller tillämpliga kollektivavtal eller etablerad praxis anses som en grundläggande del av ett anställningsförhållande,

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

n) anställning: verksamhet som omfattar alla slag av arbete som regleras av nationell lagstiftning eller etablerad praxis för och under ledning och kontroll av en arbetsgivare,

n) anställning: verksamhet som omfattar en form av arbete som regleras av nationell lagstiftning eller tillämpliga kollektivavtal eller etablerad praxis för och under ledning och kontroll av en arbetsgivare; den innebär ett rättsligt avtal mellan två parter – arbetsgivaren och arbetstagaren – genom vilket deras respektive rättigheter och skyldigheter gentemot varandra fastställs,

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led na (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

na) arbetsgivare: varje fysisk person eller rättssubjekt, för eller under vars eller vilkas ledning och/eller kontroll anställning sker,

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led nb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

nb) familjemedlemmar: tredjelandsmedborgare enligt definitionen i artikel 4 i direktiv 2003/86/EG.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas rätt att anta eller behålla bestämmelser som är förmånligare för de personer som omfattas av direktivet med avseende på artiklarna 21, 22, 23, 24, 25 och 29, särskilt i samband med partnerskap för rörlighet.

2. Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas rätt att anta eller behålla bestämmelser som är förmånligare för de personer som omfattas av direktivet.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Sökanden ska ha en sjukförsäkring för samtliga risker som den berörda medlemsstatens medborgare normalt har täckning för.

c) Sökanden ska ha en sjukförsäkring för de risker som den berörda medlemsstatens medborgare normalt har täckning för.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) Uppge sin adress på den berörda medlemsstatens territorium.

Motivering

I enlighet med den formulering som används i andra direktiv om tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) uppvisa ett undertecknat mottagningsavtal med ett forskningsorgan i enlighet med artikel 9.1 och 9.2,

a) uppvisa ett giltigt, undertecknat mottagningsavtal, inklusive ett giltigt anställningsavtal eller ett bindande erbjudande om arbete som forskare, i enlighet med nationell lagstiftning, med ett forskningsorgan i enlighet med artikel 9.1 och 9.2,

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får, i enlighet med sin nationella lagstiftning, godta en ansökan som lämnats in när den berörda tredjelandsmedborgaren redan befinner sig på deras territorium.

5. Medlemsstaterna ska, i enlighet med sin nationella lagstiftning, anta och undersöka en ansökan som lämnats in när den berörda tredjelandsmedborgaren redan befinner sig på deras territorium.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska avgöra huruvida ansökningar om tillstånd ska lämnas in av forskaren eller av det berörda forskningsorganet.

6. Ansökningar om tillstånd ska lämnas in av det berörda forskningsorganet och/eller den berörda potentiella forskaren, i fullt samarbete och samförstånd.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Om villkoren för familjeåterförening är relevanta och uppfyllda ska forskaren som är tredjelandsmedborgare lämna en försäkran om detta och inkomma med giltiga handlingar för sina familjemedlemmar parallellt med sin tillståndsansökan.

Motivering

Formuleringen påminner om den i direktiven om forskare, blåkort, familjeåterförening, angående påföljder för arbetsgivare som anställer tredjelandsmedborgare som olagligen vistas i medlemsstaten.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Information om rättsförhållandet mellan forskningsorganet och forskaren.

e) Information om och precisering av rättsförhållandet och/eller anställningsförhållandet mellan forskningsorganet och forskaren.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda villkor för praktikanter

Särskilda villkor för oavlönade eller avlönade praktikanter

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Praktikanten ska ha undertecknat ett utbildningsavtal, som i förekommande fall har godkänts av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet enligt medlemsstatens lagstiftning eller administrativa praxis, avseende en praktik vid ett offentligt eller privat företag eller vid en offentlig eller privat läroanstalt för yrkesutbildning, som har erkänts av en medlemsstat enligt dess lagstiftning eller administrativa praxis.

a) Praktikanten ska som en del av sin utbildning, förete bevis på ett undertecknat utbildningsavtal eller anställningsavtal, som i förekommande fall har godkänts av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet enligt medlemsstatens lagstiftning eller administrativa praxis, avseende en praktik vid ett offentligt eller privat företag eller vid en offentlig eller privat läroanstalt för yrkesutbildning, som har erkänts av en medlemsstat enligt dess lagstiftning eller administrativa praxis.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Praktikanten ska, om medlemsstaten så kräver, bevisa att han eller hon har relevant tidigare utbildning eller kvalifikationer eller yrkeserfarenhet så att han eller hon kan dra nytta av yrkespraktiken.

b) Praktikanten ska, om medlemsstaten så kräver, bevisa att han eller hon har relevant tidigare högre utbildning eller yrkeskvalifikationer så att han eller hon kan dra nytta av yrkespraktiken och/eller att utbildningsperioden är en del av hans eller hennes utbildning vid en läroanstalt i vederbörandes ursprungsland.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det avtal som avses i a ska innehålla en beskrivning av programmet för yrkesutbildningen samt uppgifter om dess varaktighet, den vägledning praktikanten kommer att få under utförandet av programmet, hans eller hennes arbetstid, rättsförhållandet med värdenheten och, om praktikanten är avlönad, hans eller hennes lön.

Det avtal som avses i a ska innehålla en beskrivning av programmet för yrkesutbildningen samt uppgifter om dess varaktighet, den vägledning praktikanten kommer att få under utförandet av programmet, hans eller hennes arbetstid, rättsförhållandet med värdenheten och, om praktikanten är avlönad, hans eller hennes lön och anställningsavtalet.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaten får kräva att värdenheten ska förklara att tredjelandsmedborgaren inte innehar ett arbete.

2. Medlemsstaten får ta hänsyn till det faktiska arbetskraftsbehovet eller till huruvida det finns tillräckligt med utbildningsplatser för de egna medborgarna och kräva att värdenheten försäkrar sig om att tredjelandsmedborgaren inte innehar ett arbete, i syfte att förhindra utnyttjande av arbetskraft eller social dumpning.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får ta hänsyn till huruvida det verkligen rör sig om seriöst volontärarbete eller huruvida volontärarbetet får negativa konsekvenser för arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv

Artikel 14 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Au pairen ska vara minst 17 år men inte över 30 år, men kan vara över 30 år i individuellt motiverade fall.

a) Au pairen ska vara minst 18 år men inte under några omständigheter över 30 år, och personen i fråga får inte vara en släkting till värdfamiljen.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv

Artikel 14 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Au pairen ska uppvisa ett avtal med värdfamiljen som fastställer hans eller hennes rättigheter och skyldigheter, inbegripet specifikationer om de fickpengar som han eller hon ska motta och lämpliga arrangemang som gör det möjligt för honom eller henne att följa kurser, samt deltagande i familjens dagliga sysslor.

c) Au pairen ska uppvisa ett avtal som anger au pairens och värdfamiljens rättigheter och avtalsenliga skyldigheter, vilket ska bygga på att au pairen mottar kost och logi i utbyte mot tjänster såsom lättare hushållsarbete och/eller barnomsorg hos värdfamiljen, och ett avtal med värdfamiljen som tydligt fastställer hans eller hennes rättigheter och skyldigheter, inbegripet specifikationer om de fickpengar som han eller hon ska motta, lämpliga arrangemang som gör det möjligt för eller ställer krav på honom eller henne att delta i kurser, inbegripet rätten till minst en hel ledig dag per vecka, samt deltagande i familjens dagliga sysslor. I avtalet ska det högsta antalet timmar per dag för utövandet av sådana sysslor anges.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaten får ta hänsyn till andra faktorer när den fastställer huruvida värdfamiljen kan erbjuda au pairen en god hemmiljö under hela vistelsen.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska avslå en ansökan i följande fall:

1. Medlemsstaterna får avslå en ansökan i följande fall:

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Om värdenheten eller läroanstalten har inrättats endast i syfte att underlätta inresa.

c) Om värdenheten eller läroanstalten handlar endast i syfte att underlätta inresa.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Om det finns andra allvarliga skäl att misstänka att värdenheten eller läroanstalten handlar på ett bedrägligt sätt.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska återkalla ett tillstånd i följande fall:

1. Medlemsstaterna får återkalla ett tillstånd i följande fall:

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Om värdenheten har inrättats endast i syfte att underlätta inresa.

c) Om värdenheten handlar endast i syfte att underlätta inresa.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Om värdenheten inte uppfyller de rättsliga förpliktelserna i nationell rätt avseende socialförsäkring och/eller beskattning eller har gjort konkursansökan eller i övrigt är insolvent.

d) Om värdenheten inte uppfyller de rättsliga förpliktelserna i nationell rätt avseende socialförsäkring och/eller beskattning eller har gjort konkursansökan eller i övrigt är insolvent. Om detta inträffar under en studieperiod bör den studerande ges skälig tid att hitta en motsvarande kurs så att studierna kan slutföras.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) När det gäller studerande, om tidsfristerna enligt artikel 23 för tillträde till ekonomisk verksamhet inte efterlevs eller om den studerande inte gör godtagbara framsteg inom det berörda studieprogrammet i enlighet med nationell lagstiftning eller administrativ praxis.

f) När det gäller studerande, om tidsfristerna enligt artikel 23 för tillträde till ekonomisk verksamhet inte efterlevs eller om den studerande inte gör godtagbara framsteg inom det berörda studieprogrammet i enlighet med nationell lagstiftning eller administrativ praxis och det inte finns några övertygande förmildrande omständigheter som förklaring till denna situation.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) När det gäller studerande, om tidsfristerna enligt artikel 23 för tillträde till ekonomisk verksamhet inte efterlevs eller om den studerande inte gör godtagbara framsteg inom det berörda studieprogrammet i enlighet med nationell lagstiftning eller administrativ praxis.

c) När det gäller studerande, om tidsfristerna enligt artikel 23 för tillträde till ekonomisk verksamhet inte efterlevs eller om den studerande inte gör godtagbara framsteg inom det berörda studieprogrammet i enlighet med nationell lagstiftning eller administrativ praxis och det inte finns några övertygande förmildrande omständigheter som förklaring till denna situation.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Med avvikelse från artikel 12.2 b i direktiv 2011/98/EU ska forskare som är tredjelandsmedborgare ha rätt till samma behandling som värdmedlemsstatens medborgare när det gäller grenar av den sociala tryggheten, inbegripet familjeförmåner, i enlighet med definitionen i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Forskare, studerande, elever, praktikanter, volontärer och au pairer som är tredjelandsmedborgare ska ha rätt till samma behandling som värdlandets medborgare i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU endast och om de betraktas som verksamma arbetstagare av den medlemsstaten.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska fastställa det högsta antalet timmar per vecka, eller högsta antalet dagar eller månader per år, som tillåts för sådan verksamhet som inte får omfatta mindre än 20 timmar per vecka eller motsvarande i antal dagar eller månader per år.

3. Varje medlemsstat skall fastställa det högsta antalet timmar per vecka, eller högsta antalet dagar eller månader per år, som tillåts för sådan verksamhet som inte får omfatta mindre än 10 timmar per vecka eller motsvarande i antal dagar eller månader per år.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter slutförandet av forskning eller studier i medlemsstaten ska tredjelandsmedborgaren ha rätt att stanna på medlemsstatens territorium i tolv månader för att söka arbete eller etablera ett företag, om villkoren i artikel 6 a och 6 c–f fortfarande är uppfyllda. Under en period på mer än tre månader men mindre än sex månader kan tredjelandsmedborgare ombes att förete bevis på att de fortsätter att söka arbete eller håller på att etablera ett företag. Efter en period på sex månader kan tredjelandsmedborgare dessutom ombes att förete bevis på att de har en faktisk möjlighet att få anställning eller etablera ett företag.

Medlemsstaterna får besluta att tredjelandsmedborgaren efter slutförandet av forskning och/eller studier i medlemsstaten ska ha rätt att stanna i sex till tolv månader för att söka arbete eller etablera ett företag, om villkoren i artikel 6 a och 6 c–f fortfarande är uppfyllda och vederbörande kan försörja sig själv och, i förekommande fall, sin familj. Under en period på mer än tre månader men mindre än sex månader kan tredjelandsmedborgare ombes att förete bevis på att de fortsätter att söka arbete eller håller på att etablera ett företag. Efter en period på sex månader kan tredjelandsmedborgare dessutom ombes att förete bevis på att de har en faktisk möjlighet att få anställning eller etablera ett företag.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 24 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får kräva att det företag som tredjelandsmedborgaren grundat ska uppfylla vissa villkor för att säkerställa att det rör sig om ett verkligt företag.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rätt till rörlighet mellan medlemsstaterna för forskare, studerande och avlönade praktikanter

Rätt till rörlighet mellan medlemsstaterna för forskare, studerande och avlönade och oavlönade praktikanter

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För perioder som överstiger tre månader, men inte sex månader, ska en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa och vistelse som studerande eller avlönad praktikant enligt detta direktiv ha rätt att genomföra en del av sina studier eller sin praktik i en annan medlemsstat under förutsättning att han eller hon, före sin överföring till den medlemsstaten, har lämnat in följande till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten:

2. För perioder som överstiger tre månader, men inte sex månader, kan en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa och vistelse som studerande, avlönad eller oavlönad praktikant eller forskare enligt detta direktiv tillåtelse genomföra en del av sina studier eller sin praktik i en annan medlemsstat under förutsättning att han eller hon, före sin överföring till den medlemsstaten, har lämnat in följande till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten för validering och godkännande:

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en forskare flyttar till en andra medlemsstat i enlighet med artiklarna 26 och 27 och familjen vid den tidpunkten redan var bildad i den första medlemsstaten, ska vederbörandes familjemedlemmar ges tillstånd att följa med eller ansluta till honom eller henne.

1. Om en forskare flyttar till en andra medlemsstat i enlighet med artiklarna 26 och 27 och familjen vid den tidpunkten redan var bildad i den första medlemsstaten, ska vederbörandes familjemedlemmar ges tillstånd att följa med eller ansluta till honom eller henne, på grundval av en bedömning i varje enskilt fall.

Motivering

Könsneutral terminologi bör användas.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får kräva att sökandena erlägger avgifter för behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd enligt detta direktiv. Dessa avgifter får inte vara så stora att direktivets mål riskerar att inte kunna uppfyllas.

Medlemsstaterna får kräva att sökandena erlägger avgifter för behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd enligt detta direktiv. Dessa avgifter får inte vara orimliga eller oproportionerliga i förhållande till sökandenas ekonomiska situation/förmåga, vilket särskilt gäller oavlönade kategorier såsom praktikanter och au pairer.

Motivering

I domstolens dom i mål C-508/10, Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna, fastställdes det att orimligt höga och oproportionerliga avgifter inte får tillämpas. För kategorier av oavlönade personer bör staten erbjuda lägre avgifter, det är själva kärnan i de europeiska välfärdsstaterna.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [två år efter det att direktivet trätt i kraft]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [tre år efter det att direktivet trätt i kraft]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-anställning (omarbetning)

Referensnummer

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

13.6.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Antigoni Papadopoulou

27.5.2013

Behandling i utskott

5.9.2013

18.9.2013

25.9.2013

 

Antagande

26.9.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

8

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Françoise Castex, Philippe De Backer, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Cecilia Wikström

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (19.9.2013)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete
(COM(2013)0151 – C7‑0080/2013 – 2013/0081(COD))

Föredragande: Dimitar Stoyanov

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget ska ersätta direktiv 2005/71/EG om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte[1] och direktiv 2004/114 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete[2]. Förutom kodifieringen av de två direktiven till en gemensam text, syftar förslaget, som presenteras i form av en omarbetad text, till att utvidga tillämpningsområdet vad gäller kategorier av personer som omfattas och utöka rättigheterna för tredjelandsmedborgare.

Förslagets övergripande mål är enligt kommissionen att öka EU:s attraktionskraft som destination för talangfulla immigranter från länder utanför EU. Därför har förslaget målsättningen att ersätta nationella regler om tillstånd och krav på hemvist med gemensamma regler för att förenkla förfaranden för potentiella sökande och berörda organisationer. Samtidigt framhålls det i förslaget att ett främjande av rörligheten inom EU för personerna ifråga kräver ett instrument som är gemensamt för hela EU. Inbegripandet av de två nya kategorierna, det vill säga avlönade praktikanter och au pairer, som omfattas av direktivet syftar till att ”ge handfasta garantier” mot exploatering av dessa sårbara grupper.

Ett av de viktigaste inslagen i detta förslag är ambitionen att bättre tillvarata potentialen hos studerande och forskare genom att göra det lättare för dem att arbeta inom EU när de har slutfört sina studier eller sin forskning. Om förslagets första version antas kommer de studerandes rätt att få arbeta deltid att utvidgas från tio till tjugo timmar per vecka, forskares medföljande familjemedlemmar kommer att kunna söka arbete, studerande och forskare kommer att under en tolvmånadersperiod efter slutförda studier eller forskning kunna stanna kvar på territoriet för att undersöka möjligheterna till att få arbete På detta sätt underlättas rörligheten inom EU även för studerande och forskare, särskilt vad gäller Erasmus Mundus- och Marie Curie-programmen.

Ett annat viktigt inslag i förslaget är att några av de grundläggande bestämmelserna om villkoren för inresa och vistelse görs obligatoriska, om de inte är obligatoriska enligt EU:s nuvarande lagstiftning. Enligt förslaget ska en sökande som uppfyller alla villkor för inresa och vistelse i en av medlemsstaterna beviljas visering för längre vistelse eller uppehållstillstånd.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) De nationella myndigheterna bör underrätta tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och vistelse i medlemsstaterna enligt detta direktiv om det beslut som fattas i fråga om ansökan. Detta bör ske skriftligen så snart som möjligt och senast inom 60 dagar, eller så snart som möjligt och senast inom 30 dagar när det gäller forskare och studerande som omfattas av unionsprogram med rörlighetsåtgärder, räknat från ansökningsdagen.

(30) De nationella myndigheterna bör underrätta tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och vistelse i medlemsstaterna enligt detta direktiv om det beslut som fattas i fråga om ansökan. Detta bör ske skriftligen så snart som möjligt och senast inom 60 dagar, eller så snart som möjligt och senast inom 30 dagar när det gäller forskare och studerande som omfattas av unionsprogram med rörlighetsåtgärder, räknat från ansökningsdagen. Medlemsstaterna bör fastställa möjligheten för en berörd person att överklaga ett underförstått avslag på inresa och vistelse vid en behörig domstol i de fall då de nationella organen inte har meddelat ett beslut inom de ovan angivna tidsfristerna.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) som enligt den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten är godkända som egenföretagare,

(e) som enligt den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten är godkända som utövare av fria yrken eller egenföretagare,

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-anställning (omarbetning)

Referensnummer

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Dimitar Stoyanov

15.4.2013

Behandling i utskott

29.5.2013

8.7.2013

 

 

Antagande

17.9.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

9

8

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Olle Schmidt

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-anställning (omarbetning)

Referensnummer

COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)

Framläggande för parlamentet

25.3.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

16.4.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

13.6.2013

JURI

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

Föredragande

       Utnämning

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Behandling i utskott

29.5.2013

9.7.2013

16.9.2013

 

Antagande

5.11.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Roberta Angelilli, Edit Bauer, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Maria Corazza Bildt, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Raül Romeva i Rueda, Davor Ivo Stier

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Andrzej Grzyb, Stephen Hughes, Jens Nilsson, Marit Paulsen

Ingivande

12.11.2013

  • [1]  Rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte. EUT L. 289, 3.11.2005, s. 15.
  • [2]  Rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete. EUT L. 375, 23.12.2004, s. 12.